Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0209(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0397/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0397/2018

Rasprave :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Objašnjenja glasovanja
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Usvojeni tekstovi
PDF 323kWORD 119k
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I
P8_TA(2019)0405A8-0397/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0385),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0249/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 9. listopada 2018.(2),

–  uzimajući u obzir pismo svojeg predsjednika Konferenciji predsjednika odbora od 25. siječnja 2019. u kojem se iznosi pristup Parlamenta sektorskim programima višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) nakon 2020.,

–  uzimajući u obzir pismo od 1. travnja 2019. koje je Vijeće uputilo Predsjedniku Europskog parlamenta u kojem se potvrđuje zajedničko razumijevanje postignuto između suzakonodavaca tijekom pregovora,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te mišljenja Odbora za proračun, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0397/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(3);

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 226.
(2) SL C 461, 21.12.2018., str. 156.
(3) Ovo stajalište zamijenjuje amandmane usvojene na sjednici od 11. prosinca 2018. (Usvojeni tektsovi, P8_TA(2018)0487).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
P8_TC1-COD(2018)0209

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Okolišna, klimatska i relevantna ▌energetska politika i zakonodavstvo Unije doveli su do znatnog poboljšanja stanja okoliša. Međutim, i dalje su prisutni veliki izazovi u području okoliša i klime, koji će, ako se ne riješe, imati znatne negativne posljedice za Uniju i dobrobit njezinih građana.

(2)  Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE), uspostavljen Uredbom (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(4) za razdoblje 2014. – 2020., najnoviji je u nizu programa Unije osmišljenih u proteklih 25 godina koji podupiru provedbu prioriteta zakonodavstva i politika koji se odnose na okoliš i klimu. Pozitivno je ocijenjen u nedavnoj evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja(5) i utvrđeno je da je na dobrom putu k postizanju učinkovitosti, djelotvornosti i relevantnosti. Program LIFE za razdoblje 2014. – 2020. stoga bi trebalo nastaviti uz određene izmjene utvrđene u evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja i naknadnim ocjenjivanjima. U skladu s time trebalo bi uspostaviti Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („program LIFE”) za razdoblje koje počinje 2021.

(3)  U nastojanju da se ostvare ciljevi Unije utvrđeni u zakonodavstvu, politikama, planovima i međunarodnim obvezama koji se odnose na okoliš, klimu i relevantno energetsko područje, program LIFE bi trebao u skladu s pravednom tranzicijom pridonijeti prelasku na održivo, kružno, energetski učinkovito gospodarstvo koje se temelji na obnovljivim izvorima energije, klimatski je neutralno i otporno na klimatske promjene, zaštiti, obnovi i unapređenju kvalitete okoliša, uključujući zrak, vodu i tlo, kao i zdravlju te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, među ostalim pružanjem potpore provedbi mreže Natura 2000 i njezinu upravljanju, kao i rješavanjem problema uništavanja ekosustava, bilo izravnim intervencijama ili podrškom uključivanju tih ciljeva u druge politike. Programom LIFE također bi se trebala podupirati provedba općih programa djelovanja donesenih u skladu s člankom 192. stavkom 3. UFEU-a, kao što je Sedmi program djelovanja za okoliš(6).

(4)  Unija je predana razvoju sveobuhvatnog odgovora na ciljeve održivog razvoja UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. u kojima se naglašava suštinska veza između upravljanja prirodnim resursima da bi se osigurala njihova dugoročna dostupnost, usluga ekosustava, njihove poveznice sa zdravljem ljudi te održivog i društveno uključivog gospodarskog rasta. U tom smislu program LIFE trebao bi odražavati načela solidarnosti i pritom uvelike doprinijeti i gospodarskom razvoju i socijalnoj koheziji.

(4a)  U svrhu promicanja održivog razvoja u definiciju i provedbu svih politika i aktivnosti Unije trebalo bi uključiti zahtjeve u pogledu okoliša i klime. Stoga bi trebalo promicati sinergije i komplementarnost s drugim programima Unije za financiranje, među ostalim olakšavanjem financiranja aktivnosti koje dopunjuju strateške integrirane projekte i strateške projekte za prirodu te podupiru prihvaćanje i preslikavanje rješenja razvijenih u okviru programa LIFE. Koordinacija je potrebna radi sprječavanja dvostrukog financiranja. Komisija i države članice trebale bi poduzeti mjere za izbjegavanje administrativnog preklapanja i opterećenja za korisnike projekta, do čega dolazi zbog obveza izvješćivanja vezanih uz različite financijske instrumente.

(5)  Program LIFE trebao bi pridonijeti održivom razvoju i ostvarenju ciljeva iz zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza Unije koji se odnose na okoliš, klimu i relevantno ▌energetsko područje, a posebno iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030.(7), Konvencije o biološkoj raznolikosti(8), Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama(9) („Pariški sporazum o klimatskim promjenama”) te, među ostalim, Konvencije Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša („Aarhuška konvencija”), Konvencije UNECE-a o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka te triju konvencija UN-a: Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini i Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

(6a)  Unija pridaje veliku važnost dugoročnoj održivosti rezultata projekata programa LIFE te sposobnosti osiguravanja i održavanja tih rezultata nakon provedbe projekta, među ostalim nastavkom, preslikavanjem i/ili prijenosom projekta.

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u održivo, kružno i energetski učinkovito društvo koje se temelji na obnovljivim izvorima energije, klimatski je neutralno i otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektorima koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija stakleničkih plinova i onečišćenja, kojima se promiču energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije te koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te provedbi klimatske i energetske strategije Unije do sredine stoljeća i dugoročno, u skladu s dugoročnim ciljevima iz Pariškog sporazuma. Program LIFE trebao bi uključiti i mjere koje doprinose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

(7a)  Projekti u okviru novog potprograma pod nazivom Prelazak na čistu energiju u okviru programa LIFE trebali bi biti usmjereni na izgradnju kapaciteta i širenje znanja, vještina, inovativnih tehnika, metoda i rješenja za postizanje ciljeva zakonodavstva i politike Unije o prelasku na obnovljive izvore energije i povećanu energetsku učinkovitost. U pravilu je riječ o aktivnostima koordinacije i potpore uz veliku dodanu vrijednost EU-a, kojima se namjeravaju premostiti tržišne prepreke koje otežavaju društveno-gospodarski prijelaz na održivu energiju, te koje u pravilu uključuju male i srednje dionike te više aktera, uključujući tijela lokalne i regionalne vlasti i neprofitne organizacije. Spomenute aktivnosti donose brojne dodatne koristi, kao što su borba protiv energetskog siromaštva, poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenim prostorima, smanjenje lokalnih onečišćujućih tvari zahvaljujući poboljšanju energetske učinkovitosti i većoj distribuciji energije iz obnovljivih izvora, te doprinos pozitivnim lokalnim gospodarskim učincima i većem socijalno uključivom rastu.

(8)  Potrebno je ubrzati transformaciju energetskog sektora kako bi se doprinijelo ublažavanju klimatskih promjena i ispunjenju međunarodnih obveza Unije u vezi s dekarbonizacijom. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta kojima se podupiru energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije i koje se do 2020. financiraju u okviru Obzora 2020.(10) trebalo bi integrirati u novi potprogram Prelazak na čistu energiju u okviru programa LIFE jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i poticanje inovacija, već olakšavanje korištenja već dostupne tehnologije u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti koja će doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena. Program LIFE trebao bi uključivati sve dionike i sektore uključene u prelazak na čistu energiju. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u program LIFE otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

(9)  Prema procjeni učinka izmjeneDirektive o energetskoj učinkovitosti(11) smatra se da će za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. biti potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030. Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju, koji obuhvaća brzo uvođenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost, jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje takvih projekata, čime se doprinosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, pri čemu se koriste i financijski instrumenti dostupni u okviru fonda InvestEU.

(9a)  Program LIFE jedini je program posebno namijenjen djelovanju u području okoliša i klime te stoga ima ključnu ulogu u podupiranju provedbe zakonodavstva i politika Unije u tim područjima.

(10)  Sinergije s programom Obzor Europa trebale bi olakšati prepoznavanje i utvrđivanje potreba za istraživanjem i inovacijama radi suočavanja s izazovima u području okoliša, klime i energetike u EU-u tijekom procesa strateškog planiranja istraživanja i inovacija programa Obzor Europa. Program LIFE trebao bi i nadalje djelovati kao katalizator za provođenje okolišnih, klimatskih i relevantnih energetskih politika i zakonodavstva EU-a, među ostalim prihvaćanjem i primjenom rezultata istraživanja i inovacija iz programa Obzor Europa te pružanjem pomoći pri njihovoj primjeni u većem opsegu ako se time može pomoći u rješavanju spornih okolišnih ili klimatskih pitanja ili pitanja ▌energetske tranzicije. Europsko vijeće za inovacije u okviru Obzora Europa može osigurati podršku povećanju broja i komercijalizaciji novih revolucionarnih ideja koje mogu nastati kao rezultat provedbe projekata iz programa LIFE. Slično tome, trebalo bi uzeti u obzir i sinergiju s Fondom za inovacije u okviru sustava trgovanja emisijama.

(11)  Za djelovanje za koje je dobiven doprinos u okviru programa LIFE može se dobiti doprinos i iz nekog drugog programa Unije, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. Revizija djelovanja za koje se dobivaju kumulativna financijska sredstva iz različitih programa Unije trebala bi se provoditi samo jednom i obuhvaćati sve programe u okviru tih aktivnosti i pravila koja se na njih odnose.

(12)  U nedavnoj komunikaciji Komisije o Pregledu aktivnosti ▌u području okoliša (EIR)(12) navodi se da je potreban znatan napredak da bi se ubrzala provedba pravne stečevine Unije u području okoliša te pojačali integracija i uključenje ciljeva koji se odnose na okoliš i klimu u druge politike. Program LIFE bi stoga trebao djelovati kao katalizator za rješavanje horizontalnih i sistemskih izazova te temeljnih uzroka nedostataka u provedbi koji su utvrđeni prilikom Pregleda aktivnosti u području okoliša (EIR) i za postizanje potrebnog napretka razvojem, ispitivanjem i reproduciranjem novih pristupa; podrškom razvoju, praćenju i preispitivanju politika; poboljšanjem upravljanja u području okoliša, klimatskih promjena i povezanih pitanja u pogledu energetske tranzicije, među ostalim povećanjem uključenosti dionika na svim razinama, izgradnjom kapaciteta, komunikacijom i podizanjem razine osviještenosti; mobiliziranjem ulaganja u okviru svih programa ulaganja Unije ili drugih financijskih izvora i podrškom aktivnostima za prevladavanje različitih prepreka učinkovitoj provedbi ključnih planova koji se zahtijevaju zakonodavstvom o okolišu.

(13)  Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti i uništavanja ekosustava, među ostalim morskih ekosustava, zahtijeva podršku razvoju, provedbi, primjeni i ocjenjivanju relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uključujući Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.(13), Direktivu Vijeća 92/43/EEZ(14) i Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(15) te Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(16), posebice izradom baze znanja za razvoj i provedbu politika te osmišljavanjem, ispitivanjem, demonstracijom i primjenom najboljih praksi i rješenja, kao što je djelotvorno upravljanje, u manjem opsegu ili prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim kontekstima, uključujući integrirane pristupe za primjenu okvira prioritetnih mjera pripremljenih na temelju Direktive 92/43/EEZ. Unija i države članice trebale bi pratiti i svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost radi ispunjavanja svoje obveze izvješćivanja u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Trebalo bi ispuniti i zahtjeve za praćenje iz ostaloga relevantnog zakonodavstva Unije. Rashodi Unije povezani s biološkom raznolikošću pratit će se korištenjem posebnog skupa pokazatelja(17).

(14)  Nedavne ocjene i procjene, uključujući preispitivanje Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020. u sredini provedbenog razdoblja i provjeru primjerenosti zakonskih propisa o prirodi, ukazuju da je jedan od glavnih temeljnih uzroka za nedostatnu provedbu zakonodavstva Unije o prirodi i strategije za biološku raznolikost manjak odgovarajućeg financiranja. Glavni instrumenti financiranja Unije, uključujući [Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo], mogu znatno pridonijeti ispunjenju tih potreba, i to na komplementarnoj osnovi. Program LIFE može dodatno poboljšati učinkovitost takvog uključivanja u strateške projekte za prirodu namijenjene poticanju provedbe zakonodavstva i politika Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost, uključujući aktivnosti koje su utvrđene u okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ. Strateški projekti za prirodu trebali bi podupirati akcijske programe u državama članicama radi uključivanja relevantnih ciljeva koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost u ostale politike i programe financiranja, osiguravajući time mobilizaciju odgovarajućih sredstva za provedbu tih politika. U okviru svojih strateških planova za zajedničku poljoprivrednu politiku države članice mogu odlučiti o korištenju određenog dijela sredstava dodijeljenih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj radi snažnije podrške aktivnostima koje dopunjavaju strateške projekte za prirodu kako je određeno ovom Uredbom.

(15)  Dobrovoljni program za biološku raznolikost i usluge ekosustava europskih prekomorskih teritorija (BEST) promiče očuvanje biološke raznolikosti, uključujući morsku biološku raznolikost, te održivo korištenje usluga ekosustava, uključujući pristup prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica temeljen na ekosustavima u najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima. Zahvaljujući pripremnom djelovanju u sklopu BEST-a, koje je pokrenuto 2011., te programu BEST 2.0 i projektu BEST RUP koji su uslijedili, BEST je pridonio podizanju svijesti o ekološkoj važnosti najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija i njihovoj ključnoj ulozi u očuvanju globalne biološke raznolikosti. Komisija procjenjuje da je za terenske aktivnosti na tim područjima potrebna financijska potpora u iznosu od 8 milijuna EUR godišnje. U ministarskim izjavama 2017. i 2018. prekomorske zemlje i područja izrazili su zahvalnost za taj program dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za biološku raznolikost. Primjereno je stoga da se iz programa LIFE financiraju mali iznosi bespovratnih sredstava za biološku raznolikost, što uključuje izgradnju kapaciteta i katalizatorske mjere, i u najudaljenijim regijama i u prekomorskim zemljama i područjima.

(16)  Za promicanje kružnog gospodarstva i učinkovitosti resursa potrebno je ▌promijeniti način dizajna, proizvodnje, potrošnje, popravka, ponovne uporabe, recikliranja i zbrinjavanja materijala i proizvoda, uključujući plastiku, s naglaskom na cjelokupnom životnom ciklusu proizvodâ. Program LIFE trebao bi pridonijeti prelasku na model kružnoga gospodarstva putem financijske podrške namijenjene različitim akterima (poduzećima, javnim tijelima i potrošačima), posebice primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih tehnologija, praksi i rješenja prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, uključujući putem integriranih pristupa za primjenu hijerarhije otpada i provedbu planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje nastanka otpada. Podupiranjem provedbe komunikacije Komisije od 16. siječnja 2018. o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu mogu se posebno poduzeti mjere za rješavanje problema morskog otpada.

(16a)  Visoka razina zaštite okoliša od ključne je važnosti za zdravlje i dobrobit građana Unije. Programom bi se trebao podupirati cilj Unije da proizvodi i upotrebljava kemikalije na način koji dovodi do što većeg smanjenja značajnog štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, i to radi postizanja cilja netoksičnog okoliša u EU-u. Programom bi također trebalo podupirati aktivnosti za olakšavanje provedbe Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(18) kako bi se postigle razine buke koje ne povećavaju značajne negativne učinke na ljudsko zdravlje i rizike za njega.

(17)  Dugoročni cilj Unije za politiku koja se odnosi na čist zrak jest postizanje razina kvalitete zraka koje ne uzrokuju znatne negativne učinke i rizike za zdravlje ljudi i okoliš te istodobno jačanje sinergija između poboljšanja kvalitete zraka i smanjenja emisija stakleničkih plinova. Javna svijest o zagađenju zraka je visoka i građani očekuju djelovanje nadležnih tijela, osobito u područjima u kojima su stanovništvo i ekosustavi izloženi visokim razinama onečišćivača zraka. Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća(19) naglašava ulogu koju financiranje Unije može imati u ostvarenju ciljeva koji se odnose na čist zrak. Stoga bi program LIFE trebao podržavati projekte, uključujući strateške integrirane projekte, koji imaju potencijal za poticanje javnih i privatnih sredstava, potencijal da budu ogledni primjeri dobrih praksi i katalizatori provedbe planova i zakonodavstva koji se odnose na kvalitetu zraka na lokalnoj, regionalnoj, višeregionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

(18)  Direktivom 2000/60/EZ(20) utvrđen je okvir za zaštitu površinskih voda, obalnih voda, prijelaznih voda i podzemnih voda Unije. Ciljevi te Direktive podupiru se ▌boljom provedbom i većom integracijom ciljeva vodne politike u druga područja politike. Programom LIFE stoga bi trebalo podupirati projekte koji doprinose učinkovitoj provedbi Direktive 2000/60/EZ i drugog relevantnog zakonodavstva Unije o vodama koje doprinosi postizanju dobrog stanja vodnih tijela Unije primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih praksi te mobiliziranjem dopunskih mjera u sklopu drugih programa i izvora financiranja Unije.

(19)  Zaštita i obnova morskog okoliša jedan je od ukupnih ciljeva politike Unije u području okoliša. Program LIFE trebao bi podržavati sljedeće: upravljanje, očuvanje, obnovu i praćenje biološke raznolikosti i morskih ekosustava, posebice na morskim područjima mreže Natura 2000, te zaštitu vrsta u skladu s okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom 92/43/EEZ; postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(21); promicanje čistih i zdravih mora; provedbu komunikacije Komisije o strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu, osobito radi rješavanja problema izgubljenog ribolovnog alata i otpada u moru; promoviranje uključenja Unije u međunarodno upravljanje oceanima, što je ključno za postizanje ciljeva iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. te za očuvanje zdravih oceana za buduće generacije. Strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu u okviru programa LIFE trebali bi uključivati relevantne aktivnosti namijenjene zaštiti morskog okoliša.

(20)  Za bolje upravljanje okolišem, klimatskim promjenama i povezanim pitanjima ▌energetske tranzicije potrebni su uključenost civilnog društva, i to podizanjem razine osviještenosti javnosti, među ostalim uz pomoć komunikacijske strategije kojom se uzimaju u obzir novi mediji i društvene mreže, angažman potrošača i veća uključenost javnosti i dionika na svim razinama, uključujući nevladine organizacije, u savjetovanje o povezanim politikama i njihovoj provedbi. Stoga je prikladno da se Programom podupire širok raspon nevladinih organizacija i mreža neprofitnih subjekata koji nastoje ostvariti cilj od općeg interesa Unije i koji su ponajprije aktivni u području okoliša ili klimatskih mjera, dodjeljivanjem operativnih bespovratnih sredstava na konkurentan i transparentan način kako bi se takvim nevladinim organizacijama, mrežama i subjektima pomoglo da efektivno doprinesu politici Unije te izgrade i ojačaju svoje kapacitete koji su im potrebni kako bi postali učinkovitiji partneri.

(21)  Iako bi poboljšanje upravljanja na svim razinama trebao biti međusektorski cilj za sve potprograme programa LIFE, program LIFE trebao bi podržavati razvoj, provedbu i primjenu pravne stečevine u području okoliša i klime i sukladnost s njom, osobito horizontalnog zakonodavstva o upravljanju okolišem, uključujući zakonodavstvo kojim se provodi Konvencija Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima koja se odnose na okoliš(22).

(22)  Program LIFE trebao bi pripremiti i podupirati tržišne subjekte za pomak prema održivom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu koje se temelji na obnovljivim izvorima energije, klimatski je neutralno i otporno na klimatske promjene, i to ispitivanjem novih poslovnih prilika, unapređivanjem stručnih vještina, olakšavanjem pristupa potrošača održivim proizvodima i uslugama, uključivanjem i osnaživanjem utjecajnih osoba i ispitivanjem novih metoda prilagodbe postojećih procesa i poslovnog okruženja. Potrebno je promicati prihvaćanje javnosti i angažiranje potrošača kako bi se podržalo šire prihvaćanje održivih rješenja na tržištu.

(22a)  Program je osmišljen tako da se njime podupire demonstracija tehnika, pristupa i najboljih praksi koje se mogu replicirati i nadograditi. Inovativna rješenja pridonijela bi poboljšanju ekološke učinkovitosti i održivosti, osobito razvoju održivih poljoprivrednih praksi u područjima koja su aktivna u poljima klime, vode, tla, biološke raznolikosti i otpada. U tom bi pogledu trebalo naglasiti sinergije s drugim programima i politikama, kao što su Europsko inovacijsko partnerstvo za produktivnost i održivost u poljoprivredi te sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a.

(23)  Na razini Unije velika ulaganja u djelovanja koja se odnose na okoliš i klimu primarno financiraju veliki programi financiranja Unije (uključivanje). Stoga je prijeko potrebno pojačati napore za uključivanje, osigurati održivost, biološku raznolikost i prilagodljivost na klimatske promjene ostalih programa Unije za financiranje te u sve instrumente Unije ugraditi zaštitne mjere za održivost. U kontekstu svoje katalitičke uloge, strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu koji će se razviti u sklopu programa LIFE trebali bi potpomognuti prilike za financiranje u sklopu tih programa financiranja i drugih izvora sredstava kao što su nacionalni fondovi te stvarati sinergije.

(23a)  Uspjeh strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata ovisi o bliskoj suradnji između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti i nedržavnih sudionika na koje utječu ciljevi Programa. Stoga bi trebalo primjenjivati načela transparentnosti i objavljivanja u pogledu odluka koje se odnose na razvoj, provedbu, procjenu i praćenje projekata, osobito u slučaju uključivanja ili kada su obuhvaćeni višestruki izvori financiranja.

(24)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena na koordiniran i ambiciozan način, u skladu s obvezama Unije u provedbi Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, programom LIFE pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju općeg cilja od najmanje 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi tijekom razdoblja VFO-a 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 %, koji treba ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Očekuje se da će aktivnosti iz programa LIFE doprinijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice programa LIFE. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe programa LIFE i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

(25)  S obzirom na članak 349. UFEU-a te posebne potrebe i ranjivosti najudaljenijih regija tijekom provedbe programa LIFE trebalo bi posvetiti posebnu pozornost strategiji za najudaljenije regije(23). Osim okolišnih, klimatskih i relevantnih energetskih politika u obzir bi trebalo uzeti i druge politike Unije.

(26)  Kako bi podržala provedbu programa LIFE, Komisija bi trebala surađivati s mrežom nacionalnih kontaktnih točaka (NKT) za program LIFE kako bi potaknula suradnju usmjerenu na poboljšanje i povećanje učinkovitosti usluga NKT-a diljem EU-a, kao i na povećanje ukupne kvalitete podnesenih prijedloga, organizirati seminare i radionice, objavljivati popise projekata financiranih u sklopu programa LIFE te provoditi druge aktivnosti, primjerice medijske kampanje, radi boljeg širenja rezultata projekta i olakšavanja razmjene iskustva, znanja i najboljih praksi te reproduciranja rezultata projekata diljem Unije, čime se promiču suradnja i komunikacija. Te bi aktivnosti posebno trebale biti namijenjene državama članicama s niskom razinom iskorištenosti sredstava te bi trebale olakšati komunikaciju i suradnju između korisnika projekta, podnositelja ili dionika završenih projekata i projekata u tijeku u istom području. Od ključne je važnosti da su u takve aktivnosti komunikacije i suradnje također uključena regionalna i lokalna tijela te dionici.

(26a)  Kvaliteta je prevladavajući kriterij u ocjenjivanju projekta i postupku dodjele u okviru programa LIFE. Kako bi se olakšala provedba ciljeva programa LIFE diljem Unije i promicala visoka kvaliteta projektnih prijedloga, trebalo bi omogućiti financiranje projekata tehničke pomoći za efektivno sudjelovanje u programu LIFE. Komisija bi trebala težiti učinkovitoj geografskoj pokrivenosti utemeljenoj na kvaliteti u cijeloj Uniji, među ostalim kroz pružanje potpore državama članicama u povećanju kvalitete projekata izgradnjom kapaciteta. Specifikacija niskog stupnja efektivnog sudjelovanja i prihvatljivih aktivnosti te kriteriji za dodjelu za program LIFE bit će navedeni u višegodišnjem programu rada pri čemu će se voditi računa o sudjelovanju i uspješnosti podnositelja prijava iz dotičnih država članica uzimajući u obzir, među ostalim, broj stanovnika i gustoću naseljenosti, ukupnu površinu lokacija mreže Natura 2000 za svaku državu članicu izraženu kao udio ukupne površine mreže Natura 2000 i udio državnog područja države članice koji je obuhvaćen lokacijama mreže Natura 2000. Prihvatljive aktivnosti trebale bi biti usmjerene na poboljšanje kvalitete projektnih prijava.

(27)  Kako bi olakšali suradnju između država članica i imali jedinstvenu ulogu u izvršavanju zakonodavstva Unije u području okoliša, osnovani su Mreža Europske unije za primjenu i provedbu zakona o okolišu (IMPEL), Europska mreža državnih odvjetnika u području okoliša (ENPE) i Forum sudaca Europske unije u području okoliša (EUFJE(24)). Oni u velikoj mjeri pridonose jačanju dosljednosti provedbe i izvršavanja zakonodavstva Unije o okolišu širom Unije, sprječavajući narušavanje tržišnog natjecanja, kao i poboljšanju kvalitete inspekcijskog nadzora okoliša i mehanizama za izvršavanje zakonodavstva sustavom umrežavanja na razini Unije i država članica, osiguravanjem razmjene informacija i iskustava na različitim administrativnim razinama, kao i osposobljavanjem i detaljnim raspravama o problematici okoliša i aspektima izvršavanja zakonodavstva, uključujući praćenje i postupke izdavanja dozvola. S obzirom na njihov doprinos ciljevima programa LIFE primjereno je odobriti dodjelu bespovratnih sredstava IMPEL-u, ENPE-u i EUFJE-u bez poziva na podnošenje prijedloga kako bi se nastavilo podupiranje aktivnosti ovih udruga. U skladu s općim uvjetima Financijske uredbe poziv nije potreban u drugim slučajevima, na primjer za tijela koja imenuju države članice i koja rade pod njihovom odgovornošću ako su te države članice utvrđene kao korisnici bespovratnih sredstava zakonodavnim aktom Unije.

(28)  Primjereno je utvrditi financijsku omotnicu za program LIFE, koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(25), za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(28a)  Najviše stope sufinanciranja trebaju biti utvrđene na razini potrebnoj da bi se održala učinkovita razina potpore kroz program LIFE. Kako bi se uzela u obzir prilagodljivost potrebna za pružanje odgovora na postojeći raspon mjera i subjekata, konkretne stope sufinanciranja omogućit će sigurnost, pri čemu će se održati stupanj fleksibilnosti koji se dodjeljuje prema posebnim potrebama ili zahtjevima. Konkretne stope sufinanciranja uvijek trebaju biti podložne utvrđenim relevantnim maksimalnim stopama sufinanciranja.

(29)  Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se posebno određuje postupak utvrđivanja i izvršenja proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada i neizravnog izvršenja te se osiguravaju provjere odgovornosti financijskih aktera. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, budući da je poštovanje vladavine prava ključan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i djelotvorno financiranje sredstvima EU-a.

(30)  U skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(26) („Financijska uredba”), Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(27), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95(28), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(29) i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939(30), financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti, uključujući prijevare, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.

U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneno progoniti kaznena djela protiv financijskih interesa Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća(31). U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, ▌EPPO-u i Europskom revizorskom sudu nužna prava i pristup u pogledu onih država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji na temelju Uredbe (EU) 2017/1939 te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u korištenje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(31)  Oblike financiranja i načine provedbe trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neusklađenosti. U slučaju bespovratnih sredstava to bi trebalo uključiti uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici. Komisija bi trebala osigurati da provedba bude lako razumljiva i promicati stvarno pojednostavnjenje za nositelje projekta.

(32)  Kada je to prikladno, ciljevi politika programa LIFE trebali bi biti obuhvaćeni i financijskim instrumentima i proračunskim jamstvom u okviru ▌InvestEU, među ostalim i dodijeljenim iznosom iz programa LIFE kako je utvrđen u višegodišnjim programima rada u okviru programa LIFE.

(33)  U skladu s člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU(32) subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima programa LIFE i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Sudjelovanje tih subjekata u programu LIFE trebalo bi se ponajprije usmjeriti na projekte u sklopu potprograma Priroda i biološka raznolikost.

(34)  Program bi trebao biti otvoren trećim zemljama u skladu sa sporazumima između Unije i tih zemalja o posebnim uvjetima njihova sudjelovanja.

(35)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene u skladu sa Sporazumom o EGP-u čime se osigurava provedba programâ na temelju odluke prema tome sporazumu. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenta. U Uredbu bi trebalo uvrstiti posebnu odredbu kojom bi se jamčila potrebna prava i pristup odgovornome dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) kao i Europskom revizorskom sudu da na sveobuhvatan način izvršavaju svoje nadležnosti.

(36)  U skladu s točkama 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom programa LIFE na temelju informacija prikupljenih u okviru posebnih zahtjeva praćenja, izbjegavajući pritom pretjeranu regulaciju i administrativno opterećenje, posebno u odnosu na države članice. Ti zahtjevi mogu, po potrebi, uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka programa LIFE na terenu. Potpuni učinak programa LIFE ostvaruje se neizravnim, dugoročnim i teško mjerljivim doprinosima kako bi se postigao cijeli niz ciljeva Unije povezanih s okolišem i klimom. Za praćenje programa LIFE izravnim pokazateljima ostvarenja i zahtjevima praćenja utvrđenima ovom Uredbom trebalo bi dodati skup posebnih pokazatelja na razini projekta koji se opisuju u višegodišnjim programima rada ili pozivu na podnošenje prijedloga, između ostaloga, u odnosu na mrežu Natura 2000 i emisije određenih onečišćujućih tvari u atmosferi.

(36a)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe koji se odnose na donošenje višegodišnjih programa rada, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(33). Ako Odbor za program LIFE ne dostavi mišljenje o nacrtu provedbenog akta, Komisija u skladu s člankom 5. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 182/2011 ne bi trebala donijeti nacrt provedbenog akta.

(37)  Kako bi se zajamčilo da su potpora koja se pruža u okviru Programa i njegova provedba u skladu s politikama i prioritetima Unije, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji radi izmjene pokazatelja ili dopune ove Uredbe u pogledu pokazatelja te radi uspostave okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(38)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Uredbe, posebno doprinos visokoj razini zaštite okoliša i ambicioznim klimatskim aktivnostima s dobrim upravljanjem i pristupom koji uključuje više dionika te ostvarenju ciljeva zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza Unije koji se odnose na okoliš, biološku raznolikost, klimu, kružno gospodarstvo, kao i onih koji su relevantni za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost, ali se zbog opsega ili učinka ove Uredbe mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(39)  Uredbu (EU) br. 1293/2013 trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („program LIFE”).

Njome se određuju ciljevi programa LIFE, proračun za razdoblje 2021. – 2027., oblici financiranja Unije i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.  „strateški projekti za prirodu” znači projekti kojima se podupire postizanje ciljeva Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja, među ostalim putem koordinirane provedbe okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ;

2.  „strateški integrirani projekti” znači projekti kojima se na regionalnoj, višeregionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini provode strategije ili akcijski planovi koji se odnose na okoliš i klimu, koje su razvila nadležna tijela država članica i nalažu ih posebne politike i zakonodavstvo Unije za okoliš ili klimu ili politike i zakonodavstvo koji su relevantni za ▌ energiju, ujedno osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini te njegovu mobilizaciju;

3.  „projekti tehničke pomoći” znači projekti kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u standardnim projektima djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili drugim mjerama potrebnima za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata iz drugih projekata financiranih iz programa LIFE, programa koji su mu prethodili ili drugih programa Unije, u cilju provedbe ciljeva iz članka 3. Takvi projekti mogu također uključivati izgradnju kapaciteta povezanu s aktivnostima tijela država članica za efektivno sudjelovanje u programu LIFE;

4.  „standardni projekti djelovanja” znači projekti, osim strateških integriranih projekata, strateških projekata za prirodu ili projekata tehničke pomoći, kojima se ostvaruju posebni ciljevi Programa iz članka 3. stavka 2.;

5.  „operacije mješovitog financiranja” znači djelovanja financirana iz proračuna Unije, među ostalim u okviru mehanizama za mješovito financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 6. Uredbe (EU, Euratom) 2018/... („Financijska uredba”), u kojima se kombiniraju bespovratni oblici potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije i povratni oblici potpore iz razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja;

6.  „pravni subjekt” znači bilo koja fizička ili pravna osoba osnovana i priznata kao takva u skladu s nacionalnim pravom, pravom Unije ili međunarodnim pravom, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, izvršavati prava i preuzimati obveze, ili subjekt bez pravne osobnosti u skladu s člankom 190. stavkom 2. točkom (c) Financijske uredbe.

Članak 3.

Ciljevi Programa

1.  Opći je cilj programa LIFE doprinijeti pomaku prema održivom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu koje se temelji na obnovljivoj energiji, klimatski je neutralno i otporno na klimatske promjene, te zaštititi, obnoviti i poboljšati kvalitetu okoliša, uključujući zrak, vodu i tlo, potom zaustaviti i smanjiti gubitak biološke raznolikosti i uhvatiti se u koštac s uništavanjem ekosustava, među ostalim podupiranjem provedbe mreže Natura 2000 i upravljanja tom mrežom, čime se pridonosi održivom razvoju. Programom LIFE također bi se trebala podupirati provedba općih programa djelovanja donesenih u skladu s člankom 192. stavkom 3. UFEU-a.

2.  Program LIFE ima sljedeće posebne ciljeve:

(a)  razvijanje, demonstriranje i promoviranje inovativnih tehnika, metoda i pristupa za ostvarenje ciljeva zakonodavstva i politika Unije o djelovanju u području okoliša, uključujući prirodu i biološku raznolikost, te u području klimatskih aktivnosti, uključujući prelazak na obnovljivu energiju i veću energetsku učinkovitost, kao i doprinos bazi znanja i primjeni najboljih praksi, posebice u odnosu na prirodu i biološku raznolikost, među ostalim preko potpore mreži Natura 2000;

(b)  podupiranje izrade, provedbe, praćenja i izvršavanja relevantnog zakonodavstva i politika Unije u području okoliša, uključujući prirodu i biološku raznolikost, te u području klimatskih aktivnosti i prelaska na obnovljivu energiju ili veću energetsku učinkovitost, što uključuje poboljšanje upravljanja na svim razinama, posebice povećanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata i uključenosti civilnog društva;

(c)  poticanje opsežnog uvođenja uspješnih tehničkih rješenja i onih koja se odnose na politiku radi provođenja relevantnog zakonodavstva i politika Unije u području okoliša, uključujući prirodu i biološku raznolikost te u području klimatskih aktivnosti i prelaska na obnovljivu energiju ili veću energetsku učinkovitost reproduciranjem rezultata, integriranjem povezanih ciljeva u druge politike te prakse javnog i privatnog sektora, mobiliziranjem ulaganja i poboljšanim pristupom financiranju.

Članak 4.

Struktura ▌

Program LIFE strukturiran je kako slijedi:

1.  područje Okoliš koje obuhvaća:

(a)  potprogram Priroda i biološka raznolikost;

(b)  potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

2.  područje Klimatske aktivnosti koje obuhvaća:

(a)  potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama;

(b)  potprogram Prelazak na čistu energiju.

Članak 5.

Proračun

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 6 442 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (7 272 000 000 EUR u tekućim cijenama).

2.  Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

(a)  4 715 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (5 322 000 000 EUR u tekućim cijenama, što čini 73,2 % ukupne financijske omotnice Programa) za područje Okoliš, od čega

(1)  2 829 000 000 EUR u cijenama iz 2018.(3 261 420 000 EUR u tekućim cijenama, što čini 44,9 % ukupne financijske omotnice Programa) za potprogram Priroda i biološka raznolikost te

(2)  1 886 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (2 060 580 000 EUR u tekućim cijenama, što čini 28,3 % ukupne financijske omotnice Programa) za potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

(b)  1 950 000 000 EUR za područje Klimatske aktivnosti, od čega

(1)  950 000 000 EUR za potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te

(2)  1 000 000 000 EUR za potprogram Prelazak na čistu energiju.

3.  Iznosima iz stavaka 1. i 2. ne dovode se u pitanje odredbe o fleksibilnosti iz Uredbe (EU) … Europskog parlamenta i Vijeća(34) [nova Uredba o višegodišnjem financijskom okviru] i Financijske uredbe.

3a.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., najmanje 60 % proračunskih sredstava dodijeljenih projektima za koje su dobivena bespovratna sredstva za djelovanje u području Okoliš iz stavka 2. točke (a) namijenjeno je bespovratnim sredstvima za projekte kojima se podupire potprogram Priroda i biološka raznolikost iz stavka 2. točke (a) podtočke i.

4.  Programom LIFE mogu se financirati aktivnosti Komisije u području tehničke i administrativne pomoći za provedbu programa LIFE kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, uključujući korporativne informacijske sustave i mrežne aktivnosti kojima se pruža potpora nacionalnim kontaktnim točkama za program LIFE, uključujući osposobljavanje, aktivnosti uzajamnog učenja i događanja namijenjena razmjeni iskustva.

5.  Programom se mogu financirati aktivnosti koje provodi Komisija kako bi podržala pripremu, provedbu i uključivanje zakonodavstva i politika Unije za okoliš, klimu ili relevantnih energetskih politika i zakonodavstva Unije▌ radi postizanja ciljeva iz članka 3. Te aktivnosti mogu uključivati:

(a)  informiranje i komunikaciju, uključujući kampanje jačanja osviještenosti. Financijska sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom također obuhvaćaju institucionalnu komunikaciju o političkim prioritetima Unije, kao i o statusu provedbe i prijenosa zakonodavstva Unije koje se odnosi na okoliš ili klimu ili koje je relevantno za ▌energiju;

(b)  studije, istraživanja, modeliranje i pripremu scenarija;

(c)  pripremu, provedbu, praćenje, provjere i evaluaciju ▌politika, programa i zakonodavstva te procjenu i analizu projekata koji se ne financiraju iz programa LIFE ako su u skladu s ciljevima navedenima u članku 3.;

(d)  radionice, konferencije i sastanke;

(e)  umrežavanje i platforme najboljih praksi;

(f)  ostale aktivnosti, kao što je dodjela nagrada.

Članak 6.

Treće zemlje pridružene Programu

1.  Pod uvjetom da potpuno poštuju sva njegova pravila i propise, Program je otvoren za sljedeće treće zemlje:

(a)  članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o EGP-u;

(b)  zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;

(c)  zemlje na koje se odnosi europska politika susjedstva u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;

(d)  ostale treće zemlje u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije ako se tim sporazumom

–  jamči pravedna ravnoteža u smislu doprinosa te treće zemlje i koristi koje ostvaruje sudjelovanjem u programima Unije,

–  utvrđuju uvjeti sudjelovanja u programima, uključujući obračun financijskih doprinosa pojedinačnim programima i administrativnih troškova tih programa. Ti doprinosi smatraju se namjenskim prihodima u skladu s člankom [21. stavkom 5.] Financijske uredbe;

–  trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o programu,

–  jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.

2.  Ako treća zemlja sudjeluje u programu na temelju odluke u skladu s međunarodnim sporazumom ili nekoga drugog pravnog instrumenta, tada ta treća zemlja jamči potrebna prava i pristup koji su nužni odgovornome ovlaštenom službeniku, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu da na sveobuhvatan način izvršavaju svoje nadležnosti. U slučaju OLAF-a ta prava obuhvaćaju pravo na provođenje istraga, uključujući provjere i inspekcije na terenu predviđene Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Članak 6.a

Međunarodna suradnja

Tijekom provedbe programa LIFE suradnja s relevantnim međunarodnim organizacijama i njihovim institucijama i tijelima moguća je kada je potrebna za postizanje općih ciljeva iz članka 3.

Članak 7.

Sinergije s drugim programima Unije

Komisija olakšava dosljednu provedbu programa LIFE te zajedno s državama članicama olakšava usklađenost i koordiniranost s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom+, Kohezijskim fondom, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo, programom Obzor Europa, Instrumentom za povezivanje Europe i fondom InvestEU, kako bi se stvorile sinergije, posebice u pogledu strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, te radi potpore prihvaćanju na tržištu i reproduciranju rješenja razvijenih u okviru programa LIFE. Komisija i države članice teže komplementarnosti na svim razinama.

Članak 8.

Provedba i oblici financiranja Unije

1.  Komisija provodi program LIFE ▌u okviru izravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom ili neizravnog upravljanja s tijelima navedenima u članku [61. stavku 1. točki (c)] Financijske uredbe.

2.  Programom LIFE može se omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava, nagrada i javne nabave. Njime se može omogućiti financiranje i u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.

2a.  Najmanje 85 % proračuna programa LIFE dodjeljuje se za bespovratna sredstva iz članka 10. stavaka 2. i 5. za projekte koji se financiraju kroz druge oblike financiranja u razmjeru navedenom u višegodišnjem programu rada ili, prema potrebi i u razmjeru navedenom u višegodišnjem programu rada iz članka 17. za financijske instrumente u obliku operacija mješovitog financiranja iz članka 8. stavka 2. Komisija jamči da su projekti koji se financiraju kroz druge oblike financiranja u potpunosti u skladu s ciljevima utvrđenima u članku 3. ove Uredbe. Najveći iznos dodijeljen za bespovratna sredstva iz članka 10. stavka 3.b iznosi 15 milijuna EUR.

2b.  Najviše stope sufinanciranja za prihvatljiva djelovanja iz članka 10. stavka 2. točaka (a), (b), (c) i (d) iznose do 60 % prihvatljivih troškova i do 75 % u slučaju projekata financiranih u okviru potprograma Priroda i biološka raznolikost, posebno onih koji se bave prioritetnim staništima ili vrstama u svrhu provedbe Direktive 92/43/EEZ ili vrstama ptica koje Odbor za prilagođavanje tehničkom i znanstvenom napretku, osnovan u skladu s člankom 16. Direktive 2009/147/EZ, smatra prioritetom za financiranje, kad je to potrebno za ostvarenje cilja očuvanja. Za djelovanja iz članka 10. stavka 5. najviša stopa sufinanciranja iznosi 70 % prihvatljivih troškova. Ne dovodeći u pitanje relevantne i utvrđene maksimalne stope sufinanciranja, posebne stope dodatno se utvrđuju u višegodišnjem programu rada iz članka 17. Te se stope mogu prilagoditi u skladu sa zahtjevima svakog potprograma, vrste projekta ili vrste bespovratnih sredstava.

Za projekte opisane u članku 10. stavku 3.b najviše stope sufinanciranja ne smiju prelaziti 95 % prihvatljivih troškova za projekte tijekom razdoblja na koje se odnosi prvi višegodišnji program rada; za drugi višegodišnji program rada i ovisno o potvrdi u okviru ovog programa rada, stopa sufinanciranja iznosi 75 % prihvatljivih troškova.

2c.  Kvaliteta je prevladavajući kriterij u ocjenjivanju projekta i postupku dodjele u okviru Programa LIFE. Komisija teži učinkovitoj geografskoj pokrivenosti utemeljenoj na kvaliteti u cijeloj Uniji, među ostalim kroz pružanje potpore državama članicama u povećanju kvalitete projekata izgradnjom kapaciteta.

POGLAVLJE II.

PRIHVATLJIVOST

Članak 9.

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva u okviru Programa LIFE dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

Članak 10.

Prihvatljiva djelovanja

1.  Samo djelovanja kojima se provode ciljevi navedeni u članku 3. prihvatljiva su za financiranje.

2.  Bespovratnim sredstvima mogu se financirati sljedeće vrste djelovanja:

(a)  strateški projekti za prirodu u sklopu potprograma iz članka 4. točke 1. podtočke (a);

(b)  strateški integrirani projekti u sklopu potprograma iz članka 4. točke 1. podtočke (b) te točke 2. podtočaka (a) i (b);

(c)  projekti tehničke podrške;

(d)  standardni projekti djelovanja;

(e)  druga djelovanja potrebna za postizanje općeg cilja utvrđenog u članku 3. stavku 1., uključujući djelovanja u području koordinacije i potpore namijenjena izgradnji kapaciteta, širenju informacija i znanja te podizanju razine osviještenosti u cilju potpore prelasku na obnovljivu energiju i povećanu energetsku učinkovitost.

3.  Projektima u sklopu potprograma Priroda i biološka raznolikost koji se odnose na upravljanje, obnovu i praćenje područja mreže Natura 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ uzimaju se u obzir prioriteti utvrđeni u nacionalnim i regionalnim planovima, strategijama i politikama za očuvanje prirode i biološke raznolikosti, među ostalim u okvirima prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ.

3a.  Projektima tehničke pomoći za izgradnju kapaciteta povezanih s aktivnostima tijela država članica za poboljšanje efektivnog sudjelovanja u programu LIFE podržavaju se aktivnosti država članica s niskim stupnjem efektivnog sudjelovanja u cilju poboljšanja usluga nacionalnih kontaktnih točaka diljem EU-a i povećanja ukupne kvalitete podnesenih prijedloga.

4.  Bespovratnim sredstvima mogu se financirati aktivnosti izvan države članice ili prekomorske zemlje ili teritorija koji su s njome povezani, pod uvjetom da se projektom namjeravaju ostvariti ciljevi Unije u području okoliša i klime te su aktivnosti izvan Unije potrebne za osiguranje djelotvornosti intervencija provedenih na državnim područjima država članica ili u prekomorskoj zemlji ili teritoriju ili za potporu međunarodnim sporazumima čija je Unija potpisnica.

5.  Bespovratnim sredstvima za poslovanje podupire se rad neprofitnih subjekata koji doprinose razvoju, provedbi i primjeni politike i zakonodavstva Unije i koji su primarno aktivni u području okoliša ili klimatskih aktivnosti, uključujući energetski prelazak, u skladu s ciljevima programa LIFE iz članka 3.

Članak 11.

Prihvatljivi subjekti

1.  Osim kriterija iz članka [197.] Financijske uredbe primjenjuju se kriteriji prihvatljivosti iz stavaka od 2. do 3.

2.  Sljedeći su subjekti prihvatljivi:

(a)  pravni subjekti s poslovnim nastanom u jednoj od sljedećih zemalja ili područja:

(1)  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili s njom povezanom području;

(2)  trećoj zemlji pridruženoj programu LIFE;

(3)  drugim trećim zemljama navedenima u višegodišnjem programu rada iz članka 17., pod uvjetima iz stavaka od 4. do 6. ovog članka;

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

3.  Fizičke osobe nisu prihvatljive.

4.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja kako bi se osigurala djelotvornost intervencija provedenih u Uniji.

5.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje tri neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u raznim državama članicama ili prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama ili trećim zemljama pridruženima Programu ili drugim trećim zemljama prihvatljivi su.

6.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu trebali bi u načelu snositi troškove svojega sudjelovanja.

6a.  Kako bi se zajamčila djelotvorna uporaba sredstava iz Programa i efektivno sudjelovanje pravnih subjekata iz stavka 4., Komisija je u skladu s člankom 21. ovlaštena donositi delegirane akte kako bi ovaj članak dopunila definiranjem uvjeta pod kojima se smatra da ti pravni subjekti sudjeluju u ekološkoj i klimatskoj politici Unije u dovoljnoj mjeri da bi ih se smatralo prihvatljivima za dodjelu sredstava iz Programa.

Članak 12.

Izravna dodjela

Ne dovodeći u pitanje članak [188.] Financijske uredbe, tijelima navedenima u Prilogu I. mogu se dodjeljivati bespovratna sredstva bez poziva na podnošenje prijedloga.

Članak 13.

Objašnjenje kriterija za dodjelu

Komisija utvrđuje kriterije za dodjelu u višegodišnjem programu rada iz članka 17. i u pozivima na podnošenje prijedloga uzimajući u obzir sljedeća načela:

(a)  projekti koji se financiraju iz programa LIFE moraju biti od interesa za Uniju te znatno doprinositi ostvarenju općih i posebnih ciljeva programa LIFE iz članka 3. i ne smiju dovesti u pitanje te ciljeve te moraju, kada god je to moguće, promicati korištenje zelene javne nabave;

(aa)  projektima se jamči isplativ pristup te su tehnički i financijski koherentni;

(ab)  prednost imaju projekti s najvećim potencijalnim doprinosom ostvarenju ciljeva utvrđenih u članku 3.;

(b)  projekti koji pružaju dodatne koristi i promiču sinergije potprograma iz članka 4. dobivaju bonus prilikom evaluacije;

(c)  projekti koji imaju najveći potencijal za reproduciranje i potencijal da ih primijeni javni ili privatni sektor ili potencijal za mobiliziranje najvećih ulaganja ili financijskih sredstava (katalitički potencijal) dobivaju bonus prilikom evaluacije;

(d)  osigurava se mogućnost reproduciranja rezultata standardnih projekata djelovanja;

(e)  projektima koji se temelje na rezultatima drugih projekata ili koji ih unapređuju, financiranima iz programa LIFE, programa koji su mu prethodili ili drugim sredstvima Unije dodjeljuje se bonus prilikom njihove evaluacije;

(f)  prema potrebi, posebna se pozornost posvećuje projektima na zemljopisnim područjima s posebnim potrebama odnosno osjetljivim područjima kao što su područja s posebnim izazovima koji se odnose na okoliš ili s prirodnim ograničenjima, prekogranična područja, područja visoke prirodne vrijednosti ili najudaljenije regije.

Članak 14.

Prihvatljivi troškovi kupnje zemljišta

Uz kriterije utvrđene u članku [186.] Financijske uredbe, troškovi povezani s kupnjom zemljišta smatraju se prihvatljivima ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)  kupnja će doprinijeti poboljšanju, održavanju i obnovi cjelovitosti mreže Natura 2000, osnovane u skladu s člankom 3. Direktive 92/43/EEZ, među ostalim poboljšanjem povezanosti stvaranjem koridora, poveznih točaka ili drugih elemenata zelene infrastrukture;

(b)  kupnja zemljišta jedini je ili najisplativiji način postizanja željenog učinka očuvanja;

(c)  kupljeno zemljište dugoročno je rezervirano za uporabu u skladu s posebnim ciljevima programa LIFE;

(d)  dotična država članica prijenosom ili na drugi način osigurava dugoročnu dodjelu takvog zemljišta u svrhu očuvanja prirode.

Članak 15.

Kumulativno, dopunsko i kombinirano financiranje

1.  Za djelovanje za koje je dobiven doprinos iz drugog programa Unije može se dobiti doprinos i iz programa LIFE pod uvjetom da doprinosi ne pokrivaju iste troškove i da se djelovanjem nastoje ostvariti okolišni ili klimatski ciljevi iz članka 3. te da se njime ne ugrožava nijedan od tih ciljeva. Pravila za svaki program Unije iz kojeg se daje doprinos primjenjuju se na doprinos djelovanju iz tog programa. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja i potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu.

2.  Djelovanja kojima je dodijeljena oznaka kvalitete Pečat izvrsnosti ili koja su u skladu sa sljedećim kumulativnim, komparativnim uvjetima:

(a)  ocijenjena su u okviru poziva na podnošenje prijedloga u sklopu programa LIFE;

(b)  u skladu su s minimalnim zahtjevima kvalitete iz tog poziva na podnošenje prijedloga;

(c)  ne mogu se financirati u okviru tog poziva na podnošenje prijedloga zbog proračunskih ograničenja;

mogu primiti potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda+ ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom 67. stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom 8. ili Uredbom (EU) XX [Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike], ako su ta djelovanja u skladu s ciljevima i kriterijima prihvatljivosti predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se isplaćuje potpora.

POGLAVLJE III.

OPERACIJE MJEŠOVITOG FINANCIRANJA

Članak 16.

Operacije mješovitog financiranja

Operacije mješovitog financiranja iz programa LIFE provode se u skladu s Uredbom o fondu InvestEU i glavom X. Financijske uredbe, uzimajući na odgovarajući način u obzir zahtjeve u pogledu održivosti i transparentnosti.

POGLAVLJE IV.

PROGRAMIRANJE, PRAĆENJE, IZVJEŠĆIVANJE I EVALUACIJA

Članak 17.

Višegodišnji program rada

1.  Komisija provedbenim aktima donosi višegodišnje programe rada za program LIFE. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 20.a stavka 2.

2.  U skladu s ciljevima iz članka 3. u svakom višegodišnjem programu rada utvrđuje se sljedeće:

(a)  raspodjela sredstava unutar svakog potprograma između njegovih potreba i između različitih vrsta financiranja, kao i najveći ukupni iznos koji se dodjeljuje za bespovratna sredstva iz članka 10. stavka 2. točaka (a) i (b);

(aa)  najveći ukupni iznos za financijske instrumente u okviru operacija mješovitog financiranja iz programa LIFE, gdje je to primjenjivo;

(ab)  najveći ukupni iznos za bespovratna sredstva koja se dodjeljuju tijelima navedenima u Prilogu I. u skladu s člankom 12.;

(b)  teme projekta ili posebne potrebe za koje su prethodno dodijeljena sredstva za projekte iz članka 10. stavka 2. točke (c) i točke (d);

(c)  strategije i planovi obuhvaćeni strateškim integriranim projektima za koje se može zatražiti financiranje projekata iz članka 10. stavka 2. točke (b);

(d)  maksimalno razdoblje prihvatljivosti za provedbu projekta;

(da)  indikativni rasporedi za pozive na podnošenje prijedloga za razdoblje na koje se odnosi višegodišnji program rada;

(db)  tehnička metodologija za postupak podnošenja i odabira projekata te kriteriji za dodjelu u skladu s elementima iz članka 13.;

(dc)  specifikacija stopa sufinanciranja iz članka 8. stavka 2.b;

(dd)  najviše stope sufinanciranja za prihvatljiva djelovanja iz članka 10. stavka 2. točke (e);

(de)  detaljna pravila za primjenu kumulativnog, komplementarnog i kombiniranog financiranja, po potrebi;

(df)  specifikacija niskog stupnja efektivnog sudjelovanja i prihvatljivih aktivnosti te kriterija za dodjelu za projekte tehničke pomoći namijenjene izgradnji kapaciteta povezanih s aktivnostima tijela država članica za efektivno sudjelovanje u programu LIFE.

2a.  Prvi višegodišnji program rada traje četiri godine, a drugi višegodišnji program rada traje tri godine.

2b.  U okviru višegodišnjeg programa rada Komisija objavljuje pozive na podnošenje prijedloga tijekom programskog razdoblja. Komisija jamči da se neiskorištena sredstva u danom pozivu na podnošenje prijedloga preraspodjeljuju na različite vrste djelovanja iz članka 10. stavka 2., unutar istog područja.

2c.  Komisija osigurava savjetovanje s dionicima tijekom izrade višegodišnjih programa rada.

Članak 18.

Praćenje i izvješćivanje

1.  Komisija izvješćuje o napretku programa LIFE prema ostvarivanju ciljeva iz članka 3. na temelju pokazatelja navedenih u Prilogu II.

2.  Kako bi se osiguralo djelotvorno ocjenjivanje napretka programa LIFE u odnosu na ostvarenje ciljeva, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21. radi izmjene Priloga II. kako bi se, prema potrebi, preispitali ili dopunili pokazatelji, među ostalim radi njihova usklađivanja s pokazateljima utvrđenima za druge programe Unije, odnosno ova Uredba nadopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i ocjenjivanje.

2a.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 21. kako bi na temelju Priloga II. definirala posebne pokazatelje za svaki potprogram i svaku vrstu projekata.

3.  Komisija osigurava da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tu svrhu i u skladu s dostupnim metodologijama, uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije kako bi se omogućilo prikupljanje skupnih pokazatelja ostvarenja i učinaka na razini projekta za sve relevantne posebne ciljeve politike okoliša i klimatske politike, među ostalim u odnosu na mrežu Natura 2000 i emisije određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, uključujući CO2.

4.  Komisija redovito prati i izvještava o uključivanju ciljeva u području klime i biološke raznolikosti, uključujući i o iznosu rashoda. Doprinos ove Uredbe proračunskom cilju od 25 % rashoda kojim se pridonosi klimatskim ciljevima prati se pomoću sustava klimatskih pokazatelja Europske unije. Troškovi biološke raznolikosti prate se korištenjem posebnog skupa pokazatelja. Te se metode praćenja koriste za utvrđivanje količine sredstava odobrenih za preuzete obveze, od kojih se očekuje da će pridonijeti ciljevima koji se odnose na klimu i biološku raznolikost u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. na odgovarajućoj razini disagregacije. Troškovi se prikazuju godišnje u proračunskoj Izjavi o programu. O doprinosu ovoga Programa ciljevima Unije koji se odnose na klimu i biološku raznolikost redovito se podnose izvješća u okviru evaluacija i godišnjeg izvješća.

5.  Komisija ocjenjuje sinergije između programa LIFE i ostalih komplementarnih programa Unije i njegovih potprograma.

Članak 19.

Evaluacija

1.  Komisija pravodobno provodi evaluacije kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja, pri čemu na odgovarajući način vodi računa o dosljednosti, sinergijama, dodanoj vrijednosti Unije i dugoročnoj održivosti koristeći klimatske i okolišne prioritete Unije.

2.  Komisija provodi evaluaciju programa LIFE sredinom provedbenog razdoblja ▌nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije 42 mjeseca nakon početka provedbe programa LIFE, koristeći pokazatelje ostvarenja i rezultata utvrđene u skladu s Prilogom II.

Evaluacija sadržava najmanje sljedeće elemente:

(a)  kvalitativne i kvantitativne aspekte provedbe Programa;

(b)  učinkovitost uporabe resursa;

(c)  stupanj ostvarenja ciljeva svih mjera, pri čemu, gdje je god to moguće, navodi rezultate i učinke;

(d)  stvarni ili očekivani uspjeh projekata u iskorištavanju ostalih fondova Unije, osobito uzimajući u obzir koristi od veće usklađenosti s drugim financijskim instrumentima Unije;

(e)  stupanj ostvarenja sinergije između ciljeva te njihovu komplementarnost s drugim relevantnim programima Unije;

(f)  dodanu vrijednost Unije i dugoročni učinak programa LIFE s ciljem donošenja odluke o obnovi, izmjeni ili suspenziji mjera;

(g)  razmjer sudjelovanja dionika;

(h)  kvantitativnu i kvalitativnu analizu doprinosa programa LIFE stanju očuvanosti staništa i vrsta navedenih u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ;

(i)  analizu geografske pokrivenosti u cijeloj Uniji, kako je navedeno u članku 8. stavku 2.c, i, ako takva pokrivenost nije postignuta, analizu temeljnih razloga.

3.  Na kraju provedbe programa LIFE, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u drugom podstavku članka 1., Komisija provodi završnu evaluaciju programa LIFE.

4.  Zaključke evaluacija i svoje primjedbe Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija te objavljuje rezultate evaluacija.

POGLAVLJE V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Informiranje, priopćavanje i promidžba

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju projekata i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost. U tu svrhu korisnici upotrebljavaju logotip programa LIFE opisan u Prilogu II.a ili se, kada to nije izvedivo, program LIFE spominje u svim komunikacijskim aktivnostima i pojavljuje na oglasnim pločama na strateškim mjestima koja su vidljiva javnosti. Sva trajna dobra stečena u okviru programa LIFE nose logotip programa LIFE, osim u slučajevima koje odredi Komisija.

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu programa LIFE te njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena programu LIFE također doprinose korporativnom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

Članak 20.a

Postupak Odbora

1.  Komisiji pomaže Odbor za program LIFE. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  Ako odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.  Komisija svake godine Odboru podnosi izvješće o cjelokupnom napretku u provedbi potprograma i o posebnim djelovanjima, među ostalim o operacijama mješovitog financiranja koje se provode s pomoću proračunskih sredstava dodijeljenih iz programa LIFE.

Članak 21.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18. stavaka 2. i 2.a dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

3.  Delegiranje ovlasti iz članka 18. stavaka 2. i 2.a Europski parlament i Vijeće mogu ukinuti u bilo kojem trenutku. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 18. stavaka 2. i 2.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 22.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 1293/2013 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.

Članak 23.

Prijelazne odredbe

1.  Ova Uredba ne utječe na nastavak ili izmjenu predmetnih djelovanja do njihova zaključenja, na temelju Uredbe (EZ) br. 614/2007 Europskog parlamenta i Vijeća(35) i na temelju Uredbe (EU) br. 1293/2013 koje se nastavljaju primjenjivati na predmetne projekte do njihova zaključenja.

2.  Financijskom omotnicom za program LIFE mogu se pokriti i troškovi tehničke i administrativne pomoći potrebne radi osiguravanja prijelaza s programa LIFE na mjere donesene u skladu s Uredbom (EZ) br. 614/2007 i Uredbom (EU) br. 1293/2013.

3.  Odobrena sredstva mogu se, prema potrebi, unijeti u proračun nakon 31. prosinca 2027. za pokrivanje troškova predviđenih u članku 5. stavku 4. kako bi se omogućilo upravljanje projektima koji nisu dovršeni do tog datuma.

4.  Sredstva vraćena iz financijskih instrumenata uspostavljenih Uredbom (EU) br. 1293/2013 mogu se ulagati u financijske instrumente uspostavljene [Fondom InvestEU].

5.  Odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima iz povrata pogrešno isplaćenih iznosa u skladu s Uredbom (EZ) br. 614/2007 ili Uredbom (EU) br. 1293/2013 koriste se u skladu s člankom 21. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(36) za financiranje programa LIFE.

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG I.

Tijela kojima se bespovratna sredstva mogu dodijeliti bez objavljivanja poziva na podnošenje prijedloga

1.  Mreža Europske unije za primjenu i provedbu zakona o okolišu (IMPEL);

2.  Europska mreža državnih odvjetnika u području okoliša (ENPE);

3.  Forum sudaca Europske unije u području okoliša (EUFJE).

PRILOG II.

Pokazatelji

1.  Pokazatelji ostvarenja

1.1.  Broj projekata kojima se razvijaju, demonstriraju i promiču inovativne tehnike i pristupi

1.2.  Broj projekata kojima se primjenjuju najbolje prakse u vezi s prirodom i biološkom raznolikošću

1.3.  Broj projekata za razvoj, provedbu, praćenje ili primjenu relevantnog zakonodavstva i politika Unije

1.4.  Broj projekata kojima se poboljšava upravljanje jačanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata i uključivanjem civilnog društva

1.5.  Broj projekata, uključujući strateške integrirane projekte i strateške projekte u području prirode, kojima se provode

–  ključni planovi ili strategije,

–  programi djelovanja za uključivanje prirode i biološke raznolikosti.

2.  Pokazatelji rezultata

2.1.  Neto promjene u okolišu i klimi, na temelju agregiranja pokazatelja na razini projekta koji će se navesti u pozivima na podnošenje prijedloga u sklopu potprograma za

–  prirodu i biološku raznolikost,

–  kružno gospodarstvo i kvalitetu života, koji obuhvaćaju najmanje sljedeće:

—  kvalitetu zraka,

—  tlo,

—  vodu,

—  otpad,

—  kemikalije,

—  buku,

—  upotrebu i učinkovitost resursa,

–  ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama,

–  prelazak na čistu energiju.

2.2.  Kumulativna ulaganja potaknuta projektima ili financijskim sredstvima kojima je omogućen pristup (u milijunima EUR)

2.3.  Broj organizacija koje sudjeluju u projektima ili primaju bespovratna sredstva za poslovanje

2.4.  Udio projekata koji su imali katalitički učinak nakon datuma završetka projekta

PRILOG II.a

Logotip Programa

20190417-P8_TA(2019)0405_HR-p0000002.png

(1)SL C, , str. . .
(2)SL C, , str. . .
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. Tekst koji nije dogovoren u okviru međuinstitucijskih pregovora istaknut je u sivoj boji.
(4)Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).
(5)Izvješće o evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (SWD(2017)0355).
(6) Odluka br. 1386/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” (SL L 354, 28.12.2013., str. 171.).
(7)Program do 2030., Rezolucija koju je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.
(8)93/626/EEZ: Odluka Vijeća od 25. listopada 1993. o sklapanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (SL L 309, 13.12.1993., str. 1.).
(9)SL L 282, 19.10.2016., str. 4.
(10) Obzor 2020., dio III., „Sigurna, čista i učinkovita energija” (Društveni izazovi) (Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.)).
(11) Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018., str. 210.).
(12)Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate (COM(2017)0063).
(13)COM(2011)0244.
(14)Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).
(15)Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).
(16)Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).
(17) SEC(2017)0250.
(18) Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša – Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi u vezi s procjenom i upravljanjem bukom iz okoliša (SL L 189, 18.7.2002., str. 12.).
(19)Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).
(20) Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).
(21)Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).
(22)SL L 124, 17.5.2005., str. 4.
(23)Dok. 13715/17 - COM(2017)0623.
(24)Dok. 5485/18 – COM(2018)0010, str. 5.
(25)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(26) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
(27)Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
(28)Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
(29)Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
(30)[Puni naslov + podaci o SL L].
(31)Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
(32)Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji (Odluka o prekomorskom pridruživanju) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).
(33) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(34)[Molimo umetnuti puni naslov i podatke o SL-u].
(35)Uredba (EZ) br. 614/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o Financijskom instrumentu za okoliš (LIFE+) (SL L 149, 9.6.2007., str. 1.).
(36)Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 29. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti