Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0236(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0405/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0405/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 676kWORD 221k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I
P8_TA(2019)0402A8-0405/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0447),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0258/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του προς τους προέδρους των επιτροπών της 25ης Ιανουαρίου 2019 στην οποία περιγράφεται η προσέγγιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα τομεακά προγράμματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΔ) μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 2019 στην οποία επιβεβαιώνεται η κοινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες κατά τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου(A8-0405/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 51.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 365.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0520).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ
P8_TC1-COD(2018)0236

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 189 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η διαστημική τεχνολογία και τα διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων παραγόντων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του διαστήματος, να ενθαρρύνει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρήσεων.

(2)  Οι δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως αναφέρεται ειδικότερα στη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ιουνίου 2016, διατηρώντας παράλληλα τον μη στρατιωτικό χαρακτήρα του προγράμματος και τηρώντας τις πιθανές διατάξεις ουδετερότητας ή μη δέσμευσης που προβλέπονται στο συνταγματικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών. Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα κατασκευαστικά μέρη και τα μέρη που χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα, καθώς και τα διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες, είναι ▌διπλής χρήσης. Ωστόσο, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης καθορίζεται στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, σύμφωνα με τον τίτλο V της ΣΕΕ.

(3)  Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της πρωτοβουλίες και προγράμματα για το διάστημα –συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το Galileo και το Copernicus–, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης και στις απαιτήσεις των δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες ▌πρέπει ▌να έχουν εξασφαλισμένη συνέχεια και οι προσφερόμενες μέσω αυτών υπηρεσίες να βελτιωθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών, να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών ▌και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές προτεραιότητες, όπως την κλιματική αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών στην πολική περιοχή, τις μεταφορές, την ασφάλεια και την άμυνα.

(3α)  Πρέπει να αξιοποιηθούν συνέργειες μεταξύ του τομέα των μεταφορών, του τομέα του διαστήματος και του ψηφιακού τομέα, με σκοπό την προώθηση της ευρύτερης χρήσης νέων τεχνολογιών (όπως κλήση έκτακτης ανάγκης (e-call), ψηφιακός ταχογράφος, διαχείριση και εποπτεία της κυκλοφορίας, αυτόνομη οδήγηση, μη επανδρωμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και την αντιμετώπιση των αναγκών για ασφαλή και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, χρήση συνδυασμένων μεταφορών και διαλειτουργικότητα, ώστε να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτόν η ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας.

(3β)  Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη του προγράμματος, σε όλα τα κράτη μέλη και από όλους τους πολίτες τους, είναι επίσης σημαντικό να προωθηθεί η χρήση και η αξιοποίηση των δεδομένων, των πληροφοριών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη κατάντη εφαρμογών με βάση τα εν λόγω δεδομένα, πληροφορίες και υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούσαν ιδίως να διεξάγουν κατά περιόδους ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα οφέλη του προγράμματος.

(4)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ελευθερίας δράσης, της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η Ένωση να διαθέτει αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα και να είναι σε θέση να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ένωση να υποστηρίξει μια αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις ανάγκες άλλων οντοτήτων –κατόπιν αιτήματός τους–, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά, έχει επίσης καθοριστική σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, αποτελεσματικές και ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης και να επωφελείται από κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης. Ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το πρόγραμμα θα μπορούσε να στηρίξει προσαρμογές στην επίγεια διαστημική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των νέων εξελίξεων, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής ανάπτυξης, στα συστήματα εκτόξευσης στο διάστημα που είναι αναγκαία για την εκτόξευση δορυφόρων, περιλαμβανομένων εναλλακτικών τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων, για την υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό ▌, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας όσον αφορά το πρόγραμμα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδικός προϋπολογισμός, οι δράσεις για την υποστήριξη της πρόσβασης στο διάστημα δεν θίγουν την υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος.

(5)  Η Ένωση, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της διαστημικής βιομηχανίας της και για να αποκτήσει ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δικών της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία διαστημικών κόμβων όπου να διασταυρώνονται οι τομείς του διαστήματος, των ψηφιακών τεχνολογιών και άλλοι τομείς, καθώς και οι χρήστες. Αυτοί οι διαστημικοί κόμβοι θα πρέπει να επιδιώκουν την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων και παράλληλα να αναζητούν συνέργειες με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας. Η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει δημιουργία και την επέκταση των διαστημικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου –δεδομένου ότι, εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές επιχειρήσεις– και τονώνοντας τη ζήτηση (προσέγγιση πρώτης σύμβασης).

(5xx)  Η αλυσίδα αξίας του διαστημικού τομέα χωρίζεται γενικά στα εξής τμήματα: i) ανάντη, που καλύπτει τις δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν σε ένα λειτουργικό διαστημικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εκτόξευσης και των λειτουργιών του συστήματος αυτού και ii) κατάντη, που καλύπτει την παροχή στους χρήστες υπηρεσιών και προϊόντων που σχετίζονται με το διάστημα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο για τη στήριξη της ανάπτυξης του διαστημικού τομέα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε δεδομένα και προϊόντα, καθώς και σε εργαλειοθήκες και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και υπολογιστικής.

(5x)  Στο πεδίο του διαστήματος, η Ένωση ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

(5α)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν παράδοση σε δραστήριους βιομηχανικούς κλάδους που σχετίζονται με το διάστημα, πρέπει να αναγνωριστεί η ανάγκη ανάπτυξης και ωρίμανσης στα κράτη μέλη διαστημικών βιομηχανιών με αναδυόμενες ικανότητες, καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων για τις παραδοσιακές διαστημικές βιομηχανίες που θέτει το «Νέο Διάστημα». Θα πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την ανάπτυξη της ικανότητας της διαστημικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ παραγόντων της διαστημικής βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη.

(5β)  Οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να βασίζονται στις υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές ικανότητες (δηλαδή τις ικανότητες που υπάρχουν κατά τον χρόνο υλοποίησης της δράσης) και να επωφελούνται από αυτές.

(6)  Λόγω της εμβέλειας και των δυνατοτήτων τους να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, οι διαστημικές δραστηριότητες έχουν έντονα διεθνή διάσταση. Σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη και με τη συμφωνία τους, οι φορείς του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας για θέματα που αφορούν το διαστημικό πρόγραμμα και να συνεργάζονται με σχετικούς τομεακούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Για ζητήματα που σχετίζονται με το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης («το πρόγραμμα»), η Επιτροπή μπορεί να συντονίζει, εξ ονόματος της Ένωσης και, στον τομέα της αρμοδιότητάς της, δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, ▌ιδίως προκειμένου να προασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων στον τομέα των συχνοτήτων όσον αφορά το πρόγραμμα, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στο πεδίο αυτό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, να συνεργάζεται στα όργανα του διεθνούς προγράμματος Cospas-Sarsat.

(6α)  Η διεθνής συνεργασία είναι υψίστης σημασίας για την προώθηση του ρόλου της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα στον διαστημικό τομέα και την τεχνολογία και τη βιομηχανία της Ένωσης, την προώθηση ενός θεμιτού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης. Η διεθνής συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ για να συμβάλει και να επωφεληθεί από τις διεθνείς προσπάθειες μέσω πρωτοβουλιών, να προωθήσει την ευρωπαϊκή τεχνολογία και βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο (για παράδειγμα διμερείς διάλογοι, εργαστήρια του κλάδου, στήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ) και να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να προωθήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό, μοχλεύοντας επίσης πρωτοβουλίες οικονομικής διπλωματίας. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες διαστημικής διπλωματίας θα πρέπει να είναι σε πλήρη συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις υφιστάμενες πολιτικές, προτεραιότητες και μέσα της ΕΕ, ενώ η Ένωση έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της, για να παραμείνει στην πρωτοπορία της διεθνούς σκηνής.

(7)  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει, μαζί με ▌την Ύπατη Εκπρόσωπο και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την υπεύθυνη συμπεριφορά στο διάστημα κατά την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων και για τη μείωση των διαστημικών αποβλήτων και να διερευνήσει τη δυνατότητα προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχετικές συνθήκες και συμβάσεις του ΟΗΕ και να παρουσιάσει, αν είναι αναγκαίο, τις κατάλληλες προτάσεις.

(8)  Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα ταμεία που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από ενωσιακά προγράμματα όταν το επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες, είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων, μεταξύ άλλων και για την κοινή χρηματοδότηση των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει συνέργειες και τη συνοχή μεταξύ των λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων, ιδίως του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και των λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος.

(8α)  Σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η ίδια δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτηθεί δύο φορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, για παράδειγμα από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το διαστημικό πρόγραμμα.

(9)  Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα αντιμετωπιστούν επίσης ως επιλέξιμοι τομείς για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις χάρη στα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό του ταμείου InvestEU, ιδίως στο πλαίσιο των πτυχών του για τις βιώσιμες υποδομές και την πολιτική στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται, κατά τρόπο αναλογικό, για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς ή των καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης των επενδύσεων, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ούτε να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(10)  Η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη και του προγράμματος θα προαγάγουν τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα· θα ενισχύσουν την αυτονομία της Ευρώπης όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του διαστήματος σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον· και θα εδραιώσουν τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα. Τα δεδομένα και οι υπηρεσίες που θα διατίθενται από το πρόγραμμα στην κοινότητα της έρευνας και της καινοτομίας θα στηρίζουν ρηξικέλευθες λύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη.

(10α)  Για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονομικής απόδοσης του προγράμματος, είναι απαραίτητο να διατηρούνται τα πλέον σύγχρονα συστήματα, να αναβαθμίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών και να παράγονται νέες εξελίξεις στον τομέα των κατάντη διαστημικών εφαρμογών. Η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη ή τα αρχικά στάδια εξέλιξης όσον αφορά τις υποδομές που δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με εφαρμογές και υπηρεσίες που βασίζονται στα συστήματα που δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, τονώνοντας με τον τρόπο αυτόν τις ανάντη και κατάντη οικονομικές δραστηριότητες. Το κατάλληλο μέσο σε επίπεδο Ένωσης για τη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας είναι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX. Ωστόσο, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις συνιστώσες Galileo και EGNOS με βάση τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, ιδίως όταν οι δραστηριότητες αυτές αφορούν θεμελιώδη στοιχεία όπως πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Galileo, που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Η χρηματοδότηση αυτή δεν θα πρέπει ωστόσο να θέσει σε κίνδυνο την εγκατάσταση ή την εκμετάλλευση των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει των προγραμμάτων.

(10x)  Για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας στο μέλλον, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων σε τομείς που σχετίζονται με το διάστημα, να στηρίξει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών, περιλαμβανομένης και της ισότητας των φύλων, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πολιτών της Ένωσης σε αυτό το πεδίο.

(10β)  Η υποδομή που προορίζεται για το πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη, που μπορεί να υποστηριχθεί από το Ορίζων Ευρώπη, με στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας του διαστημικού τομέα προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών προτεραιοτήτων. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus. Οι ερευνητικές υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά στοιχεία της υποδομής επιτόπιας παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.

(11)  Είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται μέσω δημόσιων συμβάσεων τις οποίες χρηματοδοτεί στο πλαίσιο του διαστημικού της προγράμματος. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν την κυριότητα, θα πρέπει να θεσπιστούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις με τους υφιστάμενους κυρίους. Η εν λόγω κυριότητα της Ένωσης δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της Ένωσης, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και εάν κρίνεται σκόπιμο με βάση την κατά περίπτωση εκτίμηση, να καθιστά τα περιουσιακά αυτά στοιχεία διαθέσιμα σε τρίτους ή να τα διαθέτει.

(11α)  Για να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το πρόγραμμα, θα ήταν χρήσιμο να τονιστεί ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από νομικά δεσμευτικές διατάξεις.

(11β)  Η Επιτροπή, κατά την εκτέλεση ορισμένων μη ρυθμιστικού χαρακτήρα καθηκόντων της, μπορεί να ζητήσει, κατά περίπτωση και στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, την τεχνική βοήθεια ορισμένων εξωτερικών μερών. Οι άλλες οντότητες που εμπλέκονται στη δημόσια διακυβέρνηση του προγράμματος μπορούν επίσης να κάνουν χρήση της ίδιας τεχνικής βοήθειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(12)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει για το πρόγραμμα χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(13)  Το παρόν πρόγραμμα, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει την επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των οικείων διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(14)  ▌Τα έσοδα που θα προκύπτουν από τις συνιστώσες του προγράμματος θα πρέπει να εισπράττονται από την Ένωση, ώστε να αντισταθμίζονται εν μέρει οι επενδύσεις που εκείνη έχει ήδη πραγματοποιήσει, και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Για τον ίδιο λόγο, στις συμβάσεις που θα συναφθούν με οντότητες του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των εσόδων.

(15)  Δεδομένου ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται καταρχήν από την Ένωση, οι συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος για δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους οικείους ενωσιακούς κανόνες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση θα πρέπει επίσης να είναι αρμόδια για τον καθορισμό των επιδιωκόμενων στόχων όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει πως, βάσει των αποτελεσμάτων μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να βασιστεί στα συστήματα και τις διαδικασίες των προσώπων ή οντοτήτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης. Οι συγκεκριμένες προσαρμογές που απαιτούνται για τα εν λόγω συστήματα και διαδικασίες, καθώς και οι ρυθμίσεις για παράταση ισχύος των υφισταμένων συμβάσεων, πρέπει να προσδιορίζονται στην αντίστοιχη χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης ή συμφωνία συνεισφοράς.

(16)  Το πρόγραμμα βασίζεται σε σύνθετες και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες. Η εξάρτηση από τέτοιου είδους τεχνολογίες δημιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, στον βαθμό που αυτές οι συμβάσεις αφορούν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον των κανόνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να εισαχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τροποποίηση σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσής της ή να επιβληθεί ελάχιστος βαθμός υπεργολαβίας, ιδίως για να γίνει δυνατή η συμμετοχή μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων. Τέλος, λόγω των τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις συνιστώσες του προγράμματος, οι τιμές των συμβάσεων δεν μπορούν πάντα να προβλέπονται με ακρίβεια και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων που δεν καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές και, παράλληλα, περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(16α)  Για την προώθηση της δημόσιας ζήτησης και της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών του προγράμματος για την υποστήριξη της ανάπτυξης εξατομικευμένων λύσεων από τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω συμπράξεων καινοτομίας που σχετίζονται με το διάστημα, όπως αναφέρεται στο σημείο 7 του παραρτήματος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, επιτρέποντας την κάλυψη όλων των σταδίων από την ανάπτυξη έως την εγκατάσταση και την προμήθεια εξατομικευμένων διαλειτουργικών διαστημικών λύσεων για τις δημόσιες υπηρεσίες.

(17)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, είναι σημαντικό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, οι ικανότητες που προσφέρονται από δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες της Ένωσης οι οποίες δραστηριοποιούνται στον διαστημικό τομέα και επίσης να είναι εφικτή η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται όλα τα σχετικά μέσα και μέθοδοι διαχείρισηςπου θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό ▌, καθώς και οι ομαδοποιημένες δημόσιες συμβάσεις.

(18)  Όσον αφορά ειδικότερα τις επιχορηγήσεις, η πείρα έχει δείξει ότι η υιοθέτηση από τους χρήστες και την αγορά καθώς και η γενικότερη προβολή λειτουργούν αποτελεσματικότερα σε αποκεντρωμένη βάση από ό,τι με την προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω» από την Επιτροπή. Τα κουπόνια, που αποτελούν μορφή χρηματοδοτικής στήριξης από δικαιούχο επιχορήγησης προς τρίτα μέρη, συγκαταλέγονταν μεταξύ των δράσεων με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις νεοεισερχόμενες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η χρήση τους παρεμποδίστηκε από το ανώτατο όριο χρηματοδοτικής στήριξης που προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξηθεί το συγκεκριμένο ανώτατο όριο για το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο αυξανόμενο δυναμικό των εμπορικών εφαρμογών στον διαστημικό τομέα.

(19)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο [άρθρο 125 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού.

(20)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(21)  Σύμφωνα με το [η παραπομπή να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης …/…/ΕΕ του Συμβουλίου], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το υπερπόντιο έδαφος.

(22)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημόσιων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, ενώ προβλέπουν επαληθεύσεις ως προς την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περιπτώσεις γενικευμένων ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(23)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(3), και τον κανονισμό (ΕΚ; Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(4), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις ενωσιακής απάτης και άλλων αξιόποινων πράξεων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στην Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να διασφαλίζει ότι κάθε τρίτος που συμμετέχει στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα.

(24)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του ▌ΕΟΧ ▌μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική διάταξη, ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην ▌OLAF ▌ και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(25)  Η χρηστή δημόσια διαχείριση του προγράμματος απαιτεί τη σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις και να περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους και οι καθυστερήσεις. Όλοι οι φορείς της διακυβέρνησης θα πρέπει να στηρίζουν, στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με τις ευθύνες τους, την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

(26)  Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στον τομέα του διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται με το διάστημα. Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον αφορά την υλοποίησή του ▌. Μπορούν να συνεργάζονται με την Ένωση για την προώθηση των υπηρεσιών και των εφαρμογών του προγράμματος. Η Επιτροπή μπορεί να είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη, να επωφελείται από τη συνδρομή τους και, υπό αμοιβαία συμφωνημένους όρους, να τους αναθέτει ▌μη ρυθμιστικά καθήκοντα κατά την εκτέλεση του προγράμματος ▌. Επιπλέον, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επίγειων σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Επίσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες συχνότητες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες και προστατεύονται στο κατάλληλο επίπεδο, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών που βασίζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(6).

(26α)  Σε ορισμένες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σε κράτη μέλη ή σε ομάδα κρατών μελών. Η ανάθεση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται σε δραστηριότητες που ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να εκτελεί ο ίδιος και δεν θα πρέπει να θίγει τη διακυβέρνηση του προγράμματος και την κατανομή καθηκόντων όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(27)  Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, είναι αρμόδια να επιβλέψει την εφαρμογή του προγράμματος, να αναλάβει τη συνολική ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση των υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι στην καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις βασικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην εξέλιξη των συστημάτων και των υπηρεσιών.

(28)  Η αποστολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά τη διαπίστευση ασφαλείας, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών για την αγορά και κατάντη εφαρμογών. Ως εκ τούτου, ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με αυτά τα πεδία θα πρέπει να ανατεθούν στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό τομέα. Βασιζόμενος στο θετικό ιστορικό όσον αφορά την προώθηση της αξιοποίησης του Galileo και του EGNOS από τους χρήστες και από την αγορά, ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να επιφορτιστεί με τις δραστηριότητες αξιοποίησης από τους χρήστες σε σχέση με συνιστώσες του προγράμματος διάφορες του Galileo και του EGNOS, καθώς και με δραστηριότητες ανάπτυξης κατάντη εφαρμογών για όλες τις συνιστώσες του προγράμματος. Αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και την παροχή μιας ευκαιρίας για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε διάφορες συνιστώσες του προγράμματος (ολοκληρωμένες εφαρμογές). Οι δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θίγουν τις δραστηριότητες αξιοποίησης από υπηρεσίες και χρήστες, οι οποίες ανατίθενται από την Επιτροπή σε εντεταλμένες οντότητες του Copernicus. Η ανάθεση της ανάπτυξης κατάντη εφαρμογών στον Οργανισμό δεν εμποδίζει άλλες εντεταλμένες οντότητες να αναπτύσσουν κατάντη εφαρμογές. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων συμφωνιών συνεισφοράς στο πλαίσιο χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, που καλύπτουν ▌άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το πρόγραμμα. Όταν ανατίθενται καθήκοντα στον Οργανισμό, θα πρέπει να διατίθενται και επαρκείς ανθρώπινοι, διοικητικοί και οικονομικοί πόροι.

(28α)  Το Galileo και το EGNOS είναι πολύπλοκα συστήματα που απαιτούν εντατικό συντονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι συνιστώσες της Ένωσης, ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να πραγματοποιείται από θεσμικό όργανο της Ένωσης ή οργανισμό της Ένωσης. Με βάση την εμπειρογνωμοσύνη που αναπτύχθηκε κατά τα προηγούμενα έτη, ο Οργανισμός είναι ο καταλληλότερος φορέας για τον συντονισμό όλων των επιχειρησιακών καθηκόντων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των εν λόγω συστημάτων, με εξαίρεση τη διεθνή συνεργασία. Συνεπώς, θα πρέπει να ανατεθεί στον Οργανισμό η διαχείριση της εκμετάλλευσης του EGNOS και του Galileo. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να εκτελεί μόνος του όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με την εκμετάλλευση των συστημάτων. Θα μπορούσε να βασιστεί στην εμπειρογνωμοσύνη άλλων φορέων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες σχετικά με την εξέλιξη των συστημάτων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μερών του επίγειου τμήματος και δορυφόρων, που θα πρέπει να ανατεθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Η ανάθεση καθηκόντων σε άλλες οντότητες βασίζεται στην αρμοδιότητα των εν λόγω οντοτήτων και θα πρέπει να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των εργασιών.

(29)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είναι ένας διεθνής οργανισμός με ευρεία εμπειρογνωμοσύνη στον διαστημικό τομέα, ο οποίος συνήψε συμφωνία-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2004. Συνεπώς, είναι σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση του προγράμματος, με τον οποίο είναι σκόπιμο να υπάρξει ▌ωφέλιμη σχέση. Ως προς αυτό, και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τον Οργανισμό, που να διέπει όλες τις χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και να εξασφαλίζει τη συνοχή τους και τη συμμόρφωσή τους με τη συμφωνία-πλαίσιο που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, και ιδίως με τα άρθρα 2 και 5. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δεν είναι οργανισμός της Ένωσης και δεν υπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο, έχει καίρια σημασία να προβλέπεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της και, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ότι τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί είναι συμβατά με τις αποφάσεις της Επιτροπής. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις ρήτρες που είναι αναγκαίες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(30)  Η λειτουργία του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SATCEN) ως ευρωπαϊκής αυτόνομης ικανότητας η οποία παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των σχετικών διαστημικών περιουσιακών στοιχείων και συναφών δεδομένων είχε ήδη αναγνωριστεί με την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ.

(31)  Για να ενσωματωθεί διαρθρωτικά η εκπροσώπηση των χρηστών στη διακυβέρνηση του GOVSATCOM και για να συγκεντρωθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ πολιτικοστρατιωτικών υπηρεσιών, οι σχετικές ενωσιακές οντότητες που έχουν στενή επαφή με τους χρήστες —όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, η Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων και η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών— μπορούν να έχουν συντονιστικά καθήκοντα για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, ο Οργανισμός και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα πρέπει να συντονίζουν τις σχετικές με τους χρήστες πτυχές για τις πολιτικές ▌κοινότητες χρηστών και μπορεί να παρακολουθούν την επιχειρησιακή χρήση, τη ζήτηση, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, καθώς και τις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.

(32)  Λόγω της σημασίας που έχουν οι συναφείς με το διάστημα δραστηριότητες για την ενωσιακή οικονομία και τη ζωή των πολιτών της Ένωσης και λόγω της διπλής χρήσης που έχουν εκ φύσεως τα συστήματα και οι εφαρμογές που βασίζονται σε αυτά τα συστήματα, η επίτευξη και η διατήρηση υψηλού βαθμού ασφαλείας θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος, ιδίως προκειμένου να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις διαβαθμισμένες και άλλες ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες.

(33)  Με την επιφύλαξη των προνομιών των κρατών μελών στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, θα πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια του προγράμματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, κατά περίπτωση, με την απόφαση 201x/xxx/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(7).

(33α)  Δεδομένης της συγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει και των τακτικών επαφών της με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών και τις διοικήσεις διεθνών οργανισμών, η ΕΥΕΔ θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή στην εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων της που σχετίζονται με την ασφάλεια του προγράμματος στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου.

(34)  Με την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, καθώς και του δικαιώματος των κρατών μελών να προστατεύουν τα ζωτικά τους συμφέροντα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική διακυβέρνηση της ασφάλειας, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος. Η διακυβέρνηση αυτή θα πρέπει να εδράζεται σε τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι επιβεβλημένο η εκτεταμένη, μοναδική πείρα που έχουν τα κράτη μέλη σε θέματα ασφάλειας να λαμβάνεται υπόψη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δεύτερον, για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και τυχόν αδυναμίες κατά την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, οι επιχειρησιακές λειτουργίες πρέπει να διαχωρίζονται από τις λειτουργίες της διαπίστευσης ασφαλείας. Τρίτον, η οντότητα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους των συνιστωσών του προγράμματος είναι επίσης η πλέον κατάλληλη για τη διαχείριση της ασφάλειας των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί. Η ασφάλεια του προγράμματος θα βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία έτη από την εφαρμογή των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus. Η χρηστή διακυβέρνηση της ασφάλειας απαιτεί επίσης την κατάλληλη κατανομή των ρόλων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Η Επιτροπή, με την επιφύλαξη των προνομιών των κρατών μελών στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, ως αρμόδια για το πρόγραμμα, θα πρέπει να καθορίσει τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας που θα εφαρμόζονται για κάθε μία από τις συνιστώσες του προγράμματος.

(34x)  Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, τόσο στο έδαφος όσο και στο διάστημα, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας των συστημάτων και της συνέχειας των υπηρεσιών. Η ανάγκη προστασίας των συστημάτων και των υπηρεσιών τους κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, θα πρέπει, επομένως, να ληφθεί δεόντως υπόψη κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων ασφάλειας.

(34α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει μια δομή παρακολούθησης της ασφάλειας, κατά περίπτωση, μετά την ανάλυση κινδύνου και απειλής. Αυτός ο φορέας παρακολούθησης της ασφάλειας θα πρέπει να είναι ο φορέας που ανταποκρίνεται στις οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 201x/xxx/ΚΕΠΠΑ. Όσον αφορά το Galileo, ο φορέας αυτός θα πρέπει να είναι το κέντρο παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo. Όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης 20xx/xxx/ΚΕΠΠΑ, ο ρόλος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας θα περιορίζεται στην παροχή στο Συμβούλιο ή/και στον ΥΕ συντελεστών παραγωγής που συνδέονται με τη διαπίστευση ασφαλείας του συστήματος.

(35)  Λόγω της μοναδικότητας και της πολυπλοκότητας του προγράμματος, καθώς και της σχέσης του με την ασφάλεια, θα πρέπει να τηρούνται αναγνωρισμένες και καθιερωμένες αρχές για τη διαπίστευση ασφαλείας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο, αφενός, οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας να εκτελούνται βάσει συλλογικής ευθύνης για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της, μέσω προσπαθειών για την επίτευξη συναίνεσης και τη συμμετοχή όλων των παραγόντων που ασχολούνται με το θέμα της ασφάλειας, και, αφετέρου, να εφαρμοστεί διαδικασία διαρκούς παρακολούθησης των κινδύνων. Επιβάλλεται επίσης να ανατίθενται οι τεχνικές δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας σε επαγγελματίες οι οποίοι να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τη διαπίστευση πολύπλοκων συστημάτων και να έχουν εξουσιοδότηση ασφαλείας επαρκούς επιπέδου.

(35x)  Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ (ΔΠΕΕ) πρέπει να διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής και στην απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τις αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται σε αυτήν, προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των ΔΠΕΕ.

(36)  Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να συναφθούν κατάλληλες συμφωνίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος.

(37)  Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η στρατηγική του αυτονομία, να ενισχύεται η ικανότητά του να αναλαμβάνει δράση σε πολλούς τομείς, και ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Ο στόχος αυτός απαιτεί αυστηρούς κανόνες για την επιλεξιμότητα των οντοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος και απαιτούν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ (ΔΠΕΕ) ή σε ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες.

(37α)  Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες οι οποίες, αν και δεν είναι διαβαθμισμένες, πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με πράξεις που ήδη ισχύουν ή με εθνικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, μεταξύ άλλων και μέσω περιορισμών στη διανομή.

(38)  Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και γεωσκόπησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω τομέων, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που αποφέρουν οι διαστημικές τεχνολογίες στους τομείς αυτούς, να στηρίξει την ανάπτυξη συμβατού εξοπλισμού και να προωθήσει την ανάπτυξη σχετικών προτύπων και πιστοποιήσεων. Αυξάνονται επίσης οι συνέργειες μεταξύ διαστημικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης και των κρατών μελών της. Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ένωσης –και, μακροπρόθεσμα, των κατασκευαστικών στοιχείων του εξοπλισμού της υποδομής– και να διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία.

(39)  Το Galileo έχει ως στόχο τη δημιουργία και τη λειτουργία της πρώτης παγκόσμιας υποδομής δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού θέσης, η οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για μη στρατιωτικούς σκοπούς και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το Galileo λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλα υφιστάμενα ή δυνητικά συστήματα και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Η δεύτερη γενιά του συστήματος αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά πριν από το 2030, αρχικά με μειωμένη επιχειρησιακή ικανότητα.

(40)  Στόχος του EGNOS είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχει το ▌EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, όπου, για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται και η Κύπρος, οι νήσοι Αζόρες και Κανάριοι και η Μαδέϊρα, το αργότερο στα τέλη του 2026. Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, όλα αυτά τα εδάφη θα πρέπει να επωφελούνται από το EGNOS για υπηρεσίες αεροναυτιλίας για όλα τα επίπεδα επιδόσεων που υποστηρίζονται από το EGNOS. Με την επιφύλαξη της τεχνικής εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και της αναγκαίας παρακολούθησης της ποιότητας της υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς της αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ τα σήματα που εκπέμπονται από το Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών, σε όλα τα στάδια της πτήσης, μέσω του αναγκαίου συστήματος ενίσχυσης (τοπικού, περιφερειακού, επί του αεροσκάφους) μόνο τοπικά ή περιφερειακά συστήματα ενίσχυσης, όπως το EGNOS στην Ευρώπη, μπορούν να αποτελέσουν υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS). Η υπηρεσία ασφάλειας της ζωής του EGNOS θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της ΔΟΠΑ.

(41)  Είναι επιβεβλημένο να διασφαλιστεί ▌η βιωσιμότητα των συστημάτων Galileo και EGNOS και η συνέχεια, η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η ασφάλεια των υπηρεσιών τους. Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στο πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν νέες γενιές αυτών των συστημάτων, περιλαμβανομένης και της εξέλιξης των συναφών διαστημικών και επίγειων τμημάτων.

(43)  Ο όρος «εμπορική υπηρεσία», που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), δεν είναι πλέον κατάλληλος με βάση την εξέλιξη της εν λόγω υπηρεσίας. Αντ’ αυτού, ορίστηκαν δύο χωριστές υπηρεσίες, δηλαδή η υπηρεσία υψηλής ακρίβειας και η υπηρεσία ταυτοποίησης(9).

(44)  Για τη βελτιστοποιηθεί η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Galileo και το EGNOS θα πρέπει να είναι συμβατές και διαλειτουργικές μεταξύ τους, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο χρηστών, και, στο μέτρο του δυνατού, με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, όταν η εν λόγω συμβατότητα και διαλειτουργικότητα ορίζονται σε διεθνή συμφωνία, με την επιφύλαξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

(45)  Με δεδομένη τη σημασία που έχει για το Galileo και το EGNOS η επίγεια υποδομή τους, και λόγω του αντικτύπου τής εν λόγω υποδομής στην ασφάλειά τους, ο εντοπισμός της θέσης της υποδομής θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή. Η εγκατάσταση της επίγειας υποδομής των συστημάτων θα πρέπει να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με ανοικτή και διαφανή διαδικασία, στην οποία θα μπορούσε, κατά περίπτωση, να συμμετέχει και ο Οργανισμός, στη βάση του πεδίου αρμοδιοτήτων του.

(46)  Για να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo και του EGNOS, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς και στον τομέα της προστασίας και της ασφάλειας, θα πρέπει να προωθηθεί και με κανονιστικά μέσα η χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπου αυτό είναι δικαιολογημένο και επωφελές. Τα μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης αυτών των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη αποτελούν επίσης ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας.

(47)  Το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την Ένωση ώστε να επιτύχει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και δράσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της θάλασσας, της ναυτιλίας, της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτικής προστασίας, της παρακολούθησης της γης και των υποδομών, της ασφάλειας, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων.

(47β)  Οι συνιστώσες του προγράμματος θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στα διαστημικά συστήματα, στη διανομή δεδομένων και υπηρεσιών και στην ανάπτυξη των επόμενων σταδίων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» και στην ανακοίνωση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης».

(48)  Το Copernicus θα πρέπει να αξιοποιήσει, να αναβαθμίσει και να εξασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) για τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος γεωσκόπησης και παρακολούθησης της Γης (Copernicus), καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις(11), με τον οποίο θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας» (GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο(12). Για την ανάπτυξη νέων περιουσιακών στοιχείων, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, την EUMETSAT και, κατά περίπτωση, με άλλους φορείς που κατέχουν σημαντικά διαστημικά και επιτόπια περιουσιακά στοιχεία. Στον μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της EUMETSAT(13), καθώς και άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη βιώσιμης εμπορικής πτυχής του διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ(14). Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων για το Copernicus.

(49)  Το Copernicus θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(15), και ιδίως τους στόχους που αφορούν τη διαφάνεια και τη δημιουργία συνθηκών που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη υπηρεσιών και συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του Copernicus θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα και ανοικτά.

(49α)  Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες του Copernicus για την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ, πέραν των άμεσων δικαιούχων, με την εντατικοποίηση της λήψης μέτρων αξιοποίησης από τους χρήστες, για την οποία απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες προκειμένου τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μη ειδικούς, δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και τη μεταφορά γνώσης.

(50)  Το Copernicus είναι πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τους χρήστες. Ως εκ τούτου, η εξέλιξή του θα πρέπει να βασίζεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των βασικών χρηστών του Copernicus και να αναγνωρίζεται, παράλληλα, η εμφάνιση νέων κοινοτήτων χρηστών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Το Copernicus θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση των επιλογών με σκοπό να ικανοποιηθούν οι εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την υλοποίηση και την παρακολούθηση των ενωσιακών πολιτικών, οι οποίες απαιτούν τη συνεχή και ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών, ιδίως για τον καθορισμό και την επικύρωση των απαιτήσεων.

(51)  Το Copernicus βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Επομένως, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια των υποδομών και των υπηρεσιών που έχουν ήδη δημιουργηθεί και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η προσαρμογή στις μεταβολές στις ανάγκες των χρηστών και το περιβάλλον αγοράς, και ιδίως στην εμφάνιση ιδιωτικών παραγόντων στο διάστημα («Νέο Διάστημα») και στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις για τις οποίες απαιτείται ταχεία αντίδραση. Αυτό καθιστά αναγκαία την εξέλιξη της λειτουργικής δομής του Copernicus, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη μετάβαση από το πρώτο στάδιο των επιχειρησιακών υπηρεσιών στην παροχή προηγμένων και περισσότερο στοχευμένων υπηρεσιών σε νέες κοινότητες χρηστών, καθώς και την ενίσχυση των κατάντη αγορών προστιθέμενης αξίας. Για τον σκοπό αυτό, η περαιτέρω υλοποίησή του θα πρέπει να συντελεστεί με βάση προσέγγιση η οποία να αντικατοπτρίζει την αξιακή αλυσίδα, δηλαδή την απόκτηση δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, τη διανομή και την εκμετάλλευση, τις δραστηριότητες για την αξιοποίηση της αγοράς και τη δημιουργία ικανοτήτων από τους χρήστες ▌, ενώ η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα εντοπίσει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να κάνουν χρήση του Copernicus.

(52)  Όσον αφορά την απόκτηση δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη δρομολόγηση νέων αποστολών που θα χρησιμοποιήσουν, ιδίως, νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης που παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, και θα πρέπει να υποστηριχθούν η διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές, στη γεωργία, στη διαχείριση των δασικών, υδατικών και θαλάσσιων πόρων και στην πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων και την ενισχυμένη παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης (2014-2020), περιλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιήθηκαν από κράτη μέλη, από την ESA και από την EUMETSAT, διερευνώντας παράλληλα νέα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τις ικανότητές του. Το Copernicus θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει τις επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον τομέα της ασφάλειας.

(53)  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των ▌υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας πληροφορίες για την ικανοποίηση των αναγκών του δημόσιου τομέα και των αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση της ατμόσφαιρας και την ποιότητα του αέρα· πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση και τη δυναμική των ωκεανών· πληροφόρηση προς στήριξη της παρακολούθησης της ξηράς και του πάγου, ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση προς στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· γεωδιαστημική πληροφόρηση προς στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και με την ασφάλεια των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής υπηρεσιών.

(54)  Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζεται στις αρμόδιες οντότητες, στους σχετικούς ενωσιακούς οργανισμούς, στις ενώσεις ή κοινοπραξίες εθνικών φορέων, ή σε κάθε σχετικό φορέα που είναι δυνητικά επιλέξιμος για συμφωνία συνεισφοράς. Κατά την επιλογή αυτών των οντοτήτων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει διατάραξη των εργασιών και της παροχής υπηρεσιών και ότι, στην περίπτωση ευαίσθητων για την ασφάλεια δεδομένων, οι οικείες οντότητες έχουν την ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης των κρίσεων στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και, ειδικότερα, της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα πρόσωπα και οι οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με την εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων έναντι όλων των κρατών μελών· η αρχή αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω των σχετικών συμφωνιών συνεισφοράς που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.

(55)  Η εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus αναμένεται ότι, αφενός, θα διευκολύνει την αξιοποίησή τους από το κοινό, αφού οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβλέπουν τη διαθεσιμότητα και την εξέλιξη των υπηρεσιών, και, αφετέρου, θα προωθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και οι επιφορτισμένες οντότητές της που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με διάφορες βασικές κοινότητες ▌σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και πληροφοριών του Copernicus, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του δημόσιου τομέα και της πολιτικής και, έτσι, να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των δεδομένων γεωσκόπησης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν την επιτόπια συνιστώσα του Copernicus και για να διευκολύνουν την ενοποίηση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων με σύνολα διαστημικών δεδομένων για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Copernicus.

(55α)  Η ελεύθερη, πλήρης και ανοικτή πολιτική του Copernicus για τα δεδομένα έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα στοιχεία της υλοποίησης του Copernicus και έχει συμβάλει καθοριστικά στην πρόκληση ισχυρής ζήτησης για τα δεδομένα και τις πληροφορίες του, καθιερώνοντας το Copernicus ως έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους δεδομένων γεωσκόπησης παγκοσμίως. Υπάρχει σαφής ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και ασφαλής συνέχεια της δωρεάν, πλήρους και ανοικτής παροχής δεδομένων και η πρόσβαση θα πρέπει να διαφυλαχθεί προκειμένου να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που καθορίζονται στη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (2016). Τα δεδομένα του Copernicus δημιουργούνται κατά κύριο λόγο προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών, και καθιστώντας τα δεδομένα αυτά διαθέσιμα ελεύθερα, μεγιστοποιούνται οι ευκαιρίες συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τις επιχειρήσεις και τους επιστήμονες της ΕΕ και προωθείται ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα. Εάν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus, θα πρέπει να συνάδει με την πολιτική δεδομένων του Copernicus, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1159/2013.

(56)  Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν βάση, με την επιφύλαξη των κατάλληλων προϋποθέσεων και περιορισμών, προκειμένου να προαχθεί η χρήση και η ανταλλαγή τους, και να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές αγορές γεωσκόπησης, ιδίως ο κατάντη τομέας, και με τον τρόπο αυτό να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να συνεχιστεί η παροχή δεδομένων και πληροφοριών με υψηλά επίπεδα συνοχής, συνέχειας, αξιοπιστίας και ποιότητας. Αυτό απαιτεί ευρεία και εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, καθώς και επεξεργασία και αξιοποίησή τους, σε διάφορα επίπεδα επικαιρότητας, κάτι για το οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει την ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθεί, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να καταστεί επίσης δυνατή η ενοποίηση με άλλες πηγές δεδομένων και πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες του Copernicus είναι προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα κατά τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό, ιδίως με την προώθηση των Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Δεδομένα και Πληροφορίες [Data and Information Access Services (DIAS)] εντός των κρατών μελών και, όταν είναι δυνατό, την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υποδομών δεδομένων γεωσκόπησης, ώστε να δημιουργήσει συνέργειες με τα περιουσιακά στοιχεία τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί και να ενισχυθεί η απορρόφηση από την αγορά των δεδομένων και των πληροφοριών του Copernicus.

(57)  Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τους παρόχους δεδομένων για να συμφωνηθούν οι όροι αδειοδότησης για τα δεδομένα τρίτων, προκειμένου να διευκολύνεται η χρήση τους στο πλαίσιο του Copernicus, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα ισχύοντα δικαιώματα των τρίτων. Καθώς ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων υψηλής ευκρίνειας, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορούν να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και οι απειλές κατά της ασφάλειας της Ένωσης ή των κρατών μελών της.

(58)  Οι διατάξεις των νομικών πράξεων που εκδίδονται με βάση προγενέστερους κανονισμούς χωρίς ημερομηνία λήξης θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ, εκτός αν έρχονται σε αντίθεση με τον νέο κανονισμό. Αυτό αφορά ιδίως τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1159/2013 της Επιτροπής, που θεσπίζει τους όρους καταχώρισης και αδειοδότησης των χρηστών του GMES και καθορίζει τα κριτήρια για τον περιορισμό της πρόσβασης στα αποκλειστικά δεδομένα του GMES και στις πληροφορίες που παράγονται από τις υπηρεσίες του GMES(16).

(59)  Για να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η χρήση των δεδομένων και των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους επιστήμονες και τους ερευνητές, θα πρέπει να προωθηθούν –μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τους χρήστες– ειδικά δίκτυα διανομής των δεδομένων του Copernicus, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών φορέων, όπως τα Copernicus Relays (κέντρα αναμετάδοσης Copernicus) και οι Copernicus Academies (ακαδημίες Copernicus). Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς μεταξύ του Copernicus και των ενωσιακών και εθνικών πολιτικών, ώστε να τονωθεί η ζήτηση για εμπορικές εφαρμογές και υπηρεσίες και να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ιδίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού οικοσυστήματος δεδομένων γεωσκόπησης στην Ευρώπη.

(60)  Σε διεθνές επίπεδο, το Copernicus θα πρέπει να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, και προς υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και της πολιτικής της για την αναπτυξιακή συνεργασία. Το Copernicus θα πρέπει να θεωρείται η ευρωπαϊκή συμβολή στο παγκόσμιο σύστημα συστημάτων γεωσκόπησης (GEOSS), στην Επιτροπή Δορυφόρων Γεωσκόπησης (CEOS), στη Διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών του 1992 για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο του Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. Θα πρέπει να θεσπίζει ή να διατηρεί την κατάλληλη συνεργασία με τα σχετικά τομεακά όργανα του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

(61)  Κατά την υλοποίηση του Copernicus, η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται, κατά περίπτωση, στις ευρωπαϊκές διεθνείς οργανώσεις με τις οποίες έχει ήδη συνάψει εταιρικές σχέσεις, και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, για την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εφαρμογή και την εξέλιξη των διαστημικών συνιστωσών, την πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων μερών, όταν είναι σκόπιμο, και, όταν δεν αναλαμβάνεται από άλλους φορείς, την εκτέλεση εξειδικευμένων αποστολών. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στην EUMETSAT για την εκτέλεση εξειδικευμένων αποστολών ή μέρους τέτοιων αποστολών όταν είναι σκόπιμο, και την πρόσβαση ή τη συνεισφορά δεδομένων αποστολών σύμφωνα με την εμπειρογνωσία και την εντολή της.

(61α)  Στον τομέα των υπηρεσιών, η Επιτροπή θα πρέπει να επωφελείται επαρκώς από τις ειδικές ικανότητες που παρέχονται από οργανισμούς της Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και το ΔΚΕΕ, καθώς και από τις ευρωπαϊκές επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε υπηρεσίες παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της εταιρείας Mercator Ocean. Όσον αφορά την ασφάλεια, θα επιδιωχθεί σφαιρική προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο με την Ύπατη Εκπρόσωπο. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής έχει αναμειχθεί ενεργά από την έναρξη της πρωτοβουλίας GMES και έχει υποστηρίξει τις εξελίξεις για το Galileo και τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2014, το ΚΚΕρ διαχειρίζεται την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και το παγκόσμιο σκέλος της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του Copernicus· συμβάλλει στον έλεγχο της ποιότητας και της καταλληλότητας των δεδομένων και των πληροφοριών, καθώς και στη μελλοντική εξέλιξή του. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται στην επιστημονική και τεχνική συνδρομή του ΚΚΕρ για την υλοποίηση του προγράμματος.

(62)  Η Ένωση, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέσπισε πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος. Τα διαστημικά απόβλητα αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το SST είναι πρωταρχικής σημασίας για να διατηρηθεί η συνέχεια των συνιστωσών του προγράμματος και η συμβολή τους στις ενωσιακές πολιτικές. Το SST, επιδιώκοντας να αποτρέψει τον πολλαπλασιασμό των διαστημικών αποβλήτων, συμβάλλει στην εξασφάλιση της βιώσιμης και εγγυημένης πρόσβασης και χρήσης του διαστήματος, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο κοινό στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να υποστηρίξει την προετοιμασία ευρωπαϊκών έργων «καθαρισμού» της γήινης τροχιάς.

(63)  Το SST θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις επιδόσεις και την αυτονομία των ικανοτήτων SST. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση αυτόνομου ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, ο οποίος θα βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο αισθητήρων SST. Κατά περίπτωση, η Ένωση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να διαθέσει ορισμένα από τα δεδομένα της για εμπορικούς, μη εμπορικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το SST θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών SST. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες SST έχουν γνώμονα τους χρήστες, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για τη συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την ασφάλεια, και τη διαβίβαση σχετικών πληροφοριών από και προς τους δημόσιους οργανισμούς για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, με σεβασμό των εθνικών πολιτικών προστασίας και ασφάλειας.

(64)  Η παροχή υπηρεσιών SST θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη και τη μελλοντική εθνική εμπειρογνωμοσύνη και τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά εθνικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αυτά που αναπτύσσονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή την Ένωση. Θα πρέπει να είναι δυνατή η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την ανάπτυξη νέων αισθητήρων SST. Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του SST, ο έλεγχος των εθνικών αισθητήρων και η λειτουργία, η συντήρηση και η ανανέωσή τους, καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων που οδηγεί στην παροχή υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

(65)  Τα κράτη μέλη που διατηρούν επαρκή κυριότητα σε ικανότητες SST ή πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην κοινοπραξία SST, η οποία συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ, θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τα εν λόγω κριτήρια. Τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ενιαία κοινή πρόταση και να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με περαιτέρω στοιχεία που αφορούν τη λειτουργική οργάνωση. ▌Θα πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλοι κανόνες για την επιλογή και την οργάνωση των συμμετεχόντων κρατών μελών.

(65α)  Πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών και των στοιχείων για τον καθορισμό της συμμετοχής των κρατών μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κοινή πρόταση ή η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν είναι σύμφωνη με τα καθορισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει ένα δεύτερο στάδιο για τη συμμετοχή των κρατών μελών. Οι διαδικασίες και τα στοιχεία για το εν λόγω δεύτερο στάδιο θα πρέπει να καθορίζουν τις τροχιές που πρέπει να καλύπτονται και να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των κρατών μελών στην παροχή υπηρεσιών SST. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω διαδικασίες και τα στοιχεία προβλέπουν τη δυνατότητα της Επιτροπής να επιλέγει διάφορες προτάσεις για την κάλυψη όλων των τροχιών, θα πρέπει επίσης να παρέχονται κατάλληλοι μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των ομάδων των κρατών μελών και αποτελεσματική λύση για την κάλυψη όλων των υπηρεσιών SST.

(66)  Μόλις συσταθεί το SST θα πρέπει, αφενός, να τηρεί τις αρχές της συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων και της συνέχειας των υπηρεσιών SST υψηλής ποιότητας με γνώμονα τον χρήστη και, αφετέρου, να βασίζεται στη βέλτιστη εμπειρογνωμοσύνη. Ως εκ τούτου, το SST θα πρέπει να αποτρέπει την περιττή επικάλυψη. Τυχόν πλεονάζουσες ικανότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνέχεια, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών SST. Οι δραστηριότητες των ομάδων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποτροπή αυτών των περιττών αλληλεπικαλύψεων.

(67)  Επιπλέον, το SST θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως οι σχετικές με τον μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων κατευθυντήριες γραμμές COPUOS και τα σχέδια κατευθυντηρίων γραμμών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, ▌να διασφαλίζουν την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης συνέργειες με πρωτοβουλίες για την ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των διαστημικών αποβλήτων. Το SST θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης και εξερεύνησης του απώτερου διαστήματος. Η αύξηση των διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

(68)  Ως προς το SST, τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τις δραστηριότητες NEO, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνεργασία με διεθνείς εταίρους, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με διεθνείς οργανισμούς και άλλα τρίτα μέρη, κατά κύριο λόγο για την αποφυγή συγκρούσεων στο διάστημα, την αποτροπή του πολλαπλασιασμού των διαστημικών αποβλήτων και την αύξηση της ετοιμότητας για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων διαστημικών καιρικών φαινομένων και των αντικειμένων κοντά στη Γη.

(69)  Η επιτροπή ασφαλείας του Συμβουλίου συνέστησε να δημιουργηθεί δομή διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ζητήματα ασφάλειας των δεδομένων λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.

(70)  Ακραία και σοβαρά διαστημικά καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διαταράξουν τη λειτουργία των διαστημικών και των επίγειων υποδομών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μια δευτερεύουσα συνιστώσα διαστημικών καιρικών φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και την τεχνολογική ετοιμότητα. Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα.

(71)  Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης(17), η Δήλωση της Ρώμης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ(18) και διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζουν ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την εγγύηση ασφαλούς, προστατευμένης και ανθεκτικής Ευρώπης, η οποία να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως οι περιφερειακές συγκρούσεις, η τρομοκρατία, οι κυβερνοαπειλές και οι εντεινόμενες μεταναστευτικές πιέσεις. Η ασφαλής και εγγυημένη πρόσβαση στις δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους παράγοντες ασφαλείας, και η συγκέντρωση και κοινή χρήση αυτού του νευραλγικού πόρου ασφάλειας σε ενωσιακό επίπεδο ενισχύει μια Ένωση που προστατεύει τους πολίτες της.

(72)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013(19), στα συμπεράσματά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προετοιμασίες στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών με στόχο την επόμενη γενιά κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών (GOVSATCOM) μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Το GOVSATCOM έχει επίσης αναγνωριστεί ως ένα από τα στοιχεία της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του Ιουνίου του 2016. Το GOVSATCOM θα πρέπει να συμβάλλει στην απάντηση της ΕΕ στις υβριδικές απειλές και να παρέχει στήριξη στη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και στην πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική.

(73)  Το GOVSATCOM είναι ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στον χρήστη, με έντονη διάσταση ασφαλείας. Οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν να αναλυθούν από τους σχετικούς παράγοντες με βάση τρεις κύριες κατηγορίες: i) τη διαχείριση κρίσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα· ii) την επιτήρηση, που μπορεί να περιλαμβάνει την επιτήρηση των συνόρων, την επιτήρηση προ των συνόρων, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση και την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου· και iii) τις βασικές υποδομές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το διπλωματικό δίκτυο, τις επικοινωνίες της αστυνομίας, τις ψηφιακές υποδομές (π.χ. κέντρα δεδομένων, διακομιστές), τις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, υδατοφράγματα) και τις διαστημικές υποδομές.

(73α)  Η ικανότητα και οι υπηρεσίες του GOVSATCOM θα χρησιμοποιούνται σε αποστολές και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την προστασία από τους φορείς της Ένωσης και των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, απαιτείται κατάλληλο επίπεδο μη εξάρτησης από τρίτα μέρη (τρίτες χώρες και οντότητες από τρίτες χώρες), που να καλύπτει όλα τα στοιχεία GOVSATCOM, όπως οι τεχνολογίες διαστήματος και εδάφους σε επίπεδο συνιστώσας, υποσυστήματος και συστήματος, οι μεταποιητικές βιομηχανίες, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης διαστημικών συστημάτων, η τοποθεσία των συνιστωσών του συστήματος εδάφους.

(74)  Οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένας πεπερασμένος πόρος, που περιορίζεται από τις δορυφορικές ικανότητες, τη συχνότητα και τη γεωγραφική κάλυψη. Ως εκ τούτου, το GOVSATCOM, για να είναι οικονομικά αποδοτικό και να αξιοποιεί τις οικονομίες κλίμακας, πρέπει να βελτιστοποιεί την αντιστοίχιση ανάμεσα στη ζήτηση GOVSATCOM από εξουσιοδοτημένους χρήστες και στην προσφορά που παρέχεται στο πλαίσιο συμβάσεων GOVSATCOM για δορυφορικές ικανότητες και υπηρεσίες. Δεδομένου ότι η ζήτηση και η δυνητική προσφορά μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και ευελιξία με σκοπό την προσαρμογή των υπηρεσιών GOVSATCOM. ▌

(75)  Οι λειτουργικές απαιτήσεις θα προσδιοριστούν με βάση την ανάλυση των περιπτώσεων χρήσης. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση αυτές τις λειτουργικές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών θα πρέπει να καθορίσει την εφαρμοστέα βάση για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του GOVSATCOM. Για να διατηρηθεί η καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση μεταξύ της ζήτησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών GOVSATCOM μπορεί να χρειάζεται να επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα.

(76)  Στο πρώτο στάδιο του GOVSATCOM (περίπου έως το 2025), θα χρησιμοποιείται η υφιστάμενη ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει ικανότητες GOVSATCOM από κράτη μέλη με εθνικά συστήματα και διαστημικές ικανότητες, καθώς και από παρόχους εμπορικών δορυφορικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης. Σε αυτό το πρώτο στάδιο οι υπηρεσίες θα εισαχθούν κλιμακωτά ▌. Εάν, κατά το πρώτο στάδιο, προκύψει έπειτα από λεπτομερή ανάλυση της μελλοντικής προσφοράς και ζήτησης ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν επαρκεί για να καλύψει την εξελισσόμενη ζήτηση, μπορεί να αποφασιστεί η μετάβαση σε ένα δεύτερο στάδιο και να αναπτυχθούν πρόσθετες εξειδικευμένες διαστημικές υποδομές ή ικανότητες μέσω ενός ή περισσότερων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, π.χ. με τους ενωσιακούς φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων.

(77)  Για να βελτιστοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι δορυφορικής επικοινωνίας, για να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτούς σε απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως οι φυσικές καταστροφές, και για να εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή αποδοτικότητα και ο σύντομος χρόνος εξυπηρέτησης, απαιτείται το αναγκαίο επίγειο τμήμα (κόμβοι και, ενδεχομένως, άλλα επίγεια στοιχεία). Το τελευταίο θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Για να μετριαστούν οι κίνδυνοι, ο κόμβος μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία φυσικές τοποθεσίες. Ενδέχεται να χρειαστούν και άλλα στοιχεία του επίγειου τμήματος, όπως σταθμοί αγκυροβόλησης.

(78)  Για τους χρήστες των δορυφορικών επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά το GOVSATCOM θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους περισσότερους χρήστες να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις υπηρεσίες GOVSATCOM ▌.

(79)  Για λόγους επιχειρησιακής αποδοτικότητας, οι χρήστες επισήμαναν ότι είναι σημαντικό να τεθεί ως στόχος η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού χρήστη, και ο εξοπλισμός χρήστη να μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά δορυφορικά συστήματα. Ενδέχεται να απαιτηθούν ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα.

(80)  Σε επίπεδο υλοποίησης, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ εξειδικευμένων οντοτήτων, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, η ΕΥΕΔ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, ο Οργανισμός και άλλοι οργανισμοί της Ένωσης, με τέτοιον τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον κύριο ρόλο τους, ιδίως για τις πτυχές που αφορούν τον χρήστη.

(81)  Η αρμόδια αρχή GOVSATCOM έχει σημαντικό ρόλο να μεριμνά ότι οι χρήστες και άλλες εθνικές οντότητες που διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στο GOVSATCOM συμμορφώνονται με τους κανόνες σχετικά με την κατανομή και την ιεράρχηση, καθώς και με τις διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις απαιτήσεις ασφαλείας. Κράτος μέλος που δεν έχει ορίσει αρμόδια αρχή GOVSATCOM θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ορίσει σημείο επαφής για τη διαχείριση τυχόν διαπιστωθείσας συμφόρησης που επηρεάζει το GOVSATCOM.

(81α)  Τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ μπορούν να γίνουν συμμετέχοντες GOVSATCOM, στον βαθμό που επιλέγουν να εξουσιοδοτούν χρήστες GOVSATCOM ή να παρέχουν ικανότητες, χώρους ή εγκαταστάσεις. Δεδομένου ότι πρόκειται για επιλογή του κράτους μέλους το κατά πόσο εξουσιοδοτεί τους χρήστες GOVSATCOM ή παρέχει ικανότητες, χώρους ή εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υποχρεωθούν να γίνουν συμμετέχοντες στο GOVSATCOM ή να φιλοξενήσουν υποδομές GOVSATCOM. Συνεπώς, η συνιστώσα GOVSATCOM του προγράμματος δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να μην συμμετέχουν στο GOVSATCOM, μεταξύ άλλων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο ή συνταγματικές τους επιταγές σε σχέση με πολιτικές που αφορούν τη μη δέσμευση και τη μη συμμετοχή σε στρατιωτικές συμμαχίες.

(82)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM. Αυτό θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τις περιπτώσεις χρήσης που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, την εποπτεία και τη διαχείριση καίριων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών δικτύων επικοινωνίας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(83)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM. Αυτό θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να καθορίσει τα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη και των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(84)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την κατανομή και την ιεράρχηση για τη χρήση συγκεντρωμένων ικανοτήτων δορυφορικής επικοινωνίας GOVSATCOM. Κατά τον προσδιορισμό των κανόνων ανταλλαγής και ιεράρχησης, Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς και την ανάλυση των κινδύνων και της αναμενόμενης ζήτησης από τους συμμετέχοντες του GOVSATCOM. Μολονότι οι υπηρεσίες GOVSATCOM θα πρέπει καταρχήν να παρέχονται δωρεάν στους χρήστες GOVSATCOM, εάν η εν λόγω ανάλυση καταλήξει ότι υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων και προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς, θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια πολιτική τιμολόγησης στο πλαίσιο των εν λόγω λεπτομερών κανόνων ανταλλαγής και ιεράρχησης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(85)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέση της υποδομής του επίγειου τμήματος για το GOVSATCOM. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς και την υπάρχουσα υποδομή, για της επιλογή αυτών των θέσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(87)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

(87α)  Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Πράγα, σύμφωνα με την απόφαση 2010/803/ΕΕ. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού, το προσωπικό του Οργανισμού μπορεί να βρίσκεται σε ένα από τα κέντρα εδάφους του Galileo ή του EGNOS που αναφέρονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/413 της Επιτροπής για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του προγράμματος που προβλέπονται στη σχετική συμφωνία. Επιπλέον, για να λειτουργήσει ο Οργανισμός με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ένας περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε τοπικά γραφεία σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η θέση του προσωπικού εκτός έδρας του Οργανισμού ή των εγκαταστάσεων Galileo και EGNOS δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά βασικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού στα εν λόγω τοπικά γραφεία.

(88)  Η ονομασία του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα περιορίζεται πλέον στα προγράμματα Galileo και EGNOS, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το προσωπικό και την εγκυρότητα των ειλημμένων αποφάσεων.

(89)  Δεδομένης της εντολής του Οργανισμού και του ρόλου της Επιτροπής στην υλοποίηση του προγράμματος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ορισμένες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το διοικητικό συμβούλιο δεν θα πρέπει να εκδοθούν χωρίς τη θετική ψήφο των εκπροσώπων της Επιτροπής.

(90)  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

(91)  Είναι δυνατόν –και, μάλιστα, πολύ πιθανόν– ορισμένες συνιστώσες του προγράμματος να βασίζονται στη χρήση ευαίσθητων ή συναφών με την ασφάλεια εθνικών υποδομών. Στην περίπτωση αυτή, για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι αναγκαίο να οριστεί ότι στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας θα συμμετέχουν ▌οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, με βάση την ανάγκη γνώσης. Στο διοικητικό συμβούλιο, συμμετέχουν στην ψηφοφορία μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών τα οποία διαθέτουν τέτοιου είδους υποδομές και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο Κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας πρέπει να ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία.

(94)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει το πρόγραμμα να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της τήρησης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και, ταυτόχρονα, να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος.

(94α)  Η χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο Copernicus και το Galileo προβλέπεται ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία εν γένει. Ωστόσο, οι ad hoc μετρήσεις και μελέτες περιπτώσεων φαίνεται να κυριαρχούν στην εικόνα σήμερα. Η Επιτροπή, μέσω της Eurostat, θα πρέπει να καθορίσει σχετικές στατιστικές μετρήσεις και δείκτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση του αντικτύπου των διαστημικών δραστηριοτήτων της ΕΕ με συστηματικό και έγκυρο τρόπο.

(95)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από μια επιτροπή που θα συνεδριάζει σε ειδική σύνθεση.

(95α)  Επειδή οι συνιστώσες του προγράμματος είναι προσανατολισμένες στον χρήστη, απαιτούν τη συνεχή και ουσιαστική των χρηστών για την εφαρμογή και την ανάπτυξή τους, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό και την επικύρωση των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών. Για να αναβαθμιστεί η αξία για τους χρήστες, η συνεισφορά τους θα πρέπει να επιδιώκεται συστηματικά μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τελικούς χρήστες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών της Ένωσης και, κατά περίπτωση, από διεθνείς οργανισμούς. Προς το σκοπό αυτόν θα πρέπει να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας (το «Φόρουμ χρηστών») που να επικουρεί την επιτροπή του προγράμματος με τον προσδιορισμό των αναγκών των χρηστών, την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών και τον εντοπισμό κενών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής πρέπει να καθορίζει την οργάνωση της εν λόγω ομάδας εργασίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε συνιστώσας και κάθε υπηρεσίας εντός των συνιστωσών. Όποτε είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν στο φόρουμ χρηστών με βάση συστηματική και συντονισμένη διαβούλευση με τους χρήστες σε εθνικό επίπεδο.

(96)  Δεδομένου ότι η χρηστή δημόσια διακυβέρνηση απαιτεί ενιαία διαχείριση του προγράμματος, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των οντοτήτων στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσαν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες της επιτροπής που συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Για τους ίδιους λόγους, οι εκπρόσωποι τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών που έχουν συνάψει διεθνή συμφωνία με την Ένωση, όσον αφορά το πρόγραμμα, τις συνιστώσες ή τις υποσυνιστώσες του, θα μπορούσαν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής με την επιφύλαξη των περιορισμών ασφαλείας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Οι εκπρόσωποι των οντοτήτων στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και οι εκπρόσωποι τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες της επιτροπής. Οι όροι συμμετοχής των παρατηρητών και των ad hoc συμμετεχόντων θα πρέπει να καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των επιτροπών.

(97)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτίμηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Χ με σκοπό να επανεξεταστούν ή να συμπληρωθούν οι δείκτες όπου κριθεί απαραίτητο και να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με διατάξεις για τον καθορισμό πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(98)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, επειδή υπερβαίνει τις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες κάθε επιμέρους κράτους μέλους και μπορεί, ως εκ τούτου, λόγω του μεγέθους και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα με την ανάληψη δράσης σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(99)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των απαιτήσεων ασφαλείας του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ασκούν μέγιστο έλεγχο στις απαιτήσεις ασφαλείας του προγράμματος. Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων στον τομέα της ασφάλειας του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών που συνέρχονται σε ειδική σύνθεση ασφαλείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των θεμάτων ασφάλειας, ο πρόεδρος θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να εξεύρει λύσεις που έχουν την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη εντός της επιτροπής. Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των γενικών απαιτήσεων ασφαλείας του προγράμματος σε περιπτώσεις όπου η επιτροπή δεν εκδίδει γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης (το «πρόγραμμα»). Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης, καθώς και τους κανόνες για την υλοποίηση του προγράμματος.

2.  Ο παρών κανονισμός, αφενός, θεσπίζει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (ο «Οργανισμός»), ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, και, αφετέρου, καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του Οργανισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(0)  «Σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)»: ένα δίκτυο επίγειων και διαστημικών αισθητήρων που είναι σε θέση να επιτηρούν και να παρακολουθούν διαστημικά αντικείμενα, σε συνδυασμό με ικανότητες επεξεργασίας που αποσκοπούν στην παροχή δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικά με διαστημικά αντικείμενα σε τροχιά γύρω από τη Γη·

(1)  «διαστημικό σκάφος»: ▌αντικείμενο σε τροχιά που έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση συγκεκριμένης λειτουργίας ή αποστολής (π.χ. επικοινωνίες, πλοήγηση ή γεωσκόπηση), συμπεριλαμβανομένων των ▌δορυφόρων, των ανώτερων ορόφων των πυραύλων και των οχημάτων επανεισόδου στην ατμόσφαιρα. Τα διαστημικά σκάφη που δεν μπορούν να εκπληρώσουν πλέον την καθορισμένη αποστολή τους θεωρούνται μη λειτουργικά. Τα διαστημικά σκάφη σε εφεδρεία ή σε λειτουργία αναμονής εν όψει πιθανής επανενεργοποίησης θεωρούνται λειτουργικά·

(2)  «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού περιβάλλοντος στον Ήλιο και γύρω από τη Γη. Στα διαστημικά καιρικά φαινόμενα περιλαμβάνονται τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια, οι διακυμάνσεις των ηλιακών ανέμων, οι στεμματικές εκπομπές μάζας, οι γεωμαγνητικές καταιγίδες και δυναμικές, καταιγίδες ▌ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές διαταραχές ▌που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Γη και τις διαστημικές υποδομές·

(3)  «αντικείμενα κοντά στη Γη»: (NEO) φυσικά αντικείμενα στο ηλιακό σύστημα που μπορούν ενδεχομένως να προσεγγίσουν τη Γη·

(4)  «διαστημικό αντικείμενο»: κάθε τεχνητό αντικείμενο που υπάρχει στο απώτερο διάστημα·

(5)  «ακριβής γνώση της κατάστασης στο διάστημα» («SSA»): ολιστική προσέγγιση, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση όσον αφορά τους βασικότερους κινδύνους του διαστήματος, στους οποίους περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ διαστημικών αντικειμένων, θραυσμάτων και αντικειμένων που επανεισέρχονται στην ατμόσφαιρα, τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τα αντικείμενα κοντά στη Γη·

(6)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα και/ή δημοσιονομικές εγγυήσεις με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

(7)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο με βάση το εθνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο ή το διεθνές δίκαιο και έχει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού·

(8)  «τρίτη χώρα»: χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης·

(9)  «πληροφορίες SST»: δεδομένα SST που έχουν υποστεί επεξεργασία και γίνονται εύκολα κατανοητά από τον παραλήπτη·

(10)  «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι των διαστημικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων των διαστημικών αποβλήτων, οι οποίες λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή παραμέτρων τροχιάς διαστημικών αντικειμένων που προκύπτουν από παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)·

(11)  «ζεύξη επιστροφής»: υπηρεσία που συμβάλλει στην υπηρεσία παγκόσμιας παρακολούθησης των αεροσκαφών, όπως ορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας·

(12)  «Sentinel του Copernicus»: οι ειδικοί δορυφόροι του Copernicus, τα διαστημικά σκάφη ή τα ωφέλιμα φορτία διαστημικών σκαφών για τη διαστημική γεωσκόπηση·

(13)  «δεδομένα του Copernicus»: τα δεδομένα που παρέχονται από τους δορυφόρους Sentinel, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων τους·

(14)  «δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus που προέρχονται από τρίτους»: τα διαστημικά δεδομένα και πληροφορίες που έχουν αδειοδοτηθεί ή διατίθενται προς χρήση από το Copernicus και τα οποία προέρχονται από άλλες πηγές, πλην των δορυφόρων Sentinel·

(14α)  «υπηρεσίες Copernicus»: οι προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες γενικού και κοινού ενδιαφέροντος για την Ένωση και τα κράτη μέλη, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα και μετατρέπουν γεωσκοπικά δεδομένα, επιτόπια δεδομένα και άλλα επικουρικά δεδομένα σε επεξεργασμένες, συγκεντρωτικές και ερμηνευμένες πληροφορίες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών του Copernicus·

(15)  «επιτόπια δεδομένα του Copernicus»: τα δεδομένα παρατήρησης από επίγειους, επιπλέοντες ή αερομεταφερόμενους αισθητήρες, καθώς και τα δεδομένα αναφοράς και βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται με άδεια ή προσφέρονται προς χρήση στο Copernicus·

(16)  «πληροφορίες του Copernicus»: οι πληροφορίες που παράγονται από τις υπηρεσίες του Copernicus έπειτα από επεξεργασία ή μοντελοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων τους·

(17)  «οντότητα-καταπιστευματοδόχος»: νομική οντότητα που είναι ανεξάρτητη από την Επιτροπή ή τρίτο μέρος και λαμβάνει δεδομένα από την Επιτροπή ή το τρίτο μέρος με σκοπό την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων·

(18)  «διαστημικά απόβλητα»: κάθε διαστημικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών σκαφών ή θραυσμάτων και στοιχείων των διαστημικών σκαφών, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη ή επανεισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης και το οποίο είναι μη λειτουργικό ή δεν εξυπηρετεί πλέον συγκεκριμένο σκοπό, όπως τα τμήματα πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή οι ανενεργοί τεχνητοί δορυφόροι·

(19)  «αισθητήρας SST»: συσκευή ή συνδυασμός συσκευών, επίγεια ή διαστημικά ραντάρ, λέιζερ και τηλεσκόπια, που είναι σε θέση να πραγματοποιούν επιτήρηση ή παρακολούθηση του διαστήματος και μπορούν να μετρήσουν φυσικές παραμέτρους διαστημικών αντικειμένων, όπως το μέγεθος, τη θέση και την ταχύτητα·

(19α)  «συμμετέχοντες στο GOVSATCOM»: κράτη μέλη, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ, καθώς και οργανισμοί της Ένωσης, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί, στον βαθμό όπου οι οργανισμοί αυτοί, οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι·

(20)  «χρήστης του GOVSATCOM»: δημόσια αρχή της Ένωσης ή κράτους μέλους, φορέας επιφορτισμένος με την άσκηση των καθηκόντων δημόσιας αρχής, ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο, στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά με την εποπτεία και τη διαχείριση κρίσιμων για την ασφάλεια αποστολών, επιχειρήσεων και υποδομών·

(20α)  «Κόμβος GOVSATCOM»: επιχειρησιακό κέντρο με κύρια λειτουργία να συνδέει με ασφαλή τρόπο τους χρήστες GOVSATCOM με τους παρόχους ικανότητας και υπηρεσιών GOVSATCOM, και, συνεπώς, να βελτιστοποιεί την προσφορά και τη ζήτηση ανά πάσα στιγμή·

(21)  «περίπτωση χρήσης του GOVSATCOM»: επιχειρησιακό σενάριο σε συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο ζητούνται υπηρεσίες του GOVSATCOM·

(21α)  «Διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ» (ΔΠΕΕ): κάθε πληροφορία ή υλικό που έχει χαρακτηρισθεί με διαβάθμιση ασφαλείας ΕΕ και των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει ποικιλοτρόπως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·

(22)  «ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες»: μη διαβαθμισμένες πληροφορίες χωρίς την έννοια του άρθρου 9 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής το οποίο δημιουργεί υποχρέωση προστασίας των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών που ισχύει αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους οργανισμούς και όργανα της Ένωσης που υποχρεούνται εκ του νόμου να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής·

(23)  «χρήστες του Copernicus»:

«βασικοί χρήστες του Copernicus», οι οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus και έχουν, επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την εξέλιξή του, είναι τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί δημόσιοι φορείς, στην Ένωση ή σε κράτη που συμμετέχουν στο Copernicus, στους οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση μη στρατιωτικών δημόσιων πολιτικών, μεταξύ των οποίων πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την προστασία, περιλαμβανομένης της προστασίας των υποδομών, και την ασφάλεια· «άλλοι χρήστες του Copernicus», οι οποίοι επωφελούνται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus και στους οποίους περιλαμβάνονται, ειδικότερα, ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εμπορικοί και ιδιωτικοί φορείς, φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και διεθνείς οργανισμοί·

(24)  «συμμετέχοντα κράτη του Copernicus»: τρίτες χώρες οι οποίες συνεισφέρουν οικονομικά και συμμετέχουν στο Copernicus βάσει διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ένωση.

Άρθρο 3

Συνιστώσες του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες:

α)  ένα αυτόνομο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, που αποτελείται από μια συστοιχία δορυφόρων, κέντρα και ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, και προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονομέτρησης, ενώ παράλληλα ενσωματώνει ▌τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Galileo»)·

β)  ένα περιφερειακό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, που αποτελείται από κέντρα και επίγειους σταθμούς, καθώς και από διάφορους πομποδέκτες εγκατεστημένους σε γεωσύγχρονους δορυφόρους, και που ενισχύει και διορθώνει τα ανοικτά σήματα που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα GNSS, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, καθώς και για τη γεωργία («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση» ή «EGNOS»)·

γ)  ένα λειτουργικό αυτόνομο μη στρατιωτικό σύστημα γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, που επωφελείται από τις υπάρχουσες εθνικές και ευρωπαϊκές ικανότητες και το οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων, επίγειων υποδομών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και των υποδομών διανομής, στη βάση μιας πλήρους και ελεύθερης πολιτικής ανοικτών δεδομένων και το οποίο, κατά περίπτωση, ενσωματώνει ▌τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)·

δ)  ένα σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος, που αποσκοπεί στη βελτίωση, τη λειτουργία και την παροχή δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικά με την επιτήρηση και την παρακολούθηση ▌διαστημικών αντικειμένων σε τροχιά γύρω από τη Γη (υποσυνιστώσα «SST»), και το οποίο συμπληρώνεται από παραμέτρους παρατήρησης που σχετίζονται με διαστημικά καιρικά φαινόμενα (υποσυνιστώσα «SWE») και με την παρακολούθηση του κινδύνου προσέγγισης της Γης (ακριβής γνώση της κατάστασης στο διάστημα «SSA») από αντικείμενα κοντά στη Γη (υποσυνιστώσα «NEO»)·

ε)  μια ▌υπηρεσία δορυφορικών επικοινωνιών υπό κυβερνητικό και μη στρατιωτικό έλεγχο που επιτρέπει την παροχή ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών σε αρχές της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες διαχειρίζονται κρίσιμες για την ασφάλεια αποστολές και υποδομές («GOVSATCOM»).

▌ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής και αυτόνομης πρόσβασης στο διάστημα για το πρόγραμμα και για την προαγωγή ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα, προηγούμενου και επόμενου σταδίου, την ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος της Ένωσης και την ενίσχυση της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα.

Άρθρο 4

Στόχοι

1.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

α)  να παρέχει ή να συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και να υποστηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και τη σχετική τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων, για την κλιματική αλλαγή, τις μεταφορές και την ασφάλεια ▌·

β)  να μεγιστοποιεί τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ιδίως με την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ανάντη και κατάντη τομέων, που θα περιλαμβάνουν τις μικρές, μεσαίου μεγέθους και νεοφυείς επιχειρήσεις, επιτρέποντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση, και με την προώθηση της ευρύτερης δυνατής αφομοίωσης και χρήσης των δεδομένων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης εξασφαλίζοντας παράλληλα συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ένωσης που διεξάγονται στο πλαίσιο του κανονισμού «Ορίζων Ευρώπη»·

γ)  να ενισχύει την προστασία, την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της και να ενισχύει την αυτονομία της, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογίες ▌·

δ)  να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα στη διεθνή σκηνή, να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, να ενισχύει την ευρωπαϊκή διαστημική διπλωματία, μεταξύ άλλων προωθώντας τις αρχές της αμοιβαιότητας και του θεμιτού ανταγωνισμού και να ενισχύει τον ρόλο της στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, στην υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά ▌τη βιώσιμη ανάπτυξη, και να προωθεί την αντίληψη του διαστήματος ως κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας·

ε)  να ενισχύει την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα όλων των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα που αφορούν τα διαστημικά αντικείμενα και τον πολλαπλασιασμό των αποβλήτων, καθώς και του διαστημικού περιβάλλοντος, με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της εφαρμογής τεχνολογιών για τη διάθεση διαστημικών σκαφών στο τέλος της επιχειρησιακής ζωής τους και για τη διάθεση διαστημικών υπολειμμάτων.

6α.  Η διεθνής συνεργασία είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί βασικό στοιχείο της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη και για την προώθηση του ρόλου της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα στον διαστημικό τομέα. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για να συμβάλει και να επωφεληθεί από τις διεθνείς προσπάθειες μέσω πρωτοβουλιών διαστημικής διπλωματίας για την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο (για παράδειγμα διμερείς διάλογοι, εργαστήρια του κλάδου, στήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ) και να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να προωθήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό, μοχλεύοντας επίσης πρωτοβουλίες οικονομικής διπλωματίας. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες διαστημικής διπλωματίας θα πρέπει να είναι σε πλήρη συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις υφιστάμενες πολιτικές, προτεραιότητες και μέσα της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα η Ένωση έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της, ώστε να παραμείνει στην πρωτοπορία της διεθνούς σκηνής.

2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)  για το Galileo και το EGNOS: να παρέχουν σε μακροπρόθεσμη βάση προηγμένες και ▌ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών·

β)  για το Copernicus: να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα, πληροφορίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες που ενσωματώνουν άλλες πηγές δεδομένων, σε μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη βάση, και να υποστηρίζει τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών της και των ενεργειών που βασίζονται σε ανάγκες των χρηστών·

γ)  για την ακριβή γνώση της κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων και διαστημικών αποβλήτων, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης και της αυτονομίας των ικανοτήτων SST σε επίπεδο Ένωσης και να προσφέρει υπηρεσίες διαστημικών καιρικών συνθηκών και να πραγματοποιήσει τη χαρτογράφηση και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των κρατών μελών·

δ)  για το GOVSATCOM: να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών για τους χρήστες του GOVSATCOM·

ε)  να υποστηρίξει την αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης·

στ)  να προωθήσει την ανάπτυξη μιας ισχυρής ενωσιακής οικονομίας στον τομέα του διαστήματος, υποστηρίζοντας το διαστημικό οικοσύστημα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες και τη δημιουργία ικανοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές, μεσαίου μεγέθους και νεοφυείς επιχειρήσεις ή τα νομικά και φυσικά πρόσωπα από την Ένωση που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό ▌.

Άρθρο 5

Πρόσβαση στο διάστημα

1.  Το πρόγραμμα στηρίζει την προμήθεια και την ομαδοποίηση των υπηρεσιών εκτόξευσης για τις ανάγκες του προγράμματος και, μετά από αίτημά τους, την ομαδοποίηση των υπηρεσιών για τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς.

2.  Σε συνέργεια με άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, και με την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στον τομέα της πρόσβασης στο διάστημα, το πρόγραμμα μπορεί να στηρίζει:

α)  προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής ανάπτυξης, σε συστήματα εκτόξευσης στο διάστημα που είναι αναγκαία για την εκτόξευση δορυφόρων, περιλαμβανομένων εναλλακτικών τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων για την πρόσβαση στο διάστημα, για την υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος·

β)  προσαρμογές στις επίγειες υποδομές διαστήματος, περιλαμβανομένων των νέων εξελίξεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 6

Δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του διαστημικού τομέα της Ένωσης

1.   Το πρόγραμμα προάγει την ανάπτυξη ικανοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και, συνεπώς, στηρίζει:

α)  δραστηριότητες καινοτομίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών και μέτρα για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων που προκύπτουν από δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και τη στήριξη της ανάπτυξης του κατάντη τομέα, ιδίως μέσω συνεργειών με άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Invest EU·

β)  δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημόσιας ζήτησης και της καινοτομίας του δημόσιου τομέα, προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

γ)  την επιχειρηματικότητα, από πρώιμο στάδιο μέχρι την κλιμάκωση, σύμφωνα με το άρθρο 21, με τη στήριξη και σε άλλες διατάξεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ, και με τη χρήση μιας προσέγγισης πρώτης σύμβασης·

δ)  τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις διαστημικού οικοσυστήματος, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, με τη μορφή ενός δικτύου διαστημικών κόμβων που συγκεντρώνουν, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, παράγοντες από τον διαστημικό, τον ψηφιακό και άλλους τομείς, καθώς και χρήστες, και το οποίο θα έχει ως στόχο να προσφέρει υποστήριξη, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων και να ενισχύσει τη συνεργασία με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη·

ε)  την παροχή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, , μεταξύ άλλων για επαγγελματίες, επιχειρηματίες, πτυχιούχους και σπουδαστές, ιδίως μέσω συνεργειών με εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, για την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων·

στ)  την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και δοκιμών για επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σπουδαστές και επιχειρηματίες·

ζ)  δραστηριότητες πιστοποίησης και τυποποίησης·

η)  ενίσχυση των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση μέσω ευρείας συμμετοχής των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, σε όλες τις συνιστώσες του προγράμματος, ιδίως μέσω των διατάξεων του άρθρου 14, και σε μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

2.  Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποστηρίζεται η ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων σε κράτη μέλη με αναδυόμενη διαστημική βιομηχανία, προκειμένου να παρέχονται σε όλα τα κράτη μέλη ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στο διαστημικό πρόγραμμα.

Άρθρο 7

Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί που συνδέονται με το πρόγραμμα

1.  Οι συνιστώσες του προγράμματος, με την εξαίρεση του SST και του GOVSATCOM, είναι ανοικτές στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών.

2.  Οι συνιστώσες του προγράμματος, με την εξαίρεση του SST, είναι επίσης ανοικτές σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

α)  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

β)  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματοδοτικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών εξόδων τους. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] [του νέου δημοσιονομικού κανονισμού]·

γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα ή, κατά περίπτωση, πρόσβαση στις ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες·

δ)  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

δ α)  διασφαλίζει, εάν κριθεί σκόπιμο, τα στρατηγικά και κυριαρχικά συμφέροντα της Ένωσης σε όλους τους συναφείς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ή βιομηχανικής στρατηγικής αυτονομίας·

3.  Οι συνιστώσες του προγράμματος είναι ανοικτές στις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσονται τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Άρθρο 8

Πρόσβαση στις συνιστώσες SST, GOVSATCOM και PRS, από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

1.  Τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν στο GOVSATCOM, όπως αναφέρεται στο άρθρο 67, ή να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από το SST μόνο όταν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτουν συμφωνία η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των λεπτομερών κανόνων για την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, πληροφορίες, ικανότητες και υπηρεσίες, και το πλαίσιο για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

2.  Η πρόσβαση τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών στην κυβερνητική υπηρεσία που παρέχει το Galileo διέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 5 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20).

Άρθρο 9

Κυριότητα και χρήση των περιουσιακών στοιχείων

1.  Η Ένωση έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι σχετικές συμβάσεις, συμφωνίες και λοιπές ρυθμίσεις σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες, που μπορούν να έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία ή την ανάπτυξη των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ένα τέτοιο καθεστώς κυριότητας σχετικά με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα υλικά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος, όταν οι δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την ανάπτυξη τέτοιου είδους περιουσιακών στοιχείων:

α)  πραγματοποιούνται δυνάμει επιχορηγήσεων ή βραβείων που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Ένωση·

β)  δεν χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ένωση ή

γ)  συνδέονται με την ανάπτυξη, κατασκευή ή χρήση δεκτών PRS που ενσωματώνουν ΔΠΕΕ ή κατασκευαστικών μερών των εν λόγω δεκτών.

3.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν το κατάλληλο καθεστώς κυριότητας και χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και, όσον αφορά το στοιχείο γ), ότι η Ένωση μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους δέκτες PRS και να παραχωρεί τη χρήση τους σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ.

4.  Η Επιτροπή επιδιώκει τη σύναψη συμβάσεων ή άλλων ρυθμίσεων με τρίτα μέρη όσον αφορά:

α)  ήδη υφιστάμενα δικαιώματα κυριότητας για υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος·

β)  την απόκτηση των δικαιωμάτων κυριότητας ή χορήγησης άδειας για άλλα υλικά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος.

5.  Η Επιτροπή διασφαλίζει, μέσω κατάλληλου πλαισίου, τη βέλτιστη χρήση των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υπό την ιδιοκτησία της Ένωσης.

6.  Ειδικότερα, στην περίπτωση που τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία συνίστανται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή διαχειρίζεται τα δικαιώματα αυτά όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της αξίας τους, καθώς και τα νόμιμα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την ανάγκη για αρμονική ανάπτυξη των αγορών και νέων τεχνολογιών και για τη συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος. Προς τούτο, διασφαλίζει ιδίως ότι οι σχετικές συμβάσεις, συμφωνίες και άλλες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων αυτών σε τρίτους ή τη χορήγηση αδειών τρίτων για τα δικαιώματα αυτά, μεταξύ των άλλων και στον δημιουργό των εν λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και ότι ο Οργανισμός μπορεί να απολαύει ελεύθερα των εν λόγω δικαιωμάτων όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3α ή οι συμφωνίες συνεισφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 περιέχουν σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν τη χρήση των δικαιωμάτων αυτών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και τις άλλες εντεταλμένες οντότητες, όπου είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και τους όρους για τη χρήση αυτή.

Άρθρο 10

Εγγύηση

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από νομικά δεσμευτικές διατάξεις, οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και πληροφοριών ενημερώνονται δεόντως.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027, περιλαμβανομένων των συναφών κινδύνων, ανέρχεται σε 16,9 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

Η ▌κατανομή του ποσού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιμερίζεται στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

α)  για το Galileo και το EGNOS: 9,7 δισ. EUR·

β)  για το Copernicus: 6 δισ. EUR·

γ)  για τα SSA/GOVSATCOM: 1,2 δισ. EUR.

2.  Πρόσθετα μέτρα, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, δηλαδή δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 5 και 6,χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος.

3.  Οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης που διατίθενται για το πρόγραμμα καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να καλύπτουν:

α)  μελέτες και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με το κόστος και τους χρονικούς περιορισμούς του·

β)  δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας, για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, εφόσον συνδέονται άμεσα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, με στόχο, ιδίως, τη δημιουργία συνεργειών με άλλες πολιτικές της Ένωσης·

γ)  τα δίκτυα της τεχνολογίας πληροφοριών, η λειτουργία των οποίων είναι η επεξεργασία ή η ανταλλαγή πληροφοριών, και τα μέτρα διοικητικής διαχείρισης, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας, που υλοποιούνται από την Επιτροπή·

δ)  τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

4.  Δράσεις που λαμβάνουν σωρευτική χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα της Ένωσης ελέγχονται λογιστικά μόνο μία φορά, καλύπτοντας όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους εφαρμοστέους κανόνες τους.

5.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που αφορούν το πρόγραμμα και που καλύπτουν δραστηριότητες οι οποίες εκτείνονται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα οικονομικά έτη σε ετήσιες δόσεις.

6.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 12

Έσοδα για ειδικό προορισμό

1.  Τα έσοδα που παράγονται από τις συνιστώσες του προγράμματος καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας από την οποία προήλθαν τα έσοδα.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια συνιστώσα του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία δεν δημιουργούν καμία οικονομική ή τεχνική επιβάρυνση ή καθυστέρηση της οικείας συνιστώσας. Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3, κατά πόσον πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.

3.  Η πρόσθετη χρηματοδότηση στην οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο αντιμετωπίζεται ως εξωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το [άρθρο 21 παράγραφος 2] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 13

Εκτέλεση και μορφές της ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με άμεση διαχείριση, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.

3.  Όταν ο προϋπολογισμός του Copernicus εκτελείται με έμμεση διαχείριση οι κανόνες δημοσίων προμηθειών των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού μπορούν να εφαρμόζονται στην προβλεπόμενη από τα άρθρα 62 και 154 του δημοσιονομικού κανονισμού έκταση. Οι ειδικές προσαρμογές που είναι αναγκαίες για τους εν λόγω κανόνες καθορίζονται στις σχετικές συμφωνίες συνεισφοράς.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο 14

Αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις

1.  Η αναθέτουσα αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων για τον σκοπό του προγράμματος:

α)  προωθεί σε όλα τα κράτη μέλη, σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, την ευρύτερη και πιο ανοικτή δυνατή συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων, και ιδίως νεοφυών επιχειρήσεων, νεοεισερχόμενων, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ▌, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της υπεργολαβίας από τους προσφέροντες·

β)  εξασφαλίζει ουσιαστικό ανταγωνισμό και, όπου είναι δυνατό, αποφεύγει την υπέρμετρη εξάρτηση από έναν και μόνο πάροχο, ιδίως για τον κρίσιμο εξοπλισμό και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της συνέχειας των υπηρεσιών·

γ)  κατά παρέκκλιση από το άρθρο 167 του δημοσιονομικού κανονισμού, χρησιμοποιεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, πολλαπλές πηγές εφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερος γενικός έλεγχος όλων των συνιστωσών του προγράμματος, του κόστους και του χρονοδιαγράμματός τους·

γ γ)  εφαρμόζει τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης και του θεμιτού ανταγωνισμού σε ολόκληρη τη βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού, της υποβολής προσφορών βάσει διαφανών και επικαιροποιημένων πληροφοριών, της σαφούς κοινοποίησης πληροφοριών για τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των δυνητικών υποψηφίων, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων·

δ)  προωθεί την αυτονομία της Ένωσης, ιδίως στο τεχνολογικό επίπεδο·

ε)  συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των συνιστωσών του προγράμματος και συμβάλλει στην προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της·

ε ε)  προωθεί τη συνέχεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών·

στ)  πληροί τα κατάλληλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

2.  Το συμβούλιο ανάθεσης συμβάσεων, στο πλαίσιο της Επιτροπής, εξετάζει ενδελεχώς τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων σχετικά με όλες τις συνιστώσες του προγράμματος και παρακολουθεί τη συμβατική εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ που έχει ανατεθεί στις εντεταλμένες οντότητες. Κατά περίπτωση, καλούνται οι εκπρόσωποι των εντεταλμένων οντοτήτων.

Άρθρο 15

Συμβάσεις με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις

1.  Όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις υποδομές, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις.

2.  Η σύμβαση με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις περιλαμβάνει μία σταθερή δόση που καταλήγει σε σταθερή δέσμευση όσον αφορά την παροχή των εργασιών, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην σύμβαση για την εν λόγω δόση, καθώς και μία ή περισσότερες υπό δημοσιονομικούς και εκτελεστικούς όρους δόσεις. Τα έγγραφα της προσφοράς αναφέρουν τα στοιχεία των συμβάσεων με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις. Ορίζουν, ιδίως, το αντικείμενο της σύμβασης, την τιμή ή τους όρους καθορισμού της και τους όρους παροχής των εργασιών, των προμηθειών και των υπηρεσιών σε κάθε δόση.

3.  Οι υποχρεώσεις της σταθερής δόσης αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο· το ίδιο ισχύει για τις υποχρεώσεις κάθε υπό όρους καταβαλλόμενης δόσης, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων των προηγούμενων δόσεων.

4.  Για την εκτέλεση κάθε υπό όρους καταβαλλόμενης δόσης προαπαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στον εργολάβο με τη σύμβαση.

Άρθρο 16

Συμβάσεις απόδοσης του κόστους

1.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει σύμβαση ολικής ή μερικής απόδοσης του κόστους, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Η τιμή που πρέπει να καταβληθεί συνίσταται, αφενός, στην απόδοση όλων των άμεσων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, όπως το κόστος του εργατικού δυναμικού, των υλικών, των αναλωσίμων, και της χρήσης του εξοπλισμού και των αναγκαίων υποδομών για την εκτέλεση της σύμβασης, και, αφετέρου, στην απόδοση των έμμεσων δαπανών, ενός καθορισμένου κέρδους και μιας κατάλληλης συμμετοχής στα κέρδη με βάση την επίτευξη των στόχων όσον αφορά την εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα.

2.  Οι συμβάσεις απόδοσης του κόστους προβλέπουν ανώτατη τιμή.

3.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει σύμβαση μερικής ή ολικής απόδοσης του κόστους σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη ή δεν είναι σκόπιμη η παροχή σταθερής τιμής με ακρίβεια, λόγω των εγγενών αβεβαιοτήτων στην εκτέλεση της σύμβασης, επειδή:

α)  η σύμβαση έχει πολύ περίπλοκα στοιχεία ή στοιχεία που απαιτούν τη χρήση νέας τεχνολογίας και περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, σημαντικό αριθμό τεχνικών κινδύνων ή

β)  οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης πρέπει, για επιχειρησιακούς λόγους, να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και αν δεν είναι ακόμη δυνατόν να καθοριστεί μια σταθερή και οριστική τιμή συνολικά, επειδή υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι ή επειδή η εκτέλεση της σύμβασης εξαρτάται εν μέρει από την εκτέλεση άλλων συμβάσεων.

4.  Η ανώτατη τιμή σύμβασης ολικής ή μερικής απόδοσης του κόστους είναι η ανώτατη καταβλητέα τιμή. Η τιμή της σύμβασης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σύμφωνα με το [άρθρο 172] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 17

Υπεργολαβία

1.  Η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να ενθαρρύνει τις νεοεισερχόμενες, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις και τη διασυνοριακή συμμετοχή τους, και να παρέχει την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, προστατεύοντας παράλληλα την ▌αυτονομία της Ένωσης, ζητεί από τον προσφέροντα να αναθέσει σε υπεργολάβους ένα μέρος της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας σε εταιρείες άλλες από εκείνες που ανήκουν στον όμιλο του προσφέροντος.

3.  Τυχόν παρέκκλιση από αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 αιτιολογείται από τον προσφέροντα.

4.  Για συμβάσεις άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 30% της αξίας της σύμβασης ανατίθεται υπεργολαβικά, με διαγωνισμό σε διάφορα επίπεδα, σε εταιρείες εκτός της ομάδας του κύριου αντισυμβαλλομένου, ιδίως προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 107 παράγραφος 1 για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, όσον αφορά τις συμβάσεις που υπογράφονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Επιχορηγήσεις, βραβεία και συνδυαστικές πράξεις

Άρθρο 18

Επιχορηγήσεις και βραβεία

1.  Η Ένωση μπορεί να καλύπτει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης.

2.  Κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 181 παράγραφος 6] του δημοσιονομικού κανονισμού, όταν εφαρμόζονται κατ’ αποκοπή συντελεστές, ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επιτρέπει ή να επιβάλλει τη χρηματοδότηση των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου με μέγιστο όριο το 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων ▌δαπανών της ενέργειας.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να δηλώνονται με μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ή μοναδιαίας δαπάνης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 100.

4.  Κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 204] του δημοσιονομικού κανονισμού, το μέγιστο ποσό χρηματοδοτικής στήριξης που μπορεί να καταβληθεί σε τρίτο δεν υπερβαίνει τα 200 000 EUR.

Άρθρο 19

Κοινές προσκλήσεις για τις επιχορηγήσεις

Η Επιτροπή ή μια εντεταλμένη οντότητα στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί να εκδώσει κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με οντότητες, φορείς ή πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, ισχύουν οι κανόνες που αναφέρονται στον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι διαδικασίες αξιολόγησης περιλαμβάνουν μια ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Οι επιτροπές αξιολόγησης συμμορφώνονται προς το άρθρο 150 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η συμφωνία επιχορήγησης προσδιορίζει τη ρύθμιση που εφαρμόζεται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 20

Επιχορηγήσεις για προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις και δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων

1.  Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ή να έχουν ως πρωταρχικό στόχο προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις ή δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων που εκτελούνται από τους δικαιούχους οι οποίοι είναι αναθέτουσες αρχές ή οντότητες, όπως ορίζονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.  Οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων:

α)  συμμορφώνονται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας, καθώς και με τους κανόνες ανταγωνισμού·

β)  για προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις, δύνανται να προβλέπουν ειδικούς όρους, όπως ο περιορισμός του τόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που αφορά η σύμβαση στο έδαφος των κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών·

γ)  είναι δυνατό να επιτρέπουν την ανάθεση πολλαπλών συμβάσεων με την ίδια διαδικασία («πολλαπλές πηγές»)· και

δ)  προβλέπουν την ανάθεση των συμβάσεων στον/στους προσφέροντα/-ες με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, διασφαλίζοντας παράλληλα την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

3.  Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσματα σε προεμπορική δημόσια σύμβαση είναι κύριος τουλάχιστον των συναφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες αρχές απολαύουν τουλάχιστον δικαιωμάτων πρόσβασης, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων χρήσης, στα αποτελέσματα για ίδια χρήση, καθώς και του δικαιώματος να χορηγούν, ή να απαιτούν από τους συμμετέχοντες αναδόχους να χορηγούν, μη αποκλειστικές άδειες σε τρίτους με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων για την αναθέτουσα αρχή υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω χορήγησης αδειών. Εάν ένας ανάδοχος δεν αξιοποιήσει εμπορικά τα αποτελέσματα μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την προεμπορική δημόσια σύμβαση, όπως ορίζεται στη σύμβαση, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν να μεταβιβάσει την κυριότητα των αποτελεσμάτων στις αναθέτουσες αρχές.

Άρθρο 21

Συνδυαστικές πράξεις

Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο Χ του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άλλες χρηματοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 22

Σωρευτική, συμπληρωματική και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.  Δράση που έχει λάβει συνεισφορά από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης μπορεί επίσης να λάβει συνεισφορά δυνάμει του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες έκαστου συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που ορίζουν τους όρους της στήριξης.

2.  Δράσεις που λαμβάνουν την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας» ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·

β)  συμμορφώνονται με τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

γ)  δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του οικείου προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο που παρέχει στήριξη.

Άρθρο 24

Ομαδοποιημένες δημόσιες συμβάσεις

1.  Επιπλέον των διατάξεων [του άρθρου 165] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή και ο Οργανισμός μπορούν να διενεργούν διαδικασίες ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή άλλους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος.

2.  Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις που ισχύουν στο [άρθρο 165] του δημοσιονομικού κανονισμού εφαρμόζονται κατ’ αναλογία υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διαδικαστικές διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα.

Άρθρο 25

Προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας

Όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων της Ένωσης, καθώς και της αυτονομίας της βιομηχανικής βάσης στην οποία στηρίζονται, η Επιτροπή καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που ισχύουν για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, επιδοτήσεων ή βραβείων που καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η ανάγκη οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος και να δεσμευθούν ότι θα διενεργούν τις σχετικές δραστηριότητες εντός της Ένωσης ▌. Οι εν λόγω όροι περιλαμβάνονται στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, της επιχορήγησης ή του βραβείου, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων, εφαρμόζονται οι όροι σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της προκύπτουσας σύμβασης.

Άρθρο 26

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν μια τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα με απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παραχωρεί τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται ώστε ο αρμόδιος διατάκτης, η ▌OLAF ▌και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ▌.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 27

Αρχές διακυβέρνησης

Η διακυβέρνηση του προγράμματος στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α)  αυστηρή κατανομή καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ των οντοτήτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση κάθε συνιστώσας και μέτρου του προγράμματος, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, του Οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων, με βάση τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις αλληλεπικαλύψεις δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων·

α α)  καταλληλότητα της δομής διακυβέρνησης για τις ειδικές ανάγκες κάθε συνιστώσας και μέτρου του προγράμματος, ανάλογα με την περίπτωση·

β)  στιβαρός έλεγχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων με την αυστηρή τήρηση των δαπανών, του χρονοδιαγράμματος και των επιδόσεων από όλες τις οντότητες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων και καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

γ)  διαφανή και οικονομικά αποδοτική διαχείριση·

γ γ)  συνέχεια της υπηρεσίας και αναγκαία συνέχεια της υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από σημαντικές απειλές·

δ)  συστηματική και διαρθρωμένη συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών των δεδομένων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, καθώς και των σχετικών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων ▌·

ε)  συνεχείς προσπάθειες για τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων.

Άρθρο 28

Ο ρόλος των κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεισφέρουν τις τεχνικές τους ικανότητες, την τεχνογνωσία και βοήθεια, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας και, όταν είναι σκόπιμο και εφικτό, θέτοντας στη διάθεση της Ένωσης τα δεδομένα, τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τις υποδομές που έχουν στην κατοχή τους ή που βρίσκονται στο έδαφός τους, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας την αποδοτική και απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων δεδομένων και συνεργαζόμενα με την Επιτροπή για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των επιτόπιων δεδομένων που απαιτούνται από το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες ισχύουσες άδειες και υποχρεώσεις.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, συγκεκριμένα καθήκοντα σε οργανισμούς των κρατών μελών, εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί έχουν οριστεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής πράξης, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 2, εκδίδει τις αποφάσεις συνεισφοράς που αφορούν τις συμφωνίες συνεισφοράς.

2α.  Σε ορισμένες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, συγκεκριμένα καθήκοντα σε οργανισμούς των κρατών μελών, εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί έχουν οριστεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

2αα.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του προγράμματος ▌, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας για την προστασία, στο κατάλληλο επίπεδο, των συχνοτήτων που απαιτούνται γι’ αυτό το πρόγραμμα.

2β.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να συνεργάζονται για τη διεύρυνση της απορρόφησης των δεδομένων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από το πρόγραμμα.

2γ.  Όταν είναι εφικτό, η συνεισφορά των κρατών μελών στο φόρουμ χρηστών που αναφέρεται στο άρθρο 107 βασίζεται σε συστηματική και συντονισμένη διαβούλευση με κοινότητες τελικών χρηστών σε εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα Galileo, EGNOS και Copernicus.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για να αναπτύξουν την επιτόπια συνιστώσα και τις υπηρεσίες βαθμονόμησης εδάφους που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των διαστημικών συστημάτων και για να διευκολύνουν την πλήρη αξιοποίηση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων και των δεδομένων αναφοράς, με την αξιοποίηση των υπαρχουσών ικανοτήτων.

4.  Στον τομέα της ασφάλειας, τα κράτη μέλη ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 4.

Άρθρο 29

Ο ρόλος της Επιτροπής

1.  Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας, χωρίς να θίγονται οι προνομίες των κρατών μελών στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, και εποπτεύει την υλοποίησή του, χωρίς να επηρεάζονται άλλες πολιτικές της Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται οποιαδήποτε συνιστώσα ή υποσυνιστώσα του προγράμματος που δεν έχει ανατεθεί σε άλλη οντότητα, ιδίως το GOVSATCOM, το NEO, τον καιρό στο διάστημα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο δ).

3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή κατανομή των καθηκόντων και των ευθυνών μεταξύ των διάφορων οντοτήτων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και συντονίζει τις δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι όλες οι εντεταλμένες οντότητες που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος προστατεύουν το συμφέρον της Ένωσης, εγγυώνται τη χρηστή διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης και συμμορφώνονται με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον παρόντα κανονισμό.

3α.  Η Επιτροπή συνάπτει με τον Οργανισμό και, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο του 2004, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο [άρθρο 130] του δημοσιονομικού κανονισμού και αναφέρεται στο άρθρο 31α.

4.  Όταν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθορίζει τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις για την εφαρμογή και την εξέλιξη των εν λόγω συνιστωσών και των υπηρεσιών που παρέχουν, αφού ζητήσει τη γνώμη των χρηστών και όλων των άλλων οικείων ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένου και του κατάντη τομέα. Κατά τον καθορισμό των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων, η Επιτροπή αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή οπισθόδρομης συμβατότητας.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21.

5.  Η Επιτροπή ▌διασφαλίζει ότι η αξιοποίηση και ▌χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προωθείται και μεγιστοποιείται, χωρίς να θίγονται τα καθήκοντα του Οργανισμού ή άλλων εντεταλμένων οντοτήτων, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας την κατάλληλη ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών και φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών και προάγοντας ένα σταθερό μακροπρόθεσμο περιβάλλον. Αναπτύσσει τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ των εφαρμογών των διάφορων συνιστωσών του προγράμματος. Εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του προγράμματος και άλλων ενωσιακών δράσεων και προγραμμάτων.

6.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον ▌τομέα του διαστήματος σε ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, όταν αρμόζει στο πρόγραμμα, διευκολύνει τη σύγκλιση των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και εξελίξεων στον διαστημικό τομέα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται, κατά περίπτωση και με τον τομέα της αρμοδιότητάς της, με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

7.  Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 107 σχετικά με τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και των συμβάσεων που συνάπτονται με επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των υπεργολαβιών.

Άρθρο 30

Ο ρόλος του Οργανισμού

1.  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα ακόλουθα οικεία καθήκοντα:

α)  εξασφαλίζει, μέσω του οικείου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, τη διαπίστευση ασφαλείας όλων των συνιστωσών του προγράμματος σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου V·

β)  εκτελεί άλλα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3·

γ)  αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάπτυξης της αγοράς και προβολής ▌των υπηρεσιών που προσφέρουν το Galileo και το EGNOS, και ιδίως δραστηριότητες που σχετίζονται με τον συντονισμό της απορρόφησης από την αγορά και των αναγκών των χρηστών·

γ α)  αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας, προώθησης και ανάπτυξης της αγοράς δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από το πρόγραμμα Copernicus, με την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από άλλες εντεταλμένες οντότητες και από την Επιτροπή·

δ)  παρέχει ▌εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων για την προετοιμασία των προτεραιοτήτων της κατάντη σχετικής με το διάστημα έρευνας.

2.  Η Επιτροπή αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα στον Οργανισμό:

α)  τη διαχείριση της εκμετάλλευσης του EGNOS και του Galileo που καλύπτει τις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 43·

β)  τον γενικό συντονισμό των πτυχών του GOVSATCOM που αφορούν τον χρήστη σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, άλλες οντότητες, τους οικείους οργανισμούς της Ένωσης και την ΕΥΕΔ για αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων·

γ)  την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει των συνιστωσών του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών στοιχείων και των ολοκληρωμένων εφαρμογών που βασίζονται στα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Galileo, EGNOS και Copernicus, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η χρηματοδότηση έχει διατεθεί για τέτοιες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού xx ή, όπου είναι αναγκαίο, για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

δ)  την ανάληψη δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την απορρόφηση από τους χρήστες δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, εκτός από το Galileo και το EGNOS, με την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του Copernicus που έχουν ανατεθεί σε άλλες οντότητες·

ε)  ειδικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.

3.  Η Επιτροπή μπορεί, στη βάση των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 6, να αναθέτει άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλληλεπικαλύπτονται με δραστηριότητες που εκτελούνται από άλλες εντεταλμένες οντότητες στο πλαίσιο του προγράμματος και ότι έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

3α.  Όταν ανατίθενται δραστηριότητες στον Οργανισμό, εξασφαλίζονται οι κατάλληλοι οικονομικοί, ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι για την εφαρμογή τους.

5.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και με την επιφύλαξη της αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, συγκεκριμένες δραστηριότητες σε άλλες οντότητες, σε τομείς των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, υπό τους όρους της έμμεσης διαχείρισης που αφορούν την Επιτροπή.

Άρθρο 31

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

1.  Υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος επιφορτίζεται με τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  όσον αφορά το Copernicus: συντονισμός της διαστημικής συνιστώσας και της εφαρμογής για τη διαστημική συνιστώσα του Copernicus και της εξέλιξής της, ανάπτυξηκαι κατασκευή των διαστημικών υποδομών του Copernicus, περιλαμβανομένων των λειτουργιών των εν λόγω υποδομών και σχετικές προμήθειες, εκτός εάν αυτό γίνεται από άλλες οντότητες και, κατά περίπτωση, πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων·

β)  όσον αφορά το Galileo και το EGNOS: εξέλιξη συστημάτων, σχεδιασμός και ανάπτυξη μερών του επίγειου σκέλους και ▌δορυφόρων, περιλαμβανομένης της δοκιμής και της επικύρωσης·

γ)  όσον αφορά όλες τις συνιστώσες του προγράμματος: δραστηριότητες ανάντη έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του.

1α.  Με βάση αξιολόγηση της Επιτροπής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μπορεί να επιφορτισθεί με άλλα καθήκοντα, στη βάση των αναγκών του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επικαλύπτουν τις δραστηριότητες που εκτελούνται από άλλη εντεταλμένη οντότητα στο πλαίσιο του προγράμματος και ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

4.  Με την επιφύλαξη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 31α, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορούν να ζητήσουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να παράσχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, υπό αμοιβαία συμφωνημένους όρους.

Άρθρο 31α

Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης

1.  Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3α:

α)  καθορίζει με σαφήνεια τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά κάθε συνιστώσα του προγράμματος, καθώς και τους αναγκαίους μηχανισμούς συντονισμού και ελέγχου·

β)  επιβάλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας της Ένωσης που ορίζονται στις συμφωνίες ασφάλειας οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης, των θεσμικών της οργάνων και των οργανισμών της, αφενός, και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών·

γ)  ορίζει τους όρους της διαχείρισης των κονδυλίων που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης περί προμηθειών, όταν πραγματοποιούνται προμήθειες εξ ονόματος και για λογαριασμό της Ένωσης, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων της εντεταλμένης οντότητας σύμφωνα με το άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού, τις διαδικασίες διαχείρισης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα που μετρώνται με δείκτες επιδόσεων, τα εφαρμοστέα μέτρα στην περίπτωση ελλιπούς ή δόλιας εκτέλεσης των συμβάσεων όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα, καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική και τους κανόνες όσον αφορά την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων· οι όροι αυτοί συμμορφώνονται με τους Τίτλους III και V του παρόντος κανονισμού και με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

δ)   απαιτεί, κάθε φορά που συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών από τον Οργανισμό ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για ενέργεια σύναψης σύμβασης που εκτελείται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, η άλλη εντεταλμένη οντότητα να συμμετέχουν ως μέλη στις συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Η συμμετοχή αυτή δεν θίγει την τεχνική ανεξαρτησία της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών ▌·

ε)   θεσπίζει τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, που περιλαμβάνουν, ιδίως, ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, στον Οργανισμό, για το κόστος και το χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για την εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα, διορθωτικές δράσεις που εγγυώνται την εκτέλεση των καθηκόντων ▌εντός των ορίων των κονδυλίων που έχουν διατεθεί ▌·

στ)   θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, για κάθε συνιστώσα του προγράμματος , οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες προς τις συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιούνται οι δράσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις καταστάσεις κρίσης και αστάθειας , και, κατά περίπτωση, να βασίζονται στις επιδόσεις· οι εν λόγω αμοιβές ▌καλύπτουν μόνο γενικά έξοδα τα οποία δεν συνδέονται με τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από την Ένωση·

ζ)  προβλέπουν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων της Ένωσης και για τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή για κάθε συνιστώσα κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Με την επιφύλαξη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 31α, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό. Οι όροι για τις αιτήσεις αυτές και η εφαρμογή τους θα συμφωνηθούν αμοιβαία.

Άρθρο 32

Ο ρόλος της EUMETSAT και άλλων οντοτήτων

1.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων σε οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31, μεταξύ άλλων:

α)  την αναβάθμιση, την προετοιμασία των επιχειρήσεων και τη λειτουργία της διαστημικής υποδομής του Copernicus ή μερών αυτής και, κατά περίπτωση, τη διαχείριση της πρόσβασης στα δεδομένα συνεισφέρουσας αποστολής, η οποία μπορεί να ανατεθεί στην EUMETSAT·

β)  την εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus ή μερών αυτών σε συναφείς υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς, με ταυτόχρονη διαχείριση της απόκτησης πληροφοριών από συναφείς τρίτους.

2.  Τα κριτήρια για την επιλογή των εν λόγω εντεταλμένων οντοτήτων αντανακλούν, ιδίως, την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των λειτουργιών με μηδενική ή ελάχιστη διατάραξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

2α.  Όταν είναι δυνατό, οι όροι των συμφωνιών συνεισφοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι συνεκτικοί με τους όρους της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρονται στο άρθρο 31α παράγραφος 1.

3.  Για την απόφαση συνεισφοράς που σχετίζεται με τη συμφωνία συνεισφοράς η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της επιτροπής του προγράμματος, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 2. Η επιτροπή του προγράμματος ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με τις συμφωνίες συνεισφοράς που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, και των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ασφάλεια του προγράμματος

Άρθρο 33

Αρχές της ασφάλειας

1.  Η ασφάλεια του προγράμματος ▌βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α)  λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και εμπνέεται από τις βέλτιστες πρακτικές τους·

β)  χρησιμοποιεί ▌τους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαχωρισμό μεταξύ επιχειρησιακών λειτουργιών και λειτουργιών που αφορούν τη διαπίστευση.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών να προστατεύουν τα ζωτικά τους συμφέροντα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 34

Διακυβέρνηση της ασφάλειας

1.  Η Επιτροπή, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, με την υποστήριξη του Οργανισμού, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά, ιδίως:

α)  την προστασία των υποδομών, τόσο των επίγειων όσο και των διαστημικών, και την παροχή υπηρεσιών, ιδίως έναντι επιθέσεων στις υλικές υποδομές ή επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένης της παρεμβολής με ροές δεδομένων·

β)  τον έλεγχο και τη διαχείριση των μεταφορών τεχνολογίας·

γ)  την ανάπτυξη και διατήρηση εντός της Ένωσης των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας που αποκτώνται·

δ)  την προστασία των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων και των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι εκτελείται ανάλυση κινδύνων και απειλών για κάθε συνιστώσα του προγράμματος. Με βάση την εν λόγω ανάλυση κινδύνων και απειλών, η Επιτροπή αποφασίζει, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2023, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για κάθε συνιστώσα του προγράμματος, τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εν λόγω απαιτήσεων στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά το κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων και το χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά ώστε να μην υποβαθμίζεται το γενικό επίπεδο ασφαλείας ή να υπονομεύεται η λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού που βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα, και λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή κοινοποιεί ενδεικτικό κατάλογο των εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να υποβληθούν στην επιτροπή του προγράμματος στη σύνθεσή της για την ασφάλεια και να τις συζητήσει. Ο κατάλογος αυτός συνοδεύεται από ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τους.

2.  Η οντότητα που ευθύνεται για τη διαχείριση μιας συνιστώσας του προγράμματος είναι υπεύθυνη για τη λειτουργική ασφάλεια της εν λόγω συνιστώσας και, για τον σκοπό αυτόν, διενεργεί ανάλυση κινδύνων και απειλών, καθώς και όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της ασφάλειας της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακών διαδικασιών, και παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 30, για τα Galileo και EGNOS, η εν λόγω οντότητα είναι ο Οργανισμός .

2α.  Βάσει της ανάλυσης κινδύνων και απειλών, η Επιτροπή προσδιορίζει, κατά περίπτωση, μια δομή παρακολούθησης της ασφάλειας και τήρησης των οδηγιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 201x/xxx/ΚΕΠΠΑ(21). Η δομή αυτή λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όσον αφορά το Galileo, η εν λόγω δομή είναι το κέντρο παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo.

3.  Ο Οργανισμός:

α)  διασφαλίζει τη διαπίστευση ασφαλείας όλων των συνιστωσών του προγράμματος, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος τίτλου και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών·

β)  διασφαλίζει τη λειτουργία του Κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τις οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 2014/496/ΚΕΠΠΑ·

γ)  εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ·

δ)  παρέχει στην Επιτροπή την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα κράτη μέλη:

α)  λαμβάνουν μέτρα που είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους(22), και με εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των δικών τους εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας, προκειμένου να εξασφαλίζουν την προστασία των επίγειων υποδομών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και βρίσκονται στο έδαφός τους·

β)  εκτελούν τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 41.

5.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, υπό το φως και των ζητημάτων που προσδιορίζονται στην ανάλυση κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράμματος.

Άρθρο 34α

Ασφάλεια των συστημάτων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η λειτουργία των συστημάτων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται με την απόφαση του Συμβουλίου XXXX/XX/ΚΕΠΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διαπίστευση ασφαλείας

Άρθρο 35

Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας

Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Οργανισμού, είναι η αρχή διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις συνιστώσες του προγράμματος.

Άρθρο 36

Γενικές αρχές της διαπίστευσης ασφαλείας

Οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις συνιστώσες του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

α)  οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας εκτελούνται σε κλίμα συλλογικής ευθύνης για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών·

β)  καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι αποφάσεις εντός του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας να λαμβάνονται με συναίνεση·

γ)  οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας διεξάγονται με την εφαρμογή μιας προσέγγισης εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων με χρήση εκτίμησης κινδύνων και προσέγγισης διαχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων ως προς την ασφάλεια της συνιστώσας καθώς και του αντικτύπου των μέτρων μετριασμού των κινδύνων στο κόστος ή το χρονοδιάγραμμα, με γνώμονα τον στόχο της μη υποβάθμισης του γενικού επιπέδου ασφαλείας της συνιστώσας·

δ)  οι αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας καταρτίζονται και λαμβάνονται από επαγγελματίες με τα κατάλληλα προσόντα στον τομέα της διαπίστευσης περίπλοκων συστημάτων και με το κατάλληλο επίπεδο εξουσιοδότησης ασφαλείας, οι οποίοι ενεργούν αντικειμενικά·

ε)  καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ζητείται η γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών που ενδιαφέρονται για ζητήματα ασφάλειας γι’ αυτή τη συνιστώσα·

στ)  οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας διεξάγονται από όλα τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη της συνιστώσας σύμφωνα με τη στρατηγική διαπίστευσης ασφαλείας, με την επιφύλαξη του ρόλου της Επιτροπής·

ζ)  οι αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζει η αντίστοιχη στρατηγική διαπίστευσης ασφαλείας του εν λόγω συμβουλίου και βασίζονται σε τοπικές αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας που έχουν λάβει οι αντίστοιχες αρχές διαπίστευσης εθνικής ασφάλειας των κρατών μελών·

η)  πάγια, διαφανής και πλήρως κατανοητή διαδικασία παρακολούθησης διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι ασφαλείας για τη συνιστώσα είναι γνωστοί, ότι ορίζονται μέτρα ασφαλείας για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα ενόψει των αναγκών ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της και για την εύρυθμη λειτουργία της συνιστώσας και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με την έννοια της άμυνας σε βάθος. Η αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων τελεί υπό συνεχή αξιολόγηση. Η διαδικασία που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας διεξάγεται ως επαναληπτική διαδικασία, από κοινού από τα ενδιαφερόμενα μέρη της συνιστώσας·

θ)  οι αποφάσεις διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνονται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας απολύτως ανεξάρτητα, και όσον αφορά την Επιτροπή και τους άλλους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της συνιστώσας, και την παροχή συναφών υπηρεσιών, και όσον αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού·

ι)  οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας διεξάγονται, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για επαρκή συντονισμό, με τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των διατάξεων περί ασφαλείας·

ια)  η διαπίστευση ασφαλείας του EGNOS που πραγματοποιείται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας δεν θίγει τις δραστηριότητες διαπίστευσης που εκτελούνται, για την αεροπορία, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Άρθρο 37

Καθήκοντα του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

1.  Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας επιτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη των ευθυνών της Επιτροπής ή εκείνων που ανατίθενται σε άλλους φορείς του Οργανισμού, ιδίως για θέματα που αφορούν την ασφάλεια, και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαπίστευση ασφαλείας.

2.  Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  χαράσσει και εγκρίνει στρατηγική διαπίστευσης ασφαλείας στην οποία καθορίζονται:

i)  το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και τη διατήρηση της διαπίστευσης των συνιστωσών του προγράμματος ή μερών αυτών των συνιστωσών και τυχόν διασυνδέσεων μεταξύ αυτών και άλλων συστημάτων ή συνιστωσών·

ii)  η διαδικασία διαπίστευσης ασφαλείας για τις συνιστώσες του προγράμματος ή μερών αυτών των συνιστωσών, με βαθμό λεπτομέρειας ανάλογο προς το απαιτούμενο επίπεδο εμπιστοσύνης, και στην οποία αναφέρονται ρητώς οι προϋποθέσεις διαπίστευσης·

iii)  χρονοδιάγραμμα διαπίστευσης που συνάδει με τις φάσεις των συνιστωσών, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομών, την παροχή υπηρεσιών και την εξέλιξη·

iv)  οι αρχές της διαπίστευσης ασφαλείας για δίκτυα που συνδέονται με τα συστήματα που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος ή για μέρη των εν λόγω συνιστωσών και για εξοπλισμό που συνδέεται με τα συστήματα που δημιουργούνται από τις συνιστώσες αυτές, η οποία διαπίστευση εκτελείται από τις εθνικές οντότητες των κρατών μελών που είναι αρμόδιες σε θέματα ασφάλειας·

β)  λαμβάνει αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά την έγκριση της εκτόξευσης δορυφόρων, την εξουσιοδότηση να θέτει σε λειτουργία τα συστήματα που συγκροτούνται δυνάμει των συνιστωσών του προγράμματος ή τα στοιχεία αυτών των συνιστωσών στις διάφορες συνθέσεις τους και τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένης και της εκπομπής σήματος στο διάστημα, καθώς και την εξουσιοδότηση να θέτει σε λειτουργία τους επίγειους σταθμούς. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα και τον εξοπλισμό που συνδέονται με την υπηρεσία PRS που αναφέρεται στο άρθρο 44 ή με οποιαδήποτε άλλη ασφαλή υπηρεσία που απορρέει από τις συνιστώσες του προγράμματος, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνει αποφάσεις μόνο όσον αφορά την εξουσιοδότηση φορέων να αναπτύσσουν ή να κατασκευάζουν ευαίσθητες τεχνολογίες PRS, δέκτες PRS ή μονάδες ασφαλείας PRS, ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ή εξοπλισμό που πρέπει να ελεγχθεί με βάση τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβουλή των εθνικών οντοτήτων που είναι αρμόδιες σε θέματα ασφαλείας και τους συνολικούς κινδύνους ασφαλείας·

γ)  εξετάζει και, με εξαίρεση τα έγγραφα που εναπόκειται στην Επιτροπή να εκδίδει δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 8 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ, εγκρίνει όλα τα έγγραφα που αφορούν τη διαπίστευση ασφαλείας·

δ)  παρέχει γνωμοδότηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην Επιτροπή για την εκπόνηση σχεδίων κειμένων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 8 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης λειτουργικών διαδικασιών ασφαλείας (SecOPs), καθώς και δήλωση με την τελική του θέση·

ε)  εξετάζει και εγκρίνει την εκτίμηση κινδύνων ασφαλείας που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 36 στοιχείο η), λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση με τα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, καθώς και εκείνα που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 8 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ· και συνεργάζεται με την Επιτροπή για τον καθορισμό των μέτρων μετριασμού των κινδύνων·

στ)  ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας αναφορικά με τη διαπίστευση ασφαλείας των συνιστωσών του προγράμματος μέσω της ανάληψης ή ανάθεσης αξιολογήσεων ασφαλείας, επιθεωρήσεων, λογιστικών ελέγχων ή ανασκοπήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 41 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

ζ)  επικυρώνει την επιλογή εγκεκριμένων προϊόντων και μέτρων που προστατεύουν από την ηλεκτρονική λαθρακρόαση (TEMPEST) και εγκεκριμένων κρυπτογραφικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ασφαλείας για τις συνιστώσες του προγράμματος·

η)  εγκρίνει ή, κατά περίπτωση, συμμετέχει στην κοινή έγκριση, από κοινού με τις οικείες οντότητες που είναι αρμόδιες για θέματα ασφαλείας, τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων που δημιουργούνται δυνάμει των συνιστωσών του προγράμματος ή των μερών των συνιστωσών αυτών και άλλων συστημάτων·

θ)  συμφωνεί με το οικείο κράτος μέλος για το υπόδειγμα του ελέγχου της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 στοιχείο γ)·

ι)  καταρτίζει εκθέσεις κινδύνου και ενημερώνει την Επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με την εκτίμηση κινδύνων που έχει διεξαγάγει και τους συμβουλεύει σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης του υπολειπόμενου κινδύνου για συγκεκριμένη απόφαση διαπίστευσης ασφαλείας·

ια)  συνδράμει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο στην εφαρμογή της απόφασης 2014/496/ΚΕΠΠΑ κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος από το Συμβούλιο και/ή την Ύπατη Εκπρόσωπο·

ιβ)  διεξάγει τις διαβουλεύσεις που είναι απαραίτητες για την επιτέλεση των καθηκόντων του·

ιγ)  εκδίδει και δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό του.

3.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών και των ευθυνών των κρατών μελών, συγκροτείται ειδική βοηθητική υπηρεσία που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, για να επιτελεί, ιδίως, τα ακόλουθα καθήκοντα ▌:

α)  τη διαχείριση κλειδών πτήσεων και άλλων κλειδών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Galileo·

β)  την επαλήθευση της θέσπισης και της επιβολής διαδικασιών λογιστικής, ασφαλούς χειρισμού, αποθήκευσης και διανομής κλειδών PRS του Galileo.

Άρθρο 38

Σύνθεση του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

1.  Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας («Ύπατη Εκπρόσωπος»). Η διάρκεια της θητείας των μελών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

2.  Η συμμετοχή σε συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας βασίζεται στην αρχή της ανάγκης γνώσης. Κατά περίπτωση, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και εκπρόσωποι του Οργανισμού που δεν εμπλέκονται στη διαπίστευση ασφάλειας μπορούν να καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως παρατηρητές. Εκτάκτως, ενδέχεται επίσης να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι οργανισμών της Ένωσης, τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ως παρατηρητές για θέματα που αφορούν άμεσα τις εν λόγω τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως θέματα που αφορούν τις υποδομές που τους ανήκουν ή είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους. Οι ρυθμίσεις για την εν λόγω συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών και οι όροι συμμετοχής τους καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.

Άρθρο 39

Κανόνες ψηφοφορίας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

Αν είναι αδύνατον να επιτευχθεί συναίνεση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 36, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνει αποφάσεις βάσει ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και ο εκπρόσωπος της Ύπατης Εκπροσώπου δεν ψηφίζουν. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας υπογράφει, εξ ονόματος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, τις αποφάσεις που εγκρίνει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας.

Άρθρο 40

Επικοινωνία και αντίκτυπος των αποφάσεων του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

1.  Οι αποφάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

2.  Η Επιτροπή τηρεί συνεχώς ενήμερο το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας σχετικά με τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων αποφάσεων του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας στην ορθή εκτέλεση των συνιστωσών του προγράμματος και την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης του υπολειπόμενου κινδύνου. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνει υπό σημείωση τις εν λόγω πληροφορίες από την Επιτροπή.

3.  Η Επιτροπή ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο της έγκρισης των αποφάσεων διαπίστευσης ασφαλείας στην ορθή εκτέλεση των συνιστωσών του προγράμματος. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι απόφαση του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην άρτια εκτέλεση αυτών των συνιστωσών, για παράδειγμα όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα ή τις επιδόσεις, ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται τακτικά για την εξέλιξη των εργασιών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.

5.  Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας δεν εμποδίζει το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 100.

Άρθρο 41

Ο ρόλος των κρατών μελών στη διαπίστευση ασφαλείας

Τα κράτη μέλη:

α)  διαβιβάζουν στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας κάθε πληροφορία που θεωρούν συναφή για τον σκοπό της διαπίστευσης ασφάλειας·

β)  επιτρέπουν σε δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν οριστεί από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σε συμφωνία με και υπό την εποπτεία των εθνικών οντοτήτων που είναι αρμόδιες για θέματα ασφαλείας, να έχουν πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες και σε οποιουσδήποτε χώρους και/ή τοποθεσίες που συνδέονται με την ασφάλεια των συστημάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους, και χωρίς διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας πολιτών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων για σκοπούς επιθεωρήσεων ασφαλείας, λογιστικών ελέγχων και δοκιμών, όπως έχει αποφασίσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, καθώς και διαδικασιών παρακολούθησης των κινδύνων ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο η). Οι εν λόγω λογιστικοί έλεγχοι και δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

i)  δίδεται έμφαση στη σημασία της ασφάλειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων εντός των οντοτήτων που επιθεωρούνται·

ii)  συνιστώνται αντίμετρα για τον περιορισμό των συγκεκριμένων επιπτώσεων λόγω απώλειας εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας των διαβαθμισμένων πληροφοριών·

γ)  είναι το καθένα υπεύθυνο για τον σχεδιασμό υποδείγματος για τον έλεγχο της πρόσβασης, το οποίο περιγράφει ή παραθέτει τους/τις προς διαπίστευση χώρους/τοποθεσίες, και το οποίο συμφωνείται εκ των προτέρων μεταξύ των κρατών μελών και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό το ίδιο επίπεδο ελέγχου πρόσβασης σε όλα τα κράτη μέλη·

δ)  είναι υπεύθυνα, σε τοπικό επίπεδο, για τη διαπίστευση ασφαλείας των τοποθεσιών που βρίσκονται στο έδαφός τους και αποτελούν μέρος του χώρου διαπίστευσης ασφαλείας των συνιστωσών του προγράμματος και υποβάλλουν, προς τον σκοπό αυτό, έκθεση προς το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Άρθρο 42

Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)  η ανταλλαγή ▌διαβαθμισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα εξαρτάται από την ύπαρξη διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού σχετικά με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών ή, κατά περίπτωση, από διακανονισμό μεταξύ του αρμόδιου οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης και των αρμόδιων αρχών τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού σχετικά με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών , και από τους όρους που καθορίζονται εκεί·

γ)  φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε τρίτες χώρες και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες δύνανται να χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το πρόγραμμα μόνο εφόσον τα πρόσωπα υπόκεινται, στις εν λόγω χώρες, σε κανονισμούς ασφαλείας που εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο προς εκείνον που παρέχουν οι κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής, όπως καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής και οι κανόνες ασφάλειας του Συμβουλίου, όπως καθορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης 2013/488/ΕΕ. Η ισοδυναμία των κανονισμών ασφαλείας που εφαρμόζεται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό καθορίζεται σε συμφωνία ασφαλείας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, θεμάτων βιομηχανικής ασφάλειας, που συνάπτεται μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ·

δ)  με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ και των κανόνων που διέπουν τον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας ως έχουν στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, σε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, είναι δυνατόν να επιτραπεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ εφόσον κριθεί κατά περίπτωση απαραίτητο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών, την ανάγκη γνώσης του αποδέκτη και τον βαθμό ωφέλειας για την Ένωση.

ΤΙΤΛΟΣ VI

Galileo και EGNOS

Άρθρο 43

Eπιλέξιμες δράσεις

Η εκμετάλλευση των Galileo και EGNOS καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις:

α)  τη διαχείριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την προστασία της διαστημικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της παλαίωσης·

β)  τη διαχείριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την προστασία της επίγειας υποδομής, ιδίως των επίγειων κέντρων και σταθμών που αναφέρονται στις αποφάσεις (ΕΕ) 2016/413 ή (ΕΕ) 2017/1406, των δικτύων, των τοποθεσιών και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της παλαίωσης·

γ)  την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών των συστημάτων και την εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Galileo και EGNOS, με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων·

γ α)  την υποστήριξη για την ανάπτυξη κατάντη εφαρμογών των Galileo και EGNOS και την προώθηση και ανάπτυξη θεμελιωδών τεχνολογικών στοιχείων, όπως πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του Galileo·

δ)  την υποστήριξη δραστηριοτήτων πιστοποίησης και τυποποίησης που σχετίζονται με το Galileo και το EGNOS, ιδίως στον τομέα των μεταφορών·

ε)  τη συνεχή παροχή ▌των υπηρεσιών που παρέχουν τα Galileo και EGNOS και, συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα, την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών αυτών, ιδίως προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

στ)  συνεργασία με άλλα περιφερειακά ή παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, μεταξύ άλλων για να γίνει δυνατή η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα·

ζ)  στοιχεία για την παρακολούθηση της αξιοπιστίας των συστημάτων και της εκμετάλλευσής τους, καθώς και της απόδοσης των υπηρεσιών·

η)  δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών και τον συντονισμό της επέκτασης της κάλυψής τους.

Άρθρο 44

Υπηρεσίες που παρέχονται από το Galileo

1.  Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Galileo περιλαμβάνουν:

α)  μια ανοικτή υπηρεσία Galileo (GOS), που παρέχεται δωρεάν στον χρήστη και η οποία παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού που προορίζονται κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης μεγάλου όγκου για χρήση από τους καταναλωτές·

β)  μια υπηρεσία υψηλής ακρίβειας (HAS), η οποία είναι δωρεάν για τους χρήστες και παρέχει, μέσω πρόσθετων δεδομένων που διαδίδονται σε συμπληρωματική ζώνη συχνοτήτων, υψηλής ακρίβειας πληροφορίες εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού που προορίζονται κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης για επαγγελματική ή εμπορική χρήση·

γ)  μια υπηρεσία ταυτοποίησης του σήματος (SAS), που βασίζεται σε κρυπτογραφημένους κωδικούς που εμπεριέχονται στα σήματα, η οποία προορίζεται κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης για επαγγελματική ή εμπορική χρήση·

δ)  μια κυβερνητική υπηρεσία (PRS), η οποία είναι προσβάσιμη μόνο σε χρήστες εξουσιοδοτημένους από την κυβέρνηση ▌, για ευαίσθητες εφαρμογές που απαιτούν υψηλό επίπεδο συνέχειας της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, που χρησιμοποιούν ισχυρά, κρυπτογραφημένα σήματα· παρέχεται δωρεάν στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και, κατά περίπτωση, σε δεόντως εξουσιοδοτημένους οργανισμούς της Ένωσης· το ζήτημα της χρέωσης των άλλων συμμετεχόντων PRS που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 1104/2011/EΕ αξιολογείται κατά περίπτωση και καθορίζονται κατάλληλες διατάξεις στις συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 5 της απόφασης αυτής· η πρόσβαση στην κυβερνητική υπηρεσία ρυθμίζεται σύμφωνα με την απόφαση 1104/2011/ΕΕ που ισχύει για τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τους οργανισμούς της Ένωσης·

ε)  μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (ES), δωρεάν για τους χρήστες, η οποία μεταδίδει, εκπέμποντας σήματα, προειδοποιήσεις σχετικά με φυσικές καταστροφές ή άλλες έκτακτες καταστάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές· παρέχεται σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, κατά περίπτωση·

στ)  μια υπηρεσία χρονισμού (TS), η οποία είναι δωρεάν για τον χρήστη και παρέχει ακριβείς και αξιόπιστους χρόνους αναφοράς καθώς και υπολογισμό της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών χρονισμού βάσει του Galileo και τη χρήση σε ζωτικής σημασίας εφαρμογές.

2.  Το Galileo συμβάλλει επίσης:

α)  στην υπηρεσία υποστήριξης έρευνας και διάσωσης (SAR) του συστήματος COSPAS-SARSAT μέσω του εντοπισμού σημάτων κινδύνου που εκπέμπονται από ραδιοφάρους και της αναμετάδοσης μηνυμάτων προς αυτούς μέσω «ζεύξης επιστροφής»·

β)  σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ακεραιότητας που τυποποιούνται σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο για χρήση από υπηρεσίες ασφάλειας της ζωής, βάσει των σημάτων ανοικτής υπηρεσίας του Galileo και σε συνδυασμό με το EGNOS και άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης·

γ)  σε πληροφορίες σχετικά με τις διαστημικές καιρικές συνθήκες μέσω του κέντρου υπηρεσιών GNSS(23) και σε υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης που παρέχονται μέσω της επίγειας υποδομής του Galileo, που προορίζονται κυρίως για τη μείωση των δυνητικών κινδύνων για τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται από το Galileo και άλλα GNSS σχετικά με διαστημικά καιρικά φαινόμενα.

Άρθρο 45

Υπηρεσίες που παρέχονται από το EGNOS

1.  Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EGNOS περιλαμβάνουν:

α)  μια ανοικτή υπηρεσία EGNOS (EOS), που παρέχεται δωρεάν για τους χρήστες και η οποία παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού που προορίζονται κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης μεγάλου όγκου για χρήση από τους καταναλωτές·

β)  μια υπηρεσία πρόσβασης σε δεδομένα του EGNOS (EDAS), η οποία παρέχεται δωρεάν για τους χρήστες και παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού που προορίζονται κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης για επαγγελματική ή εμπορική χρήση, προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις και δεδομένα ανώτερης προστιθέμενης αξίας σε σχέση με εκείνα που λαμβάνονται μέσω της EOS·

γ)  μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής (SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και χρονοσυγχρονισμού με υψηλό επίπεδο συνέχειας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται κυρίως για χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ICAO ή σε άλλους τομείς των μεταφορών.

2.  Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται κατά προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, όπου, για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται και η Κύπρος, οι νήσοι Αζόρες και Κανάριοι και η Μαδέϊρα, το αργότερο στα τέλη του 2026.

Η γεωγραφική κάλυψη του EGNOS μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ιδίως στα εδάφη υποψήφιων χωρών, τρίτων χωρών συνδεδεμένων με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τρίτων χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, με την επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιμότητας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 και, για την υπηρεσία SoL, με βάση διεθνείς συμφωνίες.

3.  Το κόστος της επέκτασης αυτής, όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές αυτές, δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 11. Η Επιτροπή εξετάζει άλλα προγράμματα ή μέσα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών. Η επέκταση αυτή δεν καθυστερεί την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο σύνολο του εδάφους των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.

Άρθρο 46

Μέτρα εφαρμογής για το Galileo και το EGNOS

Εφόσον απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των Galileo και EGNOS και την αξιοποίησή τους από την αγορά, η Επιτροπή θεσπίζει, κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα για:

α)  τη διαχείριση και μείωση των εγγενών κινδύνων στη λειτουργία των Galileo και EGNOS, ιδίως για τη διασφάλιση της συνέχειας της υπηρεσίας·

β)  τον προσδιορισμό των καθοριστικών σταδίων λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκτέλεσης των Galileo και EGNOS·

γ)  τον προσδιορισμό της θέσης των κέντρων που ανήκουν στην επίγεια υποδομή των Galileo και EGNOS σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας, κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, και την εξασφάλιση της λειτουργίας τους·

δ)  καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 44 σημείο 1) στοιχεία γ), ε), στ) και σημείο 2) στοιχείο γ).

Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

Άρθρο 47

Συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και τυποποίηση

1.  Τα Galileo και EGNOS, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι πλήρως συμβατά και διαλειτουργικά από τεχνική άποψη, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο χρηστών.

2.  Τα Galileo και EGNOS, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, εφόσον οι αναγκαίες απαιτήσεις και προϋποθέσεις συμβατότητας και διαλειτουργικότητας καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες.

ΤΙΤΛΟΣ VII

Copernicus

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 48

Πεδίο εφαρμογής του Copernicus

1.  Το Copernicus εκτελείται με βάση προηγούμενες επενδύσεις ▌, μεταξύ άλλων από ενδιαφερόμενους όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και ο EUMETSAT και, κατά περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή περιφερειακές ικανότητες των κρατών μελών και λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών και της ανάγκης για προαγωγή του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της αγοράς, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους χρήστες.

2.  Το Copernicus παρέχει δεδομένα και πληροφορίες, στη βάση των αναγκών των χρηστών του Copernicus και βάσει πλήρους, ελεύθερης και ανοικτής πολιτικής δεδομένων.

2α.  Το Copernicus υποστηρίζει τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών της, ιδίως στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της θάλασσας, της ναυτιλίας, της ατμόσφαιρας, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτικής προστασίας, της παρακολούθησης των υποδομών, της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, με στόχο την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου.

3.  Το Copernicus απαρτίζεται από τέσσερα στοιχεία, ήτοι:

α)  την απόκτηση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει:

–  την ανάπτυξη και τη λειτουργία των δορυφόρων Sentinel του Copernicus·

–  πρόσβαση σε προερχόμενα από το διάστημα δεδομένα γεωσκόπησης από τρίτους·

–  πρόσβαση σε επιτόπια και άλλα βοηθητικά δεδομένα·

β)  επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών μέσω των υπηρεσιών Copernicus, που περιλαμβάνει δραστηριότητες για την παραγωγή πληροφοριών προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την υποβολή εκθέσεων και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, την πολιτική προστασία και την ασφάλεια των πολιτών ▌·

γ)  συνιστώσα πρόσβασης σε δεδομένα και διανομής αυτών, η οποία περιλαμβάνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αναζήτησης, της πρόσβασης, της μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης, της διανομής και της εκμετάλλευσης και της μακροπρόθεσμης διατήρησης των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη·

δ)  συνιστώσα αξιοποίησης από τους χρήστες, ανάπτυξης της αγοράς και ανάπτυξης ικανοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5, η οποία περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, πόρους και υπηρεσίες για την προαγωγή του Copernicus, των δεδομένων και των υπηρεσιών του, καθώς και σχετικές κατάντη εφαρμογές και την ανάπτυξή τους σε όλα τα επίπεδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, και τη συλλογή και ανάλυση των αναγκών των χρηστών.

4.  Το Copernicus προάγει τον διεθνή συντονισμό των συστημάτων παρατήρησης και τις συναφείς ανταλλαγές δεδομένων, ούτως ώστε να ενισχύει την παγκόσμια διάσταση και συμπληρωματικότητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις ▌διεθνείς συμφωνίες και συντονιστικές διαδικασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Επιλέξιμες δράσεις

Άρθρο 49

Επιλέξιμες δράσεις για απόκτηση δεδομένων

Οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Copernicus καλύπτουν:

α)  δράσεις για την παροχή βελτιωμένης συνέχειας υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, δίνοντας προτεραιότητα ιδίως σε ικανότητες παρατήρησης για την παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας την παρακολούθηση των πολικών περιοχών και καθιστώντας δυνατές καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της διαχείρισης των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

β)  δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα τρίτων που είναι αναγκαία για την παραγωγή των υπηρεσιών Copernicus ή για χρήση από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τους οργανισμούς, τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και, όπου ενδείκνυται και είναι αποδοτικό από την άποψη του κόστους, τους εθνικούς ή περιφερειακούς δημόσιους φορείς·

γ)  δράσεις για την παροχή και τον συντονισμό της πρόσβασης σε επιτόπια και άλλα βοηθητικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την παραγωγή, τη βαθμονόμηση και την επικύρωση των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus, περιλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται και είναι αποδοτικό από την άποψη του κόστους, της χρήσης εθνικών ικανοτήτων, αποφεύγοντας τις αλληλεπικαλύψεις.

Άρθρο 50

Επιλέξιμες δράσεις για τις υπηρεσίες Copernicus

1.  Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη των ακόλουθων υπηρεσιών:

α)  υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξασφάλισης της συμμόρφωσης, που καλύπτουν:

–  την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την ποιότητα του αέρα με παγκόσμια κάλυψη, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας·

–  την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την κατάσταση και τη δυναμική των ωκεάνιων, θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, των πόρων τους και της χρήσης τους·

–  την παρακολούθηση της ξηράς και της γεωργίας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την κάλυψη του εδάφους, τις χρήσεις της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, τους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, τις επίγειες μετακινήσεις, τις αστικές ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία και άλλους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα·

–  την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τις ανθρωπογενείς εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου, τις ουσιώδεις κλιματικές μεταβλητές, τις κλιματικές επαναναλύσεις, τις εποχικές προβλέψεις, τις κλιματικές προβλέψεις και την απόδοση, πληροφορίες για τις αλλαγές στις πολικές/αρκτικές περιοχές, καθώς και τους δείκτες σε συναφείς χρονικές και χωρικές κλίμακες·

β)  την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τη στήριξη των δημόσιων αρχών και τον συντονισμό με τις αρχές αυτές που ασχολούνται με την πολιτική προστασία ▌, η οποία στηρίζει την πολιτική προστασία και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (βελτιώνοντας τις δραστηριότητες έγκαιρης προειδοποίησης και τις ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων) και τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας (αναλύσεις κινδύνων και αποκατάστασης) σε σχέση με διάφορα είδη καταστροφών·

γ)  την υπηρεσία ασφαλείας για τη στήριξη της επιτήρησης της Ένωσης και των εξωτερικών συνόρων της ▌, της θαλάσσιας επιτήρησης και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ένωση, καθώς και των αντίστοιχων στόχων και δράσεων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

2.  Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη κατά περίπτωση από εξωτερική ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, διασφαλίζει την καταλληλότητα των υπηρεσιών με:

α)  την επικύρωση της τεχνικής δυνατότητας και της καταλληλότητας για τους σκοπούς των απαιτήσεων που εκφράζονται από τις κοινότητες χρηστών·

β)  την αξιολόγηση των μέσων και των λύσεων που προτείνονται ή εκτελούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κοινοτήτων χρηστών και των στόχων του προγράμματος.

Άρθρο 51

Επιλέξιμες δράσεις για πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες και διανομή ▌

1.  Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για την παροχή ενισχυμένης πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του Copernicus και τις πληροφορίες του Copernicus και, κατά περίπτωση, την παροχή πρόσθετων υποδομών και υπηρεσιών για την προαγωγή της διανομής, της πρόσβασης και της χρήσης των εν λόγω δεδομένων και πληροφοριών.

2.  Όταν τα δεδομένα του Copernicus ή οι πληροφορίες του Copernicus είναι ευαίσθητα από άποψη ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 16 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1159/2013 της Επιτροπής(24), η Επιτροπή δύναται να αναθέσει την προμήθεια, την εποπτεία της απόκτησης, την πρόσβαση και τη διανομή των εν λόγω δεδομένων και πληροφοριών σε μία ή περισσότερες καταπιστευματικές οντότητες. Οι εν λόγω οντότητες καταρτίζουν και τηρούν μητρώο διαπιστευμένων χρηστών και χορηγούν πρόσβαση σε δεδομένα περιορισμένης πρόσβασης μέσω χωριστής ροής εργασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πολιτική δεδομένων του Copernicus

Άρθρο 52

Πολιτική δεδομένων του Copernicus και πληροφοριών του Copernicus

1.  Τα δεδομένα του Copernicus και οι πληροφορίες του Copernicus παρέχονται στους χρήστες στο πλαίσιο της ακόλουθης δωρεάν, πλήρους και ανοικτής πολιτικής δεδομένων:

α)  οι χρήστες του Copernicus μπορούν, σε ελεύθερη και παγκόσμια βάση, να αναπαράγουν, να διανέμουν, να παρουσιάζουν στο κοινό, να προσαρμόζουν και να τροποποιούν όλα τα δεδομένα του Copernicus και τις πληροφορίες του Copernicus, και να τα συνδυάζουν με άλλα δεδομένα και πληροφορίες·

β)  η δωρεάν, πλήρης και ανοικτή πολιτική δεδομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους περιορισμούς:

i)  προκαθορίζονται οι μορφότυποι, ο επίκαιρος χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά διάδοσης των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus·

ii)  τηρούνται, κατά περίπτωση, οι όροι χορήγησης άδειας για τα δεδομένα τρίτων και τις πληροφορίες τρίτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πληροφοριών των υπηρεσιών του Copernicus·

iii)  τους περιορισμούς ασφαλείας που απορρέουν από τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1·

iv)  διασφαλίζεται η προστασία από τον κίνδυνο διατάραξης του συστήματος που παράγει ή διαθέτει δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus και των ίδιων των δεδομένων·

v)  διασφαλίζεται η προστασία της αξιόπιστης πρόσβασης στα δεδομένα του Copernicus και τις πληροφορίες του Copernicus για τους Ευρωπαίους χρήστες.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη συμπλήρωση της παραγράφου 1 ως προς τις προδιαγραφές, τους όρους και τις διαδικασίες για την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει άδειες και ανακοινώσεις για την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων του Copernicus και πληροφοριών του Copernicus, συμπεριλαμβανομένων ρητρών κατανομής, σύμφωνα με την πολιτική δεδομένων του Copernicus, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και τις εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει της παραγράφου 2.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

SSA

ΤΜΗΜΑ I

SST

Άρθρο 53

Πεδίο εφαρμογής του SST

1.  Οι υποσυνιστώσες του SST στηρίζουν τις εξής δραστηριότητες:

α)  τη συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή διαστημικών αισθητήρων SST των κρατών μελών, περιλαμβανομένων αισθητήρων που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ή από τον ιδιωτικό τομέα της Ένωσης και ενωσιακών αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, για την εξέταση και την παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων ▌·

β)  την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων SST σε εθνικό επίπεδο, ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες και υπηρεσίες SST που αναφέρονται στο άρθρο 54·

γ)  την παροχή υπηρεσιών SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 στους χρήστες που αναφέρονται στο άρθρο 55·

γ γ)  την παρακολούθηση και αναζήτηση συνεργειών με πρωτοβουλίες για την προώθηση και την ανάπτυξη τεχνολογιών για τη διάθεση διαστημικών σκαφών στο τέλος της επιχειρησιακής ζωής, για τεχνολογικά συστήματα για την πρόληψη και εξάλειψη των διαστημικών υπολειμμάτων, καθώς και με τις διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας.

2.   την τεχνική και διοικητική στήριξη για να εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ και του πλαισίου στήριξης SST που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ.

Άρθρο 54

Υπηρεσίες SST

1.  Οι υπηρεσίες SST περιλαμβάνουν:

α)  την εκτίμηση κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών σκαφών ή μεταξύ διαστημικών σκαφών και διαστημικών αποβλήτων και την πιθανή έκδοση προειδοποιήσεων αποφυγής σύγκρουσης κατά το στάδιο εκτόξευσης, κατά το αρχικό στάδιο θέσης σε τροχιά, κατά το στάδιο ανύψωσης της τροχιάς, κατά τις λειτουργίες σε τροχιά και κατά το στάδιο θέσης εκτός λειτουργίας των αποστολών διαστημικών σκαφών·

β)  τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό θραύσεων, αποκολλήσεων ή συγκρούσεων σε τροχιά·

γ)  την εκτίμηση κινδύνων σχετικά με την ανεξέλεγκτη επανείσοδο διαστημικών αντικειμένων και διαστημικών υπολειμμάτων στην ατμόσφαιρα της Γης και την παραγωγή των σχετικών πληροφοριών, περιλαμβανομένης της εκτίμησης του χρονικού πλαισίου και της πιθανής θέσης ενδεχόμενης σύγκρουσης·

δ)  την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προετοιμασία:

i)  της μείωσης των διαστημικών αποβλήτων, προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή τους, και

ii)  της επίλυσης του προβλήματος των διαστημικών αποβλήτων με τη διαχείριση των υφιστάμενων διαστημικών αποβλήτων.

2.  Οι υπηρεσίες SST παρέχονται δωρεάν και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή και προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών που αναφέρονται στο άρθρο 55.

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, το γραφείο υποστήριξης, δεν φέρουν ευθύνη για:

α)  ζημίες που προκαλούνται από τη μη παροχή υπηρεσιών SST ή από τη διακοπή της·

β)  καθυστερήσεις στην παροχή υπηρεσιών SST·

γ)  ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών SST· ή

δ)  ενέργειες που πραγματοποιούνται ως ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών SST.

Άρθρο 55

Χρήστες SST

1.  Στους ενωσιακούς χρήστες περιλαμβάνονται:

α)  βασικοί χρήστες του SST: τα κράτη μέλη, η ΕΥΕΔ, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, ο Οργανισμός, καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης διαστημικών σκαφών που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση·

β)  μη βασικοί χρήστες του SST: άλλες δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες ▌που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Οι βασικοί χρήστες SST έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1.

Οι μη βασικοί χρήστες SST μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ).

2.  Οι διεθνείς χρήστες περιλαμβάνουν τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς που δεν έχουν την έδρα τους στην Ένωση, καθώς και ιδιωτικές οντότητες μη εγκατεστημένες στην Ένωση, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)  οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί που δεν έχουν την έδρα τους στην Ένωση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες SST δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1α·

β)  οι ιδιωτικές οντότητες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ένωση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες SST που υπόκεινται σε διεθνή συμφωνία, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1α, με την τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες, με την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης .

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται διεθνής συμφωνία όταν μια υπηρεσία SST που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 είναι δημόσια διαθέσιμη.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες SST και τις σχετικές διαδικασίες. Οι εν λόγω διατάξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

Άρθρο 56

Συμμετοχή κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 και καλύπτουν όλες τις τροχιές υποβάλλουν ενιαία κοινή πρόταση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:

α)  κατοχή ή πρόσβαση σε επαρκείς αισθητήρες SST οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το SST της ΕΕ και σε ανθρώπινους πόρους για τη λειτουργία τους, ή σε επαρκείς ικανότητες επιχειρησιακής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το SST και διατίθενται για το SST της ΕΕ·

β)  διενέργεια και επικύρωση αρχικής εκτίμησης κινδύνων ασφαλείας για κάθε περιουσιακό στοιχείο SST από το οικείο κράτος μέλος·

γ)  σχέδιο δράσης που λαμβάνει υπόψη το σχέδιο συντονισμού που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 6 της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ, για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 53 του παρόντος κανονισμού·

δ)  την κατανομή των διαφόρων δραστηριοτήτων μεταξύ των ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57·

ε)  τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή των δεδομένων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Όσον αφορά τα κριτήρια που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών SST αποδεικνύει τη συμμόρφωση με αυτά τα κριτήρια χωριστά.

Όσον αφορά τα κριτήρια που ορίζονται στα στοιχεία γ) έως ε), όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παροχή υπηρεσιών SST αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με αυτά τα κριτήρια συλλογικά.

2.  Τα κριτήρια που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 θεωρείται ότι πληρούνται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη των οποίων οι ορισθείσες εθνικές οντότητες είναι μέλη της κοινοπραξίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κοινή πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι μια κοινή πρόταση που έχει υποβληθεί δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη υποβάλλουν νέα κοινή πρόταση στην Επιτροπή, αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ▌.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

Άρθρο 57

Οργανωτικό πλαίσιο της συμμετοχής κρατών μελών

1.  Όλα τα κράτη μέλη που έχουν υποβάλει πρόταση η οποία κρίθηκε συμβατή από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 ή που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 3, ορίζουν εθνική συνιστώσα οντότητα που είναι εγκατεστημένη στο έδαφός τους και η οποία θα τους εκπροσωπεί. Η εθνική συνιστώσα οντότητα είναι δημόσια αρχή ή φορέας κράτους μέλους που έχει επιφορτιστεί με την άσκηση της εν λόγω δημόσιας εξουσίας.

2.  Οι εθνικές συνιστώσες οντότητες που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνάπτουν συμφωνία με την οποία δημιουργείται εταιρική σχέση SST και καθορίζονται οι κανόνες και οι μηχανισμοί της μεταξύ τους συνεργασίας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 53. Συγκεκριμένα, η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ε) και τη δημιουργία δομής διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων SST και πληροφοριών SST.

3.  Οι εθνικές συνιστώσες οντότητες αναπτύσσουν ενωσιακές υπηρεσίες SST υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με πολυετές σχέδιο, τους σχετικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων και τις απαιτήσεις χρηστών, με βάση τις δραστηριότητες των ομάδων εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το πολυετές σχέδιο και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

4.  Οι εθνικές συνιστώσες οντότητες δικτυώνουν υφιστάμενους και πιθανούς μελλοντικούς αισθητήρες για τη λειτουργία τους με συντονισμένο και βελτιστοποιημένο τρόπο, με σκοπό την κατάρτιση και την τήρηση επικαιροποιημένου κοινού ευρωπαϊκού καταλόγου, με την επιφύλαξη των προνομιών των κρατών μελών στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας.

5.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διενεργούν διαπίστευση ασφαλείας βάσει των γενικών απαιτήσεων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1.

6.  Ορίζονται ομάδες εμπειρογνωμόνων από τα συμμετέχοντα στο SST κράτη μέλη ως υπεύθυνες για συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις διάφορες δραστηριότητες SST. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων είναι μόνιμες, και την ευθύνη για τη διαχείριση και τη στελέχωσή τους φέρουν οι εθνικές συνιστώσες οντότητες των κρατών μελών που τις συγκροτούν· μπορούν να περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες από κάθε εθνική συνιστώσα οντότητα.

7.  Οι εθνικές συνιστώσες οντότητες και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων SST, των πληροφοριών SST και των υπηρεσιών SST.

8.  Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 που αφορά την ειδική διάταξη, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του οργανωτικού πλαισίου της συμμετοχής των κρατών μελών στο SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

Άρθρο 58

Γραφείο υποστήριξης SST

1.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση των εθνικών συνιστωσών οντοτήτων, επιλέγει το γραφείο υποστήριξης SST, με βάση τη βέλτιστη εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα ασφαλείας και στην παροχή υπηρεσιών. Το γραφείο υποστήριξης:

α)  παρέχει τις αναγκαίες ασφαλείς διεπαφές για τη συγκέντρωση, την αποθήκευση και τη διάθεση των πληροφοριών SST στους χρήστες SST, διασφαλίζοντας την κατάλληλη διαχείριση και την ιχνηλασιμότητά τους·

β)  υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις των υπηρεσιών SST στην εταιρική σχέση SST και στην Επιτροπή·

γ)  συγκεντρώνει τις αναγκαίες παρατηρήσεις προς την εταιρική σχέση SST για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ευθυγράμμιση των υπηρεσιών με τις προσδοκίες των χρηστών·

δ)  στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει τη χρήση των υπηρεσιών.

2.  Οι εθνικές συνιστώσες οντότητες συνάπτουν τις αναγκαίες εκτελεστικές ρυθμίσεις με το γραφείο υποστήριξης SST.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Διαστημικές καιρικές συνθήκες και NEO

Άρθρο 59

Δραστηριότητες διαστημικών καιρικών συνθηκών

1.  Οι υποσυνιστώσες που αφορούν τις διαστημικές καιρικές συνθήκες μπορούν να στηρίζουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)  την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των αναγκών των χρηστών στους τομείς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), με σκοπό τον καθορισμό των υπηρεσιών διαστημικών καιρικών συνθηκών που θα παρέχονται·

β)  την παροχή υπηρεσιών διαστημικών καιρικών συνθηκών στους χρήστες υπηρεσιών διαστημικών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τις εντοπιζόμενες ανάγκες των χρηστών και τις τεχνικές απαιτήσεις.

2.  Οι υπηρεσίες διαστημικών καιρικών συνθηκών είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή. Η Επιτροπή επιλέγει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)  η Επιτροπή ιεραρχεί τις υπηρεσίες διαστημικών καιρικών συνθηκών που θα παρέχονται σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, την τεχνολογική ετοιμότητα των υπηρεσιών και το αποτέλεσμα αξιολόγησης κινδύνων·

β)  οι υπηρεσίες διαστημικών καιρικών συνθηκών μπορούν να συμβάλουν σε δραστηριότητες πολιτικής προστασίας και στην προστασία ευρέος φάσματος τομέων, όπως: διάστημα, μεταφορές, GNSS, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνίες.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 107 παράγραφος 2.

3.  Η επιλογή δημόσιων ή ιδιωτικών οντοτήτων για την παροχή υπηρεσιών διαστημικών καιρικών συνθηκών γίνεται με πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

Άρθρο 60

Δραστηριότητες NEO

1.  Οι υποσυνιστώσες NEO μπορούν να στηρίξουν τις εξής δραστηριότητες:

α)  τη χαρτογράφηση των ικανοτήτων των κρατών μελών για εντοπισμό και παρακολούθηση ΝΕΟ·

β)  την προώθηση της δικτύωσης των εγκαταστάσεων και των ερευνητικών κέντρων των κρατών μελών·

γ)  την ανάπτυξη της υπηρεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

δ)  την ανάπτυξη μιας τακτικής υπηρεσίας ταχείας αντίδρασης που να μπορεί να χαρακτηρίζει τα νεοανακαλυφθέντα NEO·

ε)  τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου ΝΕΟ.

2.  Η Επιτροπή, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να ορίζει διαδικασίες ώστε να συντονίζει, με τη συμμετοχή των κατάλληλων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, τις ενέργειες της Ένωσης και των εθνικών δημόσιων αρχών που ασχολούνται με την πολιτική προστασία σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ένα ΝΕΟ πλησιάζει στη Γη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

GOVSATCOM

Άρθρο 61

Πεδίο εφαρμογής του GOVSATCOM

Στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM συνδυάζονται ικανότητες και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας σε μια κοινή ενωσιακή «δεξαμενή» ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας με κατάλληλες απαιτήσεις ασφαλείας. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει:

α)  την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις λειτουργίες του επίγειου τμήματος της υποδομής που αναφέρεται στο άρθρο 66 και των πιθανών διαστημικών υποδομών που αναφέρονται στο άρθρο 69·

β)  την προμήθεια κρατικών και εμπορικών ικανοτήτων δορυφορικής επικοινωνίας, υπηρεσιών και εξοπλισμού χρήστη που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών GOVSATCOM·

γ)  τα αναγκαία μέτρα για περαιτέρω διαλειτουργικότητα και τυποποίηση του εξοπλισμού χρήστη GOVSATCOM.

Άρθρο 62

Ικανότητες και υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM

1.  Η παροχή ικανοτήτων και υπηρεσιών GOVSATCOM ▌διασφαλίζεται όπως ορίζεται στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας του GOVSATCOM που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 και εντός των ορίων των κανόνων ανταλλαγής και ιεράρχησης που αναφέρονται στο άρθρο 65. Η πρόσβαση στις ικανότητες και στις υπηρεσίες του GOVSATCOM είναι δωρεάν για τους θεσμικούς και κυβερνητικούς χρήστες, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει την εφαρμογή μιας πολιτικής τιμολογήσεων σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις λειτουργικές απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM, με τη μορφή τεχνικών προδιαγραφών για περιπτώσεις χρήσης που σχετίζονται ιδίως με τη διαχείριση κρίσεων, την επιτήρηση και τη διαχείριση βασικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών δικτύων επικοινωνίας. Οι εν λόγω λειτουργικές απαιτήσεις βασίζονται στη λεπτομερή ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, και λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που απορρέουν από τον υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη και τα δίκτυα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη μορφή καταλόγου κατηγοριών των ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, καθώς και των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα επικαιροποιούνται σε τακτική βάση και βασίζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δίνουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες αναλόγως της σχετικότητας και της κρισιμότητάς τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

3α.  Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες προκειμένου να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

4.  Οι χρήστες GOVSATCOM έχουν πρόσβαση σε ικανότητες και υπηρεσίες που παρατίθενται στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται μέσω των κόμβων GOVSATCOM που αναφέρονται στο άρθρο 66.

Άρθρο 63

Πάροχοι ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας

Οι ικανότητες και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας μπορούν να παρέχονται από τις ακόλουθες οντότητες:

α)  Συμμετέχοντες στο GOVSATCOM, όπως αναφέρονται στο άρθρο 97, και

β)  νομικά πρόσωπα δεόντως διαπιστευμένα για την παροχή δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36, βάσει των γενικών απαιτήσεων ασφάλειας που έχουν προσδιοριστεί για τη συνιστώσα GOVSATCOM και αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1.

Άρθρο 64

Χρήστες του GOVSATCOM

1.  Οι ακόλουθες οντότητες δύνανται να είναι χρήστες GOVSATCOM υπό την προϋπόθεση ότι είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα που σχετίζονται με την εποπτεία και τη διαχείριση αποστολών, επιχειρήσεων και υποδομών που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ή επείγουσες:

α)  δημόσια αρχή ή φορέας της Ένωσης ή κράτους μέλους που έχει επιφορτιστεί με την άσκηση της εν λόγω δημόσιας εξουσίας,

β)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους οντότητας η οποία αναφέρεται στο στοιχείο α) και βρίσκεται υπό τον έλεγχό της.

2.  Οι χρήστες GOVSATCOM εξουσιοδοτούνται δεόντως από τον συμμετέχοντα που αναφέρεται στο άρθρο 67 να χρησιμοποιούν τις ικανότητες και τις υπηρεσίες GOVSATCOM και συμμορφώνονται προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, που έχουν προσδιοριστεί για τη συνιστώσα GOVSATCOM.

Άρθρο 65

Ανταλλαγή και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

1.  Κοινές ικανότητες δορυφορικής επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται μεταξύ των συμμετεχόντων GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των κινδύνων όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των χρηστών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Η εν λόγω ανάλυση λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα επικοινωνιακή υποδομή και τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων δυνατοτήτων, καθώς και τη γεωγραφική κάλυψή τους, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Αυτή η ανταλλαγή και η ιεράρχηση δίνουν προτεραιότητα στους χρήστες ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την κρισιμότητά τους.

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή και την ιεράρχηση των ικανοτήτων, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ζήτηση για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης, την ανάλυση των κινδύνων στον τομέα της ασφάλειας για τις εν λόγω περιπτώσεις χρήσης και, κατά περίπτωση, την οικονομική αποδοτικότητα.

Καθορίζοντας μια πολιτική τιμολόγησης στους εν λόγω κανόνες, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η παροχή ικανοτήτων και υπηρεσιών GOVSATCOM δεν στρεβλώνει την αγορά και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων GOVSATCOM.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.

3.  Η κοινοχρησία και η ιεράρχηση των ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας μεταξύ χρηστών GOVSATCOM που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ίδιο συμμετέχοντα GOVSATCOM καθορίζονται και εφαρμόζονται από τον εν λόγω συμμετέχοντα.

Άρθρο 66

Επίγειο τμήμα υποδομής και λειτουργία

1.  Το επίγειο τμήμα περιλαμβάνει τις υποδομές που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 65, ιδίως τους κόμβους GOVSATCOM οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας για τη σύνδεση χρηστών GOVSATCOM με παρόχους ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας. Το επίγειο τμήμα και η λειτουργία του συμμορφώνονται με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, η οποία ορίζεται για τη συνιστώσα GOVSATCOM.

2.  Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη θέση του επίγειου τμήματος της υποδομής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3 και δεν επηρεάζουν το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να αποφασίζει να μη φιλοξενήσει τέτοια υποδομή στο έδαφός του.

Άρθρο 67

Συμμετέχοντες και αρμόδιες αρχές GOVSATCOM

1.  Τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ είναι συμμετέχοντες GOVSATCOM στον βαθμό που εξουσιοδοτούν χρήστες GOVSATCOM ή παρέχουν ικανότητες δορυφορικής επικοινωνίας ή τοποθεσίες επίγειου τμήματος ή μέρος των εγκαταστάσεων του επίγειου τμήματος.

Όταν το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή η ΕΥΕΔ αδειοδοτούν τους χρήστες GOVSATCOM ή παρέχουν ικανότητα επικοινωνίας μέσω δορυφόρου ή τοποθεσίες επίγειου τμήματος ή τμήμα των εγκαταστάσεων του επίγειου τμήματος, στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, η εν λόγω άδεια ή διάταξη δεν αντιβαίνει τις διατάξεις περί ουδετερότητας ή μη δέσμευσης που προβλέπονται στο συνταγματικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.

2.  Οι οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να γίνουν συμμετέχοντες GOVSATCOM μόνο στον βαθμό όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζονται στη διοικητική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου οργανισμού και του θεσμικού οργάνου που τον εποπτεύει.

3.  Κάθε συμμετέχων ορίζει μία αρμόδια αρχή GOVSATCOM.

4.  Η αρμόδια αρχή GOVSATCOM διασφαλίζει ότι

α)  η χρήση υπηρεσιών συνάδει με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας·

β)  τα δικαιώματα πρόσβασης για χρήστες GOVSATCOM καθορίζονται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης·

γ)  ο εξοπλισμός χρήστη και οι συναφείς συνδέσεις και πληροφορίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών χρησιμοποιούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας·

δ)  δημιουργείται κεντρικό σημείο επαφής για την παροχή βοήθειας, αν χρειαστεί, κατά την αναφορά των κινδύνων και απειλών στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση δυνητικά επιβλαβών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών που επηρεάζουν τις υπηρεσίες στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας.

Άρθρο 68

Παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης για το GOVSATCOM

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της προσφοράς, περιλαμβανομένων των υπαρχουσών ικανοτήτων GOVSATCOM σε τροχιά για συγκέντρωση και κοινή χρήση, και της ζήτησης για ικανότητες και υπηρεσίες GOVSATCOM, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κινδύνους και απειλές, καθώς και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης για υπηρεσίες GOVSATCOM.

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό

Άρθρο 70

Νομικό καθεστώς του Οργανισμού

1.  Ο Οργανισμός είναι όργανο της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.  Σε καθένα από τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη δυνατή δικαιοπρακτική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα βάσει της νομοθεσίας. Μπορεί, ειδικότερα, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3.  Ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του.

Άρθρο 71

Έδρα του Οργανισμού και τοπικά γραφεία

1.  Έδρα του Οργανισμού είναι η Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία).

2.  Το προσωπικό του Οργανισμού μπορεί να βρίσκεται σε ένα από τα κέντρα εδάφους του Galileo ή του EGNOS που αναφέρονται στις εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2016/413 ή (ΕΕ) 2017/1406 της Επιτροπής για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του προγράμματος που προβλέπονται στη σχετική συμφωνία.

3.  Ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μπορούν να ιδρύονται τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οργάνωση του Οργανισμού

Άρθρο 72

Διοικητική και διαχειριστική δομή

1.  Η διοικητική και διαχειριστική δομή του Οργανισμού περιλαμβάνει:

α)  το διοικητικό συμβούλιο·

β)  τον εκτελεστικό διευθυντή·

γ)  το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο, ο εκτελεστικός διευθυντής και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ▌συνεργάζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Οργανισμού και τον συντονισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανόνες του Οργανισμού, όπως είναι ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου, ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, οι δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό, οι διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα.

Άρθρο 73

Διοικητικό συμβούλιο

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και από τρεις εκπροσώπους της Επιτροπής. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης ένα μέλος διορισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

2.  Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου, ένας εκπρόσωπος της Ύπατης Εκπροσώπου και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου με την ιδιότητα του παρατηρητή για θέματα που τους αφορούν άμεσα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.

3.  Για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του.

4.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που άπτεται των ▌καθηκόντων του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

5.  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί ▌.

6.  Όταν κρίνεται σκόπιμο, η συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών καθώς και οι όροι συμμετοχής τους καθορίζονται δυνάμει των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 98 και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου. Αυτοί οι εκπρόσωποι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 74

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο, εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

2.  Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων είναι δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η θητεία λήγει όταν το πρόσωπο αυτό παύει να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο έχει εξουσία να απολύσει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή και τους δύο.

Άρθρο 75

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου του.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις διαδικασίες, εκτός εάν ο πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο διεξάγει συνεδριάσεις σε τακτική βάση τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή με αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών του.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητή οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, υπό τους όρους του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

5.  όταν η συζήτηση αφορά τη χρήση ευαίσθητων εθνικών υποδομών, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, με βάση την ανάγκη γνώσης, αλλά μόνο οι εκπρόσωποι κρατών μελών που διαθέτουν τέτοια υποδομή και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Όταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν εκπροσωπεί ένα από τα κράτη μέλη που διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή, αντικαθίσταται από τους εκπροσώπους του κράτους μέλους που διαθέτει τέτοια υποδομή. Ο Κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία.

6.  Ο Οργανισμός παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 76

Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν ο παρών κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Για την εκλογή και την απόλυση του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και για την έγκριση του προϋπολογισμού, των προγραμμάτων εργασιών, των ρυθμίσεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 98 παράγραφος 2, των κανόνων ασφαλείας του Οργανισμού, του εσωτερικού κανονισμού του, την εγκατάσταση τοπικών γραφείων και για την έγκριση των συμφωνιών υποδοχής που αναφέρονται στο άρθρο 92 απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.  Κάθε εκπρόσωπος κράτους μέλους και κάθε εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους με δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του. ▌Οι αποφάσεις που βασίζονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) ▌, πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V ή στο άρθρο 77 παράγραφος 5, εγκρίνονται μόνο με την ευνοϊκή ψήφο των εκπροσώπων της Επιτροπής.

3.  Ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου ορίζει λεπτομερέστερες ρυθμίσεις για την ψηφοφορία, ειδικότερα τους όρους υπό τους οποίους κάποιο μέλος ενεργεί για λογαριασμό άλλου μέλους, καθώς και τυχόν απαιτήσεις απαρτίας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 77

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά ώστε ο Οργανισμός να επιτελεί την αποστολή που του έχει ανατεθεί, με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για τον σκοπό αυτό λαμβάνει κάθε αναγκαία απόφαση, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του κεφαλαίου II του τίτλου V.

2.  Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο:

α)  εκδίδει, το αργότερο έως τη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος, αφού ενσωματώσει σ’ αυτό αυτούσιο το τμήμα που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχείο β) και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής·

x)  εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για την περίοδο η οποία καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού ενσωματώσει σε αυτό, χωρίς αλλαγές, το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχείο α) και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής. Ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολυετές πρόγραμμα εργασίας, με την προϋπόθεση ότι στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι η ανταλλαγή απόψεων και ότι η έκβασή της δεν είναι δεσμευτική για τον Οργανισμό.

β)  επιτελεί τα δημοσιονομικά καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 84 παράγραφοι 5, 6, 10 και 11·

γ)  επιβλέπει τη λειτουργία του κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

δ)  εγκρίνει ρυθμίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(25), σύμφωνα με το άρθρο 94·

ε)  εγκρίνει τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98, αφού ζητήσει τη γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας σχετικά με τις ρυθμίσεις εκείνες που αφορούν τη διαπίστευση ασφαλείας·

στ)  εγκρίνει τις τεχνικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

ζ)  εκδίδει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και προοπτικών του Οργανισμού, αφού ενσωματώσει σ’ αυτήν αυτούσιο το τμήμα που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχείο γ), και τη διαβιβάζει, έως την 1η Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο·

η)  εξασφαλίζει ότι δίνεται η κατάλληλη συνέχεια στις διαπιστώσεις και τις συστάσεις που απορρέουν από τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 102, καθώς και στις διαπιστώσεις και τις συστάσεις που απορρέουν από έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και σε όλες τις εκθέσεις εξωτερικού ή εσωτερικού ελέγχου και διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης·

θ)  συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τις χρηματοδοτικές συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 και τις συμφωνίες συνεισφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2α και στο άρθρο 30 παράγραφος 5, πριν από την υπογραφή τους·

ι)  εγκρίνει τους κανόνες ασφαλείας του Οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96·

ια)  υιοθετεί, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης·

ιβ)  εγκρίνει, όταν αυτό απαιτείται και μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, τις οργανωτικές δομές που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ)·

ιδ)  διορίζει υπόλογο, ο οποίος μπορεί να είναι ο υπόλογος της Επιτροπής και ο οποίος υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και είναι απολύτως ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

ιε)  εκδίδει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του.

3.  Όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και της αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης («αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»), που ανατίθενται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό αντίστοιχα.

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία εκχωρεί στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές συνθήκες, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή και των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος έχει αναθέσει περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις εκχωρήσει σε ένα από τα μέλη του ή σε ένα μέλος του προσωπικού διαφορετικό από τον εκτελεστικό διευθυντή.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να μεταβιβάζει στον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας τις εξουσίες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο όσον αφορά την πρόσληψη, την αξιολόγηση και τη μετάταξη του προσωπικού που εκτελεί τα καθήκοντα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, καθώς και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων έναντι του εν λόγω προσωπικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Όσον αφορά τις προσλήψεις, την αξιολόγηση και τις μετατάξεις του προσωπικού που εκτελεί τα καθήκοντα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, καθώς και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων έναντι του εν λόγω προσωπικού, το διοικητικό συμβούλιο ζητά προηγουμένως τη γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του.

Εγκρίνει επίσης απόφαση με την οποία θεσπίζονται κανόνες για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό. Πριν από την έγκριση της εν λόγω απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο ζητά τη γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας σε σχέση με την απόσπαση των εθνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου V και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και μπορεί να παρατείνει ή να τερματίσει τη θητεία του σύμφωνα με το άρθρο 89.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή για την απόδοσή του, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού, εκτός από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το κεφάλαιο II του τίτλου V.

Άρθρο 78

Εκτελεστικός διευθυντής

1.  Ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό της διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και του προσωπικού του Οργανισμού που τελεί υπό την εποπτεία του, σύμφωνα με το άρθρο 82, και των εξουσιών που ανατίθενται στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 81 αντίστοιχα.

2.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό.

Άρθρο 79

Καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  εκπροσωπεί τον Οργανισμό και υπογράφει τη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2, στο άρθρο 28 παράγραφος 2α και στο άρθρο 30 παράγραφος 5·

β)  προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 76·

γ)  εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου·

δ)  καταρτίζει τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας του Οργανισμού και τα υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο, με εξαίρεση τα μέρη που καταρτίζονται και εγκρίνονται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχεία α) και β)·

ε)  θέτει σε εφαρμογή τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας, με εξαίρεση τα μέρη που εφαρμόζονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

στ)  εκπονεί έκθεση προόδου για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας και, όταν αρμόζει, του πολυετούς προγράμματος εργασίας για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ενσωματώνοντας αυτούσιο το τμήμα που έχει συντάξει ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

ζ)  συντάσσει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Οργανισμού, με εξαίρεση το τμήμα που συντάσσεται και εγκρίνεται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχείο γ) όσον αφορά τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στον τίτλο V, και την υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·

η)  ασκεί την καθημερινή διοίκηση του Οργανισμού και προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και της δημοσίευσης ανακοινώσεων, για να διασφαλίζει τη λειτουργία του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

θ)  καταρτίζει σχέδιο προβλέψεων του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 84, και εκτελεί τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 85·

ι)  διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo, είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε οδηγίες παρεχόμενες δυνάμει της απόφασης 2014/496/ΚΕΠΠΑ και να εκπληρώνει τον ρόλο του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ·

ια)  διασφαλίζει τη διάδοση όλων των σχετικών πληροφοριών, ειδικότερα όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, εντός της δομής του Οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1·

ιβ)  καθορίζει, σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας για ζητήματα που αφορούν δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας και που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, τις οργανωτικές δομές του Οργανισμού και τις υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση. Οι εν λόγω δομές αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων συνιστωσών του προγράμματος·

ιγ)  ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, στον βαθμό που οι εν λόγω αρμοδιότητες του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου·

ιδ)  μεριμνά για την παροχή γραμματειακών υπηρεσιών καθώς και για όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, των οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 και του προέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

ιε)  καταρτίζει σχέδιο δράσης για να διασφαλιστεί η συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις διαπιστώσεις και τις συστάσεις των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 102, με εξαίρεση το τμήμα του σχεδίου δράσης που αφορά τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, και υποβάλλει στην Επιτροπή, αφού ενσωματώσει αυτούσιο το τμήμα που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, εξαμηνιαία έκθεση προόδου, η οποία υποβάλλεται επίσης και στο διοικητικό συμβούλιο για ενημέρωση·

ιστ)  λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης:

i)  λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εποπτικά μέτρα·

ii)  σε περίπτωση παρατυπιών, προβαίνει στην ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, εάν αυτό αρμόζει, επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις·

ιζ)  καταρτίζει για τον Οργανισμό στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις που προκύπτουν από τις έρευνες της OLAF, και τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση· η εν λόγω στρατηγική είναι ανάλογη προς τους κινδύνους της απάτης από την άποψη της ανάλυσης κόστους-οφέλους των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν·

ιη)  υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν κληθεί να το πράξει. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να λογοδοτήσει σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποδοτική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων την έγκριση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία υποδοχής με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη. Όπου είναι δυνατό, οι επιπτώσεις όσον αφορά την κατανομή προσωπικού και τον προϋπολογισμό ενσωματώνονται στο σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 6.

Άρθρο 80

Καθήκοντα διαχείρισης του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 37, το συμβούλιο διαχείρισης ασφαλείας εκτελεί τα εξής καθήκοντα, ως μέρος της διαχείρισης του Οργανισμού:

α)  εκπονεί και εγκρίνει το τμήμα του πολυετούς προγράμματος εργασίας το οποίο αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, ενώ παράλληλα προβλέπει και εγκρίνει τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών· διαβιβάζει το εν λόγω τμήμα έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο για να ενσωματωθεί στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας·

β)  εκπονεί και εγκρίνει το τμήμα του ετήσιου προγράμματος εργασίας το οποίο αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, ενώ παράλληλα προβλέπει και εγκρίνει τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών· διαβιβάζει το εν λόγω τμήμα έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο για να ενσωματωθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας·

γ)  εκπονεί και εγκρίνει το τμήμα της ετήσιας έκθεσης το οποίο αφορά τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Οργανισμού που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, ενώ παράλληλα προβλέπει και εγκρίνει τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των προοπτικών αυτών· διαβιβάζει το εν λόγω τμήμα έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο για να ενσωματωθεί στην ετήσια έκθεση.

Άρθρο 81

Πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

1.  Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας εκλέγει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο από τα μέλη του, με πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Όταν δεν έχει επιτευχθεί η πλειοψηφία δύο τρίτων ύστερα από δύο συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, απαιτείται απλή πλειοψηφία.

2.  Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο, εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

3.  Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας έχει εξουσία να απολύσει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή και τους δύο. Η απόφαση απόλυσης λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων.

4.  Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι διετής, ανανεώσιμη για μία φορά. Η εκάστοτε θητεία τερματίζεται, όταν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος παύει να αποτελεί μέλος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.

Άρθρο 82

Οργανωτικές πτυχές του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

1.  Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας έχει πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται για να επιτελεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο. Έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που είναι χρήσιμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του, την οποία διαθέτουν τα άλλα όργανα του Οργανισμού, με την επιφύλαξη των αρχών της αυτονομίας και ανεξαρτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο θ).

2.  Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, και ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκμετάλλευση των συστημάτων, σύμφωνα με τους στόχους των διαφόρων συνιστωσών του προγράμματος. Κανένα μέλος του προσωπικού του Οργανισμού που τελεί υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας δεν μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα άλλα καθήκοντα εντός του Οργανισμού.

Για τον σκοπό αυτό, καθιερώνεται αποτελεσματικός οργανωτικός διαχωρισμός εντός του Οργανισμού μεταξύ, αφενός, του προσωπικού που συμμετέχει στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V και, αφετέρου, του λοιπού προσωπικού του Οργανισμού. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ενημερώνει αμέσως τον εκτελεστικό διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή για κάθε περίσταση που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία του. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση εντός του Οργανισμού, η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης που πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.  Για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας θεσπίζει ειδικά βοηθητικά όργανα, που ενεργούν κατόπιν οδηγιών του. Ειδικότερα, μεριμνώντας παράλληλα για τη διασφάλιση της αναγκαίας συνέχειας του έργου του, προβαίνει στη σύσταση ειδικής ομάδας η οποία διενεργεί ελέγχους και δοκιμές των αναλύσεων ασφαλείας, ώστε να καταρτίσει τις σχετικές εκθέσεις κινδύνου που θα συμβάλουν στην προετοιμασία των αποφάσεών του. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας μπορεί να προβεί στη σύσταση ή τη διάλυση ομάδας εμπειρογνωμόνων για να συμβάλει στις εργασίες της εν λόγω ειδικής επιτροπής.

Άρθρο 83

Καθήκοντα του προέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας

1.  Ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας διασφαλίζει ότι το συμβούλιο ασκεί τις δραστηριότητές του σε θέματα διαπίστευσης ασφαλείας κατά τρόπο πλήρως ανεξάρτητο και ότι εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

β)  εκτελεί το μέρος των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού που εμπίπτει στο κεφάλαιο II του τίτλου V, υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

γ)  συνεργάζεται με τον εκτελεστικό διευθυντή ώστε να συμβάλει στην κατάρτιση του σχεδίου πίνακα προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 4 και των οργανωτικών δομών του Οργανισμού·

δ)  εκπονεί το τμήμα της έκθεσης προόδου το οποίο αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, και το διαβιβάζει έγκαιρα στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και στον εκτελεστικό διευθυντή για να ενσωματωθεί στην έκθεση προόδου·

ε)  εκπονεί το τμήμα της ετήσιας έκθεσης και του σχεδίου δράσης το οποίο αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, και το διαβιβάζει έγκαιρα στον εκτελεστικό διευθυντή·

στ)  εκπροσωπεί τον Οργανισμό για τις δραστηριότητες και αποφάσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V·

ζ)  ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού το οποίο συμμετέχει στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, οι οποίες του ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο.

2.  Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ενώπιόν τους για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εργασίες και τις προοπτικές του Οργανισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Δημοσιονομικές διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό

Άρθρο 84

Προϋπολογισμός του Οργανισμού

1.  Με την επιφύλαξη άλλων πόρων και τελών, ▌τα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν ενωσιακή συνεισφορά η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση εσόδων και δαπανών. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει ad hoc επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

2.  Τα έξοδα του Οργανισμού καλύπτουν το προσωπικό, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, τα έξοδα λειτουργίας και τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 και στο άρθρο 82 παράγραφος 3, καθώς και τις συμβάσεις και συμφωνίες που συνάπτει ο Οργανισμός για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3.  Τα έσοδα και οι δαπάνες ισοσκελίζονται.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, σχέδιο κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, καθιστώντας σαφή τον διαχωρισμό μεταξύ εκείνων των στοιχείων του σχεδίου κατάστασης που αφορούν τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας και των λοιπών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας μπορεί να συντάσσει υπόμνημα επί του εν λόγω σχεδίου, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει τόσο το σχέδιο κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων όσο και το εν λόγω υπόμνημα στο διοικητικό συμβούλιο και στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας μαζί με σχέδιο του πίνακα προσωπικού.

5.  Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βάσει του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων και σε στενή συνεργασία με το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V, καταρτίζει κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει, έως τις 31 Ιανουαρίου, σχέδιο ενός ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού –το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων, σχέδιο πίνακα προσωπικού και προσωρινό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας– στην Επιτροπή και στις τρίτες χώρες ή τους διεθνείς οργανισμούς με τις/τους οποίες/-ους έχει συνάψει συμφωνίες ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 98.

7.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (στο εξής «η δημοσιονομική αρχή») μαζί με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.  Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που θεωρεί αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ποσό της επιχορήγησης που προστίθεται στο γενικό προϋπολογισμό, τα οποία υποβάλλει στη δημοσιονομική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά στον Οργανισμό, καθώς και τον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού.

10.  Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός καθίσταται οριστικός ύστερα από την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

11.  Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το συντομότερο τη δημοσιονομική αρχή σχετικά με την πρόθεσή του να εφαρμόσει οποιοδήποτε σχέδιο με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, ιδίως σχέδια που αφορούν περιουσιακά στοιχεία όπως η μίσθωση ή η αγορά ακινήτων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

12.  Εάν ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να εκδώσει γνώμη, διαβιβάζει τη γνώμη του στο διοικητικό συμβούλιο εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία γνωστοποίησης του εν λόγω σχεδίου.

Άρθρο 85

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού

1.  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού εκτελείται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

2.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την αξιολόγηση.

Άρθρο 86

Απόδοση των λογαριασμών του Οργανισμού και απαλλαγή

Η υποβολή των προσωρινών και των οριστικών λογαριασμών του Οργανισμού και η απαλλαγή ακολουθούν τους κανόνες και το χρονοδιάγραμμα του δημοσιονομικού κανονισμού και του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς, ο οποίος αναφέρεται στο [άρθρο 70] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 87

Δημοσιονομικές διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον Οργανισμό εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή. Οι κανόνες αυτοί δεν μπορούν να αποκλίνουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς, ο οποίος αναφέρεται στο [άρθρο 70] του δημοσιονομικού κανονισμού, παρά μόνον εάν το απαιτούν ειδικές ανάγκες λειτουργίας του Οργανισμού και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ανθρώπινοι πόροι του Οργανισμού

Άρθρο 88

Προσωπικό του Οργανισμού

1.  Στο προσωπικό που απασχολεί ο Οργανισμός εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι κανόνες που έχουν εγκρίνει από κοινού τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.  Το προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό ως απαραίτητοι για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας αντίστοιχη προς τη διαβάθμιση των πληροφοριών που χειρίζονται.

3.  Οι εσωτερικοί κανόνες του Οργανισμού, όπως ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου, ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, οι δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό, οι διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και οι διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα εγγυώνται την αυτονομία και την ανεξαρτησία του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του προσωπικού που ασκεί τις άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 στοιχείο θ).

Άρθρο 89

Διορισμός και θητεία του εκτελεστικού διευθυντή

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες εκδόσεις.

Ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή μπορεί να κληθεί το συντομότερο δυνατό να προβεί σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισμό για τη σύναψη της σύμβασης του εκτελεστικού διευθυντή.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.

2.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της εν λόγω θητείας, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τα μελλοντικά καθήκοντα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά για διάστημα ίσο ή μικρότερο των πέντε ετών.

Η απόφαση της παράτασης της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία παρατάθηκε δεν δύναται να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση ύστερα από την παράταση της θητείας του.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Πριν από την εν λόγω παράταση ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον των σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απολύσει τον εκτελεστικό διευθυντή, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής ή ενός τρίτου των μελών του, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.

4.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον εκτελεστικό διευθυντή ενώπιον αυτών των θεσμικών οργάνων για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εργασίες και τις προοπτικές του Οργανισμού, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας. Η εν λόγω ανταλλαγή απόψεων δεν θίγει θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας που εμπίπτουν στο κεφάλαιο II του τίτλου V.

Άρθρο 90

Απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό

Ο Οργανισμός μπορεί να απασχολεί εθνικούς εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, καθώς και, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2, εθνικούς εμπειρογνώμονες από συμμετέχουσες τρίτες χώρες και από διεθνείς οργανισμούς. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας αντίστοιχη προς τη διαβάθμιση των πληροφοριών που χειρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 42 στοιχείο γ). Στο προσωπικό αυτό δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης ούτε το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 91

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στον Οργανισμό και στο προσωπικό του.

Άρθρο 92

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και συμφωνίες υποδοχής για τοπικά γραφεία

1.  Ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, συνάπτεται συμφωνία για την έδρα του Οργανισμού μεταξύ του Οργανισμού και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ▌, στην οποία καθορίζονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεσή του από το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους. Εφόσον είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του τοπικού γραφείου, συνάπτεται συμφωνία υποδοχής μεταξύ του Οργανισμού και του οικείου κράτους μέλους όπου βρίσκεται το γραφείο, μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.

2.  Για να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού, τα κράτη μέλη υποδοχής του Οργανισμού παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, στις οποίες περιλαμβάνονται η πολύγλωσση σχολική εκπαίδευση με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και οι κατάλληλες συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Άρθρο 93

Γλωσσικό καθεστώς του Οργανισμού

1.  Οι διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας(26), εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 94

Πολιτική για την πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Οργανισμού

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρμόζεται για τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Οργανισμού.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ρυθμίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

3.  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Οργανισμό δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελιών προς τον Διαμεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 228 και 263 αντίστοιχα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 95

Καταπολέμηση της απάτης από τον Οργανισμό

1.  Για να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο Οργανισμός, εντός έξι μηνών από την ημέρα που τεθεί σε λειτουργία, προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(27) και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους του Οργανισμού, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

2.  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να ελέγχει, βάσει παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης από τον Οργανισμό.

3.  Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του Οργανισμού περιέχουν διατάξεις με τις οποίες παρέχεται ρητώς στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF εξουσία διενέργειας των εν λόγω ελέγχων και ερευνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 96

Προστασία διαβαθμισμένων ή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών από τον Οργανισμό

Υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί διαβούλευση με την Επιτροπή, ο Οργανισμός θεσπίζει δικούς του κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΠΕΕ) και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων και κανόνες για την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή(28) και με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής(29).

Άρθρο 97

Ευθύνη του Οργανισμού

1.  Η συμβατική ευθύνη του Οργανισμού διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στην εκάστοτε σύμβαση.

2.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαιοδοσία να εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με οποιαδήποτε ρήτρα διαιτησίας προβλέπεται σε σύμβαση που συνάπτεται από τον Οργανισμό.

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στις νομοθεσίες των κρατών μελών, καταβάλλει αποζημίωση για τυχόν ζημία που προκλήθηκε από τις υπηρεσίες ή τους υπαλλήλους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών οι οποίες συνδέονται με την αποζημίωση για τις ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.  Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του Οργανισμού διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 98

Συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών που έχουν συνάψει σχετικές διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.  Βάσει των σχετικών διατάξεων των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 42, θεσπίζονται ρυθμίσεις που ορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση και τον τρόπο συμμετοχής των οικείων τρίτων χωρών στο έργο του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, την οικονομική συνεισφορά και το προσωπικό. Στα ζητήματα προσωπικού, οι εν λόγω συμφωνίες τηρούν πάντοτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Οι διατάξεις αυτές υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στρατηγική σχέσεων με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός.

4.  Με τη σύναψη κατάλληλης συμφωνίας συνεργασίας με τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός, στις σχέσεις του με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, δρα εντός των ορίων της εντολής του και εντός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Άρθρο 99

Σύγκρουση συμφερόντων

1.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και οι παρατηρητές υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων, όπου αναφέρεται η απουσία ή η ύπαρξη κάθε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος που μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις. Υποβάλλονται γραπτώς κατά την ανάληψη των καθηκόντων των εν λόγω προσώπων και ανανεώνονται ετησίως. Επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο, ιδίως σε περίπτωση σχετικής μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης.

2.  Πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση στην οποία λαμβάνουν μέρος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, οι παρατηρητές και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε ad hoc ομάδες εργασίας, δηλώνουν με ακρίβεια και πλήρως την απουσία ή την ύπαρξη κάθε συμφέροντος το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τυχόν σημεία της ημερήσιας διάταξης, και απέχουν από τις συζητήσεις και την ψηφοφορία ως προς τα σημεία αυτά.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ορίζουν, στον εσωτερικό τους κανονισμό, τις πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τους κανόνες για τη δήλωση συμφερόντων που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων.

ΤΙΤΛΟΣ X

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 100

Πρόγραμμα εργασίας

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα οποία μπορεί να είναι ειδικά για κάθε συνιστώσα του προγράμματος. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Άρθρο 101

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 για τις τροποποιήσεις του παραρτήματος, ώστε να αναθεωρούνται και/ή να συμπληρώνονται οι δείκτες, όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση και τα αποτελέσματα του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης και, αν συντρέχει περίπτωση, στα κράτη μέλη.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης υποχρεούνται να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να επαληθευτούν οι επιδόσεις συλλέγονται με τρόπο αποτελεσματικό, αποδοτικό και έγκαιρο.

Άρθρο 102

Αξιολόγηση

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολογήσεις του προγράμματος κατά τρόπο έγκαιρο ώστε να τροφοδοτείται με στοιχεία η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ▌.

Η εν λόγω αξιολόγηση καλύπτει όλες τις συνιστώσες και δράσεις του προγράμματος. Εξετάζει την απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών και την εξέλιξη των διαθέσιμων ικανοτήτων για κοινή χρήση και συγκέντρωση, κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του SSA και της Govsatcom, ή των δεδομένων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές, κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων Galileo, Copernicus και EGNOS. Για κάθε συνιστώσα, η αξιολόγηση, με βάση μια ανάλυση κόστους/οφέλους, εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο των εξελίξεων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής ή της ανάγκης για πρόσθετες διαστημικές ή επίγειες υποδομές.

Εάν κρίνεται αναγκαίο, στην έκθεση επισυνάπτεται κατάλληλη πρόταση.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

5.  Οι οντότητες που εμπλέκονται στην εκτέλεση του παρόντος κανονισμού παρέχουν στην Επιτροπή τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6.  Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα ▌, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Με την αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε τέτοιας τροποποίησης, στη βάση μιας ανάλυσης κόστους/οφέλους. Εξετάζεται επίσης η πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και την ανεξαρτησία και αυτονομία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάζει τις επιδόσεις του Οργανισμού προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα να του ανατεθούν πρόσθετα καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3. Εάν κρίνεται αναγκαίο, στην έκθεση επισυνάπτεται κατάλληλη πρόταση.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υφίστανται πλέον λόγοι για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, δεδομένων των στόχων, της εντολής και των καθηκόντων του, μπορεί να προτείνει την αρμόζουσα τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή διαβιβάζει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του Οργανισμού και τα συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του Οργανισμού. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 103

Λογιστικοί έλεγχοι

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής εξασφάλισης βάσει του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 104

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, μεταξύ των οποίων και τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

ΤΙΤΛΟΣ XI

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 105

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 101 ανατίθεται στην Επιτροπή έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 52 και 101 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 101 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κατά την οποία η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 106

Διαδικασία επείγοντος

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 105 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 107

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Η επιτροπή συνέρχεται υπό ειδικές διαφορετικές συνθέσεις ως εξής:

α)  Galileo και EGNOS·

β)  Copernicus·

γ)  SSA

δ)  Govsatcom·

ε)  Σύνθεση ασφαλείας: όλες οι πτυχές ασφαλείας του προγράμματος, με την επιφύλαξη του ρόλου του συμβουλίου πιστοποίησης ασφάλειας. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΔ και του Οργανισμού μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν ως παρατηρητές. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καλείται επίσης να παρίσταται(30).

στ)  Οριζόντια σύνθεση: Στρατηγική επισκόπηση της εφαρμογής του προγράμματος, συνοχή μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του προγράμματος, οριζόντια μέτρα και ανακατανομή του προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.

1α.  Η επιτροπή του προγράμματος συγκροτεί, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της, το «Φόρουμ χρηστών» ως ομάδα εργασίας που θα συμβουλεύει την επιτροπή του προγράμματος σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών, την εξέλιξη των υπηρεσιών και την αξιοποίηση από τους χρήστες. Σκοπός του φόρουμ χρηστών είναι να εξασφαλίζει τη συνεχή και αποτελεσματική συμμετοχή των χρηστών και να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για κάθε συνιστώσα του προγράμματος.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.  Σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση, αντιπρόσωποι τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών μπορούν να προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής υπό τους όρους που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της εν λόγω επιτροπής, λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας της Ένωσης.

ΤΙΤΛΟΣ XII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 108

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην επικοινωνία των θεσμικών οργάνων σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4.

3.  Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του. Η διάθεση πόρων για δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 30. Αυτές οι δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 109

Καταργήσεις

1.  Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και η απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2.  Οι παραπομπές στις καταργούμενες πράξεις θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 110

Μεταβατικές διατάξεις και συνέχεια των υπηρεσιών μετά το 2027

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 377/2014, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 912/2010 και βάσει της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ, καθώς οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις οικείες δράσεις μέχρι τη λήξη τους. Ειδικότερα, η κοινοπραξία που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ παρέχει υπηρεσίες SST για 3 μήνες μετά την υπογραφή από τις εθνικές συνιστώσες οντότητες της συμφωνίας για τη δημιουργία της εταιρικής σχέσης SST που προβλέπεται στο άρθρο 57 του παρόντος κανονισμού.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που είχαν θεσπιστεί στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και βάσει της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ.

3.  Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 4 ▌, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 111

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι βασικοί δείκτες διαρθρώνουν την παρακολούθηση των επιδόσεων του προγράμματος προς την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου και του κόστους.

1.  Προς τον σκοπό αυτό, για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη βασικών δεικτών για τους οποίους, στις συμφωνίες που συνάπτονται με τις εντεταλμένες οντότητες, καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως οι μετρήσεις, τα αριθμητικά στοιχεία και οι σχετικές ονομαστικές αξίες και τα κατώτατα όρια (συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών και ποιοτικών περιπτώσεων) σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της αποστολής και τις προσδοκώμενες επιδόσεις:

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Δείκτης 1: Ακρίβεια των υπηρεσιών πλοήγησης και χρονισμού που παρέχονται από το Galileo και το EGNOS ξεχωριστά

Δείκτης 2: Διαθεσιμότητα και συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχονται από το Galileo και το EGNOS ξεχωριστά

Δείκτης 3: Γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών του EGNOS και αριθμός των δημοσιευμένων διαδικασιών EGNOS (APV-I και LPV-200)

Δείκτης 4: Ικανοποίηση των ενωσιακών χρηστών όσον αφορά τις υπηρεσίες του Galileo και του EGNOS

Δείκτης 5: Μερίδιο των δεκτών Galileo και EGNOS στο παγκόσμιο και το ενωσιακό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης/αγορά δεκτών δορυφορικής πλοήγησης με δορυφορικό σύστημα βελτίωσης των σημάτων ραδιοπλοήγησης (GNSS/SBAS).

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Δείκτης 1: Αριθμός ενωσιακών χρηστών των υπηρεσιών Copernicus, των δεδομένων Copernicus και των συστημάτων πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες (DIAS) που παρέχουν, όπου είναι δυνατόν, πληροφορίες όπως το είδος του χρήστη, η γεωγραφική κατανομή και ο τομέας δραστηριότητας

Δείκτης 1α: Κατά περίπτωση, αριθμός ενεργοποιήσεων των υπηρεσιών Copernicus που ζητήθηκαν ή/και εξυπηρετήθηκαν

Δείκτης 1β: Ικανοποίηση των ενωσιακών χρηστών όσον αφορά τις υπηρεσίες Copernicus και DIAS

Δείκτης 1γ: Αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και συνέχεια των υπηρεσιών Copernicus και ροής δεδομένων του Copernicus

Δείκτης 2: Αριθμός νέων προϊόντων πληροφόρησης που παρέχονται στο χαρτοφυλάκιο κάθε υπηρεσίας Copernicus

Δείκτης 3: Ποσότητα δεδομένων που παράγονται από τους δορυφόρους Sentinel

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Δείκτης 1: Αριθμός χρηστών των συνιστωσών SSA που παρέχουν, όπου είναι δυνατόν, πληροφορίες όπως το είδος του χρήστη, η γεωγραφική κατανομή και ο τομέας δραστηριότητας

Δείκτης 2: Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Δείκτης 1: Αριθμός ενωσιακών χρηστών του GOVSATCOM που παρέχουν, όπου είναι δυνατόν, πληροφορίες όπως το είδος του χρήστη, η γεωγραφική κατανομή και ο τομέας δραστηριότητας

Δείκτης 2: Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Δείκτης 1: Αριθμός εκτοξεύσεων για το πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ανά τύπο εκτοξευτών)

Ειδικός σκοπός που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Δείκτης 1: Αριθμός και θέση των διαστημικών κόμβων στην Ένωση

Δείκτης 2: Ποσοστό ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ ως ποσοστό της συνολικής αξίας των συμβάσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα

2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 102 λαμβάνει υπόψη πρόσθετα στοιχεία όπως:

α)  Απόδοση ανταγωνιστών στους τομείς της ναυσιπλοΐας και της γεωσκόπησης

β)  Αξιοποίηση από τους χρήστες των υπηρεσιών Galileo και EGNOS

γ)  Ακεραιότητα των υπηρεσιών EGNOS

δ)  Αξιοποίηση των υπηρεσιών του Copernicus από τους βασικούς χρήστες του Copernicus

ε)  Αριθμός τομέων πολιτικής της Ένωσης ή των κρατών μελών που αξιοποιούν ή επωφελούνται από το πρόγραμμα Copernicus

στ)  Ανάλυση της αυτονομίας της συνιστώσας SST και του επιπέδου ανεξαρτησίας της ΕΕ στον εν λόγω τομέα

ζ)  Πορεία των εργασιών δικτύωσης για δραστηριότητες NEO

η)  Αξιολόγηση των ικανοτήτων Govsatcom όσον αφορά τις ανάγκες των χρηστών που αναφέρονται στα άρθρα 68 και 69

θ)  Ικανοποίηση των χρηστών όσον αφορά τις υπηρεσίες SSA και Govsatcom

ι)  Μερίδιο των εκτοξεύσεων Ariane και Vega στο σύνολο της αγοράς βάσει διαθέσιμων στο κοινό δεδομένων

ια)  Ανάπτυξη του κατάντη τομέα, που μετράται, όταν τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, από τον αριθμό των νέων εταιρειών που χρησιμοποιούν διαστημικά δεδομένα, πληροφορίες και υπηρεσίες της ΕΕ, θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν και κύκλος εργασιών, ανά κράτος μέλος, με χρήση των ερευνών της Eurostat, εφόσον είναι διαθέσιμες

ιβ)  Ανάπτυξη του διαστημικού τομέα της ΕΕ που μετράται, όταν τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, με βάση τον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί και τον κύκλο εργασιών ανά κράτος μέλος και το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, με χρήση των ερευνών της Eurostat, εφόσον είναι διαθέσιμες.

(1)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019. Το κείμενο που εμφανίζεται με γκρίζα σκίαση δεν έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων.
(2)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(3)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(4)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(5)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(6)Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).
(7) Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου θα προκύψει από την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της απόφασης 2014/496/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2014, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.
(8)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1.
(9) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/224 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2017, για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών οι οποίες θα επιτρέπουν στην εμπορική υπηρεσία που παρέχεται από το σύστημα που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo να επιτελεί τη λειτουργία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 36).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1).
(12)Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» [COM(2018)0237], ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» [COM(2018)0232] και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων [COM(2018)0008].
(13)Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων
(14)Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα INSPIRE).
(15)ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(16)ΕΕ L 309 της 19.11.2013, σ. 1.
(17)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leyki_bivlos_gia_to_mellon_tis_eyropis_el.pdf
(18)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf
(19)Έγγρ. EUCO 217/13.
(20)ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 1.
(21) Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου θα προκύψει από την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της απόφασης 2014/496/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2014, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.
(22)ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75.
(23) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/413 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, για τον προσδιορισμό της θέσης της επίγειας υποδομής του συστήματος που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo και για τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η λειτουργία του, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/117/ΕΕ (ΕΕ L 74 της 19.3.2016, σ. 45).
(24) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1159/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES), με τη θέσπιση των όρων καταχώρισης και αδειοδότησης των χρηστών του GMES και με τον καθορισμό κριτηρίων για τον περιορισμό της πρόσβασης στα αποκλειστικά δεδομένα του GMES και στις πληροφορίες που παράγονται από τις υπηρεσίες του GMES (EE L 309 της 19.11.2013, σ. 1).
(25)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(26)ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385.
(27)ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
(28)Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).
(29)Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).
(30)Θα πρέπει να προστεθεί στον κανονισμό δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 107 όσον αφορά τις πτυχές ασφάλειας του προγράμματος, η οποία θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «Το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι, λόγω της ευαισθησίας των πτυχών ασφαλείας του προγράμματος και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο πρόεδρος της επιτροπής του προγράμματος που συνεδριάζει με σύνθεση ασφάλειας να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων που τυγχάνουν της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης εντός της επιτροπής ή της επιτροπής προσφυγών κατά την εξέταση της έγκρισης σχεδίων εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας του προγράμματος.»

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου