Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0400B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0190/2019

Esitatud tekstid :

A8-0190/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0409

Vastuvõetud tekstid
PDF 2071kWORD 380k
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg
Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0799),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0148/2019),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 338 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 1. juuni 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 1. detsembri 2017. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni kirju,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 7. märtsi 2019. aasta otsust lubada õiguskomisjonil jagada eespool nimetatud komisjoni ettepanek kaheks ja koostada selle alusel kaks eraldiseisvat seadusandlikku raportit,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0020/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0190/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 288, 31.8.2017, lk 29.
(2) ELT C 164, 8.5.2018, lk 82.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/…, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist
P8_TC1-COD(2016)0400B

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1, [ME 1]

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,(2)

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(3)

ning arvestades järgmist:

(1)  Lissaboni lepingu järgselt eristatakse lepinguga on oluliselt muudetud seadusandja poolt komisjonile antavate volituste õigusraamistikku, eristades selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid). [ME 2]

(2)  Meetmed, mida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimine võib hõlmata, vastavad põhimõtteliselt neile, mida hõlmab nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artikliga 5a kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetlus(4).

(3)  Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste soikumise tõttu võeti tagasi(5) varasemad ettepanekud viia kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavad õigusaktid vastavusse Lissaboni lepinguga(6) kehtestatud õigusraamistikuga.

(4)  Seejärel leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkuleppega(7) kokku uue delegeeritud õigusaktide raamistiku osas ning tunnistasid vajadust viia kõik olemasolevad õigusaktid vastavusse Lissaboni lepinguga kehtestatud õigusraamistikuga. Eelkõige nõustusid nad vajadusega seada esikohale kõigi selliste alusaktide kiire vastavusse viimine, mis osutavad endiselt kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võttis kohustuse koostada 2016. aasta lõpuks ettepanek kõnealuse vastavusse viimise kohta.

(5)  Suurem osa volitustest alusaktides, millega nähakse ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamine, vastab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 kriteeriumitele ja tuleks kõnealusele sättele kohandada.

(6)  Muud volitused alusaktides, millega nähakse ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamine, vastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõike 2 kriteeriumitele ja tuleks kõnealusele sättele kohandada.

(7)  Kui komisjonile antakse rakendamisvolitused, tuleks neid volitusi kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(8).

(8)  Mõnes alusaktis, mis näevad praegu ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, on teatavad volitused oma asjakohasuse minetanud ja seega tuleks need tühistada.

(8a)   Üksteisega tihedalt sidumata volituste liitmine ja esitamine ühes komisjoni delegeeritud õigusaktis takistab Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse kasutamist, sest parlament on sunnitud lihtsalt kogu delegeeritud õigusakti heaks kiitma või tagasi lükkama, ilma et tal oleks võimalust iga volituse kohta eraldi arvamust avaldada. [ME 3]

(9)  Käesolev määrus ei tohiks mõjutada käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee on enne käesoleva määruse jõustumist oma arvamuse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a kohaselt juba esitanud.

(10)  Kuna tehtavad kohandused ja muudatused käsitlevad üksnes liidu tasandi menetlusi, ei pea liikmesriigid direktiivide puhul neid üle võtma.

(11)  Seetõttu tuleks asjaomaseid akte vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud õigusakte muudetakse nii, nagu lisas sätestatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus ei mõjuta käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee on oma arvamuse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a kohaselt juba esitanud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

I.  KLIIMAMEETMED

1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006(9)

Direktiivi 2009/31/EÜ kiire tehnilise kohandamise tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega teha kõnealuse direktiivi lisade kohandamiseks vajalikke muudatusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/31/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 29 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 29

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi lisade muutmiseks, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.“; [ME 4]

2)  lisatakse järgmine artikkel 29a:

„Artikkel 29a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 5]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 29 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 29 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 30 jäetakse välja. asendatakse järgmisega:

„Artikkel 30

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab kliimamuutuste komitee, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 525/2013* artikliga 26. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011** tähenduses.

2.  Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. [ME 6]

___________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 13).

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).“

2.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020(10)

Otsuse nr 406/2009/EÜ alusel sooritatavate tehingute täpse arvestuse tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada kõnealust otsust täiendavad nõuded, mida tehingute käsitlemisel liikmesriikide registrite ja põhihaldaja suhtes kohaldada. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Otsuse nr 406/2009/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused määrata kindlaks aastased saastekvoodid. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Kogemused on näidanud, et teatavate ülekannete üksikasjade korral ei ole volitamine vajalik.

Seetõttu muudetakse otsust nr 406/2009/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 2 neljas ja viies lõik asendatakse järgmisega:

„Kui on olemas asjakohased läbivaadatud ja tõendatud andmed heitkoguste kohta, määrab komisjon rakendusakti kaudu kindlaks aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020, väljendatuna süsinikdioksiidi ekvivalendina tonnides. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

b)  lõige 6 jäetakse välja;

2)  artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 12a:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 11 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 11 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011* artiklit 5.“

_________________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). [ME 7]

3.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta(11)

Selleks et tagada vastavus liidule osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokollis osalemisest tulenevatele kohustustele ning osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmete puhul liidusisese kaubanduse ja väliskaubanduse nõuetekohane toimimine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse määrust (EÜ) nr 1005/2009, et hõlmata II lisa A ja B osas teatavad ained;

–  muudetakse kõnealust määrust, et teha vajalikud tehnilised kohandused III lisas ja kontrollitavate ainete maksimaalsetes kogustes;

–  muudetakse kõnealuse määruse V lisa, et täita Montreali protokolliga võetud kohustusi;

–  muudetakse kõnealuse määruse VI lisa;

–  muudetakse impordi- ja ekspordilitsentside andmete loetelu;

–  muudetakse kõnealuse määruse VII lisa, et võtta arvesse tehnoloogia arengut;

–  muudetakse aruandlusnõudeid;

–  täiendatakse kõnealust määrust nimekirjaga toodetest ja seadmetest, mille puhul kontrollitavate ainete kokku kogumine hävitamiseks või hävitamine ilma eelneva kokkukogumiseta tuleks lugeda tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks;

–  täiendatakse kõnealust määrust mehhanismiga, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid;

–  täiendatakse kõnealust määrust eeskirjadega teatavate kontrollitavate ainete konteinerite märgistamise viisi ja sisu kohta;

–  täiendatakse kõnealust määrust ebaseadusliku kaubanduse seire valdkonnas;

–  täiendatakse kõnealust määrust protokolliga ühinemata riikidest imporditavate teatavate toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse laskmise valdkonnas;

–  täiendatakse kõnealust määrust kvalifikatsiooni miinimumnõuetega;

–  täiendatakse kõnealust määrust loeteluga tehnoloogiatest või tavadest, mida ettevõtjad peavad kasutama, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1005/2009 järgmiselt:

1)  artikli 7 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“; [ME 8]

2)  artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“; [ME 9]

b)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

5 Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega uue teabe või tehnika arengu või protokolliosaliste otsuste tulemusel muudetakse:

a)  III lisa;

b)  lõike 4 teises ja kolmandas lõigus osutatud kontrollitavate ainete maksimaalseid koguseid, mida võib kasutada tootmise abiainetena või mis võivad tootmise abiainete kasutamisel eralduda heitena.“;

3)  artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 3 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta. [ME 10]

Esimeses lõigus osutatud kontrollitavaid aineid tohib turule viia ja edasi levitada ainult V lisas esitatud tingimustel.

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse V lisa, et täita protokolli alusel võetud kohustused.“;

b)  lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad sellise mehhanismi kohta, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid.“; [ME 11]

4)  artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega VI lisas muudetakse kriitiliste kasutuste järkjärgulist käibelt kõrvaldamist ja ajakava, määrates uute rakenduste kasutuselevõtu tähtpäevad ja olemasolevate rakenduste lõpetamise tähtpäevad, juhul kui keskkonnakaitse ja tervishoiu seisukohalt vastuvõetav tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas asendusaine või tehnoloogia ei ole kõnealuses lisas sätestatud ajakava jooksul kättesaadav või kui on vaja tagada rahvusvahelistele kohustustele vastavus.“;

5)  artikli 18 lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõikes 3 ja IV lisas nimetatud andmete loetelu, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“;

6)  artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Ebaseadusliku kaubanduse seiremeetmed

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, milles käsitletakse täiendavaid seiremeetmeid kontrollitavate või uute ainete ning kontrollitavaid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete ja seadmete kohta, mis on suunatud ajutise ladustamise, tolliladustamise või vabatsooniprotseduurile või on transiidil läbi liidu tolliterritooriumi ja mis seejärel reeksporditakse; meetmete võtmisel tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd võivad sellised liikumised olla seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning võtab arvesse meetmete kasulikkust keskkonnale ja sotsiaal-majanduslikku mõju.“; [ME 12]

7)  artikli 20 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, millega kehtestatakse eeskirjad, mis protokolliosaliste otsuste kohaselt kehtivad protokolliga ühinemata riikidest imporditud selliste toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis on valmistatud kontrollitavate ainete abil, kuid ei sisalda aineid, mida saab selgesti pidada kontrollitavaks aineks. Sellised tooted ja seadmed tehakse kindlaks protokolliosalistele korrapäraselt antavate tehniliste nõuannete põhjal.“; [ME 13]

8)  artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte VII lisa muutmiseks, et võtta arvesse tehnoloogia arengut.“;

b)  lõike 4 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse millega kehtestatakse eeskirjad selliste toodete ja seadmete loetelu kohta, mille puhul kontrollitavate ainete kokkukogumist või toodete ja seadmete hävitamist ilma kontrollitavate ainete eelneva kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks, ning täpsustatakse vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb kasutada. [ME 14]

Igale delegeeritud õigusakti eelnõule, millega selline loetelu kehtestatakse, tuleb lisada asjakohane täielik majanduslik hinnang kulude ja tulude kohta, võttes arvesse liikmesriikides valitsevat olukorda.“;

c)  lõike 5 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon annab hinnangu liikmesriikide võetud meetmetele ning kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta selle hinnangu ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal käesoleva määruse täiendamiseks vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.“; [ME 15]

9)  artiklit 23 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

i)  esimese lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

„Liikmesriikide võetud meetmete hindamise ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kõnealuste kvalifikatsiooni miinimumnõuete ühtlustamise kohta.“; [ME 16]

ii)  teine lõik jäetakse välja;

b)  lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tehnoloogiate või tavade loetelud, mida ettevõtjad peavad kasutama või järgima, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.“; [ME 17]

10)  artikli 24 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II lisa A osa, et lisada ained, mis on lisatud kõnealuse lisa B osasse ja mille puhul on kindlaks tehtud, et neid eksporditakse, imporditakse, toodetakse või viiakse turule olulistes kogustes, kuid mis protokolli alusel moodustatud teadusliku hindamise komisjoni arvamuse kohaselt on märkimisväärse osoonikihi kahandamise potentsiaaliga, ning määrata vajaduse korral kindlaks võimalikud erandid lõikest 1.

3.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II lisa B osa, et lisada iga aine, mis ei ole kontrollitav aine, kuid millel on protokolli alusel moodustatud teadusliku hindamise komisjoni või sellega samalaadse tunnustatud asutuse arvamuse kohaselt osoonikihi kahandamise potentsiaal, lähtudes asjakohasest teaduslikust teabest.“;

11)  VII peatüki pealkirja järele lisatakse järgmine artikkel 24a:

„Artikkel 24a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 18]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 7 lõike 2, artikli 8 lõigete 3 ja 5, artikli 10 lõigete 3 ja 6, artikli 13 lõike 2, artikli 18 lõike 9, artikli 19, artikli 20 lõike 2, artikli 22 lõigete 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigete 4 ja 7, artikli 24 lõigete 2 ja 3, artikli 26 lõike 3 ja artikli 27 lõike 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

___________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

12)  artikli 25 lõige 3 jäetakse välja;

13)  artikli 26 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud aruandlusnõudeid, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“;

14)  artikli 27 lõige 10 asendatakse järgmisega:

„10. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõigetes 1–7 sätestatud aruandlusnõuete muutmise kohta aruandlusnõudeid, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“ [ME 19]

II.  Sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia

4.  12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv)(12)

Põhiõiguste ja -vabaduste kaitse võrdväärse taseme tagamiseks isikuandmete töötlemise puhul elektroonilise side sektoris ja selliste andmete ning elektrooniliste sideseadmete ja -teenuste vaba liikumise tagamiseks liidus peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et direktiivi 2002/58/EÜ täiendades käsitleda teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolusid, vorme ja korda. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 14b on komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA), direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 kohaselt loodud töörühmaga üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolude, vormide ja korda korra kohta.“; [ME 20]

2)  artikkel 14a jäetakse välja;

3)  lisatakse järgmine artikkel 14b:

„Artikkel 14b

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [alates käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 21]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

5.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni.eu kasutuselevõtu kohta(13) (14)

Määrusega (EÜ) nr 733/2002 kehtestatud geograafilise tippdomeeni (ccTLD).eu kasutuselevõtmise tingimuste sätestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega kõnealuse määruse täiendamiseks kehtestada registri määramise kriteeriumid ja menetluskord ning tippdomeeni.eu kasutuselevõtu ja ülesannetega seotud avaliku korra eeskirjad ja avalikud registreerimispõhimõtted. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) võtab kooskõlas artikliga 5a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse registri määramise kriteeriumid ja menetluskord.

Kui see on registri määramise kriteeriumide ja menetluskorra kehtestamisel olukorra kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli kohaste delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5b sätestatud korda;“;

2)  artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Pärast registriga konsulteerimist on komisjonil kooskõlas artikliga 5a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tippdomeeni.eu kasutuselevõtu ja eesmärkidega seotud avaliku korra eeskirjade ja avalike registreerimispõhimõtete kohta.“;

b)  lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui liikmesriik või komisjon esitab 30 päeva jooksul pärast avaldamist loendis oleva nimetuse osas vastuväite, on komisjonil kooskõlas artikliga 5a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte olukorra lahendamiseks.“;

3)  lisatakse järgmised artiklid 5a ja 5b:

„Artikkel 5a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 1 ning artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 1 ja artikli 5 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 5b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 5a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artiklist 6 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

6.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2008. aasta otsus nr 626/2008/EÜ liikuva kosmoseside teenuseid pakkuvate süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta(15) (16)

Otsuse nr 626/2008/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused jõustamiseeskirjade kooskõlastatud kohaldamiseks vajalike meetodite kohta. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse otsust nr 626/2008/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjon võib rakendusaktiga vastu võtta meetmed, millega määratakse kindlaks vajalikud meetodid lõikes 2 osutatud jõustamiseeskirjade, sealhulgas lubade kooskõlastatud peatamise või tühistamise eeskirjade kooskõlastatud kohaldamiseks artikli 7 lõikes 2 sätestatud ühiste tingimuste rikkumise korral. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 3 osutatud menetlusega.“;

2)  artikli 10 lõige 4 jäetakse välja.

III.  Humanitaarabi ja kodanikukaitse (17)

7.  Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(18)

Alates määruse (EÜ) nr 1257/96 vastuvõtmisest 1996. aastal ei ole komisjon pidanud vastu võtma meetmeid, et selle määruse vähemolulisi sätteid kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt muuta. Näib, et selleks ei ole vajadust ka tulevikus. Seega tuleks kontrolliga regulatiivmenetluse kohane rakendusmeetmete vastuvõtmise võimalus määrusest (EÜ) nr 1257/96 välja jätta, ilma et komisjonil oleks vaja õigust võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1257/96 järgmiselt:

1)  artikli 15 lõige 1 jäetakse välja;

2)  artikli 17 lõige 4 jäetakse välja.

IV.  Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

8.  Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta(19)

Selleks et võtta arvesse tehnilist harmoneerimist ja standardimist, tehnika arengut, rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ning teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 89/391/EMÜ lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 89/391/EMÜ järgmiselt:

1)  lisatakse järgmine artikkel 16a:

„Artikkel 16a

Lisa muudatused

Kooskõlas artikliga 17b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist harmoneerimist ja standardimist, tehnika arengut, rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ning teadmiste täienemist.“;

2)  artikkel 17 jäetakse välja;

3)  lisatakse järgmine artikkel 17b:

„Artikkel 17b

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 16a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 22]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 16a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“.

9.  Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/654/EMÜ töökohale esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (esimene üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(20) (21)

Selleks et võtta arvesse töökoha osade kavandamise, valmistamise või konstrueerimise tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, rahvusvahelistes normides ja spetsifikaatides tehtud muudatusi ja töökohtadega seotud teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 89/654/EMÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 89/654/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 9b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse töökoha osade kavandamise, valmistamise või konstrueerimise tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides tehtud muudatusi ja töökohtadega seotud teadmiste täienemist.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 9b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 9a ja 9b:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 9b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 9a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

10.  Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/656/EMÜ töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(22) (23)

Selleks et võtta arvesse isikukaitsevahenditega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides või teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 89/656/EMÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 89/656/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse isikukaitsevahenditega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides ning teadmiste täienemist.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 9b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 9a ja 9b:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 9b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 9a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

11.  Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜ tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht (neljas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(24) (25)

Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides ja spetsifikaatides või raskuste käsitsi teisaldamisega, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht, seotud teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 90/269/EMÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 90/269/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides ja spetsifikaatides või raskuste käsitsi teisaldamisega seotud teadmiste täienemist.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 8b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 8a ja 8b:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 8b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 8a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

12.  Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/270/EMÜ kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta (viies üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(26) (27)

Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides ja spetsifikaatides ning kuvaritega seotud teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 90/270/EMÜ lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 90/270/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Lisa muudatused

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides ja spetsifikaatides ning kuvaritega seotud teadmiste täienemist.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 10b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 10a ja 10b:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 10b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 10a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

13.  Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel(28) (29)

Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides ning laevadel raviteenuste osutamisega seotud teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 92/29/EMÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/29/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides ning laevadel raviteenuste osutamisega seotud teadmiste täienemist.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 8b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 8a ja 8b:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 8b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 8a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

14.  Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/57/EMÜ tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel (kaheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(30) (31)

Selleks et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides või teadmiste täienemist ajutiste ja liikuvate ehitustööplatside valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 92/57/EMÜ IV lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/57/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

IV lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte IV lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, samuti tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides ja teadmiste täienemist ajutiste ja liikuvate ehitustööplatside valdkonnas.

Kui see on otsese ohu tõttu töötajate tervise ja ohutuse jaoks hädavajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 13a ja 13b:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 13 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 13b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 13a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

15.  Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (üheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(32) (33)

Selleks et võtta arvesse töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkidega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, rahvusvaheliste eeskirjade või spetsifikaatide muudatusi ning teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 92/58/EMÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/58/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide või seadmete projekteerimise ja tootmisega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, samuti tehnika arengut, rahvusvaheliste eeskirjade või spetsifikaatide muudatusi ning töökohtades kasutatavaid ohutus- ja tervisekaitsemärke puudutavate teadmiste täienemist.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 9b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 9a ja 9b:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 9b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 9a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

16.  Nõukogu 3. novembri 1992. aasta direktiiv 92/91/EMÜ puurides maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete kohta (üheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(34)

Selleks et võtta arvesse puurides maavarasid kaevandavate tööstustega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides ja teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 92/91/EMÜ lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/91/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Lisa muudatused

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse puurides maavarasid kaevandavate tööstustega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, samuti tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides ja teadmiste täienemist.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 23]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 11b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 11a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

17.  Nõukogu 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/104/EMÜ maa peal ja maa all maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete kohta (kaheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(35)

Selleks et võtta arvesse maa peal ja maa all maavarasid kaevandavate tööstustega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides ja avastusi kõnealuses valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 92/104/EMÜ lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/104/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Lisa muudatused

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse maa peal ja maa all maavarasid kaevandavate tööstustega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides ja avastusi kõnealuses valdkonnas.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 24]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 11b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 11a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

18.  Nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiiv 93/103/EÜ kalalaevade pardal kohaldatavate tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete kohta (kolmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(36)

Selleks et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides või teadmiste täienemist kalalaevade pardal ohutuse ja tervisekaitse tagamise valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 93/103/EÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 93/103/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse kalalaevade pardal ohutuse ja tervisekaitse teatavate aspektide tehnilist ühtlustamist ja standardimist, samuti tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides või teadmiste täienemist kalalaevade pardal ohutuse ja tervisekaitse tagamise valdkonnas.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 12b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 12a ja 12b:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 25]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 12b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 12a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

19.  Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl(37) (38)

Selleks et tagada noorte nõuetekohane kaitse tööl ning võtta arvesse tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides ning teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 94/33/EÜ lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 94/33/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Lisa muudatused

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse noorte kaitsega tööl seotud tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides ning teadmiste täienemist.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 15a:

„Artikkel 15a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

20.  Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(39) (40)

Selleks et tagada töötajate piisav kaitse tervise- ja ohutusriskide eest ning võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnilist arengut, rahvusvahelistes standardites ja spetsifikaatides tehtud muudatusi ja keemilisi mõjureid käsitlevaid uusi leidusid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 98/24/EÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks ning kõnealuse direktiivi täiendamiseks töökeskkonnas ohtlike ainete soovituslike piirnormide kehtestamise või läbivaatamisega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 98/24/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse või vaadatakse läbi ohtlike ainete soovituslikud piirnormid töökeskkonnas, võttes arvesse kasutatavaid mõõtmismeetodeid.

Liikmesriigid teatavad töövõtjate ja tööandjate organisatsioonidele liidu tasandil määratud ohtlike ainete soovituslikud piirnormid töökeskkonnas.

Kui see on hädavajalik erandliku otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 12b sätestatud menetlust.“;

2)  artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse keemiliste mõjuritega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnilist arengut, rahvusvahelistes standardites ja spetsifikaatides tehtud muudatusi ja keemilisi mõjureid käsitlevaid uusi leide.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 12b sätestatud menetlust.“;

3)  lisatakse järgmised artiklid 12a ja 12b:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2 ning artikli 12 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 2 ja artikli 12 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 12b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 12a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

21.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/92/EÜ plahvatusohtlikust keskkonnast potentsiaalselt ohustatud töötajate ohutuse ja tervisekaitse parandamise miinimumnõuete kohta (viieteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(41)

Selleks et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist plahvatuskaitse valdkonnas, tehnika arengut, rahvusvaheliste eeskirjade või spetsifikatsioonide muudatusi ning plahvatuste ärahoidmise ja plahvatuskaitse uusi lahendusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 1999/92/EÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/92/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist plahvatuskaitse valdkonnas, tehnika arengut, rahvusvaheliste eeskirjade või spetsifikatsioonide muudatusi ning plahvatuste ärahoidmise ja plahvatuskaitse uusi lahendusi.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 10b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 10a ja 10b:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 26]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 10b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 10a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

22.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(42)

Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides ja uusi avastusi bioloogiliste mõjuritega kokkupuute valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2000/54/EÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/54/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 19a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades või spetsifikaatides ja uusi avastusi bioloogiliste mõjuritega kokkupuute valdkonnas.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 19b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 19a ja 19b:

„Artikkel 19a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 27]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 19 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 19 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 19b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 19a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

23.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(43) (44)

Selleks et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uusi avastusi mehhaanilise vibratsiooni kohta, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2002/44/EÜ lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/44/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Lisa muudatused

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uusi avastusi mehhaanilise vibratsiooni kohta.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 11b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 11a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 12 jäetakse välja.

24.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(45) (46)

Selleks et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uusi avastusi müra kohta, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivis 2003/10/EÜ tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/10/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Direktiivi muudatused

Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uusi avastusi müra kohta.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 12b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 12a ja 12b:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 12b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 12a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 13 jäetakse välja.

25.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 tähenduses)(47) (48)

Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, rahvusvaheliste määruste või nõuete muudatusi ning kantserogeenide ja mutageenide valdkonnas tehtud uusi avastusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2004/37/EÜ II lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

II lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika arengut, rahvusvaheliste määruste või nõuete muudatusi ning kantserogeenide ja mutageenide valdkonnas tehtud uusi avastusi.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 17b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 17a ja 17b:

„Artikkel 17a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 17 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 17 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 17b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 17a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“.

26.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(49) (50)

Selleks et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või rahvusvahelistes spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke avastusi optilise kiirgusega kokkupuute kohta töökeskkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2006/25/EÜ lisades tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/25/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisades tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või rahvusvahelistes spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke avastusi optilise kiirgusega kokkupuute kohta töökeskkonnas.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 10b sätestatud menetlust.“

2)  lisatakse järgmised artiklid 10a ja 10b:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 10b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 10a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 11 jäetakse välja.

27.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/104/EÜ töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(51)

Selleks et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes määrustes või spetsifikaatides või teadmiste täienemist töövahendite valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2009/104/EÜ I ja II lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/104/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, samuti tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes määrustes või spetsifikaatides või teadmiste täienemist töövahendite valdkonnas.

Kui see on hädavajalik otsese ohu tõttu töötajate tervisele ja ohutusele, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 28]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 11b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 11a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

28.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl(52) (53)

Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2009/148/EÜ I lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/148/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 9 jäetakse välja;

2)  artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Enne kui töökohal tekib kokkupuude asbestist või asbesti sisaldavatest materjalidest tekkiva tolmuga, peab olemas olema hinnang iga töötaja tervisliku seisundi kohta.

See hinnang sisaldab rindkere eriuuringute tulemusi. I lisas on esitatud praktilised soovitused, millele liikmesriigid võivad töötajate tervise kontrollimisel toetuda. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et kohandada seda tehnika arenguga.

Kui see on tööl asbestiga kokkupuutumisest tuleneva otsese ohu tõttu töötajate tervise ja ohutuse jaoks hädavajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 18b sätestatud menetlust.

Töötaja tervist tuleb uuesti hinnata vähemalt iga kolme aasta järel niikaua, kuni kestab kokkupuude.

Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavale seatakse sisse iga töötaja isiklik tervisekontrolli kaart.“;

3)  lisatakse järgmised artiklid 18a ja 18b:

„Artikkel 18a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 18 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 18 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 18 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 18b

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 18a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

V.  Energeetika

29.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ(54)

Maagaasi siseturu tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada direktiivi 2009/73/EÜ suunistega, mida on vaja mitme gaasituru eeskirjadega seonduva menetluse üksikasjade sätestamiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 6 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised piirkondliku solidaarsuse vaimus koostöö kohta.“; [ME 29]

2)  artikli 11 lõige 10 asendatakse järgmisega:

„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli rakendamise korra üksikasjad.“; [ME 30]

3)  artikli 15 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine ülekandesüsteemi omaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt.“; [ME 31]

4)  artikli 36 lõige 10 asendatakse järgmisega:

„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamise kohta ning sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida käesoleva artikli lõigete 3, 6, 8 ja 9 kohaldamisel.“; [ME 32]

5)  artikli 42 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise ja ametiga tehtava koostööga.“; [ME 33]

6)  artikli 43 lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada menetluse üksikasjad, mida reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad järgima seoses reguleerivate asutuste poolt võetud otsuste vastavusega käesolevas artiklis viidatud suunistele.“; [ME 34]

7)  artikli 44 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, milles täpsustatakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu.“; [ME 35]

8)  lisatakse järgmine artikkel 50a:

„Artikkel 50a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 36]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 4, artikli 11 lõike 10, artikli 15 lõike 3, artikli 36 lõike 10, artikli 42 lõike 5, artikli 43 lõike 9 ja artikli 44 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

__________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

9)  artikli 51 lõige 3 jäetakse välja.

30.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005(55)

Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada määrust (EÜ) nr 715/2009 suunistega, mida on vaja menetluslike üksikasjade, ülimalt keerukat tehnilist korraldust hõlmavate meetmete ja kõnealuse määruse teatavate sätete üksikasju täpsustavate meetmete sätestamiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2009 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 rakendusmenetluse üksikasjad.“; [ME 37]

2)  artikli 6 lõike 11 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui komisjon teeb omal algatusel ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, konsulteerib komisjon võrgueeskirja kavandi osas ameti, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja teiste asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe kuu jooksul. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selliste võrgueeskirjade vastuvõtmiseks, millega võetakse vastu sellised võrgueeskirjad.“; [ME 38]

3)  artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega ameti ettepanekuid arvestades kehtestatakse artikli 6 kohaselt vastuvõetud ükskõik millise võrgueeskirja muudatusi.“;

4)  artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 27a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks iga piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud geograafiline piirkond, võttes arvesse olemasolevaid piirkondlikke koostööstruktuure. Selleks konsulteerib komisjon ameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga. [ME 39]

Igal liikmesriigil võimaldatakse edendada koostööd rohkem kui ühes geograafilises piirkonnas.“;

5)  artikli 23 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 loetletud küsimuste kohta ja muudetakse selle punktides a, b ja c osutatud suuniseid.“; [ME 40]

6)  lisatakse järgmine artikkel 27a:

„Artikkel 27a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 41]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 5, artikli 6 lõike 11, artikli 7 lõike 3, artikli 12 lõike 3 ja artikli 23 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikkel 28 jäetakse välja.

31.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1222/2009 rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta(56) (57)

Määruses (EÜ) nr 1222/2009 vajalike tehniliste muudatuste tegemiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et kohandada neid tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1222/2009 järgmiselt:

1)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Muudatused ja kohandamine tehnika arenguga

Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat määrust seoses järgmisega:

a)  C2 ja C3 klassi rehvide märghaardumise klassifitseerimisega seotud teavitamisnõuete kehtestamine, eeldusel et on olemas sobivad ühtlustatud katsemeetodid;

b)  vajaduse korral haardumise klassi kohandamine tehniliste eriomadustega selliste rehvide puhul, mis on eelkõige ette nähtud saavutama jää- ja/või lumeoludes paremaid tulemusi kui tavaline rehv, pidades silmas nende suutlikkust alustada või säilitada sõiduki liikumist või sõiduki liikumine peatada;

c)  I–V lisa kohandamine tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 12a:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 13 jäetakse välja.

VI.  Keskkond

32.  Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta(58)

Selleks et kohandada direktiivi 91/271/EMÜ tehnika ja teaduse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 91/271/EMÜ järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lõikes 1 osutatud kogumissüsteemid vastavad I lisa A jaotises sätestatud nõuetele.

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende nõuete muutmiseks.“;

2)  artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud asulareoveepuhastitest väljuv vesi vastab I lisa B jaotise asjaomastele nõuetele.

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende nõuete muutmiseks.“;

3)  artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Lõikes 2 osutatud asulareoveepuhastitest väljuv vesi vastab I lisa B jaotise asjaomastele nõuetele.

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende nõuete muutmiseks.“;

4)  artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kõnealused eeskirjad ja eriload vastavad I lisa C jaotises sätestatud nõuetele.

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende nõuete muutmiseks.“;

5)  artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Asulareoveepuhastitest lõike 2 kohaselt välja juhitavat asulareovett käsitlevad eelnevad eeskirjad ja eriload sisaldavad reovee juhtimise korral 2 000 kuni 10 000 inimekvivalendiga linnastutest magevetesse ja suudmealadele ning 10 000 või suurema inimekvivalendiga linnastutest kõikidesse suublatesse tingimusi, mis vastavad I lisa B jaotise asjakohastele nõuetele.

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende nõuete muutmiseks.“;

6)  lisatakse järgmine artikkel 17a:

„Artikkel 17a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 42]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 2, artikli 4 lõike 3, artikli 5 lõike 3, artikli 11 lõike 2 ja artikli 12 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 18 lõige 3 jäetakse välja.

33.  Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest(59)

Selleks et kohandada direktiivi 91/676/EMÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 91/676/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 43]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 9 lõige 3 jäetakse välja.

34.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta(60) (61)

Selleks et tagada direktiivis 94/63/EÜ sätestatud altlaadimisseadmete spetsifikatsioonide vajaduse korral läbivaatamine ja kohandada lisasid tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 94/63/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõike 1 kuues lõik asendatakse järgmisega:

„Igas paakautode laadimisrajatistega terminalis peab olema vähemalt üks estakaad, mis vastab IV lisas sätestatud altlaadimisseadmete spetsifikatsioonidele. Komisjon vaatab nimetatud spetsifikatsioonid korrapäraselt läbi ja olenevalt selle läbivaatamise tulemustest on komisjonil vajaduse korral kooskõlas artikliga 7a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte IV lisa muutmiseks.“;

2)  artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Kohandamine tehnika arenguga

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga, välja arvatud II lisa punktis 2 sätestatud piirväärtuste puhul.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 7a:

„Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 1 ja artikli 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikkel 8 jäetakse välja.

35.  Nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiiv 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta(62)

Selleks et kehtestada direktiivi 96/59/EÜ kohaselt PCBde ja PCTde kõrvaldamiseks vajalikud tehnilised lisaeeskirjad, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et nimetatud määrust täiendades

–  kinnitada mõõtmise võrdlusmeetodid PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks;

–  määrata teatavaks otstarbeks kindlaks muud vähem ohtlikud PCBde asendajad;

–  kinnitada teatavaks otstarbeks PCBde kõrvaldamise muude meetodite tehnilised standardid.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 96/59/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et järgmistel eesmärkidel: [ME 44]

a)  kinnitada mõõtmise võrdlusmeetodid PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks saastunud materjalides;

b)  vajaduse korral määrata üksnes artikli 9 lõike 1 punktide b ja c kohaldamiseks kindlaks muud vähem ohtlikud PCBde asendajad;

c)  kinnitada artikli 8 lõike 2 teises lauses osutatud muude PCB kõrvaldamise meetodite tehnilised standardid.

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel jäävad enne mõõtmise võrdlusmeetodite kinnitamist tehtud mõõtmised kehtima.“;

2)  artikli 10a lõige 3 jäetakse välja.

3)  lisatakse järgmine artikkel 10b:

„Artikkel 10b

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 45]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 10 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

__________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

36.  Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta(63)

Selleks et kohandada direktiivi 98/83/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi II ja III lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

I lisa C osa märkuses 10 sätestatud volitus radioaktiivsete ainete järelevalve sageduse ja meetodite sätestamiseks on aegunud, sest vastu on võetud nõukogu direktiiv 2013/51/Euratom(64).

III lisa A osa teises lõigus sätestatud volituse puhul on III lisa muutmiseks delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise võimalus juba ette nähtud direktiivi 98/83/EÜ artikli 11 lõikes 2.

Seetõttu muudetakse direktiivi 98/83/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II ja III lisa muutmiseks, et kohandada neid vajaduse korral teaduse ja tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 46]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 11 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016. lk 1.“;

3)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja;

4)  I lisa C osa muudetakse järgmiselt:

a)  tabelist jäetakse välja osa „Radioaktiivsus“;

b)  märkused 8, 9 ja 10 jäetakse välja;

5)  III lisa A osa teine lõik jäetakse välja.

37.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta(65)

Selleks et tagada direktiivi 2000/53/EÜ ajakohasus ja kehtestada kasutuselt kõrvaldatud sõidukite vallas tehnilised lisameetmed, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi lammutustõendile esitatavate miinimumnõuetega;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi eeskirjadega, mida on vaja, et kontrollida, kas liikmesriigid eesmärke täidavad, ning osade ja materjalide kodeerimisstandarditega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus korrapäraselt vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa muutmiseks, et kohandada seda järgmistel eesmärkidel teaduse ja tehnika arenguga:

i)  vajaduse korral määrata kindlaks punktis a nimetatud ainete maksimaalne lubatav sisaldus sõidukite konkreetsetes materjalides ja osades;

ii)  teha erand punktis a nimetatud sõidukite teatavate materjalide ja osade suhtes, kui kõnealuste ainete kasutamine on vältimatu;

iii)  jätta II lisast välja sõidukite materjalid ja osad, kui kõnealuste ainete kasutamist saab vältida;

iv)  määrata punktide i ja ii kohaselt kindlaks sõiduki need materjalid ja osad, mis on enne edasist töötlemist eemaldatavad, ning nõuda, et need märgistatakse või tehakse identifitseeritavaks muul asjakohasel viisil.“;

2)  artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et pädevad asutused tunnustavad vastastikku muudes liikmesriikides lõike 3 kohaselt välja antud lammutustõendeid.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades lammutustõendile esitatavate miinimumnõuete kohta esitatavad miinimumnõuded.“; [ME 47]

3)  artikli 6 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika ja teaduse arenguga.“;

4)  artikli 7 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis on vajalikud, et kontrollida esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmist liikmesriikide poolt. Selliste eeskirjade koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi.“; [ME 48]

5)  artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud standardite kohta standardid. Selliste standardite koostamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral.“; [ME 49]

6)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonil on käesolevas artiklis sätestatud tingimustel õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte.

2.  Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 50]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 2 punkti b, artikli 5 lõike 5, artikli 6 lõike 6, artikli 7 lõike 2 ja artikli 8 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 11 lõige 3 jäetakse välja.

38.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik(66)

Selleks et kohandada direktiivi 2000/60/EÜ teaduse ja tehnika arenguga ning kehtestada liidu veepoliitika meetmete jaoks vajalikud tehnilised lisaeeskirjad, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse direktiivi I ja III lisa ning V lisa punkti 1.3.6;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi vee seisundi analüüsimise ning seire tehniliste näitajate ja standardmeetoditega;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi interkalibreerimise tulemuste sätestamise ning liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtuste kehtestamisega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse vee seisundi analüüsimise ning seire tehnilised näitajad ja standardmeetodid.“; [ME 51]

2)  artikli 20 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja III lisa ning V lisa punkti 1.3.6, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga, võttes arvesse artiklis 13 nimetatud vesikonna majandamiskavade ülevaatamise ja ajakohastamise tähtaegu.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 20a:

„Artikkel 20a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 52]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 3, artikli 20 lõike 1 esimese lõigu ja V lisa punkti 1.4.1 punkti ix alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 21 lõige 3 jäetakse välja;

5)  V lisa punkti 1.4.1 punkt ix asendatakse järgmisega:

„ix) Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles kooskõlas punktidega i–viii sätestatakse interkalibreerimise tulemused ning kehtestatakse liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused. See Need avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.“ [ME 53]

39.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega(67) (68)

Selleks et kohandada direktiivi 2002/49/EÜ tehnika ja teaduse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/49/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa muutmiseks, et kehtestada Lden ja Lnight määramise ühised hindamismeetodid.“;

b)  lõikele 3 lisatakse teine lõik järgmises sõnastuses:

„Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et kehtestada kahjulike mõjude kindlaksmääramise ühised hindamismeetodid.“;

2)  artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Teaduse ja tehnika arenguga kohandamine

Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa punkti 3 ning II ja III lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 12a:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõigetes 2 ja 3 ning artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõigetes 2 ja 3 ning artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõigete 2 ja 3 ning artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 13 lõige 3 jäetakse välja;

5)  III lisas asendatakse sissejuhatuse esimene lause järgmisega:

„Käesoleva lisa tulevasteks läbivaatamisteks kehtestatud müra taseme-mõju suhted käsitlevad eelkõige:“.

40.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ(69) (70)

Selleks et tagada lenduvate orgaaniliste ühendite piirväärtustele vastavuse kindlaksmääramisel ajakohaste analüütiliste meetodite kasutamine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2004/42/EÜ III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohandamine tehnika arenguga

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016. lk 1.“;

3)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

41.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus(71)

Selleks et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2004/107/EÜ muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/107/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõige 15 asendatakse järgmisega:

„15. Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli, II, III, IV ja V lisa II jao ning V lisa V jao muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.

Siiski ei tohi muutmised otseselt ega kaudselt põhjustada sihtväärtuste muutumist.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 54]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 6 lõige 3 jäetakse välja;

4)  V lisa V jagu asendatakse järgmisega:

„Õhu kvaliteedi modelleerimise võrdlusmeetodeid ei ole praegu võimalik täpsustada.“

42.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ(72)

Selleks et kohandada direktiivi 2006/7/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa seoses kõnealuses lisas sätestatud näitajate analüüsimeetoditega;

–  muudetakse kõnealuse direktiivi V lisa;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standardi määramisega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/7/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et

a)  määrata täiendada käesolevat direktiivi, määrates artikli 3 lõike 9 kohaldamiseks kindlaks mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standard standardi; [ME 55]

b)  muuta I lisa seoses kõnealuses lisas sätestatud näitajate analüüsimeetoditega, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik; [ME 56 ei puuduta eestikeelset versiooni]

c)  muuta V lisa, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik.“; [ME 57 ei puuduta eestikeelset versiooni]

2)  lisatakse järgmine artikkel 15a:

„Artikkel 15a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 15 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 58]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 15 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 15 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 16 lõige 3 jäetakse välja.

43.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta(73)

Selleks et täpsustada direktiivi 2006/21/EÜ tehnilisi sätteid ning kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi artikli 13 lõike 6 kohaldamiseks vajalike tehniliste nõuetega;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi II lisas nimetatud jäätmete iseloomustuse tehniliste nõuete lõpuleviimiseks, et täiendada kõnealust direktiivi artikli 3 punktis 3 osutatud mõiste tõlgendusega;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi III lisa kohaste jäätmehoidlate klassifitseerimise kriteeriumidega;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi proovivõtu- ja analüüsimeetodite ühtlustatud standarditega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/21/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 22 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kui see on vajalik, et järgmistel eesmärkidel: [ME 59]

a)  täpsustada artikli 13 lõike 6 kohaldamiseks tehnilisi nõudeid, sealhulgas nõrga happe dissotsieeruva tsüaniidi määratlemise ja mõõtmise meetodiga seotud tehnilisi nõudeid; [ME 60 ei puuduta eestikeelset versiooni]

b)  lõpule viia II lisas esitatud jäätmete iseloomustuse tehniliste nõuete koostamine; [ME 61 ei puuduta eestikeelset versiooni]

c)  tõlgendada esitada artikli 3 punktis 3 esitatud mõistet mõiste tõlgendus; [ME 62]

d)  määratleda III lisa kohased jäätmehoidlate klassifitseerimise kriteeriumid; [ME 63 ei puuduta eestikeelset versiooni]

e)  määratleda käesoleva direktiivi tehniliseks rakendamiseks vajaminevate proovivõtu- ja analüüsimeetodite ühtlustatud standardid. [ME 64 ei puuduta eestikeelset versiooni]

Esimeses lõigus sätestatud volituste delegeerimise õigust kasutades käsitleb komisjon prioriteetsena punktides b, c, ja d osutatud toiminguid.

3.  Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga. Need muudatused tehakse keskkonnakaitse kõrge taseme saavutamiseks.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 22a:

„Artikkel 22a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 65]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 22 lõigete 2 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 23 lõige 3 jäetakse välja.

44.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest(74)

Selleks et kohandada direktiivi 2006/118/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi II, III ja IV lisa ning lisada uusi saasteaineid või näitajaid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/118/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Tehnilised kohandused

1.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II lisa A ja C osa ning III ja IV lisa, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga, võttes arvesse direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikes 7 osutatud vesikonna majandamiskavade ülevaatamise ja ajakohastamise tähtaega.

2.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II lisa B osa eesmärgiga lisada uusi saasteaineid või näitajaid.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 66]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 9 jäetakse välja.

45.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ(75) (76)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 166/2006 tehnika arengu ja muutustega rahvusvahelises õiguses ning tagada parem aruannete esitamine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse II ja III lisa muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga või ÜRO-EMK saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli lisade muudatustega, mis on vastu võetud protokolliosaliste kohtumisel, samuti kõnealuse määruse täiendamiseks asjakohaste saasteainete kohta ühest või enamast hajureostusallikast andmeesituse alustamisega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 166/2006 järgmiselt:

1)  artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kui komisjon otsustab, et andmed heidete kohta hajureostusallikatest puuduvad, siis kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmeesituse alustamiseks asjakohaste saasteainete kohta ühest või enamast hajureostusallikast, kasutades vajaduse korral rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.“;

2)  artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Lisade muudatused

Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II ja III lisa, kui see on vajalik järgmistel eesmärkidel:

a)  nende kohandamisel teaduse või tehnika arenguga;

b)  nende kohandamisel protokolli lisade muudatustega, mis on vastu võetud protokolliosaliste kohtumisel.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 3 ja artiklis 18 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 3 ja artiklis 18 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 3 ja artikli 18 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

46.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)(77)

Selleks et direktiivi 2007/2/EÜ kohase liidu ruumiandmete infrastruktuuri suhtes kohaldatavaid tehnilisi eeskirju ajakohastada ja edasi arendada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et

–  muuta kõnealuse direktiivi I, II ja III lisas osutatud olemasolevate andmevaldkondade kirjeldusi;

–  täiendada kõnealust direktiivi andmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime, ja kui see on otstarbekas, ühtlustamise tehnilise korraga;

–  täiendada kõnealust direktiivi teatavate teenuste tehniliste kirjeldustega ja ruumiandmete teenuste toimivuse miinimumkriteeriumidega;

–  täiendada kõnealust direktiivi teatavate kohustustega;

–  täiendada kõnealust direktiivi ruumiandmekogumitele ja -teenustele juurdepääsu ühtlustatud tingimustega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2007/2/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I, II ja III lisas sätestatud olemasolevate andmevaldkondade kirjelduse muutmiseks, et võtta arvesse muutuvaid vajadusi selliste ruumiandmete järele, mis toetavad keskkonda mõjutavaid liidu poliitikaid.“;

2)  artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord. Nimetatud korra väljatöötamisel võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustamiseks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid. [ME 67]

Kui rahvusvahelise õiguse alusel loodud organisatsioonid on vastu võtnud asjakohased standardid, et tagada ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja ühtlustamine, siis need standardid integreeritakse esimeses lõigus nimetatud delegeeritud õigusaktidesse, ning vajaduse korral osutatakse seal olemasolevatele tehnilistele vahenditele.“;

3)  artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse käesoleva peatüki täiendamiseks eelkõige: [ME 68]

a)  artiklites 11 ja 12 osutatud teenuste tehnilised kirjeldused ning nende teenuste toimivuse miinimumkriteeriumid, võttes arvesse olemasolevat aruandekohustust ning liidu keskkonnaalaste õigusaktide raames vastu võetud soovitusi, olemasolevaid e-kaubanduse teenuseid ja tehnoloogia arengut;

b)  artiklis 12 osutatud kohustused.“;

4)  artikli 17 lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Liikmesriigid võimaldavad liidu institutsioonidele ja organitele juurdepääsu ruumiandmekogumitele ja -teenustele kooskõlas ühtlustatud tingimustega.

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste tingimuste suhtes kohaldatavad eeskirjad. Need eeskirjad vastavad täielikult käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhimõtetele.“; [ME 69]

5)  lisatakse järgmine artikkel 21a:

„Artikkel 21a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 70]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 7, artikli 7 lõike 1, artikli 16 ja artikli 17 lõike 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

___________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 22 lõige 3 jäetakse välja.

47.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta(78)

Selleks et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2007/60/EÜ lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2007/60/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga, võttes arvesse artiklis 14 osutatud läbivaatamise ja ajakohastamise tähtaegu.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 71]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 11 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

48.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta(79)

Tehnika arengu arvesse võtmiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2008/50/EÜ I–VI, VIII, IX, X ja XV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2008/50/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

a)  pealkiri asendatakse järgmisega:

„Muudatused ja rakendusmeetmed“;

b)  lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I–VI, VIII, IX, X ja XV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 28a:

„Artikkel 28a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 28 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 72]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 28 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 28 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 29 lõige 3 jäetakse välja.

49.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv)(80)

Selleks et kohandada direktiivi 2008/56/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, tagada kooskõla ning võimaldada eri merepiirkondade ja allpiirkondade võrdlemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi III, IV ja V lisa muutmiseks ning kõnealuse direktiivi täiendamiseks kriteeriumide ja metoodikastandardite, spetsifikatsioonide ja standarditud meetoditega, mida liikmesriigid kasutaksid seirel ja hindamisel. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2008/56/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse I ja II lisa alusel hiljemalt 15. juuliks 2010 liikmesriikide kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid viisil, mis tagaks kooskõla ning võimaldaks võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas. [ME 73]

Enne selliste kriteeriumide ja standardite väljapakkumist konsulteerib komisjon kõikide huvitatud pooltega, sealhulgas piirkondlike merekonventsioonide osalistega.“;

2)  artikli 11 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selliste seire ja hindamise spetsifikatsioonide ja standarditud meetodite sätestamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse.“; [ME 74]

3)  artikli 24 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III, IV ja V lisa muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga, võttes arvesse artikli 17 lõikes 2 sätestatud merestrateegiate läbivaatamise ja ajakohastamise tähtaegu.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 24a:

„Artikkel 24a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 75]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9 lõike 3, artikli 11 lõike 4 ning artikli 24 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikli 25 lõige 3 jäetakse välja.

50.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006(81) (82)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1272/2008 korrapärane ajakohastamine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse määruse VI lisa, et ühtlustada ainete klassifitseerimist ja märgistamist;

–  muudetakse kõnealust määrust, lisades tervisealases hädaolukorras tegutsemist käsitleva lisa;

–  muudetakse kõnealuse määruse teatavaid sätteid ja I–VIII lisa nende kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1272/2008 järgmiselt:

1)  artikli 37 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kui komisjon peab aine klassifitseerimist ja märgistamist asjakohaseks, võtab ta kooskõlas artikliga 53a põhjendamatu viivituseta vastu delegeeritud õigusaktid VI lisa muutmiseks, et lisada kõnealune aine ühes vastava klassifikatsiooni ja vastavate märgistuselementidega VI lisa 3. osa tabelisse 3.1, lisades vajaduse korral konkreetsed sisalduse piirväärtused või korrutustegurid.

31. maini 2015 tehakse samadel tingimustel vastav kanne VI lisa 3. osa tabelisse 3.2.

Kui see on ainete klassifitseerimise ja märgistamise ühtlustamise tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 53b sätestatud menetlust.“;

2)  artikli 45 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Hiljemalt 20. jaanuariks 2012 vaatab komisjon selle läbi, et hinnata lõikes 1 viidatud teabe ühtlustamise võimalust, sealhulgas määratud organitele importijate ja allkasutajate poolt teabe esitamise vormi kehtestamist. Nimetatud läbivaatamise alusel ja pärast konsulteerimist asjaomaste sidusrühmadega, nagu Euroopa mürgistusteabekeskuste ja kliiniliste toksikoloogide liit (EAPCCT), on komisjonil kooskõlas artikliga 53a õigus vastu võtta delegeeritud määrus, millega muudetakse käesolevat määrust, lisades sellele lisa.“;

3)  artikli 53 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 53a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 6 lõike 5, artikli 11 lõike 3, artikli 12, artikli 14, artikli 18 lõike 3 punkti b, artikli 23, artiklite 25–29, artikli 35 lõike 2 teise ja kolmanda lõigu ning I–VIII lisa muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga, võttes nõuetekohaselt arvesse GHSi edasiarendamist ja eelkõige ÜRO muudatusi, mis on seotud sarnaseid segusid käsitleva teabe kasutamisega, ning arvestades rahvusvaheliselt tunnustatud keemiaprogrammide arengut ja andmeid õnnetusjuhtumite andmebaasidest.

Kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 53b sätestatud menetlust.“;

4)  lisatakse järgmised artiklid 53a ja 53b:

„Artikkel 53a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 37 lõikes 5, artikli 45 lõikes 4 ja artikli 53 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 37 lõikes 5, artikli 45 lõikes 4 ja artikli 53 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 37 lõike 5, artikli 45 lõike 4 ning artikli 53 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 53b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 53a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artiklist 54 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

51.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/126/EÜ mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades eralduvate bensiiniaurude regenereerimise II etapi kohta(83) (84)

Selleks et tagada kooskõla Euroopa Standardikomitee (CEN) kehtestatud asjaomaste standarditega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte teatavate direktiivi 2009/126/EÜ sätete muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/126/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Tehnilised kohandused

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artiklite 4 ja 5 muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga ja vajaduse korral tagada kooskõla Euroopa Standardikomitee (CEN) kehtestatud asjaomaste standarditega.

Esimeses lõigus osutatud volituste delegeerimist ei kohaldata artiklis 4 sätestatud bensiiniaurude kogumise tõhususe ja auru/bensiini suhte ning artiklis 5 sätestatud ajavahemike suhtes.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 9 jäetakse välja.

52.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta(85)

Selleks et kohandada direktiivi 2009/147/EÜ tehnika ja teaduse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi I ja V lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/147/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja V lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 15a:

„Artikkel 15a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 76]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 16 jäetakse välja.

53.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ(86)

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 ajakohastamiseks ja hindamiskorra kehtestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse seda EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlusega ning esitatakse sektorite võrdlusdokumente ja suunisdokumente organisatsioonide registreerimise ja ühtlustamismenetluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 77]

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused teatavate menetluste ühtlustamiseks ja sektorite võrdlusdokumentide suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 78]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1221/2009 järgmiselt:

1)  artikli 16 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Komisjon võtab Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades suunisdokumente pädevate asutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega ühtlustamismenetluste kohta. [ME 79]

Kõnealused dokumendid tehakse üldsusele kättesaadavaks.“;

2)  artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetluste kohta menetlused, sealhulgas nõuetekohased menetlused vastastikuse hindamise tulemusena vastu võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks.“; [ME 80]

3)  artikli 30 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Komisjon võtab Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunisdokumendid akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumi poolt heakskiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega heaks kiidetud ühtlustamismenetluste kohta. [ME 81]

Kõnealused dokumendid tehakse üldsusele kättesaadavaks. “;

4)  artikli 46 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Komisjon võtab lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 osutatud juhise Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu rakendusaktidega kooskõlas artikli 49 lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 2 4 osutatud menetlusega juhis.“; [ME 82]

5)  artikkel 48 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 48

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega vajaduse korral lisasid muuta, pidades silmas EMASi rakendamise käigus saadud kogemusi, et rahuldada kindlaks tehtud vajadust EMASi nõudeid käsitlevate suuniste järele ning pidades silmas muudatusi rahvusvahelistes standardites või uusi standardeid, mis on käesoleva määruse tõhususe seisukohalt asjakohased.“;

6)  lisatakse järgmine artikkel 48a:

„Artikkel 48a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 16 lõike 4, artikli 17 lõike 3, artikli 30 lõike 6, artikli 46 lõike 6 ja artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 83]

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 49 lõige 3 jäetakse välja.

54.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta(87)

Selleks et ajakohastada määrust (EÜ) nr 66/2010 ja kehtestada ELi ökomärgise jaoks vajalikud tehnilised lisaeeskirjad, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse määruse lisasid;

–  täiendatakse kõnealust määrust teatavate erandite tegemise meetmetega;

–  täiendatakse kõnealust määrust ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamise meetmetega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Toidu ja sööda jaoks ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamise valdkonnas avaldas komisjon 2011. aastal uuringu toidu ja sööda ökomärgise kriteeriumide väljatöötamise teostatavuse kohta. Komisjon on kõnealuse teostatavusuuringu lõpparuandele ja Euroopa Liidu ökomärgise komisjoni arvamusele tuginedes otsustanud praegu toidu ja sööda jaoks ELi ökomärgise kriteeriume mitte välja töötada. Seega ei ole komisjonile vaja delegeerida komisjonile õigust otsustada, milliste toidu- ja söödarühmade puhul on ökomärgise kriteeriumide väljatöötamine teostatav.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 66/2010 järgmiselt:

1)  artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 5 teine lõik jäetakse välja;

b)  lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, on komisjonil kooskõlas artikliga 15a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse meetmed käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks. [ME 84]

Erandeid ei tehta ainete suhtes, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 57 sätestatud kriteeriumidele, on kindlaks määratud kõnealuse määruse artikli 59 lõikes 1 kirjeldatud menetluse kohaselt ja mille kontsentratsioon segus või (kompleks)tootes (või selle homogeenses osas) on üle 0,1 massiprotsendi.“;

2)  artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. [ME 85]

Esimeses lõigus sätestatud volituste delegeerimise õigust kasutades võtab komisjon arvesse EUEBi märkusi ning tõstab selgelt esile ja dokumenteerib mis tahes muudatused, mis ta on pärast EUEBiga konsulteerimist lõplikus ettepanekus teinud võrreldes ettepaneku eelnõuga, ning selgitab nende põhjuseid.“;

3)  artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks.

III lisas sätestatud lõivude ja tasude ülemmäära muutmisel peab komisjon silmas vajadust, et lõivud ja tasud peaksid täielikult katma süsteemi haldamise kulud.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 15a:

„Artikkel 15a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 86]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 7, artikli 8 lõike 2 ja artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

__________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikkel 16 jäetakse välja.

VII.  Eurostat

55.  Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta(88)

Selleks et kohandada määrust (EMÜ) nr 3924/91 tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealust määrust täiendades

–  ajakohastada PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid;

–  võtta vastu artikli 3 lõike 3 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad;

–  otsustada korraldada PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide jaoks vaatlusi üks kord kuus või üks kord kvartalis;

–  kindlaks määrata küsimustiku sisuga seonduv korraldus ning üksiksajalikud eeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad täidetud küsimustikke või muudest allikatest saadud teavet.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EMÜ) nr 3924/91 järgmiselt:

1)  artikli 2 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega ajakohastatakse PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid.“; [ME 87]

2)  artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise üksikasjalike eeskirjade kohta, sealhulgas tehnika arenguga kohandamiseks.“; [ME 88]

3)  artikli 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas on komisjonil siiski kooskõlas artikliga 9a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse vaatluste korraldamine üks kord kuus või üks kord kvartalis.“; [ME 89]

4)  artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte nende eeskirjade kohta, millega need eeskirjad kindlaks määratakse.“; [ME 90]

5)  artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Tulemuste töötlemine

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, millega määratakse kindlaks üksikasjalikud eeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 osutatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 osutatud muudest allikatest saadud teavet.“; [ME 91]

6)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 92]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 2 lõike 6, artikli 3 lõike 5, artikli 4, artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 10 lõige 3 jäetakse välja.

56.  Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks(89)

Selleks et kohandada määrust (EMÜ) nr 696/93 majanduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja kõnealuse määruse lisas määratletud mõisteid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EMÜ) nr 696/93 järgmiselt:

1)  artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse eelkõige tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja lisas määratletud mõisteid, et kohandada neid majanduse ja tehnika arenguga.“; [ME 93]

2)  lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 94]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 6 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

57.  Nõukogu 19. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta(90)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 1165/98 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse määruse lisasid, ajakohastades muutujate loendit, edastatud muutujate määratlusi ja asjakohased vorme;

–  muudetakse tegevusalade loetelu;

–  täiendatakse kõnealust määrust Euroopa valimiskeemide heakskiitmise ja kohaldamise suhtes;

–  täiendatakse kõnealust määrust muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumidega; [ME 95]

–  täiendatakse kõnealust määrust vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimustega;

–  täiendatakse kõnealust määrust Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimuste kindlaksmääramisega;

–  täiendatakse kõnealust määrust muude vaatlusüksuste kasutamisega;

–  täiendatakse kõnealust määrust tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendiga;

–  täiendatakse kõnealust määrust Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimustega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Mitmed volitused, mida oli vaja üksnes üleminekumeetmete jaoks, on nüüdseks aegunud.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1165/98 järgmiselt:

1)  artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige 3:

„3. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lisasid, et ajakohastada muutujate loendit, edastatud muutujate määratlusi ja asjakohased vorme.“;

2)  artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teine lõik asendatakse järgmisega: [ME 96]

“Üksikasjad esimeses lõigus nimetatud skeemide kohta täpsustatakse lisades. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse täpsemalt kindlaks nende heakskiitmise heakskiitmine ja kohaldamise kohta kohaldamine.“; [ME 97]

3)  artiklisse 10 lisatakse järgmine lõige 5:

„5. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta kriteeriumid.“; [ME 98]

4)  artikkel 17 jäetakse välja;

4a)  artikli 18 lõige 3 jäetakse välja; [ME 99]

5)  lisatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artiklis artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 100]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artiklis artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 101]

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teise lõigu, artikli 10 lõike 5, A lisa punkti a, punkti b alapunkti 3, punkti c alapunktide 2 ja 10, punkti d alapunkti 2, punkti f alapunktide 8 ja 9, B lisa punkti b alapunkti 4 ja punkti d alapunkti 2, C lisa punkti b alapunkti 2, punkti d alapunkti 2 ja punkti g alapunkti 2 ning D lisa punkti b alapunkti 2 ja punkti d alapunkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 102]

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

6)  A lisa muudetakse järgmiselt:

i)  punkt a asendatakse järgmisega:

„a) Käesolevat lisa kohaldatakse kõigi klassifikaatori NACE Rev. 2 jagudes B–E loetletud tegevusalade suhtes või kõigi CPA jagudes B–E loetletud toodete suhtes. Teavet ei ole vaja esitada NACE Rev. 2 alajaotiste 37, 38.1, 38.2 ja 39 kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tegevusalade loetelu muutmiseks.“;

ii)  punkti b alapunkt 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“; [ME 103]

iii)  punkti c alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Välisturu tootjahindade (312) ja impordihindade (340) andmed võib arvutada väliskaubandusest või muudest allikatest saadud toodete ühikuväärtuse alusel ainult juhul, kui see ei too kaasa olulist kvaliteedi langust võrreldes konkreetse teabega hindade kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimuste kohta tingimused.“; [ME 104]

iv)  punkti c alapunkt 4 asendatakse järgmisega:

„4. Alates esimesest vaatlusperioodist võib tööga hõivatud isikute (210) ligikaudset arvu väljendada töötajate arvu kaudu (211). Sellist lähendusmeetodit on lubatud kasutada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.“;

v)  punkti c alapunkt 10 asendatakse järgmisega:

„10. Tootjahindade ja impordihindade (310, 311, 312 ja 340) andmeid ei pea esitama järgmiste NACE Rev. 2 gruppide ja klasside või CPA gruppide ja klasside kohta: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 ja 38.3. Impordihindade (340) andmeid ei pea esitama ka CPA osade 09, 18, 33 ja 36 kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tegevusalade loetelu muutmiseks.“;

vi)  punkti d alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lisaks sellele tuleb toodangut väljendav muutuja (110) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava edastatavat muutujate loendi muutmise kohta, nagu komisjon võib muutmisel otsustada loendit.“; [ME 105]

vii)  punkti f alapunkt 8 asendatakse järgmisega:

„8. Komisjonil on kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et määrata millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud tingimused Euroopa valimiskeemi kohaldamiseks impordihinda väljendava muutuja suhtes (340).“; [ME 106]

viii)  punkti f alapunkt 9 asendatakse järgmisega:

„9. Välisturu tootjahindu väljendavad muutujad (122 ja 312) tuleb edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada NACE Rev. 2 B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Muutuja 122 puhul ei nõuta teavet NACE Rev. 2 jagude D ja E kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinda väljendav muutuja (340) edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada CPA B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Euroala ja eurovälise ala eristamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimuste kohta tingimused. Euroopa valimiskeem võib impordihinda väljendava muutuja kohaldamisel piirduda toodete impordiga euroalavälistest riikidest. Muutujate 122, 312 ja 340 andmeid ei tule euroala ja eurovälise ala kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.“; [ME 107]

7)  B lisa muudetakse järgmiselt:

i)  punkti b alapunkt 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“; [ME 108]

ii)  punkti c alapunkt 3 asendatakse järgmisega:

„3. Alates esimesest vaatlusperioodist võib tööga hõivatud isikute (210) ligikaudset arvu väljendada töötajate arvu kaudu (211). Sellist lähendusmeetodit on lubatud kasutada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.“;

iii)  punkti c alapunkti 6 neljas lõik jäetakse välja;

iv)  punkti d alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lisaks sellele tuleb toodangut väljendavad muutujad (110, 115, 116) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna.

Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava edastatavat muutujate loendi muutmise kohta loendit.“; [ME 109]

9)  C lisa muudetakse järgmiselt:

i)  punkti b alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“; [ME 110]

ii)  punkti c alapunkt 3 asendatakse järgmisega:

„3. Alates esimesest vaatlusperioodist võib tööga hõivatud isikute (210) ligikaudset arvu väljendada töötajate arvu kaudu (211). Sellist lähendusmeetodit on lubatud kasutada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.“;

iii)  punkti c alapunkti 4 viimane lõige kolmas lõik jäetakse välja; [ME 111]

iv)  punkti d alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Käivet (120) ja müügimahtu (123) väljendavad muutujad tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava edastatavat muutujate loendi muutmise kohta loendit.“; [ME 112]

v)  punkti g alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Käivet (120) ning müügi deflaatorit / müügimahtu (330/123) väljendavate muutujate kohta edastatakse ühe kuu jooksul käesoleva lisa jao f lõikes 3 kindlaks määratud üksikasjad. Liikmesriigid võivad osaleda käivet ning müügi deflaatorit / müügimahtu väljendavate muutujate (120 ja 330/123) edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimuste kohta tingimused.“; [ME 113]

10)  D lisa muudetakse järgmiselt:

i)  punkti b alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“; [ME 114]

ii)  punkti c alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Alates esimesest vaatlusperioodist võib tööga hõivatud isikute (210) ligikaudset arvu väljendada töötajate arvu kaudu (211). Sellist lähendusmeetodit on lubatud kasutada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.“;

iii)  punkti c alapunkti 4 kolmas lõik jäetakse välja.

iv)  punkti d alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Käivet väljendav muutuja (120) tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava edastatavat muutujate loendi muutmise kohta loendit.“; [ME 115]

v)  punkti e neljas lõik jäetakse välja;

vi)  punkti f alapunkt 6 jäetakse välja.

58.  Nõukogu 9. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 530/1999 töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta(91)

Selleks et määrust (EÜ) nr 530/1999 majanduslike ja tehniliste muutustega kohandada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse ning statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 116]

Määruse (EÜ) nr 530/1999 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda tulemuste edastamise tehnilise vormingu suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 530/1999 järgmiselt:

1)  artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 3:

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt nõutava informatsiooni määratluse määratlust ja jaotuse kohta jaotust.“; Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“; [ME 117]

2)  artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Tulemuste edastamine

Tulemused edastatakse komisjonile (Eurostatile) 18 kuu jooksul alates vaatlusaasta lõppemisest. Komisjon võtab nende tulemuste edastamise asjakohase tehnilise vormingu vastu rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

3)  artiklisse 10 lisatakse järgmine lõige 3:

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta kriteeriumid. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“; [ME 118]

4)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 119]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 3 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 120]

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikkel 11 jäetakse välja;

6)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

59.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta(92)

Selleks et jäätmestatistika kogumise ja statistilise töötlemise valdkonna majanduslikku ja tehnilist arengut arvestades määrust (EÜ) nr 2150/2002 ajakohastada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealust määrust, et kohandada seda andmete kogumise ja statistilise töötlemise valdkonnas toimunud majandusliku ja tehnilise arenguga;

–  muudetakse tulemuste töötlemist ja edastamist ning kõnealuse määruse I, II ja III lisas loetletud spetsifikatsioonide kohandamist;

–  täiendatakse kõnealust määrust, määrates kindlaks I ja II lisa 7. jao punktis 1 nimetatud katvuse miinimumnõude;

–  täiendatakse kõnealust määrust, kehtestades kõnealuse määruse III lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ(93) kehtestatud jäätmete nimistu vahelise vastavustabeli ning määratledes kvaliteedi- ja täpsustingimused.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Üleminekumeetmeid käsitlevad sätted on nüüdseks aegunud.

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused tulemuste koostamiseks ning tulemuste edastamise asjakohase vormi ja kvaliteediaruannete sisu struktuuri ja üksikasjaliku korra suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 121]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2150/2002 järgmiselt:

1)  artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte käesoleva, millega kehtestatakse määruse III lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ* kehtestatud jäätmete nimistu vahelise vastavustabeli kehtestamise kohta vaheline vastavustabel. [ME 122]

____________________

* Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).“;

2)  artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kvaliteedi- ja täpsustingimuste määratlemise kohta täpsustingimused.“; [ME 123]

b)  lõikesse 4 lisatakse järgmine lõik:

„Kõigi I lisa 8. jaos (tegevusalad ja majapidamised) loetletud kirjete, samuti II lisa 3. jaos loetletud karakteristikute ja 8. jao punktis 2 loetletud toiminguliikide kohta märgivad liikmesriigid protsendimäära, mis näitab, kui suurt osa vastava kirje jäätmete üldkogumist koostatud statistika katab. Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, määratledes katvuse miinimumnõue.“;

3)  artiklid 4 ja 5 jäetakse välja;

4)  lisatakse järgmised artiklid 5a ja 5b:

„Artikkel 5a

Majandusliku ja tehnilise arenguga kohandamine

Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse seda andmete kogumise ja statistilise töötlemise, samuti tulemuste töötlemise ja edastamise majandusliku ja tehnilise arenguga kohandamise ning lisades loetletud spetsifikatsioonide kohandamise kohta millega kohandatakse lisades loetletud spetsifikatsioone. [ME 124]

Artikkel 5b

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 1 ja 4 ning artiklis 5a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 125]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 1 ja 4 ning artiklis 5a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 1 lõike 5, artikli 3 lõigete 1 ja 4 ning artikli 5a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Rakendusmeetmed

Komisjon võtab vastu käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud rakendusaktid, käsitledes eelkõige järgmist:

a)  tulemuste koostamine vastavalt artikli 3 lõigetele 2, 3 ja 4, võttes arvesse liikmesriigi majandusstruktuure ja tehnilisi tingimusi. Nende rakendusaktidega võib lubada üksikutel liikmesriikidel jätta jaotises teatavad kirjed esitamata, kui on tõendatud, et selle mõju statistika kvaliteedile on väike. Kõigi erandite lubamise juhtudel esitatakse jäätmete koguhulk iga kirje kohta, mis on loetletud I lisa 2. jao punktis 1 ja 8. jao punktis 1;

b)  liikmesriikide tulemuste edastamiseks sobiv vorm, kehtestades selle kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest;

c)  I lisa 7. jaos ja II lisa 7. jaos osutatud kvaliteediaruannete sisu struktuur ja üksikasjalik kord. [ME 126]

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 7 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

6)  artikli 7 lõige 3 jäetakse välja;

7)  artiklist 8 jäetakse välja lõiked 2 ja 3;

8)  I lisa 7. jao punkt 1 jäetakse välja;

9)  II lisa 7. jao punkt 1 jäetakse välja.

60.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta(94)

Selleks et määrust (EÜ) nr 437/2003 majandusliku ja sotsiaalse arenguga arvestades ajakohastada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta andmekogumise erisusi ja kõnealuse määruse lisades esitatud tehnilisi üksikasju ning täiendada kõnealust määrust, kehtestades muid täpsusnõudeid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 437/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda edastatavate andmefailide, andmetähiste kirjelduse ning andmete edastamiseks kasutatavate vahendite suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 437/2003 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Iga liikmesriik kogub statistilisi andmeid järgmiste muutujate kohta:

a)  reisijad;

b)  kaup ja post;

c)  teekonnaosad;

d)  reisijakohtade arv;

e)  õhusõidukite käive.

Iga valdkonna statistilised muutujad, nende liigitamiseks kasutatavad nimetused, nende vaatlusajavahemikud ning mõisted on esitatud lisades.

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmekogumise erisuste ja lisades esitatud tehniliste üksikasjade muutmiseks.“;

2)  artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Statistiliste andmete täpsus

Andmete kogumine põhineb täielikel andmetel.

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte teistsuguste täpsusnõuete kehtestamise kohta, millega kehtestatakse teistsugused täpsusnõuded.“; [ME 127]

3)  artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Tulemused edastatakse kooskõlas I lisas esitatud andmefailidega, mille kirjelduse täpsustab komisjon rakendusaktiga.

Komisjon täpsustab rakendusaktiga ka andmetähiste kirjelduse ja edastamiseks kasutatavad vahendid.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

4)  artikkel 10 jäetakse välja;

5)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 128]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 1 ja artikli 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 11 lõige 3 jäetakse välja.

61.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 450/2003 tööjõukuluindeksi kohta(95)

Selleks et määrust (EÜ) nr 450/2003 majandusliku ja sotsiaalse arenguga arvestades ajakohastada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et

–  kõnealust määrust muuta, määrates uuesti kindlaks indeksi tehnilise kirjelduse ja vaadates kaalumise struktuuri uuesti läbi, lisades teatavaid majandustegevusi;

–  kõnealust määrust täiendada, määrates kindlaks majandustegevused, mille kaupa andmeid liigitada, ja majandustegevused, mille kaupa indeksit liigitada;

–  kõnealust määrust täiendada, kehtestades eraldi kvaliteedikriteeriumid ja metoodika, mida kasutada ahelindeksi leidmiseks;

–  kõnealust määrust täiendada, võttes vastu meetmeid seoses andmete esitamisega vastavalt otstarbekusuuringute tulemustele. [ME 129]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 450/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteediaruande sisu struktuuri ja üksikasjaliku korra suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 130]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 450/2003 järgmiselt:

1)  artikli 2 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta lisa muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte indeksi tehnilise kirjelduse, et määrata uuesti kindlaks määramise ja kaalumise struktuuri indeksi tehniline kirjeldus ja vaadata uuesti läbi vaatamise kohta kaalumise struktuur.“; [ME 131]

2)  artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muudatuste kohta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lülitatakse NACE Rev. 2 jagudes O–S määratletud majandustegevusalad käesoleva määruse kohaldamisalasse, võttes arvesse artiklis 10 nimetatud ette nähtud otstarbekusuuringuid.“; [ME 132]

3)  artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Muutujate liigitus

1.  Võttes arvesse panuseid kogu tööhõivesse ja tööjõukuludesse liidu ning siseriiklikul tasandil, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et kindlaks määrata majandustegevused seoses majandustegevuste jaotusega andmete liigitamiseks NACE Rev. 2 jagude tasandil ja edasiste alajaotuste kaupa, kuid mitte rohkem kui NACE Rev. 2 osade (kahenumbriline tasand) või osade rühmade tasandil, võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset arengut. [ME 133]

Tööjõukuluindeksid esitatakse järgmiste tööjõukulu kategooriate kohta eraldi:

a)  summeeritud tööjõukulud;

b)  palgad, mis määratletakse viitega määruse (EÜ) nr 1726/1999 II lisa punktile D.11;

c)  tööandjate sotsiaalmaksed pluss tööandja makstud maksud miinus tööandja saadud toetused, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 1726/1999 II lisa punktide D.12 ja D.4 summana, millest on lahutatud punkt D.5.

2.  Hinnanguline summeeritud tööjõukuluindeks, millest on välja arvatud soodustused, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 1726/1999 II lisa punktis D.11112, tuleb esitada liigitatuna majandustegevuste kaupa, mis põhineb NACE Rev. 2 liigitusel ja mille määrab kindlaks komisjon.

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kõnealuste majandustegevuste kindlaksmääramise kohta, millega määratakse kindlaks kõnealused majandustegevused, võttes arvesse artiklis 10 määratletud ette nähtud otstarbekusuuringuid. [ME 134]

3.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse ahelindeksi leidmise metoodika kehtestamise kohta.“; [ME 135]

4)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Kvaliteet

1.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks eraldi kvaliteedikriteeriumide kindlaksmääramise kohta kvaliteedikriteeriumid. Edastatavad jooksvad andmed ja tagasiulatuvad andmed peavad vastama nendele kvaliteedikriteeriumidele. [ME 136]

2.  Liikmesriigid esitavad alates aastast 2003 komisjonile iga-aastased kvaliteediaruanded. Nende aruannete sisu vormi ja üksikasjalikud tingimused määrab komisjon kindlaks rakendusaktiga rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 137]

4a)  artikkel 9 jäetakse välja; [ME 138]

5)  artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Komisjon võtab otstarbekusuuringu tulemustest lähtuvad meetmed vastu rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu kooskõlas artikli 12 delegeeritud õigusakte seoses käesoleva artikli lõikes 2 osutatud menetlusega andmete esitamisega vastavalt käesolevas artiklis osutatud otstarbekusuuringute tulemustele. Kõnealused meetmed delegeeritud õigusaktid vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 2 määratletud kulutasuvuse põhimõttele, sealhulgas andmeesitajate koormuse vähendamise suhtes.“; [ME 139]

b)  lõige 6 jäetakse välja;

6)  artikkel 11 jäetakse välja;

7)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 3, artikli 8 lõikes 1 ja artiklis 4 artikli 10 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 140]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 3, artikli 8 lõikes 1 ja artiklis 4 artikli 10 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 141]

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 2 lõike 4, artikli 3 lõike 2, artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3, artikli 4 8 lõike 1 ja artikli 10 lõike 5alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 142]

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

8)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja;

9)  lisa punkt 3 jäetakse välja.

62.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta(96)

Selleks et kohanda määrust (EÜ) nr 808/2004 majanduslike ja tehniliste muutustega, eriti moodulite sisu suhtes, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse määruse moodulite täiendamiseks andmeobjektide ja nende karakteristikute valimist, määratlemist, korrigeerimist ja muutmist, karakteristikute katvust, vaatlusperioode ja jaotust, andmeesituse perioodilisust ja ajastamist ning tulemuste edastamise tähtaegu.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Delegeeritud volitused

1.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse määruse moodulite täiendamiseks andmeobjektide ja nende karakteristikute valimist, määratlemist, korrigeerimist ja muutmist, karakteristikute katvust, vaatlusperioode ja jaotust, andmeesituse perioodilisust ja ajastamist ning tulemuste edastamise tähtaegu.

Kõnealustes delegeeritud õigusaktides võetakse arvesse majanduslikke ja tehnilisi muutusi, samuti liikmesriikide ressursse ja vastajate koormust, tehnilist ja metoodilist teostatavust ja tulemuste usaldusväärsust.

2.  Delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vähemalt üheksa kuud enne andmekogumisperioodi algust.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 143]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 9 jäetakse välja;

4)  I lisa punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3. Andmeesituse kestus ja perioodilisus

Statistika esitatakse igal aastal kuni 15 võrdlusaasta kohta alates 20. maist 2004. Kõiki karakteristikuid pole tingimata vaja igal aastal esitada; iga karakteristiku esitamise sagedus täpsustatakse ja lepitakse kokku artikli 8 lõike 1 kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide raames.“;

5)  II lisa punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3. Andmeesituse kestus ja perioodilisus

Statistika esitatakse igal aastal kuni 15 võrdlusaasta kohta alates 20. maist 2004. Kõiki karakteristikuid pole tingimata vaja igal aastal esitada; iga karakteristiku esitamise sagedus täpsustatakse ja lepitakse kokku artikli 8 lõike 1 kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide raames.“

63.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1161/2005 muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite kaupa(97)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1161/2005 kohaselt Euroopa Liidu ja euroala kohta koostatud muude kui rahastamiskontode kvartaliandmete kvaliteet, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealust määrust, et kohandada teatavate punktide edastamise aegu;

–  muudetakse kõnealust määrust, et kohandada korrigeerida liidu kogusumma osa; [ME 144]

–  täiendatakse kõnealust määrust teatavate lisas täpsustatud punktide edastamise ajakavaga, lisas loetletud tehingute asjakohaste sektorite lõikes jaotamise nõudmise otsustega ning ühiste kvaliteedistandarditega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1161/2005 järgmiselt:

1)  artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks punktidele P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G vastavate andmete edastamise ajakava ja ning nõutakse lisas loetletud tehingute asjakohaste sektorite lõikes jaotamise nõudmise mis tahes otsuse kohta jaotamist. Sellise otsuse delegeeritud õigusakti võib vastu võtta alles siis, kui komisjon on artikli 9 alusel andnud aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamisest.“; [ME 145]

b)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõike 3 muutmiseks, et kohandada kõnealuses lõikes määratletud edastamisaega kõige rohkem viie päeva võrra.“;

ba)  lõige 5 jäetakse välja; [ME 146]

2)  artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõikes lõiget 1, et korrigeerida liidu kogusumma osa (1 %).“; [ME 147]

3)  artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite vastuvõtmise kohta käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades ühised kvaliteedistandardid. [ME 148]

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastatavate andmete kvaliteedi paranemine aja jooksul, nii et need vastaksid ühistele kvaliteedistandarditele.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 7a:

„Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 2 lõigetes 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 149]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõigetes 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 2 lõigete 2 ja 4, artikli 3 lõike 3 ja artikli 6 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 150]

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikli 8 lõige 3 jäetakse välja.

64.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1552/2005 ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta(98)

Selleks et määrust (EÜ) nr 1552/2005 majandusliku ja tehnilise arengu arvessevõtmiseks ajakohastada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealust määrust täiendada,

–  laiendades statistilise üksuse määratlust;

–  määrates kindlaks valimi- ja täpsusnõuded, nende nõuete täitmiseks vajalikud valimimahud ning NACE Rev. 2 ja suuruskategooriate, millesse tulemused saab liigitada, üksikasjaliku kirjelduse;

–  määrates kindlaks kogutavad eriandmed koolitust pakkuvate ja mittepakkuvate ettevõtete ning kutseõppe eri vormide kohta;

–  täpsustades ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva Euroopa statistika jaoks kogutavate ja edastatavate andmete kvaliteedinõuded ning andmete kvaliteedi hindamiseks või parandamiseks vajalikud meetmed;

–  määrates kindlaks esimese aruandeaasta ning andmete kogumiseks, edastamiseks ja töötlemiseks vajalikud meetmed.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 1552/2005 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteediaruannete ülesehituse suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1552/2005 järgmiselt:

1)  artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Võttes arvesse ettevõtete erinevat jaotumist suuruse järgi eri riikides ning poliitiliste vajaduste arengut, võivad liikmesriigid statistilise üksuse määratlust oma riigis laiendada.

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil lisaks õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määratluse laiendamise kohta, millega laiendatakse kõnealust määratlust, kui seeläbi paraneks oluliselt uurimistulemuste representatiivsus ja kvaliteet asjaomastes liikmesriikides.“; [ME 151]

2)  artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määrata määratakse kindlaks valimi- ja täpsusnõuded, nende nõuete täitmiseks vajalikud valimimahud ning NACE Rev. 2 ja suuruskategooriate, millesse tulemused saab liigitada, üksikasjalik kirjeldus.“; [ME 152]

3)  artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitleda eriandmeid millega kehtestatakse kogutavad eriandmed koolitust pakkuvate ettevõtete ja nende ettevõtete kohta, kes ei paku koolitust, ning kutseõppe eri vormide kohta.“; [ME 153]

4)  artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva Euroopa statistika jaoks kogutavate ja edastatavate andmete kvaliteedinõuete kvaliteedinõuded ning võetakse vastu andmete kvaliteedi hindamiseks või parandamiseks vajalike meetmete kohta vajalikud meetmed.“; [ME 154]

b)  lisatakse järgmine lõige 5:

„5. Komisjon määrab Liikmesriigid järgivad lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete ülesehituse koostamisel kvaliteedinõudeid ja mis tahes muid meetmeid, mis on kehtestatud lõike 4 kohaselt. Edastatud andmete kvaliteedi hindamiseks kasutavad nad komisjoni poolt rakendusaktidega kindlaks rakendusaktiga määratud formaati. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 155]

5)  artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks andmete kogumise esimese esimene aruandeaasta kindlaksmääramise kohta.“; [ME 156]

6)  artikli 13 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, et võtta arvesse andmete kogumise, edastamise ja töötlemisega seotud majanduslikku ja tehnilist arengut.“;

7)  lisatakse järgmine artikkel 13a:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 3, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 2 ja artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 157]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 3, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 2 ja artiklis 13 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõike 2, artikli 7 lõike 3, artikli 8 lõike 2, artikli 9 lõike 4, artikli 10 lõike 2 ja artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

8)  artikli 14 lõige 3 jäetakse välja.

65.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi(99) (100)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 1893/2006 majandusliku ja tehnoloogilise arenguga ning ühtlustada NACE Rev. 2 teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muuta kõnealuse määruse lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1893/2006 järgmiselt:

1)  artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et võtta arvesse majanduslikku ja tehnoloogia arengut või ühtlustada seda teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

66.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. aprilli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta(101)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 458/2007 tehnoloogia ja majandusliku arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealust määrust muuta, ajakohastades andmelevi eeskirju, ja seda täiendada, kehtestades esimese aasta, mille kohta täieulatuslikke andmeid tuleks koguda, ning võttes vastu hõlmatud andmete üksikasjaliku klassifitseerimisega seotud meetmed ja kasutatavad määratlused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 458/2007 järgmiselt:

1)  artikli 5 lõige 2 jäetakse välja;

2)  artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimene aasta, mille kohta täieulatuslikke andmeid tuleks koguda, ning võetakse vastu hõlmatud andmete üksikasjaliku klassifitseerimisega seotud meetmed ja kasutatavad määratlused. [ME 158]

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat määrust, et ajakohastada andmelevi eeskirju.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 7a:

„Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 7 lõikes 3 ja I lisa punktis 1.1.2.4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 159]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõikes 3 ja I lisa punktis 1.1.2.4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 7 lõike 3 ja I lisa punkti 1.1.2.4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 8 lõige 3 jäetakse välja;

5)  I lisa punkt „1.1.2.4. Muud laekumised“ asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte hõlmatud andmete (esitatud klassifikaatori üksikasjalikuma taseme järgi) esitamiseks.“

67.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 716/2007 välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta(102)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 716/2007 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud mõisteid ja III lisa detailsusastet ning täiendatakse kõnealust määrust meetmetega koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika kohta ja ühiste kvaliteedistandarditega. [ME 160]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 716/2007 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused kvaliteediaruannete sisu ja sageduse kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 716/2007 järgmiselt:

1)  artiklisse 2 lisatakse järgmised lõigud:

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud mõisteid ning III lisa detailsusastet.

Erilist tähelepanu pööratakse põhimõttele, mille kohaselt sellistest meetmetest saadav kasu peab olema suurem kui nendele tehtud kulutused, ja põhimõttele, mille kohaselt liikmesriikidele või ettevõtetele lisanduv rahaline koormus peaks jääma mõistlikkuse piiresse.“;

2)  artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse millega määratakse prooviuuringute järelduste põhjal vajalikud meetmeid kindlaks meetmed, mida on vaja koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika jaoks. [ME 161]

Erilist tähelepanu pööratakse põhimõttele, mille kohaselt sellistest meetmetest saadav kasu peab olema suurem kui nendele tehtud kulutused, ja põhimõttele, mille kohaselt liikmesriikidele või ettevõtetele lisanduv rahaline koormus peaks jääma mõistlikkuse piiresse.“;

3)  artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite kohta, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud ühised kvaliteedistandardid.“; [ME 162]

4)  artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)  punktide a ja b vahelt kustutakse sõna „ning“;

ii)  lisatakse järgmine punkt c:

„c) artikli 6 lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete sisu ülesehituse, üksikasjalike tingimuste ja sageduse kindlaksmääramine.“; [ME 163]

b)  lõige 2 jäetakse välja;

5)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 2 Artikli 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 164]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis artikli 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 165]

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 2 teise lõigu, artikli 5 lõike 4 ja artikli 6 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 166]

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 10 lõige 3 jäetakse välja.

68.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta(103)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 862/2007 tehnilise ja majandusliku arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse muutmiseks, et ajakohastada teatavaid mõisteid ja seda täiendada, määrates kindlaks andmete rühmitamise ja täiendavad jaotused ning kehtestades täpsuse ja kvaliteedi standardite eeskirjad. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 862/2007 järgmiselt:

1)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud õigusaktid

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 2 lõikes 1 sätestatud mõistete muutmiseks.

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et: [ME 167]

a)  määratleda artikli 3 lõikes 1 sätestatud sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriad;

b)  määratleda artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud loa andmise põhjuste kategooriad;

c)  määratleda artiklis 8 sätestatud muutujatele kohaldatavad täiendavad jaotused ja jaotustasemed;

d)  kehtestada täpsuse ja kvaliteedi standardite eeskirjad.“;

2)  artikli 10 lõige 2 jäetakse välja;

3)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 168]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 11 lõige 3 jäetakse välja.

69.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1445/2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad(104)

Selleks et määruses (EÜ) nr 1445/2007 ostujõu pariteetide arvutamist ja levitamist majandusliku ja tehnilise arenguga arvestades ajakohastada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega kõnealust määrust muuta, et kohandada mõisteid ning muuta II lisas nimetatud alajaotusi ja täiendada kõnealust määrust kvaliteedikriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 1445/2007 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteediaruannete vormi vastuvõtmiseks rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1445/2007 järgmiselt:

1)  artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse esimeses lõigus sätestatud mõisteid ja muudetakse II lisas nimetatud alajaotusi, et arvestada majandusliku ja tehnilise arenguga, kui see ei põhjusta liikmesriikide kulude ebaproportsionaalset suurenemist.“; [ME 169]

2)  artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud kvaliteedikontrolli aluseks olevate ühiste kriteeriumide kohta olevad ühised kriteeriumid.“; [ME 170]

b)  lisatakse järgmine lõige 5:

„5 Komisjon võtab määrab lõikes 3 osutatud ja I lisa punktis 5.3 osutatud täpsustatud kvaliteediaruannete vormi vastu ja üksikasjalikud tingimused kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 171]

3)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis Artikli 3 teises lõigus ja artikli 7 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 172]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis artikli 3 teises lõigus ja artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 173]

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 teise lõigu ja artikli 7 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 174]

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 11 lõige 3 jäetakse välja;

5)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

70.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 177/2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93(105)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 177/2008 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisas esitatud registriandmete loetelu, nende määratlusi ja järjepidevuse tagamise korda ning täiendada kõnealust määrust ettevõtlusregistrite ühiste kvaliteedistandarditega ja registrite ajakohastamise eeskirjadega ning määrates kindlaks teatavate ettevõtete ja ettevõtete gruppide registrisse lisamise juhud, määrates kindlaks põllumajandusstatistikas käsitletud vastavad üksused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 175]

Määruse (EÜ) nr 177/2008 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused kvaliteediaruannete sisu ja esitamise aja suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 177/2008 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vähem kui poole tööga hõivatud isikuga ettevõtete ja ühes riigis asuvate ettevõtete gruppide, millel ei ole liikmesriikide seisukohast statistilist väärtust, registritesse lisamise juhud ning määratletakse üksused, määratletakse vastavad üksused, mida on käsitletud põllumajandusstatistikas.“; [ME 176]

2)  artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lisa, et ajakohastada registriandmete loetelu, nende määratlusi ja järjepidevuse tagamise korda, võttes arvesse põhimõtteid, et saadav kasu peab ületama ajakohastamise kulusid ja et liikmesriikide või ettevõtete täiendavate vahendite vajadus jääb mõistlikkuse piiridesse.“;

3)  artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite kohta, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud ettevõtlusregistrite ühised kvaliteedistandardid. [ME 177]

Komisjon võtab lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete sisu ülesehitust, üksikasjalikke tingimusi ja esitamise aega käsitlevad otsused vastu rakendusaktiga rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega. [ME 178]

Komisjon võtab arvesse aruannete koostamise kulusid.“;

4)  artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse registrite ajakohastamise eeskirjade kohta eeskirjad.“; [ME 179]

5)  artikli 15 lõige 1 jäetakse välja;

6)  lisatakse järgmine artikkel 15a:

„Artikkel 15a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 6, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev] Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.. [ME 180]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 6, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 6, artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 181]

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 16 lõige 3 jäetakse välja.

71.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta(106)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 295/2008 majanduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealust määrust täiendada

–  paindliku mooduli ulatuse, näitajate loendi, vaatlusperioodi, hõlmatavate tegevusalade ja kvaliteedinõuete suhtes;

–  pilootuuringute hindamise alusel vajalike meetmetega;

–  liikmesriikide esitatud siseriiklike statistiliste andmetega;

–  teatavate moodulite vaatlusperioodide suhtes;

–  CETO tähise kasutamise eeskirjade ja liikmesriikide rühmitamise läbivaatamisega;

–  näitajate loetelude ja esialgsete tulemuste ajakohastamisega;

–  statistika koostamise sageduse suhtes;

–  tulemuste koostamise esimese vaatlusaasta suhtes;

–  kõnealusesse määrusesse NACE Rev. 2 osa 66, esialgsete tulemuste ja prognooside edastamise lisamisega;

–  tulemuste jaotuse, eelkõige kasutatavate liigituste ja suuruse kombinatsioonide suhtes;

–  andmete edastamise tähtaegade ajakohastamisega;

–  tegevusalade jaotuse kohandamisega NACE muudatuste või täienduste järgi ning toodete jaotuste kohandamisega CPA muudatuste või täienduste järgi, uuritavate üksuste suurusgrupi alumise piiri muutmisega;

–  kvaliteedi hindamise kriteeriumidega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 295/2008 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Lõike 2 punktis j nimetatud paindliku mooduli kasutamine kavandatakse tihedas koostöös liikmesriikidega. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selle ulatuse, millega määratakse kindlaks paindliku mooduli ulatus, selle näitajate loendi, vaatlusperioodi, hõlmatavate tegevusalade loend, vaatlusperiood, hõlmatavad tegevusalad ja kvaliteedinõuete kohta kvaliteedinõuded. Delegeeritud õigusakt võetakse vastu vähemalt 12 kuud enne võrdlusperioodi algust. [ME 182]

Komisjon määrab kindlaks ka teabevajaduse ning andmekogumise mõju ettevõtete koormusele ja liikmesriikide kulutustele.“;

2)  artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks pilootuuringutele antud hinnangu alusel vajalike meetmete kohta vajalikud meetmed.“; [ME 183]

3)  artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liidu koondandmete koostamiseks esitavad liikmesriigid NACE Rev. 2 tasanditele vastavaid siseriiklikke tulemusi, mis on ette nähtud käesoleva määruse lisades või delegeeritud õigusaktides. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks asjakohased NACE Rev. 2 tasandid.“; [ME 184]

4)  artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Tulemused edastatakse asjakohases tehnilises vormingus ajavahemiku jooksul, mis algab võrdlusperioodi vaatlusperioodi lõpust. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 3 lõike 2 punktides a–h ja j sätestatud moodulite jaoks ette nähtud vaatlusperioodi kohta, kusjuures kõnealune periood vaatlusperiood, mis ei ületa 18 kuud. Artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud mooduli jaoks ettenähtud ajavahemik ei ületa 30 kuud või IX lisa 9. jaos sätestatud 18 kuud. Lisaks edastatakse väike kogus prognoositud esialgseid tulemusi ajavahemiku jooksul, mis algab selle vaatlusperioodi lõpust, mis nähakse ette vastavalt kõnealusele korrale. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 3 lõike 2 punktides a kuni g sätestatud moodulite jaoks ja ette nähtud periood, mis ei ületa 10 kuud. [ME 185]

Artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud mooduli jaoks ettenähtud esialgsete tulemuste esitamise ajavahemik ei ületa 18 kuud.“;

b)  lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte CETO tähise kasutamise eeskirjade ja liikmesriikide rühmitamise läbivaatamise kohta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega vaadatakse 29. aprilliks 2013 ning edaspidi iga viie aasta järel läbi CETO tähise kasutamise eeskirjad ja liikmesriikide rühmitamine.“; [ME 186]

5)  artikli 11 lõige 2 jäetakse välja;

6)  lisatakse järgmised artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

Delegeeritud õigusaktid

Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist: [ME 187]

a)  näitajate loetelude ja esialgsete tulemuste ajakohastamine, kui pärast koguselist hindamist ei kaasne sellise ajakohastamisega vaadeldud üksuste arvu suurenemine ega prognoositud tulemuste suhtes ebaproportsionaalne koormus üksustele (artiklid 4 ja 8 ning I lisa 6. jagu, II lisa 6. jagu, III lisa 6. jagu, IV lisa 6. jagu);

b)  statistika koostamise sagedus (artikkel 3);

c)  tulemuste koostamise esimese vaatlusaasta kehtestamine (artikkel 8 ja I lisa 5. jagu);

d)  tulemuste jaotus, eriti kasutatavate liigituste ja suurusjärkude kombinatsioonide osas (artikkel 7 ja VIII lisa 4. jao punktid 2 ja 3 ning IX lisa 8. jao punktid 2 ja 3 ning IX lisa 10. jagu);

e)  andmete edastamise tähtaegade ajakohastamine (artikkel 8 ja I lisa 8. jao punkt 1 ning VI lisa 7. jagu);

f)  tegevusalade jaotuse kohandamine NACE muudatuste või täienduste järgi ja toodete jaotuste kohandamine CPA muudatuste või täienduste järgi;

g)  uuritavate üksuste suurusgrupi alumise piiri muutmine (VIII lisa 3. jagu);

h)  kvaliteedi hindamise kriteeriumid (artikkel 6 ja I lisa 6. jagu, II lisa 6. jagu, III lisa 6. jagu ja IV lisa 6. jagu).

Artikkel 11b

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 2 ja 3, artiklis 11a, I lisa 5. ja 6. jaos, 8. jao punktides 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jaos, VI lisa 7. jaos, VIII lisa 3. jaos, 4. jao punktides 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktides 2 ja 3 ning 10. jao punktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 188]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 2 ja 3, artiklis 11a, I lisa 5. ja 6. jaos, 8. jao punktides 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jaos, VI lisa 7. jaos, VIII lisa 3. jaos, 4. jao punktides 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktides 2 ja 3 ning 10. jao punktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 4, artikli 7 lõike 2, artikli 8 lõigete 2 ja 3, artikli 11a, I lisa 5. ja 6. jao, 8. jao punktide 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jao, VI lisa 7. jao, VIII lisa 3. jao, 4. jao punktide 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktide 2 ja 3 ning 10. jao punkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 189]

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja;

8)  I lisa muudetakse järgmiselt:

a)  5. ja 6. jagu asendatakse järgmisega:

„5. JAGU

Esimene vaatlusaasta

Esimene vaatlusaasta, mille kohta statistika koostatakse, on kalendriaasta 2008. Andmeid kogutakse 9. jaos esitatud jaotuse kohaselt. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil siiski õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvate tegevusklasside statistika koostamise esimese esimene vaatlusaasta kohta. [ME 190]

6. JAGU

Aruanne statistika kvaliteedi kohta

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ettenähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta, millega kehtestatakse põhinäitajad.“; [ME 191]

b)  8. jagu muudetakse järgmiselt:

i)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest, välja arvatud NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul. NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul pikendatakse tulemuste edastamise tähtaega kümne kuu võrra. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvaid tegevusklasse käsitlevate tulemuste edastamise tähtaja pikendamise kohta pikendamine.“; [ME 192]

ii)  lõike 2 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Esialgsed tulemused ja prognoosid jaotatakse vastavalt NACE Rev. 2 kolmekohalisele tasandile (grupid). Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse NACE Rev. 2 osa 66, esialgsete tulemuste ja prognooside esitamise kohta esitamine.“; [ME 193]

9)  II lisa 6. jagu asendatakse järgmisega:

„6. JAGU

Aruanne statistika kvaliteedi kohta

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.“; [ME 194]

10)  III lisa 6. jagu asendatakse järgmisega:

„6. JAGU

Aruanne statistika kvaliteedi kohta

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.“; [ME 195]

11)  IV lisa 6. jagu asendatakse järgmisega:

„6. JAGU

Aruanne statistika kvaliteedi kohta

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.“; [ME 196]

12)  VI lisa 7. jagu asendatakse järgmisega:

„7. JAGU

Tulemuste edastamine

Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tulemuste edastamise tähtaja pikendamise kohta pikendamine, ületamata 10 kuud alates vaatlusaasta lõppemisest.“; [ME 197]

13)  VIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)  3. jaos asendatakse viies lause järgmisega:

„Selle uurimuse põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus vastu võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte alammäära muutmise kohta, millega muudetakse uuritavate üksuste suuruse alammäära.“; [ME 198]

b)  4. jao punktides 2 ja 3 asendatakse tabeli „Käibe jaotus tooteliigi järgi“ veerus „Märkused“ esitatud lause järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte toodete jaotuse kehtestamise kohta, millega kehtestatakse toodete jaotus.“; [ME 199]

14)  IX lisa muudetakse järgmiselt:

a)  8. jao punktid 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte teatavate tulemuste kohta, mis, millega määratakse kindlaks, et teatavad tulemused tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile. [ME 200]

3.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte teatavate tulemuste kohta, mis, millega määratakse kindlaks, et teatavad tulemused tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul õigusliku vormi järgi 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.“; [ME 201]

b)  10. jao punkti 2 lõpus asendatakse alajagu „Spetsiaalsed koondandmed“ järgmisega:

„Spetsiaalsed koondandmed

Selleks et koostada info- ja sidetehnoloogia sektori kohta ettevõtluse demograafiat käsitlevat liidu statistikat, on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks mitmete spetsiaalsete NACE Rev. 2 koondandmete edastamise kohta edastamine.“ [ME 202]

72.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 451/2008, millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93(107) (108)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 451/2008 tehnoloogia või majanduse arenguga ning viia see vastavusse muude majandus- ja sotsiaalsete klassifikaatoritega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 451/2008 järgmiselt:

1)  artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et

a)  võtta arvesse tehnoloogia või majanduse arengut;

b)  viia see vastavusse muude majanduslike ja sotsiaalsete klassifikaatoritega.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

73.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 452/2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas(109)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 452/2008 poliitilise või tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealuse määruse täiendamiseks valida ja määratleda statistika objekte, nende omadusi, omaduste jaotusi, vaatlusperioodi ja tulemuste edastamise tähtaegu ning kvaliteedinõudeid, sealhulgas nõudeid täpsusele. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 452/2008 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteedist teavitamise raamistiku suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 452/2008 järgmiselt:

1)  artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist: [ME 203]

a)  valdkonda kuuluvate objektide ja nende karakteristikute valimine ja määramine vastavalt poliitilistele või tehnilistele vajadustele;

b)  karakteristikute jaotused;

c)  vaatlusperiood ja tulemuste edastamise tähtajad;

d)  kvaliteedinõuded, sealhulgas nõuded täpsusele.

Kui need delegeeritud õigusaktid eeldavad andmete kogumise märkimisväärset laiendamist või uute andmete kogumist või uuringuid, põhinevad delegeeritud õigusaktid kulude-tulude analüüsil, mis moodustab osa mõjude ja tagajärgede üldisest analüüsist, võttes arvesse meetmetest saadavat kasu, liikmesriikidele tekkivaid kulusid ja vastajate koormust.

Komisjon võtab kvaliteedist teavitamise raamistikuga seotud meetmed vastu rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 7 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 204]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

74.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 453/2008 ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta(110)

Selleks et määrust (EÜ) nr 453/2008 vabade ametikohtade kvartalistatistika regulaarse esitamise huvides ajakohastada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealust määrust täiendades määratleda mõisted „aktiivne tegutsemine sobiva kandidaadi leidmiseks“ ja „kindlaksmääratud aja jooksul“, määrates kindlaks teatavad võrdluskuupäevad, sätestades otstarbekusuuringute raamistiku ja võttes nende uuringute tulemuste alusel vastu asjaomased õigusaktid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 453/2008 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda andmete ja metaandmete edastamise formaadi suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 453/2008 järgmiselt:

1)  artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)  punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1. „vaba ametikoht“ – vastloodud, vaba või vabaks saav tasustatav ametikoht:

a)  mille puhul tööandja tegutseb aktiivselt ja on valmis tegema edasisi jõupingutusi sobiva kandidaadi leidmiseks väljastpoolt asjaomast ettevõtet, ja

b)  mille puhul tööandja kavatseb ametikoha täita kas kohe või kindlaksmääratud aja jooksul.

Esitatud statistikas eristatakse võimalusel tähtajalisi ja alalisi vabasid ametikohti.“;

b)  lisatakse teine lõik järgmises sõnastuses:

„Esimese lõigu punkti 1 kohaldamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 8a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte mõistete, millega määratletakse mõisted „aktiivne tegutsemine sobiva kandidaadi leidmiseks“ ja „kindlaksmääratud aja jooksul“ määratlemiseks.“; [ME 205]

2)  artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid koostavad kvartaliandmed vastavalt konkreetsetele võrdluskuupäevadele. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte nende konkreetsete võrdluskuupäevade kindlaksmääramiseks, millega määratakse kindlaks need konkreetsed võrdluskuupäevad.“; [ME 206]

3)  artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks esimese vaatluskvartali kuupäeva kuupäev ja edastustähtaegade kindlaksmääramiseks liikmesriikide suhtes kohaldatavad edastustähtajad. Samal ajal edastatakse ka eelmiste kvartalite läbivaadatud andmed.

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) andmed ja metaandmed komisjon poolt rakendusaktiga ning täpsustavad nende allika komisjoni poolt rakendusaktidega kindlaks määratud tehnilises formaadis. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 3 osutatud menetlusega.“; [ME 207]

4)  artikli 7 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse otstarbekusuuringute asjakohase raamistiku sätestamise kohta kindlaks määramiseks asjakohane raamistik. [ME 208]

Neid uuringuid teevad liikmesriigid, kellel on raskusi andmete esitamisega:

a)  alla 10 töötajaga üksuste kohta ja/või

b)  järgmiste tegevusalade kohta:

i)  avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus;

ii)  haridus;

iii)  tervishoid ja sotsiaalhoolekanne;

iv)  kunst, meelelahutus ja vaba aeg;

v)  organisatsioonide tegevus, arvutite ning tarbeesemete ja kodumasinate parandus ning muu teenindus.

2.  Otstarbekusuuringuid tegevad liikmesriigid esitavad igaüks uuringutulemuste aruande 12 kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktide jõustumist.

3.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega võetakse käesoleva määruse täiendamiseks vajalikud meetmed vastu võimalikult kiiresti pärast otstarbekusuuringute tulemuste saamist, koostöös liikmesriikidega ja mõistliku aja jooksul.“;

5)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 209]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 2, artikli 3 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 2, artikli 3 lõike 1, artikli 5 lõike 1 ja artikli 7 lõigete 1 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 9 lõige 2 jäetakse välja.

75.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta(111)

Määruse (EÜ) nr 763/2008 ajakohastamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega kõnealuse määruse täiendamiseks määrata kindlaks edasised võrdlusaastad ning võtta vastu statistiliste andmete ja metaandmete programm. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 763/2008 järgmiselt:

1)  artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Iga liikmesriik määrab kindlaks võrdluskuupäeva. Võrdluskuupäev jääb käesoleva määruse põhjal kindlaks määratud aastasse (võrdlusaasta). Esimene võrdlusaasta on 2011. aasta.

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte edasiste võrdlusaastate kindlaksmääramise kohta, millega määratakse kindlaks edasised võrdlusaastad. Võrdlusaastad langevad iga kümnendi algusesse.“; [ME 210]

b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega luuakse käesoleva määruse nõuete järgimiseks edastatavate statistiliste andmete ja metaandmete programmi loomise kohta programm.“; [ME 211]

2)  artikli 7 lõige 2 jäetakse välja;

3)  lisatakse järgmine artikkel 7a:

„Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 212]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõigetes 1 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõigete 1 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 8 lõige 3 jäetakse välja.

76.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta(112)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 1099/2008 tehnika arengu ja uute vajadustega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse andmeallikate loetelu ning kõnealuses määruses kohaldatavaid selgitusi või määratlusi;

–  muudetakse kõnealuses määruses riiklike andmete edastamise korda;

–  täiendatakse kõnealust määrust iga-aastase statistikaga tuumaenergia kohta;

–  täiendatakse kõnealust määrust taastuvenergia statistikaga, samuti energia lõpptarbimise statistikaga.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1099/2008 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmeallikate loetelu muutmiseks.“;

2)  artikli 4 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Kasutatud erialamõistete selgitused või määratlused on esitatud eraldi lisades, samuti A lisas (Mõistete selgitused).

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega selgitatakse mõisteid täpsemalt selgitada, lisades asjakohased viiteid viited NACE klassifikatsioonile pärast seda, kui on jõustunud nimetatud klassifikatsiooni läbivaatamine. [ME 213]

3.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte edastatavate andmete ning kohaldatavate selgituste või määratluste muutmiseks.“;

3)  artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte riikliku statistika edastamise korra muutmiseks.“;

4)  artikli 8 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte iga-aastase, millega määratakse kindlaks iga-aastane tuumaenergia statistika kogumi kohta kogum.“; [ME 214]

5)  artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks taastuvenergia statistika kogumi kogum ja energia lõpptarbimise statistika kogumi kohta kogum .“; [ME 215]

b)  lõige 3 jäetakse välja;

6)  artikli 10 lõige 1 jäetakse välja;

7)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 216]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõigete 2 ja 3, artikli 5 lõike 3, artikli 8 ning artikli 9 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

8)  artikli 11 lõige 2 jäetakse välja;

9)  A lisa punkti 2 alune „Märkus“ jäetakse välja.

77.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta(113)

Selleks et parandada määruse (EÜ) nr 1338/2008 kohaldamist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealuse määruse täiendamiseks kehtestada I–V lisas esitatud teemade muutujad, mõisted ja klassifikatsioonid ning nende lõiked, samuti vaatlusperioodid ning andmete ja metaandmete esitamise sagedus ja tähtajad. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2008 järgmiselt:

1)  artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kui artikli 9a kohaselt nähakse ette delegeeritud õigusakti vastuvõtmine, tehakse tasuvusanalüüs, võttes arvesse andmete kättesaamise eeliseid võrreldes nende kogumisega seotud kulutuste ja liikmesriikidele langeva koormusega.“;

2)  artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid edastavad käesoleva määrusega nõutavad andmed ja metaandmed elektroonilisel kujul vastavalt komisjoni (Eurostati) ja liikmesriikide vahel kokkulepitud andmevahetusstandarditele.

Andmed esitatakse sellistel tähtaegadel, niisuguse sagedusega ja nende vaatlusperioodide kohta, nagu lisades või delegeeritud õigusaktides sätestatud. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte.“; [ME 217]

3)  artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist millega sätestatakse: [ME 218]

a)  I–V lisas osutatud teemade karakteristikud, nimelt muutujad, mõisted ja klassifikatsioonid;

b)  karakteristikute lõiked;

c)  vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad;

d)  metaandmete esitamine.

Nende õigusaktide puhul võetakse arvesse eelkõige artiklit 5, artikli 6 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 7 lõiget 1, samuti olemasolevate liidu andmeallikate kättesaadavust, sobivust ja õiguslikku konteksti pärast kõikide asjakohaste valdkondade ja teemadega seotud andmeallikate põhjalikku uurimist.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 1 ning I, II, III, IV ja V lisa punktides c, d, ja e osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 219]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 1 ning I, II, III, IV ja V lisa punktides c, d, ja e osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 2, artikli 7 lõike 2, artikli 9 lõike 1 ning I, II, III, IV ja V lisa punktide c, d, ja e alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikli 10 lõige 2 jäetakse välja;

6)  I lisa muudetakse järgmiselt:

a)  punkt c asendatakse järgmisega:

„c) Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

EHISega kogutakse statistikat iga viie aasta järel; muude andmete kogumiseks, näiteks haigestumuse või õnnetuste ja vigastuste kohta, ning konkreetsete küsitlusuuringumoodulite puhul võib osutuda vajalikuks kasutada erinevat sagedust. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.“; [ME 220]

b)  punkti d teine lõik asendatakse järgmisega:

„Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.“; [ME 221]

c)  punkt e asendatakse järgmisega:

„e) Metaandmed

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud uuringute ja muude kasutatud allikate karakteristikutega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.“; [ME 222]

7)  II lisa muudetakse järgmiselt:

a)  punkt c asendatakse järgmisega:

„c) Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.“; [ME 223]

b)  punkti d neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.“; [ME 224]

c)  punkt e asendatakse järgmisega:

„e) Metaandmed

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud kasutatud allikate ja karakteristikutega ja andmete kogumisega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.“; [ME 225]

8)  III lisa muudetakse järgmiselt:

a)  punkt c asendatakse järgmisega:

„c) Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 24 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Esialgseid andmeid ja prognoose võib esitada varem. Rahvatervist käsitlevate uuringute puhul võib ette näha täiendava andmete kogumise kõikide surmapõhjuste või spetsiifiliste surmapõhjuste kohta.“; [ME 226]

b)  punkti d neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.“; [ME 227]

c)  punkt e asendatakse järgmisega:

„e) Metaandmed

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.“; [ME 228]

9)  IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)  punkt c asendatakse järgmisega:

„c) Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 18 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist.“; [ME 229]

b)  punkti d neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.“; [ME 230]

c)  punkt e asendatakse järgmisega:

„e) Metaandmed

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega, tööõnnetustest teatamise määraga ja vajaduse korral valimi karakteristikutega, samuti teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.“; [ME 231]

10)  V lisa muudetakse järgmiselt:

a)  punkt c asendatakse järgmisega:

„c) Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Kutsehaigusi käsitlev statistika esitatakse igal aastal ja hiljemalt 15 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad muude andmete kogumise vaatlusaastate, esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.“; [ME 232]

b)  punkti d neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega määratakse kindlaks meetmed, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.“; [ME 233]

c)  punkt e asendatakse järgmisega:

„e) Metaandmed

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.“ [ME 234]

78.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat(114)

Määruse (EÜ) nr 1185/2009 ajakohastamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta vastavalt I ja II lisa 6. jaos osutatud kvaliteediaruannete esitamisega seotud nõudeid ning III lisas osutatud hõlmatud ainete loetelu ja nende klassifitseerimist tootekategooriatesse ja keemiliste ainete klassidesse, samuti selleks, et kõnealust määrust täiendada II lisa 2. jaos osutatud „töödeldud ala“ mõistega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1185/2009 järgmiselt:

1)  artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 1 teine lõik jäetakse välja;

b)  lisatakse järgmine lõige 1a:

„1a. Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse vastavalt I ja II lisa 6. jaos osutatud kvaliteediaruannete esitamisega seotud nõudeid.“;

c)  lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse II lisa 2. jagu „töödeldud ala“ mõistega.

3.  Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel muudetakse III lisas osutatud hõlmatud ainete loetelu ning nende klassifitseerimist tootekategooriatesse ja keemiliste ainete klassidesse.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõigetes 1a, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 235]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõigetes 1a, 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõike 1a, lõigete 2 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

__________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 6 lõige 3 jäetakse välja.

VIII.  Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit

79.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta(115)

Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu väljatöötatud rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite liidus kohaldamise üle otsustamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte määruse (EÜ) nr 1606/2002 täiendamiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1606/2002 järgmiselt:

1)  artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite liidus kohaldamise kohta („vastuvõetud rahvusvahelised raamatupidamisstandardid“) liidus kohaldamine. [ME 236]

Kui see on otsese ohu tõttu finantsturgude stabiilsuse jaoks hädavajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5b sätestatud menetlust.“; [ME 237]

b)  lõige 3 jäetakse välja;

1a)  artikli 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, koostavad äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded kooskõlas artikli 3 lõike 1 kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, kui bilansikuupäeval on nende väärtpaberitega lubatud kaubelda direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 21 määratletud reguleeritud turul.“ [ME 238]

1b)  artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Liikmesriigid võivad lubada või nõuda, et:

a)  artiklis 4 osutatud äriühingud koostavad oma raamatupidamise aastaaruanded,

b)  muud äriühingud kui artiklis 4 osutatud koostavad oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded ja/või raamatupidamise aastaaruanded kooskõlas artikli 3 lõike 1 kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.“ [ME 239]

2)  lisatakse järgmised artiklid 5a ja 5b:

„Artikkel 5a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 240]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 241]

Artikkel 5b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 5a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks. [ME 242]

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artiklid artikkel 6 ja 7 jäetakse välja. [ME 243]

3a)  artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Aruandlus ja kooskõlastamine

1.  Komisjon edastab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt teavet IASB käimasolevate projektide ja IASB väljaantud seonduvate dokumentide kohta, et kooskõlastada seisukohti ja edendada nendest projektidest ja dokumentidest tuleneda võivate standardite vastuvõtmist käsitlevaid arutelusid.

2.  Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja nõukogule nõuetekohaselt ja aegsasti, kui ta ei kavatse standardi vastuvõtmise ettepanekut teha.“ [ME 244]

80.  Nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ(116)

Selleks et kohandada Direktiivi 2009/110/EÜ inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arenguga ning tagada teatavate kõnealuse direktiivi alusel lubatud erandite ühtne kohaldamine, peaks komisjonil olema õigus artiklis 14 on komisjonile antud õigus võtta kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt meetmeid, mis on vajalikud direktiivi sätete ajakohastamiseks, „et võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist arvesse inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arengut“. Selline õigus, kui see kohandada õiguseks võtta vastu delegeeritud õigusakte ilma täiendavate muudatusteta, ei vastaks ELi toimimise lepingu artikli 290 nõuetele, mille kohaselt on vaja kindlaks määrata volituste delegeerimise eesmärgid, sisu ja ulatus. Võttes arvesse asjaolu, et komisjon ei ole seda õigust siiani kasutanud, tuleks see välja jätta. [ME 245]

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/110/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Delegeeritud õigusaktid

Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega:

a)  muudetakse käesolevat direktiivi, et võtta arvesse inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arengut;

b)  muudetakse artikli 1 lõikeid 4 ja 5, et tagada kõnealustes sätetes osutatud erandite ühetaoline kohaldamine.“; jäetakse välja. [ME 246]

2)  lisatakse järgmine artikkel 14a:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 14 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________________________________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“; [ME 247]

3)  artikkel 15 jäetakse välja.

IX.  Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd 

81.  Nõukogu 20. mai 1975. aasta direktiiv 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(117)

Selleks et võtta arvesse aerosoolide tehnoloogia arengut ja tagada kõrge ohutustase, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 75/324/EMÜ muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 75/324/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga.“;

2)  artiklid 6 ja 7 jäetakse välja;

3)  artikli 10 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi muutmiseks, et tagada ohuhindamise, aerosoolide tehniliste näitajate, sisu füüsikaliste ja keemiliste omaduste, märgistus- ja süttivusega seotud nõuete ning aerosoolide suhtes kohaldatavate katsemeetodite ja protseduuridega seotud vajalikud tehnilised kohandused.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 5 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 248]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 5 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud volituse igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 249]

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

82.  Nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiiv 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(118) (119)

Selleks et kohandada direktiivi 76/211/EMÜ tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi I ja II lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 76/211/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 6 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

83.  Nõukogu 20. detsembri 1979. aasta direktiiv 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi 71/354/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(120)

Selleks et kohandada direktiivi 80/181/EMÜ tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisa ja täiendada kõnealust direktiivi täiendavate suurusnäitudega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 80/181/EMÜ järgmiselt:

1)  artikkel 6a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6a

Kooskõlas artikliga 6c on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse täiendavad suurusnäidud. [ME 250]

Kooskõlas artikliga 6c on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa I peatüki muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 6c:

„Artikkel 6c

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 6a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 251]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 6 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 252]

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

84.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta(121)

Selleks et tagada teenuste kvaliteedistandardite kiire tehniline vastuvõtmine, eelkõige piiriüleste teenustega seotud kohaletoimetamise aja ning teenuste korrapärasuse ja usaldusväärsuse suhtes, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ lisasid, et kohandada neid tehnika arenguga, ning täiendatakse kõnealust direktiivi teenuse osutamise kontrollimise standardtingimustega‏. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 97/67/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 16 kolmas ja neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Need standardid kehtestavad:

a)  liikmesriigid siseriiklike teenuste korral;

b)  Euroopa Parlament ja nõukogu liidusiseste piiriüleselt osutatavate postiteenuste korral (vt II lisa).

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa muutmiseks, et kohandada liidusiseste piiriüleselt osutatavate teenuste standardeid tehnika arengu või turusuundumustega.

Välisasutused, kellel puudub side universaalteenuse osutajatega, kontrollivad vähemalt kord aastas sõltumatult teenuste osutamist standardtingimustes ja avaldavad vähemalt kord aastas aruanded kontrolli tulemuste kohta.

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selliste standardtingimuste täpsustamiseks, millega täpsustatakse selliseid standardtingimusi.“; [ME 253]

2)  8. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid“;

3)  8. peatüki pealkirja järele lisatakse järgmine artikkel 20a:

„Artikkel 20a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 254]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 16 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 21 teine lõik jäetakse välja.

85.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta(122) (123)

Selleks et kohandada direktiivi 2000/14/EÜ tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi III lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/14/EÜ järgmiselt:

1)  lisatakse järgmine artikkel 17a:

„Artikkel 17a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 18a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 18 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 18a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

2)  artikli 18 lõige 2 jäetakse välja;

3)  artikkel 18a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18a

III lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga. Need delegeeritud õigusaktid ei avalda otsest mõju artiklis 12 loetletud seadmete mõõdetud helivõimsuse tasemele, eelkõige hõlmab see viidete lisamist asjakohastele Euroopa standarditele.“;

4)  artikli 19 punkt b jäetakse välja.

86.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta(124)

Selleks et võtta vastu määruse (EÜ) nr 2003/2003 vajalikud tehnilised kohandused, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse I–IV lisa muutmiseks, et kohandada ja ajakohastada mõõtmis-, proovivõtu- ja analüüsimeetodeid ning määrata kindlaks kontrollmeetmed ja muuta kõnealuse määruse I lisa uute väetiseliikide lisamisega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2003/2003 järgmiselt:

1)  artikli 29 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et kohandada ja ajakohastada mõõtmis-, proovivõtu- ja analüüsimeetodeid, kasutades võimaluse korral Euroopa standardeid.

Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil samuti õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 ning artiklites 8, 26 ja 27 ette nähtud kontrollmeetmed. Nendes õigusaktides käsitletakse eeskätt vajalike korduskatsete sagedust, samuti meetmeid, millega kavatsetakse tagada, et turuleviidud väetis oleks katsetatud väetisega identne.“;

2)  artiklit 31 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et lisada uusi väetiseliike.“;

b)  lõige 4 jäetakse välja;

3)  lisatakse järgmine artikkel 31a:

„Artikkel 31a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 29 lõikes 4 ja artikli 31 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates … [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 255]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 29 lõikes 4 ning artikli 31 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 29 lõike 4 ja artikli 31 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

87.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/9/EÜ heade laboritavade inspekteerimise ja kontrollimise kohta(125) (126)

Selleks et võtta vastu direktiivi 2004/9/EÜ vajalikud tehnilised kohandused, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et

–  muuta kõnealust direktiivi heade laboritavade täitmisega seotud vaidluste lahendamiseks;

–  muuta kõnealuse direktiivi kohast kinnitamise sõnastust;

–  muuta kõnealuse direktiivi I lisa tehnika arengu arvesse võtmiseks.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/9/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi muutmiseks, et lahendada lõikes 1 nimetatud küsimused.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 3 ning artikli 8 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 7 lõige 3 jäetakse välja;

4)  artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse

a)  artikli 2 lõikes 2 osutatud sõnastust;

b)  I lisa, et võtta arvesse tehnika arengut.“

88.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/10/EÜ, mis käsitleb keemiliste ainetega katsete tegemisel heade laboritavade põhimõtete rakendamist ja nende rakendamise tõendamist puudutavate õigusnormide ühtlustamist(127)

Selleks et tagada direktiivi 2004/10/EÜ vajalikud tehnilised kohandused, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa, et kohandada seda tehnika arenguga heade laboritavade põhimõtete osas, ning muudetakse kõnealust direktiivi vajalike tehniliste kohanduste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/10/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 3a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3a

Kooskõlas artikliga 3b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga heade laboritavade põhimõtete osas.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 3b:

„Artikkel 3b

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 3a ja artikli 5 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 256]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3a ja artikli 5 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3a ja artikli 5 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 4 jäetakse välja;

4)  artikli 5 lõikes 2 asendatakse kolmas ja neljas lõik järgmistega:

„Kooskõlas artikliga 3b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi muutmiseks, et teha vajalikud tehnilised kohandused.“

89.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ(128) (129)

Selleks et võtta arvesse uusi arengusuundumusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega teha muudatusi direktiivi 2006/42/EÜ V lisas esitatud ohutusseadiste näidisloetelu kohandamiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Direktiivi 2006/42/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses vajalike meetmetega potentsiaalselt ohtlike masinate suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Sellest tulenevalt muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte V lisa muutmise kohta, et ajakohastada ohutusseadiste näidisloetelu.“;

2)  artikli 9 lõike 3 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Võttes nõuetekohaselt arvesse selle konsultatsiooni tulemusi, kiidab komisjon vajalikud meetmed heaks rakendusaktide kaudu. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 3 osutatud menetlusega.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 21a:

„Artikkel 21a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 22 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011* artiklit 5.

____________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).“

90.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul(130)

Direktiivi 2006/123/EÜ kiire tehnilise kohandamise tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust direktiivi ühiste kriteeriumide ja teatavate tähtaegadega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Sellest tulenevalt muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 23 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Lõike 1 rakendamiseks võib komisjon vastavalt artikli 40 lõikes 2 osutatud menetlusele kehtestada nimekirja teenustest, millel on käesoleva artikli lõikes 1 märgitud omadused.

Kooskõlas artikliga 39a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ühtsed kriteeriumid selle määratlemiseks, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kindlustuse või garantiidega seoses riski olemust ja ulatust arvestades kohane.“; [ME 257]

2)  artikkel 36 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 36

Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Kooskõlas artikliga 39a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artiklites 28 ja 35 ettenähtud tähtajad. [ME 258]

Komisjon võtab ühtlasi rakendusaktide kaudu vastu liikmesriikide vahel elektroonilise teabevahetuse praktilise korra, eelkõige infosüsteemide koostalitlusvõimet käsitlevad sätted. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 40 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 39a:

„Artikkel 39a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 23 lõikes 4 ja artiklis 36 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 259]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 23 lõikes 4 ning artiklis 36 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 23 lõike 4 ja artikli 36 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 260]

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 40 lõige 3 jäetakse välja.

91.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ(131)

Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte:

–  määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmiseks, et muuta vastavuse kontrollimise eesmärgil toimikute väljavalimiseks kehtestatud protsendimäära ja muuta või lisada uusi kriteeriume nende väljavalimiseks;

–  teatavatel juhtudel kõnealuse määruse lisade muutmiseks; [ME 261]

–  kõnealuse määruse täiendamiseks katsemeetodeid käsitlevate eeskirjadega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 järgmiselt:

1)  artikli 13 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2 Lõikes 1 osutatud meetodid vaadatakse korrapäraselt läbi ja täiustatakse eesmärgiga vähendada selgroogsete loomadega tehtavaid katseid ja katsetes kasutatavate loomade arvu. Komisjon muudab pärast asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist vajaduse korral võimalikult kiiresti komisjoni määrust (EÜ) nr 440/2008* ja käesoleva määruse lisasid, kui see on asjakohane, et loomkatseid asendada, vähendada või täiustada. Selleks on komisjonil kooskõlas artikliga 131a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealust komisjoni määrust ja käesoleva määruse lisasid.

3.  Kui katsed on ainete olemuslikke omadusi käsitleva teabe saamiseks vajalikud, tehakse need vastavalt katsemeetoditele, mis on sätestatud komisjoni määruses, või vastavalt muudele komisjoni või ameti poolt tunnustatud rahvusvahelistele katsemeetoditele.

Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte katsemeetodite kehtestamise kohta käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades katsemeetodid. [ME 262]

Teavet ainete olemuslike omaduste kohta on võimalik saada kooskõlas teiste katsemeetoditega, tagades, et on täidetud XI lisas sätestatud tingimused.

____________________

* Komisjoni 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 142, 31.5.2008, lk 1)“;

2)  artikli 41 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus võtta pärast ametiga konsulteerimist vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesolevat määrust, muutes toimikute väljavalimiseks kehtestatud protsendimäära ning muuta ajakohastades lõikes 5 sisalduvaid kriteeriume või lisada lisades uusi kriteeriume.“; [ME 263]

3)  artiklit 58 muudetakse järgmiselt:

a)  lõikes 1 asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte XIV lisa muutmise kohta, et kanda kõnealusesse lisasse artiklis 57 nimetatud aineid. Kõnealused õigusaktid sisaldavad iga aine kohta järgmist:“

b)  lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Kooskõlas artikliga 131a võtab komisjon vastu delegeeritud õigusakte XIV lisa muutmise kohta, et arvata kõnealusest lisast välja ained, mis ei vasta enam artikli 57 kriteeriumidele.“;

4)  artikli 68 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 131a võtab komisjon vastu delegeeritud õigusakte XVII lisa muutmise kohta, et kehtestada uusi piiranguid või kohandada kehtivaid piiranguid nii aine kui ka segu või toote koostises esineva aine tootmise, kasutamise või turuleviimise kohta vastavalt artiklites 69–73 sätestatud korrale, kui aine tootmisest, kasutamisest või turuleviimisest tuleneb inimeste tervisele või keskkonnale lubamatu risk, millega on vaja tegeleda liidu tasandil. Sellistes õigusaktides võetakse arvesse piirangu sotsiaal-majanduslikku mõju, sealhulgas alternatiivide olemasolu.

Esimest lõiku ei kohaldata aine kasutamisel kohapeal kasutatava isoleeritud vaheainena.

2.  Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte XVII lisa muutmise kohta seoses piirangutega tarbijakasutusele aine või segus või toote koostises esineva aine puhul, mis vastab 1A või 1B kategooria kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ja mida tarbija võib kasutada. Artikleid 69–73 ei kohaldata.“;

4a)  artikli 73 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakt, et täiendada käesolevat määrust lõpliku otsusega XVII lisa muutmise kohta.“; [ME 264]

5)  artikkel 131 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 131

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmise kohta.“;

6)  lisatakse järgmine artikkel 131a:

„Artikkel 131a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 lõigetes 1 ja 2, artikli 73 lõikes 2, artiklis 131 ja artikli 138 lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 lõigetes 1 ja 2, artikli 73 lõikes 2, artiklis 131 ning artikli 138 lõikes 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 41 lõike 7, artikli 58 lõigete 1 ja 8, artikli 68 lõigete 1 ja 2, artikli 73 lõike 2, artikli 131 ja artikli 138 lõike 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 265]

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 133 lõige 4 jäetakse välja;

8)  artiklit 138 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 5 jäetakse välja;

b)  lõike 9 teine lause asendatakse järgmisega:

Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kõnealuse läbivaatamise põhjal muudetakse asjaomaseid katsete nõudeid, tagades inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemelise kaitse.“

92.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/34/EÜ mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta(132) (133)

Direktiivi 2009/34/EÜ vajaliku tehnilise kohandamise tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid, et kohandada neid tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Mis puudutab artikli 5 lõike 3 kohast volitust, mille kohaselt EÜ piiratud tüübikinnituse andnud liikmesriigid taotlevad I ja II lisa kohandamist tehnika arenguga, siis sellist EÜ piiratud tüübikinnitust enam ei eksisteeri. Seepärast tuleks artikli 5 lõikes 3 sätestatud volitus välja jätta.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/34/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 5 lõige 3 jäetakse välja;

2)  artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

„Kooskõlas artikliga 16a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmise kohta, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 16a:

„Artikkel 16a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 16 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikkel 17 jäetakse välja.

93.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta(134) (135)

Selleks et tagada direktiivi 2009/43/EÜ lisas esitatud kaitseotstarbeliste toodete nimekirja range vastavus sõjaliste kaupade ühisele Euroopa Liidu nimekirjale, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealust lisa ja kõnealust direktiivi seoses asjaoludega, mille korral liikmesriigid võivad vabastada kaitseotstarbeliste toodete veod eelneva loa taotlemise kohustusest. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Sellest tulenevalt muudetakse direktiivi 2009/43/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta liikmesriigi taotlusel või omal algatusel vastu delegeeritud õigusakte lõike 2 muutmise kohta, et lisada juhud, mil:

a)  vedu toimub tingimustel, mis ei mõjuta avalikku korda või avalikku julgeolekut;

b)  eelneva loa taotlemise kohustus on pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist sattunud vastuollu liikmesriikide rahvusvaheliste kohustustega;

c)  see on vajalik artikli 1 lõikes 4 osutatud valitsustevaheliseks koostööks.“;

2)  artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lisas esitatud kaitseotstarbeliste toodete nimekirja nii, et see oleks ranges vastavuses sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga.

Kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 13b sätestatud menetlust.“;

3)  lisatakse artiklid 13a ja 13b:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 3 ning artiklis 13 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 3 ja artiklis 13 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 3 ja artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 13b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid artikli 13a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikkel 14 jäetakse välja.

94.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta(136)

Selleks et kehtestada ühetaoline mänguasjade ohutuse tase kogu liidus ning kõrvaldada takistused mänguasjade kaubanduses liikmesriikide vahel, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta:

–  direktiivi 2009/48/EÜ I lisa, II lisa III osa punkte 11 ja 13 ning V lisa, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga;

–  kõnealuse direktiivi II lisa C liidet, et võtta vastu konkreetsed piirväärtused kemikaalide jaoks, mida kasutatakse alla 36 kuu vanustele lastele mõeldud mänguasjades või muudes suhu panemiseks mõeldud mänguasjades;

–  kõnealuse direktiivi II lisa A liidet, et sätestada niisuguste ainete ja segude lubatud kasutamine mänguasjades, mis on liigitatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 alusel 1A, 1B või 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Sellest tulenevalt muudetakse direktiivi 2009/48/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 46 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 46

Lisade muutmine

1.  Kooskõlas artikliga 46a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa, II lisa III osa punktide 11 ja 13 ning V lisa muutmise kohta, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.

2.  Kooskõlas artikliga 46a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa C liite muutmise kohta, et võtta vastu konkreetsed piirväärtused kemikaalide jaoks, mida kasutatakse alla 36 kuu vanustele lastele mõeldud mänguasjades või muudes suhu panemiseks mõeldud mänguasjades, võttes arvesse määruses (EÜ) nr 1935/2004 sätestatud toidu pakendamise nõudeid ja seotud erimeetmeid eriliste materjalide jaoks, samuti toiduga kokkupuutuvate mänguasjade ning materjalide erinevusi.

3.  Kooskõlas artikliga 46a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa A liite muutmise kohta, et langetada otsuseid niisuguste ainete ja segude lubatud kasutamise kohta mänguasjades, mis on liigitatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 alusel 1A, 1B või 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks ja millele on andnud hinnangu asjakohane teaduslik komitee.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 46a:

„Artikkel 46a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 46 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 266]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 46 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 46 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 267]

___________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 47 jäetakse välja.

95.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 79/2009, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ(137) (138)

Määruse (EÜ) nr 79/2009 kohandamiseks tehnika arenguga seoses vesinikkütusega mootorsõidukite ohutusega peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust selliseid sõidukeid käsitlevate tehniliste nõuete ja haldussätetega, haldusdokumentide vormide ja tähistamise mudelitega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 79/2009 järgmiselt:

1)  artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Delegeeritud volitused

Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, pidades silmas tehnika arengut seoses järgmisega:

a)  üksikasjalikud eeskirjad II kuni V lisas sätestatud katsemeetodite kohta;

b)  üksikasjalikud eeskirjad VI lisas sätestatud vesinikusüsteemi osade ja vesinikusüsteemide paigaldamise nõuete kohta;

c)  üksikasjalikud eeskirjad artiklis 5 sätestatud nõuete kohta vesinikusüsteemi osade ja vesinikusüsteemide ohutu ja kindla töö tagamiseks;

d)  eeskirjad nõuete kohta järgmistel puhkudel:

i)  puhta vesiniku või vesiniku ja maagaasi/biometaani segu kasutamine;

ii)  vesiniku hoidmise ja kasutamise uued viisid;

iii)  sõiduki kokkupõrkekaitse tagamine, pidades silmas vesinikusüsteemi osade ja vesinikusüsteemi terviklikkust;

iv)  ühtne ohutusnõuete süsteem, mis hõlmab vähemalt gaasilekete avastamist ja nõudeid läbipuhumisgaasile;

v)  elektriisolatsioon ja elektriohutus;

e)  haldussätted vesinikkütusel töötavate mootorsõidukite, vesinikusüsteemi osade ja vesinikusüsteemide EÜ tüübikinnituse kohta;

f)  eeskirjad teabe kohta, mille tootjad esitavad artikli 4 lõigetes 4 ja 5 osutatud tüübikinnituse ja kontrollimise jaoks;

g)  üksikasjalikud eeskirjad VI lisa punktis 16 osutatud vesinikkütusega mootorsõidukite tähistamise või muude selgete ja kiirete kindlakstegemise vahendite kohta

ja

h)  muud käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed.

2)  lisatakse järgmine artikkel 12a:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprill 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 13 jäetakse välja.

96.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ(139) (140)

Kiirete tehniliste, majanduslike ja õiguslike muutuste arvessevõtmiseks direktiivi 2009/81/EÜ kohandamisel peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta riigihankelepingute piirmäärasid, kohandades neid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/25/EL(141) sätestatud piirmääradele, muuta viiteid CPV nomenklatuurile ja teatud CPV nomenklatuuri viitenumbreid ning CPV nomenklatuuri konkreetsetele asetustele viitamise korda teadetes. Kuna elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilised üksikasjad ja omadused peaks pidama sammu tehnoloogia arenguga, on samuti vaja volitada komisjoni muutma elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilisi üksikasju ja omadusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/81/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 68 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)  teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 66a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimeses lõigus sätestatud piirmäärade muutmise kohta;“;

b)  lisatakse kolmas lõik:

„Kui on vaja läbi vaadata esimeses lõigus sätestatud piirmäärasid ja ajalised piirangud ei võimalda kasutada artiklis 66a sätestatud menetlust, kohaldatakse käesoleva lõike kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes tungiva kiireloomulisuse tõttu artiklis 66b sätestatud menetlust.“;

2)  artikli 69 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 66a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse

a)  lisades I ja II sätestatud CPV nomenklatuuri viitenumbreid, kuivõrd see ei muuda käesoleva direktiivi materiaalset reguleerimisala, ning nendes lisades loetletud teenusekategooriate piires CPV nomenklatuuri konkreetsetele asetustele viitamise korda teadetes;

b)  VIII lisa punktides a, f ja g osutatud elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilisi üksikasju ja omadusi.“;

3)  lisatakse artiklid 66a ja 66b:

„Artikkel 66a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 68 lõikes 1 ja artikli 69 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 68 lõikes 1 ja artikli 69 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 68 lõike 1 ja artikli 69 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 66b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid artikli 66a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 67 lõiked 3 ja 4 jäetakse välja.

97.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks(142)

Energiamõjuga toodete keskkonnamõju vähendamiseks ja energia säästmiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada direktiivi 2009/125/EÜ eriomaste ökodisaini nõuetega teatavatele olulise keskkonnamõjuga keskkonnaaspektidele. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Sellest tulenevalt muudetakse direktiivi 2009/125/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kui toode vastab lõikes 2 loetletud kriteeriumidele, kuulub see vastavalt artikli 3 lõikele b hõlmatud delegeeritud õigusakti või eneseregulatsiooni meetme alla.

Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte, täiendades käesolevat direktiivi.“; [ME 268]

b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Delegeeritud õigusakti koostamisel arvestab komisjon järgmist:

a)  liidu keskkonnaalased prioriteedid, nagu need on sätestatud otsuses nr 1600/2002/EÜ või komisjoni Euroopa kliimamuutuse programmis (ECCP);

b)  asjakohased liidu õigusaktid ja eneseregulatsiooni meetmed, nagu vabatahtlikud kokkulepped, mis pärast artikli 17 kohast hinnangut peaksid saavutama poliitika eesmärgid kohustuslikest nõudmistest kiiremini või väiksemate kuludega.“;

c)  lõige 10 asendatakse järgmisega:

„10. Vajaduse korral sisaldab delegeeritud õigusakt, millega sätestatakse ökodisaini nõuded, sätteid eri keskkonnaaspektide vahelise tasakaalu tagamise kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte, täiendades käesolevat direktiivi.“; [ME 269]

2)  artikli 16 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid meetmeid vastu delegeeritud õigusaktidega, täiendades käesolevat direktiivi.“; [ME 270]

3)  lisatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

Delegeeritud õigusaktid

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 15 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 271]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 15 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 19 kolmas lõige jäetakse välja.

98.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid(143)

Määruse (EÜ) nr 661/2009 kohandamiseks tehnika arenguga peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta teatavaid piirväärtusi ja IV lisa ning et täiendada kõnealust määrust mootorsõidukeid, nende süsteeme, osi ja eraldi tehnilisi seadmestikke käsitlevate tehniliste nõuete ja haldussätetega, haldusdokumentide vormide ja tähistamise mudelitega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 661/2009 järgmiselt:

1)  IV peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„Volituste delegeerimine“;

2)  artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Delegeeritud volitused

Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mida on vaja tehnika arengu tõttu seoses järgmisega seoses tehnika arenguga võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:

a)  muudatused II lisa B ja C osas sätestatud veeretakistusjõu ja veeremismüra piirväärtuste kohta, niivõrd kuivõrd see on vajalik katsemenetluste muudatuste tõttu, vähendamata praegust keskkonnakaitse taset;

b)  sätted, millega muudetakse IV lisa, et lisada sellele ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad, mis on kohustuslikud otsuse 97/836/EÜ artikli 4 lõike 4 alusel.

Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus seoses tehnika arenguga võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:

a)  üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mootorsõidukite, nende haagiste ning osade ja eraldi tehniliste seadmestike tüübikinnituste jaoks mõeldud konkreetseid menetlusi, katseid ja tehnilisi nõudeid seoses artiklite 5–12 sätetega;

b)  üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad konkreetseid täiendavaid ohutusnõudeid sõidukite suhtes, mida kasutatakse ohtlike kaupade maanteeveoks liikmesriigis või liikmesriikide vahel, võttes arvesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja 105;

c)  täpsem määratlus rehvi füüsiliste omaduste ja sooritusnõuete kohta, et rehvi saaks artikli 3 teise lõigu punktide 8–13 kohaselt määratleda kui „eriotstarbelist rehvi“, „professionaalset maastikurehvi“, “tugevdatud rehvi“, „suurendatud kandevõimega rehvi“, „talverehvi“, „T-tüüpi varurehvi ajutiseks kasutamiseks“, „veorattarehvi“;

d)  muudatused II lisa B ja C osas sätestatud veeretakistusjõu ja veeremismüra piirväärtuste kohta, niivõrd kuivõrd see on vajalik katsemenetluste muudatuste tõttu, vähendamata praegust keskkonnakaitse taset;

e)  üksikasjalikud eeskirjad II lisa C osa punktis 1 osutatud müratasemete määramise korra kohta;

f)  sätted, millega muudetakse IV lisa, et lisada sellele ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad, mis on kohustuslikud otsuse 97/836/EÜ artikli 4 lõike 4 alusel;

g)  haldussätted, mis käsitlevad mootorsõidukite, nende haagiste ning osade ja eraldi tehniliste seadmestike tüübikinnituste jaoks mõeldud konkreetseid menetlusi, katseid ja tehnilisi nõudeid seoses artiklite 5–12 sätetega;

h)  meetmed, mis vabastavad teatavad M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid või sõidukiklassid kohustusest paigaldada artiklis 10 osutatud kõrgetasemelised süsteemid, kui kulude-tulude analüüsi ja kõiki asjakohaseid ohutusaspekte arvestades nende süsteemide rakendamine ei ole asjaomase sõiduki või sõidukiklassi puhul asjakohane;

i)  muud käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed.“; [ME 272]

2)  lisatakse järgmine artikkel 14a:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse muutmismääruse jõustumise kuupäevast kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 273]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 14 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprill 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kolme kuu võrra. [ME 274]

____________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 15 jäetakse välja.

99.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta(144)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1223/2009 kohandamine teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et:

–  muuta nanomaterjalide määratlust kõnealuses määruses;

–  muuta kõnealust määrust seoses teavitamisnõuetega;

–  muuta kõnealust määrust eesmärgiga laiendada IV lisa reguleerimisala juuste värvimiseks ettenähtud toodetele;

–  muuta kõnealuse määruse lisasid seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega;

–  muuta kõnealuses määruses teavitamist käsitlevat teavet ja muuta II ja III lisa seoses nanomaterjalidega;

–  muuta kõnealuse määruse II–VI lisa, kui kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete kasutamisest põhjustatud potentsiaalne risk inimeste tervisele nõuab meetmete võtmist kogu liidus;

–  muuta kõnealuse määruse III–VI ja VIII lisa eesmärgiga kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga;

–  täiendada kõnealust määrust väidete jaoks vajalike ühtsete kriteeriumide loeteluga;

–  täiendada käesolevat määrust, lubades erandeid loomkatsete keelustamisest, kui tekib tõsiseid kahtlusi seoses olemasoleva kosmeetikatoote koostisaine ohutusega. [ME 275]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 asjaomaste sätete rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks seoses loomkatseid käsitlevate eranditega tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et võtta vastu otsuseid, millega lubatakse teha erandeid loomkatsete sooritamise keelust. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 276]

Seetõttu muudetakse määrust (EL) nr 1223/2009 järgmiselt:

1)  artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Võttes arvesse erinevate asutuste avaldatud mitmesuguseid nanomaterjalide määratlusi ning pidevat teaduse ja tehnika arengut nanotehnoloogia valdkonnas, on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lõike 1 punkti k kõnealuse punkti kohandamiseks vastavalt teaduse ja tehnika arengule ning rahvusvahelisel tasandil edaspidi kokkulepitavatele määratlustele.“;

2)  artikli 13 lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõikeid 1–7 nõuete lisamisega, arvestades teaduse ja tehnika arengut ning turujärelevalvega seotud erivajadusi.“;

3)  artikli 14 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kui komisjon otsustab laiendada IV lisa reguleerimisala juuste värvimiseks ettenähtud toodetele, ei või need tooted sisaldada muid kui IV lisas loetletud värvaineid ega ka värvaineid, mis on seal loetletud, kuid mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Esimeses lõigus osutatud otsuse vastuvõtmiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse IV lisa.“;

4)  artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kosmeetikatoodetes on keelatud kasutada aineid, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel klassifitseeritud 2. kategooria KMR-aineks.

Siiski võib 2. kategooriasse klassifitseeritud ainet kosmeetikatoodetes kasutada juhul, kui tarbijaohutuse teaduskomitee on ainet hinnanud ning leidnud, et selle kasutamine kosmeetikatoodetes on ohutu.

Käesoleva lõike kohaldamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisade muutmise kohta.“;

b)  lõike 2 neljas ja viies lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva lõike kohaldamiseks võtab komisjon kooskõlas artikliga 31a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisade muutmise kohta 15 kuu jooksul pärast asjaomaste ainete lisamist määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. ossa.

Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete kasutamisest põhjustatud risk inimeste tervisele seda tungiva kiireloomulisuse tõttu nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 31b sätestatud korda.“;

5)  artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiked 6 ja 7 asendatakse järgmistega:

„6. Võttes arvesse tarbijaohutuse teaduskomitee arvamust, on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II ja III lisa, kui esineb potentsiaalne risk inimeste tervisele, sealhulgas ka siis, kui andmeid on ebapiisavalt.

7.  Arvestades teaduse ja tehnika arengut, on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lõiget 3, lisades sellesse nõudeid.“;

b)  lõige 8 jäetakse välja;

c)  lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9. Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete kasutamisest põhjustatud risk inimeste tervisele seda tungiva kiireloomulisuse tõttu nõuab, kohaldatakse lõigete 6 ja 7 kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 31b sätestatud korda.“;

6)  artikli 18 lõike 2 üheksas lõik asendatakse järgmisega:

„Kuuendas lõigus osutatud meetmed võetakse vastu rakendusaktide kaudu. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 „Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 31a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, lubades erandeid, millele on osutatud menetlusega kuuendas lõigus.“; [ME 277]

7)  artikli 20 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomitee ja muude asjaomaste asutustega ning võttes arvesse direktiivi 2005/29/EÜ sätteid, on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades kosmeetikatoodete jaoks kasutamiseks lubatud väidete ühtse kriteeriumide loetelu.“; [ME 278]

8)  artikkel 31 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 31

Lisade muutmine

1.  Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete kasutamisest põhjustatud potentsiaalne risk inimeste tervisele nõuab meetmete võtmist kogu liidus, on komisjonil kooskõlas artikliga 31a ja pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomiteega õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II–VI lisa.

Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete kasutamisest põhjustatud potentsiaalne risk inimeste tervisele seda tungiva kiireloomulisuse tõttu nõuab, kohaldatakse käesoleva lõike kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 31b sätestatud korda.

2.  Komisjonil on kooskõlas artikliga 31a ja pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomiteega õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse III–VI ja VIII lisa nende kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga.

3.  Komisjonil on kooskõlas artikliga 31a ja pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomiteega õigus võtta vajaduse korral vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I lisa, et tagada turulelastud kosmeetikatoodete ohutus.“;

9)  lisatakse artiklid 31a ja 31b:

„Artikkel 31a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 18 lõikes 2, artikli 20 lõikes 2 ja artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 18 lõikes 2, artikli 20 lõikes 2 ning artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 2 lõike 3, artikli 13 lõike 8, artikli 14 lõike 2, artikli 15 lõigete 1 ja 2, artikli 16 lõigete 8 ja 9, artikli 18 lõike 2, artikli 20 lõike 2 ning artikli 31 lõigete 1, 2 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 279]

Artikkel 31b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 31a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

10)  artiklist 32 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

X.  Õigus- ja tarbijaküsimused

100.  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)(145) (146)

Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides ning teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 92/85/EMÜ I lisas tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/85/EMÜ järgmiselt:

1)  artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisas tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes eeskirjades ja spetsifikaatides ning teadmiste täienemist.

Kui see on otsese ohu tõttu rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tervise ja ohutuse jaoks hädavajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse järgmised artiklid 13a ja 13b:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 13 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 13 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 13b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 13a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

101.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ(147) (148)

Direktiivi 2008/48/EÜ ajakohastamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks, et lisada lisaeeldusi krediidi kulukuse aastamäära arvutamiseks või muuta olemasolevaid eeldusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2008/48/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 19 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Vajaduse korral võib krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel lähtuda I lisas esitatud lisaeeldustest.

Kui käesolevas artiklis ja I lisa II osas esitatud eeldused ei ole krediidi kulukuse aastamäära ühetaoliseks arvutamiseks piisavad või ei vasta enam turusituatsioonile, on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli ja I lisa muutmiseks, et lisada vajalikud lisaeeldused krediidi kulukuse aastamäära arvutamiseks või muuta olemasolevaid eeldusi.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 24a:

„Artikkel 24a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 19 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 19 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 19 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

________________________________________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 25 jäetakse välja.

XI.   Liikuvus ja transport

102.  Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses(149)

Selleks et kohandada määrust (EMÜ) nr 3922/91 teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse III lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EMÜ) nr 3922/91 järgmiselt:

1)  artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmise kohta, et kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga.

Kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 11 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte volituste delegeerimise õigus antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 280]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 11 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 11b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusaktide teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 12b lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artiklist 12 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

103.  Nõukogu 6. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/50/EÜ ohtlike kaupade autoveo kontrollimise ühtse korra kohta(150) (151)

Selleks et kohandada direktiivi 95/50/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi lisade muutmiseks eelkõige selleks, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ(152) muudatusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 95/50/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 9a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9a

Kooskõlas artikliga 9aa on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lisasid, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkondades eelkõige selleks, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ* muudatusi.

_______________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (ELT L 260, 30.9.2008, lk 13).“;

2)  lisatakse artikkel 9aa:

„Artikkel 9aa

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 9b jäetakse välja.

104.  Nõukogu 11. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/70/EÜ, millega kehtestatakse vähemalt 24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord(153)

Selleks et kohandada direktiivi 97/70/EÜ rahvusvahelise õiguse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks, et võtta üle Torremolinose protokolli muudatused ning seda täiendada, võttes vastu sätted Torremolinose protokolli lisa nende sätete ühetaoliseks tõlgendamiseks, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus.

Et tagada liidu normide kaitsmine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle kohaldamisalast välja kõik Torremolinose protokolli muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 281]

Direktiivi 97/70/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et võtta vastu sätteid Torremolinose protokolli nende sätete ühetaoliseks tõlgendamiseks, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus, kuivõrd see on vajalik nende järjepideva tõlgendamise tagamiseks liidus. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 282]

Seetõttu muudetakse direktiivi 97/70/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

1.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artiklite 2, 3, 4, 6 ja 7 ning lisade muutmiseks, et võtta käesolevasse direktiivi üle Torremolinose protokolli muudatused.

2.  Komisjon võib rakendusaktide kaudu ette Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat direktiivi, et näha ette Torremolinose protokolli nende sätete ühetaolise tõlgendamise ühetaoline tõlgendamine, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus, kuivõrd see on vajalik nende järjepideva tõlgendamise tagamiseks liidus. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 2 osutatud menetlusega. [ME 283]

3.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle kohaldamisalast välja artikli 2 lõikes 4 osutatud rahvusvahelises õigusaktis tehtud rahvusvaheliste õigusaktide muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002* artikli 5 alusel , kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandaks liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus. [ME 284]

__________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1).“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 285]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli artiklis 8 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 286]

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 287]

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 9 lõige 3 jäetakse välja.

105.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates(154)

Selleks et tõhustada direktiiviga 2000/59/EÜ kehtestatud korda ning kohandada kõnealust direktiivi muude liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte:

–  kõnealuse direktiivi muutmiseks, et viia viited liidu ja IMO dokumentidele vastavusse liidu või IMO jõustunud meetmetega;

–  kõnealuse direktiivi lisade muutmiseks.

Et tagada liidu normide kaitsmine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle kohaldamisalast välja kõik Marpol 73/78 muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus. [ME 288]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Sellest tulenevalt muudetakse direktiivi 2000/59/EÜ järgmiselt:

1)  lisatakse järgmine artikkel 13a:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 289]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

2)  artikkel 14 jäetakse välja;

3)  artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Muudatused

1.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevas direktiivis sisalduvaid viiteid liidu ja IMO dokumentidele, et viia need vastavusse liidu või IMO jõustunud meetmetega, niivõrd, kui selliste muudatustega ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

2.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil vajaduse korral õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmise kohta, et tõhustada käesoleva direktiiviga kehtestatud korda, niivõrd, kui selliste muudatustega ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle kohaldamisalast välja artiklis 2 osutatud rahvusvahelistes õigusaktides tehtud rahvusvaheliste õigusaktide muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002* artikli 5 alusel, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandaks liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus. [ME 290]

_______________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1).“

106.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/96/EÜ, millega kehtestatakse puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ühtlustatud nõuded ja protseduurid(155)

Selleks et kohandada direktiivi 2001/96/EÜ liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide arenguga ja et tõhustada kohaldatavaid protseduure, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealust direktiivi seoses järgmisega:

–  teatavad mõisted;

–  viited rahvusvahelistele konventsioonidele ja koodeksitele ning IMO resolutsioonidele ja ringkirjadele, viited ISO standarditele ning viited liidu õigusaktidele ja nende lisadele;

–  puistlastilaevade ja terminalide vahelised protseduurid;

–  teatav aruandluskohustus.

Et tagada liidu normide kaitsmine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle reguleerimisalast välja artiklis 3 osutatud rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus. [ME 291]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/96/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 14 jäetakse välja;

2)  artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Muudatused

1.  Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eesmärgiga muuta artikli 3 punktides 1–6 ja 15–18 sätestatud mõisteid, viiteid rahvusvahelistele konventsioonidele ja koodeksitele ning IMO resolutsioonidele ja ringkirjadele, viiteid ISO standarditele ning viiteid liidu õigusaktidele, et viia need kooskõlla pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist vastuvõetud, muudetud või jõustatud rahvusvaheliste ja liidu õigusaktidega, kui seeläbi ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

2.  Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eesmärgiga muuta artiklit 8 seoses puistlastilaevade ja terminalide vaheliste protseduuridega, artikli 11 lõikes 2 osutatud aruandluskohustust ja lisasid, kui selliste õigusaktidega ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle reguleerimisalast välja artiklis 3 nimetatud rahvusvahelise õiguse aktides osutatud rahvusvahelistes õigusaktides tehtavad muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 alusel muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus. [ME 292]

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“; [ME 293]

3)  lisatakse järgmine artikkel 15a:

„Artikkel 15a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 294]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

107.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ(156) (157)

Selleks et kohandada direktiivi 2002/59/EÜ liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide arenguga ja rakendamise käigus saadud kogemustega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta:

–  käesolevas direktiivis sisalduvaid viiteid liidu ja IMO dokumentidele, et viia need kooskõlla liidu või rahvusvaheliste õigusaktidega;

–  teatavaid käesolevas direktiivis sisalduvaid mõisteid, et viia need kooskõlla liidu või rahvusvaheliste õigusaktidega;

–  kõnealuse direktiivi I, III ja IV lisa, pidades silmas tehnika arengut ja kõnealuse direktiiviga saadud kogemusi.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

Muudatused

1.  Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevas direktiivis sisalduvaid viiteid liidu ja IMO dokumentidele, artiklis 3 sätestatud määratlusi ning lisasid, et viia need vastavusse liidu või rahvusvaheliste õigusaktide vastuvõetud, muudetud või jõustunud sätetega, kui selliste muudatustega ei laiendata käesoleva direktiivi kohaldamisala.

2.  Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I, III ja IV lisa, pidades silmas tehnika arengut ja käesoleva direktiiviga saadud kogemusi, kui selliste muudatustega ei laiendata käesoleva direktiivi kohaldamisala.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 27a:

„Artikkel 27a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 27 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 27 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 27 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 28 jäetakse välja.

108.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust(158) (159)

Selleks et ajakohastada määruses (EÜ) nr 2099/2002 selliste liidu õigusaktide loetelu, milles viidatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komiteele (COSS), peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse muutmiseks, et lisada viide jõustunud liidu õigusaktidele, millega antakse volitused laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komiteele (COSS). On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2099/2002 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 3 jäetakse välja;

2)  artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) volitused ning muudatused

COSS kasutab talle liidu kehtivate merendusalaste õigusaktide alusel antud volitusi.

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse artikli 2 lõiget 2, et lisada viide pärast käesoleva määruse vastuvõtmist jõustunud liidu õigusaktidele, millega antakse volitused laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komiteele (COSS).

3)  lisatakse järgmine artikkel 7a:

„Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 7 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

109.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta direktiiv 2003/25/EÜ ro-ro reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta(160) (161)

Selleks et kohandada direktiivi 2003/25/EÜ tehnilise arenguga, rahvusvahelisel tasandil toimunud arenguga ja direktiivi rakendamise käigus saadud kogemustega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisasid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/25/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eeskätt Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimunud arengut ning parandada käesoleva direktiivi tõhusust kogemusi ja tehnilist arengut silmas pidades.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 11 jäetakse välja.

110.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(162) (163)

Selleks et kohandada direktiivi 2003/59/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi I ja II lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmise kohta, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 12 jäetakse välja.

111.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 782/2003 tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta laevadel(164)

Selleks et arendada edasi laevade kahjulike reostusvastaste süsteemide järelevalvet, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte eesmärgiga:

–  kohandada määruses (EÜ) nr 782/2003 viiteid AFS-konventsioonile, AFS-sertifikaadile, AFS-deklaratsioonile ja AFS-vastavustõendile;

–  muuta kõnealuse määruse lisasid, kaasa arvatud AFS-konventsiooni artikliga 11 seotud asjakohaseid IMO juhiseid, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eriti Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimuvat arengut või parandada kogemuste põhjal kõnealuse määruse tõhusust;

–  täiendada kõnealust määrust teatavatele laevadele mõeldud ühtlustatud ülevaatus- ja sertifitseerimisrežiimiga.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 782/2003 järgmiselt:

1)  artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)  alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b) Laevadel pikkusega 24 meetrit või rohkem, kuid kogumahutavusega alla 400 tonni, välja arvatud kinnitatud või ujuvplatvormid, ujuvmahutid ning ujuvladustamis- ja -mahalaadimisplatvormid, peab olema AFS-deklaratsioon või tõend artiklite 4 ja 5 nõuetele vastavuse kohta.“;

ii)  lisatakse teine lõik järgmises sõnastuses:

„Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et vajaduse korral kehtestada käesoleva lõike esimese lõigu punktis b osutatud laevadele ühtlustatud ülevaatus- ja sertifitseerimisrežiim.“; [ME 295]

b)  lõige 3 jäetakse välja;

2)  artikli 7 teine lõik jäetakse välja;

3)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Muudatused

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et kohandada viiteid AFS-konventsioonile, AFS-sertifikaadile, AFS‑deklaratsioonile ja AFS-vastavustõendile, samuti käesoleva määruse lisasid, kaasa arvatud AFS-konventsiooni artikliga 11 seotud asjakohaseid IMO juhiseid, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eriti Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimuvat arengut või parandada kogemuste põhjal kõnealuse määruse tõhusust.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 296]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikkel 9 jäetakse välja.

112.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta(165)

Maanteemaksude elektroonilise kogumise süsteemi teatavate tehniliste andmete kohandamiseks ja edasiarendamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse direktiivi 2004/52/EÜ lisa, et kohandada seda tehnika arenguga;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust käsitlevate otsustega ja tehniliste otsustega kõnealuse teenuse ellurakendamise kohta.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/52/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 4a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmise kohta, et kohandada seda tehnika arenguga.“;

b)  lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 4a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratlusega. Sellised õigusaktid võetakse vastu ainult siis, kui kõik tingimused, mis on asjakohase analüüsi alusel hinnatud, võimaldavad koostalitlust igas mõttes, sealhulgas tehnilistes, õiguslikes ja kaubanduslikes tingimustes. [ME 297]

5.  Kooskõlas artikliga 4a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses tehniliste otsustega Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse ellurakendamise kohta.“; [ME 298]

2)  lisatakse järgmine artikkel 4a:

„Artikkel 4a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõigetes 2, 4 ja 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 299]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõigetes 2, 4 ja 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõigete 2, 4 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 5 lõige 2 jäetakse välja.

113.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/54/EÜ tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus(166)

Selleks et kohandada direktiivi 2004/54/EÜ tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/54/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 16a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmise kohta, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 16a:

„Artikkel 16a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 300]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 16 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 17 lõige 3 jäetakse välja.

114.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta(167)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 725/2004 rahvusvahelise õiguse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealust määrust eesmärgiga lõimida teatavate rahvusvaheliste dokumentide muudatused ning täiendada seda, et kehtestada ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskord ilma kõnealuse määruse kohaldamisala laiendamata. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 301]

Määruse (EÜ) nr 725/2004 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et määratleda ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskord ilma kõnealuse määruse rakendusala laiendamata. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 302]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 725/2004 järgmiselt:

1)  artikli 10 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, et lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate riigisiseseid teenuseid osutavate laevade ning neid teenindavate sadamate suhtes artiklis 2 osutatud rahvusvahelistes aktides tehtud muudatused, juhul kui kõnealuste muudatuste puhul on tegemist SOLAS-konventsiooni ja ISPS-koodeksi sätete tehnilise ajakohastamisega.

Eelmises lõigus osutatud meetmete tungiva kiireloomulisuse korral kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 10b sätestatud menetlust. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva artikli lõikega 5 kehtestatud vastavuskontrolli korda.

3.  Komisjon kehtestab Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, et kehtestada ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskorra kohaldamiskord ilma käesoleva määruse rakendusala laiendamata. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 303]

2)  lisatakse artiklid 10a ja 10b:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 304]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 10 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 10b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 10a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artiklist 11 jäetakse välja lõiked 4 ja 5.

115.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele(168) (169)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 785/2004 rahvusvahelise õiguse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kõnealuses määruses muuta rahvusvahelistes lepingutes tehtud muudatuste arvessevõtmiseks teatavaid summasid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 785/2004 järgmiselt:

1)  artikli 6 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta vajaduse korral lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud summasid juhul, kui see osutub asjaomaste rahvusvaheliste lepingute muudatuste tõttu vajalikuks.“;

2)  artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõikes 1 osutatud summasid, kui see osutub asjaomaste rahvusvaheliste lepingute muudatuste tõttu vajalikuks.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 5 ning artikli 7 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 5 ja artikli 7 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 9 lõige 3 jäetakse välja.

116.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 789/2004, mis käsitleb kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 613/91(170) (171)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 789/2004 rahvusvahelisel tasandil, eelkõige Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimunud arenguga ning parandada kõnealuse määruse tõhusust kogemusi ja tehnika arengut silmas pidades, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuses määruses teatavaid mõisteid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 789/2004 järgmiselt:

1)  artikli 7 lõige 3 jäetakse välja;

2)  artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 2 mõistete muutmiseks, et arvesse võtta rahvusvahelisel tasandil, eelkõige IMOs toimunud arengut, ning parandada käesoleva määruse tõhusust kogemusi ja tehnika arengut silmas pidades, kui kõnealused muudatused ei laienda käesoleva määruse kohaldamisala.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 9 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 9 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

117.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 868/2004, mis käsitleb kaitset kolmandate riikide poolse subsideerimise ja ebaõiglase hinnakujunduse vastu, mis põhjustab ühenduse lennuettevõtjatele lennuteenuste pakkumisel kahju(172)

Ebaõiglase hinnakujunduse kindlakstegemise parandamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada määrust (EÜ) nr 868/2004 üksikasjaliku meetodiga ebaõiglase hinnakujunduse olemasolu kindlakstegemiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 868/2004 järgmiselt:

1)  artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses, kehtestades üksikasjaliku meetodiga meetodi, mille abil tehakse kindlaks ebaõiglase hinnakujunduse olemasolu. See meetod peab muu hulgas hõlmama viisi, kuidas lennundussektoris hinnatakse tavapärast konkurentsihindade määramist, tegelikke kulusid ning mõistlikku kasumimarginaali.“; [ME 305]

2)  Lisatakse järgmine artikkel 14a:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 306]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 15 lõige 4 jäetakse välja.

118.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/44/EÜ ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel(173) (174)

Selleks et kohandada direktiivi 2005/44/EÜ tehnika arenguga ja võtta arvesse selle kohaldamisel saadud kogemusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi I ja II lisa. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2005/44/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

I ja II lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmiseks, et tugineda käesoleva direktiivi kohaldamisel saadud kogemustele ning kohandada kõnealuseid lisasid tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 10a:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 11 lõige 4 jäetakse välja.

119.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta(175) (176)

Selleks et regulaarselt ajakohastada sadamate turvalisuse tagamiseks vajalikke tehnilisi meetmeid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2005/65/EÜ I–IV lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2005/65/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

I–IV lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmise kohta, et kohandada neid direktiivi rakendamise käigus saadud kogemustega, laiendamata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

Kui I–IV lisa kohandamiseks vajalike paranduste tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 14b sätestatud menetlust.“;

2)  lisatakse artiklid 14a ja 14b:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 14 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 14b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 14a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 15 jäetakse välja.

120.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9(177) (178)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 2111/2005 teaduse ja tehnika arenguga ning täpsustada kohaldatavaid menetlusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisa ja täiendada kõnealust määrust teatavate menetluste üksikasjalike eeskirjadega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2111/2005 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lennuettevõtja suhtes tegevuskeelu kehtestamise ühised kriteeriumid, mis põhinevad asjaomastel ohutusnõuetel (edaspidi „ühised kriteeriumid“), sätestatakse lisas.

Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmise kohta, et kohandada ühiseid kriteeriume teaduse ja tehnika arengu arvessevõtmiseks.“;

2)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Üksikasjalikud eeskirjad

Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et sätestada käesolevas peatükis osutatud menetluste üksikasjalikud eeskirjad, võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust võtta ühenduse nimekirja ajakohastamisel otsuseid vastu kiiresti.

Tungiva kiireloomulisuse korral kohaldatakse lõikes 1 osutatud meetmete puhul käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 14b sätestatud menetlust.“;

3)  lisatakse artiklid 14a ja 14b:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 2 ja artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole ühe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

Artikkel 14b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 14a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 15 lõige 4 jäetakse välja.

121.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta(179)

Selleks et tugevdada juhilubade turvalisuse tagamiseks vajalikke meetmeid, tagada hilisem koostalitlusvõime ning kohandada direktiivi 2006/126/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi I–VI lisa ja täiendada kõnealust direktiivi võltsimiskindlaks muumise spetsifikatsioonidega.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/126/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades I lisas osutatud mikrokiibi nõuete kohta nõuded. Nende nõuetega nähakse ette EÜ tüübikinnitus, mis antakse ainult siis, kui suudetakse tõendada suutlikkust seista vastu andmete võltsimis- või muutmiskatsetele. [ME 307]

Ilma et see piiraks andmekaitse-eeskirjade kohaldamist, võivad liikmesriigid lisada juhiloale andmekandja (mikrokiibi) niipea, kui kõnealused delegeeritud õigusaktid on jõustunud.“;

b)  lõike 3 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et tagada hilisem koostalitlusvõime.“;

2)  artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. I lisas esitatud juhiloa valmistamiseks kasutatud materjal peab olema muudetud võltsimiskindlaks.

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada kehtestades piisavad võltsimisvastased spetsifikatsioonid. [ME 308]

Liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente.“;

3)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

I–VI lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I–VI lisa muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 1 lõigetes 2 ja 3, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 309]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõigetes 2 ja 3, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 1 lõigete 2 ja 3, artikli 3 lõike 2 ning artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikkel 9 jäetakse välja.

122.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95(180) (181)

Selleks et ajakohastada meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi sätteid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte määruse (EÜ) nr 336/2006 II lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 336/2006 järgmiselt:

1)  artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa muutmiseks, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eeskätt Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimunud arengut või parandada käesoleva määruse tõhusust selle rakendamise käigus saadud kogemusi silmas pidades.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 11 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

123.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta(182)

Selleks et võtta vastu direktiivi 2007/59/EÜ nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud tehnilised meetmed ja kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi lisade muutmise kohta, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga ning kõnealust direktiivi täiendades

–  kehtestada vedurijuhiloa, sertifikaadi ja sertifikaadi kinnitatud koopia mudel ning määrata kindlaks nende füüsikalised omadused, võttes arvesse võltsimisvastaseid meetmeid;

–  võtta vastu ühenduse koodid A- ja B-kategooriate erinevate liikide jaoks;

–  kohandada registrite põhilisi parameetreid toimunud arenguga;

–  võtta vastu ühised kriteeriumid kutsealase pädevuse määratlemise ja personali hindamise kohta;

–  võtta vastu liidu kriteeriumid eksamineerijate ja eksamite valiku kohta;

–  võtta vastu kiipkaardi tehnilised ja funktsionaalsed nõuded.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2007/59/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse agentuuri poolt ettevalmistatud eelnõu alusel vedurijuhiloa, sertifikaadi ja sertifikaadi kinnitatud koopia jaoks ühenduse mudel ning määratakse kindlaks nende füüsikalised omadused, võttes arvesse võltsimisvastaseid meetmeid. [ME 310]

Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse agentuuri soovituse alusel ühenduse koodid käesoleva artikli lõikes 3 osutatud A- ja B-kategooriate erinevate liikide jaoks.“; [ME 311]

2)  artikli 22 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Sel eesmärgil on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus võtta agentuuri poolt ettevalmistatud eelnõu alusel käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kehtestatavate registrite põhilised parameetrid, nagu säilitatavad andmed, nende formaat ja andmevahetuse kord, juurdepääsuõigused, andmete säilitamise kestus ja menetlused pankroti korral.“; [ME 312]

3)  artikli 23 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

a)  punkt b asendatakse järgmisega:

„b) kriteeriumidega, mida agentuur esitab määruse (EL) 2016/796 artikli 36 alusel.“;

b)  lisatakse teine lõik järgmises sõnastuses:

„Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kõnealuste kriteeriumide kehtestamiseks, millega need kriteeriumid kehtestatakse.“; [ME 313]

4)  artikli 25 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Eksamineerijate ja eksamite valikul võib järgida liidu kriteeriume. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus võtta agentuuri koostatud eelnõu põhjal käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selliste kriteeriumide kehtestamiseks, millega need kriteeriumid kehtestatakse. [ME 314]

Eksamineerijate ja eksamite valiku kohta liidu kriteeriumide kehtestamise tungiva kiireloomulisuse korral kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 31b sätestatud menetlust.

Selliste liidu kriteeriumite puudumisel kehtestavad pädevad asutused riiklikud kriteeriumid.“;

5)  artikli 31 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmise kohta, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.

Kui lisade teaduse ja tehnika arenguga kohandamise tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 31b sätestatud menetlust.“;

6)  lisatakse artiklid 31a ja 32b:

„Artikkel 31a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 25 lõikes 5, artikli 31 lõikes 1 ja artiklis 34 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 315]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 4, artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 25 lõikes 5, artikli 31 lõikes 1 ja artiklis 34 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 4, artikli 22 lõike 4, artikli 23 lõike 3, artikli 25 lõike 5, artikli 31 lõike 1 ja artikli 34 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 31b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 31a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artiklist 32 jäetakse välja lõiked 3 ja 4;

8)  artikli 34 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellise kiipkaardi tehnilised ja funktsionaalsed nõuded.“ [ME 316]

124.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta(183)

Selleks et võtta vastu vajalikud meetmeid määruse (EÜ) nr 1371/2007 teaduse ja tehnika arenguga kohandamiseks ning rakendamisel saadud kogemuste arvessevõtmiseks, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse määruse II ja III lisa;

–  muudetakse kõnealust määrust, kohandades rahasummasid kooskõlas inflatsiooniga;

–  võetakse kohaseid meetmeid kõnealuse määruse täiendamiseks, kui liikmesriikide tehtud erandid ei ole artikli 2 sätetega kooskõlas;

–  täiendatakse kõnealust määrust, võttes vastu reisijatele mõeldud telemaatiliste seadmete tehnilisi koostalitlusnõudeid;

–  täiendatakse kõnealust määrust, võttes vastu meetmeid, millega tagatakse, et raudtee-ettevõtjad on piisavalt kindlustatud või võtavad samaväärseid meetmeid enda katmiseks käesolevast määrusest tulenevate kohustuste ulatuses.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1371/2007 järgmiselt:

1)  artiklid 33 ja 34 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 33

II ja III lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II ja III lisa muutmise kohta, et võtta arvesse määruse rakendamise käigus saadud kogemusi.

Artikkel 34

Delegeeritud õigusaktid

1.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu artiklites 2, 10 ja 12 osutatud meetmete kohta meetmed. [ME 317]

2.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmise kohta, kohandades käesolevas määruses, välja arvatud I lisas osutatud rahasummasid inflatsiooniga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 34a:

Artikkel 34a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 33 ja artiklis 34 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 318]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 33 ja artiklis 34 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 33 ja artikli 34 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 35 jäetakse välja.

125.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta(184) (185)

Selleks et kohandada direktiivi 2008/68/EÜ tehnika ja teaduse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2008/68/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lisasid, et kohandada neid käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkondades toimunud teaduse ja tehnika arenguga, sealhulgas uue jälitamis- ja jälgimistehnoloogiaga, et võtta eelkõige arvesse ADRi, RIDi ja ADNi muudatusi.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 9 lõige 3 jäetakse välja.

126.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta(186)

Selleks et kohandada direktiivi 2008/96/EÜ tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid ja täiendada kõnealust direktiivi, määrates kindlaks ühised kriteeriumid õnnetuse raskusastme teatamise kohta.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ järgmiselt:

1)  artiklile 7 lisatakse lõige 1a:

„1a. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks ühised kriteeriumid õnnetuse raskusastme, sealhulgas surmajuhtumite ja vigastatute arvu teatamise kohta.“; [ME 319]

2)  artikli 11 lõige 2 jäetakse välja;

3)  artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmise kohta, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 12a:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 7 lõikes 1a ja artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 320]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõikes 1a ja artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 7 lõike 1a ja artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikkel 13 jäetakse välja;

6)  IV lisa punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5) õnnetuse raskusaste“.

127.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002(187)

Selleks et parandada selliste ühiste põhistandardite sisu ja toimimist, mille eesmärk on kaitsta tsiviillennunduses julgestust ohustava ebaseadusliku sekkumise eest, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse määrust (EÜ) nr 300/2008, võttes vastu täiendava lisa, milles käsitletakse siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve programmi puudutavaid erinõudeid;

–  täiendatakse kõnealust määrust üldmeetmetega, mis käsitlevad ühiste põhistandardite teatavaid sätteid;

–  täiendatakse kõnealust määrust kriteeriumidega, mille kohaselt liikmesriikidel on võimalik teha erandeid ühistest põhistandarditest.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 300/2008 järgmiselt:

1)  artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse ühiste põhistandardite teatavad sätted.“; [ME 321]

ii)  kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui see on ühiste põhistandarditega seonduvate üldmeetmete vastuvõtmiseks tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 18b sätestatud menetlust.“;

b)  lõike 4 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt liikmesriikidel on võimalik erandina lõikes 1 osutatud ühistest põhistandarditest võtta vastu alternatiivseid julgestusmeetmeid, millega tagatakse piisav kaitse kohaliku riskianalüüsi põhjal. Selliste alternatiivsete meetmete kasutamine on põhjendatud õhusõiduki suuruse, lennutegevuse või muude asjassepuutuvate tegevuste olemuse, ulatuse või sagedusega seotud asjaoludega. [ME 322]

Kui selliste kriteeriumide sätestamise, mille kohaselt liikmesriikidel on võimalik teha erandeid ühistest põhistandarditest, tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 18b sätestatud menetlust.“;

2)  artikli 11 lõike 2 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, lisades lisa, milles käsitletakse siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve programmi puudutavad erinõuded.

Kui see on siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve programmi puudutavate erinõuete tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 18b sätestatud menetlust.”;

3)  lisatakse artiklid 18a ja 18b:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 323]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 11 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõigete 2 ja 4 ning artikli 11 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 18b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 18a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artiklist 19 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

128.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta(188) (189)

Selleks et kohandada direktiivi 2009/15/EÜ rahvusvaheliste õigusaktide arenguga ja et muuta kahjustatud isikutele hüvitatavat maksimumsummat, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks, et:

–  inkorporeerida hilisemaid muudatusi direktiiviga seotud rahvusvahelistes konventsioonides, protokollides, koodeksites ja resolutsioonides, mis on jõustunud;

–  muuta teatavaid neis nimetatud summasid.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/15/EÜ järgmiselt:

1)  lisatakse järgmine artikkel 5a:

„Artikkel 5a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 7 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 7 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

2)  artikli 6 lõige 3 jäetakse välja;

3)  artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi selle kohaldamisala laiendamata, et:

a)  inkorporeerida artikli 2 punktis d, artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud rahvusvaheliste konventsioonide, protokollide, koodeksite ja resolutsioonide edasisi muudatusi nende jõustumisel käesoleva direktiivi jaoks,

b)  muuta artikli 5 lõike 2 punkti b alapunktides ii ja iii nimetatud summasid.“

129.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/18/EÜ, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse põhimõtted ning muudetakse nõukogu direktiivi 1999/35/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/59/EÜ(190)

Selleks et kohandada direktiivi 2009/18/EÜ liidu ja rahvusvaheliste eeskirjade arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealust direktiivi, et ajakohastada mõisteid ning viiteid liidu ja IMO õigusaktidele vastavalt liidu või IMO jõustunud meetmetele;

–  muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid, et kohandada neid tehnika arenguga ja nende rakendamise käigus saadud kogemustega;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite juurdluse ühise metoodikaga.

Et tagada liidu normide kaitsmine, on komisjonil õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle kohaldamisalast välja IMO laevaõnnetuste ja intsidentide uurimise koodeksi muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus. [ME 324]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/18/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Ohutusjuurdluste läbiviimisel järgib juurdlusorgan laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite juurdluse ühist metoodikat. Juurdlejad võivad erijuhul kasutada ühisest metoodikast erinevat metoodikat, kui see on nende kutsealase arvamuse kohaselt põhjendatud ja kui see on vajalik juurdluse eesmärkide saavutamiseks.

Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite juurdluse ühise ühine metoodika kohta, võttes arvesse ohutusjuurdlustel põhinevaid asjakohaseid märkusi.“; [ME 325]

2)  lisatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõikes 4 ja artiklis 20 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 326]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 4 ning artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõike 4 ja artikli 20 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikli 19 lõige 3 jäetakse välja;

4)  artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 20

Muutmisvolitused

1.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevas direktiivis kasutatud mõisteid ning viiteid liidu ja IMO õigusaktidele, et neid käesoleva direktiiviga seatud piiranguid järgides liidu või IMO jõustunud meetmetega kooskõlla viia.

2.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi lisade muutmise kohta, et kohandada neid tehnika arenguga ja nende rakendamise käigus saadud kogemustega.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle kohaldamisalast välja IMO laevaõnnetuste ja intsidentide uurimise koodeksi muudatused võib käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jätta vastavalt määruse (EÜ) nr 2099/2002 artiklile 5, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.“ [ME 327]

130.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta(191)

Selleks et kohandada direktiivi 2009/33/EÜ inflatsiooni ja tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid eesmärgiga kohandada andmeid maanteesõidukite kogu kasutusiga hõlmavate käitamiskulude arvutamiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Lisa muutmine

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lisa, et kohandada inflatsiooni ja tehnika arenguga maanteesõidukite kasutusiga hõlmavate käitamiskulude arvutamiseks vajalikke andmeid.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 328]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 7 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 9 jäetakse välja.

131.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 391/2009 laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta(192) (193)

Selleks et täiendada määrust (EÜ) nr 391/2009 ja kohandada seda rahvusvaheliste eeskirjade arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse määruse I lisas sätestatud miinimumnõudeid, võttes eelkõige arvesse IMO asjakohaseid otsuseid;

–  täiendatakse kõnealust määrust nõuetega, mille alusel hinnatakse eeskirjade ja menetluste tõhusust ja tunnustatud organisatsioonide tegevust seoses nende liigitatud laevade ohutusega ja reostuse vältimisega, pidades eelkõige silmas andmeid, mis on saadud sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi või muude samalaadsete kavade abil;

–  täiendatakse kõnealust määrust nõuetega, mille alusel määratakse kindlaks, kas sellist tegevust käsitatakse meresõiduohutust ja keskkonda lubamatult ohustavana, ning mille puhul võib arvesse võtta väiksemaid või hästi spetsialiseerunud organisatsioone mõjutavaid eriasjaolusid;

–  täiendatakse kõnealust määrust üksikasjalike eeskirjadega trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kohta ning laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide tunnustamise tühistamise kohta.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 järgmiselt:

1)  artikli 12 lõige 4 jäetakse välja;

2)  artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks ilma selle kohaldamisala laiendamata, et ajakohastada selles sätestatud miinimumnõudeid, võttes eelkõige arvesse IMO asjakohaseid otsuseid.“;

3)  artikli 14 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad:

a)  nõudeid, mille alusel hinnatakse eeskirjade ja menetluste tõhusust ja tunnustatud organisatsioonide tegevust seoses nende liigitatud laevade ohutusega ja reostuse vältimisega, pidades eelkõige silmas andmeid, mis on saadud sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi või muude samalaadsete kavade abil;

b)  nõudeid, mille alusel määratakse kindlaks, kas sellist tegevust käsitatakse meresõiduohutust ja keskkonda lubamatult ohustavana, ning mille puhul võib arvesse võtta väiksemaid või hästi spetsialiseerunud organisatsioone mõjutavaid eriasjaolusid.

2.  Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kehtestamise kohta kooskõlas artikliga 6, ning vajaduse korral laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide tunnustamise tühistamise kohta kooskõlas artikliga 7.“;

4)  lisatakse järgmine artikkel 14a:

„Artikkel 14a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 13 lõikes 1 ning artikli 14 lõigetes 1 ja 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 1 ning artikli 14 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 13 lõike 1 ning artikli 14 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

132.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral(194) (195)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 392/2009 muude liidu ja rahvusvaheliste eeskirjadega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealuse määruse I lisa, et viia sisse muudatused Ateena konventsiooni sätetes;

–  muudetakse piirmäärasid, mis on sätestatud kõnealuse määruse I lisas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ(196) artikli 4 kohaselt B-klassi kuuluvate laevade suhtes;

–  muudetakse kõnealuse määruse II lisa, et viia sisse muudatused IMO suunistes.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 392/2009 järgmiselt:

1)  artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisade muutmine

1.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse I lisa muutmiseks, et viia sisse Ateena konventsiooni artikli 3 lõikes 1, artikli 4a lõikes 1, artikli 7 lõikes 1 ja artiklis 8 sätestatud piirmäärade muudatused eesmärgiga võtta arvesse Ateena konventsiooni artikli 23 kohaselt vastu võetud otsuseid.

Kooskõlas artikliga 9a ja asjakohase mõjuhinnangu alusel on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ* artikli 4 kohaselt B-klassi kuuluvate laevade suhtes käesoleva määruse I lisas sätestatud piirmäärasid, võttes kuni 31. detsembrini 2016 arvesse mõju sõiduhindadele ja võimalust saada nõutud tasemel mõistliku hinnaga kindlustuskate ning lähtudes samas poliitikasuunast laiendada reisijate õigusi ning teatud laevaliikluse hooajalisest olemusest.

2.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa muutmiseks, et viia sisse muudatused IMO suunistes.

__________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.6.2009, lk 1).“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3)  artikkel 10 jäetakse välja.

133.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ(197)

Selleks et määrata kindlaks kohaldatavate eeskirjade teatavate rikkumiste raskusaste ning kohandada määrust (EÜ) nr 1071/2009 tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse I, II ja III lisa muutmiseks ning kõnealuse määruse täiendamiseks, koostades loetelu selliste liidu eeskirjade raskete rikkumist kategooriatest, liikidest ja raskusastmetest, mis lisaks IV lisas esitatud rikkumistele võivad viia hea maine kaotamiseni. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Mitu määruse (EÜ) nr 1071/2009 kohast komisjoni volitust, millega võimaldatakse edasilükkamismeetmete vastuvõtmist, ei ole enam vajalikud.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 järgmiselt:

1)  artikli 6 lõike 2 punkti b esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega koostatakse loetelu selliste liidu eeskirjade raskete rikkumist kategooriatest, liikidest ja raskusastmetest, mis lisaks IV lisas esitatud rikkumistele võivad viia hea maine kaotamiseni. Liikmesriigid võtavad nimetatud rikkumisi käsitlevat teavet, sealhulgas teistelt liikmesriikidelt saadud teavet arvesse artikli 12 lõike 1 kohaste kontrollidega seotud prioriteetide seadmisel.“; [ME 329]

2)  artikli 8 lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I, II ja III lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

3)  artikli 11 lõikes 4 jäetakse välja kolmas lõik;

4)  artikli 12 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

5)  artikli 16 lõige 7 jäetakse välja;

6)  lisatakse järgmine artikkel 24a:

„Artikkel 24a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 2 ning artikli 8 lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 330]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2 ning artikli 8 lõikes 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 2 ja artikli 8 lõike 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 25 lõige 3 jäetakse välja.

134.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta(198)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 1072/2009 tehnika arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse I, II ja III lisa muutmiseks ning kõnealuse määruse muutmiseks seoses ühenduse litsentsi kehtivusajaga.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1072/2009 järgmiselt:

1)  artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, et kohandada ühenduse litsentsi kehtivusaega tehnika arenguga, eelkõige määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikliga 16 sätestatud riiklike elektrooniliste vedajate registriga.“;

b)  lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 14 a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

2)  artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga.“;

3)  V peatüki pealkirja järele lisatakse järgmine artikkel 14a:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 331]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 5 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõigete 2 ja 4 ning artikli 5 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikkel 15 jäetakse välja.

135.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006(199)

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 1073/2009 tehnika arenguga ja kehtestada selle nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud tehnilised meetmed, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse I ja II lisa ning kõnealust määrust täiendada, kehtestades:

–  juhuvedajate nimede ning teel olevate ümberistumiskohtade teatamise korra;

–  oma kulul toimuvate vedude sertifikaatide vormi;

–  liinivedusid hõlmavate lubade vormi;

–  liiniveo loa taotluse vormi;

–  juhuvedude sõidulehe vormi, sõidulehtede raamatu vormi ning nende kasutamise korra;

–  tabeli vormi, mida kasutatakse statistika edastamiseks lubade arvu kohta, mis on välja antud liinivedudena osutatava kabotaaži kohta vedajale, kes ei ole vastuvõtva liikmesriigi resident ja teeb vedusid rahvusvahelise liiniveo käigus.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 järgmiselt:

1)  artikli 4 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga.“;

2)  artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 3 viies lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, mis hõlmavad selliste vedajate nimede ning teel olevate ümberistumiskohtade teatamist asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.“ [ME 332]

b)  lõike 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sertifikaatide vormi kohta vorm.“; [ME 333]

3)  artikli 6 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lubade vormi kohta vorm.“; [ME 334]

4)  artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse taotluste vormi kohta vorm.“; [ME 335]

5)  artikli 12 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sõidulehe vormi vorm ja sõidulehtede raamatu vormi vorm ning nende kasutamise korra kohta kord.“; [ME 336]

6)  lisatakse järgmine artikkel 25a:

„Artikkel 25a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 3 ja 5, artikli 6 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 12 lõikes 5 ning artikli 28 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 337]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 3 ja 5, artikli 6 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 12 lõikes 5 ning artikli 28 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõigete 3 ja 5, artikli 6 lõike 4, artikli 7 lõike 2, artikli 12 lõike 5 ning artikli 28 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikkel 26 jäetakse välja;

8)  artikli 28 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 2 osutatud statistiliste andmete esitamiseks kasutatava tabeli vormi kohta vorm.“ [ME 338]

XII.  Tervis ja toiduohutus

136.  Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/108/EMÜ kiirkülmutatud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(200)

Direktiivi 89/108/EMÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust direktiivi puhtusekriteeriumidega, millele külmutusvahendid peavad vastama, kiirkülmutatud toiduainete proovivõtumenetlustega ning nende temperatuuri järelevalve ning transpordi-, ladustamis- ja säilitusvahendite temperatuuri järelevalve menetlustega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 89/108/EMÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks puhtusekriteeriumid, millele need külmutusvahendid peavad vastama.“; [ME 339]

2)  artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kiirkülmutatud toiduainete proovivõtumenetlused ning nende temperatuuri järelevalve ning transpordi-, ladustamis- ja säilitusvahendite temperatuuri järelevalve menetlused.“; [ME 340]

3)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 4 ja artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse määramata ajaks komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 341]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 4 ja artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 ja artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artiklis 12 jäetakse välja.

137.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(201)

Direktiivi 1999/2/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealust direktiivi määral, mis on vajalik rahva tervise kaitseks, ning et täiendada kõnealust direktiivi seoses eranditega toiduainete maksimaalsest kiirgusdoosist ja kiiritusrajatistele esitatavate täiendavate nõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 342]

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/2/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lubatakse et lubada erandeid lõikest 1, võttes arvesse kättesaadavaid teaduslikult põhjendatud teadmisi ja asjaomaseid rahvusvahelisi standardeid.“; [ME 343]

2)  artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Heakskiit antakse üksnes siis, kui kiiritusrajatis:

–  vastab FAO/WHO Codex Alimentarius'e ühiskomisjoni soovitatud rahvusvahelise tegevusjuhise nõuetele toitu töötlevate kiiritusrajatiste tegevuse kohta (viide FAO/WHO/CAC, XV kd, väljaanne 1) ning muudele täiendavatele nõuetele, mida komisjon võib vastu võtta;

–  määrab isiku, kes vastutab menetluse kasutamise seisukohalt vajalike nõuete järgmise eest.

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad käesoleva artikli esimese lõigu esimeses taandes osutatud täiendavate nõuete kohta, võttes arvesse kasutatud töötlemise tõhusust ja ohtust käsitlevaid nõudeid ning toiduainete töötlemise häid hügieenitavasid käsitlevaid nõudeid.“; [ME 344]

3)  lisatakse järgmised artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2 ning artikli 14 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 345]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2 ning artikli 14 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõike 2, artikli 7 lõike 2 ning artikli 14 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 11b

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 11a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artiklist 12 jäetakse välja lõiked 3, 4 ja 5;

5)  artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi muutmiseks määral, mis on vajalik rahva tervise kaitseks, kusjuures muudatused peavad piirduma keeldude ja piirangutega võrreldes varasema õigusliku olukorraga.

Inimeste tervisega seotud tungiva kiireloomulisuse korral kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11b sätestatud menetlust.”

138.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite kohta(202) (203)

Määruse (EÜ) nr 141/2000 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust „sarnase ravimi“ ja „kliinilise paremuse“ määratlustega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 141/2000 järgmiselt:

1)  artikli 8 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, võttes vastu „sarnase ravimi“ ja „kliinilise paremuse“ määratlused.“;

2)  artikli 10a lõige 3 jäetakse välja.

3)  lisatakse järgmine artikkel 10b:

„Artikkel 10b

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 4 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

139.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(204) (205)

Direktiivi 2001/18/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid ja täiendatakse kõnealust direktiivi:

–  erandi kohaldamise kriteeriumide ja teabenõuetega teatavat tüüpi GMOde turuleviimise taotluste kohta;

–  alammääradega, millest väiksemate väärtuste puhul ei tule GMOdena märgistada tooteid, mille puhul ei saa välistada kasutusloaga GMOde juhuslikke või tehniliselt vältimatuid jälgi;

–  tasemest 0,9 % madalama lävega, millest väiksemate väärtuste korral ei kohaldata direktiivis sätestatud nõudeid otseselt töötlemiseks ette nähtud toodetes sisalduvate GMOde jälgede suhtes;

–  konkreetsete märgistamisnõuetega selliste GMOde jaoks, mida ei viida turule käesoleva direktiivi tähenduses.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil pärast asjaomase teaduskomiteega nõupidamist õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 nimetatud kriteeriumid ja teabenõuded ning kõik toimiku kokkuvõttega seotud asjakohased nõuded. Kriteeriumid ja teabenõuded on sellised, mis tagavad inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge taseme ning põhinevad ohutusealastel teaduslikel tõenditel ning kogemustel, mis on saadud võrreldavate GMOde keskkonda viimisel.“;

b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Enne lõike 2 kohaste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist teeb komisjon ettepaneku üldsusele kättesaadavaks. Üldsus võib esitada komisjonile märkusi 60 päeva jooksul. Komisjon edastab talle esitatud märkused koos analüüsiga artikli 29a lõikes 4 osutatud ekspertidele.“;

2)  artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on kooskõlas artikliga 29a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestada toodetele, mille puhul ei saa välistada kasutusloaga GMOde juhuslikke või tehniliselt vältimatuid jälgi, alammäärad, millest väiksemate väärtuste puhul ei märgistata kõnealuseid tooteid käesoleva artikli lõike 1 kohaselt. Lävitasemed määratakse sõltuvalt asjaomasest tootest.“;

b)  lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva lõike esimeses lõigus nimetatud lävitasemete kindlaksmääramise kohta.“;

3)  artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse IV lisa, määrates kindlaks lõikes 1 osutatud konkreetsed märgistamisnõuded nii, et need ei kattuks ega põhjustaks vastuolusid kehtivate liidu õigusaktide märgistamist käsitlevate sätetega. Seejuures tuleks vajaduse korral arvesse võtta liidu õigusaktidega kooskõlas olevaid liikmesriikide märgistamist käsitlevaid sätteid.”;

4)  artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

Lisade kohandamine vastavalt tehnika arengule

Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa C ja D osa, III kuni VI lisa ja VII lisa C osa muutmiseks, et kohandada neid vastavalt tehnika arengule.“;

5)  lisatakse järgmine artikkel 29a:

„Artikkel 29a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 16 lõikes 2, artikli 21 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 2 ning artiklis 27 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 16 lõikes 2, artikli 21 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 2 ning artiklis 27 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 16 lõike 2, artikli 21 lõigete 2 ja 3, artikli 26 lõike 2 ning artikli 27 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 30 lõige 3 jäetakse välja.

140.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta(206) (207)

Direktiivi 2001/83/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

–  muudetakse kõnealust direktiivi seoses ühega tingimustest, millele homöopaatilised ravimid peavad vastama, et neid saaks sõltuvalt teaduse arengust registreerida lihtsustatud erikorras;

–  muudetakse kõnealust direktiivi seoses algmaterjalina kasutatavate toimeainete tootmiseks peetavate toimingute liikidega, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut;

–  muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi asjakohase korraga kõnealuse direktiivi kohaselt antud müügilubade tingimustes tehtavate muudatuste läbivaatamiseks;

–  täiendatakse kõnealust direktiivi, määrates kindlaks ravimite tootmise hea tava põhimõtted ja suunised.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 14 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Sõltuvalt teaduse arengust on komisjonil kooskõlas artikliga 121a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese lõigu kolmanda taande muutmiseks.“;

2)  artikli 23b lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 121a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõikes 1 osutatud korra kehtestamiseks.“;

3)  artikli 46a lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 121a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõike 1 muutmiseks, et kohandada seda vastavalt teaduse ja tehnika arengule.“;

4)  artikli 47 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 121a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 46 punktis f nimetatud ravimiste tootmise hea tava põhimõtted ja suunised.“;

5)  artikkel 120 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 120

Kooskõlas artikliga 121a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et kohandada seda vastavalt teaduse ja tehnika arengule.“;

6)  artikli 121 lõige 2a jäetakse välja;

7)  artikkel 121a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 121a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 14 lõikes 1, artiklis 22b, artiklis 23b, artiklis 46a, artiklis 47, artiklis 52b, artiklis 54a ning artiklis 120 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 14 lõikes 1, artiklis 22b, artiklis 23b, artiklis 46a, artiklis 47, artiklis 52b, artiklis 54a ning artiklis 120 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 14 lõike 1, artikli 22b, artikli 23b, artikli 46a, artikli 47, artikli 52b, artikli 54a ning artikli 120 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

8)  artiklid 121b ja 121c jäetakse välja.

141.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad(208)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse kõnealust määrust järgmiselt:

–  kiidetakse heaks kiirtestid ajakohastatakse lubatud kiirtestide loetelu;;

–  muudetakse iga-aastase seireprogrammiga hõlmatud veiste vanust;

–  kehtestatakse kriteeriumid ajakohastatakse kriteeriumite loetelu riigi epidemioloogilise olukorra parandamise tõendamiseks ja loetletakse need lisas;

–  otsustatakse lubada noormäletsejalistele kaladelt saadud valkude söötmist;

Komisjonile tuleks anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust järgmiselt:

–  kehtestatakse üksikasjalikud kriteeriumid loomasööta käsitlevatest keeldudest selliste erandite tegemiseks;

–  otsustatakse kehtestada söödas leiduvate, juhuslikust ja tehniliselt vältimatust saastumisest põhjustatud loomsete valkude ebaoluliste koguste lubatud tase;

–  tehakse otsuseid vanuse kohta;

–  kehtestatakse eeskirjad, mis näevad ette erandid seoses määratletud riskiteguriga materjali kõrvaldamise ja hävitamise nõuetega;

–  kiidetakse heaks tootmisprotsessid;

–  otsustatakse laiendada teatavaid sätteid teistele loomaliikidele;

–  otsustatakse laiendada muudele loomset päritolu toodetele;

–  muudetakse lammastel ja kitsedel BSE esinemise kontrollimise meetodit. [ME 346]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 999/2001 järgmiselt:

1)  artikli 5 lõike 3 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teises lõigus osutatud kiirtestide heakskiitmiseks. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte X lisa C peatüki punkti 4 muutmise kohta, et ajakohastada kõnealuses punktis kehtestatud lubatud kiirtestide loetelu.“; [ME 347]

2)  artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kiidetakse sel eesmärgil heaks kiirtestid. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte X lisa muutmise kohta, et kanda kõnealused testid sel eesmärgil lubatud kiirtestid loetellu.“; [ME 348]

b)  lõike 1b esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„Pärast konsulteerimist EFSAga ja teaduse arengut arvestades on komisjonil kooskõlas artikliga 23b õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse lõike 1a punkte a ja c, et kohandada neis kehtestatud vanust.

Liikmesriigi taotlusel, kes suudab tõendada riigi epidemioloogilise olukorra paranemist, võidakse selle konkreetse liikmesriigi iga-aastased seireprogrammid uuesti läbi vaadata. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et

a)  kehtestada teatavad kriteeriumid, mille alusel tuleks hinnata riigi epidemioloogilise olukorra paranemist seireprogrammide läbivaatamise eesmärgil;

b)  muuta III lisa A peatüki I osa punkti 7, et loetleda punktis a osutatud kriteeriumid millega muudetakse III lisa A peatüki I osa punkti 7, et loetleda kriteeriumid, mille alusel tuleks hinnata riigi epidemioloogilise olukorra paranemist seireprogrammide läbivaatamise eesmärgil.“; [ME 349]

3)  artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte IV lisa muutmiseks, et lubada noormäletsejalistele kaladelt saadud valkude söötmist, võttes arvesse:

a)  mäletsejalistest noorloomade toitumisvajaduste teaduslikku hindamist;

b)  käesoleva artikli lõikes 5 osutatud eeskirju, mis on vastu võetud käesoleva artikli rakendamiseks;

c)  selle erandiga seotud kontrolli puudutavate aspektide hindamist.“;

b)  lõike 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigi või kolmanda riigi taotlusel võidakse artikli 24 lõikes 2 osutatud korras võtta vastu otsus teha käesoleva lõike piirangute suhtes üksikerandeid. Iga erandi puhul arvestatakse käesoleva artikli lõikes 3 toodud sätteid. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks üksikasjalikud kriteeriumid, mida tuleb sellist erandit tehes arvestada.“; [ME 350]

c)  lõige 4a asendatakse järgmisega:

„4a. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse söödas leiduvate, juhuslikult ja tehniliselt vältimatust saastumisest põhjustatud loomsete valkude ebaoluliste koguste lubatud tase, lähtudes soodsast riskianalüüsist, milles võetakse arvesse vähemalt nakkuse ulatust ja võimalikku allikat ning saadetise lõppsihtkohta.“; [ME 351]

4)  artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Määratletud riskiteguriga materjal kõrvaldatakse ja hävitatakse kooskõlas käesoleva määruse V lisaga ja määrusega (EÜ) nr 1069/2009. Seda ei impordita liitu. V lisas osutatud määratletud riskiteguriga materjali loetelu hõlmab vähemalt üle 12 kuu vanuste veiste aju, seljaaju, silmi ja mandleid ning komisjoni poolt määratud vanuse ületanud veiste selgroogu. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse vanuse kindlaksmääramiseks, millega kõnealune vanus kindlaks määratakse. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse V lisas määratletud riskiteguriga materjali loetelu, võttes arvesse artikli 5 lõike 1 esimeses lõigus kehtestatud erinevaid riskikategooriaid ning artikli 6 lõike 1a ja lõike 1b punkti b nõudeid.“; [ME 352]

b)  lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse X lisa, et kiita heaks alternatiivne test ajakohastada selles sisalduvat BSE tapaeelseks avastamiseks ning muuta X lisas esitatud tapaeelset avastamist võimaldavate lubatud alternatiivsete testide loetelu. Käesoleva artikli lõiget 1 ei kohaldata nendelt loomadelt pärit kudede suhtes, mis on läbinud alternatiivse testi, kui testi kohaldatakse V lisas sätestatud tingimustel ning testi tulemused on negatiivsed.“; [ME 353]

c)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, mis näevad ette erandid käesoleva artikli lõigetest 1–4 seoses artikli 7 lõikes 1 sätestatud söötmise keelu tõhusa rakendamise kuupäevaga ning vajadusel kontrollitud BSE riskiga kolmandate riikide või nende piirkondade puhul seoses kuupäevaga, millest alates tuleb tõhusalt rakendada keeldu kasutada mäletsejalistelt pärit valku mäletsejaliste söödas, selleks et piirata nõudeid kõrvaldada ja hävitada määratletud riskiteguriga materjal enne nimetatud kuupäeva asjaomastes riikides või piirkondades sündinud loomadega.”; [ME 354]

5)  artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kiidetakse heaks VI lisas loetletud loomsete saaduste tootmisel kasutatavad tootmisprotsessid.“; [ME 355]

b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. V lisa punktis 5 sätestatud kriteeriume silmas pidades ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 nende mäletsejaliste puhul, kellele on tehtud artikli 8 lõikes 2 osutatud ja X lisas loetletud alternatiivne test, kui testi tulemused on osutunud negatiivseks.“;

6)  artikli 15 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse et täiendada käesolevat määrust, et laiendada laiendades lõigete 1 ja 2 sätteid teistele loomaliikidele.“; [ME 356]

7)  artikli 16 lõike 7 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse et täiendada käesolevat määrust, et laiendada laiendades lõigete 1 kuni 6 sätteid muudele loomsetele saadustele.“; [ME 357]

8)  artikli 20 lõike 2 teine lause asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks lammastel ja kitsedel BSE esinemise kontrollimise meetod.“; [ME 358]

9)  artikkel 23 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 23

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks. Muudatuste eesmärk on kohandada kõnealuste lisade sätteid muutustega epidemioloogilise olukorra arengus, kättesaadavate teaduslike teadmistega, asjaomaste rahvusvaheliste standarditega, ametliku järelevalve kättesaadavate analüütiliste meetoditega või kõnealuste sätete rakendamise kontrollide või uurimiste tulemustega ning neis võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

i)  vajaduse korral kättesaadava EFSA arvamuse kokkuvõtted;

ii)  vajadus säilitada inimeste ja loomade tervise kaitse kõrge tase liidus.“;

10)  artikkel 23a jäetakse välja;

11)  lisatakse järgmine artikkel 23b:

„Artikkel 23b

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõigetes 1 ja 1b, artikli 7 lõigetes 3, 4 ja 4a, artikli 8 lõigetes 1, 2 ja 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artikli 15 lõikes 3, artikli 16 lõikes 7, artikli 20 lõikes 2 ning artiklis 23 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumisest muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 359]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõigetes 1 ja 1b, artikli 7 lõigetes 3, 4 ja 4a, artikli 8 lõigetes 1, 2 ja 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artikli 15 lõikes 3, artikli 16 lõikes 7, artikli 20 lõikes 2 ning artiklis 23 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõike 3, artikli 6 lõigete 1 ja 1b, artikli 7 lõigete 3, 4 ja 4a, artikli 8 lõigete 1, 2 ja 5, artikli 9 lõigete 1 ja 3, artikli 15 lõike 3, artikli 16 lõike 7, artikli 20 lõike 2 ning artikli 23 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

__________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

12)  artikli 24 lõige 3 jäetakse välja.

142.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta(209) (210)

Direktiivi 2002/32/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I ja II lisa, et kohandada neid tehnika arenguga ja täiendada kõnealust direktiivi detoksifitseerimismenetlusele vastuvõetavuse kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/32/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 7 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„2. Otsus selle kohta, kas I ja II lisa tuleks muuta, tehakse viivitamatult. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuste lisade muutmiseks.

Kui see on kõnealuste muudatuste kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11a sätestatud menetlust.“;

2)  artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmise kohta, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.

Kui see on kõnealuste muudatuste kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 10b sätestatud menetlust.“;

b)  lõike 2 teine taane asendatakse järgmisega:

„Omab kooskõlas artikliga 10a õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte, et määratleda detoksifitseerimismenetlusele vastuvõetavuse kriteeriumid, mis täiendavad kriteeriume, mida kohaldatakse sellise menetlusega töödeldud loomatoiduks mõeldud toodetele.“;

3)  lisatakse järgmised artiklid 10a ja 10b:

„Artikkel 10a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 7 lõikes 2 ning artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõikes 2 ning artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 7 lõike 2 ning artikli 8 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 10b

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 10a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artiklist 11 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

143.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(211)

Direktiivi 2002/46/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I ja II lisa, et kohandada neid tehnika arenguga ja täiendada kõnealust direktiivi seoses selle II lisas loetletud ainete puhtusekriteeriumidega ning vitamiinide ja mineraalainete miinimumkogustega miinimum- ja maksimum kogustega, mis peavad toidulisandites esinema. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 360]

Direktiivi 2002/46/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused määrata kindlaks vitamiinide ja mineraalainete maksimumkogused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 361]

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/46/EÜ järgmiselt:

1)  artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse puhtusekriteeriumid II lisas loetletud ainete puhtusekriteeriumide kohta, välja arvatud juhul, kui nimetatud kriteeriume kohaldatakse vastavalt lõikele 3.“; [ME 362]

b)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud loetelusid, et kohandada neid tehnika arenguga.

Vitamiini või mineraali nimetuse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud loetelust väljajätmise tungiva kiireloomulisuse korral kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 12b sätestatud menetlust.“;

2)  artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi täiendamiseks, kehtestades

a)  käesoleva artikli lõikes 3 osutatud vitamiinide ja mineraalainete miinimumkogused; ning

b)  Komisjon kehtestab käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud vitamiinide ja mineraalainete maksimumkogused rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 363]

3)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja; asendatakse järgmisega:

„3. Et kõrvaldada lõikes 1 nimetatud raskused ja tagada rahvatervise kaitse, on komisjonil volitused võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi täiendamiseks.

Sellisel juhul võib kaitsemeetmed võtnud liikmesriik need kehtima jätta, kuni delegeeritud aktid on vastu võetud.“ [ME 364]

4)  lisatakse järgmised artiklid 12a ja 12b:

„Artikkel 12a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 5 ning, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle kohta vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõigetes 2 ja 5 ning, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõigete 2 ja 5 ning, artikli 5 lõike 4 ning artikli 12 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 365]

Artikkel 12b

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 13a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

5)  artiklist 13 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

144.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/98/EÜ, millega kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ(212)

Direktiivi 2002/98/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I–IV lisa, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga ning täiendada kõnealust direktiivi teatavate tehniliste nõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Direktiivi 2002/98/EÜ artikli 29 teise lõigu punkti i rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et kehtestada raskest kõrvaltoimest ja tõsistest kõrvalekalletest teatamise kord ning teate vorm. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 366]

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/98/EÜ järgmiselt:

1)  IX peatüki pealkirja järele lisatakse järgmised artiklid 27a ja 27b:

„Artikkel 27a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 29 esimeses ja kolmandas lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse määramata ajaks komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 367]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 29 esimeses ja kolmandas lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 29 esimese ja kolmanda lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 27b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 28a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

2)  artiklist 28 jäetakse välja lõiked 3 ja 4;

3)  artiklit 29 muudetakse järgmiselt:

a)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse et muuta I–IV lisas sätestatud tehnilisi nõudeid, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.

Kui III ja IV lisas sätestatud tehniliste nõuete tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 27b sätestatud menetlust.“; [ME 368]

b)  teise lõigu punkt i jäetakse välja; [ME 369]

c)  kolmas ja neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat direktiivi seoses teises lõigus osutatud tehniliste nõuetega.

Kui teise lõigu punktides b, c, d, e, f ja g osutatud tehniliste nõuete tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 27b sätestatud menetlust.“;

d)  lisatakse viies lõik:

„Komisjon kehtestab raskest kõrvaltoimest ja tõsistest kõrvalekalletest teatamise korra ja teate vormi rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud menetlusega.“ [ME 370]

145.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused(213) (214)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealust määrust seoses teaduskomisjonide arvu ja nimetustega ning täiendatakse kõnealust määrust menetlusega, mida amet rakendab talle esitatud teaduslike arvamuste taotluste suhtes; kriteeriumitega, mille kohaselt lülitatakse asutus liikmesriikide määratud pädevate asutuste nimekirja, ning kooskõlastatud kvaliteedinõuete ja igasugust rahalist toetust hõlmavate finantseeskirjade kehtestamise korraga.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 järgmiselt:

1)  artikli 28 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 57a on komisjonil ameti taotluse korral õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse esimest lõiku seoses teaduskomisjonide arvu ja nimetustega, et kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga.“;

2)  artikli 29 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Komisjon võtab käesoleva artikli kohaldamiseks pärast ametiga konsulteerimist vastu järgmised õigusaktid:

a)  delegeeritud õigusaktid kooskõlas artikliga 57a menetluse kohta, mida amet rakendab talle esitatud teaduslike arvamuste taotluste suhtes;

b)  rakendusaktid, milles sätestatakse suunised teadusliku hinnangu andmiseks ainetele, toodetele või protsessidele, millele ühenduse õigusaktide kohaselt tuleb anda eelluba või mis tuleb kanda positiivsesse nimekirja, eelkõige juhul, kui ühenduse õigusaktid näevad ette, et taotleja peab sellel eesmärgil esitama dokumendid, või annavad vastava loa. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

3)  artikli 36 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 57a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks kriteeriumid, mille kohaselt lülitatakse asutus liikmesriikide määratud pädevate asutuste nimekirja, ning kooskõlastatud kvaliteedinõuete ja igasugust rahalist toetust hõlmavate finantseeskirjade kehtestamise kord.“;

4)  V peatüki 1. jao pealkiri asendatakse järgmisega:

„1. JAGU

VOLITUSTE DELEGEERIMINE, RAKENDAMINE JA KOKKULEPPEMENETLUSED“;

5)  1. jao pealkirja järele lisatakse järgmine artikkel 57a:

„Artikkel 57a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 28 lõikes 4, artikli 29 lõikes 6 ning artikli 36 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 28 lõikes 4, artikli 29 lõikes 6 ja artikli 36 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 28 lõike 4, artikli 29 lõike 6 ning artikli 36 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 58 lõige 3 jäetakse välja.

146.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/99/EÜ zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ(215)

Direktiivi 2003/99/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa, et ajakohastada kõnealuses lisas esitatud zoonooside või zoonootilise toimega mõjurite loetelu, muuta kõnealuse direktiivi II, III ja IV lisa ning täiendada kõnealust direktiivi kooskõlastatud seireprogrammidega ühe või mitme zoonoosi või zoonootilise toimega mõjuri kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/99/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmise kohta, et ajakohastada zoonooside või zoonootilise toimega mõjurite loetelu, võttes eriti arvesse järgmisi kriteeriume:

a)  nende esinemine looma- ja inimpopulatsioonis, söödas ja toidus;

b)  kui raske on nende mõju inimestele;

c)  nende majanduslikud tagajärjed loomade ja inimeste tervishoiule ning sööda- ja toidukäitlejatele;

d)  epidemioloogilised arengud looma- ja inimpopulatsioonides, söödas ja toidus.

Kui see on inimeste tervise kaitsmise tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 11b sätestatud menetlust.“;

2)  artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kui rutiinkontrolli käigus vastavalt artiklile 4 kogutud andmed ei ole piisavad, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega seatakse käesoleva direktiivi täiendamiseks, seades sisse kooskõlastatud seireprogrammid ühe või mitme zoonoosi ja/või zoonootilise toimega mõjuri kohta. Kõnealuseid delegeeritud õigusakte võetakse vastu eelkõige erivajaduste tuvastamisel või kui on vaja hinnata riske või luua zoonooside ja zoonootilise toimega mõjuritega seotud lähteväärtused liikmesriikide või liidu tasandil.“; [ME 371]

2a)  artikli 11 pealkiri asendatakse järgmisega

„Lisade muutmine ja rakendusmeetmed“ [ME 372]

3)  artikli 11 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse II, III ja IV lisa, võttes eriti arvesse järgmisi kriteeriume:

a)  zoonooside, zoonootilise toimega mõjurite, samuti mikroobivastaste ravimite suhtes resistentsuse esinemine looma- ja inimpopulatsioonis, söödas, toidus ja keskkonnas,

b)  uute järelevalve ja aruandluse vahendite kättesaadavus,

c)  arengute hindamiseks nõutavad vajadused riigi, Euroopa või üleilmsel tasandil.“;

3a)  artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„Lisaks võib rakendusmeetmeid vastu võtta artikli 12 lõikes 2 osutatud komiteemenetlusega.“; [ME 373]

4)  lisatakse järgmised artiklid 11a ja 11b:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 5 lõikes 1 ning artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 374]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 4, artikli 5 lõikes 1 ning artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 4, artikli 5 lõike 1 ning artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 11b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 11a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikli 12 lõiked 3 ja 4 jäetakse välja.

147.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta(216)

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisa, et kohandada seda tehnika arenguga ja täiendada kõnealust määrust, määrates kindlaks missugune toit ja sööt kuulub kõnealuse määruse eri osade kohaldamisalasse, kehtestades GMOde sisaldusele toidus ja söödas sobivad madalamad piirmäärad, millest väiksemate väärtuste puhul ei kohaldata teatavatel tingimustel märgistusnõudeid, kehtestades meetmed, mis on vajalikud käitlejatele pädevate asutute nõuete või märgistusnõuete täitmiseks, ning kehtestades lõpptarbijale toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet käsitlevad erieeskirjad. [ME 375]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses meetmetega, mis on vajalikud käitlejatele pädevate asutute nõuete või märgistusnõuete täitmiseks ning eeskirjadega, mis lihtsustavad teatavate sätete ühetaolist kohaldamist. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 376]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjon võib otsustada rakendusaktidega, kas teatavat liiki toit kuulub Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva jao reguleerimisalasse. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega määruse täiendamiseks, määrates kindlaks, kas teatavat liiki toit kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse.“; [ME 377]

2)  artikli 12 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades madalamad piirmäärad, eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele toitudele, või millega võetakse võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.“; [ME 378]

3)  artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Delegeerimis- ja rakendamisvolitused

1.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades:

a)  käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 3;

b)  käitlejatele artiklis 13 sätestatud märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed; ning

c)  lõpptarbijale toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet käsitlevad erieeskirjad. Et võtta arvesse toitlustuskäitlejate eriolukorda, võib selliste eeskirjadega sätestada artikli 13 lõike 1 punktis e sätestatud nõuete kohandamise.

2.  Komisjon võib rakendusaktidega võtta vastu järgmised meetmed: üksikasjalikke eeskirju, et lihtsustada artikli 13 ühetaolist kohaldamist.

a)  käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 3;

b)  käitlejatele artiklis 13 sätestatud märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed;

c)  üksikasjalikud eeskirjad artikli 13 ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. “; [ME 379]

4)  artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjon võib otsustada rakendusaktidega, kas teatavat liiki sööt kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, määrates kindlaks, kas teatavat liiki sööt kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse.“; [ME 380]

5)  artikli 24 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse madalamad piirmäärad, eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele söötadele, või võetakse arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.“; [ME 381]

6)  artikkel 26 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 26

Delegeeritud volitused ja rakendamisvolitused

1.  Komisjon võib rakendusaktidega Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta vastu järgmised meetmed delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades:

a)  käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 24 lõikes 3;

b)  käitlejatele märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed, mis on sätestatud artiklis 25;.

c)  üksikasjalikud eeskirjad artikli 25 ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks.

2.  Komisjon võib võtta rakendusaktidega vastu üksikasjalikke eeskirju, et lihtsustada artikli 25 ühetaolist kohaldamist. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega.“ [ME 382]

7)  artikli 32 kuues lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmise kohta, et kohandada seda tehnika arenguga.“;

8)  lisatakse järgmine artikkel 34a:

„Artikkel 34a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 1a, artikli 15 lõikes 2, artikli 24 lõikes 4 ning, artikli 26 lõikes 1 ja artikli 32 kuuendas lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 1a, artikli 15 lõikes 2, artikli 24 lõikes 4, artikli 26 lõikes 1 ning artikli 32 kuuendas lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 2, artikli 12 lõike 4, artikli 14 lõike 1a, artikli 15 lõike 2, artikli 24 lõike 4, artikli 26 lõike 1 ning artikli 32 kuuenda lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 383]

____________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

9)  artikli 35 lõige 3 jäetakse välja;

10)  artikli 47 lõige 3 jäetakse välja.

148.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ(217) (218)

Määruse (EÜ) nr 1830/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust GMOde kordumatute tunnuste väljatöötamise ja määramise süsteemi kehtestamisega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1830/2003 järgmiselt:

1)  artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Kordumatud tunnused

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse GMOde kordumatute tunnuste väljatöötamise ja määramise süsteem ja kohandatakse seda, võttes arvesse arengusuundumusi rahvusvahelistel foorumitel.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 9a:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_________________________

* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“;

3)  artikli 10 lõige 2 jäetakse välja;

4)  artikli 13 lõike 2 esimene lõik jäetakse välja.

149.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta(219) (220)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I, II, III ja IV lisa, et kohandada neid tehnika arenguga ja täiendada kõnealust määrust eeskirjadega, mis võimaldavad lihtsustatud sätteid loa andmisel söödalisanditele, mida on lubatud kasutada toidus. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1831/2003 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte IV lisa muutmise kohta, et kohandada selles sätestatud üldtingimusi teaduse ja tehnoloogia arenguga.“;

2)  artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmise kohta, et kohandada teaduse ja tehnoloogia arengust tulenevalt söödalisandite kategooriaid ja funktsionaalrühmi.“;

3)  artikli 7 lõike 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, mis võimaldavad lihtsustatud sätteid loa andmisel söödalisanditele, mida on lubatud kasutada toidus.“;

4)  artikli 16 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmise kohta, et võtta arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.“;

5)  artikli 21 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa muutmise kohta.“;

6)  lisatakse järgmine artikkel 21a:

„Artikkel 21a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 3, artikli 7 lõikes 5, artikli 16 lõikes 6 ning artiklis 21 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 3, artikli 7 lõikes 5, artikli 16 lõikes 6 ning artiklis 21 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 5, artikli 6 lõike 3, artikli 7 lõike 5, artikli 16 lõike 6 ning artikli 21 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 22 lõige 3 jäetakse välja.

150.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2065/2003 toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta(221) (222)

Määruse (EÜ) nr 2065/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid pärast ametilt teadusliku ja/või tehnilise abi saamise taotlemist ning täiendatakse kõnealust määrust kinnitatud analüüsimeetodite kvaliteedinõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2065/2003 järgmiselt:

1)  artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa punktis 4 osutatud kinnitatud analüüsimeetodite kvaliteedinõuete kohta, mis hõlmavad ka mõõdetavaid aineid. Kõnealustes delegeeritud õigusaktides võetakse arvesse kättesaadavaid teaduslikke tõendeid.“;

2)  artikli 18 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmise kohta pärast ametilt teadusliku ja/või tehnilise abi saamise taotlemist.“;

3)  lisatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 17 lõikes 3 ning artikli 18 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 17 lõikes 3 ning artikli 18 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 17 lõike 3 ning artikli 18 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_____________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

4)  artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

151.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta(223)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I, II ja III lisa ning täiendatakse kõnealust määrust seoses liidu eesmärgiga vähendada zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissagedust, konkreetsete kontrollimeetoditega, konkreetsete eeskirjadega importi kolmandatest riikidest käsitlevate kriteeriumide kohta, liidu tugilaborite ülesannete ja kohustustega, kontrollimeetodite heakskiitmisega ning siseriiklike tugilaborite teatavate ülesannete ja kohustustega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 384]

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses kontrollimeetodite heakskiitmisega. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 385]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 järgmiselt:

1)  artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses liidu eesmärkidega I lisa 1. tulbas loetletud zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissageduse vähendamisel I lisa 2. tulbas loetletud loomapopulatsioonides, võttes arvesse eelkõige järgmisi asjaolusid: [ME 386]

a)  olemasolevate siseriiklike meetmete rakendamisel saadud kogemused; ja

b)  olemasolevate liidu nõuete alusel komisjonile või Euroopa Toiduohutusametile edastatud teave, eriti direktiivis 2003/99/EÜ ning eriti selle artiklis 5 sätestatud teabe raames.“;

b)  lõike 6 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmise kohta punktis b loetletud eesmärkidel, olles arvesse võtnud eeskätt punktis c loetletud tingimusi.“;

c)  lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmise kohta, et lisada kriteeriume selle kindlaksmääramiseks, missugused salmonella serotüübid on terviseohutuse seisukohalt olulised.“;

2)  artikli 5 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisa muutmise kohta, et kohandada selles sätestatud nõudeid ja minimaalseid proovide võtmise eeskirju, olles arvesse võtnud artikli 4 lõike 6 punktis c loetletud kriteeriume.“;

3)  artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses järgmisega: [ME 387]

a)  konkreetsete kontrollimeetodite rakendamine zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissageduse vähendamiseks loomade esmatootmisetapis ja teistes toiduahela etappides;

b)  eeskirjad, mis võidakse vastu võtta punktis a viidatud meetodite kasutamise tingimuste suhtes;

c)  üksikasjalikud eeskirjad, mis võidakse vastu võtta vajalike dokumentide ja menetluste, samuti punktis a viidatud meetodite miinimumnõuete kohta; ja

d)  teatavad konkreetsed kontrollimeetodid, mida ei kasutata kontrolliprogrammide osana.“;

4)  artikli 9 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Ilma et see piiraks artikli 5 lõiget 6, on komisjonil kooskõlas artikliga 13a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse eeskirjad artikli 5 lõikes 5 ja käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kriteeriumide kehtestamisele liikmesriikide poolt.“; [ME 388]

5)  artikli 10 lõike 5 teine ja kolmas lause asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib loa tühistada sama korra alusel ning. komisjonil on, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 6 kohaldamist, kooskõlas artikliga 13a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse konkreetsed eeskirjad selliste kriteeriumide kohta.“; [ME 389]

6)  artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles millega sätestatakse liidu tugilaborite ülesanded ja kohustused, eriti arvesse võttes nende tegevuse koordineerimist siseriiklike tugilaboritega.“; [ME 390]

b)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles millega sätestatakse siseriiklike tugilaborite teatavad ülesanded ja kohustused, eriti võttes arvesse nende ja liikmesriikides artikli 12 lõike 1 punkti a alusel määratud asjaomaste laborite tegevuse koordineerimist.“; [ME 391]

7)  artikli 12 lõike 3 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„3. Komisjon võib rakendusaktidega heaks kiita muid lõikes 3 Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kiidetakse heaks muud kontrollimeetodid kui need, millele on osutatud kontrollimeetodeid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega käesoleva lõike esimeses ja teises lõigus.“; [ME 392]

7a)  artikli 13 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Delegeerimis- ja rakendamisvolitused“ [ME 393]

8)  artikli 13 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse asjaomaste terviseohutuse sertifikaatide elemente.“; [ME 394]

8a)  artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Lisaks võib rakendusmeetmeid vastu võtta artikli 14 lõikes 2 osutatud komiteemenetlusega. [ME 395]

9)  lisatakse järgmine artikkel 13a:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4, artikli 12 lõike 3 kolmandas lõigus ning artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumisest muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4, artikli 12 lõike 3 kolmandas lõigus ning artiklis 13 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõigete 1, 6 ja 7, artikli 5 lõike 6, artikli 8 lõike 1, artikli 9 lõike 4, artikli 10 lõike 5, artikli 11 lõigete 2 ja 4, artikli 12 lõike 3 kolmanda lõigu ning artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 396]

___________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

9)  artikli 14 lõige 3 jäetakse välja.

152.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/23/EÜ inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, säilitamise, ladustamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta(224)

Direktiivi 2004/23/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust direktiivi kudede ja rakkude ning nendega kokku puutuvate ja nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate toodete ja materjalide jälgitavusnõuetega, kehtestatakse jälgitavuse tagamise kord ning imporditud kudede ja rakkude samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise kord ning täiendatakse kõnealust direktiivi teatavate tehniliste nõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 397]

Direktiivi 2004/23/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et kehtestada jälgitavuse tagamise kord ning imporditud kudede ja rakkude samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise kord. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 398]

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/23/EÜ järgmiselt:

1)  artikli 8 lõiked 5 ja 6 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse kudede ja rakkude ning nendega kokku puutuvate ja nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate toodete ja materjalide jälgitavusnõuded ning kehtestatakse liidu tasandil jälgitavuse tagamise kord. [ME 399]

6.  Komisjon kehtestab liidu tasandil jälgitavuse tagamise korra rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 29 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 400]

2)  artikli 9 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Komisjon kehtestab lõike 1 kohase samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise korra rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 29 lõikes 2 osutatud menetlusega. Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõike 1 kohane samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise kord.“; [ME 401]

3)  artikli 28 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte esimese lõigu punktides a kuni i osutatud tehniliste nõuete kohta. [ME 402]

Kui esimese lõigu punktides d ja e osutatud tehniliste nõuete tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 28b sätestatud menetlust.“;

4)  lisatakse järgmised artiklid 28a ja 28b:

„Artikkel 28a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 4 ning artikli 28 teises lõigus osutatud volituste delegeerimine õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse määramata ajaks komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 4 ning artikli 28 teises lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 8 lõike 5, artikli 9 lõikes 4 ning artikli 28 teise lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 403]

Artikkel 28b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 28a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artiklist 29 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

153.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta(225)

Määruse (EÜ) nr 852/2004 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I ja II lisa ja täiendatakse kõnealust määrust hügieeni erimeetmetega, toiduettevõtete tunnustamise nõuetega, erisätetega määruse nõuete kohaldamiseks konkreetsete toiduainete suhtes, et käsitleda konkreetseid riske või esilekerkivaid ohtusid seoses rahvatervisega, samuti erandite lubamiseks kõnealuse määruse lisadest. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 852/2004 järgmiselt:

1)  artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse lõikes 3 osutatud hügieeni erimeetmete vastuvõtmiseks erimeetmed, eelkõige seoses järgmisega: [ME 404]

a)  mikrobioloogiliste kriteeriumide ning nendega seotud proovivõtmise ja analüüsi meetodite kindlaksmääramine;

b)  temperatuuri kontrollimise erinõuete kehtestamine ja külmaahela pidevuse tagamine ja

c)  konkreetsete mikrobioloogiliste eesmärkide seadmine.“;

2)  artikli 6 lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) kooskõlas artikliga 13a komisjoni poolt vastu võetud delegeeritud õigusakti alusel, mis täiendab käesolevat määrust.“ [ME 405]

3)  artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte erisätete kohta, millega määratakse kindlaks erisätted käesoleva määruse nõuete kohaldamiseks konkreetsete toiduainete suhtes, et käsitleda konkreetseid riske või esilekerkivaid ohtusid seoses rahvatervisega.“; [ME 406]

4)  artikli 13 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmise kohta. Muudatuste eesmärk on asjakohaseid riskitegureid arvesse võttes tagada ja hõlbustada määruse eesmärkide saavutamist, tuginedes järgmistele alustele:

a)  toidukäitlejate ja/või pädevate asutuste kogemused, eelkõige HACCP-põhiste süsteemide rakendamisel saadud kogemused ning artiklist 5 lähtuvad HACCAP põhimõtetel põhinevad menetlused;

b)  komisjoni kogemused, eelkõige tema auditite tulemused;

c)  tehnoloogia areng ja selle praktilised tagajärjed ning tarbija ootused toidu koostise suhtes;

d)  uus teadusnõustamine, eriti uued riskihindamised;

e)  toiduainete mikrobioloogilised ja temperatuurinõuded.

Esimeses lõigus nimetatud muudatused hõlmavad:

a)  hügieenisätteid esmatootmise ja sellega seotud toimingute kohta;

b)  nõudeid toidukäitlemishoonetele ja seadmetele;

c)  toiduainete suhtes kohaldatavaid sätteid, sealhulgas transporti, pakendamist ja pakkimist;

d)  toiduainete kuumtöötlemist;

e)  toidujäätmete käsitsemist;

f)  veevarustuse nõudeid;

g)  toidu käsitsemise alas töötavate inimeste hügieeni ja väljaõpet.

2.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid I ja II lisast, eelkõige selleks, et hõlbustada väikeettevõtjatel artikli 5 rakendamist, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse järgmiste eesmärkide saavutamist:.

a)  artikli 5 rakendamise hõlbustamine väikeettevõtjate suhtes;

b)  ettevõtete suhtes, kes toodavad, käsitsevad või töötlevad toorainet, mis on mõeldud ohtust tagava töötlemise läbinud kõrgrafineeritud toiduainete tootmiseks.“; [ME 407]

6)  lisatakse järgmine artikkel 13a:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 4, artikli 6 lõike 3 punkti c, artikli 12 ning artikli 13 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 408]

_____________________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikli 14 lõige 3 jäetakse välja.

154.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid(226) (227)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse II ja III lisa ning täiendatakse kõnealust määrust seoses muu aine kui joogivee kasutamisega loomset päritolu toodete pinnalt pinnasaaste eemaldamiseks, teatavate loomset päritolu toiduainete Rootsi või Soome turule viimisega seotud eritagatiste muutmisega ning erandite lubamisega määruse (EÜ) nr 853/2004 II ja III lisast. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 853/2004 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Toidukäitlejad ei kasuta loomset päritolu toodete pinnalt pinnasaaste eemaldamiseks mingit muud ainet peale joogivee või kui määrusega (EÜ) nr 852/2004 või käesoleva määrusega seda lubatakse, siis puhta vee, välja arvatud kui aine kasutamise on heaks kiitnud komisjon. Sel eesmärgil on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte. Toidukäitlejad järgivad samuti mis tahes kasutustingimusi, mis võidakse sama korra alusel kehtestada. Heakskiidetud aine kasutamine ei mõjuta toidukäitleja kohustust järgida käesoleva määruse nõudeid.“;

2)  artikli 8 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, [millega muudetakse lõikeid 1 ja 2, et ajakohastada kõnealustes lõigetes sätestatud nõudeid,] võttes arvesse muudatusi liikmesriikide kontrolliprogrammides või mikrobioloogiliste kriteeriumide kehtestamist kooskõlas määrusega (EÜ) nr 852/2004.“;

3)  artikkel 9 jäetakse välja;

4)  artikli 10 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II ja III lisa muutmise kohta. Muudatuste eesmärk on asjakohaseid riskitegureid arvesse võttes tagada ja hõlbustada määruse eesmärkide saavutamist, tuginedes järgmistele alustele:

a)  toidukäitlejate ja/või pädevate asutuste kogemused, eelkõige HACCP-l põhinevate süsteemide rakendamisest saadud kogemused vastavalt artiklile 5;

b)  komisjoni kogemused, eelkõige tema auditite tulemused;

c)  tehnoloogilised arengud ja nende praktilised tagajärjed ning tarbijate ootused toidu koostise suhtes;

d)  teaduslikud nõuanded, eelkõige uued hinnangud riskidele;

e)  toiduainete mikrobioloogilised ja temperatuurinõuded;

f)  muutused tarbimisharjumustes.

Esimeses lõigus nimetatud muudatused hõlmavad:

a)  loomset päritolu toodete identifitseerimismärgile esitatavaid nõudeid;

b)  HACCP-põhiste toimingute eesmärke;

c)  nõudeid teabele toiduahela kohta;

d)  hügieeni erinõudeid hoonetele, sealhulgas transpordivahenditele, kus toodetakse, käsitsetakse, töödeldakse, ladustatakse või jaotatakse loomset päritolu tooteid;

e)  hügieeni erinõudeid tegevusele, mis hõlmab loomset päritolu toodete tootmist, käsitsemist, töötlemist, ladustamist, transporti või jaotamist;

f)  reegleid veel sooja liha transportimiseks;

g)  hügieenistandardeid või -kontrolle, kui nende vajadus rahvatervise kaitseks on teaduslikult tõendatud;

h)  III lisa VII jao IX peatüki laiendamist elusatele kahepoolmelistele molluskitele, välja arvatud perekonda Pectinidae kuuluvatele kammkarpidele;

i)  kriteeriume otsustamaks, millisel juhul epidemioloogilised andmed osutavad, et kalastuspiirkonnaga ei seondu terviseohte parasiitide näol ja sellest tulenevalt otsustamaks, millisel juhul võib pädev asutus lubada toidukäitlejail mitte külmutada kalandustooteid kooskõlas III lisa VIII jao III peatüki D osaga;

j)  täiendavaid hügieenistandardeid elusate kahepoolmeliste molluskite puhul koostöös liidu asjakohase referentlaboratooriumiga, sealhulgas:

i)  teiste mereliste biotoksiinide piirväärtused ja analüüsimeetodid;

ii)  viiruste testimise kord ja viroloogilised standardid

ja

iii)  proovivõtuplaanid ja -meetodid ning analüütilised hälbed, mida rakendatakse hügieenistandardite järgimise kontrollimiseks;

2.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid II ja III lisast, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse järgmiste eesmärkide saavutamist:

a)  hõlbustada nende rakendamist väikeettevõtjate jaoks;

b)  võimaldada jätkuvalt kasutada traditsioonilisi meetodeid toidu tootmise, töötlemise või jaotamise mis tahes etapis;

c)  arvestada selliste toiduainetööstuste vajadustega, mis asuvad piirkondades, kus kehtivad geograafilised eripiirangud;

d)  ettevõtete suhtes, kas toodavad toorainet, mis on mõeldud kõrgrafineeritud toiduainete tootmiseks ja mis on läbinud ohtust tagava töötlemise.“;

5)  artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)  sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks artikli 9 ja artikli 10 lõike 1 üldkohaldatavust, võib komisjon kehtestada rakendusaktiga järgmisi meetmeid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.“.

b)  lõiked 1, 5, 6, 7 ja 8 jäetakse välja;

6)  lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõike 3 punktis a ning artikli 10 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõike 3 punktis a ning artikli 10 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 2, artikli 8 lõike 3 punkti a ning artikli 10 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

7)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

155.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks(228)

Määruse (EÜ) nr 854/2004 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I, II, III, IV, V ja VI lisa ning täiendatakse kõnealust määrust, lubades erandeid kõnealustest lisadest. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 854/2004 järgmiselt:

1)  artikkel 16 jäetakse välja;

2)  artikli 17 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I, II, III, IV, V ja VI lisa. Muudatuste eesmärk on asjakohaseid riskitegureid arvesse võttes tagada ja hõlbustada määruse eesmärkide saavutamist, tuginedes järgmistele alustele:

a)  toidukäitlejate ja/või pädevate asutuste kogemused, eelkõige HACCP-l põhinevate süsteemide rakendamisest saadud kogemused vastavalt artiklile 5;

b)  tehnoloogia areng ja selle praktilised tagajärjed ning tarbijate ootused toidu koostise suhtes;

i)  teaduslikud nõuanded, eriti uued hinnangud riskidele;

ii)  muutused tarbimisharjumustes.

Esimeses lõigus nimetatud muudatused hõlmavad järgmist:

a)  pädevate asutuste ülesanded;

b)  ametlike kontrollide korraldamine, eelkõige nende sagedus ja vastutuse jaotus;

c)  tapamaja personali kaasamine ametlikesse kontrollidesse;

d)  kontrollidele järgnev tegevus;

e)  erinõuded liha inspekteerimisele;

f)  konkreetsete ohtudega seotud nõuded;

g)  konkreetsed loetelusse kuulumist käsitlevad nõuded kolmandates riikides asuvatele ettevõtetele;

h)  kriteeriumid, millega määratakse kindlaks, millal ohuanalüüsi põhjal on riiklikul veterinaararstil vaja olla kohal tapamajades ja ulukiliha käitlemisettevõtetes tapaeelse ja tapajärgse kontrolli kestel;

i)  olukorrad, mil teatavad I lisa IV jaos kirjeldatud tapajärgse kontrolli menetlused ei ole vajalikud, võttes arvesse päritolupõllumajandusettevõtet, -piirkonda või -riiki ning ohuanalüüsi põhimõtteid;

j)  riiklike veterinaararstide ja nende abide katsete sisu käsitlevad eeskirjad;

k)  laborikatsete tegemise eeskirjad;

l)  III lisas nõutud kalatoodete ametlike kontrollidega seotud analüütilised piirid, kaasa arvatud parasiitide ja keskkonna saasteainete osas;

2.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid I, II, III, IV, V ja VI lisast, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, ja tingimusel, et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse järgmiste eesmärkide saavutamist, selleks, et:

i)  lihtsustada lisades kehtestatud nõuete rakendamist väikeettevõtjate jaoks;

ii)  võimaldada jätkuvalt kasutada tavapäraseid meetodeid mis tahes toiduainete tootmis-, töötlemis- või turustamisetapil;

iii)  vastata selliste toidukäitlemisettevõtete vajadustele, mis asuvad piirkondades, mille suhtes kohaldatakse geograafilisi eripiiranguid vastata selliste toidukäitlemisettevõtete vajadustele, mis asuvad piirkondades, mille suhtes kohaldatakse geograafilisi eripiiranguid.“; [ME 409]

3)  artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a)  sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks artikli 16 ja artikli 17 lõike 1 üldkohaldatavust, võib komisjon kehtestada rakendusaktidega järgmisi meetmeid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega. artikliga 18a, et kehtestada järgmisi meetmeid:“; [ME 410]

b)  lõiked 3, 4, 7, 8 ja 15 jäetakse välja;

4)  lisatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 17 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 18 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse määramata ajaks komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 17 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 18 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 17 lõigete 1 ja 2 ning artikli 18 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 411]

__________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

156.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded(229) (230)

Määruse (EÜ) nr 183/2005 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I, II ja III lisa, et kohandada neid tehnika arenguga ja täiendada kõnealust määrust, määrates kindlaks mikrobioloogilised erikriteeriumid ja eesmärgid, tunnustades söödakäitlemisettevõtteid ning lubades erandeid kõnealuse määruse I, II ja III lisast. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 183/2005 järgmiselt:

1)  artikli 5 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 30a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte punktides a ja b osutatud kriteeriumide kindlaksmääramise kohta.“;

2)  artikli 10 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3) tunnustamine on nõutav vastavalt delegeeritud määrusele, mille võtab kooskõlas artikliga 30a vastu komisjon.“;

3)  artikli 27 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 30a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I, II ja III lisa muutmise kohta.“;

4)  artikkel 28 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 28

Kooskõlas artikliga 30a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega võidakse erilistel põhjustel teha erandeid I, II ja III lisa sätetest, tingimusel et need erandid ei mõjuta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist.“;

5)  lisatakse järgmine artikkel 30a:

„Artikkel 30a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 5 lõikes 3, artikli 10 lõikes 3, artiklis 27 ning artiklis 28 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 3, artikli 10 lõikes 3, artiklis 27 ja artiklis 28 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 5 lõike 3, artikli 10 lõike 3, artikli 27 ning artikli 28 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

__________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

6)  artikli 31 lõige 3 jäetakse välja.

157.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1901/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta(231)

Määruse (EÜ) nr 1901/2006 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega kõnealuse määruse täiendamiseks

–  määratakse veelgi täpsemalt kindlaks teatavate meetmete algatamise või täitmise edasilükkamise lubamise põhjused ning

–  lisatakse sätted rahatrahvide kehtestamiseks.

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1901/2006 järgmiselt:

1)  artikli 20 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lõike 1 rakendamise käigus saadud kogemuste põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 50a õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratletakse veelgi täpsemalt edasilükkamise lubamise põhjused.“; [ME 412]

2)  artikli 49 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjon võib kehtestada trahvide või perioodiliste karistusmaksete vormis rahatrahvid käesoleva määruse või selle alusel võetud rakendusmeetmete rikkumise korral seoses määruses (EÜ) nr 726/2004 sätestatud korras lubatud ravimitega.

Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse: [ME 413]

a)  loetelu käesoleva määrusega ette nähtud kohustustest, mille rikkumist võidakse karistada rahatrahvidega;

b)  trahvide või perioodiliste karistusmaksete määramise kord, sealhulgas eeskirjad sellekohase menetluse algatamise, uurimismeetmete, kaitseõiguse, toimikule juurdepääsu õiguse, seadusjärgse esindamise ja konfidentsiaalsuse kohta;

c)  eeskirjad menetluse kestuse ja aegumistähtaegade kohta;

d)  aspektid, mida komisjon võtab arvesse trahvide või perioodiliste karistusmaksete määra kehtestamisel, samuti trahvi või karistusmaksete ülemmäär ning nende kogumise tingimused ja meetodid.

Uurimise läbiviimiseks võib komisjon teha koostööd liikmesriikide pädevate asutustega ning kasutab ameti eraldatud vahendeid.

Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsused, millega komisjon on määranud rahatrahvid. Ta võib määratud trahvi või perioodilise karistusmakse tühistada või seda vähendada või suurendada.“;

3)  1. peatüki 2. jao pealkiri asendatakse järgmisega:

„2. jagu

Delegeeritud volituste rakendamine“;

4)  1. peatüki 2. jao pealkirja järele lisatakse järgmine artikkel 50a:

„Artikkel 50a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 20 lõikes 2 ning artikli 49 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 414]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 20 lõikes 2 ning artikli 49 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 20 lõike 2 ning artikli 49 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

5)  artikkel 51 jäetakse välja.

158.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006, toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta(232)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisa, et kohandada seda tehnika arenguga, ja täiendatakse kõnealust määrust seoses järgmisega:

–  toitumisalane teave lõpptarbijale või toitlustusettevõtjatele pakkimata kujul müüdava toidu ning müügikohas ostja palvel pakitava või koheseks realiseerimiseks valmis pakitud toidu kohta;

–  erandid loa väljastamise menetlusest, mis on seotud kaubamärkide, marginimetuste või väljamõeldud nimetuste kasutamisega;

–  erandid toitainete osas, mida tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda pakkuda piisavas koguses;

–  täpsed toitainelised põhijooned, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid;

–  meetmed, mis määratlevad toidud või toidugrupid, mille puhul tuleb toitumis- või tervisealaste väidete kasutamist piirata või keelata;

–  nimekirja vastuvõtmine, mis hõlmab liidu lubatud tervisealaseid väiteid, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ja nende kasutamise tingimuste ning kõnealuse nimekirja mis tahes muudatuste või täienduste, samuti väidete loataotluste kohta tehtud lõplike otsuste vastuvõtmine. [ME 415]

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused liidu tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete nimekirja ja selle kasutamise tingimuste ning kõnealuse nimekirja mis tahes muudatuste või täienduste vastuvõtmiseks, samuti seoses lõplike otsustega väidete loataotluste kohta. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 416]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1924/2006 järgmiselt:

1)  artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Lõpptarbijale või toitlustusettevõtjatele pakkimata kujul müüdava toidu (sealhulgas värsked tooted, näiteks puu- ja köögivili või leib) ning müügikohas ostja palvel pakitava või koheseks realiseerimiseks valmis pakitud toidu suhtes ei kohaldata artiklit 7 ning artikli 10 lõike 2 punkte a ja b. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse pakkimata kujul müüdava toidu märgistusel esitatava teabe kohta. Liikmesriikide sätteid võib kohaldada kuni kõnealuste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni.“; [ME 417]

b)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Üldnimetuste puhul, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi selline iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest inimese tervisele, võib asjaomaste toidukäitlejate avalduse põhjal lubada erandeid lõikes 3 sätestatud nõuetest. Avaldus saadetakse liikmesriigi pädevale asutusele, kes edastab selle koheselt komisjonile. Komisjon võtab vastu ja avaldab toidukäitlejate vastavate avalduste esitamise eeskirja, et tagada avalduste läbipaistev käitlemine mõistliku tähtaja jooksul. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte lõikest 3 erandite tegemise kohta.“; [ME 418]

2)  artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)  teise lõigu punkt d asendatakse järgmisega:

„d) väita, viidata või anda mõista, et tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda tavaliselt pakkuda piisavas koguses toitaineid;“;

b)  lisatakse järgmine lõik:

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte erandite tegemise kohta, millega kehtestatakse erandid käesoleva artikli teise lõigu punktist d toitainete osas, mida tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda pakkuda piisavas koguses; delegeeritud õigusaktid hõlmavad erandite kohaldamise tingimusi, võttes arvesse liikmesriikides esinevaid eritingimusi.“; [ME 419]

3)  artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks 19. jaanuariks 2009 õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse täpsed toitainelised põhijooned, sealhulgas erandid, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning tingimused toitumis- või tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes arvesse toitainelisi põhijooni.“; [ME 420]

ii)  kuues lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte toitaineliste põhijoonte ja nende kasutamise tingimuste kohta, et võtta arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguid. Sel eesmärgil konsulteeritakse huvitatud osapooltega, eriti toidukäitlejate ja tarbijarühmadega.“; [ME 421]

b)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega määratletakse muud kui käesoleva artikli lõikes 3 osutatud toidud või toidugrupid, mille puhul tuleb teaduslikke tõendeid arvesse võttes toitumis- või tervisealaste väidete kasutamist piirata või keelata.“; [ME 422]

4)  artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmise kohta, vajaduse korral pärast konsulteerimist ametiga. Kui see on asjakohane, kaasab komisjon huvitatud isikud, eriti toidukäitlejad ja tarbijarühmad, et hinnata kõnesolevate väidete tähelepanemist ja nendest arusaamist.“;

5)  artikli 13 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3. Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon kooskõlas artikliga 24a hiljemalt 31. jaanuariks 2010 rakendusaktidega käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles esitatakse lõikes 1 osutatud väidetest koosneva koosnev liidu nimekirja nimekiri ning kõik vajalikud tingimused nende väidete kasutamiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega. [ME 423]

4.  Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon komisjoni enda algatusel või liikmesriigi taotlusel rakendusaktidega käesoleva määruse täiendamiseks kooskõlas artikliga 24a vastu delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse lõikes 3 osutatud nimekirja tehtavad mis tahes muudatused, mis põhinevad üldtunnustatud teaduslikel tõenditel. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 424]

6)  artikli 17 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

a)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

Komisjon teeb taotluse kohta lõpliku otsuse rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega delegeeritud õigusakte, millega tehakse taotluse kohta lõplik otsus.“; [ME 425]

b)  teise lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

„b) kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, võtab komisjon enne viieaastase perioodi möödumist rakendusaktiga on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 24a käesoleva määruse täiendamiseks vastu meetmed väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega delegeeritud õigusakte, et lubada väidet ilma kasutuspiiranguta.“; [ME 426]

7)  artikli 18 lõiget 5 muudetakse järgmiselt:

a)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

Kui amet annab negatiivse arvamuse väite lõikes 4 osutatud nimekirja lisamise kohta, teeb komisjon Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et teha taotluse kohta otsuse rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega otsus, kui amet esitab väite lõikes 4 osutatud nimekirja lisamise kohta negatiivse arvamuse.“; [ME 427]

b)  teise lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

„b) kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, võtab komisjon enne viieaastase perioodi möödumist rakendusaktiga kooskõlas artikliga 24a käesoleva määruse täiendamiseks vastu meetmed väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega delegeeritud õigusaktid, et lubada väidet ilma kasutuspiiranguta.“; [ME 428]

8)  lisatakse järgmine artikkel 24a:

„Artikkel 24a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, artikli 4 lõigetes 1 ja 5 ning, artikli 8 lõikes 2, artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 17 lõigetes 3 ja 4, artikli 18 lõikes 5 ning artikli 28 lõike 6 punktis a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, artikli 4 lõigetes 1 ja 5 ning, artikli 8 lõikes 2, artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 17 lõigetes 3 ja 4, artikli 18 lõikes 5 ning artikli 28 lõike 6 punktis a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 1 lõigete 2 ja 4, artikli 3, artikli 4 lõigete 1 ja 5 ning, artikli 8 lõike 2, artikli 13 lõigete 3 ja 4, artikli 17 lõigete 3 ja 4, artikli 18 lõike 5 ning artikli 28 lõike 6 punkti a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 429]

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

9)  artikli 25 lõige 3 jäetakse välja;

10)  artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 4 punkt b jäetakse välja;

b)  lõike 6 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii) pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon rakendusaktiga vastu otsuse kõnealusel viisil lubatud tervisealaste väidete kohta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega kooskõlas artikliga 24a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse kõnealusel viisil lubatud tervisealased väited.“ [ME 430]

159.  20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta(233)

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I ja II lisa, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga, ning millega muudetakse kõnealuse määruse III lisa, et lubada vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete, mille kasutamine on keelatud, või piiratud, või ainete, mis on liidus uurimisel/kontrollimisel, kasutamist, ning et täiendada kõnealust määrust, määratledes täiendavaid toite või toidugruppe, millele ei ole lubatud lisada vitamiine ja mineraaltoitaineid; kehtestades vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite puhtuse nõuded ning kehtestades toidus sisalduvate vitamiinide või mineraalainete märkimisväärsest kogustest kogusest erandi tegemisega minimaalse koguse, samuti kehtestades toidule lisatavate vitamiinide või mineraaltoitainete maksimaalsed kogused ning määrates kindlaks teatava vitamiini või mineraaltoitaine lisamise piiramise või keelamise tingimused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonidevahelise aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 431]

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses toidule lisatavate vitamiinide ja mineraaltoitainete kogustega ning tingimustega, millega piiratakse või keelatakse teatud vitamiini või mineraaltoitaine lisamist. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 432]

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1925/2006 järgmiselt:

1)  artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud loetelusid, et kohandada neid tehnika arenguga.

Vitamiini või mineraali nimetuse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud loetelust väljajätmise tungiva kiireloomulisuse korral kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13b sätestatud menetlust.

Enne nimetatud muudatuste tegemist konsulteerib komisjon huvitatud osapooltega, eelkõige toidukäitlejate ja tarbijarühmadega.“;

2)  artikli 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega määratletakse täiendavad toidud või toidugrupid, millele ei ole lubatud lisada vitamiine ja mineraaltoitaineid, võttes arvesse nende toiteväärtust ja teaduslikke tõendeid.“; [ME 433]

3)  artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses II lisas loetletud vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite puhtuse nõuete kohta nõuetega, juhul kui puhtuse nõudeid ei kohaldata käesoleva artikli lõike 2 alusel.“; [ME 434]

4)  artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Kui toidule lisatakse vitamiine või mineraaltoitaineid, ei tohi vitamiinide või mineraaltoitainete kogusisaldus, ükskõik millisel eesmärgil, ületada toidus müügihetkel maksimaalset kogust. Komisjon kehtestab kõnealused kogused rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega. Kooskõlas artikliga 13a võtab komisjon käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse nimetatud maksimaalsed kogused. Selleks võib komisjon esitada maksimaalsete koguste meetmete eelnõu 19. jaanuarini 2009. Kontsentreeritud ja dehüdraaditud toodete suhtes kehtivad maksimaalsed kogused vastavalt tootja juhistele tarbimiseks valmistatud toidus. [ME 435]

2.  Komisjon määrab Kooskõlas artikliga 13a võtab komisjon käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles määratakse kindlaks tingimused, millega piiratakse või keelatakse teatud vitamiini või mineraaltoitaine lisamist toidule või toidugruppidele, kindlaks rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; [ME 436]

b)  lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Toidule vitamiini või mineraaltoitaine lisamise tulemusena peab kõnealust vitamiini või mineraaltoitainet olema toidus vähemalt märkimisväärne kogus, kui selline kogus on määratletud määruse (EL) nr 1169/2011 XIII lisa A osa punktis 2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega kehtestatakse vitamiinide või mineraaltoitainete minimaalsed kogused toidus, sealhulgas mis tahes madalamad kogused erandina märkimisväärsetest kogustest, konkreetsetes toitudes või toidugruppides.“; [ME 437]

5)  artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Toidu, millele on lisatud vitamiine ja mineraaltoitaineid, märgistus, esitlemine ja reklaam ei tohi sisaldada ühtegi väidet ega viidet selle kohta, et tasakaalustatud ja vaheldusrikas toitumine ei taga vajalikku toitainete kogust. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega tehakse teatud toitaine osas erand kõnealusest eeskirjast.“; [ME 438]

6)  artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on omal algatusel või liikmesriikide esitatud teabe alusel õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et lisada kõnealusesse lisasse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud aine või koostisosa. Sellisele delegeeritud õigusaktile eelneb kõigil juhtudel olemasoleva teabe hindamine ameti poolt ja see peab vastama järgmistele tingimustele:

a)  kui on tuvastatud oht tervisele, lisatakse aine ja/või ainet sisaldav koostisosa:

i)  III lisa A osasse ja selle lisamine toidule või selle kasutamine toidu valmistamisel keelatakse; või

ii)  III lisa B osasse ja selle lisamist toidule või selle kasutamist toidu valmistamisel lubatakse üksnes nimetatud lisas sätestatud tingimustel;

b)  kui on tuvastatud ohtliku mõju võimalus tervisele, kuid see on teaduslikult tõendamata, lisatakse aine III lisa C osasse.

Kui aine või koostisosa III lisa A või B osasse lisamise tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13b sätestatud menetlust.“;

b)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Nelja aasta jooksul alates kuupäevast, mil aine lisati III lisa C osasse ja arvestades ameti arvamust käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud hindamiseks esitatud toimikute kohta on komisjonil kooskõlas artikliga 13a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte III lisa muutmise kohta, et lubada III lisa C osas loetletud aine kasutamist või lisada see vajadusel III lisa A või B osas toodud loetellu.

Kui aine või koostisosa III lisa A või B osasse lisamise tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13b sätestatud menetlust.“;

7)  lisatakse järgmised artiklid 13a ja 13b:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõikes lõigetes 1, 2 ja 6, artikli 7 lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud õigus antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõikes lõigetes 1, 2 ja 6, artikli 7 lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. institutsioonivahelises aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 4, artikli 5 lõike 1, artikli 6 lõike lõigete 1, 2 ja 6, artikli 7 lõike 1 ning artikli 8 lõigete 2 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 439]

Artikkel 13b

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 13a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

8)  artiklist 14 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

160.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1394/2007 uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta(234) (235)

Määruse (EÜ) nr 1394/2007 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1394/2007 järgmiselt:

1)  artikkel 24 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 24

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil pärast ametiga konsulteerimist õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 25a:

„Artikkel 25a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 24 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 24 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 24 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1“;

3)  artikli 26 lõige 3 jäetakse välja.

161.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/32/EÜ toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(236)

Direktiivi 2009/32/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa, et kohandada seda tehnika arenguga ja täiendada kõnealust direktiivi vajalike analüüsimeetoditega puhtuse kriteeriumide täitmise kontrollimiseks ja kõnealuse direktiivi I lisas loetletud ekstrahentide proovivõtumenetluste ja analüüsi meetoditega ning elavhõbeda ja kaadmiumi lubatud piirnormidega kõnealustes ekstrahentides. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/32/EÜ järgmiselt:

1)  artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

1.  Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse teaduse ja tehnika arengut silmas pidades I lisas ekstrahentide kasutamist, nende kasutustingimusi ja jääksisalduse piirnorme.

2.  Komisjonil Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 5a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada järgmine: [ME 440]

a)  vajalikud analüüsimeetodid artiklis 3 ette nähtud üldiste ja spetsiifiliste puhtuse kriteeriumide täitmise kontrollimiseks;

b)  toiduainetes või toidu koostisosades kasutatavate ja I lisas loetletud ekstrahentide proovivõtumenetlused ning kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi meetodid;

c)  vajaduse korral I lisas loetletud ekstrahentide spetsiifilised puhtuse kriteeriumid, eelkõige elavhõbeda ja kaadmiumi lubatud piirnormid ekstrahentides.

3.  Kui see on inimeste tervise kaitsmise tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse lõike 1 ja lõike 2 punkti c alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5b sätestatud menetlust.“;

2)  artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, on komisjonil kooskõlas artikliga 5a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi muutmiseks, kui selliseid muudatusi peetakse vajalikuks lõikes 1 nimetatud raskuste lahendamiseks ja inimeste tervise kaitse tagamiseks.

Liikmesriik, kes on vastu võtnud kaitsemeetmed, võib nende rakendamist jätkata, kuni muudatused tema territooriumil jõustuvad.“;

3)  lisatakse järgmised artiklid 5a ja 5b:

„Artikkel 5a

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 4 ja artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva koondõigusakti muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 441]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 4 ja artikli 5 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* säte