Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0400B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0190/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0190/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0409

Hyväksytyt tekstit
PDF 2110kWORD 388k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0799),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0148/2019),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 192 artiklan 1 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. joulukuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 7. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen, jolla talous- ja raha-asioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0020/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot ja kannat tarkistuksina (A8-0190/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) EUVL C 164, 8.5.2018, s. 82.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan
P8_TC1-COD(2016)0400B

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, [tark. 1]

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Lissabonin sopimuksessa erotetaan sopimuksella on muutettu merkittävästi lainsäätäjän komissiolle siirtämää valtaa koskevaa oikeudellista kehystä erottamalla selkeästi toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset). [tark. 2]

(2)  Toimenpiteet, jotka voivat kuulua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron piiriin, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) 5 a artiklalla käyttöön otetun, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin.

(3)  Aiemmat ehdotukset, joissa esitettiin valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn viittaavan lainsäädännön mukauttamista Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuun lainsäädäntökehykseen(5), peruutettiin(6) toimielinten välisten neuvottelujen pysähtymisen vuoksi.

(4)  Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat tämän jälkeen uudesta delegoitujen säädösten kehyksestä 13 päivänä huhtikuuta 2016 annetussa parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa(7) ja tunnustivat tarpeen mukauttaa kaikki voimassa oleva lainsäädäntö Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuun lainsäädäntökehykseen. Erityisesti ne olivat samaa mieltä tarpeesta mukauttaa pikaisesti kaikki perussäädökset, joissa vielä viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Komissio sitoutui laatimaan kyseistä mukauttamista koskevan ehdotuksen ennen vuoden 2016 loppua.

(5)  Suurin osa valtuutuksista perussäädöksissä, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käytöstä, täyttävät SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan vaatimukset, ja ne olisi mukautettava kyseiseen määräykseen.

(6)  Muut valtuutukset perussäädöksissä, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käytöstä, täyttävät SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 kohdan vaatimukset, ja ne olisi mukautettava kyseiseen määräykseen.

(7)  Kun komissiolle siirretään täytäntöönpanovaltaa, tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(8) mukaisesti.

(8)  Eräissä perussäädöksissä, joissa tällä hetkellä säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käytöstä, tietyt valtuutukset ovat käyneet tarpeettomiksi, ja ne olisi tämän vuoksi poistettava.

(8 a)   Toisiinsa kiinteästi liittymättömien valtuutusten yhdistäminen ja esittäminen yhdessä komission delegoidussa säädöksessä estää parlamentin tarkistamisoikeuden käytön, sillä se joutuu pelkästään hyväksymään tai hylkäämään koko delegoidun säädöksen, mikä ei jätä lainkaan mahdollisuutta ilmaista mielipidettä kustakin valtuutuksesta erikseen. [tark. 3]

(9)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa vireillä oleviin menettelyihin, joissa komitea on jo antanut lausuntonsa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(10)  Koska tehtävät mukautukset ja muutokset koskevat ainoastaan unionin tason menettelyjä, jäsenvaltioiden ei tarvitse, kun kyse on direktiiveistä, saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(11)  Asianomaiset säädökset olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan liitteessä luetellut säädökset kyseisen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta vireillä oleviin menettelyihin, joissa komitea on jo antanut lausuntonsa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

I.   ILMASTOTOIMET

1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta(9)

Jotta direktiivi 2009/31/EY voitaisiin nopeasti mukauttaa tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kyseisen direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tarvittavia muutoksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/31/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 29 artikla seuraavasti:

”29 artikla

Muutokset liitteisiin

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.” [tark. 4]

2)  Lisätään 29 a artikla seuraavasti:

”29 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 5]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 29 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 29 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan Korvataan 30 artikla. seuraavasti:

”30 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013* 26 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011** tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. [tark. 6]

___________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”

2.  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä(10)

Jotta voitaisiin varmistaa päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisten siirtojen täsmällinen kirjanpito, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä päätöstä vaatimuksilla, joita sovelletaan jäsenvaltioiden rekistereihin ja keskusvalvojaan siirtojen käsittelyn osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa päätöksen 406/2009/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Kokemus on osoittanut, että täytäntöönpanovaltaa ei ole tarpeen siirtää tiettyjä siirtoja koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta.

Muutetaan sen vuoksi päätös N:o 406/2009/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohdan neljäs ja viides alakohta seuraavasti:

”Kun asiaa koskevat tarkistetut ja todennetut päästötiedot ovat saatavilla, komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä kauden 2013–2020 vuosittaiset päästökiintiöt hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

b)  Poistetaan 6 kohta.

2)  Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista koskevia delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti.”

3)  Lisätään 12 a artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011* 5 artiklaa.

_________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).” [tark. 7]

3.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista(11)

Jotta voidaan varmistaa niiden velvoitteiden noudattaminen, joita unionilla on otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan osapuolena, sekä otsonikerrosta heikentävillä aineilla ja näitä aineita sisältävillä ja niihin perustuvilla tuotteilla ja laitteilla käytävän unionin sisäisen ja ulkoisen kaupan moitteeton toiminta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan asetusta (EY) N:o 1005/2009 tiettyjen aineiden lisäämiseksi liitteessä II olevaan A osaan ja B osaan;

–  muutetaan kyseistä asetusta tarvittavien teknisten mukautusten tekemiseksi liitteeseen III ja valvottavien aineiden enimmäismääriin;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitettä V Montrealin pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitettä VI;

–  muutetaan tuonti- ja vientilupahakemuksissa mainittavien tietojen luetteloa;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitettä VII uuden teknologisen kehityksen huomioon ottamiseksi;

–  muutetaan raportointivaatimuksia;

–  täydennetään kyseistä asetusta sellaisten tuotteiden ja laitteiden luettelolla, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa;

–  täydennetään kyseistä asetusta mekanismilla, jota sovelletaan kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille;

–  täydennetään kyseistä asetusta säännöillä, jotka koskevat tiettyjen valvottavien aineiden säiliöiden etikettien muotoa ja sisältöä;

–  täydennetään kyseistä asetusta laittoman kaupan seurannan osalta;

–  täydennetään kyseistä asetusta sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden vapaaseen liikkeeseen unionissa luovuttamisen osalta;

–  täydennetään kyseistä asetusta vähimmäispätevyysvaatimuksilla;

–  täydennetään kyseistä asetusta luettelolla teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1005/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 7 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti. koskevat säännöt. [tark. 8]

2)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti koskevat säännöt.” [tark. 9]

b)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan uusien tietojen tai tekniikan kehityksen taikka osapuolten tekemien päätösten pohjalta

a)  liitettä III;

b)  niiden valvottavien aineiden enimmäismäärää, joita voidaan käyttää prosessireagensseina tai jotka voivat olla prosessireagenssien käyttötarkoituksista aiheutuneita päästöjä, siten kuin 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetaan.”

3)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti koskevat säännöt. [tark. 10]

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja valvottavia aineita saa saattaa markkinoille ja jakaa edelleen ainoastaan liitteessä V vahvistetuin edellytyksin.

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä V pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.”

b)  Korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti koskevat säännöt.” [tark. 11]

4)  Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä VI mukautuksin ja kriittisten käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen aikataulujen osalta määrittämällä määräajat uusille sovelluksille ja olemassa olevien sovellusten käytön lopettamiselle, jos teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia, ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttäviä vaihtoehtoja tai teknologioita ei ole saatavilla liitteessä vahvistetussa aikataulussa tai jos se on tarpeen kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.”

5)  Korvataan 18 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 3 kohdassa mainittua ja liitteessä IV olevaa luetteloa, jotta voidaan täyttää pöytäkirjan mukaiset sitoumukset tai helpottaa niiden soveltamista.”

6)  Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Laittoman kaupan seurantatoimenpiteet

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.” [tark. 12]

7)  Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöistä säännöt, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.” [tark. 13]

8)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä VII uuden teknologisen kehityksen huomioon ottamiseksi.”

b)  Korvataan 4 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät. [tark. 14]

Kaikkien tällaisen luettelon laatimista koskevien delegoitujen säädösten luonnosten tueksi liitetään kattava taloudellinen arvio kustannuksista ja hyödyistä jäsenvaltioiden yksilölliset olosuhteet huomioon ottaen.”

c)  Korvataan 5 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti koskevat säännöt tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.” [tark. 15]

9)  Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti koskevat säännöt jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.” [tark. 16]

ii)  Poistetaan toinen alakohta.

b)  Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä asetusta vahvistamalla luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.” [tark. 17]

10)  Korvataan 24 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa A osaa sisällyttämällä siihen aineita, jotka sisältyvät mainitussa liitteessä olevaan B osaan ja joita on havaittu vietävän, tuotavan, tuotettavan tai saatettavan markkinoille merkittävinä määrinä ja joilla pöytäkirjan nojalla toimiva tieteellinen arviointilautakunta katsoo olevan merkittävä otsonia heikentävä ominaisvaikutus, ja määritetään tarvittaessa mahdollisia poikkeuksia 1 kohtaan.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa asiaa koskevien tieteellisten tietojen perusteella 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa B osaa sisällyttämällä siihen aineita, jotka eivät ole valvottavia aineita mutta joilla pöytäkirjan nojalla toimiva tieteellinen arviointilautakunta tai muu vastaavan tasoinen tunnustettu viranomainen katsoo olevan otsonia heikentävä ominaisvaikutus.”

11)  Lisätään VII luvun otsikon jälkeen 24 a artikla seuraavasti:

”24 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 18]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 3 tai 5 kohdan, 10 artiklan 3 tai 6 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 9 kohdan, 19 artiklan, 20 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 3, 4 tai 5 kohdan, 23 artiklan 4 tai 7 kohdan, 24 artiklan 2 tai 3 kohdan, 26 artiklan 3 kohdan tai 27 artiklan 10 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

12)  Poistetaan 25 artiklan 3 kohta.

13)  Korvataan 26 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi tai niiden soveltamisen helpottamiseksi.”

14)  Korvataan 27 artiklan 10 kohta seuraavasti:

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1–7 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi tai niiden soveltamisen helpottamiseksi.” [tark. 19 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

II.  Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia

4.  Direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi)(12)

Jotta voidaan varmistaa samantasoinen perusoikeuksien ja -vapauksien suoja henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja sähköisten viestintälaitteiden ja -palvelujen vapaa liikkuvuus unionissa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään direktiiviä 2002/58/EY tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavien olosuhteiden, muodon ja menettelyjen osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/58/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä direktiiviä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuhteita, muotoa ja menettelyjä sovellettavien olosuhteiden, muodon ja menettelyjen osalta, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.” [tark. 20]

2)  Poistetaan 14 a artikla.

3)  Lisätään 14 b artikla seuraavasti:

”14 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 21]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta(13)(14)

Komissiolle olisi asetuksessa (EY) N:o 733/2002 perustetun aluetunnuksen ”.eu” toteuttamisen ehtojen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta rekisterin nimeämistä koskevilla perusteilla ja menettelyllä sekä aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevilla yleisillä toimintasäännöillä ja rekisteröintiä koskevilla yleisillä toimintaperiaatteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 733/2002 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a) antaa rekisterin nimeämisessä käytettävien perusteiden ja menettelyn vahvistamisesta delegoituja säädöksiä 5 a artiklan mukaisesti.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy rekisterin nimeämisessä käytettävien perusteiden ja menettelyn vahvistamiseen;”.

2)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa rekisteriä kuultuaan 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet.”

b)  Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa tilanteen korjaamiseksi delegoituja säädöksiä 5 a artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltio tai komissio ilmoittaa 30 päivän kuluessa julkaisemisesta vastustavansa ilmoitetun luettelon jotakin kohtaa.”

3)  Lisätään 5 a ja 5 b artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan tai 5 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 5 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 6 artiklan 3 ja 4 kohta.

6.  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2008/EY, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2008, satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta(15)(16)

Jotta voidaan varmistaa päätöksen 626/2008/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tarvittavia menettelyjä täytäntöönpanosääntöjen yhteensovitettua soveltamista varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi päätös N:o 626/2008/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä toimenpiteitä, joilla määritellään tarvittavat menettelyt tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen yhteensovitettua soveltamista varten, mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat valtuutusten yhteensovitettua peruuttamista toistaiseksi tai kokonaan siinä tapauksessa, ettei 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä yhteisiä ehtoja ole noudatettu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)  Poistetaan 10 artiklan 4 kohta.

III.  Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu(17)

7.  Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta(18)

Asetuksen (EY) N:o 1257/96 vuonna 1996 tapahtuneen antamisen jälkeen komissio ei ole hyväksynyt toimenpiteitä asetuksen muiden kuin keskeisten osien muuttamiseksi valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Siihen ei näytä olevan tarvetta myöskään tulevaisuudessa. Sen vuoksi mahdollisuus hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen olisi poistettava asetuksesta (EY) N:o 1257/96 eikä komissiolle ole tarpeen siirtää valtaa hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1257/96 seuraavasti:

1)  Poistetaan 15 artiklan 1 kohta.

2)  Poistetaan 17 artiklan 4 kohta.

IV.  Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

8.  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä(19)

Komissiolle olisi teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten ja vaatimusten muutosten sekä uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 89/391/ETY liitteeseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 89/391/ETY seuraavasti:

1)  Lisätään 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 17 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten ja vaatimusten muutosten sekä uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.”

2)  Poistetaan 17 artikla.

3)  Lisätään 17 b artikla seuraavasti:

”17 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 22]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 16 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9.  Neuvoston direktiivi 89/654/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (ensimmäinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(20)(21)

Komissiolle olisi työpaikan osien suunnittelun, valmistuksen tai rakentamisen teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja työpaikkoja koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 89/654/ETY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 89/654/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin työpaikan osien suunnittelun, valmistuksen tai rakentamisen teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja työpaikkoja koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 9 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 9 a ja 9 b artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä ] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

”9 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 9 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

10.  Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista (kolmas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(22)(23)

Komissiolle olisi henkilönsuojainten teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja teknisen kehityksen sekä henkilönsuojaimia koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten taikka niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 89/656/ETY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 89/656/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin henkilönsuojainten teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja teknisen kehityksen sekä henkilönsuojaimia koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten taikka niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 9 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 9 a ja 9 b artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

”9 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 9 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

11.  Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(24)(25)

Komissiolle olisi tekniikan kehittymisen sekä taakkojen käsin tapahtuvaa käsittelyä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja sitä koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 90/269/ETY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 90/269/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin tekniikan kehittymisen sekä taakkojen käsin tapahtuvaa käsittelyä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja sitä koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 8 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 8 a ja 8 b artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

”8 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 8 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

12.  Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(26) (27)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja näyttöpäätealaa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 90/270/ETY liitteeseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 90/270/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja näyttöpäätealaa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 10 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 10 a ja 10 b artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

13.  Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi(28)(29)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten sekä aluksilla tapahtuvaa sairaanhoitoa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 92/29/ETY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/29/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin tekniikan kehityksen tai kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten sekä aluksilla tapahtuvaa sairaanhoitoa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 8 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 8 a ja 8 b artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

8 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 8 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

14.  Neuvoston direktiivi 92/57/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla (kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(30)(31)

Komissiolle olisi tilapäisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin liittyvän teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja tilapäisiä tai liikkuvia rakennustyömaita koskevan teknisen kehityksen sekä niitä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten taikka niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 92/57/ETY liitteeseen IV. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/57/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Liitteen IV muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen IV tilapäisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin liittyvän teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja tilapäisiä tai liikkuvia rakennustyömaita koskevan teknisen kehityksen sekä niitä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten taikka niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 13 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 13 a ja 13 b artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

13 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 13 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

15.  Neuvoston direktiivi 92/58/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista (yhdeksäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(32)(33)

Komissiolle olisi teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja tekniikan kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja työssä käytettäviä turva- ja/tai terveysmerkkejä koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 92/58/ETY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/58/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin työssä käytettävien turva- ja/tai terveysmerkkien suunnittelun ja niitä välittämään tarkoitettujen välineiden tai laitteiden valmistuksen teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja tekniikan kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja työssä käytettäviä turva- ja/tai terveysmerkkejä ja niitä välittämään tarkoitettuja välineitä tai laitteita koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 9 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 9 a ja 9 b artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

9 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 9 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

16.  Neuvoston direktiivi 92/91/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(34)

Komissiolle olisi teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja teknisen kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja porausta käyttävää kaivannaisteollisuutta koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 92/91/ETY liitteeseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/91/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen porausta käyttävää kaivannaisteollisuutta koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja teknisen kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja porausta käyttävää kaivannaisteollisuutta koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 23]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

17.  Neuvoston direktiivi 92/104/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, vähimmäisvaatimuksista avo- ja kaivoslouhintateollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (kahdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(35)

Komissiolle olisi teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, teknisen kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja uuden avo- ja kaivoslouhintateollisuutta koskevan tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 92/104/ETY liitteeseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/104/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen avo- ja kaivoslouhintateollisuutta koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, teknisen kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja uuden avo- ja kaivoslouhintateollisuutta koskevan tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 24]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

18.  Neuvoston direktiivi 93/103/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1993, turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista kalastusaluksilla tehtävässä työssä (kolmastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(36)

Komissiolle olisi teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, teknisen kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja turvallisuutta ja terveyttä kalastusaluksilla koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 93/103/EY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 93/103/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin tiettyjen turvallisuutta ja terveyttä kalastusaluksilla koskevien seikkojen teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, teknisen kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja turvallisuutta ja terveyttä kalastusaluksilla koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 12 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 12 a ja 12 b artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 25]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

19.  Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten työntekijöiden suojelusta(37)(38)

Komissiolle olisi nuorten työntekijöiden riittävän suojelun varmistamiseksi ja tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten sekä uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 94/33/EY liitteeseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 94/33/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja nuorten työntekijöiden suojelua koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.”

2)  Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

20.  Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(39)(40)

Komissiolle olisi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden riittävän riskeiltä suojelun varmistamiseksi ja kemiallisia tekijöitä koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, niitä koskevan tekniikan kehityksen, niitä koskevissa kansainvälisissä standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja niitä koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 98/24/EY liitteisiin ja täydennetään kyseistä direktiiviä vahvistamalla työperäisen altistumisen viiteraja-arvot tai tarkistamalla niitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 98/24/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen vahvistamista tai tarkistamista, ottaen huomioon käytettävissä olevat mittaustekniikat.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava työntekijä- ja työnantajajärjestöille unionin tasolla määritellyt työperäisen altistumisen raja-arvot.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 12 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen poikkeukselliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin kemiallisia tekijöitä koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin sekä niitä koskevan tekniikan kehityksen, niitä koskevissa kansainvälisissä standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja niitä koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 12 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

3)  Lisätään 12 a ja 12 b artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

21.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (viidestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(41)

Komissiolle olisi räjähdyssuojausta koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten sekä räjähdysten estämistä ja räjähdyssuojausta koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 1999/92/EY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/92/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin räjähdyssuojausta koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten sekä räjähdysten estämistä ja räjähdyssuojausta koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 10 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 10 a ja 10 b artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 26]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

22.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(42)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen sekä biologisille tekijöille altistumista koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja sitä koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 2000/54/EY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/54/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin tekniikan kehityksen sekä biologisille tekijöille altistumista koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja sitä koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 19 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 19 a ja 19 b artikla seuraavasti:

”19 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 27]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 19 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

19 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 19 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

23.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(43)(44)

Komissiolle olisi työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista, valmistamista tai toteuttamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja tärinää koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 2002/44/EY liitteeseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/44/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista, valmistamista tai toteuttamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja tärinää koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 12 artikla.

24.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(45) (46)

Komissiolle olisi työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja melua koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiiviin 2003/10/EY. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/10/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Direktiiviin tehtävät muutokset

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia tähän direktiiviin työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja melua koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 12 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 12 a ja 12 b artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 13 artikla.

25.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(47) (48)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen, syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja tällaisia aineita koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 2004/37/EY liitteeseen II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/37/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Liitteen II muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 17 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen II tekniikan kehityksen, syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja tällaisia aineita koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 17 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 17 a ja 17 b artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

17 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 17 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

26.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(49)(50)

Komissiolle olisi työvälineiden tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai kansainvälisissä eritelmissä tapahtuvien muutosten ja työperäistä altistumista optiselle säteilylle koskevien uusien tieteellisten tutkimustulosten huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 2006/25/EY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/25/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin työvälineiden tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai kansainvälisissä eritelmissä tapahtuvien muutosten ja työperäistä altistumista optiselle säteilylle koskevien uusien tieteellisten tutkimustulosten huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 10 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 10 a ja 10 b artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 11 artikla.

27.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/104/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(51)

Komissiolle olisi työvälineiden teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja työvälineiden teknisen kehityksen sekä niitä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten tai niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 2009/104/EY liitteisiin I ja II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/104/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteisiin I ja II työvälineiden teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja työvälineiden teknisen kehityksen sekä niitä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten tai niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.”

2)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 28]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

___________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

28.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä(52) (53)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 2009/148/EY liitteeseen I. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/148/EY seuraavasti:

1)  Poistetaan 9 artikla.

2)  Korvataan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jokaisen työntekijän terveydentilan arvioinnin on oltava saatavilla ennen altistumisen alkamista asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista työpaikalla vapautuvalle pölylle.

Tähän arviointiin on sisällyttävä erityinen rintakehän tutkimus. Työntekijöiden kliinisiä tutkimuksia varten annetaan liitteessä I käytännön suosituksia, joihin jäsenvaltio voi viitata. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen I sen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 18 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen asbestialtistuksesta työssä johtuvaan, työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään riskiin.

Uusi arvio täytyy olla saatavilla vähintään kerran kolmessa vuodessa niin kauan kuin altistus jatkuu.

Kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti on luotava jokaista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua työntekijää koskeva henkilökohtainen terveystiedosto.”

3)  Lisätään 18 a ja 18 b artikla seuraavasti:

”18 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 18 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

18 b artikla

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 18 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

V.  Energia

29.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta(54)

Komissiolle olisi maakaasun sisämarkkinoiden varmistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään direktiiviä 2009/73/EY tarvittavilla suuntaviivoilla, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti useat kaasumarkkinasääntöjä koskevat menettelyt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/73/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevista suuntaviivoista koskevia suuntaviivoja.” [tark. 29]

2)  Korvataan 11 artiklan 10 kohta seuraavasti:

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.” [tark. 30]

3)  Korvataan 15 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.” [tark. 31]

4)  Korvataan 36 artiklan 10 kohta seuraavasti:

”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.” [tark. 32]

5)  Korvataan 42 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.” [tark. 33]

6)  Korvataan 43 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.” [tark. 34]

7)  Korvataan 44 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.” [tark. 35]

8)  Lisätään 50 a artikla seuraavasti:

”50 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 36]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 10 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 36 artiklan 10 kohdan, 42 artiklan 5 kohdan, 43 artiklan 9 kohdan tai 44 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9)  Poistetaan 51 artiklan 3 kohta.

30.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta(55)

Komissiolle olisi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevien edellytysten varmistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään asetusta (EY) N:o 715/2009 tarvittavilla suuntaviivoilla, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti noudatettava menettely, sekä toimenpiteillä, jotka koskevat erittäin monimutkaisia teknisiä järjestelyjä, ja toimenpiteillä, joilla tarkennetaan kyseisen asetuksen tiettyjä säännöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 715/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.” [tark. 37]

2)  Korvataan 6 artiklan 11 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten verkkosääntöjen hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 27 a artiklan mukaisesti 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä tällaiset verkkosäännöt.” [tark. 38]

3)  Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutosten tekemistä 6 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin verkkosääntöihin viraston ehdotuksen pohjalta.”

4)  Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa. [tark. 39]

Kukin jäsenvaltio voi edistää yhteistyötä useammalla kuin yhdellä maantieteellisellä alueella.”

5)  Korvataan 23 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan täydennetään tätä asetusta antamalla suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.” [tark. 40]

6)  Lisätään 27 a artikla seuraavasti:

”27 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 41]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 11 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan tai 23 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 28 artikla.

31.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta(56)(57)

Komissiolle olisi tarvittavien teknisten mukautusten tekemiseksi asetukseen (EY) N:o 1222/2009 siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1222/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Muuttaminen ja mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta:

a)  luokkien C2 ja C3 renkaiden märkäpitoluokitusta koskevien tietovaatimusten käyttöönotto, edellyttäen, että saatavilla on soveltuvia yhdenmukaistettuja testausmenetelmiä;

b)  tarvittaessa pitoluokituksen mukauttaminen renkaiden teknisiin ominaisuuksiin sellaisten renkaiden osalta, jotka on ensisijaisesti suunniteltu suoriutumaan tavallista rengasta paremmin jää- ja/tai lumiolosuhteissa ajoneuvon liikkeelle lähtemisen, liikkeellä olemisen tai pysähtymisen osalta;

c)  liitteiden I–V mukauttaminen tekniseen kehitykseen.”

2)  Lisätään 12 a artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 13 artikla.

VI.  Ympäristö

32.  Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä(58)

Komissiolle olisi direktiivin 91/271/ETY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitettä I. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 91/271/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen keräysjärjestelmien on täytettävä liitteessä I olevassa A kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten vaatimusten muuttamista koskevia delegoituja säädöksiä 17 a artiklan mukaisesti.”

2)  Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yhdyskuntajätevesien on täytettävä liitteessä I olevassa B kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten vaatimusten muuttamista koskevia delegoituja säädöksiä 17 a artiklan mukaisesti.”

3)  Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen yhdyskuntajätevesien on täytettävä liitteessä I olevassa B kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten vaatimusten muuttamista koskevia delegoituja säädöksiä 17 a artiklan mukaisesti.”

4)  Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Säädösten ja lupamenettelyjen on täytettävä liitteessä I olevassa C kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten vaatimusten muuttamista koskevia delegoituja säädöksiä 17 a artiklan mukaisesti.”

5)  Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 2 000–10 000 avl:n taajamien jätevesien johtamista sisävesiin ja suistoihin sekä yli 10 000 avl:n taajamien jätevesien johtamista koskevissa säädöksissä ja erityisluvissa on oltava liitteessä I olevassa B kohdassa vahvistettujen olennaisten vaatimusten mukaiset ehdot.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten vaatimusten muuttamista koskevia delegoituja säädöksiä 17 a artiklan mukaisesti.”

6)  Lisätään 17 a artikla seuraavasti:

”17 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 42]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan tai 12 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 18 artiklan 3 kohta.

33.  Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta(59)

Komissiolle olisi direktiivin 91/676/ETY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 91/676/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 43]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 artiklan 3 kohta.

34.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta(60)(61)

Jotta voidaan varmistaa, että direktiivissä 94/63/EY säädettyjä alatäyttövarustusta koskevia määräyksiä tarkistetaan tarvittaessa ja että liitteet mukautetaan tekniseen kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 94/63/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 1 kohdan kuudes alakohta seuraavasti:

”Kaikilla varastoalueilla, jotka on varustettu säiliöautojen täyttämistä varten, on oltava vähintään yksi liitteessä IV annettujen alatäyttövarustusta koskevien määräysten mukainen lastauslaituri. Komissio tarkastelee näitä määräyksiä uudelleen säännöllisin väliajoin, ja sille siirretään valta antaa kyseisen uudelleentarkastelun tulosten perusteella delegoituja säädöksiä liitteen IV muuttamiseksi 7 a artiklan mukaisesti.”

2)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen, lukuun ottamatta liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja raja-arvoja.”

3)  Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan tai 7 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 8 artikla.

35.  Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT)(62)

Komissiolle olisi direktiivin 96/59/EY mukaisessa PCB:n ja PCT:n käsittelyssä välttämättömien uusien teknisten sääntöjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta

–  määräämällä mittausten vertailumenetelmistä, joiden avulla määritetään PCB-pitoisuus;

–  määräämällä tiettyjä tarkoituksia varten muista vähemmän vaarallisista, PCB:tä korvaavista aineista;

–  määräämällä tiettyjä tarkoituksia varten tekniset standardit muita PCB:n käsittelymenetelmiä varten.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 96/59/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavissa tarkoituksissa: [tark. 44]

a)  määrätään mittausten vertailumenetelmistä, joiden avulla määritetään saastuneiden aineksien PCB-pitoisuudet;

b)  määrätään tarvittaessa muista vähemmän vaarallisista, PCB:tä korvaavista aineista yksinomaan 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamista varten;

c)  määrätään tekniset standardit 8 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettuja muita PCB:n käsittelymenetelmiä varten.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan a alakohtaa ennen vertailumenetelmien määräämistä toteutetut mittaukset pysyvät voimassa.”

2)  Poistetaan 10 a artiklan 3 kohta.

3)  Lisätään 10 b artikla seuraavasti:

”10 b artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 45]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

36.  Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta(63)

Komissiolle olisi direktiivin 98/83/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä II ja III. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Liitteessä I olevan C osan huomautuksessa 10 säädetty valtuutus, joka koskee radioaktiivisen aineen seurantatiheyden ja seurantamenetelmien määrittämistä, on vanhentunut neuvoston direktiivin 2013/51/Euratom(64) antamisen vuoksi.

Liitteessä III olevan A osan toisessa alakohdassa säädetyn valtuutuksen osalta voidaan todeta, että mahdollisuudesta muuttaa liitettä III delegoiduilla säädöksillä säädetään jo direktiivin 98/83/EY 11 artiklan 2 kohdassa.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 98/83/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tarvittaessa liitteitä II ja III niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 46]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

4)  Muutetaan liitteessä I oleva C osa seuraavasti:

a)  poistetaan taulukon osa, jonka otsikko on ”Radioaktiivisuus”;

b)  poistetaan huomautukset 8, 9 ja 10.

5)  Poistetaan liitteessä III olevan A osan toinen alakohta.

37.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista(65)

Komissiolle olisi direktiivin 2000/53/EY ajantasaisuuden varmistamiseksi ja romuajoneuvoja koskevien teknisten lisätoimenpiteiden vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä romutustodistusta koskevilla vähimmäisvaatimuksilla;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä säännöillä, jotka ovat välttämättömiä sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat osien ja materiaalien koodausta koskevia tavoitteita ja standardeja.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/53/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b) Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan säännöllisesti liitettä II sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen, jotta voidaan

i)  tarvittaessa määrittää esiintymispitoisuuksien enimmäisrajat, joihin asti a alakohdassa tarkoitettuja aineita sallitaan tietyissä ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa;

ii)  sulkea tietyt ajoneuvojen materiaalit ja osat a alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle, jos näiden aineiden käyttöä ei voida välttää;

iii)  poistaa ajoneuvojen materiaaleja ja osia liitteestä II, jos näiden aineiden käyttö voidaan välttää;

iv)  osoittaa i ja ii alakohdan mukaisesti ne ajoneuvojen materiaalit ja osat, jotka voidaan poistaa ennen jatkokäsittelyä, ja edellyttää, että ne merkitään tai tehdään muilla asianmukaisilla keinoilla tunnistettaviksi.”

2)  Korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tunnustavat vastavuoroisesti ja hyväksyvät muissa jäsenvaltioissa 3 kohdan mukaisesti annetut romutustodistukset.

Siirretään komissiolle valta antaa romutustodistuksen vähimmäisvaatimuksia koskevia 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset.” [tark. 47]

3)  Korvataan 6 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.”

4)  Korvataan 7 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia sääntöjä joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.” [tark. 48]

5)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitettuja standardeja tarkoitetut standardit. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.” [tark. 49]

6)  Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 50]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 6 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan tai 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 11 artiklan 3 kohta.

38.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista(66)

Komissiolle olisi direktiivin 2000/60/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja unionin vesipolitiikan kannalta välttämättömien teknisten lisäsääntöjen antamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja III sekä liitteessä V olevaa 1.3.6 kohtaa;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä teknisillä eritelmillä ja veden tilaa koskevilla yhtenäistetyillä analysointi- ja seurantamenetelmillä;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä vahvistamalla interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/60/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.” [tark. 51]

2)  Korvataan 20 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja III ja liitteessä V olevaa 1.3.6 kohtaa niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siten, että muuttamisessa otetaan huomioon 13 artiklassa tarkoitetut ajanjaksot, jotka koskevat vesipiirin hoitosuunnitelmien tarkistamista ja ajantasaistamista.”

3)  Lisätään 20 a artikla seuraavasti:

”20 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 52]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan tai liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 21 artiklan 3 kohta.

5)  Korvataan liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohta seuraavasti:

”ix) Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.” [tark. 53]

39.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta(67) (68)

Komissiolle olisi direktiivin 2002/49/EY mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/49/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II yhteisten arviointimenetelmien laatimiseksi Lden- ja Lnight-arvojen määrittämistä varten.”

b)  Lisätään 3 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III yhteisten arviointimenetelmien laatimiseksi haittavaikutusten määrittämistä varten.”

2)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Mukauttaminen tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa 3 kohtaa sekä liitteitä II ja III niiden mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen.”

3)  Lisätään 12 a artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 tai 3 kohdan tai 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”;

4)  Poistetaan 13 artiklan 3 kohta.

5)  Korvataan liitteessä III olevan johdantokappaleen ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tähän liitteeseen tehtävissä tarkistuksissa käyttöön otettavat annos-vastesuhteet koskevat erityisesti:”

40.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta(69)(70)

Jotta voitaisiin varmistaa, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien raja-arvojen noudattamisen määrittämisessä käytetään ajantasaisia analyysimenetelmiä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2004/42/EY liitettä III sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/42/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”;

3)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

41.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä(71)

Komissiolle olisi tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiiviä 2004/107/EY. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/107/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 15 kohta seuraavasti:

”15. Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä artiklaa, liitteissä II, III, IV ja V olevaa II osaa sekä liitteessä V olevaa V osaa niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Muutoksista ei saa kuitenkaan seurata tavoitearvoihin suoria tai välillisiä muutoksia.”

2)  Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 54]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 15 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 6 artiklan 3 kohta.

4)  Korvataan liitteessä V oleva V osa seuraavasti:

”Ilmanlaadun mallintamisen vertailutekniikoita ei voida tällä hetkellä yksilöidä.”

42.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta(72)

Komissiolle olisi direktiivin 2006/7/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitettä I kyseisessä liitteessä mainittujen muuttujien analysointimenetelmien osalta;

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitettä V;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä määrittämällä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/7/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

a)  määritetään täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten; [tark. 55]

b)  muutetaan liitettä I, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella, kyseisessä liitteessä mainittujen muuttujien analysointimenetelmien osalta; [tark. 56 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

c)  muutetaan liitettä V, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella.” [tark. 57 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

2)  Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 58]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 15 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”;

3)  Poistetaan 16 artiklan 3 kohta.

43.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta(73)

Komissiolle olisi direktiivin 2006/21/EY teknisten säännösten kehittämiseksi edelleen ja sen mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä teknisillä vaatimuksilla 13 artiklan 6 kohtaa varten;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämiseksi ja täydennetään kyseistä direktiiviä 3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinnalla;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä perusteilla jätealueiden luokittelemiseksi liitteen III mukaisesti;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä yhdenmukaistetuilla näytteidenottostandardeilla ja analyysimenetelmillä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/21/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 22 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 a artiklan mukaisesti seuraavista seikoista delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä seuraavissa tarkoituksissa: [tark. 59]

a)  teknisten vaatimusten määrittely määrittelemiseksi 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä; [tark. 60]

b)  liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentäminen täydentämiseksi; [tark. 61]

c)  3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinta tulkinnan vahvistamiseksi; [tark. 62]

d)  jätealueiden luokitteluperusteiden määrittäminen määrittämiseksi liitteen III mukaisesti; [tark. 63]

e)  tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittäminen määrittämiseksi. [tark. 64]

Käyttäessään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua siirrettyä säädösvaltaa komissio antaa etusijan b, c ja d alakohdassa mainituille toimille.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 22 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen. Tällaisia muutoksia tehdään ympäristönsuojelun korkean tason saavuttamiseksi.”

2)  Lisätään 22 a artikla seuraavasti:

”22 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 65]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä 22 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 23 artiklan 3 kohta.

44.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta(74)

Komissiolle olisi direktiivin 2006/118/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä II, III ja IV ja lisätään uusia pilaavia aineita tai pilaantumisen indikaattoreita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/118/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Tekniset mukautukset

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa A ja C osaa sekä liitteitä III ja IV niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siten, että muuttamisessa otetaan huomioon direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vesienhoitosuunnitelman uudelleentarkastelun ja ajantasaistamisen määräaika.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa B osaa uusien pilaavien aineiden tai pilaantumisen indikaattorien lisäämiseksi.”

2)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 66]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123,12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 artikla.

45.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta(75)(76)

Jotta voidaan mukauttaa asetus (EY) N:o 166/2006 tekniikan kehitykseen ja kansainvälisen lainsäädännön kehitykseen ja varmistaa parempi tietojen ilmoittaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä II ja III niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tai muutoksiin, joita pöytäkirjan osapuolten kokouksessa on tehty epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn, YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan liitteisiin, ja täydennetään kyseistä asetusta aloittamalla ilmoittaminen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 166/2006 seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joiden tarkoituksena on aloittaa ilmoittaminen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä, tarvittaessa kansainvälisesti hyväksyttyjä menettelyjä käyttäen, jos komissio toteaa, ettei hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä ole olemassa tietoja.”

2)  Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä II ja III

a)  niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen;

b)  niiden mukauttamiseksi pöytäkirjan osapuolten kokouksessa pöytäkirjan liitteisiin tehtyihin muutoksiin.”

3)  Lisätään 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 3 kohdan tai 18 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 19 artiklan 3 kohta.

46.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta(77)

Jotta direktiivissä 2007/2/EY annettuja unionin paikkatietoinfrastruktuuriin sovellettavia teknisiä sääntöjä voitaisiin ajantasaistaa ja kehittää, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitteissä I, II ja III olevien nykyisten tietoryhmien kuvauksia;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista koskevilla teknisillä järjestelyillä;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä tiettyjä palveluja koskevilla teknisillä määrittelyillä ja paikkatietopalvelujen suorituskykyä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä tietyillä velvoitteilla;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä yhdenmukaisilla edellytyksillä, jotka koskevat pääsyä paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2007/2/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteissä I, II ja III olevien nykyisten tietoryhmien kuvauksia, jotta voitaisiin ottaa huomioon muutokset ympäristöön vaikuttavia unionin politiikkoja tukevien paikkatietojen tarpeessa.”

2)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä teknisistä järjestelyistä , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat. [tark. 67]

Jos kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti perustetut järjestöt ovat hyväksyneet asiaankuuluvia standardeja paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteentoimivuuden ja yhdenmukaistamisen varmistamiseksi, kyseiset standardit on otettava osaksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä ja näissä säädöksissä on tarvittaessa viitattava olemassa oleviin teknisiin välineisiin.”

3)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa annetaan joilla täydennetään tätä lukua täydentäviä sääntöjä direktiiviä vahvistamalla etenkin seuraavista seikoista seuraavat seikat: [tark. 68]

a)  edellä olevassa 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen palvelujen tekniset määrittelyt ja näiden palvelujen vähimmäissuorituskykyä koskevat vaatimukset, joissa on otettu huomioon unionin ympäristölainsäädännön puitteissa hyväksytyt nykyiset raportointivaatimukset ja suositukset sekä nykyiset sähköisen kaupankäynnin palvelut ja tekninen kehitys;

b)  edellä olevassa 12 artiklassa tarkoitetut velvollisuudet.”

4)  Korvataan 17 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8. Jäsenvaltioiden on tarjottava unionin toimielimille ja elimille pääsy paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin yhdenmukaisin edellytyksin.

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla näihin edellytyksiin sovellettavien sääntöjen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti sovellettavat säännöt. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.” [tark. 69]

5)  Lisätään 21 a artikla seuraavasti:

”21 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 70]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 7 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan tai 17 artiklan 8 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 22 artiklan 3 kohta.

47.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta(78)

Komissiolle olisi tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2007/60/EY liitettä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2007/60/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siten, että muuttamisessa otetaan huomioon 14 artiklassa säädetyt uudelleentarkastelua ja ajantasaistamista koskevat määräajat.”

2)  Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 71]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

48.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta(79)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2008/50/EY liitteitä I–VI, VIII, IX, X ja XV niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2008/50/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan otsikko seuraavasti:

”Muutokset ja täytäntöönpanotoimenpiteet”

b)  Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 28 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I–VI, VIII, IX, X ja XV niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 28 a artikla seuraavasti:

”28 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 72]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 28 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s.1.”

3)  Poistetaan 29 artiklan 3 kohta.

49.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi)(80)

Jotta direktiivi 2008/56/EY voitaisiin mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, jotta turvattaisiin yhdenmukaisuus ja jotta merialueita tai osa-alueita voitaisiin vertailla keskenään, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä III, IV ja V ja joilla täydennetään kyseistä direktiiviä jäsenvaltioissa käytettävillä vertailuperusteilla ja menetelmästandardeilla sekä seurantaan ja arviointiin tarkoitetuilla eritelmillä ja standardoiduilla menetelmillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2008/56/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 15 päivään toukokuuta heinäkuuta 2010 mennessä vahvistetaan jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa. [tark. 73]

Ennen tällaisten vertailuperusteiden ja standardien ehdottamista komissio kuulee kaikkia tahoja, joita asia koskee, myös meriä koskevien alueellisten yleissopimusten mukaisia tahoja.”

2)  Korvataan 11 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisista , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla sellaiset seurantaan ja arviointiin tarkoitetuista eritelmistä tarkoitetut eritelmät ja standardoiduista menetelmistä standardoidut menetelmät, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.” [tark. 74]

3)  Korvataan 24 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä III, IV ja V niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siten, että muuttamisessa otetaan huomioon 17 artiklan 2 kohdassa säädetyt meristrategioiden uudelleentarkastelua ja ajantasaistamista koskevat määräajat.”

4)  Lisätään 24 a artikla seuraavasti:

”24 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 75]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 4 kohdan tai 24 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s.1.”

5)  Poistetaan 25 artiklan 3 kohta.

50.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta(81)(82)

Jotta voitaisiin varmistaa, että asetusta (EY) N:o 1272/2008 ajantasaistetaan säännöllisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitettä VI aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamiseksi;

–  muutetaan kyseistä asetusta lisäämällä siihen kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyvä liite;

–  muutetaan tiettyjä kyseisen asetuksen ja sen liitteiden I–VIII säännöksiä niiden mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1272/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 37 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 53 a artiklan mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä silloin, kun se katsoo, että kyseisen aineen luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen on asianmukaista, muuttaakseen liitettä VI siten, että kyseinen aine ja asiaankuuluvat luokitus- ja merkintätiedot sekä soveltuvin osin erityiset pitoisuusrajat ja M-kertoimet sisällytetään liitteessä VI olevan 3 osan taulukkoon 3.1.

Vastaava nimike sisällytetään liitteessä VI olevan 3 osan taulukkoon 3.2 samoin edellytyksin 31 päivään toukokuuta 2015 saakka.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 53 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamiseen.”

2)  Korvataan 45 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2012 komissio suorittaa uudelleentarkastelun arvioidakseen mahdollisuutta yhdenmukaistaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä vahvistaa muoto, jossa maahantuojat ja jatkokäyttäjät toimittavat tiedot nimetyille elimille. Komissiolla on kyseisen uudelleentarkastelun perusteella ja kuultuaan asiaan liittyviä sidosryhmiä, kuten Euroopan myrkytystietokeskusten ja kliinisten toksikologien yhdistystä (EAPCCT:tä), valta antaa 53 a artiklan mukaisesti sellainen delegoitu asetus, jolla muutetaan tätä asetusta lisäämällä siihen liite.”

3)  Korvataan 53 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 53 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 6 artiklan 5 kohtaa, 11 artiklan 3 kohtaa, 12 artiklaa, 14 artiklaa, 18 artiklan 3 kohdan b alakohtaa, 23 artiklaa, 25–29 artiklaa, 35 artiklan 2 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa sekä liitteitä I–VIII niiden mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen siten, että mukauttamisessa otetaan asianmukaisesti huomioon GHS:n jatkokehitys ja erityisesti kaikki YK:n tasolla tehdyt muutokset, jotka liittyvät samankaltaisia seoksia koskevien tietojen käyttöön, sekä kansainvälisesti tunnustettujen kemikaaliohjelmien ja onnettomuustietokannoista saatavien tietojen kehitys.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 53 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa.”

4)  Lisätään 53 a artikla ja 53 b artikla seuraavasti:

”53 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 37 artiklan 5 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 37 artiklan 5 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 37 artiklan 5 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan tai 53 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

53 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 53 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 54 artiklan 3 ja 4 kohta.

51.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa(83) (84)

Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus Euroopan standardointikomitean (CEN) laatimien asiaa koskevien standardien kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjä direktiivin 2009/126/EY säännöksiä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/126/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Tekniset mukautukset

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 4 tai 5 artiklaa niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen silloin, kun on tarpeen varmistaa yhdenmukaisuus Euroopan standardointikomitean (CEN) laatimien asiaa koskevien standardien kanssa.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua säädösvallan siirtoa ei sovelleta 4 artiklassa tarkoitettuun bensiinihöyryn talteenottotehokkuuteen eikä siinä tarkoitettuun höyry/bensiini-suhteeseen eikä 5 artiklassa säädettyihin määräaikoihin.”

2)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 artikla.

52.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta(85)

Komissiolle olisi direktiivin 2009/147/EY mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja V. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/147/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja V niiden mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.”

2)  Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 76]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 16 artikla.

53.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta(86)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä ja toimitetaan alakohtaisia viiteasiakirjoja sekä organisaatioiden rekisteröintiä ja yhdenmukaistamismenettelyjä koskevia ohjeita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 77]

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1221/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tiettyjen menettelyjen yhdenmukaistamista ja alakohtaisia viiteasiakirjoja. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 78]

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1221/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 16 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Komissio hyväksyy Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 79]

Kyseiset asiakirjat on julkistettava.”

2)  Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavista menettelyistä sovellettavat menettelyt, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.” [tark. 80]

3)  Korvataan 30 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6. Komissio hyväksyy Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 81]

Kyseiset asiakirjat on julkistettava.”

4)  Korvataan 46 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6. Komissio hyväksyy Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.” [tark. 82]

5)  Korvataan 48 artikla seuraavasti:

”48 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tarvittaessa liitteitä EMAS-järjestelmän toiminnasta saatujen kokemusten perusteella siten, että muutoksilla vastataan todettuihin tarpeisiin saada ohjeita EMAS-järjestelmän vaatimuksista ja otetaan huomioon tämän asetuksen vaikuttavuuden kannalta merkitykselliset muutokset kansainvälisissä standardeissa tai uudet standardit.

6)  Lisätään 48 a artikla seuraavasti:

”48 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 16 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 83]

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 49 artiklan 3 kohta.

54.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, EU-ympäristömerkistä(87)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 66/2010 ajantasaistamiseksi ja EU-ympäristömerkkiä varten tarvittavien teknisten lisäsääntöjen antamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä;

–  täydennetään kyseistä asetusta toimenpiteillä, joilla myönnetään tiettyjä poikkeuksia;

–  täydennetään kyseistä asetusta toimenpiteillä, joilla vahvistetaan erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Komissio julkaisi vuonna 2011 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin mahdollisuutta määrittää perusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi elintarvikkeita ja rehutuotteita varten. Tästä toteutettavuustutkimuksesta laaditun loppuraportin ja Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan lausunnon perusteella komissio on päätynyt siihen, ettei se aio tällä hetkellä määrittää perusteita EU-ympäristömerkin myöntämiseksi elintarvikkeita ja rehutuotteita varten. Tämän vuoksi ei ole tarpeen, että komissiolle siirretään valta päättää siitä, mille elintarvike- ja rehutuoteryhmille on mahdollista määrittää EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 66/2010 seuraavasti:

1)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  Poistetaan 5 kohdan toinen alakohta.

b)  Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin. [tark. 84]

Poikkeusta ei myönnetä niiden aineiden osalta, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan mukaiset kriteerit ja jotka on tunnistettu mainitun asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti, jotka ovat sekoituksissa ja joita esiintyy tuotteessa tai yhdistelmätuotteen homogeenisessa osassa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,1 prosenttia (w/w).”

2)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. [tark. 85]

Käyttäessään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua siirrettyä säädösvaltaa komissio ottaa huomioon EUEB:n kommentit ja tuo esiin, dokumentoi ja selittää selkeällä tavalla perustelut kaikille sellaisille muutoksille, jotka myöntämisperusteluonnoksia koskevaan ehdotukseen on tehty lopullisessa ehdotuksessa EUEB:n kuulemisen seurauksena.”

3)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti.

Liitteessä III säädettyjä suurimpia maksuja muuttaessaan komissio ottaa huomioon, että maksuilla on katettava järjestelmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset.”

4)  Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 86]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 7 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan tai 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 16 artikla.

VII.  Eurostat

55.  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta(88)

Komissiolle olisi asetuksen (ETY) N:o 3924/91 mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta

–  päivittämällä Prodcom-luetteloa ja kustakin nimikkeestä kerättäviä tietoja;

–  hyväksymällä yksityiskohtaisia sääntöjä 3 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi;

–  vahvistamalla, että tiedot kerätään tietyistä Prodcom-luettelon nimikkeistä kuukausittain tai neljännesvuosittain;

–  antamalla kyselylomakkeiden sisältöön liittyvät yksityiskohtaiset säännöt sekä yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä täytetyt kyselylomakkeet tai muista lähteistä saadut tiedot.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (ETY) N:o 3924/91 seuraavasti:

1)  Korvataan 2 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6. Siirretään komissiolle valta antaa Prodcom-luettelon 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta päivittämällä Prodcom-luetteloa ja kustakin nimikkeestä kerättävien tietojen päivittämiseksi delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti kerättäviä tietoja.” [tark. 87]

2)  Korvataan 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.” [tark. 88]

3)  Korvataan 4 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa edellytetään joilla täydennetään tätä asetusta edellyttämällä, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.” [tark. 89]

4)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä sääntöjä koskevia 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti; joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kyseiset säännöt.” [tark. 90]

5)  Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Tulosten käsittely

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.” [tark. 91]

6)  Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 92]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan 6 kohdan, 3 artiklan 5 kohdan, 4 artiklan, 5 artiklan 1 kohdan tai 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 10 artiklan 3 kohta.

56.  Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten(89)

Komissiolle olisi asetuksen (ETY) N:o 696/93 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (ETY) N:o 696/93 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan etenkin asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.” [tark. 93]

2)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 94]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s.1.”

3)  Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

57.  Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista(90)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1165/98 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä muuttujien luettelon sekä toimitettavien muuttujien määritelmien ja soveltuvien muotojen saattamiseksi ajan tasalle;

–  muutetaan luetteloa toimialoista;

–  täydennetään kyseistä asetusta Euroopan laajuisten otantajärjestelmien hyväksymistä ja soveltamista koskevilla säännöksillä;

–  täydennetään kyseistä asetusta muuttujien laadun arviointiperusteilla; [tark. 95]

–  täydennetään kyseistä asetusta edellytyksillä, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu;

–  täydennetään kyseistä asetusta määrittämällä edellytykset Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamiselle;

–  täydennetään kyseistä asetusta muiden havaintoyksiköiden käytöllä;

–  täydennetään kyseistä asetusta työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luettelolla;

–  täydennetään kyseistä asetusta Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytyksillä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Useat valtuudet, joita tarvittiin ainoastaan siirtymätoimenpiteitä varten, ovat vanhentuneet.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1165/98 seuraavasti:

1)  Lisätään 3 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä muuttujien luettelon sekä toimitettavien muuttujien määritelmien ja soveltuvien muotojen saattamiseksi ajan tasalle.”

2)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toinen alakohta seuraavasti: [tark. 96]

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa niiden hyväksymistä ja soveltamista koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä niiden hyväksymistä ja soveltamista.” [tark. 97]

3)  Lisätään 10 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa laadun arviointiperusteita koskevia 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä muuttujien laadun arviointiperusteet.” [tark. 98]

4)  Poistetaan 17 artikla.

4 a)  Kumotaan 18 artiklan 3 kohta. [tark. 99]

5)  Lisätään 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklassa artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 100]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklassa artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [tark. 101]

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisen alakohdan, 10 artiklan 5 kohdan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 102]

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. ”.

6)  Muutetaan liite A seuraavasti:

i)  Korvataan a alakohta seuraavasti:

a) Tätä liitettä sovelletaan kaikkiin toimialoihin, jotka on luokiteltu NACE Rev. 2:n pääluokkiin B–E, tai soveltuvin osin kaikkiin tuotteisiin, jotka on luokiteltu CPA:n pääluokkiin B–E. Tietoja ei vaadita NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 37, kolminumerotasojen 38.1 ja 38.2 sekä kaksinumerotason 39 osalta. Siirretään komissiolle valta antaa toimialaluettelon muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

ii)  Korvataan b alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.” [tark. 103]

iii)  Korvataan c alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellytyksistä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä edellytykset, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.” [tark. 104]

iv)  Korvataan c alakohdan 4 alakohta seuraavasti:

”4. Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä.”

v)  Korvataan c alakohdan 10 alakohta seuraavasti:

”10. Tuottajahintoja ja tuontihintoja koskevia tietoja (muuttujat 310, 311, 312 ja 340) ei vaadita seuraavien NACE Rev. 2:n tai vastaavien CPA:n kolmi- tai nelinumerotasojen osalta: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 ja 38.3. Myöskään tietoa tuontihinnoista (muuttuja 340) ei vaadita CPA-luokituksen luokkien 09, 18, 33 ja 36 osalta. Siirretään komissiolle valta antaa toimialaluettelon muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

vi)  Korvataan d alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Lisäksi tuotantoa (muuttuja 110) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.” [tark. 105(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

vii)  Korvataan f alakohdan 8 alakohta seuraavasti:

”8. Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä soveltamisedellytykset.” [tark. 106]

viii)  Korvataan f alakohdan 9 alakohta seuraavasti:

”9. Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä soveltamisedellytykset. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.” [tark. 107]

7)  Muutetaan liite B seuraavasti:

i)  Korvataan b alakohdan 4 alakohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.” [tark. 108]

ii)  Korvataan c alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3. Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä.”

iii)  Poistetaan c alakohdan 6 alakohdan neljäs alakohta.

iv)  Korvataan d alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Lisäksi tuotantoa (muuttujat 110, 115 ja 116) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina.

Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.” [tark. 109 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

9)  Muutetaan liite C seuraavasti:

i)  Korvataan b alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.” [tark. 110]

ii)  Korvataan c alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3. Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä.”;

iii)  Poistetaan Kumotaan c alakohdan 4 alakohdan viimeinen kolmas alakohta. [tark. 111]

iv)  Korvataan d alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin määrää (muuttuja 123) kuvaavat muuttujat toimitetaan myös työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.” [tark. 112 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

v)  Korvataan g alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytyksiä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti edellytykset.” [tark. 113]

10)  Muutetaan liite D seuraavasti:

i)  Korvataan b alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.” [tark. 114]

ii)  Korvataan c alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä.

iii)  Poistetaan c alakohdan 4 alakohdan kolmas alakohta.

iv)  Korvataan d alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2. Liikevaihtomuuttuja (muuttuja 120) toimitetaan myös työpäivätasoitettuna. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.” [tark. 115 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

v)  Poistetaan e alakohdan neljäs alakohta.

vi)  Poistetaan f alakohdan 6 alakohta.

58.  Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista(91)

Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 116]

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 530/1999 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten siirtämiseen soveltuvan teknisen muodon osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 530/1999 seuraavasti:

1)  Lisätään 6 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.” [tark. 117]

2)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Tulosten luovuttaminen

Tulokset on luovutettava komissiolle (Eurostat) 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Komissio hyväksyy tulosten siirtämiseen soveltuvan teknisen muodon täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)  Lisätään 10 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa laadunarvioinnissa käytettäviä arviointiperusteita koskevia 10a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.” [tark. 118]

4)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 119]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 120]

______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 11 artikla.

6)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

59.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista(92)

Jotta asetusta (EY) N:o 2150/2002 voitaisiin ajantasaistaa jätetilastotietojen keruun ja niiden tilastollisen käsittelyn alalla tapahtuneen taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseistä asetusta sen mukauttamiseksi tietojen keruun ja niiden tilastollisen käsittelyn alalla tapahtuneeseen taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen;

–  muutetaan tulosten käsittelyä ja toimittamista ja mukautetaan asetuksen liitteissä I, II ja III lueteltuja määrittelyjä;

–  täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä kattavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset liitteessä I olevan 7 jakson 1 kohdan ja liitteessä II olevan 7 jakson 1 kohdan mukaisesti;

–  täydennetään kyseistä asetusta liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY(93) perustetun jäteluettelon välisellä vastaavuustaulukolla sekä määrittelemällä laatu- ja tarkkuusvaatimuksia.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Siirtymätoimenpiteisiin liittyvät säännökset ovat vanhentuneet.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten sisällön rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 121]

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2150/2002 seuraavasti:

1)  Korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välisen vastaavuustaulukon vahvistamista välinen vastaavuustaulukko. [tark. 122]

____________________

* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”

2)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa laatu- ja tarkkuusvaatimusten määrittelemiseksi delegoituja säädöksiä 5 b artiklan mukaisesti 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä laatu- ja tarkkuusvaatimukset.” [tark. 123]

b)  Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin liitteessä I olevassa 8 jaksossa (toimialat ja kotitaloudet) luetellun nimikkeen ja 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen sekä liitteessä II olevan 8 jakson 2 kohdassa luetellun toimenpidetyypin nimikkeen osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kattavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.”

3)  Poistetaan 4 ja 5 artikla.

4)  Lisätään 5 a ja 5 b artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Mukauttaminen taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat mukauttamista joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla sitä tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen, tulosten käsittelyä ja toimittamista ja mukauttamalla liitteissä lueteltujen määrittelyjen mukauttamista lueteltuja määrittelyjä. [tark. 124]

5 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 125]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 1 artiklan 5 kohdan, 3 artiklan 1 tai 4 kohdan tai 5 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio antaa tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat etenkin seuraavia seikkoja:

a)  tulosten tuottaminen 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti siten, että tuottamisessa otetaan huomioon jäsenvaltion taloudelliset rakenteet ja tekniset edellytykset. Näissä täytäntöönpanosäädöksissä voidaan sallia, että yksittäinen jäsenvaltio jättää erittelyssä joitakin tietoja toimittamatta, kunhan osoitetaan, että asian vaikutus tilastojen laatuun on rajoitettu. Aina kun poikkeuksia myönnetään, on esitettävä kutakin liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa ja 8 jakson 1 kohdassa lueteltua nimikettä koskeva kokonaisjätemäärä;

b)  jäsenvaltioiden tulosten toimittamisessa noudattaman asianmukaisen muodon vahvistaminen kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta;

c)  liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja liitteessä II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten sisällön rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen. [tark. 126]

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

6)  Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

7)  Poistetaan 8 artiklan 2 ja 3 kohta.

8)  Poistetaan liitteessä I olevan 7 jakson 1 kohta.

9)  Poistetaan liitteessä II olevan 7 jakson 1 kohta.

60.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista(94)

Jotta asetusta (EY) N:o 437/2003 voitaisiin ajantasaistaa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kerättäviä tietoja ja kyseisen asetuksen liitteissä olevia eritelmiä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta ottamalla käyttöön muita tarkkuusvaatimuksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 437/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten toimittamisessa käytettävien tiedostojen sekä tunnusten ja toimittamiseen käytettävän välineen kuvausten osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 437/2003 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kunkin jäsenvaltion on kerättävä tilastotietoja seuraavista muuttujista:

a)  matkustajat;

b)  rahti ja posti;

c)  lentomatkat;

d)  käytettävissä olevat matkustajapaikat;

e)  ilma-alusten operaatiot.

Kunkin alan tilastomuuttujat, niiden luokittelussa käytettävät nimikkeistöt, niiden havaintojaksot ja niiden määritelmät on esitetty liitteissä.

Siirretään komissiolle valta antaa liitteissä olevien eritelmien ja kerättävien tietojen muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

2)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tilastojen tarkkuus

Tietojen keruun on perustuttava täydelliseen laskentaan.

Siirretään komissiolle valta antaa muiden tarkkuusvaatimusten vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla muita tarkkuusvaatimuksia.” [tark. 127]

3)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Tulokset toimitetaan liitteessä I esitettyjen tiedostojen mukaisesti, ja komissio määrittelee kyseisten tiedostojen kuvaukset täytäntöönpanosäädöksellä.

Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksellä myös tunnusten ja toimittamiseen käytettävän välineen kuvaukset.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

4)  Poistetaan 10 artikla.

5)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 128]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan tai 5 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 11 artiklan 3 kohta.

61.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä(95)

Jotta asetusta (EY) N:o 450/2003 voitaisiin ajantasaistaa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseistä asetusta määrittelemällä uudelleen indeksin tekninen erittely ja tarkistamalla painorakennetta siten, että niihin sisällytetään tiettyjä toimialoja;

–  täydennetään kyseistä asetusta määrittämällä toimialat, joiden mukaan tiedot jaotellaan, sekä toimialat, joiden mukaan indeksi jaotellaan;

–  täydennetään kyseistä asetusta vahvistamalla indeksin ketjutuksessa sovellettavat erilliset laatuvaatimukset ja menetelmät.

–  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat tietojen toimittamista toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella. [tark. 129]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano laatuselvityksen sisällön rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 130]

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 450/2003 seuraavasti:

1)  Korvataan 2 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla muutetaan liitteitä indeksin teknisen erittelyn uudelleen määrittelemiseksi ja painorakenteen tarkistamiseksi tehtäviä muutoksia.” [tark. 131]

2)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia joilla muutetaan tätä asetusta NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan siten, että sisällyttämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt säädetyt toteutettavuustutkimukset.” [tark. 132]

3)  Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Muuttujien jaottelu

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tietojen jaottelussa käytettävien joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse tietojen jaottelusta NACE Rev. 2:n pääluokissa määriteltyjen toimialojen ja enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten määrittämistä mukaan siten, että määrittämisessä otetaan huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin unionin ja kansallisella tasolla sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys. [tark. 133]

Työvoimakustannusindeksit lasketaan erikseen seuraavien työvoimakustannusluokkien osalta:

a)  työvoimakustannukset yhteensä;

b)  palkat ja palkkiot, jotka määritellään asetuksen (EY) N:o 1726/1999 liitteessä II olevan D.11 kohdan mukaisesti;

c)  työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä työnantajan maksamat verot vähennettynä työnantajan saamilla tukipalkkioilla, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 1726/1999 liitteessä II olevan D.12 ja D.4 kohdan summalla, josta vähennetään D.5 kohta.

2.  Työvoiman kokonaiskustannusindeksi ilman lisäpalkkioita, jolloin niillä tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1726/1999 liitteessä II olevassa D.11112 kohdassa määriteltyjä lisäpalkkioita, lasketaan jaoteltuna toimialoittain, jotka komissio määrittää ja jotka perustuvat NACE Rev. 2 -luokitteluun.

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä edellä tarkoitettujen toimialojen määrittämiseksi tarkoitetut toimialat siten, että määrittämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt säädetyt toteutettavuustutkimukset. [tark. 134]

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla indeksin ketjutuksessa käytettävien menetelmien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti käytettävät menetelmät.” [tark. 135]

4)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Laatu

1.  Siirretään komissiolle valta antaa erillisten laatuvaatimusten määrittelyä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä erilliset laatuvaatimukset. Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä nämä laatuvaatimukset. [tark. 136]

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittaiset laatuselvitykset. Komissio määrittelee selvityksen sisällön täytäntöönpanosäädöksellä rakenteen ja yksityiskohtaiset järjestelyt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.” [tark. 137]

4 a)  Kumotaan 9 artikla. [tark. 138]

5)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Komissio hyväksyy toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella toimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tarkoitettujen tietojen toimittamisen osalta tässä artiklassa tarkoitettujen toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella. Edellä tarkoitettujen toimenpiteiden delegoitujen säädösten on oltava asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa määritellyn kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä mahdollisimman paljon.” [tark. 139]

b)  Poistetaan 6 kohta.

6)  Poistetaan 11 artikla.

7)  Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 140]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa , 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [tark. 141]

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan tai , 4 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan tai 10 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 142]

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

9)  Poistetaan liitteessä oleva 3 kohta.

62.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista(96)

Jotta asetus (EY) N:o 808/2004 voitaisiin mukauttaa talouden ja tekniikan kehitykseen etenkin moduulien sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseisessä asetuksessa säädettyjä moduuleita siltä osin kuin on kyse aiheiden ja niiden ominaisuustietojen valinnasta, määrittelystä, mukauttamisesta ja muuttamisesta, ominaisuustietojen kattavuudesta, viiteajanjaksoista ja jaotteluista, tietojen toimittamisen jaksotuksesta ja ajankohdista sekä tulosten toimittamismääräajoista.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 808/2004 seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Säädösvallan siirtäminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tässä asetuksessa säädettyjä moduuleita siltä osin kuin on kyse aiheiden ja niiden ominaisuustietojen valinnasta, määrittelystä, mukauttamisesta ja muuttamisesta, ominaisuustietojen kattavuudesta, viiteajanjaksoista ja jaotteluista, tietojen toimittamisen jaksotuksesta ja ajankohdista sekä tulosten toimittamismääräajoista.

Näissä delegoiduissa säädöksissä on otettava huomioon taloudessa ja tekniikassa tapahtuneet muutokset, jäsenvaltioiden voimavarat, vastaajille aiheutuva rasite, tekninen ja metodologinen toteutettavuus ja tulosten luotettavuus.

2.  Delegoidut säädökset on annettava vähintään yhdeksän kuukautta ennen tiedonkeruuajanjakson alkua.”

2)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 143]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 artikla.

4)  Korvataan liitteessä I oleva 3 kohta seuraavasti:

”3. Tietojen toimittamisen kesto ja jaksotus

Tilastot on toimitettava vuosittain enintään viidentoista viitevuoden osalta 20 päivästä toukokuuta 2004 alkaen. Kaikkia ominaisuustietoja ei välttämättä toimiteta joka vuosi; kunkin ominaisuustiedon toimittamisen jaksotus määritellään ja siitä sovitaan osana 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettavia delegoituja säädöksiä.”

5)  Korvataan liitteessä II oleva 3 kohta seuraavasti:

”3. Tietojen toimittamisen kesto ja jaksotus

Tilastot on toimitettava vuosittain enintään viidentoista viitevuoden osalta 20 päivästä toukokuuta 2004 alkaen. Kaikkia ominaisuustietoja ei välttämättä toimiteta joka vuosi; kunkin ominaisuustiedon toimittamisen jaksotus määritellään ja siitä sovitaan osana 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettavia delegoituja säädöksiä.”

63.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1161/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta(97)

Jotta voitaisiin varmistaa asetuksen (EY) N:o 1161/2005 mukaisesti laadittavan, unionin ja euroalueen muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laadukkuus, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseistä asetusta mukauttamalla tiettyjä luokkia koskevien tietojen toimittamismääräaikoja;

–  muutetaan kyseistä asetusta mukauttamalla muuttamalla osuutta unionin kokonaismäärästä; [tark. 144]

–  täydennetään kyseistä asetusta tiettyjä liitteessä määriteltyjä luokkia koskevien tietojen toimittamisaikatauluilla sekä päätöksillä, joissa edellytetään liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain, ja yhteisillä laatustandardeilla.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1161/2005 seuraavasti:

1)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä luokkien P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G tietojen toimittamisaikatauluja ja mahdollisia päätöksiä, joissa edellytetään toimittamisaikataulut ja edellyttämällä liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain. Edellä tarkoitetut päätökset delegoidut säädökset voidaan hyväksyä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.” [tark. 145]

b)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 3 kohtaa siinä säädetyn toimittamismääräajan mukauttamiseksi enintään viidellä päivällä.”

b a)  Kumotaan 5 kohta. [tark. 146]

2)  Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohtaa siltä osin kuin on kyse unionin kokonaismäärästä lasketusta osuudesta lasketun osuuden (1 prosentti) muuttamiseksi.” [tark. 147]

3)  Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa yhteisten laatustandardien hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yhteiset laatustandardit. [tark. 148]

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toimitettujen tietojen laatu paranee ajan myötä siten, että se täyttää yhteiset laatustandardit.”

4)  Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 149]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan 2 tai 4 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 150]

______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 8 artiklan 3 kohta.

64.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1552/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista(98)

Jotta asetusta (EY) N:o 1552/2005 voitaisiin ajantasaistaa taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta

–  laajentamalla tilastoyksikön määritelmää;

–  vahvistamalla otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2 -luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa;

–  määrittämällä erityiset tiedot, jotka on määrä kerätä koulutusta tarjoavista yrityksistä ja yrityksistä, jotka eivät tarjoa koulutusta, sekä ammatillisen koulutuksen eri muodoista;

–  määrittämällä ammatillista koulutusta yrityksissä koskevia Euroopan tilastoja varten kerättävien ja toimitettavien tietojen laatuvaatimukset sekä kaikki tietojen laadun arviointia ja parantamista varten tarvittavat toimenpiteet;

–  määrittämällä ensimmäinen viitevuosi sekä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tietojen keruuta, välittämistä ja käsittelyä varten.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1552/2005 yhdenmukainen täytäntöönpano laatukertomusten rakenteen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1552/2005 seuraavasti:

1)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jäsenvaltiot voivat yrityskokojen kansallinen ominaisjakauma ja toimintatarpeiden kehitys huomioon ottaen laajentaa tilastoyksikön määritelmää maassaan.

Lisäksi siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kyseisen määritelmän laajentamista laajentaminen, jos laajentaminen parantaisi olennaisesti tutkimustulosten edustavuutta ja laatua kyseisissä jäsenvaltioissa.” [tark. 151]

2)  Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valtaa antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2‑luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa.” [tark. 152]

3)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityisistä tiedoista, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla erityiset tiedot, jotka on määrä kerätä koulutusta tarjoavista yrityksistä ja yrityksistä, jotka eivät tarjoa koulutusta, sekä ammatillisen koulutuksen eri muodoista.” [tark. 153]

4)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä laatuvaatimuksista, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla laatuvaatimukset, jotka koskevat ammatillisesta koulutuksesta yrityksissä laadittavia Euroopan tilastoja varten kerättäviä ja toimitettavia tietoja, ja kaikista toimenpiteistä hyväksymällä kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan tietojen laadun arviointia ja parantamista varten.” [tark. 154]

b)  Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5. Komissio määrittää Jäsenvaltioiden on 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen täytäntöönpanosäädöksellä tarkoitettuja laatukertomuksia laatiessaan noudatettava 4 kohdan nojalla vahvistettuja laatuvaatimuksia ja muita toimenpiteitä. Niiden on käytettävä komission täytäntöönpanosäädöksillä määrittelemää muotoa toimitettujen tietojen laadun arvioimista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.” [tark. 155]

5)  Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sen ensimmäisen viitevuoden määrittämistä joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä ensimmäinen viitevuosi, jolta tiedot on kerättävä.” [tark. 156]

6)  Korvataan 13 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tietojen keruuseen, toimittamiseen ja käsittelyyn liittyvän taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.”

7)  Lisätään 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 157]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan tai 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8)  Poistetaan 14 artiklan 3 kohta.

65.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta(99) (100)

Jotta asetus (EY) N:o 1893/2006 voitaisiin mukauttaa teknologian ja talouden kehitykseen ja jotta NACE Rev. 2 voitaisiin yhdenmukaistaa muiden taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa, komissiolle olisi kyseisen asetuksen liitteen muuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1893/2006 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä teknologian ja talouden kehityksen huomioon ottamiseksi tai sen yhdenmukaistamiseksi muiden taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa.”

2)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

66.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 458/2007, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2007, eurooppalaisesta sosiaalisen suojelun integroidusta tilastointijärjestelmästä (ESSPROS)(101)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 458/2007 mukauttamiseksi tekniikan ja talouden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta päivittämällä levittämissääntöjä ja täydennetään sitä määrittämällä ensimmäinen vuosi, jolta täydelliset tiedot olisi kerättävä, sekä hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat katettavien tietojen yksityiskohtaista luokitusta ja käytettäviä määritelmiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 458/2007 seuraavasti:

1)  Poistetaan 5 artiklan 2 kohta.

2)  Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään täydennetään tätä asetusta määrittämällä ensimmäinen vuosi, jolta täydelliset tiedot on kerättävä, ja hyväksytään hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat katettavien tietojen yksityiskohtaista luokitusta ja käytettäviä määritelmiä. [tark. 158]

Siirretään komissiolle valta antaa levittämissääntöjen päivittämiseksi delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti.”

3)  Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 1.1.2.4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 159]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 1.1.2.4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 7 artiklan 3 kohdan tai liitteessä I olevan 1.1.2.4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 8 artiklan 3 kohta.

5)  Korvataan liitteessä I oleva kohta ”1.1.2.4 Muut tulot” seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa katettavista tiedoista (viittaamalla yksityiskohtaiseen luokitukseen) delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti.”

67.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista(102)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 716/2007 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteisiin I ja II sisältyviä määritelmiä ja liitteen III yksityiskohtaisuuden tasoa ja joilla täydennetään kyseistä asetusta ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevilla toimenpiteillä ja yhteisillä laatustandardeilla. [tark. 160]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 716/2007 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa laatuselvitysten sisällön ja ajoituksen määrittämiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 716/2007 seuraavasti:

1)  Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa liitteisiin I ja II sisältyvien määritelmien ja liitteen III yksityiskohtaisuuden tason muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.

Erityisesti on otettava huomioon periaate, jonka mukaan tällaisten toimenpiteiden hyötyjen on oltava niiden kustannuksia merkittävämpiä, ja periaate, jonka mukaan jäsenvaltioille tai yrityksille aiheutuvien taloudellisten lisärasitteiden on pysyttävä kohtuullisina.”

2)  Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä toimenpiteet, joita tarvitaan ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevista osakkuus- ja tytäryhtiöistä laadittavia tilastoja varten ja jotka perustuvat koetutkimusten tuloksiin. [tark. 161]

Erityisesti on otettava huomioon periaate, jonka mukaan tällaisten toimenpiteiden hyötyjen on oltava niiden kustannuksia merkittävämpiä, ja periaate, jonka mukaan jäsenvaltioille tai yrityksille aiheutuvien taloudellisten lisärasitteiden on pysyttävä kohtuullisina.”

3)  Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa yhteisiä laatustandardeja koskevia 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset laatustandardit.” [tark. 162]

4)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  Poistetaan a ja b alakohdan välissä oleva ilmaus ”ja”.

ii)  Lisätään c alakohta seuraavasti:

”c) toimenpiteet, joilla määritetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen laatuselvitysten sisältö rakenne, yksityiskohtaiset järjestelyt ja ajoitus.” [tark. 163]

b)  Poistetaan 2 kohta.

5)  Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 2 artiklan toisessa kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 164]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa artiklan toisessa kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [tark. 165]

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan toisen kohdan, 5 artiklan 4 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 166]

___________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 10 artiklan 3 kohta.

68.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta(103)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 862/2007 mukauttamiseksi tekniikan ja talouden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta päivittämällä tiettyjä määritelmiä ja joilla täydennetään sitä määrittämällä tietojen ryhmittely ja lisäerittelyt sekä antamalla tarkkuutta ja laatustandardeja koskevia sääntöjä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 862/2007 seuraavasti:

1)  Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 2 artiklan 1 kohdassa olevien määritelmien muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ja jotka koskevat [tark. 167]

a)  edellä olevan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen syntymämaaryhmien, edellisen ja seuraavan vakinaisen asuinpaikan sijaintimaaryhmien ja kansalaisuusryhmien määrittelemistä;

b)  edellä olevan 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen oleskeluluvan myöntämisperusteluokkien määrittelemistä;

c)  edellä olevassa 8 artiklassa tarkoitettujen muuttujiin sovellettavien lisäerittelyjen ja erittelytasojen määrittelemistä;

d)  tarkkuutta ja laatustandardeja koskevien sääntöjen vahvistamista.”

2)  Poistetaan 10 artiklan 2 kohta.

3)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 168]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

___________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 11 artiklan 3 kohta.

69.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, yhteisten sääntöjen antamisesta ostovoimapariteetteja koskevan perusaineiston hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä(104)

Jotta asetusta (EY) N:o 1445/2007 voitaisiin ajantasaistaa taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi ostovoimapariteettien laskennassa ja levittämisessä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta määritelmien mukauttamiseksi, joilla muutetaan liitteessä II olevia perusnimikkeitä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta laatukriteereillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1445/2007 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa laatukertomusten rakenteen vahvistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1445/2007 seuraavasti:

1)  Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ensimmäisessä kohdassa esitettyjä määritelmiä ja liitteessä II olevaa perusnimikkeiden luetteloa taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi, sikäli kuin tämä ei suhteettomasti lisää jäsenvaltioille koituvia kustannuksia.” [tark. 169]

2)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetun laadunvalvonnan perustana olevia yhteisiä kriteerejä koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti olevat yhteiset kriteerit.” [tark. 170]

b)  Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5. Komissio hyväksyy vahvistaa 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 5.3 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen täytäntöönpanosäädöksellä ja yksityiskohtaiset järjestelyt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.” [tark. 171]

3)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklassa artiklan toisessa kohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 172]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa artiklan toisessa kohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [tark. 173]

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan toisen kohdan tai 7 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 174]

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 11 artiklan 3 kohta.

5)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

70.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta(105)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 177/2008 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä olevia rekisteröitävien tietojen luetteloa, määritelmiä ja jatkuvuussääntöjä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta yritysrekisterien laatua koskevilla yhteisillä laatustandardeilla standardeilla ja rekisterien päivittämistä koskevilla säännöillä sekä määrittämällä, milloin tietyt yritykset ja yritysten ryhmät on otettava rekisteriin, ja määrittämällä maataloustilastojen yksiköitä vastaavat yksiköt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 175]

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 177/2008 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee laatukertomusten sisältöä ja toimittamistiheyttä. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 177/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään täydennetään tätä asetusta määrittämällä, milloin yritykset, jotka työllistävät alle puoli henkilöä, ja täysin kotimaiset konsernit, joilla ei ole tilastollista merkitystä jäsenvaltioille, on otettava rekisteriin, ja joilla vahvistetaan maataloustilastojen yksikköjä vastaavien yksiköiden määritelmät.” [tark. 176]

2)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä rekisteröitävien tietojen luettelon, määritelmien ja jatkuvuussääntöjen päivittämiseksi siten, että huomioon otetaan periaate, jonka mukaan päivittämisen hyötyjen on oltava kustannuksia suuremmat, ja periaate, jonka mukaan jäsenvaltioilta tai yrityksiltä edellytettyjen lisäresurssien on pysyttävä kohtuullisina.”

3)  Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa yhteisiä laatustandardeja koskevia 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitettua yritysrekisterien laatua koskevat yhteiset standardit.” [tark. 177]

Komissio hyväksyy 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten sisältöä rakennetta, yksityiskohtaisia järjestelyjä ja toimittamistiheyttä koskevat päätökset täytäntöönpanosäädöksellä täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 178]

Komissio ottaa huomioon tiedonkeruun kustannukset.”

4)  Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa rekisterien päivittämissääntöjä koskevia 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla rekisterien päivittämissäännöt.” [tark. 179]

5)  Poistetaan 15 artiklan 1 kohta.

6)  Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 6 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 180]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 6 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan tai 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 181]

___________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 16 artiklan 3 kohta.

71.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 295/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yritystoiminnan rakennetilastoista(106)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 295/2008 mukauttamiseksi taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla kyseisen asetuksen täydentämiseksi annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

–  joustavan moduulin soveltamisalaa, ominaisuustietojen luetteloa, viiteajanjaksoa, käsiteltäviä toimialoja ja laatustandardeja;

–  pilottitutkimusten arvioinnin perusteella tarpeen olevia toimenpiteitä;

–  jäsenvaltioiden tuottamia kansallisia osatuloksia;

–  tiettyjen moduulien viiteajanjaksoja;

–  CETO-merkintään liittyvien sääntöjen tarkistamista ja jäsenvaltioiden ryhmittelyä;

–  ominaisuustietojen luettelojen ja ennakkotulosten päivittämistä;

–  tilastojen laatimisen aikavälejä;

–  tulosten laatimisen ensimmäistä viitevuotta;

–  NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoa 66 ja ennakkotulosten tai estimaattien toimittamista;

–  tulosten erittelyä ja erityisesti käytettäviä luokituksia ja kokoluokkien yhdistelmiä;

–  tietojen toimittamismääräaikojen päivittämistä;

–  toimialaluokituksen mukauttamista NACE-luokituksen muutoksiin tai tarkistuksiin ja tuotteiden jaottelun mukauttamista CPA-luokituksen muutoksiin tai tarkistuksiin sekä perusjoukon alarajan muuttamista;

–  laadun arviointiperusteita.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 295/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Edellä olevan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun joustavan moduulin käyttö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Siirretään komissiolle valtaa antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kyseisen säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla joustavan moduulin soveltamisalasta soveltamisala, sen ominaisuustietojen luettelosta, viiteajanjaksosta, käsiteltävistä toimialoista luettelo, viiteajanjakso, käsiteltävät toimialat ja laatustandardeista laatustandardit. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen viitejakson alkamista. [tark. 182]

Komissio myös määrittää tiedon tarpeen sekä tietojen keruusta yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenvaltioille siitä aiheutuvat kustannukset.”

2)  Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä pilottitutkimusten arvioinnin perusteella tarpeen olevia toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti olevat toimenpiteet.” [tark. 183]

3)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Unionin aggregaattien laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava kansalliset osatulokset NACE Rev. 2:n tasojen mukaan, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti tällaisia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä asiaankuuluvat NACE Rev. 2:n tasot.” [tark. 184]

4)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Tulokset on toimitettava asianmukaisessa teknisessä muodossa viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 3 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettuihin moduuleihin sovellettavasta määräajasta sovellettava viitejakso, joka saa olla enintään 18 kuukautta. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun moduulin osalta määräaika saa olla enintään 30 kuukautta tai 18 kuukautta liitteessä IX olevan 9 jakson mukaisesti. Lisäksi 3 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta on toimitettava pieni määrä estimoituja ennakkotuloksia mainitun menettelyn mukaisesti säädetyssä viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 3 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta kyseinen määräaika, joka saa olla enintään 10 kuukautta. [tark. 185]

Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun moduulin osalta ennakkotulosten määräaika saa olla enintään 18 kuukautta.”

b)  Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa CETO-merkintään liittyvien sääntöjen tarkistamiseksi ja jäsenvaltioiden ryhmittelemiseksi delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tarkistamalla CETO-merkintää koskevia sääntöjä ja ryhmittelemällä jäsenvaltiot 29 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.” [tark. 186]

5)  Poistetaan 11 artiklan 2 kohta.

6)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta: [tark. 187]

a)  ominaisuustietojen luetteloiden ja ennakkotulosten päivittämistä siltä osin kuin tässä tarkoitettu päivitys ei määrällisesti arvioiden merkitse tutkittavien yksiköiden määrän eikä näille yksiköille aiheutuvan rasitteen suhteetonta lisäämistä odotettuihin tuloksiin nähden (4 ja 8 artikla sekä liitteessä I oleva 6 jakso, liitteessä II oleva 6 jakso, liitteessä III oleva 6 jakso, liitteessä IV oleva 6 jakso);

b)  tilastojen laatimisen aikavälejä (3 artikla);

c)  tulosten laatimisen ensimmäisen viitevuoden vahvistamista (8 artikla ja liitteessä I oleva 5 jakso);

d)  tulosten jaottelun ja erityisesti käytettävien luokitusten ja kokoluokkien yhdistelmien vahvistamista (7 artikla sekä liitteessä VIII olevan 4 jakson 2 ja 3 kohta, liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohta ja liitteessä IX oleva 10 jakso);

e)  tietojen toimittamisen määräaikojen päivittämistä (8 artikla sekä liitteessä I olevan 8 jakson 1 kohta ja liitteessä VI oleva 7 jakso);

f)  toimialaluokituksen mukauttamista NACE-luokituksen muutoksiin tai tarkistuksiin ja tuotteiden jaottelun mukauttamista CPA-luokituksen muutoksiin tai tarkistuksiin;

g)  perusjoukon alarajan muuttamista (liitteessä VIII oleva 3 jakso);

h)  laadunarviointiperusteita (6 artikla sekä liitteessä I oleva 6 jakso, liitteessä II oleva 6 jakso, liitteessä III oleva 6 jakso ja liitteessä IV oleva 6 jakso).”

11 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 11 a artiklassa, liitteessä I olevassa 5 ja 6 jaksossa ja 8 jakson 1 ja 2 kohdassa, liitteissä II, III ja IV olevassa 6 jaksossa, liitteessä VI olevassa 7 jaksossa, liitteessä VIII olevassa 3 jaksossa ja 4 jakson 2 ja 3 kohdassa sekä liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohdassa ja 10 jakson 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 188]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 11 a artiklassa, liitteessä I olevassa 5 ja 6 jaksossa ja 8 jakson 1 ja 2 kohdassa, liitteissä II, III ja IV olevassa 6 jaksossa, liitteessä VI olevassa 7 jaksossa, liitteessä VIII olevassa 3 jaksossa ja 4 jakson 2 ja 3 kohdassa sekä liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohdassa ja 10 jakson 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 tai 3 kohdan, 11 a artiklan, liitteessä I olevan 5 tai 6 jakson tai 8 jakson 1 tai 2 kohdan, liitteissä II, III ja IV olevan 6 jakson, liitteessä VI olevan 7 jakson, liitteessä VIII olevan 3 jakson tai 4 jakson 2 tai 3 kohdan tai liitteessä IX olevan 8 jakson 2 tai 3 kohdan tai 10 jakson 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella.” [tark. 189]

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

8)  Muutetaan liite I seuraavasti:

a)  Korvataan 5 ja 6 jakso seuraavasti:

”5 JAKSO

Ensimmäinen viitevuosi

Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008. Tiedot jaotellaan 9 jakson mukaisesti. Komissiolle siirretään kuitenkin valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä ensimmäisestä viitevuodesta , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäinen viitevuosi, jolta NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 ja kaksinumerotason 66 kattamista toiminnoista laaditaan tilastot. [tark. 190]

6 JAKSO

Selvitys tilastojen laadusta

Jäsenvaltiot ilmoittavat kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusasteen suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon kyseisen artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla keskeiset ominaisuustiedot.” [tark. 191]

b)  Muutetaan 8 jakso seuraavasti:

i)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tulokset toimitetaan 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintoja. NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintojen osalta toimitusaika on 10 kuukautta. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimitusajasta, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimitusaika, jota sovelletaan NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 sekä kaksinumerotason 66 kattamia toimintoja koskeviin tuloksiin.” [tark. 192]

ii)  Korvataan 2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Ennakkotulokset tai estimaatit jaotellaan NACE Rev. 2:n kolminumerotason mukaan. Siirretään komissiolle valta antaa 11 ba artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ennakkotulosten tai estimaattien toimittamista toimittaminen NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 66 osalta.” [tark. 193]

9)  Korvataan liitteessä II oleva 6 jakso seuraavasti:

”6 JAKSO

Kertomus tilastojen laadusta

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.” [tark. 194]

10)  Korvataan liitteessä III oleva 6 jakso seuraavasti:

”6 JAKSO

Kertomus tilastojen laadusta

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.” [tark. 195]

11)  Korvataan liitteessä IV oleva 6 jakso seuraavasti:

”6 JAKSO

Kertomus tilastojen laadusta

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.” [tark. 196]

12)  Korvataan liitteessä VI oleva 7 jakso seuraavasti:

”7 JAKSO

Tulosten toimittaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tulosten toimitusajasta, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tulosten toimitusaika, joka saa olla enintään 10 kuukautta viitevuoden päättymisestä. [tark. 197]

13)  Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)  Korvataan 3 jakson viides virke seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän tutkimuksen perusteella alarajan muuttamiseksi 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti , joilla muutetaan tätä asetusta muuttamalla perusjoukon alarajaa.” [tark. 198]

b)  Korvataan 4 jakson 2 ja 3 kohdassa olevan taulukon ”Liikevaihdon jakautuminen tuotetyypeittäin” sarakkeessa ”Huomautukset” oleva virke seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa tuotteiden jaottelun määrittämistä koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tuotteiden jaottelu.” [tark. 199]

14)  Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)  Korvataan 8 jakson 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. ”Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tietyistä tuloksista, jotka joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla, että tietyt tulokset on lisäksi jaoteltava kokoluokkiin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan. [tark. 200]

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tietyistä tuloksista, jotka , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla, että tietyt tulokset on lisäksi jaoteltava oikeudellisiin muotoihin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.” [tark. 201]

b)  Korvataan 10 jaksossa olevan 2 kohdan lopussa oleva alakohta ”Erityisaggregaatit” seuraavasti:

”Erityisaggregaatit

Siirretään komissiolle yritysdemografiaa koskevien unionin tilastojen laatimiseksi tieto- ja viestintätekniikan alalta valta antaa tiettyjä toimitettavia 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tietyt toimitettavat NACE REV. 2:n erityisaggregaatteja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti erityisaggregaatit.” [tark. 202]

72.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 451/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta(107)(108)

Jotta asetus (EY) N:o 451/2008 voitaisiin mukauttaa tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen ja saattaa yhdenmukaiseksi muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten luokitusten kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 451/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä

a)  teknisen tai taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi;

b)  sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten luokitusten kanssa.

2)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

73.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 452/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä(109)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 452/2008 mukauttamiseksi politiikan tai tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla kyseisen asetuksen täydentämiseksi annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tilastokohteiden ja niiden ominaisuuksien valintaa ja määrittelyä, ominaisuuksien jaottelua, tarkastelujaksoa ja tulosten toimittamismääräaikoja sekä laatuvaatimuksia vaadittu tarkkuus mukaan luettuna. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 452/2008 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee laatuselvitysten puitteita. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 452/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta: [tark. 203]

a)  kunkin alueen kattamien tilastokohteiden ja niiden ominaisuuksien valintaa ja määrittelyä politiikka- tai teknisten tarpeiden mukaisesti;

b)  ominaisuuksien jaottelua;

c)  tarkastelujaksoa ja tulosten toimittamismääräaikoja;

d)  laatuvaatimuksia, vaadittu tarkkuus mukaan luettuna;

Jos nämä delegoidut säädökset edellyttävät olemassa olevan tiedonkeruun huomattavaa laajentamista tai uusien tiedonkeruiden taikka kysely- tai haastattelututkimusten käyttöönottoa, niiden on perustuttava kustannushyötyanalyysiin osana kattavaa vaikutus- ja seurausanalyysiä, jossa otetaan huomioon toimenpiteiden hyöty, niistä jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset ja vastaajille koituva rasite.

Komissio hyväksyy laatuselvitysten puitteita koskevat toimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 204]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

74.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 453/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista(110)

Jotta asetusta (EY) N:o 453/2008 voitaisiin ajantasaistaa avoimia työpaikkoja koskevien neljännesvuosittaisten tilastojen säännölliseksi tuottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä ilmaisut ”etsiä aktiivisesti sopivia ehdokkaita” ja ”tietyn ajan kuluessa”, vahvistamalla eräät viitepäivämäärät, määrittelemällä puitteet toteutettavuustutkimuksia varten ja hyväksymällä näiden tutkimusten tuloksiin perustuvat tarvittavat toimenpiteet. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 453/2008 yhdenmukainen täytäntöönpano tietojen ja metatietojen toimittamismuodon osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 453/2008 seuraavasti:

1)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 alakohta seuraavasti:

”1. ’avoimella työpaikalla’ sellaista palkallista työpaikkaa, joka on vasta luotu, täyttämätön tai vapautumassa ja

a)  johon työnantaja etsii aktiivisesti sopivia ehdokkaita kyseisen yrityksen ulkopuolelta ja on valmis jatkamaan etsintää; ja

b)  jonka työnantaja aikoo täyttää joko välittömästi tai tietyn ajan kuluessa.

Toimitettavissa tilastotiedoissa on valinnaisesti erotettava toisistaan vapaat määräaikaiset työpaikat ja vapaat vakituiset työpaikat;”

b)  Lisätään toinen kohta seuraavasti:

”Siirretään ensimmäisen kohdan 1 alakohdan soveltamiseksi komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään täydennetään tätä asetusta määrittelemällä ilmaisut ”etsiä aktiivisesti sopivia ehdokkaita” ja ”tietyn ajan kuluessa”.” [tark. 205]

2)  Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jäsenvaltiot keräävät neljännesvuositiedot sellaisina kuin ne ovat tiettyinä viitepäivämäärinä. Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettujen viitepäivämäärien vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla edellä tarkoitetut viitepäivämäärät.” [tark. 206]

3)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäistä viitevuosineljännestä koskevan päivämäärän ja toimitusmääräaikojen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti koskeva päivämäärä ja jäsenvaltioihin sovellettavat toimitusmääräajat. Mahdolliset tarkistukset edellisten vuosineljännesten neljännesvuositietoihin on toimitettava samanaikaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot komissiolle (Eurostat) ja ilmoitettava niiden lähde komission täytäntöönpanosäädöksellä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamassa teknisessä muodossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.” [tark. 207]

4)  Korvataan 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa toteutettavuustutkimuksia varten tarkoitettuja soveltuvia puitteita koskevia delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toteutettavuustutkimuksia varten tarkoitetut soveltuvat puitteet. [tark. 208]

Näitä tutkimuksia tekevät ne jäsenvaltiot, joiden on vaikea toimittaa tietoja

a)  yrityksistä, joissa on alle 10 työntekijää; ja/tai

b)  seuraavilta aloilta:

i)  julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus;

ii)  koulutus;

iii)  terveys- ja sosiaalipalvelut;

iv)  taiteet, viihde ja virkistys;

v)  järjestöjen toiminta, tietokoneiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus ja muut henkilökohtaiset palvelut.

2.  Kukin toteutettavuustutkimuksia tekevä jäsenvaltio esittää selvityksen tutkimustuloksista 12 kuukauden kuluessa siitä, kun 1 kohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset ovat tulleet voimaan.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kohtuullisessa määräajassa ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarvittavia toimenpiteitä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toteutettavuustutkimuksen tulokset ovat käytettävissä.”

5)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 2 artiklassa, 3 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 209]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa, 3 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan, 3 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan tai 7 artiklan 1 tai 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 9 artiklan 2 kohta.

75.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 763/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, väestö- ja asuntolaskennoista(111)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 763/2008 ajantasaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vahvistamalla seuraavat viitevuodet ja hyväksymällä tilasto- ja metatieto-ohjelma. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 763/2008 seuraavasti:

1)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä viiteajankohta. Viiteajankohdan on oltava tämän asetuksen perusteella määritettynä vuonna (viitevuosi). Ensimmäinen viitevuosi on vuosi 2011.

Siirretään komissiolle valta antaa seuraavien viitevuosien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat viitevuodet. Viitevuosien on sijoituttava kunkin vuosikymmenen alkuun.” [tark. 210]

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi toimitettavia tilastotietoja ja metatietoja koskeva ohjelma.” [tark. 211]

2)  Poistetaan 7 artiklan 2 kohta.

3)  Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 212]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 1 tai 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 8 artiklan 3 kohta.

76.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, energiatilastoista(112)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1099/2008 mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja uusiin tarpeisiin siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisessä asetuksessa olevaa tietolähdeluetteloa ja kyseiseen asetukseen sisältyviä sovellettavia selityksiä tai määritelmiä;

–  muutetaan kyseisessä asetuksessa säädettyjä kansallisten tilastojen toimittamisessa noudatettavia järjestelyjä;

–  täydennetään kyseistä asetusta vuotuisilla ydinenergiatilastoilla;

–  täydennetään kyseistä asetusta uusiutuvia energialähteitä koskevilla tilastoilla sekä energian loppukäyttöä koskevilla tilastoilla.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1099/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa tietolähdeluettelon muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

2)  Korvataan 4 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Käytettyjen teknisten termien tarvittavat selitykset tai määritelmät annetaan eri liitteissä ja lisäksi liitteessä A (Termien selitykset).

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla selvennetään terminologiaa muutetaan tätä asetusta terminologian selventämiseksi lisäämällä tarvittavia NACE-viitteitä sen jälkeen, kun NACE-luokituksen tarkistus on tullut voimaan. [tark. 213]

3.  Siirretään komissiolle valta antaa toimitettavien tietojen ja sovellettavien selitysten tai määritelmien muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

3)  Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa kansallisten tilastojen toimittamisessa noudatettavien järjestelyjen muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

4)  Korvataan 8 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa vuotuisten ydinenergiatilastojen rakennetta koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla vuotuisten ydinenergiatilastojen rakenne.” [tark. 214]

5)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla uusiutuvista energialähteistä ja energian loppukäytöstä laadittavien tilastojen rakennetta koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti rakenne.” [tark. 215]

b)  Poistetaan 3 kohta.

6)  Poistetaan 10 artiklan 1 kohta.

7)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 216]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 tai 3 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan tai 9 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8)  Poistetaan 11 artiklan 2 kohta.

9)  Poistetaan liitteessä A olevassa 2 kohdassa oleva alakohta ”Huom”.”

77.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista(113)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1338/2008 soveltamisen parantamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vahvistamalla liitteiden I–V aiheiden muuttujat, määritelmät ja luokitukset, kyseisten aiheiden jaottelu, tietojen toimittamista koskevat viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat sekä metatietojen toimittamista koskevat säännökset. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1338/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Aina kun suunnitellaan delegoidun säädöksen antamista 9 a artiklan mukaisesti, tehdään kustannus-hyötyanalyysi, jossa otetaan huomioon tiedoista saatava hyöty suhteessa tietojenkeruusta jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin ja rasitteisiin.”

2)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa edellytetyt tiedot ja metatiedot sähköisessä muodossa komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden välillä sovitun tiedonsiirtostandardin mukaisesti.

Tiedot on toimitettava noudattaen määräaikoja, toimitustiheyttä ja viiteajanjaksoja, joista säädetään liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta.” [tark. 217]

3)  Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat: [tark. 218]

a)  liitteiden I–V aiheiden ominaispiirteitä, kuten muuttujia, määritelmiä ja luokituksia;

b)  näiden ominaisuuksien jaottelua;

c)  tietojen toimittamiseen sovellettavia viiteajanjaksoja, toimitustiheyttä ja määräaikoja;

d)  metatietojen toimittamista.

Näissä säädöksissä otetaan erityisesti huomioon 5 artiklan, 6 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan säännökset sekä olemassa olevien unionin tietolähteiden saatavuus, soveltuvuus ja lainsäädännölliset puitteet sen jälkeen, kun kaikki aihealueisiin ja aiheisiin liittyvät lähteet on tutkittu.”

4)  Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa sekä liitteissä I, II, III, IV ja V olevassa c, d ja e alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 219]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa sekä liitteissä I, II, III, IV ja V olevassa c, d ja e alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan sekä liitteissä I, II, III, IV ja V olevan c, d ja e alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 10 artiklan 2 kohta.

6)  Muutetaan liite I seuraavasti:

a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) Tietojen toimittaminen – viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja terveyttä koskevan eurooppalaisen haastattelututkimuksen perusteella laaditaan joka viides vuosi; muiden, kuten sairastuvuutta tai tapaturmia ja vammoja koskevien tietojen kerääminen taikka jotkin erityiset tutkimusmoduulit voivat edellyttää erilaista laatimistiheyttä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.” [tark. 220]

b)  Korvataan d alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.” [tark. 221]

c)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e) Metatiedot

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tutkimusten ominaispiirteistä ja muista käytetyistä lähteistä, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.” [tark. 222]

7)  Muutetaan liite II seuraavasti:

a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) Tietojen toimittaminen – viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.” [tark. 223]

b)  Korvataan d alakohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.” [tark. 224]

c)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e) Metatiedot

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot lähteiden ominaispiirteistä ja muista käytetyistä kokoelmista, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.” [tark. 225]

8)  Muutetaan liite III seuraavasti:

a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) Tietojen toimittaminen – viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava viimeistään 24 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä. Tätä aiemmin voidaan toimittaa alustavia tietoja tai arvioita. Kansanterveyden vaaroista voidaan lisäksi järjestää erityinen tietojenkeruu, joka koskee kaikkia kuolemantapauksia tai tiettyjä kuolemansyitä.” [tark. 226]

b)  Korvataan d alakohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.” [tark. 227]

c)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e) Metatiedot

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.” [tark. 228]

9)  Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) Tietojen toimittaminen – viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä.” [tark. 229]

b)  Korvataan d alakohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.” [tark. 230]

c)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e) Metatiedot

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä, työtapaturmien ilmoitusaste ja tarvittaessa otantaa koskevat tiedot sekä tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.” [tark. 231]

10)  Muutetaan liite V seuraavasti:

a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) Tietojen toimittaminen – viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat

Ammattitautitilastot laaditaan vuosittain ja toimitetaan viimeistään 15 kuukautta viitevuoden loppumisen jälkeen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät muusta tietojenkeruusta peräisin olevien tietojen toimittamisen viitekausiin, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.” [tark. 232]

b)  Korvataan d alakohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.” [tark. 233]

c)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e) Metatiedot

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.” [tark. 234]

78.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1185/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, torjunta-aineita koskevista tilastoista(114)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1185/2009 ajantasaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteissä I ja II olevassa 6 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten antamiseen liittyviä vaatimuksia ja liitteessä III olevaa katettavien aineiden luetteloa ja niiden luokittelua tuote- ja kemikaaliluokkiin ja joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä liitteessä II olevassa 2 jaksossa tarkoitettu ”käsitelty ala”. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1185/2009 seuraavasti:

1)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  Poistetaan 1 kohdan toinen alakohta.

b)  Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa liitteissä I ja II olevassa 6 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten antamiseen liittyvien vaatimusten muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 5 a artiklan mukaisesti.”

c)  Korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään liitteessä II olevaa 2 jaksoa ”käsitellyn alueen” määritelmän osalta.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III olevaa katettavien aineiden luetteloa ja niiden luokittelua tuote- ja kemikaaliluokkiin säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein.”

2)  Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 a, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 235]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 1 a, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 1 a, 2 tai 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 6 artiklan 3 kohta.

VIII.  Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

79.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta(115)

Jotta komissio voisi päättää IASB:n (International Accounting Standards Board) antamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovellettavuudesta unionissa, sille olisi asetuksen (EY) N:o 1606/2002 täydentämiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1606/2002 seuraavasti:

1)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovellettavuutta (jäljempänä ’hyväksytyt kansainväliset tilinpäätösstandardit’) sovellettavuus unionissa. [tark. 236]

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen rahoitusmarkkinoiden vakauteen kohdistuvaan välittömään riskiin. [tark. 237]

b)  Poistetaan 3 kohta.

1 a)  Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltion lainsäädännön alaisten yhtiöiden on 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotka on hyväksytty 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos niiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisten yhtiöiden tilinpäätöspäivänä direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määritellyillä säännellyillä markkinoilla.” [tark. 238]

1 b)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tilinpäätöksiä ja muita kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat vaihtoehdot

Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että

a)  4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä,

b)  muut kuin 4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä ja/tai konsolidoidut tilinpäätöksensä, 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.” [tark. 239]

2)  Lisätään 5 a ja 5 b artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 240]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 241]

5 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 5 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi. [tark. 242]

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan Kumotaan 6 ja 7 artikla. [tark. 243]

3 a)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Raportointi ja yhteensovittaminen

1.  Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle IASB:n meneillään olevien hankkeiden edistymisestä ja kaikista niihin liittyvistä IASB:n laatimista asiakirjoista sovittaakseen yhteen kannat ja edistääkseen hankkeista ja asiakirjoista mahdollisesti johtuvien standardien hyväksymistä koskevia keskusteluja.

2.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisesti hyvissä ajoin, jos se aikoo olla ehdottamatta jonkin standardin hyväksymistä.” [tark. 244]

80.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta(116)

Jotta direktiiviä Direktiivin 2009/110/EY voitaisiin mukauttaa inflaation tai teknologisen ja markkinakehityksen huomioon ottamiseksi ja varmistaa tiettyjen siinä säädettyjen poikkeusten johdonmukainen soveltaminen, 14 artiklaan sisältyy valtuutus, jonka nojalla komissiolle olisi siirrettävä siirretään valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen direktiivin säännösten ajan tasalle saattamiseksi, ”jotta otetaan huomioon inflaatio tai teknologian ja markkinoiden kehitys”. Jos kyseinen valtuutus muutetaan delegoitujen säädösten antamista koskevaksi valtuutukseksi ilman lisämuutoksia, se ei täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan vaatimuksia säädösvallan siirron tavoitteiden, sisällön ja soveltamisalan tarpeellisesta määrittelemisestä. Koska komissio ei ole tähän mennessä käyttänyt sille siirrettyä säädösvaltaa, valtuutus olisi poistettava. [tark. 245]

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/110/EY seuraavasti:

1)  Korvataan Kumotaan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

a)  muutetaan tätä direktiiviä inflaation tai teknologisen ja markkinakehityksen huomioon ottamiseksi;

b)  muutetaan 1 artiklan 4 ja 5 kohtaa niissä säädettyjen poikkeusten johdonmukaiseksi soveltamiseksi.” [tark. 246]

2)  Lisätään 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

__________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.” [tark. 247]

3)  Poistetaan 15 artikla.

IX.  Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

81.  Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(117)

Komissiolle olisi aerosolipakkausteknologian kehityksen huomioon ottamiseksi ja korkeatasoisen turvallisuuden varmistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiiviä 75/324/ETY sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 75/324/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Poistetaan 6 ja 7 artikla.

3)  Korvataan 10 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä sen varmistamiseksi, että siihen tehdään tarvittavat vaara-analyysiä, aerosolipakkausten teknisiä ominaisuuksia, aerosolipakkausten sisältämien aineiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia sekä aerosolipakkausten merkinnöille ja syttyvyydelle asetettuja vaatimuksia ja pakkausten testausmenetelmiä koskevat tekniset mukautukset.”

4)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklassaartiklan ja 10 artiklan1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 248]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 249]

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

82.  Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(118)(119)

Komissiolle olisi direktiivin 76/211/ETY mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 76/211/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

”Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

83.  Neuvoston direktiivi 80/181/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta(120)

Komissiolle olisi direktiivin 80/181/ETY mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitettä ja täydennetään kyseistä direktiiviä lisämerkinnöillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 80/181/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Siirretään komissiolle valta antaa lisämerkintöjen vahvistamiseksi 6 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla lisämerkintöjä. [tark. 250]

Siirretään komissiolle valta antaa 6 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä olevaa I lukua sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 6 c artikla seuraavasti:

”6 c artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 251]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 252]

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

84.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä(121)

Jotta varmistettaisiin palvelun laatua, etenkin kuljetusaikoja sekä ulkomaanpalvelujen säännöllisyyttä ja luotettavuutta, koskevien standardien nopea tekninen mukauttaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 97/67/EY liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä direktiiviä suoritustason arvioinnissa käytettävillä yhdenmukaisilla edellytyksillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 97/67/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 16 artiklan kolmas ja neljäs kohta seuraavasti:

”Nämä standardit asettavat:

a)  jäsenvaltiot kansallisten palvelujen osalta;

b)  Euroopan parlamentti ja neuvosto unionin sisäisten ulkomaanpalvelujen osalta (katso liite II).

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II unionin sisäisiin ulkomaanpalveluihin sovellettavien standardien mukauttamiseksi tekniikan tai markkinoiden kehitykseen.

Ulkopuolisten elinten, joilla ei ole mitään yhteyksiä yleispalvelun tarjoajiin, on vähintään kerran vuodessa tehtävä riippumaton suoritustason arviointi yhdenmukaisten edellytysten vallitessa, ja arvioinnista on julkaistava kertomuksia vähintään kerran vuodessa.

Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten yhdenmukaisten edellytysten määrittämistä koskevia delegoituja säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä tällaiset yhdenmukaiset edellytykset. [tark. 253]

2)  Korvataan 8 luvun otsikko seuraavasti:

”Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset”

3)  Lisätään 8 luvun otsikon jälkeen 20 a artikla seuraavasti:

20 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 254]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 16 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 21 artiklan toinen kohta.

85.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(122)(123)

Komissiolle olisi direktiivin 2000/14/EY mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitettä III. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/14/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 17 a artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 18 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 18 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2)  Poistetaan 18 artiklan 2 kohta.

3)  Korvataan 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Liitteen III muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 17 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Edellä tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ei ole mitään suoraa vaikutusta 12 artiklassa lueteltujen laitteiden mitattuun äänitehotasoon, erityisesti siltä osin, kuin niillä on lisätty viittauksia asianomaisiin eurooppalaisiin standardeihin.

4)  Poistetaan 19 artiklan b alakohta.

86.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista(124)

Komissiolle olisi asetukseen (EY) N:o 2003/2003 tarvittavien teknisten mukautusten hyväksymiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I–IV mittaus-, näytteenotto- ja analyysimenetelmien mukauttamiseksi ja ajanmukaistamiseksi ja tarkastustoimenpiteiden vahvistamiseksi ja joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä I lisäämällä siihen uusia lannoitetyyppejä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2003/2003 seuraavasti:

1)  Korvataan 29 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I–IV mittaus-, näytteenotto- ja analyysimenetelmien mukauttamiseksi ja ajanmukaistamiseksi siten, että tällöin käytetään eurooppalaisia standardeja aina, kun se on mahdollista.

Siirretään komissiolle lisäksi valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I–IV tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja 8, 26 ja 27 artiklassa tarkoitettujen tarkastustoimenpiteiden vahvistamiseksi. Nämä säädökset koskevat erityisesti sitä, kuinka usein kokeet on uusittava, sekä niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatettu lannoite on samanlainen kuin testattu lannoite.”

2)  Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I lisäämällä siihen uusia lannoitetyyppejä.”

b)  Poistetaan 4 kohta.

3)  Lisätään 31 a artikla seuraavasti:

”31 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 29 artiklan 4 kohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 255]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 29 artiklan 4 kohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 29 artiklan 4 kohdan tai 31 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

87.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta(125)(126)

Komissiolle olisi direktiiviin 2004/9/EY tarvittavien teknisten mukautusten hyväksymiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan direktiiviä GLP:n noudattamiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi;

–  muutetaan kyseisessä direktiivissä säädettyä vahvistamisessa noudatettavaa sanamuotoa;

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitettä I teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/9/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 1 kohdassa tarkoitettujen erimielisyyksien ratkaisemiseksi.”

2)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

4)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan

a)  2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sanamuotoa;

b)  liitettä I sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

88.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä(127)

Jotta voitaisiin varmistaa, että direktiiviin 2004/10/EY tehdään tarvittavat tekniset mukautukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla mukautetaan kyseistä direktiiviä tekniikan kehitykseen hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden osalta ja joilla muutetaan sitä tarvittavien teknisten mukautusten tekemiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/10/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 3 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden osalta.”

2)  Lisätään 3 b artikla seuraavasti:

”3 b artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 a artiklassa ja 5 artiklan 2 kohdassa 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 256]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 a artiklassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 a artiklan tai 5 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 4 artikla.

4)  Korvataan 5 artiklan 2 kohdan kolmas ja neljäs alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 3 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä tarvittavien teknisten mukautusten tekemiseksi.”

89.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta(128)(129)

Komissiolle olisi kehityksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2006/42/EY liitteessä V olevaa turvakomponenttien viitteellistä luetteloa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2006/42/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee mahdollisesti vaarallisiin koneisiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/42/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä V siihen sisältyvän turvakomponenttien viitteellisen luettelon muuttamiseksi.”

2)  Korvataan 9 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon tämän kuulemisen tulokset ja hyväksyy tarvittavat toimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)  Lisätään 21 a artikla seuraavasti:

”21 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Korvataan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011* 5 artiklaa.

____________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”

90.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla(130)

Jotta direktiivi 2006/123/EY voitaisiin nopeasti mukauttaa tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä direktiiviä yhteisillä perusteilla ja eräillä määräajoilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/123/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 23 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Edellä olevan 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi komissio voi laatia 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen luettelon palveluista, joilla on tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ominaispiirteet.

Siirretään komissiolle valta antaa 39 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yhteisistä perusteista, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yhteiset perusteet joita soveltamalla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen tai vakuuden tarkoituksenmukaiset ominaispiirteet voidaan määritellä riskin luonteeseen ja laajuuteen nähden asianmukaisella tavalla.” [tark. 257]

2)  Korvataan 36 artikla seuraavasti:

”36 artikla

Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 28 ja 35 artiklassa tarkoitettujen määräaikojen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 39 a artiklan mukaisesti 39 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 28 ja 35 artiklassa tarkoitetut määräajat. [tark. 258]

Lisäksi komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihdon käytännön järjestelyt ja erityisesti tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevat säännökset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)  Lisätään 39 a artikla seuraavasti:

”39 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 23 artiklan 4 kohdassa ja 36 artiklassa 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 259]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 artiklan 4 kohdassa ja 36 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 23 artiklan 4 kohdan tai 36 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 260]

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 40 artiklan 3 kohta.

91.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta(131)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan asetusta (EY) N:o 1907/2006 vaatimustenmukaisuuden tarkastamista varten valittavien asiakirja-aineistojen prosenttimäärän muuttamiseksi tai niiden valintaperusteiden lisäämiseksi;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä tietyissä tapauksissa; [tark. 261]

–  täydennetään kyseistä asetusta testausmenetelmiä koskevilla säännöillä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1907/2006 seuraavasti:

1)  Korvataan 13 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä tarkastellaan uudelleen ja parannetaan säännöllisesti selkärankaisilla tehtävien testien sekä niissä käytettävien eläinten määrän vähentämiseksi. Tarvittaessa komissio muuttaa asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan mahdollisimman pian komission asetusta (EY) N:o 440/2008* sekä tarpeen mukaan tämän asetuksen liitteitä eläinkokeiden korvaamiseksi, vähentämiseksi tai parantamiseksi. Siirretään komissiolle valta antaa tätä varten 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan edellä mainittua komission asetusta ja tämän asetuksen liitteitä.

3.  Jos aineiden sisäisiä ominaisuuksia koskevan tiedon tuottamiseksi vaaditaan testausta, on testit suoritettava noudattaen komission asetuksessa säädettyjä testausmenetelmiä tai noudattaen muita komission tai kemikaaliviraston asianmukaisiksi tunnustamia kansainvälisiä testausmenetelmiä.

Siirretään komissiolle valta antaa testausmenetelmien vahvistamiseksi 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 131 a artiklan mukaisesti, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla testausmenetelmiä. [tark. 262]

Tietoa aineiden sisäisistä ominaisuuksista voidaan tuottaa muiden testausmenetelmien mukaisesti edellyttäen, että liitteessä XI säädetyt edellytykset täyttyvät.

____________________

* Komission asetus (EY) N:o 440/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla (EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1).”

2)  Korvataan 41 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7. Siirretään komissiolle valta antaa kemikaalivirastoa kuultuaan 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta muuttamalla valittavien asiakirja-aineistojen prosenttimäärää ja päivittämällä 5 kohtaan sisältyviä valintaperusteita tai lisätään lisäämällä kyseiseen kohtaan uusia valintaperusteita.” [tark. 263]

3)  Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä XIV sisällyttämällä siihen 57 artiklassa tarkoitettuja aineita. Näissä säädöksissä on täsmennettävä kunkin aineen osalta:”

b)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8. Komissio antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä XIV sellaisten aineiden poistamiseksi, jotka eivät uusien tietojen seurauksena enää täytä 57 artiklan perusteita.”

4)  Korvataan 68 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. Komissio antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 69–73 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti liitettä XVII ottamalla käyttöön uusia rajoituksia tai muuttamalla nykyisiä rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, seoksissa tai esineissä käytettävien aineiden valmistusta, käyttöä tai markkinoille saattamista, silloin kun näiden aineiden valmistus, käyttö tai markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei voida hyväksyä ja johon on puututtava unionin tasolla. Tällaisessa säädöksessä on otettava huomioon rajoituksen sosioekonominen vaikutus, mukaan lukien vaihtoehtojen saatavuus.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta aineen käyttöön erotettuna välituotteena tuotantopaikalla.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen XVII muuttamiseksi sellaisten kulutuskäytön rajoitusten osalta, jotka koskevat sellaisenaan, seoksessa tai esineessä olevia aineita, jotka täyttävät vaaraluokkien syöpää aiheuttava, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen kategorioihin 1A tai 1B luokittelemista koskevat kriteerit ja joita kuluttaja voi käyttää. Asetuksen 69–73 artiklaa ei sovelleta.”

4 a)  Korvataan 73 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla täydennetään tätä asetusta liitteen XVII muuttamista koskevalla lopullisella päätöksellä.” [tark. 264]

5)  Korvataan 131 artikla seuraavasti:

”131 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 131 a artiklan mukaisesti.”

6)  Lisätään 131 a artikla seuraavasti:

”131 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 73 artiklan 2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 73 artiklan 2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 13 artiklan 2 tai 3 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan, 58 artiklan 1 tai 8 kohdan, 68 artiklan 1 tai 2 kohdan, 73 artiklan 2 kohdan, 131 artiklan tai 138 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 265]

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 133 artiklan 4 kohta.

8)  Muutetaan 138 artikla seuraavasti:

a)  Poistetaan 5 kohta.

b)  Korvataan 9 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan edellä tarkoitettuja testausvaatimuksia kyseisen uudelleentarkastelun perusteella siten, että samalla varmistetaan terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso.”

92.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/34/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevista yleisistä säännöksistä(132)(133)

Jotta voitaisiin varmistaa, että direktiiviin 2009/34/EY tehdään tarvittavat tekniset mukautukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa säädetystä valtuutuksesta, jonka mukaan rajoitetun EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on tehtävä ehdotus liitteiden I ja II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, todetaan, että edellä mainittua rajoitettua EY-tyyppihyväksyntää ei enää ole. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valtuutus olisi sen vuoksi poistettava.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/34/EY seuraavasti:

1)  Poistetaan 5 artiklan 3 kohta.

2)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 16 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

3)  Lisätään 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 16 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 17 artikla.

93.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta(134)(135)

Jotta voitaisiin varmistaa, että direktiivin 2009/43/EY liitteessä oleva puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelo vastaa tarkasti Euroopan unionin yhteistä puolustustarvikeluetteloa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä liitettä ja joilla muutetaan kyseistä direktiiviä niiden olosuhteiden osalta, joissa jäsenvaltiot voivat vapauttaa puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ennakkolupaa koskevasta velvoitteesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/43/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 2 kohtaa siten, että se kattaa tapaukset, joissa

a)  siirto tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät vaikuta yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen;

b)  ennakkolupaa koskeva velvoite ei ole enää jäsenvaltioiden kansainvälisten sitoumusten mukainen tämän direktiivin hyväksymisen jälkeen;

c)  siirto on tarpeen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallitustenvälistä yhteistyötä varten.”

2)  Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä olevaa puolustukseen liittyvien tuotteiden luetteloa niin, että se vastaa tarkasti Euroopan unionin yhteistä puolustustarvikeluetteloa.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 13 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa.”

3)  Lisätään 13 a ja 13 b artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 3 kohdan tai 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

13 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 13 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 14 artikla.

94.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta(136)

Komissiolle olisi lelujen turvallisuustason yhdenmukaistamiseksi kaikkialla unionissa ja jäsenvaltioiden välisen lelujen kaupan esteiden poistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan

–  direktiivin 2009/48/EY liitettä I, liitteessä II olevan III osan 11 ja 13 kohtaa ja liitettä V niiden mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen;

–  kyseisen direktiivin liitteessä II olevaa C lisäystä erityisten raja-arvojen asettamiseksi alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa tai muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa käytettäville kemikaaleille;

–  kyseisen direktiivin liitteessä II olevaa A lisäystä sellaisten aineiden tai seosten leluissa sallittujen käyttötarkoitusten vahvistamiseksi, jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokkiin 1A, 1B ja 2 kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/48/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 46 artikla seuraavasti:

”46 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 46 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I, liitteessä II olevan III osan 11 ja 13 kohtaa ja liitettä V niiden mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 46 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa C lisäystä erityisten raja-arvojen asettamiseksi alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa tai muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa käytettäville kemikaaleille siten, että otetaan huomioon asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 säädetyt elintarvikkeiden pakkauksia koskevat vaatimukset ja näihin liittyvät tiettyjä materiaaleja koskevat erityistoimenpiteet sekä lelujen ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien väliset erot.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 46 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevaa A lisäystä sellaisten aineiden tai seosten leluissa sallittujen käyttötarkoitusten vahvistamiseksi, jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokkiin 1A, 1B ja 2 kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi ja jotka kyseeseen tuleva tieteellinen komitea on arvioinut.”

2)  Lisätään 46 a artikla seuraavasti:

”46 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 46 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 266]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 46 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 46 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 267]

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 47 artikla.

95.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta(137)(138)

Jotta asetus (EY) N:o 79/2009 voitaisiin mukauttaa tekniikan kehitykseen vetykäyttöisten ajoneuvojen turvallisuuden osalta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta tällaisia ajoneuvoja koskevilla teknisillä vaatimuksilla sekä hallinnollisilla säännöksillä, hallinnollisten asiakirjojen malleilla ja merkintöjen malleilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 79/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Säädösvallan siirtäminen

Siirretään komissiolle valta antaa tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

a)  yksityiskohtaisista säännöistä liitteissä II–V vahvistettuja testausmenetelmiä varten;

b)  yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat liitteessä VI säädettyjä vetykomponenttien ja -järjestelmien asennusvaatimuksia;

c)  yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat vetykomponenttien ja -järjestelmien turvalliselle ja luotettavalle toiminnalle 5 artiklassa säädettyjä vaatimuksia;

d)  seuraaviin seikkoihin liittyviä vaatimuksia koskevista eritelmistä:

i)  puhtaan vedyn tai vedyn ja maakaasun/biokaasun seoksen käyttö;

ii)  vedyn uudenlaiset varastointi- tai käyttömuodot;

iii)  ajoneuvon törmäyssuojaus vetykomponenttien ja -järjestelmien kestävyyden osalta;

iv)  integroitujen järjestelmien turvallisuutta koskevat vaatimukset, jotka kattavat vähintään vuotojen havaitsemisen ja kaasun poistamiseen liittyvät vaatimukset;

v)  sähköeristys ja sähköturvallisuus;

e)  ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää koskevista hallinnollisista säännöksistä vetykäyttövoiman sekä vetykomponenttien ja -järjestelmien osalta;

f)  säännöistä, jotka koskevat tietoja, jotka valmistajien on toimitettava 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua tyyppihyväksyntää ja tarkastusta varten;

g)  yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat liitteessä VI olevassa 16 kohdassa tarkoitettua vetykäyttöisten ajoneuvojen merkitsemistä tai muuta yksiselitteistä ja nopeaa tunnistamistapaa;

ja

h)  muista tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.”

2)  Lisätään 12 a artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 13 artikla.

96.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta(139)(140)

Komissiolle olisi direktiivin 2009/81/EY mukauttamiseksi nopeaan tekniikan, talouden ja sääntelyn kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan hankintasopimuksia koskevia kynnysarvoja niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU(141) säädettyjen kynnysarvojen kanssa ja joilla muutetaan viittauksia yhteiseen hankintasanastoon, jäljempänä ’CPV-nimikkeistö’, ja tiettyjä CPV-nimikkeistön viitenumeroita sekä menettelyjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia CPV-nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin. Koska sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi pidettävä ajan tasalla teknologian kehityksen kanssa, komissiolle olisi niin ikään siirrettävä valta muuttaa sähköisten vastaanottolaitteiden teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/81/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 68 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 66 a artiklan mukaisesti.”

b)  Lisätään kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja on tarpeen tarkistaa ja aikarajoitukset estävät 66 a artiklassa säädetyn menettelyn käytön, jolloin on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 66 b artiklassa säädettyä menettelyä.”

2)  Korvataan 69 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 66 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan

a)  liitteissä I ja II vahvistettuja CPV-nimikkeistön viitenumeroita siltä osin kuin tämä ei muuta tämän direktiivin aineellista soveltamisalaa, sekä menettelyjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia CPV-nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin edellä mainituissa liitteissä luetelluissa palvelujen luokissa;

b)  liitteessä VIII olevassa a, f ja g kohdassa tarkoitettuja sähköisten vastaanottojärjestelmien teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia.”

3)  Lisätään 66 a ja 66 b artikla seuraavasti:

”66 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 68 artiklan 1 kohdassa ja 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 68 artiklan 1 kohdan tai 69 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

66 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 66 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 67 artiklan 3 ja 4 kohta.

97.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista(142)

Komissiolle olisi energiaan liittyvien tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja energiasäästöjen aikaansaamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään direktiiviä 2009/125/EY erityisillä ekologisen suunnittelun vaatimuksilla sellaisten valikoitujen ympäristönäkökohtien osalta, joilla on merkittävä ympäristövaikutus. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/125/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jos tuote täyttää tämän artiklan 2 kohdassa luetellut edellytykset, sen osalta on annettava delegoitu säädös tai toteutettava tämän artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu itsesääntelytoimi.

Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä direktiiviä.” [tark. 268]

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Valmistellessaan delegoitua säädöstä komissio ottaa huomioon

a)  ympäristöä koskevat unionin ensisijaiset toimet, kuten päätöksessä N:o 1600/2002/EY tai komission eurooppalaisessa ilmastonmuutosohjelmassa (ECCP) esitetyt ensisijaiset toimet;

b)  asiankuuluvan unionin lainsäädännön ja itsesääntelyn, kuten vapaaehtoiset sopimukset, joilla 17 artiklassa tarkoitetun arvion mukaisesti odotetaan saavutettavan politiikan tavoitteet nopeammin tai halvemmalla kuin pakollisilla vaatimuksilla.”

c)  Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10. Delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan ekologisen suunnittelun vaatimuksia, on tarvittaessa sisällettävä säännökset, jotka koskevat eri ympäristönäkökohtien tasapainottamista. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä. [tark. 269]

2)  Korvataan 16 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti, joilla täydennetään tätä direktiiviä.” [tark. 270]

3)  Lisätään 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Delegoidut säädökset

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 271]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 15 artiklan 1 kohdan tai 16 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 19 artiklan kolmas kohta.

98.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista(143)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjä raja-arvoja ja liitettä IV ja joilla täydennetään kyseistä asetusta moottoriajoneuvoihin sekä niihin tarkoitettuihin järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin sovellettavilla teknisillä vaatimuksilla sekä hallinnollisilla säännöksillä, hallinnollisten asiakirjojen malleilla ja merkintöjen malleilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 661/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan IV luvun otsikko seuraavasti:

”Säädösvallan siirtäminen”

2)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Säädösvallan siirtäminen

Siirretään komissiolle valta antaa tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tarvittavia delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti seuraavista seikoista 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi vahvistamalla seuraavat:

a)  toimenpiteet liitteessä II olevassa B ja C osassa säädettyjen vierintävastusta ja vierintämelua koskevien raja-arvojen muuttamiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista testimenetelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa;

b)  liitettä IV muuttavat toimenpiteet, joilla siihen sisällytetään päätöksen 97/836/EY 4 artiklan 4 kohdassa pakottaviksi säädetyt UNECE:n säännöt.

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi vahvistamalla seuraavat:

a)  yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia 5–12 artiklan säännösten mukaisesti;

b)  turvallisuusvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ajoneuvoille, joita käytetään jäsenvaltioiden sisäisiin ja välisiin vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin ottaen huomioon UNECE:n säännön 105;

c)  sen entistä tarkempi määrittely, mitä renkaan fyysisiltä ja suorituskykyä koskevilta ominaisuuksilta edellytetään, jotta se voidaan määritellä ”erikoiskäyttöön tarkoitetuksi renkaaksi”, ”ammattikäyttöön tarkoitetuksi maastorenkaaksi”, ”reinforced-renkaaksi”, ”extra load -renkaaksi”, ”talvirenkaaksi”, ”T-tyypin väliaikaisesti käytettäväksi vararenkaaksi” tai ”vetoakselin renkaaksi” 3 artiklan toisen kohdan 8–13 alakohdan mukaisesti;

d)  toimenpiteet liitteessä II olevassa B ja C osassa säädettyjen vierintävastusta ja vierintämelua koskevien raja-arvojen muuttamiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista testimenetelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa;

e)  liitteessä II olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetun melutason määrittelymenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

f)  liitettä IV muuttavat toimenpiteet, joilla siihen sisällytetään päätöksen 97/836/EY 4 artiklan 4 kohdassa pakottaviksi säädetyt UNECE:n säännöt.

g)  hallinnolliset säännökset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia 5–12 artiklan säännösten mukaisesti;

h)  toimenpiteet, joilla tietyille ajoneuvoille tai luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluville ajoneuvoille myönnetään poikkeus velvoitteesta asentaa 10 artiklassa tarkoitettuja kehittyneitä ajoneuvojärjestelmiä, kun kustannus-hyötyanalyysin ja kaikkien olennaisten turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisen jälkeen osoittautuu, ettei kyseisten järjestelmien soveltaminen kyseiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoluokkaan ole tarkoituksenmukaista;

i)  muut tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet.” [tark. 272]

2)  Lisätään 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … tämän asetuksen voimaantulopäivästä [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 273]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kolmella kuukaudella. [tark. 274]

____________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 15 artikla.

99.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista(144)

Jotta voitaisiin varmistaa, että asetusta (EY) N:o 1223/2009 mukautetaan tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseiseen asetukseen sisältyvää nanomateriaalien määritelmää;

–  muutetaan kyseiseen asetukseen sisältyviä ilmoitusvaatimuksia;

–  muutetaan kyseistä asetusta liitteen IV soveltamisalan laajentamiseksi hiusväreihin;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden osalta;

–  muutetaan kyseisen asetuksen mukaisesti ilmoitettavia tietoja ja liitteitä II ja III nanomateriaalien osalta;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä II–VI silloin kun kosmeettisissa valmisteissa käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle ja asiaan on puututtava unionin laajuisesti;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä III–VI ja VIII niiden mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen;

–  täydennetään kyseistä asetusta väittämiä koskevien yhteisten arviointiperusteiden luettelolla;

–  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä poikkeuksia eläinkokeiden kiellosta, jos olemassa olevan kosmeettisen ainesosan turvallisuudesta ilmenee vakavaa huolta. [tark. 275]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa niiden asetukseen (EY) N:o 1223/2009 sisältyvien säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, jotka koskevat eläinkokeisiin liittyviä poikkeuksia, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa antaa päätöksiä eläinkoekiellosta myönnettävien poikkeusten hyväksymiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 276]

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1223/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Kun otetaan huomioon lukuisat nanomateriaaleja koskevat määritelmät, joita eri elimet ovat julkaisseet, ja jatkuva tekninen ja tieteellinen kehitys nanoteknologian alalla, komissiolle siirretään valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 1 kohdan k alakohtaa sen mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen ja määritelmiin, joista sovitaan tulevaisuudessa kansainvälisellä tasolla.”

2)  Korvataan 13 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1–7 kohtaa lisäämällä niihin vaatimuksia; muuttamisessa otetaan huomioon tekninen ja tieteellinen kehitys sekä erityiset markkinavalvontaan liittyvät tarpeet.”

3)  Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jollei liitteen IV soveltamisalan laajentamista hiusväreihin koskevasta komission päätöksestä muuta johdu, nämä valmisteet eivät saa sisältää muita kuin liitteessä IV lueteltuja hiusväreiksi tarkoitettuja väriaineita eivätkä hiusväreiksi tarkoitettuja väriaineita, joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun liitettä IV muuttavan päätöksen hyväksymiseksi delegoituja säädöksiä 31 a artiklan mukaisesti.”

4)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 3 osan mukaiseen kategoriaan 2 kuuluviksi luokiteltujen CMR-aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kielletty.

Kategoriaan 2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta voidaan kuitenkin käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut sen ja todennut sen käytön kosmeettisissa valmisteissa olevan turvallista.

Siirretään komissiolle tämän kohdan soveltamiseksi valta antaa tämän asetuksen liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 31 a artiklan mukaisesti.”

b)  korvataan 2 kohdan neljäs ja viides alakohta seuraavasti:

”Komissio antaa tämän kohdan soveltamiseksi 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä 15 kuukauden kuluessa kyseisten aineiden sisällyttämisestä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevaan 3 osaan.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 31 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, jossa kosmeettisissa valmisteissa käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle.”

5)  Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 6 ja 7 kohta seuraavasti:

”6. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä II ja III silloin, kun ilmenee mahdollinen vaara ihmisten terveydelle, myös silloin, kun tietoja ei ole riittävästi; muuttamisessa otetaan huomioon kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean lausunto.

7.  Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 3 kohtaa lisäämällä siihen vaatimuksia teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi.”

b)  Poistetaan 8 kohta.

c)  Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9. Edellä olevan 6 ja 7 kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 31 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, jossa kosmeettisissa valmisteissa käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle.”

6)  Korvataan 18 artiklan 2 kohdan yhdeksäs alakohta seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kuudennessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tarkoitettu poikkeus.” [tark. 277]

7)  Korvataan 20 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa tai muita asiaankuuluvia viranomaisia kuultuaan 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla direktiivin 2005/29/EY säännökset huomioon ottaen luettelo kosmeettisten valmisteiden yhteydessä sallittavien väittämien yhteisistä arviointiperusteista.” [tark. 278]

8)  Korvataan 31 artikla seuraavasti:

”31 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä II–VI silloin, kun kosmeettisissa valmisteissa käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle ja asiaan on puututtava unionin laajuisesti.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 31 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, jossa kosmeettisissa valmisteissa käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä III–VI ja VIII niiden mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I silloin, kun se on tarpeen markkinoille saatettujen kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden varmistamiseksi.”

9)  Lisätään 31 a ja 31 b artikla seuraavasti:

”31 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 8 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 1 tai 2 kohdan, 16 artiklan 8 tai 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan tai 31 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 279]

31 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 31 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

10)  Poistetaan 32 artiklan 3 ja 4 kohta.

X.  Oikeus- ja kuluttaja-asiat

100.  Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(145)(146)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia direktiivin 92/85/ETY liitteeseen I. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/85/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään teknisiä muutoksia liitteeseen I tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 13 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, jossa raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuu mahdollinen välitön riski.”

2)  Lisätään 13 a ja 13 b artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

13 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 13 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

101.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta(147) (148)

Komissiolle olisi direktiivin 2008/48/EY ajantasaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä ottamalla käyttöön todellisen vuosikoron laskemiseen tarvittavia lisäoletuksia tai muuttamalla jo käytössä olevia oletuksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2008/48/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 19 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Tarvittaessa voidaan todellista vuosikorkoa laskettaessa käyttää liitteessä I esitettyjä lisäoletuksia.

Jos tässä artiklassa ja liitteessä I olevassa II osassa esitetyt oletukset eivät ole riittäviä todellisen vuosikoron laskemiseksi yhdenmukaisella tavalla tai jolleivät ne enää sovellu markkinoilla vallitsevaan kaupalliseen tilanteeseen, komissiolle siirretään valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä artiklaa ja liitettä I todellisen vuosikoron laskemiseen tarvittavien lisäoletusten käyttöön ottamiseksi tai jo käytössä olevien oletusten muuttamiseksi.”

2)  Lisätään 24 a artikla seuraavasti:

”24 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 19 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________________________________________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 25 artikla.

XI.   Liikenne ja liikkuminen

102.  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla(149)

Komissiolle olisi asetuksen (ETY) N:o 3922/91 mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä III. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (ETY) N:o 3922/91 seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa.”

2)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 280]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 b artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 12 artiklan 3 ja 4 kohta.

103.  Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa(150)(151)

Komissiolle olisi direktiivin 95/50/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/68/EY(152) tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 95/50/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 9 aa artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tämän direktiivin soveltamisaloilla ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/68/EY* tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

_______________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).”

2)  Lisätään 9 aa artikla seuraavasti:

9 aa artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 b artikla.

104.  Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1997, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän(153)

Komissiolle olisi direktiivin 97/70/EY mukauttamiseksi kansainvälisen oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä Torremolinoksen pöytäkirjaan myöhemmin tehtyjen muutosten soveltamiseksija täydennetään sitä antamalla säännöksiä Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistettua tulkintaa varten, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan.

Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä Torremolinoksen pöytäkirjaan tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että muutokset olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 281]

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 97/70/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä säännöksiä Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistettua tulkintaa varten, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan, siinä määrin kuin tämä on tarpeen niiden johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi unionissa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 282]

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 97/70/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklaa sekä liitteitä Torremolinoksen pöytäkirjan myöhempien muutosten soveltamiseksi tämän direktiivin tarkoituksiin.

2.  Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistetun tulkinnan vahvistamiseksi, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan, siinä määrin kuin tämä on tarpeen niiden johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 283]

3.  Edellä olevan Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kansainväliseen oikeudelliseen välineeseen tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin asiakirjaan tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen , jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.” [tark. 284]

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1).”

2)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 285]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [tark. 286]

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 287]

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 artiklan 3 kohta.

105.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa(154)

Jotta direktiivillä 2000/59/EY perustettua järjestelmää voitaisiin parantaa ja jotta kyseistä direktiiviä voitaisiin mukauttaa muiden unionin ja kansainvälisten oikeudellisten välineiden kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseistä direktiiviä siten, että viittauksia unionin ja IMOn oikeudellisiin välineisiin mukautetaan niiden saattamiseksi yhdenmukaisiksi myöhemmin voimaan tulleiden unionin tai IMOn toimenpiteiden kanssa;

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä.

Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä Marpol 73/78 -yleissopimukseen tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa. [tark. 288]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/59/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 289]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2)  Poistetaan 14 artikla.

3)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Muutokset

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tähän direktiiviin sisältyviä viittauksia unionin ja IMOn oikeudellisiin välineisiin niiden saattamiseksi yhdenmukaisiksi myöhemmin voimaan tulleiden unionin tai IMOn toimenpiteiden kanssa, edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta tämän direktiivin soveltamisalaa.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä silloin kun se on tarpeen tällä direktiivillä perustetun järjestelmän parantamiseksi, edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta tämän direktiivin soveltamisalaa.

3.  Edellä olevassa Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin tarkoitettuun kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002* 5 artiklaa noudattaen , jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa. [tark. 290]

_______________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1).”

106.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä(155)

Jotta direktiivi 2001/96/EY voitaisiin mukauttaa unionin ja kansainvälisten sääntöjen kehitykseen ja jotta sovellettavia menettelyjä voitaisiin parantaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä siltä osin kuin on kyse

–  tietyistä määritelmistä;

–  viittauksista kansainvälisiin yleissopimuksiin ja säännöstöihin sekä IMOn päätöslauselmiin ja kiertokirjeisiin ja viittauksista ISO-standardeihin sekä unionin oikeudellisiin välineisiin ja niiden liitteisiin;

–  irtolastialusten ja terminaalien välisistä menettelyistä;

–  tietyistä raportointivelvoitteista.

Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä sen 3 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa. [tark. 291]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/96/EY seuraavasti:

1)  Poistetaan 14 artikla.

2)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Muutokset

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 3 artiklan 1–6 kohdassa ja 15–18 kohdassa olevia määritelmiä, viittauksia kansainvälisiin yleissopimuksiin ja säännöstöihin sekä IMOn päätöslauselmiin ja kiertokirjeisiin, viittauksia ISO-standardeihin sekä viittauksia unionin oikeudellisiin välineisiin niiden mukauttamiseksi sellaisiin kansainvälisiin ja unionin oikeudellisiin välineisiin, jotka on hyväksytty, joita on muutettu tai jotka on saatettu voimaan tämän direktiivin antamisen jälkeen, edellyttäen, ettei näillä muutoksilla laajenneta tämän direktiivin soveltamisalaa.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 8 artiklassa säädettyjä irtolastialusten ja terminaalien välisiä menettelyjä, 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja raportointivaatimuksia sekä liitteitä, edellyttäen, että tällaisilla säädöksillä ei laajenneta tämän direktiivin soveltamisalaa

3.  Edellä Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 3 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin asiakirjoihin tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen , jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa. [tark. 292]

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.” [tark. 293]

3)  Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 294]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

107.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY kumoamisesta(156) (157)

Jotta direktiiviä 2002/59/EY voitaisiin mukauttaa unionin ja kansainvälisen oikeuden kehityksen ja kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan

–  kyseiseen direktiiviin sisältyviä viittauksia unionin säädöksiin ja IMO:n asiakirjoihin niiden saattamiseksi unionin tai kansainvälisen oikeuden mukaisiksi;

–  tiettyjä kyseiseen direktiiviin sisältyviä määritelmiä niiden saattamiseksi muiden unionin tai kansainvälisen oikeuden säännösten ja määräysten mukaisiksi;

–  kyseisen direktiivin liitteitä I, III ja IV tekniikan kehityksen ja direktiivistä saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/59/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 27 artikla seuraavasti:

”27 artikla

Muutokset

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tähän direktiiviin sisältyviä viittauksia unionin säädöksiin ja IMO:n asiakirjoihin, tämän direktiivin 3 artiklassa olevia määritelmiä sekä tämän direktiivin liitteitä niiden saattamiseksi yhdenmukaisiksi myöhemmin hyväksyttyjen, muutettujen tai voimaan tulleiden unionin tai kansainvälisen oikeuden säännösten tai määräysten kanssa, edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta tämän direktiivin soveltamisalaa.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I, III ja IV teknisen kehityksen ja tästä direktiivistä saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi, edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta tämän direktiivin soveltamisalaa.”

2)  Lisätään 27 a artikla seuraavasti:

”27 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 27 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 28 artikla.

108.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta(158) (159)

Jotta voitaisiin päivittää asetuksessa (EY) N:o 2099/2002 olevaa luetteloa sellaisista unionin säädöksistä, joissa viitataan meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevään komiteaan, jäljempänä ’COSS-komitea’, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta lisäämällä siihen viittauksia sellaisiin myöhemmin voimaan tulleisiin unionin säädöksiin, joissa toimivaltuuksia siirretään COSS-komitealle. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2099/2002 seuraavasti:

1)  Poistetaan 3 artiklan 3 kohta.

2)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

COSS-komitean toimivaltuudet ja muutokset

COSS-komitea käyttää toimivaltuuksiaan voimassa olevan unionin merilainsäädännön mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 2 artiklan 2 kohtaa sisällyttämällä siihen viittauksia sellaisiin tämän asetuksen antamisen jälkeen voimaan tulleisiin unionin säädöksiin, joissa toimivaltuuksia siirretään COSS-komitealle.”

3)  Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 7 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

109.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista(160)(161)

Jotta direktiiviä 2003/25/EY voitaisiin mukauttaa teknisen ja kansainvälisen kehityksen ja kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/25/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä, jotta voitaisiin ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tapahtunut kehitys ja parantaa tämän direktiivin tehokkuutta saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella.”

2)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä 10 artiklassa tarkoitettua valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 11 artikla.

110.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta(162)(163)

Komissiolle olisi direktiivin 2003/59/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/59/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 12 artikla.

111.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 782/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa(164)

Jotta alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamista voitaisiin kehittää edelleen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan asetuksessa (EY) N:o 782/2003 olevia viittauksia AFS-yleissopimukseen, AFS-todistuskirjaan, AFS-ilmoitukseen ja AFS-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä, mukaan lukien AFS-yleissopimuksen 11 artiklaan liittyvät asiaankuuluvat IMO:n suuntaviivat, jotta voitaisiin ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa tapahtunut kehitys tai parantaa kyseisen asetuksen tehokkuutta saatujen kokemusten perusteella;

–  täydennetään kyseistä asetusta tietyille aluksille tarkoitetulla yhdenmukaisella katsastusta ja todistuskirjalla varustamista koskevalla järjestelmällä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 782/2003 seuraavasti:

1)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b) Aluksilla, joiden pituus on vähintään 24 metriä mutta joiden bruttovetoisuus on alle 400, lukuun ottamatta kiinteitä tai kelluvia alustoja, kelluvia varastointiyksikköjä ja kelluvia tuotanto-, varastointi- ja purkuyksikköjä, on oltava AFS-ilmoitus osoituksena siitä, että alus on 4 ja 5 artiklan mukainen.”

ii)  Lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yhdenmukaisen , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yhdenmukainen katsastusta ja todistuskirjalla varustamista koskevan järjestelmän vahvistamisesta koskeva järjestelmä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuille aluksille, jos tämä on tarpeen.” [tark. 295]

b)  Poistetaan 3 kohta.

2)  Poistetaan 7 artiklan toinen kohta.

3)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Muutokset

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan viittauksia AFS-yleissopimukseen, AFS-todistuskirjaan, AFS-ilmoitukseen ja AFS-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen sekä tämän asetuksen liitteitä, mukaan lukien AFS-yleissopimuksen 11 artiklaan liittyvät asiaankuuluvat IMO:n suuntaviivat, jotta voitaisiin ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa tapahtunut kehitys tai parantaa tämän asetuksen tehokkuutta saatujen kokemusten perusteella.”

4)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 296]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdan tai 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 9 artikla.

112.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä(165)

Jotta sähköisten tiemaksujärjestelmien eräitä teknisiä eritelmiä voitaisiin mukauttaa ja kehittää edelleen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan direktiivin 2004/52/EY liitettä sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä päätöksillä, jotka koskevat eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän määrittelyä, sekä kyseisen palvelun toteuttamista koskevilla teknisillä päätöksillä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/52/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 4 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

b)  Korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän määrittelyä koskevia delegoituja säädöksiä 4 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä. Tällaiset säädökset annetaan vain, jos kaikki edellytykset, myös tekniset, oikeudelliset ja kaupalliset edellytykset, yhteentoimivuudelle ovat asianmukaisten tutkimusten perusteella arvioituna olemassa. [tark. 297]

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 4 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä direktiiviä hyväksymällä eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän toteuttamiseen liittyviä teknisiä päätöksiä.” [tark. 298]

2)  Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 299]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 2, 4 tai 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 5 artiklan 2 kohta.

113.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista(166)

Komissiolle olisi direktiivin 2004/54/EY mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/54/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 16 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 300]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 16 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 17 artiklan 3 kohta.

114.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta(167)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 725/2004 mukauttamiseksi kansainvälisen oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi siihen ja täydennetään sitä ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista koskevien yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi kyseisen asetuksen soveltamisalaa laajentamatta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 301]

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 725/2004 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista koskevien yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi kyseisen asetuksen soveltamisalaa laajentamatta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 302]

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 725/2004 seuraavasti:

1)  Korvataan 10 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta, jotta 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kotimaanliikenteessä liikennöiviä aluksia ja niitä palvelevia satamarakenteita, voitaisiin sisällyttää tähän asetukseen silloin kun niissä on kyse SOLAS-yleissopimuksen ja ISPS-säännöstön määräysten teknisestä ajantasaistamisesta.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 10 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy edellisessä alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.Tämän artiklan 5 kohdassa säädettyä vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyä ei sovelleta näihin tapauksiin.

3.  Komissio määrittää tämän asetuksen soveltamisalaa laajentamatta yhdenmukaiset menettelyt Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista varten tämän asetuksen soveltamisalaa laajentamatta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 303]

2)  Lisätään 10 a ja 10 b artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 304]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 11 artiklan 4 ja 5 kohta.

115.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista(168)(169)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 785/2004 mukauttamiseksi kansainvälisen oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjä kyseiseen asetukseen sisältyviä arvoja kansainvälisiin sopimuksiin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 785/2004 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja arvoja, jos asiankuuluvien kansainvälisten sopimusten muutokset sitä edellyttävät.”

2)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja arvoja, jos asiankuuluvien kansainvälisten sopimusten muutokset sitä edellyttävät.”

3)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 5 kohdan tai 7 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 9 artiklan 3 kohta.

116.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 613/91 kumoamisesta(170) (171)

Jotta asetus (EY) N:o 789/2004 voitaisiin mukauttaa kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tapahtuneeseen kehitykseen ja jotta kyseisen asetuksen tehokkuutta voitaisiin parantaa saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjä kyseiseen asetukseen sisältyviä määritelmiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 789/2004 seuraavasti:

1)  Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

2)  Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 2 artiklaan sisältyviä määritelmiä, jotta voitaisiin ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tapahtunut kehitys ja parantaa tämän asetuksen tehokkuutta saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella, edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta tämän asetuksen soveltamisalaa.”

3)  Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

117.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta(172)

Komissiolle olisi epäterveiden hinnoittelukäytäntöjen havaitsemisen parantamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään asetusta (EY) N:o 868/2004 epäterveiden hinnoittelukäytäntöjen havaitsemiseen tarkoitetuilla yksityiskohtaisilla menetelmillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 868/2004 seuraavasti:

1)  Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla epäterveiden hinnoittelukäytäntöjen havaitsemiseen tarkoitettuja yksityiskohtaisia menetelmiä tarkoitetut yksityiskohtaiset menetelmät. Menetelmiin kuuluvat muun muassa tapa arvioida normaali kilpailukykyinen hinnoittelu, todelliset kustannukset sekä kohtuulliset voittomarginaalit erityisesti ilmailualalla.” [tark. 305]

2)  Lisätään 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästämuutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 306]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 15 artiklan 4 kohta.

118.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/44/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä(173)(174)

Jotta direktiivi 2005/44/EY voitaisiin mukauttaa tekniikan kehitykseen ja jotta voitaisiin ottaa huomioon sen soveltamisesta saadut kokemukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2005/44/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Liitteiden I ja II muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II tämän direktiivin soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella ja niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 11 artiklan 4 kohta.

119.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta(175)(176)

Jotta satamaturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat tekniset toimenpiteet saatettaisiin säännöllisesti ajan tasalle, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2005/65/EY liitteitä I–IV. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2005/65/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Liitteiden I–IV muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I–IV niiden mukauttamiseksi niiden täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella tämän direktiivin soveltamisalaa laajentamatta.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 14 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy liitteiden I–IV mukauttamiseksi tarvittaviin muutoksiin.”

2)  Lisätään 14 a ja 14 b artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

14 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 14 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 15 artikla.

120.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta(177)(178)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja uusien sovellettavien menettelyjen laatimiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta tiettyjä menettelyjä koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2111/2005 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Yhteiset perusteet, joita käytetään lentoliikenteen harjoittajia toimintakieltoon asetettaessa ja jotka perustuvat asianmukaisiin turvallisuusnormeihin, on esitetty liitteessä, jäljempänä ’yhteiset perusteet’.

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä yhteisten perusteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

2)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tässä luvussa tarkoitettuja menettelyjä; tässä yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon tarve tehdä ripeästi päätöksiä yhteisön luettelon ajantasaistamisesta.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 14 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.”

3)  Lisätään 14 a ja 14 b artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan tai 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kuukaudella.

14 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 14 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 15 artiklan 4 kohta.

121.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista(179)

Jotta voitaisiin tehostaa ajokorttien turvallisuuden takaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, varmistaa yhteentoimivuus jatkossa ja mukauttaa direktiiviä 2006/126/EY tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I–VI ja joilla täydennetään kyseistä direktiiviä väärentämiseltä suojaavilla määrittelyillä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/126/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla liitteessä I tarkoitettuun mikrosiruun liittyviä vaatimuksia liittyvät vaatimukset. Näihin vaatimuksiin sisältyy EY-tyyppihyväksyntä, joka voidaan myöntää vasta kun on osoitettu, että mikrosirulle tallennettuja tietoja ei pystytä luvattomasti käsittelemään tai muuttamaan. [tark. 307]

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää ajokortteihin tallennusvälineen (mikrosiru) heti, kun edellä tarkoitetut delegoidut säädökset ovat tulleet voimaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietosuojasääntöjen soveltamista.”

b)  Korvataan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tulevan yhteentoimivuuden varmistamiseksi.”

2)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Liitteessä I mainittu ajokortteihin käytetty materiaali on suojattava väärentämiseltä.

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla asianmukaiset määrittelyt väärentämisen estämiseksi. [tark. 308]

Jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää myös muita turvatekijöitä.”

3)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Liitteiden I–VI muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I–VI niiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.”

4)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 309]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 1 artiklan 2 tai 3 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan tai 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 9 artikla.

122.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 336/2006, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta(180)(181)

Komissiolle olisi kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosäännösten ajantasaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitettä II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 336/2006 seuraavasti:

1)  Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II, jotta voitaisiin ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tapahtunut kehitys ja parantaa tämän asetuksen tehokkuutta sen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.”

2)  Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.

123.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä(182)

Jotta voitaisiin hyväksyä direktiivin 2007/59/EY asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarvittavat tekniset toimenpiteet ja mukauttaa kyseinen direktiivi tieteen ja tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja joilla täydennetään kyseistä direktiiviä

–  vahvistamalla lupakirjaa, todistusta ja todistuksen oikeaksi todistettua jäljennöstä koskevat mallit ja määrittämällä niiden fyysiset ominaisuudet siten, että huomioon otetaan toimenpiteet väärentämisen estämiseksi;

–  hyväksymällä luokkien A ja B eri tyyppejä varten tarvittavat yhteisön koodit;

–  mukauttamalla rekisterien perusparametreja kehitykseen;

–  hyväksymällä yhteiset perusteet ammattipätevyyden määrittelemistä ja henkilöstön arviointia varten;

–  hyväksymällä tutkinnon vastaanottajien ja tutkintojen valinnassa sovellettavia unionin perusteita;

–  hyväksymällä älykorttien teknisiä ja toiminnallisia eritelmiä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2007/59/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla viraston laatiman luonnoksen pohjalta yhteisön mallit lupakirjaa, todistusta ja todistuksen oikeaksi todistettua jäljennöstä varten ja määritetään niiden fyysiset ominaisuudet siten, että huomioon otetaan toimenpiteet väärentämisen estämiseksi. [tark. 310]

Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla viraston laatiman suosituksen pohjalta yhteisön koodit tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen luokkien A ja B eri tyyppejä varten.” [tark. 311]

2)  Korvataan 22 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle tätä varten valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla viraston laatiman luonnoksen pohjalta vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla käyttöönotettavien rekisterien perusparametrit, kuten rekisteröitävät tiedot, niiden muoto, tiedonsiirtoyhteyskäytäntö, käyttöoikeudet, tietojen säilytysaika sekä konkurssitapauksessa noudatettavat menettelyt.” [tark. 312]

3)  Muutetaan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b) perusteilla, joita virasto ehdottaa asetuksen (EU) 2016/796 36 artiklan mukaisesti.”

b)  Lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa näiden perusteiden vahvistamiseksi 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 31 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla nämä perusteet.” [tark. 313]

4)  Korvataan 25 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Tutkinnon vastaanottajien ja tutkintojen valinnassa voidaan soveltaa unionin perusteita. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tällaiset unionin perusteet viraston laatiman luonnoksen pohjalta. [tark. 314]

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 31 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy tutkinnon vastaanottajien ja tutkintojen valinnassa sovellettavien unionin perusteiden vahvistamiseen.

Jos tällaisia unionin perusteita ei ole, toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat kansalliset perusteet.”

5)  Korvataan 31 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 31 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy liitteiden mukauttamiseen tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

6)  Lisätään 31 a ja 32 b artikla seuraavasti:

”31 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 315]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 4 kohdassa, 22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 23 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 5 kohdan, 31 artiklan 1 kohdan tai 34 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

31 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 31 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 32 artiklan 3 ja 4 kohta.

8)  Korvataan 34 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten älykorttien teknisten ja toiminnallisten eritelmien vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tällaisten älykorttien tekniset ja toiminnalliset eritelmät.” [tark. 316]

124.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista(183)

Jotta voitaisiin hyväksyä toimenpiteet, jotka tarvitaan asetuksen (EY) N:o 1371/2007 mukauttamiseksi tekniikan kehityksen ja kyseisen asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä II ja III;

–  muutetaan kyseistä asetusta rahoitusmäärien mukauttamiseksi inflaatioon;

–  täydennetään kyseistä asetusta toteuttamalla asianmukaiset toimet, jos osoittautuu, että jäsenvaltion myöntämä poikkeuslupa ei ole 2 artiklan säännösten mukainen;

–  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä teknisiä eritelmiä matkustajia koskevien telemaattisten sovellusten yhteentoimivuuden varmistamiseksi;

–  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rautatieyritykset ovat riittävästi vakuutettuja tai että niillä on vastaavia järjestelyjä tämän asetuksen mukaisten vastuidensa kattamiseksi.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1371/2007 seuraavasti:

1)  Korvataan 33 ja 34 artikla seuraavasti:

”33 artikla

Liitteiden II ja III muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä II ja III asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.

34 artikla

Delegoidut säädökset

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 2, 10 ja 12 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 34 a artiklan mukaisesti tarkoitetut toimenpiteet. [tark. 317]

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla siinä tarkoitettuja rahoitusmääriä inflaatiokehityksen mukaisesti liitteessä I tarkoitettuja määriä lukuun ottamatta.”

2)  Lisätään 34 a artikla seuraavasti:

”34 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 33 ja 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 318]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 33 ja 34 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 33 tai 34 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 35 artikla.

125.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista(184)(185)

Komissiolle olisi direktiivin 2008/68/EY mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2008/68/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tämän direktiivin soveltamisaloilla, myös seuranta- ja jäljitysteknologioiden käytön osalta, erityisesti ADR-sopimuksen, RID-ohjesäännön ja ADN-sopimuksen muutosten huomioon ottamiseksi.”

2)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 artiklan 3 kohta.

126.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta(186)

Komissiolle olisi direktiivin 2008/96/EY mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä ja joilla täydennetään kyseistä direktiiviä onnettomuuden vakavuusasteesta raportoitaessa käytettävillä yhteisillä perusteilla.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2008/96/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 7 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä yhteiset perusteet onnettomuuden vakavuusasteesta, myös kuolleiden ja loukkaantuneiden määrästä, raportointia varten.” [tark. 319]

2)  Poistetaan 11 artiklan 2 kohta.

3)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

4)  Lisätään 12 a artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 1 a kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 320]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 1 a kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 7 artiklan 1 a kohdan tai 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 13 artikla.

6)  Korvataan liitteessä IV oleva 5 kohta seuraavasti:

”5) onnettomuuden vakavuusaste;”.

127.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta(187)

Jotta voitaisiin parantaa niiden yhteisten perusvaatimusten sisältöä ja toimivuutta, joiden tarkoituksena on turvata siviili-ilmailua siihen kohdistuvilta ja sen turvallisuuden vaarantavilta laittomilta teoilta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan asetusta (EY) N:o 300/2008 hyväksymällä lisäliite kansallisia laadunvalvontaohjelmia koskevista vaatimuksista;

–  täydennetään kyseistä asetusta yhteisten perusvaatimusten tiettyihin osatekijöihin liittyvillä yleisillä toimenpiteillä;

–  täydennetään kyseistä asetusta kriteereillä, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat poiketa yhteisistä perusvaatimuksista.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 300/2008 seuraavasti:

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa yhteisten perusvaatimusten tiettyjen osatekijöiden vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yhteisten perusvaatimusten tietyt osatekijät.” [tark. 321]

ii)  Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 18 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy tiettyjä yhteisiä perusvaatimuksia koskevien yleisten toimenpiteiden hyväksymiseen.”

b)  Korvataan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kriteerit, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista ja hyväksyä vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä, jotka paikallisen riskinarvioinnin perusteella tarjoavat riittävän suojan tason. Tällaiset vaihtoehtoiset toimenpiteet on perusteltava syillä, jotka liittyvät ilma-aluksen kokoon, tai syillä, jotka liittyvät toiminnan tai muiden asiaa koskevien toimien luonteeseen, laajuuteen tai toistumistiheyteen. [tark. 322]

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 18 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy sellaisten kriteerien vahvistamiseen, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat poiketa yhteisistä perusvaatimuksista.”

2)  Korvataan 11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta lisäämällä siihen liite kansallisia laadunvalvontaohjelmia koskevista vaatimuksista.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 18 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy kansallisia laadunvalvontaohjelmia koskeviin vaatimuksiin.”

3)  Lisätään 18 a ja 18 b artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 323]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 2 tai 4 kohdan tai 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

18 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 18 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 19 artiklan 3 ja 4 kohta.

128.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista(188) (189)

Jotta direktiivi 2009/15/EY voitaisiin mukauttaa asianomaisten kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen kehitykseen ja jotta vahinkoa kärsineille maksettavia enimmäiskorvauksia voitaisiin muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  sisällytetään kyseiseen direktiiviin siihen liittyvät, tiettyihin kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin myöhemmin tehdyt voimaan tulleet muutokset;

–  muutetaan tiettyjä kyseisessä direktiivissä säädettyjä määriä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/15/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 7 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2)  Poistetaan 6 artiklan 3 kohta.

3)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä sen soveltamisalaa laajentamatta

a)  sisällyttämällä kyseiseen direktiiviin siihen liittyvät 2 artiklan d alakohdassa, 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin myöhemmin tehdyt voimaan tulleet muutokset;

b)  muuttamalla 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa säädettyjä määriä.”

129.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/18/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja neuvoston direktiivin 1999/35/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta(190)

Komissiolle olisi direktiivin 2009/18/EY mukauttamiseksi unionin ja kansainvälisten sääntöjen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseistä direktiiviä ajantasaistamalla määritelmiä ja viittauksia unionin säädöksiin ja IMO:n asiakirjoihin niiden mukauttamiseksi voimaan tulleisiin unionin tai IMO:n toimenpiteisiin;

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehityksen ja niiden täytäntöönpanosta saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkinnassa noudatettavilla yhteisillä menettelytavoilla.

Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevaan IMO:n säännöstöön tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa. [tark. 324]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/18/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Tutkintaelimen on turvallisuustutkintaa suorittaessaan noudatettava merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkinnassa sovellettavia yhteisiä menettelytapoja. Tutkijat voivat erityistapauksessa poiketa näistä menettelytavoista, jos se on heidän ammattikokemukseen perustuvan harkintansa ja tutkinnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yhteisistä menettelytavoista , joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yhteiset menettelytavat merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa varten ottaen huomioon kaikki suoritetuista turvallisuustutkinnoista tehdyt aiheelliset päätelmät.” [tark. 325]

2)  Lisätään 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 4 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 326]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 4 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 4 kohdan tai 20 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 19 artiklan 3 kohta.

4)  Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Muutosvaltuudet

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tähän direktiiviin sisältyviä määritelmiä sekä viittauksia unionin säädöksiin ja IMO:n asiakirjoihin niiden mukauttamiseksi myöhemmin voimaan tulleisiin unionin tai IMO:n toimenpiteisiin tässä direktiivissä asetetuissa rajoissa.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän direktiivin liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehityksen ja niiden täytäntöönpanosta saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevaan IMO:n säännöstöön tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisen tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen , jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.” [tark. 327]

130.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä(191)

Komissiolle olisi direktiivin 2009/33/EY mukauttamiseksi inflaatioon ja tekniseen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitettä tieliikenteen moottoriajoneuvojen käytöstä aiheutuvien elinkaarikustannusten laskentaan käytettävien tietojen mukauttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/33/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä, jotta tieliikenteen moottoriajoneuvojen käytöstä aiheutuvien elinkaarikustannusten laskentaan käytettävät tiedot voitaisiin mukauttaa inflaatioon ja tekniseen kehitykseen.”

2)  Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 328]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 7 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 9 artikla.

131.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista(192) (193)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 391/2009 täydentämiseksi ja sen mukauttamiseksi kansainvälisten sääntöjen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä I vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia siten, että muuttamisessa otetaan huomioon erityisesti asiaa koskevat IMO:n päätökset;

–  täydennetään kyseistä asetusta vaatimuksilla, joiden avulla arvioidaan sääntöjen ja menettelyjen tehokkuutta sekä hyväksyttyjen laitosten toiminnan laatua niiden luokittelemien alusten turvallisuuden ja kyseisistä aluksista aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemisen suhteen, ottaen erityisesti huomioon satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan tai muiden vastaavien järjestelmien kautta saadut tiedot;

–  täydennetään kyseistä asetusta vaatimuksilla sen määrittelemiseksi, milloin toiminnan laadun on katsottava aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä; näissä vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon pienempikokoisten tai pitkälle erikoistuneiden laitosten erityisolosuhteet;

–  täydennetään kyseistä asetusta yksityiskohtaisilla säännöillä, jotka koskevat sakkoja ja uhkasakkoja ja alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 391/2009 seuraavasti:

1)  Poistetaan 12 artiklan 4 kohta.

2)  Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valtaa antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I sen soveltamisalaa laajentamatta ajantasaistamalla siinä vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia siten, että ajantasaistamisessa otetaan huomioon erityisesti asiaa koskevat IMO:n päätökset.”

3)  Korvataan 14 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

a)  vaatimuksia, joiden avulla arvioidaan sääntöjen ja menettelyjen tehokkuutta sekä hyväksyttyjen laitosten toiminnan laatua niiden luokittelemien alusten turvallisuuden ja kyseisistä aluksista aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemisen suhteen, ottaen erityisesti huomioon satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan tai muiden vastaavien järjestelmien kautta saadut tiedot;

b)  vaatimuksia sen määrittelemiseksi, milloin toiminnan laadun on katsottava aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä; näissä vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon pienempikokoisten tai pitkälle erikoistuneiden laitosten erityisolosuhteet.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä 6 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista 7 artiklan mukaisesti.”

4)  Lisätään 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 1 kohdassa ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 1 kohdassa ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan tai 14 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

132.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa(194)(195)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 392/2009 mukauttamiseksi muihin unionin ja kansainvälisiin sääntöihin siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitettä I Ateenan yleissopimukseen tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi siihen;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä I Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY(196) 4 artiklan mukaisesti B-luokkaan kuuluvia aluksia varten säädettyjä rajoja;

–  muutetaan kyseisen asetuksen liitettä II IMO:n ohjeiden määräyksiin tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi siihen.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 392/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitettä I sellaisten muutosten sisällyttämiseksi siihen, jotka on tehty Ateenan yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa, 4 a artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa määriteltyihin vastuunrajoihin kyseisen yleissopimuksen 23 artiklan nojalla tehtyjen päätösten huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa asianmukaisen vaikutustenarvioinnin perusteella 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteessä I Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY* 4 artiklan mukaisesti B-luokkaan kuuluvia aluksia varten säädettyjä rajoja siten, että muuttamisessa otetaan 31 päivään joulukuuta 2016 saakka ulottuvalla jaksolla huomioon maksuihin kohdistuvat vaikutukset ja markkinoiden mahdollisuudet saada kohtuulliseen hintaan sen tasoista vakuutusturvaa, jota matkustajien oikeuksien laajentaminen ja joissakin tapauksissa liikenteen kausiluonteisuus edellyttävät.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II IMO:n ohjeiden määräyksiin tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi siihen.

____________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).”

2)  Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3)  Poistetaan 10 artikla.

133.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta(197)

Jotta voitaisiin määrittää tiettyjen sovellettaviin sääntöihin kohdistuvien rikkomusten vakavuusasteet ja mukauttaa asetus (EY) N:o 1071/2009 tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I, II ja III sekä täydennetään kyseistä asetusta laatimalla luettelo sellaisten unionin sääntöihin kohdistuvien vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden menetykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Useita komissiolle asetuksella (EY) N:o 1071/2009 annettuja valtuuksia lykkäämistoimenpiteiden hyväksymiseen ei enää tarvita.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1071/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä luettelon laatimiseksi , joilla täydennetään tätä asetusta laatimalla luettelo sellaisten unionin sääntöihin kohdistuvien vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden menetykseen. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon näitä rikkomuksia koskevat tiedot, myös muista jäsenvaltioista saadut tiedot, kun ne määrittelevät tarkastusten painopisteitä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.” [tark. 329]

2)  Korvataan 8 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I, II ja III niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

3)  Poistetaan 11 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta.

4)  Poistetaan 12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

5)  Poistetaan 16 artiklan 7 kohta.

6)  Lisätään 24 a artikla seuraavasti:

”24 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 330]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan tai 8 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 25 artiklan 3 kohta.

134.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä(198)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1072/2009 mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I, II ja III ja kyseistä asetusta yhteisön liikenneluvan voimassaoloajan osalta.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1072/2009 seuraavasti:

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta yhteisön liikenneluvan voimassaoloajan mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen siten, että huomioon otetaan etenkin asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa säädetyt maantiekuljetusyrityksiä koskevat kansalliset sähköiset rekisterit.”

b)  Korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

3)  Lisätään V luvun otsikon jälkeen 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 331]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 2 tai 4 kohdan tai 5 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 15 artikla.

135.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta(199)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1073/2009 mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja sen asianmukaista toimintaa varten tarvittavien teknisten toimenpiteiden vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I ja II ja täydennetään asetusta vahvistamalla

–  menettelyt satunnaisliikenteen harjoittajien nimien ja matkan varrella sijaitsevien yhteyspisteiden ilmoittamiseksi;

–  omaan lukuun harjoitettavalle liikenteelle annettavien todistusten muoto;

–  säännöllisen liikenteen lupien muoto;

–  tällaisia lupia koskevien hakemusten muoto;

–  satunnaisliikenteen kuljetuskirjan ja kuljetuskirjavihon muoto sekä niiden käyttötapa;

–  muoto taulukolle, jota käytetään toimitettaessa tilastotietoja muun kuin vastaanottavasta jäsenvaltiosta olevan liikenteenharjoittajan säännöllisen kansainvälisen liikenteen yhteydessä säännöllisen liikenteen muodossa harjoittamalle kabotaasiliikenteelle myönnettyjen lupien määrästä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1073/2009 seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

2)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 kohdan viides alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä menettelyistä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla menettelyt, joilla tällaisten liikenteenharjoittajien nimet ja matkan varrella sijaitsevat yhteyspisteet ilmoitetaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.” [tark. 332]

b)  Korvataan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa todistusten muotoa koskevia 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla todistusten muoto.” [tark. 333]

3)  Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa lupien muotoa koskevia 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla lupien muoto.” [tark. 334]

4)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa hakemusten muotoa koskevia 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla hakemusten muoto.” [tark. 335]

5)  Korvataan 12 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kuljetuskirjan ja kuljetuskirjavihon muotoa muoto sekä niiden käyttötapaa koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti käyttötapa.” [tark. 336]

6)  Lisätään 25 a artikla seuraavasti:

”25 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 337]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 3 tai 5 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 5 kohdan tai 28 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7)  Poistetaan 26 artikla.

8)  Korvataan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen toimittamisessa käytettävän taulukon muotoa koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti muoto.” [tark. 338]

XII.  Terveys ja elintarviketurvallisuus

136.  Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(200)

Komissiolle olisi direktiivin 89/108/ETY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä direktiiviä jäähdyttävien väliaineiden puhtausvaatimuksilla, pakasteita koskevilla näytteenottomenettelyillä sekä pakasteiden lämpötilan ja kuljetus-, varasto- ja säilytyslaitteiden lämpötilojen valvontamenetelmillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 89/108/ETY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa jäähdyttävien väliaineiden puhtausvaatimusten vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla jäähdyttävien väliaineiden puhtausvaatimukset.” [tark. 339]

2)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla pakasteita koskevat näytteenottomenettelyt sekä pakasteiden lämpötilan ja kuljetus-, varasto- ja säilytyslaitteiden lämpötilojen valvontamenetelmät.” [tark. 340]

3)  Lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklassa ja 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 341]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 ja 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan tai 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 12 artikla.

137.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(201)

Komissiolle olisi direktiivin 1999/2/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä siinä laajuudessa kuin kansanterveyden suojelun varmistamisen kannalta on välttämätöntä ja täydennetään kyseistä direktiiviä elintarvikkeiden säteilytyksen enimmäisannosta koskevilla poikkeuksilla ja laitosten hyväksyntää koskevilla lisämääräyksillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 342 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/2/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla sallitaan poikkeuksia täydennetään tätä direktiiviä poikkeusten sallimiseksi 1 kohdan säännöksiin ottaen huomioon käytettävissä oleva tieteellinen tieto ja asiaa koskevat kansainväliset standardit.” [tark. 343]

2)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Hyväksyntä myönnetään vain, jos laitos:

–  täyttää FAO/WHO:n Codex Alimentarius -komission suosittelemat elintarvikkeiden säteilytyslaitosten kansainvälisten menettelytapaohjeiden vaatimukset (viite FAO/WHO/CAC/Vol. XV 1. painos) ja mahdolliset lisämääräykset, joita komissio voi antaa;

–  nimeää henkilön, joka vastaa kaikkien menetelmän käytön kannalta välttämättömien edellytysten noudattamisesta.

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tämän artiklan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja lisämääräyksiä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti koskevat säännöt ottaen huomioon käytettävän käsittelyn tehokkuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset sekä elintarvikkeiden jalostuksen hyvät hygieniakäytännöt.” [tark. 344]

3)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 345]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan tai 14 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 b artikla

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 12 artiklan 3, 4 ja 5 kohta.

5)  Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä siinä laajuudessa kuin kansanterveyden suojelun varmistamisen kannalta on välttämätöntä, ja muutokset saavat joka tapauksessa olla vain kieltoja tai rajoituksia verrattuna aikaisempaan oikeudelliseen tilanteeseen.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy ihmisten terveyteen.”

138.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, harvinaislääkkeistä(202)(203)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 141/2000 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta ilmaisujen ’vastaavanlainen lääke’ ja ’kliininen paremmuus’ määritelmillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 141/2000 seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä ilmaisujen ’vastaavanlainen lääke’ ja ’kliininen paremmuus’ määritelmät.”

2)  Poistetaan 10 a artiklan 3 kohta.

3)  Lisätään 10 b artikla seuraavasti:

”10 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

139.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta(204) (205)

Komissiolle olisi direktiivin 2001/18/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä ja täydennetään kyseistä direktiiviä

–  poikkeuksellisilla arviointiperusteilla ja vaadittavilla tiedoilla, jotka koskevat määrättyjä GMO:ja tehtäessä ilmoitusta niiden saattamiseksi markkinoille;

–  vähimmäismäärillä, joiden alittuessa tuotteita, jotka sisältävät luvallisten GMO:en jäämiä satunnaisesti tai sellaisista teknisistä syistä, joita ei voida välttää, ei tarvitse merkitä GMO:eiksi;

–  0,9 prosentin kynnysarvoa alhaisimmilla kynnysarvoilla, joiden alittuessa direktiivissä säädettyjä merkintää koskevia vaatimuksia ei sovelleta GMO:en jäämiin tuotteissa, jotka on tarkoitettu suoraan prosessointiin;

–  erityisillä merkintää koskevilla vaatimuksilla sellaisten GMO:en osalta, joita ei saateta markkinoille tämän direktiivin mukaisessa merkityksessä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/18/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitetut arviointiperusteet ja vaadittavat tiedot samoin kuin teknisen asiakirjan tiivistelmää koskevat aiheelliset vaatimukset asianomaisen tiedekomitean kuulemisen jälkeen. Arviointiperusteiden ja vaadittavien tietojen on oltava sellaisia, että varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön turvallisuuden korkea taso, ja niiden on perustuttava turvallisuudesta saatuun tieteelliseen näyttöön sekä vastaavien GMO:en levittämisestä saatuihin kokemuksiin.”

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Ennen delegoidun säädöksen antamista 2 kohdan mukaisesti komissio antaa ehdotuksen yleisön saataville. Yleisö voi esittää komissiolle huomautuksia 60 päivän kuluessa. Komissio toimittaa tällaiset huomautukset yhdessä niitä koskevan analyysin kanssa 29 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille asiantuntijoille.”

2)  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät luvallisten GMO:en jäämiä satunnaisesti tai sellaisista teknisistä syistä, joita ei voida välttää, 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan vähimmäismäärät, joiden alittuessa tuotteita ei tarvitse merkitä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vähimmäismäärät vahvistetaan kulloisenkin tuotteen mukaan.”

b)  Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti.”

3)  Korvataan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IV vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut erityiset merkintää koskevat vaatimukset välttäen päällekkäisyyttä tai epäjohdonmukaisuutta olemassa olevaan unionin lainsäädäntöön sisältyvien merkintää koskevien säännösten kanssa. Tällöin on tarvittaessa otettava huomioon jäsenvaltioiden unionin oikeuden mukaisesti antamat merkintää koskevat säännökset.”

4)  Korvataan 27 artikla seuraavasti:

”27 artikla

Liitteiden mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevia C ja D jaksoja, liitteitä III–VI ja liitteessä VII olevaa C jaksoa niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen.”

5)  Lisätään 29 a artikla seuraavasti:

”29 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 16 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 2 tai 3 kohdan, 26 artiklan 2 kohdan tai 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 30 artiklan 3 kohta.

140.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä(206) (207)

Komissiolle olisi direktiiviin 2001/83/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

–  muutetaan kyseistä direktiiviä jonkin sellaisen edellytyksen osalta, joka homeopaattisten lääkkeiden on täytettävä, jotta niihin voidaan soveltaa erityistä yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jos tämä on perusteltua uuden tieteellisen tietämyksen perusteella;

–  muutetaan kyseistä direktiiviä tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi niiden toimintojen osalta, joiden katsotaan olevan lähtöaineina käytettävien vaikuttavien aineiden valmistamista;

–  muutetaan kyseisen direktiivin liitettä I tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä asianmukaisilla järjestelyillä kyseisen direktiivin mukaisesti myönnettyjen myyntilupien ehtoihin tehtävien muutosten tutkimiseksi;

–  täydennetään kyseistä direktiiviä lääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteilla ja yleisohjeilla.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/83/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ensimmäisen alakohdan kolmatta luetelmakohtaa, jos tämä on perusteltua uuden tieteellisen tietämyksen perusteella.”

2)  Korvataan 23 b artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 121 a artiklan mukaisesti.”

3)  Korvataan 46 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 1 kohtaa tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.”

4)  Korvataan 47 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 46 artiklan f alakohdassa tarkoitetut lääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteet ja yleisohjeet.”

5)  Korvataan 120 artikla seuraavasti:

”120 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.”

6)  Poistetaan121 artiklan 2 a kohta.

7)  Korvataan 121 a artikla seuraavasti:

”121 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 14 artiklan 1 kohdassa, 22 b artiklassa, 23 b artiklassa, 46 a artiklassa, 47 artiklassa, 52 b artiklassa, 54 a artiklassa ja 120 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklan 1 kohdassa, 22 b artiklassa, 23 b artiklassa, 46 a artiklassa, 47 artiklassa, 52 b artiklassa, 54 a artiklassa ja 120 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 14 artiklan 1 kohdan, 22 b artiklan, 23 b artiklan, 46 a artiklan, 47 artiklan, 52 b artiklan, 54 a artiklan tai 120 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8)  Poistetaan 121 b ja 121 c artikla.

141.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä(208)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 999/2001 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä ja täydennetään kyseistä direktiiviä

–  hyväksymällä pikatestejä päivittämällä sallittujen pikatestien luetteloa;

–  muuttamalla vuotuisten valvontaohjelmien kattamien nautaeläinten ikää;

–  vahvistamalla kriteerit päivittämällä luetteloa kriteereistä sen osoittamiseksi, että maan tautitilanne on parantunut, ja luettelemalla ne liitteessä;

–  päättämällä sallia nuorten märehtijäeläinten ruokinnan ruokinta kalaperäisellä valkuaisella,

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta

–  vahvistamalla yksityiskohtaiset kriteerit tällaisen poikkeuksen myöntämiselle eläinten ruokintaa koskevista kielloista;

–  päättämällä sellaisen toleranssitason käyttöönotosta, joka koskee satunnaisen pitoisuuden aiheuttamaa ja teknisesti väistämätöntä eläinvalkuaisen merkityksetöntä määrää eläinrehussa;

–  päättämällä iästä;

–  vahvistamalla säännöt, jotka koskevat poikkeuksia vaatimuksista poistaa ja hävittää erikseen määritelty riskiaines;

–  hyväksymällä tuotantomenetelmiä;

–  päättämällä ulottaa tietyt säännökset koskemaan muitakin eläinlajeja;

–  päättämällä ulottaa tietyt säännökset koskemaan muita eläinperäisiä tuotteita;

–  hyväksymällä menetelmä BSE:n toteamiseksi lampailla ja vuohilla. [tark. 346]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 999/2001 seuraavasti:

1)  Korvataan 5 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa toisessa alakohdassa tarkoitettujen pikatestien hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 23 b artiklan mukaisesti. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä X olevan C luvun 4 kohtaa siinä olevan sallittujen pikatestien luettelon päivittämiseksi.” [tark. 347]

2)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään pikatestit tähän tarkoitukseen. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä X tähän tarkoitukseen sallittujen pikatestien kyseisten testien merkitsemiseksi luetteloon.” [tark. 348]

b)  Korvataan 1 b kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 1 a kohdan a ja c alakohtaa niissä säädetyn iän muuttamiseksi tutkimuksen edistymisen perusteella sen jälkeen kun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista on kuultu.

Jäsenvaltion vuotuisia valvontaohjelmia voidaan tarkistaa jäsenvaltion pyynnöstä, jos asianomainen jäsenvaltio voi osoittaa maan tautitilanteen parantuneen. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III olevan A luvun I osassa olevaa 7 kohtaa niiden kriteerien luettelemiseksi

a)  vahvistetaan tietyt kriteerit, joiden perusteella maan tautitilanteen parantumista olisi arvioitava valvontaohjelmien tarkistamista varten.”

b)  muutetaan liitteessä III olevan A luvun I osassa olevaa 7 kohtaa edellä a alakohdassa tarkoitettujen kriteerien luettelemiseksi.” [tark. 349]

3)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IV siten, että sallitaan nuorten märehtijäeläinten ruokinta kalaperäisellä valkuaisella, ottaen huomioon

a)  nuorten märehtijöiden ravitsemustarpeiden tieteellinen arviointi;

b)  tämän artiklan 5 kohdassa olevat tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännökset;

c)  tämän poikkeuksen valvontanäkökohtien arviointi.”

b)  Korvataan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan säännöksistä voidaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää poiketa yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion tai kolmannen maan pyynnöstä. Mahdollisissa poikkeuksissa on otettava huomioon tämän artiklan 3 kohdan säännökset. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaista poikkeusta myönnettäessä huomioon otettavat yksityiskohtaiset kriteerit.” [tark. 350]

c)  Korvataan 4 a kohta seuraavasti:

”4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla satunnaisen pitoisuuden aiheuttamaa ja teknisesti väistämätöntä eläinvalkuaisen merkityksetöntä määrää eläinrehussa koskeva toleranssitaso, jos riskinarviointi, jonka yhteydessä otetaan huomioon ainakin saastumisen määrä ja lähde sekä lähetyksen lopullinen määränpää, on myönteinen.” [tark. 351]

4)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Erikseen määritelty riskiaines on poistettava ja hävitettävä tämän asetuksen liitteen V ja asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti. Sen tuonti unioniin on kielletty. Liitteessä V oleva erikseen määritellyn riskiaineksen luettelo sisältää yli 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten osalta vähintään aivot, selkäytimen, silmät ja risat sekä komission määrittelemän iän ylittäneiden nautaeläinten osalta selkärangan. Siirretään komissiolle valta antaa tämän iän määrittelemiseksi 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 23 b artiklan mukaisesti , joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tämä ikä. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä V olevaa erikseen määritellyn riskiaineksen luetteloa 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut riskiluokat ja 6 artiklan 1 a kohdan ja 1 b kohdan b alakohdan säännökset huomioon ottaen.” [tark. 352]

b)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään vaihtoehtoinen testi muutetaan liitettä X siinä olevan, BSE:n havaitsemiseksi ennen teurastamista ja muutetaan liitteessä X olevaa luetteloa sallittujen vaihtoehtoisten testien luettelon päivittämiseksi. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisista eläimistä saatuihin kudoksiin, joille on suoritettu vaihtoehtoinen testi, edellyttäen, että kyseistä testiä sovelletaan liitteessä V säädetyin edellytyksin ja sen tulokset ovat negatiiviset.” [tark. 353]

c)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän artiklan 1–4 kohdan säännöksistä poikkeamista koskevat säännöt sen päivämäärän osalta, jona ruokintakieltoa koskevan 7 artiklan 1 kohdan säännösten tosiasiallinen täytäntöönpano on aloitettu, tai jos se on hallinnassa olevalle BSE-tautiriskille alttiiden kolmansien maiden tai niiden alueiden kannalta tarkoituksenmukaista, sen päivämäärän osalta, jona märehtijöistä peräisin olevan valkuaisen käyttöä märehtijöiden ruokinnassa koskevan kiellon tosiasiallinen täytäntöönpano on aloitettu, jotta yksittäiset vaatimukset poistaa ja hävittää erikseen määritelty riskiaines voidaan rajata koskemaan eläimiä, jotka ovat syntyneet kyseisissä maissa tai kyseisillä alueilla ennen tätä päivämäärää.” [tark. 354]

5)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään täydennetään tätä asetusta hyväksymällä tuotantomenetelmät, joiden mukaisesti liitteessä VI luetellut eläinperäiset tuotteet on valmistettava.” [tark. 355]

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Liitteessä V olevan 5 kohdan perusteiden osalta ei 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelleta märehtijöihin, joille on suoritettu 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vaihtoehtoinen testi, joka on merkitty liitteessä X olevaan luetteloon ja jonka tulos on ollut negatiivinen.”

6)  Korvataan 15 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ulottamalla 1 ja 2 kohdan säännösten ulottamiseksi säännökset koskemaan muitakin eläinlajeja.” [tark. 356]

7)  Korvataan 16 artiklan 7 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ulottamalla 1–6 kohdan säännösten ulottamiseksi säännökset koskemaan muita eläinperäisiä tuotteita.” [tark. 357]

8)  Korvataan 20 artiklan 2 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä asetusta vahvistamalla menetelmä BSE:n toteamiseksi lampailla ja vuohilla.” [tark. 358]

9)  Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 23 b artiklan mukaisesti. Muutosten tavoitteena on oltava kyseisten liitteiden säännösten mukauttaminen tautitilanteen, käytettävissä olevan tieteellisen tiedon, asiaa koskevien kansainvälisten standardien, virallista valvontaa varten käytettävissä olevien analyysimenetelmien tai kyseisten säännösten täytäntöönpanoa koskevan valvonnan tai sitä koskevien tutkimusten tulosten kehitykseen, ja niissä on otettava huomioon seuraavat kriteerit:

i)  tarvittaessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon päätelmät;

ii)  tarve säilyttää ihmisten ja eläinten terveyden suojelun korkea taso unionissa.”

10)  Poistetaan 23 a artikla.

11)  Lisätään 23 b artikla seuraavasti:

”23 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 1 b kohdassa, 7 artiklan 3, 4 ja 4 a kohdassa, 8 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 7 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 359]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 1 b kohdassa, 7 artiklan 3, 4 ja 4 a kohdassa, 8 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 7 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 1 tai 1 b kohdan, 7 artiklan 3, 4 tai 4 a kohdan, 8 artiklan 1, 2 tai 5 kohdan, 9 artiklan 1 tai 3 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 16 artiklan 7 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan tai 23 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

__________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

12)  Poistetaan 24 artiklan 3 kohta.

142.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa(209) (210)

Komissiolle olisi direktiivin 2002/32/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä direktiiviä detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/32/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2. Siitä, muutetaanko liitteitä I ja II, on tehtävä päätös välittömästi. Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 a artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy näihin muutoksiin.”

2)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.”

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 10 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy kyseisiin muutoksiin.”

b)  Korvataan 2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”voi antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteita niiden perusteiden täydennykseksi, jotka on säädetty tällaisilla menetelmillä käsiteltyjä, eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita varten.”

3)  Lisätään 10 a ja 10 b artikla seuraavasti:

”10 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan tai 8 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 b artikla

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4)  Poistetaan 11 artiklan 3 ja 4 kohta.

143.  Direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(211)

Komissiolle olisi direktiivin 2002/46/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä direktiiviä liitteessä II lueteltujen aineiden puhtaudelle asetettavien vaatimusten osalta ja ravintolisiin sisältyvien vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäismäärien vähimmäis- ja enimmäismäärien osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 360]

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2002/46/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien vahvistamista. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 361]

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/46/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla liitteessä II lueteltujen aineiden puhtaudelle asetettavia vaatimuksia asetettavat vaatimukset lukuun ottamatta vaatimuksia, joita sovelletaan 3 kohdan nojalla.” [tark. 362]

b)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 12 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy vitamiinin tai kivennäisaineen poistamiseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta.”

2)  Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla

a)  tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vitamiineja ja kivennäisaineita koskevien vähimmäismäärien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti tarkoitetut vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäismäärät; ja

b)  Komissio vahvistaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärät täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 363]

3)  Poistetaan Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 kohdassa tarkoitettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja ihmisten terveyden suojelemiseksi 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä.

Jäsenvaltio, joka on toteuttanut suojatoimenpiteitä, voi tässä tapauksessa pitää ne voimassa, kunnes kyseiset delegoidut säädökset on hyväksytty.” [tark. 364]

4)  Lisätään 12 a ja 12 b artikla seuraavasti:

”12 a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 ja 5 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 ja 5 kohdassa ja , 5 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 2 tai 5 kohdan tai , 5 artiklan 4 kohdan tai 12 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 365]

12 b artikla

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 13 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 13 artiklan 3 ja 4 kohta.

144.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta(212)

Komissiolle olisi direktiivin 2002/98/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja IV niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä direktiiviä tietyillä teknisillä vaatimuksilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2002/98/EY 29 artiklan toisen kohdan i alakohdan yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vakavista epätoivotuista vaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoitettaessa käytettävän menettelyn ja ilmoituksen mallin määrittelemiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 366]

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/98/EY seuraavasti:

1)  Lisätään IX luvun otsikon jälkeen 27 a ja 27 b artikla seuraavasti:

”27 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 29 artiklan ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 367]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 29 artiklan ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Jäljempänä olevan 29 artiklan ensimmäisen tai kolmannen kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

27 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 28 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2)  Poistetaan 28 artiklan 3 ja 4 kohta.

3)  Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteissä I–IV esitettyjä teknisiä vaatimuksia niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 27 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy liitteissä III ja IV esitettyihin teknisiin vaatimuksiin.” [tark. 368 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)]

b)  Poistetaan toisen kohdan i alakohta. [tark. 369]

c)  Korvataan kolmas ja neljäs kohta seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä toisessa kohdassa tarkoitettujen teknisten vaatimusten osalta.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 27 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy toisen kohdan b, c, d, e, f ja g alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin vaatimuksiin.”

d)  Lisätään viides kohta seuraavasti:

”Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä menettelyn, jolla ilmoitetaan vakavista epätoivotuista vaikutuksista ja vaaratilanteista, ja ilmoituksen mallin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.” [tark. 370]

145.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä(213)(214)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 178/2002 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta ja täydennetään sitä menettelyllä, jota elintarviketurvallisuusviranomainen soveltaa sille esitettyihin tieteellistä lausuntoa koskeviin pyyntöihin, ja perusteilla, joita käytetään sisällytettäessä laitoksia jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten organisaatioiden luetteloon, sekä yhdenmukaistettujen laatuvaatimusten asettamisessa noudatettavilla järjestelyillä ja taloudellisen tuen antamista koskevilla rahoitussäännöillä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 178/2002 seuraavasti:

1)  Korvataan 28 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 57 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan elintarviketurvallisuusviranomaisen pyynnöstä ensimmäistä alakohtaa tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta teknisen ja tieteellisen kehityksen mukaisesti.”

2)  Korvataan 29 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6. Tämän artiklan soveltamiseksi komissio antaa elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan

a)  elintarviketurvallisuusviranomaisen sille esitettyihin tieteellistä lausuntoa koskeviin pyyntöihin soveltamaa menettelyä koskevia delegoituja säädöksiä 57 a artiklan mukaisesti;

b)  täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan suuntaviivat tieteellisen arvioinnin antamiselle sellaisista aineista, tuotteista tai prosesseista, joilla yhteisön lainsäädännön nojalla on oltava ennakkolupa tai jotka on sisällytettävä sallittujen aineiden, tuotteiden tai prosessien luetteloon, erityisesti tapauksissa, joissa yhteisön lainsäädännössä säädetään, että hakijan on esitettävä tätä koskeva hakemus, tai annetaan siihen valtuutus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)  Korvataan 36 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 57 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa mainitaan erityisesti perusteet jonkin laitoksen sisällyttämiselle jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten organisaatioiden luetteloon, järjestelyt yhdenmukaistettujen laatuvaatimusten asettamiselle ja rahoitussäännöt, jotka koskevat taloudellisen tuen antamista.”

4)  Korvataan V luvun 1 jakson otsikko seuraavasti:

”1 JAKSO

SÄÄDÖSVALLAN SIIRTO, TÄYTÄNTÖÖNPANO- JA SOVITTELUMENETTELYT”

5)  Lisätään 1 jakson otsikon jälkeen 57 a artikla seuraavasti:

”57 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 28 artiklan 4 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa ja 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 28 artiklan 4 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa ja 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 28 artiklan 4 kohdan, 29 artiklan 6 kohdan tai 36 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6)  Poistetaan 58 artiklan 3 kohta.

146.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta(215)

Komissiolle olisi direktiivin 2003/99/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitettä I siinä vahvistettujen, zoonooseista ja niiden aiheuttajista laadittujen luettelojen päivittämiseksi sekä muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä II, III ja IV ja täydennetään kyseistä direktiiviä koordinoiduilla seurantaohjelmilla, jotka koskevat yhtä tai useampaa zoonoosia tai zoonoosin aiheuttajaa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/99/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I zoonooseista tai niiden aiheuttajista laadittujen luettelojen päivittämiseksi ottaen erityisesti huomioon seuraavat perusteet:

a)  esiintyminen eläinpopulaatioissa ja väestössä sekä rehuissa ja elintarvikkeissa;

b)  vakavuus ihmiselle;

c)  eläinten ja ihmisten terveydenhoidolle sekä rehu- ja elintarvikealan yrityksille koituvat taloudelliset seuraukset;

d)  epidemiologiset suuntaukset eläinpopulaatioissa ja väestössä sekä rehuissa ja elintarvikkeissa.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 11 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy ihmisten terveyden suojeluun.”

2)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä koordinoiduista seurantaohjelmista, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla koordinoituja seurantaohjelmia, jotka koskevat yhtä tai useampaa zoonoosia tai zoonoosin aiheuttajaa, jos 4 artiklan mukaisen rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät ole riittäviä. Delegoituja säädöksiä annetaan erityisesti silloin, kun havaitaan erityisiä tarpeita ja kun on tarpeen arvioida riskejä tai vahvistaa zoonooseihin tai niiden aiheuttajiin liittyviä viitearvoja jäsenvaltioissa tai unionin tasolla.” [tark. 371]

2 a)  Korvataan 11 artiklan otsikko seuraavasti:

”Liitteiden muutokset ja täytäntöönpanotoimenpiteet” [tark. 372]

3)  Korvataan 11 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä II, III ja IV ottaen erityisesti huomioon seuraavat perusteet:

a)  zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin esiintyminen eläinpopulaatiossa ja väestössä, rehuissa, elintarvikkeissa ja ympäristössä,

b)  uusien seuranta- ja raportointivälineiden saatavuus,

c)  kansallisen, eurooppalaisen tai maailmanlaajuisen tason suuntausten arviointiin liittyvät tarpeet.”

3 a)  Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”Lisäksi voidaan hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua komiteamenettelyä noudattaen.” [tark. 373]

4)  Lisätään 11 a ja 11 b artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 374]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi koska tahansa peruuttaa 4 artiklan 4 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 4 artiklan 4 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan tai 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 11 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5)  Poistetaan 12 artiklan 3 ja 4 kohta.

147.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista(216)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä asetusta määrittämällä, mitkä elintarvikkeet ja rehut kuuluvat asetuksen eri jaksojen soveltamisalaan, vahvistamalla asianmukaisia muuntogeenisten organismien esiintymistä elintarvikkeissa tai rehuissa koskevia alempia kynnysarvoja, joiden alapuolella merkitsemisvaatimuksia ei tietyin edellytyksin sovelleta, vahvistamalla toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet, ja toimenpiteet, joita toimijoiden on toteutettava täyttääkseen merkitsemisvaatimukset, ja vahvistamalla erityissääntöjä siitä, mitä tietoja elintarvikkeita lopullisille kuluttajille toimittavien suurkeittiöiden on annettava. [tark. 375]

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee toimenpiteitä, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet, ja toimenpiteitä, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen merkitsemisvaatimukset, sekä sääntöjä, joilla helpotetaan tiettyjen säännösten yhdenmukaista soveltamista. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 376]

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1829/2003 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä, kuuluuko jokin elintarviketyyppi tämän jakson soveltamisalaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 377]

2)  Korvataan 12 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä asetusta vahvistamalla asiamukaisia alempia kynnysarvoja erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.” [tark. 378]

3)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään täydennetään tätä asetusta vahvistamalla

a)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;

b)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 13 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset; ja

c)  erityissäännöt siitä, mitä tietoja elintarvikkeita lopullisille kuluttajille toimittavien suurkeittiöiden on annettava. Suurkeittiöiden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tällaiset säännöt voivat edellyttää 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa vahvistettujen vaatimusten mukauttamista.

2.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä:

a)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;

b)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 13 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset;

c)   13 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”[tark. 379]

4)  Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä, kuuluuko jokin rehutyyppi tämän jakson soveltamisalaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. [tark. 380]

5)  Korvataan 24 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan täydennetään tätä asetusta vahvistamalla asiamukaiset alemmat kynnysarvot erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien rehujen osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.” [tark. 381]

6)  Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta

1.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä: Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla

a)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;

b)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 25 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset;

c)  25 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt.

2.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä 25 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.” [tark. 382]

7)  Korvataan 32 artiklan kuudes kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

8)  Lisätään 34 a artikla seuraavasti:

”34 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan kuudennessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan kuudennessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan,12 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 1 a kohdan, 15 artiklan 2 kohdan, 24 artiklan 4 kohdan, 26 artiklan 1 kohdan tai 32 artiklan kuudennen kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 383]

____________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9)  Poistetaan 35 artiklan 3 kohta.

10)  Poistetaan 47 artiklan 3 kohta.

148.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta(217)(218)

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1830/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta perustamalla järjestelmä yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1830/2003 seuraavasti: