Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0209(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0397/2018

Ingivna texter :

A8-0397/2018

Debatter :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Antagna texter
PDF 304kWORD 119k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I
P8_TA(2019)0405A8-0397/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0385),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0249/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 9 oktober 2018(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 25 januari 2019 från sin talman till utskottsordförandena, med en beskrivning av parlamentets strategi avseende de sektorsspecifika programmen inom den fleråriga budgetramen efter år 2020,

–  med beaktande av skrivelsen av den 1 april 2019 från rådet till Europaparlamentets talman, med bekräftelse av den gemensamma överenskommelse som medlagstiftarna nått inom ramen för förhandlingarna,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt yttrandena från budgetutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0397/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 226.
(2) EUT C 461, 21.12.2018, s. 156.
(3) Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 11 december 2018 (Antagna texter, P8_TA(2018)0487).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
P8_TC1-COD(2018)0209

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Unionens politik och lagstiftning för miljö, klimat och i relevanta delar ▌ energi har lett till märkbara förbättringar av miljösituationen. Men det finns fortfarande stora miljö- och klimatutmaningar, och om inget görs kommer de att få betydande negativa konsekvenser för unionen och för unionsmedborgarnas välbefinnande.

(2)  Programmet för miljö och klimatpolitik (Life), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013(4) för perioden 2014–2020, är det senaste i en rad unionsprogram under en 25-årsperiod som stöder genomförandet av miljö- och klimatlagstiftningen och åtföljande politiska prioriteringar. I den nyligen gjorda halvtidsutvärderingen(5) fick programmet en positiv bedömning och ansågs vara ändamålsenligt, effektivt och relevant. Life-programmet 2014–2020 bör därför förlängas med vissa ändringar som identifierats i halvtidsutvärderingen och i efterföljande bedömningar. Följaktligen bör ett program för miljö och klimatpolitik (Life) (nedan kallat Life-programmet) inrättas för perioden från och med 2021.

(3)  I strävan efter att uppnå unionens mål som fastställs i lagstiftning, strategier, planer och internationella åtaganden för miljö, klimat och i relevanta delar energi, bör Life-programmet i linje med en rättvis omställning bidra till övergången till en hållbar, cirkulär, energieffektiv, klimatneutral och klimattålig ekonomi baserad på förnybar energi samt till skydd, återställande och förbättring av kvaliteten på miljön, inklusive luften, vattnet och marken, och hälsan, och till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, bland annat genom att stödja genomförandet och förvaltningen av Natura 2000 och motverka förstöringen av ekosystem, antingen genom direkta insatser eller genom att stödja integrering av dessa mål i andra politikområden. Life-programmet bör också stödja genomförandet av de allmänna handlingsprogram som antagits i enlighet med artikel 192.3 i EUF-fördraget, såsom det sjunde miljöhandlingsprogrammet(6).

(4)  Unionen har åtagit sig att utveckla ett övergripande svar på målen för hållbar utveckling i Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling, där man lyfter fram det inneboende sambandet mellan förvaltningen av naturresurser för att säkerställa deras tillgänglighet på lång sikt, ekosystemtjänster och deras koppling till människors hälsa samt en hållbar och socialt inkluderande ekonomisk tillväxt. I denna anda bör Life-programmet spegla principerna om solidaritet och samtidigt ge ett väsentligt bidrag till både ekonomisk utveckling och social sammanhållning.

(4a)  För att främja hållbar utveckling bör kraven gällande miljö- och klimatskydd integreras i definitionen och genomförandet av unionens samtliga strategier och verksamheter. Synergier och komplementaritet med unionens övriga finansieringsprogram bör därför främjas, bland annat genom att man underlättar finansieringen av verksamheter som kompletterar strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt och stöder utnyttjandet och reproduktionen av lösningar som tas fram inom ramen för Life-programmet. Samordning krävs för att förebygga dubbelfinansiering. Kommissionen och medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att förhindra administrativa överlappningar och bördor för stödmottagande projekt till följd av rapporteringsskyldigheter enligt olika finansieringsinstrument.

(5)  Life-programmet bör bidra till hållbar utveckling och till uppnåendet av målen i unionens lagstiftning, strategier, planer och internationella åtaganden för miljö, klimat och i relevanta delar ▌energi, i synnerhet Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling(7), konventionen om biologisk mångfald(8) och Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar(9) (nedan kallat Parisavtalet om klimatförändringar), och bland annat Uneces konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), Uneces konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt FN:s Baselkonvention om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, FN:s Rotterdamkonvention om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och FN:s Stockholmskonvention om långlivade organiska föroreningar.

(6a)  Unionen fäster stor vikt vid den långsiktiga hållbarheten inom Life-projektens resultat och kapaciteten att säkerställa och upprätthålla dessa resultat efter genomförandet av projekten, bland annat genom att projekten fortsätter, reproduceras och/eller överförs.

(7)  För att uppfylla unionens åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar krävs att unionen omvandlas till ett hållbart, cirkulärt, energieffektivt, klimatneutralt och klimattåligt samhälle baserat på förnybar energi. Detta kräver i sin tur åtgärder som är särskilt inriktade på sektorer som bidrar mest till nuvarande växthusgasutsläpp och föroreningar, och åtgärder som främjar energieffektivitet och förnybar energi samt bidrar till genomförandet av ramen för energi- och klimatpolitiken fram till 2030 och till medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner. Dessutom behöver unionens långsiktiga klimat- och energistrategi fram till mitten av detta århundrade genomföras, i linje med Parisavtalets långsiktiga mål. Life-programmet bör också omfatta åtgärder som bidrar till genomförandet av unionens politik för klimatanpassning för att minska sårbarheten för klimatförändringarnas negativa effekter.

(7a)  Projekt inom ramen för Life-programmets nya delprogram Övergång till ren energi bör inriktas på att möjliggöra kapacitetsuppbyggnad och spridning av kunskap, kompetens, innovativ teknik, metoder och lösningar för att uppnå målen i unionens lagstiftning och politik för övergången till förnybar energi och ökad energieffektivitet. Dessa är i regel samordnings- och stödåtgärder med högt EU-mervärde, som syftar till att undanröja marknadshinder som hämmar den socioekonomiska övergången till hållbar energi, vanligtvis med deltagande av små och medelstora berörda parter, flera aktörer, inklusive lokala och regionala myndigheter och ideella organisationer. Dessa åtgärder medför många sidovinster, såsom bekämpning av energifattigdom, förbättrad inomhusluftkvalitet, minskade lokala föroreningar tack vare förbättrad energieffektivitet och ökad spridning av förnybar energi, och bidrar till positiva lokala ekonomiska effekter och en mer socialt inkluderande tillväxt.

(8)  För att bidra till att begränsa klimatförändringarna och unionens internationella åtaganden om utfasning av fossila bränslen, måste omvandlingen av energisektorn påskyndas. Åtgärder för kapacitetsuppbyggnad som stöder energieffektivitet och förnybar energi, som fram till 2020 finansieras inom ramen för Horisont 2020(10), bör integreras i Life-programmets nya delprogram Övergång till ren energi, eftersom deras syfte inte är att finansiera spetskompetens och skapa innovation, utan att underlätta införandet av redan tillgänglig teknik för förnybar energi och energieffektivitet som kommer att bidra till begränsning av klimatförändringarna. Life-programmet bör involvera alla berörda parter och sektorer som spelar en roll för övergången till ren energi. Införandet av dessa åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i Life-programmet har potentialen att skapa synergieffekter mellan delprogrammen och gör unionsfinansieringen generellt sett mer sammanhängande. Därför bör data om utnyttjandet av befintliga forskningsresultat och innovativa lösningar i Life-projekten samlas in och spridas, inbegripet från Horisont Europa och dess föregångare.

(9)  Enligt konsekvensbedömningen för ändringen av direktivet om energieffektivitet(11) kommer det att krävas ytterligare investeringar på uppskattningsvis 177 miljarder EUR per år under perioden 2021–2030 för att uppnå unionens energimål för 2030. De största bristerna rör investeringar för minskning av koldioxidutsläpp från byggnader (energieffektivitet och småskalig förnybar energi), där kapital måste inriktas på projekt med en mycket decentraliserad karaktär. Ett av målen för delprogrammet Övergång till ren energi, som omfattar ett snabbt införande av förnybar energi och energieffektivitet, är att bygga upp kapacitet för utvecklingen och aggregeringen av sådana projekt, för att därigenom bidra till att absorbera medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och fungera som katalysator för investeringar i förnybar energi och energieffektivitet, även med hjälp av finansieringsinstrumenten inom InvestEU.

(9a)  Life-programmet är det enda program som är särskilt inriktat på miljö och klimatpolitik och spelar därför en avgörande roll som stöd till genomförandet av unionens lagstiftning på dessa områden.

(10)  Synergieffekter med Horisont Europa bör underlätta att behoven av forskning och innovation för att hantera miljö-, klimat- och energiutmaningar inom EU identifieras och fastställs i planeringsprocessen för strategisk forskning och innovation inom Horisont Europa. Life-programmet bör fortsätta att fungera som en katalysator för genomförandet av EU:s politik och lagstiftning för miljö, klimat och i relevanta delar energi, inbegripet genom att utnyttja och tillämpa forsknings- och innovationsresultat från Horisont Europa och bidra till att de används i större skala där detta kan vara till hjälp för att ta itu med frågor som rör miljö, klimat eller energiomställning. Det europeiska innovationsrådet inom Horisont Europa kan ge stöd för att skala upp och kommersialisera nya banbrytande idéer som eventuellt framkommer vid genomförandet av Life-projekt. På samma sätt bör även synergieffekter med innovationsfonden inom ramen för utsläppshandelssystemet beaktas.

(11)  En åtgärd som har fått stöd från Life-programmet kan också erhålla ett bidrag från ett annat unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Åtgärder som får kumulativ finansiering från olika unionsprogram bör granskas endast en gång, varvid alla berörda program och deras respektive tillämpliga bestämmelser ska beaktas.

(12)  Kommissionens senaste meddelande om granskningen av genomförandet av miljöpolitiken(12) visar att betydande framsteg krävs för att påskynda genomförandet av unionens miljölagstiftning och öka integreringen av miljö- och klimatmål i andra politikområden. Life-programmet bör därför fungera som en katalysator för att ta itu med övergripande systemiska utmaningar liksom de bakomliggande orsakerna till de genomförandebrister som fastställs i granskningen av genomförandet av miljöpolitiken och för att åstadkomma de nödvändiga framstegen genom att utveckla, prova och reproducera nya metoder; stödja utarbetande, övervakning och översyn av politik; förbättra styrningen i frågor som rör miljö, klimatförändringar och relaterad övergång till ren energi, bland annat genom att öka de berörda parternas delaktighet på alla nivåer, kapacitetsuppbyggnad, kommunikation och medvetenhet; mobilisera investeringar från unionens investeringsprogram eller andra finansiella källor och stödja åtgärder för att övervinna de olika hindren för ett effektivt genomförande av viktiga planer som krävs enligt miljölagstiftningen.

(13)  För att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, förstöringen av ekosystemen, inbegripet i marina ekosystem, krävs stöd till utarbetande, genomförande, upprätthållande och bedömning av unionens relevanta lagstiftning och politik, inbegripet EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020(13), rådets direktiv 92/43/EEG(14), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(15) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014(16). Detta bör särskilt ske genom att utveckla kunskapsbasen för utarbetande och genomförande av politik och genom att utveckla, prova, demonstrera och tillämpa bästa praxis och lösningar, såsom effektiv förvaltning, i liten skala eller skräddarsydda för särskilda lokala, regionala eller nationella förhållanden, inbegripet integrerade strategier för genomförandet av de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas på grundval av direktiv 92/43/EEG. Unionen och medlemsstaterna bör spåra sina utgifter relaterade till biologisk mångfald för att fullgöra sina rapporteringsskyldigheter enligt konventionen om biologisk mångfald. Krav på spårning i annan relevant unionslagstiftning bör också uppfyllas. Unionsutgifter relaterade till biologisk mångfald kommer att spåras med hjälp av en särskild uppsättning markörer(17).

(14)  Den senaste tidens utvärderingar och bedömningar, bland annat halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 och kontrollen av naturvårdslagstiftningens ändamålsenlighet, visar att en av de främsta orsakerna till bristande genomförande av EU:s naturvårdslagstiftning och strategin för biologisk mångfald är avsaknaden av tillräcklig finansiering. Unionens huvudsakliga finansieringsinstrument, däribland [Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden], kan ge ett viktigt kompletterande bidrag för att tillgodose dessa behov. Life-programmet kan ytterligare öka effektiviteten i integreringen genom strategiska naturprojekt som syftar till att katalysera genomförandet av unionens lagstiftning och politik för natur och biologisk mångfald, inklusive de åtgärder som anges i de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetats i enlighet med direktiv 92/43/EEG. De strategiska naturprojekten bör stödja program för åtgärder i medlemsstaterna som syftar till att integrera relevanta mål för natur och biologisk mångfald i övriga politikområden och finansieringsprogram, och därigenom garantera att tillräckliga medel mobiliseras för att genomföra politiken. Medlemsstaterna skulle inom sin strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken kunna använda en viss andel av anslagen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att förstärka stödet för åtgärder som kompletterar de strategiska naturprojekt som definieras i denna förordning.

(15)  Det frivilliga systemet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i utomeuropeiska territorier (Best) främjar bevarande av biologisk mångfald, inklusive marin biologisk mångfald, och hållbar användning av ekosystemtjänster, däribland ekosystembaserade strategier för anpassning till och begränsning av klimatförändringar i unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Genom den förberedande åtgärden Best som antogs 2011 och de senare programmen Best 2.0 och Best för de yttersta randområdena har Best bidragit till att öka medvetenheten om den ekologiska betydelsen av de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna och deras nyckelroll för att bevara den biologiska mångfalden på global nivå. Kommissionen beräknar att behovet av ekonomiskt stöd för projekt på plats i dessa territorier uppgår till 8 miljoner EUR per år. I sina ministerförklaringar från 2017 och 2018 har de utomeuropeiska länderna och territorierna uttryckt sin uppskattning för detta system med små bidrag för biologisk mångfald. Det är följaktligen lämpligt att Life-programmet finansierar små bidrag för den biologiska mångfalden, inklusive kapacitetsuppbyggnad och katalytiska åtgärder, i både de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

(16)  Främjande av den cirkulära ekonomin och resurseffektivitet kräver ett förändrat sätt att utforma, producera, konsumera, reparera, återanvända, materialåtervinna och bortskaffa material och produkter, däribland plast, med inriktning på produkternas hela livscykel. Life-programmet bör bidra till övergången till en cirkulär ekonomisk modell genom ekonomiskt stöd som inriktas på en rad olika aktörer (företag, myndigheter och konsumenter), i synnerhet genom att tillämpa, utveckla och reproducera bästa teknik, metoder och lösningar som är skräddarsydda för lokala, regionala eller nationella förhållanden, bland annat genom integrerade strategier för tillämpningen av avfallshierarkin och genomförandet av planer för avfallshantering och förebyggande av avfall. Genom att stödja genomförandet av kommissionens meddelande av den 16 januari 2018 om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi kan åtgärder vidtas i synnerhet för att försöka lösa problemet med marint skräp.

(16a)  En hög nivå av miljöskydd är av grundläggande betydelse för unionsmedborgarnas hälsa och välmående. Programmet bör stödja unionens mål att framställa och använda kemikalier på ett sätt som minimerar de betydande negativa effekterna för människors hälsa och miljön, för att uppnå målet om en giftfri miljö i EU. Programmet bör också stödja verksamhet som främjar genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG(18) i syfte att uppnå bullernivåer som inte medför avsevärda negativa konsekvenser och risker för människors hälsa.

(17)  Unionens långsiktiga mål för luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte medför betydande negativa effekter på, och risker för, människors hälsa och miljön, samtidigt som man stärker synergierna mellan förbättringar av luftkvaliteten och minskning av växthusgasutsläppen. Allmänhetens medvetenhet om luftföroreningar är hög, och medborgarna förväntar sig att myndigheterna ska agera, särskilt i områden där befolkningen och ekosystemen utsätts för höga nivåer av luftföroreningar. I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284(19) understryks att unionsfinansiering kan ha betydelse för att uppnå målen för ren luft. Därför bör Life-programmet stödja projekt, inklusive strategiska integrerade projekt, som har potentialen att mobilisera offentliga och privata medel och att tjäna som exempel på god praxis och katalysatorer för genomförandet av planer och lagstiftning för luftkvalitet på lokal, regional, multiregional, nationell och transnationell nivå.

(18)  I direktiv 2000/60/EG(20) fastställs en ram för skyddet av unionens ytvatten, kustvatten, vatten i övergångszon och grundvatten. Direktivets mål stöds av ▌bättre genomförande och en ökad integrering av vattenpolitikens mål i andra politikområden. Life-programmet bör därför stödja projekt som medverkar till ett effektivt genomförande av direktiv 2000/60/EG och andra relevanta delar av unionens vattenlagstiftning som bidrar till att uppnå god status i unionens vattenförekomster genom att tillämpa, utveckla och reproducera bästa praxis, samt genom att mobilisera kompletterande åtgärder inom ramen för andra unionsprogram eller finansieringskällor.

(19)  Skydd och återställande av den marina miljön är ett av de övergripande målen för unionens miljöpolitik. Life-programmet bör stödja följande: förvaltning, bevarande, återställande och övervakning av biologisk mångfald och marina ekosystem, särskilt i marina områden inom Natura 2000, och skydd av arter i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas i enlighet med direktiv 92/43/EEG; uppnående av god miljöstatus i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG(21); främjande av rena och friska hav; genomförande av kommissionens meddelande om den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi, för att försöka lösa problemet med förlorade fiskeredskap och marint skräp i synnerhet; främjande av unionens deltagande i den internationella havsförvaltningen, som är avgörande för att uppnå målen för Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling och garantera friska hav för framtida generationer. Life-programmets strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt bör inkludera relevanta åtgärder som syftar till skydd av den marina miljön.

(20)  För att få en bättre styrning i miljöfrågor, klimatfrågor och relaterade frågor om energiomställning krävs att det civila samhället medverkar genom att höja allmänhetens medvetenhet, bland annat genom en kommunikationsstrategi som tar hänsyn till de nya medierna och sociala nätverken, och öka konsumenternas engagemang samt ett bredare deltagande från berörda parter på alla nivåer, inbegripet icke-statliga organisationer, i samråd om och genomförande av politiken. Programmet bör därför stödja ett brett spektrum av icke-statliga organisationer samt nätverk av ideella organisationer som arbetar för mål av allmänt unionsintresse, och som främst är verksamma inom området miljö eller klimatpolitik, genom att på ett konkurrensutsatt och öppet sätt bevilja driftsbidrag i syfte att hjälpa sådana icke-statliga organisationer, nätverk och ideella organisationer att på ett ändamålsenligt sätt bidra till unionens politik, och att bygga upp och stärka sin kapacitet att bli effektivare partner.

(21)  Medan bättre styrning på alla nivåer bör vara ett övergripande mål för Life-programmets alla delprogram, bör Life-programmet stödja utarbetande, genomförande, upprätthållande och efterlevnad av miljö- och klimatlagstiftningen, i synnerhet av övergripande lagstiftning om miljöstyrning, inklusive den lagstiftning som genomför Uneces (FN:s ekonomiska kommission för Europa) konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor(22).

(22)  Life-programmet bör förbereda marknadsaktörerna för och stödja dem i övergången till en hållbar, cirkulär, energieffektiv, klimatneutral och klimattålig ekonomi baserad på förnybar energi genom att prova nya affärsmöjligheter, förbättra yrkeskunskaper, underlätta konsumenternas tillgång till hållbara produkter och tjänster, engagera och stärka opinionsbildare och prova nya metoder för att anpassa befintliga processer och affärslandskapet. För att stödja en bredare marknadsspridning av hållbara lösningar bör allmänhetens acceptans och konsumenternas engagemang främjas.

(22a)  Programmet är utformat för att stödja demonstration av teknik, tillvägagångssätt och bästa praxis som kan reproduceras och skalas upp. Innovativa lösningar skulle bidra till bättre miljöprestanda och hållbarhet, särskilt för framtagandet av hållbara jordbruksmetoder i de områden som är aktiva inom klimat, vatten, mark, biologisk mångfald och avfall. I detta avseende bör man betona synergier med andra program och strategier, såsom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket och EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning.

(23)  På unionsnivå finansieras stora investeringar i miljö- och klimatåtgärder huvudsakligen genom unionens stora finansieringsprogram (integrering). Det är därför nödvändigt att man ökar integreringsinsatserna för att garantera hållbarhet, biologisk mångfald och klimatsäkring i unionens övriga finansieringsprogram samt integrering av skyddsmekanismer för hållbarhet i alla unionsinstrument. Med tanke på deras funktion som katalysatorer bör strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt som utarbetas inom Life-programmet mobilisera finansieringsmöjligheter inom ramen för dessa finansieringsprogram och andra finansieringskällor, t.ex. nationell finansiering, och skapa synergieffekter.

(23a)  Framgången för de strategiska naturprojekten och strategiska integrerade projekten är beroende av ett nära samarbete mellan nationella, regionala och lokala myndigheter och de icke-statliga aktörer som påverkas av programmets mål. Man bör därför tillämpa principerna om öppenhet och offentliggörande när det gäller beslut som rör utarbetande, genomförande, bedömning och övervakning av projekt, särskilt när det gäller integrering eller när flera finansieringskällor är inblandade.

(24)  Med tanke på betydelsen av att ta itu med klimatförändringar på ett samordnat och ambitiöst sätt, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer Life-programmet att bidra till att integrera klimatåtgärder och till uppnåendet av det övergripande målet att minst 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Åtgärder inom Life-programmet väntas bidra med 61 % av Life-programmets totala finansieringsram till klimatmål. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under Life-programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

(25)  Vid genomförandet av Life-programmet bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för de yttersta randområdena(23) med beaktande av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa områdens särskilda behov och sårbarhet. Unionens politik på andra områden än miljö, klimat och i relevanta delar energi bör också beaktas.

(26)  Till stöd för genomförandet av Life-programmet bör kommissionen samarbeta med Life-programmets nätverk för nationella kontaktpunkter för att stimulera samarbetet i syfte att förbättra och effektivisera nätverkets tjänster i hela EU och öka den övergripande kvaliteten på inlämnade förslag, anordna seminarier och workshoppar, offentliggöra förteckningar över projekt som finansierats inom Life-programmet eller genomföra annan verksamhet, såsom mediekampanjer, för att bättre sprida projektresultaten och underlätta utbyte av erfarenheter, kunskaper och bästa praxis och reproduktion av projektresultat i hela unionen, och därmed främja samarbete och kommunikation. Sådan verksamhet bör framför allt inriktas på medlemsstater med lågt utnyttjande av medel och bör underlätta kommunikationen och samarbetet mellan projektens stödmottagare, sökande eller berörda parter för avslutade och pågående projekt inom samma område. Det är avgörande att denna kommunikations- och samarbetsverksamhet riktar sig till regionala och lokala myndigheter och berörda parter.

(26a)  Kvalitet är det kriterium som styr utvärderingen av projekt och tilldelningsförfarandet inom Life-programmet. I syfte att underlätta genomförandet av Life-programmets mål i hela unionen och främja projektförslag av hög kvalitet bör finansiering tillhandahållas för projekt för tekniskt bistånd som syftar till att åstadkomma ett verkligt deltagande i Life-programmet. Kommissionen bör eftersträva en verklig, kvalitetsbaserad geografisk täckning i hela unionen, bland annat genom att stödja medlemsstaterna med att höja kvaliteten på projekten genom kapacitetsuppbyggnad. Specificeringen av ett lågt verkligt deltagande och stödberättigande verksamhet samt tilldelningskriterierna för Life-programmet kommer att fastställas i det fleråriga arbetsprogrammet och kommer att bygga på deltagandet av och framgångarna för sökande från respektive medlemsstater, med beaktande av bland annat befolkning och befolkningstäthet, total areal för Natura 2000-områden i varje medlemsstat uttryckt som andelen av den totala arealen Natura 2000-områden och andelen av en medlemsstats territorium som täcks av Natura 2000-områden. Stödberättigande verksamhet bör vara av sådant slag att den syftar till att höja projektansökningarnas kvalitet.

(27)  Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftningen (Impel), det europeiska nätverket för miljöåklagare (ENPE) och Europeiska unionens miljödomarförening (EUFJE(24)) har inrättats för att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och spelar en unik roll i upprätthållandet av unionens miljölagstiftning. De bidrar avsevärt till ökad konsekvens i genomförandet och upprätthållandet av unionens miljölagstiftning i hela unionen, varigenom snedvridning av konkurrens undviks, de bidrar till förbättrad kvalitet på miljötillsyn och brottsbekämpningsmekanismer genom nätverksbildning på både unions- och medlemsstatsnivå, och de tillhandahåller utbyte av information och erfarenhet på olika administrativa nivåer samt genom utbildning och djupgående diskussioner om miljöfrågor och efterlevnadsaspekter, inbegripet övervakning och tillståndsförfaranden. Mot bakgrund av deras bidrag till Life-programmets mål är det lämpligt att tillåta tilldelning av bidrag till Impel, ENPE och EUFJE utan ansökningsomgång i syfte att fortsätta att ge stöd till verksamheten i dessa sammanslutningar. Dessutom finns det andra fall där det inte krävs någon ansökningsomgång i enlighet med de allmänna kraven i budgetförordningen, till exempel för organ som utsetts av medlemsstaterna och som verkar under deras ansvar, när dessa medlemsstater identifieras som stödmottagare genom en unionsrättsakt.

(28)  Det är lämpligt att fastställa en finansieringsram för Life-programmet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(25) för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(28a)  De maximala medfinansieringssatserna bör ligga på de nivåer som krävs för att upprätthålla en ändamålsenlig stödnivå från programmet. Med tanke på den nödvändiga anpassbarhet som krävs för att ta hänsyn till de olika befintliga åtgärderna och enheterna kommer specifika medfinansieringssatser att bidra till ökad säkerhet, samtidigt som en viss flexibilitet upprätthålls som tillämpas efter specifika behov eller krav. De specifika medfinansieringssatserna bör alltid följa de fastställda relevanta maximala medfinansieringssatserna.

(29)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för fastställande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en effektiv EU-finansiering.

(30)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(26) (budgetförordningen), Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(27), rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95(28), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(29) och rådets förordning (EU) 2017/1939(30) ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter, inbegripet bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I synnerhet i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen.

I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra brott som skadar unionens ekonomiska intressen och som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371(31). Enligt budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen och bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten när det gäller de medlemsstater som deltar i fördjupat samarbete enligt förordning (EU) 2017/1939 och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs samt säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(31)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat, med beaktande av framför allt kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. När det gäller bidrag bör även användning av enhetsbelopp, schablonsatser och skalor för enhetskostnader beaktas. Kommissionen bör säkerställa att genomförandet är lättförståeligt, och arbeta för en verklig förenkling till förmån för de projektansvariga.

(32)  Om så är lämpligt bör de politiska målen för Life-programmet ▌också hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom ramen för InvestEU, inbegripet med det anslagna belopp från Life-programmet som anges inom de fleråriga arbetsprogrammen inom ramen för Life-programmet.

(33)  I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU(32) är enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering, med förbehåll för Life-programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet. Dessa enheters deltagande i Life-programmet bör främst inriktas på projekt inom delprogrammet Natur och biologisk mångfald.

(34)  Programmet bör vara öppet för tredjeländer i enlighet med de avtal mellan unionen och dessa länder som fastställer de särskilda villkoren för deras deltagande.

(35)  Tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i unionens program inom ramen för det samarbete som inrättas genom EES-avtalet, varvid programmens genomförande följer ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

(36)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning behöver Life-programmet utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav får i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av Life-programmets konsekvenser i praktiken. Den fulla effekten av Life-programmet uppstår genom indirekta, långsiktiga och svårmätbara bidrag till uppnåendet av unionens samtliga miljö- och klimatmål. För övervakningen av Life-programmet bör direkta outputindikatorer och spårningskrav som föreskrivs i denna förordning kompletteras genom aggregering av särskilda indikatorer på projektnivå som ska anges i fleråriga arbetsprogram eller i meddelanden om ansökningsomgångar, bland annat när det gäller Natura 2000 och utsläpp av vissa luftföroreningar.

(36a)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning i fråga om antagandet av de fleråriga arbetsprogrammen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(33). Om kommittén för Life-programmet inte avger något yttrande om ett utkast till genomförandeakt bör kommissionen, i enlighet med artikel 5.4 andra stycket i förordning (EU) nr 182/2011, inte anta utkastet till genomförandeakt.

(37)  I syfte att säkerställa att stöd från och genomförande av programmet är förenligt med unionens politik och prioriteringar bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen i syfte att ändra indikatorerna eller komplettera denna förordning med avseende på indikatorerna och för att inrätta en ram för övervakning och utvärdering. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(38)  Eftersom målen för denna förordning – nämligen att bidra till en hög nivå av miljöskydd och ambitiösa klimatåtgärder med god styrning och en flerpartsstrategi, hållbar utveckling och till uppnåendet av målen i unionens lagstiftning, strategier, planer eller internationella åtaganden för miljö, biologisk mångfald, klimat, cirkulär ekonomi och i relevanta delar förnybar energi och energieffektivitet – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av denna förordnings omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(39)  Förordning (EU) nr 1293/2013 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas programmet för miljö och klimatpolitik (Life) (nedan kallat Life-programmet).

Här fastställs målen för Life-programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

(1)  strategiska naturprojekt: projekt som stöder uppnåendet av unionens mål för natur och biologisk mångfald genom att genomföra sammanhållna handlingsprogram i medlemsstaterna för att integrera dessa mål och prioriteringar i andra politikområden och finansieringsinstrument, även genom ett samordnat genomförande av prioriterade åtgärdsplaner som upprättas i enlighet med direktiv 92/43/EEG.

(2)  strategiska integrerade projekt: projekt som på regional, multiregional, nationell eller transnationell nivå genomför strategier eller handlingsplaner för miljö eller klimat som utarbetats av medlemsstaternas myndigheter och som krävs enligt särskild unionslagstiftning eller unionspolitik för miljö, klimat eller i relevanta delar ▌energi, samtidigt som de säkerställer berörda parters medverkan och främjar samordning med och mobilisering av minst en annan nationell eller privat finansieringskälla eller unionsmedel.

(3)  projekt för tekniskt bistånd: projekt som stöder utvecklingen av kapacitet för att delta i standardåtgärdsprojekt, förberedelse av strategiska naturprojekt och strategiska integrerade projekt, förberedelse för att få tillgång till unionens övriga finansieringsinstrument eller andra åtgärder som är nödvändiga för att förbereda en uppskalning eller reproduktion av resultaten från andra projekt som finansierats genom Life-programmet, dess föregångare eller andra unionsprogram, i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 3. Sådana projekt får även inbegripa kapacitetsuppbyggnad av den verksamhet vid medlemsstaternas myndigheter som syftar till att åstadkomma ett verkligt deltagande i Life-programmet.

(4)  standardåtgärdsprojekt: projekt, andra än strategiska integrerade projekt, strategiska naturprojekt eller projekt för tekniskt bistånd, som syftar till att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 3.2.

(5)  blandfinansieringsinsatser: åtgärder som stöds genom unionsbudgeten, inbegripet inom ramen för blandfinansieringsinstrument i enlighet med artikel 2.6 i förordning (EU, Euratom) 2018/... (nedan kallad budgetförordningen), i vilka icke-återbetalningspliktiga former av stöd och/eller finansieringsinstrument från unionsbudgeten sammanförs med återbetalningspliktiga former av stöd från institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansinstitut, kommersiella finansinstitut och investerare.

(6)  rättslig enhet: varje fysisk eller juridisk person som inrättats och erkänts som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt, som har rättskapacitet och som för egen räkning kan utöva rättigheter och ha skyldigheter, eller en enhet som saknar rättskapacitet i enlighet med artikel 190.2 c i budgetförordningen.

Artikel 3

Programmets mål

1.  Life-programmets allmänna mål ska vara att bidra till övergången till en hållbar, cirkulär, energieffektiv, klimatneutral och klimattålig ekonomi baserad på förnybar energi, och till att skydda, återställa och förbättra kvaliteten på miljön, inklusive luften, vattnet och marken, stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald samt få bukt med förstöringen av ekosystem, bland annat genom att stödja genomförandet och förvaltningen av Natura 2000-nätverket, för att därigenom bidra till en hållbar utveckling. Life-programmet ska också stödja genomförandet av allmänna handlingsprogram som antagits i enlighet med artikel 192.3 i EUF-fördraget.

2.  Life-programmet ska ha följande särskilda mål:

a)  Utveckla, demonstrera och främja innovativa tekniker, metoder och tillvägagångssätt för att uppnå målen i unionens lagstiftning och politik på miljöområdet, inbegripet natur och biologisk mångfald, och klimatområdet, inbegripet övergången till förnybar energi och ökad energieffektivitet, och bidra till kunskapsbasen och tillämpningen av bästa praxis, i synnerhet när det gäller natur och biologisk mångfald, inbegripet genom stöd till Natura 2000-nätverket.

b)  Stödja utarbetande, genomförande, övervakning och upprätthållande av unionens relevanta lagstiftning och politik på miljöområdet, inbegripet natur och biologisk mångfald, och på klimatområdet och övergången till förnybar energi eller ökad energieffektivitet, inbegripet genom att förbättra styrningen på alla nivåer, i synnerhet genom att öka offentliga och privata aktörers kapacitet och det civila samhällets deltagande.

c)  Katalysera storskalig spridning av framgångsrika tekniska och politikrelaterade lösningar för att genomföra unionens relevanta lagstiftning och politik på miljöområdet, inbegripet natur och biologisk mångfald, och på klimatområdet och övergången till förnybar energi eller ökad energieffektivitet, genom att reproducera resultat, integrera relaterade mål i andra politikområden samt i den offentliga och privata sektorns verksamhet, mobilisera investeringar och förbättra tillgången till finansiering.

Artikel 4

Struktur

Life-programmet ska ha följande struktur:

(1)  Området Miljö, som omfattar

a)  delprogrammet Natur och biologisk mångfald,

b)  delprogrammet Cirkulär ekonomi och livskvalitet.

(2)  Området Klimatpolitik, som omfattar

a)  delprogrammet Begränsning av och anpassning till klimatförändringar,

b)  delprogrammet Övergång till ren energi.

Artikel 5

Budget

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 6 442 000 000 EUR i 2018 års priser (7 272 000 000 EUR i löpande priser).

2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara

(a)  4 715 000 000 EUR i 2018 års priser (5 322 000 000 EUR i löpande priser, vilket utgör 73,2 % av programmets totala finansieringsram) för området Miljö, varav

(1)  829 000 000 EUR i 2018 års priser (3 261 420 000 EUR i löpande priser, vilket utgör 44,9 % av programmets totala finansieringsram) för delprogrammet Natur och biologisk mångfald, och

(2)  886 000 000 EUR i 2018 års priser (2 060 580 000 EUR i löpande priser, vilket utgör 28,3 % av programmets totala finansieringsram) för delprogrammet Cirkulär ekonomi och livskvalitet,

(b)  1 950 000 000 EUR för området Klimatpolitik, varav

(1)  950 000 000 EUR för delprogrammet Begränsning av och anpassning till klimatförändringar, och

(2)  1 000 000 000 EUR för delprogrammet Övergång till ren energi.

3.  De belopp som avses i punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om flexibilitet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ...(34) [den nya förordningen om den fleråriga budgetramen] och budgetförordningen.

3a.  Trots vad som sägs i punkt 2 ska minst 60 % av de budgetmedel som tilldelas projekt som stöds genom åtgärdsbidrag på området Miljö, som avses i punkt 2 a, anslås till bidrag för projekt som stöder delprogrammet Natur och biologisk mångfald, som avses i punkt 2 a i.

4.  Life-programmet får finansiera kommissionens verksamhet avseende tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av Life-programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system och nätverksverksamhet till stöd för Life-programmets nationella kontaktpunkter, inbegripet utbildning, verksamhet för ömsesidigt lärande och evenemang för att utbyta erfarenheter.

5.  Programmet får finansiera verksamhet som genomförs av kommissionen för att stödja utarbetandet, genomförandet och integreringen av unionens lagstiftning och politik för miljö, klimat eller i relevanta delar ▌energi i syfte att uppnå de allmänna målen i artikel 3. Sådan verksamhet kan innefatta följande:

a)  Information och kommunikation, däribland åtgärder för att öka medvetenheten. Ekonomiska resurser som tilldelas kommunikationsverksamhet enligt denna förordning ska också omfatta gemensam kommunikation om unionens politiska prioriteringar samt om genomförande- och införlivandestatus för unionslagstiftning för miljö, klimat eller i relevanta delar energi.

b)  Studier, undersökningar, utveckling av modeller och scenarier.

c)  Förberedelser, genomförande, övervakning, kontroll och utvärdering av ▌politik, program och lagstiftning samt bedömning och analys av projekt som inte finansieras av Life-programmet, om de uppnår målen i enlighet med artikel 3.

d)  Workshoppar, konferenser och möten.

e)  Samarbete i nätverk och plattformar för bästa praxis.

f)  Andra verksamheter, såsom priser.

Artikel 6

Tredjeländer som är associerade till programmet

1.  Förutsatt att de följer samtliga tillämpliga regler och bestämmelser ska programmet ▌vara öppet för följande tredjeländer:

a)  Medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

b)  Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i avtal mellan unionen och dessa länder.

c)  Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i enlighet med ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som finns i avtal mellan unionen och dessa länder.

d)  Andra tredjeländer, i enlighet med de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar tredjeländernas deltagande i unionens program, under förutsättning att avtalet

–  säkerställer en rättvis balans vad gäller bidrag från och förmåner till det tredjeland som deltar i unionsprogrammen,

–  föreskriver villkor för deltagande i programmen, inbegripet beräkning av ekonomiska bidrag till de enskilda programmen och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [21.5] i budgetförordningen,

–  inte ger tredjelandet beslutsbefogenheter i fråga om programmet,

–  garanterar unionens rätt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och att skydda unionens ekonomiska intressen.

2.  När ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Artikel 6a

Internationellt samarbete

Under genomförandet av Life-programmet ska samarbete med relevanta internationella organisationer, och med deras institutioner och organ, vara möjligt om det krävs för att uppnå de allmänna mål som anges i artikel 3.

Artikel 7

Synergieffekter med andra unionsprogram

Kommissionen ska underlätta ett konsekvent genomförande av Life-programmet , och kommissionen och medlemsstaterna ska underlätta samstämdhet och samordning med Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, Horisont Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa och InvestEU, i syfte att skapa synergieffekter, särskilt vad gäller strategiska naturprojekt och strategiska integrerade projekt, och att stödja spridning och reproduktion av lösningar som utvecklats inom Life-programmet. Kommissionen och medlemsstaterna ska eftersträva komplementaritet på alla nivåer.

Artikel 8

Genomförande av och former för unionsfinansiering

1.  Kommissionen ska genomföra Life-programmet ▌genom direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen eller indirekt förvaltning genom organ som avses i artikel [61.1 c] i budgetförordningen.

2.  Life-programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling. Det får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom blandfinansieringsinsatser.

2a.  Minst 85 % av Life-programmets budget ska anslås till de bidrag som avses i artikel 10.2 och 10.5, till projekt som finansieras genom andra former av finansiering i den omfattning som anges i det fleråriga arbetsprogrammet eller, när så är lämpligt och i den omfattning som anges i det fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 17, till finansieringsinstrument i form av blandfinansieringsinsatser enligt artikel 8.2. Kommissionen ska se till att de projekt som finansieras genom andra finansieringsformer är helt i linje med de mål som anges i artikel 3 i denna förordning. Det högsta belopp som anslås till bidrag som avses i artikel 10.3b ska vara 15 miljoner EUR.

2b.  De maximala medfinansieringssatserna för de stödberättigande åtgärder som avses i artikel 10.2 a–d ska vara upp till 60 % av de stödberättigande kostnaderna och upp till 75 % för de projekt som finansieras inom delprogrammet Natur och biologisk mångfald, särskilt de som rör prioriterade livsmiljöer eller arter för genomförande av direktiv 92/43/EEG, eller de fågelarter som bör prioriteras för finansiering enligt den kommitté för anpassning till teknisk och vetenskaplig utveckling som inrättats i enlighet med artikel 16 i direktiv 2009/147/EG, när det är nödvändigt för att uppnå bevarandemålet. För de åtgärder som avses i artikel 10.5 ska den maximala medfinansieringssatsen vara 70 % av de stödberättigande kostnaderna. Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta och fastställda maximala medfinansieringssatserna ska specifika satser specificeras närmare i det fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 17. De får anpassas i enlighet med kraven för varje delprogram, projekttyp eller bidragstyp.

För projekt som beskrivs i artikel 10.3b ska de maximala medfinansieringssatserna inte överstiga 95 % av de stödberättigande kostnaderna för projekt under den period som omfattas av det första fleråriga arbetsprogrammet; för det andra fleråriga arbetsprogrammet och med förbehåll för bekräftelse i detta arbetsprogram ska medfinansieringssatsen vara 75 % av de stödberättigande kostnaderna.

2c.  Kvalitet är det kriterium som styr utvärderingen av projekt och tilldelningsförfarandet inom Life-programmet. Kommissionen ska eftersträva en verklig, kvalitetsbaserad geografisk täckning i hela unionen, bland annat genom att stödja medlemsstaterna med att höja kvaliteten på projekten genom kapacitetsuppbyggnad.

KAPITEL II

STÖDBERÄTTIGANDE

Artikel 9

Bidrag

Bidrag inom Life-programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.

Artikel 10

Stödberättigande åtgärder

1.  Endast åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 ska berättiga till finansiering.

2.  Bidrag får finansiera följande typer av åtgärder:

a)  Strategiska naturprojekt inom det delprogram som avses i artikel 4.1 a.

b)  Strategiska integrerade projekt inom de delprogram som avses i artikel 4.1 b, 4.2 a och 4.2 b.

c)  Projekt för tekniskt bistånd.

d)  Standardåtgärdsprojekt.

e)  Andra åtgärder som behövs för att uppnå det allmänna målet i artikel 3.1, inbegripet samordnings- och stödåtgärder för kapacitetsuppbyggnad, spridning av information och kunskap samt medvetandehöjande åtgärder för att stödja övergången till förnybar energi och ökad energieffektivitet.

3.  Projekt inom delprogrammet Natur och biologisk mångfald som gäller förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet med direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG ska beakta prioriteringar i nationella och regionala planer, strategier och politikområden som avser bevarande av natur och biologisk mångfald, inbegripet i de prioriterade åtgärdsplaner som upprättas i enlighet med direktiv 92/43/EEG.

3a.  Projekt för tekniskt bistånd för kapacitetsuppbyggnad med anknytning till den verksamhet som medlemsstaternas myndigheter bedriver för att förbättra det verkliga deltagandet i Life-programmet ska stödja verksamhet i de medlemsstater där det verkliga deltagandet är lågt, i syfte att förbättra de nationella kontaktpunkterna i hela EU och öka den övergripande kvaliteten på inlämnade förslag.

4.  Bidrag får finansiera verksamhet utanför en av unionens medlemsstater eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till den medlemsstaten, under förutsättning att projektet eftersträvar unionens miljö- och klimatmål och att verksamhet utanför unionen är nödvändig för att säkerställa ändamålsenligheten hos insatser som genomförs i medlemsstatsterritorier eller i ett utomeuropeiskt land eller territorium, eller för att stödja internationella avtal som unionen är part i.

5.  Driftsbidrag ska stödja ideella organisationer som deltar i utarbetande, genomförande och upprätthållande av unionens lagstiftning och politik och som främst är verksamma inom området miljö eller klimatpolitik, inbegripet energiomställningen, i linje med Life-programmets mål enligt artikel 3.

Artikel 11

Stödberättigade enheter

1.  Utöver de kriterier som anges i artikel [197] i budgetförordningen ska de urvalskriterier som fastställs i punkterna 2–3 tillämpas:

2.  Följande enheter ska vara berättigade till stöd:

a)  Rättsliga enheter etablerade i något av följande länder eller territorier:

(1)  En medlemsstat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till den.

(2)  Ett tredjeland som är associerat till Life-programmet.

(3)  Andra tredjeländer som förtecknas i det fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 17, på de villkor som anges i punkterna 4–6 i denna artikel.

b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

3.  Fysiska personer ska inte vara berättigade till stöd.

4.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet får i undantagsfall delta när det är nödvändigt för att uppnå målen för en viss åtgärd i syfte att säkerställa ändamålsenligheten hos insatser som genomförs i unionen.

5.  Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst tre oberoende enheter, etablerade i olika medlemsstater eller utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till dessa stater eller tredjeländer som är associerade till programmet eller andra tredjeländer, är berättigade till stöd.

6.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet bör i princip bära kostnaderna för sitt deltagande.

6a.  I syfte att säkerställa en ändamålsenlig användning av programmets medel och ett effektivt deltagande för de rättsliga enheter som avses i punkt 4, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 för att komplettera denna artikel genom att fastställa hur omfattande dessa rättsliga enheters deltagande i unionens miljö- och klimatpolitik ska vara för att de ska anses berättigade till stöd från programmet.

Artikel 12

Direkt tilldelning

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel [188] i budgetförordningen får bidrag tilldelas utan ansökningsomgång till de organ som förtecknas i bilaga I.

Artikel 13

Specificering av tilldelningskriterier

Kommissionen ska ange tilldelningskriterierna i de fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 17 och meddelandena om ansökningsomgångar, med beaktande av följande principer:

a)  Projekt som finansieras genom Life-programmet ska vara av unionsintresse genom att på ett betydande sätt bidra till uppnåendet av, och inte undergräva Life-programmets allmänna och särskilda mål som avses i artikel 3 och ska, när helst detta är möjligt, främja användning av miljöanpassad offentlig upphandling.

aa)  Projekten ska ha ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt och vara tekniskt och finansiellt enhetliga.

ab)  Projekt med störst potential att bidra till att uppnå de mål som anges i artikel 3 ska prioriteras.

b)  Projekt som ger sidovinster och främjar synergieffekter mellan de olika delprogram som avses i artikel 4 ska få en bonus i utvärderingen.

c)  Projekt med störst potential att reproduceras och spridas av den offentliga eller privata sektorn eller att mobilisera de största investeringarna eller finansiella resurserna (katalyspotential) ska få en bonus i utvärderingen.

d)  Det ska säkerställas att resultaten från standardåtgärdsprojekt kan reproduceras.

e)  Projekt som bygger på eller skalar upp resultaten från andra projekt som finansieras genom Life-programmet, dess föregångare eller unionens andra fonder ska få en bonus i utvärderingen.

f)  I förekommande fall ska särskild hänsyn tas till projekt i geografiska områden med särskilda behov eller svårigheter, t.ex. områden med särskilda miljöproblem eller naturliga begränsningar, gränsöverskridande områden, områden med högt naturvärde eller yttersta randområden.

Artikel 14

Stödberättigande kostnader för förvärv av mark

Utöver de kriterier som anges i artikel [186] i budgetförordningen, ska kostnader för förvärv av mark anses stödberättigande förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)  Förvärvet kommer att bidra till att förbättra, bevara och återställa integriteten hos det Natura 2000-nätverk som upprättats i enlighet med artikel 3 i direktiv 92/43/EEG, däribland genom att förbättra konnektiviteten genom skapande av korridorer eller förbindelsefunktioner eller genom att förbättra andra aspekter av grön infrastruktur.

b)  Förvärv av mark är det enda eller det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå det önskade bevaranderesultatet.

c)  Den förvärvade marken reserveras långsiktigt för sådan användning som är förenlig med Life-programmets särskilda mål.

d)  Den berörda medlemsstaten säkerställer, genom överföring eller på annat sätt, att marken långsiktigt avsätts för naturvårdsändamål.

Artikel 15

Kumulativ, kompletterande och kombinerad finansiering

1.  En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram får också erhålla bidrag genom Life-programmet, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader och att åtgärden strävar efter att uppnå de miljö- eller klimatmål som anges i artikel 3 och inte undergräver något av dem. Bestämmelserna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden, och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

2.  Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller följande kumulativa, jämförande villkor:

a)  de har bedömts i en ansökningsomgång inom ramen för Life-programmet,

b)  de uppfyller minimikvalitetskraven i den ansökningsomgången,

c)  de kan inte finansieras i den ansökningsomgången på grund av begränsningar i fråga om budgetmedel,

får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel 67.5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel 8 i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen och urvalskriterierna för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.

KAPITEL III

BLANDFINANSIERINGSINSATSER

Artikel 16

Blandfinansieringsinsatser

Blandfinansieringsinsatser inom Life-programmet ska genomföras i enlighet med InvestEU-förordningen och avdelning X i budgetförordningen, med vederbörlig hänsyn till kraven om hållbarhet och insyn.

KAPITEL IV

PROGRAMPLANERING, ÖVERVAKNING, RAPPORTERING OCH UTVÄRDERING

Artikel 17

Flerårigt arbetsprogram

1.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta fleråriga arbetsprogram för Life-programmet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20a.2.

2.  Varje flerårigt arbetsprogram ska i enlighet med de mål som fastställs i artikel 3 innehålla uppgifter om följande:

a)  Fördelningen av medel inom varje delprogram mellan olika behov och mellan olika typer av finansiering samt det högsta totala belopp som anslås till bidrag som avses i artikel 10.2 a och b.

aa)  Det högsta totala beloppet för finansieringsinstrument som ingår i blandfinansieringsinsatser inom ramen för Life-programmet, i tillämpliga fall.

ab)  Det högsta totala beloppet för bidrag som ska tilldelas de organ som förtecknas i bilaga I i enlighet med artikel 12.

b)  De projektämnen eller särskilda behov för vilka det finns en förhandstilldelning av medel för de projekt som avses i artikel 10.2 c och d.

c)  De strategier och planer som strategiska integrerade projekt är inriktade på och för vilka medel kan sökas för de projekt som avses i artikel 10.2 b.

d)  Den maximala stödberättigande perioden för genomförandet av projektet.

da)  Vägledande tidsplaner för ansökningsomgångarna under den period som omfattas av det fleråriga arbetsprogrammet.

db)  Den tekniska metoden för förfarandet för inlämning och urval av projekt och tilldelningskriterierna i enlighet med de principer som avses i artikel 13.

dc)  Specificeringen av de medfinansieringssatser som avses i artikel 8.2b.

dd)  De maximala medfinansieringssatserna för de stödberättigande åtgärder som avses i artikel 10.2 e.

de)  Närmare bestämmelser om tillämpningen av kumulativ, kompletterande och kombinerad finansiering, i tillämpliga fall.

df)  Specificeringen av ett lågt verkligt deltagande och stödberättigande verksamheter samt tilldelningskriterier för projekt för tekniskt bistånd för kapacitetsuppbyggnad med anknytning till den verksamhet som medlemsstaternas myndigheter bedriver för ett verkligt deltagande i Life-programmet.

2a.  Löptiden för det första fleråriga arbetsprogrammet ska vara fyra år, och löptiden för det andra fleråriga arbetsprogrammet ska vara tre år.

2b.  Inom ramen för det fleråriga arbetsprogrammet ska kommissionen offentliggöra meddelanden om ansökningsomgångar för den berörda perioden. Kommissionen ska se till att outnyttjade medel i en viss ansökningsomgång omfördelas mellan de olika typer av åtgärder som avses i artikel 10.2 inom samma område.

2c.  Kommissionen ska se till att det hålls samråd med berörda parter under utarbetandet av de fleråriga arbetsprogrammen.

Artikel 18

Övervakning och rapportering

1.  Kommissionen ska rapportera om Life-programmets framsteg när det gäller att uppnå de mål som anges i artikel 3 på grundval av indikatorerna i bilaga II.

2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av Life-programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 med avseende på att ändra bilaga II för att se över eller komplettera indikatorerna om det anses nödvändigt, även för att de ska stämma överens med indikatorerna för andra unionsprogram, och att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

2a.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 för att på grundval av bilaga II fastställa specifika indikatorer för varje delprogram och projekttyp .

3.  Kommissionen ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. I detta syfte och i enlighet med relevanta metoder ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel för att möjliggöra insamling av aggregerbara output- och effektindikatorer på projektnivå för alla relevanta särskilda miljö- och klimatpolitiska mål, inbegripet i anslutning till Natura 2000 och utsläpp av vissa luftföroreningar, däribland koldioxid.

4.  Kommissionen ska regelbundet övervaka och rapportera om integrering av mål för klimat och biologisk mångfald, inklusive utgiftsbeloppet. Denna förordnings bidrag till målet att 25 % av utgifterna i budgeten ska bidra till klimatmålen ska spåras genom unionens system för klimatmarkörer. Utgifter som rör biologisk mångfald ska spåras med hjälp av en särskild uppsättning markörer. Dessa spårningsmetoder ska användas för att kvantifiera de åtagandebemyndiganden som väntas bidra till mål för klimat och biologisk mångfald under den fleråriga budgetramen för 2021–2027 på lämplig uppdelningsnivå. Utgifterna ska redovisas varje år i programförklaringen för budgeten. Programmets bidrag till unionens mål för klimat och biologisk mångfald ska rapporteras regelbundet inom ramen för utvärderingar och den årliga rapporten.

5.  Kommissionen ska bedöma synergieffekter mellan Life-programmet och andra kompletterande unionsprogram och mellan dess delprogram.

Artikel 19

Utvärdering

1.  Kommissionen ska utföra utvärderingar ▌i god tid så att de kan användas i beslutsprocessen, med vederbörlig hänsyn till samstämdhet, synergier, mervärde för unionen och långsiktig hållbarhet och med användning av unionens klimat- och miljöprioriteringar.

2.  Kommissionen ska utföra halvtidsutvärderingen av Life-programmet ▌ när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast 42 månader efter det att Life-programmet började genomföras, med användning av de output- och resultatindikatorer som fastställs i enlighet med bilaga II.

Utvärderingen ska åtminstone omfatta följande:

a)  Kvalitativa och kvantitativa aspekter av genomförandet av programmet.

b)  Effektiviteten i resursanvändningen.

c)  I vilken utsträckning målen för samtliga åtgärder har uppnåtts, om möjligt med uppgift om resultat och effekter.

d)  Projektens faktiska eller förväntade resultat när det gäller att mobilisera andra unionsmedel, särskilt med beaktande av fördelarna med ökad samstämdhet med unionens övriga finansieringsinstrument.

e)  I vilken utsträckning synergier mellan målen har uppnåtts samt programmets komplementaritet med andra relevanta unionsprogram.

f)  Life-programmets mervärde för unionen och långsiktiga verkan, för att man ska kunna fatta beslut om förlängning, ändring eller upphävande av åtgärderna.

g)  I vilken utsträckning berörda parter har involverats.

h)  En kvantitativ och kvalitativ analys av Life-programmets bidrag till bevarandestatusen för de livsmiljöer och arter som anges i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.

i)  En analys av den geografiska täckning i unionen som avses i artikel 8.2c, och, om ingen sådan täckning uppnås, en analys av de bakomliggande orsakerna.

3.  Vid slutet av Life-programmets genomförande, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1 andra stycket, ska en slututvärdering av Life-programmet utföras av kommissionen.

4.  Kommissionen ska lägga fram slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, och ska offentliggöra resultaten av utvärderingarna.

KAPITEL V

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Information, kommunikation och publicitet

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar projekten och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. I detta syfte ska mottagarna använda Life-programmets logotyp som avbildas i bilaga IIa eller, när så inte är möjligt, nämna Life-programmet i all kommunikationsverksamhet, och logotypen ska visas på anslagstavlor på strategiska platser som är synliga för allmänheten. Alla varaktiga varor som erhålls inom ramen för ett Life-program ska bära Life-programmets logotyp såvida inte kommissionen angett något annat.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende Life-programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats Life-programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Artikel 20a

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för Life-programmet. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

4.  Kommissionen ska årligen rapportera till kommittén om de övergripande framstegen med att genomföra delprogrammen och om särskilda åtgärder, bland annat om blandfinansieringsinsatser som genomförts genom budgetmedel som anslagits ur Life-programmet.

Artikel 21

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 18.2 och 18.2a ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

3.  Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 18.2 och 18.2a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 18.2 och 18.2a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 22

Upphävande

Förordning (EU) nr 1293/2013 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2021.

Artikel 23

Övergångsbestämmelser

1.  Denna förordning ska inte påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar av de berörda åtgärderna fram till dess att de avslutas, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007(35) och förordning (EU) nr 1293/2013 vilka ska fortsätta att tillämpas för de berörda projekten fram till dess att de avslutas.

2.  Finansieringsramen för Life-programmet får också omfatta de utgifter för tekniskt och administrativt bistånd som är nödvändiga för övergången mellan Life-programmet och de åtgärder som antagits inom ramen för förordningarna (EG) nr 614/2007 och (EU) nr 1293/2013.

3.  Vid behov får anslag föras in i budgeten efter den 31 december 2027 för att täcka de kostnader som föreskrivs i artikel 5.4, i syfte att möjliggöra förvaltning av projekt som inte slutförts den dagen.

4.  Återflöden från finansieringsinstrument som inrättats genom förordning (EU) nr 1293/2013 får investeras i finansieringsinstrument som inrättats inom [fonden InvestEU].

5.  Anslag som motsvarar specifika inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder i enlighet med förordning (EG) nr 614/2007 eller förordning (EU) nr 1293/2013 ska användas, i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(36), för att finansiera Life-programmet.

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Organ som får tilldelas bidrag utan ansökningsomgång

1.  Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftningen (Impel)

2.  Det europeiska nätverket för miljöåklagare (ENPE)

3.  Europeiska unionens miljödomarförening (EUFJE)

BILAGA II

Indikatorer

1.  Outputindikatorer

1.1.  Antal projekt som utvecklar, demonstrerar och främjar innovativa tekniker och metoder.

1.2.  Antal projekt som tillämpar bästa praxis i fråga om natur och biologisk mångfald.

1.3.  Antal projekt för utarbetande, genomförande, övervakning och upprätthållande av unionens relevanta lagstiftning och politik.

1.4.  Antal projekt som förbättrar styrningen genom att öka offentliga och privata aktörers kapacitet och det civila samhällets deltagande.

1.5.  Antal projekt, inbegripet strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt, som genomför

–  viktiga planer eller strategier,

–  handlingsprogram för integrering av Natur och biologisk mångfald.

2.  Resultatindikatorer

2.1.  Nettoförändring för miljön och klimatet, på grundval av aggregering av indikatorer på projektnivå som kommer att specificeras i meddelandena om ansökningsomgångar inom delprogrammen för följande:

–  Natur och biologisk mångfald.

–  Cirkulär ekonomi och livskvalitet omfattande minst följande:

–  Luftkvalitet.

–  Mark.

–  Vatten.

–  Avfall.

–  Kemikalier.

–  Buller.

–  Resursanvändning och resurseffektivitet.

–  Begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

–  Övergång till ren energi.

2.2.  Kumulativa investeringar till följd av projekten eller tillgång till finansiering (miljoner EUR).

2.3.  Antal organisationer som deltar i projekt eller erhåller driftsbidrag.

2.4.  Andel projekt som har haft en katalysatoreffekt efter projektets slutdatum.

BILAGA IIa

Programmets logotyp

20190417-P8_TA(2019)0405_SV-p0000002.png

(1)EUT C […], […], s. […].
(2)EUT C […], […], s. […].
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 april 2019. Text markerad med grå skuggning har inte överenskommits inom ramen för interinstitutionella förhandlingar.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).
(5)Rapport om halvtidsutvärderingen av programmet för miljö och klimatpolitik (Life)(SWD(2017)0355).
(6)Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (EUT L 354, 28.12.2013, s. 171).
(7)Agenda 2030, resolution antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
(8)93/626/EEC: Rådets beslut av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk mångfald (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).
(9)EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.
(10)Horisont 2020 del III – ”Säker, ren och effektiv energi” (Samhällsutmaningar) (rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).
(11)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).
(12)Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik: Gemensamma utmaningar och hur vi kan samarbeta för att nå bättre resultat (COM(2017)0063).
(13)COM(2011)0244.
(14)Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
(15)Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
(16)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).
(17)SEC(2017)0250.
(18)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller – Kommissionens förklaring i förlikningskommittén om direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002, s. 12).
(19)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 1).
(20)Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EUT L 327, 22.12.2000, s. 1).
(21)Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
(22)EUT L 124, 17.5.2005, s. 4.
(23)Dok. 13715/17 – COM(2017)0623.
(24)Dok. 5485/18 – COM(2018)0010, s. 5.
(25)EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(26) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
(27)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(28)Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
(29)Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
(30)[fullständig titel + EUT L information].
(31)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
(32)Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
(33)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(34)[För in fullständig titel och EUT-information]
(35)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för miljön (Life+) (EUT L 149, 9.6.2007, s. 1).
(36)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Senaste uppdatering: 29 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy