Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0209(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0397/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0397/2018

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Hyväksytyt tekstit
PDF 291kWORD 123k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I
P8_TA(2019)0405A8-0397/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0385),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0249/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 9. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon puhemiehen 25. tammikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajille vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen alakohtaisia ohjelmia koskevasta parlamentin lähestymistavasta,

–  ottaa huomioon neuvoston 1. huhtikuuta 2019 päivätyn Euroopan parlamentin puhemiehelle osoitetun kirjeen, jossa vahvistetaan lainsäätäjien neuvotteluissa muodostama yhteinen tulkinta

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0397/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 226.
(2) EUVL C 461, 21.12.2018, s. 156.
(3) Tämä kanta korvaa 11. joulukuuta 2018 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0487).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2018)0209

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö ja niihin liittyvä energiapolitiikka ja -lainsäädäntö ovat parantaneet ympäristön tilaa huomattavasti. Ympäristöön ja ilmastoon liittyy kuitenkin edelleen suuria haasteita, joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unioniin ja sen kansalaisten hyvinvointiin, jos niitä ei ratkaista.

(2)  Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1293/2013(4) kaudeksi 2014–2020, on viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista unionin ohjelmista, joilla tuetaan ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa. Tuoreessa väliarvioinnissa(5) ohjelma sai myönteisen arvion, ja siinä katsottiin, että ohjelmasta on tulossa tehokas, tuloksellinen ja merkityksellinen. Vuosien 2014–2020 Life-ohjelmaa olisi sen vuoksi jatkettava tietyin muutoksin, jotka määritettiin väliarvioinnissa ja sen jälkeisissä arvioissa. Näin ollen olisi perustettava ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä ’Life-ohjelma’, vuonna 2021 alkavaksi kaudeksi.

(3)  Life-ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja ilmastoa sekä niihin liittyvässä energiaa koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, suunnitelmissa ja kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi oikeudenmukaisen siirtymän mukaisesti edistettävä siirtymistä kestävään, kiertotalouteen perustuvaan, energiatehokkaaseen, uusiutuvaan energiaan perustuvaan, ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen, ympäristön, mukaan lukien ilma, vesi ja maaperä, ja terveyden suojelua, ennallistamista ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä, myös tukemalla Natura 2000 ‑verkoston toteuttamista ja hallinnointia ja torjumalla ekosysteemien rappeutumista, joko suorien toimien kautta tai tukemalla näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun politiikkaan. Life-ohjelmalla olisi tuettava myös Europan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen yleisten toimintaohjelmien, kuten seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman(6), toteuttamista.

(4)  Unioni on sitoutunut kehittämään kattavan lähestymistavan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä korostetaan luontaista yhteyttä pitkän aikavälin saatavuuteen tähtäävän luonnonvarojen hallinnan, ekosysteemipalvelujen, niiden ja ihmisten terveyden välisen linkin sekä kestävän ja sosiaalisesti osallistavan talouskasvun välillä. Tässä hengessä Life-ohjelman olisi kuvastettava solidaarisuuden periaatteita ja annettava materiaalinen panos sekä taloudelliseen kehitykseen että sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

(4 a)  Kestävää kehitystä edistävät ympäristö- ja ilmastonsuojeluvaatimukset olisi sisällytettävä unionin kaikkien politiikkojen ja toimintojen määrittelyyn ja toteuttamiseen. Sen vuoksi olisi edistettävä synergioita ja täydentävyyttä unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, myös helpottamalla sellaisten toimien rahoitusta, jotka täydentävät strategisia integroituja hankkeita ja strategisia luontohankkeita, ja tuettava Life-ohjelman puitteissa kehitettyjen ratkaisujen käyttöönottoa ja toistamista. Päällekkäisen rahoituksen ehkäiseminen edellyttää koordinointia. Komission ja jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin, jotta estetään hallinnolliset päällekkäisyydet ja eri rahoitusvälineiden raportointivelvoitteista hankkeiden edunsaajille aiheutuva hallinnollinen rasite.

(5)  Life-ohjelmalla olisi edistettävä kestävää kehitystä sekä unionin ympäristöä, ilmastoa ja niihin liittyvän energiaa koskevan lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttamista. Näitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat erityisesti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030(7), biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus(8), ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytty Pariisin sopimus(9), jäljempänä ’Pariisin sopimus’, UNECEn yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus), UNECEn kaukokulkeutumissopimus, YK:n vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus, Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus.

(6 a)  Unioni pitää erittäin tärkeänä Life-hankkeiden tulosten pitkän aikavälin kestävyyttä ja valmiutta varmistaa ne ja ylläpitää niitä hankkeen toteuttamisen jälkeen muun muassa jatkamalla hanketta tai toistamalla ja/tai siirtämällä sen.

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee kestävä, kiertotalouteen perustuva, energiatehokas, uusiutuvaan energiaan perustuva, ilmastoneutraali ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin kasvihuonekaasupäästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin tuetaan energiatehokuutta ja uusiutuvaa energiaa ja edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuvan ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian täytäntöönpanoa Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Life-ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

(7 a)  Life-ohjelman uuteen Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelmaan kuuluvissa hankkeissa olisi keskityttävä valmiuksien kehittämiseen ja tietämyksen, osaamisen, innovatiivisten tekniikoiden, menetelmien ja ratkaisujen levittämiseen, jotta uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden lisäämiseen siirtymistä koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteet voidaan saavuttaa. Tällaiset toimet ovat tyypillisesti suurta unionin lisäarvoa tuottavia koordinointi- ja tukitoimia, ja niiden tavoitteena on poistaa markkinaesteitä, jotka haittaavat sosiaalis-taloudellista siirtymää kestävään energiaan, ja niihin otetaan tavallisesti mukaan pieniä ja keskisuuria sidosryhmiä ja useita eri toimijoita, myös paikallis- ja alueviranomaisia ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Näillä toimilla saadaan aikaan moninaisia rinnakkaishyötyjä, kuten energiaköyhyyden torjunta, sisäilman laadun parantaminen, paikallisten epäpuhtauksien vähentäminen energiatehokkuuden paranemisen ja uusiutuvan energian jakelun lisääntymisen ansiosta, ja ne auttavat osaltaan luomaan myönteisiä paikallisia talousvaikutuksia ja sosiaalisesti osallistavampaa kasvua.

(8)  Jotta voidaan edistää ▌ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja hiilestä irtautumista koskevia unionin kansainvälisiä sitoumuksia, energia-alan muutosta on syytä vauhdittaa. Valmiuksien kehittämiseen liittyvät toimet, joilla tuetaan energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa ja joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta(10), olisi sisällytettävä Life-ohjelman uuteen Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, ilmastonmuutoksen hillintää edistävän uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevan teknologian käyttöönottoa. Life-ohjelmaan olisi otettava mukaan kaikki sidosryhmät ja alat, jotka osallistuvat puhtaaseen energiaan siirtymiseen. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen Life-ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergioihin alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

(9)  Energiatehokkuusdirektiivin(11) muuttamista koskevassa vaikutustenarvioinnissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuosittain kaudella 2021–2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka koskevat hiilestä luopumista rakennuksissa (energiatehokkuutta ja pienimuotoisia uusiutuvan energian lähteitä) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. ▌Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelma kattaa uusiutuvien energialähteiden ripeän käyttöönoton ja energiatehokkuuden, ja yksi sen tavoitteista on luoda valmiuksia tällaisten hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan myös helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

(9 a)  Life-ohjelma on ainoa nimenomaan ympäristö- ja ilmastotoimille varattu ohjelma, ja sillä on sen vuoksi keskeinen merkitys tuettaessa unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan täytäntöönpanoa näillä aloilla.

(10)  Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi helpotettava sitä, että tutkimus- ja innovointitarpeet, joilla puututaan ympäristö-, ilmasto- ja energiahaasteisiin EU:ssa, tunnistetaan ja vahvistetaan Euroopan horisontti ‑ohjelman strategisen tutkimus- ja innovointisuunnitteluprosessin aikana. Life-ohjelman olisi toimittava edelleen katalyyttina EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön sekä niihin liittyvän energiapolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanolle muun muassa ottamalla käyttöön ja soveltamalla Horisontti Eurooppa -ohjelmasta saatuja tutkimus- ja innovaatiotuloksia ja auttamalla hyödyntämään niitä laajemmalla tasolla, kun tämä voi auttaa ratkaisemaan ympäristöön, ilmastoon tai energiasiirtymään liittyviä kysymyksiä. Euroopan horisontti ­‑ohjelman innovaationeuvosto voi tarjota tukea siihen, että laajennetaan ja kaupallistetaan uusia läpimurtoideoita, joita voi olla tuloksena Life-hankkeiden täytäntöönpanosta. Samoin olisi otettava huomioon myös synergiat päästökauppajärjestelmään kuuluvan innovointirahaston kanssa.

(11)  Toimi, joka on saanut rahoitusta Life-ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös mistä tahansa muusta unionin ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Toimet, jotka saavat rahoitusta unionin eri ohjelmista kumulatiivisesti, olisi tarkastettava vain kerran, ja tarkastuksen on katettava kaikki kyseiset ohjelmat ja niihin sovellettavat säännöt.

(12)  ▌Tuoreimmassa komission tiedonannossa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnista(12) osoitetaan, että tarvitaan merkittävää edistymistä unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi ja integroimiseksi muuhun politiikkaan ja niiden valtavirtaistamiseksi. Life-ohjelman olisi sen vuoksi toimittava katalyyttina, jotta voidaan puuttua ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa havaittuihin horisontaalisiin ja systeemisiin haasteisiin sekä täytäntöönpanon puutteiden perimmäisiin syihin ja saavutetaan tarvittavaa edistymistä kehittämällä, testaamalla ja toistamalla uusia lähestymistapoja, tukemalla politiikan kehittämistä, seurantaa ja uudelleentarkastelua, parantamalla ympäristö- ja ilmastonmuutosasioiden sekä niihin liittyvän energiasiirtymän hallinnointia, myös parantamalla sidosryhmien osallistumista kaikilla tasoilla, valmiuksien kehittämistä, viestintää ja tiedottamista, saamalla liikkeelle investointeja kaikista unionin investointiohjelmista tai muista rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla poistetaan erilaiset esteet ympäristölainsäädännön edellyttämien keskeisten suunnitelmien tehokkaalle täytäntöönpanolle.

(13)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja ekosysteemien rappeutumisen pysäyttäminen ja tämän suuntauksen kääntäminen, myös merien ekosysteemien osalta, edellyttää tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämiselle, täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020(13), neuvoston direktiivi 92/43/ETY(14) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY(15) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014(16), erityisesti kehittämällä tietopohjaa politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä kehittämällä, testaamalla, esittämällä ja soveltamalla parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, kuten tehokasta hallintoa, pienessä mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY pohjalta laaditun hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi myös seurattava luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menojaan, jotta täytetään niiden biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta johtuvat raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi täytettävä seurantavaatimukset, jotka sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön. Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä unionin menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä käyttäen(17).

(14)  Tuoreista arvioinneista, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin strategian 2020 väliarviointi ja luontolainsäädännön toimivuustarkastus, käy ilmi, että yksi tärkeimmistä syistä unionin luontolainsäädännön ja biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian puutteelliselle täytäntöönpanolle on asianmukaisen rahoituksen puute. Keskeiset unionin rahoitusvälineet, mukaan lukien [Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto], voivat antaa merkittävän täydentävän panoksen näiden tarpeiden täyttämiseen. Life-ohjelmassa voidaan edelleen parantaa tällaisen valtavirtaistamisen tehokkuutta strategisilla luontohankkeilla, jotka on omistettu luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanon vauhdittamiseen, mukaan lukien toimet, jotka on määritetty direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadituissa hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävissä toimintasuunnitelmissa. Strategisilla luontohankkeilla olisi tuettava jäsenvaltioiden toimintaohjelmia, joiden avulla sisällytetään asiaan liittyvien luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin. Siten varmistetaan, että saadaan käyttöön varoja näiden politiikkojen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voisivat päättää yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevassa strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varoista käytetään tietty osuus antamaan tukea toimille, jotka täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä strategisia luontohankkeita.

(15)  BEST-toimella (biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua, mukaan lukien meriluonnon monimuotoisuus, ja ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä, mukaan lukien ekosysteemeihin perustuvat lähestymistavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla. Vuonna 2011 hyväksytyn BEST-valmistelutoimen ja sitä seuraavien BEST 2.0 -ohjelman ja BEST RUP -hankkeen avulla BEST on auttanut lisäämään tietoisuutta unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden ekologisesta merkityksestä ja niiden keskeisestä roolista maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Komissio arvioi, että näillä alueilla toteutettaviin hankkeisiin myönnettävän rahoitustuen tarve on 8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2017 ja 2018 antamissaan ministerijulistuksissa unionin merentakaiset maat ja alueet ovat ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten avustusten järjestelmää luonnon monimuotoisuutta varten. Siksi on asianmukaista, että Life-ohjelmasta rahoitetaan pieniä avustuksia luonnon monimuotoisuutta varten, mukaan lukien valmiuksien kehittäminen ja katalyyttiset toimet, sekä syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla.

(16)  Kiertotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen edellyttää ▌ muutosta siinä, miten materiaaleja ja tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, kulutetaan, korjataan, uudelleenkäytetään, kierrätetään ja hävitetään, ja huomion kiinnittämistä ensisijaisesti tuotteiden koko elinkaareen. Life-ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille (yritykset, viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, myös integroiduilla lähestymistavoilla jätehierarkian soveltamiseksi ja jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. Tukemalla 16 päivänä tammikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, joilla puututaan erityisesti merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

(16 a)  Ympäristönsuojelun korkea taso on olennaisen tärkeä EU:n kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ohjelmalla olisi tuettava unionin tavoitetta tuottaa ja käyttää kemikaaleja tavalla, jolla minimoidaan merkittävät haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, jotta saavutetaan myrkytöntä ympäristöä EU:ssa koskeva tavoite. Ohjelmalla olisi lisäksi tuettava toimia, joilla helpotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY(18) täytäntöönpanoa, jotta saavutetaan melutasot, jotka eivät aiheuta ihmisen terveyteen kohdistuvia merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä.

(17)  Unionin pitkän aikavälin tavoitteena ilmaa koskevaa politiikkaa varten on saavuttaa sellaiset ilmanlaadun tasot, jotka eivät aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, ja samalla lisätä ilmanlaadun parantamisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen välisiä synergiaetuja. Ihmiset ovat hyvin tietoisia ilman epäpuhtauksista ja odottavat viranomaisten toimivan etenkin alueilla, joilla väestö ja ekosysteemit altistuvat ilman epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/2284(19) painotetaan roolia, joka unionin rahoituksella voi olla puhtaan ilman tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi Life-ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, mukaan lukien strategiset integroidut hankkeet, joissa on potentiaalia hyödyntää julkisia ja yksityisiä varoja, toimia esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja katalyyttina ilmanlaatusuunnitelmien ja -lainsäädännön täytäntöönpanolle paikallisella, alueellisella, monen alueen, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

(18)  Direktiivillä 2000/60/EY(20) vahvistetaan puitteet unionin pintavesien, rannikkovesien, jokisuiden vaihettumisalueiden ja pohjaveden suojelulle. Direktiivin tavoitteita tuetaan siten, että pyritään paremmin saavuttamaan vesipolitiikan tavoitteet ja sisällytetään ne muihin politiikan aloihin. Life-ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava hankkeita, jotka vaikuttavat direktiivin 2000/60/EY ja muun asiaankuuluvan sellaisen unionin vesilainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon, jolla saavutetaan unionin vesimuodostumien hyvä tila soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parhaita käytäntöjä sekä aktivoimalla muihin unionin ohjelmiin tai rahoituslähteisiin perustuvia täydentäviä toimia.

(19)  Meriympäristön suojelu ja ennallistaminen on yksi unionin ympäristöpolitiikan yleisistä tavoitteista. Life-ohjelmalla olisi tuettava seuraavia: luonnon monimuotoisuuden ja merten ekosysteemien hoito, säilyttäminen, ennallistaminen ja seuranta erityisesti Natura 2000 ‑merialueilla sekä lajien suojelu direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitelmien mukaisesti ympäristön hyvän tilan saavuttaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY(21) mukaisesti, puhtaiden ja terveiden merien edistäminen, strategiaa muoveista kiertotaloudessa koskevan komission tiedonannon täytäntöönpano, jotta voidaan puuttua erityisesti kadonneiden kalastusvälineiden ja merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan, ja unionin osallistuminen kansainväliseen valtamerten hallinnointiin, joka on keskeistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiselle sekä terveellisten merien turvaamiseksi tuleville sukupolville. Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden olisi sisällettävä asiaankuuluvat toimet, joilla pyritään meriympäristön suojeluun.

(20)  Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvää energiasiirtymää koskevien asioiden hallinnon parantaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että lisätään yleisön tietoisuutta myös sellaisen viestintästrategian avulla, jossa otetaan huomioon uudet viestimet ja sosiaaliset verkostot, ja kuluttajien osallistumista ja kaikilla tasoilla toimivien sidosryhmien, myös valtioista riippumattomien järjestöjen, osallistumista siten, että järjestetään tähän liittyviä politiikkoja koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset politiikat täytäntöön. Siksi on asianmukaista tukea ohjelmasta laajaa kansalaisjärjestöjen kirjoa ja sellaisten voittoa tavoittelemattomien yksiköiden verkostoja, joiden tavoitteet ovat unionin yleisen edun mukaisia ja jotka toimivat ensisijaisesti ympäristö- tai ilmastotoimien alalla, siten, että myönnetään kilpailuttaen ja avoimella tavalla toiminta-avustuksia, jotta voidaan auttaa tällaisia kansalaisjärjestöjä, verkostoja ja yksiköitä edistämään tehokkaasti unionin politiikkaa ja jotta voidaan kehittää ja lujittaa niiden valmiuksia, jotta niistä tulisi tehokkaampia kumppaneita.

(21)  Vaikka hallinnon parantamisen kaikilla tasoilla tulisi olla monialainen tavoite kaikille Life-ohjelman alaohjelmille, Life-ohjelmalla olisi tuettava ympäristöä ja ilmastoa koskevan unionin säännöstön, erityisesti ympäristöhallintoa koskevan horisontaalisen lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa sekä noudattamista, mukaan lukien lainsäädäntö, jolla pannaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa(22).

(22)  Life-ohjelmalla olisi autettava markkinatoimijoita valmistautumaan ja tuettava niitä siirtymisessä kestävään, kiertotalouteen perustuvaan, energiatehokkaaseen, uusiutuvaan energiaan perustuvaan, ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen testaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla ammattimaisia taitoja, helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin mukaan ja voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa markkinoilla, olisi edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja kuluttajien osallistumista.

(22 a)  Ohjelma on tarkoitettu tukemaan sellaisia demonstrointitekniikoita, lähestymistapoja ja parhaita käytäntöjä, jotka voidaan toistaa ja joita voidaan laajentaa. Innovatiiviset ratkaisut auttaisivat parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja kestävyyttä, etenkin kestävien viljelykäytäntöjen kehittämistä ilmastoon, veteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen ja jätteisiin liittyvillä aloilla. Tässä yhteydessä olisi korostettava synergiaetuja muiden ohjelmien ja politiikkojen, kuten maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden ja ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän, kanssa.

(23)  Unionin tasolla suuret investoinnit ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan pääasiassa suurista unionin rahoitusohjelmista (valtavirtaistaminen). Siksi on ehdottoman tärkeää tehostaa valtavirtaistamistoimia, varmistaa, että unionin muissa rahoitusohjelmissa on otettu huomioon kestävyyteen, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvät näkökohdat, ja liittää kestävyystakeet kaikkiin unionin välineisiin. Katalyyttisen roolinsa perusteella Life-ohjelmassa kehitetyillä strategisilla integroiduilla hankkeilla ja strategisilla luontohankkeilla olisi saatava aikaan rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä rahoitusohjelmista sekä muista rahoituslähteistä, kuten kansallisista rahastoista, ja luotava synergiaa.

(23 a)  Strategisten luontohankkeiden ja strategisten integroitujen hankkeiden menestys riippuu kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä sellaisten valtiosta riippumattomien toimijoiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä, joita ohjelman tavoitteet koskevat. Siksi hankkeiden kehittämisessä, toteutuksessa, arvioinnissa ja seurannassa olisi sovellettava päätösten avoimuuden ja julkisuuden periaatteita, etenkin kun on kyse valtavirtaistamisesta tai kun mukana on useampia rahoituslähteitä.

(24)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta koordinoidusti ja kunnianhimoisesti noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, Life-ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Life-ohjelman toimissa 61 prosentilla Life-ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään Life-ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

(25)  Life-ohjelman toteutuksessa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon syrjäisimpiä alueita koskeva strategia(23) SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä kyseisten alueiden erityistarpeiden ja haavoittuvuuksien mukaisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon muutkin unionin politiikat kuin ympäristö- ja ilmastopolitiikka ja niihin liittyvä energiapolitiikka.

(26)  Life-ohjelman toteuttamisen tukemiseksi komission olisi tehtävä yhteistyötä Life-ohjelman kansallisten yhteyspisteiden verkoston kanssa edistääkseen yhteistyötä, jolla pyritään parantamaan ja tehostamaan kansallisten yhteyspisteiden palveluja koko EU:ssa sekä lisäämään esitettyjen ehdotusten yleistä laadukkuutta, järjestettävä seminaareja ja työpajoja, julkaistava Life-ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden luetteloita tai toteutettava muita toimia, kuten kampanjoita tiedotusvälineissä, joilla helpotetaan hankkeiden tulosten levittämistä, kokemusten, tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä hankkeiden tulosten toistamista eri puolilla unionia ja siten edistetään yhteistyötä ja tiedottamista. Näissä toimissa olisi keskityttävä erityisesti jäsenvaltioihin, joissa määrärahojen käyttöaste on alhainen, ja niillä olisi helpotettava viestintää ja yhteistyötä päätökseen saatettujen ja käynnistettyjen hankkeiden rahoituksen saajien, hakijoiden tai sidosryhmien kanssa, jotka toimivat samalla alalla. On olennaisen tärkeää, että tällaiset tiedotus- ja yhteistyötoimet kohdennetaan alueellisille ja paikallisille viranomaisille ja sidosryhmille.

(26 a)  Laatu on Life-ohjelman hankkeiden arvioinnin ja sopimusten tekemisen hallitseva peruste. Jotta voidaan helpottaa Life-ohjelman tavoitteiden saavuttamista koko unionissa ja edistää hanke-ehdotusten korkeaa laatua, olisi asetettava saataville rahoitusta sellaisten teknisen tuen hankkeiden rahoittamiseksi, joiden tavoitteena on edistää tehokasta osallistumista Life-ohjelmaan. Komission olisi pyrittävä tehokkaaseen, laatuun perustuvaan maantieteelliseen kattavuuteen koko unionissa myös auttamalla jäsenvaltioita parantamaan hankkeiden laatua valmiuksien kehittämisen avulla. Vähäinen tehokas osallistuminen Life-ohjelmaan, sen avustuskelpoiset toimet ja myöntämisperusteet määritetään monivuotisessa työohjelmassa asianomaisten jäsenvaltioiden hakijoiden osallistumis- ja onnistumistason pohjalta ottaen huomioon muun muassa väestö ja väestötiheys, kunkin jäsenvaltion Natura 2000 -alueiden kokonaispinta-ala osuutena kaikkien Natura 2000 -alueiden kokonaispinta-alasta sekä Natura 2000 -alueiden osuus jäsenvaltion pinta-alasta. Avustuskelpoisten toimien tavoitteena olisi oltava hankehakemusten laadun parantaminen.

(27)  Euroopan unionin verkosto ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL), ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE) ja ympäristöoikeuteen erikoistuneiden tuomareiden eurooppalainen foorumi (EUFJE(24)) on luotu helpottamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja niillä on ainutlaatuinen rooli unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa. Ne auttavat merkittävällä tavalla vahvistamaan johdonmukaisuutta unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa eri puolilla unionia. Ne pyrkivät välttämään kilpailun vääristymistä ja auttavat parantamaan ympäristötarkastusten laatua sekä lainvalvontamekanismeja verkottumisjärjestelmän kautta sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla, ja ne mahdollistavat tietojen ja kokemusten vaihdon hallinnon eri tasoilla myös ympäristö- täytäntöönpanokysymyksiä, mukaan lukien seuranta ja lupaprosessit, koskevan koulutuksen ja perusteellisten keskustelujen kautta. Kun otetaan huomioon niiden panos Life-ohjelman tavoitteisiin, on syytä sallia avustusten myöntäminen IMPEL-verkostolle, ENPE-verkostolle ja EUFJE-foorumille ilman ehdotuspyyntöjä, jotta jatkossakin annetaan tukea näiden yhdistysten toimille. Lisäksi joissakin tapauksissa ei edellytetä ehdotuspyyntöä varainhoitoasetuksen yleisten vaatimusten nojalla, esimerkiksi, kun kyseessä ovat jäsenvaltion omalla vastuullaan nimeämät elimet ja kyseiset jäsenvaltiot määritellään avustuksen saajiksi jossakin unionin säädöksessä.

(28)  On syytä vahvistaa Life-ohjelmalle rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(25) 17 kohdan mukaisesti.

(28 a)  Yhteisrahoituksen enimmäisosuudet olisi asetettava tasolle, joka on tarpeen ohjelman tehokkaan tukitason säilyttämiseksi. Jotta voidaan ottaa huomioon tarvittava mukautuvuus nykyisten toimien ja yksiköiden kirjon huomioon ottamiseksi, erityiset yhteisrahoitusosuudet antavat varmuutta, ja samalla kyetään pitämään yllä joustavuutta erityisiä tarpeita tai vaatimuksia varten. Erityisiin yhteisrahoitusosuuksiin olisi aina sovellettava vahvistettuja asiaankuuluvia yhteisrahoituksen enimmäisosuuksia.

(29)  Euroopan parlamentin ja neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän asetukseen. Nämä säännöt annetaan varainhoitoasetuksessa, ja niissä vahvistetaan etenkin menettely, jota käytetään vahvistettaessa talousarviota ja toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, hankintoja, palkintoja sekä välillistä toteutusta, ja järjestetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonta. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut säännöt koskevat myös unionin talousarvion suojaamista tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on välttämätön ennakkoedellytys moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n rahoituksen tuloksellisuudelle.

(30)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(26), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013(27), neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/95(28), neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96(29) ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939(30) mukaan unionin taloudellisia etuja olisi suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien, muun muassa petosten, ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muuta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja.

Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371(31) mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, EPPOlle asetuksen (EU) 2017/1939 mukaiseen tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden osalta ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(31)  Rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Avustusten osalta olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä. Komission olisi varmistettava, että toteuttaminen on helppotajuista, ja edistettävä todellista yksinkertaistamista hankkeiden kehittäjiä varten.

(32)  Life-ohjelman politiikkatavoitteita olisi tarvittaessa käsiteltävä myös InvestEU-rahastoon ▌kuuluvien rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun kautta, käyttämällä myös Life-ohjelmasta varattua määrää sellaisena kuin se määritetään Life-ohjelmaan kuuluvissa monivuotisissa työohjelmissa.

(33)  Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille (MMA:t) sijoittautuneet yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU(32) 94 artiklan nojalla saada rahoitusta Life-ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Näiden yhteisöjen osallistumisessa Life-ohjelmaan olisi keskityttävä pääasiassa alaohjelman "Luonto ja luonnon monimuotoisuus" hankkeisiin.

(34)  Ohjelmaan voivat osallistua kolmannet maat unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettuja erityisiä edellytyksiä noudattaen.

(35)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimuksessa vahvistetuissa yhteistyön puitteissa. ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseiseen sopimukseen perustuvalla päätöksellä. Kolmannet maat voivat osallistua myös muiden oikeudellisten välineiden perusteella. Tässä asetuksessa olisi oltava erityinen säännös, jolla myönnetään toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

(36)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan mukaisesti Life-ohjelmaa on syytä arvioida erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen pohjalta, samalla kun vältetään ylisääntelyä ja hallinnollisen rasituksen aiheutumista erityisesti jäsenvaltioille. Näihin vaatimuksiin voi tarvittaessa sisältyä mitattavia indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan arvioida Life-ohjelman käytännön vaikutuksia. Life-ohjelman koko vaikutus näkyy välillisenä, pitkäaikaisena ja vaikeasti mitattavana edistymisenä kohti unionin kaikkien ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Life-ohjelman seurantaa varten tässä asetuksessa asetettuja suoria tuotosindikaattoreita ja seurantavaatimuksia olisi täydennettävä yhdistämällä erityisiä hanketason indikaattoreita, jotka kuvataan monivuotisissa työohjelmissa tai ehdotuspyynnöissä, erityisesti kun kyseessä ovat Natura 2000 -verkosto ja tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt.

(36 a)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano monivuotisten työohjelmien hyväksymisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(33) mukaisesti. Jos Life-ohjelman komitea ei anna lausuntoa ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi, komission ei olisi hyväksyttävä ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa.

(37)  Jotta voidaan varmistaa, että ohjelmasta myönnettävä tuki ja ohjelman toteutus ovat johdonmukaisia unionin toimintapolitiikkojen ja painopisteiden kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä ▌ indikaattoreiden muuttamiseksi ja tämän asetuksen täydentämiseksi indikaattoreiden osalta sekä seuranta- ja arviointikehyksen vahvistamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(38)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat ympäristönsuojelun korkean tason ja kunnianhimoisten ilmastotoimien edistäminen hyvän hallinnon ja kestävää kehitystä koskevan, useita sidosryhmiä käsittävän lähestymistavan avulla sekä ympäristöä, luonnon monimuotoisuutta, ilmastoa, kiertotaloutta ja tähän liittyvää uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevan unionin lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttaminen, vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(39)  Sen vuoksi asetus (EU) N:o 1293/2013 olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä ’Life-ohjelma’.

Siinä vahvistetaan Life-ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)  ’strategisilla luontohankkeilla’ hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia jäsenvaltioissa kyseisten tavoitteiden ja painopisteiden sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät toimintasuunnitelmat;

2)  ’strategisilla integroiduilla hankkeilla’ hankkeita, joiden avulla toteutetaan alueellisesti, monella alueella, kansallisesti tai kansainvälisesti ympäristö- tai ilmastostrategioita tai ‑toimintasuunnitelmia, jotka ovat jäsenvaltioiden viranomaisten valmistelemia ja joita edellytetään unionin erityisessä ympäristö- ja ilmastolainsäädännössä tai -politiikassa tai ▌asiaan liittyvässä ▌energiaa koskevassa unionin lainsäädännössä tai politiikassa, siten, että samalla varmistetaan sidosryhmien osallistuminen ja edistetään koordinointia vähintään yhden muun unionin, kansallisen tai yksityisen rahoituslähteen kanssa ja sen käyttöönottoa;

3)  ’teknisen tuen hankkeilla’ hankkeita, joilla 3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tuetaan valmiuksien kehittämistä tavanomaisiin hankkeisiin osallistumista varten, strategisten luontohankkeiden ja strategisten integroitujen hankkeiden valmistelua, valmisteluja muiden unionin rahoitusvälineiden käyttämiseksi tai muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen muista Life-ohjelmasta, sitä edeltävistä ohjelmista tai muista unionin ohjelmista rahoitetuista hankkeista saatujen tulosten laajentamisen tai toistamisen valmistelemiseksi. Tällaisiin hankkeisiin voi kuulua myös sellaisiin jäsenvaltioiden viranomaisten toimiin liittyvien valmiuksien kehittäminen, joiden tavoitteena edistää tehokasta osallistumista Life-ohjelmaan;

4)  ’tavanomaisilla hankkeilla’ hankkeita, jotka eivät ole strategisia integroituja hankkeita, strategisia luontohankkeita tai teknisen tuen hankkeita ja joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 2 kohdassa esitetyt erityiset tavoitteet;

5)  ’rahoitusta yhdistävillä toimilla’ unionin talousarviosta tuettavia toimia, muun muassa asetuksen (EU, Euratom) 2018/…, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 2 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusta yhdistäviä välineitä, joiden tarkoituksena on yhdistää sekä EU:n talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoittamia, takaisin maksettavia tukimuotoja;

6)  ’oikeussubjektilla’ mitä tahansa luonnollista henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettua ja tunnustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita, tai varainhoitoasetuksen 190 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista yhteisöä, joka ei ole oikeushenkilö.

3 artikla

Ohjelman tavoitteet

1.  Life-ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää siirtymistä kestävään, kiertotalouteen perustuvaan, energiatehokkaaseen, uusiutuvaan energiaan perustuvaan, ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen, suojella, ennallistaa ja parantaa ympäristön laatua, mukaan lukien ilma, vesi ja maaperä, pysäyttää ja kääntää luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja torjua ekosysteemien rappeutumista myös tukemalla Natura 2000 -verkoston toteutusta ja hallinnointia ja siten edistää kestävää kehitystä. Life-ohjelmasta tuetaan myös SEUT:n 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa koskevien yleisten toimintaohjelmien toteutusta.

2.  Life-ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

a)  kehittää, demonstroida ja edistää innovatiivisia tekniikoita, menetelmiä ja lähestymistapoja ympäristöä, luonto ja luonnon monimuotoisuus mukaan luettuina, ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien siirtyminen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantaminen, ja edistää luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevaa tietopohjaa ja parhaiden käytäntöjen soveltamista niihin, myös tukemalla Natura 2000 -verkostoa;

b)  tukea asiaankuuluvan ympäristöä, mukaan lukien luonto ja luonnon monimuotoisuus, ja ilmastotoimia ja siirtymistä uusiutuvaan energiaan tai energiatehokkuuden lisäämistä koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien hallinnon parantaminen kaikilla tasoilla erityisesti vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

c)  lisätä onnistuneiden teknisten ja politiikkaan liittyvien ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa asiaankuuluvan ympäristöä, mukaan lukien luonto ja luonnon monimuotoisuus, tai ilmastotoimia ja siirtymistä uusiutuvaan energiaan tai energiatehokkuuden lisäämisetä koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöön panemiseksi toistamalla tuloksia, sisällyttämällä asiaan liittyvät tavoitteet muihin politiikkoihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin käytäntöihin, saamalla liikkeelle investointeja sekä parantamalla rahoituksen saatavuutta.

4 artikla

▌Rakenne

Life-ohjelman rakenne on seuraava:

1)  toiminta-ala Ympäristö, johon kuuluvat:

a)  alaohjelma Luonto ja luonnon monimuotoisuus,

b)  alaohjelma Kiertotalous ja elämänlaatu,

2)  toiminta-ala Ilmastotoimet, johon kuuluvat:

a)  alaohjelma Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen,

b)  alaohjelma Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

5 artikla

Talousarvio

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 6 442 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (7 272 000 000 euroa käypinä hintoina).

2.  Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

a)  toiminta-alalle Ympäristö 4 715 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (5 322 000 000 euroa käypinä hintoina eli 73,2 prosenttia ohjelman rahoituspuitteista), josta

1)  alaohjelmalle Luonto ja luonnon monimuotoisuus 2 829 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (3 261 420 000 euroa käypinä hintoina eli 44,9 prosenttia ohjelman rahoituspuitteista) ja

2)  alaohjelmalle Kiertotalous ja elämänlaatu 1 886 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (2 060 580 000 euroa käypinä hintoina eli 28,3 prosenttia ohjelman rahoituspuitteista);

b)  toiminta-alalle Ilmastotoimet 1 950 000 000 euroa, josta

1)  alaohjelmalle Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen 950 000 000 euroa ja

2)  alaohjelmalle Siirtyminen puhtaaseen energiaan 1 000 000 000 euroa.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut määrät eivät rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)...(34), [uutta monivuotisesta rahoituskehystä koskevassa asetuksessa] ja varainhoitoasetuksessa vahvistettujen joustavuutta koskevien säännösten soveltamista.

3 a.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, vähintään 60 prosenttia talousarviomäärärahoista, jotka on varattu hankkeille, joita tuetaan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toiminta-alan Ympäristö mukaisilla toiminta-avustuksilla, osoitetaan avustuksille hankkeisiin, joilla tuetaan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua alaohjelmaa Luonto ja luonnon monimuotoisuus.

4.  Life-ohjelmasta voidaan rahoittaa Life-ohjelman toteutusta koskevia komission teknisen ja hallinnollisen avun toimia, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimia, mukaan lukien sisäiset tietotekniikkajärjestelmät, sekä Life-ohjelman kansallisia yhteyspisteitä tukevia verkostotoimia, mukaan lukien koulutus, keskinäiseen oppimiseen liittyvät toimet ja tapahtumat kokemusten jakamiseksi.

5.  Ohjelmasta voidaan rahoittaa komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan unionin ympäristö-, ilmasto- ja niihin liittyvän energiaa koskevan lainsäädännön ja ‑politiikan valmistelua, täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista 3 artiklassa vahvistettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia toimia voivat olla

a)  tiedotus ja viestintä, myös tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat. Tämän asetuksen nojalla tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on katettava myös unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta sekä unionin keskeisen ympäristö- ja ilmastolainsäädännön sekä niihin liittyvän energiaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva tiedotustoiminta;

b)  selvitykset, kartoitukset, mallintaminen ja skenaarioiden laatiminen;

c)  ▌ politiikkojen, ohjelmien ja lainsäädännön valmistelu, toteutus, seuranta, tarkastaminen ja arviointi sekä sellaisten hankkeiden arviointi ja analysointi, joita ei rahoiteta Life-ohjelmasta, jos ne palvelevat 3 artiklassa säädettyjä tavoitteita;

d)  työpajat, konferenssit ja kokoukset;

e)  verkottuminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen tarkoitetut järjestelmät;

f)  muu toiminta, kuten palkinnot.

6 artikla

Ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat

1.  Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat kolmannet maat edellyttäen, että ne noudattavat kaikilta osin ohjelman kaikkia sääntöjä ja määräyksiä:

a)  Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, ETA-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti;

b)  unioniin liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettuja erityisiä edellytyksiä noudattaen;

c)  Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettuja erityisiä edellytyksiä noudattaen;

d)  muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

–  varmistetaan asianmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä,

–  vahvistetaan ohjelmiin osallistumisen edellytykset, mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin maksettavien rahoitusosuuksien ja niiden hallintokustannusten laskentatapa; maksettavia rahoitusosuuksia pidetään käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ei anneta kolmannelle maalle ohjelmaa koskevaa päätösvaltaa,

–  taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan.

2.  Jos kolmas maa osallistuu ohjelmaan kansainväliseen sopimukseen perustuvalla päätöksellä tai muun oikeudellisen välineen nojalla, kolmas maa myöntää toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston osalta näihin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2012 mukaisesti.

6 a artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Life-ohjelman toteutuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen sekä niiden toimielinten ja elinten kanssa, jos se on tarpeen 3 artiklassa vahvistettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

7 artikla

Synergiat muiden unionin ohjelmien kanssa

Komissio helpottaa Life-ohjelman johdonmukaista toteutusta, ja komissio ja jäsenvaltiot helpottavat yhdenmukaisuutta ja koordinointia Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalastusrahaston, Euroopan horisontti -ohjelman, Verkkojen Eurooppa ‑välineen ja InvestEU-ohjelman kanssa synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun kyse on strategisista luontohankkeista ja strategisista integroiduista hankkeista, ja Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen käyttöönoton ja toistamisen tukemiseksi. Komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät täydentävyyteen kaikilla tasoilla.

8 artikla

Unionin rahoituksen toteutus ja muodot

1.  Komissio toteuttaa Life-ohjelman käyttäen suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen mukaisesti tai välillistä hallinnointia varainhoitoasetuksen [61 artiklan 1 kohdan c alakohdassa] tarkoitettujen elinten kanssa.

2.  Life-ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat. Lisäksi ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin.

2 a.  Vähintään 85 prosenttia Life-ohjelman talousarviosta osoitetaan 10 artiklan 2 ja 5 kohdan mukaisesti avustuksiin, muista rahoitusmuodoista rahoitettaviin hankkeisiin monivuotisessa työohjelmassa määritetyssä laajuudessa tai tapauksen mukaan ja siltä osin kuin 17 artiklassa tarkoitetussa monivuotisessa työohjelmassa on määritetty, rahoitusta yhdistäviin toimiin kuuluviin rahoitusvälineisiin 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Komissio varmistaa, että muiden rahoitusmuotojen kautta rahoitettavat hankkeet ovat täysin tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisia. Jäljempänä 10 artiklan 3 b kohdassa tarkoitettuihin avustuksiin varattu enimmäismäärä on 15 miljoonaa euroa.

2 b.  Jäljempänä 10 artiklan 2 kohdan a, b, c ja d alakohdan mukaisten avustuskelpoisten toimien yhteisrahoituksen enimmäisosuudet ovat enintään 60 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista ja enintään 75 prosenttia Luonto ja luonnon monimuotoisuus -alaohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa, etenkin sellaisissa, jotka koskevat ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanemiseksi tai lintulajeja, joita direktiivin 2009/147/EY 16 artiklan nojalla perustettu mukauttamista tekniikan ja tieteen kehitykseen käsittelevä komitea pitää ensisijaisina rahoituskohteina, kun tämä on tarpeen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 70 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Lisäksi 17 artiklassa tarkoitetussa monivuotisessa työohjelmassa on määritettävä erityiset maksuosuudet sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaankuuluvia ja määritettyjä yhteisrahoituksen enimmäisosuuksia. Näitä osuuksia voidaan mukauttaa kunkin alaohjelman, hanketyypin tai avustustyypin vaatimusten mukaisesti.

Kun kyseessä ovat 10 artiklan 3 b kohdassa tarkoitetut hankkeet, yhteisrahoitusosuuden enimmäisosuudet eivät saa ylittää 95:ä prosenttia hankkeiden avustuskelpoisista kustannuksista ensimmäisen monivuotisen työohjelman aikana; toisen monivuotisen työohjelman osalta yhteisrahoitusosuuden on oltava 75 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista edellyttäen, että se vahvistetaan tässä työohjelmassa.

2 c.  Laatu on Life-ohjelman hankkeiden arvioinnin ja sopimusten tekemisen hallitseva peruste. Komissio pyrkii tehokkaaseen, laatuun perustuvaan maantieteelliseen kattavuuteen koko unionissa myös auttamalla jäsenvaltioita parantamaan hankkeiden laatua valmiuksien kehittämisen avulla.

II LUKU

AVUSTUSKELPOISUUS

9 artikla

Avustukset

Avustusten myöntämiseen Life-ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä.

10 artikla

Avustuskelpoiset toimet

1.  Rahoitusta voivat saada ainoastaan sellaiset toimet, joilla toteutetaan 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.

2.  Avustuksilla voidaan rahoittaa seuraavantyyppisiä toimia:

a)  4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun alaohjelman strategiset luontohankkeet,

b)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen alaohjelmien strategiset integroidut hankkeet,

c)  teknisen tuen hankkeet,

d)  tavanomaiset hankkeet,

e)  muut 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetun yleisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimet, mukaan lukien koordinointi- ja tukitoimet, joiden tavoitteena on valmiuksien kehittäminen, tiedon ja tietämyksen levittäminen sekä tiedottaminen, jotta voidaan tukea siirtymistä uusiutuvaan energiaan ja parantaa energiatehokkuutta.

3.  Alaohjelman Luonto ja luonnon monimuotoisuus hankkeissa, jotka koskevat Natura 2000 ‑alueiden hoitoa, ennallistamista ja seurantaa direktiivin 92/43/ETY ja direktiivin 2009/147/EY mukaisesti, on otettava huomioon luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevissa kansallisissa tai alueellisissa suunnitelmissa, strategioissa ja politiikoissa, muun muassa direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadituissa hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävissä toimintasuunnitelmissa, esitetyt painopisteet.

3 a.  Valmiuksien kehittämistä koskevilla teknisen tuen hankkeilla, jotka liittyvät jäsenvaltioiden viranomaisten toimiin tehokkaan osallistumisen Life-ohjelmaan parantamiseksi, on tuettava niiden jäsenvaltioiden toimia, joissa tehokas osallistuminen on vähäistä, jotta voidaan parantaa kansallisia yhteyspisteitä koko EU:ssa ja lisätä toimitettavien ehdotusten yleistä laatua.

4.  Avustuksilla voidaan rahoittaa toimia jäsenvaltion tai jäsenvaltioon kuuluvan merentakaisen maan tai alueen ulkopuolella, jos hankkeilla pyritään unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin ja unionin ulkopuolella toteutettavat toimet ovat tarpeen jäsenvaltioiden tai merentakaisen maan tai alueen alueilla toteutettujen toimien tehokkuuden varmistamiseksi tai sellaisten kansainvälisten sopimusten tukemiseksi, joiden sopimuspuoli unioni on.

5.  Toiminta-avustuksilla tuetaan sellaisten voittoa tavoittelemattomien toimijoiden toimintaa, jotka osallistuvat unionin lainsäädännön ja politiikan valmisteluun, täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanon valvontaan ja toimivat pääasiassa ympäristön tai ilmastotoimien alalla, mukaan lukien energiasiirtymä, 3 artiklassa tarkoitettujen Life-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

11 artikla

Osallistumiskelpoiset yhteisöt

1.  Varainhoitoasetuksen [197] artiklassa säädettyjen perusteiden lisäksi sovelletaan 2–3 kohdassa vahvistettuja osallistumiskelpoisuusperusteita.

2.  Osallistumiskelpoisia ovat seuraavat yhteisöt:

a)  oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin seuraavista maista tai jollekin seuraavista alueista:

1)  jäsenvaltio tai siihen sidoksissa oleva merentakainen maa tai alue;

2)  Life-ohjelmaan assosioitunut kolmas maa;

3)  muut 17 artiklassa tarkoitetussa monivuotisessa työohjelmassa mainitut kolmannet maat tämän artiklan 4–6 kohdassa säädetyin edellytyksin;

b)  mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa kansainvälinen järjestö;

3.  Luonnolliset henkilöt eivät ole osallistumiskelpoisia.

4.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, ovat poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja unionissa suoritettavien toimien tehokkuuden varmistamiseksi.

5.  Oikeussubjektit, jotka osallistuvat yhteenliittymiin, joissa on mukana vähintään kolme riippumatonta yhteisöä, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin tai sidoksissa oleville merentakaisille alueille taikka ohjelmaan assosioituneisiin kolmansiin maihin tai muihin kolmansiin maihin, ovat osallistumiskelpoisia.

6.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, vastaavat periaatteessa omista osallistumiskustannuksistaan.

6 a.  Siirretään komissiolle valta antaa ohjelman varojen tehokkaan käytön ja 4 kohdassa tarkoitettujen oikeussubjektien tehokkaan osallistumisen varmistamiseksi delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti tämän artiklan täydentämiseksi määrittelemällä, milloin näiden oikeussubjektien osallistuminen unionin harjoittamaan ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan on riittävää, jotta niiden voidaan katsoa olevan osallistumiskelpoisia ohjelmaan.

12 artikla

Avustusten myöntäminen suoraan

Avustuksia voidaan myöntää ilman eri ehdotuspyyntöä liitteessä I luetelluille elimille, tämän kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen [188] artiklan soveltamista.

13 artikla

Avustusten myöntämisperusteiden määrittäminen

Komissio määrittää myöntämisperusteet 17 artiklassa tarkoitetussa monivuotisessa työohjelmassa ja ehdotuspyynnöissä ottaen huomioon seuraavat periaatteet:

a)  Life-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden on oltava unionin edun mukaisia siten, että ne edistävät merkittävästi 3 artiklassa tarkoitettujen Life-ohjelman yleisten ja erityistavoitteiden saavuttamista eivätkä heikennä niitä, ja niiden on mahdollisuuksien mukaan edistettävä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen käyttöä;

a a)  hankkeissa on varmistettava kustannustehokas toimintatapa, ja niiden on oltava teknisesti ja taloudellisesti johdonmukaisia;

a b)  etusijalle on asetettava hankkeet, joilla on eniten mahdollisuuksia edistää 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;

b)  arvioinnissa on annettava lisäpisteitä hankkeille, joista saadaan sivuhyötyjä ja jotka edistävät synergioita 4 artiklassa tarkoitettujen alaohjelmien välillä;

c)  arvioinnissa on annettava lisäpisteitä hankkeille, joissa on eniten mahdollisuuksia siihen, että julkinen tai yksityinen sektori toistaa ne ja ottaa ne käyttöön tai että saadaan liikkeelle laajoja investointeja tai taloudellisia resursseja (katalyyttipotentiaali);

d)  tavanomaisten hankkeiden toistettavuus on varmistettava;

e)  arvioinnissa on annettava lisäpisteitä hankkeille, jotka perustuvat Life-ohjelmasta, sitä edeltävistä ohjelmista tai muista unionin ohjelmista rahoitetuista hankkeista saatuihin tuloksiin tai laajentavat tuloksia;

f)  tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeisiin maantieteellisillä alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten alueilla, joilla on erityisiä ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, rajaseutualueilla, luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla tai syrjäisimmillä alueilla.

14 artikla

Maan hankintaan liittyvät avustuskelpoiset kustannukset

Varainhoitoasetuksen [186] artiklassa asetettujen perusteiden lisäksi maan hankintaan liittyviä kustannuksia pidetään avustuskelpoisina, kun seuraavat perusteet täyttyvät:

a)  hankinta edistää direktiivin 92/43/ETY 3 artiklan mukaisesti perustetun Natura 2000 -verkoston eheyden parantamista, säilyttämistä tai palauttamista, myös tehostamalla kytkeytyvyyttä luomalla ekologisia käytäviä, levähdyspaikkoja tai muita vihreän infrastruktuurin osatekijöitä;

b)  maan ostaminen on ainoa tai kustannustehokkain tapa saavuttaa haluttu suojelutulos;

c)  ostettu maa varataan pitkällä aikavälillä käyttötarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia Life-ohjelman erityistavoitteiden kanssa;

d)  asianomainen jäsenvaltio varmistaa joko omistusoikeuden siirrolla tai muulla tavalla, että tällainen maa varataan pitkällä aikavälillä luonnonsuojelutarkoituksiin.

15 artikla

Kumulatiivinen, täydentävä ja yhdistetty rahoitus

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta jostain toisesta unionin ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös Life-ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia ja että toimella pyritään 3 artiklassa tarkoitettuihin ympäristö- tai ilmastotavoitteisiin eikä se heikennä mitään niistä. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää kaikkia toimen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärää ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan mukaisesti.

2.  Toimiin, jotka ovat jo saaneet huippuosaamismerkin tai jotka ovat seuraavien kumulatiivisten, vertailukelpoisten edellytysten mukaisia:

a)  ne on arvioitu Life-ohjelman mukaisen ehdotuspyynnön yhteydessä;

b)  ne täyttävät ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;

c)  niitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön nojalla budjettirajoitusten vuoksi;

voi saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 67 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annettu asetus] 8 artiklan mukaisesti edellyttäen, että toimet ovat yhteensopivia kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden ja avustuskelpoisuusperusteiden kanssa. Tällöin sovelletaan rahoitusta myöntävän rahaston sääntöjä.

III LUKU

RAHOITUSTA YHDISTÄVÄT TOIMET

16 artikla

Rahoitusta yhdistävät toimet

Life-ohjelmaan sisältyvät rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti ottaen kestävyyttä ja avoimuutta koskevat vaatimukset asianmukaisesti huomioon.

IV LUKU

OHJELMASUUNNITTELU, SEURANTA, RAPORTOINTI JA ARVIOINTI

17 artikla

Monivuotinen työohjelma

1.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä Life-ohjelmalle monivuotiset työohjelmat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Kussakin monivuotisessa työohjelmassa määritetään 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti seuraavat seikat:

a)  varojen jakaminen kunkin alaohjelman tarpeiden välillä ja eri rahoitustyyppien välillä sekä 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin avustuksiin varattu suurin mahdollinen kokonaismäärä,

a a)  tapauksen mukaan Life-ohjelman rahoitusta yhdistäviin toimiin kuuluviin rahoitusvälineisiin osoitettava enimmäismäärä,

a b)  12 artiklan mukaisesti liitteessä I luetelluille elimille myönnettävien avustusten suurin mahdollinen enimmäismäärä,

b)  alakohtaiset painopisteet tai erityistarpeet, joita varten varoja on kohdennettu ennakolta 10 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdissa tarkoitetuissa hankkeissa,

c)  strategisissa integroiduissa hankkeissa tarkoitetut strategiat ja suunnitelmat, joita varten rahoitusta voidaan pyytää 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille hankkeille,

d)  enimmäistukikelpoisuusaika hankkeen täytäntöönpanoa varten,

d a)  monivuotisen työohjelman kattamana aikana esitettävien ehdotuspyyntöjen suuntaa-antavat aikataulut,

d b)  tekniset menetelmät hankkeiden esittämistä ja valintamenettelyä varten ja myöntämisperusteet 13 artiklassa tarkoitettujen seikkojen mukaisesti,

d c)  8 artiklan 2 b kohdassa tarkoitettujen yhteisrahoitusosuuksien määrittely,

d d)  10 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen toimien yhteisrahoituksen enimmäisosuudet,

d e)  tapauksen mukaan yksityiskohtaiset säännöt kumulatiivisen, täydentävän ja yhdistetyn rahoituksen soveltamisesta,

d f)  valmiuksien kehittämistä koskevissa teknisen tuen hankkeissa, jotka liittyvät jäsenvaltioiden viranomaisten toimiin tehokkaan osallistumisen Life-ohjelmaan parantamiseksi vähäisen tehokkaan osallistumisen, avustuskelpoisten toimien ja myöntämisperusteiden määrittely,

2 a.  Ensimmäisen monivuotisen työohjelman kesto on neljä vuotta, ja toisen monivuotisen työohjelman kesto on kolme vuotta.

2 b.  Komissio julkaisee osana monivuotisia työohjelmia vuotuiset ehdotuspyynnöt niiden kattamaksi jaksoksi. Komissio varmistaa, että kussakin ehdotuspyynnössä käyttämättä jäävät varat kohdennetaan uudelleen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin eri tyyppisiin toimiin samalla alalla.

2 c.  Komissio varmistaa, että sidosryhmiä kuullaan monivuotisia työohjelmia laadittaessa.

18 artikla

Seuranta ja raportointi

1.  Komissio raportoi Life-ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisessa liitteessä II olevien indikaattorien pohjalta.

2.  Jotta varmistetaan tehokas arviointi siitä, miten Life-ohjelma edistyy tavoitteidensa saavuttamisessa, siirretään komissiolle valta antaa liitteen II muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti, jotta voidaan tarvittaessa tarkistaa tai täydentää indikaattoreita myös niiden mukauttamiseksi muiden unionin ohjelmien indikaattoreihin ja täydentää tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointikehyksen perustamista.

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti erityisten indikaattoreiden määrittelemiseksi liitteen II perusteella kutakin alaohjelmaa ja hanketyyppiä varten.

3.  Komission varmistaa, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten ja asiaankuuluvien menetelmien mukaisesti unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset, jotta mahdollistetaan hanketason yhdistettävissä olevien tuotos- ja vaikutusindikaattorien kerääminen kaikkien asiaankuuluvien erityisten ympäristö- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden osalta, mukaan lukien Natura 2000 -verkostoon sekä tiettyjen ilman epäpuhtauksien, kuten hiilidioksidin, päästöihin liittyvät tavoitteet.

4.  Komissio seuraa säännöllisesti ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden valtavirtaistamista, myös menojen määrää. Tämän asetuksen vaikutusta koko talousarviota koskevaan tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 25 prosenttia menoista kohdennetaan ilmastotoimiin, seurataan unionin ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on käytettävä määrittämään määrällisesti maksusitoumusmäärärahoja, joiden odotetaan edistävän ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 asianmukaisella jaottelutasolla. Menot esitetään vuosittain talousarviota varten ohjelmasta laaditussa selvityksessä. Ohjelman vaikutuksesta ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin unionin tavoitteisiin raportoidaan säännöllisesti arviointien ja vuosikertomuksen yhteydessä.

5.  Komissio arvioi Life-ohjelman ja muiden täydentävien unionin ohjelmien väliset sekä ohjelman alaohjelmien väliset synergiat.

19 artikla

Arviointi

1.  Komissio suorittaa arvioinnit ▌oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa ottaen asianmukaisesti huomioon johdonmukaisuuden, synergiat, unionin tason lisäarvon ja pitkän aikavälin kestävyyden ympäristöalan toimintaohjelman asiaa koskevia painopisteitä käyttäen.

2.  Komissio suorittaa Life-ohjelman väliarvioinnin heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään 42 kuukauden kuluttua siitä, kun Life-ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt, käyttäen liitteen II mukaisesti vahvistettuja tuotos- ja tulosindikaattoreita.

Arvioinnin on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

a)  ohjelman toteutuksen laadulliset ja määrälliset näkökohdat;

b)  resurssien käytön tehokkuus;

c)  se, missä määrin kaikkien toimenpiteiden tavoitteet on saavutettu, ja mahdollisuuksien mukaan tulokset ja vaikutukset;

d)  hankkeiden toteutunut tai odotettu onnistuminen unionin muiden rahastojen käytössä ottaen etenkin huomioon edut, joita saavutetaan entistä paremmalla johdonmukaisuudella unionin muiden rahoitusvälineiden kanssa;

e)  se, missä määrin tavoitteiden välillä on saatu aikaan synergiaa, sekä se, miten ohjelma täydentää muita asiaankuuluvia unionin ohjelmia;

f)  unionin tason lisäarvo ja Life-ohjelman pitkäaikaiset vaikutukset toimenpiteiden uusimista, muuttamista tai keskeyttämistä koskevan päätöksen tekemisen perustaksi;

g)  se, missä määrin sidosryhmät ovat osallistuneet;

h)  määrällinen ja laadullinen analyysi Life-ohjelman vaikutuksesta direktiivissä 92/43/ETY ja direktiivissä 2009/147/EY lueteltujen luontotyyppien ja lajien suojelun tasoon;

i)  analyysi 8 artiklan 2 c kohdassa tarkoitetusta maantieteellisestä kattavuudesta koko unionissa ja jos tällaista kattavuutta ei saavuteta, analyysi taustalla olevista syistä.

3.  Komissio suorittaa Life-ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklan toisessa kohdassa mainitun ajanjakson päättymisestä, Life-ohjelman lopullisen arvioinnin.

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja niihin tekemänsä huomautukset Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja julkistaa arviointien tulokset.

V LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Tiedotus, viestintä ja julkisuus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi hankkeita ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Tätä varten rahoituksen saajien on käytettävä liitteessä II a kuvattua Life-ohjelman logoa tai, jos se ei ole toteutettavissa, mainittava Life-ohjelma kaikessa viestintätoiminnassa, ja sen on oltava esillä strategisissa paikoissa yleisön näkyvillä olevilla ilmoitustauluilla. Kaikissa Life-ohjelman yhteydessä hankituissa kestävissä tuotteissa on oltava Life-ohjelman logo, lukuun ottamatta komission yksilöimiä tapauksia.

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat Life-ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Life-ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

20 a artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa Life-ohjelman komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.  Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

4.  Komissio raportoi vuosittain komitealle alaohjelmien toteuttamisen yleisestä edistymisestä ja tietyistä toimista, muun muassa Life-ohjelmasta osoitettujen talousarviomäärärahojen avulla toteutetuista rahoitusta yhdistävistä toimista.

21 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 18 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 18 artiklan 2 ja 2 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

22 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 1293/2013 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen.

23 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Tämän asetuksen estämättä voidaan jatkaa tai muuttaa toimia niiden päättämiseen saakka noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 614/2007(35) ja asetusta (EU) N:o 1293/2013, joita sovelletaan kyseisiin hankkeisiin niiden päättämiseen saakka.

2.  Life-ohjelman rahoituspuitteet voivat kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen toteutettaessa siirtyminen Life-ohjelman ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä.

3.  Talousarvioon voidaan 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kulujen kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös 31 päivän joulukuuta 2027 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen kyseiseen päivämäärään mennessä.

4.  Asetuksella (EU) N:o 1293/2013 perustetuista rahoitusvälineistä takaisin saatavat varat voidaan sijoittaa [InvestEU-rahaston] puitteissa perustettuihin rahoitusvälineisiin.

5.  Käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavat määrärahat, jotka saadaan asetuksen (EY) N:o 614/2007 tai asetuksen (EU) No 1293/2013 mukaisesti aiheettomasti maksettujen määrien palauttamisesta, käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(36) 21 artiklan mukaisesti Life-ohjelman rahoittamiseen.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Elimet, joille avustuksia voidaan myöntää ilman ehdotuspyyntöä

1.  Euroopan unionin verkosto ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL)

2.  Ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE)

3.  Ympäristöoikeuteen erikoistuneiden tuomareiden eurooppalainen foorumi (EUFJE).

LIITE II

Indikaattorit

1.  Tuotosindikaattorit

1.1.  Niiden hankkeiden määrä, joissa kehitetään, demonstroidaan ja edistetään innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja

1.2.  Niiden hankkeiden määrä, joissa sovelletaan luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä

1.3.  Niiden hankkeiden määrä, joissa kehitetään, pannaan täytäntöön tai seurataan asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä ja politiikkaa tai valvotaan niiden noudattamista

1.4.  Niiden hankkeiden määrä, joilla parannetaan hallintoa vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista

1.5.  Niiden hankkeiden, mukaan lukien strategiset integroidut hankkeet ja strategisen luontohankkeet, määrä, joissa pannaan täytäntöön

–  keskeisiä suunnitelmia tai strategioita

–  toimintaohjelmia luontoa ja luonnon moninaisuutta koskevien toimien valtavirtaistamiseksi.

2.  Tulosindikaattorit

2.1.  Ympäristöä ja ilmastoa koskeva nettomuutos, joka perustuu hanketason indikaattorien yhdistämiseen. Indikaattorit määritellään ehdotuspyynnöissä, jotka liittyvät seuraaviin alaohjelmiin:

–  Luonto ja luonnon monimuotoisuus sekä

–  Kiertotalous ja elämänlaatu, ja ne kattavat ainakin seuraavat:

–  Ilmanlaatu

–  Maaperä

–  Vesi

–  Jätteet

–  Kemikaalit

–  Melu

–  Resurssien käyttö ja resurssitehokkuus

–  Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä

–  Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

2.2.  Hankkeiden aikaansaamat kokonaisinvestoinnit tai saatu rahoitus (miljoonaa euroa)

2.3.  Niiden organisaatioiden määrä, jotka ovat mukana hankkeissa tai saavat toiminta-avustuksia

2.4.  Niiden hankkeiden osuus, joilla on katalyyttinen vaikutus hankkeen päättymisen jälkeen.

LIITE II a

Ohjelmalogo

20190417-P8_TA(2019)0405_FI-p0000002.png

(1)EUVL C …, …, s. ... .
(2)EUVL C …, …, s. ... .
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019. Harmaalla merkitystä tekstistä ei ole sovittu toimielinten välisissä neuvotteluissa.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).
(5)Kertomus ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) väliarvioinnista (SWD(2017)0355).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta "Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa" (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171).
(7)Agenda 2030, päätöslauselma hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015.
(8)Neuvoston päätös 93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 1993, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1).
(9)EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.
(10) Horisontti 2020, III osa ”Turvallinen, puhdas ja tehokas energia” (Yhteiskunnalliset haasteet) (neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965)).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 210).
(12)Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi (COM(2017)0063).
(13)COM(2011)0244.
(14)Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).
(17)SEC(2017)0250.
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta - Komission lausunto ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin sovittelukomitealle (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12).
(19)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 1).
(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
(21)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).
(22)EUVL L 124, 17.5.2005, s. 4.
(23)Asiak. 13715/17 – COM(2017)0623.
(24)Asiak. 5485/18 – COM(2018)0010, s. 5.
(25)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(26) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).
(27)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(28)Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).
(29)Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
(30)[Koko otsikko + EUVL-viite].
(31)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
(32)Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).
(33) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(34)[Lisätään koko otsikko ja EUVL-viite].
(35)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 614/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (EUVL L 149, 9.6.2007, s. 1).
(36)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 29. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö