Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0068/2019

Внесени текстове :

A8-0068/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Приети текстове
PDF 349kWORD 89k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Програма „Правосъдие“ ***I
P8_TA(2019)0406A8-0068/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0384),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 81, параграфи 1 и 2 и член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0235/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид писмото на своя председател до председателите на комисиите от 25 януари 2019 г., в което се очертава подходът на Парламента към секторните програми, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета до председателя на Европейския парламент от 1 април 2019 г., в което се потвърждава общото разбиране, постигнато между съзаконодателите по време на преговорите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0068/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  припомня своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(3); отново изразява подкрепата си за програми в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които са доказали безспорно своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициентите; отново изразява убеждението си, че Съюзът може да стане по-силен и по-амбициозен само ако бъдат увеличени предоставяните му финансови средства; поради това призовава за осигуряване на постоянна подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза, както и за предоставяне на допълнителни финансови средства за изпълнението на допълнителните отговорности;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 178.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 февруари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0097).
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0075.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) ... /... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“
P8_TC1-COD(2018)0208

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по‑специално член 81, параграфи 1 и 2 и член 82, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 също така се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат активно утвърждавани, защитавани, насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите ▌и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС, тъй като влошаването на защитата на тези права и ценности в която и да е държава членка може да има вредни последици за целия Съюз. Поради това в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, който съчетава програмите „Гражданство, равенство, права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение и с непрекъснато свиващо се пространство за независимото гражданско общество, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като ▌част от новия фонд програма „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза, основано на принципите на правовата държава, независимостта и безпристрастността на съдебната власт, взаимното признаване и взаимното доверие, достъпа до правосъдие и трансграничното сътрудничество. Програма „Гражданство, равенство, права и ценности“ ще обедини за периода 2014 – 2020 г. програмата „Права, равенство и гражданство“ ▌, създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3), и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета (4)(наричани по-долу „предшестващите програми“).

(3)  Фонд „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени ▌към лицата и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и за жизнеността на нашите общи ценности, равенство, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и поддържа основано на права, равноправно, отворено, плуралистично, приобщаващо и демократично общество. Това предполага наличието на активно и овластено гражданско общество като основен участник, което насърчава демократичното, гражданското и социалното участие на хората и култивира богатото многообразие на европейското общество въз основа на нашите общи ценности, история и памет. Член 11 от Договора за Европейския съюз изисква институциите на Съюза да поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с гражданското общество и да предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.

(4)  В Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки. Зачитането и насърчаването на принципите на правовата държава, основните права и демокрацията в рамките на Съюза са предпоставки за отстояване на всички права и задължения, залегнали в Договорите, както и за изграждане на доверието в Съюза сред хората. Начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат в държавите членки, е от жизнено значение за гарантирането на взаимно доверие между държавите членки и между техните правни системи. За тази цел Съюзът може да приема мерки за развиване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси ▌. При по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие следва да се гарантира и насърчава на всички равнища зачитането на основните права, както и на общите принципи и ценности, като недискриминация и еднакво третиране с оглед на основанията по член 21 от Хартата, солидарност, ефективен достъп до правосъдие за всички, зачитане на принципите на правовата държава, демокрация и добре функционираща независима съдебна система.

(5)  Финансирането следва да продължи да бъде сред важните инструменти за успешното изпълнение на амбициозните цели, заложени в Договорите. Те следва да бъдат постигнати, наред с другото, чрез установяване на гъвкава и ефективна програма „Правосъдие“, която следва да улесни планирането и изпълнението на тези цели. Програмата следва да се изпълнява по достъпен за ползвателите начин (т.е. удобна за ползвателите процедура за кандидатстване и докладване) и следва да е насочена към балансирано географско покритие. Особено внимание следва да се обърне на достъпността на програмата за всички видове бенефициери.

(6)  С цел постепенното създаване на пространство на свободата, сигурност и правосъдие за всички Съюзът следва да приеме мерки във връзка със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси въз основа на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения, който е крайъгълен камък на съдебното сътрудничество в рамките на Съюза от провеждането на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Взаимното признаване изисква висока степен на взаимно доверие между държавите членки. Бяха приети мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в няколко области, за да се улесни взаимното признаване и да се насърчи взаимното доверие. Добре функциониращото пространство на правосъдие, в което са отстранени пречките пред трансграничните съдебни производства и достъпа до правосъдие в трансгранични ситуации, също така е от ключово значение за осигуряването на икономически растеж и по-нататъшна интеграция. Същевременно за процъфтяването на вътрешния пазар и за отстояването на общите ценности на Съюза са необходими добре функциониращо европейско пространство на правосъдие и ефективни, независими и качествени национални правни системи, както и по-голямо взаимно доверие.

(6а)   Достъпът до правосъдие следва да включва по-специално достъп до съдилищата, до алтернативни способи за уреждане на спорове, както и до публични длъжностни лица, които са длъжни по силата на закона да предоставят на страните независими и безпристрастни правни съвети.

(7)  Пълното зачитане и насърчаването на принципите на правовата държава е от съществено значение за постигането на висока степен на взаимно доверие в областта на правосъдието и вътрешните работи, и по-специално за ефективното съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, което се основава на взаимно признаване. Принципите на правовата държава са една от общите ценности, залегнали в член 2 от ДЕС, а принципът на ефективна съдебна защита, предвиден в член 19, параграф 1 от Договора за ЕС и в член 47 от Хартата на основните права, е конкретен израз на принципите на правовата държава. Утвърждаването на принципите на правовата държава чрез подпомагане на усилията за подобряване на независимостта, прозрачността, отчетността, качеството и ефективността на националните правосъдни системи засилва взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси. Независимостта и безпристрастността на съдебната власт са част от същността на правото на справедлив съдебен процес и са от ключово значение за защитата на европейските ценности. Освен това наличието на ефективни съдебни системи с разумни срокове за производствата повишава правната сигурност за всички засегнати страни.

(8)  Съгласно член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС Съюзът подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители като средство за подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, основано на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. Обучението за работещите в сферата на правосъдието е важен инструмент за развиване на общо разбиране за това как най-добре да се прилагат и отстояват принципите на правовата държава и основните права. То допринася за изграждането на европейското пространство на правосъдие чрез създаване на обща съдебна култура сред работещите в сферата на правосъдието на държавите членки. От съществено значение е да се гарантират недискриминационното, правилно и последователно прилагане на правото в Съюза и взаимно доверие и разбиране между работещите в сферата на правосъдието при трансгранични производства. Дейностите по обучение, подпомагани по програмата, следва да се основават на надеждни оценки на нуждите от обучение, да включват използването на модерна методология на обучение и трансгранични мероприятия, събиращи работещи в сферата на правосъдието лица от различни държави членки, да съдържат елементи за активно обучение и за изграждане на мрежи от контакти, както и да бъдат устойчиви. Тези дейности следва да включват обучение по правна терминология, по гражданско и наказателно право, по основните права и по взаимното признаване и процесуалните гаранции. Дейностите следва да включват курсове за обучение на съдии, адвокати и прокурори относно предизвикателствата и пречките пред хората, които често са подложени на дискриминация или са в уязвимо положение, като например жени, деца, малцинства, лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, куиър и интерсексуални лица (ЛГБТКИ лица), лица с увреждания, както и жертви на насилие, основано на пола, на домашно насилие или на насилие при интимни връзки и други форми на междуличностно насилие. На тези курсове за обучение следва да се осигури непосредственото участие на организациите, които представляват или помагат на лица от посочените групи, а когато е възможно – и участието на самите засегнати лица. Като се има предвид, че жените съдии са по-слабо представени на висши длъжности, жените, които работят като съдии или прокурори или упражняват други юридически професии, се насърчават да участват в дейностите по обучение.

(8а)  За целите на настоящия регламент понятието „магистрати и съдебни служители“ следва да се тълкува широко, така че да обхваща съдии, прокурори, служители в съда и в прокуратурата, както и всякакви други специалисти в областта на правосъдието, които са свързани със съдебната власт или участват по друг начин в процеса на правораздаване, независимо от националното си определение, правния си статут и вътрешната си организация, като адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, служители в системата за изпълнение на наказанията, синдици, медиатори, одобрени от съдилищата устни и писмени преводачи, съдебни експерти, служители в местата за изтърпяване на наказанията, пробационни служители.

(9)  Съдебното обучение може да включва различни участници, като например съдебните и административните органи на държавите членки, академични институции, национални органи, отговарящи за съдебното обучение, организации или мрежи, занимаващи се с обучение на европейско равнище, както и мрежи от съдебни координатори за правото на Съюза. Органите и субектите, преследващи цели от общоевропейски интерес в областта на съдебното обучение, като Европейската мрежа за съдебно обучение („EJTN“), Академията по европейско право („ERA“), Европейската мрежа на висшите съдебни съвети („ENCJ“), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз („ACA-Europe“), Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз („RPCSJUE“) и Европейският институт за публична администрация („EIPA“), следва да продължат да играят роля за утвърждаването на качествени програми за обучение с действително европейско измерение за магистратите и съдебните служители и следователно биха могли да получат подходяща финансова подкрепа в съответствие с процедурите и критериите, посочени в работните програми, приети от Комисията съгласно настоящия регламент.

(10)  Програмата следва да подпомага годишната работна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение, която е важен участник в съдебното обучение. Европейската мрежа за съдебно обучение е в изключително положение, доколкото тя е единствената мрежа на равнището на Съюза, която събира органите за съдебно обучение на държавите членки. Тя е в уникалната позиция да може да организира обмен за нови и опитни съдии и прокурори между всички държави членки и да координира работата на националните органи за съдебно обучение по отношение на организацията на дейностите за обучение по теми, свързани с правото на Съюза, и насърчаването на добрите практики на обучение. EJTN също така предоставя обучение с отлично качество на равнището на Съюза по разходноефективен начин. Освен това органите за съдебно обучение на държавите кандидатки участват в нея като наблюдатели. Годишният доклад на Европейската мрежа за съдебно обучение следва да включва информация за предоставяното обучение, групирана по категории персонал.

(11)  Мерките по програмата следва да подкрепят засиленото взаимно признаване на съдебните решения и присъдите по граждански и наказателни дела, взаимното доверие между държавите членки и необходимото сближаване на законодателството, което ще улесни сътрудничеството между съответните органи, включително чрез електронни средства за комуникация. Освен това те следва да подкрепят съдебната защита на индивидуалните права по граждански и търговски дела. Програмата следва също така да доведе до напредък към по-голямо сближаване на гражданското право, което ще спомогне да се премахнат пречките пред доброто и ефективно функциониране на съдебните производства и извънсъдебните процедури в полза на всички страни по гражданскоправни спорове. И накрая, за да се подкрепи ефективното изпълнение и прилагането на практика на правото на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, чрез програмата следва да се подпомага функционирането на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета. По отношение на наказателните дела програмата следва да подпомага насърчаването и прилагането на правила и процедури за гарантиране на признаването на присъди и съдебни решения в целия Съюз. Тя следва да улесни сътрудничеството и да допринесе за премахването на пречките пред доброто сътрудничество и взаимното доверие. Освен това програмата следва да допринесе за подобряване на достъпа до правосъдие и да окаже подкрепа на правата на жертвите на престъпления, както и на процесуалните права на заподозрените лица и на обвиняемите в наказателното производство.

(12)  В съответствие с член 3, параграф 3 от Договора за ЕС, член 24 от Хартата и Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. програмата следва да подпомага защитата на правата на детето, а утвърждаването на правата на детето следва да бъде интегрирано в изпълнението на всички действия по нея. За тази цел следва да се обърне особено внимание на действията, насочени към защитата на правата на детето в контекста на гражданското и наказателното правосъдие, включително закрилата на децата, придружаващи родителите при задържане, децата на лишени от свобода родители и децата, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство.

(13)  Програмата за периода 2014 – 2020 г. даде възможност за провеждането на дейности за обучение относно правото на Съюза, и по-специално относно обхвата и прилагането на Хартата, насочени към магистрати и други практикуващи юристи. В заключенията си от 12 октомври 2017 г. относно прилагането на Хартата през 2016 г. Съветът припомни колко е важно да се повишава осведомеността относно прилагането на Хартата, включително сред лицата, които създават политики, практикуващите юристи и самите носители на правата, на национално равнище и на равнището на Съюза. Следователно за последователното интегриране на въпросите на основните права е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва дейности за повишаване на осведомеността и за други публични органи освен съдебните органи и практикуващите юристи.

(14)  Съгласно член 67 от ДФЕС Съюзът следва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права, като недискриминационният достъп до правосъдие за всички е от съществено значение за тази цел. За да се улесни ефективният достъп до правосъдие и с цел насърчаване на взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за доброто функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва и дейности на други органи освен съдебните органи на национално, регионално и местно равнище и на практикуващите юристи, както и на организации на гражданското общество, които допринасят за постигането на тези цели. Следва да се оказва подкрепа по-специално на дейности, които улесняват ефективния и равен достъп до правосъдие на лица, които често се сблъскват с дискриминация или са в уязвимо положение. Важно е да се подкрепят застъпническите дейности на организациите на гражданското общество, като например работа в мрежа, съдебни спорове, кампании, комуникация и други дейности по „наблюдение“. В този контекст важна роля играят и специалистите в областта на правосъдието, свързани със съдебната система и работещи за организациите на гражданското общество.

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС програмата следва във всичките си дейности да подкрепя ▌интегрирането на целите за равенство между половете и за недопускането на дискриминация. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания също потвърждава правото на пълна правоспособност и дееспособност и на достъп до правосъдие за хората с увреждания. Междинната и окончателната оценка на програмата следва да оценят въздействието на аспектите във връзка с пола, така че да се определи в каква степен програмата допринася за равенството между половете, както и да оценят дали програмата не оказва нежелано отрицателно въздействие върху равенството между половете. В този контекст, като се вземат предвид различното естество и обхват на дейностите по специфичните цели на програмата, ще бъде важно събраните индивидуални данни да бъдат групирани по пол, когато това е възможно. Важно е също така да се предоставя информация на кандидатите за безвъзмездни средства относно начините за съобразяване с равенството между половете, включително относно използването на инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете, като например бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и оценки на въздействието върху равенството между половете, когато е необходимо. При консултирането с експерти и заинтересовани страни следва да се взема под внимание балансът между половете.

(15а)  Във всички свои дейности програмата също така следва, когато е уместно, да подкрепя и защитава правата на жертвите както при граждански, така и при наказателни дела. За тази цел следва да се обърне специално внимание на по-доброто прилагане и координиране между различните инструменти на Съюза за защита на жертвите, както и на действията, насочени към обмен на най-добри практики между съдилищата и практикуващите юристи, разглеждащи и работещи по случаи на насилие. Освен това програмата следва да подкрепя повишаването на знанията и използването на инструменти за колективна защита на права.

(16)  Действията, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за създаването на европейско пространство на правосъдие чрез насърчаване на независимостта и ефективността на правната система, засилване на трансграничното сътрудничество и изграждането на мрежи, укрепване на взаимното доверие между съдебните системи на държавите членки и постигане на правилното, съгласувано и последователно прилагане на правото на Съюза. Дейностите по финансиране следва също така да допринасят и за общото разбиране на ценностите на Съюза и принципите на правовата държава, за по-доброто познаване на правото и политиките на Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-добри практики при използването на инструменти за съдебно сътрудничество от всички заинтересовани страни, както и за разпространението и насърчаването на оперативно съвместими цифрови решения, които са в основата на гладкото и ефективното трансгранично сътрудничество, и следва да осигуряват надеждна аналитична основа за подпомагане на развитието, прилагането и правилното разбиране и изпълнение на правото и политиките на Съюза. Намесата на Съюза дава възможност тези действия да се провеждат последователно в целия Съюз и да се постигат икономии от мащаба. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки по отношение на намирането на решения на трансгранични ситуации, предоставянето на европейска платформа за взаимно обучение и обмена на най-добри практики.

(16a)  Програмата следва също така да допринася за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки, когато правото на Съюза има външно измерение, и за отчитане на външните последици, с цел да се подобри достъпът до правосъдие и да се улесни преодоляването на съдебните и процедурните предизвикателства.

(17)  Комисията следва да гарантира цялостна съгласуваност, взаимно допълване и полезни единодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, като например Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Европейската прокуратура, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата.

(18)  Необходимо е да се гарантират жизнеспособността, видимостта, основният принцип на европейската добавена стойност и доброто финансово управление при изпълнението на всички действия и дейности, извършвани в рамките на програма „Правосъдие“, тяхното взаимно допълване с дейностите на държавите членки, както и тяхната съгласуваност с други дейности на Съюза. За да се гарантира ефективно и основано на резултатите разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, следва да се търсят съгласуваност, взаимно допълване и полезни взаимодействия между програмите за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки помежду им, и по-специално в рамките на Фонда за правосъдие, права и ценности – и по този начин с програма „Права и ценности“ – и между разглежданата програма и програма „Единен пазар“, „Сигурност и управление на границите“, и по-специално фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“, „Стратегическа инфраструктура“, и по-специално програма „Цифрова Европа“, Европейския социален фонд+, програма „Еразъм+“, Рамковата програма за научни изследвания и иновации, Инструмента за предприсъединителна помощ и Регламента за LIFE(5). Изпълнението на програма „Правосъдие“ не следва да накърнява, а следва да допълва законодателството и политиките на Съюза относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки.

(19)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за програма „Правосъдие“, който представлява основната референтна сума по смисъла на [точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(6)] за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(19а)   Механизмите за осигуряване на връзка между политиките на Съюза за финансиране и неговите ценности следва да бъдат усъвършенствани, така че Комисията да може да изготвя предложения до Съвета за прехвърляне на средства, отпуснати на дадена държава членка при споделено управление, към програмата, ако тази държава членка е обект на процедури, свързани с ценностите на Съюза. Въвеждането на всеобхватен механизъм на Съюза относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права следва да гарантира извършването на редовен и справедлив преглед на всички държави членки, като се предоставя необходимата информация за активирането на мерки, свързани с широко разпространено незачитане на ценностите на Съюза в държавите членки. За да се осигури еднакво изпълнение и с оглед на значимостта на финансовото въздействие на налаганите мерки, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. За да се улесни приемането на решения, необходими за гарантирането на предприемането на ефективни действия, следва да се прилага гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.

(20)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовото подпомагане, финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(21)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им да постигат конкретните цели на действията и да постигат резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест, капацитетът на съответните заинтересовани страни и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(22)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(8), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(9) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(10) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством пълна прозрачност на процедурите за финансиране и подбор в рамките на програмата, предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно – налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) следва да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура следва да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(11). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(23)  Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват също така въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена конкретна разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на органите и мрежите за защита на правата на човека, включително националните институции, отговорни за защитата на правата на човека във всяка държава членка, на органите и мрежите, отговорни за политиките в областта на недискриминацията и равенството, на омбудсманите, на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те всеобхватно съответните си компетентности. Следва да могат да се включат и трети държави, особено ако тяхното участие благоприятства за осъществяването на целите на програмата, в съответствие с общите принципи и общия ред и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на съветите за асоцииране или в подобни споразумения.

(24)  Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за установяване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение, както и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, се отнасят също така до защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е важна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(24а)  Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки има за цел да осигури, че Съюзът е в състояние по-добре защитава бюджета си, когато недостатъците при спазването на принципите на правовата държава накърняват или застрашават доброто финансово управление или финансовите интереси на Съюза. Посоченият регламент следва да допълва програмата „Правосъдие“, чиято роля е различна, а именно нейната роля е да продължи да подкрепя развитието на европейско пространство на правосъдие, което се основава на принципите на правовата държава и взаимното доверие, и да гарантира, че хората могат да упражняват своите права.

(25)  В съответствие с [член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(12)] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. От съществено значение е програмата да гарантира, че тези лица и образувания са достатъчно добре информирани за това, че отговарят на условията за финансиране.

(25a)   Въз основа на значението и актуалността на целите за устойчиво развитие настоящата програма следва да допринася за изпълнението на ангажимента на Съюза и неговите държави членки за постигането на тези цели.

(26)  Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринася за интегрирането на действията в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат оценени в контекста на нейната междинна оценка.

(27)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.

(28)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с показателите, посочени в членове 12 и 14 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(29)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(13).

(30)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(31)  [В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Ирландия [, с писмо от ...,] е нотифицирала желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент. ИЛИ

В съответствие с членове 1 и 2 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава І

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава програма „Правосъдие“ („програмата“).

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определение

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.  „магистрати и съдебни служители“ означава съдии, прокурори и служители в съдилищата и прокуратурите, както и всички други лица, работещи в сферата на правосъдието, свързани със съдебната система ▌.

Член 3

Цели на програмата

1.  Програмата има общата цел да допринася за по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие, основано на принципите на правовата държава, включително независимостта и безпристрастността на съдебната власт, и на взаимното признаване, взаимното доверие и съдебното сътрудничество, като по този начин също укрепва демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.

2.  Програмата има следните специфични цели ▌:

a)  да улеснява и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, както и да утвърждава принципите на правовата държава, независимостта и безпристрастността на съдебната власт, включително чрез подкрепа за усилията за подобряване на ефективността на националните правосъдни системи, и ефективното изпълнение на решенията;

б)  да подкрепя и насърчава съдебното обучение с цел да способства за установяването на обща правна и съдебна култура и култура на зачитане на принципите на правовата държава, както и за последователното и ефективно прилагане на правните инструменти на Съюза, които са актуални в контекста на тази програма;

в)  да улеснява ефективния и недискриминационен достъп до правосъдие за всички и ефективната правна защита, включително чрез електронни средства (електронно правосъдие), чрез насърчаване на ефективни граждански и наказателни производства и чрез насърчаване и подкрепа на правата на всички жертви на престъпления, както и процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства.

Член 3а

Интегриране

При изпълнението на всички свои действия програмата се стреми да насърчава равенството между половете, правата на детето, наред с другото чрез съобразено с потребностите на децата правосъдие, защитата на жертвите и ефективното прилагане на принципа на равни права и забраната за дискриминация на което и да е от основанията, посочени в член 21 от Хартата, в съответствие с член 51 от Хартата и в рамките на определените от същия член граници.

Член 4

Бюджет

1.  По смисъла на [позоваването се актуализира по подходящ начин в съответствие с новото междуинституционално споразумение] точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г., който представлява основната отправна точка за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, е 316 000 000 EUR по цени от 2018 г. (356 000 000 EUR по текущи цени).

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

2a.  Бюджетните средства, отпуснати за дейности във връзка с насърчаването на равенството между половете, се посочват на годишна основа.

3.  Без да се засяга Финансовият регламент, разходите за действия, произтичащи от проекти, включени в първата работна програма, могат да бъдат допустими от 1 януари 2021 г.

4.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки или по искане на Комисията да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент ▌. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

Член 5

Трети държави, асоциирани към програмата

В програмата могат да участват следните трети държави:

a)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейско икономическо пространство (ЕИП) – в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

б)  присъединяващи се държави, кандидатки и потенциални кандидатки – в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство, в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)  други трети държави –в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението

—  гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

—  определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи в съответствие с член [21, параграф 5] от [новия Финансов регламент];

—  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;

—  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява чрез пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или чрез непряко управление с органите, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент.

3.  [Вноските за взаимен застрахователен механизъм могат да покриват риска, свързан с връщането на дължими от получателите средства, и се считат за достатъчна гаранция съгласно Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, предвидени в [член Х от] Регламент XXX [приемник на Регламента за Гаранционния фонд].

Член 7

Вид действия

Действията, допринасящи за постигането на специфична цел, посочена в член 3, могат да получат финансиране съгласно настоящия регламент. Допустими за финансиране по-специално са дейностите, посочени в приложение I.

Глава II

Безвъзмездни средства

Член 8

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

Член 9

Кумулативно [, допълващо] и комбинирано финансиране

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

2.  Когато програмата и фондовете със споделено управление, посочени в член 1 от Регламент (ЕС)[XX] [Регламента за общоприложимите разпоредби – РОР], предоставят съвместно финансова подкрепа за дадено действие, това действие се изпълнява в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент, включително правилата за събиране на недължимо платени суми.

3.  Действията, които са допустими съгласно програмата и отговарят на условията, посочени във втора алинея, могат да бъдат набелязани с цел да бъдат финансирани от фондовете със споделено управление. В този случай се прилагат процентите на съфинансиране и правилата за допустимост, предвидени в настоящия регламент.

Действията, посочени в първата алинея, отговарят на следните кумулативни условия:

a)  били са оценени в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;

б)  отговарят на минималните изисквания за качество на тази покана за представяне на предложения;

в)  не могат да бъдат финансирани по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения.

Действията се изпълняват от управляващия орган, посочен в член [65] от Регламент (ЕС)[XX] [РОР] в съответствие с правилата, определени в посочения регламент и регламентите за отделните фондове, включително правилата за финансови корекции.

Член 10

Допустими субекти

1.  В допълнение към критериите, определени в [член 197] от Финансовия регламент, се прилагат и критериите за допустимост, определени в параграфи 2 и 3.

2.  Допустими са следните субекти:

a)  правни субекти, установени в която и да е от следните държави:

—  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

—  трета държава, асоциирана към програмата;

б)  всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация.

3.  Програмата подпомага разходите на Европейската мрежа за съдебно обучение, свързани с нейната постоянна работна програма, и всички безвъзмездни средства за оперативни разходи за тази цел се отпускат без покана за представяне на предложения в съответствие с Финансовия регламент.

Глава III

Програмиране, мониторинг, оценка и контрол

Член 11

Работна програма

1.  Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством делегиран акт ▌. Този делегиран акт ▌се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 14.

Член 12

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

2.  За да се осигури ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на изпълнението на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 с цел изготвяне на разпоредбите за рамка за мониторинг и оценка, включително изменения на приложение II с цел преразглеждане и допълване на показателите, когато е необходимо.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 13

Оценка

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Член 14

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата по силата на решение съгласно международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследванията, включително проверките и инспекциите на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Глава IV

Преходни и заключителни разпоредби

Член 16

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

Член 17

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 и се подпомага от съответните организации на гражданското общество и организации за защита на правата на човека. В комитета се гарантира баланс между половете, както и подходящо представителство на малцинствените и други изключени групи.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 18

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1382/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 19

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности съгласно Регламент (EС) № 1382/2013, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

2.  Финансовият пакет за програмата може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между програмата и мерките, приети по нейния предшественик – Регламент (ЕС) № 1382/2013.

3.  Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 2, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Дейности по програмата

Общите и специфичните цели на програмата, определени в член 3 ▌, ще се изпълняват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:

1.  повишаване на осведомеността, разпространение на информация за подобряване на познанията относно политиките и правото на Съюза, включително материалното и процесуалното право, както и относно инструментите за съдебно сътрудничество, съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, сравнителното право и европейските и международните стандарти, включително разбирането на взаимодействието между различните области на правото;

2.  взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране на гражданското и наказателното право и на правните и съдебните системи на държавите членки, включително на принципите на правовата държава, и достъпа до правосъдие, както и чрез засилване на взаимното доверие;

3.  дейности за анализ и мониторинг(14) за подобряване на познаването и разбирането на потенциалните пречки пред гладкото функциониране на европейското пространство на правосъдие и за подобряване на прилагането на правото и политиките на Съюза в държавите членки;

4.  обучение за съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията относно правото и политиките на Съюза, включително, наред с другото, относно материалното и процесуалното право, основните права, използването на инструментите за съдебно сътрудничество на Съюза, съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, правния език и сравнителното право;

5.  разработване и поддръжка на инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и на инструменти за „електронно правосъдие“, като се вземат предвид неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, с цел подобряване на ефективността на съдебните системи и тяхното сътрудничество посредством информационни и комуникационни технологии, включително трансграничната оперативна съвместимост на системите и приложенията;

6.  развитие на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище и европейски съдебни мрежи, включително мрежи, създадени съгласно правото на Съюза, за да се гарантира ефективното прилагане и изпълнение на правото на Съюза, да се насърчават и доразвиват законодателството на Съюза, целите на политиката и стратегиите в областите на програмата ▌;

6a.  подкрепа за организациите на гражданското общество и заинтересованите страни с нестопанска цел, активни в областите на програмата, с цел увеличаване на капацитета им за реагиране и застъпване, както и за гарантиране на подходящ достъп за всички граждани до техните услуги, консултации и спомагателни дейности, като по този начин също така се допринася за развитието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

7.  подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението, прехвърлимостта и прозрачността на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез организиране на дискусионни форуми за заинтересованите страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Показатели

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За тази цел, като се зачитат правата, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели:

Брой на магистратите и съдебните служители, участвали в дейности по обучение (включително обмен на персонал, учебни посещения, работни срещи и семинари), финансирани от програмата, включително с безвъзмездни средства за оперативни разходи на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Брой на организациите на гражданското общество, подпомагани по програмата

Брой на случаите на обмен на информация в Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

Брой на намерените съответствия в европейския портал за електронно правосъдие / на уебстраници в него, с които се посреща нуждата от информация относно трансгранични граждански и наказателни дела

Брой на хората по специфична цел, до които е достигнато чрез:

i)  дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;

ii)  дейности за повишаване на осведомеността, информиране и разпространение;

Всички отделни данни се групират по пол, когато това е възможно; в междинните и окончателните оценки на програмата се поставя акцент върху всяка специфична цел дейност и се включват аспекти, свързани с равенството между половете, и също така се оценява въздействието върху равенството между половете.

(1)OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 178.
(2) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. Текстът, подчертан в сиво, не e договорен в рамките на междуинституционалните преговори.
(3)Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).
(4)Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3).
(5) Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).
(6) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(7) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(9) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(10) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(11)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(12) Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(14)Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно – на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност