Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0233(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0421/2018

Внесени текстове :

A8-0421/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 30
CRE 16/01/2019 - 30

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.9
CRE 17/01/2019 - 10.9
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0039
P8_TA(2019)0404

Приети текстове
PDF 258kWORD 77k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I
P8_TA(2019)0404A8-0421/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0443),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 114 и 197 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0260/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид писмото на своя председател до председателите на комисиите от 25 януари 2019 г., в което се очертава подходът на Парламента към секторните програми, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета до председателя на Европейския парламент от 1 април 2019 г., в което се потвърждава общото разбиране, постигнато между съзаконодателите по време на преговорите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0421/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 118.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 17 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0039).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
P8_TC1-COD(2018)0233

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114 и 197 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Програма „Фискалис 2020“, която бе създадена с Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3) и която се изпълнява от Комисията в сътрудничество с държавите членки и участващите държави, и предшестващите я програми допринесоха значително за улесняването и засилването на сътрудничеството между данъчните органи в Съюза. Данъчните органи на участващите държави признават добавената стойност от тези програми, включително за защита на финансовите и икономическите интереси на държавите членки, на Съюза и на данъкоплатците. Установените предизвикателства през следващото десетилетие не могат да бъдат преодолени, ако държавите членки не насочат вниманието си отвъд границите на своите административни територии и не си сътрудничат усилено с насрещните си страни.

(2)  Програма „Фискалис 2020“ осигурява на държавите членки уредба на равнището на Съюза за развитие на тези дейности по сътрудничество при по-висока разходна ефективност, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена уредба за сътрудничество на двустранна или многостранна основа.. Поради това е целесъобразно да се осигури продължаване на програмата чрез създаването на нова програма в същата област – програма „Фискалис“ (наричана по-нататък „Програмата“).

(3)  Създавайки уредба за дейностите с цел подкрепа за единния пазар, повишаване на конкурентоспособността на Съюза и защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, Програмата следва да допринесе за: оказването на подкрепа на данъчната политика и прилагането на законодателството на Съюза в областта на данъчното облагане; предотвратяването и борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, агресивното данъчно планиране и двойното данъчно необлагане; предотвратяването и намалението на излишната административна тежест за гражданите и предприятията при презгранични сделки; подкрепата за по-справедливи и по-ефикасни данъчни системи; постигането на пълния потенциал на единния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция в Съюза; подкрепата за съвместен подход на Съюза на международните форуми и подкрепа за изграждането на административен капацитет на данъчните органи, включително чрез модернизиране на техниките за докладване и одит, както и оказването на подкрепа за обучението на техния персонал в това отношение.

(4)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави в съответствие с условията, определени в нарочни споразумения между Съюза и тези трети държави, с които се урежда участието им в дадена програма на Съюза.

(6)  По отношение на тази програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(5) (Финансовият регламент). В него са определени правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.

(7)  Дейностите, извършвани по програма „Фискалис 2020“, са доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят. За да се осигури повече простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности, като например срещи и подобни ad hoc прояви, включително, когато е целесъобразно, присъствие в административните служби и участие в административни разследвания, структурирано сътрудничество, основано на проекти, включително, когато е целесъобразно, съвместни одити и изграждане на ИТ капацитет, включително, когато е целесъобразно, достъп на данъчните органи до взаимосвързани регистри. Когато е целесъобразно, действията следва също така да са насочени към разглеждане на приоритетни теми с цел изпълнение на целите на Програмата. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Фискалис“ следва да се насърчават и подкрепят внедряването и засилването на нововъведения, така че способностите за постигане на главните приоритети на данъчното облагане да бъдат допълнително повишени.

(8)  Предвид на нарастващата мобилност на данъкоплатците, броя на презграничните сделки, все по-международното естество на финансовите инструменти и произтичащото от това нарастване на риска от данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и агресивно данъчно планиране, които надхвърлят значително границите на Съюза, приспособяванията или разширенията на европейските електронни системи за включване на трети държави, които не участват в Програмата, и международни организации биха могли да бъдат в интерес на Съюза или държавите членки. По-конкретно, те биха довели до предотвратяване на административната тежест и разходите, които биха възникнали при разработването и експлоатацията на две сходни електронни системи – съответно за обмен на информация в Съюза и за международен обмен на информация. Ето защо, когато това е надлежно обосновано със съществуването на такъв интерес, разходите за приспособявания или разширения на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави и международни организации следва да бъдат допустими за финансиране по Програмата.

(9)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията и значението на воденето на борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, включително от най-слаборазвитите държави, както и представители на международни организации, икономически оператори, данъкоплатци и гражданското общество. „Най-слаборазвита държава“ следва да се разбира като страна или територия извън ЕС, която отговаря на условията за получаване на официална помощ за развитие съгласно съответния списък, предоставен на разположение на обществеността от Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и въз основа на определението на Организацията на обединените нации. Подборът на експерти в експертните групи следва да се основава на решението на Комисията от 30.5.2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертните групи на Комисията. Що се отнася до експертите, назначени в лично качество, за да действат независимо в името на обществения интерес, следва да се гарантира, че те са безпристрастни, че не съществува евентуален конфликт на интереси с професионалната им роля и че информацията относно подбора и участието им е публично достъпна.

(10)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г., озаглавено „Преглед на бюджета на ЕС“(6), ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на данъчната политика и данъчните органи.

(10a)  За целите на ефективността програмата „Фискалис“ следва да използва възможните полезни взаимодействия с други мерки на Съюза в свързани области, например програма „Митници“, Програмата на ЕС за борба с измамите, Програмата за единния пазар и Програмата за подкрепа на реформите.

(11)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат най-големия дял от бюджетните средства по Програмата. Затова общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки. Доколкото е възможно, следва да има оперативна съвместимост между общите и националните компоненти на европейските електронни системи, както и полезни взаимодействия с други електронни системи на съответните програми на Съюза.

(12)  Понастоящем няма изискване за съставяне на Многогодишен стратегически план за данъчното облагане (МГСП-ДО) с цел създаване на последователна и оперативно съвместима електронна среда за данъчното облагане в Съюза. За да се осигури последователност и съгласуване на дейностите по изграждане на ИТ капацитета, в Програмата следва да се предвиди създаването на такъв план – инструмент за планиране, който следва да бъде съобразен с и да не надхвърля задълженията, произтичащи от съответните правно обвързващи актове на Съюза.

(13)  Настоящият регламент следва да бъде изпълняван чрез работни програми. Предвид на средно- до дългосрочното естество на преследваните цели и с оглед на опита, натрупан с времето, работните програми следва да може да обхващат няколко години. Преминаването от годишни към многогодишни работни програми, всяка от които обхваща не повече от 3 години, ще доведе до намаление на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки.

(14)  За да се допълва настоящият регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с приемането на работните програми.

(15)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(7) е необходимо Програмата да бъде оценявана въз основа на информация, събрана в изпълнение на особените изисквания за наблюдението, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-конкретно по отношение на държавите членки. Тези изисквания могат по целесъобразност да включват измерими показатели, които да послужат като база за оценяване на практическото въздействие на инструмента. Междинните и окончателните оценки, които следва да бъдат извършени не по-късно от четири години след началото на изпълнението или приключването съответно на Програмата, следва да допринасят за процеса на вземане на решения на следващата многогодишна финансова рамка. Междинните и окончателните оценки следва също така да отстранят оставащите пречки пред постигането на целите на Програмата и да направят предложения за най-добри практики. В допълнение към междинните и окончателните оценки, като част от системата за отчитане на изпълнението, следва да се изготвят годишни доклади за напредъка, за да се следи постигнатият напредък. Тези доклади следва да включват обобщение на извлечените поуки и, когато е целесъобразно, на пречките, срещани в контекста на дейностите по Програмата, които са били осъществени през въпросната година.

(15a)  Комисията следва да организира редовно семинар с данъчните администрации, с представители на държавите членки бенефициери, за да бъдат обсъждани проблемите и да бъдат предлагани евентуални подобрения във връзка с целите на Програмата, в това число обмен на информация между данъчните администрации.

(16)  За да се реагира по подходящ начин на промените в приоритетите на данъчната политика, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да изменя списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели на Програмата. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(17)  В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („ Финансовия регламент“), Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(8), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(9), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(10) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(11) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и – когато е целесъобразно – налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измамите и други престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(12). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засиленото партньорство съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП) и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(17a)  Третите държави, които членуват в ЕИП, могат да участват в програмите на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Участие на трети държави е възможно също така на основата на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.

(18)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от ДФЕС. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(19)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Допустимите разходи се определят в зависимост от естеството на допустимите действия. Покриването на пътните, квартирните и дневните разноски на участниците в срещи от вида среща и разходи, свързани с организирането на мероприятия, следва да бъде от изключително значение, така че да се гарантира участието на национални експерти и администрацията в съвместните действия.

(20)  Доколкото целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от отделните държави членки, а поради мащаба и последиците му може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(21)  С настоящия регламент се заменя Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета, който следва да бъде отменен по тази причина,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (наричана по-нататък „Програмата“).

2.  С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „данъчно облагане“ са въпроси, включващи планирането, управлението, правоприлагането и спазването на изискванията и свързани със следните данъци:

a)  данъка върху добавената стойност, предвиден в Директива 2006/112/EО на Съвета(13);

б)  акцизите върху алкохола, предвидени в Директива 92/83/EИО на Съвета(14);

в)  акцизите върху тютюневите изделия, предвидени в Директива 2011/64/EС на Съвета(15);

г)  данъците върху енергийните продукти и електроенергията, предвидени в Директива 2003/96/EО на Съвета(16);

д)  други данъци и такси, попадащи в обхвата на член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2010/24/ЕС на Съвета(17), доколкото са от значение за единия пазар и за административното сътрудничество между държавите членки;

(2)  „данъчни органи“ са публичните органи и други органи, които отговарят за данъчното облагане или за дейностите, свързани с данъците;

(3)  „европейски електронни системи“ са електронните системи, които са необходими за данъчното облагане и за изпълнението на задачите на данъчните органи;

(4)  „трета държава“ е държава, която не е членка на Съюза.

Член 3

Цели на програмата

1.  Общите цели на Програмата са оказване на подкрепа за данъчните органи и подпомагане на данъчното облагане с цел подобряване на работата на единния пазар, повишаване на конкурентоспособността и насърчаване на лоялната конкуренция в Съюза, защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, включително защита на тези интереси от данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, както и повишаване на събирането на данъци.

2.  Конкретната цел на Програмата е подпомагане на данъчната политика и прилагането на законодателството на Съюза в областта на данъчното облагане, насърчаване на данъчното сътрудничество, включително обмена на данъчна информация, и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 300 милиона евро по цени за 2018 г., тоест 339 милиона евро по текущи цени.

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана, inter alia, за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания и други относими писмени материали, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата.

Член 5

Трети държави, асоциирани към Програмата

Програмата е отворена за следните трети държави:

a)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати – в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

б)  държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство – в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави, ако тези държави са достигнали достатъчно равнище на сближаване на относимото си законодателство и административни методи към тези на Съюза;

в)  други трети държави – в съответствие с условията, определени в нарочно споразумение, с което се урежда участието на третата държава в дадена програма на Съюза, ако:

–  със споразумението се осигурява справедливо съотношение между вноските на третата държава за финансиране на програмите на Съюза и ползите от участието ѝ в тях;

–  със споразумението се определят условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 5 от Финансовия регламент;

–  със споразумението на третата държава не се предоставя правомощие да взема решения по отношение на Програмата;

–  със споразумението се обезпечават правата на Съюза да осигурява разумно финансово управление и да защитава финансовите си интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

2.  По Програмата може да се предоставя финансиране под всяка от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и възстановяване на пътните, дневните и квартирните разходи на външни експерти.

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 7

Допустими действия

1.  Допустими за финансиране са само дейностите в изпълнение на целите по член 3.

2.  Дейностите по параграф 1 включват следното:

a)  срещи и подобни събития по конкретни поводи;

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти;

в)  дейности за изграждане на ИТ капацитета, по-конкретно разработване и експлоатация на европейските електронни системи;

г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите;

д)  помощни и други дейности, в т.ч.:

(1)  проучвания и други относими писмени материали;

(2)  дейности във връзка с нововъведения, по-конкретно инициативи за доказване на осъществимостта на идеи, пилотни инициативи и инициативи за изпитване на прототипи;

(3)  съвместно разработени съобщителни дейности;

(4)  всякакви други относими дейности, които са предвидени в работните програми по член 13 и които са необходими за постигането на целите по член 3 или го подпомагат.

В приложение І се съдържа неизчерпателен списък на възможните форми на относими дейности по букви а), б) и г).

Приоритетните теми за дейностите са представени в неизчерпателен списък в приложение III.

3.  Дейностите, състоящи се в разработване и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.

4.  Когато дадена дейност за изграждане на ИТ капацитета по параграф 2, буква в) засяга разработването и експлоатацията на европейска електронна система, само разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на Комисията по силата на член 11, параграф 2, са допустими за финансиране по Програмата. Разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на държавите членки по силата на член 11, параграф 3, са за сметка на държавите членки.

Член 8

Участие на външни експерти

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, включително от най-слаборазвитите държави и, когато е приложимо, представители на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.

2.  Разходите на външните експерти по параграф 1 са допустими за възстановяване по Програмата съгласно разпоредбите на член 238 от Финансовия регламент.

3.  Външните експерти се подбират от Комисията, ad hoc, въз основа на нуждите, включително измежду експертите, предложени от държавите членки, въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност.

Комисията оценява, inter alia, независимостта на тези външни експерти и липсата на конфликт на интереси по отношение на техните професионални отговорности.

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 9

Съвкупно, допълнително и смесено финансиране

1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

2.  За дейност, за която е получен финансов принос по друга програма на Съюза, може да бъде получен и финансов принос по Програмата, при условие че приносът не покрива същите разходи. Разпоредбите за всяка програма на Съюза, по която се осигурява финансов принос, се прилагат за съответния ѝ финансов принос за дейността. Общият размер на финансирането не може да надхвърля общия размер на допустимите разходи за дейността, а подкрепата по различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за подкрепа.

3.  По силата на член 198, буква е) от Финансовия регламент безвъзмездните средства се отпускат без покана за представяне на предложения, когато отговарящите на условията организации са данъчни органи на държавите членки и на трети държави, участващи в Програмата по силата на член 5 от настоящия регламент, ако са спазени условията по посочения член.

Член 10

Проценти на съфинансиране

1.  По изключение от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност.

2.  Когато за дейностите е необходимо отпускането на безвъзмездни средства, приложимият процент на съфинансиране се определя в многогодишните работни програми по член 13.

ГЛАВА IV

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТ КАПАЦИТЕТА

Член 11

Отговорности

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията – в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството – на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по член 12.

2.  Комисията по-специално осигурява следното:

a)  разработването и експлоатацията на общите компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по член 12;

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;

в)  съгласуването на съюзно равнище на европейските електронни системи с цел насърчаване на развитието им и внедряването им на национално равнище;

г)  съгласуването на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи по отношение на взаимодействията им с трети страни, с изключение на дейностите за изпълнение на националните изисквания;

д)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на съюзно равнище;

3.  Държавите членки осигуряват по-специално следното:

a)  разработването и експлоатацията на националните компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по член 12;

б)  съгласуването на разработването и експлоатацията на националните компоненти на европейските електронни системи на национално равнище;

в)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на национално равнище;

г)  редовното предоставяне на Комисията на информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна степен европейските електронни системи;

д)  внедряването на европейските електронни системи на национално равнище.

Член 12

Многогодишен стратегически план за данъчното облагане (МГСП-ДО)

1.  Комисията и държавите членки съставят и редовно обновяват Многогодишния стратегически план за данъчното облагане (МГСП-ДО), приведен в съответствие с относимите правно обвързващи актове на Съюза, в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:

a)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност и рационализация;

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му;

в)  или съчетание от двете.

2.  В Многогодишния стратегически план за данъчното облагане се включват и новаторски и пилотни дейности, както и помощните методики и инструменти, свързани с европейските електронни системи.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си.

4.  До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията годишни доклади за напредъка по изпълнението на Многогодишния стратегически план за данъчното облагане по параграф 1, обхващащи периода от 1 януари до 31 декември предходната година. Тези годишни доклади се съставят под предварително установена форма.

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, и оповестява този доклад пред обществеността.

ГЛАВА V

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 13

Работна програма

1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишна работна програма, както е посочено в член 110 от Финансовия регламент.

2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством делегирани актове. Тези делегирани актове се приемат по процедурата по член 17.

Член 14

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение ІІ с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на Програмата и нейните резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.

Член 15

Оценяване

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения. Комисията оповестява публично оценките.

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението ѝ.

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Член 16

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в Програмата по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на Европейската служба за борба с измамите тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

ГЛАВА VI

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТА

Член 17

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 се предоставя на Комисията за срок до 31 декември 2028 г.

3.  Делегираното правомощие по член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 18

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет, наричан „Комитет по програма „Фискалис“. Това е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.

Член 20

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1286/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 21

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности – до тяхното приключване – съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2013, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

2.  От финансовия пакет за Програмата може да се покриват и разходи за техническа и административна помощ, които са необходими, за да се обезпечи преходът между Програмата и мерките, приети по предшестващия я Регламент (ЕС) № 1286/2013.

3.  Ако е необходимо, в бюджета може да се записват бюджетни кредити след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 2, с цел да се осигури възможност за управлението на дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ….

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Неизчерпателен списък на възможните форми на дейностите по член 7, параграф 2, първа алинея, букви а), б) и г)

Дейностите по член 7, параграф 2, първа алинея, букви а), б) и г) може да бъдат под следните форми (но не само):

a)  За срещите и подобните събития по конкретни поводи:

–  семинари и работилници, обичайно с участието на всички държави, по време на които се правят представяния и участниците осъществяват усилени обсъждания и дейности по определена тема;

–  работни посещения, организирани с цел да се даде възможност на служителите да придобият или повишат експертния опит или знанията си в областта на данъчната политика;

–  присъствие в административните служби и участие в административните разследвания;

б)  За структурираното сътрудничество:

–  проектни групи, които обикновено са съставени от ограничен брой държави и действат в рамките на ограничен срок за постигането на предварително определена цел с точно определен резултат, включително съгласуване или сравнителен анализ;

–  работни групи, т.е. структурирани форми на сътрудничество, които са временни или постоянни и обединяват експертен опит за изпълнение на задачи в определени области или за извършване на оперативни дейности, евентуално с помощта на услуги за сътрудничество в режим „на линия“, административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

–  многостранни или паралелни проверки, състоящи се в съгласувано проверяване на данъчното положение на едно или повече свързани данъчно задължени лица, организирано от две или повече държави, сред които най-малко две държави членки, с общи или допълващи се интереси;

–  съвместни ревизии, състоящи се в съгласувано проверяване на данъчното положение на едно или повече свързани данъчно задължени лица от страна на един екип ревизиращи лица от две или повече държави, сред които най-малко две държави членки, с общи или допълващи се интереси;

–  всякаква друга форма на административно сътрудничество, установена с Директива 2011/16/ЕС, Регламент (ЕС) № 904/2010, Регламент (ЕС) № 389/2012 или Директива 2010/24/ЕС;

г)  За дейностите по изграждане на компетентностите и способностите на служителите:

–  съвместно обучение или разработване на електронно обучение, с което да се подпомогнат необходимите професионални умения и знания по данъчните въпроси;

–  техническа помощ, предназначена за усъвършенстване на административните процедури, повишаване на административния капацитет и подобряване на работата и дейността на данъчните администрации чрез въвеждане и споделяне на добри практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Показатели

Конкретна цел: подпомагане на данъчната политика, данъчното сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.

1.  Изграждане на административния капацитет, способностите на служителите и ИТ капацитета:

1.  Индекс на прилагането и изпълнението на правото и политиката на Съюза (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област, и препоръки, издадени вследствие на тези дейности)

2.  Индекс на обучението (използвани модули за обучение; брой на служителите, преминали обучение; качествена оценка от участниците)

3.  Разполагаемост на европейските електронни системи (като процент от времето)

4.  Разполагаемост на общата комуникационна мрежа CCN (като процент от времето)

5.  Опростени ИТ процедури за националните администрации и икономическите оператори (брой на регистрираните икономически оператори, брой на заявленията и брой на справките в различните електронни системи, финансирани по Програмата)

2.  Споделяне на знания и създаване на работни връзки:

6.  Индекс на надеждността на сътрудничеството (равнище на създадените работни връзки, брой на личните срещи, брой на групите за сътрудничество в режим „на линия“)

7.  Индекс на най-добрите практики и указанията (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област; процент на данъчните администрации, които са се възползвали от работна практика или указание, установени с подкрепата на Програмата)

ПРИЛОЖЕНИЕ III

В съответствие със специфичната и общата цел на програмата, дейностите, посочени в член 7, могат да се съсредоточат, наред с другото, върху следните приоритетни теми:

a)  подкрепа за прилагането на правото на Съюза в областта на данъчното облагане, включително обучение на персонала в тази област, и съдействие за определяне на възможни начини за подобряване на административното сътрудничество между данъчните органи, включително помощ при събиране;

б)  подкрепа за ефективния обмен на информация, включително групови искания, разработването на стандартни ИТ формати, достъпа на данъчните органи до информация относно действителните собственици и подобряването на използването на получената информация;

в)  подкрепа за ефективното функциониране на механизмите за административно сътрудничество и за обмен на най-добри практики между данъчните органи, включително най-добри практики за възстановяване на данъци;

г)  подкрепа за цифровизацията и актуализирането на методиките в данъчните администрации;

д)  подкрепа за обмена на най-добри практики за борба с измамите с ДДС.

_______________

(1) OВ C …, стр. …
(2) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. Текстът, подчертан в сиво, не e договорен в рамките на междуинституционалните преговори.
(3) Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. („Фискалис 2020“ ) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 25).
(4) OВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1.
(5) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(6) COM(2010)0700.
(7) Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(10) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(11) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(12) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(13) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
(14) Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).
(15) Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 24).
(16) Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).
(17) Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност