Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
 Καμερούν
 Μπρουνέι
 Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις *
 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I
 Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
 Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I
 Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I
 Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I
 Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I
 InvestEU ***I
 Ενιαία ευρωπαϊκή ναυτιλιακή θυρίδα ***I
 Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I
 Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
 Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών ***I
 Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I
 Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
PDF 149kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (2019/2690(RSP))
P8_TA(2019)0422RC-B8-0255/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, και ιδίως τα ψηφίσματα της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(1), της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, Κίνα)(2), της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(3), της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(4) και της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας, που ξεκίνησε το 2003, καθώς και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 22ας Ιουνίου 2016 με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) της 12ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «ΕΕ-Κίνα — Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη την «Κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας» της 9ης Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τον 37ο γύρο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 1 και 2 Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των «μειονοτικών εθνοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 που υπογράφηκε από την Κίνα το 1998 αλλά δεν κυρώθηκε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της έκθεσης της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων σχετικά με την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύεται να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου «σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ ανεξαιρέτως», και ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις ίδιες αυτές αξίες στην εξωτερική της δράση και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας να σέβεται τους διεθνείς νόμους και πρότυπα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη δική της ανάπτυξη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα κατόρθωσε να απαλλάξει 700 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια, αλλά ότι, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πρόεδρο Xi Jinping τον Μάρτιο του 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα εξακολούθησε να επιδεινώνεται, με την κυβέρνηση να εντείνει την εχθρική της στάση απέναντι σε ειρηνικούς αντιφρονούντες, στην ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας και στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση και ασκήσει δίωξη σε εκατοντάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες ρυθμίσεις για τα θρησκευτικά θέματα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018, είναι πιο περιοριστικές έναντι των θρησκευτικών ομάδων και δραστηριοτήτων και τις αναγκάζουν να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία θρησκεύματος και συνείδησης έχει φθάσει σε νέο χαμηλό σημείο από την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το άνοιγμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα στεγάζει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς θρησκευτικών κρατούμενων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Αγίας Έδρας και της κινεζικής κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο του 2018 σχετικά με τους ορισμούς επισκόπων στην Κίνα, οι χριστιανικές θρησκευτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καταπίεση στην Κίνα, ενώ οι Χριστιανοί, τόσο σε παράνομες όσο και σε κρατικά εγκεκριμένες εκκλησίες, βρίσκονται στο στόχαστρο μέσω της παρενόχλησης και της κράτησης πιστών, της κατεδάφισης εκκλησιών, της κατάσχεσης θρησκευτικών συμβόλων και της καταστολής των χριστιανικών συναθροίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές σε ορισμένες επαρχίες δεν επιτρέπουν σε άτομα κάτω των 18 ετών να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2018, η Κίνα έθεσε υπό απαγόρευση την Eκκλησία της Σιών, τη μεγαλύτερη αδελφότητα ιδιωτικού χώρου λατρείας στην Κίνα με περισσότερους από 1 500 πιστούς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Σινγιάνγκ, όπου ζουν 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάχοι, επιδεινώθηκε ταχέως, δεδομένου ότι ο απόλυτος έλεγχος του Σινγιάνγκ έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα για τις κινεζικές αρχές, λόγω τόσο των περιοδικών τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράττονται από Ουιγούρους στο Σινγιάνγκ ή εικάζεται ότι διαπράττονται σε σχέση με την περιοχή αυτή, όσο και της στρατηγικής θέσης που έχει η αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ για την πρωτοβουλία «Μια ζώνη ένας δρόμος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το σύστημα των στρατοπέδων στο Σινγιάνγκ έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κίνας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί ένα εξωδικαστικό πρόγραμμα κράτησης, στο πλαίσιο του οποίου «δεκάδες χιλιάδες έως και άνω του ενός εκατομμυρίου Ουιγούροι» εξαναγκάζονται να υποβληθούν σε πολιτική «επανεκπαίδευση», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή να δικάζονται για απροσδιόριστες χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, να κρατούνται αυθαίρετα, υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επαρχία Σινγιάνγκ έχουν αναπτυχθεί αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά τις θρησκευτικές πρακτικές και τη γλώσσα και τα έθιμα των Ουιγούρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναπτυχθεί ένα εξελιγμένο δίκτυο επεμβατικής ψηφιακής επιτήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και συλλογή δεδομένων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει απορρίψει πολλά αιτήματα της Ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις (WGEID), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλες εντολές των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ για την αποστολή ανεξάρτητων ερευνητών στο Σινγιάνγκ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Θιβέτ έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρά την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των υποδομών, με την κινεζική κυβέρνηση να περιορίζει ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το πρόσχημα της ασφάλειας και της σταθερότητας και να προβαίνει σε διαρκείς επιθέσεις κατά της θιβετιανής ταυτότητας και του θιβετιανού πολιτισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου στο Θιβέτ έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όπως και οι αυθαίρετες κρατήσεις, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει στο Θιβέτ ένα περιβάλλον στο οποίο δεν τίθενται όρια στην κρατική εξουσία, είναι διάχυτο ένα κλίμα φόβου, και κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής ελέγχεται και ρυθμίζεται στενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Θιβέτ κάθε μη βίαιη ενέργεια διαφωνίας ή κριτικής των κρατικών πολιτικών αναφορικά με εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες δύναται να θεωρηθεί «διασπαστική» και, ως εκ τούτου, να ποινικοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ είναι σήμερα περισσότερο περιορισμένη παρά ποτέ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάρα πολλοί Θιβετιανοί, κυρίως μοναχοί και μοναχές, έχουν αυτοπυρποληθεί από το 2009, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της καταπιεστικής κινεζικής πολιτικής στο Θιβέτ και ζητώντας την επιστροφή του Δαλάι Λάμα και το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία στην Άμπα (Νγκάμπα) της επαρχίας Σιτσουάν και σε άλλες περιοχές του υψιπέδου του Θιβέτ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει σημειωθεί καμιά πρόοδος όσον αφορά την επίλυση της θιβετιανής κρίσης·

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το ολοένα και πιο καταπιεστικό καθεστώς με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες πολλές θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, και ιδίως Ουιγούροι και Καζάχοι, Θιβετιανοί και Χριστιανοί, το οποίο επιβάλλει επιπρόσθετους περιορισμούς στις συνταγματικές εγγυήσεις των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της πολιτιστικής έκφρασης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, του λόγου και της έκφρασης, και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί από τις αρχές να σέβονται τις εν λόγω θεμελιώδεις ελευθερίες·

2.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης κράτησης, χωρίς την απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα, μελών της μειονότητας των Ουιγούρων και των Καζάχων, καθώς και των Θιβετιανών, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα κράτησης και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους κρατούμενους·

3.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όσων κρατούνται αυθαίρετα, των κρατούμενων συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστών της Falun Gong, και τον τερματισμό των βίαιων εξαφανίσεων, και επιμένει ότι όλα τα άτομα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, να έχουν πρόσβαση στην οικογένειά τους και σε ιατρική βοήθεια, καθώς και να διερευνηθούν οι υποθέσεις τους·

4.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως: Ουιγούρους, συμπεριλαμβανομένων των Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun, και Abdukerim Abduweli· άτομα που διώκονται για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Zhang Shaojie, Hu Shigen, Wang Yi και Sun Qian· Θιβετιανούς ακτιβιστές, συγγραφείς και θρησκευτικούς ηγέτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ποινικά αδικήματα ή έχουν φυλακιστεί επειδή άσκησαν ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των Tashi Wangchuk και Lobsang Dargye·

5.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Σουηδού πολίτη, εκδότη βιβλίων Gui Minhai και των δύο Καναδών πολιτών Michael Spavor και Michael Kovrig·

6.  προτρέπει την κινεζική κυβέρνηση να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία των αγνοουμένων στο Σινγιάνγκ στις οικογένειές τους·

7.  καλεί τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν τις εκστρατείες τους κατά των χριστιανικών αδελφοτήτων και οργανώσεων και να σταματήσουν την παρενόχληση και κράτηση Χριστιανών ιερέων και τις αναγκαστικές κατεδαφίσεις εκκλησιών·

8.  καλεί τις κινεζικές αρχές να προασπίσουν την γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική και τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες των Θιβετιανών και να θέσουν τέρμα σε πολιτικές μετεγκατάστασης υπέρ πληθυσμών Χαν και εις βάρος των Θιβετιανών, και παράλληλα να σταματήσουν να εξαναγκάζουν Θιβετιανούς νομάδες να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους·

9.  καταδικάζει τις εκστρατείες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προσέγγισης της «πατριωτικής παιδείας», συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη συγκαλυμμένη ανάληψη της διαχείρισης θιβετιανών βουδιστικών μονών· εκφράζει ανησυχία για την καταχρηστική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της Κίνας με σκοπό τη δίωξη Θιβετιανών και Βουδιστών, οι θρησκευτικές δραστηριότητες των οποίων εξομοιώνονται με «αποσχιστικές ενέργειες»· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το περιβάλλον για την άσκηση της βουδιστικής λατρείας στο Θιβέτ επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τις θιβετιανές διαδηλώσεις του Μαρτίου του 2008, δεδομένου ότι η κινεζική κυβέρνηση υιοθετεί μια πιο γενικευμένη προσέγγιση της «πατριωτικής παιδείας»·

10.  προτρέπει τις κινεζικές αρχές να εφαρμόσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθερίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων για όλους τους Κινέζους πολίτες·

11.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πολιτικό επίπεδο με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να προβάλλει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της έναντι της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του στρατηγικού διαλόγου, του οικονομικού διαλόγου υψηλού επιπέδου και της αντίστοιχης συνόδου κορυφής, καθώς και της προσεχούς συνόδου κορυφής Ευρώπης-Ασίας·

12.  υπογραμμίζει ότι, ενώ στην κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε μετά την 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα, η ΕΕ θα πρέπει να παροτρύνει την Κίνα να ενεργεί αναλόγως· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 9 Απριλίου 2019, οι επείγουσες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραμάτισαν για μια ακόμα φορά περιθωριακό ρόλο· είναι της άποψης ότι αν και όταν η διατύπωση του κειμένου της συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας υστερεί ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Επιτροπή θα πρέπει να αρνούνται να το συμπεριλαμβάνουν και να εκδίδουν χωριστή ανακοίνωση επί του θέματος στην οποία να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση τόσο της κατάστασης όσο και του λόγου για τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνηθεί πιο έντονη διατύπωση·

13.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποτρέψουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες των κινεζικών αρχών στο έδαφος της ΕΕ που αποβλέπουν σε παρενόχληση μελών των τουρκικών κοινοτήτων, Θιβετιανών και άλλων θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων, προκειμένου να τα υποχρεώσουν να ενεργούν ως πληροφοριοδότες, να τα αναγκάσουν να επιστρέψουν στην Κίνα ή να τα φιμώσουν·

14.  καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών στην επαρχία Σινγιάνγκ και στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, μεταξύ άλλων και για τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Ειδικές Διαδικασίες του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλία κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με ένα ψήφισμα για τη συγκρότηση διερευνητικής αποστολής στο Σινγιάνγκ·

15.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών που αναγνωρίζονται στο κινεζικό Σύνταγμα, όσον αφορά το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τις εθνικές μειονότητες· το άρθρο 35, που προστατεύει την ελευθερία του λόγου, την ελευθεροτυπία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, και το δικαίωμα για πορείες και διαδηλώσεις· το άρθρο 36, που αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων· και το άρθρο 41, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα για άσκηση κριτικής και υποβολή προτάσεων σε σχέση με οποιοδήποτε κρατικό όργανο ή αξιωματούχο·

16.  ζητεί επιμόνως από την Κίνα να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

17.  παροτρύνει την Κίνα να παρέχει στους διπλωμάτες, τους δημοσιογράφους και τους πολίτες της ΕΕ ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Θιβέτ, σε αμοιβαιότητα για την ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση που έχουν οι Κινέζοι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της πρόσβασης στο Θιβέτ κατά τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων·

18.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο 37ος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινεζική αντιπροσωπεία δεν συμμετείχε στις 2 Απριλίου στη συνέχιση του διαλόγου, όπου προβλεπόταν η ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

19.  προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εντατικότερα τις ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κυβερνητικής καταστολής και επιτήρησης, και να καταγγέλλουν τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα·

20.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης στοχευμένων κυρώσεων κατά των υπαλλήλων που ευθύνονται για την καταστολή στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ·

21.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να σταματήσουν κάθε εξαγωγή και μεταφορά τεχνολογίας για αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η Κίνα για να επεκτείνει και να βελτιώσει τους μηχανισμούς κυβερνοεποπτείας και κατασκευής προγνωστικών προφίλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει ήδη τέτοιες τεχνολογίες σε απολυταρχικά κράτη σε όλο τον κόσμο·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.
(3) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0377.


Καμερούν
PDF 136kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με το Καμερούν (2019/2691(RSP))
P8_TA(2019)0423RC-B8-0245/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Antonio Panzeri, της 7ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ), της 5ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση και την κατάσταση της ασφάλειας στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες δηλώσεις του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στο Καμερούν, και ιδίως τη δήλωση της 31ης Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση, της 9ης Οκτωβρίου 2018, της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης στις προεδρικές εκλογές του 2018 στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την καταστολή των διαμαρτυριών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, της 6ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τον αντιτρομοκρατικό νόμο του Καμερούν, του 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ («συμφωνία Κοτονού»),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, τον οποίο έχει κυρώσει το Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καμερούν αντιμετωπίζει πολλές ταυτόχρονες πολιτικές προκλήσεις και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ των οποίων απειλές από την Μπόκο Χαράμ στην περιοχή της Άπω Βόρειας περιφέρειάς του, διασυνοριακές απειλές κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και την εσωτερική ένοπλη αποσχιστική εξέγερση στις αγγλόφωνες Βορειοδυτικές και Νοτιοδυτικές περιφέρειές του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθησαν στο Καμερούν προεδρικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από καταγγελίες για νοθεία και αναφορές παρατυπιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Paul Biya βρίσκεται στην εξουσία από το 1982· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Καμερούν τροποποιήθηκε το 2008 προκειμένου να αρθούν τα χρονικά όρια των θητειών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οπαδοί και σύμμαχοι του αντιπολιτευόμενου Κόμματος για την Αναγέννηση του Καμερούν (MRC), υπό την ηγεσία του Maurice Kamto, προέβησαν σε διαμαρτυρίες στη Ντουάλα, στη Γιαουντέ, στο Dshang, στο Bafoussam και στο Bafang· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία, μεταξύ άλλων δακρυγόνα αέρια και σφαίρες από καουτσούκ, για την καταστολή των διαμαρτυριών αυτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 200 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Maurice Kamto και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης, συνελήφθησαν αυθαίρετα τον Ιανουάριο του 2019 και κρατήθηκαν χωρίς άμεση πρόσβαση σε δικηγόρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι εν λόγω υποστηρικτές και ο ηγέτης τους περιλαμβάνονται η εξέγερση, οι βιαιοπραγίες κατά της πατρίδας, η στάση, η καταστροφή δημόσιων κτιρίων και περιουσιακών στοιχείων, η προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι συγκεντρώσεις πολιτικού χαρακτήρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Απριλίου 2019, το Εφετείο της Κεντρικής Περιφέρειας του Καμερούν επιβεβαίωσε την απόφαση που ελήφθη πρωτοδίκως και απέρριψε την απελευθέρωση του Maurice Kamto και άλλων έξι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία στο Εφετείο διεξήχθη χωρίς τον Maurice Kamto και τους δικηγόρους του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Καμερούν ανέλαβαν δυσανάλογη δράση κατά την έναρξη στρατιωτικών δικών ορισμένων μελών της αντιπολίτευσης, επιδεινώνοντας την πολιτική αναταραχή στο Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι, εάν καταδικαστούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Καμερούν έχουν επανειλημμένα περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης κλείνοντας το Διαδίκτυο, παρενοχλώντας και συλλαμβάνοντας δημοσιογράφους, αρνούμενες τη χορήγηση άδειας σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και εντείνοντας τις πολιτικές επιθέσεις κατά του ανεξάρτητου Τύπου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις μεταξύ της γαλλόφωνης πλειονότητας και της μειονοτικής αγγλόφωνης κοινότητας του Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες του Βορειοδυτικού και του Νοτιοδυτικού Καμερούν παραμένουν κυρίως αγγλόφωνες, με διαφορετικό εκπαιδευτικό και νομικό σύστημα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2016 οι διακρίσεις και η σχετική παραμέληση των αγγλόφωνων περιφερειών της χώρας και η επιβολή του γαλλικού νομικού συστήματος και της γλώσσας στα δικαστήρια και στις αίθουσες διδασκαλίας, οδήγησαν σε ειρηνικές απεργίες εκπαιδευτικών και δικηγόρων και σε ειρηνικές διαδηλώσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κλιμακώθηκε από τον Οκτώβριο του 2018 και οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις δυνάμεις ασφαλείας συχνά συνοδεύονται από κατάχρηση εξουσίας, με συνέπεια παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βιασμών, της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, καθώς και της καταστροφής περιουσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οπλισμένες αποσχιστικές ομάδες έχουν προβεί σε μαζικές απαγωγές, ακόμη και μαθητών και σπουδαστών, έχουν αναλάβει στοχευμένες δολοφονίες αστυνομικών και αξιωματούχων των τοπικών αρχών, έχουν εμπλακεί σε εκβιασμούς, έχουν επιβάλει εβδομαδιαίες διαδηλώσεις «πόλεων φάντασμα» και έχουν αποκλείσει και πυρπολήσει εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, στερώντας έτσι χιλιάδες νέους από την πρόσβαση στην εκπαίδευση, και τον γενικό πληθυσμό από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της κρίσης, περίπου 444 000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και άλλοι 32 000 έχουν καταφύγει στη γειτονική Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει το Καμερούν πλήττει πάνω από 600 000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους, περίπου 35 000 πρόσφυγες από γειτονικές συγκρούσεις, και 1,9 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν από επισιτιστική ανασφάλεια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018 και το 2019, η κυβέρνηση του Καμερούν έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Βορειοδυτική και τη Νοτιοδυτική περιφέρεια, με σκοπό να διασφαλίσει την πολύπλευρη προστασία και παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους ως ζήτημα προτεραιότητας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα που έχουν πληγεί από την κρίση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου και η δίωξη μειονοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας του Καμερούν τιμωρεί τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με φυλάκιση έως πέντε ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και οι «gendarmes» (πολιτοφυλακή) συνεχίζουν να συλλαμβάνουν και να παρενοχλούν άτομα ΛΟΑΔΜΙ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ εξακολουθεί να διαπράττει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην περιοχή της Άπω Βόρειας περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της λεηλασίας και της καταστροφής περιουσιών, καθώς και της θανάτωσης και απαγωγής αμάχων·

1.  αποδοκιμάζει τις περιπτώσεις βασανιστηρίων, βίαιων εξαφανίσεων και εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τους ένοπλους αυτονομιστές· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις ενέργειες των κυβερνητικών δυνάμεων στις βιαιοπραγίες· καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να σέβονται το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων και καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της βίας και της ατιμωρησίας στη χώρα·

2.  καταδικάζει τη χρήση υπέρμετρης βίας εναντίον διαδηλωτών και πολιτικών αντιπάλων και τις παραβιάσεις των ελευθεριών του Τύπου, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη σύλληψη και κράτηση του Maurice Kamto και άλλων ειρηνικών διαδηλωτών· ζητεί την άμεση απελευθέρωση από τις αρχές του Καμερούν του Maurice Kamto και όλων των άλλων κρατουμένων που κρατούνται με πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, ανεξάρτητα από το αν συνελήφθησαν πριν ή μετά τις προεδρικές εκλογές του 2018·

3.  καλεί επίσης την κυβέρνηση του Καμερούν να σταματήσει κάθε παρενόχληση και εκφοβισμό των πολιτικών ακτιβιστών, μεταξύ άλλων με την άρση της απαγόρευσης ειρηνικών πολιτικών συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων και διαμαρτυριών, και να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους·

4.  υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν δικαιοδοσία επί του μη στρατιωτικού πληθυσμού· υπενθυμίζει στο Καμερούν τις διεθνείς του υποχρεώσεις να υποστηρίζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για όλους τους πολίτες ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων·

5.  υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο Καμερούν από το 1997· σημειώνει ότι αυτό αποτελεί ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την πλήρη κατάργησή της· επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θανατική ποινή και καλεί την κυβέρνηση του Καμερούν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα επιδιώξει την επιβολή θανατικής ποινής για πολιτικούς ακτιβιστές και διαδηλωτές·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Καμερούν δεν έχει επιβάλει στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να λογοδοτήσουν, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της βίας και του αισθήματος ατιμωρησίας· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά διαδηλωτών και πολιτικών αντιπάλων, και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν σε δίκαιες δίκες·

7.  καλεί τις αρχές του Καμερούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τις υποχρεώσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον τερματισμό του κύκλου της βίας· ζητεί ειδικότερα από την κυβέρνηση να διοργανώσει πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης για την κρίση στις αγγλόφωνες περιφέρειες· καλεί τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στη διευκόλυνση ενός εθνικού ειρηνευτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία και των δύο μερών της σύγκρουσης να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες· καλεί την Αφρικανική Ένωση και την Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Κεντρικής Αφρικής να ασκήσουν πιέσεις για τη διοργάνωση τέτοιων συνομιλιών και καλεί την ΕΕ να είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία· θεωρεί ότι, ελλείψει προόδου, η κρίση στο Καμερούν θα πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί επίσης την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την πολιτική επιρροή που της παρέχει η αναπτυξιακή βοήθεια και άλλα διμερή προγράμματα για την ενίσχυση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν·

9.  προτρέπει την κυβέρνηση του Καμερούν να οικοδομήσει μια γνήσια, αντιπροσωπευτική και δυναμική δημοκρατία· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση να συγκαλέσει όλους τους πολιτικούς παράγοντες για μια συναινετική επανεξέταση του εκλογικού συστήματος, με στόχο τη διασφάλιση μιας ελεύθερης, διαφανούς και αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας· ζητεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αυτή πριν από τη διεξαγωγή τυχόν περαιτέρω εκλογών, προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη και να αποφευχθούν οι μετεκλογικές κρίσεις· καλεί την ΕΕ να εντείνει την τεχνική βοήθεια για να στηρίξει το Καμερούν στις προσπάθειές του να ενισχύσει τις εκλογικές διαδικασίες του και να τις καταστήσει πιο δημοκρατικές·

10.  επαναλαμβάνει ότι μια δραστήρια και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών είναι ουσιώδους σημασίας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έχουν απαγορευτεί οι δραστηριότητες της αγγλόφωνης κοινοπραξίας της κοινωνίας των πολιτών του Καμερούν· παροτρύνει την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση και να εξασφαλίσει έναν ανοικτό χώρο στον οποίο θα μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάχρηση του αντιτρομοκρατικού νόμου του 2014 για τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών· υποστηρίζει τα αιτήματα που διατύπωσαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για την αναθεώρηση του νόμου αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι·

12.  σημειώνει την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Καμερούν, λόγω αξιόπιστων ισχυρισμών περί κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της στήριξης της ΕΕ στις υπηρεσίες ασφαλείας του Καμερούν στο πλαίσιο αυτό και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε στήριξη των αρχών του Καμερούν δεν συμβάλλει ούτε συνιστά διευκόλυνση σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, στους θεσμούς της Αφρικανικής Ένωσης και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Καμερούν.


Μπρουνέι
PDF 134kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με το Μπρουνέι (2019/2692(RSP))
P8_TA(2019)0424RC-B8-0242/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 3ης Απριλίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή του ποινικού κώδικα στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλα είδη απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 1ης Απριλίου 2019, με την οποία προτρέπει το Μπρουνέι να μη θέσει σε ισχύ τον «δρακόντειο» νέο ποινικό κώδικα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία υπογράφηκε από το Μπρουνέι το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2012,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ASEAN-ΕΕ 2018-2022,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο ASEAN-ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της 2ας Απριλίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή των σταδίων ΙΙ και ΙIΙ του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία στο Μπρουνέι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 το Μπρουνέι θέσπισε τον ποινικό κώδικα με βάση τη Σαρία, η εφαρμογή του οποίου εκτείνεται σε τρία στάδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο στάδιο εφαρμογής του ποινικού κώδικα τέθηκε σε ισχύ στις 3 Απριλίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο αυτό στάδιο θέτει σε ισχύ διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τον θάνατο διά λιθοβολισμού για συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, σεξ εκτός γάμου και άμβλωση, καθώς και τον ακρωτηριασμό άκρου για κλοπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κώδικας επιβάλλει επίσης τη θανατική ποινή για εξύβριση ή προσβολή του προφήτη Μωάμεθ από Μουσουλμάνους και μη Μουσουλμάνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία ισχύει τόσο για τους Μουσουλμάνους όσο και για τους μη Μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, καθώς και για αδικήματα που διαπράττονται εκτός της χώρας από πολίτες ή μόνιμους κατοίκους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που έχουν φτάσει στην εφηβεία και έχουν καταδικαστεί για τα εν λόγω αδικήματα μπορούν να τιμωρηθούν με τις ίδιες ποινές με τους ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα παιδιά μικρότερης ηλικίας ενδέχεται να υποβληθούν σε μαστίγωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την εισαγωγή του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία, η ομοφυλοφιλία στο Μπρουνέι ήταν παράνομη και τιμωρείτο έως και με δεκαετή φυλάκιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εκλογές στο Μπρουνέι πραγματοποιήθηκαν το 1962· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σουλτάνος είναι ταυτόχρονα αρχηγός του κράτους και πρωθυπουργός και διαθέτει πλήρη εκτελεστική εξουσία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε μορφή σωματικής τιμωρίας είναι αντίθετη προς την απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί σύννομη ποινή βάσει του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις ποινές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας ισοδυναμούν με βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση που απαγορεύεται από τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, στην οποία το Μπρουνέι είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας από τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα εισάγουν διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και κατά των γυναικών και κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στο Μπρουνέι, και ενδέχεται να υποκινούν τη βία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) έχουν δηλώσει ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα του Μπρουνέι που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και τιμωρούν μορφές υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες και στα άτομα ΛΟΑΔΜ, δημιουργώντας εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας, εμποδίζοντας την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα και επηρεάζοντας αρνητικά τη δημόσια υγεία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράδοση, η θρησκεία και ο πολιτισμός χρησιμοποιούνται στο Μπρουνέι για την αιτιολόγηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 11ης Μαρτίου 2019 για το Μπρουνέι αναφέρει ότι υπάρχουν βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις και χρήση στερεοτύπων που εισάγουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζονται στις επιλογές των γυναικών σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές και το επάγγελμα, στην άνιση θέση τους στην αγορά εργασίας και στον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα στερεότυπα είναι τα βαθύτερα αίτια της βίας κατά των γυναικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπρουνέι είναι γνωστό για τον πολυεθνοτικό πληθυσμό του με μεγάλη ποικιλία θρησκειών, μεταξύ των οποίων το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός και διάφορες αυτόχθονες θρησκείες, που συνυπάρχουν ειρηνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα του Μπρουνέι αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία και ορίζει ότι όλες οι θρησκείες μπορούν να ασκούνται με ειρήνη και αρμονία από τα άτομα που τις ασπάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το σύνταγμα του Μπρουνέι, η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τον προσηλυτισμό και τη διδασκαλία όλων των θρησκειών πλην του Ισλάμ, καθώς και κάθε δημόσιο εορτασμό των Χριστουγέννων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπρουνέι υπάρχει ντε φάκτο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ενώ η τελευταία εκτέλεση ανάγεται στο 1957· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία ουσιαστικά θα επαναφέρει τη θανατική ποινή, εάν εφαρμοστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει τη θανατική ποινή οπουδήποτε και υπό οιεσδήποτε περιστάσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έγκριση των νέων νόμων έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των ξενοδοχείων που ανήκουν στον επενδυτικό οργανισμό του Μπρουνέι (BIA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επενδυτικός οργανισμός του Μπρουνέι, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του Μπρουνέι, έχει την κυριότητα διάφορων επενδυτικών έργων ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο BIA έχει δηλώσει ότι οι βασικές του αξίες περιλαμβάνουν τον αμοιβαίο σεβασμό και τη θετική αποτίμηση της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπρουνέι έχει κυρώσει μόνο δύο βασικές διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρίτος κύκλος της καθολικής περιοδικής εξέτασης του Μπρουνέι θα αρχίσει στις 10 Μαΐου 2019·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Μπρουνέι·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη θέση σε ισχύ του οπισθοδρομικού ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία· παροτρύνει τις αρχές του Μπρουνέι να προχωρήσουν στην άμεση κατάργησή του και να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι του Μπρουνέι συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι στο πλαίσιο διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων έναντι των σεξουαλικών μειονοτήτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών·

2.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να διατηρήσουν το μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

3.  καταδικάζει σθεναρά τη χρήση βασανιστηρίων, ωμής, απάνθρωπης, ταπεινωτικής και απάνθρωπης μεταχείρισης σε κάθε περίπτωση· υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι ποινές που προβλέπει παραβιάζουν εθιμικές απαγορεύσεις των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης βάσει του διεθνούς δικαίου·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, ενώ πολλές χώρες αποποινικοποιούν τη συναινετική σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, το Μπρουνέι είναι δυστυχώς η έβδομη χώρα που τιμωρεί τις συναινετικές ομοφυλοφιλικές σχέσεις με τη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να σέβονται τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία·

5.  καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να διασφαλίσουν την αρχή της ισότητας όλων των πολιτών ενώπιον του νόμου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, χωρίς καμία εξαίρεση για λόγους όπως, μεταξύ άλλων, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η φυλή ή η θρησκεία· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πιθανή εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας σε παιδιά· καλεί το Μπρουνέι να μην επιβάλει σε καμία περίπτωση κεφαλική ποινή, βασανιστήρια ή φυλάκιση στα παιδιά αυτά·

6.  καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να σεβαστούν πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία στο Σουλτανάτο, όπως ορίζεται στο σύνταγμά του, και να επιτρέψουν τον δημόσιο εορτασμό όλων των θρησκευτικών εορτών, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων· τονίζει ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  προτρέπει τις αρχές του Μπρουνέι να προαγάγουν τον πολιτικό διάλογο με τους βασικούς παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θρησκευτικά ιδρύματα και τις επιχειρηματικές οργανώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του Μπρουνέι, με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επικράτειά του· υπογραμμίζει το δικαίωμα έκφρασης επικριτικών ή σατιρικών απόψεων ως νόμιμη άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία κατοχυρώνεται στο διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.  παροτρύνει το Μπρουνέι να κυρώσει τις υπόλοιπες βασικές διεθνείς πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να απευθύνουν μόνιμη πρόσκληση για επίσκεψη στο πλαίσιο όλων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), σε περίπτωση που εφαρμοστεί στην πράξη ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία, να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης περιοριστικών μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων·

10.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να θέσει ως όρο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ–Μπρουνέι τη συμμόρφωση του ποινικού κώδικα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  επισημαίνει το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τη στήριξη προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπρουνέι·

12.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ινδονησία και στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι στην Τζακάρτα, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στον ASEAN και την ΕΥΕΔ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να διαβουλεύονται με τις αρχές του Μπρουνέι, τους πρέσβεις και τους εκπροσώπους για το θέμα αυτό· καλεί την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει την κατάσταση στο Μπρουνέι ως σημείο στην ημερήσια διάταξη του επόμενου πολιτικού διαλόγου ASEAN–ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην προσεχή παγκόσμια περιοδική επανεξέταση, η οποία θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 17 Μαΐου 2019 και θα εξετάσει τις επιδόσεις του Σουλτανάτου του Μπρουνέι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  τονίζει ότι, για όσο διάστημα ο σημερινός ποινικός κώδικας παραμένει σε ισχύ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγγράψουν σε μαύρη λίστα τα ξενοδοχεία που ανήκουν στον επενδυτικό οργανισμό του Μπρουνέι·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σεβαστούν το διεθνές νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και την ανθρωπιστική προστασία των θυμάτων του ισχύοντος ποινικού κώδικα του Μπρουνέι·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση των Γυναικών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε., τη Γραμματεία του ASEAN, τη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Σουλτάνο του Μπρουνέι, Hassanal Bolkiah, και στην κυβέρνηση του Μπρουνέι.


Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις *
PDF 115kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07770/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0152/2019),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0192/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.


Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I
PDF 132kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))
P8_TA(2019)0426A8-0354/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0284),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0197/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0354/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2018)0143


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1242.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρακολουθεί την τεχνική ανάπτυξη ενός εργαλείου υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης οχημάτων (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, VECTO) με σκοπό να το επικαιροποιεί τακτικά και εγκαίρως, υπό το πρίσμα της καινοτομίας και προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου στα βαρέα οχήματα.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 286.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0455).


Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
PDF 123kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA(2019)0427A8-0321/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0653),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0393/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0321/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

P8_TC1-COD(2017)0291


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/1161.)

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 58.
(2) ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 70.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0424).


Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I
PDF 121kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
P8_TA(2019)0428A8-0422/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0239),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), στ) και ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0166/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0422/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

P8_TC1-COD(2018)0113


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/1151.)

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 24.


Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I
PDF 118kWORD 59k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
P8_TA(2019)0429A8-0002/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0241),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0167/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0002/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

P8_TC1-COD(2018)0114


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/2121.)

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 24.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I
PDF 362kWORD 108k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))
P8_TA(2019)0430A8-0412/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0476),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 182 παράγραφος 4, το άρθρο 183 και το άρθρο 188 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0268/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του προς τους προέδρους των επιτροπών της 25ης Ιανουαρίου 2019 στην οποία περιγράφεται η προσέγγιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα τομεακά προγράμματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΔ) μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 2019 στην οποία επιβεβαιώνεται η κοινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες κατά τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0412/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

P8_TC1-COD(2018)0254


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 182 παράγραφος 4, το άρθρο 183 και το άρθρο 188 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1β)  Το γεωπολιτικό πλαίσιο της Ένωσης έχει αλλάξει θεαματικά κατά την τελευταία δεκαετία. Η κατάσταση στις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης είναι ασταθής και η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον που συνδυάζει την εμφάνιση νέων απειλών, όπως οι υβριδικές επιθέσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις, με την επιστροφή συμβατικότερων προκλήσεων. Ενώπιον αυτού του πλαισίου, τόσο οι ευρωπαίοι πολίτες όσο και οι πολιτικοί ηγέτες τους συμμερίζονται την άποψη ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο στον τομέα της άμυνας.

(-1γ)  Ο τομέας της άμυνας χαρακτηρίζεται από αύξηση του κόστους του αμυντικού εξοπλισμού και από υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης («Ε&Α») που περιορίζει τη δρομολόγηση νέων αμυντικών προγραμμάτων και επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας. Λόγω αυτής της κλιμάκωσης του κόστους, η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βασικών αμυντικών συστημάτων και νέων αμυντικών τεχνολογιών θα πρέπει να υποστηριχθεί σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό.

(1)  Στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, το οποίο εκδόθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να μοχλεύσει και να εδραιώσει τις προσπάθειες συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και να προωθήσει μια ανταγωνιστική, καινοτόμο και αποδοτική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής, υποστηρίζοντας επίσης, με τον τρόπο αυτό, τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης αμυντικής αγοράς στην Ευρώπη και προωθώντας την υιοθέτηση ευρωπαϊκών αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών από την εσωτερική αγορά, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό της εξάρτησης από πηγές εκτός ΕΕ. Ειδικότερα, πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (το «Ταμείο») για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες και να βελτιωθεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, και για την προώθηση της από κοινού αγοράς και συντήρησης αμυντικών εξοπλισμών από τα κράτη μέλη. Βάσει του σχεδίου, το Ταμείο θα συμπληρώνει τα εθνικά κονδύλια που ήδη διατίθενται προς τον σκοπό αυτόν και θα λειτουργεί ως κίνητρο που θα ωθεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να επενδύουν περισσότερο στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

(2)  Το Ταμείο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής ▌βάσης και θα συμβαδίζει με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας, ιδίως τις δύο οδηγίες(4) του 2009 για τις δημόσιες συμβάσεις και για τις μεταφορές αμυντικών προϊόντων εντός της ΕΕ.

(3)  Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και προς τον σκοπό της προαγωγής της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, θα πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Το Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομικότητας, της αποδοτικότητας και της τεχνολογικής αυτονομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, ώστε να συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης μέσω της στήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εθνικών διοικήσεων, διεθνών οργανισμών και πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ένωση, στη φάση της έρευνας και στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Προκειμένου να επιτυγχάνονται πιο καινοτόμες λύσεις και να διατηρείται μια ανοικτή εσωτερική αγορά, το Ταμείο θα πρέπει να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») καθώς και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας.

Εντός της Ένωσης, οι ελλείψεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της κοινής άμυνας προσδιορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ▌, ιδίως μέσω ▌του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων, ενώ το γενικό στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας προσδιορίζει επίσης κοινούς στόχους για την έρευνα στον τομέα της άμυνας. Άλλες ενωσιακές διαδικασίες, όπως η συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την επιδίωξη συναφών προτεραιοτήτων μέσω του προσδιορισμού και της προώθησης ευκαιριών για ενισχυμένη συνεργασία, με σκοπό την εκπλήρωση του ενωσιακού επιπέδου φιλοδοξίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Κατά περίπτωση, περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, επίσης μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, αν συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης και δεν συνιστούν εμπόδιο στη συμμετοχή κανενός κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας, λαμβανομένης ταυτόχρονα μέριμνας ώστε να αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις.

(4)  Η φάση της έρευνας έχει ζωτική σημασία, δεδομένου ότι απ’ αυτήν εξαρτάται η ικανότητα ▌και η αυτονομία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και η ανεξαρτησία των κρατών μελών ως τελικών χρηστών αμυντικών προϊόντων. Η φάση της έρευνας που συνδέεται με την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους, συνδεόμενους, ιδίως, με το χαμηλό επίπεδο ωριμότητας των τεχνολογιών και το ενδεχόμενο ανατροπής τους από νέα δεδομένα. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία συνήθως έπεται της φάσης της έρευνας ▌, επίσης ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος, που παρακωλύουν την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, το Ταμείο θα πρέπει να ενθαρρύνει τη σύνδεση μεταξύ της φάσης της έρευνας και της φάσης της ανάπτυξης.

(5)  Το Ταμείο δεν θα πρέπει να στηρίζει τη βασική έρευνα, η οποία θα πρέπει αντιθέτως να στηρίζεται μέσω άλλων μηχανισμών, ωστόσο στις στηριζόμενες από το Ταμείο δραστηριότητες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται βασική έρευνα προσανατολισμένη στην άμυνα η οποία είναι πιθανόν να αποτελέσει τη βάση λύσεων σε εντοπισμένα ή αναμενόμενα προβλήματα ή δυνατότητες.

(6)  Το Ταμείο θα μπορεί να στηρίζει τόσο δράσεις που αφορούν νέα προϊόντα και τεχνολογίες όσο και δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών. Οι δράσεις για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών θα πρέπει να είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον οι ήδη υφιστάμενες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της δράσης δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, ο οποίος καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της δράσης. Κατά την υποβολή των αιτήσεων για την ενωσιακή χρηματοδότηση, οι νομικές οντότητες θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ώστε να πιστοποιούν ότι δεν υφίστανται περιορισμοί. Ελλείψει τέτοιων πληροφοριών, η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να μπορεί να χορηγηθεί.

(6α)   Το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα. Δεδομένου ότι οι ανατρεπτικές τεχνολογίες μπορεί να βασίζονται σε έννοιες ή ιδέες που προέρχονται από μη παραδοσιακούς φορείς του τομέα της άμυνας, το Ταμείο θα πρέπει να προβλέπει επαρκή ευελιξία κατά τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και όσον αφορά την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

(7)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δράσεις οι οποίες αφορούν προϊόντα ή τεχνολογίες των οποίων η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλεξιμότητα των δράσεων που αφορούν νέα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες ▌επίσης θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση των εξελίξεων στο διεθνές δίκαιο. Οι δράσεις για την ανάπτυξη φονικών αυτόνομων όπλων χωρίς τη δυνατότητα ουσιώδους ανθρώπινου ελέγχου επί των αποφάσεων επιλογής και εμπλοκής κατά τη διενέργεια επιθέσεων κατά ανθρώπων επίσης θα πρέπει να μην είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, με την επιφύλαξη της δυνατότητας χρηματοδότησης δράσεων για την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αντίμετρων για αμυντικούς σκοπούς.

(8)  Η δυσκολία να συμφωνηθούν ενοποιημένες απαιτήσεις αμυντικών ικανοτήτων και κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα παρακωλύει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η απουσία τέτοιων απαιτήσεων, προδιαγραφών και προτύπων έχει οδηγήσει σε αυξημένο κατακερματισμό του τομέα της άμυνας, τεχνική πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις και διογκωμένο κόστος, περιττή αλληλεπικάλυψη, καθώς και σε ελλιπή διαλειτουργικότητα. Η συμφωνία επί κοινών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για τις δράσεις που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Οι δραστηριότητες ▌που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινών απαιτήσεων αμυντικών ικανοτήτων ▌, καθώς και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων, επίσης θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο, ιδίως όταν ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα.

(9)  Δεδομένου ότι σκοπός του Ταμείου είναι να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της μόχλευσης και της συμπλήρωσης συνεργατικών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας καθώς και της μείωσης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, οι δράσεις που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο. Το ίδιο θα ισχύει και ως προς την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς τους.

(10)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το Ταμείο αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων και κρατών μελών ανά την Ευρώπη, οι δράσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση ▌εφόσον υλοποιούνται με συνεργασία στο πλαίσιο κοινοπραξίας τουλάχιστον τριών νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες. Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες ▌οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες δεν θα πρέπει να τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο ▌έλεγχο της ίδιας οντότητας ούτε να ελέγχουν η μία την άλλη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος θα πρέπει να νοείται ως η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια νομική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα, καθώς και μελετών, οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούν να εκτελούνται από μια ενιαία νομική οντότητα. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, το Ταμείο μπορεί επίσης να στηρίζει κοινές προεμπορικές προμήθειες.

(11)  Σύμφωνα με [παραπομπή προς επικαιροποίηση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ: το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(5)], οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του Ταμείου και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.

(12)  Δεδομένου ότι το Ταμείο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας ▌της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, μόνο οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και οι οποίες δεν τελούν υπό τον έλεγχο μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας θα πρέπει, καταρχήν, να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος θα πρέπει να νοείται ως η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια νομική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους αποδέκτες και τους υπεργολάβους τους σε δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, οι δε δομές εκτελεστικής διαχείρισής τους θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα. Ως εκ τούτου, μια οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή μια οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα αλλά η οποία έχει τις δομές εκτελεστικής διαχείρισής της σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα δεν είναι επιλέξιμη να είναι αποδέκτης ή υπεργολάβος που συμμετέχει στη δράση. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα βασικά συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, οι εν λόγω όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω προμήθειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 176 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(13)  Υπό ορισμένες περιστάσεις, ▌θα πρέπει να είναι δυνατή η παρέκκλιση από την αρχή ότι οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι τους που συμμετέχουν σε δράση η οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, δεν τελούν υπό τον έλεγχο μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και οι οποίες ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας θα πρέπει να είναι επιλέξιμες ως αποδέκτες ή υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με την προστασία των συμφερόντων ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η συμμετοχή τέτοιων νομικών οντοτήτων δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στους σκοπούς του Ταμείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν στη δράση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού.

(13-α)  Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 29 ΣΕΕ και του άρθρου 215 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, δεν επιτρέπεται να διατίθενται κονδύλια ή οικονομικοί πόροι, άμεσα ή έμμεσα, σε κατονομαζόμενα νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς ή προς όφελος αυτών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω κατονομαζόμενες οντότητες, καθώς και οι οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους, δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο.

(13α)  Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται έπειτα από προσκλήσεις υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός»)(6). Ωστόσο, σε ορισμένες δεόντως δικαιολογημένες και εξαιρετικές περιστάσεις, η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί επίσης να χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεδομένου ότι η χορήγηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού συνιστά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα της χρησιμοποίησης προσκλήσεων υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων, οι εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά. Σε αυτό το πλαίσιο, για να δοθεί επιχορήγηση χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη δράση αντιστοιχεί στους στόχους του Ταμείου όσον αφορά τη διασυνοριακή βιομηχανική συνεργασία και ανταγωνισμό σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να εκτιμάται από την Επιτροπή η οποία επικουρείται από την επιτροπή των κρατών μελών (η «επιτροπή»).

(14)  Αν κοινοπραξία επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη δράση και η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης πρόκειται να λάβει τη μορφή επιχορήγησης, η κοινοπραξία θα πρέπει να διορίσει ένα από τα μέλη της ως συντονιστή ο οποίος θα αποτελεί το κύριο σημείο επαφής.

(15)  Αν δράση που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή έργου που έχει διοριστεί από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με τον διαχειριστή έργου πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τους αποδέκτες, ώστε ο διαχειριστής έργου να μπορεί να διασφαλίσει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους αποδέκτες. ▌Ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή ▌παρατηρήσεις ▌σχετικά με την πρόοδο της δράσης, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επαληθεύει το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της πληρωμής.

(15α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί το Ταμείο υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης, ούτως ώστε να μεγιστοποιούνται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της υλοποίησης και να διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί την ευθύνη για τις διαδικασίες επιλογής και χορήγησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αξιολογήσεις ηθικής. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί, ωστόσο, να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα υλοποίησης για συγκεκριμένες δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, σε οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας διαχειριστής έργου έχει οριστεί από κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούν μια δράση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Μια ανάθεση αυτού του είδους θα συνέβαλλε στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και θα εξασφάλιζε τον ομαλό συντονισμό της συμφωνίας χρηματοδότησης με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της κοινοπραξίας και του διαχειριστή έργου ο οποίος έχει οριστεί από κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούν τη δράση.

(16)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι οικονομικά βιώσιμες, είναι αναγκαίο οι αιτούντες να αποδεικνύουν ότι το κόστος της δράσης που δεν καλύπτεται από τη χρηματοδότηση της Ένωσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης.

(17)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τύπους χρηματοδοτικών μηχανισμών για την από κοινού ανάπτυξη και προμήθεια αμυντικών ικανοτήτων. ▌Η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέχει διάφορους τύπους μηχανισμών τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν τα συνεργατικά έργα ανάπτυξης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε επίπεδο χρηματοδότησης. Η χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών μηχανισμών θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δρομολόγηση συνεργατικών και διασυνοριακών έργων στον τομέα της άμυνας και να αυξήσει την αποδοτικότητα των αμυντικών δαπανών, μεταξύ άλλων και για τα έργα που στηρίζονται από το Ταμείο.

(18)  Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, στην οποία η ζήτηση προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, που ελέγχουν επίσης όλες τις προμήθειες αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, η λειτουργία του τομέα της άμυνας είναι μοναδική και δεν ακολουθεί τους συμβατικούς κανόνες και τα επιχειρηματικά μοντέλα που ρυθμίζουν τις πιο παραδοσιακές αγορές. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία δεν μπορεί να αναλάβει τη χρηματοδότηση με ίδιους πόρους σημαντικών έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες συχνά χρηματοδοτούν πλήρως όλες τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου, ιδίως προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για συνεργασία μεταξύ νομικών οντοτήτων από διαφορετικά κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες, και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του αμυντικού τομέα, θα πρέπει να καλύπτεται έως και το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών για τις δράσεις που υλοποιούνται πριν από τη φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου.

(19)  Η φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου αποτελεί κρίσιμο στάδιο, κατά το οποίο τα κράτη μέλη ή οι συνδεδεμένες χώρες συνήθως λαμβάνουν την απόφασή τους σχετικά με την ενιαία επένδυσή τους και αρχίζουν τη διαδικασία προμήθειας των μελλοντικών τους αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών. Για τον λόγο αυτό, κατά τη συγκεκριμένη φάση, τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες συμφωνούν τις αναγκαίες εκατέρωθεν δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών τους σχετικά με τον καταμερισμό του κόστους και την κυριότητα επί του έργου. Για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεσμεύσεών τους, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του Ταμείου δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων δαπανών.

(20)  Για τις δράσεις μετά τη φάση της ανάπτυξης πρωτοτύπου, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδότηση σε ποσοστό έως 80 %. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες βρίσκονται εγγύτερα στην ολοκλήρωση των προϊόντων και τεχνολογιών, επίσης μπορεί να εμπεριέχουν σημαντικό κόστος.

(21)  Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες, όπως δαπάνες για ασφάλεια. Επιπλέον, τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη δραστηριοποιούνται σε μια ειδική αγορά, στην οποία —χωρίς ζήτηση από την πλευρά των αγοραστών— δεν μπορούν να ανακτήσουν τα έξοδά τους για Ε&Α όπως συμβαίνει στον μη στρατιωτικό τομέα. Επομένως, δικαιολογείται η εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 25 %, καθώς και η δυνατότητα ▌χρέωσης έμμεσων δαπανών που θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές των αποδεκτών, αν οι πρακτικές αυτές γίνονται δεκτές από τις εθνικές αρχές τους για παρόμοιες δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. ▌

(21α)  Οι δράσεις με συμμετοχή διασυνοριακών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στηρίζουν το άνοιγμα των αλυσίδων εφοδιασμού και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει επομένως να είναι επιλέξιμες για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης προς όφελος όλων των συμμετεχουσών οντοτήτων.

(22)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προτίθενται ▌να προβούν σε κοινή προμήθεια του τελικού προϊόντος ή χρήση της τεχνολογίας, ιδίως μέσω κοινής διασυνοριακής δημόσιας σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη οργανώνουν από κοινού τις διαδικασίες τους ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, ιδίως με τη χρήση κεντρικής αρχής προμηθειών.

(22α)  Για να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές, προσανατολισμένες στη ζήτηση και εμπορικά βιώσιμες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για δράσεις ανάπτυξης θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη προτίθενται, μεταξύ άλλων μέσω μνημονίου συμφωνίας ή επιστολής προθέσεων, να προμηθευτούν το τελικό αμυντικό προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, με συντονισμένο τρόπο. Τα κριτήρια χορήγησης για δράσεις ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται πολιτικά ή νομικά, να χρησιμοποιούν, να κατέχουν ή να συντηρούν από κοινού το τελικό αμυντικό προϊόν ή τεχνολογία.

(23)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η συμβολή των δράσεων στην προαγωγή των εν λόγω συμφερόντων και των προτεραιοτήτων έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο χορήγησης. ▌

(24)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ νομικών οντοτήτων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, να συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του Ταμείου. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα, αν επιλεγούν, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

(25)  Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη της τις άλλες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις και να εξασφαλίζονται γόνιμη αλληλεπίδραση και συνέργειες μεταξύ της έρευνας στον μη στρατιωτικό τομέα και αυτής στον αμυντικό τομέα.

(26)  Η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα αποτελούν προκλήσεις διαρκώς αυξανόμενης σημασίας, και η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη επίτευξης συνεργειών μεταξύ των δράσεων στον τομέα της κυβερνοάμυνας στο πλαίσιο του Ταμείου και των ενωσιακών πρωτοβουλιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως αυτών που εξαγγέλθηκαν στην κοινή ανακοίνωση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ιδίως, το προς σύσταση ευρωπαϊκό κέντρο βιομηχανικών, τεχνολογικών και ερευνητικών ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να επιδιώξει συνέργειες μεταξύ της πολιτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας. Θα μπορούσε να υποστηρίζει ενεργά τα κράτη μέλη και άλλους σχετικούς συντελεστές με την παροχή συμβουλών, την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε σχέση με έργα και δράσεις, καθώς και, όταν του ζητείται από τα κράτη μέλη, με την ανάληψη του ρόλου του διαχειριστή έργων σε σχέση με το ▌Ταμείο ▌.

(27)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας («PADR»), την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, και των δραστηριοτήτων βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας («EDIDP»), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και να εναρμονιστούν οι όροι συμμετοχής, να διαμορφωθεί ένα συνεκτικότερο σύνολο μέσων και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος σε επίπεδο καινοτομίας, συνεργασίας και οικονομικής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις και ο κατακερματισμός. Με μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, το Ταμείο θα συνέβαλλε επίσης στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της φάσης της έρευνας και της φάσης της ανάπτυξης κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα, και προωθώντας όλες τις μορφές καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανατρεπτικής καινοτομίας ▌. Μπορούν επίσης να αναμένονται, κατά περίπτωση, θετικές δευτερογενείς συνέπειες στον μη στρατιωτικό τομέα.

(28)  Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δράσης, οι στόχοι πολιτικής του Ταμείου θα πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του ▌InvestEU.

(29)  Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της αγοράς ή μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να αναπαράγουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ▌προστιθέμενη αξία για την Ένωση.

(30)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης του Ταμείου θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο ▌125 παράγραφος 1 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού.

(31)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει ετήσια ▌προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του Ταμείου, και λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα διδάγματα που αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR. Την Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας η επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να εξεύρει λύσεις που έχουν τύχει της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης εντός της επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτροπή μπορεί να συνέρχεται υπό τη σύνθεση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας για την παροχή ειδικής βοήθειας στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων για την παροχή συμβουλών όσον αφορά την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών στο πλαίσιο των δράσεων. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν τους αντίστοιχους εκπροσώπους τους στην εν λόγω επιτροπή. Στα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να παρέχεται έγκαιρα ουσιαστική δυνατότητα να εξετάσουν τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

(31α)  Οι κατηγορίες των προγραμμάτων εργασίας θα πρέπει να περιέχουν λειτουργικές απαιτήσεις προκειμένου να αποσαφηνίζονται για τη βιομηχανία οι λειτουργίες και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεσθούν με βάση τις ικανότητες που θα αναπτυχθούν. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να παρέχουν σαφή ένδειξη των αναμενόμενων επιδόσεων αλλά δεν θα πρέπει να κατευθύνονται σε συγκεκριμένες λύσεις ή συγκεκριμένες οντότητες και δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τον ανταγωνισμό στο επίπεδο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

(31β)  Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει, μέσω κατάλληλων διαβουλεύσεων με την επιτροπή, ότι οι προτεινόμενες δράσεις έρευνας ή ανάπτυξης αποφεύγουν περιττές αλληλεπικαλύψεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δύναται να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση περιπτώσεων πιθανής αλληλεπικάλυψης με υφιστάμενες ικανότητες ή ήδη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα εντός της Ένωσης.

(31ββ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνοχή των προγραμμάτων εργασίας στο σύνολο του βιομηχανικού κύκλου των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

(31βγ)  Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ένα κατάλληλο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ.

(31γ)   Προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωσία του στον τομέα της άμυνας, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα αναλάβει ρόλο παρατηρητή στην επιτροπή. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα της άμυνας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης θα πρέπει να συνδράμει την επιτροπή.

(32)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση του προγράμματος εργασίας και για τη χορήγηση της χρηματοδότησης σε επιλεγμένες δράσεις ανάπτυξης. Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας, ιδίως η ευθύνη των κρατών μελών και/ή των συνδεδεμένων χωρών για τη διαδικασία προγραμματισμού και προμήθειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ▌αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌(8).

(32α)  Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, των οποίων τα διαπιστευτήρια ασφαλείας θα πρέπει να επικυρώνονται από τα σχετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να επιλέγει τις δράσεις που θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει βάση δεδομένων με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η βάση δεδομένων δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διορίζονται βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Όσο είναι δυνατόν, κατά τον διορισμό ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να επιτύχει ισορροπημένη σύνθεση στις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις ομάδες αξιολόγησης, όσον αφορά τις διάφορες δεξιότητες, την πείρα, τις γνώσεις, τη γεωγραφική ποικιλότητα και το φύλο, ανάλογα με την κατάσταση στο πεδίο της δράσης. Θα πρέπει, επίσης, να επιδιώκονται η κατάλληλη εναλλαγή εμπειρογνωμόνων και η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τον κατάλογο κατάταξης των επιλεγμένων δράσεων και για την πρόοδο των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση και την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, καθώς και για την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(32β)  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες δεν θα πρέπει να αξιολογούν, να συμβουλεύουν ή να παρέχουν βοήθεια για θέματα για τα οποία έχουν σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά την τρέχουσα θέση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση στην οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν εις βάρος της κοινοπραξίας την οποία αξιολογούν.

(32ββ)  Όταν υποβάλλουν προτάσεις για νέα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες ή για την αναβάθμιση των υφιστάμενων, οι αιτούντες θα πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν τις ηθικές αρχές, όπως εκείνες που αφορούν την καλή διαβίωση των ανθρώπων και την προστασία του ανθρώπινου γονιδιώματος, οι οποίες αντικατοπτρίζονται επίσης στο σχετικό εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και, κατά περίπτωση, των πρωτοκόλλων της. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται συστηματικά σε εξέταση, έτσι ώστε όσες ενέργειες εγείρουν σοβαρά ηθικά ζητήματα να εντοπίζονται και να υποβάλλονται σε αξιολόγηση ηθικής.

(33)  Προκειμένου να προαχθεί μια ανοικτή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης με διασυνοριακή δραστηριότητα, είτε ως μελών κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβων είτε ως οντοτήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

(34)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρεί διάλογο με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη και βασικού ενδιαφερόμενου μέρους.

(35)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει δημοσιονομικό κονδύλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας το οποίο θα αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια [της νέας διοργανικής συμφωνίας] μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(9), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διοικητικές διαδικασίες θα διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο απλές και θα έχουν ένα ελάχιστο ποσό πρόσθετων δαπανών.

(36)  Ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται στο Ταμείο, εκτός αν ορίζεται άλλως. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις προμήθειες, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(37)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων, έμμεσης εκτέλεσης, ενώ προβλέπουν επαληθεύσεις ως προς την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων στον τομέα του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, καθώς ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(38)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(11), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(12) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(13), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, περιλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να διώκει αξιόποινες πράξεις εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(39)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(40)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού με βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κανονισμού στην πράξη. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης του Ταμείου, μεταξύ άλλων με σκοπό την υποβολή προτάσεων για τυχόν κατάλληλες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού, και σε τελική αξιολόγηση κατά το τέλος της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, για να εξετάσει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εκτέλεσης και, στο μέτρο του εφικτού κατά τον εν λόγω χρόνο, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση τελικής αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η Ένωση εξαρτάται από τρίτες χώρες για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Στην εν λόγω τελική έκθεση θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο καθώς επίσης η συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα, και η συνεισφορά του Ταμείου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων, ενώ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των αποδεκτών, των αριθμό των κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών που συμμετέχουν στις επιμέρους δράσεις και την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού ως αντίδραση σε πιθανές εξελίξεις κατά την υλοποίηση του Ταμείου.

(40α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του Ταμείου και να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τρόπο αξιοποίησης των διδαγμάτων που εντοπίστηκαν και αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR, κατά την υλοποίηση του Ταμείου. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις παρακολούθησης. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και δεν θα πρέπει να περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες.

(41)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να προάγει την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Ταμείου και θα επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.

(42)  Δεδομένου ότι το Ταμείο στηρίζει μόνο τις φάσεις της έρευνας και της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, η Ένωση δεν θα πρέπει, καταρχήν, να αποκτά την κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, εκτός αν η συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω δημόσιων προμηθειών. Ωστόσο, όσον αφορά τις δράσεις έρευνας, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δράσεων για να συμμετέχουν σε επακόλουθες συνεργατικές δράσεις ανάπτυξης ▌.

(43)  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), ούτε την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών. Οι εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού από τα κράτη μέλη διέπονται από την κοινή θέση 944/2008/ΚΕΠΠΑ.

(44)  Η χρήση ευαίσθητων βασικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τεχνογνωσίας ή πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν πριν ή ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Ταμείου, ή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε ▌αποτελέσματα που παράγονται σε σχέση με δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της. Ο χειρισμός ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει, κατά συνέπεια, να διέπεται από ▌τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία ▌.

(44α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, θα πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές βιομηχανικής ασφάλειας κατά την υπογραφή διαβαθμισμένων συμφωνιών χρηματοδότησης. Για τον σκοπό αυτό, και σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, η Επιτροπή κοινοποιεί τις εντολές ασφαλείας του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού διαβάθμισης ασφαλείας, προς καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη.

(45)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών ως προς την πορεία του αντικτύπου, εφόσον κριθεί αναγκαία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(46)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διαχειρίζεται το Ταμείο λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τις διαβαθμισμένες και τις ευαίσθητες πληροφορίες,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ▌

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας («το Ταμείο»), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού .../.../ΕΕ [Ορίζων - 2018/0224(COD)].

Καθορίζει τους σκοπούς του Ταμείου, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

0)  «αιτών»: νομική οντότητα που υποβάλλει αίτηση για στήριξη από το Ταμείο έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού·

1)  «συνδυαστικές πράξεις»: δράσεις που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης ▌ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

1α)  «πιστοποίηση»: η διαδικασία με την οποία μια εθνική αρχή πιστοποιεί ότι το αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς·

1β)  «διαβαθμισμένες πληροφορίες»: κάθε πληροφορία ή υλικό, υπό οποιαδήποτε μορφή, των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει ποικιλοτρόπως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, και τα οποία φέρουν σήμανση διαβάθμισης ΕΕ ή μια αντίστοιχη σήμανση διαβάθμισης, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/C 202/05)·

1γ)  «κοινοπραξία»: συνεργατική ομαδοποίηση αιτούντων ή αποδεκτών που δεσμεύονται από συμφωνία κοινοπραξίας η οποία δημιουργείται με στόχο την υλοποίηση δράσης στο πλαίσιο του Ταμείου·

1δ)  «συντονιστής»: νομική οντότητα που είναι μέλος κοινοπραξίας και έχει διοριστεί από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ως κύριο σημείο επαφής για τις σχέσεις με την Επιτροπή·

2)  «έλεγχος»: η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια νομική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων·

3)  «δράση ανάπτυξης»: κάθε δράση που αποτελείται ▌από προσανατολισμένες στην άμυνα δραστηριότητες πρωτίστως στη φάση της ανάπτυξης, είτε αφορά νέα προϊόντα ή τεχνολογίες είτε αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων ή τεχνολογιών, εξαιρουμένης της παραγωγής ή της χρήσης όπλων·

4)  «ανατρεπτική τεχνολογία για την άμυνα»: τεχνολογία, μεταξύ άλλων μια αναβαθμισμένη ή εντελώς νέα τεχνολογία, που επιφέρει ριζική μεταβολή η οποία οδηγεί σε αλλαγή παραδείγματος στις έννοιες και τη διεξαγωγή των αμυντικών υποθέσεων, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες αμυντικές τεχνολογίες ή καθιστώντας τες παρωχημένες·

5)  «δομές εκτελεστικής διαχείρισης»: όργανο νομικής οντότητας το οποίο έχει διοριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει εκθέσεις στον διευθύνοντα σύμβουλο, και το οποίο έχει την εξουσία να διαμορφώνει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική διεύθυνση της νομικής οντότητας, και επιπλέον επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διαχείρισης·

5α)  «νέες πληροφορίες»: δεδομένα, τεχνογνωσία ή πληροφορίες που παράγονται κατά τη λειτουργία του Ταμείου, ανεξαρτήτως της μορφής ή της φύσης τους·

6)  «νομική οντότητα»: κάθε ▌νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο ▌197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ▌του δημοσιονομικού κανονισμού·

7)  «επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: επιχείρηση που δεν αποτελεί ΜΜΕ και η οποία απασχολεί έως 3 000 υπαλλήλους, με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων να υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 6 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(16)·

8)  «προεμπορική προμήθεια»: προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που περιλαμβάνει καταμερισμό κινδύνων-οφελών υπό όρους αγοράς και ανταγωνιστική ανάπτυξη κατά φάσεις, σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που παρέχονται και της διάθεσης εμπορικών ποσοτήτων τελικών προϊόντων·

9)  «διαχειριστής έργου»: κάθε αναθέτουσα αρχή εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα, στην οποία έχει ανατεθεί από κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα ή ομάδα κρατών μελών ▌ή συνδεδεμένων χωρών, η διαχείριση πολυεθνικών εξοπλιστικών σχεδίων σε μόνιμη ή σε ad-hoc βάση·

9α)  «έγκριση»: το σύνολο της διαδικασίας κατά την οποία καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις, μέσω της παροχής αντικειμενικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός σχεδιασμού·

10)  «αποδέκτης»: κάθε νομική οντότητα με την οποία έχει υπογραφεί συμφωνία χρηματοδότησης ή στην οποία έχει κοινοποιηθεί απόφαση χρηματοδότησης·

11)  «δράση έρευνας»: κάθε δράση που συνίσταται κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες έρευνας, ιδίως εφαρμοσμένης έρευνας και, κατά περίπτωση, βασικής έρευνας, με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, με αποκλειστική εστίαση σε αμυντικές εφαρμογές·

12)  «αποτελέσματα»: κάθε υλική ή άυλη εκροή δράσης, για παράδειγμα δεδομένα, τεχνογνωσία ή πληροφορίες, ανεξαρτήτως μορφής ή φύσης, είτε μπορεί να προστατευτεί είτε όχι, καθώς και κάθε συνδεδεμένο μ’ αυτήν δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

12α)  «ευαίσθητες πληροφορίες»: πληροφορίες και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων πληροφοριών, που πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινολόγηση λόγω υποχρεώσεων που καθορίζονται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, ή για την προστασία της ιδιωτικότητας ή της ασφάλειας ατόμου ή οργανισμού·

12β)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·

13)  «ειδική έκθεση»: συγκεκριμένο παραδοτέο δράσης έρευνας στο οποίο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της δράσης και παρέχονται εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές αρχές, τους στόχους, τις πραγματικές εκβάσεις, τις βασικές ιδιότητες, τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές, τα δυνητικά οφέλη, τις δυνητικές αμυντικές εφαρμογές και την αναμενόμενη πορεία αξιοποίησης της έρευνας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την κυριότητα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), χωρίς ωστόσο να απαιτείται η συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με τα ΔΔΙ·

14)  «πρωτότυπο συστήματος»: μοντέλο προϊόντος ή τεχνολογίας που μπορεί να καταδείξει την απόδοση του στοιχείου σε επιχειρησιακό περιβάλλον·

15)  «τρίτη χώρα»: χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ένωσης·

16)  «μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5·

17)  «οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας»: νομική οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή, εάν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα, διαθέτει δομές εκτελεστικής διαχείρισης ▌σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα.

Άρθρο 3

Σκοποί του Ταμείου

1.  Γενικός σκοπός του Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και στην ελευθερία δράσης της, μέσω της υποστήριξης συνεργατικών δράσεων και διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και μέσω της ενίσχυσης και της βελτίωσης της ευελιξίας των αλυσίδων αμυντικών προμηθειών και αξίας, με τη διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νομικών οντοτήτων και μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του βιομηχανικού δυναμικού καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε κάθε στάδιο του βιομηχανικού κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. ▌

2.  Το Ταμείο έχει τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς:

α)  υποστήριξη συνεργατικής έρευνας ικανής να ενισχύσει σημαντικά τις επιδόσεις των μελλοντικών ικανοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων και ενδεχομένως ανατρεπτικών αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, και την αποδοτικότερη δυνατή χρήση των δαπανών έρευνας στην Ένωση·

β)  υποστήριξη συνεργατικής ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών ▌, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των αμυντικών δαπανών εντός της Ένωσης, στην επίτευξη υψηλότερων οικονομιών κλίμακας, στη μείωση του κινδύνου άσκοπης επανάληψης εργασιών και, συνεπώς, στην παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προϊόντων και τεχνολογιών από την αγορά και στη μείωση του κατακερματισμού των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ένωση. Εν τέλει, το Ταμείο θα επιτύχει αύξηση της τυποποίησης των αμυντικών συστημάτων και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ικανοτήτων των κρατών μελών.

Η συνεργασία αυτού του είδους συνάδει με τις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων.

Εν προκειμένω, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, όταν εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και με την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις, εφόσον δεν αποκλείουν τη δυνατότητα συμμετοχής κανενός κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (EE) …/…, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 11 453 260 000 EUR σε τιμές 2018, ήτοι 13 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.  Η ▌κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

α)  3 612 182 000 EUR σε τιμές 2018 (4 100 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για δράσεις έρευνας·

β)  7 841 078 000 EUR σε τιμές 2018 (8 900 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για δράσεις ανάπτυξης.

2α.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων ή νέων εξελίξεων και αναγκών, η Επιτροπή μπορεί να αναδιανέμει ποσά μεταξύ των πιστώσεων για δράσεις έρευνας και δράσεις ανάπτυξης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έως το ανώτατο όριο του 20 %.

3.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική συνδρομή για την υλοποίηση του Ταμείου, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

4.  Ποσοστό τουλάχιστον 4 % και έως 8 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή χορήγηση χρηματοδότησης προς στήριξη ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα.

Άρθρο 5

Συνδεδεμένες χώρες

Η συμμετοχή στο Ταμείο είναι ανοικτή στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί έσοδο με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 6

Υποστήριξη ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα

1.  Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση μετά από ανοικτές και δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τεχνολογίες προσανατολισμένες σε αμυντικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης στον αμυντικό τομέα, στους τομείς παρέμβασης που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας.

2.  Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν την καταλληλότερη μορφή χρηματοδότησης των εν λόγω ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα.

Άρθρο 7

Ηθική

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου συμμορφώνονται με τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις συμμορφώνονται επίσης με τις ηθικές αρχές που αντικατοπτρίζονται επίσης στο σχετικό εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

2.  Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, οι προτάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο διαλογής από την Επιτροπή, βάσει αυτοαξιολόγησης ηθικής που πραγματοποιείται από την κοινοπραξία, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράσεις που εγείρουν σοβαρά ζητήματα ηθικής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους όρους εφαρμογής, και, κατά περίπτωση, οι εν λόγω προτάσεις υποβάλλονται σε αξιολόγηση ηθικής.

Οι έλεγχοι διαλογής ως προς την ηθική και οι αξιολογήσεις ηθικής διενεργούνται από την Επιτροπή, με την υποστήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από διάφορους χώρους και ιδίως με αναγνωρισμένη εμπειρογνωσία στον τομέα της αμυντικής ηθικής.

Οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων με ευαίσθητες πτυχές από ηθική άποψη καθορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή διασφαλίζει στον υψηλότερο δυνατό βαθμό τη διαφάνεια των διαδικασιών ηθικής κρίσης και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της δυνάμει του άρθρου 32. Οι εμπειρογνώμονες είναι υπήκοοι όσο το δυνατόν ευρύτερου φάσματος κρατών μελών.

3.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στη δράση λαμβάνουν κάθε σχετική έγκριση ή άλλο υποχρεωτικό έγγραφο που απαιτείται από τις εθνικές ή τοπικές επιτροπές δεοντολογίας ή άλλους φορείς, όπως π.χ. αρχές προστασίας δεδομένων, πριν από την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα έγγραφα αυτά φυλάσσονται σε αρχείο και υποβάλλονται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

5.  Οι προτάσεις που δεν είναι ηθικώς αποδεκτές απορρίπτονται.

Άρθρο 8

Υλοποίηση και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το Ταμείο υλοποιείται υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να υλοποιούνται υπό έμμεση διαχείριση από φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό δεν μπορεί να καλύπτει τη διαδικασία επιλογής και χορήγησης που αναφέρεται στο άρθρο 12.

2.  Το Ταμείο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, μέσω επιχορηγήσεων, βραβείων και συμβάσεων προμηθειών, και, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από τις ιδιαιτερότητες της δράσης, μέσω χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.

2α.  Οι συνδυαστικές πράξεις υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού InvestEU.

2β.  Τα χρηματοδοτικά μέσα απευθύνονται αυστηρά προς τους αποδέκτες και μόνο.

Άρθρο 10

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν σε δράσεις οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα.

1α.  Οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι των συμμετεχόντων σε δράση αποδεκτών και υπεργολάβων τα οποία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι δε δομές εκτελεστικής διαχείρισής τους πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα.

1β.  Για τον σκοπό δράσης που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση δεν υπόκεινται σε έλεγχο από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου, νομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και ελέγχεται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, είναι επιλέξιμη ως συμμετέχων σε δράση αποδέκτης ή υπεργολάβος μόνον υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται στην Επιτροπή εγγυήσεις που έχουν εγκριθεί από το κράτος μέλος ή τη συνδεδεμένη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η οντότητα, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες. Οι εν λόγω εγγυήσεις μπορούν να αναφέρονται στη δομή εκτελεστικής διαχείρισης της νομικής οντότητας που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο από το κράτος μέλος ή τη συνδεδεμένη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα, οι εν λόγω εγγυήσεις μπορούν επίσης να αναφέρονται σε ειδικά κυβερνητικά δικαιώματα όσον αφορά τον έλεγχο της νομικής οντότητας.

Οι εγγυήσεις εξασφαλίζουν ότι η συμμετοχή σε μια δράση μιας τέτοιας νομικής οντότητας δεν θα αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Τίτλο V ΣΕΕ, ή στους στόχους του προγράμματος που ορίζονται στο άρθρο 3. Οι εγγυήσεις είναι επίσης σύμφωνες προς τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25. Οι εγγυήσεις τεκμηριώνουν συγκεκριμένα ότι, για τον σκοπό της δράσης, έχουν θεσπιστεί μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι:

α)  ο έλεγχος επί της αιτούσας νομικής οντότητας δεν ασκείται με τρόπο που εμποδίζει ή περιορίζει την ικανότητά της να εκτελέσει τη δράση και να αποφέρει αποτελέσματα, που επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τους πόρους, τη διανοητική ιδιοκτησία ή την τεχνογνωσία της που απαιτούνται για τον σκοπό της δράσης, ή που υπονομεύει τις ικανότητες και τα πρότυπά της που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της δράσης·

β)  αποτρέπεται η πρόσβαση μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών ή οντοτήτων μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη δράση· και οι υπάλληλοι ή τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση διαθέτουν εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας από κράτος μέλος ή από συνδεδεμένη χώρα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο·

γ)  τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τη δράση και τα αποτελέσματα αυτής παραμένουν στην κυριότητα του αποδέκτη κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της δράσης, δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή περιορισμούς από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή άλλες οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, ούτε παρέχεται πρόσβαση σε αυτά εκτός της Ένωσης ή εκτός των συνδεδεμένων χωρών, χωρίς την έγκριση του κράτους μέλους ή της συνδεδεμένης χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα και σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο από το κράτος μέλος ή τη συνδεδεμένη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η νομική οντότητα, μπορούν να παρέχονται πρόσθετες εγγυήσεις.

Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 28 σχετικά με οποιαδήποτε νομική οντότητα κρίνεται επιλέξιμη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

4.  Όταν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά υποκατάστατα άμεσα διαθέσιμα στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα, οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν σε δράση μπορούν να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τους πόρους τους που βρίσκονται ή διατηρούνται εκτός του εδάφους των κρατών μελών της Ένωσης ή συνδεδεμένων χωρών, εφόσον η χρήση αυτή δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, συνάδει με τους στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 3 και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα άρθρα 22 και 25. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο.

4α.  Κατά την εκτέλεση επιλέξιμης δράσης, οι αποδέκτες και οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση μπορούν επίσης να συνεργάζονται με νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες εκτός του εδάφους των κρατών μελών της Ένωσης ή συνδεδεμένων χωρών ή ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τους πόρους αυτών των νομικών οντοτήτων, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η συνεργασία αυτή συνάδει με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα άρθρα 22 και 25.

Δεν επιτρέπεται η άνευ αδείας πρόσβαση μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας ή άλλης οντότητας μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της δράσης και αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια της προμήθειας εισροών απαραίτητων για τη δράση.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο.

6.  Οι αιτούντες υποβάλλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ▌. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας δράσης, πραγματοποιείται κάποια αλλαγή η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η σχετική νομική οντότητα ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και εξετάζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο επί της χρηματοδότησης της δράσης.

7.  ▌

8.  ▌

9.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως υπεργολάβοι που συμμετέχουν σε δράση η οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο νοούνται οι υπεργολάβοι με άμεση συμβατική σχέση με αποδέκτη, άλλοι υπεργολάβοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί τουλάχιστον το 10 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, και υπεργολάβοι οι οποίοι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ▌προκειμένου να εκτελέσουν τη δράση, και οι οποίοι δεν είναι μέλη της κοινοπραξίας.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι μόνον οι δράσεις που υλοποιούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Το Ταμείο παρέχει στήριξη για δράσεις που καλύπτουν τόσο νέα αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών, εφόσον η χρήση προϋπαρχουσών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των δράσεων αναβάθμισης δεν υπόκειται σε περιορισμό από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η δράση.

3.  Μια επιλέξιμη δράση αφορά μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)  δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία, τη στήριξη και τη βελτίωση γνώσεων, προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ανατρεπτικών τεχνολογιών, που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της άμυνας·

β)  δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς παραγωγής και ανταλλαγής δεδομένων, στην εκμάθηση κρίσιμων αμυντικών τεχνολογιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού ή στην απόκτηση της δυνατότητας αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες·

γ)  μελέτες, όπως μελέτες σκοπιμότητας για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών, προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών και λύσεων·

δ)  σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, και προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί ο σχεδιασμός αυτός, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εκτέλεση τμηματικών δοκιμών για τη μείωση των κινδύνων σε βιομηχανικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον·

ε)  ανάπτυξη μοντέλου αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας που μπορεί να καταδείξει τις επιδόσεις του αντικειμένου σε επιχειρησιακό περιβάλλον (πρωτότυπο συστήματος)·

στ)  εκτέλεση δοκιμών για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία·

ζ)  έγκριση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας ▌·

η)  πιστοποίηση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας ▌·

θ)  ανάπτυξη τεχνολογιών ή υλικού που αυξάνουν την αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών·

4.  Η δράση εκτελείται με συνεργασία στο πλαίσιο κοινοπραξίας τουλάχιστον τριών επιλέξιμων οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες. Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο ▌έλεγχο της ίδιας οντότητας και δεν ελέγχουν η μία την άλλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης.

5.  Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται σε δράσεις που αφορούν ανατρεπτικές τεχνολογίες για την άμυνα ή δράσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 3.

6.  Δράσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών των οποίων η χρήση, η ανάπτυξη ή η παραγωγή απαγορεύεται από το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο δεν είναι επιλέξιμες.

Οι δράσεις για την ανάπτυξη φονικών αυτόνομων όπλων χωρίς τη δυνατότητα ουσιώδους ανθρώπινου ελέγχου επί των αποφάσεων επιλογής και εμπλοκής κατά τη διενέργεια επιθέσεων κατά ανθρώπων επίσης δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, με την επιφύλαξη της δυνατότητας χρηματοδότησης δράσεων για την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αντίμετρων για αμυντικούς σκοπούς.

Άρθρο 12

Διαδικασία επιλογής και χορήγησης

1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση χορηγείται έπειτα από προσκλήσεις υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Σε ορισμένες δεόντως δικαιολογημένες και εξαιρετικές περιστάσεις, η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί επίσης να χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2α.  Για τη χορήγηση χρηματοδότησης ▌, η Επιτροπή ενεργεί μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Κριτήρια χορήγησης

▌Κάθε πρόταση αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  συνεισφορά στην αριστεία ή δυνατότητα ανατρεπτικής προόδου στον αμυντικό τομέα, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης δράσης παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα υφιστάμενα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες·

β)  συνεισφορά στην καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει πρωτοποριακές ή καινοτόμες έννοιες και προσεγγίσεις, νέες ελπιδοφόρες μελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις ή εφαρμογή τεχνολογιών ή εννοιών που δεν εφαρμόζονταν έως τότε στον αμυντικό τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή αλληλεπικάλυψη·

γ)  συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αποδεικνύοντας ότι η προτεινόμενη δράση επιφέρει αποδεδειγμένα θετική ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του κόστους, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής και επιταχύνοντας την ανάπτυξη των εταιρειών σε ολόκληρη την Ένωση·

δ)  συνεισφορά στην αυτονομία της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας, μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού της εξάρτησης από πηγές εκτός ΕΕ και της ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης σύμφωνα με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 ▌·

ε)  συνεισφορά στη δημιουργία νέων διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες, ιδίως για ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης με ουσιαστική συμμετοχή στη δράση, ως αποδέκτες, υπεργολάβοι ή ως άλλες οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι οντότητες της κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

στ)  ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης της δράσης.

Άρθρο 14

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

1.  Το Ταμείο ▌χρηματοδοτεί έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, με την επιφύλαξη του άρθρου 190 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

α)  για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε), η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων δαπανών ▌,

β)  για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία στ) έως η), η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών ▌.

3.  Τα ποσοστά χρηματοδότησης των δράσεων ανάπτυξης αυξάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας που έχει θεσπιστεί με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, δικαιούται ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες·

β)  μια δραστηριότητα δύναται να επωφεληθεί από αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, όταν τουλάχιστον το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας κατανέμεται σε ΜΜΕ οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα και οι οποίες συμμετέχουν στη δραστηριότητα ως αποδέκτες, υπεργολάβοι ή ως οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί κατά αριθμό εκατοστιαίων μονάδων ισοδύναμο με το ποσοστό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας το οποίο διατίθεται σε ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένοι οι αποδέκτες που δεν είναι ΜΜΕ, και οι οποίες συμμετέχουν στη δραστηριότητα ως αποδέκτες, ως υπεργολάβοι ή ως οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού, έως 5 εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον.

Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί κατά αριθμό εκατοστιαίων μονάδων ισοδύναμο με το διπλάσιο του ποσοστού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας το οποίο διατίθεται σε ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες πλην εκείνων στις οποίες είναι εγκατεστημένοι οι αποδέκτες που δεν είναι ΜΜΕ, και οι οποίες συμμετέχουν στη δραστηριότητα ως αποδέκτες, ως υπεργολάβοι ή ως οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού·

γ)  μια δραστηριότητα δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες, όταν το 15 % τουλάχιστον των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας διατίθεται σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εγκατεστημένες στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα.

δ)  η συνολική αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης μιας δραστηριότητας δεν υπερβαίνει τις 35 εκατοστιαίες μονάδες.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων ποσοστών χρηματοδότησης, δεν καλύπτει πάνω από το 100 % των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Άρθρο 15

Χρηματοδοτική ικανότητα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ▌198 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού:

α)  η χρηματοδοτική ικανότητα επαληθεύεται μόνο για τον συντονιστή και μόνον όταν το ποσό της χρηματοδότησης που ζητείται από την Ένωση είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 500 000 EUR. Ωστόσο, εάν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για τη χρηματοδοτική ικανότητα, η Επιτροπή επαληθεύει τη χρηματοδοτική ικανότητα και άλλων αιτούντων ή των συντονιστών ακόμα και σε περιπτώσεις κάτω από το όριο που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο·

β)  η χρηματοδοτική ικανότητα δεν επαληθεύεται για νομικές οντότητες τη βιωσιμότητα των οποίων εγγυώνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

γ)  εάν η χρηματοδοτική ικανότητα είναι διαρθρωτικά εγγυημένη από άλλη νομική οντότητα, τότε επαληθεύεται η χρηματοδοτική ικανότητα της τελευταίας.

Άρθρο 16

Έμμεσες δαπάνες

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 181 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσδιορίζονται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 25 % επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβίες και χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους και κάθε μοναδιαίας δαπάνης ή κατ’ αποκοπή ποσού που περιλαμβάνει έμμεσες δαπάνες.

2.  Εναλλακτικά, οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες ▌μπορούν να προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του αποδέκτη με βάση τις πραγματικές έμμεσες δαπάνες, εφόσον οι εν λόγω πρακτικές κοστολόγησης είναι αποδεκτές από τις εθνικές αρχές για παρόμοιες δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο ▌185 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Άρθρο 17

Χρήση ενιαίου εφάπαξ ποσού ή συνεισφοράς που δεν συνδέεται με δαπάνες

1.  Όταν η ενωσιακή επιχορήγηση συγχρηματοδοτεί λιγότερο από το 50 % του συνολικού κόστους της δράσης, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί:

α)  συνεισφορά που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο ▌180 παράγραφος 3 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού η οποία βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων που υπολογίζονται ως προς τα ορόσημα που έχουν οριστεί εκ των προτέρων ή μέσω δεικτών επιδόσεων· ή

β)  ενιαίο εφάπαξ ποσό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο ▌182 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού το οποίο βασίζεται στον προσωρινό προϋπολογισμό της δράσης που έχει ήδη εγκριθεί από τις εθνικές αρχές των συγχρηματοδοτούντων κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών.

2.  Στο εφάπαξ ποσό περιλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες.

Άρθρο 18

Προεμπορικές προμήθειες

1.  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει προεμπορικές προμήθειες μέσω της χορήγησης επιχορήγησης σε αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ(17), 2014/25/ΕΕ(18) και 2009/81/ΕΚ(19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αναθέτουν από κοινού συμβάσεις για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ή συντονίζουν τις διαδικασίες προμηθειών τους.

2.  Οι διαδικασίες προμήθειας:

α)  συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

β)  μπορούν να επιτρέπουν την ανάθεση περισσότερων της μίας συμβάσεων στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας («πολυπορισμός»)·

γ)  προβλέπουν την ανάθεση των συμβάσεων στην ή στις οικονομικώς πιο συμφέρουσες προσφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 19

Ταμείο εγγυήσεων

Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους, και θεωρούνται επαρκής εγγύηση βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του [άρθρου Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού για το Ταμείο εγγυήσεων].

Άρθρο 20

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για προμήθειες και βραβεία

1.  Τα άρθρα 10 και 11 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα βραβεία.

2.  Το άρθρο 10, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 176 του δημοσιονομικού κανονισμού, και το άρθρο 11 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για την προμήθεια των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 22

Κυριότητα επί των αποτελεσμάτων των δράσεων έρευνας

1.  Τα αποτελέσματα των δράσεων έρευνας που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο ανήκουν στους αποδέκτες που τα έχουν παραγάγει. Στην περίπτωση που περισσότερες νομικές οντότητες παράγουν από κοινού αποτελέσματα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιμέρους συνεισφορές τους ή δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν αυτά τα κοινά αποτελέσματα, οι νομικές οντότητες έχουν συγκυριότητα επί των αποτελεσμάτων. Οι συγκύριοι συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά την κατανομή και τους όρους άσκησης αυτής της συγκυριότητας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η στήριξη της Ένωσης παρέχεται υπό τη μορφή δημόσιων συμβάσεων, τα αποτελέσματα δράσεων έρευνας που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο ανήκουν στην Ένωση. Τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες έχουν δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα, δωρεάν, κατόπιν γραπτού αιτήματός τους.

3.  Τα αποτελέσματα των δράσεων έρευνας που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο ή περιορισμό από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας, άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μεταφοράς τεχνολογίας.

4.  Όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο και με την επιφύλαξη της παραγράφου 8α του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητας ή χορήγηση αποκλειστικής άδειας σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή σε οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης χώρας. Εάν η μεταβίβαση κυριότητας αντίκειται στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της ή στους σκοπούς του παρόντος κανονισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 3, η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου επιστρέφεται.

5.  Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών έχουν δικαιώματα πρόσβασης στην ειδική έκθεση κάθε δράσης έρευνας που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται ατελώς και μεταβιβάζονται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, αφού διασφαλιστεί η εφαρμογή κατάλληλων υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

6.  Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών χρησιμοποιούν την ειδική έκθεση αποκλειστικά για σκοπούς σχετικούς με τη χρήση από ή για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων ή των δυνάμεων ασφάλειας ή συλλογής πληροφοριών τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασίας τους. Η εν λόγω χρήση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μελέτη, την αξιολόγηση, την εκτίμηση, την έρευνα, τον σχεδιασμό ▌και την αποδοχή και πιστοποίηση προϊόντων, τη λειτουργία, την κατάρτιση και τη διάθεση ▌, καθώς και την αξιολόγηση και τη σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για τις συμβάσεις προμήθειας.

7.  Οι αποδέκτες παραχωρούν ατελώς στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, για τους δεόντως αιτιολογημένους σκοπούς ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης υφιστάμενων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης στους τομείς αρμοδιότητάς τους. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιορίζονται σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση.

8.  Στις συμφωνίες χρηματοδότησης και στις συμβάσεις για προεμπορικές προμήθειες προβλέπονται ειδικές διατάξεις όσον αφορά την κυριότητα, τα δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και την αποφυγή κάθε αθέμιτου πλεονεκτήματος. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τουλάχιστον δικαιώματα ατελούς πρόσβασης στα αποτελέσματα για ίδια χρήση και έχουν επίσης το δικαίωμα να παραχωρούν, ή να απαιτούν από τους αποδέκτες να παραχωρήσουν, μη αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων υπό θεμιτές και εύλογες προϋποθέσεις, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω χορήγησης άδειας. Όλα τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες έχουν ατελή πρόσβαση στην ειδική έκθεση. Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν εκμεταλλευτεί εμπορικά τα αποτελέσματα μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την προεμπορική προμήθεια όπως ορίζεται στη σύμβαση, μεταβιβάζει στις αναθέτουσες αρχές κάθε δικαίωμά του κυριότητας επί των αποτελεσμάτων.

8α.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών που ενσωματώνουν αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, και δεν θίγουν τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά την πολιτική τους σε σχέση με την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

8β.   Οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, που πολυμερώς ή στο πλαίσιο οργανισμού της Ένωσης, έχουν από κοινού συνάψει μία ή περισσότερες συμβάσεις με έναν ή περισσότερους αποδέκτες για να αναπτύξουν περαιτέρω από κοινού αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται από το Ταμείο, απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στα εν λόγω αποτελέσματα που ανήκουν σε αυτούς τους αποδέκτες και τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται ατελώς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό της σύμβασης ή των συμβάσεων και ότι υφίστανται οι αρμόζουσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 23

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για δράσεις ανάπτυξης

1.  Η κοινοπραξία αποδεικνύει ότι οι εναπομείνασες δαπάνες δραστηριότητας οι οποίες δεν καλύπτονται από την ενωσιακή στήριξη θα καλύπτονται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως τις συνεισφορές των κρατών μελών ▌ή των συνδεδεμένων χωρών ή τη συγχρηματοδότηση από νομικές οντότητες.

2.  Οι δραστηριότητες του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο δ) βασίζονται σε εναρμονισμένες απαιτήσεις ικανοτήτων που έχουν καθοριστεί από κοινού από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

3.  Όσον αφορά τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία ε) έως η), η κοινοπραξία αποδεικνύει με έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις εθνικές αρχές ότι:

α)  τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ▌ή συνδεδεμένες χώρες προτίθενται να προμηθευτούν το τελικό προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω ομαδοποιημένων προμηθειών κατά περίπτωση·

β)  η δραστηριότητα βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη ▌ή τις συνδεδεμένες χώρες που πρόκειται να συγχρηματοδοτήσουν τη δράση ή σκοπεύουν να προμηθευτούν από κοινού το τελικό προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν από κοινού την τεχνολογία.

Άρθρο 24

Πρόσθετα κριτήρια χορήγησης για δράσεις ανάπτυξης

Το πρόγραμμα εργασίας ▌, εκτός από τα κριτήρια χορήγησης που αναφέρονται στο άρθρο 13, ▌λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α)  τη συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων για συνέργειες στο πλαίσιο των διαδικασιών προμήθειας, συντήρησης και διάθεσης·

β)   τη συμβολή στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση μέσω της κατάδειξης από τους αποδέκτες ότι τα κράτη μέλη σκοπεύουν να χρησιμοποιούν, να κατέχουν ή να συντηρούν από κοινού το τελικό προϊόν ή την τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο.

Άρθρο 25

Κυριότητα επί των αποτελεσμάτων των δράσεων ανάπτυξης

1.  Η Ένωση δεν έχει την κυριότητα των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από δράσεις ανάπτυξης που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, ούτε έχει τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων των εν λόγω δράσεων.

2.  Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο ή περιορισμό από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή από οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μεταφοράς τεχνολογίας.

2α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά την πολιτική σε σχέση με την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

3.  Όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγουν οι αποδέκτες μέσω δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητας σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες ή σε οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών. Εάν η μεταβίβαση κυριότητας αντίκειται στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της ή στους σκοπούς όπως ορίζονται στο άρθρο 3, η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου επιστρέφεται.

4.  Εάν η ενωσιακή βοήθεια παρέχεται με τη μορφή δημόσιας προμήθειας για μελέτη, ▌τα κράτη μέλη ▌ή οι συνδεδεμένες χώρες έχουν το δικαίωμα να λάβουν, δωρεάν, μη αποκλειστική άδεια για χρήση της μελέτης κατόπιν γραπτού αιτήματός τους.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Προγράμματα εργασίας

1.  Το Ταμείο υλοποιείται μέσω ετήσιων ▌προγραμμάτων εργασίας τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν τον συνολικό προϋπολογισμό που προορίζεται για τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ.

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

3.  Τα προγράμματα εργασίας ορίζουν λεπτομερώς τα θέματα έρευνας και τις κατηγορίες δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο. Οι κατηγορίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τις αμυντικές προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Με εξαίρεση το μέρος του προγράμματος εργασίας που αφορά τις ανατρεπτικές τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές, τα εν λόγω θέματα έρευνας και κατηγορίες δράσεων καλύπτουν προϊόντα και τεχνολογίες στους ακόλουθους τομείς:

α)  προετοιμασία, προστασία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα·

β)  διαχείριση πληροφοριών και υπεροχή στην πληροφόρηση, και διοίκηση, έλεγχος, επικοινωνία, υπολογιστές, συλλογή πληροφοριών, εποπτεία και αναγνώριση (C4ISR), κυβερνοάμυνα και κυβερνοασφάλεια· και

γ)  εμπλοκή και επενεργητές.

4.  Τα προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, λειτουργικές απαιτήσεις και προσδιορίζουν τη μορφή της χρηματοδότησης της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 8, χωρίς να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στο επίπεδο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η μετάβαση αποτελεσμάτων ερευνητικών δράσεων προστιθέμενης αξίας οι οποίες ήδη λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο, στη φάση ανάπτυξης μπορεί επίσης να λαμβάνεται υπόψη στα προγράμματα εργασίας.

Άρθρο 28

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας καλείται να συμβάλλει με τις απόψεις και την εμπειρογνωσία του ως παρατηρητής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καλείται επίσης να παρίσταται.

Η επιτροπή συνέρχεται επίσης σε ειδικές συνθέσεις, μεταξύ άλλων προκειμένου να συζητήσει αμυντικά θέματα και θέματα ασφαλείας σχετικά με τις δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 28a

Διαβούλευση με τον διαχειριστή έργου

Αν κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα διορίσει διαχειριστή έργου, η Επιτροπή συμβουλεύεται τον διαχειριστή έργου σχετικά με την πρόοδο της δράσης πριν από την εκτέλεση της πληρωμής.

Άρθρο 29

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

1.  Η Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι επικουρούν στη δεοντολογική ανάλυση του άρθρου 7 και στην αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο ▌237 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού. ▌

2.  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες είναι πολίτες της Ένωσης από το ευρύτερο δυνατό φάσμα κρατών μελών, οι οποίοι ▌επιλέγονται βάσει προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνονται στα υπουργεία άμυνας και τις υπαγόμενες σε αυτά υπηρεσίες, άλλους συναφείς κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις ή επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ▌237 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εν λόγω κατάλογος δεν δημοσιοποιείται.

3.  Τα διαπιστευτήρια ασφαλείας των διορισμένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων επικυρώνονται από το αντίστοιχο κράτος μέλος.

4.  Η επιτροπή του άρθρου 28 ενημερώνεται ετησίως σχετικά με τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων, για λόγους διαφάνειας όσον αφορά τα διαπιστευτήρια ασφαλείας των εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι οι εμπειρογνώμονες δεν προχωρούν σε κρίση, δεν παρέχουν συμβουλές και δεν προσφέρουν τη βοήθειά τους σε θέματα σχετικά με τα οποία αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων.

5.  Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιλέγονται με βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Άρθρο 30

Εφαρμογή των κανόνων για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες

1.  Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)  κάθε κράτος μέλος ▌εξασφαλίζει ότι ▌προσφέρει βαθμό προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμο με εκείνον που παρέχουν ▌οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου που καθορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης 2013/488/ΕΕ(20)·

α1)  η Επιτροπή προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που παρατίθενται στην απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ·

γ)  φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε ▌τρίτες χώρες και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε ▌τρίτες χώρες δύνανται να χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ σχετικά με το Ταμείο μόνο αν τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται, στις χώρες αυτές, σε κανονιστικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια που εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνον που εξασφαλίζουν οι κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444, και οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου που καθορίζονται στην απόφαση 2013/488/ΕΕ·

γ1)   η ισοδυναμία των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια που εφαρμόζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό καθορίζεται σε συμφωνία για την ασφάλεια των πληροφοριών —συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ζητημάτων βιομηχανικής ασφάλειας—, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 ΣΛΕΕ και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ·

δ)  με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ και των κανόνων της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 που διέπουν τον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό είναι δυνατόν να επιτραπεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών, την ανάγκη του παραλήπτη να αποκτήσει σχετική γνώση και τον βαθμό ωφέλειας για την Ένωση.

2.  Όταν οι δράσεις ενέχουν, απαιτούν ▌ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, ο οικείος φορέας χρηματοδότησης διευκρινίζει στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ή των προσφορών τα μέτρα και τις απαιτήσεις που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών.

3.  Η Επιτροπή καθιερώνει ασφαλές σύστημα ανταλλαγής για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών και, ανάλογα με την περίπτωση, με τους αιτούντες και τους αποδέκτες. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών μελών για την ασφάλεια.

4.  Η αρχική προέλευση διαβαθμισμένων νέων πληροφοριών που παράγονται κατά την υλοποίηση δράσης έρευνας ή ανάπτυξης αποφασίζεται από τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι αποδέκτες. Για τον σκοπό αυτό, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να καταλήξουν σε ένα ειδικό πλαίσιο ασφάλειας για την προστασία και τον χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών που αφορούν τη δράση, και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Το εν λόγω πλαίσιο ασφάλειας δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες για την υλοποίηση της δράσης.

Εάν δεν θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο ασφάλειας από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή καθορίζει το πλαίσιο ασφάλειας της δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής.

Το εφαρμοστέο πλαίσιο ασφάλειας για τη δράση πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης ή της σύμβασης.

Άρθρο 31

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα παρατίθενται οι δείκτες βάσει των οποίων θα παρακολουθείται η υλοποίηση και η πρόοδος του Ταμείου ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών σκοπών που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του Ταμείου όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του Ταμείου και υποβάλλει ετησίως έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τρόπο αξιοποίησης των διδαγμάτων που εντοπίστηκαν και αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR, κατά την υλοποίηση του Ταμείου. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις παρακολούθησης.

4.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ταμείου και των σχετικών αποτελεσμάτων συλλέγονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και έγκαιρα. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται στους αποδέκτες των ενωσιακών πόρων αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 32

Αξιολόγηση του Ταμείου

1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται έγκαιρα, ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου διενεργείται αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίησή του ▌, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη της υλοποίησής του. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει ιδίως αξιολόγηση της διακυβέρνησης του Ταμείου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, την εφαρμογή των διαδικασιών ηθικής κρίσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από το EDIDP και την PADR, τα ποσοστά υλοποίησης, τα αποτελέσματα της ανάθεσης έργων, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου συμμετοχής ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και του βαθμού διασυνοριακής συμμετοχής τους, τα ποσοστά επιστροφής έμμεσων δαπανών, όπως ορίζονται στο άρθρο 16, τα ποσά που διατίθενται σε ανατρεπτικές τεχνολογίες στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, και τη χρηματοδότηση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 195 του δημοσιονομικού κανονισμού, έως τις 31 Ιουλίου 2024. Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης των αποδεκτών, τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν στα επιμέρους έργα και, όπου είναι δυνατόν, την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τυχόν σκόπιμες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.  Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την 31η Δεκεμβρίου 2027, διενεργείται από την Επιτροπή τελική αξιολόγηση της υλοποίησης του Ταμείου. Η τελική έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης και —στο μέτρο του δυνατού, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος— τον αντίκτυπο του Ταμείου. Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις των κρατών μελών, των συνδεδεμένων χωρών και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, αξιολογεί κυρίως την πρόοδο που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται στο άρθρο 3. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η Ένωση εξαρτάται από τρίτες χώρες για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Αναλύει επίσης τη διασυνοριακή συμμετοχή, μεταξύ άλλων των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του Ταμείου, καθώς και την ενσωμάτωση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα και τη συνεισφορά του Ταμείου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής των αποδεκτών και, όπου είναι δυνατόν, την κατανομή των παραγόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 33

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων εκτός εκείνων που ενεργούν κατ’ εντολή των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο ▌127 ▌του δημοσιονομικού κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων και των εξόδων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 34

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο Ταμείο βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την απαιτούμενη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην ▌OLAF ▌και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Ως προς την OLAF, τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, μεταξύ άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ▌.

Άρθρο 35

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών βασισμένων στα αποτελέσματα δράσεων έρευνας ρυθμίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συνεισφέρουν επίσης στην επικοινωνία ▌σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους σκοπούς του άρθρου 3.

2α.  Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην οργάνωση δραστηριοτήτων διάδοσης, εκδηλώσεων εξεύρεσης εταίρων και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ιδίως με στόχο το άνοιγμα των αλυσίδων εφοδιασμού για την προώθηση της διασυνοριακής συμμετοχής των ΜΜΕ.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 31 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 37

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 (ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας) καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 38

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092 και της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, που εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις οικείες δράσεις μέχρι τη λήξη τους, καθώς και στα αποτελέσματά τους.

2.  Τα χρηματοδοτικά κονδύλια του Ταμείου μπορούν επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ του Ταμείου και των μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τα πρόδρομα προγράμματά του, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας.

3.  Αν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α):

Δείκτης 1 Συμμετέχοντες

Κριτήριο μέτρησης: Αριθμός εμπλεκόμενων νομικών οντοτήτων (υποδιαιρούμενων κατά μέγεθος, είδος και εθνικότητα)

Δείκτης 2 Συνεργατική έρευνα

Κριτήριο μέτρησης:

2.1  Αριθμός και αξία των χρηματοδοτούμενων έργων

2.2  Διασυνοριακή συνεργασία: ποσοστό συμβάσεων που ανατέθηκαν σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και αξία των συμβάσεων διασυνοριακής συνεργασίας

2.3  Ποσοστό αποδεκτών που δεν διενήργησαν ερευνητικές δραστηριότητες με αμυντικές εφαρμογές πριν από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου

Δείκτης 3 Προϊόντα καινοτομίας

Κριτήριο μέτρησης:

3.1   Αριθμός νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν από έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο

3.2  Συγκεντρωτική κατανομή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ΜΜΕ και νομικές οντότητες που δεν είναι ούτε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης ούτε ΜΜΕ

3.3  Συγκεντρωτική κατανομή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά κράτος μέλος

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β):

Δείκτης 4 Συνεργατική ανάπτυξη δυνατοτήτων

Κριτήριο μέτρησης: Αριθμός και αξία των χρηματοδοτούμενων δράσεων προς αντιμετώπιση των ελλείψεων δυνατοτήτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων

Δείκτης 4 Συνεχής στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου έρευνας και ανάπτυξης

Κριτήριο μέτρησης: Η υποκείμενη παρουσία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε προηγουμένως υποστηριζόμενες δράσεις

Δείκτης 5: Δημιουργία/στήριξη θέσεων εργασίας:

Κριτήριο μέτρησης: Αριθμός των εργαζομένων στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας ανά κράτος μέλος, οι οποίοι λαμβάνουν στήριξη

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 75.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0516).
(3)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019. Το κείμενο που εμφανίζεται με γκρίζα σκίαση δεν έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων.
(4) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1). Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
(5) Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης (ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 30).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(9) Παραπομπή προς επικαιροποίηση: ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(10) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(12) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(14) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(15) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).
(16) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(17) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(18) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(19) Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
(20) ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1.


Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I
PDF 120kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))
P8_TA(2019)0431A8-0384/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0093),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0112/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0384/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

P8_TC1-COD(2018)0042


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2160.)

(1) ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 56.


Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I
PDF 127kWORD 47k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0094),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 53 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0113/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0390/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ

P8_TC1-COD(2018)0043


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/2162.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση για την αλλαγή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 όσον αφορά τις απαιτήσεις κάλυψης της ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα

Οι απαιτήσεις για ειδικό απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για καλυμμένα ομόλογα, που προβλέπεται στο άρθρο 16 της πρότασης [οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ], ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλληλεπικάλυψη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να διατηρούν γενικό απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η αλληλεπικάλυψη και να διασφαλιστεί, ταυτόχρονα, ότι ένα ειδικό απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται επίσης και κατά την περίοδο που καλύπτεται από τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR), η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να τροποποιήσει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 ώστε να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των καλυμμένων ομολόγων. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί εγκαίρως, ώστε να μπορεί να αρχίσει να ισχύει πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και την εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 56.


InvestEU ***I
PDF 552kWORD 162k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
P8_TA(2019)0433A8-0482/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0439),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 και 175 εδάφιο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0257/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του προς τους προέδρους των επιτροπών της 25ης Ιανουαρίου 2019 στην οποία περιγράφεται η προσέγγιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα τομεακά προγράμματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΔ) μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 2019 στην οποία επιβεβαιώνεται η κοινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες κατά τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0482/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

P8_TC1-COD(2018)0229


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 173 και το άρθρο 175 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(5),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(6),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 1,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ, μειωμένο σε σύγκριση με το 2,2 % το 2009, οι δραστηριότητες υποδομής επενδύσεων στην Ένωση το 2016 ήταν περίπου κατά 20 % κατώτερες από τα ποσοστά των επενδύσεων πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, παρότι μπορεί να παρατηρηθεί ανάκαμψη του δείκτη των επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην Ένωση, ο σχετικός δείκτης εξακολουθεί να είναι κατώτερος εκείνου που θα αναμενόταν σε μια περίοδο ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. To πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι σχετικές προβλέψεις δεν καλύπτουν τις διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της Ένωσης για τη διατήρηση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, δεδομένης της τεχνολογικής εξέλιξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις υποδομές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και την ανάγκη αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα ή η γήρανση του πληθυσμού. Επομένως, απαιτείται διαρκής στήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες της αγοράς και καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, ώστε να μειωθεί το επενδυτικό κενό στους τομείς-στόχους και να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης.

(2)  Έχει επισημανθεί από αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 έχει οδηγήσει σε ορισμένες επικαλύψεις. Αυτή η ποικιλία έχει προκαλέσει περιπλοκότητα για τους ενδιάμεσους φορείς και τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικούς κανόνες επιλεξιμότητας και υποβολής εκθέσεων. Επίσης, η απουσία συμβατών κανόνων έχει παρεμποδίσει τον συνδυασμό διαφορετικών ενωσιακών ταμείων, μολονότι ο συνδυασμός αυτός θα ήταν επωφελής για την ενίσχυση έργων που απαιτούν διαφορετικά είδη χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο InvestEU, το οποίο θα αξιοποιεί επίσης την εμπειρία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που συστάθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότερη λειτουργία της ενίσχυσης για τους τελικούς αποδέκτες μέσω ενσωμάτωσης και απλούστευσης της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού εγγύησης από τον προϋπολογισμό, γεγονός που θα βελτιώσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής παρέμβασης, μειώνοντας παράλληλα το κόστος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(3)  Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, το πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, το ενωσιακό επίπεδο φιλοδοξίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, η ▌ διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών στηρίζοντας τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

(4)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό εθνικών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, όπου αρμόζει, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αναπτύσσουν τις δικές τους εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων για την ενίσχυση των εν λόγω προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές θα πρέπει να ανακοινώνονται παράλληλα με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο περιγραφής και συντονισμού των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να λάβουν στήριξη μέσω εθνικής ή ενωσιακής χρηματοδότησης, ή και των δύο. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση χρησιμοποιείται με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής στήριξης που πρόκειται να ληφθεί ιδίως από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και το ταμείο InvestEU, κατά περίπτωση.

(5)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της αποδοτικής χρήσης των πόρων σε μια λογική κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας και της χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση και της κοινωνικής αντοχής ▌ και της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού τους και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς και οικονομικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου και συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και οικονομικών συνεισφορών από τους εταίρους υλοποίησης κατά περίπτωση. Θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στην παροχή στρατηγικών, μακροπρόθεσμων οφελών σε βασικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής, που διαφορετικά δεν θα λάμβαναν χρηματοδότηση ή θα χρηματοδοτούνταν ανεπαρκώς, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Η στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση.

(5α)  Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας περιλαμβάνονται στους ανθεκτικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της ΕΕ, παράγοντας διττή οικονομική και πολιτιστική αξία από τη διανοητική ιδιοκτησία και την ατομική δημιουργικότητα. Ωστόσο, ο άυλος χαρακτήρας των στοιχείων ενεργητικού τους περιορίζει την πρόσβασή τους σε ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις και να υπάρξει επέκταση και ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και των οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σε χρηματοδότηση.

(6)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, των επενδύσεων και της απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ευημερίας και τη δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων, καθώς και στη μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση. Τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων Η παρέμβαση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συμπληρώνει την ενωσιακή στήριξη που παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων.

(7)  Η Ένωση ενέκρινε τους στόχους που καθορίζονται στην ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, καθώς και το Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. Για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπεριέχονται στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης, η δράση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του ταμείου InvestEU.

(8)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση που θα στηρίζει τον εκ νέου προσανατολισμό των ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις βιώσιμες επενδύσεις, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης(7).

(9)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατίθεται το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και σε ετήσιο στόχο διάθεσης του 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος InvestEU αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και υλοποίησης του προγράμματος InvestEU και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και ανασκόπησης.

(10)  Η συνεισφορά του ταμείου InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης του κλίματος που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με δυνητικούς εταίρους υλοποίησης καθώς και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων(8)] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή άλλων διαστάσεων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).

(11)  Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 για τους παγκόσμιους κινδύνους, που εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την παγκόσμια οικονομία σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των εσωτερικών υδάτων και των ωκεανών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας και ο μη μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Οι περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων στις σχετικές δραστηριότητες του ταμείου InvestEU. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη και διαχείριση των σχετικών κινδύνων θα πρέπει να ενσωματώνονται στην προετοιμασία και υλοποίηση των επενδύσεων. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). Επομένως, οι επενδύσεις που στρέφονται σε περιβαλλοντικούς στόχους βιωσιμότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται με τη χρήση κοινών μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν με εκείνη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης τα οποία ισχύουν για τη διαχείριση του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιμέρους και συνδυασμένων επιπτώσεων των επενδύσεων σε βασικές συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου, που συμπεριλαμβάνουν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα.

(12)  Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, ιδίως στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να ελέγχονται από τον εταίρο υλοποίησης προκειμένου να καθορίζεται αν έχουν περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο και, εάν ναι, αν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας και θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να εκπονήσει η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με δυνητικούς εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται για άλλα προγράμματα της Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης, έργα δε κάτω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας. Σε περίπτωση που ο εταίρος υλοποίησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος βιωσιμότητας, θα πρέπει να προσφέρει αιτιολόγηση στην επιτροπή επενδύσεων. Δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(13)  Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασυνδεσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και σε σχέση με τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων και άλλων ασφαλών και βιώσιμων πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές, του περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, της ναυτιλίας και των ψηφιακών υποδομών. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε τομείς με ανεπαρκείς επενδύσεις καθώς και σε τομείς στους οποίους απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις. Για να μεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική διαδικασία που να επιτρέπει την προβολή των ώριμων έργων και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας και της προστασίας, τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ασφάλειας των υποδομών, και να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την προστασία των πολιτών σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές κρίσιμης σημασίας.

(13α)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει, όπου είναι σκόπιμο, στους στόχους της [αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] και του [κανονισμού για τη διακυβέρνηση], και να προωθεί την ενεργειακή απόδοση στις επενδυτικές αποφάσεις.

(13β)   Η γνήσια πολυτροπικότητα αποτελεί ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό και φιλικό για το περιβάλλον δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα αξιοποιεί το μέγιστο δυναμικό όλων των μεταφορικών μέσων και θα δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους Το πρόγραμμα InvestEU θα μπορούσε να στηρίζει επενδύσεις σε κόμβους συνδυασμένων μεταφορών οι οποίοι, παρά το σημαντικό οικονομικό δυναμικό και την επιχειρηματική σκοπιμότητά τους, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τους ιδιώτες επενδυτές. Το πρόγραμμα θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS). Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών που βοηθούν στη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων και της οδικής υποδομής.

(13γ)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μέσω της ανάπτυξης έργων και επιχειρήσεων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και των οικονομικών της αρχών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον τομέα της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας, της καινοτόμου και ανταγωνιστικής θαλάσσιας βιομηχανίας, καθώς και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών θαλάσσιας ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

(14)  Ενώ το ύψος των συνολικών επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα που να καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα συμφεροντούχων, ιδίως δε να επιτρέπουν την αναβάθμιση και την ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά και να προαχθεί η αριστεία της Ένωσης στις βιώσιμες τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με το «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Από την άποψη αυτή, η πείρα που αποκτήθηκε από τα χρηματοδοτικά μέσα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως το InnovFin σε σχέση με τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για καινοτόμες επιχειρήσεις, πρέπει να χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για την επίτευξη της εν λόγω στοχοθετημένης στήριξης.

(14α)  Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα για την οικονομία της Ένωσης, και το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς του, στηρίζοντας ενέργειες που προωθούν έναν βιώσιμο, καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό.

(15)  Απαιτείται σημαντική προσπάθεια για την τόνωση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετατροπή και για τη διασπορά των ωφελειών της σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Το δυναμικό πλαίσιο πολιτικής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει τώρα να συνδυαστεί με εξίσου φιλόδοξες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

(16)  Οι ▌ ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99 % των επιχειρήσεων στην Ένωση και η οικονομική τους αξία είναι σημαντική και ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξαιτίας του θεωρούμενου υψηλού κινδύνου και της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου ότι οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας οφείλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε δραστηριότητες ψηφιοποίησης, διεθνοποίησης, μετασχηματισμού σε μια λογική κυκλικής οικονομίας, καινοτομίας και βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν εκδίδουν ομόλογα και έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Καινοτόμες λύσεις όπως η εξαγορά επιχείρησης ή η συμμετοχή των εργαζομένων σε μια επιχείρηση είναι επίσης όλο και περισσότερο κοινές για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Η πρόκληση όσον αφορά την πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων. Η στήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις, με διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση και με προσφορά περισσότερο διαφοροποιημένων πηγών χρηματοδότησης, είναι αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση, την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξή τους, να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αντέχουν σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς επίσης προκειμένου να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανθεκτικότερο κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης ή κλυδωνισμών και να έχει την ικανότητα να δημιουργεί θέσεις εργασίας και κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι επίσης συμπληρωματικό προς τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Συνεπώς, το Ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιεί τα επιτυχημένα παραδείγματα όπως το COSME και να παρέχει κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας, παρέχοντας χρηματοδότηση συναλλαγών χρηματοδοτικής μίσθωσης και μια ευκαιρία εστίασης σε συγκεκριμένα, περισσότερο στοχοθετημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

(17)  Όπως ορίζεται στο έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης(10), στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(11) και στο πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Ένωσης με σκοπό την προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και επηρεάζονται από τη διαρθρωτική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια ανέργων, και τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, την κοινωνική στέγαση, την αστεγία, την ψηφιακή ένταξη, την ανάπτυξη των κοινοτήτων, τον ρόλο και τον τόπο των νέων στην κοινωνία, καθώς και των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις κοινωνικές υποδομές, στη μικροχρηματοδότηση, στη δεοντολογική χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των συμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να ενισχύει το αναδυόμενο οικοσύστημα κοινωνικής αγοράς, αυξάνοντας την παροχή χρηματοδότησης, καθώς και την πρόσβαση σε αυτήν, για πολύ μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις και για ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που την χρειάζονται πιο πολύ. Η έκθεση της ομάδας δράσης υψηλού επιπέδου για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη(12) εντόπισε συνολικό επενδυτικό κενό ύψους τουλάχιστον 1,5 τρισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2018-2030 στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας και της στέγασης, που απαιτούν στήριξη, μεταξύ άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η συλλογική ισχύς του δημόσιου, του εμπορικού και του φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η στήριξη από εναλλακτικά είδη παρόχων χρηματοδότησης, όπως οι δεοντολογικοί, κοινωνικοί και βιώσιμοι παράγοντες, και από ιδρύματα, προκειμένου να στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η αντοχή της Ένωσης.

(18)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να λειτουργεί με τέσσερα σκέλη πολιτικής, που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, και συγκεκριμένα τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, τις ΜΜΕ, και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

(18α)  Ενώ το σκέλος για τις ΜΜΕ πρέπει κατά κύριο λόγο να εστιάζεται στα ωφελήματα για τις ΜΜΕ, οι μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι επίσης επιλέξιμες βάσει αυτού του σκέλους. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο των άλλων τριών σκελών.

(19)  Κάθε σκέλος πολιτικής θα αποτελείται από δύο συνιστώσες, δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η συνιστώσα για την ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει με αναλογικό τρόπο ▌ αδυναμίες της αγοράς ή ▌ καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση ή σε επίπεδο κρατών μελών· οι στηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη, καθώς και στις περιφερειακές αρχές μέσω του κράτους μέλους τους, τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μέρος των πόρων από τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων στην επικράτειά τους, όπως ορίζεται στη συμφωνία συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και των ευάλωτων και απομακρυσμένων περιοχών, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ταμείου στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της συνιστώσας για τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(20)  Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση κεφαλαίων επιμερισμένης διαχείρισης για την τροφοδότηση εγγύησης που εκδίδει η Ένωση. Η δυνατότητα αυτή θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την παροχή της σε ευρύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών δικαιούχων και έργων και τη διαφοροποίηση των μέσων για την επίτευξη των στόχων των ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεπή διαχείριση κινδύνου των ενδεχόμενων υποχρεώσεων μέσω της υλοποίησης της εγγύησης που παρέχεται από την Επιτροπή υπό έμμεση διαχείριση. Η Ένωση θα πρέπει να εγγυάται τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τις συμβάσεις εγγύησης που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων υλοποίησης βάσει της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν την τροφοδότηση της εγγύησης σύμφωνα με το ποσοστό τροφοδότησης που ορίζει η Επιτροπή και ορίζεται στη συμφωνία συνεισφοράς που έχει υπογραφεί με το κράτος μέλος με βάση τη φύση των δραστηριοτήτων και τις αναμενόμενες ζημίες που προκύπτουν, και το κράτος μέλος θα αναλαμβάνει τυχόν ζημιές πέραν των αναμενομένων μέσω έκδοσης αντεγγύησης υπέρ της Ένωσης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συνάπτονται στο πλαίσιο μιας ενιαίας συμφωνίας συνεισφοράς με κάθε κράτος μέλος που επιλέγει εθελοντικά την επιλογή αυτή. Η συμφωνία συνεισφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη μία ή τις περισσότερες ειδικές συμβάσεις εγγύησης που πρόκειται να υλοποιηθούν στο οικείο κράτος μέλος, καθώς και οποιαδήποτε περιφερειακή οριοθέτηση, με βάση τους κανόνες του ταμείου InvestEU. Ο κατά περίπτωση καθορισμός του ποσοστού τροφοδότησης απαιτεί παρέκκλιση από το άρθρο 211 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046(13) («δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός παρέχει επίσης μια ενιαία δέσμη κανόνων για εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό που υποστηρίζονται με κεφάλαια κεντρικής διαχείρισης ή κεφάλαια επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που διευκολύνει τον συνδυασμό τους.

(20α)  Πρέπει να καθιερωθεί εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ με βάση τα σχετικά δυνατά σημεία του κάθε εταίρου, ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος αντίκτυπος πολιτικής, η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης, η κατάλληλη δημοσιονομική εποπτεία και η εποπτεία της διαχείρισης κινδύνων και θα πρέπει να υποστηρίζεται μια αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς άμεση πρόσβαση.

(20β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τις απόψεις άλλων δυνητικών εταίρων υλοποίησης μαζί με τον Όμιλο ΕΤΕπ για τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, τα καθοδηγητικά έγγραφα και τις κοινές μεθοδολογίες για την παρακολούθηση του κλίματος και τη βιωσιμότητα, κατά περίπτωση, με σκοπό τη διασφάλιση της συμπεριληπτικότητας και της λειτουργικότητας, έως ότου συσταθούν τα όργανα διακυβέρνησης, ενώ στο εξής η συμμετοχή των εταίρων υλοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου.

(21)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να είναι ανοικτό σε συνεισφορές τρίτων χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, χωρών υπό ένταξη, υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων χωρών, χωρών που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας και άλλων χωρών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπει τη διαρκή συνεργασία με τις οικείες χώρες, κατά περίπτωση, ιδίως στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας καθώς και των ΜΜΕ.

(22)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο για μέτρα του InvestEU άλλα από την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [αναφορά προς επικαιροποίηση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(14)], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(23)  Η εγγύηση της ΕΕ ύψους 40 817 500 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) σε ενωσιακό επίπεδο αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις άνω των 698 194 079 000 EUR σε ολόκληρη την Ένωση και θα κατανεμηθεί ▌μεταξύ των σκελών πολιτικής.

(23α)  Στις [ημερομηνία] η Επιτροπή δήλωσε: «Με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, σε θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου. Επιπλέον, με την επιφύλαξη των προνομίων του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΣΑ, η Επιτροπή θα εξετάσει σε ποιο βαθμό η ίδια μεταχείριση όπως για το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία μπορεί να εφαρμοστεί στον μηχανισμό InvestEU ως διάδοχο μέσο του ΕΤΣΕ όσον αφορά τις εφάπαξ συνεισφορές που παρέχονται από τα κράτη μέλη σε μετρητά για τη χρηματοδότηση πρόσθετου ποσού της εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για τα κράτη μέλη.».

(24)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιήσει έμμεσα την εγγύηση της ΕΕ η οποία στηρίζει το ταμείο InvestEU, βασιζόμενη σε εταίρους υλοποίησης οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς, κατά περίπτωση, και σε τελικούς αποδέκτες. Η επιλογή των εταίρων υλοποίησης θα πρέπει να είναι διαφανής και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Η σύμβαση εγγύησης που κατανέμει την εγγυοδοτική ικανότητα του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου υλοποίησης, για τη στήριξη των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της που πληρούν τους στόχους του ταμείου InvestEU και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η διαχείριση κινδύνου της εγγύησης δεν θα πρέπει να εμποδίζει την άμεση πρόσβαση των εταίρων υλοποίησης στην εγγύηση. Μόλις η εγγύηση χορηγηθεί στο πλαίσιο του τμήματος της ΕΕ σε εκτελεστικούς εταίρους, οι τελευταίοι θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για το σύνολο της επενδυτικής διαδικασίας και τη δέουσα επιμέλεια των χρηματοδοτικών ή επενδυτικών πράξεων. Το ταμείο InvestEU υποστηρίζει έργα τα οποία συνήθως έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που υποστηρίζονται από τις συνήθεις ενέργειες των εταίρων υλοποίησης και που δεν θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, ή δεν θα είχε σταθεί δυνατόν να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό, από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, χωρίς στήριξη από το ταμείο InvestEU.

(24α)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να διαθέτει δομή διακυβέρνησης, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον μοναδικό σκοπό να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πολιτική ανεξαρτησία των επενδυτικών αποφάσεων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο και μια πλήρως ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων. Στη συνολική σύνθεση της δομής διακυβέρνησης πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Η δομή διακυβέρνησης δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει ούτε να παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ομίλου της ΕΤΕπ ή άλλων εκτελεστικών εταίρων, ούτε να υποκαθιστά τα αντίστοιχα διοικητικά τους όργανα.

(25)  Θα πρέπει να συσταθεί γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους ▌ των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους των κρατών μελών, από έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο από την Επιτροπή των Περιφερειών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την απορρόφηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, καθώς και την εξέταση των εξελισσόμενων αναγκών και των νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κενών σε εδαφικές αγορές.

(25α)  Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής, των εταίρων υλοποίησης και από έναν εμπειρογνώμονα χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καθορίζει τη στρατηγική και επιχειρησιακή καθοδήγηση για τον μηχανισμό InvestEU.

(26)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συμβατότητα των επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης, ενώ οι αποφάσεις για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνονται τελικά από τους εταίρους υλοποίησης.

(27)  Μια ανεξάρτητη γραμματεία που θα φιλοξενείται από την Επιτροπή και θα λογοδοτεί στον πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή Επενδύσεων.

(28)  Η Επιτροπή Επενδύσεων, που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να συντάσσει πόρισμα για τη χορήγηση της ενίσχυσης από την εγγύηση της ΕΕ για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, παρέχοντας έτσι εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για εκτιμήσεις επενδύσεων που σχετίζονται με έργα. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να έχει διάφορες συνθέσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη κάλυψη διάφορων κλάδων και τομέων πολιτικής.

(29)  Κατά την επιλογή των εταίρων υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την ικανότητα του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τους στόχους του εν λόγω Ταμείου και να εισφέρει δικούς του πόρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική κάλυψη και διαφοροποίηση, να συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση κινδύνων, καθώς και ▌ λύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και των καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων. Δεδομένου του ρόλου του βάσει των συνθηκών, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη και της υφιστάμενης πείρας από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα και το ΕΤΣΕ, ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων («ΕΤΕπ») θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί προνομιούχο εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου InvestEU. Εκτός από τον όμιλο της ΕΤΕπ, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεδομένου ότι η πείρα και οι δυνατότητές τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να αποβούν επωφελείς για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δημόσιων κεφαλαίων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και να εξασφαλίσουν τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή των έργων. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να προωθεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού για μικρότερες και νεότερες αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως εταίροι υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε ορισμένα κράτη μέλη και όταν παρουσιάζουν ενωσιακή πλειοψηφία μετοχών. Θα πρέπει επίσης και άλλες οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να είναι σε θέση να ενεργούν ως εταίροι υλοποίησης.

(30)  Προκειμένου να προαχθεί η βελτίωση της γεωγραφικής διαφοροποίησης, μπορούν να δημιουργηθούν επενδυτικές πλατφόρμες που θα συνδυάζουν τις προσπάθειες και την εμπειρογνωμοσύνη των εταίρων υλοποίησης με άλλες εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες που διαθέτουν περιορισμένη πείρα όσον αφορά τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. Αυτού του είδους οι δομές θα πρέπει να ενθαρρύνονται, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλης στήριξης από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU. Είναι σκόπιμο οι δομές αυτές να φέρνουν σε επαφή συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κατάρτισης και ερευνητικούς φορείς, τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλους σχετικούς παράγοντες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της χρήσης των επενδυτικών πλατφορμών στους σχετικούς τομείς.

(31)  Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανατεθεί σε οποιονδήποτε εταίρο υλοποίησης που είναι επιλέξιμος δυνάμει του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Κατά την επιλογή εταίρων υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις κάθε κράτους μέλους, όπως αντανακλώνται στη συμφωνία συνεισφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει αξιολόγηση των κανόνων και διαδικασιών των εταίρων υλοποίησης προκειμένου να διαπιστώσει ότι παρέχουν επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με εκείνο που παρέχει η Επιτροπή.

(32)  Οι αποφάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει, εν τέλει, να λαμβάνονται από τον εταίρο υλοποίησης επ’ ονόματί του, να υλοποιούνται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του εταίρου και να καταχωρίζονται λογιστικά στις οικονομικές του καταστάσεις ή, όπου αρμόζει, δημοσιοποιούνται σε σημειώματα προσαρτημένα στις οικονομικές καταστάσεις. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί αποκλειστικά οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση που απορρέει από την εγγύηση της ΕΕ και να γνωστοποιεί το ανώτατο ύψος της εγγύησης καθώς και όλα τα συναφή στοιχεία σχετικά με την παρεχόμενη εγγύηση.

(33)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιτρέπει τον ομαλό, απρόσκοπτο και αποδοτικό συνδυασμό επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτικών μέσων, ή και των δύο, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλα ταμεία, όπως το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με την εν λόγω εγγύηση σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η βέλτιστη στήριξη των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων.

(34)  Τα έργα που υποβάλλονται από εταίρους υλοποίησης για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και τα οποία συνδυάζονται με στήριξη από άλλα ενωσιακά προγράμματα θα πρέπει επίσης να συνάδουν, στο σύνολό τους, με τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους κανόνες των αντίστοιχων ενωσιακών προγραμμάτων. Η χρήση της εγγύησης της ΕΕ θα πρέπει να αποφασίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος InvestEU.

(35)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής μέσω συμβουλευτικών πρωτοβουλιών που πρέπει να υλοποιηθούν από τον όμιλο της ΕΤΕπ, άλλους συμβουλευτικούς εταίρους ή απευθείας από την Επιτροπή. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να προωθεί τη γεωγραφική διαφοροποίηση, με στόχο τη συμβολή στον ενωσιακό στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συγκέντρωση μικρών έργων και την ομαδοποίησή τους σε μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι άλλοι συμβουλευτικοί εταίροι θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και της αποτελεσματικής γεωγραφικής κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και την τοπική ικανότητα των τοπικών εταίρων υλοποίησης, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών. Επιπλέον, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να παρέχει ένα κεντρικό σημείο εισόδου για την βοήθεια στην ανάπτυξη έργων που παρέχεται στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU για τις αρχές και για τους φορείς υλοποίησης έργων.

(35α)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να συσταθεί από την Επιτροπή με τον όμιλο της ΕΤΕπ ως κύριο εταίρο, με βάση ιδίως την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την πολιτική καθοδήγηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU και για τη διαχείριση του κεντρικού σημείου εισόδου. Ο Όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των σκελών πολιτικής. Επιπλέον, ο όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων παρέχοντας στοιχεία για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, χαρτογραφώντας υφιστάμενες και αναδυόμενες συμβουλευτικές πρωτοβουλίες, αξιολογώντας τις συμβουλευτικές ανάγκες και συμβουλεύοντας την Επιτροπή σχετικά με βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών αυτών μέσω υφιστάμενων ή νέων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών.

(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ευρεία γεωγραφική απεύθυνση των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση τοπικής γνώσης σχετικά με το ταμείο InvestEU, θα πρέπει να εξασφαλίζεται τοπική παρουσία του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, όπου είναι αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης και την παρουσία τοπικών εταίρων, για την παροχή απτής, προορατικής, εξατομικευμένης βοήθειας επιτόπου. Προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο και να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα, οι συνέργειες και η ουσιαστική γεωγραφική κάλυψη στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να συνεργάζεται με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και να επωφελείται και να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη τους.

(36α)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε έργα μικρού μεγέθους και έργα για νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι νεοφυείς επιχειρήσεις επιδιώκουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας αποκτώντας τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη και την αναζήτηση συνεργειών με άλλες υπηρεσίες που είναι σε θέση να καλύψουν τέτοιες δράσεις.

(37)  Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης έργων και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία των οργανωτικών ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης αγοράς που απαιτούνται για την εκπόνηση ποιοτικών έργων. Επιπλέον, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επέκταση του δυνητικού αριθμού επιλέξιμων δικαιούχων σε αναδυόμενα τμήματα της αγοράς, ιδίως όταν το μικρό μέγεθος των επιμέρους έργων αυξάνει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών σε επίπεδο έργου, λόγου χάρη σε σχέση με το οικοσύστημα κοινωνικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών οργανώσεων και του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Η ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και επιπρόσθετη σε δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν έναν ειδικό τομέα πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια για να στηριχθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων, ιδίως των τοπικών οργανισμών και αρχών.

(38)  Η πύλη InvestEU θα πρέπει να εγκατασταθεί προκειμένου να προσφέρει μια ευπρόσιτη και φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων για έργα και να προάγει την προβολή επενδυτικών έργων για τα οποία αναζητείται χρηματοδότηση, με αυξημένη έμφαση στην παροχή προς τους εταίρους υλοποίησης μιας πιθανής σειράς επενδυτικών έργων που είναι συμβατά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης.

(39)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(15), είναι αναγκαία η αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αλλά και η αποφυγή της υπερβολικής ρύθμισης και του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις δύνανται να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος InvestEU επιτόπου.

(40)  Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο παρακολούθησης, βασισμένο σε δείκτες χορηγούμενων κεφαλαίων, αποτελεσμάτων και αντικτύπου, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η λογοδοσία έναντι των ευρωπαίων πολιτών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον αντίκτυπο και τις δραστηριότητες του προγράμματος InvestEU.

(41)  Για τον παρόντα κανονισμό ισχύουν οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες εγκεκριμένοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν κατά κύριο λόγο τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης υλοποίησης. Προβλέπουν επίσης ελέγχους της ευθύνης των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων αναφορικά με το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός για το κράτος δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(42)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. [«νέος δημοσιονομικός κανονισμός»] ισχύει για το πρόγραμμα InvestEU. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(43)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) («δημοσιονομικός κανονισμός»), τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(18), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(19) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(20), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διενεργεί έρευνες και να διώκει ▌ αξιόποινες πράξεις εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε σχέση με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(44)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίστηκε δυνάμει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της συμφωνίας αυτής. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομοθετικών πράξεων. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό για την χορήγηση των απαραίτητων δικαιωμάτων και της απαραίτητης πρόσβασης στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την ολοκληρωμένη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

(45)  Σύμφωνα με το [να αναπροσαρμοστεί η παραπομπή σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του προγράμματος InvestEU και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(46)  Προκειμένου να συμπληρωθούν τα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων και με πίνακα δεικτών, να διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη προσαρμογή των δεικτών επιδόσεων και να προσαρμοστεί το ποσοστό τροφοδότησης, η εξουσία έκδοσης πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο διάφορων σκελών πολιτικής, τον πίνακα δεικτών, την τροποποίηση του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού για την ανασκόπηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών, καθώς και την προσαρμογή του ποσοστού τροφοδότησης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(47)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της αγοράς και τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε επίπεδο Ένωσης και/ή κρατών μελών και να προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και συστημάτων για τη διάδοσή τους, αναφορικά με περίπλοκες αδυναμίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η δράση σε επίπεδο Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το ταμείο InvestEU για την παροχή εγγύησης της ΕΕ για τη στήριξη σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που εκτελούνται από τους εταίρους υλοποίησης σε στήριξη των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει επίσης έναν συμβουλευτικό υποστηρικτικό μηχανισμό για την στήριξη της ανάπτυξης έργων που προσφέρονται για επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και για την παροχή σχετικής ανάπτυξης ικανοτήτων («συμβουλευτικός κόμβος InvestEU»). Δημιουργείται επίσης μια βάση δεδομένων που διασφαλίζει την προβολή έργων για τα οποία οι οικείοι φορείς υλοποίησης αναζητούν χρηματοδότηση και η οποία παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες («πύλη InvestEU»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος InvestEU, τον προϋπολογισμό και το ύψος της εγγύησης της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «συνδυαστικές πράξεις»: πράξεις που λαμβάνουν ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης συνδυάζοντας μη επιστρεπτέες ή επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης, ή και τα δύο, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από αναπτυξιακά ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ενωσιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, δύνανται να εξομοιωθούν με ενωσιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

1α)  «ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

1β)  «όμιλος της ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι θυγατρικές της ή άλλες οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΕΤΕπ·

1γ)  «χρηματοδοτική συνεισφορά»: η συνεισφορά από εταίρο υλοποίησης υπό μορφή ίδιας διακινδύνευσης που παρέχεται επί ίσοις όροις με την εγγύηση της ΕΕ ή υπό άλλες μορφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, διασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη ευθυγράμμιση συμφερόντων·

1δ)  «συμφωνία συνεισφοράς»: το νομικό μέσο στο οποίο η Επιτροπή και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9·

2)  «εγγύηση της ΕΕ»: η συνολική αμετάκλητη, άνευ όρων και κατόπιν αιτήσεως εγγύηση που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης βάσει της οποίας τίθενται σε ισχύ οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού μέσω υπογραφής ατομικών συμβάσεων εγγύησης με εταίρους υλοποίησης·

3)  «χρηματοδοτικό προϊόν»: μηχανισμός ή ρύθμιση χρηματοδότησης ▌ δυνάμει του οποίου ο εταίρος υλοποίησης παρέχει χρηματοδότηση, είτε απευθείας είτε με διαμεσολάβηση, στους τελικούς αποδέκτες σε οποιαδήποτε από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 13·

4)  «χρηματοδοτικές ή/και επενδυτικές πράξεις»: πράξεις άμεσης ή έμμεσης χορήγησης χρηματοδότησης στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή χρηματοδοτικών προϊόντων, οι οποίες διενεργούνται από εταίρο υλοποίησης επ’ ονόματί του, παρέχονται από αυτόν σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του και καταχωρίζονται λογιστικά στις οικονομικές του καταστάσεις ή, όπου αρμόζει, δημοσιοποιούνται σε σημειώματα προσαρτημένα στις οικονομικές καταστάσεις.

5)  «ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση»: ταμεία που προβλέπουν τη δυνατότητα διάθεσης ποσού από τα κεφάλαιά τους για την τροφοδότηση εγγύησης από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη του ταμείου InvestEU, και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·

6)  «σύμβαση εγγύησης»: το νομικό μέσο με το οποίο η Επιτροπή και ένας εταίρος υλοποίησης διευκρινίζουν τους όρους βάσει των οποίων προτείνεται η χορήγηση του ευεργετήματος της εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις, παρέχεται εγγύηση από τον προϋπολογισμό για τις εν λόγω πράξεις και για την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

7)  «εταίρος υλοποίησης»: επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος, λόγου χάρη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλος ενδιάμεσος φορέας, με τον οποίον η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση εγγύησης ή/και συμφωνία εφαρμογής του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU·

8)  «συμβουλευτικός κόμβος InvestEU»: η τεχνική βοήθεια που ορίζεται στο άρθρο 20·

8α)  «συμβουλευτική συμφωνία»: το νομικό μέσο με το οποίο η Επιτροπή και ο συμβουλευτικός εταίρος διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU·

8β)  «συμβουλευτική πρωτοβουλία»: η τεχνική βοήθεια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που στηρίζουν τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 παράγραφοι 1 και 2, που υλοποιούνται από συμβουλευτικούς εταίρους, από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που προσλαμβάνονται από την Επιτροπή ή από εκτελεστικό οργανισμό·

8γ)  «συμβουλευτικός εταίρος»: η επιλέξιμη οντότητα, όπως ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα με την οποία η Επιτροπή υπογράφει συμφωνία για την υλοποίηση μίας ή περισσότερων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών, εκτός από τις συμβουλευτικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται μέσω εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών κατόπιν αναθέσεως από την Επιτροπή ή από εκτελεστικούς οργανισμούς·

9)  «πύλη InvestEU»: η βάση δεδομένων που ορίζεται στο άρθρο 21·

10)  «πρόγραμμα InvestEU»: το ταμείο InvestEU, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU, η πύλη InvestEU και οι συνδυαστικές δραστηριότητες, από κοινού·

10β)  «επενδυτικές πλατφόρμες»: φορείς ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό διαχείριση, συμβατικές ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης ή επιμερισμού του κινδύνου ή ρυθμίσεις που θεσπίζονται με άλλο τρόπο, μέσω των οποίων διοχετεύεται η χρηματοδοτική συμβολή οντοτήτων για τη χρηματοδότηση σειράς επενδυτικών έργων, και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)  εθνικές ή υπο-εθνικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν διάφορα επενδυτικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους·

β)  διασυνοριακές, διακρατικές, περιφερειακές ή μακροπεριφερειακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν εταίρους από διάφορα κράτη μέλη, περιφέρειες ή τρίτες χώρες οι οποίοι ενδιαφέρονται για έργα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή·

γ)  θεματικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν επενδυτικά σχέδια σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

11)  «μικροχρηματοδότηση»: μικροχρηματοδότηση, όπως ορίζεται στον κανονισμό [[ΕΚΤ+] αριθμός]·

13)  «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα» (ΕΑΤΙ): νομικές οντότητες που ασκούν κατ’ επάγγελμα χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, στις οποίες ανατίθεται εντολή από κράτος μέλος, ή από οντότητα κράτους μέλους σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή προβολής·

14)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(22)·

15)  «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως και 499 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ·

16)  «κοινωνική επιχείρηση»: κοινωνική επιχείρηση, όπως ορίζεται στον κανονισμό [[(EFS) +] Αριθμός

17)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος InvestEU

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος InvestEU είναι η στήριξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν:

α)  στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης·

β)  στην ανάπτυξη και απασχόληση στην οικονομία της Ένωσης, τη βιωσιμότητά της και την περιβαλλοντική και κλιματική της διάσταση που συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

γ)  στην κοινωνική αντοχή, την αποφυγή αποκλεισμών και την καινοτομικότητα της Ένωσης·

γα)  στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

δ)  στην ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της Ένωσης και την ισχυροποίηση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης και την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης.

δα)   την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

2.  Το πρόγραμμα InvestEU έχει τους κάτωθι ειδικούς στόχους:

α)  τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων σχετικών με βιώσιμες υποδομές στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)  τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για την αναβάθμιση των καινοτόμων εταιρειών και για την εισαγωγή τεχνολογιών στην αγορά·

γ)  την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και ▌ τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς τους·

δ)  την αύξηση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς τους, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επενδύσεις και τις ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και την ανάπτυξη και την εδραίωση των αγορών κοινωνικών επενδύσεων στους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός και ύψος της εγγύησης της ΕΕ

1.  Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανέρχεται σε 40 817 500 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές). Η τροφοδότησή της ανέρχεται σε ποσοστό 40 %.

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό της εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για τα κράτη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), με την επιφύλαξη της διάθεσης των αντίστοιχων ποσών από μέρους των κρατών μελών, σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός](23) και το [άρθρο 75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός](24).

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό της εγγύησης της ΕΕ με τη μορφή μετρητών από κράτη μέλη για τους σκοπούς της συνιστώσας για το κράτος μέλος.

Οι συνεισφορές από τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 5 αυξάνουν επίσης την εγγύηση της ΕΕ που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παρέχοντας ολόκληρη την τροφοδότηση σε μετρητά σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί κατά περίπτωση τα ποσά που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα I έως και κατά 15 % για κάθε στόχο. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν τροποποίηση.

3.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στα κεφάλαια V και VI ανέρχεται σε 525 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές).

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δύναται να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

Άρθρο 5

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το ταμείο InvestEU

Η συνιστώσα ΕΕ του ταμείου InvestEU που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το καθένα από τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δύνανται να δέχονται συνεισφορές από τις ακόλουθες τρίτες χώρες για τη συμμετοχή τους σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού]:

α)  μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η συμφωνία για τον ΕΟΧ·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και σε αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σε συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία για τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:

i)  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των ωφελημάτων της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

ii)  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματοδοτικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών εξόδων τους. Οι εν λόγω συνεισφορές συνιστούν έσοδα ειδικού προορισμού σύμφωνα με το [άρθρο 21 παράγραφος 5] του [δημοσιονομικού κανονισμού]·

iii)  δεν εκχωρεί στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

iv)  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης για τη διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Άρθρο 6

Υλοποίηση και μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Η εγγύηση της ΕΕ υλοποιείται στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii), iii), v) και vi) του δημοσιονομικού κανονισμού. Άλλες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υλοποιούνται στο πλαίσιο της άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII και των συνδυαστικών πράξεων που εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο όσο το δυνατόν ομαλότερα και διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνεκτική στήριξη των πολιτικών της Ένωσης.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ και αποτελούν μέρος της συνδυαστικής πράξης η οποία συνδυάζει τη στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων άλλων ενωσιακών προγραμμάτων ή από το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ:

α)  συνάδουν με τους στόχους πολιτικής και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανόνα για το ενωσιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου αποφασίζεται η στήριξη·

β)  συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις που περιλαμβάνουν ένα χρηματοδοτικό μέσο που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από άλλα ενωσιακά προγράμματα ή από το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ χωρίς τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμμορφώνονται με τους στόχους πολιτικής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους κανόνες του ενωσιακού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η στήριξη.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, οι μη επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης ή/και τα χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αποτελούν μέρος της συνδυαστικής πράξης η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 αποφασίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του οικείου ενωσιακού προγράμματος και υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνδυαστικής πράξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τον [τίτλο X] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

Η υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία που αφορούν τη συνέπεια με τους στόχους πολιτικής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στους κανόνες του ενωσιακού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου αποφασίζεται η στήριξη, καθώς και τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ταμείο InvestEU

Άρθρο 7

Σκέλη πολιτικής

1.  Το ταμείο InvestEU λειτουργεί μέσω των κάτωθι τεσσάρων σκελών πολιτικής τα οποία αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες της αγοράς ή τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο του ειδικού πεδίου εφαρμογής τους:

α)  σκέλος πολιτικής βιώσιμων υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, επίσης σύμφωνα με τον ενωσιακό στόχο της εξάλειψης των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2050, της ανακαίνισης και της συντήρησης υποδομής σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, της ενέργειας, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το ενεργειακό πλαίσιο για το 2030, έργων ανακαίνισης κτιρίων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ένταξη κτιρίων σε συνδεδεμένο ψηφιακό σύστημα ενέργειας, αποθήκευσης και μεταφοράς, της βελτίωσης των επιπέδων διασυνδεσιμότητας, της ψηφιακής διασύνδεσης και της πρόσβασης μεταξύ άλλων στις περιοχές της υπαίθρου, της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων υλών, του διαστήματος, των ωκεανών, των εσωτερικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών, της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, της φύσης και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού, του εξοπλισμού, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής κλιματικής ανθεκτικότητας ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, και πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

β)  σκέλος πολιτικής έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης: περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογιών και αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, τη στήριξη των φορέων της αγοράς και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών ▌ καθώς και την ψηφιοποίηση της ενωσιακής βιομηχανίας·

γ)  σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων εταιρειών και εκείνων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, καθώς και ▌ για τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

δ)  σκέλος πολιτικής κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας και μέτρα για την προώθηση των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των συναφών υπηρεσιών σχετικά με την ισότητα των φύλων· κοινωνικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής υγείας και εκπαίδευσης και της κοινωνικής και φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα· πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

2.  Όταν μια χρηματοδοτική ή επενδυτική πράξη που προτείνεται στην Επιτροπή Επενδύσεων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19 εμπίπτει σε περισσότερα του ενός σκέλη πολιτικής, αποδίδεται στο σκέλος στο οποίο εμπίπτει ο κύριος στόχος της, ή ο κύριος στόχος των περισσότερων από τα υπο-έργα της, εκτός αν οι κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων ορίζουν διαφορετικά.

3.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ελέγχονται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχουν περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο και, εάν ναι, υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας ο οποίος αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνική διάσταση. Για τον σκοπό αυτό, οι φορείς υλοποίησης που αναζητούν χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων γραμμών που θα καταρτίσει η Επιτροπή. Έργα που υπολείπονται ενός συγκεκριμένου μεγέθους το οποίο ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές εξαιρούνται από τον έλεγχο. Έργα που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα πρότυπα της Ένωσης:

α)  όσον αφορά την προσαρμογή, διασφαλίζουν την αντοχή στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω εκτίμησης κλιματικής τρωτότητας και κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών μέτρων προσαρμογής, και, όσον αφορά τον μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση κόστους-οφέλους το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις θετικές επιπτώσεις των μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

β)  αιτιολογούν τις ενοποιημένες επιπτώσεις του έργου ως προς τις κύριες συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου που αφορούν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα·

γ)  εκτιμούν τον κοινωνικό αντίκτυπο, μεταξύ άλλων από πλευράς ισότητας των φύλων, την κοινωνική ένταξη ορισμένων περιοχών ή πληθυσμών και την οικονομική ανάπτυξη περιοχών και τομέων που επηρεάζονται από διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως οι ανάγκες απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές·

γα)  εντοπίζουν έργα που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα.

γβ)  παρέχουν καθοδήγηση στους εταίρους υλοποίησης για τους σκοπούς του ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3, εδάφιο 1. Σε περίπτωση που ο εταίρος υλοποίησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος βιωσιμότητας, παρέχει αιτιολόγηση στην επιτροπή επενδύσεων.

4.  Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η Επιτροπή.

5.  Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν όπως τουλάχιστον το 55 % των επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής βιώσιμης υποδομής συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή, από κοινού με εταίρους υλοποίησης, μεριμνά ώστε το τμήμα της εγγύησης από τον προϋπολογισμό που χρησιμοποιείται για το σκέλος βιώσιμων επενδύσεων να κατανέμεται με τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 προκειμένου να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων για κάθε σκέλος πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων καταρτίζονται σε στενό διάλογο με τον όμιλο της ΕΤΕπ και άλλους πιθανούς εταίρους υλοποίησης.

6α.  Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων στη διάθεση των εταίρων υλοποίησης, της επιτροπής επενδύσεων και του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU.

Άρθρο 8

Συνιστώσες

1.  Τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 αποτελούνται το καθένα από τις κάτωθι δύο συνιστώσες οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ▌αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων:

α)  η συνιστώσα για την ΕΕ καλύπτει οποιαδήποτε από τις κάτωθι καταστάσεις:

i)  αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων που σχετίζονται με τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης ▌·

ii)  αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση και/ή σε κράτη μέλη· ή

iii)  ▌ αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, ιδίως νέες ή περίπλοκες, που απαιτούν την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων και δομών της αγοράς

β)  η συνιστώσα για τα κράτη μέλη καλύπτει την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε μία ή περισσότερες περιφέρειες ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των στόχων πολιτικής των συνεισφερόντων Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης ιδίως για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αντιμετώπισης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της.

2.  Οι συνιστώσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούνται, όπου αρμόζει, με συμπληρωματικό τρόπο για την ενίσχυση μιας χρηματοδοτικής ή επενδυτικής πράξης, μεταξύ άλλων συνδυάζοντας την ενίσχυση που παρέχεται στο πλαίσιο και των δύο συνιστωσών.

Άρθρο 9

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τη συνιστώσα του κράτους μέλους

1.  Ποσά που διατίθενται από κράτος μέλος σε εθελοντική βάση δυνάμει του [άρθρου 10 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] ή του [άρθρου 75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός] χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο οικείο κράτος μέλος ή για τη δυνητική συνεισφορά από τα υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμεία προς τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU. Τα ποσά αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που έχουν επιλεγεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και στα προγράμματα που συμβάλλουν στο InvestEU.

Τα ποσά που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση της εγγύησης.

2.  Η καθιέρωση του εν λόγω μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος υπόκειται στη σύναψη συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής.

Το άρθρο 9 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 9 παράγραφος 5 δεν εφαρμόζονται στο πρόσθετο ποσό που χορηγείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με τα ποσά που κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού [αριθμός ΚΚΔ] ή το άρθρο 75 παράγραφος 1 του κανονισμού [σχέδιο ΚΓΠ] δεν εφαρμόζονται σε συμφωνία συνεισφοράς σχετικά με συμπληρωματικό ποσό από κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Το κράτος μέλος και η Επιτροπή συνάπτουν τη συμφωνία συνεισφοράς ή την τροποποίησή της εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης ή σχεδίου της ΚΓΠ ή ταυτόχρονα με την απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση ενός προγράμματος ή ενός σχεδίου της ΚΓΠ.

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δύνανται να συνάψουν κοινή συμφωνία συνεισφοράς με την Επιτροπή.

Κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 211 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού], το ποσοστό τροφοδότησης της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος ορίζεται σε 40 % και δύναται να προσαρμόζεται προς τα κάτω ή προς τα πάνω σε κάθε συμφωνία συνεισφοράς προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

3.  Η συμφωνία συνεισφοράς περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

α)  το συνολικό ποσό του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο αφορά το κράτος μέλος, το ποσοστό τροφοδότησης, το ύψος της συνεισφοράς από τα ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τη φάσης σύστασης της τροφοδότησης σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και το ύψος της προκύπτουσας ενδεχόμενης υποχρέωσης που πρέπει να καλύπτεται από αντεγγύηση παρεχόμενη από το οικείο κράτος μέλος·

β)  τη στρατηγική του κράτους μέλους που συνίσταται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και την ελάχιστη μόχλευσή τους, τη γεωγραφική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής κάλυψης εάν χρειάζεται, τους τύπους έργων, την επενδυτική περίοδο και, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες των τελικών αποδεκτών και των επιλέξιμων ενδιάμεσων φορέων·

γ)  τον δυνητικό εταίρο ή τους εταίρους υλοποίησης που προτείνονται σύμφωνα με το άρθρο 12, και την υποχρέωση της Επιτροπής να πληροφορεί το κράτος μέλος σχετικά με τον εταίρο ή τους εταίρους υλοποίησης που επιλέγονται·

δ)  την ενδεχόμενη συνεισφορά από τα υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμεία προς τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU·

ε)  τις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων προς το κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής που καλύπτονται στη συμφωνία ή το πρόγραμμα εταιρικής σχέσης και που αναφέρονται στη συμφωνία συνεισφοράς·

στ)  διατάξεις σχετικά με το αντίτιμο για το μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος·

ζ)  τη δυνατότητα συνδυασμού με πόρους στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε μια πολυεπίπεδη διάρθρωση για την επίτευξη καλύτερης κάλυψης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

4.  Οι συμφωνίες συνεισφοράς υλοποιούνται από την Επιτροπή μέσω συμβάσεων εγγύησης που υπογράφονται με τους εταίρους υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 14 και μέσω συμβουλευτικών συμφωνιών που υπογράφονται με συμβουλευτικούς εταίρους.

Εάν, εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς, δεν έχει συναφθεί σύμβαση εγγύησης ή το ποσό της συμφωνίας συνεισφοράς δεν έχει δεσμευτεί πλήρως μέσω μίας ή περισσότερων συμβάσεων εγγύησης, η συμφωνία συνεισφοράς καταγγέλλεται ή παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία στην πρώτη περίπτωση ή τροποποιείται αναλόγως στη δεύτερη περίπτωση ▌ . Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που έχουν κατανεμηθεί από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 παράγραφος 1 του κανονισμού [[ΚΚΔ]] του άρθρου [75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΓΠ]] επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 5] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] και το άρθρο [75 παράγραφος 5] του κανονισμού [[σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός]. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που διατίθενται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο επιστρέφεται στο κράτος μέλος.

Εάν η σύμβαση εγγύησης δεν έχει δεόντως εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [10 παράγραφος 6] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός]ή στο άρθρο [75 παράγραφος 6] του κανονισμού [[σχέδιο ΚΓΠ] αριθμός], η συμφωνία συνεισφοράς τροποποιείται ▌ . Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που έχουν κατανεμηθεί από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 παράγραφος 1 του κανονισμού [[ΚΚΔ]] του άρθρου [75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΓΠ]] επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 5] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] και το άρθρο [75 παράγραφος 5] του κανονισμού [[σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός]. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που διατίθενται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο επιστρέφεται στο κράτος μέλος.

5.  Ισχύουν οι κάτωθι κανόνες για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος που θεσπίστηκε βάσει συμφωνίας συνεισφοράς:

α)  μετά τη φάση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, τυχόν ετήσιο πλεόνασμα τροφοδότησης, υπολογιζόμενο συγκρίνοντας το ποσό της τροφοδότησης που απαιτείται βάσει του ποσοστού τροφοδότησης με την τροφοδότηση που όντως εκτελέστηκε, επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 7] του [ΚΚΔ] και το [άρθρο 75 παράγραφος 7] του κανονισμού [[για το σχέδιο ΚΓΠ] αριθμός

β)  κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 213 παράγραφος 4] του [δημοσιονομικού κανονισμού], μετά τη φάση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η τροφοδότηση δεν συνεπάγεται ετήσιες ανατροφοδοτήσεις κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας του εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος·

γ)  η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος στο οποίο, ως αποτέλεσμα καταπτώσεων του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, το επίπεδο της τροφοδότησης για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ έχει πέσει χαμηλότερα του 20 % της αρχικής τροφοδότησης·

δ)  εάν το επίπεδο της τροφοδότησης για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη φτάσει στο 10 % της αρχικής τροφοδότησης, το οικείο κράτος μέλος παρέχει στο κοινό ταμείο τροφοδότησης έως και το 5 % της αρχικής τροφοδότησης κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕπ

Άρθρο 9α

Πεδίο της εταιρικής σχέσης

1.  Η Επιτροπή και ο όμιλος της ΕΤΕπ συγκροτούν εταιρική σχέση βάσει του παρόντος κανονισμού με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος, και τη συνέπεια, την απουσία αποκλεισμών, την προσθετικότητα και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στις συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο όμιλος της ΕΤΕπ:

α)  υλοποιεί το τμήμα της εγγύησης της ΕΕ που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1β·

β)  υποστηρίζει την υλοποίηση της συνιστώσας της ΕΕ και, όπου αρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, του ταμείου InvestEU, ιδίως ως εξής:

i)  συμβάλλοντας μαζί με δυνητικούς εταίρους υλοποίησης στις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό του πίνακα δεικτών σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1α και σε άλλα έγγραφα που καθορίζουν την επιχειρησιακή καθοδήγηση του ταμείου InvestEU,

ii)  καθορίζοντας, από κοινού με την Επιτροπή και δυνητικούς εταίρους υλοποίησης, τη μεθοδολογία κινδύνου και το σύστημα χαρτογράφησης κινδύνων σε σχέση με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις των εταίρων υλοποίησης, ώστε οι εν λόγω πράξεις να αξιολογούνται βάσει κοινής κλίμακας αξιολόγησης,

iii)  εκπονώντας, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο δυνητικό εταίρο υλοποίησης, αξιολόγηση και παρέχοντας στοχευμένες τεχνικές συμβουλές σχετικά με τα συστήματα του εν λόγω δυνητικού εταίρου υλοποίησης, εφόσον και στο βαθμό που απαιτείται από τα συμπεράσματα του ελέγχου της αξιολόγησης των πυλώνων ενόψει της υλοποίησης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προβλέπονται από τον εν λόγω δυνητικό εταίρο υλοποίησης,

iv)  παρέχοντας μη δεσμευτική γνώμη για τις πτυχές που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τους χρηματοοικονομικούς όρους που σχετίζονται με το μέρος της εγγύησης της ΕΕ που πρόκειται να χορηγηθεί στον εταίρο υλοποίησης, όπως ορίζεται στις συμφωνίες εγγυήσεων που πρόκειται να συνάπτονται με εκτελεστικούς εταίρους εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, συνεργάζεται με τον εταίρο υλοποίησης βάσει των πορισμάτων της γνωμοδότησης. Ενημερώνει τον όμιλο της ΕΤΕπ για το αποτέλεσμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

v)  διενεργώντας προσομοιώσεις και προβολές σχετικά με τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και το αντίτιμο του συνολικού χαρτοφυλακίου βάσει παραδοχών που έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή,

vi)  διενεργώντας μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και με υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων περί του συνολικού χαρτοφυλακίου, και

vii)  παρέχοντας στην Επιτροπή υπηρεσίες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, οι οποίες ορίζονται στη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2 στοιχείο β), κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε συμφωνία με τον εταίρο υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), εφόσον ο εταίρος υλοποίησης δεν είναι πλέον υπεύθυνος για την υλοποίηση δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης εγγύησης·

γ)  μπορεί, κατόπιν αιτήματος εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος, να παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ικανοτήτων, που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ), στην εν λόγω εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα και/ή άλλες υπηρεσίες, σε σχέση με την εφαρμογή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ·

δ)  σε σχέση με τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU,

i)  εφοδιάζεται με ποσό έως [375] εκατομμύρια EUR από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 για συμβουλευτικές πρωτοβουλίες και επιχειρησιακά καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο ii)·

ii)  συμβουλεύει την Επιτροπή και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα, τα οποία καθορίζονται στη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2 στοιχείο γ), ως εξής:

1.  υποστηρίζοντας την Επιτροπή στον σχεδιασμό, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU·

2.  παρέχοντας αξιολόγηση των αιτήσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες που δεν θεωρούνται από την Επιτροπή ότι εμπίπτουν στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών με σκοπό την υποστήριξη της απόφασης κατανομής της Επιτροπής·

3.  υποστηρίζοντας εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, με την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ), κατόπιν αιτήματός τους, σε σχέση με την ανάπτυξη των συμβουλευτικών τους ικανοτήτων για τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές πρωτοβουλίες·

4.  συνάπτοντας, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και ενός δυνητικού συμβουλευτικού εταίρου και υπό την αίρεση της συμφωνίας του ομίλου της ΕΤΕπ, συμβάσεις με συμβουλευτικούς εταίρους για λογαριασμό της Επιτροπής για την υλοποίηση συμβουλευτικών πρωτοβουλιών.

Ο όμιλος της ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι τα καθήκοντά του που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο ii) εκτελούνται εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα από τον ρόλο του ως συμβουλευτικού εταίρου.

2.  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στον όμιλο της ΕΤΕπ από την Επιτροπή βάσει των σημείων ii), iv), v) και vi) του στοιχείου β) της παραγράφου 1 περιορίζονται στις πληροφορίες που είναι απολύτως αναγκαίες για την εκπλήρωση από τον όμιλο της ΕΤΕπ των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τα σημεία αυτά. Η Επιτροπή καθορίζει, σε στενό διάλογο με τον όμιλο της ΕΤΕπ και τους δυνητικούς εταίρους υλοποίησης, τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της εγγύησης της ΕΕ, τα θεμιτά συμφέροντα του εταίρου υλοποίησης όσον αφορά εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, και τις ανάγκες του ομίλου της ΕΤΕπ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει των εν λόγω σημείων.

3.  Οι λεπτομέρειες της εταιρικής σχέσης καθορίζονται σε συμφωνίες, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)  τα σχετικά με τη χορήγηση και την υλοποίηση του τμήματος της εγγύησης της ΕΕ που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1β·

i)  μια σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ, ή

ii)  ξεχωριστές συμβάσεις εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ ή θυγατρικής της ή άλλης οντότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΕΤΕπ·

β)  συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ σε σχέση με την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ)·

γ)  συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ σε σχέση με τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU·

δ)  συμφωνίες παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ομίλου ΕΤΕπ και εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ).

4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 4, οι δαπάνες του ομίλου της ΕΤΕπ για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1 είναι σύμφωνες με τους όρους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και μπορούν να καλυφθούν από τις επιστροφές ή τα έσοδα που απορρέουν από την εγγύηση της ΕΕ που έχει συμβάλει στην τροφοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 4 και 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, ή χρεώνονται στο κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, κατόπιν αιτιολόγησης των εν λόγω δαπανών από τον Όμιλο ΕΤΕπ και εντός συνολικού ανώτατου ορίου [7 000 000 EUR].

5.  Οι δαπάνες του ομίλου της ΕΤΕπ για την εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο ii) καλύπτονται πλήρως και καταβάλλονται από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο i), κατόπιν αιτιολόγησης αυτών των δαπανών από τον όμιλο της ΕΤΕπ και εντός συνολικού ανώτατου ορίου [10 000 000 EUR].

Άρθρο 9β

Σύγκρουση συμφερόντων

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, ο όμιλος της ΕΤΕπ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και τις προφυλάξεις για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων με άλλους εταίρους υλοποίησης, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ειδικής και ανεξάρτητης ομάδας για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία iii), iv), v) και vi), η οποία υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όσους έχουν εγκαταλείψει την ομάδα. Ο όμιλος της ΕΤΕπ ή άλλοι εταίροι υλοποίησης ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση για κάθε κατάσταση που συνιστά ή ενδέχεται να οδηγήσει σε τέτοια σύγκρουση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η Επιτροπή αποφασίζει εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ενημερώνει σχετικά τον Όμιλο ΕΤΕπ. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος ΕΤΕπ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και για τα αποτελέσματά τους.

Ο όμιλος της ΕΤΕπ λαμβάνει τις αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την υλοποίηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, ιδίως σε σχέση με τα επιχειρησιακά καθήκοντα στο πλαίσιο του ρόλου του όσον αφορά τη στήριξη της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο ii). Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος ΕΤΕπ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εγγύηση της ΕΕ

Άρθρο 10

Εγγύηση της ΕΕ

1.  Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως αμετάκλητη, άνευ όρων και κατόπιν αιτήσεως εγγύηση στους εταίρους υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και η διαχείρισή της διενεργείται σύμφωνα με τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης.

1α.  Το αντίτιμο για την εγγύηση της ΕΕ συνδέεται με τα χαρακτηριστικά και το προφίλ κινδύνου των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση των υποκείμενων χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων και την εκπλήρωση των στόχων πολιτικής που έχουν τεθεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με τη φύση των στόχων πολιτικής στους οποίους αποβλέπει το προς εφαρμογή χρηματοπιστωτικό προϊόν και με την οικονομική προσιτότητα για στοχευμένους τελικούς αποδέκτες, τη μείωση του κόστους ή τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης που παρέχονται στον τελικό αποδέκτη μέσω της διαφοροποίησης του αντιτίμου της εγγύησης της ΕΕ, ή, εφόσον είναι αναγκαίο, με την κάλυψη των εκκρεμών διοικητικών δαπανών που βαρύνουν τον εκτελεστικό εταίρο μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ιδίως:

α)  σε καταστάσεις κατά τις οποίες οι ακραίες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα εμπόδιζαν την υλοποίηση μιας πράξης με τιμολόγηση βασισμένη στην αγορά, ή

β)  όπου είναι αναγκαίο να λειτουργήσει ως καταλύτης χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων σε τομείς ή περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντική αδυναμία της αγοράς ή κατάσταση μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και για να διευκολυνθεί η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών,

στον βαθμό που η μείωση του αντιτίμου για την εγγύηση της ΕΕ ή η κάλυψη των εκκρεμών διοικητικών δαπανών που βαρύνουν εκτελεστικούς εταίρους δεν επηρεάζει σημαντικά την τροφοδότηση της εγγύησης InvestEU.

Η μείωση του αντιτίμου για την εγγύηση της ΕΕ θα ωφελήσει πλήρως τελικούς αποδέκτες.

1β.  Ο όρος που προβλέπεται στο άρθρο 219 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού ισχύει για κάθε εταίρο υλοποίησης σε βάση χαρτοφυλακίου.

1γ.  Το 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1, που ανέρχεται σε [30 613 125 000] EUR, χορηγείται στον όμιλο της ΕΤΕπ. Ο όμιλος της ΕΤΕπ παρέχει συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους [7 653 281 250] EUR. Η συνεισφορά αυτή παρέχεται με τρόπο και σε μορφή που διευκολύνει την υλοποίηση του Ταμείου InvestEU και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

1δ.  Το υπόλοιπο 25 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ χορηγείται σε άλλους εταίρους υλοποίησης, οι οποίοι πρέπει επίσης να παρέχουν χρηματοδοτική συνεισφορά η οποία θα καθορίζεται στις συμβάσεις εγγύησης.

1ε.  Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο τέλος της επενδυτικής περιόδου θα καλύπτεται ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών και αποφεύγεται η υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν κίνητρα για τις μικρότερες ή λιγότερο εξελιγμένες ΕΑΤΙ οι οποίες διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της τοπικής τους παρουσίας, των γνώσεων και των επενδυτικών τους ικανοτήτων. Οι προσπάθειες αυτές στηρίζονται από την Επιτροπή μέσω της ανάπτυξης μιας συνεκτικής προσέγγισης.

2.  Η ενίσχυση στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό κατά τη διάρκεια επενδυτικής περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2027. Οι συμβάσεις μεταξύ των εταίρων υλοποίησης και του τελικού αποδέκτη ή του χρηματοδοτικού ενδιάμεσου φορέα ή άλλης οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) υπογράφονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες

1.  Το ταμείο InvestEU στηρίζει μόνο χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

α)  συμμορφώνονται με τους όρους που αναλύονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, ιδίως με τις απαιτήσεις σχετικά με τις αδυναμίες της αγοράς, τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και την προσθετικότητα που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, τη μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων, σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού·

β)  συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τομέων που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του κατάλληλου σκέλους σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· ▌

βα)  δεν παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε αποκλειόμενες δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο Β του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού· και

γ)  συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων.

2.  Πέραν των έργων που βρίσκονται εντός της Ένωσης, το ταμείο InvestEU δύναται να ενισχύει επίσης τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται κατωτέρω, μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων:

α)  ▌έργα μεταξύ οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες ή εδρεύουν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και επεκτείνονται σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών υπό ένταξη, υποψήφιων χωρών και δυνητικά υποψήφιων χωρών, χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ, ή σε μια συνδεόμενη τρίτη χώρα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη·

β)  χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σε χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 5, η οποίες έχουν συμβάλει σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν.

3.  Το Ταμείο InvestEU μπορεί να στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που παρέχουν χρηματοδότηση σε αποδέκτες που είναι νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες:

α)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με αυτό·

β)  τρίτη χώρα ή έδαφος που συνδέεται με το πρόγραμμα InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)  τρίτη χώρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2, κατά περίπτωση·

δ)  άλλες χώρες, όπου χρειάζεται για τη χρηματοδότηση ενός έργου σε χώρα ή έδαφος που αναφέρεται στα στοιχεία α) έως γ).

Άρθρο 12

Επιλογή εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ

1.  Η Επιτροπή επιλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού, τους εταίρους υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ.

Οι εταίροι υλοποίησης μπορούν να συγκροτούν ομάδα. Ένας εταίρος υλοποίησης μπορεί να είναι μέλος μίας ή περισσότερων ομάδων.

Όσον αφορά τη συνιστώσα για την ΕΕ, οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους σε σχέση με το τμήμα της εγγύησης της ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1γ.

Όσον αφορά τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, το οικείο κράτος μέλος δύναται να προτείνει έναν ή περισσότερους ▌ αντισυμβαλλόμενους ως εταίρους υλοποίησης μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ▌ . Το οικείο κράτος μέλος μπορεί επίσης να προτείνει τον Όμιλο ΕΤΕπ ως εκτελεστικό εταίρο και μπορεί να συμβάλλεται, με δικά του έξοδα, με τον όμιλο της ΕΤΕπ για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 9α.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν προτείνει εταίρο υλοποίησης, η Επιτροπή προβαίνει σε επιλογή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μεταξύ των εταίρων υλοποίησης που δύνανται να καλύψουν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις οικείες γεωγραφικές περιοχές.

2.  Κατά την επιλογή εταίρων υλοποίησης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προϊόντων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU ικανοποιεί τους ακόλουθους στόχους:

α)  μεγιστοποιεί την κάλυψη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3·

β)  μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο της εγγύησης της ΕΕ μέσω των ιδίων πόρων που δεσμεύονται από τον εταίρο υλοποίησης·

γ)  μεγιστοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, την ιδιωτική επένδυση·

γα)  προωθεί καινοτόμες λύσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση και τους κινδύνους με σκοπό την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς και καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων·

δ)  επιτυγχάνει γεωγραφική διαφοροποίηση μέσω της σταδιακής διάθεσης της εγγύησης της ΕΕ και επιτρέπει τη χρηματοδότηση μικρότερων έργων·

ε)  διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση των κινδύνων·

3.  Κατά την επιλογή των εταίρων υλοποίησης, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α)  το δυνητικό κόστος και αντίτιμο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

β)  τη δυνατότητα των εταίρων υλοποίησης να εκπληρώσουν πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 155 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που αφορούν τη φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

4.  Εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα δύνανται να επιλεγούν ως εταίροι υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Επιλέξιμα είδη χρηματοδότησης

1.  Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα κάτωθι είδη χρηματοδότησης που παρέχονται από τους εταίρους υλοποίησης:

α)  δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε άλλη μορφή χρηματοδότησης ή πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων δανείων μειωμένης εξασφάλισης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα μέσω χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων, ταμείων, επενδυτικών πλατφορμών ή άλλων μηχανισμών και διοχετεύονται στους τελικούς αποδέκτες·

β)  χρηματοδότηση ή εγγυήσεις από εταίρο υλοποίησης σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δίνει στο εν λόγω ίδρυμα τη δυνατότητα να αναλάβει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Προκειμένου να καλυφθεί από την εγγύηση της ΕΕ, η χρηματοδότηση που αναφέρεται στα σημεία α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου χορηγείται, αποκτάται ή εκδίδεται προς όφελος των χρηματοδοτικών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, εφόσον η χρηματοδότηση από τον εταίρο υλοποίησης έχει χορηγηθεί σύμφωνα με συμφωνία ή συναλλαγή χρηματοδότησης που υπογράφτηκε ή συνάφθηκε από τον εταίρο υλοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και του εταίρου υλοποίησης και δεν έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες μέσω των ταμείων ή άλλων ενδιάμεσων δομών στηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, έστω και αν η εν λόγω δομή επενδύει μικρό μόνο μέρος των επενδεδυμένων ποσών της εκτός της Ένωσης και στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, ή σε άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Συμβάσεις εγγύησης

1.  Η Επιτροπή συνάπτει σύμβαση εγγύησης με κάθε εταίρο υλοποίησης για τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού έως ένα ποσό που ορίζεται από την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που οι εταίροι υλοποίησης αποτελούν ομάδα ▌ συνάπτεται μία μόνο σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου υλοποίησης που ανήκει στην ομάδα ή με έναν εταίρο υλοποίησης για λογαριασμό της ομάδας.

2.  Οι συμβάσεις εγγύησης περιλαμβάνουν, ιδίως, διατάξεις σχετικά με τα εξής:

α)  το ύψος και τους όρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που πρόκειται να χορηγήσει ο εταίρος υλοποίησης·

β)  τους όρους της χρηματοδότησης ή των εγγυήσεων που πρόκειται να χορηγήσει ο εταίρος υλοποίησης σε άλλη νομική οντότητα η οποία συμμετέχει στην υλοποίηση, οποτεδήποτε ισχύει αυτό·

γ)  σύμφωνα με το άρθρο 16, τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα και των αντίστοιχων γεγονότων που επιφέρουν πιθανή κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ·

δ)  το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνων που πρόκειται να κατανέμεται κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο της Ένωσης και του εταίρου υλοποίησης στην ανάληψη του κινδύνου ή όπως έχει αναπροσαρμοστεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1·

ε)  τους όρους πληρωμής·

στ)  τη δέσμευση του εταίρου υλοποίησης για την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής και της Επιτροπής Επενδύσεων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ προς όφελος της προτεινόμενης χρηματοδοτικής ή επενδυτικής πράξης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που λαμβάνει ο εταίρος υλοποίησης σχετικά με την προτεινόμενη πράξη χωρίς την εγγύηση της ΕΕ·

ζ)  διατάξεις και διαδικασίες που συνδέονται με την είσπραξη απαιτήσεων η οποία θα ανατεθεί στον εταίρο υλοποίησης·

η)  την υποβολή χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών εκθέσεων και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ·

θ)  τους βασικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 3, 7 και 11, καθώς την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων·

ι)  κατά περίπτωση, διατάξεις και διαδικασίες που αφορούν τις συνδυαστικές δραστηριότητες.

ια)  άλλες σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 155 παράγραφος 2 και του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού.

ιβ)  την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για τις ενδεχόμενες ανησυχίες των ιδιωτών επενδυτών.

3.  Η σύμβαση εγγύησης προβλέπει επίσης ότι το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα παρέχεται μετά την αφαίρεση των πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ.

4.  Επιπλέον, η σύμβαση εγγύησης προβλέπει ότι τυχόν ποσό που οφείλεται στον εταίρο υλοποίησης σε σχέση με την εγγύηση της ΕΕ αφαιρείται από το συνολικό ποσό του αντιτίμου, των εσόδων και των επιστροφών που οφείλει ο εταίρος υλοποίησης στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Αν το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη του ποσού που οφείλεται στον εταίρο υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3, το υπόλοιπο λαμβάνεται από την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ.

5.  Σε περίπτωση που συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σύμφωνα με τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, αυτή μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων του κράτους μέλους ή των οικείων περιφερειών κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης εγγύησης.

Άρθρο 15

Απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ

1.  Η χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της σύμβασης εγγύησης με τον οικείο εταίρο υλοποίησης.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ μόνον εάν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων και εφόσον η Επιτροπή Επενδύσεων έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις για να λάβουν ενίσχυση από την εγγύηση της ΕΕ. Οι εταίροι υλοποίησης παραμένουν υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων.

3.  Η Επιτροπή δεν οφείλει στον εταίρο υλοποίησης κανένα διοικητικό έξοδο ή τέλος που συνδέεται με την υλοποίηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, εκτός αν η φύση των στόχων πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς υλοποίηση χρηματοπιστωτικό προϊόν και η οικονομική προσιτότητα για στοχευμένους τελικούς αποδέκτες ή ο τύπος της παρεχόμενης χρηματοδότησης επιτρέπουν στον εταίρο υλοποίησης να δικαιολογήσει δεόντως στην Επιτροπή την ανάγκη εξαίρεσης. Η κάλυψη αυτών των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται αυστηρά για την υλοποίηση των σχετικών χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και παρέχεται μόνο στον βαθμό που το κόστος δεν καλύπτεται από έσοδα που εισπράττονται από τους εταίρους υλοποίησης για τις σχετικές χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Οι ρυθμίσεις για τα τέλη καθορίζονται στη σύμβαση εγγύησης και συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και με το άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  Επιπλέον, ο εταίρος υλοποίησης δύναται να κάνει χρήση της εγγύησης της ΕΕ για την κάλυψη του σχετικού μεριδίου τυχόν εξόδων ανάκτησης, εκτός εάν αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

Άρθρο 16

Κάλυψη και όροι της εγγύησης της ΕΕ

1.  Το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνων κατανέμεται μεταξύ της Ένωσης και του εταίρου υλοποίησης κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιό τους στην ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ή, κατά περίπτωση, επιμέρους δραστηριοτήτων. Το αντίτιμο για την εγγύηση της ΕΕ μπορεί να μειωθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρο 10 παράγραφος 1.

Ο εταίρος υλοποίησης έχει κατάλληλη έκθεση με δικό του κίνδυνο σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες υποστηριζόμενες από την εγγύηση της ΕΕ, εκτός εάν κατ’ εξαίρεση οι στόχοι πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς υλοποίηση χρηματοδοτικό προϊόν είναι τέτοιας φύσεως ώστε ο εταίρος υλοποίησης δεν θα μπορούσε εύλογα να εισφέρει τη δική του δυνατότητα ανάληψης κινδύνων σε αυτό.

2.  Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει:

α)  για τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α):

i)  το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στον εταίρο υλοποίησης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτόν σύμφωνα με τους όρους των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, μέχρι τη στιγμή της αθέτησης· για το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, η αναστολή πληρωμής, μείωση ή υποχρεωτική έξοδος θεωρείται γεγονός αθέτησης·

ii)  τις ζημίες που οφείλονται σε αναδιάρθρωση·

iii)  τις ζημίες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ σε αγορές όπου οι δυνατότητες για μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων είναι περιορισμένες·

β)  για τις επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα ποσά που επενδύονται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος χρηματοδότησης και τις ζημίες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ·

γ)  για τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις που χορηγεί ο εταίρος υλοποίησης σε άλλη νομική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν και το συνδεόμενο με αυτά κόστος.

3.  Όταν η Ένωση πραγματοποιεί πληρωμή προς τον εταίρο υλοποίησης κατά την κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, υποκαθίσταται στα σχετικά δικαιώματα, στον βαθμό που αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν, του εταίρου υλοποίησης σχετικά με οποιαδήποτε από τις χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητές του που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.

Ο εταίρος υλοποίησης προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί και εξοφλεί την Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 17

Συμβουλευτική επιτροπή

1.  Η Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνουν συμβουλές από συμβουλευτική επιτροπή ▌.

1α.  Η συμβουλευτική επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και περιλαμβάνει:

α)  έναν εκπρόσωπο από κάθε εταίρο υλοποίησης·

β)  έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος·

γ)  έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

δ)  έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται από την Επιτροπή των Περιφερειών.

4.  Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος που ορίζει ο όμιλος της ΕΤΕπ είναι ο αντιπρόεδρος.

Η συμβουλευτική επιτροπή συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος κατόπιν αιτήματος του προέδρου. ▌

5.  Η συμβουλευτική επιτροπή,

α)  ▌ παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και στο διοικητικό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

β)  παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με εξελίξεις στην αγορά, αδυναμίες της αγοράς και καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και συνθήκες της αγοράς·

γ)  ανταλλάσσει απόψεις μέλη για τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς και βέλτιστες πρακτικές.

5α.  Συνεδριάσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών σε ξεχωριστή μορφή οργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και προεδρεύονται από την Επιτροπή.

5β.  Η συμβουλευτική επιτροπή και η μορφή των κρατών μελών μπορούν να εκδίδουν συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του προγράμματος InvestEU, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το διοικητικό συμβούλιο.

5γ.  Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσιοποιούνται το συντομότερο δυνατόν αφού εγκριθούν από τη συμβουλευτική επιτροπή.

Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες λειτουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής και διαχειρίζεται τη γραμματεία της. Όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες τίθενται στη διάθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για την άσκηση των καθηκόντων της.

5δ.  Οι ΕΑΤΙ που εκπροσωπούνται στη συμβουλευτική επιτροπή επιλέγουν μεταξύ τους τους εκπροσώπους των εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ στο διοικητικό συμβούλιο που αναφέρονται στο άρθρο 17α παράγραφος 1. Οι ΕΑΤΙ επιδιώκουν ισόρροπη εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά το μέγεθος και τη γεωγραφική τους θέση. Οι εκπρόσωποι που επιλέγονται αντιπροσωπεύουν τη συμφωνηθείσα κοινή θέση όλων των εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου ΕΤΕπ.

Άρθρο 17

Διοικητικό συμβούλιο

1.  Συγκροτείται διοικητικό συμβούλιο για το πρόγραμμα InvestEU. Αποτελείται από τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, τρεις εκπροσώπους του ομίλου της ΕΤΕπ και δύο εκπροσώπους άλλων εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ και έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους ούτε οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία. Ο εμπειρογνώμονας εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ταμείου InvestEU.

Τα μέλη ορίζονται για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με εξαίρεση τους εκπροσώπους άλλων εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ, οι οποίοι ορίζονται για θητεία δύο ετών.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο επιλέγει έναν Πρόεδρο μεταξύ των εκπροσώπων της Επιτροπής για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο Πρόεδρος υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση στους εκπροσώπους των κρατών μελών στο συμβουλευτικό όργανο σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του προγράμματος InvestEU.

Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο:

α)  καθορίζει στρατηγική και επιχειρησιακή καθοδήγηση για τους εταίρους υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τον σχεδιασμό των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και για άλλες λειτουργικές πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ταμείου InvestEU·

β)  εγκρίνει το μεθοδολογικό πλαίσιο κινδύνου που ανέπτυξε η Επιτροπή σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ και τους άλλος εταίρους υλοποίησης·

γ)  επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU·

δ)  γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τις απόψεις όλων των μελών της, σχετικά με τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για την Επιτροπή Επενδύσεων πριν από την επιλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2·

ε)  εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της γραμματείας της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

στ)  εγκρίνει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες με επενδυτικές πλατφόρμες.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο χρησιμοποιεί στις συζητήσεις τη συναινετική προσέγγιση και, ως εκ τούτου, λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις θέσεις όλων των μελών. Εάν δεν καταστεί δυνατό να υπάρξει σύγκλιση στις θέσεις των μελών, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφου, αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά ψήφους.

Άρθρο 17β

Πίνακας δεικτών

1.  Θεσπίζεται πίνακας δεικτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη, διαφανής και εναρμονισμένη αξιολόγηση, από την Επιτροπή Επενδύσεων, των αιτήσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα από εταίρο υλοποίησης.

2.  Οι εταίροι υλοποίησης συμπληρώνουν τον πίνακα δεικτών σχετικά με τις προτάσεις τους για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

3.  Ο πίνακας δεικτών καλύπτει, ειδικότερα, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  περιγραφή της χρηματοδοτικής και επενδυτικής δραστηριότητας·

β)  συμβολή στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ·

γ)  προσθετικότητα, περιγραφή της αδυναμίας της αγοράς ή της κατάστασης μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και οικονομική και τεχνική συνεισφορά του εταίρου υλοποίησης·

δ)  επιπτώσεις στις επενδύσεις·

ε)  χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής και επενδυτικής δραστηριότητας·

στ)  συμπληρωματικοί δείκτες.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση επιπρόσθετων στοιχείων του πίνακα δεικτών, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών κανόνων για τον πίνακα δεικτών που θα χρησιμοποιούνται από τους εταίρους υλοποίησης.

Άρθρο 18

Έλεγχος πολιτικής

3.  Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης εκτός της ΕΤΕπ συμμορφώνονται με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης.

3α.  Στην περίπτωση χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι δραστηριότητες αυτές δεν καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ όταν η Επιτροπή διατυπώνει αρνητική γνώμη στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου αριθ. 5.

Άρθρο 19

Επιτροπή Επενδύσεων

1.  Συστήνεται πλήρως ανεξάρτητη Επιτροπή Επενδύσεων για το ταμείο InvestEU. Η Επιτροπή Επενδύσεων:

α)  εξετάζει τις προτάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ και οι οποίες έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε έλεγχο συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ένωσης και τις πολιτικές της Επιτροπής όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, ή έχουν λάβει ευνοϊκή γνώμη στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του πρωτοκόλλου 5·

β)  επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων,

βα)  δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση περί προσθετικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και την απαίτηση περί συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού· και

γ)  ελέγχει κατά πόσον οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

2.  Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάσει με τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων αποτελείται από έξι αμειβόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 237 του δημοσιονομικού κανονισμού και διορίζονται από την Επιτροπή, κατόπιν συστάσεως του διοικητικού συμβουλίου, για ▌ θητεία έως τεσσάρων ετών, ανανεώσιμη άπαξ. Αμείβονται από την Ένωση. Η Επιτροπή, κατόπιν συστάσεως του διοικητικού συμβουλίου, δύναται να αποφασίσει την ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν αυξημένη σχετική πείρα από την αγορά όσον αφορά τη διάρθρωση και τη χρηματοδότηση έργων ή τη χρηματοδότηση ΜΜΕ ή εταιριών.

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία γνώση των τομέων που καλύπτονται από τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων.

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των μονίμων μελών διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες επενδύσεις. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μόνιμων μελών της.

3.  Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Επιτροπής Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ταμείου InvestEU. Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τους εταίρους υλοποίησης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήσει στην Επιτροπή να απαλλάξει ένα μέλος από τα καθήκοντά του εάν αυτός/αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ή για άλλους λόγους δεόντως αιτιολογημένους.

4.  Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή Επενδύσεων επικουρείται από γραμματεία. Η γραμματεία είναι ανεξάρτητη και υπόλογη στον πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων. Η γραμματεία είναι διοικητικά εγκατεστημένη στην Επιτροπή. Ο εσωτερικός κανονισμός της γραμματείας εξασφαλίζει το απόρρητο των ανταλλαγών πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ των εταίρων υλοποίησης και των αντίστοιχων διοικητικών οργάνων. Ο όμιλος της ΕΤΕπ μπορεί να υποβάλλει τις προτάσεις του για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στην Επιτροπή Επενδύσεων και τις κοινοποιεί στη γραμματεία.

Η τεκμηρίωση που παρέχεται από τους εταίρους υλοποίησης περιλαμβάνει ένα τυποποιημένο έντυπο αίτησης, τον πίνακα δεικτών που αναφέρεται στο άρθρο 17β και κάθε άλλο έγγραφο που η Επιτροπή Επενδύσεων θεωρεί σχετικό, ιδίως μια περιγραφή του χαρακτήρα της αδυναμίας της αγοράς ή της κατάστασης μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μετριαστεί με τη χρηματοδοτική ή την επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και μια αξιόπιστη αξιολόγηση που αποδεικνύει την προσθετικότητα της χρηματοδοτικής ή της επενδυτικής δραστηριότητας. Η γραμματεία ελέγχει την πληρότητα της τεκμηρίωσης που παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με πρόταση για χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα από τον ενδιαφερόμενο εταίρο υλοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της άμεσης παρουσίας της κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προαναφερόμενη δραστηριότητα. Τυχόν αξιολόγηση έργου που διενεργεί εταίρος υλοποίησης δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους σκοπούς χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας που επωφελείται από την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ.

Η Επιτροπή Επενδύσεων χρησιμοποιεί, κατά την αξιολόγηση και την επαλήθευση των προτάσεων, πίνακα δεικτών σύμφωνα το άρθρο 17β.

5.  Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία όλων των μελών, υπό τον όρο ότι αυτή η απλή πλειοψηφία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ψήφο από τους μη μόνιμους εμπειρογνώμονες του σκέλους πολιτικής στο οποίο εντάσσεται η πρόταση. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων.

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα, συγκεκριμένα την περιγραφή της, την ταυτότητα των φορέων υλοποίησης ή των χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων και τους στόχους της πράξης. Τα συμπεράσματα παραπέμπουν επίσης στη συνολική αξιολόγηση που προκύπτει από τον πίνακα δεικτών.

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο κοινό μετά την υπογραφή της χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας ή το υπο-έργου, κατά περίπτωση.

Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εμπορικώς ευαίσθητα τμήματα των συμπερασμάτων της Επιτροπής Επενδύσεων διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

Η Επιτροπή Επενδύσεων υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύο φορές το χρόνο κατάλογο όλων των συμπερασμάτων, καθώς και τους σχετικούς δημοσιευμένους πίνακες δεικτών. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται οι αποφάσεις απόρριψης της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ τηρουμένων αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας.

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων διαβιβάζονται στον οικείο εταίρο υλοποίησης εγκαίρως.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με προτάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Επενδύσεων και τα σχετικά συμπεράσματα που αντλήθηκαν από την Επιτροπή Επενδύσεων καταχωρίζονται σε κεντρικό αρχείο από τη γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων.

6.  Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων καλείται να εγκρίνει τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-έργα, εκτός εάν η Επιτροπή Επενδύσεων αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα να τα εγκρίνει χωριστά. Εάν η έγκριση αφορά υποέργα μεγέθους κάτω των 3 000 000 EUR, η Επιτροπή Επενδύσεων δεν διατηρεί αυτό το δικαίωμα.

6α.  Η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να φέρει στην Επιτροπή κάθε επιχειρησιακό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU

Άρθρο 20

Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU

1.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση, την ανάθεση και την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, ή για την ενίσχυση της δυνατότητας των φορέων υλοποίησης και των χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Η στήριξή της δύναται να καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου ή της χρηματοδότησης μιας οντότητας που λαμβάνει ενίσχυση, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή υπογράφει συμβουλευτικές συμφωνίες με τον όμιλο της ΕΤΕπ και άλλους δυνητικούς συμβουλευτικούς εταίρους και τους αναθέτει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή είναι επίσης σε θέση να υλοποιεί συμβουλευτικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων μέσω της σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Η Επιτροπή ορίζει το κεντρικό σημείο εισόδου στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και διαβιβάζει τις αιτήσεις παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στην κατάλληλη συμβουλευτική πρωτοβουλία. Η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι άλλοι συμβουλευτικοί εταίροι συνεργάζονται στενά με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και της ουσιαστικής γεωγραφικής κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και εργασίες.

Συμβουλευτικές πρωτοβουλίες είναι διαθέσιμες ως συνιστώσα στο πλαίσιο κάθε σκέλους πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η οποία καλύπτει ▌ τομείς στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους. Διατίθενται επίσης ▌ συμβουλευτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο διατομεακής συνιστώσας.

2.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει κατά κύριο λόγο τις κάτωθι υπηρεσίες:

α)  την παροχή κεντρικού σημείου εισόδου, το οποίο θα διαχειρίζεται και θα φιλοξενεί η Επιτροπή, όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU για τις αρχές και για τους φορείς υλοποίησης έργων ▌ ·

αα)  τη διάθεση στις αρχές και στους φορείς υλοποίησης έργων όλων των διαθέσιμων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την εφαρμογή ή την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων που παρέχονται από την Επιτροπή·

β)  τη συνδρομή προς τους φορείς υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη των έργων τους ώστε να πληρούν τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 3, 7 και 11 και για τη διευκόλυνση των φορέων συγκέντρωσης για έργα μικρού μεγέθους, μεταξύ άλλων μέσω των επενδυτικών πλατφορμών για τις οποίες γίνεται λόγος στο στοιχείο ε)· ωστόσο, η εν λόγω συνδρομή δεν προδικάζει τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων για την κάλυψη της ενίσχυσης τέτοιων έργων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ·

γ)  την υποστήριξη δράσεων και την αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ταμείου InvestEU σε ολόκληρη την Ένωση και την ενεργό συμβολή, όπου αυτό είναι δυνατόν, για την επίτευξη του στόχου της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ταμείου InvestEU μέσω στήριξης των εταίρων υλοποίησης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη δυνητικών χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων·

δ)  τη διευκόλυνση της δημιουργίας συλλογικών πλατφορμών για ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων και την κοινοχρησία δεδομένων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη σειράς έργων και της ανάπτυξης τομέων·

ε)  την παροχή ενεργού συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών επενδυτικών πλατφορμών καθώς και επενδυτικών πλατφορμών που συνενώνουν έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ανά θέμα ή ανά περιφέρεια·

εα)   στήριξη της χρήσης συνδυασμού με επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτικά μέσα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλες πηγές, προκειμένου ενισχυθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέσων της Ένωσης και να μεγιστοποιηθούν η μόχλευση και ο αντίκτυπος του προγράμματος InvestEU·

στ)  την ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία οργανωτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διεργασιών και για την επιτάχυνση της επενδυτικής ετοιμότητας των οργανισμών, προκειμένου οι φορείς υλοποίησης και οι αρχές να δημιουργούν σειρές επενδυτικών έργων, να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικά μέσα και επενδυτικές πλατφόρμες και να διαχειρίζονται έργα και οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι φορείς να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος οντοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης για την ανάπτυξη της δυνατότητας αξιολόγησης κινδύνου ή γνώσεων για ειδικά κάθε τομέα.

στα)  την παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας αποκτώντας τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

3.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU είναι διαθέσιμος σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, σε δημόσιες αρχές και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, χρηματοδοτικούς και άλλους ενδιάμεσους φορείς.

4.  Η Επιτροπή συνάπτει συμβουλευτική συμφωνία με κάθε συμβουλευτικό εταίρο σχετικά με την υλοποίηση μίας ή περισσότερων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών. Είναι δυνατή η επιβολή τελών για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται σε δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίες είναι δωρεάν όπου αυτό δικαιολογείται. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως ανώτατο όριο το ένα τρίτο του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

5.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, του ομίλου της ΕΤΕπ και των άλλων συμβουλευτικών εταίρων ▌ με σκοπό την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τη διευκόλυνση της παροχής συμβουλευτικής στήριξης.

5α.  Κάθε συμβουλευτική πρωτοβουλία συγκροτείται βάσει ενός μηχανισμού επιμερισμού των δαπανών μεταξύ της Επιτροπής και του συμβουλευτικού εταίρου, εκτός εάν η Επιτροπή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου το απαιτεί οι ιδιαιτερότητες της συμβουλευτικής πρωτοβουλίας, και εξασφαλίζοντας συνεκτική και ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των συμβουλευτικών εταίρων, αποδέχεται την κάλυψη όλων των δαπανών της συμβουλευτικής πρωτοβουλίας.

6.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη περιφερειακών και τοπικών ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης για τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στην υλοποίηση και τη διευκόλυνση έργων μικρού μεγέθους.

6α.  Προκειμένου να παρέχει τη συμβουλευτική στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και να διευκολύνει την παροχή της εν λόγω συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU συνεργάζεται. όπου είναι δυνατόν, με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και επωφελείται από την εμπειρογνωσία τους. Συμφωνίες συνεργασίας με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα συνάπτονται στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, κατά περίπτωση, με μία τουλάχιστον εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα ανά κράτος μέλος.

7.  Οι εταίροι υλοποίησης, όπου αρμόζει, προτείνουν στους φορείς υλοποίησης έργων που αιτούνται χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως έργων μικρού μεγέθους, να υποβάλλουν τα έργα τους στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU ζητώντας στήριξη για τη βελτίωση, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, της προετοιμασίας των έργων τους και για την αξιολόγηση της δυνατότητας ομαδοποίησης έργων.

Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι ενημερώνουν επίσης τους φορείς υλοποίησης, κατά περίπτωση, για τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα έργα τους στην πύλη InvestEU που αναφέρεται στο άρθρο 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 21

Πύλη InvestEU

1.  Η πύλη InvestEU θεσπίζεται από την Επιτροπή. Πρόκειται για μια εύκολα προσβάσιμη και φιλική για το χρήστη βάση δεδομένων έργων που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο.

2.  Η πύλη InvestEU παρέχει έναν δίαυλο μέσω του οποίου οι φορείς υλοποίησης έργων δύνανται να προβάλλουν τα έργα τους για τα οποία αναζητούν χρηματοδότηση και, συνεπώς, να ενημερώνουν τους επενδυτές για αυτά. Η προσθήκη ενός έργου στην πύλη InvestEU δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή άλλου ενωσιακού μέσου, ή για δημόσια χρηματοδότηση.

3.  Μόνο έργα που είναι συμβατά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης αναρτώνται στην πύλη.

4.  Τα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 3 διαβιβάζονται από την Επιτροπή στους οικείους εταίρους υλοποίησης και, όπου αρμόζει, όταν υφίσταται συμβουλευτική πρωτοβουλία, στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU ▌ .

5.  Οι εταίροι υλοποίησης εξετάζουν τα έργα που εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο και στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση και έλεγχος

Άρθρο 21α

Λογοδοσία

1.  Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου παρέχει στο αιτούμενο θεσμικό όργανο ενημέρωση για τις επιδόσεις του ταμείου InvestEU, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απαντά προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που απευθύνονται στο ταμείο InvestEU από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της ερώτησης.

Άρθρο 22

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος InvestEU ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος InvestEU όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και τις διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και παρέχουν τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου κινδύνων και εγγυήσεων. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους εταίρους υλοποίησης, τους συμβουλευτικούς εταίρους και άλλους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης, κατά περίπτωση.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος InvestEU σύμφωνα με τα άρθρα 241 και 250 του δημοσιονομικού κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού η ετήσια έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του και τους δείκτες επιδόσεών του. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν ανά έτος τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι η Επιτροπή σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της εγγύησης.

5.  Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Ο εταίρος υλοποίησης υποβάλλει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη στο κράτος μέλος του οποίου τη συνιστώσα εφαρμόζει. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα και εκτίμηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών για κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και ταμείου InvestEU. Μία φορά κατ’ έτος, η έκθεση του ομίλου της ΕΤΕπ και, κατά περίπτωση, άλλων εταίρων υλοποίησης, περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους φραγμούς στις επενδύσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι εκθέσεις περιέχουν τα στοιχεία που παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 23

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  [Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, τη λειτουργία των λεπτομερειών εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο γ), την κατανομή της εγγύησης της ΕΕ που προβλέπεται στις παραγράφους 1β και 1γ του άρθρο 10, την υλοποίηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, την κατανομή του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) και στο άρθρο 7. Ειδικότερα, η αξιολόγηση παρουσιάζει με ποιον τρόπο η συμπερίληψη των εταίρων υλοποίησης και των συμβουλευτικών εταίρων έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος InvestEU, καθώς και των στόχων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, τη γεωγραφική και τομεακή ισορροπία των στηριζόμενων χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Στην αξιολόγηση αξιολογείται επίσης η εφαρμογή του ελέγχου της βιωσιμότητας και η εστίαση στις ΜΜΕ που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ.

3.  Στο τέλος της υλοποίησης του προγράμματος InvestEU, αλλά το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη τελική αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

5.  Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι εισφέρουν και παρέχουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

6.  Σύμφωνα με το [άρθρο 211 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού], ανά τριετία η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο [άρθρο 250] του [δημοσιονομικού κανονισμού] ανασκόπηση της επάρκειας του ποσοστού τροφοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού σε συνάρτηση με το πραγματικό προφίλ κινδύνου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για την αναπροσαρμογή, βάσει της εν λόγω ανασκόπησης, του ποσοστού τροφοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού έως και το ύψος του 15 %.

Άρθρο 24

Λογιστικοί έλεγχοι

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων ή οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας δυνάμει του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 25

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν συμμετέχει τρίτη χώρα στο πρόγραμμα InvestEU βάσει απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η εν λόγω τρίτη χώρα χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτούνται για την πλήρη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του αρμόδιου διατάκτη, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 26

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν δραστηριότητες που υλοποιούνται ή στις οποίες συμμετέχουν ο όμιλος της ΕΤΕπ και άλλοι εταίροι υλοποίησης, εκπονούνται ύστερα από διαβούλευση με τον όμιλο της ΕΤΕπ και δυνητικούς εταίρους υλοποίησης.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στα άρθρα 7 παράγραφος 6, 17β, 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών [από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 6, στο άρθρο 17β, στο άρθρο 22 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 6 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 6, 17β, 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διαφάνεια και προβολή

Άρθρο 27

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης και διασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1α.  Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι ενημερώνουν ή υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους τελικούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για την ύπαρξη στήριξης από το InvestEU καθιστώντας την πληροφορία αυτή εμφανώς ορατή, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, στη σχετική συμφωνία σχετικά με τη στήριξη από το InvestEU, ώστε να βελτιωθεί έτσι η ενημέρωση της κοινής γνώμης και να ενισχυθεί η προβολή.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα InvestEU, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα InvestEU συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα έσοδα, οι αποπληρωμές και οι ανακτήσεις από χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα έσοδα, οι αποπληρωμές και οι ανακτήσεις από την εγγύηση της ΕΕ που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 4, 9 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1017.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσά ανά ειδικό στόχο

Η ενδεικτική κατανομή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 έναντι των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων είναι ως εξής:

α)  ▌ 11 500 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β)  ▌ 11 250 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

γ)  12 500 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

δ)  5 567 500 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Επιλέξιμα πεδία για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες δύνανται να εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

1.  Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στα πλαίσια της Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω:

α)  επέκτασης της παραγωγής, του εφοδιασμού ή της χρήσης καθαρών και βιώσιμων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ασφαλών και βιώσιμων άλλων πηγών και λύσεων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών·

β)  βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας (με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης της ζήτησης και της ανακαίνισης των κτιρίων)·

γ)  ανάπτυξης, μετάβασης σε έξυπνες λύσεις και εκσυγχρονισμού των βιώσιμων υποδομών ενέργειας ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής, των τεχνολογιών αποθήκευσης, της διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών μελών και των έξυπνων δικτύων·

γα)  ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παροχής θερμότητας μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας·

δ)  παραγωγής και προσφοράς βιώσιμων συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες/με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα πηγές και από άλλες ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών· βιοκαυσίμων, βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των τρόπων μεταφοράς, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2018/2001·

ε)  υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανικές διεργασίες, μονάδες παραγωγής βιοενέργειας και εγκαταστάσεις μεταποίησης υπό ενεργειακή μετάβαση.

2.  Ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών υποδομών και λύσεων κινητικότητας, εξοπλισμού, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω:

α)  έργων στήριξης της ανάπτυξης των υποδομών του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης και της ασφάλειας των υποδομών, των αστικών κόμβων, των θαλάσσιων λιμένων και των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των αερολιμένων, των τερματικών σταθμών πολυτροπικών μεταφορών και της σύνδεσής τους με τα κύρια δίκτυα και των εφαρμογών τηλεματικής που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

αα)  έργων υποδομής ΔΕΔ-Μ που λαμβάνουν υπόψη τη χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών μεταφορικών μέσων, ιδίως τους εμπορικούς σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών και τους επιβατικούς συγκοινωνιακούς κόμβους·

β)  έργων έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων λύσεων εσωτερικών πλωτών μεταφορών και καινοτόμου κινητικότητας (που στοχεύουν σε τρόπους αστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών, στην προσβασιμότητα χωρίς διακρίσεις, στη μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο, την κατανάλωση ενέργειας, στα δίκτυα έξυπνων πόλεων, στη διατήρηση ή αύξηση των επιπέδων ασφάλειας και στη μείωση των ατυχημάτων, μεταξύ άλλων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς

γ)  στήριξης της ανανέωσης και μετασκευής κινητών στοιχείων ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων κινητικότητας χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σε οχήματα όλων των τρόπων μεταφοράς·

δ)  σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων σιδηροδρομικών έργων, υποδομής οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, έργων μαζικής διαμετακόμισης και θαλάσσιων λιμένων και θαλάσσιων αρτηριών·

ε)  υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης·

εα)  άλλων έργων έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, που στοχεύουν σε:

i)  οδική ασφάλεια·

ii)  προσβασιμότητα·

iii)  μείωση των εκπομπών·

iv)  ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και των αυτόνομων τρόπων μεταφοράς ή των ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων·

εβ)  έργα για τη διατήρηση ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ, όπου είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση, διατήρηση ή βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ανάπτυξη υπηρεσιών ITS ή την εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υποδομών, τους ασφαλείς χώρους και εγκαταστάσεις στάθμευσης, τους σταθμούς επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για εναλλακτικά καύσιμα·

3.  Περιβάλλον και πόροι, ιδίως μέσω:

α)  υποδομών στον τομέα των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης και της αποδοτικότητας των δικτύων, της μείωσης των διαρροών, υποδομών για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, των παράκτιων υποδομών και άλλων σχετικών με το νερό πράσινων υποδομών·

β)  υποδομής διαχείρισης αποβλήτων·

γ)  έργων και επιχειρήσεων στους τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων και των βιώσιμων τεχνολογιών·

δ)  βελτίωσης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της φύσης και της βιοποικιλότητας μέσω πράσινων και γαλάζιων έργων υποδομής·

ε)  βιώσιμης αστικής, αγροτικής και παράκτιας ανάπτυξης·

στ)  δράσεων για την αντιμετώπιση, την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης μείωσης της επικινδυνότητας των φυσικών καταστροφών·

ζ)  σχεδίων και επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία, ενσωματώνοντας πτυχές της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην παραγωγή και τον κύκλο ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης προμήθειας των πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών·

η)  απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και ουσιαστικής μείωσης των εκπομπών των ενεργοβόρων βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της ▌ επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, καθώς και της εφαρμογής τους·

ηα)  απαλλαγής της αλυσίδας παραγωγής και διανομής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές με τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα και πετρελαίου·

ηβ)  έργων που προωθούν τη βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά.

4.  Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών συνδεσιμότητας, ιδίως μέσω έργων που στηρίζουν την εγκατάσταση ψηφιακών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συνδεσιμότητα 5G και βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και πρόσβασης, ιδίως στην ύπαιθρο και στην περιφέρεια.

5.  Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως μέσω:

α)  έργων έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και υποστήριξης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, και καινοτομίας που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη·

β)  εταιρικών έργων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της προώθησης της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων·

γ)  έργων και προγραμμάτων επίδειξης καθώς και ανάπτυξης σχετικής υποδομής, τεχνολογίας και διαδικασιών·

δ)  έργων συνεργατικής έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδρυμάτων έρευνας και τεχνολογίας και της βιομηχανίας· συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της κοινωνίας της πολιτών·

ε)  μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας·

εα)  έρευνα στον τομέα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) και των βιομηχανικών εφαρμογών τους, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των προηγμένων υλικών·

στ)  νέων αποτελεσματικών και προσιτών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των ιατρικών συσκευών, των μέσων διάγνωσης και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών, των νέων αντιμικροβιακών και των καινοτόμων αναπτυξιακών διαδικασιών που αποφεύγουν τη χρήση δοκιμών σε ζώα.

6.  Ανάπτυξη, ▌εγκατάσταση και επέκταση ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, που συμβάλλουν ειδικότερα στους στόχους του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, ιδίως μέσω:

α)  τεχνητής νοημοσύνης·

αα)  κβαντικών τεχνολογιών·

β)  υποδομής κυβερνοασφάλειας και προστασίας δικτύων·

γ)  του διαδικτύου των πραγμάτων·

δ)  τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και άλλων τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού·

ε)  προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων·

εα)  ρομποτικής και αυτοματισμού·

εβ)  φωτονικής·

στ)  άλλων προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της Ένωσης και στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών, υπηρεσιών και δεξιοτήτων στον τομέα των μεταφορών της Ένωσης.

7.  Χρηματοδοτική στήριξη σε οντότητες που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως μέσω:

α)  της παροχής κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων·

β)  της παροχής χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο έως το στάδιο επέκτασης για να εξασφαλιστεί η τεχνολογική υπεροχή σε καινοτόμους και βιώσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ικανότητάς τους για ψηφιοποίηση και καινοτομία και της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο·

βα)  παροχή χρηματοδότησης για την εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους ή τη συμμετοχή εργαζομένων σε επιχείρηση.

8.  Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, πολιτιστική κληρονομιά, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ▌ δημοσιογραφία και Τύπος, ιδίως μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνολογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

9.  Τουρισμός

9α.  Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων (συμπεριλαμβανομένων των μολυσμένων χώρων) και ανακαίνιση για βιώσιμη χρήση.

10.  Βιώσιμη γεωργία, δασοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και άλλα στοιχεία της ευρύτερης βιώσιμης βιοοικονομίας.

11.  Κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω:

α)  μικροχρηματοδότησης, ηθικής χρηματοδότησης, χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας·

β)  ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων·

γ)  εκπαίδευσης, κατάρτισης και σχετικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων για ενηλίκους·

δ)  κοινωνικών υποδομών, ιδίως

i)  εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας και των συναφών εκπαιδευτικών υποδομών και εγκαταστάσεων, εναλλακτική παιδική μέριμνα, στέγαση των σπουδαστών και ψηφιακό εξοπλισμό, που είναι προσβάσιμα από όλους·

ii)  εργατικές κατοικίες·

iii)  υγεία και μακροχρόνια περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών, νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των οικιακών υπηρεσιών και της φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·

ε)  κοινωνικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων κοινωνικών λύσεων και συστημάτων που αποσκοπούν στην προώθηση των κοινωνικών αντικτύπων και αποτελεσμάτων στους τομείς που αναφέρονται στο παρόν σημείο·

στ)  πολιτιστικές δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό·

στα)  μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων·

ζ)  ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

η)  καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής υγείας, των υπηρεσιών υγείας και νέων μοντέλων φροντίδας·

θ)  ένταξης και προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

12.  Ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως μέσω της στήριξης για:

α)  την αλυσίδα εφοδιασμού της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, ιδίως μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

β)  εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα της άμυνας και στενά συνδεδεμένων τεχνολογιών διπλής χρήσης·

γ)  την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας κατά τη συμμετοχή στη συνεργατική έρευνα στον τομέα της άμυνας και αναπτυξιακά έργα, συμπεριλαμβανομένων όσων υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας·

δ)  υποδομές για την έρευνα και την εκπαίδευση στον τομέα της άμυνας ▌ .

13.  Στο πεδίο του διαστήματος, ιδίως με την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Διαστημικής Στρατηγικής:

α)  να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της Ένωσης·

β)  να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών, ιδίως σε ό, τι αφορά τον ευάλωτο χαρακτήρα των αλυσίδων εφοδιασμού·

γ)  να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα του διαστήματος, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των επόμενων σταδίων·

δ)  να προωθηθεί η αυτονομία της Ένωσης για ασφαλή πρόσβαση στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων πτυχών διπλής χρήσης.

13α.  Σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μέσω της ανάπτυξης έργων και επιχειρήσεων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και των οικονομικών της αρχών, ιδίως μέσω της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών θαλάσσιας ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Βασικοί δείκτες επιδόσεων

1.  Όγκος χρηματοδότησης InvestEU (ανά ενότητα πολιτικής)

1.1  Όγκος υπογεγραμμένων πράξεων

1.2  Κινητοποηθείσες επενδύσεις

1.3  Ποσό κινητοποιηθείσας ιδιωτικής χρηματοδότησης

1.4  Αποτέλεσμα μόχλευσης και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται

2.  Γεωγραφική κάλυψη του InvestEU (ανά ενότητα πολιτικής, χώρα και περιφέρεια σε επίπεδο NUTS2)

2.1  Αριθμός χωρών που καλύπτονται από δραστηριότητες

2.1α   Αριθμός περιφερειών που καλύπτονται από δραστηριότητες

2.1β   Όγκος δραστηριοτήτων ανά κράτος μέλος και ανά περιφέρεια

3.  Αντίκτυπος της χρηματοδότησης InvestEU

3.1  Αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ή υποστηρίζονται

3.2  Επενδύσεις για την υποστήριξη των στόχων για το κλίμα και, όπου αρμόζει, με ανάλυση ανά σκέλος πολιτικής

3.3  Επενδύσεις για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης

3.3α  Επενδύσεις για την υποστήριξη της βιομηχανικής μετάβασης

4.  Βιώσιμες υποδομές

4.1  Ενέργεια: Εγκατεστημένη πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και από άλλες ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (MW)

4.2  Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών, αριθμός δημοσίων και εμπορικών χώρων με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης,

4.2a  Ενέργεια: Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από τα έργα σε Kw/h

4.2β  Ενέργεια: Ετήσιες μειώσεις/αποφευχθείσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τόνους ισοδύναμου CO2

4.2γ  Ενέργεια: Όγκος επενδύσεων στην ανάπτυξη, τη μετάβαση σε έξυπνες λύσεις και τον εκσυγχρονισμό βιώσιμων υποδομών ενέργειας

4.3  Ψηφιακές υπηρεσίες: Πρόσθετα νοικοκυριά, κτίρια επιχειρήσεων ή δημόσια κτίρια με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit, ή αριθμός σημείων ασύρματης πρόσβασης (wifi) που έχουν δημιουργηθεί,

4.4  Μεταφορές: Επενδύσεις, ιδίως στο ΔΕΔ-Μ

—  Αριθμός διασυνοριακών έργων και έργων-ελλειπόντων κρίκων (συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν αστικούς κόμβους, περιφερειακές διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις, πολυτροπικές πλατφόρμες, θαλάσσιους λιμένες, συνδέσεις με αερολιμένες και τερματικούς σταθμούς σιδηροδρομικών-οδικών μεταφορών του κεντρικού και του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ)

—  Αριθμός έργων που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση των μεταφορών, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των ERTMS, RIS, ΕΣΜ, VTMIS/ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη ναυτιλία και SESAR

—  Αριθμός σημείων εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν

—  Αριθμός έργων που συμβάλλουν στην ασφάλεια των μεταφορών

4.5  Περιβάλλον: Επενδύσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων που απαιτούνται από το ενωσιακό κεκτημένο για το περιβάλλον και αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, το νερό, τα απόβλητα και τη φύση

5.  Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση

5.1  Συνεισφορά στον στόχο του 3 % του ΑΕΠ της Ένωσης όσον αφορά επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

5.2  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων που ασχολούνται με έργα έρευνας και καινοτομίας ανά μέγεθος

6.  ΜΜΕ

6.1  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από άποψη μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης)

6.2  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης)

6.2α  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά κράτος μέλος και περιφέρεια σε επίπεδο NUTS 2

6.2β   Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά τομέα ανά κωδικό NACE

6.2γ  Ποσοστό όγκου επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ που κατευθύνεται προς τις ΜΜΕ

7.  Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες

7.1  Κοινωνική υποδομή: Ικανότητα παροχής υποστηριζόμενων κοινωνικών υποδομών ανά τομέα και πρόσβαση σε αυτές: στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, άλλα

7.2  Μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων: Αριθμός αποδεκτών μικροχρηματοδότησης και υποστηριζόμενων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

7.5  Δεξιότητες: Αριθμός ατόμων που αποκτούν νέες δεξιότητες ή που έχουν επικυρώσει και πιστοποιήσει τις δεξιότητές τους: επίσημη/τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το πρόγραμμα InvestEU - Πρόδρομα μέσα

A.  Μέσα μετοχικού κεφαλαίου:

—  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Τεχνολογία (ETF98): Απόφαση αριθ. 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης — Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43).

—  TTP: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη έκδοση απόφασης συμπληρωματικής χρηματοδότησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων της δραστηριότητας «Εσωτερική αγορά αγαθών και τομεακές πολιτικές» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας για το 2007 και την έκδοση της απόφασης πλαισίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η ανάληψη του ρόλου της ΕΕ σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» και τεσσάρων πιλοτικών προγραμμάτων «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», «Μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας και των συμπράξεων μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ», «Μεταφορά Τεχνολογίας» και «Ευρωπαϊκοί προορισμοί αριστείας» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας για το 2007 (C(2007)531).

—  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Τεχνολογία (ETF01): Απόφαση αριθ. 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).

—  GIF: Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15).

—  Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

—  COSME EFG: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 — 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

—  InnovFin Equity:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Απόφαση αριθ. 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965).

—  Θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238)·

B.  Μέσα εγγυήσεων:

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 98 (SMEG 98): Απόφαση αριθ. 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης — Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43).

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 01 (SMEG 01): Απόφαση αριθ. 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 07 (SMEG 07): Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15).

—  Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress - Εγγυήσεις (EPMF-G): Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1).

—  RSI:

–  Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) Δηλώσεις της Επιτροπής (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1)·

–  Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007 έως 2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

–  Απόφαση αριθ. 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα: «Ικανότητες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299).

—  EaSI-Guarantee: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238)·

—  Μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME (COSME LGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 — 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

—  InnovFin Debt:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

–  Απόφαση αριθ. 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965).

—  Μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (CSGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221).

—  Μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων (SLGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

—  Ιδιωτική χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση (PF4EE): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

Γ.  Μέσα επιμερισμού του κινδύνου:

—  Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF): Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) Δηλώσεις της Επιτροπής (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1)·

—  InnovFin:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

—  Δανειακό μέσο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF DI): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

—  Μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου (NCFF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

Δ.  Ειδικοί επενδυτικοί φορείς:

—  European Progress Microfinance Facility – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1).

—  Marguerite:

–  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1)·

–  Απόφαση της Επιτροπής, της 25.2.2010, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενέργεια, την Αλλαγή του Κλίματος και τις Υποδομές με ορίζοντα το 2020 (Ταμείο Marguerite) (C(2010)941).

—  ΕυρωπαϊκόΤαμείο Ενεργειακής Απόδοσης (EEEF): Κανονισμός (EE) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (ΕΕ L 346 της 30.12.2010, σ. 5).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αδυναμίες της αγοράς, καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, προσθετικότητα και αποκλειόμενες δραστηριότητες

A.  Αδυναμίες της αγοράς, καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και προσθετικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 209 του δημοσιονομικού κανονισμού, η εγγύηση της ΕΕ αντιμετωπίζει αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων (άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο α)) και επιτυγχάνει προσθετικότητα αποτρέποντας την υποκατάσταση πιθανής στήριξης και επενδύσεων από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές (άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β)).

Προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 κατωτέρω:

1.  Αδυναμίες της αγοράς και καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων

Για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επενδύσεις στις οποίες στοχεύουν οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  Φύση δημόσιου αγαθού (όπως εκπαίδευση και δεξιότητες, υγειονομική περίθαλψη και προσβασιμότητα, ασφάλεια και άμυνα, και διαθέσιμη υποδομή με μηδενικό ή αμελητέο κόστος) για την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ή η εταιρεία αδυνατούν να αποκομίσουν επαρκή οικονομικά οφέλη.

β)  Εξωτερικοί παράγοντες τους οποίους δεν εσωτερικεύουν ο φορέας εκμετάλλευσης ή η εταιρεία, όπως οι επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, η ενεργειακή απόδοση, η κλιματική αλλαγή ή η προστασία του περιβάλλοντος.

γ)  Ασυμμετρίες πληροφόρησης, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιπέδων κινδύνου σε σχέση με εταιρείες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο λειτουργίας, επιχειρήσεις που έχουν κυρίως άυλα περιουσιακά στοιχεία ή ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, ή επιχειρήσεις που εστιάζουν σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου.

δ)  Έργα διασυνοριακής υποδομής και συναφείς υπηρεσίες ή ταμεία που επενδύουν σε διασυνοριακή βάση για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού και την ενίσχυση του συντονισμού εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

ε)  Έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνων σε ορισμένους τομείς, χώρες ή περιφέρειες πέραν του επιπέδου που μπορούν ή είναι διατεθειμένοι να δεχτούν οι ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί παράγοντες. Εδώ περιλαμβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η επένδυση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό λόγω του νεωτεριστικού χαρακτήρα της ή των κινδύνων που συνδέονται με την καινοτομία ή τις μη δοκιμασμένες τεχνολογίες.

στ)  Νέες και/ή πολύπλοκες αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού.

2.  Προσθετικότητα

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ικανοποιούν και τις δύο πτυχές της προσθετικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού· Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί καν ή δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χωρίς τη στήριξη του ταμείου InvestEU. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

(1)  Για να θεωρηθεί ότι λειτουργεί προσθετικά στις ιδιωτικές πηγές που αναφέρεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ταμείο InvestEU στηρίζει τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των εταίρων υλοποίησης που στοχεύουν σε επενδύσεις οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους (φύση δημόσιου αγαθού, εξωτερικοί παράγοντες, ασυμμετρίες πληροφόρησης, παράμετροι κοινωνικοοικονομικής συνοχής ή άλλα), δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν επαρκή οικονομικά οφέλη σε επίπεδο αγοράς ή θεωρούνται υπερβολικά ριψοκίνδυνες (σε σύγκριση με τα επίπεδα κινδύνου που οι σχετικοί ιδιωτικοί φορείς είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν). Ως εκ τούτου, οι εν λόγω χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την αγορά υπό εύλογους όρους όσον αφορά την τιμολόγηση, τις απαιτήσεις παροχής ασφάλειας, το είδος της χρηματοδότησης, τη διάρκεια της χρηματοδότησης ή άλλους όρους και δεν θα πραγματοποιούνταν καθόλου ή όχι στον ίδιο βαθμό χωρίς δημόσια στήριξη.

(2)  Για να θεωρηθεί ότι λειτουργεί προσθετικά στην υφιστάμενη στήριξη από άλλες δημόσιες πηγές που αναφέρεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ταμείο InvestEU στηρίζει μόνο χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες για τις οποίες ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  οι χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί καν ή δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χωρίς τη στήριξη του ταμείου InvestEU. και

β)  οι χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί καν ή δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό στο πλαίσιο άλλων υφιστάμενων δημόσιων μέσων, όπως τα χρηματοδοτικά μέσα κοινής διαχείρισης που λειτουργούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμπληρωματική χρήση του InvestEU και άλλων δημόσιων πόρων, ιδίως όταν μπορεί να επιτευχθεί ενωσιακή προστιθέμενη αξία και όπου μπορεί να βελτιστοποιηθεί η χρήση δημόσιων πόρων για την επίτευξη στόχων πολιτικής με αποτελεσματικό τρόπο.

Για να αποδείξουν ότι οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ λειτουργούν προσθετικά προς την υφιστάμενη στήριξη από την αγορά και άλλες δημόσιες πηγές, οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν πληροφορίες που αποδεικνύουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  Στήριξη που παρέχεται μέσω θέσεων μειωμένης εξασφάλισης σε σχέση με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς δανειστές ή εντός της δομής χρηματοδότησης.

β)  Στήριξη που παρέχεται μέσω ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων ή μέσω δανεισμού με μακρά διάρκεια ισχύος, τιμολόγησης, απαιτήσεων παροχής ασφάλειας ή με άλλους όρους που δεν διατίθενται επαρκώς στην αγορά ή από άλλες δημόσιες πηγές. Στήριξη σε δραστηριότητες που έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τον κίνδυνο που είναι γενικά αποδεκτός από τις συνήθεις δραστηριότητες του ίδιου του εταίρου υλοποίησης ή στήριξη σε εταίρους υλοποίησης που υπερβαίνει την ίδια ικανότητα προς στήριξη των εν λόγω δραστηριοτήτων.

γ)  Συμμετοχή σε μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου που στοχεύουν τομείς πολιτικής που εκθέτουν τον εταίρο υλοποίησης σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου σε σύγκριση με τα επίπεδα που είναι γενικώς αποδεκτά από τον εταίρο υλοποίησης ή από εκείνα που μπορούν ή είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν οι ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί παράγοντες.

δ)  Στήριξη που καταλύει ή συσπειρώνει επιπρόσθετη ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση και είναι συμπληρωματική προς άλλες ιδιωτικές και εμπορικές πηγές, ιδίως από κατηγορίες επενδυτών που παραδοσιακά δείχνουν απροθυμία ανάληψης κινδύνων ή από θεσμικούς επενδυτές, ως αποτέλεσμα των σημάτων που εκπέμπει η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU.

ε)  Στήριξη που παρέχεται μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα ή που δεν προσφέρονται επαρκώς στις στοχευόμενες χώρες ή περιφέρειες λόγω ανύπαρκτων, ανεπαρκώς ανεπτυγμένων ή ατελών αγορών.

Για διαμεσολαβούμενες χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις, ιδίως για τη στήριξη των ΜΜΕ, η προσθετικότητα επαληθεύεται στο επίπεδο του διαμεσολαβητή και όχι στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη. Προσθετικότητα θεωρείται ότι υφίσταται όταν το Ταμείο InvestEU στηρίζει έναν ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για τη συγκρότηση ενός νέου χαρτοφυλακίου με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή για την αύξηση του όγκου δραστηριοτήτων που είναι ήδη υψηλού κινδύνου, σε σύγκριση με τα επίπεδα κινδύνου που επί του παρόντος μπορούν ή είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν οι ιδιωτικοί και δημόσιοι δημοσιονομικοί παράγοντες στα στοχευμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες.

Η εγγύηση της ΕΕ δεν χορηγείται για την υποστήριξη πράξεων αναχρηματοδότησης (όπως η αντικατάσταση υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής στήριξης για έργα που έχουν ήδη εν μέρει ή πλήρως υλοποιηθεί), εκτός ειδικών εξαιρετικών και δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων στις οποίες αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ θα καταστήσει δυνατή μια νέα επένδυση σε επιλέξιμο τομέα πολιτικής η οποία αφορά ποσό, επιπλέον του συνήθους όγκου δραστηριότητας του εταίρου υλοποίησης ή του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, τουλάχιστον ισοδύναμο με το ποσό της δραστηριότητας που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό Τα προαναφερθέντα κριτήρια σχετικά με την αδυναμία της αγοράς, τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και την προσθετικότητα ισχύουν και για τις εν λόγω πράξεις αναχρηματοδότησης.

B.  Αποκλειόμενες δραστηριότητες

Το Ταμείο InvestEU δεν στηρίζει:

(1)  Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

(2)  στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, η ανάπτυξη ή η παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο·

(3)  προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο)·

(4)  δραστηριότητες που εξαιρούνται στο άρθρο [X] του κανονισμού [Ορίζων Ευρώπη]: έρευνα στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς· δραστηριότητες που αποσκοπούν στην τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς ανθρώπινων πλασμάτων η οποία ενδέχεται να καταστήσει κληρονομικές τις εν λόγω τροποποιήσεις, δραστηριότητες για τη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων

(5)  τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού)·

(6)  εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης·

(7)  δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς»·

(8)  δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, δηλαδή δραστηριότητα με αποκλειστικό σκοπό την ανακαίνιση και επανεκμίσθωση ή επαναπώληση υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και την κατασκευή νέων έργων· ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους του μηχανισμού InvestEU όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και/ή με τις επιλέξιμες περιοχές για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, όπως οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης ή κοινωνικής στέγασης, είναι επιλέξιμες·

(9)  χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως η αγορά ή η διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων. Ειδικότερα, αποκλείονται οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε εξαγορά που αποσκοπεί στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή σε κεφάλαια αντικατάστασης που προορίζονται για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

(10)  δραστηριότητες που απαγορεύονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία·

(11)  παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

(12)  Επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη/εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου. Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για:

i.  έργα για τα οποία δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική τεχνολογία·

ii.  έργα που συνδέονται με την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης·

iii.  έργα εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις δέσμευσης, αποθήκευσης ή χρήσης διοξειδίου του άνθρακα· βιομηχανικά ή ερευνητικά έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τον ισχύοντα δείκτη αναφοράς του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής.

(13)  Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για επενδύσεις σε:

i.  Επιτόπιες εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής που αποτελούν επικουρικό στοιχείο ενός βιομηχανικού ή εξορυκτικού επενδυτικού έργου και όπου έχει αποδειχθεί ότι η υγειονομική ταφή είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων ή των αποβλήτων εξόρυξης που παράγει η ίδια η δραστηριότητα·

ii.  Υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής για τη διασφάλιση της χρήσης αερίων υγειονομικής ταφής και την προώθηση της ανασκαφής χωματερών και της επανεπεξεργασίας εξορυκτικών αποβλήτων.

(14)  Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ). Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για επενδύσεις για τη μετασκευή υφιστάμενων μονάδων ΜΒΕ για σκοπούς παραγωγής ενέργειας από απόβλητα ή για δραστηριότητες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων, όπως είναι η λιπασματοποίηση και η αναερόβια χώνευση.

(15)  Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων· Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για επενδύσεις σε:

i.  Μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων·

ii.  Υφιστάμενες μονάδες, όταν αποσκοπούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή ανάκτηση υλικών από την τέφρα αποτέφρωσης, με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας.

Οι εταίροι υλοποίησης παραμένουν υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης κατά την υπογραφή και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με τα κριτήρια αποκλεισμού κατά την υλοποίηση του έργου και για την ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, κατά περίπτωση.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 131.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 310.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2019 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0026).
(4) ΕΕ C ...
(5) ΕΕ C ...
(6)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019. Το κείμενο που εμφανίζεται με γκρίζα σκίαση δεν έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων.
(7)COM(2018)0097 final.
(8)COM(2018)0353.
(9) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
(10)COM(2017)0206.
(11)COM(2017)0250.
(12) Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον Ιανουάριο του 2018.
(13)
(14) Αναφορά προς επικαιροποίηση: ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(15) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(17) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(19) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(20) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283, της 31.10.2017, σ. 1)
(21) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(22)Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(23)
(24)


Ενιαία ευρωπαϊκή ναυτιλιακή θυρίδα ***I
PDF 120kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))
P8_TA(2019)0434A8-0006/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0278),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0193/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0006/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

P8_TC1-COD(2018)0139


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1239.)

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 265.


Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I
PDF 118kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))
P8_TA(2019)0435A8-0363/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0354),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0208/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0363/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

P8_TC1-COD(2018)0179


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088.)

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 97.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 24.


Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
PDF 121kWORD 58k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))
P8_TA(2019)0436A8-0336/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0144),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0124/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Σεπτεμβρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 1ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0336/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3), λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2018)0070


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021.)

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 93.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0463).


Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
PDF 123kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))
P8_TA(2019)0437A8-0181/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0208),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0147/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0181/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών

P8_TC1-COD(2017)0090


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/834.)

(1) ΕΕ C 385 της 15.11.2017, σ. 10.
(2) ΕΕ C 434 της 15.12.2017, σ. 63.


Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών ***I
PDF 118kWORD 62k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))
P8_TA(2019)0438A8-0190/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0331),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0191/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 4ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0190/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις συμμετέχουσες αρχές καθώς και τις απαιτήσεις αναγνώρισης κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών

P8_TC1-COD(2017)0136


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2099.)

(1) ΕΕ C 385 της 15.11.2017, σ. 3.
(2) ΕΕ C 434 της 15.12.2017, σ. 63.


Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I
PDF 121kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))
P8_TA(2019)0439A8-0437/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0331),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0212/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0437/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ

P8_TC1-COD(2018)0165


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2115.)

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 79.


Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 140kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τη νομοθετική πρόταση κανονισμού για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2019/2536(RSP))
P8_TA(2019)0440B8-0238/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την κατάργηση της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες παραγράφους της σύστασής του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (ψήφισμα της PANA, παράγραφοι 190-200)(2) και της σύστασής του, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψήφισμα της EMIS, παράγραφοι 76-94)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 229 του Κανονισμού του, να συνεχιστεί, κατά τη διάρκεια της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, η εξέταση της ως άνω νομοθετικής πρότασης κανονισμού για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα τρία έγγραφα εργασίας(4) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την ως άνω νομοθετική πρόταση,

–  έχοντας υπόψη τις επιφυλάξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω νομοθετική πρόταση, όπως εκφράστηκαν στην επιστολή της 4ης Απριλίου 2014 των Γενικών Γραμματέων του Συμβουλίου και της Επιτροπής προς τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στις επιστολές της 28ης Απριλίου 2015 του πρώτου Αντιπροέδρου της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 της λουξεμβουργιανής Προεδρίας του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2016 της σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου και της 25ης Οκτωβρίου 2018 της αυστριακής Προεδρία του Συμβουλίου, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλεια στις 13 Δεκεμβρίου 2017, και ιδίως τις απαντήσεις της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης (άρθρο 128) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner στις 29 Νοεμβρίου 2017 στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλεια στις 17 Απριλίου 2019, εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης (άρθρο 128) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner στις 22 Ιανουαρίου 2019 στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με τη νομοθετική πρόταση κανονισμού για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (B8‑0238/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρώτο έγγραφο εργασίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) στις 20 Ιανουαρίου 2015, έχει ήδη επισημανθεί ότι οι «επιφυλάξεις» που εξέφρασαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή «δεν θα έπρεπε να συνιστούν από μόνες τους ανυπέρβλητες αντιρρήσεις», η δε AFCO αναγνώρισε ότι «υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και πιο ευέλικτες διατυπώσεις οι οποίες θα επέτρεπαν την άρση του αδιεξόδου σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό», επισημαίνοντας και προτείνοντας στην Προεδρία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή μια μελλοντική πορεία με «πολιτικές διαπραγματεύσεις, αρχικά» και, κατόπιν, με τεχνικές συναντήσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο απάντησε σε αυτήν την προσφορά, δηλώνοντας την προθυμία και τη δέσμευση να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο, αλλά με την προϋπόθεση ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει τις προβληματικές και θεμελιώδεις επιφυλάξεις νομικού και θεσμικού χαρακτήρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή AFCO ενέκρινε δεύτερο έγγραφο εργασίας που επιτρέπει στον εισηγητή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση ενός τρόπου αντιμετώπισης των προαναφερθεισών επιφυλάξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα στρατηγική διαπραγμάτευσης εγκρίθηκε αναλόγως, και ότι στις 30 Ιουνίου 2016 εστάλη στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ένα έγγραφο υπό μορφή ανεπίσημου εγγράφου, στο οποίο περιγράφονται, με πολιτικά επιχειρήματα, οι πιθανές λύσεις για τη μελλοντική πορεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 τα τρία θεσμικά όργανα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των οικείων νομικών υπηρεσιών, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω όλα τα νομικά και θεσμικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επέτρεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει μια νέα διατύπωση του κανονισμού αφήνοντας ταυτόχρονα ανοικτές τις βασικές πολιτικές αποκλίσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το νομικό έργο που επιτεύχθηκε, το έγγραφο που προέκυψε από το αξιοσημείωτο έργο των νομικών υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων δεν κατέστη δυνατόν να προσυπογραφεί επισήμως από τους νομικούς συμβούλους των νομικών υπηρεσιών της Επιτροπής και του Συμβουλίου, γεγονός που οδήγησε ουσιαστικά σε αδιέξοδο τον σημαντικό αυτό φάκελο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνακολούθως, διεξήχθη συζήτηση στην ολομέλεια υπό την αιγίδα της επιτροπής AFCO, στις 13 Δεκεμβρίου 2017, εν συνεχεία δύο ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης, μετά την οποία η επιτροπή AFCO, στις 3 Μαΐου 2018, διαβίβασε μια νέα διατύπωση της πρότασης υπό τη μορφή ανεπίσημου εγγράφου, που αντιπροσωπεύει την επίσημη συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου της AFCO και του εισηγητή Ramón Jáuregui Atondo, αφενός, και της σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αφετέρου, στις 10 Οκτωβρίου 2016, όπου αναφέρεται ότι «για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων απαιτείται η υποβολή νέας διατύπωσης της πρότασης του ΕΚ»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο απάντησε στις 25 Οκτωβρίου 2018 στην προτεινόμενη νέα διατύπωση με βάση το νομικό έργο που επιτελέστηκε από τις νομικές υπηρεσίες, την πείρα των δύο εξεταστικών επιτροπών (EMIS και PANA) που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, και την πρόταση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στην απάντησή του, επισημοποίησε έναν νέο κατάλογο επιφυλάξεων, ο οποίος βαίνει επίσης πέραν της γνωμοδότησης της δικής του νομικής υπηρεσίας, με τον οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και στον οποίο απαριθμούνται τα κύρια θεσμικά προβλήματα του Κοινοβουλίου, τα οποία είναι δύσκολο να ξεπεραστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, το Συμβούλιο δεν αφήνει κανένα περιθώριο ελιγμού για διαπραγματεύσεις, ενώ η ιδέα στην οποία βασίστηκε το ανεπίσημο έγγραφο συνίστατο στην πραγματικότητα στο να οδηγήσει το νέο κείμενο σε διαπραγματεύσεις και πολιτικές συζητήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα ενός κοινοβουλίου να καλεί το εκτελεστικό όργανο για λογοδοσία, συστήνοντας εξεταστικές επιτροπές με πραγματικές εξουσίες κλήτευσης μαρτύρων και πρόσβασης σε έγγραφα, συνδέεται άρρηκτα με την ίδια τη φύση όλων των νομοθετικών σωμάτων και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διάκριση των εξουσιών σε μια δημοκρατία άξια του ονόματός της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται τακτικά για καλόπιστη συνεργασία, η οποία, στην περίπτωση του υπό εξέταση κανονισμού, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί·

1.  εκφράζει τη βαθύτατή του διαφωνία με τη στάση του Συμβουλίου (και της Επιτροπής), που συνεχίζει να εμποδίζει, μετά από τέσσερα και πλέον έτη άτυπων συνεδριάσεων και ανταλλαγών επιστολών και εγγράφων, μια επίσημη συνάντηση για να συζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο πιθανές λύσεις των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, αρνούμενο να εγκρίνει πολιτική εντολή προς την Προεδρία του Συμβουλίου που θα δρομολογούσε συναντήσεις πολιτικής φύσης για να επιλυθούν τα πλέον επίμαχα ζητήματα και να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας·

2.  ζητεί από τον Πρόεδρό του να θέσει υπόψη των πολιτικών αρχηγών τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου αναφορικά με την αδυναμία του Συμβουλίου και της Επιτροπής να συμμορφωθούν με την αρχή της διοργανικής συνεργασίας·

3.  προτείνει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει τη σκοπιμότητα της προετοιμασίας μιας προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αρχή της αμοιβαίας καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων (άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΣΕΕ) και, στο πλαίσιο αυτό, να ελέγξει επίσης και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις, εκ μέρους του Συμβουλίου, του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τις εξεταστικές επιτροπές που συστάθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου (PANA και EMIS)·

4.  υπογραμμίζει ότι, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο σήμερα, το άρθρο 226 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει μια «ειδική νομοθετική διαδικασία» και απαιτεί την έγκριση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο, δεν υποχρεώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαπραγματεύονται, δεδομένου ότι υποχρεούνται μόνο να δώσουν ή να αρνηθούν τη συναίνεσή τους για την πρόταση του Κοινοβουλίου, και όχι να την διαπραγματευτούν με σκοπό την επίτευξη κοινής συμφωνίας·

5.  συνιστά να προστεθεί στη νομοθετική διαδικασία που απορρέει από το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που παρέχεται στο Κοινοβούλιο από τις Συνθήκες, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ένα αίτημα σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικού ημερολογίου για τις εν λόγω πρωτοβουλίες, όπως συμβαίνει με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· επισημαίνει, επίσης, ότι αυτή η ειδική νομοθετική διαδικασία πρέπει να σέβεται τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας αναφορικά με τη θεσμική υποχρέωση και των τριών θεσμικών οργάνων για διαπραγμάτευση·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εφόσον αδυνατούν να εγκρίνουν την πρόταση, να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί με τη νέα διατύπωση της πρότασης που παρουσιάζεται στο ανεπίσημο έγγραφο και βασίζεται στο έργο των νομικών υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων· πιστεύει ότι αυτό είναι ένα πιο οργανωμένο και συστηματικό κείμενο από εκείνο που εγκρίθηκε το 2014, το οποίο, ενώ περιέχει τις ίδιες εξουσίες έρευνας, είναι επικαιροποιημένο με βάση τις εμπειρίες των τελευταίων ετών και την τρέχουσα θεσμική πραγματικότητα·

7.  καλεί τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν ότι τα εκλογικά τους προγράμματα εκφράζουν τη δέσμευσή τους στην πρόταση του Κοινοβουλίου για έναν νέο και επικαιροποιημένο κανονισμό σχετικά με το δικαίωμά του εξέτασης των πραγμάτων, και καλεί τους διάφορους «Spitzenkandidaten» (κορυφαίους υποψηφίους) να παράσχουν τη δημόσια και πολιτική στήριξή τους επί του θέματος·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 39.
(2) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 132.
(3) EE C 298 της 23.8.2018, σ. 140.
(4) PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 και PE630.750v01-00.
(5) O-000003/19 και O-000004/19.


Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες
PDF 181kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (2019/2683(RSP))
P8_TA(2019)0441B8-0241/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες» (COM(2018)0734) (εφεξής «η ανακοίνωση»),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 191 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (εφεξής «ο κανονισμός CLP»)(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (εφεξής «το 7ο ΠΔΠ»), και ιδίως την παράγραφο 54 σημείο iv)(9),

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ιδίως τον στόχο 3.9(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Η πορεία της επιστήμης ως προς τις χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές – 2012»(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες(12),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη, της 15ης Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «Ενδοκρινικοί διαταράκτες: από τα επιστημονικά στοιχεία στην προστασία της υγείας του ανθρώπου», την οποία ανέθεσε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση UNEP/ΠΟΥ του 2012 χαρακτηρίζει «παγκόσμια απειλή» τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για την υψηλή επίπτωση και τις αυξητικές τάσεις πολυάριθμων ενδοκρινικών διαταραχών στον άνθρωπο, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί ενδοκρινικές επιδράσεις σε πληθυσμούς άγριων ειδών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, ανακύπτουν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τη δυσμενή επίδραση που έχει στο αναπαραγωγικό σύστημα η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες (στειρότητα, διάφορες μορφές καρκίνου, διαμαρτίες), ενώ πληθαίνουν επίσης τα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τις επιπτώσεις που έχουν οι χημικές αυτές ουσίες στη λειτουργία του θυρεοειδούς, στη λειτουργία του εγκεφάλου, στην παχυσαρκία και στον μεταβολισμό, καθώς και στην ομοιόσταση ινσουλίνης και γλυκόζης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πλέον αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η εν λόγω κατηγορία χημικών ουσιών έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στα άγρια είδη, καθώς επηρεάζει το ορμονικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για να αναβληθεί η αποτελεσματική ρύθμιση των ουσιών αυτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πλέον πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημών για την Εκτίμηση Κινδύνου με τίτλο «Κόστος για την υγεία το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές», κατά την αξιολόγηση πέντε επιπτώσεων στην υγεία που συνδέονται δυνητικά με ενδοκρινικούς διαταράκτες, διαπιστώθηκε ότι «σύμφωνα με τη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία, ενδέχεται να είναι σημαντική η κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση της ΕΕ λόγω των επιπτώσεων στην υγεία που συνδέονται με ενδοκρινικούς διαταράκτες», επιβάρυνση η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 46 έως 288 δισεκατομμύρια EUR ανά έτος(14)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση UNEP/ΠΟΥ: «Για σχεδόν 800 χημικές ουσίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορούν να επηρεάσουν τους ορμονικούς υποδοχείς, την ορμονοσύνθεση ή τη μετατροπή ορμονών. Ωστόσο, ένα μικρό μόνο μέρος των χημικών αυτών ουσιών έχει διερευνηθεί με δοκιμές ικανές να ανιχνεύουν εμφανείς ενδοκρινικές επιδράσεις σε άθικτους οργανισμούς»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση αναφέρει, στο πλαίσιο του προτεινόμενου ενωσιακού πλαισίου, ότι «από το 1999, τα επιστημονικά στοιχεία που συνδέουν την έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες με ανθρώπινες ασθένειες ή αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα έχουν καταστεί ισχυρότερα»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 7ο ΠΔΠ, «για την προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία, το 7ο ΠΔΠ εξασφαλίζει [...] αποτελεσματική αντιμετώπιση, σε όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, [...] των ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 7ο ΠΔΠ, τούτο απαιτεί ειδικότερα την «κατάστρωση [...] έως το 2018, [...] οριζόντιων μέτρων που πρέπει να ληφθούν έως το 2015 για να [εξασφαλισθεί] [...] η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον, ούτε έλαβε οριζόντια μέτρα έως το 2015 για να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει πολύ η αναθεώρηση της κοινοτικής στρατηγικής του 1999 για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει μιας αναθεωρημένης ενωσιακής στρατηγικής για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, κράτη μέλη όπως η Γαλλία, η Σουηδία, η Δανία και το Βέλγιο έχουν λάβει ποικίλα εθνικά μέτρα, με γνώμονα να αυξήσουν το επίπεδο προστασίας των πολιτών τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον όλων να θεσπιστεί μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ισχυρό ενωσιακό πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και η αποτελεσματική εφαρμογή του είναι ζωτικής σημασίας για να συμβάλει η ΕΕ στην εκπλήρωση της δέσμευσής της όσον αφορά τον στόχο 3.9 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δηλαδή στη «σημαντική μείωση του αριθμού θανάτων και νόσων που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και στη ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επίσης απαιτείται ένα ισχυρό ενωσιακό πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια μη τοξική κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας θα ενθαρρύνεται η βιομηχανική καινοτομία μέσω της ασφαλέστερης υποκατάστασης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επικροτείται το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναγνωρίζει τη δυσμενή επίδραση που έχουν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης μειγμάτων, υπογραμμίζει τον στόχο της ελαχιστοποίησης της συνολικής έκθεσης και αναγνωρίζει την ανάγκη μιας οριζόντιας προσέγγισης για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση δεν προβλέπει ούτε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες ούτε χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα ώστε να επιτευχθεί πρόοδος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική νομοθεσία της Ένωσης που διέπει ευαίσθητους τομείς (π.χ. τα καλλυντικά προϊόντα, τα παιχνίδια ή τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα) εξακολουθεί να μη διαθέτει ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει έλεγχο καταλληλότητας, ώστε να αξιολογήσει κατά πόσον η σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες επιτυγχάνει τον συνολικό της στόχο όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, με την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στις ουσίες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επικροτηθεί τόσο ο οριζόντιος χαρακτήρας του ελέγχου καταλληλότητας, όσο και η δέσμευση της Επιτροπής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευάλωτων ομάδων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή έπρεπε να είχε διενεργηθεί πριν από πολλά έτη, καθώς και το λυπηρό γεγονός ότι η Επιτροπή μόλις τώρα αποφάσισε να προβεί σε αυτόν τον έλεγχο καταλληλότητας· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι ο έλεγχος καταλληλότητας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την καθυστέρηση της ανάληψης νομοθετικών και άλλων δράσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα επιστημονικά κριτήρια που αναπτύχθηκαν για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών σε φυτοφάρμακα και βιοκτόνα δεν υφίσταται κατηγορία «ύποπτων ενδοκρινικών διαταρακτών», και ότι ως εκ τούτου τα κριτήρια αυτά δεν είναι κατάλληλα για οριζόντια εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν συνάδει με την ταξινόμηση των ουσιών που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) δυνάμει του κανονισμού CLP και του 7ου ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ικανότητα ταυτοποίησης των ύποπτων ενδοκρινικών διαταρακτών, ιδίως επειδή τόσο ο κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα όσο και η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών περιορίζουν όχι μόνο ουσίες που είναι γνωστό και που εικάζεται ότι είναι ΚΜΤ (κατηγορίες 1Α και 1Β), αλλά και ουσίες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι ΚΜΤ (κατηγορία 2)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπει ούτε κατάλληλες δοκιμές ούτε απαιτήσεις δεδομένων για τον προσδιορισμό ενδοκρινικών διαταρακτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση επισημαίνει τα αυξανόμενα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση μειγμάτων που έχουν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (δηλαδή ότι ενδέχεται να έχει δυσμενή επίδραση η έκθεση σε συνδυασμό ενδοκρινικών διαταρακτών σε συγκεντρώσεις οι οποίες, μεμονωμένα, δεν έχουν εμφανείς επιπτώσεις), αλλά δεν προβαίνει σε προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο «EDC-MixRisk» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν τις ανθρωπογενείς χημικές ουσίες υποτιμούν συστηματικά τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συνδυασμένη έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες ή σε δυνητικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες»(15)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραλείψεις κατά την εφαρμογή του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) – δηλαδή το υψηλό ποσοστό των μη συμμορφούμενων φακέλων καταχώρισης, οι αργές αξιολογήσεις λόγω ελλιπών δεδομένων, και η μη λήψη ρυθμιστικών μέτρων όσον αφορά ουσίες που διαπιστώθηκε κατόπιν αξιολόγησης ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον – συνεπάγονται επίσης τη μη ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ουσίες που είναι γνωστό ή για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες·

1.  θεωρεί ότι το πλαίσιο της Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, το οποίο προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωση, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, και ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του 7ου ΠΔΠ·

2.  θεωρεί ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες αποτελούν κατηγορία χημικών ουσιών οι οποίες είναι εξίσου ανησυχητικές με ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ουσίες ΚΜΤ), και θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην ενωσιακή νομοθεσία·

3.  καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ενδοκρινικούς διαταράκτες, με την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση της συνολικής έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε ενδοκρινικούς διαταράκτες·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, με βάση τον ορισμό του ΠΟΥ, έναν οριζόντιο ορισμό των ύποπτων ενδοκρινικών διαταρακτών, καθώς και των ουσιών που είναι γνωστό και που εικάζεται ότι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, σύμφωνα με την ταξινόμηση των ουσιών ΚΜΤ στον κανονισμό CLP, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο οριζόντιος ορισμός θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα καθοδήγησης·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020, ώστε να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, παρόμοιες με τις διατάξεις για τις ουσίες ΚΜΤ·

7.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νομοθετικές προτάσεις, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020, ώστε να ενσωματωθούν στην οδηγία 2009/48/ΕΚ, παρόμοιες με τις διατάξεις για τις ουσίες ΚΜΤ, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για κατώτατα όρια ταξινόμησης, δεδομένου ότι τα εν λόγω όρια δεν ισχύουν για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020, προκειμένου να μειωθεί αποτελεσματικά η περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνες ουσίες, με ειδικές διατάξεις για την υποκατάσταση της χρήσης ενδοκρινικών διαταρακτών·

9.  θεωρεί ότι είναι κατεπείγουσα η ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η επικύρωση δοκιμών, προκειμένου να προσδιορίζονται καταλλήλως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών βάσει νέων προσεγγίσεων·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις δεδομένων θα επικαιροποιούνται συνεχώς στο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τεχνική και επιστημονική πρόοδος, ώστε να μπορούν να προσδιορίζονται καταλλήλως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες·

11.  καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη την επίδραση μειγμάτων και τη συνδυασμένη έκθεση σε όλες τις σχετικές ενωσιακές νομοθετικές πράξεις·

12.  καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των φακέλων καταχώρισης με τον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) έως το τέλος του 2019, να επιταχύνουν την αξιολόγηση των ουσιών, και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα τελικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων των ουσιών στο πλαίσιο του REACH ως σημαντικό μέσο για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες·

13.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την επαρκή βιοπαρακολούθηση των ενδοκρινικών διαταρακτών στον ανθρώπινο και ζωικό πληθυσμό, καθώς και την παρακολούθηση των ενδοκρινικών διαταρακτών στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων και στο πόσιμο νερό·

14.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ενωσιακό πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες θα συμβάλει αποτελεσματικά στη στρατηγική της Ένωσης για ένα μη τοξικό περιβάλλον, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν·

15.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την έρευνα σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, ιδίως όσον αφορά τις επιγενετικές και διαγενεακές επιπτώσεις τους, τις επιπτώσεις τους στο μικροβίωμα, τις νέες ενδοκρινικές διαδικασίες και τον χαρακτηρισμό της σχέσης δόσης-απόκρισης, αλλά και την έρευνα για την ανεύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 101 της 20.4.2018, σ. 33.
(3) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 301 της 17.11.2017, σ. 1.
(5) ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.
(6) ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.
(7) ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.
(8) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
(9) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(10) https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9
(11) WHO/UNEP, «State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012», Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(12) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 85.
(13) Μελέτη – «Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων, 15 Ιανουαρίου 2019, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
(14) Rijk, I., van Duursen, M. και van den Berg, M, Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals – An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, 2016, μελέτη η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf
(15) https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου