Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0209(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0397/2018

Внесени текстове :

A8-0397/2018

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Приети текстове
PDF 360kWORD 129k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
P8_TA(2019)0405A8-0397/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0385),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0249/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид писмото на своя председател до председателите на комисиите от 25 януари 2019 г., в което се очертава подходът на Парламента към секторните програми, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета до председателя на Европейския парламент от 1 април 2019 г., в което се потвърждава общото разбиране, постигнато между съзаконодателите по време на преговорите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по бюджети, на комисията по регионално развитие и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0397/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 226.
(2) OВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 156.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 11 декември 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0487).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013
P8_TC1-COD(2018)0209

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Политиката и законодателството на Съюза в областта на околната среда и климата и свързаните политики за ▌енергия доведоха до съществени подобрения в състоянието на околната среда. Въпреки това има все още големи предизвикателства в областта на околната среда и климата, които, ако не бъдат разрешени, ще доведат до сериозни последствия за Съюза и за благосъстоянието на неговите граждани.

(2)  Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4), е последната от редица програми на Съюза в продължение на 25 години, които подкрепят прилагането на законодателството в областта на околната среда и климата, както и приоритетите на политиките. В неотдавна извършения междинен преглед тя бе оценена положително(5), като се посочи, че тя е на правилен път по отношение на ефективността, ефикасността и целесъобразността. Поради това програма LIFE за периода 2014—2020 г. следва да бъде продължена с определени промени, набелязани в междинния преглед и последващите оценки. Следователно за периода, започващ от 2021 г., следва да се изготви програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програма LIFE“).

(3)  Продължавайки постигането на целите, определени в законодателството, политиката, плановете и международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и съответната енергия, програма LIFE следва да допринесе, в съответствие със справедлива трансформация, за прехода към устойчива, кръгова, енергийноефективна, основана на възобновяема енергия, неутрална и стабилна спрямо изменението на климата икономика, за опазването, възстановяването и подобряването на качеството на околната среда, включително въздуха, водите и почвата, и на здравето, за спирането и обръщането на процеса на загуба на биологично разнообразие, включително чрез подкрепа за изпълнението и управлението на мрежата „Натура 2000“ и предприемане на мерки срещу влошаването на състоянието на екосистемите, или чрез директни действия, или чрез подкрепа за интегрирането на тези цели в други политики. Програма LIFE следва да подпомага и изпълнението на програмите за действие от общ характер, приети в съответствие с член 192, параграф 3 от ДФЕС, например Седмата програма за действие за околната среда(6).

(4)  Европейският съюз е поел ангажимент за разработването на всеобхватен отговор на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие, в които се подчертава тясната връзка между управлението на природните ресурси с цел да се гарантира тяхната дългосрочна наличност, екосистемните услуги и тяхната връзка със здравето на човека и устойчивия и приобщаващ икономически растеж. В този дух програма LIFE следва да отразява принципите на солидарност, като същевременно съществено допринася както за икономическото развитие, така и за социалното сближаване.

(4а)  С цел да се насърчи устойчивото развитие, изискванията за опазване на околната среда и на климата следва да бъдат включени в определянето и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза. Поради това следва да се насърчават полезни взаимодействия и допълняемост с други програми на Съюза за финансиране, включително чрез улесняване на финансирането на дейности, които допълват стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата и подпомагат внедряването и възпроизвеждането на разработените в рамките на програма LIFE решения. Необходимо е координиране, за да се предотврати двойно финансиране. Комисията и държавите членки следва да предприемат действия, за да предотвратят административно припокриване и административна тежест за бенефициерите по проектите, произтичаща от задължения за докладване в рамките на различни финансови инструменти.

(5)  Програма LIFE следва да допринесе за устойчивото развитие и за постигането на целите на законодателство, стратегиите, плановете и международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и свързаната ▌енергия, по-специално на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие(7), Конвенцията за биологичното разнообразие(8), Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата(9) („Парижко споразумение относно изменението на климата“), и, наред с другото, Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда („Конвенцията от Орхус“), Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Базелската конвенция на ООН за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, Ротердамската конвенция на ООН относно процедурата за предварително обосновано съгласие за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия, както и Стокхолмската конвенция на ООН за устойчивите органични замърсители.

(6а)  Съюзът отдава голямо значение на дългосрочната устойчивост на резултатите от проектите по LIFE и на способността тези резултати да бъдат гарантирани и запазени след изпълнението на проекта, наред с другото чрез продължаване, възпроизвеждане и/или прехвърляне на проекта.

(7)  В съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата се изисква превръщането на Съюза в общество, което е устойчиво, кръгово, енергийноефективно, основано на възобновяемата енергия, неутрално и стабилно спрямо изменението на климата▌. Това на свой ред изисква мерки — със специален акцент върху секторите, допринасящи най-много за сегашните нива на емисиите на парникови газове и замърсяването, които насърчават енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, както и спомагат за изпълнението на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и за изпълнението на стратегията на Съюза до средата на века и дългосрочната стратегия на Съюза в областта на климата и енергетиката, в съответствие с дългосрочните цели на Парижкото споразумение. Програма LIFE следва да включва и мерки, които допринасят за изпълнението на политиката на Съюза по адаптация към климата, за да се намали уязвимостта спрямо неблагоприятните въздействия на изменението на климата.

(7а)  Проектите в рамките на новата подпрограма за преход към чиста енергия на програма LIFE следва да се съсредоточат върху изграждането на капацитет и разпространението на знания, умения, иновативни техники, методи и решения за постигане на целите на законодателството и политиката на Съюза в областта на прехода към енергия от възобновяеми източници и по-голяма енергийна ефективност. Обикновено това са действия за координация и подкрепа с висока добавена стойност за ЕС, чиято цел е премахване на пазарните пречки, които възпрепятстват социално-икономическия преход към устойчива енергия, като обикновено привличат малки и средни участници, множество заинтересовани страни, включително местни и регионални публични органи, и организации с нестопанска цел. Тези действия носят множество съпътстващи ползи, например справяне с енергийната бедност, подобряване на качеството на въздуха в сградите, намаляване на местните замърсители благодарение на подобрения на енергийната ефективност и увеличаване на разпределените възобновяеми енергийни източници, както и допринасят за положителни икономически ефекти на местно равнище и за по-социално приобщаващ растеж.

(8)  С цел принос към смекчаването на изменението на климата и към изпълнението на международните ангажименти на Съюза за намаляване на въглеродните емисии, е необходимо преобразуването на енергийния сектор да се ускори. Действията за изграждане на капацитет в подкрепа на прехода към енергийна ефективност и възобновяема енергия, финансирани до 2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“(10), следва да бъдат включени в новата подпрограма за преход към чиста енергия на програма LIFE, тъй като тяхната цел не е да финансират проекти за високи постижения и да създават иновации, а да улеснят внедряването на вече налични технологии за възобновяема енергия и енергийна ефективност, които да допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Програма LIFE следва да включва всички заинтересовани страни и сектори, които участват в прехода към чиста енергия. Включването на тези дейности за изграждане на капацитет в програма LIFE осигурява богати възможности за полезно взаимодействие между подпрограмите и увеличава цялостната съгласуваност на финансирането от ЕС. Поради това следва да бъдат събирани и разпространявани данни за внедряването на съществуващи научноизследователски и иновационни решения, включително от програма „Хоризонт Европа“ и нейните предшественици, в проектите по програма LIFE.

(9)  Оценката на въздействието за изменението на Директивата за енергийната ефективност(11) сочи, че за изпълнението на целите на Съюза в областта на енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 177 млрд. евро годишно през периода 2021 – 2030 г. Най-големите празнини трябва да бъдат запълнени от инвестиции в декарбонизацията на сгради (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в малък мащаб), където капиталът трябва да бъде насочен към силно децентрализирани проекти. Една от целите на подпрограмата за прехода към чиста енергия, която включва бързо внедряване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, е да се изгради капацитет за разработването и обединяването на такива проекти, като по този начин се спомага и за усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и се стимулират инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност, като се използват и финансовите инструменти, предоставени в рамките на фонда InvestEU.

(9a)  Програма LIFE е единствената програма, посветена специално на околната среда и действията по климата, и следователно тя играе ключова роля за подкрепа на изпълнението на законодателството и политиките на Съюза в тези области.

(10)  Полезни взаимодействия с програмата „Хоризонт Европа“ следва да спомагат по време на стратегическото планиране за научните изследвания и иновации в рамките на „Хоризонт Европа“ да се определят и установяват нуждите на научните изследвания и иновациите за справяне с предизвикателствата в областта на околната среда, климата и енергетиката в ЕС. Програма LIFE следва да продължи да действа като катализатор за изпълнението на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда, климата и свързаната с тях енергия, включително чрез внедряването и прилагането на резултатите от научните изследвания и иновациите от „Хоризонт Европа“, и да спомогне за разгръщането им в по-голям мащаб, когато може да спомогне за разрешаването на проблемите в областта на околната среда, климата или енергийния преход. Европейският съвет по иновациите в рамките на „Хоризонт Европа“ може да окаже подкрепа за разширяване и търговска реализация на нови и революционни идеи, които може да са резултат от изпълнението на проекти по LIFE. По подобен начин следва също да се вземат предвид полезните взаимодействия с Фонда за иновации в рамките на схемата за търговия с емисии.

(11)  За действие, за което е предоставен принос по програма LIFE, може също да бъде предоставен принос по друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Действия, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, следва да се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните им приложими правила.

(12)  От последното съобщение на Комисията относно прегледа на изпълнението на политиките за околната среда (EIR) (12)става ясно, че е необходим значителен напредък, за да се ускори прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и да се засили включването и интегрирането на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики. Поради това програма LIFE следва да действа като катализатор за предприемането на мерки за справяне с хоризонталните, системни предизвикателства, както и с първопричините за слабостите в изпълнението, посочени в прегледа на изпълнението на политиките за околната среда, и за постигане на необходимия напредък чрез разработване, изпитване и възпроизвеждане на нови подходи; подпомагане на разработването, мониторинга и прегледа на политики; подобряване на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси относно енергийния преход, включително чрез засилване на участието на заинтересованите страни на всички равнища, изграждане на капацитет, комуникация и осведоменост; мобилизиране на инвестиции с помощта на всички инвестиционни програми на Съюза или други източници на финансиране и подпомагане на действия за преодоляване на различните пречки пред ефективното изпълнение на ключовите планове, изисквани от законодателството в областта на околната среда.

(13)  Спирането и обръщането на процеса на загуба на биологично разнообразие, влошаването на състоянието на екосистемите, включително в морските екосистеми, изисква подкрепа за разработването, изпълнението, правоприлагането и оценяването на съответното законодателство и съответната политика на Съюза, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.(13), Директива 92/43/ЕИО на Съвета(14) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15) и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета(16), по-специално чрез разширяване на базата от знания за разработване и изпълнение на политиките и чрез разработване, изпитване, демонстриране и прилагане на най-добрите практики и решения, например ефективно управление, в малки мащаби или пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително интегрирани подходи за изпълнението на рамките на приоритетни действия, изготвени въз основа на Директива 92/43/ЕИО. Съюзът и държавите членки следва да следят за своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да изпълнят задълженията си за представяне на отчети съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие. Следва да бъдат изпълнени и изискванията за проследяване, съдържащи се в други законодателни актове на Съюза по темата. Разходите, свързани с биологичното разнообразие, ще се проследяват чрез специален набор от параметри(17).

(14)  Последните оценки, в това число междинният преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и проверката за пригодност на законодателството за опазване на природата, показват, че една от основните причини за незадоволителното изпълнение на законодателството на Съюза за опазване на природата и на стратегията за биологичното разнообразие е липсата на подходящо финансиране. Основните инструменти на Съюза за финансиране, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, могат, като допълнение, съществено да допринесат за задоволяване на такива нужди. Програма LIFE може още повече да подобри ефективността на това включване чрез стратегически проекти за опазване на природата, които са предназначени да служат за катализатор за изпълнението на законодателството и политиката на Съюза за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително действията, определени в рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите проекти за опазване на природата следва да подкрепят програми за действие в държавите членки с цел включване на съответни цели за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране, като по този начин се гарантира, че за изпълнение на тези политики се мобилизират подходящите средства. Държавите членки могат да решат в рамките на своите стратегически планове за общата селскостопанска политика да използват определена част от своя дял от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да привлекат подпомагане за действия, които допълват стратегическите проекти за опазване на природата, предвидени в настоящия регламент.

(15)  Доброволната схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС (BEST) насърчава опазването на биологичното разнообразие, включително на морското биологично разнообразие, и устойчивото използване на екосистемните услуги, включително екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза. Чрез подготвителното действие BEST, прието през 2011 г., както и чрез последващата програма BEST 2.0 и проекта BEST RUP, BEST помогна за повишаване на осведомеността за значението, което най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии имат за околната среда и за ключовата им роля при опазването на световното биологично разнообразие. По приблизителни оценки на Комисията е необходима финансова подкрепа за проекти по места в тези територии в размер на 8 милиона евро годишно. В министерските си декларации от 2017 и 2018 г. отвъдморските страни и територии изразиха задоволството си от тази схема за малка финансова помощ в подкрепа на биологичното разнообразие. Следователно е целесъобразно програма LIFE да осигурява финансирането на безвъзмездни средства в малък размер за биологичното разнообразие, включително изграждането на капацитет и действията с катализиращ ефект, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии.

(16)  Насърчаването на кръговата икономика и ефективността на ресурсите изисква промяна в начина на проектиране, производство, потребление, ремонтиране, повторно използване, рециклиране и обезвреждане на материали и продукти, включително пластмаси, с акцент върху целия жизнен цикъл на продуктите. Програма LIFE следва да допринесе за прехода към модел на кръгова икономика чрез финансова подкрепа, насочена към различни действащи лица (предприятия, публични органи и потребители), по-специално чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри технологии, практики и решения, пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително чрез интегрирани подходи за прилагане на йерархията на отпадъците и за изпълнението на планове за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване. Чрез подпомагане на изпълнението на съобщенията на Комисията от 16 януари 2018 г. относно „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ могат да се предприемат действия по-специално за решаване на проблема с морските отпадъци.

(16a)  Високото равнище на опазване на околната среда е от основно значение за здравето и благосъстоянието на гражданите на Съюза. Програмата следва да подпомага целта на Съюза химикали да се произвеждат и използват по начини, които да свеждат до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и върху околната среда, с оглед постигането на целта за нетоксична околна среда в ЕС. Програмата следва също така да подпомага дейности за улесняване на прилагането на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(18), за да се постигнат нива на шума, които не пораждат значително отрицателно въздействие и опасности за човешкото здраве.

(17)  Дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката за чистота на въздуха е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни последици и рискове за здравето на човека и за околната среда, като същевременно се укрепват полезните взаимодействия между подобряването на качеството на въздуха и намаляването на емисиите на парникови газове. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия, по-специално в областите, в които населението и екосистемите са изложени на високи равнища на замърсители на въздуха. В Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета(19) се подчертава ролята, която финансирането от Съюза може да играе за постигането на целите за чист въздух. Поради това програма LIFE следва да подпомага проекти, включително стратегически интегрирани проекти, които имат потенциал за привличане на публични и частни средства, както и да бъдат примери за добри практики и катализатори за изпълнението на планове и законодателство за качеството на въздуха на местно, регионално, многорегионално, национално и транснационално равнище.

(18)  С Директива 2000/60/ЕО(20) бе установена рамка за защита на повърхностните води, крайбрежните води, преходните води и подземните води на Съюза. Целите на посочената директива са подкрепени от ▌по-добро изпълнение на целите на политиката за водите и ▌интегриране на тези цели в други области на политиката. Поради това програма LIFE следва да подпомага проекти, които допринасят за ефективното прилагане на Директива 2000/60/ЕО и друго относимо законодателство на Съюза в областта на водите, с което се насърчава постигането на добро състояние на водните обекти на Съюза чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри практики, както и чрез мобилизиране на допълнителни действия по други програми или финансови източници на Съюза.

(19)  Опазването и възстановяването на морската среда е една от основните цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Програма LIFE следва да предоставя подкрепа за следното: управлението, опазването, възстановяването и мониторинга на биологичното разнообразие и морските екосистеми, по-специално в морските зони по „Натура 2000“, както и от защитата на видовете в съответствие с рамките за приоритетни действия, разработени съгласно Директива 92/43/ЕИО; постигането на добро екологично състояние в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(21); насърчаването на чисти и „здрави“ морета; изпълнението на съобщението на Комисията относно стратегията за пластмасите в кръговата икономика с цел решаване по-специално на проблема с изгубените риболовни уреди и морските отпадъци; и насърчаването на участието на Съюза в международното управление на океаните, което е от съществено значение за постигане на целите на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие и за осигуряване на „здрави“ океани и за бъдещите поколения. Стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата в рамките на програма LIFE следва да съдържат съответни действия, целящи опазването на морската среда.

(20)  Подобряването на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси на енергийния преход изисква участието на гражданското общество чрез повишаване на осведомеността на обществеността, включително чрез комуникационна стратегия, която да взема предвид новите медии и социалните мрежи, както и чрез ангажираност на потребителите и разширяване на участието на заинтересованите страни на всички равнища, в това число неправителствените организации, в консултации по свързани с темата политики и тяхно осъществяване. Поради това е целесъобразно програмата да подпомага широк кръг от неправителствени организации (НПО), както и мрежи на организации с нестопанска цел, които преследват цел от общ интерес за Съюза и които развиват дейност предимно в областта на околната среда или действията във връзка с климата, като предоставя по конкурентен и прозрачен начин безвъзмездни средства за оперативни разходи, за да помага на тези НПО, мрежи и субекти да допринасят реално за политиката на Съюза и да изграждат и укрепват капацитета си да се превърнат в по-ефикасни партньори.

(21)  Въпреки че подобряването на управлението на всички равнища следва да бъде цел, съдържаща се във всички подпрограми на програма LIFE, програма LIFE следва да подпомага разработването, прилагането и изпълнението на достиженията на правото в областта на околната среда и климата, както и постигането на съответствие с тези достижения, и по-специално на хоризонталното законодателство относно управлението на околната среда, включително законодателството за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(22).

(22)  Програма LIFE следва да подготвя и подкрепя пазарните участници за прехода към устойчива, кръгова, енергийноефективна, основана на възобновяеми енергийни източници и неутрална и стабилна спрямо изменението на климата икономика чрез изпробване на нови бизнес възможности, повишаване на професионалните умения, улесняване на достъпа на потребителите до устойчиви продукти и услуги, ангажиране и овластяване на влиятелни личности и изпробване на нови методи за адаптиране на съществуващите процеси и бизнес средата. За да се съдейства за по-широк пазарно проникване на устойчиво развити решения, следва да се насърчават приемането от страна на обществеността и ангажираността на потребителите.

(22а)  Програмата е разработена в подкрепа на демонстрирането на техники, подходи и най-добри практики, които могат да бъдат възпроизведени и разширени. Намирането на новаторски решения ще допринесе за подобряването на екологичните показатели и на устойчивостта, по-специално за развитието на устойчиви селскостопански практики в областите, в които се извършват дейности във връзка с климата, водите, почвите, биологичното разнообразие и отпадъците. В това отношение следва да се подчертаят полезните взаимодействия с други програми и политики, например Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост и Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит.

(23)  На равнището на Съюза големи инвестиции в мерки в областта на околната среда и климата се финансират предимно чрез основните програми за финансиране от Съюза (включване). Ето защо е от първостепенно значение да се увеличат усилията за включване, да се гарантира устойчивост, биологично разнообразие и устойчивост на изменението на климата за другите програми на Съюза за финансиране и да се включат гаранции за устойчивост във всички инструменти на Съюза. В своята роля на катализатор стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата, които трябва да бъдат разработени в рамките на програма LIFE, следва да привлекат възможности за финансиране по тези програми за финансиране и други източници на финансиране, като например национални фондове, и да създадат полезни взаимодействия.

(23а)  Успехът на стратегическите проекти за природата и на стратегическите интегрирани проекти зависи от тясното сътрудничество между националните, регионалните и местните органи и недържавните участници, засегнати от целите на програмата. Поради това следва да се прилагат принципите на прозрачност и оповестяване във връзка с решенията относно разработването, изпълнението, оценката и мониторинга на проектите, по-специално в случай на включване или когато участват множество източници на финансиране.

(24)  С оглед на значението на координираната и амбициозна борба срещу изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, програма LIFE ще допринесе за включване на мерките в областта на климата и за постигане на общата цел поне 25% от разходите на бюджета на ЕС да бъдат заделени за подпомагане на цели, свързани с климата, за МФР за периода 2021 – 2027 г. и годишна цел от 30% във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2027 г. Очаква се действията по програма LIFE да допринесат с 61% от общия финансов пакет на програма LIFE за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програма LIFE и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.

(25)  При изпълнението на програма LIFE следва да се обърне надлежно внимание на стратегията за най-отдалечените региони(23) в съответствие с член 349 от ДФЕС и предвид специфичните нужди и уязвимостта на тези региони. Освен това следва да се вземат предвид и други политики на Съюза, различни от тези за околната среда, климата и съответните енергийни политики.

(26)  В подкрепа на изпълнението на програма LIFE Комисията следва да си сътрудничи с мрежата на националните звена за контакт (НЗК) по програма LIFE с цел стимулиране на сътрудничество, насочено към подобряване и по-голяма ефективност на услугите на НЗК в ЕС, както и към повишаване на общото качество на подадените предложения, да организира семинари и работни срещи, да публикува списъци с проекти, финансирани по програма LIFE, или да предприеме други дейности, например медийни кампании, за по-добро разпространяване на резултатите от проектите и за улесняване на обмена на опит, познания и най-добри практики и на възпроизвеждането на резултатите от проектите в Съюза, като по този начин насърчава сътрудничеството и комуникацията. Тези дейности следва да са насочени по-специално към държавите членки със слабо усвояване на средствата и да улеснят комуникацията и сътрудничеството между бенефициерите, кандидатите или заинтересованите страни по завършени и текущи проекти в една и съща област. От съществено значение е тези дейности за комуникация и сътрудничество да са адресирани и към регионалните и местните органи и заинтересовани лица.

(26а)  При програма LIFE качеството е критерият, ръководещ оценката на проектите и процеса на възлагане. С цел да се улесни изпълнението на целите на програма LIFE в Съюза и да се насърчи високото качество на предложенията за проекти, следва да бъде предоставено финансиране на проекти за техническа помощ за ефективно участие в програма LIFE. Комисията следва да се стреми към ефективен, основан на качеството географски обхват в целия Съюз, включително чрез оказване на подкрепа на държавите членки за повишаване на качеството на проектите чрез изграждане на капацитет. Критериите за ниска степен на ефективно участие, допустими дейности и възлагане по програма LIFE ще бъдат определени в многогодишната работна програма, ръководени от участието и успеваемостта на кандидатите от съответните държави членки, като се вземат предвид, наред с другото, населението и гъстотата на населението, общата площ на защитените зони по „Натура 2000“ за всяка държава членка, изразена като дяла от общата площ по „Натура 2000“ и дяла от територията на държавата членка, обхващаща защитени зони по „Натура 2000“. Допустимите дейности следва да бъдат такива, че да целят подобряването на качеството на кандидатстващите проекти.

(27)  Мрежата на Европейския съюз за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда (IMPEL), Европейската мрежа на прокурорите за околната среда (ENPE) и Форумът на съдиите от Европейския съюз за околната среда (EUFJE(24)) бяха създадени с цел да се улесни сътрудничеството между държавите членки и играят изключително важна роля за правоприлагането на законодателството на Съюза в областта на околната среда. По-специално те осигуряват съществен принос за постигането на по-добра съгласуваност при изпълнението и правоприлагането на законодателството на Съюза в областта на околната среда в целия ЕС, като се избягва нарушаване на конкуренцията, допринасят за подобряване на качеството на екологичните инспекции и механизмите за правоприлагане чрез свързана в мрежа система както на равнището на Съюза, така и на равнището на държавите членки, и осигуряват обмен на информация и опит на различни административни нива, както и чрез обучение и задълбочени дискусии по въпроси, свързани с околната среда, и аспекти на правоприлагането, включително процеси на мониторинг и по издаване на разрешения. С оглед на техния принос към целите на програма LIFE е целесъобразно да се разреши отпускането на безвъзмездни средства на IMPEL, EUFJE и ENPE без покана за представяне на предложения, за да се предоставя по-нататъшна подкрепа за дейностите на тези асоциации. Освен това съгласно общите изисквания на Финансовия регламент и в други случаи покана за представяне на предложения може да не е необходима, например за органи, определени от държавите членки и работещи под тяхна отговорност, когато тези държави членки са определени като бенефициери на безвъзмездни средства в законодателен акт на Съюза.

(28)  Целесъобразно е да се определи финансов пакет за програма LIFE, който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(25) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(28a)  Максималните ставки на съфинансиране следва да се определят на равнище, което е необходимо с цел да се поддържа ефективното ниво на подпомагане, осигурено от програмата. С цел да се вземе предвид адаптивността, която е необходима, за да се отговори на съществуващия набор от действия и субекти, специфични ставки на съфинансиране ще улеснят сигурността и същевременно ще запазят степен на гъвкавост, като се предоставят според специфичните нужди или изисквания. Специфичните ставки на съфинансиране следва винаги да се прилагат в зависимост от относимите максимални ставки на съфинансиране.

(29)  Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и уреждат по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко управление и предвиждат контрола върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, се отнасят и за защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

(30)  В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(26) (Финансовия регламент), Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(27), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(28), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(29) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(30) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, в т.ч. измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и – когато е целесъобразно – налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и преследва по наказателен ред престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(31). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засиленото партньорство съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП), и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(31)  Видовете финансиране и методите за изпълнение следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за разходи за единица. Комисията следва да гарантира, че прилагането е лесно разбираемо, и да насърчава реално опростяване за организаторите на проекти.

(32)  Когато е целесъобразно, политическите цели на програма LIFE следва да бъдат преследвани и посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция ▌от фонда InvestEU, включително с предвидената сума от програма LIFE, както е посочено в многогодишните работни програми по програма LIFE.

(33)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(32), органи, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програма LIFE и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Участието на тези органи в тази програма LIFE следва да се съсредоточи главно върху проекти в рамките на подпрограмата за опазването на природата и биологичното разнообразие.

(34)  Програмата следва да бъде отворена за участие на трети държави в съответствие със споразуменията между Съюза и тези държави, като се установят специфичните условия за тяхното участие.

(35)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, в което се предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат да участват и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, с която на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата да се предоставят необходимите права и достъп, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност.

(36)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество е необходимо програма LIFE да бъде оценена на базата на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на последиците от програма LIFE на място. Цялостното въздействие на програма LIFE се кумулира в резултат от различни видове непряк, дългосрочен и трудно измерим принос към постигането на пълния набор от цели на Съюза в областта на околната среда и климата. За мониторинга на програма LIFE показателите за прякото изпълнение и изискванията за проследяване, посочени в настоящия регламент, следва да бъдат допълнени чрез обединяване на специфични показатели на равнището на проекта, които трябва да бъдат описани в многогодишни работни програми или покани за представяне на предложения, например по отношение на „Натура 2000“ и емисиите на някои замърсители на въздуха.

(36а)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент във връзка с приемането на многогодишните работни програми, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(33). Ако Комитетът по програма LIFE не даде становище по проект на акт за изпълнение, Комисията – съгласно член 5, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011 – не следва да приема проекта на акта за изпълнение.

(37)  За да се гарантира, че подпомагането от страна на програмата, както и нейното изпълнение са в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да изменя показателите или да допълва настоящия регламент по отношение на показателите, а така също и за създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(38)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно допринасяне за устойчиво развитие с висока степен на опазване на околната среда и амбициозни действия в областта на климата чрез добро управление и възприемане на подход с участието на множество заинтересовани страни и за постигане на целите на законодателството, стратегиите, плановете или международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, биологичното разнообразие, климата, кръговата икономика и — ако има отношение — на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(39)  Поради това Регламент (ЕС) № 1293/2013 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програма LIFE“).

С него се определят целите на програма LIFE, бюджетът за периода 2021–2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „стратегически проекти за опазване на природата“ означава проекти, с които се подпомага постигането на целите за опазване на природата и биологичното разнообразие, като в държавите членки се изпълняват съгласувани програми за действие с цел включване на тези цели и приоритети в други политики и инструменти за финансиране, включително чрез координираното изпълнение на рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО;

2)  „стратегически интегрирани проекти“ означава проекти, с които се изпълняват в регионален, многорегионален, национален или транснационален мащаб стратегии или планове за действие в областта на околната среда или климата, които са разработени от органи на държавите членки и се изискват от специфично законодателство или политики на Съюза в областта на околната среда, климата или — ако има отношение — енергията, като същевременно се гарантират участието на заинтересованите страни и се насърчава мобилизирането на поне един друг европейски, национален или частен източник на финансиране и координирането с него;

3)  „проекти за техническа помощ“ означава проекти, с които се подпомагат развитието на капацитет за участие в стандартни проекти за действия, подготовката за стратегически ▌проекти за опазване на природата и стратегически интегрирани проекти, подготовката за достъпа до други финансови инструменти на Съюза или други мерки, необходими за подготовката на разширяването на мащаба и възпроизвеждането на резултатите от други проекти, финансирани по програма LIFE, с оглед на постигането на целите, определени в член 3. Тези проекти могат да включват и изграждане на капацитет във връзка с дейностите на органите на държавите членки за ефективно участие в програма LIFE;

4)  „стандартни проекти за действия“ означава проекти, различни от стратегическите интегрирани проекти, стратегически проекти за опазване на природата или проектите за техническа помощ, с които се преследват специфичните цели на програмата, посочени в член 3, параграф 2;

5)  „операции за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/... (Финансовия регламент), при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

6)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член 190, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност.

Член 3

Цели на програмата

1.  Общата цел на програма LIFE е да допринесе за преминаването към устойчива, кръгова, енергийноефективна, основана на възобновяеми енергийни източници, неутрална по отношение на климата и устойчива на изменението на климата икономика, да се опазва, възстановява и подобрява качеството на околната среда, включително въздуха, водата и почвата, и да се спре и да се обърне процесът на загуба на биологично разнообразие и да се преодолее влошаването на състоянието на екосистемите, в т.ч. чрез подпомагане на изпълнението и управлението на мрежата „Натура 2000“, като по този начин се допринася за устойчиво развитие. Програма LIFE подпомага и изпълнението на програмите за действие от общ характер, приети в съответствие с член 192, параграф 3 от ДФЕС.

2.  Програма LIFE има следните специфични цели:

a)  разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники, методи и подходи за постигане на целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда, включително природата и биологичното разнообразие, и в областта на действията по климата, включително прехода към ▌енергия от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност, както и допринасяне за базата от знания и прилагането на най-добри практики, по-конкретно в областта на природата и биологичното разнообразие, в т.ч. посредством подкрепа за мрежата „Натура 2000“;

б)  подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и правоприлагането на съответното законодателство и политика на Съюза в областта на околната среда, включително природата и биологичното разнообразие, и в областта на действията по климата и прехода към енергия от възобновяеми източници или по-голяма енергийна ефективност, включително като се подобрява управлението на всички равнища, по-конкретно чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;

в)  ускоряване на широкомащабното внедряване на успешни технически и свързани с политиката решения за прилагане на съответното законодателство и политика на Съюза в областта на околната среда, включително природата и биологичното разнообразие, и в областта на действията по климата и прехода към енергия от възобновяеми източници или по-голяма енергийна ефективност чрез възпроизвеждането на резултати, включването на съответни цели в други политики и в практиките на обществения и частния сектор, мобилизирането на инвестиции и подобряването на достъпа до финансиране.

Член 4

Структура ▌

Програма LIFE е структурирана, както следва:

1)  Областта на околната среда, която обхваща:

a)  подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие;

б)  подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;

2)  Областта на действията по климата, която обхваща:

a)  подпрограмата за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение;

б)  подпрограмата за прехода към чиста енергия.

Член 5

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. възлиза на 6 442 000 000 EUR по цени за 2018 г. (7 272 000 000 EUR по текущи цени).

2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

a)  4 715 000 000 EUR по цени за 2018 г. (5 322 000000 EUR по текущи цени, които представляват 73,2% от целия финансов пакет за програмата), за областта на околната среда, от които:

1)  2 829 000 000 EUR по цени за 2018 г. (3 261 420 000 EUR по текущи цени, които представляват 44,9% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие, и

2)  1 886 000 000 EUR по цени за 2018 г (2 060 580 000 EUR по текущи цени, които представляват 28,3% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;

б)  1 950 000 000 EUR за областта на околната среда, от които:

1)  950 000 000 EUR за подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и приспособяването към това изменение, и

2)  1 000 000 000 EUR за подпрограмата за прехода към чиста енергия.

3.  Посочените в параграфи 1 и 2 суми се прилагат, без да се засягат разпоредбите за гъвкавост, предвидени в Регламент (ЕС)... на Европейския парламент и на Съвета(34) [Регламента за новата многогодишна финансова рамка] и Финансовия регламент.

3a.  Независимо от параграф 2, най-малко 60% от бюджетните ресурси, отпуснати за проекти, подпомагани с безвъзмездни средства за действия в областта на околната среда, както е посочено в параграф 2, буква а), се заделят за безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие, както е посочено в параграф 2, буква а), подточка i).

4.  По програма LIFE може да се финансират дейности на Комисията за техническа и административна помощ за изпълнението на програма LIFE, например за подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи и дейности в мрежа в подкрепа на националните звена за контакт по програма LIFE, в т.ч. обучение, дейности за взаимно обучение и мероприятия за обмен на опит.

5.  По програмата може да се финансират дейности, изпълнявани от Комисията в подкрепа на подготовката, изпълнението и целенасоченото включване на законодателство и политики на Съюза в областта на околната среда, климата или съответното законодателство в областта на енергията, с оглед постигане на целите, посочени в член 3. Тези дейности може да включват:

a)  информация и комуникация, включително кампании за повишаване на осведомеността. Отпуснатите финансови ресурси за комуникационни дейности съгласно настоящия регламент обхващат също и институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза, както и относно статуса на изпълнение и транспониране на законодателството на Съюза в областта на околната среда, климата и — ако има отношение — на енергията.

б)  проучвания, наблюдения, моделиране и разработка на сценарии;

в)  подготовка, изпълнение, мониторинг, проверка и оценка на ▌политики, програми и законодателство, както и оценка и анализ на проекти, които не са финансирани по програма LIFE, ако служат на целите, определени в член 3;

г)  работни срещи, конференции и заседания;

д)  работа в мрежа и платформи за най-добри практики;

е)  други дейности, например награди.

Член 6

Трети държави, асоциирани към програмата

1.  Програмата е отворена за следните трети държави, при условие че се спазват напълно всички нейни правила и разпоредби:

a)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейско икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални държави кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)  други трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза, при условие че споразумението

–  гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

–  определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от Финансовия регламент;

–  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;

–  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

2.  Когато трета държава участва в програмата въз основа на решение по силата на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Член 6а

Международно сътрудничество

В процеса на изпълнение на програма LIFE е възможно сътрудничество със съответни международни организации и с техните институции и органи, когато това е необходимо за постигането на общите цели, предвидени в член 3.

Член 7

Полезни взаимодействия с други програми на Съюза

Комисията улеснява последователното прилагане на програма LIFE, а Комисията и държавите членки улесняват съгласуваността и координацията с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа и InvestEU, с цел да се създадат полезни взаимодействия, по-специално по отношение на стратегическите проекти за опазване на природата и стратегическите интегрирани проекти, и да се подпомага за внедряването и възпроизвеждането на разработени по програма LIFE решения. Комисията и държавите членки полагат усилия за постигане на взаимно допълване на всички равнища.

Член 8

Изпълнение и форми на финансиране от Съюза

1.  Комисията изпълнява програма LIFE при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член [61, параграф 1, буква в)] от Финансовия регламент.

2.  Програма LIFE може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. Тя може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

2а.  Поне 85% от бюджета за програма LIFE се отпускат за безвъзмездни средства съгласно член 10, параграфи 2 и 5 за проекти, финансирани посредством други форми на финансиране до степента, определена в многогодишната работна програма, или – когато е приложимо и до степента, определена в многогодишната работна програма съгласно член 17 – за финансови инструменти под формата на операции за смесено финансиране съгласно член 8, параграф 2. Комисията гарантира, че проектите, финансирани чрез други форми на финансиране, съответстват изцяло на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент. Максималният размер на сумата, отпускана за безвъзмездни средства съгласно член 10, параграф 3б, е 15 милиона евро.

2б.  Максималните ставки на съфинансиране за допустимите действия, посочени в член 10, параграф 2, букви а), б), в) и г), са до 60% от допустимите разходи и до 75% за проекти, финансирани по подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие, особено онези, които се отнасят до приоритетни местообитания или видове за изпълнението на Директива 92/43/ЕИО, или до видовете птици, считани за приоритет за финансиране от Комитета за адаптиране към техническия и научния прогрес, създаден по силата на член 16 от Директива 2009/147/ЕО, когато това е необходимо за постигане на целта за опазване. За дейностите, посочени в член 10, параграф 5, максималната ставка на съфинансиране е 70% от допустимите разходи. Без да се засягат относимите и определени максимални ставки на съфинансиране, конкретните ставки се уточняват допълнително в многогодишната работна програма, посочена в член 17. Те могат да бъдат адаптирани в съответствие с изискванията на всяка подпрограма, вид проект или вид безвъзмездни средства.

За проектите, описани в член 10, параграф 3б, максималните ставки на съфинансиране не надвишават 95% от допустимите разходи за проекти през периода на първата многогодишна работна програма; за втората многогодишна работна програма и в зависимост от потвърждението в настоящата работна програма ставката на съфинансиране е 75% от допустимите разходи.

2в.  При програма LIFE качеството е критерият, ръководещ оценката на проектите и процеса на възлагане. Комисията се стреми към ефективен, основан на качеството географски обхват в целия Съюз, включително чрез оказване на подкрепа на държавите членки за повишаване на качеството на проектите чрез изграждане на капацитет.

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 9

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства по програма LIFE се отпускат и управляват в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

Член 10

Допустими действия

1.  Допустими за финансиране са само действия, с които се постигат целите, посочени в член 3.

2.  Безвъзмездни средства може да бъдат отпуснати за следните видове действия:

a)  стратегически проекти за опазване на природата в рамките на подпрограмата, посочена в член 4, точка 1, буква а);

б)  стратегически интегрирани проекти в рамките на подпрограмите, посочени в член 4, точка 1, буква б) и член 4, точка 2, букви а) и б);

в)  проекти за техническа помощ;

г)  стандартни проекти за действия;

д)  други действия, необходими за постигане на общата цел, посочена в член 3, параграф 1, включително действия за координиране и подкрепа, насочени към изграждане на капацитет, разпространение на информация и знания и повишаване на осведомеността в подкрепа на прехода към енергия от възобновяеми източници и повишена енергийна ефективност.

3.  Проектите в рамките на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие във връзка с управлението, възстановяването и мониторинга на защитени зони по „Натура 2000“ съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО отчитат приоритетите, определени в националните и регионалните планове, стратегии и политики за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително в рамките за приоритетни действия, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО.

3а.  Чрез проекти за техническа помощ за изграждане на капацитет във връзка с дейностите на органите на държавите членки за подобряване на ефективното участие в програма LIFE се подпомагат дейностите на държавите членки с ниска степен на ефективно участие, с цел подобряване на услугите на националните звена за контакт в целия ЕС и увеличаване на цялостното качество на представените предложения.

4.  С безвъзмездни средства може да бъдат финансирани дейности извън държава членка или свързана с нея отвъдморска страна или територия, при условие че проектът преследва целите на Съюза в областта на околната среда и климата и дейностите извън Съюза са необходими за осигуряване на ефективността на мерките, осъществявани на териториите на държавите членки или отвъдморска страна или територия, или за подкрепа на международни споразумения, по които Съюзът е страна.

5.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи се отпускат за функционирането на организации с нестопанска цел, които са включени в разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството на Съюза и работят предимно в областта на околната среда или действията по климата, включително прехода в областта на енергията, в съответствие с целите на програма LIFE, посочени в член 3.

Член 11

Допустими субекти

1.  В допълнение към критериите, определени в член [197] от Финансовия регламент, се прилагат и критериите за допустимост, определени в параграфи 2 – 3.

2.  Допустими са следните субекти:

a)  правни субекти, установени в която и да е от следните държави или територии:

1)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

2)  трета държава, асоциирана към програма LIFE;

3)  други трети държави, посочени в многогодишната работна програма, посочена в член 17, съгласно условията, посочени в параграфи 4 – 6 от настоящия член;

б)  всеки правен субект, създаден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.

3.  Не са допустими физически лица.

4.  Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие, с цел да се гарантира ефективността на мерките, изпълнявани в Съюза.

5.  Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне трима независими субекти, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки или с трети държави, асоциирани към програмата, или с други трети държави.

6.  Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, следва по принцип да покриват разходите за своето участие.

6а.  За да се гарантира ефективното използване на средствата по програмата и ефективното участие на правните субекти, посочени в параграф 4, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на настоящия член чрез определяне на степента, до която участието на тези правни субекти в провежданата от Съюза политика по отношение на околната среда и климата е достатъчно, за да се считат те за допустими за програмата.

Член 12

Пряко възлагане

Без да се засяга член [188] от Финансовия регламент, на посочените в приложение І органи може да бъдат отпуснати безвъзмездни средства без покана за представяне на предложения.

Член 13

Спецификация на критериите за оценка на офертите

Комисията определя критериите за оценка на офертите в многогодишната работна програма по член 17 и в поканите за представяне на предложения, като ▌взема под внимание следните принципи:

a)  проектите, финансирани по програма LIFE, са от интерес за Съюза, като допринасят значително за постигането на общите и специфичните цели на програма LIFE, посочени в член 3, а не ги подкопават, и където е възможно, насърчават екологосъобразни обществени поръчки;

aа)  проектите гарантират разходно ефективен подход и са последователни в техническо и финансово отношение;

аб)  приоритет се дава на проектите с възможно най-голям потенциален принос за постигане на целите, определени в член 3;

б)  допълнителни точки при оценяването се дават на проекти, които осигуряват съпътстващи ползи и насърчават полезни взаимодействия между подпрограмите, посочени в член 4;

в)  допълнителни точки при оценяването се дават на проекти, които имат най-голям потенциал за възпроизвеждане и за внедряване в публичния или частния сектор или за мобилизиране на най-големите инвестиции или финансови ресурси (каталитичен потенциал);

г)  възпроизводимостта на резултатите от стандартни проекти за действия трябва да бъде гарантирана;

д)  проектите, които се опират върху резултатите или разширяват мащаба на резултатите от други проекти, финансирани по програма LIFE, предшестващите програми или с други средства от Съюза, получават допълнителни точки при оценяването;

е)  когато е уместно, се обръща специално внимание на проектите в географски райони със специфични нужди и уязвимост, като например райони със специфични предизвикателствата в областта на околната среда или природни ограничения, трансгранични райони, райони с висока природна стойност или най-отдалечени региони.

Член 14

Допустими разходи във връзка със закупуване на земя

В допълнение към критериите, посочени в член [186] от Финансовия регламент, разходи, свързани със закупуването на земя, се считат за допустими, ако че са изпълнени следните условия:

a)  купуването ще допринесе за подобряване, поддържане и възстановяване на целостта на мрежата „Натура 2000“, установена съгласно член 3 от Директива 92/43/ЕИО, включително чрез подобряване на връзките, чрез изграждане на коридори, екопасажи, или на други елементи на зелената инфраструктура;

б)  купуването на земята е единственият или най-ефективният начин за постигане на желаните резултати по опазване на природата;

в)  закупената земя се запазва за дългосрочна употреба в съответствие със специфичните цели на програма LIFE;

г)  съответните държави членки гарантират, посредством прехвърляне или по друг начин, че предназначението на такава земя в дългосрочен план ще бъде за целите на опазване на природата.

Член 15

Кумулативно, допълнително и комбинирано финансиране

1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програма LIFE, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи и че дейността преследва посочените в член 3 цели в областта на околната среда или климата и не подкопава никоя от тях. За всеки принос на програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да бъде изчислено на пропорционална основа в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подпомагане.

2.  Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, сравнителни условия:

a)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по програма LIFE;

б)  отговарят на минималните изисквания за качество на съответната покана за представяне на предложения;

в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,

могат да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите и критериите за допустимост на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.

ГЛАВА III

ОПЕРАЦИИ ЗА СМЕСЕНО ФИНАНСИРАНЕ

Член 16

Операции за смесено финансиране

Операциите за смесено финансиране по ▌програма LIFE се изпълняват в съответствие с Регламента за InvestEU и дял Х от Финансовия регламент, като се обръща надлежно внимание на изискванията за устойчивост и прозрачност.

ГЛАВА IV

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА

Член 17

Многогодишна работна програма

1.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема многогодишни работни програми за програма LIFE. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 20а, параграф 2.

2.  Всяка многогодишна работна програма уточнява в съответствие с целите, предвидени в член 3, следното:

a)  разпределението на средствата в рамките на всяка подпрограма между отделните нужди от финансиране, посочени в нея, и между различните видове финансиране, както и максималната обща сума, отпускана за безвъзмездни средства съгласно член 10, параграф 2, букви а) и б);

aа)  максималната обща сума за финансовите инструменти в рамките на операциите за смесено финансиране по програма LIFE, когато е целесъобразно;

аб)  максималния общ размер на безвъзмездните средства, които да се отпускат на органите, изброени в приложение I, в съответствие с член 12;

б)  темите на проектите или специфичните нужди, за които има предварително отпускане на средства за проектите, посочени в член 10, параграф 2, букви в) и г);

в)  стратегиите и плановете, към които са насочени стратегически интегрирани проекти, за които може да бъде поискано финансиране за проекти съгласно член 10, параграф 2, буква б);

г)  максималния период на допустимост за изпълнение на проектите;

га)  ориентировъчни графици за поканите за представяне на предложения за периода, обхванат от многогодишната работна програма;

гб)  техническата методология за процедурата за представяне и подбор на проекти и критериите за възлагане в съответствие с елементите, посочени в член 13;

гв)  определянето на ставките на съфинансиране, посочени в член 8, параграф 2б;

гг)  максималните ставки на съфинансиране за допустимите действия, посочени в член 10, параграф 2, буква д);

гд)  подробните правила относно прилагането на кумулативно, допълнително и смесено финансиране, когато е приложимо;

ге)  определянето на ниска степен на ефективно участие и на допустими дейности, както и на критерии за възлагане за проекти за техническа помощ за изграждането на капацитет във връзка с дейностите на органите на държавите членки за ефективно участие в програма LIFE.

2а.  Продължителността на първата многогодишна работна програма е четири години, а продължителността на втората многогодишна работна програма е три години.

2б.  В рамките на многогодишните работни програми Комисията публикува покани за представяне на предложения за обхванатия период. Комисията гарантира, че неизползваните средства от дадена покана за представяне на предложения се преразпределят между различните видове действия, посочени в член 10, параграф 2, в рамките на същата област.

2в.  Комисията осигурява консултации със заинтересованите страни при разработването на многогодишните работни програми.

Член 18

Мониторинг и докладване

1.  Комисията докладва относно напредъка на програма LIFE по отношение изпълнението на целите, определени в член 3, въз основа на показателите, които се съдържат в приложение ІІ.

2.  За да може ефективно да се оцени напредъкът на програма LIFE към постигане на целите ѝ, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за изменение на приложение II с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това е необходимо, включително с оглед на привеждането на тези показатели в съответствие с показатели, определени за други програми на Съюза, и за допълнение на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

2а.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 21, за да определя въз основа на приложение II специфични показатели за всяка подпрограма и вид проекти.

3.  Комисията гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел и в съответствие с относимите методологии на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване, които позволяват събиране на подлежащи на обобщаване показатели за резултатите и въздействието на равнището на проекта за всички съответни специфични цели на политиката в областта на околната среда и климата, включително във връзка с „Натура 2000“ и емисиите на някои замърсители на въздуха, например CO2.

4.  Комисията редовно извършва мониторинг и отчитане на включването интегриране на целите за климата и биологичното разнообразие в други политики, включително на размера на разходите. Приносът на настоящия регламент към целта 25% от всички бюджетни разходи на ЕС да допринасят за цели, свързани с климата, се проследява чрез системата на Съюза от параметри за климата. Разходите, свързани с биологичното разнообразие, се проследяват чрез отделен набор от параметри. Тези методи за проследяване се използват за количествено определяне – с подходяща степен на подробност – на бюджетните кредити за поети задължения, които вероятно ще допринесат за целите съответно в областта на климата и на биологичното разнообразие по време на многогодишната финансова рамка за 2021 – 2027 г. Разходите се представят ежегодно в бюджетния разчет за програмата. За приноса на програмата за целите на Съюза в областта на климата и биологичното разнообразие се докладва редовно в контекста на оценки и годишния доклад.

5.  Комисията оценява полезните взаимодействия между програма LIFE и други допълващи програми на Съюза, както и между нейните подпрограми.

Член 19

Оценка

1.  Комисията провежда оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения, при надлежно отчитане на съгласуваността, полезните взаимодействия, добавената стойност за Съюза и дългосрочната устойчивост, като се използват приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда.

2.  Комисията извършва междинната оценка на програма LIFE, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от 42 месеца след започване на изпълнението на програма LIFE, като се използват показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в съответствие с приложение II.

Оценката включва най-малко следното:

a)  качествените и количествените аспекти на прилагането на програмата;

б)  ефикасността на използването на ресурсите;

в)  степента, в която са постигнати целите на всички мерки, като се посочват, когато е възможно, резултатите и въздействията;

г)  действителния или очаквания успех на проектите за мобилизиране на други фондове на Съюза, като се вземат предвид по-специално ползите от по-голямата съгласуваност с други финансови инструменти на Съюза;

д)  степента, в която са постигнати полезни взаимодействия между целите, и допълняемостта на програмата с други относими програми на Съюза;

е)  добавената стойност за Съюза и дългосрочното въздействие на програма LIFE с оглед на вземане на решение за подновяване, изменение или прекратяване на мерките;

ж)  степента, в която са участвали заинтересованите страни;

з)  количествен и качествен анализ на приноса на програма LIFE към природозащитния статус на местообитанията и видовете, изброени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО.

и)  анализ на географското покритие в целия Съюз съгласно член 8, параграф 2в, и ако не се достигне до такова покритие – анализ на причините за това.

3.  В края на изпълнението на програма LIFE, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програма LIFE.

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и оповестява публично резултатите от оценките.

ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. За тази цел получателите използват запазения знак на програма LIFE, изобразен в приложение IIа, или, когато това е практически невъзможно, посочват програма LIFE във всички комуникационни дейности и върху информационни табла на видими за обществеността стратегически места. Всички предмети за дълготрайна употреба, получени в рамките на програма LIFE, носят запазения знак на програма LIFE, освен ако Комисията не е уточнила друго.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програма LIFE и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програма LIFE, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

Член 20а

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по програма LIFE. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Ако комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.  Комисията докладва всяка година на комитета относно цялостния напредък по изпълнението на подпрограмите и относно конкретни действия, наред с другото относно операциите за смесено финансиране, изпълнявани чрез бюджетни ресурси, отпуснати по програма LIFE.

Член 21

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграфи 2 и 2а, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18, параграфи 2 и 2а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 18, параграфи 2 и 2а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 22

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1293/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 23

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменянето на съответните дейности, които се изпълняват в съответствие с Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета(35) и Регламент (ЕС) № 1293/2013, до тяхното приключване, като регламентите продължават да се прилагат за съответните проекти до приключването им.

2.  С финансовия пакет за програма LIFE могат да се покриват и разходите за техническа и административна помощ, необходими за осигуряване на прехода между програма LIFE и мерките, приети съгласно регламенти (ЕО) № 614/2007 и (ЕС) № 1293/2013.

3.  Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 31 декември 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 5, параграф 4, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до посочената дата.

4.  Обратните постъпления от финансовите инструменти, създадени с Регламент (ЕС) № 1293/2013, могат да бъдат инвестирани във финансовите инструменти, създадени по [фонда InvestEU].

5.  Бюджетните кредити, които съответстват на целеви приходи, произтичащи от възстановяването на погрешно изплатени суми по Регламент (ЕО) № 614/2007 или Регламент (ЕС) № 1293/2013, се използват за финансиране на програма LIFE в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(36).

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Органи, на които може да се отпускат безвъзмездни средства, без да се публикуват покани за представяне на предложения.

1.  Мрежа на Европейския съюз за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда (IMPEL);

2.  Европейска мрежа на прокурорите за околната среда (ENPE);

3.  Форум на съдиите от Европейския съюз за околната сред (EUFJE).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Показатели

1.  Показатели за изпълнение

1.1.  Брой на проектите за разработване, демонстрация и насърчаване на новаторски техники и подходи;

1.2.  Брой на проектите за прилагане на най-добри практики по отношение на опазване на природата и биологичното разнообразие;

1.3.  Брой на проектите за разработване, изпълнение, мониторинг или правоприлагане на съответното законодателство и политика на Съюза;

1.4.  Брой на проектите за подобряване на управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;

1.5.  Брой на проектите, включително стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата, за изпълнение на

–  ключови планове или стратегии;

–  програми за действие с цел включване на мерки за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики.

2.  Показатели за резултатите

2.1.  Нетно изменение на околната среда и климата въз основа на обобщаването показателите на равнището на проектите, които да бъдат посочени в поканите за представяне на предложения в рамките на подпрограмите за:

–  опазване на природата и биологичното разнообразие;

–  кръгова икономика и качество на живот, и които обхващат най-малко следното:

—  качество на въздуха

—  почви

—  вода

—  отпадъци

—  химически вещества;

—  шум;

—  използване и ефективност на ресурсите;

–  смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение;

–  преход към чиста енергия.

2.2.  Кумулативни инвестиции, мобилизирани от проектите, или финансиране, до което е осигурен достъп (в млн. евро);

2.3.  Брой на организациите, участващи в проекти или получаващи безвъзмездни средства за оперативни разходи;

2.4.  Дял на проектите, които след приключване са имали катализиращ ефект.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

Лого на програмата

20190417-P8_TA(2019)0405_BG-p0000002.png

(1)OВ C , , стр.
(2)OВ C , , стр.
(3) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. Текстът, подчертан в сиво, не e договорен в рамките на междуинституционалните преговори.
(4)Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).
(5)Доклад за междинния преглед на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE)(SWD(2017)0355).
(6) Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
(7)Програма до 2030 г., резолюция, приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г.
(8)93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
(9)ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
(10) Хоризонт 2020“, част III „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ (Обществени предизвикателства) (Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ – рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)).
(11) Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210).
(12) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати“ (COM(2017)0063).
(13)COM(2011)0244.
(14)Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(15)Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
(16)Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
(17) SEC(2017)0250.
(18) Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда (OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).
(19)Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
(20) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(21)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(22)OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
(23)Док. 13715/17 – (COM(2017)0623).
(24)Док. 5485/18 – (COM(2018)0010), стр. 5.
(25)OВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1.
(26) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(27)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(28)Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(29)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(30)[Пълно заглавие + данните за ОВ L].
(31)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(32)Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(33) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(34)[Да се въведат пълното заглавие и данните за публикацията в ОВ].
(35) Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) (OВ L 149, 9.6.2007 г., стр. 1).
(36)Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност