Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0400B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0190/2019

Předložené texty :

A8-0190/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0409

Přijaté texty
PDF 2493kWORD 419k
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk
Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému Parlamentu a Radě (COM(2016)0799),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b, čl. 168 odst. 4 písm. a, čl. 168 odst. 4 písm. b, článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0148/2019),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. června 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. prosince 2017(2),

–  s ohledem na dopisy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2019, kterým bylo Výboru pro právní záležitosti uděleno svolení rozdělit výše uvedený návrh Komise a vypracovat na jeho základě dvě samostatné legislativní zprávy;

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0020/2018),

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska a postoje ve formě pozměňovacích návrhů Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0190/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) Úř. věst. C 164, 8.5.2018, s. 82.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijatí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie
P8_TC1-COD(2016)0400B

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a) a b), článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst. 1 uvedené smlouvy, [pozm. návrh 1]

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Lisabonskou smlouvou bylo zavedeno rozlišení Lisabonská smlouva podstatným způsobem změnila právní rámec, jímž se řídí přenášení pravomocí na Komisi ze strany normotvůrce, a jasně rozlišuje mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí akty). [pozm. návrh 2]

(2)  Opatření, na něž se může vztahovat přenesení pravomocí podle čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v zásadě odpovídají opatřením, na něž se vztahuje regulativní postup s kontrolou stanovený článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES(4).

(3)  Dřívější návrhy na přizpůsobení právních aktů uvádějících regulativní postup s kontrolou právnímu rámci, který zavedla Lisabonská smlouva(5), byly v důsledku stagnace interinstitucionálních jednání staženy(6).

(4)  Evropský parlament, Rada a Komise se následně v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016(7) dohodly na novém rámci pro akty v přenesené pravomoci a uznaly, že je nezbytné sladit veškeré stávající právní předpisy s právním rámcem zavedeným Lisabonskou smlouvou. Zejména se shodli, že je nezbytné přiřadit vysokou prioritu urychlené harmonizaci všech základních aktů, jež stále uvádějí regulativní postup s kontrolou. Komise se zavázala připravit návrh této harmonizace do konce roku 2016.

(5)  Většina přenesených pravomocí v základních aktech, jež stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, splňuje kritéria čl. 290 odst. 1 SFEU a měla by být tomuto ustanovení přizpůsobena.

(6)  Jiné přenesené pravomoci v základních aktech, jež stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, splňují kritéria čl. 291 odst. 2 SFEU a měly by být tomuto ustanovení přizpůsobena.

(7)  Prováděcí pravomoci svěřené Komisi by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(8).

(8)  V několika málo základních aktech, jež v současnosti stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, jsou přenesené pravomoci zastaralé, a měly by proto být zrušeny.

(8a)   Sloučení přenesených pravomocí, které nejsou navzájem úzce propojeny, a jejich předložení v rámci jediného aktu Komise v přenesené pravomoci brání Parlamentu ve výkonu jeho kontrolní pravomoci, neboť je takto nucen pouze přijmout nebo zamítnout celý akt v přenesené pravomoci, v důsledku čehož nemůže vyjádřit své stanovisko ke každému přenesení pravomoci jednotlivě. [pozm. návrh 3]

(9)  Tímto nařízením by neměly být dotčeny již zahájené postupy, u nichž výbor ještě před vstupem tohoto nařízení v platnost zaujal stanovisko v souladu s článkem 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(10)  Vzhledem k tomu, že se přizpůsobení a změny, jež se mají provést tímto nařízením, týkají pouze postupů na úrovni Unie, není nutné je v případě směrnic provést do vnitrostátního práva členských států.

(11)  Dotčené akty by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Akty uvedené v příloze se mění v souladu s jejími ustanoveními.

Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny již zahájené postupy, u nichž výbor již zaujal stanovisko v souladu s článkem 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost [...] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

PŘÍLOHA

I.   OBLAST KLIMATU

1.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006(9)

Aby byly zajištěny rychlé technické úpravy směrnice 2009/31/ES, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o potřebné změny k úpravě příloh zmíněné směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/31/ES se proto mění takto:

1)  Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a za účelem změny příloh této směrnice s cílem přizpůsobit je technickému a vědeckému pokroku.“ [pozm. návrh 4]

2)  Vkládá se nový článek 29a, který zní:

„Článek 29a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 5]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 29 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 29 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 30 se zrušuje. nahrazuje tímto:

Článek 30

Postup ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 6]

_____________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

2.  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020(10)

Aby bylo zajištěno přesné zaúčtování transakcí podle rozhodnutí č. 406/2009/ES, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného rozhodnutí o požadavky vztahující se na registry členských států a ústředního správce s ohledem na zpracování transakcí. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení rozhodnutí 406/2009/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení ročních emisních přídělů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Zkušenosti ukazují, že pravomoc týkající se způsobu některých převodů není zapotřebí.

Rozhodnutí č. 406/2009/ES se proto mění takto:

1)  Článek 3 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se čtvrtý a pátý pododstavec nahrazují tímto:

„Jakmile budou k dispozici přezkoumané a ověřené údaje o emisích, stanoví Komise prostřednictvím prováděcího aktu roční emisní příděly na období 2013–2020 vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 13 odst. 2.“;

b)  odstavec 6 se zrušuje.

2)  V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. „Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, pokud jde o použití odstavců 1 a 2 tohoto článku.“

3)  Vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.“

_________________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“. [pozm. návrh 7]

3.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu(11)

Aby bylo zajištěno plnění povinností Unie jakožto smluvní strany Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a řádné fungování obchodu s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu a s výrobky a zařízeními, jež obsahují tyto látky nebo jsou na nich závislé, uvnitř Unie i se zahraničím, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny nařízení (ES) č. 1005/2009 k zařazení určitých látek do části A a části B přílohy II,

—  změny uvedeného nařízení k provedení nezbytných technických úprav přílohy III a maximálních množství regulovaných látek,

—  změny přílohy V uvedeného nařízení k splnění závazků podle Montrealského protokolu,

—  změny přílohy VI uvedeného nařízení,

—  změny seznamu položek podléhajících udělení licencí pro dovoz a vývoz,

—  změny přílohy VII uvedeného nařízení k zohlednění nového technického rozvoje,

—  změny požadavků na podávání zpráv,

—  doplnění uvedeného nařízení o seznam výrobků a zařízení, u kterých se znovuzískání regulovaných látek za účelem jejich zneškodnění nebo zneškodnění regulovaných látek bez jejich předchozího znovuzískání považuje za technicky a ekonomicky proveditelné,

—  doplnění uvedeného nařízení o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům,

—  doplnění uvedeného nařízení o pravidla týkající se podoby a obsahu štítků nádob pro některé regulované látky,

—  doplnění uvedeného nařízení s ohledem na sledování nedovoleného obchodu,

—  doplnění uvedeného nařízení s ohledem na propouštění výrobků a zařízení dovážených ze států, které nejsou smluvní stranou Montrealského protokolu, do oběhu uvnitř Unie,

—  doplnění uvedeného nařízení o požadavky na minimální kvalifikaci,

—  doplnění uvedeného nařízení o seznam technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1005/2009 se proto mění takto:

1)  V čl. 7 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“; [pozm. návrh 8]

2)  Článek 8 se mění takto:

a)  v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“;

b)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se s ohledem na nové informace nebo technický rozvoj nebo rozhodnutí smluvních stran mění:

a)  příloha III;

b)  maximální množství regulovaných látek, které lze použít jako technologická činidla nebo emitovat při použití technologických činidel, uvedená v odst. 4 druhém a třetím pododstavci.“;

3)  Článek 10 se mění takto:

a)  v odstavci 3 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít. [pozm. návrh 9]

Regulované látky uvedené v prvním pododstavci lze na trh uvádět a dále distribuovat pouze za podmínek stanovených v příloze V.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, kterými se mění příloha V za účelem splnění závazků podle Montrealského protokolu.“; [pozm. návrh 10]

b)  v odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům.“; [pozm. návrh 11]

4)  V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se mění příloha VI s ohledem na změny a harmonogramy pro postupné vyřazení kritických použití určením termínů pro začátek používání nových aplikací a pro ukončení používání stávajících aplikací v případě, že ve lhůtě stanovené v uvedené příloze neexistují technicky a ekonomicky dostupné náhradní látky nebo technologie, které jsou přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví, nebo případně k zajištění splnění mezinárodních závazků.“;

5)  V článku 18 se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se mění seznam položek uvedený v odstavci 3 tohoto článku a v příloze IV za účelem splnění závazků podle Montrealského protokolu nebo usnadnění jejich uplatňování.“;

6)  Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Opatření pro sledování nedovoleného obchodu

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o dodatečná opatření pro sledování regulovaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Unie a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným pohybem zboží, přičemž se přihlédne k socioekonomickým dopadům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.“; [pozm. návrh 12]

7)  V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o pravidla za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro propouštění výrobků a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulovaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně označit za regulované, do oběhu uvnitř Unie, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. Identifikace těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů pravidelně poskytovaných smluvním stranám.“; [pozm. návrh 13]

8)  Článek 22 se mění takto:

a)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se mění příloha VII za účelem zohlednění nového technického rozvoje.“;

b)  v odstavci 4 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o seznam výrobků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a zařízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle potřeby upřesnění toho, jaké technologie mají být použity, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. [pozm. návrh 14]

Jakýkoli navržený akt v přenesené pravomoci k přijetí takovéhoto seznamu musí být doplněn a podložen náležitým ekonomickým posouzením nákladů a přínosů s ohledem na konkrétní situaci jednotlivých členských států.“;

c)  v odstavci 5 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel , pokud jde o tyto požadavky na minimální kvalifikaci, a to na základě tohoto hodnocení a technických a jiných významných informací.“; [pozm. návrh 15]

9)  Článek 23 se mění takto:

a)  odstavec 4 se mění takto:

i)  v prvním pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy a technických a jiných významných informací akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o harmonizaci těchto požadavků na minimální kvalifikaci.“; [pozm. návrh 16]

ii)  druhý pododstavec se zrušuje;

b)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem stanovení doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.“; [pozm. návrh 17]

10)  V článku 24 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem změny části A přílohy II, pokud jde o zařazení látek, které jsou uvedeny v části B uvedené přílohy, u nichž se zjistí, že jsou vyváženy, dováženy, vyráběny nebo uváděny na trh ve velkém množství, a u nichž skupina pro vědecká hodnocení zřízená Montrealským protokolem považuje potenciál poškozování ozonové vrstvy za významný, a podle potřeby určení možných výjimek z odstavce 1.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem změny části B přílohy II, pokud jde o zařazení neregulovaných látek, u nichž skupina pro vědecká hodnocení zřízená Montrealským protokolem nebo jiný uznávaný orgán obdobného postavení považuje potenciál poškozování ozonové vrstvy za významný, a to s ohledem na významné vědecké informace.“;

11)  Za nadpis kapitoly VII se vkládá nový článek 24a, který zní:

„Článek 24a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 18]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

12)  V článku 25 se zrušuje odstavec 3.

13)  V článku 26 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se mění požadavky na podávání zpráv stanovené v odstavci 1 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.“;

14)  V článku 27 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde za účelem změny požadavků na podávání zpráv podle odstavců 1 až 7 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.“. [pozm. návrh 19]

II.  Komunikační sítě, obsah a technologie

4.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)(12)

Aby byla zajištěna rovnocenná úroveň ochrany základních práv a svobod se zřetelem na zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a volný pohyb těchto údajů a elektronických komunikačních zařízení a služeb v Unii, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem doplnění směrnice 2002/58/ES, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2002/58/ES se proto mění takto:

1)  V článku 4 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, a to po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES a s evropským inspektorem ochrany údajů.“; [pozm. návrh 20]

2)  Článek 14a se zrušuje.

3)  Vkládá se nový článek 14b, který zní:

„Článek 14b

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let ...od [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 21]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

5.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu(13)(14)

Za účelem stanovení podmínek pro zavádění národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen „ccTLD“) podle nařízení (ES) č. 733/2002 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení o kritéria a postup pro ustanovení rejstříku a o obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a všeobecné zásady pro registraci. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 733/2002 se proto mění takto:

1)  V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se stanoví kritéria a postup pro ustanovení rejstříku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě stanovení kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 5b.“

2)  Článek 5 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s rejstříkem akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD.eu a všeobecné zásady pro registraci.“;

b)  v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Vznese-li členský stát nebo Komise do 30 dnů od zveřejnění námitky proti některému pojmu obsaženému v oznámeném seznamu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem nápravy.“

3)  Vkládají se nové články 5a a 5b, které znějí:

„Článek 5a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 5b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 5a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

__________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 6 se zrušují odstavce 3 a 4.

6.  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)(15)(16)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení rozhodnutí č. 626/2008/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o vhodné způsoby koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Rozhodnutí č. 626/2008/ES se proto mění takto:

1)  V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komise může prostřednictvím prováděcího aktu přijmout opatření, kterými se stanoví vhodné způsoby koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva uvedených v odstavci 2 tohoto článku, včetně ustanovení o koordinovaném pozastavení doby platnosti povolení nebo jeho odejmutí v případech porušení společných podmínek stanovených v čl. 7 odst. 2. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 10 odst. 3.“

2)  V článku 10 se zrušuje odstavec 4.

III.  Humanitární pomoc a civilní ochrana(17)

7.  Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci(18)

Od přijetí nařízení (ES) č. 1257/96 v roce 1996 nemusela Komise přijmout regulativním postupem s kontrolou žádná opatření, jež mají změnit jiné než podstatné prvky uvedeného nařízení. Nezdá se, že by v budoucnu vyvstala předvídatelná potřeba přijetí takovýchto opatření. Možnost přijetí prováděcích opatření regulativním postupem s kontrolou by proto měla být v nařízení (ES) č. 1257/96 zrušena, aniž by bylo nutné svěřit Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy.

Nařízení (ES) č. 1257/96 se proto mění takto:

1)  V článku 15 se zrušuje odstavec 1.

2)  V článku 17 se zrušuje odstavec 4.

IV.  Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

8.  Nařízení Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci(19)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický pokrok, změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a nové poznatky, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy směrnice 89/391/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 89/391/EHS se proto mění takto:

1)  Vkládá se nový článek 16a, který zní:

„Článek 16a

Změny přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17b za účelem technických úprav přílohy s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci, technický pokrok, změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a nové poznatky.“;

2)  Článek 17 se zrušuje.

3)  Vkládá se nový článek 17b, který zní:

„Článek 17b

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16a je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 22]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 16a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 16a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

9.  Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(20)(21)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace návrhu, výroby nebo stavby částí pracovišť, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti pracovišť, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 89/654/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 89/654/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci návrhu, výroby nebo stavby částí pracovišť, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti pracovišť.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 9b.“

2)  Vkládají se nové články 9a a 9b, které znějí:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 9b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 9a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

10.  Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(22)(23)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti osobních ochranných prostředků, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 89/656/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 89/656/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se osobních ochranných prostředků, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti osobních ochranných prostředků.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 9b.“

2)  Vkládají se nové články 9a a 9b, které znějí:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 9b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 9a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

11.  Směrnice Rady ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(24)(25)

Aby se zohlednil technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti ruční manipulace s břemeny, pokud pro zaměstnance existuje riziko, zejména poškození páteře, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 90/269/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 90/269/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti ruční manipulace s břemeny.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 8b.“

2)  Vkládají se nové články 8a a 8b, které znějí:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 8b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 8a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

12.  Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(26)(27)

Aby se zohlednil technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti zobrazovacích jednotek, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy směrnice 90/270/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 90/270/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změny přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem technických úprav přílohy s cílem zohlednit technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti zobrazovacích jednotek.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 10b.“

2)  Vkládají se nové články 10a a 10b, které znějí:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

13.  Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel(28)(29)

Aby se zohlednil technický rozvoj, změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a nové poznatky, pokud jde o zlepšení lékařské péče na palubách plavidel, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 92/29/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 92/29/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technický pokrok, změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a nové poznatky týkající se lékařské péče na palubách plavidel.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 8b.“

2)  Vkládají se nové články 8a a 8b, které znějí:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 8b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 8a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

14.  Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(30)(31)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti dočasných nebo mobilních stavenišť, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy IV směrnice 92/57/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 92/57/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Změny přílohy IV

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem technických úprav přílohy IV s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se dočasných nebo mobilních stavenišť, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatky v oblasti dočasných nebo mobilních stavenišť.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 13b.“

2)  Vkládají se nové články 13a a 13b, které znějí:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 13b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 13a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

15.  Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(32)(33)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti bezpečnostních nebo zdravotních značek na pracovišti, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 92/58/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 92/58/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci navrhování nebo výroby bezpečnostních nebo zdravotních značek nebo zařízení na pracovišti, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti bezpečnostních nebo zdravotních značek na pracovišti.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 9b.“

2)  Vkládají se nové články 9a a 9b, které znějí:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 9b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 9a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

16.  Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(34)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti těžebního vrtného průmyslu, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy směrnice 92/91/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 92/91/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Změny přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem technických úprav přílohy s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci vztahující se na těžební vrtný průmysl, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti těžebního vrtného průmyslu.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 11b.“;

2)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 23]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 11a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

17.  Směrnice Rady 92/104/EHS ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(35)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky v oblasti povrchového nebo hlubinného těžebního průmyslu, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy směrnice 92/104/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 92/104/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Změny přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem technických úprav přílohy s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci vztahující se na povrchový nebo hlubinný těžební průmysl, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky v oblasti povrchového nebo hlubinného těžebního průmyslu.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 11b.“;

2)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 24]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 11a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

18.  Směrnice Rady 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(36)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky v oblasti bezpečnosti a zdraví na plavidlech, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 93/103/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 93/103/ES se proto mění takto:

1)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se určitých aspektů bezpečnosti a zdraví na rybářských plavidlech, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky v oblasti bezpečnosti a zdraví na rybářských plavidlech.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 12b.“;

2)  Vkládají se nové články 12a a 12b, které znějí:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 25]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 12a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

19.  Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků(37)(38)

Aby bylo dosaženo odpovídající úrovně ochrany mladistvých pracovníků a aby se zohlednil technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech nebo specifikacích a nové poznatky, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy směrnice 94/33/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 94/33/ES se proto mění takto:

1)  Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Změny přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem technických úprav přílohy s cílem zohlednit technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech nebo specifikacích a poznatky týkající se ochrany mladistvých pracovníků.“

2)  Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

20.  Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(39)(40)

Aby bylo dosaženo přiměřené ochrany zaměstnanců před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost a aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky týkající se chemických činitelů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 98/24/ES a doplnění uvedené směrnice zavedením nebo revizí směrných limitních hodnot expozice na pracovišti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 98/24/ES se proto mění takto:

1)  V čl. 3 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, pokud jde o zavedení nebo revizi směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, a to s přihlédnutím k dostupným metodám měření.

Členské státy pravidelně informují organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů o směrných limitních hodnotách expozice na pracovištích stanovených na úrovni Unie.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 12b.“

2)  V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se chemických činitelů, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky týkající se chemických činitelů.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 12b.“

3)  Vkládají se nové články 12a a 12b, které znějí:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 12a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

21.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(41)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace v oblasti ochrany proti výbuchům, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky v oblasti předcházení a ochrany proti výbuchům, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 1999/92/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 1999/92/ES se proto mění takto:

1)  Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci v oblasti ochrany proti výbuchům, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky v oblasti předcházení a ochrany proti výbuchům.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 10b.“;

2)  Vkládají se nové články 10a a 10b, které znějí:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 26]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem

2.  V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

22.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(42)

Aby se zohlednil technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky v oblasti expozice biologickým činitelům, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 2000/54/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2000/54/ES se proto mění takto:

1)  Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19a za účelem technických úprav příloh s cílem přizpůsobit je technickému rozvoji, změnám v mezinárodních předpisech či specifikacích a novým poznatkům v oblasti expozice biologickým činitelům.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 19b.“;

2)  Vkládají se nové články 19a a 19b, které znějí:

„Článek 19a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 27]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 19 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 19 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 19b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 19a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

23.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(43)(44)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a nové poznatky týkající se mechanických vibrací, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy směrnice 2002/44/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2002/44/ES se proto mění takto:

1)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Změny přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem technických úprav přílohy s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a nové poznatky týkající se mechanických vibrací.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 11b.“

2)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 11a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 12 se zrušuje.

24.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(45)(46)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a nové poznatky týkající se hluku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav směrnice 2003/10/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2003/10/ES se proto mění takto:

1)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

Článek 12

Úpravy směrnice

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem technických úprav směrnice s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a nové poznatky týkající se hluku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 12b.“;

2)  Vkládají se nové články 12a a 12b, které znějí:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 12a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

3)  Článek 13 se zrušuje.

25.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(47)(48)

Aby se zohlednil technický rozvoj, změny mezinárodních předpisů či specifikací a nové poznatky v oblasti karcinogenů nebo mutagenů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy II směrnice 2004/37/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/37/ES se proto mění takto:

1)  Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Změna přílohy II

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a za účelem technických úprav přílohy II s cílem zohlednit technický rozvoj, změny mezinárodních předpisů či specifikací a poznatky v oblasti karcinogenů nebo mutagenů.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 17b.“

2)  Vkládají se nové články 17a a 17b, které znějí:

„Článek 17a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 17 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 17 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 17 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 17b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 17a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

26.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(49)(50)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický pokrok, změny harmonizovaných evropských norem nebo mezinárodních specifikací a nové vědecké poznatky týkající se expozice optickému záření při práci, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh směrnice 2006/25/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2006/25/ES se proto mění takto:

1)  Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem technických úprav příloh s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický pokrok, změny harmonizovaných evropských norem nebo mezinárodních specifikací a nové vědecké poznatky týkající se expozice optickému záření při práci.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 10b.“

2)  Vkládají se nové články 10a a 10b, které znějí:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

3)  Článek 11 se zrušuje.

27.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(51)

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatky v oblasti pracovních zařízení, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav příloh I a II směrnice 2009/104/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/104/ES se proto mění takto:

1)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem technických úprav příloh I a II s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se pracovních zařízení, technický rozvoj, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatky v oblasti pracovních zařízení.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 11b.“

2)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 28]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 11a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

28.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci(52) (53)

Aby se zohlednil technický pokrok, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem technických úprav přílohy I směrnice 2009/148/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/148/ES se proto mění takto:

1)  Článek 9 se zrušuje.

2)  V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Posouzení zdravotního stavu každého zaměstnance musí být k dispozici před zahájením expozice azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují.

Toto posouzení musí zahrnovat specifické vyšetření hrudníku. Příloha I uvádí praktická doporučení, na která mohou členské státy odkazovat pro účely klinického vyšetření zaměstnanců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem technického přizpůsobení přílohy I technickému pokroku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 18b.

Nové posouzení musí být k dispozici alespoň jednou za každé tři roky po celou dobu trvání expozice.

Pro každého zaměstnance je v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi zavedena osobní zdravotní dokumentace.“

3)  Vkládají se nové články 18a a 18b, které znějí:

„Článek 18a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 18 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 18b

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 18a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

V.  Energetika

29.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES(54)

V zájmu zajištění vnitřního trhu se zemním plynem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění směrnice 2009/73/ES o potřebné rámcové pokyny, které podrobně stanoví řadu postupů týkajících se pravidel pro trh se zemním plynem. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/73/ES se mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů pro regionální spolupráci založenou na solidaritě.“ [pozm. návrh 29]

2)  V článku 11 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování tohoto článku.“ [pozm. návrh 30]

3)  V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k zajištění úplného a účinného dodržování odstavce 2 tohoto článku ze strany vlastníka přepravní soustavy a provozovatele skladovacího zařízení.“ [pozm. návrh 31]

4)  V článku 36 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke stanovení postupu pro uplatňování odstavců 3, 6, 8 a 9 tohoto článku.“ [pozm. návrh 32]

5)  V článku 42 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou.“ [pozm. návrh 33]

6)  V článku 43 se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví, jak mají regulační orgány, agentura a Komise postupovat, pokud jde o zajištění souladu rozhodnutí přijímaných regulačními orgány s rámcovými pokyny, na něž odkazuje tento článek.“ [pozm. návrh 34]

7)  V článku 44 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny vymezující za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů vymezujících metodiky a opatření pro vedení záznamů, jakož i formu a obsah údajů, které mají být uchovávány.“ [pozm. návrh 35]

8)  Vkládá se nový článek 50a, který zní:

„Článek 50a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 36]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

9)  V článku 51 se zrušuje odstavec 3.

30.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005(55)

Aby byly zajištěny podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení (ES) č. 715/2009 o potřebné rámcové pokyny, které podrobně stanoví postup, opatření týkající se velmi složitých technických ujednání a opatření, která podrobně upřesňují některá ustanovení zmíněného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 715/2009 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí doplnění tohoto nařízení přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku.“; [pozm. návrh 37]

2)  V čl. 6 odst. 11 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Navrhne-li Komise přijetí kodexu sítě z vlastního podnětu, konzultuje návrh kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro zemní plyn a se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty po dobu nejméně dvou měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí doplnění tohoto nařízení přijetím takovýchto kodexů sítě.“; [pozm. návrh 38]

3)  V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí změn kteréhokoliv kodexu sítě přijatého podle článku 6 s ohledem na návrhy agentury.“;

4)  V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. V zájmu dosažení cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem vymezení doplnění tohoto nařízení vymezením zeměpisné oblasti, na kterou se vztahují jednotlivé struktury regionální spolupráce, a to s ohledem na stávající struktury regionální spolupráce. Komise vede za tímto účelem konzultace s agenturou a se sítí ENTSO pro zemní plyn. [pozm. návrh 39]

Každý členský stát může podporovat spolupráci ve více než jedné zeměpisné oblasti.“

5)  V čl. 23 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se stanoví rámcové pokyny za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rámcových pokynů pro záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku a kterými se mění rámcové pokyny uvedené změnou rámcových pokynů uvedených v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce.“ [pozm. návrh 40]

6)  Vkládá se nový článek 27a, který zní:

Článek 27a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 41]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

7)  Článek 28 se zrušuje.

31.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry(56)(57)

Za účelem provedení potřebného technického přizpůsobení nařízení (ES) č. 1222/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení s cílem přizpůsobit je technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1222/2009 se proto mění takto:

1)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Změny a úpravy podle technického pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se toto nařízení mění s ohledem na:

(a)  zavedení požadavků na informace v souvislosti se stupněm přilnavosti za mokra u pneumatik tříd C2 a C3, pokud budou k dispozici vhodné harmonizované zkušební metody;

(b)  případné přizpůsobení klasifikace přilnavosti technickým zvláštnostem pneumatik určených především k dosažení lepších jízdních vlastností při jízdě na ledě, na sněhu nebo v obou případech než běžné pneumatiky, pokud jde o jejich schopnost způsobit, udržet nebo zastavit pohyb vozidla;

(c)  úpravu příloh I až V podle technického pokroku.“;

2)  Vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 13 se zrušuje.

VI.  Životní prostředí

32.  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod(58)

Za účelem přizpůsobení směrnice 91/271/EHS vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy I zmíněné směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 91/271/EHS se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Stokové soustavy podle odstavce 1 musí vyhovovat požadavkům oddílu A přílohy I.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a, kterými se tyto požadavky mění.“;

2)  V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Vypouštění z čistíren městských odpadních vod podle odstavců 1 a 2 musí vyhovovat požadavkům uvedeným v oddíle B přílohy I.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a, kterými se tyto požadavky mění.“;

3)  V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Vypouštění z čistíren městských odpadních vod podle odstavce 2 musí vyhovovat příslušným požadavkům oddílu B přílohy I.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a, kterými se tyto požadavky mění.“;

4)  V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Předpisy nebo zvláštní povolení musí vyhovovat požadavkům oddílu C přílohy I.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a, kterými se tyto požadavky mění.“;

5)  V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Předem vydané předpisy nebo předem udělená zvláštní povolení k vypouštění z čistíren městských odpadních vod podle odstavce 2, v případě vypouštění do sladkých vod a ústí řek u aglomerací s populačním ekvivalentem v rozmezí 2 000 až 10 000 PE a ve všech případech vypouštění u aglomerací s populačním ekvivalentem 10 000 PE nebo vyšším, obsahují podmínky, které musí vyhovovat požadavkům uvedeným v oddíle B přílohy I.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a, kterými se tyto požadavky mění.“;

6)  Vkládá se nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 42]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 18 se zrušuje odstavec 3.

33.  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů(59)

Za účelem přizpůsobení směrnice 91/676/EHS vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 91/676/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“;

2)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 43]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 9 se zrušuje odstavec 3.

34.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím(60)(61)

Aby bylo zajištěno, že požadavky na vybavení pro spodní plnění stanovené ve směrnici 94/63/ES jsou v případě potřeby revidovány, a aby byly přílohy přizpůsobeny technickému pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 94/63/ES se proto mění takto:

1)  V čl. 4 odst. 1 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:

„Všechny terminály s vybavením pro plnění silničních cisternových vozidel musí být vybaveny nejméně jednou plnicí lávkou, která splňuje požadavky na vybavení pro spodní plnění stanovené v příloze IV. Komise tyto požadavky pravidelně přezkoumává a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem změn přílohy IV na základě výsledku tohoto přezkoumání.“

2)  Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Přizpůsobení technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku, s výjimkou limitních hodnot uvedených v bodě 2 přílohy II.“

3)  Vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1 a článku 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1 a článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 1 a článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. “

4)  Článek 8 se zrušuje.

35.  Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)(62)

Za účelem stanovení dalších technických předpisů nezbytných pro odstraňování PCB a PCT podle směrnice 96/59/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedené směrnice:

—  stanovením referenčních měřicích metod pro určení obsahu PCB,

—  určením ostatních méně nebezpečných náhrad za PCB pro určité účely,

—  stanovením technických norem pro jiné metody odstraňování PCB pro určité účely.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů, pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží zejména Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 96/59/ES se proto mění takto:

1)  V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely: [pozm. návrh 44]

a)  stanoví referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB u kontaminovaných materiálů;

b)  výhradně pro účely čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) případně určí ostatní méně nebezpečné náhrady za PCB;

c)  stanoví technické normy pro jiné metody odstraňování PCB uvedené ve druhé větě čl. 8 odst. 2.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) zůstávají měření provedená před stanovením referenčních metod platná.“

2)  V článku 10a se zrušuje odstavec 3.

3)  Vkládá se nový článek 10b, který zní:

„Článek 10b

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 45]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

36.  Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě(63)

Za účelem přizpůsobení směrnice 98/83/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh II a III uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pravomoc podle přílohy I části C poznámky 10 týkající se stanovení četnosti monitorování a metod monitorování pro radioaktivní látky je v důsledku přijetí směrnice Rady 2013/51/Euratom(64) neplatná.

Co se týká pravomoci stanovené v příloze III části A druhém odstavci, možnost pozměnit přílohu III akty v přenesené pravomoci se již předpokládá v čl. 11 odst. 2 směrnice 98/83/ES.

Směrnice 98/83/ES se proto mění takto:

1)  V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se podle potřeby mění přílohy I a III s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 46]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

4)  V příloze I se část C mění takto:

(a)  část tabulky nazvaná „Radioaktivita“ se zrušuje;

(b)  poznámky 8, 9, a 10 se zrušují.

5)  V příloze III části A se zrušuje druhý odstavec.

37.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností(65)

Aby bylo zajištěno, že směrnice 2000/53/ES je i nadále aktuální, a aby byla stanovena další technická opatření s ohledem na vozidla s ukončenou životností, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny příloh uvedené směrnice,

—  doplnění uvedené směrnice o minimální požadavky platné pro osvědčení o likvidaci vozidla,

—  doplnění uvedené směrnice o pravidla nezbytná pro kontrolu souladu členských států s cíli a normami pro označování součástí a materiálů.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2000/53/ES se proto mění takto:

1)  V čl. 4 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se pravidelně mění příloha II za účelem jejího přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, aby:

i)  případně stanovila maximální hodnoty koncentrace, do jejichž výše bude tolerován výskyt látek uvedených v písmenu a) ve specifických materiálech a součástech vozidel,

ii)  vyňala určité materiály a součásti vozidel z ustanovení písmene a), je-li použití dotčených látek nevyhnutelné,

iii)  vypustila materiály a součásti vozidel z přílohy II, je-li možné se použití těchto látek vyhnout,

iv)  určila podle podbodů i) a ii) materiály a součásti vozidel, které lze před dalším zpracováním odstranit, tyto materiály a součásti jsou označeny nebo jiným vhodným způsobem identifikovány. “;

2)  V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby příslušné orgány vzájemně uznávaly a přijímaly osvědčení o likvidaci vozidla udělená v jiných členských státech v souladu s odstavcem 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o minimální požadavky platné za účelem doplnění této směrnice stanovením minimálních požadavků platných pro osvědčení o likvidaci vozidla.“; [pozm. návrh 47]

3)  V článku 6 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem změny přílohy I s cílem přizpůsobit ji vědeckému a technickému pokroku.“;

4)  V čl. 7 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o prováděcí pravidla za účelem doplnění této směrnice vypracováním prováděcích pravidel pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností.“; [pozm. návrh 48]

5)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o normy uvedené za účelem doplnění této směrnice stanovením norem uvedených v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje.“; [pozm. návrh 49]

6)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 50]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 11 se zrušuje odstavec 3.

38.  Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky(66)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2000/60/ES vědeckému a technickému pokroku a stanovení dodatečných technických předpisů nezbytných pro činnost Unie v oblasti vodní politiky by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny příloh I a III a oddílu 1.3.6 přílohy V uvedené směrnice,

—  doplnění uvedené směrnice o technické specifikace a normalizované metody pro analýzy a monitorování stavu vod,

—  doplnění uvedené směrnice přijetím výsledků mezikalibračního porovnávání a hodnot stanovených pro klasifikace monitorovacích systémů členských států.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2000/60/ES se proto mění takto:

1)  V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se stanoví technické specifikace za účelem doplnění této směrnice stanovením technických specifikací a normalizované metody normalizovaných metod pro analýzy a monitorování stavu vod.“ [pozm. návrh 51]

2)  V čl. 20 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se mění přílohy I a III a oddíl 1.3.6 přílohy V za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku se zřetelem k období, ve kterém se přezkoumávají a aktualizují plány povodí podle článku 13.“

3)  Vkládá se nový článek 20a, který zní:

„Článek 20a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 52]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 3, čl. 20 odst. 1 prvního pododstavce a přílohy V bodu 1.4.1 podbodu ix) vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 21 se zrušuje odstavec 3.

5)  V příloze V bodu 1.4.1 se podbod ix) nahrazuje tímto:

„ix) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se přijímají výsledky za účelem doplnění této směrnice přijetím výsledků mezikalibračního porovnání a hodnoty stanovené hodnot stanovených pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii). Zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“ [pozm. návrh 53]

39.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí(67)(68)

Za účelem přizpůsobení příloh směrnice 2002/49/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2002/49/ES se proto mění takto:

1)  Článek 6 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se mění příloha II za účelem stanovení společných metod hodnocení pro zjišťování hodnot Lden a Lnight.“;

b)  v odstavci 3 se doplňuje nový druhý pododstavec, který zní:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se mění příloha III za účelem stanovení společných metod hodnocení pro zjišťování škodlivých účinků.“

2)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se mění bod 3 přílohy I a přílohy II a III za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

3)  Vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 a článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 a článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 a 3 a článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

4)  V článku 13 se zrušuje odstavec 3.

5)  V příloze III se první věta návětí nahrazuje tímto:

„Vztahy mezi dávkou a účinkem, které budou zavedené budoucími revizemi této přílohy, se budou týkat zejména:“.

40.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES(69)(70)

Aby bylo zajištěno, že se používají aktuální analytické metody pro zjišťování dodržování mezních hodnot obsahu těkavých organických sloučenin, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změn přílohy III směrnice 2004/42/ES s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/42/ES se proto mění takto:

1)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Přizpůsobení technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění příloha III za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  řed přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

3)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

41.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší(71)

Za účelem zohlednění vědeckého a technického pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny směrnice 2004/107/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/107/ES se proto mění takto:

1)  V článku 4 se odstavec 15 nahrazuje tímto:

„15. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se mění tento článek, oddíl II přílohy II, III, IV resp. V a oddíl V přílohy V za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Tyto úpravy však nesmějí způsobit žádné přímé či nepřímé změny cílových hodnot.“;

2)  Vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 54]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 6 se zrušuje odstavec 3.

4)  V příloze V se oddíl V nahrazuje tímto:

„Referenční metody modelování kvality ovzduší nelze v současnosti stanovit.“.

42.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS(72)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2006/7/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny přílohy I uvedené směrnice s ohledem na metody rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze,

—  změny přílohy V uvedené směrnice,

—  doplnění uvedené směrnice o specifikaci normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2006/7/ES se proto mění takto:

1)  V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se:

a)  stanoví specifikace za účelem doplnění této směrnice specifikují normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9; [pozm. návrh 55]

b)  mění příloha za účelem změny přílohy I, je-li to nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze vědeckému a technickému pokroku; [pozm. návrh 56]

c)  mění příloha za účelem změny přílohy V, je-li to nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“; [pozm. návrh 57]

2)  Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 58]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 15 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 16 se zrušuje odstavec 3.

43.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES(73)

Za účelem dalšího rozvoje technických ustanovení směrnice 2006/21/ES a jejího přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny příloh uvedené směrnice s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku,

—  doplnění uvedené směrnice o technické požadavky pro účely čl. 13 odst. 6,

—  doplnění uvedené směrnice s cílem doplnit technické požadavky pro popis vlastností odpadu, obsažené v příloze II, a doplnění uvedené směrnice o výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3,

—  doplnění uvedené směrnice o kritéria pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III,

—  doplnění uvedené směrnice o harmonizované normy pro metody odběru vzorků a analýzy.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2006/21/ES se proto mění takto:

1)  V článku 22 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, které jsou nezbytné pro kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely: [pozm. návrh 59]

a)  za účelem vypracování technických požadavků pro účely čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření; [pozm. návrh 60]

b)  za účelem doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II; [pozm. návrh 61]

c)  za účelem výkladu definice obsažené v čl. 3 bodu 3; [pozm. návrh 62]

d)  za účelem určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III; [pozm. návrh 63]

e)  za účelem určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice. [pozm. návrh 64]

Při výkonu přenesené pravomoci stanovené v prvním pododstavci upřednostní Komise činnosti uvedené v písmenech b), c) a d).

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, kterými se mění přílohy s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku. Tyto změny se provedou za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.“;

2)  Vkládá se nový článek 22a, který zní:

„Článek 22a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 65]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 22 odst. 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________-

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 23 se zrušuje odstavec 3.

44.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu(74)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2006/118/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh II, III a IV uvedené směrnice a doplnění nových znečišťujících látek nebo ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2006/118/ES se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Technická přizpůsobení

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění části A a C přílohy II a přílohy III a IV za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, s přihlédnutím k období přezkumu a aktualizace plánů povodí uvedených v čl. 13 odst. 7 směrnice 2000/60/ES.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění část B přílohy II za účelem doplnění nových znečišťujících látek nebo ukazatelů.“

2)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 66]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123,12.5.2016, s. 1.“

3)  Článek 9 se zrušuje.

45.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES(75)(76)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 166/2006 technickému pokroku a vývoji mezinárodního práva a v zájmu zajištění lepšího ohlašování by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh II a III uvedeného nařízení s cílem přizpůsobit je vědeckému nebo technickému pokroku nebo v důsledku změn příloh Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek přijatých na zasedání stran protokolu, jakož i o doplnění uvedeného nařízení zahájením ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 166/2006 se proto mění takto:

1)  V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují žádné údaje, je jí svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a k zahájení ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané metodiky.“

2)  Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění přílohy II a III z následujících důvodů:

a)  jejich přizpůsobení vědeckému nebo technickému pokroku;

b)  jejich přizpůsobení v důsledku jakýchkoli změn příloh protokolu přijatých na zasedání stran protokolu.“

3)  Vkládá se nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3 a článku 18 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3 a článku 18 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 3 a článku 18 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 19 se zrušuje odstavec 3.

46.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)(77)

Za účelem aktualizace a dalšího rozvoje technických předpisů vztahujících se na Infrastrukturu pro prostorové informace v Unii podle směrnice 2007/2/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny popisu stávajících témat dat uvedených v přílohách I, II a III zmíněné směrnice,

—  doplnění uvedené směrnice o technická opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,

—  doplnění uvedené směrnice o technické specifikace určitých služeb a minimální výkonnostní kritéria služeb založených na prostorových datech,

—  doplnění uvedené směrnice o určité závazky,

—  doplnění uvedené směrnice o harmonizované podmínky přístupu k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2007/2/ES se proto mění takto:

1)  článku 4 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se mění popis stávajících témat dat uvedených v přílohách I, II a III, aby byla zohledněna vyvíjející se potřeba prostorových dat pro účely politik Unie, které mají vliv na životní prostředí.“

2)  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví technická za účelem doplnění této směrnice stanovením technických opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Při vypracovávání těchto opatření se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů. [pozm. návrh 67]

V případě, že organizace zřízené podle mezinárodního práva přijaly příslušné normy k zajištění interoperability nebo harmonizace souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, budou tyto normy začleněny a akty v přenesené pravomoci uvedené v prvním pododstavci budou případně obsahovat odkaz na stávající technické prostředky.“

3)  Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o za účelem doplnění této kapitoly o směrnice tím, že stanoví zejména: [pozm. návrh 68]

a)  technické specifikace služeb uvedených v článcích 11 a 12 a minimální výkonnostní kritéria těchto služeb s ohledem na stávající požadavky na podávání zpráv a doporučení přijatá v rámci právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, stávající služby elektronického obchodu a technologický pokrok;

závazky uvedené v článku 12.“;

4)  V článku 17 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8. Členské státy poskytují orgánům a subjektům Unie přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech v souladu s harmonizovanými podmínkami.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví pravidla týkající za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel týkajících se těchto podmínek. Tato pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.“; [pozm. návrh 69]

5)  Vkládá se nový článek 21a, který zní:

„Článek 21a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 70]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

6)  V článku 22 se zrušuje odstavec 3.

47.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik(78)

Za účelem zohlednění vědeckého a technického pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy směrnice 2007/60/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2007/60/ES se proto mění takto:

1)  V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění příloha za účelem jejího přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku s ohledem na lhůty pro přezkum a aktualizace stanovené v článku 14.“

2)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 71]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

48.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu(79)

Aby se zohlednil technický rozvoj, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až VI, VIII, IX, X a XV směrnice 2008/50/ES za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2008/50/ES se proto mění takto:

1)  Článek 28 se mění takto:

a)  název se nahrazuje tímto:

„Změny a prováděcí opatření“;

b)  v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a, kterými se mění přílohy I až VI, VIII, IX, X a XV za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 28a, který zní:

„Článek 28a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené uvedená v čl. 28 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 72]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 28 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 28 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 29 se zrušuje odstavec 3.

49.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)(80)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2008/56/ES vědeckému a technickému pokroku, zajištění jednotnosti a umožnění srovnání mořských oblastí nebo podoblastí by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh III, IV a V uvedené směrnice a o její doplnění o kritéria a metodické normy a specifikace a standardizované metody pro sledování a posuzování, které mají používat členské státy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2008/56/ES se proto mění takto:

1)  V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se za účelem doplnění této směrnice tím, že do 15. července 2010 stanoví kritéria a metodické normy, které použijí členské státy, na základě příloh I a III tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo. [pozm. návrh 73]

Před navržením těchto kritérií a norem Komise konzultuje všechny zúčastněné strany, včetně regionálních úmluv pro mořské prostředí.“

2)  V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví technické předpisy za účelem doplnění této směrnice stanovením technických předpisů a standardizované metody standardizovaných metod sledování a posuzování, které zohledňují stávající závazky a zajišťují srovnatelnost výsledků sledování a posuzování.“; [pozm. návrh 74]

3)  V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se mění přílohy III, IV a V za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, přičemž se zohlední období pro přezkum a aktualizaci strategií pro mořské prostředí podle čl. 17 odst. 2.“;

4)  Vkládá se nový článek 24a, který zní:

„Článek 24a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 75]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  V článku 25 se zrušuje odstavec 3.

50.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006(81)(82)

Aby bylo zajištěno, že přílohy nařízení (ES) č. 1272/2008 budou pravidelně aktualizovány, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny přílohy VI uvedeného nařízení za účelem harmonizace klasifikace a označování látek,

—  změny uvedeného nařízení doplněním přílohy týkající se reakce na ohrožení zdraví,

—  změny některých ustanovení uvedeného nařízení a jeho příloh I až VIII za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 se proto mění takto:

1)  V článku 37 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise přijme bez zbytečného prodlení akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53a, pokud zjistí, že je vhodné harmonizovat klasifikaci a označení dotyčné látky a změnit přílohu VI začleněním dané látky do tabulky 3.1 části 3 přílohy VI společně s uvedením příslušné klasifikace a prvků označení a případných specifických koncentračních limitů nebo multiplikačních faktorů.

Do 31. května 2015 se v tabulce 3.2 části 3 přílohy VI za stejných podmínek uvede odpovídající záznam.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě harmonizace klasifikace a označení látek nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 53b.“

2)  V článku 45 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Do 20. ledna 2012 provede Komise přezkum s cílem posoudit možnost harmonizovat informace uvedené v odstavci 1 a stanovit formát pro předkládání informací určeným subjektům dovozci a následnými uživateli. Komisi je svěřena pravomoc přijmout na základě tohoto přezkumu a po konzultaci s důležitými dotčenými subjekty, jako je Evropská asociace toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT), nařízení v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53a, kterým se k tomuto nařízení doplňuje příloha.“

3)  V článku 53 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53a, kterými se mění čl. 6 odst. 5, čl. 11 odst. 3, články 12 a 14, čl. 18 odst. 3 písm. b), článek 23, články 25 až 29, čl. 35 odst. 2 druhý a třetí pododstavec a přílohy I až VIII za účelem jejich přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku, přičemž se mimo jiné řádně zohlední další vývoj Globálně harmonizovaného systému (GHS) na úrovni OSN, zejména všechny změny provedené OSN týkající se používání informací o podobných směsích, a vezme v úvahu vývoj v oblasti mezinárodně uznaných chemických programů i údaje o náhodných otravách uvedené v příslušných databázích.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 53b.“

4)  Vkládají se nové články 53a a 53b, které znějí:

„Článek 53a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 53b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 53a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  V článku 54 se zrušují odstavce 3 a 4.

51.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích(83)(84)

Aby byl zajištěn soulad s příslušnými normami, které navrhl Evropský výbor pro normalizaci (CEN), měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny některých ustanovení směrnice 2009/126/ES za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/126/ES se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Technické úpravy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění články 4 a 5 za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku v případě, že je potřeba zajistit soulad s jakoukoli normou navrženou Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

Přenesení pravomoci uvedené v prvním pododstavci se nevztahuje na účinnost zachycení benzinových par a poměr páry/benzinu podle článku 4 a lhůty stanovené v článku 5.“;

2)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 9 se zrušuje.

52.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků(85)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/147/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a V uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/147/ES se proto mění takto:

1)  Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se mění přílohy I a V za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.“;

2)  Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 76]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 16 se zrušuje.

53.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES(86)

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1221/2009 a stanovení postupu hodnocení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění o postupy pro vzájemné hodnocení příslušných orgánů EMAS, a vypracovat odvětvové referenční dokumenty a pokyny týkající se registrace organizací a harmonizačních postupů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 77]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1221/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o harmonizaci některých postupů a odvětvové referenční dokumenty. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 78]

Nařízení (ES) č. 1221/2009 se proto mění takto:

1)  V článku 16 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komise přijme pokyny týkající Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválilo fórum příslušných orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2. [pozm. návrh 79]

Tyto dokumenty se zveřejní.“;

2)  V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o postupy za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením postupů k provádění vzájemného hodnocení příslušných orgánů EMAS, včetně postupů pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v důsledku vzájemného hodnocení.“ [pozm. návrh 80]

3)  V článku 30 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komise přijme pokyny týkající Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválí fórum akreditačních a licenčních orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2. [pozm. návrh 81]

Tyto dokumenty se zveřejní.“;

4)  V článku 46 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komise přijme odvětvové referenční dokumenty uvedené Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím odvětvových referenčních dokumentů uvedených v odstavci 1 a příručku uvedenou v odstavci 4 prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 49 odst. 2.“ [pozm. návrh 82]

5)  Článek 48 se nahrazuje tímto:

„Článek 48

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, kterými se mění přílohy s ohledem na zkušenosti získané během fungování systému EMAS, na základě nutnosti určit pokyny k požadavkům systému EMAS a vzhledem k veškerým změnám mezinárodních norem nebo novým normám, jež mají význam pro účinnost tohoto nařízení, je-li to vhodné.“;

6)  Vkládá se nový článek 48a, který zní:

„Článek 48a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 83]

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 49 se zrušuje odstavec 3.

54.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU(87)

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 66/2010 a stanovení dodatečných technických předpisů, které jsou nezbytné pro ekoznačku EU, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny příloh uvedeného nařízení,

—  doplnění uvedeného nařízení o opatření, která udělují určité výjimky,

—  doplnění uvedeného nařízení o opatření, která stanoví konkrétní kritéria ekoznačky EU.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Co se týká vypracování kritérií ekoznačky EU pro potraviny a krmiva, v roce 2011 zveřejnila Komise studii o možnosti vypracování kritérií ekoznačky pro potraviny a krmiva.  Na základě závěrečné zprávy zmíněné studie proveditelnosti a stanoviska Výboru pro ekoznačku Evropské unie nemá Komise v současnosti v úmyslu vypracovat kritéria ekoznačky pro potraviny a krmiva. Není proto nutné přenést na Komisi pravomoc rozhodnout o tom, pro které skupiny potravin a krmiv je reálné vypracovat kritéria ekoznačky.

Nařízení (ES) č. 66/2010 se proto mění takto:

1)  Článek 6 se mění takto:

a)  v odstavci 5 se zrušuje druhý pododstavec;

b)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7. Pro specifické kategorie zboží, které obsahuje látky uvedené v odstavci 6, a pouze v případě, že z technického hlediska není proveditelné nahrazení těchto látek buď jinými látkami, nebo použitím alternativních materiálů či konstrukcí, nebo v případě produktů, které mají ve srovnání s jiným zbožím stejné kategorie mnohem vyšší celkový environmentální profil, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se stanoví výjimky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření pro udělování výjimek z odstavce 6 tohoto článku. [pozm. návrh 84]

Výjimku nelze udělit v souvislosti s látkami, které splňují kritéria podle článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, jsou identifikovány postupem stanoveným v čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení a jsou přítomny ve směsích, ve zboží nebo v jakékoli homogenní části komplexního zboží v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.“;

2)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že nejpozději devět měsíců po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU přijímají přijme opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky EU pro každou skupinu produktů. Tato opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. [pozm. návrh 85]

Při výkonu přenesené pravomoci podle prvního pododstavce zohlední Komise připomínky výboru pro ekoznačku EU a jednoznačně zdůrazní, zdokumentuje a poskytne vysvětlivky k odůvodnění případných změn v konečném návrhu v porovnání s návrhem kritérií vyhotoveným po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU.“;

3)  Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem změny příloh.

Co se týká úpravy maximální výše poplatků podle přílohy III, Komise vezme v úvahu tu skutečnost, že poplatky musí pokrýt náklady na provoz systému.“;

4)  Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 86]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  Článek 16 se zrušuje.

VII.  Eurostat

55.  Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství(88)

Za účelem přizpůsobení nařízení (EHS) č. 3924/91 technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení:

—  aktualizací seznamu Prodcom a informací shromažďovaných pro jednotlivé položky,

—  přijetím podrobných prováděcích pravidel k čl. 3 odst. 3,

—  rozhodnutím o konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování u některých položek seznamu Prodcom,

—  stanovením podmínek souvisejících s obsahem dotazníků a pravidel, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky nebo informace z jiných zdrojů.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (EHS) č. 3924/91 se proto mění takto:

1)  V článku 2 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se aktualizuje seznam za účelem doplnění tohoto nařízení aktualizováním seznamu Prodcom a informace shromažďované informací shromažďovaných pro jednotlivé položky.“; [pozm. návrh 87]

2)  V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o podrobná prováděcí pravidla za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím podrobných prováděcích pravidel k odstavci 3 tohoto článku včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku.“; [pozm. návrh 88]

3)  V článku 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„S ohledem na některé položky seznamu Prodcom je však Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování.“; [pozm. návrh 89]

4)  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o tyto podmínky za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením těchto podmínek.“; [pozm. návrh 90]

5)  Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Zpracování výsledků

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o pravidla za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3.“; [pozm. návrh 91]

6)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 92]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 10 se zrušuje odstavec 3.

56.  Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství(89)

Za účelem přizpůsobení nařízení (EHS) č. 696/93 hospodářskému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny statistických jednotek výrobního systému, použitých kritérií a definic uvedených v příloze zmíněného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (EHS) č. 696/93 se proto mění takto:

1)  Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění zejména statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze za účelem jejich přizpůsobení hospodářskému a technickému pokroku.“; [pozm. návrh 93]

2)  Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 94]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 7 se zrušuje odstavec 3.

57.  Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách(90)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1165/98 ekonomickému a technickému vývoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny příloh uvedeného nařízení za účelem aktualizace seznamu proměnných, definic a dohodnutých forem předávaných proměnných,

—  změny seznamu činností,

—  doplnění uvedeného nařízení s ohledem na schválení a zavedení evropských programů výběrových šetření,

—  doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro hodnocení kvality proměnných, [pozm. návrh 95]

—  doplnění uvedeného nařízení o podmínky pro zabezpečení nezbytné kvality údajů,

—  doplnění uvedeného nařízení o podmínky pro zavedení evropského programu výběrových šetření,

—  doplnění uvedeného nařízení o použití dalších jednotek zjišťování,

—  doplnění uvedeného nařízení o seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů,

—  doplnění uvedeného nařízení o podmínky alokace v evropském programu výběrových šetření.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Řada pravomocí, které byly zapotřebí pouze pro přechodná opatření, je nyní neplatná.

Nařízení (ES) č. 1165/98 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění přílohy za účelem aktualizace seznamu proměnných, definic a dohodnutých forem předávaných proměnných.“;

2)  V čl. 4 odst. 2 písm. d) prvním pododstavci se druhý pododstavec nahrazuje tímto: [pozm. návrh 96]

„Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že dále upřesní způsob jejich schválení a zavedení.“; [pozm. návrh 97]

3)  V článku 10 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o kritéria za účelem doplnění tohoto nařízení upřesněním kritérií pro hodnocení kvality proměnných.“; [pozm. návrh 98]

4)  Článek 17 se zrušuje.

4a)  v článku 18 se zrušuje odstavec 3; [pozm. návrh 99]

5)  Vkládá se nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 100]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 101]

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku prvního pododstavce písm. d) druhého pododstavce, čl. 10 odst. 5, přílohy A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodů 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodů 8 a 9, přílohy B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, přílohy C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a přílohy D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 102]

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  Příloha A se mění takto:

i)  písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a) Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekcích B až E NACE Rev. 2 nebo případně na veškeré produkty uvedené v sekcích B až E CPA. Informace se nevyžadují u 37, 38.1, 38.2 a 39 NACE Rev. 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění seznam činností.“;

ii)  v písmenu b) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použít další jednotky zjišťování.“; [pozm. návrh 103]

iii)  v písmenu c) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o podmínky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zabezpečení nezbytné kvality údajů.“; [pozm. návrh 104]

iv)  v písmenu c) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“;

v)  v písmenu c) se bod 10 nahrazuje tímto:

„10. Informace o výrobních cenách a dovozních cenách (č. 310, 311, 312 a 340) se nevyžadují u těchto skupin nebo tříd NACE Rev. 2, případně CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 a 38.3. Informace o dovozních cenách (č. 340) se navíc nevyžadují u oddílů 09, 18, 33 a 36 CPA. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění seznam činností.“;

vi)  v písmenu d) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“; [pozm. návrh 105]

vii)  v písmenu f) se bod 8 nahrazuje tímto:

„8. S ohledem na proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d).“; [pozm. návrh 106]

viii)  v písmenu f) se bod 9 nahrazuje tímto:

„9. Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se navíc předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. S ohledem na rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.“; [pozm. návrh 107]

7)  Příloha B se mění takto:

i)  v písmenu b) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.“; [pozm. návrh 108]

ii)  v písmenu c) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. “

iii)  v písm. c) bodu 6 se zrušuje čtvrtý pododstavec;

iv)  v písmenu d) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Proměnné pro výrobu (č. 110, 115 a 116) a proměnnou „odpracované hodiny“ (č. 220) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“; [pozm. návrh 109]

9)  Příloha C se mění takto:

i)  v písmenu b) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.“; [pozm. návrh 110]

ii)  v písmenu c) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“;

iii)  v písm. c) bodu 4 se zrušuje poslední třetí pododstavec; [pozm. návrh 111]

iv)  v písmenu d) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Proměnné „obrat“ (č. 120) a „objem tržeb“ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“; [pozm. návrh 112]

v)  v písmenu g) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají do jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 „obrat“ a „deflátor tržeb / objem tržeb“ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o podmínky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek alokace v evropském programu výběrových šetření.“; [pozm. návrh 113]

10)  Příloha D se mění takto:

i)  v písmenu b) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.“; [pozm. návrh 114]

ii)  v písmenu c) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“;

iii)  v písm. c) bodu 4 se zrušuje třetí pododstavec;

iv)  v písmenu d) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Proměnná „obrat“ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“; [pozm. návrh 115]

v)  v písmenu e) se zrušuje čtvrtý pododstavec;

vi)  v písmenu  f) se zrušuje bod 6.

58.  Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce(91)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 530/1999 k zohlednění hospodářských a technických změn by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení o definice a členění informací, které mají být poskytovány, a kritéria pro hodnocení kvality statistik. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 116]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 530/1999, pokud jde o technický formát pro předávání výsledků, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 530/1999 se proto mění takto:

1)  V článku 6 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o definice za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením definic a členění informací, které mají být poskytovány podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“; [pozm. návrh 117]

2)  Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Předávání výsledků

Výsledky se předávají Komisi (Eurostatu) ve lhůtě osmnácti měsíců od konce sledovaného roku. Komise přijme vhodný technický formát pro předávání těchto výsledků prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.“;

3)  V článku 10 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o kritéria za účelem doplnění tohoto nařízení upřesněním kritérií pro hodnocení kvality statistik. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“; [pozm. návrh 118]

4)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 119]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 120]

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  Článek 11 se zrušuje.

6)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

59.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů(92)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 2150/2002 hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů o odpadech by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny uvedeného nařízení za účelem jeho přizpůsobení hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů,

—  změny zpracování a přenosu výsledků a přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách I, II a III uvedeného nařízení,

—  doplnění uvedeného nařízení stanovením minimálního požadavku na rozsah údajů podle oddílu 7 odst. 1 příloh I a II,

—  doplnění uvedeného nařízení vypracováním tabulky ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III zmíněného nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES(93) a stanovením podmínek pro kvalitu a přesnost.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Ustanovení týkající se přechodných opatření jsou zastaralá.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 2150/2002, pokud jde o vypracování výsledků, vhodný formát pro přenos výsledků a obsah strukturu a podrobné náležitosti zpráv o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 121]

Nařízení (ES) č. 2150/2002 se proto mění takto:

1)  V článku 1 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o vypracování za účelem doplnění tohoto nařízení vypracováním tabulky ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES*. [pozm. návrh 122]

____________________

* Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).“;

2)  Článek 3 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro kvalitu a přesnost.“; [pozm. návrh 123]

b)  v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„U každé položky uvedené v oddíle 8 (činnosti a domácnosti) přílohy I, jakož i u charakteristik stanovených v oddíle 3 a u každé položky v druzích činností uvedených v oddíle 8 bodě 2 přílohy II uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením minimálního požadavku na rozsah údajů.“;

3)  Články 4 a 5 se zrušují.

4)  Vkládají se nové články 5a a 5b, které znějí:

„Článek 5a

Přizpůsobení hospodářskému a technickému rozvoji

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o přizpůsobení za účelem změny tohoto nařízení jeho přizpůsobením hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů, jakož i zpracování a přenosu výsledků a přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách. [pozm. návrh 124]

Článek 5b

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4 a článku 5a je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 125]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4 a článku 5a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4 a článku 5a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Prováděcí opatření

Komise přijme prováděcí akty nutné k provádění tohoto nařízení, zejména k:

a)  dosažení výsledků v souladu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4, s přihlédnutím k ekonomickým strukturám a technickým podmínkám členského státu. Tyto prováděcí akty mohou každému členskému státu umožnit nevykazovat určité položky z rozpisu, za předpokladu prokazatelně omezeného dopadu na kvalitu statistických údajů. Ve všech případech, kdy budou uděleny výjimky, se vypočte celkový objem odpadů pro každou položku uvedenou v oddílu 2 bodu 1 a oddílu 8 bodu 1 přílohy I;

b)  stanovení vhodného formátu pro přenos výsledků ze strany členských států do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

c)  obsahu struktury a podrobných náležitostí zpráv o kvalitě podle oddílu 7 přílohy I a oddílu 7 přílohy II. [pozm. návrh 126]

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 7 odst. 2.“;

6)  V článku 7 se zrušuje odstavec 3.

7)  V článku 8 se zrušují odstavce 2 a 3.

8)  V příloze I oddílu 7 se zrušuje bod 1.

9)  V příloze II oddílu 7 se zrušuje bod 1.

60.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek(94)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 437/2003 hospodářskému a sociálnímu rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny charakteristiky sběru údajů a specifikací v přílohách uvedeného nařízení a o doplnění uvedeného nařízení stanovením jiných norem přesnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 437/2003, pokud jde o datové soubory pro předávání, popis kódů a prostředků používaných pro předávání výsledků, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 437/2003 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Každý členský stát sbírá statistické údaje týkající se těchto ukazatelů:

a)  cestující;

b)  zboží a poštovní zásilky;

c)  letové úseky;

d)  nabízená místa pro cestující;

e)  pohyby letadel.

Statistické ukazatele jednotlivých oblastí, nomenklatury pro jejich klasifikaci, četnost zjišťování a definice jsou uvedeny v přílohách.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění charakteristika sběru údajů a specifikace v přílohách.“

2)  Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Přesnost statistik

Sběr údajů se provádí vyčerpávajícím způsobem.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením jiných norem přesnosti.“; [pozm. návrh 127]

3)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Výsledky se předávají v podobě datových souborů podle přílohy I, jejichž popis stanoví Komise prostřednictvím prováděcího aktu.

Prostřednictvím prováděcího aktu stanoví Komise rovněž popis kódů a prostředků používaných pro předávání výsledků.

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.“;

4)  Článek 10 se zrušuje.

5)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a článku 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 128]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené čl. 3 odst. 1 a článku 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 a článku 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 11 se zrušuje odstavec 3.

61.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce(95)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 450/2003 hospodářskému a sociálnímu rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny uvedeného nařízení stanovením technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení, a to začleněním určitých ekonomických činností,

—  doplnění uvedeného nařízení určením ekonomických činností, u nichž mají být rozčleněny údaje, a ekonomických činností, u nichž má být rozčleněn index,

—  doplnění uvedeného nařízení stanovením rozdílných kritérií kvality a metodiky, která má být použita na řetězení indexu,

—  doplnění uvedeného nařízení přijetím opatření týkajících se poskytnutí údajů na základě výsledků studií proveditelnosti. [pozm. návrh 129]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 450/2003, pokud jde o obsah strukturu a podrobné náležitosti zprávy o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 130]

Nařízení (ES) č. 450/2003 se proto mění takto:

1)  V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o kterými provede změny přílohy za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení.“; [pozm. návrh 131]

2)  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, jimiž se mění toto nařízení, pokud jde o změny za účelem začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE Rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10.“; [pozm. návrh 132]

3)  Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Rozčlenění proměnných

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde za účelem doplnění tohoto nařízení o určení rozdělení podle ekonomických činností definovaných sekcemi NACE Rev. 2 a dalším členěním, ne však za úroveň oddílů NACE Rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, u nichž se přihlíží k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. [pozm. návrh 133]

Indexy nákladů práce se stanovují samostatně pro tyto tři kategorie nákladů práce:

a)  celkové náklady práce;

b)  mzdy a platy definované odkazem na položku D.11 přílohy II nařízení (ES) č. 1726/1999;

c)  sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem s připočtením daní hrazených zaměstnavatelem bez subvencí ve prospěch zaměstnavatele, definované součtem položek D.12 a D.4 bez D.5 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999.

2.  Stanoví se index odhadující celkové náklady práce s vyloučením prémií, pokud jsou prémie definovány položkou D.11112 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999, členěný podle ekonomických činností definovaných Komisí a založených na klasifikaci NACE Rev. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o určení za účelem doplnění tohoto nařízení určením těchto ekonomických činností, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti definovaným stanoveným v článku 10. [pozm. návrh 134]

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením metodologie, která má být použita na řetězení indexu.“ [pozm. návrh 135]

4)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Kvalita

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozdílných kritérií kvality. Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat tato kritéria kvality. [pozm. návrh 136]

2.  Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje obsah strukturu a podrobnou formu zpráv prostřednictvím prováděcího aktu prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.“; [pozm. návrh 137]

4a)  Článek 9 se zrušuje. [pozm. návrh 138]

5)  Článek 10 se mění takto:

a)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Komise přijme opatření na základě výsledků studií proveditelnosti prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o poskytování údajů uvedených v odstavci  2. Tato opatření dodrží tohoto článku, a to na základě výsledků studií proveditelnosti uvedených v tomto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci dodržují zásadu efektivnosti nákladů definovanou v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009, včetně co nejmenšího zatížení respondentů.“; [pozm. návrh 139]

b)  odstavec 6 se zrušuje.

6)  Článek 11 se zrušuje.

7)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a článku 4 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 140]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a článku 4 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 141]

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a článku 4 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 142]

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

8)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

9)  V příloze se zrušuje bod 3.

62.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti(96)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 808/2004 hospodářskému a technickému rozvoji, zejména s ohledem na obsah modulů, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění modulů podle uvedeného nařízení s ohledem na výběr a zadání, úpravy a změny témat modulů a jejich proměnných, rozsah pokrytí, referenční období a rozdělení proměnných, periodicitu a rozvrh poskytování údajů a lhůty pro předání výsledků.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 808/2004 se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Přenesené pravomoci

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o doplnění modulů tohoto nařízení týkající se výběru a zadání, úpravy a změny témat modulů a jejich proměnných, rozsahu pokrytí, referenčních období a rozdělení proměnných, periodicity a rozvrhu poskytování údajů a lhůt pro předání výsledků.

Tyto akty v přenesené pravomoci jsou podmíněny hospodářskými a technickými změnami a zohledňují zdroje, které mají členské státy k dispozici, míru zatížení respondentů, technickou a metodologickou proveditelnost a spolehlivost výsledků.

2.  Akty v přenesené pravomoci se přijímají nejméně devět měsíců před začátkem období zjišťování.“;

2)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 143]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 9 se zrušuje.

4)  V příloze I se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Délka trvání a periodicita poskytování údajů

Statistiky budou poskytovány jednou ročně po dobu až patnácti referenčních let ode dne 20. května 2004. Ne všechny proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a dohodnuta v rámci aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 8 odst. 1.“

5)  V příloze II se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Časový rámec a periodicita poskytování údajů

Statistiky budou poskytovány jednou ročně po dobu až patnácti referenčních let ode dne 20. května 2004. Ne všechny proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a dohodnuta v rámci aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 8 odst. 1.“.

63.  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů(97)

Aby byla zajištěna kvalita čtvrtletních nefinančních účtů pro Unii a pro eurozónu, které jsou sestavovány podle nařízení (ES) č. 1161/2005, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny uvedeného nařízení za účelem úpravy časového plánu pro předávání určitých položek,

—  změny uvedeného nařízení za účelem úpravy přizpůsobení podílu souhrnu Unie, [pozm. návrh 144]

—  doplnění uvedeného nařízení o časový plán pro předávání určitých položek uvedených v příloze o rozhodnutí požadovat rozpis operací uvedených v příloze podle odpovídajícího sektoru a o společné normy kvality.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1161/2005 se proto mění takto:

1)  Článek 2 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o časový plán za účelem doplnění tohoto nařízení na základě upřesnění časového plánu pro předávání každé z položek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G a případné rozhodnutí požadovat stanovení požadavku na rozpis operací uvedených v příloze podle odpovídajícího sektoru. Toto rozhodnutí Tento akt v přenesené pravomoci bude přijato přijat až poté, co Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení v souladu s článkem 9.“; [pozm. návrh 145]

b)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se mění odstavec 3 za účelem úpravy doby předání uvedené ve zmíněném odstavci nejvíce o pět dní.“;

ba)  odstavec 5 se zrušuje. [pozm. návrh 146]

2)  V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se mění odstavec 1 tohoto článku, pokud jde o podíl za účelem přizpůsobení (1%) podílu souhrnu Unie.“; [pozm. návrh 147]

3)  V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o přijetí za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality. [pozm. návrh 148]

Členské státy přijmou veškerá potřebná opatření k zajištění postupného zlepšování kvality předávaných údajů za účelem splnění těchto společných norem kvality.“;

4)  Vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 149]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 150]

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  V článku 8 se zrušuje odstavec 3.

64.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích(98)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1552/2005 k zohlednění hospodářského a technického vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení:

—  rozšířením definice statistické jednotky,

—  stanovením požadavků na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikosti výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobných specifikací kategorií NACE Rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit,

—  stanovením zvláštních údajů, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání,

—  stanovením požadavků na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro evropské statistiky týkající se odborného vzdělávání v podnicích a opatření nutných pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů,

—  určením prvního sledovaného roku a opatření nezbytných pro shromažďování, přenos a zpracování údajů.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1552/2005, pokud jde o strukturu zpráv o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 1552/2005 se proto mění takto:

1)  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. S ohledem na zvláštní vnitrostátní rozdělení podniků podle velikosti a na vývoj potřeb dané politiky mohou členské státy rozšířit definici statistické jednotky ve své zemi.

Komisi je mimoto svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízením přijetím rozšíření této definice, pokud by takové rozšíření podstatně zlepšilo reprezentativnost a kvalitu výsledků zjišťování v dotčených členských státech.“; [pozm. návrh 151]

2)  V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví požadavky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikost velikosti výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobné specifikace podrobných specifikací kategorií NACE Rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit.“; [pozm. návrh 152]

3)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o zvláštní údaje za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních údajů, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání.“; [pozm. návrh 153]

4)  Článek 9 se mění takto:

a)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o požadavky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro evropské statistiky týkající se odborného vzdělávání v podnicích a veškerá přijetím veškerých opatření nutná nutných pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů.“; [pozm. návrh 154]

b)  doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5. Komise stanoví strukturu Při vypracovávání zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 se členské státy řídí požadavky na kvalitu a veškerými dalšími opatřeními stanovenými v souladu s článkem 4. S cílem posoudit kvalitu poskytnutých údajů používají formát, který stanoví Komise prostřednictvím prováděcího aktu prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2.“; [pozm. návrh 155]

5)  V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o určení za účelem doplnění tohoto nařízení určením prvního sledovaného roku, pro který se budou údaje shromažďovat.“; [pozm. návrh 156]

6)  V článku 13 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se doplňuje toto nařízení za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje, pokud jde o shromažďování, přenos a zpracování údajů.“;

7)  Vkládá se nový článek 13a, který zní:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 157]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2 a článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2 a článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

8)  V článku 14 se zrušuje odstavec 3.

65.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech(99)(100)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1893/2006 technologickému a hospodářskému rozvoji a přizpůsobení NACE Rev. 2 jiným hospodářským a sociálním statistikám by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1893/2006 se proto mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha s cílem zohlednit technický nebo hospodářský rozvoj nebo přizpůsobit NACE Rev. 2 jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.“

2)  Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 7 se zrušuje odstavec 3.

66.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS)(101)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 458/2007 technologickému a hospodářskému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení aktualizací pravidel šíření údajů a o jeho doplnění stanovením prvního roku sběru údajů a přijetím opatření týkajících se podrobné klasifikace příslušných údajů a používaných definic. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 458/2007 se proto mění takto:

1)  V článku 5 se zrušuje odstavec 2.

2)  V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se stanoví první rok za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením prvního roku, za který mají být sbírány úplné údaje, a přijímají opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů a používaných definic. [pozm. návrh 158]

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se mění toto nařízení za účelem aktualizace pravidel šíření údajů.“;

3)  Vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3 a příloze I bodě 1.1.2.4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 159]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3 a příloze I bodě 1.1.2.4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 3 a přílohy I bodu 1.1.2.4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 8 se zrušuje odstavec 3.

5)  V příloze I se bod „1.1.2.4 Ostatní příjmy“ nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem poskytnutí příslušných údajů (v souvislosti s podrobnou klasifikací).“;

67.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací(102)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 716/2007 ekonomickému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny definic v přílohách I a II a úrovně podrobnosti členění v příloze III a o doplnění uvedeného nařízení o opatření týkající se vnitřní a vnější statistiky o zahraničních afilacích a o společné normy kvality. [pozm. návrh 160]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

V zájmu zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 716/2007 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení obsahu a periodicity zpráv o kvalitě. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 716/2007 se proto mění takto:

1)  V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se mění definice v přílohách I a II a úroveň podrobnosti členění v příloze III.

Zejména je třeba zohlednit zásadu, podle které přínosy těchto opatření musí převažovat nad náklady s nimi spojenými, a také zásadu, že jakoukoliv další finanční zátěž pro členské státy nebo podniky je nutné udržet v rozumných mezích.“

2)  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o nezbytná za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením nezbytných opatření pro vnitřní a vnější statistiku o zahraničních afilacích přijatá přijatých na základě závěrů z pilotních studií. [pozm. návrh 161]

Zejména je třeba zohlednit zásadu, podle které přínosy těchto opatření musí převažovat nad náklady s nimi spojenými, a také zásadu, že jakoukoliv další finanční zátěž pro členské státy nebo podniky je nutné udržet v rozumných mezích.“;

3)  V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o společné normy za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality uvedených v odstavci 1.“; [pozm. návrh 162]

4)  Článek 9 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  mezi písmeny a) a b) se zrušuje slovo „a“;

ii)  doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c) stanovení obsahu struktury, podrobné formy a periodicity zpráv o kvalitě uvedených v čl. 6 odst. 2.“; [pozm. návrh 163]

b)  odstavec 2 se zrušuje.

5)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 164]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 165]

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 166]

___________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 10 se zrušuje odstavec 3.

68.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících(103)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 862/2007 technologickému a hospodářskému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení k aktualizaci některých definic a o jeho doplnění stanovením seskupování údajů a možností dalšího členění a pravidel pro normy přesnosti a kvality. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 862/2007 se proto mění takto:

1)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice uvedené v čl. 2 odst. 1.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o: [pozm. návrh 167]

a)  definice kategorií skupin země narození, země předchozího místa obvyklého pobytu, země příštího místa obvyklého pobytu a skupin státního občanství stanovených v čl. 3 odst. 1;

b)  definice kategorií důvodů pro vydání povolení, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. a);

c)  definice dalších členění a úrovní členění, která se mají uplatnit u proměnných, jak je uvedeno v článku 8;

d)  stanovení pravidel týkajících se norem přesnosti a kvality.“

2)  V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

3)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9a je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 168]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 11 se zrušuje odstavec 3.

69.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování(104)

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1445/2007 k zohlednění ekonomických a technických změn s ohledem na výpočet a zveřejňování informací o paritách kupní síly by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení k úpravě definic a změny základních položek v příloze II a o doplnění uvedeného nařízení o kritéria kvality. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

V zájmu zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1445/2007 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí struktury zpráv o kvalitě. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 1445/2007 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice uvedené v odstavci 1 a seznam základních položek v příloze II k zohlednění ekonomických a technických změn za podmínky, že to nevyžaduje neúměrný nárůst nákladů členských států.“; [pozm. návrh 169]

2)  Článek 7 se mění takto:

a)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o společná kritéria za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných kritérií, na nichž je založena kontrola kvality uvedená v odstavci 1.“; [pozm. návrh 170]

b)  doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5. Komise přijme stanoví strukturu a podrobnou formu zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 3 a upřesněných bodě 5.3 přílohy I prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.“; [pozm. návrh 171]

3)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 172]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 173]

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 174]

___________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 11 se zrušuje odstavec 3.

5)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

70.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93(105)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 177/2008 hospodářskému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny seznamu údajů zapisovaných do registru, jejich definic a pravidel kontinuity v příloze uvedeného nařízení, a o doplnění zmíněného nařízení o společné normy kvality registrů hospodářských subjektů a pravidla pro aktualizaci registrů, a určením o určení toho, v jakém rozsahu se do registrů zapisují určité podniky a skupiny podniků, a upřesněním o upřesnění jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 175]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 177/2008 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o obsah a periodicitu zpráv o kvalitě. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 177/2008 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se stanoví to za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozsahu, v jakém rozsahu se do registrů zapisují podniky zaměstnávající méně než půl osoby a plně rezidentní skupiny podniků, které nemají význam pro statistiky členských států, a definice jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách.“; [pozm. návrh 176]

2)  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se mění příloha za účelem aktualizace seznamu údajů zapisovaných do registru, jejich definic a pravidel kontinuity, při zohlednění zásady, že přínos aktualizace musí převyšovat náklady, a zásady, že dodatečné zdroje, které členské státy nebo podniky použijí, zůstávají v přiměřených mezích.“;

3)  V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o společné normy kvality za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality registrů hospodářských subjektů uvedených v odstavci 1. [pozm. návrh 177]

Komise přijme rozhodnutí týkající se obsahu struktury, podrobné formy a periodicity zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 prostřednictvím prováděcího aktu prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 16 odst. 2. [pozm. návrh 178]

Komise přihlíží k nákladům na sestavování údajů.“

4)  V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o pravidla za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro aktualizaci registrů.“; [pozm. návrh 179]

5)  V článku 15 se zrušuje odstavec 1.

6)  Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 180]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 181]

___________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 16 se zrušuje odstavec 3.

71.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků(106)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 295/2008 hospodářskému a technickému vývoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení:

—  s ohledem na rozsah, seznam ukazatelů, sledované období, šetřené činnosti a požadavky na kvalitu flexibilního modulu,

—  o opatření, která jsou nezbytná na základě vyhodnocení pilotních studií,

—  o národní výsledky vypracované členskými státy,

—  s ohledem na sledované období u určitých modulů,

—  s ohledem na přezkum pravidel pro označení CETO a rozdělení členských států do skupin,

—  aktualizací seznamů ukazatelů a předběžných výsledků,

—  s ohledem na frekvenci sestavování statistik,

—  s ohledem na první sledovaný rok pro sestavení výsledků,

—  doplnění uvedeného nařízení předáváním předběžných výsledků nebo odhadů pro oddíl 66 NACE Rev. 2,

—  s ohledem na členění výsledků, zejména klasifikace, které je třeba použít, a kombinace velikostních skupin,

—  aktualizací lhůt pro předávání údajů,

—  přizpůsobením členění činností změnám nebo revizím klasifikace NACE a členění produktů změnám nebo revizím klasifikace CPA, změnou spodní hranice sledovaného souboru,

—  o kritéria pro hodnocení kvality.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 295/2008 se proto mění takto:

1)  V čl. 3 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Použití flexibilního modulu uvedeného v odst. 2 písm. j) se naplánuje v úzké spolupráci s členskými státy. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o jeho rozsah, seznam za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozsahu flexibilního modulu, jeho seznamu ukazatelů, sledované sledovaného období, šetřené činnosti šetřených činností a požadavky požadavků na kvalitu. Akt v přenesené pravomoci se přijme alespoň dvanáct měsíců před začátkem sledovaného období. [pozm. návrh 182]

Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zátěž podniků a náklady pro členské státy.“;

2)  V článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření nezbytná nezbytných na základě vyhodnocení pilotních studií.“; [pozm. návrh 183]

3)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Za účelem sestavování agregovaných statistik Unie vypracují členské státy národní výsledky podle úrovní členění klasifikace NACE Rev. 2 stanovených v přílohách tohoto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením příslušných úrovní klasifikace NACE Rev. 2.“; [pozm. návrh 184]

4)  Článek 8 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Výsledky se předávají ve vhodném technickém formátu ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o sledované za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením sledovaného období pro moduly uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j), a přičemž tato lhůta nepřesáhne 18 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak je stanoveno v oddíle 9 přílohy IX. Malé množství odhadovaných předběžných výsledků se dále předá ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. která se stanoví uvedeným postupem Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením období pro moduly stanovené uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), a přičemž tato lhůta nepřesáhne 10 měsíců. [pozm. návrh 185]

U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta pro předběžné výsledky 18 měsíců.“;

b)  v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o přezkum za účelem doplnění tohoto nařízení prostřednictvím přezkumu pravidel pro označení CETO a rozdělení rozdělením členských států do skupin, a to do 29. dubna 2013 a následně každých pět let.“; [pozm. návrh 186]

5)  V článku 11 se zrušuje odstavec 2.

6)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o: [pozm. návrh 187]

a)  aktualizaci seznamu ukazatelů a předběžných výsledků, pokud z takové aktualizace po kvantitativním hodnocení nevyplývá ani zvýšení počtu šetřených jednotek, ani zvýšení zátěže u jednotek, které by bylo neúměrné vzhledem k očekávaným výsledkům (články 4 a 8 a příloha I oddíl 6, příloha II oddíl 6, příloha III oddíl 6 a příloha IV oddíl 6);

b)  frekvenci sestavování statistik (článek 3);

c)  první sledovaný rok pro sestavení výsledků (článek 8 a příloha I oddíl 5);

d)  členění výsledků, zejména klasifikací, které je třeba použít, a kombinací velikostních skupin (článek 7 a příloha VIII oddíl 4 odst. 2 a 3, příloha IX oddíl 8 odst. 2 a 3 a příloha IX oddíl 10);

e)  aktualizaci lhůt pro předávání údajů (článek 8 a příloha I oddíl 8 odst. 1 a příloha VI oddíl 7);

f)  přizpůsobení členění činností změnám nebo revizím klasifikace NACE a členění produktů změnám nebo revizím klasifikace CPA;

g)  změny spodní hranice pro sledované soubory (příloha VIII oddíl 3)

h)  kritéria pro hodnocení kvality (článek 6 a příloha I oddíl 6, příloha II oddíl 6, příloha III oddíl 6 a příloha IV oddíl 6).

Článek 11b

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, příloze I oddílech 5 a 6 a oddíle 8 odst. 1 a 2 přílohy I, oddíle 6 příloh II, III a IV, příloze VI oddíle 7 přílohy VI, příloze VIII oddíle 3 a oddíle 4 odst. 2 a 3 přílohy VIII, příloze IX oddíle 8 odst. 2 a 3 a oddíle 10 odst. 2 přílohy IX je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 188]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, příloze I oddílech 5 a 6 a oddíle 8 odst. 1 a 2, oddíle 6 příloh II, III a IV, příloze VI oddíle 7, příloze VIII oddíle 3 a oddíle 4 odst. 2 a 3, příloze IX oddíle 8 odst. 2 a 3 a oddíle 10 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, přílohy I oddílů 5 a 6 a oddílu 8 odst. 1 a 2 přílohy I, oddílu 6 příloh II, III a IV, přílohy VI oddílu 7, přílohy VIII VI, oddílu 3 a oddílu 4 odst. 2 a 3, přílohy IX VIII, oddílu 8 odst. 2 a 3 a oddílu 10 odst. 2 přílohy IX vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví ve lhůtě dvou tří měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce.“ [pozm. návrh 189]

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

8)  Příloha I se mění takto:

a)  oddíly 5 a 6 se nahrazují tímto:

„ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění v oddílu 9. Komisi je však svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o první sledovaný rok za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením prvního sledovaného roku, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE Rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66. [pozm. návrh 190]

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy stanovené v článku 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením základních ukazatelů.“; [pozm. návrh 191]

b)  oddíl 8 se mění takto:

i)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1 Výsledky se předávají do osmnácti měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou tříd činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pro třídy činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o lhůty za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením lhůt pro předání výsledků tříd činností ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE Rev. 2.“; [pozm. návrh 192]

ii)  v odstavci 2 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE Rev. 2). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením předání předběžných výsledků nebo odhadů pro oddíl 66 NACE Rev. 2.“; [pozm. návrh 193]

9)  V příloze II se oddíl 6 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.“; [pozm. návrh 194]

10)  V příloze III se oddíl 6 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.“; [pozm. návrh 195]

11)  V příloze IV se oddíl 6 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.“; [pozm. návrh 196]

12)  V příloze VI se oddíl 7 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 7

Předávání výsledků

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o lhůtu za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením lhůty pro předání výsledků, která nesmí překročit deset měsíců od konce sledovaného roku.“; [pozm. návrh 197]

13)  Příloha VIII se mění takto:

a)  v oddíle 3 se pátá věta nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijmout přijímat na základě této studie akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o změny za účelem změny tohoto nařízení změnou spodní hranice sledovaného souboru.“; [pozm. návrh 198]

b)  v oddíle 4 odst. 2 a 3 tabulce „Členění obratu podle typu produktů“ se věta ve sloupci „Poznámka“ nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením členění obratu podle produktů.“; [pozm. návrh 199]

14)  Příloha IX se mění takto:

a)  v oddíle 8 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, že některé výsledky, které budou rozčleněny také na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny. [pozm. návrh 200]

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, že některé výsledky, které budou rovněž rozčleněny rozčleněny také podle právní formy až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.; [pozm. návrh 201]

b)  v oddíle 10 se na konci odstavce 2 subsekce „Zvláštní agregované statistiky“ nahrazuje tímto:

„Zvláštní agregované statistiky

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Unie týkající demografie podniků pro sektor informačních a komunikačních technologií, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 11b, pokud jde o řadu za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením řady zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE Rev. 2, které mají být předávány.“. [pozm. návrh 202]

72.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93(107)(108)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 451/2008 technologickému a hospodářskému rozvoji a jiným hospodářským a sociálním klasifikacím by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 451/2008 se proto mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha za účelem:

a)  zohlednění technologického a hospodářského rozvoje;

b)  jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.“

2)  Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 7 se zrušuje odstavec 3.

73.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení(109)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 452/2008 vývoji politiky nebo technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení s ohledem na výběr a určení témat statistik a jejich sledovaných parametrů, rozpis parametrů, sledované období a lhůty pro předávání výsledků, požadavky na kvalitu, včetně požadované přesnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 452/2008 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o rámec pro podávání zpráv o kvalitě. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 452/2008 se proto mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a 6a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o: [pozm. návrh 203]

a)  výběr a určení témat v jednotlivých oblastech a jejich sledovaných parametrů v závislosti na politických nebo technických potřebách;

b)  rozpis parametrů;

c)  sledované období a lhůty pro předávání výsledků;

d)  požadavky na kvalitu, včetně požadované přesnosti.

Pokud tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují výrazné rozšíření stávajícího sběru údajů nebo nový sběr údajů či zjišťování, vycházejí akty v přenesené pravomoci z analýzy nákladů a přínosů, která se provádí v rámci souborné analýzy účinků a dopadů a která zohledňuje přínos těchto opatření, náklady, které ponesou členské státy, a zátěž respondentů.

Komise přijme opatření týkající se rámce pro podávání zpráv o kvalitě prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 7 odst. 2.“

2)  Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 204]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 7 se zrušuje odstavec 3.

74.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství(110)

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 453/2008 s ohledem na poskytování čtvrtletní statistiky volných pracovních míst by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení vymezením pojmů „aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče“ a „stanovená lhůta“, stanovením konkrétních referenčních dnů, stanovením rámce pro studie proveditelnosti a přijetím vhodných aktů na základě výsledků těchto studií. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 453/2008, pokud jde o formát pro předávání údajů a metadat, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 453/2008 se proto mění takto:

1)  Článek 2 se mění takto:

a)  bod 1 se nahrazuje tímto:

„1. „volným pracovním místem“ placené místo, které je nově vytvořené, neobsazené nebo které se má brzy uvolnit a:

a)  v případě kterého zaměstnavatel podniká aktivní kroky a je připraven podniknout další kroky k nalezení vhodného uchazeče, který není zaměstnancem podniku, a

b)  v případě kterého má zaměstnavatel v úmyslu obsadit ho buď okamžitě, nebo v rámci stanovené lhůty.

Předávané statistiky volitelně rozlišují volná pracovní místa na dobu určitou a volná pracovní místa na dobu neurčitou.“;

b)  doplňuje se nový druhý pododstavec, který zní:

„Pro účely bodu 1 prvního pododstavce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se vymezují pojmy za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením pojmů „aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče“ a „stanovená lhůta.“ [pozm. návrh 205]

2)  V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Členské státy sestavují čtvrtletní údaje ke konkrétním referenčním dnům. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se stanoví tyto konkrétní referenční dny za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením konkrétních referenčních dnů.“ [pozm. návrh 206]

3)  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se stanoví datum za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením data prvního referenčního čtvrtletí a lhůty pro předávání údajů, které platí pro členské státy. Současně se předávají veškeré revize čtvrtletních údajů za předchozí čtvrtletí.

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje a metadata ve v technickém formátu, který Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu prováděcích aktů, a uvádějí informace o jejich zdroji. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 3.“ [pozm. návrh 207]

4)  V článku 7 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o příslušný rámec za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením příslušného rámce pro vypracování série studií proveditelnosti. [pozm. návrh 208]

Tyto studie podniknou členské státy, které mají problémy s poskytováním údajů týkajících se:

a)  jednotek s méně než deseti zaměstnanci nebo

b)  těchto činností:

i)  veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení,

ii)  vzdělávání,

iii)  zdravotní a sociální péče,

iv)  kulturních, zábavních a rekreačních činností,

v)  činností organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a poskytování ostatních osobních služeb.

2.  Členské státy, které podnikají studie proveditelnosti, předloží zprávu o výsledcích těchto studií do dvanácti měsíců od vstupu aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci l v platnost.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se doplňuje toto nařízení přijetím nezbytných opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici výsledky studií proveditelnosti, a v rozumném časovém rámci po dohodě s členskými státy.“

5)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 209]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 9 se zrušuje odstavec 2.

75.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů(111)

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 763/2008 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení stanovením následujících referenčních roků a přijetím programu statistických údajů a metadat. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 763/2008 se proto mění takto:

1)  Článek 5 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Každý členský stát určí referenční datum. Toto referenční datum musí spadat do roku určeného na základě tohoto nařízení (dále jen „referenční rok“). Prvním referenčním rokem je rok 2011.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel následujících referenčních roků. Referenční rok spadá na počátek každého desetiletí.“; [pozm. návrh 210]

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením programu statistických údajů a metadat, které mají být předávány, za účelem pro splnění požadavků tohoto nařízení.“ [pozm. návrh 211]

2)  V článku 7 se zrušuje odstavec 2.

3)  Vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 212]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 1 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 8 se zrušuje odstavec 3.

76.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice(112)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1099/2008 technickému pokroku a novým potřebám by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny seznamu zdrojů údajů a příslušných vysvětlivek nebo definic uvedených ve zmíněném nařízení,

—  změny opatření týkajících se předávání národních statistik podle uvedeného nařízení,

—  doplnění uvedeného nařízení o roční statistiky o jaderné energii,

—  doplnění uvedeného nařízení o statistiky o obnovitelných zdrojích energie a konečné spotřebě energie.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1099/2008 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění seznam zdrojů údajů.“;

2)  V článku 4 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Příslušné vysvětlivky k použitým technickým pojmům nebo definice použitých technických pojmů jsou uvedeny v jednotlivých přílohách a rovněž v příloze A (Vysvětlivky k terminologii).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem bližšího vysvětlení terminologie změny tohoto nařízení s cílem vysvětlit terminologii přidáním příslušných odkazů na NACE poté, co vstoupí v platnost revidovaná klasifikace NACE. [pozm. návrh 213]

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění údaje, které mají být předávány, a příslušné vysvětlivky nebo definice.“;

3)  V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění opatření týkající se předávání národních statistik.“;

4)  V článku 8 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o soubor za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením souboru ročních statistik o jaderné energii.“; [pozm. návrh 214]

5)  Článek 9 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o soubor za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením souboru statistických údajů o obnovitelných zdrojích energie a soubor statistických údajů o konečné spotřebě energie.“; [pozm. návrh 215]

b)  odstavec 3 se zrušuje.

6)  V článku 10 se zrušuje odstavec 1.

7)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 9 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 216]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 9 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 9 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

8)  V článku 11 se zrušuje odstavec 2.

9)  V příloze A bodě 2 se zrušuje „Poznámka“.

77.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci(113)

Aby se zlepšilo uplatňování nařízení (ES) č. 1338/2008, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o jeho doplnění stanovením proměnných, definic a klasifikace témat, na které se vztahují přílohy I až V, a jejich rozčlenění, jakož i referenčních období, intervalů a lhůt pro poskytování údajů a poskytování metadat. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1338/2008 se proto mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Kdykoliv je zamýšleno přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, provede se analýza nákladů a přínosů, přičemž se zohlední přínos dostupnosti údajů ve vztahu k nákladům na sběr údajů a zatížení členských států.“;

2)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Členské státy předávají údaje a metadata požadované podle tohoto nařízení v elektronické podobě v souladu s normou pro výměnu údajů dohodnutou mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy.

Údaje jsou poskytovány ve stanovených lhůtách a intervalech a týkají se stanovených referenčních období uvedených v příslušných přílohách nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a doplněním tohoto nařízení.“; [pozm. návrh 217]

3)  V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví: [pozm. návrh 218]

a)  charakteristiky, jmenovitě proměnné, definice a klasifikace témat, na které se vztahují přílohy I až V;

b)  rozčlenění charakteristik;

c)  referenční období, intervaly a lhůty pro poskytování údajů;

d)  poskytování metadat.

Tyto akty zohlední zejména článek 5, čl. 6 odst. 2 a 3 a čl. 7 odst. 1 a dále dostupnost, vhodnost a právní souvislosti stávajících zdrojů údajů Unie po prověření všech zdrojů souvisejících s příslušnými oblastmi a tématy.“

4)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 a v písmenech c), d) a e) příloh I, II, III, IV a V je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 219]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 a v písmenech c), d) a e) příloh I, II, III, IV a V kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 a písmen c), d) a e) příloh I, II, III, IV a V vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

6)  Příloha I se mění takto:

a)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) Referenční období, intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje z EHIS se poskytují každých pět let; pro jiný sběr údajů, jako například údajů o nemocnosti nebo úrazech a zraněních, a v případě některých zvláštních modulů šetření může být nutná jiná frekvence. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“; [pozm. návrh 220]

b)  v písmenu d) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Není nutné, aby byla při každém poskytování údajů zahrnuta všechna témata. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“; [pozm. návrh 221]

c)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) Metadata

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se charakteristik šetření a jiných použitých zdrojů, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“ [pozm. návrh 222]

7)  Příloha II se mění takto:

a)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) Referenční období, intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“; [pozm. návrh 223]

b)  v písmenu d) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“; [pozm. návrh 224]

c)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) Metadata

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se popisu zdrojů údajů a použité kompilace, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“; [pozm. návrh 225]

8)  Příloha III se mění takto:

a)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) Referenční období, intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději 24 měsíce po skončení referenčního roku. Předběžné nebo odhadované údaje mohou být poskytnuty dříve. U případů souvisejících s obecným ohrožením mohou být dodatečně zavedeny zvláštní sběry údajů, a to buď pro všechny příčiny, nebo pro specifické příčiny smrti.“; [pozm. návrh 226]

b)  v písmenu d) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“; [pozm. návrh 227]

c)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) Metadata

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“; [pozm. návrh 228]

9)  Příloha IV se mění takto:

a)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) Referenční období, intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději osmnáct měsíců po skončení referenčního roku.“; [pozm. návrh 229]

b)  v písmenu d) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“; [pozm. návrh 230]

c)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) Metadata

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, hlášeného počtu pracovních úrazů a případně údajů týkajících se výběrového souboru a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“; [pozm. návrh 231]

10)  Příloha V se mění takto:

a)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) Referenční období, intervaly a lhůty pro poskytování údajů

U nemocí z povolání se statistické údaje poskytují každoročně a předkládají se nejpozději patnáct měsíců po skončení referenčního roku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se referenčních období, intervalů a lhůt pro poskytování jiných souborů údajů.“; [pozm. návrh 232]

b)  v písmenu d) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření týkající týkajících se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“; [pozm. návrh 233]

c)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

e) Metadata

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“. [pozm. návrh 234]

78.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů(114)

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1185/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny požadavků týkajících se zpráv o kvalitě uvedených v oddíle 6 příloh I a II a seznamu látek, které mají být sledovány, a jejich klasifikace do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III a o doplnění uvedeného nařízení o vymezení pojmu „ošetřená plocha“ v oddíle 2 přílohy II. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1185/2009 se proto mění takto:

1)  Článek 5 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se zrušuje druhý pododstavec;

b)  vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se mění požadavky týkající se předkládání zpráv o kvalitě uvedené v oddíle 6 příloh I a II.“

c)  odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se doplňuje oddíl 2 přílohy II s ohledem na definici „ošetřené plochy“.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se mění seznam látek, které mají být sledovány, a jejich klasifikace do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III, a to pravidelně, avšak nejméně každých pět let.“;

2)  Vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1a, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 235]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1a, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 1a, 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 6 se zrušuje odstavec 3.

VIII.  Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

79.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů(115)

Za účelem rozhodnutí o platnosti mezinárodních účetních standardů vypracovaných Radou pro mezinárodní účetní standardy v rámci Unie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení (ES) č. 1606/2002. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1606/2002 se proto mění takto:

1)  Článek 3 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, pokud jde o platnost za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením platnosti mezinárodních účetních standardů v rámci Unie (dále jen „přijaté mezinárodní účetní standardy“). [pozm. návrh 236]

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro stabilitu finančních trhů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 5b.“; [pozm. návrh 237]

b)  odstavec 3 se zrušuje.

1a)  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Pro každé účetní období, které začíná dnem 1. ledna 2005 nebo později, sestaví společnosti řídící se právem členského státu své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými podle čl. 3 odst. 1, pokud jsou k rozvahovému dni jejich cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/65/EU.“ [pozm. návrh 238]

1b)  Článek 5 se nahrazuje tímto:

Článek 5

Možnosti s ohledem na roční účetní závěrky a společnosti bez veřejně obchodovaných cenných papírů

Členské státy mohou povolit nebo požadovat,

a)  aby společnosti uvedené v článku 4 sestavovaly své účetní závěrky

b)  společnosti jiné než uvedené v článku 4 sestavovaly své konsolidované účetní závěrky nebo roční účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými podle čl. 3 odst. 1.“ [pozm. návrh 239]

2)  Vkládají se nové články 5a a 5b, které znějí:

„Článek 5a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 240]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 241]

Článek 5b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 5a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek. [pozm. návrh 242]

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Články Článek 6 a 7 se zrušují zrušuje. [pozm. návrh 243]

3a)  Článek 7 se nahrazuje tímto:

Článek 7

Vykazování a koordinace

1.  Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o stavu aktivních projektů IASB a jakýchkoli souvisejících dokumentů vypracovaných IASB pro koordinaci postojů a pro usnadnění diskusí týkajících se přijímání standardů, které mohou vyplývat z těchto projektů a dokumentů.

2.  Pokud Komise zamýšlí nenavrhnout přijetí určitého standardu, uvědomí o tom řádně a včas Evropský parlament a Radu.“ [pozm. návrh 244]

80.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES(116)

Za účelem přizpůsobení Článek 14 směrnice 2009/110/ES, aby byla zohledněna inflace nebo technologický rozvoj a rozvoj trhu a zajištěno konvergentní uplatňování výjimek stanovených ve zmíněné směrnici, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty obsahuje zmocnění Komise k přijímání opatření nezbytných k aktualizaci ustanovení směrnice „s cílem zohlednit inflaci nebo technický vývoj a vývoj trhu“ v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci regulativním postupem s kontrolou. Takové přenesení pravomoci, pokud by se přizpůsobilo pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci bez dalších změn, by nevyhovovalo požadavkům článku 290 SFEU, pokud jde o nezbytné uvedení cílů, obsahu a rozsahu přenesení pravomoci. Vzhledem k tomu, že Komise dosud toto zmocnění nevyužila, mělo by být zrušeno. [pozm. návrh 245]

Směrnice 2009/110/ES se proto mění takto:

1)  Článek 14 se nahrazuje tímto: zrušuje.

„Článek 14

Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o:

a)  mění tato směrnice s cílem zohlednit inflaci nebo technologický vývoj a vývoj trhu;

b)  mění čl. 1 odst. 4 a 5, aby se zajistilo konvergentní uplatňování výjimek uvedených v těchto ustanoveních.“ [pozm. návrh 246]

2)  Vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“; [pozm. návrh 247]

3)  Článek 15 se zrušuje.

IX.  Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 

81.  Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů(117)

Aby se zohlednil nový vývoj technologie aerosolových rozprašovačů a aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny směrnice 75/324/EHS za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 75/324/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění příloha za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.“

2)  Články 6 a 7 se zrušují.

3)  V čl. 10 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění tato směrnice v zájmu zajištění nezbytných technických úprav, pokud jde o analýzu nebezpečí, technické vlastnosti aerosolových rozprašovačů, fyzikální a chemické vlastnosti obsahu, požadavky na označení a hořlavost a metody a postupy zkoušky aerosolových rozprašovačů.“

4)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 5 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 248]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 5 a čl. 10 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 249]

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

82.  Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu(118)(119)

Za účelem přizpůsobení směrnice 76/211/EHS technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 76/211/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

83.  Směrnice Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS(120)

Za účelem přizpůsobení směrnice 80/181/EHS technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedené směrnice a o její doplnění o doplňkové údaje. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 80/181/EHS se proto mění takto:

1)  Článek 6a se nahrazuje tímto:

„Článek 6a

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6c, kterými se stanoví doplňkové údaje za účelem doplnění této směrnice stanovením doplňkových údajů. [pozm. návrh 250]

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6c, kterými se mění kapitola I přílohy za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 6c, který zní:

„Článek 6c

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6a je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 251]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 6a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 252]

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

84.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby(121)

Aby bylo zajištěno rychlé technické přizpůsobení norem kvality služeb, zejména norem týkajících se přepravní doby a pravidelnosti a spolehlivosti přeshraničních služeb, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh směrnice 97/67/ES za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění směrnice o normalizované podmínky pro sledování výkonu. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 97/67/EHS se proto mění takto:

1)  V článku 16 se třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:

„Tyto normy stanoví

a)  členské státy pro vnitrostátní styk,

b)  Evropský parlament a Rada pro přeshraniční služby v rámci Unie (viz příloha II).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha II za účelem úpravy norem pro přeshraniční služby v rámci Unie technickému pokroku nebo vývoji trhu.

Nezávislé sledování výkonu provádějí nejméně jednou za rok vnější orgány nezávislé na poskytovatelích všeobecných služeb za normalizovaných podmínek a je předmětem zpráv uveřejňovaných nejméně jednou ročně.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o specifikace za účelem doplnění této směrnice specifikací těchto normalizovaných podmínek.“; [pozm. návrh 253]

2)  Název kapitoly 8 se nahrazuje tímto:

„Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty“.

3)  Za nadpis kapitoly 8 se vkládá nový článek 20a, který zní:

„Článek 20a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 254]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 16 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 21 se zrušuje druhý pododstavec.

85.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí(122)(123).

Za účelem přizpůsobení směrnice 2000/14/ES technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy III uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2000/14/ES se proto mění takto:

1)  Vkládá se nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 18a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 18a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 18a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12. 5. 2016, s. 1.“;

2)  V článku 18 se zrušuje odstavec 2.

3)  Článek 18a se nahrazuje tímto:

„Článek 18a

Změny přílohy III

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a, kterými se mění příloha III za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku. Tyto akty v přenesené pravomoci nemají přímý dopad na měřenou hladinu akustického výkonu zařízení uvedeného v článku 12, zejména pak zahrnutím odkazů na příslušné evropské normy.“;

4)  V článku 19 se zrušuje písmeno b).

86.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech(124)

V zájmu přijetí nezbytných technických úprav nařízení (ES) č. 2003/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až IV uvedeného nařízení za účelem přizpůsobování a modernizace metod měření, odběru vzorků a analýzy a bližšího určení kontrolních opatření a o změny přílohy I uvedeného nařízení za účelem zařazení nových typů hnojiva. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 2003/2003 se proto mění takto:

1)  V článku 29 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy I až IV za účelem přizpůsobování a modernizace metod měření, odběru vzorků a analýzy, přičemž se pokud možno využívají evropské normy.

Komisi je svěřena rovněž pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy I až IV za účelem bližšího upřesnění kontrolních opatření podle odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku a článků 8, 26 a 27. Tyto akty se zabývají zejména četností, s jakou mají být zkoušky opakovány, ale i opatřeními, jimiž se má zajistit, že hnojiva uváděná na trh jsou shodná se zkoušenými hnojivy.“

2)  Článek 31 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění příloha I za účelem zařazení nových typů hnojiva.“;

b)  odstavec 4 se zrušuje.

3)  Vkládá se nový článek 31a, který zní:

„Článek 31a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 29 odst. 4 a čl. 31 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 255]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 29 odst. 4 a čl. 31 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 29 odst. 4 a čl. 31 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

87.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP)(125)(126)

Za účelem přijetí nezbytných technických úprav směrnice 2004/9/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny uvedené směrnice za účelem vyřešení neshod ve vztahu k souladu se SLP,

—  změny formulace potvrzení podle uvedené směrnice,

—  změny přílohy I uvedené směrnice k zohlednění technického pokroku.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/9/ES se proto mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění tato směrnice za účelem vyřešení záležitostí uvedených v odstavci 1.“

2)  Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 7 se zrušuje odstavec 3.

4)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění:

a)  formulace uvedená v čl. 2 odst. 2;

b)  příloha I za účelem zohlednění technického pokroku.“

88.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek(127)

Aby byly zajištěny nezbytné technické úpravy směrnice 2004/10/ES, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy I uvedené směrnice za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku s ohledem na zásady správné laboratorní praxe a o změny uvedené směrnice s cílem provést nezbytné technické úpravy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/10/ES se proto mění takto:

1)  Článek 3a se nahrazuje tímto:

„Článek 3a

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 3b, kterými se mění příloha I za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku s ohledem na zásady SLP.“;

2)  Vkládá se nový článek 3b, který zní:

„Článek 3b

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3a a čl. 5 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 256]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 3a a čl. 5 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3a a čl. 5 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 4 se zrušuje.

4)  V čl. 5 odst. 2 se třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 3b, kterými se mění tato směrnice s cílem provést nezbytné technické úpravy.“.

89.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES(128)(129)

Za účelem zohlednění nového vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny orientačního seznamu bezpečnostních součástí v příloze V směrnice 2006/42/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2006/42/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o opatření pro potenciálně nebezpečná strojní zařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Směrnice 2006/42/ES se proto mění takto:

1)  V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha V za účelem aktualizace orientačního seznamu bezpečnostních součástí.“;

2)  V čl  9 odst. 3 se druhý a třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Po náležitém zohlednění výsledků těchto konzultací přijme Komise nezbytná opatření prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 22 odst. 3.“;

3)  Vkládá se nový článek 21a, který zní:

„Článek 21a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

____________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“.

90.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu(130)

Aby bylo zajištěno rychlé technické přizpůsobení směrnice 2006/123/ES, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem doplnění uvedené směrnice o společná kritéria a některé lhůty. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2006/123/ES se proto mění takto:

1)  V článku 23 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. K provedení odstavce 1 může Komise postupem podle čl. 40 odst. 2 sestavit seznam služeb vykazujících vlastnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39a za účelem stanovení doplnění této směrnice stanovením společných kritérií, kterými se vymezuje přiměřenost povaze a rozsahu rizika pro účely pojištění nebo záruk uvedených v odstavci 1 tohoto článku.“; [pozm. návrh 257]

2)  Článek 36 se nahrazuje tímto:

„Článek 36

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39a za účelem stanovení doplnění této směrnice stanovením lhůt uvedených v článcích 28 až 35. [pozm. návrh 258]

Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rovněž praktická opatření pro výměnu informací elektronickými prostředky mezi členskými státy, zejména ustanovení o interoperabilitě informačních systémů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 40 odst. 2.“;

3)  Vkládá se nový článek 39a, který zní:

„Článek 39a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 4 a článku 36 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 259]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 4 a článku 36 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 23 odst. 4 a článku 36 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 260]

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 40 se zrušuje odstavec 3.

91.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(131)

Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny nařízení (ES) č. 1907/2006 za účelem změny podílu vybraných dokumentací pro kontrolu souladu a změny nebo zahrnutí dalších kritérií pro jejich výběr,

—  změny příloh uvedeného nařízení v určitých případech, [pozm. návrh 261]

—  doplnění uvedeného nařízení o pravidla týkající se zkušebních metod.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 se proto mění takto:

1)  V článku 13 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Metody uvedené v odstavci 1 se pravidelně přezkoumávají a zdokonalují s cílem omezit zkoušky na obratlovcích a snížit počet použitých zvířat. Komise po konzultaci s příslušnými partnery případně pozmění co nejdříve nařízení Komise (ES) č. 440/2008* a případně přílohy tohoto nařízení s cílem nahradit, omezit nebo zdokonalit zkoušky na zvířatech. Za tímto účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se mění uvedené nařízení Komise a přílohy tohoto nařízení.

3.  Pokud se pro získání informací o podstatných vlastnostech látek vyžadují zkoušky, musí být prováděny v souladu se zkušebními metodami stanovenými v nařízení Komise nebo v souladu s jinými mezinárodními zkušebními metodami, které Komise nebo agentura uznají za vhodné.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se stanoví zkušební metody za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zkušebních metod [pozm. návrh 262].

Informace o podstatných vlastnostech látek mohou být získávány jinými zkušebními metodami, pokud jsou splněny podmínky přílohy XI.

____________________

* Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1).“;

2)  V článku 41 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s agenturou akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a ke změně za účelem úpravy tohoto nařízení změnou podílu vybraných dokumentací a změně aktualizací nebo zahrnutí zahrnutím dalších kritérií v odstavci do odstavce 5.“; [pozm. návrh 263]

3)  Článek 58 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se mění příloha XIV za účelem zahrnutí látek uvedených v článku 57. Tyto akty pro každou látku stanoví:“;

b)  odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se mění příloha XIV za účelem odstranění látek, které podle nových informací již nesplňují kritéria článku 57.“;

4)  V článku 68 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se mění příloha XVII za účelem přijetí nových omezení nebo změny stávajících omezení pro výrobu, použití nebo uvedení na trh látek samotných nebo obsažených v směsích nebo předmětech postupem podle článku 69 až 73, existuje-li nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí plynoucí z výroby nebo použití látek nebo jejich uvedení na trh, jímž je nutné se zabývat na úrovni celé Unie. Každé takové rozhodnutí přihlíží k socioekonomickému dopadu omezení včetně dostupnosti alternativ.

První pododstavec se nevztahuje na použití látky jako izolovaného meziproduktu na místě.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se mění příloha XVII ve vztahu k omezení spotřebitelského použití s ohledem na látky samotné nebo obsažené ve směsi nebo v předmětu, které splňují kritéria pro klasifikaci v třídách nebezpečnosti „karcinogenita“, „mutagenita v zárodečných buňkách“ nebo „toxicita pro reprodukci“, kategorie 1A nebo 1B, které by spotřebitelé mohli používat. Články 69 až 73 se nepoužijí.“;

4a)  V článku 73 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím konečného rozhodnutí o změně přílohy XVII.“ [pozm. návrh 264]

5)  Článek 131 se nahrazuje tímto:

„Článek 131

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se mění přílohy.“;

6)  Vkládá se nový článek 131a, který zní:

„Článek 131a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 265]

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 133 se zrušuje odstavec 4.

8)  Článek 138 se mění takto:

a)  odstavec 5 se zrušuje;

b)  v odstavci 9 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se mění požadavky na provádění zkoušek na základě tohoto přezkumu a při zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a životního prostředí.“.

92.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly(132)(133)

Aby byly zajištěny nezbytné technické úpravy směrnice 2009/34/ES, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Co se týká pravomoci stanovené v čl. 5 odst. 3, podle něhož členské státy, které udělily ES schválení typu s omezeným účinkem, požádají o úpravu příloh I a II, takováto ES schválení typu s omezeným účinkem již neexistují. Pravomoc stanovená v čl. 5 odst. 3 by tudíž měla být zrušena.

Směrnice 2009/34/ES se proto mění takto:

1)  V článku 5 se zrušuje odstavec 3.

2)  Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“

3)  Vkládá se nový článek 16a, který zní:

„Článek 16a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 16 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  Článek 17 se zrušuje.

93.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství(134)(135)

Aby bylo zajištěno, že seznam produktů pro obranné účely stanovený v příloze směrnice 2009/43/ES plně odpovídá Společnému vojenskému seznamu Evropské unie, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde změny přílohy a změny uvedené směrnice s ohledem na situace, kdy mohou členské státy osvobodit transfery produktů pro obranné účely od povinnosti získat předchozí povolení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/43/ES se proto mění takto:

1)  V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a s cílem změnit na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu odstavec 2 za účelem doplnění případů, kdy:

a)  transfer probíhá za podmínek, které nemají dopad na veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost;

b)  povinnost získat předchozí povolení se po přijetí této směrnice dostala do rozporu s mezinárodními závazky členských států;

c)  transfer je nezbytný v rámci mezivládní spolupráce podle čl. 1 odst. 4.“

2)  Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Přizpůsobení přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění seznam produktů pro obranné účely stanovený v příloze tak, aby plně odpovídal Společnému vojenskému seznamu Evropské unie.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 13b.“

3)  Vkládají se nové články 13a a 13b, které znějí:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 a článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 3 a článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 13b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 13a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

4)  Článek 14 se zrušuje.

94.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček(136)

Za účelem harmonizace úrovně bezpečnosti hraček v celé Unii a odstranění překážek obchodu s hračkami mezi členskými státy by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny:

—  přílohy I, bodů 11 a 13 části III přílohy II a přílohy V směrnice 2009/48/ES s cílem přizpůsobit je technickému a vědeckému pokroku,

—  dodatku C přílohy II uvedené směrnice 2009/48/ES s cílem stanovit zvláštní limitní hodnoty pro chemické látky použité v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst,

—  dodatku A přílohy II uvedené směrnice s cílem stanovit schválené způsoby používání látek nebo směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci kategorie 1A, 1B nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v hračkách.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/48/ES se proto mění takto:

1)  Článek 46 se nahrazuje tímto:

„Článek 46

Změny příloh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 46a, kterými se mění příloha I, body 11 a 13 části III přílohy II a příloha V za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 46a, kterými se mění dodatek C přílohy II s cílem stanovit zvláštní limitní hodnoty pro chemické látky použité v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst, s přihlédnutím k požadavkům na obaly potravin, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1935/2004, a k souvisejícím specifickým opatřením pro zvláštní materiály, jakož i k rozdílům mezi hračkami a materiály, které přicházejí do styku s potravinami.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 46a, kterými se mění dodatek A přílohy II s cílem rozhodnout o schválených způsobech používání látek nebo směsí klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A, 1B nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, které byly zhodnoceny příslušným vědeckým výborem, v hračkách.“

2)  Vkládá se nový článek 46a, který zní:

„Článek 46a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 46 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 266]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 46 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 46 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 267]

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 47 se zrušuje.

95.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES(137)(138)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 79/2009 technickému pokroku s ohledem na bezpečnost vozidel na vodíkový pohon by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení o technické požadavky na tato vozidla a správní předpisy, šablony administrativních dokumentů a vzory označení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 79/2009 se proto mění takto:

1)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Přenesené pravomoci

S ohledem na technický pokrok je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, pokud jde o:

a)  podrobná pravidla pro zkušební postupy stanovená v přílohách II až V;

b)  podrobná pravidla pro požadavky na instalaci vodíkových konstrukčních částí a systémů uvedená v příloze VI;

c)  podrobná pravidla pro požadavky na bezpečné a spolehlivé fungování vodíkových konstrukčních částí a systémů podle článku 5;

d)  specifikace pro požadavky týkající se kteréhokoli z těchto případů:

i)  použití čistého vodíku nebo směsi vodíku a zemního plynu/biometanu,

ii)  nové formy uchovávání či používání vodíku,

iii)  ochrana při nárazu vozidel s ohledem na integritu vodíkových konstrukčních částí a systémů,

iv)  bezpečnostní požadavky na integrované systémy, které se týkají alespoň zjišťování případů úniků, a požadavky týkající se čistícího plynu,

v)  elektrická izolace a elektrická bezpečnost;

e)  správní předpisy pro ES schválení typu vozidel, pokud jde o vodíkový pohon a vodíkové konstrukční části a systémy;

f)  pravidla poskytování údajů výrobci pro účely schvalování typu a kontroly uvedené v čl. 4 odst. 4 a 5;

g)  podrobná pravidla pro označování nebo jiné prostředky jasné a rychlé identifikace vozidel na vodíkový pohon uvedená v bodě 16 přílohy VIa

h)  další opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení.“

2)  Vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 13 se zrušuje.

96.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES(139)(140)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/81/ES rychlému technickému a hospodářskému rozvoji a vývoji v oblasti regulace by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny prahových částek hodnot pro zakázky za účelem jejich přizpůsobení prahovým hodnotám stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU(141), změny odkazů na společný slovník pro veřejné zakázky (nomenklaturu CPV) a změny některých referenčních čísel v nomenklatuře CPV a postupů pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v CPV. Jelikož by technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem měly být v souladu s technologickým vývojem, je rovněž nutné svěřit Komisi pravomoc měnit technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/81/ES se proto mění takto:

1)  Ustanovení čl. 68 odst. 1 se mění takto:

a)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 66a, kterými se mění prahové hodnoty stanovené v prvním pododstavci.“;

b)  vkládá se nový třetí podstavec, který zní:

„Je-li nutné prahové hodnoty uvedené v prvním pododstavci revidovat a časová omezení brání použití postupu podle článku 66a, je to tudíž nutné ze závažných naléhavých důvodů, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 66b.“

2)  V článku 69 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 66a, kterými se mění:

a)  referenční čísla v nomenklatuře CPV podle přílohy I a II, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v CPV v rámci kategorií služeb uvedených v těchto přílohách;

b)  technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy VIII.“;

3)  Vkládají se nové články 66a a 68b, které znějí:

„Článek 66a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 68 odst. 1 a čl. 69 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 68 odst. 1 a čl. 69 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 68 odst. 1 a čl. 69 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 66b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 66a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 67 se zrušují odstavce 3 a 4.

97.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie(142)

S cílem zlepšit dopady výrobků spojených se spotřebou energie na životní prostředí a dosáhnout úspor energie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění směrnice 2009/125/ES o zvláštní požadavky na ekodesign pro vybrané environmentální aspekty s podstatným dopadem na životní prostředí. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/125/ES se proto mění takto:

1)  Článek 15 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Pokud výrobek splňuje kritéria uvedená v odstavci 2 tohoto článku, musí se na něj vztahovat akt v přenesené pravomoci nebo samoregulační opatření podle odst. 3 písm. b).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a doplněním této směrnice.“ [pozm. návrh 268]

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Při přípravě aktu v přenesené pravomoci vezme Komise v úvahu:

a)  priority Unie v oblasti životního prostředí stanovené v rozhodnutí č. 1600/2002/ES nebo v Evropském programu pro změnu klimatu vypracovaném Komisí;

b)  příslušné právní předpisy Unie a samoregulaci, například dobrovolné dohody, u nichž lze na základě posouzení podle článku 17 předpokládat, že povedou ke splnění politických cílů rychleji nebo při nižších nákladech než závazné požadavky.“;

c)  odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10. Akt v přenesené pravomoci, který stanoví požadavky na ekodesign, zahrnuje v případě potřeby ustanovení o zajištění vyváženosti různých environmentálních aspektů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a doplněním této směrnice.“; [pozm. návrh 269]

2)  čl. 16 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat tato opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a doplněním této směrnice.“; [pozm. návrh 270]

3)  Vkládá se nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Akty v přenesené pravomoci

1.  avomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 271]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 19 se zrušuje třetí pododstavec.

98.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti(143)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 661/2009 technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny některých mezních hodnot a přílohy IV a o doplnění uvedeného nařízení o technické požadavky na motorová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, jakož i o správní předpisy, šablony administrativních dokumentů a vzory označení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 661/2009 se proto mění takto:

1)  Název kapitoly IV se nahrazuje tímto:

„Přenesení pravomocí“.

2)  Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, které jsou za účelem změny tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok nezbytné, pokud jde o tím, že stanoví:

a)  opatření měnící mezní hodnoty valivého odporu a hluku odvalování pneumatik stanovené v částech B a C přílohy II, je-li to nezbytné v důsledku změn ve zkušebních postupech a aniž se sníží stávající úroveň ochrany životního prostředí;

b)  opatření upravující přílohu IV tak, aby zahrnovala předpisy EHK OSN, které jsou podle čl. 4 odst. 4 rozhodnutí 97/836/ES závazné.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a za účelem doplnění tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok tím, že stanoví:

a)  podrobné předpisy týkající se zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a konstrukčních částí a samostatných technických celků s ohledem na články 5 až 12;

b)  podrobné předpisy týkající se zvláštních bezpečnostních požadavků na vozidla určená k silniční přepravě nebezpečných věcí uvnitř členských států nebo mezi nimi, s přihlédnutím k předpisu EHK OSN č. 105;

c)  přesnější vymezení fyzikálních charakteristik a výkonnostních požadavků, které musí pneumatika splňovat, aby mohla být v souladu s čl. 3 odst. 2 body 8 až 13 označena za „pneumatiku pro zvláštní užití“, „profesionální terénní pneumatiku“, „zesílenou pneumatiku“, „pneumatiku pro vysoké zatížení“, „pneumatiku pro jízdu na sněhu“, „náhradní pneumatiku pro dočasné užití typu T“ nebo „trakční pneumatiku“;

d)  opatření měnící mezní hodnoty valivého odporu a hluku odvalování pneumatik stanovené v částech B a C přílohy II, je-li to nezbytné v důsledku změn ve zkušebních postupech a aniž se sníží stávající úroveň ochrany životního prostředí;

e)  podrobné předpisy týkající se postupu stanovování hladin hluku uvedených v bodě 1 části C přílohy II;

f)  opatření upravující přílohu IV tak, aby zahrnovala předpisy EHK OSN, které jsou podle čl. 4 odst. 4 rozhodnutí 97/836/ES závazné;

g)  správní předpisy týkající se zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a konstrukčních částí a samostatných technických celků s ohledem na články 5 až 12;

h)  opatření osvobozující některá vozidla či třídy vozidel kategorií M2, M3, N2 a N3 od povinnosti namontovat do nich vyspělé systémy pro vozidla uvedené v článku 10 v případech, kdy by montáž těchto systémů nebyla na základě analýzy nákladů a přínosů a s přihlédnutím ke všem příslušným bezpečnostním hlediskům u těchto vozidel či tříd vozidel vhodná;

i)  další opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení.“ [pozm. návrh 272]

2)  Vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 273]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva tři měsíce. [pozm. návrh 274]

____________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

3)  Článek 15 se zrušuje.

99.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích(144)

Aby se zajistilo, že nařízení (ES) č. 1223/2009 bude přizpůsobeno vědeckému a technickému pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny definice nanomateriálů v uvedeném nařízení,

—  změny uvedeného nařízení s ohledem na požadavky na oznamování,

—  změny uvedeného nařízení za účelem rozšíření oblasti působnosti přílohy IV na přípravky pro barvení vlasů,

—  změny příloh uvedeného nařízení ve vztahu k látkám, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci,

—  změny údajů oznámení podle uvedeného nařízení a změny příloh II a III ve vztahu k nanomateriálům,

—  změny příloh II až VI uvedeného nařízení, představuje-li použití určitých látek v kosmetických přípravcích potenciální riziko pro lidské zdraví, které vyžaduje kroky na úrovni Unie,

—  změny příloh III až VI a VIII uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku,

—  doplnění uvedeného nařízení o seznam společných kritérií pro tvrzení,

—  za účelem doplnění tohoto nařízení povolováním výjimek ze zákazu zkoušek na zvířatech v případě, že se objeví vážné obavy ohledně bezpečnosti některé existující přísady do kosmetických přípravků. [pozm. návrh 275]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1223/2009, pokud jde o odchylky ve vztahu ke zkouškám na zvířatech, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijímání rozhodnutí, jimiž se povolují výjimky ze zákazu zkoušek na zvířatech. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 276]

Nařízení (ES) č. 1223/2009 se proto mění takto:

1)  V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Vzhledem k různým definicím nanomateriálů, které zveřejnily různé orgány, a k neustálému vědeckému a technickému pokroku v oblasti nanotechnologií je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se ustanovení odst. 1 písm. k) mění za účelem jeho úpravy a přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku a definicím následně přijatým na mezinárodní úrovni.“;

2)  V článku 13 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění odstavce 1 až 7 tohoto článku rozšířením požadavků s ohledem na technický a vědecký pokrok a na zvláštní potřeby týkající se dozoru nad trhem.“;

3)  V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. S výhradou rozhodnutí Komise o rozšíření oblasti působnosti přílohy IV na přípravky pro barvení vlasů nesmějí tyto přípravky obsahovat barviva určená k barvení vlasů, která nejsou uvedena v příloze IV, ani barviva určená k barvení vlasů v ní uvedená, avšak použitá v rozporu s podmínkami v ní stanovenými.

Za účelem přijetí rozhodnutí uvedeného v prvním pododstavci je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění příloha IV.“;

4)  Článek 15 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Použití látek klasifikovaných podle části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako látky CMR kategorie 2 v kosmetických přípravcích je zakázáno.

Látka klasifikovaná jako kategorie 2 však může být použita v kosmetických přípravcích, byla-li zhodnocena VVBS a shledána jako bezpečná pro použití v kosmetických přípravcích.

Pro účely tohoto odstavce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy tohoto nařízení.“;

b)  v odstavci 2 se čtvrtý a pátý pododstavec nahrazují tímto:

„Pro účely tohoto odstavce přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy tohoto nařízení, do patnácti měsíců po zařazení dotyčných látek do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě rizika pro lidské zdraví plynoucího z použití těchto látek v kosmetických přípravcích nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 31b.“;

5)  Článek 16 se mění takto:

a)  odstavce 6 a 7 se nahrazují tímto:

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy II a III s přihlédnutím ke stanovisku VVBS, a existuje-li potenciální riziko pro lidské zdraví, včetně nedostatku údajů.

7.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění odstavec 3 rozšířením požadavků s ohledem na technický a vědecký pokrok.“;

b)  odstavec 8 se zrušuje.

c)  odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9. Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě rizika pro lidské zdraví plynoucího z použití těchto látek v kosmetických přípravcích nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle odstavců 6 a 7 postup stanovený v článku  31b.“;

6)  V čl. 18 odst. 2 se devátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Opatření uvedená v šestém pododstavci se přijímají prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 32 odst. 2.“ „Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění tohoto nařízení schvalováním výjimek uvedených v šestém pododstavci.“; [pozm. návrh 277]

7)  V čl. 20 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že po konzultaci s VVBS nebo jinými příslušnými orgány a s přihlédnutím ke směrnici 2005/29/ES stanoví seznam společných kritérií pro tvrzení, která lze používat v souvislosti s kosmetickými přípravky.“; [pozm. návrh 278]

8)  Článek 31 se nahrazuje tímto:

„Článek 31

Změna příloh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s VVBS akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy II až VI, představuje-li použití určitých látek v kosmetických přípravcích potenciální riziko pro lidské zdraví, které vyžaduje kroky na úrovni Unie.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě rizika pro lidské zdraví plynoucího z použití látek v kosmetických přípravcích nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 31b.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s VVBS akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy III až VI a příloha VIII za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s VVBS akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění příloha I, je-li to nezbytné pro zajištění bezpečnosti kosmetických přípravků uvedených na trh.“

9)  Vkládají se nové články 31a a 31b, které znějí:

„Článek 31a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 279]

Článek 31b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 31a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

10)  V článku 32 se zrušují odstavce 3 a 4.

X.  Spravedlnost a spotřebitelé

100.  Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)(145)(146)

Aby se zohlednil technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o technické změny přílohy I směrnice 92/85/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 92/85/EHS se proto mění takto:

1)  V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem technických úprav přílohy I s cílem zohlednit technický pokrok a změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro zdraví nebo bezpečnost těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 13b.“;

2)  Vkládají se nové články 13a a 13b, které znějí:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 13b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 13a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

101.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS(147) (148)

Za účelem aktualizace směrnice 2008/48/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice s cílem zařadit dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů nebo upravit stávající předpoklady. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2008/48/ES se proto mění takto:

1)  V článku 19 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. V případě potřeby mohou být při výpočtu roční procentní sazby nákladů použity dodatečné předpoklady uvedené v příloze I.

Pokud předpoklady uvedené v tomto článku a v části II přílohy I nestačí k jednotnému výpočtu roční procentní sazby nákladů nebo pokud přestanou odpovídat obchodní situaci na trhu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se mění tento článek a příloha I za účelem zařazení potřebných dodatečných předpokladů pro výpočet roční procentní sazby nákladů nebo úpravy stávajících předpokladů.“;

2)  Vkládá se nový článek 24a, který zní:

„Článek 24a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 19 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 25 se zrušuje.

XI.   Mobilita a doprava

102.  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví(149)

Za účelem přizpůsobení nařízení (EHS) č. 3922/91 vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy III uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (EHS) č. 3922/91 se proto mění takto:

1)  V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění příloha III za účelem jejího přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 11b.“;

2)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci Přenesení pravomocí uvedené v čl. 11 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 280]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016* o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 12b odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 12 se zrušují odstavce 3 a 4.

103.  Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí(150)(151)

Za účelem přizpůsobení směrnice 95/50/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice, zejména k zohlednění změn směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES(152). Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 95/50/ES se proto mění takto:

1)  Článek 9a se nahrazuje tímto:

„Článek 9a

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9aa, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku v oblasti působnosti této směrnice, zejména s ohledem na změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES*.

_______________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).“;

2)  Vkládá se nový článek 9aa, který zní:

„Článek 9aa

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

3)  Článek 9b se zrušuje.

104.  Směrnice Rady 97/70/ES ze dne 11. prosince 1997, kterou se stanoví harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů(153)

Za účelem přizpůsobení směrnice 97/70/ES vývoji mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedené směrnice za účelem uplatňování navazujících změn protokolu z Torremolinos a za účelem jejího doplnění přijetím ustanovení pro harmonizovaný výklad těch ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, která byla ponechána na vůli správám jednotlivých smluvních stran.

Aby byla zajištěna ochrana unijních standardů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu protokolu Torremolinos, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by tato změna byla s těmito předpisy neslučitelná.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 281]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 97/70/ES by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí ustanovení pro harmonizovaný výklad ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, který byl ponechán na vůli správám jednotlivých smluvních stran, pokud je to nezbytné k zajištění důsledného uplatňování těchto ustanovení v Unii. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 282]

Směrnice 97/70/ES se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění články 2, 3, 4, 6 a 7 a přílohy za účelem uplatňování navazujících změn protokolu z Torremolinos pro účely této směrnice.

2.  Komise může je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a doplňující tuto směrnici s cílem stanovit harmonizovaný výklad ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, který byl ponechán na vůli správám jednotlivých smluvních stran, pokud je to nezbytné k zajištění důsledného uplatňování těchto ustanovení v Unii, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 2. [pozm. návrh 283]

3.  Změny Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních právních nástrojů uvedených v čl. 2 odst. 4, mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná. [pozm. návrh 284]

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1).“;

2)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 285]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 286]

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 287]

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 9 se zrušuje odstavec 3.

105.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu(154)

Za účelem zdokonalení režimu vytvořeného směrnicí 2000/59/ES a přizpůsobení zmíněné směrnice vývoji ostatních nástrojů Unie a mezinárodních nástrojů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny uvedené směrnice k úpravě odkazů na nástroje Unie a nástroje IMO za účelem uvedení do souladu s opatřeními Unie nebo IMO, která vstoupí v platnost,

—  změny příloh uvedené směrnice.

Aby byla zajištěna ochrana unijních standardů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu úmluvy Marpol 73/78, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná. [pozm. návrh 288]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2000/59/ES se proto mění takto:

1)  Vkládá se nový článek 13a, který zní:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 289]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

2)  Článek 14 se zrušuje.

3)  Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Změny

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění odkazy na nástroje Unie a nástroje IMO za účelem uvedení do souladu s opatřeními Unie nebo IMO, která vstoupí v platnost; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění přílohy, je-li to nezbytné ke zdokonalení režimu vytvořeného touto směrnicí; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice.

3.  Změny Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2, mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002* je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná. [pozm. návrh 290]

_______________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1).“.

106.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady(155)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2001/96/ES vývoji předpisů Unie a mezinárodních předpisů a zlepšení platných postupů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice s ohledem na:

—  některé definice,

—  odkazy na mezinárodní úmluvy, předpisy, rezoluce a oběžníky IMO, odkazy na normy ISO a odkazy na předpisy Unie a přílohy,

—  postupy spolupráce mezi terminály a loděmi přepravujícími hromadné náklady,

—  některé povinnosti podávání zpráv.

Aby byla zajištěna ochrana unijních standardů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních nástrojů uvedených v článku 3 této směrnice, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná. [pozm. návrh 291]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2001/96/ES se proto mění takto:

1)  Článek 14 se zrušuje.

2)  Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Změny

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se mění definice stanovené v čl. 3 bodech 1 až 6 a 15 až 18, odkazy na mezinárodní úmluvy, předpisy, rezoluce a oběžníky IMO, normy ISO a předpisy Unie s cílem uvést je do souladu s mezinárodními předpisy a předpisy Unie, které budou přijaty, změněny nebo uvedeny v platnost po přijetí této směrnice; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se mění článek 8, pokud jde o postupy spolupráce mezi terminály a loděmi přepravujícími hromadné náklady, povinnosti podávání zpráv podle čl. 11 odst. 2 a příloh; tyto akty však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice.

3.  Změny Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 3, mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002 je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná. [pozm. návrh 292]

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“; [pozm. návrh 293]

3)  Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 294]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

107.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS(156)(157)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2002/59/ES vývoji práva Unie a mezinárodního práva a zkušenostem získaným při jejím provádění by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny:

—  odkazů na nástroje Unie a nástroje Mezinárodní námořní organizace ve zmíněné směrnici s cílem uvést je do souladu s ustanoveními práva Unie nebo mezinárodního práva,

—  některých definic v uvedené směrnici s cílem uvést je do souladu s ostatními ustanoveními práva Unie nebo mezinárodního práva,

—  příloh I, III a IV uvedené směrnice s ohledem na technický pokrok a na základě zkušeností získaných při uplatňování zmíněné směrnice.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2002/59/ES se proto mění takto:

1)  Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Změny

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se mění odkazy na nástroje Unie a nástroje Mezinárodní námořní organizace s cílem uvést je do souladu s ustanoveními práva Unie nebo mezinárodního práva, přijatými, pozměněnými nebo uvedenými v platnost, pokud tyto změny nerozšiřují oblast působnosti této směrnice.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se mění přílohy I, III a IV s ohledem na technický pokrok a na základě zkušeností získaných při uplatňování této směrnice, pokud tyto změny nerozšiřují oblast působnosti této směrnice.“

2)  Vkládá se nový článek 27a, který zní:

„Článek 27a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 27 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 28 se zrušuje.

108.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí(158)(159)

Za účelem aktualizace seznamu aktů Unie odkazujících na Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) v nařízení (ES) č. 2099/2002 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení k zahrnutí odkazu na akty Unie, které vstoupí v platnost a které svěřují pravomoci COSS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 2099/2002 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se zrušuje odstavec 3.

2)  Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Pravomoci COSS a změny

COSS vykonává pravomoci, které mu svěřují platné právní předpisy Unie.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se mění ustanovení čl. 2 bodu 2) tak, aby zahrnovalo odkaz na akty Unie, které vstoupí v platnost po přijetí tohoto nařízení a které svěřují pravomoci COSS.“

3)  Vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

109.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro(160)(161)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2003/25/ES technickému pokroku, vývoji na mezinárodní úrovni a zkušenostem získaným při jejím uplatňování by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2003/25/ES se proto mění takto:

1)  Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění přílohy za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), a za účelem zlepšení účinnosti této směrnice na základě zkušeností a technického pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 11 se zrušuje.

110.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS(162)(163)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2003/59/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2003/59/ES se proto mění takto:

1)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 12 se zrušuje.

111.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech(164)

Za účelem dalšího rozvoje kontroly škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny odkazů na úmluvu AFS, na osvědčení AFS, na prohlášení AFS a na prohlášení AFS o shodě v nařízení (ES) č. 782/2003,

—  změny příloh uvedeného nařízení včetně odpovídajících řídících zásad IMO vztahujících se k článku 11 úmluvy AFS k zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, a zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), nebo k zvýšení účinnosti zmíněného nařízení na základě zkušeností,

—  doplnění uvedeného nařízení o harmonizovaný postup prohlídek a udělování osvědčení pro určitá plavidla.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 782/2003 se proto mění takto:

1)  Článek 6 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b) Plavidla o délce 24 metrů nebo více, ale o hrubé prostornosti menší než 400, kromě pevných nebo plovoucích plošin, plovoucích zásobovacích plošin (FSU) nebo plovoucích výrobních, zásobovacích a vykládacích plošin (FPSO), musí mít prohlášení AFS k prokázání souladu s články 4 a 5.“;

ii)  doplňuje se nový druhý pododstavec, který zní:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o stanovení za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením harmonizovaného postupu prohlídek a udělování osvědčení pro plavidla uvedená v písmenu b) prvního pododstavce tohoto odstavce.“; [pozm. návrh 295]

b)  odstavec 3 se zrušuje.

2)  V článku 7 se zrušuje druhý pododstavec.

3)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Změny

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění odkazy na úmluvu AFS, na osvědčení AFS, na prohlášení AFS a na prohlášení AFS o shodě a přílohy tohoto nařízení včetně odpovídajících řídících zásad IMO vztahujících se k článku 11 úmluvy AFS k zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, a zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), nebo k zvýšení účinnosti tohoto nařízení na základě zkušeností.“;

4)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 a článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 296]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené čl. 6 odst. 1 a článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 1 a článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  Článek 9 se zrušuje.

112.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství(165)

Za účelem přizpůsobení a dalšího rozvoje některých technických specifikací elektronických systémů pro výběr mýtného by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny přílohy směrnice 2004/52/ES s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku,

—  doplnění uvedené směrnice o rozhodnutí o definování evropské služby elektronického mýtného a technická rozhodnutí vztahující se k realizaci této služby.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/52/ES se proto mění takto:

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a, kterými se mění příloha za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.“;

b)  odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a, pokud jde o definování za účelem doplnění tohoto nařízení definováním evropské služby elektronického mýtného. Tyto akty budou přijaty pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky vyhodnocené na základě příslušných studií tak, aby umožnily fungování interoperability ze všech hledisek včetně technických, právních a obchodních. [pozm. návrh 297]

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a, pokud jde o technická za účelem doplnění této směrnice přijetím technických rozhodnutí vztahující vztahujících se k realizaci evropské služby elektronického mýtného.“; [pozm. návrh 298]

2)  Vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, 4 a 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 299]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, 4 a 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, 4 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 5 se zrušuje odstavec 2.

113.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě(166)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2004/54/ES technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/54/ES se proto mění takto:

1)  Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16a, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 16a, který zní:

„Článek 16a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 300]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 16 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 17 se zrušuje odstavec 3.

114.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení(167)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 725/2004 vývoji mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení za účelem začlenění změn některých mezinárodních nástrojů a za účelem doplnění uvedeného nařízení stanovením harmonizovaných postupů pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 301]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 725/2004 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení harmonizovaných postupů pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti uvedeného nařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 302]

Nařízení (ES) č. 725/2004 se proto mění takto:

1)  V článku 10 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění toto nařízení za účelem začlenění změn mezinárodních nástrojů uvedených v článku 2, pokud jde o lodě provozující vnitrostátní námořní dopravu a obslužná přístavní zařízení, na které se toto nařízení vztahuje, představují-li tyto změny technickou aktualizaci ustanovení úmluvy SOLAS a předpisu ISPS.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě opatření uvedených v předchozím pododstavci nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 10b. V těchto případech se nepoužije postup pro kontrolu shody podle odstavce 5 tohoto článku.

3.  Komise stanoví je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení s cílem stanovit harmonizované postupy pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2. [pozm. návrh 303]

2)  Vkládají se nové články 10a a 10b, které znějí:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 304]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 11 se zrušují odstavce 4 a 5.

115.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel(168)(169)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 785/2004 vývoji mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny některých hodnot stanovených ve zmíněném nařízení na základě změn mezinárodních smluv. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 785/2004 se proto mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění hodnoty uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, pokud to vyžadují změny odpovídajících mezinárodních smluv.“

2)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud to vyžadují změny odpovídajících mezinárodních smluv.“

3)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

4)  V článku 9 se zrušuje odstavec 3.

116.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 613/91(170)(171)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 789/2004 vývoji na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci, a zlepšení účinnosti uvedeného nařízení na základě získaných zkušeností a s ohledem na technický pokrok by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny některých definic ve zmíněném nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 789/2004 se proto mění takto:

1)  V článku 7 se zrušuje odstavec 3.

2)  V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se mění definice uvedené v článku 2 s cílem přihlédnout k vývoji na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), a zlepšit účinnost tohoto nařízení na základě získaných zkušeností a s ohledem na technický pokrok, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení.“;

3)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

117.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(172)

V zájmu lepšího odhalování nekalých cenových praktik by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení (ES) č. 868/2004 o podrobnou metodiku pro určení existence nekalých cenových praktik. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 868/2004 se proto mění takto:

1)  V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o podrobnou metodiku za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobné metodiky pro určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika mimo jiné stanoví způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže.“; [pozm. návrh 305]

2)  Vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 306]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 15 se zrušuje odstavec 4.

118.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství(173)(174)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2005/44/ES technickému pokroku a k zohlednění zkušeností získaných při jejím uplatňování by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2005/44/ES se proto mění takto:

1)  Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změny příloh I a II

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění přílohy I a II na základě zkušeností získaných při uplatňování této směrnice a za účelem přizpůsobení těchto příloh technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 11 se zrušuje odstavec 4.

119.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů(175)(176)

Za účelem pravidelné aktualizace technických opatření, která jsou nezbytná k zajištění zabezpečení přístavů, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až IV směrnice 2005/65/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2005/65/ES se proto mění takto:

1)  Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Změny příloh I až IV

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se mění přílohy I až IV za účelem jejich přizpůsobení zkušenostem získaným při jejich uplatňování, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti této směrnice.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě změn potřebných k úpravě příloh I až IV nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 14b.“

2)  Vkládají se nové články 14a a 14b, které znějí:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 14b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 14a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 15 se zrušuje.

120.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES(177)(178)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 2111/2005 vědeckému a technickému pokroku a bližšího upřesnění platných postupů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení a jeho doplnění o podrobná pravidla týkající se určitých postupů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Společná kritéria pro uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, která se zakládají na příslušných bezpečnostních normách (dále jen „společná kritéria“), jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se mění příloha za účelem úpravy společných kritérií s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj.“

2)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Podrobná pravidla

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se stanoví podrobná pravidla týkající se postupů podle této kapitoly, přičemž se přihlíží k potřebě, aby rozhodnutí byla při aktualizaci seznamu Společenství přijímána rychle.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě opatření uvedených v odstavci 1 nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 14b.“

3)  Vkládají se nové články 14a a 14b, které znějí:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 a článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 14b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 14a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 15 se zrušuje odstavec 4.

121.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech(179)

Za účelem posílení opatření, která jsou nezbytná k zaručení ochrany řidičských průkazů, zajištění budoucí interoperability a přizpůsobení směrnice 2006/126/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až VI uvedené směrnice a o její doplnění o specifikace k zabezpečení proti padělání.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2006/126/ES se proto mění takto:

1)  Článek 1 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o požadavky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na mikročip uvedené uvedeným v příloze I. Tyto požadavky stanoví schválení typu ES, které lze udělit pouze tehdy, je-li prokázána odolnost proti pokusům manipulovat s údaji nebo je pozměňovat. [pozm. návrh 307]

Aniž jsou dotčeny předpisy upravující ochranu údajů, mohou členské státy jako součást řidičského průkazu zavést datový čip (mikročip), jakmile tyto akty v přenesené pravomoci vstoupí v platnost.“;

b)  v odstavci 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění příloha I za účelem zajištění budoucí interoperability.“;

2)  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Materiál používaný pro řidičské průkazy uvedené v příloze I se zabezpečí proti padělání.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem stanovení doplnění této směrnice stanovením vhodných specifikací proti padělání. [pozm. návrh 308]

Členské státy mají možnost zavést doplňkové ochranné prvky.“

3)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Změna příloh I až VI

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění přílohy I až VI za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“;

4)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 2 a článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 309]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 2 a článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 2 a článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  Článek 9 se zrušuje.

122.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95(180)(181)

Za účelem aktualizace ustanovení týkajících se provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy II nařízení (ES) č. 336/2006. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 336/2006 se proto mění takto:

1)  V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění příloha II za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), nebo zlepšení účinnosti nařízení na základě zkušeností získaných při jeho uplatňování.“

2)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

123.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství(182)

Za účelem přijetí technických opatření, která jsou nezbytná pro řádné fungování směrnice 2007/59/ES, a jejího přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku, jakož i o doplnění zmíněné směrnice:

—  stanovením vzoru licence, osvědčení a ověřeného opisu osvědčení a určením jejich technických vlastností, přičemž se přihlédne k opatřením proti padělání,

—  přijetím kódů Společenství pro různé druhy kategorií A a B,

—  přizpůsobením základních parametrů rejstříků pokroku,

—  přijetím společných kritérií pro stanovení odborné způsobilosti a hodnocení zaměstnanců,

—  přijetím kritérií Unie pro výběr zkoušejících a zkoušek,

—  přijetím technických a funkčních specifikací pro čipové karty.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2007/59/ES se proto mění takto:

1)  V článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice, kterými se na základě návrhu vypracovaného agenturou stanoví vzor Společenství pro licenci, osvědčení a ověřený opis osvědčení a kterými se určují jejich technické vlastnosti, přičemž se přihlédne k opatřením proti padělání. [pozm. návrh 310]

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice, kterými se na základě doporučení agentury stanoví kódy Společenství pro různé druhy kategorií A a B podle odstavce 3 tohoto článku.“; [pozm. návrh 311]

2)  V čl. 22 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Za tímto účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice, kterými se na základě návrhu vypracovaného agenturou stanoví základní parametry rejstříků, které mají být vytvořeny, jako jsou údaje, které mají být zaznamenávány, jejich formát a protokol o výměně údajů, přístupová práva, doba uchovávání údajů a postupy v případě úpadkového řízení.“; [pozm. návrh 312]

3)  Ustanovení čl. 23 odst. 3 se mění takto:

a)  písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b) o kritéria navržená agenturou podle článku 36 nařízení (EU) č. 2016/796.“;

b)  doplňuje se nový druhý pododstavec, který zní:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se stanoví tato kritéria za účelem doplnění této směrnice stanovením těchto kritérií.“; [pozm. návrh 313]

4)  V článku 25 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Výběr zkoušejících a zkoušek může podléhat kritériím Unie. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se stanoví tato kritéria za účelem doplnění této směrnice stanovením těchto kritérií Unie na základě návrhu připraveného agenturou. [pozm. návrh 314]

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě stanovení kritérií Unie pro výběr zkoušejících a zkoušek nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 31b.

V případě, že taková kritéria Unie neexistují, stanoví příslušné orgány vnitrostátní kritéria.“;

5)  V článku 31 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení vědecko-technickému pokroku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě přizpůsobení příloh vědecko-technickému pokroku nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 31b.“;

6)  Vkládají se nové články 31a a 31b, které znějí:

„Článek 31a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 31 odst. 1 a článku 34 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 315]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 31 odst. 1 a článku 34 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 4, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 31 odst. 1 a článku 34 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 31b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 31a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 32 se zrušují odstavce 3 a 4.

8)  V článku 34 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se stanoví technické a funkční specifikace za účelem doplnění této směrnice stanovením technických a funkčních specifikací pro tuto čipovou kartu.“. [pozm. návrh 316]

124.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě(183)

Za účelem přijetí nezbytných opatření k přizpůsobení nařízení (ES) č. 1371/2007 technickému pokroku a zkušenostem získaným při jeho uplatňování by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny příloh II a III uvedeného nařízení,

—  změny uvedeného nařízení úpravou finančních částek podle inflace,

—  doplnění uvedeného nařízení provedením odpovídajících akcí v případě, že se má za to, že výjimky udělené členskými státy nejsou v souladu s ustanoveními článku 2,

—  doplnění uvedeného nařízení přijetím technických specifikací pro interoperabilitu telematických aplikací pro cestující,

—  doplnění uvedeného nařízení přijetím opatření, která zajišťují, aby byly železniční podniky odpovídajícím způsobem pojištěny nebo přijaly rovnocenná opatření, aby pokryly svou odpovědnost podle tohoto nařízení.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1371/2007 se proto mění takto:

1)  Články 33 a 34 se nahrazují tímto:

„Článek 33

Změna příloh II a III

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se mění přílohy II a III na základě zkušeností získaných při uplatňování nařízení.

Článek 34

Akty v přenesené pravomoci

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, pokud jde o opatření uvedená za účelem doplnění této směrnice přijetím opatření uvedených v článcích 2, 10 a 12. [pozm. návrh 317]

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se mění toto nařízení změnou finančních částek uvedených v tomto nařízení kromě částek v příloze I s ohledem na inflaci.“;

2)  Vkládá se nový článek 34a, který zní:

„Článek 34a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 33 a 34 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 318]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 33 a 34 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 33 a 34 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 35 se zrušuje.

125.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí(184)(185)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2008/68/ES vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2008/68/ES se proto mění takto:

1)  V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, včetně použití technologií sledování, v oblastech upravených touto směrnicí, zejména s cílem zohlednit změny ADR, RID a ADN.“

2)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 9 se zrušuje odstavec 3.

126.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury(186)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2008/96/ES technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice a o její doplnění stanovením společných kritérií pro podávání zpráv o závažnosti nehod.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2008/96/ES se proto mění takto:

1)  V článku 7 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se stanoví společná kritéria za účelem doplnění této směrnice stanovením společných kritérií pro podávání zpráv o závažnosti nehody, včetně počtu mrtvých a zraněných osob.“; [pozm. návrh 319]

2)  V článku 11 se zrušuje odstavec 2.

3)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“;

4)  Vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1a a článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 320]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1a a článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 1a a článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  Článek 13 se zrušuje.

6)  V příloze IV se bod 5 nahrazuje tímto:

„5) závažnost nehody.“

127.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002(187)

V zájmu lepšího obsahu a fungování společných základních norem pro ochranu letectví před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost letectví, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny nařízení (ES) č. 300/2008 přijetím další přílohy týkající se specifikací pro národní program řízení kvality,

—  doplnění uvedeného nařízení o obecná opatření týkající se určitých prvků společných základních norem,

—  doplnění uvedeného nařízení o kritéria, na základě kterých se členské státy mohou odchýlit od společných základních norem.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 300/2008 se proto mění takto:

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  odstavec 2 se mění takto:

i)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se stanoví určité prvky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením určitých prvků společných základních norem.“; [pozm. návrh 321]

ii)  třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě přijetí obecných opatření týkajících se některých společných základních norem nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 18b.“;

b)  v odstavci 4 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se stanoví kritéria za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením kritérií, na základě kterých se členské státy budou moci odchýlit od společných základních norem uvedených v odstavci 1 a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany na základě místního posouzení rizika. Tato alternativní opatření se musí opírat o důvody týkající se velikosti letadla nebo důvody týkající se povahy, rozsahu nebo četnosti provozu nebo jiných důležitých činností. [pozm. návrh 322]

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě stanovení kritérií, na základě kterých se mohou členské státy odchýlit od společných základních norem, nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 18b.“

2)  V čl. 11 odst. 2 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění toto nařízení doplněním přílohy týkající se specifikací národního programu řízení kvality.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě specifikací národních programů řízení kvality nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 18b.“;

3)  Vkládají se nové články 18a a 18b, které znějí:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 323]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 18b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 18a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 19 se zrušují odstavce 3 a 4.

128.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy(188)(189)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/15/ES vývoji příslušných mezinárodních právních nástrojů a úpravy maximálních částek, které mají být vyplaceny s cílem poskytnout poškozeným osobám náhradu, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice s ohledem na:

—  promítnutí následných změn některých mezinárodních úmluv, protokolů, předpisů a rezolucí, jež se jí týkají a které vstoupily v platnost,

—  úpravy určitých částek v ní uvedených.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/15/ES se proto mění takto:

1)  Vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

2)  V článku 6 se zrušuje odstavec 3.

3)  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se mění tato směrnice, aniž by se rozšířila její oblast působnosti, za účelem:

a)  promítnutí následných změn mezinárodních úmluv, protokolů, předpisů a rezolucí, jež se jí týkají a jsou uvedeny v čl. 2 písm. d), čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 a které vstoupily v platnost, pro účely této směrnice;

b)  úpravy částek uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b) bodech ii) a iii).“.

129.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES(190)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/18/ES vývoji předpisů Unie a mezinárodních předpisů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny uvedené směrnice k aktualizaci definic a odkazů na předpisy Unie a nástroje IMO s cílem uvést je do souladu s opatřeními Unie nebo IMO, která vstoupila v platnost,

—  změny příloh uvedené směrnice za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku a zkušenostem získaným při jejich uplatňování,

—  doplnění uvedené směrnice o společnou metodiku vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí.

Aby byla zajištěna ochrana standardů Unie, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakékoli změny předpisu IMO pro vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by tato změna byla s těmito předpisy neslučitelná. [pozm. návrh 324]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/18/ES se proto mění takto:

1)  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Při provádění bezpečnostních vyšetřování se vyšetřující subjekt řídí společnou metodikou vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí. Vyšetřovatelé se mohou od této metodiky odklonit ve zvláštním případě, lze-li podle jejich odborného úsudku prokázat, že je to nutné, a je-li to nezbytné k dosažení cílů vyšetřování.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o společnou metodiku za účelem doplnění této směrnice stanovením společné metodiky vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí, s přihlédnutím k významným skutečnostem vyvozeným z bezpečnostních vyšetřování.“; [pozm. návrh 325]

2)  Vkládá se nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 326]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 a článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 4 a článku 20 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  V článku 19 se zrušuje odstavec 3.

4)  Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Zmocnění k provádění změn

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění definice v této směrnici a odkazy na právní předpisy Unie a nástroje IMO za účelem jejich uvedení do souladu s opatřeními Unie nebo IMO, která vstoupila v platnost, s výhradou dodržování rámce této směrnice.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění přílohy této směrnice za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku a zkušenostem získaným při jejich uplatňování.

3.  V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 2099/2002 mohou být z působnosti této směrnice vyloučeny změny Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu předpisu IMO pro vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by tato změna byla s těmito předpisy neslučitelná.“ [pozm. návrh 327]

130.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel(191)

Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/33/ES inflaci a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedené směrnice k přizpůsobení údajů pro výpočet provozních nákladů na silniční vozidla za dobu jejich životnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/33/ES se proto mění takto:

1)  Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Přizpůsobení přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění příloha k přizpůsobení údajů pro výpočet provozních nákladů na silniční vozidla za dobu jejich životnosti inflaci a technickému pokroku.“

2)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 328]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 9 se zrušuje.

131.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí(192)(193)

Za účelem doplnění nařízení (ES) č. 391/2009 a jeho přizpůsobení vývoji mezinárodních předpisů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny minimálních kritérií stanovených v příloze I uvedeného nařízení, zejména s ohledem na související rozhodnutí IMO,

—  doplnění uvedeného nařízení o kritéria měření účinnosti pravidel a postupů, jakož i výkonnosti uznaných subjektů z hlediska bezpečnosti jimi klasifikovaných lodí a zabránění znečištění způsobovanému těmito loděmi s přihlédnutím zejména k údajům poskytnutým systémem Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci nebo jinými systémy,

—  doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro určení, zda se má tato výkonnost považovat za nepřijatelnou hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí, jež mohou zohlednit zvláštní okolnosti ovlivňující menší nebo vysoce specializované subjekty,

—  doplnění uvedeného nařízení o podrobná pravidla týkající se pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 391/2009 se proto mění takto:

1)  V článku 12 se zrušuje odstavec 4.

2)  V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se mění příloha I, aniž by se rozšířila oblast působnosti nařízení, za účelem aktualizace minimálních kritérií stanovených v příloze I, zejména s ohledem na související rozhodnutí IMO.“

3)  V článku 14 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o:

a)  kritéria měření účinnosti pravidel a postupů, jakož i výkonnosti uznaného subjektu z hlediska bezpečnosti jím klasifikovaných lodí a zabránění znečištění způsobovanému těmito loděmi s přihlédnutím zejména k údajům poskytnutým systémem Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci nebo jinými systémy;

b)  kritéria pro určení, zda se má tato výkonnost považovat za nepřijatelnou hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí, jež mohou zohlednit zvláštní okolnosti ovlivňující menší nebo vysoce specializované subjekty.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o podrobná pravidla pro ukládání pokut a penále podle článku 6 a v případě potřeby zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článku 7.“

4)  Vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

132.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod(194)(195)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 392/2009 předpisům Unie a mezinárodním předpisům by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny přílohy I uvedeného nařízení k začlenění změn ustanovení Athénské úmluvy,

—  změny omezení odpovědnosti stanovených v příloze I uvedeného nařízení pro lodě třídy B podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES(196),

—  pozměnění přílohy II uvedeného nařízení k začlenění změn ustanovení pokynů IMO.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 392/2009 se proto mění takto:

1)  Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Změna příloh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se mění příloha I tohoto nařízení k začlenění změn do omezení stanovených v čl. 3 odst. 1, čl. 4a odst. 1, čl. 7 odst. 1 a článku 8 Athénské úmluvy s cílem zohlednit rozhodnutí přijatá podle článku 23 uvedené úmluvy.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě vhodného posouzení dopadů akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se mění omezení stanovená v příloze I tohoto nařízení pro lodě třídy B podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES*, přičemž se pro období do 31. prosince 2016 přihlédne k dopadům na jízdné a ke schopnosti trhu získat přijatelné pojistné krytí ve výši požadované s ohledem na politiku posilování práv cestujících a na sezónní povahu některé dopravy.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se mění příloha II za účelem začlenění změn ustanovení pokynů IMO.

_____________________________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).“;

2)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3)  Článek 10 se zrušuje.

133.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES(197)

Za účelem určení stupně závažnosti určitých porušení platných předpisů a přizpůsobení nařízení (ES) č. 1071/2009 technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II a III uvedeného nařízení a o jeho doplnění vypracováním seznamu kategorií, typů a úrovně závažnosti závažných porušení předpisů Unie, která kromě porušení uvedených v příloze IV mohou vést ke ztrátě dobré pověsti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Řada pravomocí Komise podle nařízení (ES) č. 1071/2009, které umožňovaly přijetí opatření týkajících se prodloužení lhůt, již není zapotřebí.

Nařízení (ES) č. 1071/2009 se proto mění takto:

1)  V čl. 6 odst. 2 písm. b) se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví seznam za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení předpisů Unie, jež kromě porušení uvedených v příloze IV mohou vést ke ztrátě dobré pověsti. Členské státy při určování priorit pro kontroly podle čl. 12 odst. 1 přihlédnou k informacím o těchto porušeních včetně informací obdržených od ostatních členských států.“; [pozm. návrh 329]

2)  V článku 8 se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se mění přílohy I,  II a III za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“;

3)  V čl. 11 odst. 4 se zrušuje třetí pododstavec.

4)  V čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec.

5)  V článku 16 se zrušuje odstavec 7.

6)  Vkládá se nový článek 24a, který zní:

„Článek 24a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 330]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 25 se zrušuje odstavec 3.

134.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy(198)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1072/2009 technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II a III uvedeného nařízení a o změny zmíněného nařízení ve vztahu k době platnosti licence Společenství.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1072/2009 se proto mění takto:

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se mění toto nařízení za účelem přizpůsobení doby platnosti licence Společenství technickému pokroku, zejména pokud jde o vnitrostátní elektronické rejstříky podniků silniční dopravy uvedené v článku 16 nařízení (ES) č. 1071/2009.“;

b)  v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“;

2)  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se mění příloha III za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.“;

3)  Za nadpis kapitoly V se vkládá nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 331]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  Článek 15 se zrušuje.

135.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006(199)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1073/2009 technickému pokroku a stanovení technických opatření, která jsou nezbytná pro jeho řádné fungování, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedeného nařízení a o jeho doplnění stanovením:

—  postupů pro oznamování jmen podnikatelů v silniční osobní dopravě provozujících příležitostnou dopravu a spojů na trase,

—  formátů osvědčení pro dopravu pro vlastní potřebu,

—  formátů povolení pro linkovou dopravu,

—  formátů žádostí o tato povolení,

—  formátů jízdních listů pro příležitostnou dopravu, formátu sešitu jízdních listů a způsobu, jakým se používají,

—  formátu tabulky, která se použije ke sdělení statistického přehledu o počtu povolení vydaných pro každou kabotáž ve formě linkové dopravy prováděné podnikatelem v silniční osobní dopravě nerezidentem v hostitelském státě v rámci mezinárodní linkové dopravy.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1073/2009 se proto mění takto:

1)  V čl. 4 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“;

2)  Článek 5 se mění takto:

a)  v odstavci 3 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o postupy za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením postupů oznamování jmen takových podnikatelů v silniční osobní dopravě a spojů na trase příslušným orgánům dotyčných členských států.“; [pozm. návrh 332]

b)  v odstavci 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu osvědčení.“; [pozm. návrh 333]

3)  V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. „Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu povolení.“; [pozm. návrh 334]

4)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu žádostí.“; [pozm. návrh 335]

5)  V článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu jízdního listu, sešitu jízdních listů a způsob způsobu, jakým se používají.“; [pozm. návrh 336]

6)  Vkládá se nový článek 25a, který zní:

„Článek 25a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3 a 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 12 odst. 5 a čl. 28 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 337]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3 a 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 12 odst. 5 a čl. 28 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3 a 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 12 odst. 5 a čl. 28 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  Článek 26 se zrušuje.

8)  V článku 28 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu tabulky, která se použije ke sdělení statistického přehledu uvedeného v odstavci 2.“. [pozm. návrh 338]

XII.  Zdraví a bezpečnost potravin

136.  Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě(200)

V zájmu dosažení cílů směrnice 89/108/EHS by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedené směrnice o kritéria čistoty, která musí splňovat kryogenní média, postupy pro odběr vzorků hluboce zmrazených potravin a postupy pro sledování jejich teploty a teplot v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 89/108/EHS se proto mění takto:

1)  V článku 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se stanoví kritéria za účelem doplnění této směrnice stanovením kritérií čistoty, která musí tato kryogenní média splňovat.“; [pozm. návrh 339]

2)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se stanoví postupy za účelem doplnění této směrnice stanovením postupů pro odběr vzorků hluboce zmrazených potravin a pro sledování jejich teploty a teplot v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech.“; [pozm. návrh 340]

3)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 4 a 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 341]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 4 a 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4 a 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  Článek 12 se zrušuje.

137.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením(201)

V zájmu dosažení cílů směrnice 1999/2/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice v rozsahu nutném k zajištění ochrany veřejného zdraví a o doplnění zmíněné směrnice s ohledem na výjimky týkající se nejvyšší dávky záření u potravin a dodatečné požadavky na ozařovny. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace probíhaly vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 342]

Směrnice 1999/2/ES se proto mění takto:

1)  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění této směrnice, kterými se povolují výjimky z odstavce 1, přičemž se přihlíží k dostupným vědeckým poznatkům a příslušným mezinárodním normám.“; [pozm. návrh 343]

2)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Ozařovna může být schválena pouze tehdy, pokud:

—  splňuje požadavky Kodexu zásad doporučeného smíšenou komisí FAO/WHO pro Codex Alimentarius na provoz ozařoven používaných pro ošetřování potravin (viz FAO/WHO/CAC, díl XV, 1. vydání) a dodatečné požadavky, které může přijmout Komise,

—  určí osobu odpovědnou za dodržení všech podmínek nezbytných pro použití procesu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel, pokud jde o dodatečné požadavky uvedené v první odrážce prvního pododstavce tohoto článku, přičemž se zohlední požadavky v souvislosti s účinností a bezpečností použitého ošetření a požadavky týkající se správné hygienické praxe při zpracovávání potravin.“; [pozm. návrh 344]

3)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 345]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11b

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 11a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 12 se zrušují odstavce 3, 4 a 5.

5)  V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění tato směrnice v rozsahu nezbytném pro zajištění ochrany veřejného zdraví, přičemž změny musí být omezeny na zákazy nebo omezení ve srovnání s předchozím právním stavem.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů souvisejících s lidským zdravím nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 11b.“.

138.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění(202)(203)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 141/2000 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení o definice „podobného léčivého přípravku“ a „klinické nadřazenosti“. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 141/2000 se proto mění takto:

1)  V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se doplňuje toto nařízení přijetím definic „podobného léčivého přípravku“ a „klinické nadřazenosti“.“

2)  V článku 10a se zrušuje odstavec 3.

3)  Vkládá se nový článek 10b, který zní:

„Článek 10b

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

139.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS(204)(205)

V zájmu dosažení cílů směrnice 2001/18/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice a o její doplnění o:

—  kritéria pro odchylky a požadavky na informace vztahující se na oznámení při uvedení určitých druhů geneticky modifikovaných organismů na trh,

—  prahy minimálního výskytu pro produkty, v nichž nelze vyloučit náhodné nebo z technického hlediska nevyhnutelné stopy autorizovaných geneticky modifikovaných organismů, pod jejichž úrovní nemusí být tyto produkty označeny jako geneticky modifikované organismy,

—  nižší prahové hodnoty než 0,9 %, pod jejichž úrovní se požadavky na označování stanovené ve směrnici nevztahují na stopy geneticky modifikovaných organismů v produktech určených k přímému zpracování,

—  zvláštní požadavky na označování vztahující se na geneticky modifikované organismy, které nejsou uvedeny na trh ve smyslu této směrnice.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2001/18/ES se proto mění takto:

1)  Článek 16 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a, kterými se stanoví kritéria a požadavky na informace uvedené v odstavci 1 a také jakékoli požadavky týkající se souhrnu obsahu oznámení, a to po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Kritéria a požadavky na informace musí zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí a musí vycházet z dostupných vědeckých důkazů týkajících se této bezpečnosti a ze zkušeností získaných během uvolňování srovnatelných geneticky modifikovaných organismů.“;

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Před přijetím aktů v přenesené pravomoci podle odstavce 2 zpřístupní Komise návrh veřejnosti. Veřejnost může do 60 dnů sdělit Komisi své připomínky. Komise předá veškeré obdržené připomínky spolu s jejich analýzou odborníkům uvedeným v čl. 29a odst. 4.“

2)  Článek 21 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. S ohledem na produkty, v nichž nelze vyloučit náhodné nebo z technického hlediska nevyhnutelné stopy autorizovaných geneticky modifikovaných organismů, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a, kterými se stanoví prahy minimálního výskytu; jestliže jsou hodnoty v produktu nižší, nemusí být tyto produkty označeny podle odstavce 1 tohoto článku. Prahy minimálního výskytu se stanoví pro jednotlivé produkty.“;

b)  v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a, kterými se stanoví prahové hodnoty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.“

3)  V článku 26 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a, kterými se mění příloha IV stanovením zvláštních požadavků na označování podle odstavce 1 tak, aby nedocházelo ke zdvojování nebo rozporům se stávajícími ustanoveními o označování obsaženými v platných právních předpisech Unie. Přitom by se případně mělo přihlédnout k předpisům o označování, které v souladu s právními předpisy Unie přijaly členské státy.“

4)  Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Přizpůsobování příloh technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a, kterými se mění oddíly C a D přílohy II, přílohy III až VI a oddíl C přílohy VII za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“

5)  Vkládá se nový článek 29a, který zní:

„Článek 29a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 2, čl. 21 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 2 a článku 27 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 16 odst. 2, čl. 21 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 2 a článku 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 2, čl. 21 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 2 a článku 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 30 se zrušuje odstavec 3.

140.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků(206)(207)

V zájmu dosažení cílů směrnice 2001/83/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

—  změny uvedené směrnice s ohledem na jednu z podmínek, které musejí homeopatické léčivé přípravky splňovat, aby bylo možno použít zvláštní zjednodušený registrační postup, a to na základě nových vědeckých poznatků,

—  změny uvedené směrnice s ohledem na druhy činností, u nichž se má za to, že představují výrobu účinných látek použitých jako výchozí suroviny, s cílem zohlednit vědecký a technický pokrok,

—  změny přílohy I uvedené směrnice k zohlednění vědeckého a technického pokroku,

—  doplnění uvedené směrnice o vhodná opatření pro posuzování změn registrací udělených v souladu se směrnicí,

—  doplnění uvedené směrnice stanovením zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro léčivé přípravky.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2001/83/ES se proto mění takto:

1)  V čl. 14 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 121a, kterými se mění třetí odrážka prvního pododstavce, a to na základě nových vědeckých poznatků.“

2)  V článku 23b se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 121a, kterými se stanoví opatření uvedená v odstavci 1.“;

3)  V článku 46a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 121a k úpravě odstavce 1 za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

4)  V článku 47 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 121a, kterými se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro léčivé přípravky podle čl. 46 písm. f).“

5)  Článek 120 se nahrazuje tímto:

„Článek 120

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 121a, kterými se mění příloha I za účelem jejího přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

6)  V článku 121 se zrušuje odstavec 2a.

7)  Článek 121a se nahrazuje tímto:

„Článek 121a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 14 odst. 1, článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a a článku 120 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 14 odst. 1, článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a a článku 120 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 14 odst. 1, článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a a článku 120 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

8)  Články 121b a 121c se zrušují.

141.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií(208)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 999/2001 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění:

—  schválením aktualizací seznamu povolených zrychlených testů,

—  změnou věku skotu, aby se na něj vztahovaly roční programy sledování,

—  stanovením aktualizací seznamu kritérií k prokázání zlepšení epizootologické situace v zemi a jejich uvedením v příloze,

—  rozhodnutím o povolení krmení mladých přežvýkavců bílkovinami získávanými z ryb.

Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem doplnění tohoto nařízení:

—  stanovením podrobných kritérií pro udělení výjimek ze zákazů týkajících se krmení zvířat,

—  rozhodnutím o zavedení úrovně tolerance pro nepatrná množství živočišných bílkovin v krmivech způsobená náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací,

—  rozhodnutím o věku,

—  stanovením pravidel pro udělování výjimek z požadavku na odstraňování a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu,

—  schválením výrobních postupů,

—  rozhodnutím o rozšíření působnosti některých ustanovení na jiné druhy zvířat,

—  rozhodnutím o rozšíření působnosti na další produkty živočišného původu,

—  přijetím metody stanovení BSE u ovcí a koz. [pozm. návrh 346]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 999/2001 se proto mění takto:

1)  V čl. 5 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvalují zrychlené testy uvedené ve druhém pododstavci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění bod 4 kapitoly C přílohy X za účelem aktualizace seznamu povolených zrychlených testů v něm stanoveného.“; [pozm. návrh 347]

2)  Článek 6 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvalují zrychlené testy za tímto účelem. Komisi je svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění příloha X za účelem stanovení seznamu těchto zrychlených testů povolených za tímto účelem.“; [pozm. návrh 348]

b)  v odstavci 1b se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění odst. 1a písm. a) a c) za účelem přizpůsobení věku uvedeného v těchto ustanoveních vědeckému pokroku, a to po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Na žádost členského státu, který prokáže zlepšení epizootologické situace v zemi, může být roční program sledování v tomto členském státě přezkoumán. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění bod 7 části I kapitoly A přílohy III za účelem stanovení kritérií

a)  stanoví určitá kritéria, podle nichž je nutno posoudit zlepšení epizootologické situace v zemi za účelem revize programů sledování.

b)  mění bod 7 části I kapitoly A přílohy III za účelem stanovení kritérií uvedených v písmenu a).“; [pozm. návrh 349]

3)  Článek 7 se mění takto:

a)  v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění příloha IV s cílem povolit krmení mladých přežvýkavců bílkovinami získávanými z ryb, přičemž se zohlední:

(a)  vědecké posouzení výživových požadavků mladých přežvýkavců;

(b)  pravidla přijatá k provedení tohoto článku uvedená v odstavci 5 tohoto článku;

(c)  posouzení kontrolních aspektů této odchylky.“;

b)  v odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Na žádost členského nebo třetího státu může být postupem podle čl. 24 odst. 2 rozhodnuto o udělení individuálních výjimek z omezení uvedených v tomto odstavci. Každá výjimka zohlední ustanovení uvedená v odstavci 3 tohoto článku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se stanoví podrobná kritéria za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobných kritérií, která se zohlední při udělování této výjimky.“; [pozm. návrh 350]

c)  odstavec 4a se nahrazuje tímto:

„4a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se stanoví úroveň za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením úrovně tolerance pro nepatrná množství živočišných bílkovin v krmivech způsobená náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací, a to na základě příznivého posouzení rizika, které zohledňuje alespoň rozsah a možný zdroj kontaminace a konečné místo určení zásilek.“; [pozm. návrh 351]

4)  Článek 8 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Specifikovaný rizikový materiál se odstraňuje a likviduje v souladu s přílohou V tohoto nařízení a s nařízením (ES) č. 1069/2009. Nesmí se dovážet do Unie. Seznam specifikovaného rizikového materiálu podle přílohy V zahrnuje přinejmenším mozek, míchu, oči a mandle skotu staršího dvanácti měsíců a páteř skotu nad věkovou hranici, která bude stanovena Komisí. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem stanovení doplnění tohoto nařízení stanovením této věkové hranice. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění seznam specifikovaných rizikových materiálů v příloze V s přihlédnutím k různým kategoriím rizik stanoveným v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci a požadavkům čl. 6 odst. 1a a 1b písm. b).“; [pozm. návrh 352]

b)  v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvaluje alternativní test, který umožňuje mění příloha X za účelem aktualizace v ní uvedeného seznamu povolených alternativních testů, které umožňují odhalit BSE před porážkou, a kterými se mění seznam v příloze X. Odstavec 1 tohoto článku se nevztahuje na tkáně zvířat, které se kontrolovaly pomocí alternativního testu, za podmínky, že tento test je použit za podmínek podle přílohy V a jeho výsledky jsou negativní.“; [pozm. návrh 353]

c)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se stanoví pravidla za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro výjimky z odstavců 1 až 4 tohoto článku v souvislosti s datem skutečného uplatňování zákazu krmení podle čl. 7 odst. 1, nebo v případě třetích zemí nebo jejich oblastí, kde existuje kontrolované riziko výskytu BSE, v souvislosti s datem skutečného uplatňování zákazu krmení přežvýkavců bílkovinami získanými z přežvýkavců s cílem omezit požadavky na odstranění a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu na zvířata narozená v těchto zemích nebo oblastech před uvedeným datem.“; [pozm. návrh 354]

5)  Článek 9 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvalují výrobní postupy za účelem doplnění tohoto nařízení schválením výrobních postupů, které se používají k výrobě produktů živočišného původu uvedených v příloze VI.“; [pozm. návrh 355]

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Na základě kritérií podle přílohy V bodu 5 se odstavce 1 a 2 nevztahují na přežvýkavce, kteří prošli alternativním testem podle čl. 8 odst. 2 uvedeným v příloze X, pokud jsou výsledky testu negativní.“;

6)  V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se doplňuje toto za účelem doplnění tohoto nařízení za účelem rozšíření rozšířením působnosti odstavců 1 a 2 na jiné druhy zvířat.“; [pozm. návrh 356]

7)  V čl. 16 odst. 7 se první věta nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se doplňuje toto za účelem doplnění tohoto nařízení za účelem rozšíření rozšířením oblasti působnosti ustanovení odstavců 1 až 6 na další produkty živočišného původu.“; [pozm. návrh 357]

8)  V čl. 20 odst. 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvaluje metoda za účelem doplnění tohoto nařízení schválením metody stanovení BSE u ovcí a koz.“; [pozm. návrh 358]

9)  Článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění přílohy. Cílem těchto změn je přizpůsobení ustanovení obsažených v těchto přílohách vývoji epizootologické situace, dostupných vědeckých poznatků, příslušných mezinárodních norem, dostupných analytických metod pro úřední kontroly nebo výsledků kontrol či studií o uplatňování těchto ustanovení, přičemž se zohlední tato kritéria:

(i)  závěry dostupného stanoviska EFSA, je-li to relevantní,

(ii)  potřeba zachování vysoké úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii.“;

10)  Článek 23a se zrušuje.

11)  Vkládá se nový článek 23b, který zní:

„Článek 23b

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a 1b, čl. 7 odst. 3, 4 a 4a, čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 9 odst. 1 a 3, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 7, čl. 20 odst. 2 a článku 23 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 359]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a 1b, čl. 7 odst. 3, 4 a 4a, čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 9 odst. 1 a 3, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 7, čl. 20 odst. 2 a článku 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a 1b, čl. 7 odst. 3, 4 a 4a, čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 9 odst. 1 a 3, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 7, čl. 20 odst. 2 a článku 23 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

12)  V článku 24 se zrušuje odstavec 3.

142.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech(209)(210)

V zájmu dosažení cílů směrnice 2002/32/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění směrnice o kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2002/32/ES se proto mění takto:

1)  V čl. 7 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2. Neprodleně se rozhodne o tom, zda musí být přílohy I a II změněny. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se tyto přílohy mění.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě těchto změn nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 11a.“

2)  Článek 8 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě těchto změn nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 10b.“;

b)  v odstavci 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„– je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se stanoví kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy jako doplněk ke kritériím stanoveným pro produkty určené ke krmení zvířat, jež byly těmto postupům podrobeny.“

3)  Vkládají se nové články 10a a 10b, které znějí:

„Článek 10a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10b

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12. 5. 2016, s. 1.“;

4)  V článku 11 se zrušují odstavce 3 a 4.

143.  Směrnice 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy(211)

V zájmu dosažení cílů směrnice 2002/46/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice s cílem přizpůsobit tyto přílohy technickému pokroku a o doplnění směrnice s ohledem na kritéria pro čistotu látek uvedených v příloze II směrnice a minimální a maximální množství vitaminů a minerálních látek přítomných v doplňcích stravy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 360]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2002/46/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení maximálního množství vitamínů a minerálních látek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 361]

Směrnice 2002/46/ES se proto mění takto:

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, pokud jde o kritéria za účelem doplnění této směrnice stanovením kritérií pro čistotu látek uvedených v příloze II této směrnice, s výjimkou případů, kdy se tato kritéria použijí podle odstavce 3.“; [pozm. návrh 362]

b)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se mění seznamy v přílohách I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě vynětí vitaminu nebo minerální látky ze seznamů uvedených v odstavci 1 tohoto článku nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 12b.“;

2)  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že se stanoví:

a)   minimální množství vitaminů a minerálních látek podle odstavce 3 tohoto článku; a

Komise stanoví

b)   maximální množství vitaminů a minerálních látek podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 13 odst. 2.“ [pozm. návrh 363]

3)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Aby byly odstraněny nedostatky uvedené v odstavci 1 a aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice.

Členský stát, který přijal ochranná opatření, je v tom případě může ponechat v platnosti, dokud nebudou přijaty tyto akty v přenesené pravomoci.“ [pozm. návrh 364]

4)  Vkládají se nové články 12a a 12b, které znějí:

„Článek 12a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 5, a čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 5, a čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a 5, a čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.[pozm. návrh 365]

Článek 12b

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 13a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

5)  V článku 13 se zrušují odstavce 3 a 4.

144.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES(212)

V zájmu dosažení cílů směrnice 2002/98/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až IV uvedené směrnice za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku a o doplnění směrnice o určité technické požadavky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení čl. 29 druhého pododstavce písm. i) směrnice 2002/98/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení postupu pro oznamování závažných nežádoucích účinků a reakcí a způsobu oznámení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 366]

Směrnice 2002/98/ES se proto mění takto:

1)  Za nadpis kapitoly IX se vkládají nové články 27a a 27b, které znějí:

„Článek 27a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 prvním a třetím pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 367]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 29 prvním a třetím pododstavci třetím pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 29 prvního a třetího pododstavce vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 27b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 28a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

2)  V článku 28 se zrušují odstavce 3 a 4.

3)  Článek 29 se mění takto:

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, pokud jde o změny za účelem změn technických požadavků stanovených v přílohách I až IV za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě technických požadavků stanovených v přílohách III a IV nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 27b.“; [pozm. návrh 368]

b)  ve druhém pododstavci se zrušuje písmeno i); [pozm. návrh 369]

c)  třetí a čtvrtý odstavec se nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se tato směrnice doplňuje s ohledem na technické požadavky stanovené ve druhém pododstavci.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě technických požadavků uvedených ve druhém pododstavci písm. b), c), d), e), f) a g) nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 27b.“;

d)  doplňuje se nový pátý pododstavec, který zní:

„Komise stanoví postup pro oznamování závažných nežádoucích účinků a reakcí a způsob oznámení prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 28 odst. 2.“ [pozm. návrh 370]

145.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(213)(214)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 178/2002 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení s ohledem na počet a názvy vědeckých komisí a o doplnění nařízení o postup, jakým úřad vyřizuje žádosti o vědecké stanovisko, o kritéria pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými státy a o pravidla pro stanovení harmonizovaných požadavků na jakost a finanční ustanovení upravující finanční podporu.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 178/2002 se proto mění takto:

1)  V čl. 28 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem článkem 57a, kterými se na žádost úřadu mění první pododstavec s ohledem na počet a názvy vědeckých komisí na základě vědeckého a technického vývoje.“;

2)  V článku 29 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Za účelem uplatňování tohoto článku přijme Komise po konzultaci s úřadem:

a)  akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57a, pokud jde o postup, jakým úřad vyřizuje žádosti o vědecké stanovisko;

b)  prováděcí akty, jimiž se stanoví obecné zásady pro vědecké hodnocení látek, výrobků nebo postupů, které podle právních předpisů Společenství podléhají předchozímu povolení nebo zařazení do pozitivního seznamu, zejména v případech, kdy právní předpisy Společenství stanoví nebo umožňují, aby za tímto účelem žadatel předložil dokumentaci. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 58 odst. 2.“;

3)  V čl. 36 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57a, kterými se stanoví kritéria pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými státy, pravidla pro stanovení harmonizovaných požadavků na jakost a finanční ustanovení upravující finanční podporu.“

4)  V kapitole V se název oddílu 1 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 1

PŘENESENÍ PRAVOMOCÍ, PROVÁDĚCÍ POSTUPY A POSTUPY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ“

5)  Za nadpis oddílu 1 se vkládá nový článek 57a, který zní:

„Článek 57a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 6 a čl. 36 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 6 a čl. 36 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 6 a čl. 36 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12,5. 2016, s 1.“;

6)  V článku 58 se zrušuje odstavec 3.

146.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS(215)

V zájmu dosažení cílů směrnice 2003/99/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy I uvedené směrnice k aktualizaci seznamů zoonóz a jejich původců podle zmíněné přílohy, o změny příloh II, III a IV směrnice a o doplnění směrnice o koordinované programy sledování pro jednu nebo více zoonóz nebo jejich původců. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Směrnice 2003/99/ES se proto mění takto:

1)  V článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění příloha I za účelem aktualizace seznamů zoonóz nebo jejich původců, zejména s ohledem na tato kritéria:

(a)  jejich výskyt v populacích zvířat a lidí, v krmivu a potravinách;

(b)  závažnost jejich účinku na lidi;

(c)  jejich ekonomické důsledky pro zdraví zvířat a lidí a pro obchod s krmivy a potravinami;

(d)  epidemiologické trendy v populacích zvířat a lidí, v krmivech a potravinách.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů nutné k ochraně lidského zdraví, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 11b.“

2)  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Nejsou-li údaje sebrané při běžném sledování podle článku 4 dostačující, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se stanoví koordinované programy za účelem doplnění této směrnice stanovením koordinovaných programů sledování pro jednu nebo více zoonóz nebo jejich původců. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou zejména tehdy, jsou-li zjištěny konkrétní potřeby a je-li nutné posoudit rizika nebo stanovit základní hodnoty týkající se zoonóz nebo jejich původců na úrovni členských států nebo na úrovni Unie.“; [pozm. návrh 371]

2a)  V článku 11 se název nahrazuje tímto:

Změny příloh a provádění opatření [pozm. návrh 372]

3)  V článku 11 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění přílohy II, III a IV, zejména s ohledem na tato kritéria:

a)  výskyt zoonóz, jejich původců a antimikrobiální odolnost v populacích zvířat a lidí, v krmivu a potravinách a v životním prostředí;

b)  dostupnost nových nástrojů pro sledování a podávání zpráv;

c)  požadavky s ohledem na hodnocení trendů na vnitrostátní, evropské nebo celosvětové úrovni.“;

3a)  V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

Prováděcí opatření je možné rovněž přijmout postupem projednávání ve výboru podle čl. 12 odst. 2.“; [pozm. návrh 373]

4)  Vkládají se nové články 11a a 11b, které znějí:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 1 a článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 374]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 1 a článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 1 a článku 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 11a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek

____________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  V článku 12 se zrušují odstavce 3 a 4.

147.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(216)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1829/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění nařízení stanovením, které potraviny a která krmiva spadají do oblasti působnosti jednotlivých oddílů nařízení, stanovením vhodných nižších prahových hodnot pro výskyt GMO v potravinách a krmivech, pod jejichž úrovní se nepoužijí požadavky na označování, s výhradou určitých podmínek, stanovením opatření nutných k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, a opatření nutných k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování, a stanovením zvláštních pravidel týkajících se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli. [pozm. návrh 375]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1829/2003 by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování, a pravidla k usnadnění jednotného uplatňování některých ustanovení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 376]

Nařízení (ES) č. 1829/2003 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout, Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, zda daný typ potraviny spadá do působnosti tohoto oddílu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“; [pozm. návrh 377]

2)  V článku 12 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se stanoví vhodné nižší prahové hodnoty za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením vhodných nižších prahových hodnot zejména u potravin, které obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohledňuje vědecký a technický pokrok.“; [pozm. návrh 378]

3)  Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přenesené a prováděcí pravomoci

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se přijímají za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:

a)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 3;

b)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 13; a

c)  zvláštní pravidla týkající se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli. Ve snaze přihlédnout ke zvláštní situaci zařízení společného stravování mohou být na základě těchto pravidel pozměněny požadavky stanovené v čl. 13 odst. 1 písm. e).

2.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 13.

a)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 3;

b)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 13;

c)  podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 13.

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“; [pozm. návrh 379]

4)  V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením, zda daný typ krmiva spadá do oblasti působnosti tohoto oddílu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“; [pozm. návrh 380]

5)  V článku 24 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se stanoví vhodné nižší prahové hodnoty za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením vhodných nižších prahových hodnot, zejména u krmiv, která obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohledňuje vědecký a technický pokrok.“; [pozm. návrh 381]

6)  Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Přenesené a prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout:

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:

a)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3;

b)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 25.

c)  podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 25.

2.  Komise může pomocí prováděcích aktů přijmout podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 25. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“ [pozm. návrh 382]

7)  V článku 32 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se mění příloha za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.“;

8)  Vkládá se nový článek 34a, který zní:

„Článek 34a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a článku 32 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a článku čl. 32 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1a, čl. 15 odst. 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a článku čl. 32 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“; [pozm. návrh 383]

9)  V článku 35 se zrušuje odstavec 3.

10)  V článku 47 se zrušuje odstavec 3.

148.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES(217)(218)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1830/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení stanovením systému tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů geneticky modifikovaným organismům. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1830/2003 se proto mění takto:

1)  Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Jednoznačný identifikační kód

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se stanoví a upravuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů GMO, přičemž se zohlední vývoj na mezinárodních fórech.“;

2)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_________________________

* Úř. věst. L 123, 12. 5. 2016, s. 1.“;

3)  V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

4)  V čl. 13 odst. 2 se zrušuje první pododstavec.

149.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat(219)(220)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1831/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II, III a IV uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění nařízení o pravidla, která umožní zavedení zjednodušených ustanovení pro povolování doplňkových látek, které již byly povoleny pro použití v potravinách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1831/2003 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha IV za účelem přizpůsobení obecných podmínek stanovených v této příloze technologickému pokroku nebo vědeckému vývoji.“;

2)  V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha I za účelem úpravy kategorií doplňkových látek v krmivech a funkčních skupin na základě technologického pokroku nebo vědeckého vývoje.“;

3)  V čl. 7 odst. 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o stanovení pravidel, která umožní zavedení zjednodušených ustanovení pro povolování doplňkových látek, které již byly povoleny pro použití v potravinách.“;

4)  V článku 16 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha III za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje.“;

5)  V článku 21 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha II.“;

6)  Vkládá se nový článek 21a, který zní:

„Článek 21a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 5, čl. 16 odst. 6 a článku 21 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 5, čl. 16 odst. 6 a článku 21 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 5, čl. 16 odst. 6 a článku 21 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7)  V článku 22 se zrušuje odstavec 3.

150.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu(221)(222)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 2065/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu a o doplnění nařízení o kritéria jakosti pro validované metody analýzy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 2065/2003 se proto mění takto:

1)  V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o kritéria jakosti pro validované metody analýzy uvedené v příloze II bodu 4, včetně látek, které mají být stanovovány. Tyto akty v přenesené pravomoci přihlížejí k dostupným vědeckým poznatkům.“;

2)  V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změny příloh po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu.“;

3)  Vkládá se nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________

* Úř. věst. L 123 12.5.2016, s. 1.“;

4)  V článku 19 se zrušuje odstavec 3.

151.  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci(223)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 2160/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II a III uvedeného nařízení a o jeho doplnění s ohledem na cíle Unie zaměřené na snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz, zvláštní tlumicí metody, zvláštní pravidla pro kritéria týkající se dovozu ze třetích zemí, pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Unie, schvalování testovacích metod a pokud jde o některé pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 384]

V zájmu zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 2160/2003 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o schvalování testovacích metod. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 385]

Nařízení (ES) č. 2160/2003 se proto mění takto:

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a zaúčelem doplnění toto nařízení, pokud jde o cíle Unie za účelem snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz vyjmenovaných v příloze I sloupci 1 v populacích zvířat vyjmenovaných v příloze I sloupci 2, s ohledem zejména na: [pozm. návrh 386]

a)  zkušenost získanou na základě stávajících vnitrostátních opatření a

b)  údaje předané Komisi nebo Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin podle stávajících požadavků Unie, zejména v rámci údajů získaných podle směrnice 2003/99/ES, a zejména článku 5 uvedené směrnice.“;

b)  v odstavci 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění příloha I pro účely vyjmenované v písmenu b) poté, co byla vzata v úvahu zejména kritéria vyjmenovaná v písmenu c).“;

c)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění příloha III za účelem doplnění kritérií ke stanovení sérotypů salmonel s významem pro veřejné zdraví.“;

2)  V článku 5 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění příloha II za účelem úpravy požadavků a minimálních pravidel pro odběr vzorků stanovených v této příloze poté, co byla vzata v úvahu zejména kritéria vyjmenovaná v čl. 4 odst. 6 písm. c).“;

3)  V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o: [pozm. návrh 387]

a)  zvláštní tlumicí metody, které mohou nebo musí být použity pro snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz ve stádiu primární produkce zvířat a v dalších etapách potravního řetězce;

b)  pravidla, která mohou být přijata s ohledem na podmínky užití metod uvedených v písmenu a);

c)  podrobná pravidla, která mohou být přijata s ohledem na nezbytné doklady a postupy, jakož i minimální požadavky pro metody uvedené v písmenu a); a

d)  některé zvláštní tlumicí metody, které se nesmějí použít jako součást tlumicích programů.“;

4)  V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví pravidla týkající za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel týkajících se určení kritérií, uvedených v čl. 5 odst. 5 a v odstavci 2 tohoto článku členskými státy.“; [pozm. návrh 388]

5)  V čl. 10 odst. 5 se druhá a třetí věta nahrazuje tímto:

„Povolení může být odňato stejným postupem, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví zvláštní pravidla týkající za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních pravidel týkajících se takových kritérií.“; [pozm. návrh 389]

6)  Článek 11 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravomocí a úkoly úkolů referenčních laboratoří Unie, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi národních referenčních laboratoří.“; [pozm. návrh 390]

b)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví některé pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením některých pravomocí a úkoly úkolů národních referenčních laboratoří, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi příslušných laboratoří členských států určených v souladu s čl. 12 odst. 1 písm.  a).“; [pozm. návrh 391]

7)  V čl. 12 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů schválit jiné testovací metody uvedené v odstavci 3. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení schválením jiných testovacích metod, než jsou metody uvedené v prvním a druhém pododstavci tohoto odstavce.“; [pozm. návrh 392]

7a)  V článku 13 se název nahrazuje tímto:

Prováděcí a přenesené pravomoci [pozm. návrh 393]

8)  V článku 13 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění prvky za účelem doplnění tohoto nařízení změnou prvků příslušných veterinárních osvědčení.“; [pozm. návrh 394]

8a)  V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Prováděcí opatření lze rovněž přijmout regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2.“ [pozm. návrh 395]

9)  Vkládá se nový článek 13a, který zní:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 12 odst. 3 třetím pododstavci a článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 12 odst. 3 třetím pododstavci a článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 12 odst. 3 třetího pododstavce a článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“; [pozm. návrh 396]

9)  V článku 14 se zrušuje odstavec 3.

152.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk(224)

V zájmu dosažení cílů směrnice 2004/23/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedené směrnice o požadavky stanovením požadavků na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost, a stanovením postupů pro zajištění sledovatelnosti a pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem u dovážených tkání a buněk a o doplnění směrnice, pokud jde o určité technické požadavky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 397]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2004/23/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení postupů pro zajištění sledovatelnosti a pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem u dovážených tkání a buněk. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 398]

Směrnice 2004/23/ES se proto mění takto:

1)  V čl. 8 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a ke stanovení za účelem doplnění této směrnice stanovením požadavků na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost a bezpečnost, a také stanovením postupů pro zajištění sledovatelnosti na úrovni Unie. [pozm. návrh 399]

6.  Komise stanoví postupy pro zajištění sledovatelnosti na úrovni Unie prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 29 odst. 2.“; [pozm. návrh 400]

2)  V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komise stanoví postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 29 odst. 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a za účelem doplnění této směrnice stanovením postupů pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1.“; [pozm. návrh 401]

3)  V článku 28 se druhý a třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o technické požadavky uvedené v písmenech a) až i) prvního odstavce. [pozm. návrh 402]

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě technických požadavků uvedených v prvním pododstavci písm. d) a e) nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 28b.“;

4)  Vkládají se nové články 28a a 28b, které znějí:

„Článek 28a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4 a v čl. 28 druhém pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4 a v čl. 28 druhém pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4 a čl. 28 druhého pododstavce vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 403]

Článek 28b

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 28a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  V článku 29 se zrušují odstavce 3 a 4.

153.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin(225)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 852/2004 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedeného nařízení a o jeho doplnění s ohledem na zvláštní hygienická opatření, požadavky na schvalování potravinářských podniků, zvláštní ustanovení týkající se uplatňování požadavků nařízení na určité potraviny s cílem zabývat se konkrétními riziky nebo novými hrozbami pro veřejné zdraví a s ohledem na výjimky z příloh uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 852/2004 se proto mění takto:

1)  V článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se přijímají zvláštní hygienická za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních hygienických opatření uvedená uvedených v odstavci 3, zejména pokud jde o: [pozm. návrh 404]

a)  stanovení mikrobiologických kritérií a souvisejících metod odběru vzorků a analýzy;

b)  zavedení zvláštních požadavků na kontrolu teploty potravin a zachování chladicího řetězce a

c)  stanovení zvláštních mikrobiologických cílů.“;

2)  V čl. 6 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) aktem v přenesené pravomoci, který je Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 13a a který doplňuje toto nařízení.“ [pozm. návrh 405]

3)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o zvláštní za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních ustanovení týkající se uplatňování požadavků tohoto nařízení na určité potraviny s cílem zabývat se konkrétními riziky nebo novými hrozbami pro veřejné zdraví.“; [pozm. návrh 406]

4)  V článku 13 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem článkem 13a, kterými se mění přílohy I a II. Tyto změny mají zajistit a usnadnit dosažení cílů nařízení s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a jsou odůvodněny na základě:

a)  zkušeností získaných provozovateli potravinářských podniků a/nebo příslušnými orgány, zejména pokud jde o zavádění systémů a postupů založených na zásadách HACCP podle článku 5;

b)  zkušeností Komise, zejména podle výsledku jejích auditů;

c)  technologického vývoje a jeho praktických důsledků a očekávání spotřebitelů, pokud jde o složení potravin;

d)  nových vědeckých posudků, zejména nového posouzení rizik;

e)  mikrobiologických a teplotních kritérií pro potraviny.

Změny uvedené v prvním odstavci se týkají:

a)  hygienických předpisů pro prvovýrobu a souvisejících postupů;

b)  požadavků na potravinářské prostory a vybavení;

c)  ustanovení týkajících se potravin, včetně přepravy, prvního balení a dalšího balení;

d)  tepelného ošetření potravin;

e)  manipulace s potravinářskými odpady;

f)  požadavků na zásobování vodou;

g)  osobní hygieny a školení osob pracujících v oblasti, kde se manipuluje s potravinami.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 2313a, kterými se stanoví výjimky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením výjimek z příloh I a II, zejména s cílem usnadnit provádění článku 5 malým podnikům, s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže uvedených cílů tohoto nařízení.

a)  usnadnit provádění článku 5 malým podnikům;

b)  zařízením, která produkují suroviny určené pro výrobu vysoce rafinovaných potravin, které byly ošetřeny způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost, manipulují s těmito surovinami nebo je zpracovávají.“; [pozm. návrh 407]

6)  Vkládá se nový článek 13a, který zní:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost této směrnice]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“; [pozm. návrh 408]

5)  V článku 14 se zrušuje odstavec 3.

154.  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu(226)(227)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 853/2004 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh II a III uvedeného nařízení a o jeho doplnění s ohledem na používání jiných látek než pitné vody k odstranění povrchového znečištění produktů živočišného původu, s ohledem na změny zvláštních záruk týkajících se uvedení určitých potravin živočišného původu na trh ve Švédsku nebo Finsku a s ohledem na výjimky z příloh II a III nařízení (ES) č. 853/2004. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 853/2004 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Provozovatelé potravinářských podniků nepoužijí k odstranění povrchového znečištění produktů živočišného původu žádnou jinou látku než pitnou vodu, nebo povoluje-li to nařízení (ES) č. 852/2004 nebo toto nařízení, čistou vodu, pokud Komise použití dotyčné látky neschválila. Za tímto účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a. Provozovatelé potravinářských podniků musí rovněž dodržovat všechny podmínky použití, které mohou být přijaty týmž postupem. Použití schválené látky nemá vliv na povinnost provozovatele potravinářského podniku dodržet požadavky tohoto nařízení.“;

2)  V čl. 8 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a [ke změně odstavců 1 a 2 za účelem aktualizace požadavků stanovených v těchto odstavcích] k zohlednění změn v kontrolních programech členských států nebo přijetí mikrobiologických kritérií v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004.“;

3)  Článek 9 se zrušuje.

4)  V článku 10 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se mění přílohy II a III. Tyto změny mají zajistit a usnadnit dosažení cílů nařízení s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a jsou odůvodněny na základě:

a)  zkušeností získaných provozovateli potravinářských podniků a/nebo příslušnými orgány, zejména pokud jde o zavádění systémů založených na zásadách HACCP podle článku 5;

b)  zkušeností Komise, zejména podle výsledku jejích auditů;

c)  technologického vývoje a jeho praktických důsledků a očekávání spotřebitelů, pokud jde o složení potravin;

d)  vědeckých posudků, zejména nového posouzení rizik;

e)  mikrobiologických a teplotních kritérií pro potraviny;

f)  změn spotřebitelských zvyklostí.

Změny uvedené v prvním odstavci se týkají:

a)  požadavků na identifikační označení produktů živočišného původu;

b)  cílů postupů založených na zásadách HACCP;

c)  požadavků na informace o potravinovém řetězci;

d)  zvláštních hygienických požadavků na prostory, včetně dopravních prostředků, pro výrobu produktů živočišného původu, manipulaci s nimi, jejich zpracování, skladování nebo distribuci;

e)  zvláštních hygienických požadavků na činnosti zahrnující výrobu produktů živočišného původu, manipulaci s nimi, jejich zpracování, skladování, přepravu nebo distribuci;

f)  pravidel pro přepravu masa, které je dosud teplé;

g)  zdravotních norem nebo kontrol, pokud existují vědecké důkazy o jejich nezbytnosti pro ochranu veřejného zdraví;

h)  rozšíření ustanovení kapitoly IX oddílu VII přílohy III na jiné živé mlže než na druh Pectinidae (hřebenatkovití);

i)  kritérií, podle kterých lze stanovit, kdy podle epidemiologických údajů nepředstavuje rybolovný revír zdravotní riziko, pokud jde o přítomnost parazitů, a podle kterých tedy může příslušný orgán povolit, aby provozovatelé potravinářských podniků nemuseli podle části D kapitoly III oddílu VIII přílohy III zmrazovat produkty rybolovu;

j)  stanovení (ve spolupráci s příslušnou referenční laboratoří Unie) dalších zdravotních norem pro živé mlže, včetně:

i)  mezních hodnot a analytických metod pro jiné mořské biotoxiny,

ii)  virologických vyšetřovacích metod a virologických norem

a

iii)  plánů a metod odběru vzorků a analytických tolerancí pro účely kontroly dodržování zdravotních norem.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se stanoví výjimky z příloh II a III s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže uvedených cílů tohoto nařízení:

a)  usnadnit jejich uplatňování malými podniky;

b)  umožnit další používání tradičních metod v kterékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin;

c)  vyjít vstříc potřebám potravinářských podniků v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními;

d)  zařízením, která produkují suroviny určené pro výrobu vysoce rafinovaných potravin, které byly ošetřeny způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost, manipulují s těmito surovinami nebo je zpracovávají.“

5)  Článek 11 se mění takto:

a)  úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčena všeobecná působnost článku 9 a čl. 10 odst. 1, může Komise stanovit níže uvedená opatření prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.“;

b)  odstavce 1, 5, 6, 7 a 8 se zrušují.

6)  Vkládá se nový článek 11a, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.;

7)  V článku 12 se zrušuje odstavec 3.

155.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě(228)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 854/2004 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II, III, IV, V a VI uvedeného nařízení a o jeho doplnění stanovením výjimky z těchto příloh. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 854/2004 se proto mění takto:

1)  Článek 16 se zrušuje.

2)  V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se mění přílohy I, II, III, IV, V a VI. Tyto změny mají zajistit a usnadnit dosažení cílů nařízení s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a jsou odůvodněny na základě:

a)  zkušeností získaných provozovateli potravinářských podniků a/nebo příslušnými orgány, zejména pokud jde o zavádění systémů založených na zásadách HACCP podle článku 5;

b)  technologického vývoje a jeho praktických důsledků a očekávání spotřebitelů, pokud jde o složení potravin;

i)  vědeckých posudků, zejména nových posouzení rizik,

ii)  změn spotřebitelských zvyklostí.

Změny uvedené v prvním odstavci se týkají:

a)  úkolů příslušných orgánů;

b)  organizace úředních kontrol, jejich četnosti a rozdělení odpovědnosti;

c)  zapojení pracovníků jatek do úředních kontrol;

d)  činností navazujících na kontroly;

e)  zvláštních požadavků na kontroly masa;

f)  požadavků souvisejících se zvláštním nebezpečím;

g)  zvláštních požadavků na uvedení v seznamu vztahujících se na zařízení ve třetích zemích;

h)  kritérií pro to, aby bylo možné na základě analýzy rizika rozhodnout, kdy na jatkách a v zařízeních zpracovávajících zvěřinu není nutná přítomnost úředního veterinárního lékaře při prohlídkách před porážkou a po porážce;

i)  okolností, za kterých nejsou některé z prohlídek po porážce popsaných v příloze I oddílu IV nezbytné s ohledem na hospodářství, region nebo zemi, z nichž zvířata pocházejí, a na zásady analýzy rizika;

j)  pravidel týkajících se obsahu testů pro úřední veterinární lékaře a úřední pomocné veterinární pracovníky;

k)  předpisů pro laboratorní testy;

l)  analytických limitů pro úřední kontroly produktů rybolovu požadované podle přílohy III, také s ohledem na parazity a látky znečišťující životní prostředí.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se stanoví výjimky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením výjimek z příloh I, II, III, IV, V a VI s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže uvedených cílů tohoto nařízení, s cílem:

i)  usnadnit uplatňování požadavků stanovených v přílohách v malých podnicích,

ii)  umožnit další používání tradičních metod v kterékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin,

iii)  vyjít vstříc potřebám potravinářských podniků v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními.“; [pozm. návrh 409]

3)  Článek 18 se mění takto:

a)  úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčena všeobecná působnost článku 16 a čl. 17 odst. 1, může Komise stanovit níže uvedená opatření prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2:“; je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením níže uvedených opatření:“; [pozm. návrh 410]

b)  odstavce 3, 4, 7, 8 a 15 se zrušují.

4)  Vkládá se nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 a článku 18 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 a v článku 18 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 1 a 2 a v článku 18 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“; [pozm. návrh 411]

5)  V článku 19 se zrušuje odstavec 3.

156.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv(229)(230)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 183/2005 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II a III uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění uvedeného nařízení stanovením zvláštních mikrobiologických kritérií a cílů, schválením krmivářských podniků a udělením výjimek z příloh I, II a III zmíněného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 183/2005 se proto mění takto:

1)  V čl. 5 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30a, kterými se stanoví kritéria a cíle uvedené v písmenech a) a b).“;

2)  V článku 10 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3) schválení je vyžadováno nařízením v přenesené pravomoci, které je Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 30a.“;

3)  V článku 27 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30a, kterými se mění přílohy I, II a III.“;

4)  Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30a, kterými se stanoví výjimky z příloh I, II a III z konkrétních důvodů, pokud neovlivní dosažení cílů tohoto nařízení.“;

5)  Vkládá se nový článek 30a, který zní:

„Článek 30a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 10 odst. 3 a článcích 27 a 28 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 10 odst. 3 a článcích 27 a 28 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3, čl. 10 odst. 3 a článků 27 a 28 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6)  V článku 31 se zrušuje odstavec 3.

157.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004(231)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1901/2006 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení:

—  upřesněním důvodů pro udělení odkladu zahájení nebo dokončení určitých opatření a

—  o ustanovení týkající se finančních sankcí.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Nařízení (ES) č. 1901/2006 se proto mění takto:

1)  V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se dále vymezují důvody za účelem doplnění tohoto nařízení bližším vymezením důvodů pro udělení odkladu na základě zkušeností získaných v důsledku uplatňování odstavce 1.“ [pozm. návrh 412]

2)  V článku 49 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komise může uložit finanční sankce ve formě pokut nebo penále za porušení ustanovení tohoto nařízení nebo prováděcích opatření přijatých na jeho základě, pokud jde o léčivé přípravky registrované postupem stanoveným nařízením (ES) č. 726/2004.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví: [pozm. návrh 413]

(a)  seznam povinností vyplývajících z tohoto nařízení, jejichž porušení může vést k finančním sankcím;

(b)  postupy pro výkon pravomocí k uložení pokut nebo penále, včetně pravidel týkajících se zahájení řízení, dokazování, práva na obhajobu, přístupu ke spisu, právního zastupování a důvěrnosti;

(c)  pravidla pro délku řízení a promlčecí lhůty;

(d)  skutečnosti, které má Komise vzít v úvahu při stanovení výše pokut či penále a při stanovení jejich maximálních částek a podmínek a způsobů jejich výběru.

Při šetřeních může Komise spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány a vychází ze zdrojů poskytnutých agenturou.

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, kterými Komise uložila finanční sankce. Uloženou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.“

3)  Název oddílu 2 kapitoly 1 se nahrazuje tímto:

„Oddíl 2

Výkon přenesené pravomoci“;

4)  Za název oddílu 2 kapitoly 1 se vkládá nový článek 50a, který zní:

„Článek 50a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 20 odst. 2 a čl. 49 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 414]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 20 odst. 2 a čl. 49 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 20 odst. 2 a čl. 49 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5)  Článek 51 se zrušuje.

158.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin(232)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1924/2006 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění zmíněného nařízení s ohledem na:

—  údaje o výživové hodnotě pro potraviny, které nejsou předem baleny, určené pro prodej konečnému spotřebiteli nebo zařízením veřejného stravování a potraviny balené v místě prodeje na žádost kupujícího nebo potraviny, které jsou předem baleny s cílem okamžitého prodeje,

—  odchylky od schvalovacích řízení v souvislosti s používáním ochranných známek, obchodních značek nebo reklamních názvů,

—  odchylky týkající se případů živin, jejichž přiměřené množství nemůže zajistit vyvážená a různorodá strava,

—  určité výživové profily, které musí potraviny nebo určité kategorie potravin splňovat, aby na nich mohla být uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení,

—  opatření k určení potravin nebo kategorií potravin, u nichž má být omezeno nebo zakázáno používání výživových nebo zdravotních tvrzení,¨

—  přijetí unijního seznamu schválených zdravotních tvrzení jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a podmínek jejich používání, změny seznamu a tvrzení doplněná do tohoto seznamu a konečná rozhodnutí o žádostech o schválení tvrzení. [pozm. návrh 415]

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1924/2006 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí unijního seznamu schválených výživových tvrzení jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a podmínek jejich používání, o změny seznamu a tvrzení doplněná do tohoto seznamu a o konečná rozhodnutí o žádostech o schválení tvrzení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 416]

Nařízení (ES) č. 1924/2006 se proto mění takto:

1)  Článek 1 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě potravin, které nejsou předem baleny (včetně čerstvých výrobků, jako je ovoce, zelenina nebo chléb), určených pro prodej konečnému spotřebiteli nebo zařízením veřejného stravování a v případě potravin balených v místě prodeje na žádost kupujícího nebo potravin, které jsou předem baleny s cílem okamžitého prodeje, se nepoužijí článek 7 a čl. 10 odst. 2 písm. a) a b). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o údaje pro označování těchto potravin, které nejsou předem baleny. Až do přijetí těchto aktů v přenesené pravomoci se mohou používat vnitrostátní předpisy.“; [pozm. návrh 417]

b)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Pro druhové popisy (názvy), které se již tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin či nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví, mohou provozovatelé potravinářských podniků požádat o odchylku od odstavce 3. Žádost se zasílá příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, který ji bezodkladně postoupí Komisi. Komise přijme a zveřejní pravidla pro provozovatele potravinářských podniků, podle nichž se tyto žádosti podávají, aby se zajistilo, že se žádosti vyřizují průhledně a během přiměřené doby. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o odchylky od odstavce 3.“ [pozm. návrh 418]

2)  Článek 3 se mění takto:

a)  ve druhém pododstavci se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) uvádět nebo naznačovat, ani z nich nesmí vyplývat, že vyvážená a různorodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin.“;

b)  doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví odchylky za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením odchylek od písm. d) druhého pododstavce odstavce tohoto článku v případě živin, jejichž dostatečné množství nemůže být vyváženou a různorodou stravou zajištěno; akty v přenesené pravomoci zahrnují podmínky použití odchylek s přihlédnutím ke zvláštním podmínkám v členských státech.“ [pozm. návrh 419]

3)  Článek 4 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

1. Komisi je svěřena pravomoc přijmout do 19. ledna 2009 za účelem doplnění tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví konkrétní výživové profily, včetně výjimek, které musí potraviny nebo určité kategorie potravin splňovat, aby mohly uvádět výživová nebo zdravotní tvrzení, a podmínky používání výživových nebo zdravotních tvrzení pro potraviny nebo určité kategorie potravin u určitých výživových profilů.“; [pozm. návrh 420]

ii)  šestý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o aktualizaci výživových profilů a podmínek jejich používání s ohledem na související vědecký pokrok. Za tímto účelem jsou konzultovány dotčené osoby, zejména provozovatelé potravinářských podniků a sdružení spotřebitelů.“; [pozm. návrh 421]

b)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření, kterými se určí potraviny nebo kategorie potravin jiné než uvedené v odstavci 3 tohoto článku, u nichž má být omezeno nebo zakázáno používání výživových nebo zdravotních tvrzení na základě vědeckých poznatků.“; [pozm. návrh 422]

4)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se případně po konzultaci s úřadem mění příloha. Ve vhodných případech Komise spolu s dotčenými osobami, zejména provozovateli potravinářských podniků a sdruženími spotřebitelů, posoudí, jak jsou daná tvrzení vnímána a chápána.“;

5)  V článku 13 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3. Komise po konzultaci s úřadem přijme Komise do postupem podle článku 24a nejpozději do 31. ledna 2010 prostřednictvím prováděcího aktu seznam akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu schválených tvrzení platných pro Unii podle odstavce 1 a veškeré nezbytné podmínky pro používání těchto tvrzení. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2. [pozm. návrh 423]

4.  Komise po konzultaci s úřadem přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu jakékoli změny za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím jakýchkoli změn seznamu podle odstavce 3, které jsou založeny na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“; [pozm. návrh 424]

6)  Ustanovení čl. 17 odst. 3 se mění takto:

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Konečné rozhodnutí o žádosti přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o přijetí jejího konečného rozhodnutí o žádosti.“; [pozm. návrh 425]

b)  ve třetím pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, přijme je Komise opatření ke schválení tvrzení bez omezení používání prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“ zmocněna přijímat v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím opatření ke schválení tvrzení bez omezení používání.“; [pozm. návrh 426]

7)  Ustanovení čl. 18 odst. 5 se mění takto:

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

Pokud se úřad vysloví proti doplnění tvrzení do seznamu uvedeného Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení akty v odstavci 4, přijme Komise přenesené pravomoci týkající se jejího rozhodnutí o žádosti, prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“pokud se úřad vysloví proti doplnění tvrzení do seznamu uvedeného v odstavci 4.“; [pozm. návrh 427]

b)  ve druhém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, přijme Komise opatření ke schválení tvrzení bez omezení používání prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2. v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o schválení tvrzení bez omezení používání.“; [pozm. návrh 428]

8)  Vkládá se nový článek 24a, který zní:

„Článek 24a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 4, článku 3, čl. 4 odst. 1 a 5, a čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst. 5 a čl. 28 odst. 6 písm. a) je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ... [datum vstupu tohoto souhrnného pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 4, článku 3, čl. 4 odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst. 5 a čl. 8 28 odst. 2 6 písm. a) kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 2 a 4, článku 3, čl. 4 odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst 5 a čl. 8 28 odst. 2 6 písm. a) vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 429]

_______________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

9)  V článku 25 se zrušuje odstavec 3.

10)  Článek 28 se mění takto:

a)  v odstavci 4 se zrušuje písmeno b);

b)  v odst. 6 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii) po konzultaci s úřadem přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o používání zdravotních tvrzení schválených tímto způsobem. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2. v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zdravotních tvrzení schválených tímto způsobem.“; [pozm. návrh 430]

159.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin(233)

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1925/2006 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku a o změny přílohy III uvedeného nařízení s cílem umožnit používání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek podléhajících zákazu, omezení nebo přezkumu Unie a o doplnění zmíněného nařízení určením dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat vitaminy nebo minerální látky, stanovením kritérií pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek a stanovením nejnižšího přípustného množství odchylně od významného množství pro přítomnost určitého vitaminu nebo minerální látky v potravině, a také stanovením nejvyššího přípustného množství vitaminů nebo minerálních látek přidávaných do potravin a podmínek omezujících nebo zakazujících přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 431]

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1925/2006 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o množství vitaminů nebo minerálních látek přidávaných do potravin a o podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 432]

Nařízení (ES) č. 1925/2006 se proto mění takto:

1)  V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění seznamy v přílohách I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě vynětí určitého vitaminu nebo minerální látky ze seznamů podle odstavce 1 tohoto článku nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté na podle tohoto článku postup stanovený v článku 13b.

Před provedením těchto změn Komise konzultuje dotčené osoby, zejména provozovatele potravinářských podniků a sdružení spotřebitelů.“;

2)  V článku 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření k určení dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy nebo minerální látky, s ohledem na vědecké důkazy při zohlednění jejich výživové hodnoty.“; [pozm. návrh 433]

3)  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření stanovící kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v př