Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0400B(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0190/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0190/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0409

Usvojeni tekstovi
PDF 2431kWORD 423k
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II. ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0799),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0148/2019),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 192. stavak 1. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 1. lipnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. prosinca 2017.(2),

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 7. ožujka 2019. kojom se Odboru za pravna pitanja daje ovlast da razdijeli navedeni Prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0020/2018),

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja te mišljenja i stajalište u obliku amandmana Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam te Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0190/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)SL C 288, 31.8.2017., str. 29.
(2) SL C 164, 8.5.2018., str. 82.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
P8_TC1-COD(2016)0400B

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1., [Am. 1]

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Ugovorom iz Lisabona uvedena znatno je izmijenjen pravni okvir kojim su uređene ovlasti koje zakonodavac dodjeljuje Komisiji tako što je uvedena jasna razlika između ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni (delegirani akti) i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti). [Am. 2]

(2)  Mjere na koje se može primijeniti delegiranje ovlasti u skladu s člankom 290. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u načelu odgovaraju mjerama na koje se primjenjuje regulatorni postupak s kontrolom utvrđen člankom 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ(4).

(3)  Zbog zastoja u međuinstitucijskim pregovorima povučeni su(5) raniji prijedlozi koji se odnose na usklađivanje zakonodavstva koje upućuje na regulatorni postupak s kontrolom s pravnim okvirom uvedenim Ugovorom iz Lisabona(6).

(4)  Europski parlament, Vijeće i Komisija naknadno su dogovorili novi okvir za delegirane akte u okviru Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(7) i potvrdili da je cijelo postojeće zakonodavstvo potrebno uskladiti s pravnim okvirom uvedenim Ugovorom iz Lisabona. Složili su se da je najveći prioritet potrebno dati brzom usklađivanju svih temeljnih akata u kojima se još upućuje na regulatorni postupak s kontrolom. Komisija se obvezala da će do kraja 2016. izraditi prijedlog tog usklađivanja.

(5)  Većina dodijeljenih ovlasti iz temeljnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ispunjava kriterije iz članka 290. stavka 1. UFEU-a i trebalo bi ih prilagoditi toj odredbi.

(6)  Ostale dodijeljene ovlasti iz temeljnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ispunjavaju kriterije iz članka 291. stavka 2. UFEU-a i trebalo bi ih prilagoditi toj odredbi.

(7)  Ako se Komisiji dodijele provedbene ovlasti, ona bi ih trebala izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(8).

(8)  U nekoliko temeljnih akata kojima se trenutačno predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom određene su dodijeljene ovlasti zastarjele te bi ih stoga trebalo izbrisati.

(8a)   Grupiranjem i predstavljanjem ovlasti koje nisu međusobno blisko povezane u jednom delegiranom aktu Komisije Parlament se ometa pri provođenju kontrole jer je prisiljen prihvatiti ili odbiti cijeli delegirani akt i stoga nema mogućnost izraziti mišljenje o svakoj ovlasti pojedinačno. [Am. 3]

(9)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na postupke u tijeku za koje je odbor već dostavio mišljenje u skladu s člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ prije stupanja na snagu ove Uredbe.

(10)  Budući da se prilagodbe i izmjene koje treba provesti odnose samo na postupke na razini Unije, države članice ih, u slučaju direktiva, ne moraju prenijeti.

(11)  Dotične akte trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Akti popisani u Prilogu mijenjaju se kako je utvrđeno tim Prilogom.

Članak 2.

Ova Uredba ne utječe na postupke u tijeku za koje je odbor već dostavio svoje mišljenje u skladu s člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

I.   KLIMATSKA POLITIKA

1.  Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006(9)

Kako bi se osigurala brza tehnička prilagodba Direktive 2009/31/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora u vezi s izmjenama potrebnima za prilagodbu priloga toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/31/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 29. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 29.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29.a kojima se izmjenjuju prilozi ovoj Direktivi radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.” [Am. 4]

2.  umeće se sljedeći članak 29.a:

„Članak 29.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 5]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 29. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 29. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 30. briše zamjenjuje se. sljedećim:

„Članak 30.

Postupak u odboru

1.  Komisiji pomaže Odbor za klimatske promjene osnovan člankom 26. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća*. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća**.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. [Am. 6]

_________________________

* Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

** Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”

2.  Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine(10)

Kako bi se osigurao točan obračun transakcija u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Odluka dopunila zahtjevima koji se primjenjuju na registre država članica i središnje administratore u vezi s obradom transakcija. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Odluke br. 406/2009/EZ, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti kako bi utvrdila godišnje emisijske kvote. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Na temelju iskustva jasno je da nije potrebno ovlaštenje u pogledu modaliteta određenih prijenosa.

U skladu s time Odluka br. 406/2009/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 2. četvrti i peti podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Kada relevantni revidirani i verificirani podaci o emisijama budu dostupni, Komisija provedbenim aktom utvrđuje godišnje emisijske kvote za razdoblje od 2013. do 2020. izražene u tonama ekvivalenta ugljikova dioksida. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.”;

(b)  stavak 6. briše se;

2.  u članku 11. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a u vezi s primjenom stavaka 1. i 2. ovog članka.”;

3.  umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

(4)  u članku 13. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća*.

_________________________

* Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”. [Am. 7]

3.  Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj(11)

Kako bi se osiguralo ispunjenje obveza Unije kao stranke Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje trgovine unutar Unije i vanjske trgovine tvarima koje oštećuju ozonski sloj te proizvodima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se:

–  izmijenila Uredba (EZ) br. 1005/2009 radi uključivanja određenih tvari u dijelove A i B Priloga II.;

–  izmijenila ta Uredba radi potrebnih tehničkih prilagodbi Priloga III. i maksimalnih količina kontroliranih tvari;

–  izmijenio Prilog V. toj Uredbi kako bi se ispunile obveze u okviru Montrealskog protokola;

–  izmijenio Prilog VI. toj Uredbi;

–  izmijenio popis podataka o izdavanju dozvola za uvoz i izvoz;

–  izmijenio Prilog VII. toj Uredbi kako bi se u obzir uzela nova tehnološka dostignuća;

–  izmijenili zahtjevi za izvješćivanje;

–  ta Uredba dopunila popisom proizvoda i opreme za koje prikupljanje kontroliranih tvari ili uništavanje proizvoda i opreme bez prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari treba smatrati tehnički i ekonomski izvedivima;

–  ta Uredba dopunila mehanizmom za raspodjelu kvota proizvođačima i uvoznicima;

–  ta Uredba dopunila pravilima o obliku i sadržaju oznaka na spremnicima za određene kontrolirane tvari;

–  ta Uredba dopunila u pogledu praćenja nezakonite trgovine;

–  ta Uredba dopunila u pogledu puštanja u slobodan promet unutar Unije određenih proizvoda i opreme uvezenih iz država koje nisu stranke Protokola;

–  ta Uredba dopunila minimalnim zahtjevima u pogledu kvalifikacija;

–  ta Uredba dopunila popisom tehnologija ili praksi koje poduzeća trebaju primjenjivati radi sprečavanja i što većeg smanjenja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1005/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 7. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati koristiti.”; [Am. 8]

2.  članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati koristiti.”; [Am. 9]

(b)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se, s obzirom na nove informacije, tehnička dostignuća ili odluke koje donesu stranke, izmjenjuje sljedeće:

(a)  Prilog III.;

(b)  maksimalna količina kontroliranih tvari koja se smije koristiti ili emitirati u okviru njihove primjene kao procesnih agensa iz stavka 4. drugog i trećeg podstavka.”;

3.  članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 3. drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se koristiti. [Am. 10]

Kontrolirane tvari iz prvog podstavka stavljaju se na tržište i dalje se distribuiraju samo u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu V.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuje Prilog V. kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola.”;

(b)  u stavku 6. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mehanizmom za raspodjelu kvota proizvođačima i uvoznicima.”; [Am. 11]

4.  u članku 13. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuje Prilog VI. u pogledu izmjena i vremenskih okvira za postupno ukidanje kritičnih primjena određujući rokove za nove primjene i krajnje rokove za postojeće primjene, u slučaju da tehnički i ekonomski izvedive zamjene i tehnologije prihvatljive sa stajališta zaštite okoliša i zdravlja nisu dostupne u roku utvrđenom tim Prilogom ili, prema potrebi, kako bi se osiguralo ispunjenje međunarodnih obveza.”;

5.  u članku 18. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuje popis podataka koji se navodi u stavku 3. ovog članka i u Prilogu IV. kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola ili olakšala njihova primjena.”;

6.  članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Mjere za praćenje nezakonite trgovine

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s dodatnim mjerama za praćenje kontroliranih tvari ili novih tvari te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, koji su pohranjeni u privremenom skladištu, carinskom skladištu ili slobodnoj zoni ili su u provozu kroz carinsko područje Unije te se kasnije ponovno izvoze, na temelju ocjene potencijalnog rizika nezakonite trgovine povezanog s takvim kretanjima, uzimajući u obzir korist za okoliš i društveno-gospodarski utjecaj tih mjera.”; [Am. 12]

7.  u članku 20. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a u vezi s pravilima radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila, u skladu s odlukama koje donesu stranke, primjenjivima koja se primjenjuju na puštanje u slobodan promet unutar Unije proizvoda i opreme uvezenih iz bilo koje države koja nije stranka Protokola i za čiju su proizvodnju korištene kontrolirane tvari, ali koji ne sadrže tvari koje se sa sigurnošću mogu identificirati kao kontrolirane tvari. Identifikacija takvih proizvoda i opreme mora biti u skladu s tehničkim preporukama koje stranke periodički dobivaju.”; [Am. 13]

8.  članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuje Prilog VII. kako bi se u obzir uzela nova tehnološka dostignuća.”;

(b)  u stavku 4. drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s popisom proizvoda i opreme, u skladu s odlukama koje donesu stranke, za koje se prikupljanje kontroliranih tvari ili uništavanje proizvoda i opreme bez prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari smatra tehnički i ekonomski izvedivima, u kojima prema potrebi navodi tehnologije koje pritom treba koristiti. [Am. 14]

Svakom nacrtu delegiranog akta kojim se utvrđuje takav popis prilaže se cjelovita ekonomska procjena troškova i koristi, uzimajući u obzir okolnosti u pojedinačnim državama članicama.”;

(c)  u stavku 5. drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija ocjenjuje mjere koje poduzimaju države članice i ovlaštena je donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s minimalnim zahtjevima u pogledu kvalifikacija s obzirom na te ocjene i tehničke i druge relevantne informacije.”; [Am. 15]

9.  članak 23. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 4. mijenja se kako slijedi:

i.  u prvom podstavku druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„S obzirom na ocjenu tih mjera koje poduzimaju države članice te tehničke i druge relevantne informacije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s usklađivanjem tih minimalnih zahtjeva u pogledu kvalifikacija.”; [Am. 16]

ii.  drugi podstavak briše se.

(b)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a kojima se uspostavlja popis radi dopune ove Uredbe uspostavom popisa tehnologija ili praksi koje poduzeća trebaju primjenjivati radi sprečavanja i što većeg smanjenja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.”; [Am. 17]

10.  u članku 24. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuje dio A Priloga II. kako bi se uključile tvari koje su uključene u dio B tog Priloga za koje se utvrdi da se izvoze, uvoze, proizvode ili stavljaju na tržište u značajnim količinama i za koje je Odbor za znanstvenu evaluaciju u skladu s Protokolom utvrdio da imaju znatan potencijal oštećenja ozonskog sloja te kako bi se, prema potrebi, utvrdila eventualna izuzeća od stavka 1.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuje dio B Priloga II. kako bi se uključile tvari koje nisu kontrolirane tvari i za koje je Odbor za znanstvenu evaluaciju u skladu s Protokolom ili neko drugo priznato tijelo istovrijednog statusa utvrdilo da imaju znatan potencijal oštećenja ozonskog sloja s obzirom na relevantne znanstvene informacije.”;

11.  nakon naslova poglavlja VII. umeće se sljedeći članak 24.a:

„Članak 24.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 3. i 5., članka 10. stavaka 3. i 6., članka 13. stavka 2., članka 18. stavka 9., članka 19., članka 20. stavka 2., članka 22. stavaka 3., 4. i 5., članka 23. stavaka 4. i 7., članka 24. stavaka 2. i 3., članka 26 stavka 3. i članka 27. stavka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 18]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 3. i 5., članka 10. stavaka 3. i 6., članka 13. stavka 2., članka 18. stavka 9., članka 19., članka 20. stavka 2., članka 22. stavaka 3., 4. i 5., članka 23. stavaka 4. i 7., članka 24. stavaka 2. i 3., članka 26 stavka 3. i članka 27. stavka 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 3. i 5., članka 10. stavaka 3. i 6., članka 13. stavka 2., članka 18. stavka 9., članka 19., članka 20. stavka 2., članka 22. stavaka 3., 4. i 5., članka 23. stavaka 4. i 7., članka 24. stavaka 2. i 3., članka 26 stavka 3. i članka 27. stavka 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

12.  u članku 25. briše se stavak 3.;

13.  u članku 26. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuju zahtjevi za izvješćivanje utvrđeni u stavku 1. ovog članka kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola ili olakšala njihova primjena.”;

14.  u članku 27. stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a u vezi s izmjenama radi izmjene zahtjeva za izvješćivanje utvrđenih u stavcima od 1. do 7. ovog članka kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola ili olakšala njihova primjena.”. [Am. 19]

II.  Komunikacijske mreže, sadržaji i tehnologije

4.  Direktiva 2002/58/EZ od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)(12)

Kako bi se osigurala ujednačena razina zaštite temeljnih prava i sloboda u pogledu obrade osobnih podataka u sektoru elektroničkih komunikacija te kako bi se osiguralo slobodno kretanje takvih podataka i elektroničke komunikacijske opreme i usluga u Uniji, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se Direktiva 2002/58/EZ dopunila u pogledu okolnosti, formata i postupaka koji se primjenjuju na zahtjeve o podacima i obavijestima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2002/58/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14.b radi dopune ove Uredbe u vezi s okolnostima, formatom i postupcima koji se primjenjuju na zahtjeve o podacima i obavijestima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka nakon savjetovanja s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), Radnom skupinom za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koja je osnovana na temelju članka 29. Direktive 95/46/EZ i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.”; [Am. 20]

2.  članak 14.a briše se;

3.  umeće se sljedeći članak 14.b:

Članak 14.b

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 21]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

5.  Uredba (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne .eu domene(13) (14)

Kako bi se utvrdili uvjeti za uvođenje nacionalne vršne .eu domene uspostavljene Uredbom (EZ) br. 733/2002, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima i postupcima za određivanje registra te pravilima javne politike za uvođenje i djelovanje vršne .eu domene i načelima javne politike o registraciji. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 733/2002 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) donosi delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se utvrđuju kriteriji i postupci za određivanje registra.

Kada, u slučaju utvrđivanja kriterija i postupaka za određivanje registra, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 5.b;”;

2.  članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nakon savjetovanja s registrom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se određuju pravila javne politike za uvođenje i djelovanje vršne .eu domene i načela javne politike o registraciji.”;

(b)  u stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kad država članica ili Komisija u roku od 30 dana od objave uloži prigovor u pogledu određene stavke uključene u dostavljeni popis, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a radi rješavanja te situacije.”;

3.  umeću se sljedeći članci 5.a i 5.b:

„Članak 5.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka članka 3. stavka 1. i članka 5. stavaka 1. i 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 1. i članka 5. stavaka 1. i 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 5.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 5.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

___________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 6. stavci 3. i 4 brišu se.

6.  Odluka br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2008. o odabiru i odobrenju sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga (Odluka MSS)(15) (16)

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Odluke br. 626/2008/EZ, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s odgovarajućim načinima usklađene primjene provedbenih propisa. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Odluka br. 626/2008/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija može provedbenim aktom donijeti mjere kojima se definiraju odgovarajući načini usklađene primjene provedbenih propisa iz stavka 2. ovog članka, uključujući propise o usklađenom ukidanju ili oduzimanju odobrenja zbog kršenja zajedničkih uvjeta iz članka 7. stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 10. stavka 3.”;

2.  u članku 10. briše se stavak 4.

III.  Humanitarna pomoć i civilna zaštita (17)

7.  Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći(18)

Od njezina donošenja 1996. ni u jednom trenutku nije bilo potrebno da Komisija donese mjere u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom kako bi se izmijenili elementi Uredbe (EZ) br. 1257/96 koji nisu ključni. Ne predviđa se da će se to biti potrebno učiniti u budućnosti. Stoga bi iz Uredbe (EZ) br. 1257/96 trebalo izostaviti mogućnost donošenja provedbenih mjera u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom, a pritom ne postoji potreba da se Komisiju ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 290. Ugovora.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1257/96 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 15. briše se stavak 1.;

2.  u članku 17. briše se stavak 4.

IV.  Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

8.  Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu(19)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te nove spoznaje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog Direktivi 89/391/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 89/391/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  umeće se sljedeći članak 16.a:

Članak 16.a

Izmjene Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.b kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te nove spoznaje.”;

2.  članak 17. briše se;

3.  umeće se sljedeći članak 17.b:

Članak 17.b

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 22]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

9.  Direktiva Vijeća 89/654/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištima (prva pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(20) (21)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija oblikovanja, proizvodnje ili izgradnje dijelova mjesta rada, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u pogledu mjesta rada, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 89/654/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 89/654/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 9.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija oblikovanja, proizvodnje ili izgradnje dijelova mjesta rada, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje s obzirom na mjesta rada.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 9.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 9.a i 9.b:

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 9.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 9.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

10.  Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(22) (23)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i znanje u području osobne zaštitne opreme, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 89/656/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 89/656/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 9.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija koji se odnose na osobnu zaštitnu opremu, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i znanje u području osobne zaštitne opreme.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 9.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 9.a i 9.b:

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 9.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 9.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

11.  Direktiva Vijeća 90/269/EEZ od 29. svibnja 1990. o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika (Četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(24) (25)

Kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i znanje u području ručnog prenošenja tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 90/269/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 90/269/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i znanje u području ručnog prenošenja tereta.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 8.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 8.a i 8.b:

Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 8.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 8.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

12.  Direktiva Vijeća 90/270/EEZ od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu sa zaslonima (peta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(26) (27)

Kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje povezano sa zaslonima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog Direktivi 90/270/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 90/270/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 10.

Izmjene Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje povezano sa zaslonima.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 10.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 10.a i 10.b:

Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 10.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 10.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

13.  Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima(28) (29)

Kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje u pogledu medicinske skrbi na brodovima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 92/29/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 92/29/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje u pogledu medicinske skrbi na brodovima.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 8.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 8.a i 8.b:

Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 8.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 8.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

14.  Direktiva Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (osma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(30) (31)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u pogledu privremenih ili pokretnih gradilišta, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog IV. Direktivi 92/57/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 92/57/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 13.

Izmjene Priloga IV.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog IV. kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija koji se odnose na privremena ili pokretna gradilišta, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u pogledu privremenih ili pokretnih gradilišta.

Kada, u slučaju neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 13.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 13.a i 13.b:

Članak 13.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 13.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 13.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

15.  Direktiva Vijeća 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (deveta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(32) (33)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u pogledu sigurnosnih znakova i znakova za zaštitu zdravlja na radu, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 92/58/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 92/58/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 9.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija u vezi s oblikovanjem i proizvodnjom sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja ili naprava na radu, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te napredak znanja u području sigurnosnih znakova i znakova za zaštitu zdravlja ili naprava na radu.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 9.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 9.a i 9.b:

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 9.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 9.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

16.  Direktiva Vijeća 92/91/EEZ od 3. studenoga 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje zaštite sigurnosti i zdravlja radnika u industriji vađenjem minerala bušenjem (jedanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(34)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u pogledu industrije vađenja minerala bušenjem, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog Direktivi 92/91/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 92/91/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

Izmjene Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija koji se odnose na industriju vađenja minerala bušenjem, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u pogledu industrije vađenja minerala bušenjem.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 23]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 11.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

17.  Direktiva Vijeća 92/104/EEZ od 3. prosinca 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala iz površinskih i podzemnih kopova (dvanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(35)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje koje se odnose na industrije vađenja minerala iz površinskih ili podzemnih kopova, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog Direktivi 92/104/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 92/104/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

Izmjene Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija koji se odnose na industrije vađenja minerala iz površinskih ili podzemnih kopova, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje koje se odnose na industrije vađenja minerala iz površinskih ili podzemnih kopova.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 24]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 11.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

18.  Direktiva Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima (trinaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(36)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje u području zaštite sigurnosti i zdravlja na ribarskim brodovima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 93/103/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 93/103/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 12.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija koji se odnose na određene aspekte zaštite sigurnosti i zdravlja na ribarskim plovilima, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje u području zaštite sigurnosti i zdravlja na ribarskim brodovima.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 12.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 12.a i 12.b:

Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 25]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 12.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

19.  Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu(37) (38)

Kako bi se ostvarila prikladna zaštita mladih ljudi na radu i uzeli u obzir tehnički napredak, promjene u međunarodnim standardima ili specifikacijama i nove spoznaje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog Direktivi 94/33/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 94/33/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Izmjene Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i napredak znanja u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.”;

2.  umeće se sljedeći članak 15.a:

Članak 15.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

20.  Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(39) (40)

Kako bi se ostvarila prikladna zaštita radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost te uzeli u obzir tehnički napredak, promjene u međunarodnim standardima ili specifikacijama i nove spoznaje o kemijskim sredstvima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 98/24/EZ te kako bi se ta Direktiva dopunila utvrđivanjem ili revidiranjem indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 98/24/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a u vezi s utvrđivanjem ili revidiranjem indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti, uzimajući u obzir raspoloživost mjernih tehnika.

Države članice obavješćuju organizacije radnika i poslodavaca o indikativnim graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti koje su utvrđene na razini Unije.

Kada, u slučaju iznimnih mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 12.b.”;

2.  u članku 12. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija koji se odnose na kemijska sredstva, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje o kemijskim sredstvima.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 12.b”;

3.  umeću se sljedeći članci 12.a i 12.b:

Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 12. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2. i članka 12. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2. i članka 12. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 12.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

21.  Direktiva 1999/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera (15. pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(41)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija u području zaštite od eksplozije, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te nove spoznaje u području sprečavanja i zaštite od eksplozija, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 1999/92/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 1999/92/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 10.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija u području zaštite od eksplozije, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te nove spoznaje u području sprečavanja i zaštite od eksplozija.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 10.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 10.a i 10.b:

Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 26]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 10.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 10.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

22.  Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(42)

Kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nova saznanja u pogledu izloženosti biološkim agensima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 2000/54/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2000/54/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 19.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 19.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nova saznanja u području izloženosti biološkim agensima.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 19.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 19.a i 19.b:

Članak 19.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 27]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 19. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 19. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 19.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 19.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

23.  Direktiva 2002/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (vibracije) (šesnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(43) (44)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija s obzirom na oblikovanje, izgradnju, proizvodnju ili konstruiranje radne opreme i radnih mjesta, tehnički napredak, promjene usklađenih europskih standarda ili specifikacija te nove spoznaje u pogledu mehaničke vibracije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog Direktivi 2002/44/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2002/44/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

Izmjene Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija s obzirom na oblikovanje, izgradnju, proizvodnju ili konstruiranje radne opreme i radnih mjesta, tehnički napredak, promjene usklađenih europskih standarda ili specifikacija te nove spoznaje u pogledu mehaničke vibracije .

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 11.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  Članak 12. briše se.

24.  Direktiva 2003/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. veljače 2003. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima koji proizlaze iz fizičkih čimbenika (buke) (sedamnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(45) (46)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija s obzirom na oblikovanje, izgradnju, proizvodnju ili konstruiranje radne opreme i radnih mjesta, tehnički napredak, promjene usklađenih europskih standarda ili specifikacija te nove spoznaje u pogledu buke, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenila Direktiva 2003/10/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2003/10/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 12.

Izmjene Direktive

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Direktiva kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija s obzirom na oblikovanje, izgradnju, proizvodnju ili konstruiranje radne opreme i radnih mjesta, tehnički napredak, promjene usklađenih europskih standarda ili specifikacija te nove spozanje u pogledu buke.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 12.b”;

2.  umeću se sljedeći članci 12.a i 12.b:

Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 12.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 13. briše se.

25.  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ)(47) (48)

Kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje u području karcinogenih ili mutagenih tvari, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog II. Direktivi 2004/37/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2004/37/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 17.

Izmjena Priloga II.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog II. kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nove spoznaje u području karcinogenih ili mutagenih tvari.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 17.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 17.a i 17.b:

Članak 17.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 17. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 17.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 17.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

26.  Direktiva 2006/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje) (devetnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(49) (50)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija s obzirom na projektiranje, izgradnju, proizvodnju ili konstruiranje radne opreme ili radnih mjesta, tehnički napredak, promjene usklađenih europskih standarda ili međunarodnih specifikacija te nove znanstvene spoznaje koje se odnose na izloženost optičkom zračenju na radu, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi Direktivi 2006/25/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2006/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 10.

Izmjena prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi, kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija s obzirom na projektiranje, izgradnju, proizvodnju ili konstruiranje radne opreme ili radnih mjesta, tehnički napredak, promjene usklađenih europskih standarda ili međunarodnih specifikacija te nove znanstvene spoznaje koje se odnose na izloženost optičkom zračenju na radu.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 10.b.”

2.  umeću se sljedeći članci 10.a i 10.b:

Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 10.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 10.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  Članak 11. briše se.

27.  Direktiva 2009/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(51)

Kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u području radne opreme, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenili prilozi I. i II. Direktivi 2009/104/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/104/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

Izmjena prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuju prilozi I. i II. kako bi se u obzir uzeli tehničko usklađivanje i normizacija, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u području radne opreme.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 28]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 11.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

___________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

28.  Direktiva 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu(52) (53)

Kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog I. Direktivi 2009/148/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/148/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 9. briše se;

2.  u članku 18. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Prije početka izlaganja prašini azbesta ili materijalima koji sadrže azbest na radnom mjestu mora se obaviti procjena zdravstvenog stanja svakog radnika.

Ta procjena uključuje poseban pregled prsnog koša. U Prilogu I. navode se praktične preporuke kojih se države članice mogu pridržavati prilikom kliničkog nadzora radnika. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog I. radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zdravlje i sigurnost radnika koji proizlaze iz izloženosti azbestu na radnom mjestu, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 18.b.

Ponovna procjena mora se obaviti najmanje jedanput u tri godine sve dok traje izloženost.

U skladu s nacionalnim propisima i/ili praksama za svakog se radnika iz prvog podstavka otvara zdravstveni karton.”;

3.  umeću se sljedeći članci 18.a i 18.b:

Članak 18.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 18. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 18. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 18.b

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 18.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

V.  Energetika

29.  Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ(54)

Kako bi se osiguralo unutarnje tržište prirodnog plina, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se Direktiva 2009/73/EZ dopunila potrebnim smjernicama kojima se utvrđuju pojedinosti o nizu postupaka u vezi s pravilima o tržištu plina. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/73/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica za regionalnu suradnju u duhu solidarnosti.”; [Am. 29]

2.  u članku 11. stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Direktive uspostavom smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu ovog članka.”; [Am. 30]

3.  u članku 15. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima bi se osigurala potpuna i djelotvorna usklađenost vlasnika transportnog sustava i operatora sustava skladišta plina sa stavkom 2. ovog članka.”; [Am. 31]

4.  u članku 36. stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica za primjenu uvjeta utvrđenih u stavku 1. ovog članka i kojima se određuje postupak koji treba slijediti za primjenu stavaka 3., 6., 8. i 9. ovog članka.”; [Am. 32]

5.  u članku 42. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica o opsegu dužnosti regulatornih tijela da surađuju međusobno i s Agencijom.”; [Am. 33]

6.  u članku 43. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Direktive uspostavom smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji trebaju slijediti regulatorna tijela, Agencija i Komisija u pogledu usklađenosti odluka regulatornih tijela sa smjernicama iz ovog članka.”; [Am. 34]

7.  u članku 44. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima se definiraju metode i modaliteti vođenja evidencije, kao i oblik i sadržaj podataka koji se trebaju čuvati.”; [Am. 35]

8.  umeće se sljedeći članak 50.a:

„Članak 50.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 15. stavka 3., članka 36. stavka 10., članka 42. stavka 5., članka 43. stavka 9. i članka 44. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 36]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 15. stavka 3., članka 36. stavka 10., članka 42. stavka 5., članka 43. stavka 9. i članka 44. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 15. stavka 3., članka 36. stavka 10., članka 42. stavka 5., članka 43. stavka 9. i članka 44. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

9.  u članku 51. briše se stavak 3.

30.  Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005(55)

Kako bi se osigurali uvjeti za pristup mrežama za transport prirodnog plina, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se Uredba (EZ) br. 715/2009 dopunila potrebnim smjernicama kojima se utvrđuju pojedinosti o postupcima, mjere o vrlo složenim tehničkim aranžmanima i mjere kojima se utvrđuju pojedinosti o određenim odredbama te Uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 715/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Uredbe uspostavom smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu stavaka 1. i 2. ovog članka.”; [Am. 37]

2.  u članku 6. stavku 11. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako Komisija predloži donošenje mrežnog kodeksa na vlastitu inicijativu, ona se tijekom razdoblja koje nije kraće od dva mjeseca savjetuje s Agencijom, ENTSO-om za plin i svim zainteresiranim stranama u pogledu nacrta mrežnog kodeksa. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a kojima se donose takvi mrežni kodeksi radi dopune ove Uredbe donošenjem takvih mrežnih kodeksa.”; [Am. 38]

3.  u članku 7. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se utvrđuju izmjene mrežnih kodeksa donesenih na temelju članka 6. uzimajući u obzir prijedloge Agencije.”;

4.  u članku 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Za potrebe ostvarivanja ciljeva iz stavaka 1. i 2. ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a kojima se definira zemljopisno područje radi dopune ove Uredbe definiranjem zemljopisnog područja na koje se odnosi pojedina regionalna struktura za suradnju, uzimajući u obzir postojeće regionalne strukture za suradnju. U tu se svrhu Komisija savjetuje s Agencijom i ENTSO-om za plin. [Am. 39]

Svakoj je državi članici dopušteno promicati suradnju u više zemljopisnih područja.”;

5.  u članku 23. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27.a kojima se utvrđuju smjernice radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem smjernica o pitanjima iz stavka 1. ovog članka te izmjenjuju smjernice izmjene smjernica iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka.”; [Am. 40]

6.  umeće se sljedeći članak 27.a:

„Članak 27.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 11., članka 7. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 41]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 11., članka 7. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 11., članka 7. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  članak 28. briše se.

31.  Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre(56) (57)

Kako bi se provele potrebne tehničke prilagodbe Uredbe (EZ) br. 1222/2009, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1222/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Izmjene i prilagodbe tehničkom napretku

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se izmjenjuje ova Uredba u vezi sa sljedećim:

(a)  uvođenje zahtjeva za podatke u vezi s razvrstavanjem guma C2 i C3 s obzirom na prianjanje na mokroj podlozi, pod uvjetom da su dostupne odgovarajuće usklađene metode ispitivanja;

(b)  prilagodba, prema potrebi, razvrstavanja s obzirom na prianjanje tehničkim specifičnostima guma ponajprije namijenjenih boljem funkcioniranju u ledenim i/ili snježnim uvjetima u odnosu na uobičajenu gumu u pogledu njihove sposobnosti pokretanja, održavanja ili zaustavljanja vozila u kretanju;

(c)  prilagodba priloga I. do V. tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 13. briše se.

VI.  Okoliš

32.  Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda(58)

Kako bi se Direktiva 91/271/EEZ prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog I. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 91/271/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Sabirni sustavi opisani u stavku 1. moraju ispunjavati zahtjeve iz Priloga I. dijela A.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se izmjenjuju ti zahtjevi.”;

2.  u članku 4. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Ispuštanja iz stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda opisana u stavcima 1. i 2. moraju zadovoljavati odgovarajuće zahtjeve iz Priloga I. dijela B.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se izmjenjuju ti zahtjevi.”;

3.  u članku 5. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Ispuštanja iz stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda opisana u stavku 2. moraju zadovoljavati odgovarajuće zahtjeve iz Priloga I. dijela B.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se izmjenjuju ti zahtjevi.”;

4.  u članku 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Propisi i posebna ovlaštenja moraju biti u skladu sa zahtjevima iz Priloga I. dijela C.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se izmjenjuju ti zahtjevi.”;

5.  u članku 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Prethodni propisi i posebna ovlaštenja za ispuštanje iz stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda doneseni na temelju stavka 2. za ispuštanja u slatke vode i estuarije u aglomeracijama od 2000 do 10 000 p.e., odnosno za sva ispuštanja u aglomeracijama od 10 000 p.e. ili više, moraju sadržavati uvjete radi ispunjenja odgovarajućih zahtjeva iz Priloga I. dijela B.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se izmjenjuju ti zahtjevi.”;

6.  umeće se sljedeći članak 17.a:

Članak 17.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 42]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 18. briše se stavak 3.

33.  Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora(59)

Kako bi se Direktiva 91/676/EEZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 91/676/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 43]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 9. briše se stavak 3.

34.  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/63/EZ od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja(60) (61)

Kako bi se osiguralo da se specifikacije za opremu za donje punjenje utvrđene Direktivom 94/63/EZ revidiraju prema potrebi i da se prilozi prilagode tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 94/63/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavku 1. šesti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Svi terminali s uređajima za punjenje vozila cisterni opremljeni su najmanje jednim utovarnim mostom koji je u skladu sa specifikacijama za opremu za donje punjenje utvrđenima u Prilogu IV. Komisija preispituje te specifikacije u redovitim vremenskim razmacima te je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuje Prilog IV. s obzirom na rezultate tog preispitivanja.”;

2.  članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 7.

Prilagodba tehničkom napretku

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku, osim graničnih vrijednosti utvrđenim točkom 2. Priloga II.”;

3.  umeće se sljedeći članak 7.a:

Članak 7.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 1. i članka 7. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 1. i članka 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 1. i članka 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1. ”;

4.  članak 8. briše se.

35.  Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT)(62)

Kako bi se utvrdila dodatna tehnička pravila potrebna za odlaganje PCB-a i PCT-a u skladu s Direktivom 96/59/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila:

–  utvrđivanjem referentnih mjernih metoda za određivanje sadržaja PCB-a;

–  određivanjem manje opasnih nadomjestaka za PCB-e za određene svrhe;

–  utvrđivanjem tehničkih normi za ostale metode odlaganja PCB-a za određene svrhe.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 96/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10.b radi dopune ove Direktive u sljedeće svrhe: [Am. 44]

(a)  kojima se utvrđuju referentne mjerne metode za određivanje sadržaja PCB-a u kontaminiranim materijalima;

(b)  prema potrebi, kojima se utvrđuju manje opasni nadomjesci za PCB-e isključivo u smislu članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c);

(c)  kojima se utvrđuju tehničke norme za druge metode odlaganja PCB-a, navedene u drugoj rečenici članka 8. stavka 2.

Za potrebe prvog podstavka točke (a) mjerenja izvršena prije nego što su određene referentne metode i dalje su važeća.”;

2.  u članku 10.a briše se stavak 3.;

3.  umeće se sljedeći članak 10b:

Članak 10.b

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 45]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

36.  Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju(63)

Kako bi se Direktiva 98/83/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi II. i III. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Zbog donošenja Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM(64) zastarjela je ovlast iz Priloga I. dijela C napomene 10. za određivanje učestalosti praćenja i metoda praćenja radioaktivnih tvari.

Kad je riječ o ovlasti iz Priloga III. dijela A drugog stavka, mogućnost izmjene Priloga III. delegiranim aktima već je predviđena člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/83/EZ.

U skladu s time Direktiva 98/83/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se prema potrebi izmjenjuju prilozi II. i III. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 11.a:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 46]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 12. briše se stavak 3.;

4.  u Prilogu I. dio C mijenja se kako slijedi:

(a)  briše se dio tablice s nazivom „Radioaktivnost”;

(b)  brišu se napomene 8., 9. i 10.;

5.  u Prilogu III. dijelu A briše se drugi stavak.

37.  Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima(65)

Kako bi se osiguralo da Direktiva 2000/53/EZ bude ažurirana i kako bi se utvrdile dodatne tehničke mjere u vezi s otpadnim vozilima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila pravilima potrebnima za kontrolu usklađenosti država članica s ciljevima i standardima označivanja komponenti i materijala.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2000/53/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se redovito izmjenjuje Prilog II. radi njegove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku kako bi se:

i.  prema potrebi utvrdile najviše vrijednosti koncentracije do kojih se dopušta prisutnost tvari spomenutih u točki (a) u određenim materijalima i komponentama;

ii.  izuzelo određene materijale i komponente vozila od odredaba točke (a) ako je uporaba tih tvari neizbježna;

iii.  izbrisalo iz Priloga II. materijale i komponente vozila ako se uporabu tih tvari može izbjeći;

iv.  na temelju podtočki i. i ii. izdvojili materijali i komponente vozila koje je moguće ukloniti s vozila prije daljnje obrade i kako bi se zahtijevalo da ih se označi ili na drugi primjeren način učini prepoznatljivima.”;

2.  u članku 5. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da njihova nadležna tijela uzajamno priznaju i prihvate potvrde o uništenju koje izdaju druge države članice u skladu sa stavkom 3.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 9.a u vezi s minimalnim zahtjevima radi dopune ove Direktive uspostavom minimalnih zahtjeva za potvrdu o uništenju.”; [Am. 47]

3.  u članku 6. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se izmjenjuje Prilog I. radi njegove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.”;

4.  u članku 7. stavku 2., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 9.a u vezi s iscrpnim pravilima potrebnima radi dopune ove Direktive utvrđivanjem iscrpnih pravila potrebnih kako bi se moglo nadzirati poštuju li države članice ciljeve utvrđene u prvom podstavku. Pri izradi tih pravila Komisija uzima u obzir uzima sve relevantne faktore, među ostalim dostupnost podataka i pitanje izvoza i uvoza otpadnih vozila.”; [Am. 48]

5.  u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 9.a u vezi sa standardima radi dopune ove Direktive uspostavom standarda iz stavka 1. U izradi tih standarda Komisija prema potrebi uzima u obzir uzima rad relevantnih međunarodnih foruma u tom području i daje svoj doprinos njihovu radu.”; [Am. 49]

6.  umeće se sljedeći članak 9.a:

„Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata daje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 6., članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 50]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 6., članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 6., članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 11. briše se stavak 3.

38.  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike(66)

Kako bi se Direktiva 2000/60/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku i kako bi se utvrdila dodatna tehnička pravila potrebna za djelovanje Unije u području vodne politike, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora u vezi sa sljedećim:

–  izmjenama priloga I. i III. te odjeljka 1.3.6. Priloga V. toj Direktivi;

–  dopunom te Direktive s tehničkim specifikacijama i standardiziranim metodama za provođenje analiza i praćenja stanja voda;

–  dopunom te Direktive tako da se utvrde rezultati interkalibracije i vrijednosti za klasifikaciju po sustavima praćenja u državama članicama.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2000/60/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20.a kojima se utvrđuju tehničke specifikacije i standardizirane metode radi dopune ove Direktive utvrđivanjem tehničkih specifikacija i standardiziranih metoda za provođenje analiza i praćenja stanja voda.”; [Am. 51]

2.  u članku 20. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i III. i odjeljak 1.3.6 Priloga V. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, uzimajući u obzir rokove za preispitivanje i ažuriranje planova upravljanja riječnim slivovima iz članka 13.”;

3.  umeće se sljedeći članak 20.a:

„Članak 20.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3., članka 20. stavka 1. prvog podstavka i Priloga V. točke 1.4.1. podtočke ix. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 52]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 3., članka 20. stavka 1. prvog podstavka i Priloga V. točke 1.4.1. podtočke ix. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 3., članka 20. stavka 1. prvog podstavka i Priloga V. točke 1.4.1. podtočke ix. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1. ”;

4.  u članku 21. briše se stavak 3.;

5.  u Prilogu V. točki 1.4.1. podtočka ix. zamjenjuje se sljedećim:

„ix. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20.a kojima se utvrđuju rezultati radi dopune ove Direktive utvrđivanjem rezultata interkalibracije i utvrđivanjem vrijednosti za klasifikaciju po sustavima praćenja u državama članicama u skladu s točkama od i. do viii. Oni se objavljuju u roku od šest mjeseci od dovršetka interkalibracije.”. [Am. 53]

39.  Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša(67) (68)

Kako bi se Direktiva 2002/49/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2002/49/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se izmjenjuje Prilog II. kako bi se utvrdile zajedničke metode ocjene za određivanje Lden i Lnight.”;

(b)  u stavku 3. dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se izmjenjuje Prilog III. kako bi se utvrdile zajedničke metode ocjene za određivanje štetnih učinaka.”;

2.  članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Prilagodba tehničkom i znanstvenom napretku

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se izmjenjuju Prilog I. točka 3. i prilozi II. i III. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.”;

3.  umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavaka 2. i 3. i članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavaka 2. i 3. i članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavaka 2. i 3. i članka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

______________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 13. briše se stavak 3.;

5.  u Prilogu III. prva rečenica iz uvodnog dijela zamjenjuje se sljedećim:

„Odnosi doze-učinka koji se uvedu budućim revizijama ovog Priloga posebno će se odnositi na sljedeće:”.

40.  Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ(69) (70)

Kako bi se osigurala uporaba ažuriranih metoda analize za utvrđivanje sukladnosti s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog III. Direktivi 2004/42/EZ radi njegove prilagodbe tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2004/42/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

Prilagodba tehničkom napretku

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje Prilog III. radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.”

2.  umeće se sljedeći članak 11.a:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 12. briše se stavak 3.

41.  Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku(71)

Kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila Direktiva 2004/107/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2004/107/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„15. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se izmjenjuju ovaj članak, odjeljak II. priloga II., III., IV. i V. te odjeljak V. Priloga V. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.

Međutim, te izmjene ne smiju uzrokovati nikakve izravne ni neizravne promjene ciljnih vrijednosti.”;

2.  umeće se sljedeći članak 5.a:

Članak 5.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 54]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 6. briše se stavak 3.;

4.  u Prilogu V. odjeljak V. zamjenjuje se sljedećim:

„Referentne tehnike modeliranja kvalitete zraka u ovom trenutku nije moguće odrediti.”.

42.  Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ(72)

Kako bi se Direktiva 2006/7/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenio Prilog I. toj Direktivi u vezi s metodama analize parametara utvrđenih tim Prilogom;

–  kako bi se izmijenio Prilog V. toj Direktivi;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila tako da se odrede EN/ISO norme o ekvivalentnosti mikrobioloških metoda.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2006/7/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 15. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a:

(a)  kojima se određuju radi dopune ove Direktive određivanjem EN/ISO norme o ekvivalentnosti mikrobioloških metoda za potrebe članka 3. stavka 9.; [Am. 55]

(b)  kojima se izmjenjuje Prilog radi izmjene Priloga I., ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, u vezi s metodama analize parametara utvrđenih tim Prilogom; [Am. 56]

(c)  kojima se izmjenjuje Prilog radi izmjene Priloga V. ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.”; [Am. 57]

2.  umeće se sljedeći članak 15.a:

Članak 15.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 58]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 16. briše se stavak 3.

43.  Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ(73)

Kako bi se dodatno razradile tehničke odredbe Direktive 2006/21/EZ i kako bi se ona prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila tehničkim zahtjevima za potrebe članka 13. stavka 6.;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila radi upotpunjenja tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada iz Priloga II. i kako bi se ta Direktiva dopunila tumačenjem definicije iz članka 3. točke 3.,

–  kako bi se ta Direktiva dopunila kriterijima za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III.,

–  kako bi se ta Direktiva dopunila usklađenim normama za metode uzorkovanja i analize.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2006/21/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 22. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22.a koji su potrebni za radi dopune ove Direktive u sljedeće svrhe: [Am. 59]

(a)  izradu radi izrade tehničkih zahtjeva za potrebe članka 13. stavka 6., uključujući tehničke zahtjeve koji su povezani s definicijom lako topiva cijanida i metodu njegova mjerenja; [Am. 60]

(b)  dopunu radi dopune tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada iz Priloga II.; [Am. 61]

(c)  tumačenje radi tumačenja definicije iz članka 3. točke 3.; [Am. 62]

(d)  definiciju radi utvrđivanja kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III.; [Am. 63]

(e)  utvrđivanje radi utvrđivanja usklađenih normi za metode uzorkovanja i analize koje su potrebne za tehničku provedbu ove Direktive. [Am. 64]

Pri izvršavanju delegiranja ovlasti iz prvog podstavka Komisija daje prednost aktivnostima iz točaka (b), (c) i (d).

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku. Te se izmjene donose kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša.”;

2.  umeće se sljedeći članak 22.a:

Članak 22.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 22. stavaka 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 65]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 22. stavaka 2. i 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 22. stavaka 2. i 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

___________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 23. briše se stavak 3.

44.  Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja(74)

Kako bi se Direktiva 2006/118/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi II., III. i IV. toj Direktivi i dodale nove onečišćujuće tvari ili pokazatelji. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2006/118/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Tehničke prilagodbe

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju dijelovi A i C Priloga II. te prilozi III. i IV. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, uzimajući u obzir rokove za preispitivanje i ažuriranje planova upravljanja riječnim slivovima iz članka 13. stavka 7. Direktive 2000/60/EZ.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuje dio B Priloga II. kako bi se dodale nove onečišćujuće tvari ili pokazatelji.”;

2.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 66]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 9. briše se.

45.  Uredba (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni i dopuni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ(75) (76)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 166/2006 prilagodila tehničkom napretku i razvoju međunarodnog prava te kako bi se osiguralo bolje izvješćivanje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi II. i III. te Uredbe radi njihove prilagodbe znanstvenom ili tehničkom napretku ili zbog donošenja izmjena prilogâ Protokolu UNECE-a o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari na zasjedanju stranaka potpisnica Protokola, te kako bi se ta Uredba dopunila tako što se započne izvješćivanje o ispuštanju relevantnih onečišćujućih tvari iz jednog ili više raspršenih izvora. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 166/2006 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Ako utvrdi da ne postoje podaci o ispuštanju iz raspršenih izvora, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kako bi se započelo izvješćivanje o ispuštanju dotičnih onečišćujućih tvari iz jednog ili više raspršenih izvora koristeći, prema potrebi, međunarodno priznate metode.”;

2.  članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuju prilozi II. i III. radi:

(a)  njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku;

(b)  njihove prilagodbe zbog donošenja izmjena prilogâ Protokolu na zasjedanju stranaka potpisnica Protokola.”;

3.  umeće se sljedeći članak 18.a:

Članak 18.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3. i članka 18. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 3. i članka 18. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 3. i članka 18. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 19. briše se stavak 3.

46.  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE)(77)

Kako bi se ažurirala i pobliže razradila tehnička pravila primjenjiva na infrastrukturu za prostorne informacije kako je utvrđeno u Direktivi 2007/2/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenio opis postojećih tema podataka iz prilogâ I., II. i III. toj Direktivi;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila tehničkim rješenjima za interoperabilnost i, ako je izvedivo, usklađivanje skupova i usluga podataka;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila tehničkim specifikacijama za određene usluge i kriterijima za minimalnu učinkovitost usluga prostornih podataka;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila određenim obvezama;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila usklađenim uvjetima za pristup skupovima i uslugama prostornih podataka.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2007/2/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se izmjenjuje opis postojećih tema podataka navedenih u prilozima I., II. i III. kako bi se uzele u obzir rastuće potrebe za prostornim podacima za potporu politikama Unije koje utječu na okoliš.”;

2.  u članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 21.a kojima se utvrđuju tehnička radi dopune ove Direktive utvrđivanjem tehničkih rješenja za interoperabilnost i, ako je izvedivo, usklađivanje skupova i usluga prostornih podataka. Prilikom izrade Pri izradi takvih rješenja u obzir se uzimaju relevantni zahtjevi korisnika, postojeće inicijative i međunarodne norme za usklađivanje skupova prostornih podataka, kao i izvedivost i isplativost. [Am. 67]

Ako organizacije koje su osnovane u skladu s međunarodnim pravom donesu odgovarajuće norme kako bi osigurale interoperabilnost ili usklađivanje skupova i usluga prostornih podataka, te norme uključuju se u delegirane akte navedene u prvom podstavku, a prema potrebi u njima se navodi i upućivanje na postojeća tehnička sredstva.”;

3.  članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 16.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 21.a u vezi s pravilima, kojima se radi dopune ove Direktive time što će posebno utvrđuje utvrditi sljedeće kako bi se dopunilo ovo poglavlje: [Am. 68]

(a)  tehničke specifikacije za usluge iz članaka 11. i 12. te kriteriji za minimalnu učinkovitost tih usluga, uzimajući u obzir postojeće zahtjeve za izvještavanje i preporuke koje su donesene u okviru zakonodavstva Unije o okolišu, postojeće usluge e-trgovina i tehnološki napredak;

(b)  obveze iz članka 12.”;

4.  u članku 17. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8. Države članice omogućuju institucijama i tijelima Unije pristup skupovima i uslugama prostornih podataka u skladu s usklađenim uvjetima.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 21.a kojima se utvrđuju radi dopune ove Direktive utvrđivanjem pravila primjenjiva na koja važe za te uvjete. Ta pravila moraju Tim se pravilima u potpunosti poštovati poštuju načela predviđena u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.”; [Am. 69]

5.  umeće se sljedeći članak 21.a:

Članak 21.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 7., članka 7. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 70]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 7., članka 7. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 7., članka 7. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 22. briše se stavak 3.

47.  Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava(78)

Kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog Direktivi 2007/60/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2007/60/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje Prilog radi njegove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku uzimajući u obzir rokove za preispitivanje i ažuriranje iz članka 14.”.

2.  umeće se sljedeći članak 11.a:

„Članak 11.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 71]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 12. briše se stavak 3.

48.  Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu(79)

Kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. do VI. te prilozi VIII., IX., X. i XV. Direktivi 2008/50/EZ radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2008/50/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 28. mijenja se kako slijedi:

(a)  naslov se zamjenjuje sljedećim:

Izmjene i provedbene mjere”;

(b)  u stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 28.a kojima se izmjenjuju prilozi I. do VI. te prilozi VIII., IX., X. i XV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 28.a:

Članak 28.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 28. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 72]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 28. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 28. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 29. briše se stavak 3.

49.  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)(80)

Kako bi se Direktiva 2008/56/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku te kako bi se osigurala dosljednost i omogućila usporedba među morskim regijama ili podregijama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi III., IV. i V. toj Direktivi te kako bi se ta Direktiva dopunila kriterijima i metodološkim standardima te specifikacijama i standardiziranim metodama praćenja i procjene koje bi države članice trebale primjenjivati. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2008/56/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a kojima se radi dopune ove Direktive utvrđivanjem, do 15. srpnja 2010. utvrđuju kriteriji , kriterija i metodološki standardi metodoloških standarda koje bi države članice trebale primjenjivati na temelju priloga I. i III. tako da se osigura dosljednost između morskih regija ili podregija i omogući usporedba opsega u kojem je postignuto dobro stanje okoliša. [Am. 73]

Prije predlaganja tih kriterija i standarda Komisija se savjetuje sa svim zainteresiranim stranama, uključujući regionalne konvencije o moru.”;

2.  u članku 11. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 24.a kojima se utvrđuju specifikacije radi dopune ove Direktive utvrđivanjem specifikacija i standardizirane metode standardiziranih metoda praćenja i procjene u kojima se uzimaju u obzir uzimaju postojeće obveze i osigurava usporedivost rezultata praćenja i procjene.”; [Am. 74]

3.  u članku 24. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuju prilozi III., IV. i V. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku uzimajući u obzir rokove za preispitivanje i ažuriranje pomorskih strategija kako je utvrđeno člankom 17. stavkom 2.”;

4.  umeće se sljedeći članak 24.a:

Članak 24.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 4. i članka 24. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 75]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 4. i članka 24. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 4. i članka 24. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 25. briše se stavak 3.

50.  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006(81) (82)

Kako bi se osiguralo redovito ažuriranje Uredbe (EZ) br. 1272/2008, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenio Prilog VI. toj Uredbi radi usklađivanja razvrstavanja i označivanja tvari;

–  kako bi se ta Uredba izmijenila na način da se doda Prilog u vezi s hitnim zdravstvenim intervencijama;

–  kako bi se izmijenile određene odredbe te Uredbe i prilozi I. do VIII. toj Uredbi radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 37. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija bez odgode donosi delegirane akte u skladu s člankom 53.a kojim ase izmjenjuje Prilog VI. ako smatra da je usklađeno razvrstavanje i označivanje predmetne tvari opravdano tako što se ta tvar uvrštava u tablicu 3.1. u dijelu 3. Priloga VI. i navode se relevantni elementi o razvrstavanju i označivanju, te, prema potrebi, specifične granične koncentracije ili M faktori.

Odgovarajući unos uvrštava se u tablicu 3.2. u dijelu 3. Priloga VI. do 31. svibnja 2015. uz iste uvjete.

Kada, u slučaju usklađenog razvrstavanja i označivanja tvari, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 53.b.”;

2.  u članku 45. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija do 20. siječnja 2012. provodi preispitivanje kako bi procijenila mogućnost usklađivanja informacija iz stavka 1. i utvrđivanja formata u kojem uvoznici i daljnji korisnici dostavljaju informacije imenovanim tijelima. Na temelju tog preispitivanja i nakon savjetovanja s relevantnim dionicima, kao što je Europska udruga centara za otrovanja i kliničkih toksikologa (EAPCCT), Komisija je ovlaštena donijeti delegiranu uredbu u skladu s člankom 53.a kojom seova Uredba izmjenjuje na način da se dodaje Prilog.";

3.  u članku 53. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 53.a kojima se izmjenjuju članak 6. stavak 5., članak 11. stavak 3., članak 12., članak 14., članak 18. stavak 3. točka (b), članak 23., članci 25. do 29., članak 35. stavak 2. drugi i treći podstavak te prilozi I. do VIII. radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, uzimajući u obzir daljnju nadogradnju GHS-a, a posebno izmjene na razini UN-a koje se odnose na uporabu informacija o sličnim smjesama, te uzimajući u obzir trendove u okviru međunarodno priznatih programa kemijske sigurnosti i podatke iz baza podataka o nezgodama.

Kada to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 53.b.”;

4.  umeću se sljedeći članci 53.a i 53.b:

Članak 53.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 37. stavka 5., članka 45. stavka 4. i članka 53. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 37. stavka 5., članka 45. stavka 4. i članka 53. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 37. stavka 5., članka 45. stavka 4. i članka 53. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 53.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 18.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

___________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 54. brišu se stavci 3. i 4.

51.  Direktiva 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama(83) (84)

Kako bi se osigurala usklađenost s relevantnim normama koje je izradio Europski odbor za normizaciju (CEN), Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile određene odredbe Direktive 2009/126/EC radi njihove prilagodbe tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/126/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Tehničke prilagodbe

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju članci 4. i 5. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku kako bi se prema potrebi osigurala usklađenost s relevantnim normama koje je izradio Europski odbor za normizaciju (CEN).

Delegiranje ovlasti iz prvog podstavka ne primjenjuje se na učinkovitost prikupljanja benzinskih para i omjer para/benzin utvrđene člankom 4. i rokove utvrđene člankom 5.”;

2.  umeće se sljedeći članak 8.a:

Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

___________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 9. briše se.

52.  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica(85)

Kako bi se Direktiva 2009/147/EZ prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i V. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/147/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i V. radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 15.a:

„Članak 15.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 76]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 16. briše se.

53.  Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ(86)

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1221/2009 i utvrdili postupci evaluacije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi i kako bi se ona dopunila postupcima za provedbu stručnih evaluacija nadležnih tijela u okviru EMAS-a te kako bi se osigurali sektorski referentni dokumenti i dokumenti koji sadržavaju smjernice za registraciju organizacija i usklađivanje postupaka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 77]

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 1221/2009, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s usklađivanjem određenih postupaka i u pogledu sektorskih referentnih dokumenata. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 78]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1221/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 16. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Dokumente koji sadržavaju smjernice, a odnose se na postupke usklađivanja koje je odobrio Forum nadležnih tijela, Komisija donosi provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2 Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dokumenata koji sadrže smjernice o postupcima usklađivanja koje je odobrio Forum nadležnih tijela. [Am. 79]

Ti se dokumenti javno objavljuju.”;

2.  u članku 17. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a u vezi s postupcima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem postupaka za provedbu stručne evaluacije nadležnih tijela u okviru EMAS-a , uključujući odgovarajuće postupke za podnošenje žalbe na odluke donesene kao rezultat stručne evaluacije.”; [Am. 80]

3.  u članku 30. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Komisija provedbenim aktima donosi dokumente koji sadržavaju smjernice, a odnose se na postupke je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dokumenata koji sadrže smjernice o postupcima usklađivanja koje je odobrio Forum tijela za akreditaciju i izdavanje dozvola. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2. [Am. 81]

Ti se dokumenti javno objavljuju.”;

4.  u članku 46. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. U skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2. Komisija provedbenim aktima donosi sektorske referentne dokumente Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe donošenjem sektorskih referentnih dokumenata iz stavka 1. i vodič vodiča iz stavka 4.; [Am. 82]

5.  članak 48. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 48.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a kojima se prema potrebi izmjenjuju prilozi u svjetlu iskustva stečenog u funkcioniranju sustava EMAS, kao odgovor na uočene potrebe za smjernicama u pogledu ispunjavanja zahtjeva u sustavu EMAS i u svjetlu promjena u međunarodnim normama ili novih normi koje su relevantne za djelotvornost ove Uredbe.”;

6.  umeće se sljedeći članak 48.a:

Članak 48.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ili ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 83]

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 49. briše se stavak 3.

54.  Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a(87)

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 66/2010 i utvrdila dodatna tehnička pravila potrebna za znak za okoliš EU-a, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi;

–  kako bi se ta Uredba dopunila mjerama kojima se odobravaju određena odstupanja;

–  kako bi se ta Uredba dopunila mjerama kojima se utvrđuju posebna mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U pogledu utvrđivanja mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za hranu i hranu za životinje Komisija je 2011. objavila studiju o učinkovitosti utvrđivanja mjerila za dodjelu znaka za okoliš.  Na temelju završnog izvješća te studije o izvedivosti i mišljenja Odbora Europske unije za znak za okoliš Komisija u ovom trenutku ne namjerava utvrditi mjerila za dodjelu znaka za okoliš za hranu i hranu za životinje. Stoga nije potrebno Komisiji delegirati ovlast da odluči za koje je skupine hrane i hrane za životinje izvedivo utvrditi mjerila za dodjelu znaka za okoliš.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 66/2010 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 5. briše se drugi podstavak;

(b)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Za posebne kategorije robe koja sadržava tvari iz stavka 6., ali samo u slučaju kada ih tehnički nije moguće zamijeniti drugim tvarima izravno ili kroz primjenu primjenom alternativnih materijala ili dizajna, ili kada je riječ o proizvodima koji imaju daleko višu razinu okolišne učinkovitosti od druge robe iste kategorije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem mjera kojima se odobravaju odstupanja od stavka 6. ovog članka. [Am. 84]

Odstupanja se ne odobravaju za tvari koje ispunjavaju mjerila iz članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i koje su identificirane u skladu s postupkom opisanim u članku 59. stavku 1. te Uredbe, a prisutne su u smjesama, u proizvodu ili u bilo kojem homogenom dijelu kompleksnog proizvoda u koncentracijama višim od 0,1 % (maseni udio).”;

2.  u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena, najkasnije devet mjeseci nakon savjetovanja s EUEB-om, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe, kojima se određuju mjere za utvrđivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za svaku skupinu proizvoda. Te se mjere objavljuju u Službenom listu Europske unije. [Am. 85]

U izvršavanju ovlasti za delegirane akte iz prvog podstavka Komisija uzima u obzir primjedbe EUEB-a te jasno ističe, dokumentira i objašnjava razloge za izmjene konačnog prijedloga u odnosu na nacrt mjerila koji je uslijedio nakon savjetovanja s EUEB-om.”;

3.  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 15.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuju prilozi.

Kad je riječ o promjenama maksimalnih naknada predviđenih u Prilogu III. Komisija uzima u obzir potrebu da se naknadama pokriju troškovi upravljanja programom.”;

4.  umeće se sljedeći članak 15.a:

Članak 15.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 2. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 86]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 2. i članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 2. i članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  članak 16. briše se.

VII.  Eurostat

55.  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji(88)

Kako bi se Uredba (EEZ) br. 3924/91 prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila:

–  ažuriranjem popisa Prodcom i informacija stvarno prikupljenih za svaki naslov;

–  donošenjem detaljnih pravila za primjenu članka 3. stavka 3.;

–  odlukom da se za određene naslove iz popisa Prodcom trebaju provesti mjesečna ili tromjesečna istraživanja;

–  definiranjem modaliteta koji se odnose na sadržaj upitnika istraživanja i detaljnih pravila u skladu s kojima države članice obrađuju ispunjene upitnike ili informacije iz drugih izvora.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EEZ) br. 3924/91 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 2. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe, kojima se ažurira popis Prodcom i informacije stvarno prikupljene za svaki naslov.”; [Am. 87]

2.  u članku 3. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s detaljnim pravilima radi dopune ove Uredbe donošenjem detaljnih pravila za primjenu stavka 3. ovog članka, uključujući prilagodbu tehničkom napretku.”; [Am. 88]

3.  u članku 4. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, za određene naslove iz popisa Prodcom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe, kojima se predviđa provedba mjesečnih ili tromjesečnih istraživanja.”; [Am. 89]

4.  u članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Potrebne informacije prikuplja država članica koja za istraživanje koristi upitnike čiji je sadržaj u skladu s modalitetima koje je definirala Komisija. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s tim modalitetima radi dopune ove Uredbe definiranjem tih modaliteta.”; [Am. 90]

5.  članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Obrada podataka

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s detaljnim pravilima radi dopune ove Uredbe definiranjem detaljnih pravila u skladu s kojima države članice obrađuju ispunjene upitnike iz članka 5. stavka 1. ili informacije iz drugih izvora iz članka 5. stavka 3.”; [Am. 91]

6.  umeće se sljedeći članak 9.a:

„Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 5., članka 4., članka 5. stavka 1. i članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 92]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 5., članka 4., članka 5. stavka 1. i članka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 5., članka 4., članka 5. stavka 1. i članka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 10. briše se stavak 3.

56.  Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice(89)

Kako bi se Uredba (EEZ) br. 696/93 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile statističke jedinice proizvodnog sustava, primijenjeni kriteriji i definicije utvrđene u Prilogu toj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EEZ) br. 696/93 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuju konkretno statističke jedinice proizvodnog sustava, primijenjeni kriteriji i definicije utvrđene u Prilogu radi njihove prilagodbe ekonomskom i tehničkom napretku.”; [Am. 93]

2.  umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 94]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 7. briše se stavak 3.

57.  Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama(90)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1165/98 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi radi ažuriranja popisa varijabli, definicija i odgovarajućih oblika dostavljenih varijabli;

–  kako bi se izmijenio popis djelatnosti;

–  kako bi se ta Uredba dopunila u vezi s odobravanjem i provedbom europskih programa uzorkovanja;

–  kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima za mjerenje kakvoće varijabli; [Am. 95]

–  kako bi se ta Uredba dopunila uvjetima kojima se osigurava potrebna kvaliteta podataka;

–  kako bi se ta Uredba dopunila utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja;

–  kako bi se ta Uredba dopunila upotrebom ostalih jedinica promatranja;

–  kako bi se ta Uredba dopunila popisom varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima;

–  kako bi se ta Uredba dopunila uvjetima za raspodjelu europskog programa uzorkovanja.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Zastarjelo je nekoliko ovlasti potrebnih samo za prijelazne mjere.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1165/98 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuju prilozi radi ažuriranja popisa varijabli, definicija i odgovarajućih oblika dostavljenih varijabli.”;

2.  u članku točki (d) prvog podstavka članka 4. stavku stavka 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim: [Am. 96]

„Pojedinosti programa iz prvog podstavka navedene su u prilozima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s njihovim odobravanjem radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem njihova odobravanja i provedbom provedbe.”; [Am. 97]

3.  u članku 10. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s kriterijima radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem kriterija za mjerenje kakvoće varijabli.”; [Am. 98]

4.  članak 17. briše se.

4.a  u članku 18. briše se stavak 3.; [Am. 99]

5.  umeće se sljedeći članak 18.a:

„Članak 18.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 100]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 101]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 102]

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

6.  Prilog A mijenja se kako slijedi:

i.  točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) Ovaj se Prilog primjenjuje na sve djelatnosti navedene u dijelovima B do E NACE-a Rev. 2 ili, ovisno o slučaju, na sve proizvode navedene u dijelovima B do E klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA). Podaci nisu potrebni za sljedeće odjeljke NACE-a Rev. 2.: 37, 38.1, 38.2 i 39. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis djelatnosti.”;

ii.  točka (b) podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”; [Am. 103]

iii.  točka (c) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Podaci o proizvodnim cijenama za inozemna tržišta (br. 312) i uvoznim cijenama (br. 340) mogu se prikupiti korištenjem jediničnih vrijednosti za proizvode podrijetlom iz vanjskotrgovinskih ili drugih izvora samo ako ne postoji znatan pad kvalitete u usporedbi s konkretnim podacima o cijeni. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s uvjetima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta kojima se osigurava potrebna kvaliteta podataka.”; [Am. 104]

iv.  točka (c) podtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Od početka prvog referentnog razdoblja podatke o zaposlenim osobama (br. 210) moguće je približno odrediti s pomoću broja djelatnika (br. 211). To je približno određivanje dopušteno u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu Uredbe.”;

v.  točka (c) podtočka 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10. Podaci o proizvodnim i uvoznim cijenama (br. 310, 311, 312 i 340) nisu potrebni za sljedeće skupine ili razrede NACE-a Rev. 2, odnosno CPA-a: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 i 38.3. Osim toga, podaci o uvoznim cijenama (br. 340) nisu potrebni za odjeljke CPA-a 09, 18, 33 i 36. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis djelatnosti.”;

vi.  točka (d) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Nadalje, varijabla o proizvodnji (br. 110) i varijabla o odrađenim radnim satima (br. 220) šalju se u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”; [Am. 105]

vii.  točka (f) podtočka 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8. Za varijablu o uvoznoj cijeni (br. 340) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s utvrđivanjem radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).”; [Am. 106]

viii.  točka (f) podtočka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9. Varijable koje se odnose na inozemna tržišta (br. 122 i 312) dostavljaju se u skladu s podjelom na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E NACE-a Rev. 2, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) NACE-a Rev. 2. Podaci za dijelove D i E NACE-a Rev. 2 nisu potrebni za varijablu 122. Nadalje, varijabla o uvoznoj cijeni (br. 340) šalje se prema podjeli na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E CPA-a, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) CPA-a. „8. Za podjelu na države unutar i izvan europodručja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. a u vezi s a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).”; Europski program uzorkovanja može ograničiti područje primjene varijable o uvoznoj cijeni na uvoz proizvoda iz država koje nisu u europodručju. Države članice koje nisu uvele euro kao svoju valutu ne moraju dostaviti podjelu varijabli 122, 312 i 340 prema državama unutar i izvan europodručja.”; [Am. 107]

7.  Prilog B mijenja se kako slijedi:

i.  točka (b) podtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”; [Am. 108]

ii.  točka (c) podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Od početka prvog referentnog razdoblja podatke o zaposlenim osobama (br. 210) moguće je približno odrediti s pomoću broja djelatnika (br. 211). To je približno određivanje dopušteno u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu Uredbe.”;

iii.  u točki (c) podtočki 6. briše se četvrti podstavak.

iv.  točka (d) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Nadalje, varijable o proizvodnji (br. 110, 115, 116) i varijable o odrađenim radnim satima (br. 220) šalju se u obliku prilagođenom radnim danima.

Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”; [Am. 109]

9.  Prilog C mijenja se kako slijedi:

i.  točka (b) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”; [Am. 110]

ii.  točka (c) podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Od početka prvog referentnog razdoblja podatke o zaposlenim osobama (br. 210) moguće je približno odrediti s pomoću broja djelatnika (br. 211). To je približno određivanje dopušteno u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu Uredbe.”;

iii.  u točki (c) podtočki 4. briše se zadnji stavak treći podstavak; [Am. 111]

iv.  točka (d) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Varijabla o prihodu (br. 120) i varijabla o vrijednosti prodaje (br. 123) također se šalju u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”; [Am. 112]

v.  točka (g) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Varijable o prihodu (br. 120) i deflatoru prodaje/vrijednosti prodaje (br. 330/123) šalju se u roku od mjesec dana za razinu detalja iz stavka 3. rubrike (f) ovog Priloga. Države članice mogu odlučiti da za varijablu br. 120 – prihod i varijablu br. 330/123 – deflator prodaje/vrijednost prodaje sudjeluju s doprinosima u skladu s raspodjelom europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s uvjetima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za raspodjelu europskog programa uzorkovanja.”; [Am. 113]

10.  Prilog D mijenja se kako slijedi:

i.  točka (b) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”; [Am. 114]

ii.  točka (c) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Od početka prvog referentnog razdoblja podatke o zaposlenim osobama (br. 210) moguće je približno odrediti s pomoću broja djelatnika (br. 211). To je približno određivanje dopušteno u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu Uredbe.”;

iii.  u točki (c) podtočki 4. briše se treći podstavak;

iv.  točka (d) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Varijabla o prihodu (br. 120) također se šalje u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”; [Am. 115]

v.  u točki (e) briše se četvrti podstavak;

vi.  točka (f) podtočka 6. briše se.

58.  Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada(91)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 530/1999 prilagodila ekonomskim i tehničkim promjenama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila definicijom i raščlanjivanjem informacija koje se moraju dostaviti i mjerilima za ocjenu kvalitete statističkih podataka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 116]

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 530/1999 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s tehničkim formatom za prijenos rezultata. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 530/1999 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s definicijom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem definicije i raščlanjivanjem raščlanjivanja informacija koje se moraju dostaviti u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”; [Am. 117]

2.  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Prijenos rezultata

Rezultati se šalju Komisiji (Eurostat) u roku od 18 mjeseci od kraja referentne godine. Komisija provedbenim aktom donosi odgovarajući tehnički format za prijenos rezultata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.”;

3.  u članku 10. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s mjerilima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem mjerila za ocjenu kvalitete statističkih podataka. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”; [Am. 118]

4.  umeće se sljedeći članak 10.a:

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3. i članka 10. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 119]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 3. i članka 10. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3. i članka 10. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 120]

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  članak 11. briše se;

6.  u članku 12. briše se stavak 3.

59.  Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu(92)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 2150/2002 ažurirala uzimajući u obzir ekonomski i tehnički napredak u sakupljanju i statističkoj obradi podataka o otpadu, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se ta Uredba izmijenila radi njezine prilagodbe ekonomskom i tehničkom napretku u sakupljanju i statističkoj obradi podataka;

–  kako bi se izmijenili obrada i prijenos rezultata te prilagodba specifikacija navedenih u prilozima I., II. i III. toj Uredbi;

–  kako bi se ta Uredba dopunila definicijom minimalnog praga za područje primjene u skladu s Prilogom I. i Prilogom II. odjeljkom 7. točkom 1.;

–  kako bi se ta Uredba dopunila utvrđivanjem tablice ekvivalenata između statističke nomenklature iz Priloga III. toj Uredbi i popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ(93) te definiranjem uvjeta kakvoće i točnosti.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Zastarjele su odredbe koje se odnose na prijelazne mjere.

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s pripremom rezultata, odgovarajućim formatom za prijenos rezultata te strukturom i sadržajem detaljnom organizacijom izvješća o kakvoći. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 121]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 2150/2002 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 1. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b u vezi s radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem tablice ekvivalenata između statističke nomenklature iz Priloga III. ovoj Uredbi i popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ.* [Am. 122]

____________________

* Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).”;

2.  članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b u vezi s radi dopune ove Uredbe definiranjem uvjeta kakvoće i točnosti.”; [Am. 123]

(b)  u stavku 4. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za svaku točku navedenu u odjeljku 8. (djelatnosti i kućanstva) Priloga I. i za značajke navedene u odjeljku 3. te za svaku točku među vrstama djelatnosti navedenima u odjeljku 8. pododjeljku 2. Priloga II., države članice navode u kojem postotku navedeni statistički podaci predstavljaju sav otpad iz predmetne točke. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b kojima se ova Uredba dopunjuje definicijom minimalnog praga za područje primjene.”;

3.  članci 4. i 5. brišu se;

4.  umeću se sljedeći članci 5.a i 5.b:

„Članak 5.a

Prilagodba ekonomskom i tehničkom napretku

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b u vezi s radi izmjene ove Uredbe njezinom prilagodbom ekonomskom i tehničkom napretku u sakupljanju i statističkoj obradi podataka te u vezi s obradom obradi i prijenosom prijenosu rezultata, kao i prilagodbom specifikacija navedenih specifikacijama navedenima u prilozima. [Am. 124]

Članak 5.b

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 1. stavka 5., članka 3. stavaka 1. i 4. i članka 5.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 125]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 5., članka 3. stavaka 1. i 4. i članka 5.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavka 5., članka 3. stavaka 1. i 4. i članka 5.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Provedbene mjere

Komisija donosi provedbene akte potrebne za provedbu ove Uredbe u vezi s:

(a)  pripremom rezultata u skladu s člankom 3. stavcima 2., 3. i 4., uzimajući u obzir gospodarsko ustrojstvo i tehničke uvjete u određenoj državi članici. Tim se provedbenim aktima može pojedinim državama članicama dopustiti da ne prijave određene točke u raščlambi, uz uvjet da je utjecaj na kakvoću statističkih podataka dokazano ograničen. U svim slučajevima u kojima su dopuštene iznimke navodi se ukupna količina otpada za svaku točku navedenu u odjeljku 2. pododjeljku 1. i u odjeljku 8. pododjeljku 1. Priloga I.;

(b)  odgovarajućim formatom za prijenos rezultata država članica u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe;

(c)  sadržajem strukturom i detaljnom organizacijom izvješća o kakvoći kako se navodi u odjeljku 7. Priloga I. i odjeljku 7. Priloga II. [Am. 126]

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2.”;

6.  u članku 7. briše se stavak 3.

7.  u članku 8. brišu se stavci 2. i 3.

8.  u Prilogu I. briše se točka 1. odjeljka 7.;

9.  u Prilogu II. briše se točka 1. odjeljka 7.

60.  Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu(94)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 437/2003 ažurirala uzimajući u obzir ekonomski i društveni napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila obilježja prikupljenih podataka i specifikacije navedene u prilozima toj uredbi i kako bi se ta uredba dopunila utvrđivanjem drugih standarda točnosti. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 437/2003 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s datotekama podataka za prijenos te opisom šifri podataka i medija koji treba koristiti za prijenos podataka. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 437/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Svaka država članica prikuplja statističke podatke koje se odnose na sljedeće varijable:

(a)  putnike;

(b)  teret i poštu;

(c)  dionice leta;

(d)  raspoloživa putnička sjedala;

(e)  kretanja zrakoplova.

Statističke varijable u svakom području, nomenklatura za njihovu klasifikaciju i periodičnost promatranja te definicije utvrđeni su u prilozima.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju obilježja prikupljenih podataka i specifikacije navedene u prilozima.”;

2.  članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Točnost statističkih podataka

Prikupljanje podataka temelji se na potpunim statističkim pokazateljima.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem drugih standarda točnosti.”; [Am. 127]

3.  u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Rezultati se prenose u skladu s datotekom podataka iz Priloga I., čiji opis Komisija utvrđuje provedbenim aktom.

Komisija provedbenim aktom utvrđuje i opis šifri podataka i medija koji treba koristiti za prijenos podataka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.”;

4.  članak 10. briše se.

5.  umeće se sljedeći članak 10.a:

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. i članka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 128]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 1. i članka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 1. i članka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

___________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 11. briše se stavak 3.

61.  Uredba (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o indeksu troškova rada(95)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 450/2003 ažurirala uzimajući u obzir ekonomski i društveni napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se ta Uredba izmijenila ponovnim utvrđivanjem tehničke specifikacije indeksa i revizijom strukture ponderiranja tako što će se uključiti određene ekonomske djelatnosti;

–  kako bi se ta Uredba dopunila određivanjem ekonomskih djelatnosti prema kojima se raščlanjuju podaci i ekonomskih djelatnosti prema kojima se raščlanjuje indeks;

–  kako bi se ta Uredba dopunila utvrđivanjem zasebnih kriterija kvalitete i metodologije koja se koristi za povezivanje lančanog indeksa;

–  kako bi se ta Uredba dopunila donošenjem mjera u pogledu dostavljanja podataka u skladu s rezultatima studija izvedivosti. [Am. 129]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 450/2003 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi sa sadržajem strukturom i detaljnom organizacijom izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 130]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 450/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 2. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s izmjenama za ponovno utvrđivanje kojima se izmjenjuje Prilog radi ponovnog utvrđivanja tehničke specifikacije indeksa i reviziju revizije strukture ponderiranja.”; [Am. 131]

2.  u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s izmjenama kako bi se ekonomske kojima se izmjenjuje ova Uredba u pogledu uključivanja ekonomskih djelatnosti definirane definiranih u dijelovima O i S NACE-a Rev.2 uključile u područje primjene ove Uredbe, uzimajući u obzir studije izvedivosti definirane utvrđene u članku 10.”; [Am. 132]

3.  članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Raščlamba varijabli

1.  Uzimajući u obzir doprinose ukupnoj zaposlenosti i troškovima rada na razini Unije i na nacionalnoj razini, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Uredbe u vezi s određivanjem ekonomskih djelatnosti definiranih raščlambom po ekonomskim djelatnostima definiranima u dijelovima NACE-a Rev.2 i daljnjim podjelama, no ne ispod razina odjeljaka u okviru NACE-a Rev.2 (dvoznamenkasta razina) ili skupina odjeljaka u kojima se podaci raščlanjuju uzimajući u obzir ekonomski i društveni napredak. [Am. 133]

Indeksi troškova rada izrađuju se odvojeno za sljedeće kategorije troškova rada:

(a)  ukupni troškovi rada;

(b)  nadnice i plaće, definirane upućivanjem na točku D.11. u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1726/1999;

(c)  socijalni doprinosi poslodavaca uvećani za poreze koje je platio poslodavac i umanjeni za subvencije koje je primio poslodavac, kako su definirani kao zbroj točaka D.12. i D.4. umanjen za D.5. u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1726/1999.

2.  Određuje se indeks ukupnih troškova rada, bez dodataka, s time da su dodaci definirani u D.11112. u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1726/1999, raščlanjen po ekonomskim djelatnostima koje je utvrdila Komisija te utemeljen na klasifikaciji NACE Rev. 2.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s radi dopune ove Uredbe određivanjem tih ekonomskih djelatnosti uzimajući u obzir studije izvedivosti definirane u članku iz članka 10. [Am. 134]

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije za lančano povezivanje indeksa.”; [Am. 135]

4.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Kvaliteta

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s definicijom radi dopune ove Uredbe definiranjem zasebnih kriterija kvalitete. Dostavljeni tekući i povijesni podaci ispunjavaju te kriterije kvalitete. [Am. 136]

2.  Države članice dostavljaju Komisiji godišnja izvješća o kvaliteti, počevši od 2003. Komisija provedbenim aktom aktima utvrđuje sadržaj strukturu i detaljne modalitete tih izvješća. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.”; [Am. 137]

4.a  članak 9. briše se. [Am. 138]

5.  članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija provedbenim aktom donosi mjere na temelju rezultata studija izvedivosti. Ti se provedbeni akti donose je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Uredbe u pogledu pružanja podataka iz stavka 2. ovog članka u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2 rezultatima studija izvedivosti iz ovog članka. Tim se mjerama delegiranim aktima poštuje načelo troškovne učinkovitosti, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 322/97 223/2009, uključujući smanjenje troškova za ispitanike na najmanju moguću mjeru.”; [Am. 139]

(b)  stavak 6. briše se;

6.  članak 11. briše se.

7.  umeće se sljedeći članak 11.a:

„Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2. i , članka 4. stavaka 1., 2. i 3., članka 8. stavka 1. i članka 10. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 140]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2. i , članka 4. stavaka 1., 2. i 3., članka 8. stavka 1. i članka 10. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 141]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2. i , članka 4. stavaka 1., 2. i 3., članka 8. stavka 1. i članka 10. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 142]

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

8.  u članku 12. briše se stavak 3.

9.  u Prilogu briše se točka 3.

62.  Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu(96)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 808/2004 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, osobito u pogledu sadržaj modula, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kojima se dopunjuju moduli te Uredbe u vezi s izborom i utvrđivanjem, prilagodbom i preinakom tema i njihovih značajki, obuhvaćenim područjem, referentnim razdobljima i raščlambom značajki, periodičnosti i određivanjem vremena pružanja podataka te krajnjim rokovima za prijenos rezultata.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.* Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 808/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Delegirane ovlasti

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se dopunjuju moduli te Uredbe u vezi s izborom i utvrđivanjem, prilagodbom i preinakom tema i njihovih značajki, obuhvaćenim područjem, referentnim razdobljima i raščlambom značajki, periodičnosti i određivanjem vremena pružanja podataka te krajnjim rokovima za prijenos rezultata.

Tim delegiranim aktima uzimaju se u obzir ekonomske i tehničke promjene, resursi država članica i opterećenje sudionika, tehnička i metodološka izvedivost te pouzdanost rezultata.

2.  Delegirani akti donose se barem devet mjeseci prije početka razdoblja prikupljanja podataka.”;

2.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 143]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 9. briše se;

4.  u Prilogu I. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Trajanje i periodičnost dostave podataka

Statistika se dostavlja na godišnjoj osnovi, za razdoblje od najviše 15 referentnih godina od 20. svibnja 2004. Nije nužno da se svake godine dostave svi podaci; periodičnost dostave pojedinih podataka utvrđuje se i usuglašava u okviru delegiranih akata donesenih u skladu s člankom 8. stavkom 1.”

5.  u Prilogu II. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Trajanje i periodičnost dostave podataka

Statistika se dostavlja na godišnjoj osnovi, za razdoblje od najviše 15 referentnih godina od 20. svibnja 2004. Nije nužno da se svake godine dostave svi podaci; periodičnost dostave pojedinih podataka utvrđuje se i usuglašava u okviru delegiranih akata donesenih u skladu s člankom 8. stavkom 1.”.

63.  Uredba (EZ) br. 1161/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o sastavljanju tromjesečnih nefinancijskih izvješća institucionalnog sektora(97)

Kako bi se osigurala kvaliteta tromjesečnih nefinancijskih izvješća za Uniju i europodručje sastavljenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1161/2005, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se:

–  ta Uredba izmijenila radi prilagodbe vremenskog rasporeda dostavljanja određenih stavki;

–  ta Uredba izmijenila radi prilagodbe usklađivanja omjera ukupnog iznosa za Uniju; [Am. 144]

–  ta Uredba dopunila rasporedom za dostavljanje određenih stavki navedenih u Prilogu, odlukama o zahtjevima za raščlambu transakcija iz Priloga na suprotne sektore i zajedničkim standardima kvalitete.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1161/2005 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a u vezi s rasporedom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem rasporeda za dostavljanje stavki P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4G i odluke o zahtjevima za raščlambu zahtijevanjem raščlambe transakcija iz Priloga na suprotne sektore. Svaka Svaki se takva odluka takav delegirani akt donosi tek nakon što Komisija obavijesti Europski Parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe u skladu s člankom 9.”; [Am. 145]

(b)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuje stavak 3. kako bi se rok za dostavljanje iz tog stavka promijenio za najviše pet dana.”;

(ba)  stavak 5. briše se; [Am. 146]

2.  u članku 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuje stavak 1. ovog članka u vezi s omjerom radi usklađivanja omjera (1 %) ukupnog iznosa za Uniju.”; [Am. 147]

3.  u članku 6. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a u vezi s donošenjem radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih standarda kvalitete. [Am. 148]

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo poboljšanje kvalitete dostavljenih podataka tijekom vremena i na taj način postigli zajednički standardi kvalitete.”;

4.  umeće se sljedeći članak 7.a:

„Članak 7.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavaka 2. i 4., članka 3. stavka 3. i članka 6. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 149]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavaka 2. i 4., članka 3. stavka 3. i članka 6. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavaka 2. i 4., članka 3. stavka 3. i članka 6. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 150]

______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 8. briše se stavak 3.

64.  Uredba (EZ) br. 1552/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o statističkim podacima u odnosu na strukovno osposobljavanje u poduzećima(98)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1552/2005 ažurirala uzimajući u obzir ekonomski i tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila:

–  proširenjem definicije statističke jedinice;

–  određivanjem zahtjevâ za uzorkovanje i preciznost, veličine uzorka koja je potrebna za ispunjavanje tih zahtjeva i detaljne specifikacije NACE-a Rev. 2 te kategorija veličine u koje se rezultati mogu svrstati;

–  određivanjem određenih podataka koji se trebaju prikupljati o poduzećima koja provode i poduzećima koja ne provode strukovno osposobljavanje te o različitim oblicima strukovnog osposobljavanja;

–  utvrđivanjem zahtjeva o kvaliteti podataka koje treba prikupiti i dostaviti za izradu europske statistike o strukovnom osposobljavanju u poduzećima i svih potrebnih mjera neophodnih za procjenu i poboljšanje kvalitete podataka;

–  utvrđivanjem prve referentne godine i mjera potrebnih za prikupljanje, prijenos i obradu podataka.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 1552/2005 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi sa strukturom izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1552/2005 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Uzimajući u obzir posebnu raspodjelu poduzeća po veličini na nacionalnoj razini i razvoj potreba politika, države članice mogu proširiti definiciju statističke jedinice u svojoj državi.

Nadalje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s proširenjem radi dopune ove Uredbe usvajanjem proširenja te definicije ako bi se tim proširenjem znatno povećala reprezentativnost i kvaliteta rezultata ankete u dotičnim državama članicama.”; [Am. 151]

2.  u članku 7. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se određuju zahtjevi radi dopune ove Uredbe određivanjem zahtjeva za uzorkovanje i preciznost, veličina uzorka koja je potrebna potrebnih za ispunjavanje tih zahtjeva i detaljne specifikacije detaljnih specifikacija NACE-a Rev. 2 te kategorije kategorija veličine u koje se rezultati mogu svrstati.”; [Am. 152]

3.  u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s određenim podacima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem određenih podataka koji se trebaju prikupljati o poduzećima koja provode i poduzećima koja ne provode strukovno osposobljavanje te o različitim oblicima strukovnog osposobljavanja”; [Am. 153]

4.  članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi sa zahtjevima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem zahtjeva o kvaliteti podataka koje treba prikupiti i dostaviti za izradu europske statistike o strukovnom osposobljavanju u poduzećima i svim potrebnim mjerama neophodnima usvajanjem svih potrebnih mjera neophodnih za procjenu i poboljšanje kvalitete podataka.”; [Am. 154]

(b)  dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5. Komisija provedbenim aktom utvrđuje strukturu Pri sastavljanju izvješća o kvaliteti iz stavka 2. države članice ispunjavaju zahtjeve u pogledu kvalitete i sve druge mjere donesene u skladu sa stavkom 4. Kako bi se ocijenila kvaliteta dostavljenih podataka, one koriste format koji Komisija utvrđuje provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2.”; [Am. 155]

5.  u članku 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem prve referentne godine za koju je potrebno prikupiti podatke.”; [Am. 156]

6.  u članku 13. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kako bi se uzimajući u obzir ekonomski i tehnički napredak ta Uredba dopunila u vezi s prikupljanjem, prijenosom i obradom podataka.”;

7.  umeće se sljedeći članak 13.a:

„Članak 13.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. i članka 13. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 157]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. i članka 13. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. i članka 13. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

8.  u članku 14. briše se stavak 3.

65.  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima(99) (100)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1893/2006 prilagodila tehnološkom i ekonomskom napretku i kako bi se NACE Rev. 2 uskladio s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1893/2006 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuje Prilog kako bi se uzeli u obzir tehnološki ili ekonomski napredak ili kako bi se uskladio s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama.”;

2.  umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 7. briše se stavak 3.

66.  Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS)(101)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 458/2007 prilagodila tehnološkom i ekonomskom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba izmijenila ažuriranjem pravila o diseminaciji i kako bi se dopunila utvrđivanjem prve godine za koju bi se trebali prikupiti cjeloviti podaci i donošenjem mjera koje se odnose na detaljnu klasifikaciju obuhvaćenih podataka i definicije koje će se koristiti. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 458/2007 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. briše se stavak 2.;

2.  u članku 7. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se utvrđuje prva godina radi dopune ove Urede utvrđivanjem prve godine za koju se prikupljaju cjeloviti podaci i donose mjere donošenjem mjera koje se odnose na detaljnu klasifikaciju obuhvaćenih podataka i definicije definicija koje će se koristiti. [Am. 158]

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuje ova Uredba radi ažuriranja pravila o diseminaciji.”;

3.  umeće se sljedeći članak 7.a:

„Članak 7.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 3. i Priloga I. točke 1.1.2.4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 159]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 3. i Priloga I. točke 1.1.2.4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 3. i Priloga I. točke 1.1.2.4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 8. briše se stavak 3.

5.  u Prilogu I. točka 1.1.2.4. „Ostali primici” zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se dostavljaju obuhvaćeni podaci (uz upućivanje na detaljnu klasifikaciju).”.

67.  Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća(102)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 716/2007 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile definicije iz priloga I. i II. i razina detaljnosti iz Priloga III. te kako bi se ta Uredba dopunila mjerama u vezi s internom i eksternom statistikom o stranim povezanim poduzećima i zajedničkim standardima kvalitete. [Am. 160]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 716/2007, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti kako bi se definirali sadržaj i periodičnost izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 716/2007 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 2. dodaju se sljedeći stavci:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se izmjenjuju definicije iz priloga I. i II. i razina detaljnosti iz Priloga III.

Posebno se uzima u obzir načelo da koristi od takvih mjera moraju premašivati njihove troškove te načelo da bi svako dodatno financijsko opterećenje država članica ili poduzeća trebalo biti u razumnim granicama.”;

2.  u članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s potrebnim mjerama radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem potrebnih mjera za internu i eksternu statistiku o stranim povezanim poduzećima na temelju zaključaka pilot-studija. [Am. 161]

Posebno se uzima u obzir načelo da koristi od takvih mjera moraju premašivati njihove troškove te načelo da bi svako dodatno financijsko opterećenje država članica ili poduzeća trebalo biti u razumnim granicama.”;

3.  u članku 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi sa zajedničkim standardima radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih standarda kvalitete iz stavka 1.”; [Am. 162]

4.  članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.  između točaka (a) i (b) briše se riječ „i”

ii.  umeće se sljedeća točka (c):

„(c) definiranje sadržaja strukture, detaljnih modaliteta i periodičnosti izvješća o kvaliteti iz članka 6. stavka 2.”; [Am. 163]

(b)  stavak 2. briše se;

5.  umeće se sljedeći članak 9.a:

„Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 164]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 165]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 166]

___________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 10. briše se stavak 3.

68.  Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima(103)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 862/2007 prilagodila tehnološkom i ekonomskom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba izmijenila radi ažuriranja određenih definicija i kako bi se dopunila određivanjem grupiranja podataka i njihova dodatnog raščlanjivanja te utvrđivanjem pravila o standardima točnosti i kvalitete. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 862/2007 mijenja se kako slijedi:

1.  umeće se sljedeći članak 9.a:

„Članak 9.a

Delegirani akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju definicije iz članka 2. stavka 1.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se radi dopune ove Uredbe: [Am. 167]

(a)  definiraju kategorije skupina prema zemlji rođenja, skupina prema prethodnom i sljedećem uobičajenom boravištu i skupina prema državljanstvu kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1.;

(b)  definiraju kategorije razloga za izdavanje dozvole iz članka 6. stavka 1. točke (a);

(c)  definiraju dodatna razvrstavanja i razine razvrstavanja koje se trebaju primjenjivati na varijable kako je predviđeno člankom 8.;

(d)  određuju pravila o standardima točnosti i kvalitete.”;

2.  u članku 10. briše se stavak 2.;

3.  umeće se sljedeći članak 10.a:

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 168]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 11. briše se stavak 3.

69.  Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o uspostavi zajedničkih pravila za pružanje osnovnih informacija o paritetima kupovne moći te za njihov izračun i diseminaciju(104)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1445/2007 ažurirala uzimajući u obzir ekonomske i tehničke promjene za izračun i diseminaciju pariteta kupovne moći, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba izmijenila radi prilagodbe definicija i izmjene glavnih kategorija iz Priloga II. i kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima kvalitete. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1445/2007, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti kako bi se donijela struktura izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1445/2007 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju definicije utvrđene u prvom stavku i popis osnovnih kategorija iz Priloga II. kako bi se u obzir uzele ekonomske i tehničke promjene, u mjeri u kojoj to ne uključuje nerazmjeran rast troškova za države članice.”; [Am. 169]

2.  članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi sa zajedničkim kriterijima radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih kriterija na kojima se temelji kontrola kvalitete iz stavka 1.”; [Am. 170]

(b)  dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5. Komisija provedbenim aktima donosi utvrđuje strukturu i detaljne modalitete izvješća o kvaliteti kako se navodi iz stavka 3. i navedenih u Prilogu I. točki 5.3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.”; [Am. 171]

3.  umeće se sljedeći članak 10.a:

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. drugog stavka i članka 7. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 172]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 173]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 174]

_________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 11. briše se stavak 3.;

5.  u članku 12. briše se stavak 3.

70.  Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93(105)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 177/2008 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio popis obilježja registra, njihovih definicija i pravila o kontinuitetu iz Priloga toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila zajedničkim standardima kvalitete za kvalitetu poslovnih registara i pravilima za ažuriranje registara te određivanjem opsega u kojem se određena poduzeća i skupine poduzeća uključuju u registre, utvrđivanjem jedinica usklađenih s jedinicama poljoprivrednih statistika. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 175]

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 177/2008, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi sa sadržajem i periodičnošću izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 177/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se utvrđuje opseg radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem opsega u kojem se poduzeća s manje od jedne pola osobe zaposlene na pola radnog vremena i potpuno rezidentne skupine poduzeća bez statističkog značaja statističke važnosti za države članice uključuju u registre, te definicija te utvrditi definicije jedinica usklađenih s jedinicama poljoprivrednih statistika.”; [Am. 176]

2.  u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuje Prilog kako bi se ažurirao popis obilježja registra, njihovih definicija i pravila o kontinuitetu, uzimajući u obzir načelo da korist od ažuriranja mora biti veća od troškova ažuriranja te načelo da dodatna sredstva koja su angažirana za države članice ili za poduzeća moraju biti u razumnim granicama.”;

3.  u članku 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u vezi sa zajedničkim standardima kvalitete radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih standarda za kvalitetu poslovnih registara iz stavka 1. [Am. 177]

Komisija provedbenim aktom aktima donosi odluke o sadržaju strukturi, detaljnim modalitetima i periodičnosti izvješća o kvaliteti iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 2. [Am. 178]

Komisija uzima u obzir troškove prikupljanja podataka.”;

4.  u članku 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u vezi s pravilima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem pravila za ažuriranje registara.”; [Am. 179]

5.  u članku 15. briše se stavak 1.;

6.  umeće se sljedeći članak 15.a:

Članak 15.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 6., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 180]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 6., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 6., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 181]

___________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 16. briše se stavak 3.

71.  Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama(106)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 295/2008 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila:

–  u vezi s područjem primjene, popisom obilježja, referentnim razdobljem, djelatnostima koje treba obuhvatiti i zahtjevima za kvalitetu fleksibilnog modula;

–  u vezi s potrebnim mjerama na temelju vrednovanja pilot studija;

–  u vezi sa sastavnim rezultatima na nacionalnoj razini koje izrađuju države članice;

–  u vezi s referentnim razdobljem za određene module;

–  u vezi s preispitivanjem pravila o oznaci CETO i razvrstavanju država članica u skupine;

–  ažuriranjem popisa obilježja i preliminarnih rezultata;

–  u vezi s učestalosti kompiliranja statističkih podataka;

–  u vezi s prvom referentnom godinom za kompiliranje rezultata;

–  ta Uredba dopunila odjeljkom 66 NACE-a Rev. 2, slanjem preliminarnih rezultata ili procjena;

–  u vezi s raščlambom rezultata, osobito klasifikacijama koje treba koristiti i kombinacijom razreda veličine;

–  ažuriranjem razdobljâ za slanje podataka;

–  prilagodbom raščlambe djelatnosti izmjenama ili dopunama odnosno revizijama NACE-a, te prilagodbom raščlambe proizvoda izmjenama ili dopunama odnosno revizijama KPD-a, promjenom donje granice za referentnu populaciju;

–  mjerilima za vrednovanje kvalitete.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 295/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Uporaba fleksibilnog modula iz stavka 2. točke (j) planira se u bliskoj suradnji s državama članicama. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s njegovim područjem radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem područja primjene fleksibilnog modula, popisom njegova popisa obilježja, referentnim razdobljem, djelatnostima referentnog razdoblja, djelatnosti koje treba obuhvatiti i zahtjevima zahtjevȃ za kvalitetu. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem dvanaest mjeseci prije početka referentnog razdoblja. [Am. 182]

Komisija utvrđuje i potrebe za informacijama i utjecaj prikupljanja podataka na izvještajno opterećenje poduzetnika i izdatke država članica.”;

2.  u članku 4. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s potrebnim mjerama radi dopune ove Uredbe definiranjem potrebnih mjera na temelju vrednovanja pilot studija.”; [Am. 183]

3.  u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Kako bi se mogli kompilirati ukupni rezultati U svrhu kompiliranja ukupnih rezultata na razini Unije, države članice proizvode sastavne rezultate na nacionalnoj razini u skladu s razinama NACE-a Rev. 2 kako je utvrđeno u prilozima ovoj Uredbi ili delegiranim aktima. Komisija je ovlaštena donijeti takve delegirane akte u skladu s člankom 11.b kojima se ova Uredba dopunjuje utvrđivanjem relevantnih razina NACE-a Rev. 2.”; [Am. 184]

4.  članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Rezultati se šalju u odgovarajućem tehničkom formatu unutar razdoblja koje započinje po završetku referentnoga razdoblja. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s referentnim razdobljem radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem referentnog razdoblja za module iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (h) i točke (j), a to razdoblje koje ne smije biti dulje od 18 mjeseci. Za modul iz članka 3. stavka 2. točke (i) to razdoblje ne smije biti dulje od 30 mjeseci ili 18 mjeseci, kako je utvrđeno u Prilogu IX. odjeljku 9. Nadalje, mali se broj procijenjenih preliminarnih rezultata šalje unutar razdoblja koje započinje po završetku referentnoga razdoblja. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte , koje se utvrđuje u skladu s tim postupkom člankom 11.b radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem tog razdoblja za module iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (g) te , koje ne smije biti dulje od 10 mjeseci. [Am. 185]

Za modul iz članka 3. stavka 2. točke (i) razdoblje za slanje preliminarnih podataka ne smije biti dulje od 18 mjeseci.”;

(b)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s radi dopune ove Uredbe preispitivanjem pravila o oznaci CETO i razvrstavanju država članica u skupine, do 29. travnja 2013. i svakih pet godina nakon toga.”; [Am. 186]

5.  u članku 11. briše se stavak 2.;

6.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

Članak 11.a

Delegirani akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe u vezi s sa sljedećim: [Am. 187]

(a)  ažuriranjem popisa obilježja i preliminarnih rezultata ako to ažuriranje nakon kvantitativne procjene ne dovodi do povećanja broja jedinica obuhvaćenih istraživanjem ni do opterećenja jedinica koje je nerazmjerno očekivanim rezultatima (članci 4. i 8. te Prilog I. odjeljak 6., Prilog II. odjeljak 6., Prilog III. odjeljak 6. i Prilog IV. odjeljak 6.);

(b)  učestalosti kompilacije statističkih podataka (članak 3.);

(c)  prvom referentnom godinom za kompiliranje rezultata (članak 8. i Prilog I. odjeljak 5.);

(d)  raščlambom rezultata, a osobito klasifikacijama koje treba koristiti i kombinacijom razreda veličine (članak 7. te Prilog VIII. odjeljak 4. stavci 2. i 3., Prilog IX. odjeljak 8. stavci 2. i 3. i Prilog IX. odjeljak 10.);

(e)  ažuriranjem razdoblja za slanje podataka (članak 8. te Prilog I. odjeljak 8. stavak 1. i Prilog VI. odjeljak 7.);

(f)  prilagodbom raščlambe djelatnosti izmjenama ili dopunama odnosno revizijama NACE-a, te prilagodba raščlambe proizvoda izmjenama ili dopunama odnosno revizijama KPD;

(g)  promjenom donje granice za referentnu populaciju (Prilog VIII. odjeljak 3.);

(h)  i mjerilima za vrednovanje kvalitete (članak 6. te Prilog I. odjeljak 6., Prilog II. odjeljak 6., Prilog III. odjeljak 6. i Prilog IV. odjeljak 6.).”

Članak 11.b

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 3., članka 11.a, Priloga I. odjeljaka 5. i 6. i odjeljka 8. stavaka 1. i 2. Priloga I., odjeljka 6. priloga II., III. i IV., odjeljka 7. Priloga VI., odjeljka 7., Priloga VIII. odjeljka 3. i odjeljka 4. stavaka 2. i 3. Priloga VIII., Priloga IX. odjeljka 8. stavaka 2. i 3. i odjeljka 10. stavka 2. Priloga IX. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 188]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 3., članka 11.a, Priloga I. odjeljaka 5. i 6. i odjeljka 8. stavaka 1. i 2., odjeljka 6. priloga II., III. i IV., Priloga VI. odjeljka 7., Priloga VIII. odjeljka 3. i odjeljka 4. stavaka 2. i 3., Priloga IX. odjeljka 8. stavaka 2. i 3. i odjeljka 10. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 3., članka 11.a, Priloga I. odjeljaka 5. i 6. i odjeljka 8. stavaka 1. i 2. Priloga I., odjeljka 6. priloga II., III. i IV., odjeljka 7. Priloga VI., odjeljka 7., Priloga VIII. odjeljka 3. i odjeljka 4. stavaka 2. i 3. Priloga VIII., Priloga IX. odjeljka 8. stavaka 2. i 3. i odjeljka 10. stavka 2. Priloga IX. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 189]

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 12. briše se stavak 3.;

8.  Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)  odjeljci 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

Prva referentna godina za koju se kompiliraju statistički podaci jest kalendarska godina 2008. Podaci će se kompilirati u skladu s raščlambom iz odjeljka 9. Međutim, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s prvom referentnom godinom radi dopune ove Uredbe uspostavom prve referentne godine za koju će se kompilirati statistički podaci za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9 i odjeljka 66 NACE-a Rev. 2. [Am. 190]

ODJELJAK 6.

Izvješće o kvaliteti statističkih podataka

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima radi dopune ove Uredbe uspostavom ključnih obilježja.” [Am. 191]

(b)  odjeljak 8. mijenja se kako slijedi:

i.  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja, uz iznimku razreda djelatnosti 64.11 i 64.19 NACE-a Rev. 2. Za razrede djelatnosti 64.11 i 64.19 NACE-a Rev. 2. rok za slanje rezultata je 10 mjeseci. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s rokom radi dopune ove Uredbe uspostavom roka za slanje rezultata za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9 te iz odjeljka 66 NACE-a Rev. 2.”; [Am. 192]

ii.  u stavku 2. zadnji podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ti preliminarni rezultati ili procjene raščlanjuju se do troznamenkaste razine NACE-a Rev. 2 (skupina). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s odjeljkom radi dopune ove Uredbe uspostavom slanja preliminarnih rezultata ili procjena za odjeljak 66 NACE-a Rev. 2, slanjem preliminarnih rezultata ili procjena.”; [Am. 193]

(9)  u Prilogu II. odjeljak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK 6.

„Izvješće o kvaliteti statističkih podataka

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima radi dopune ove Uredbe uspostavom takvih ključnih obilježja.” [Am. 194]

10.  u Prilogu III. odjeljak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK 6.

Izvješće o kvaliteti statističkih podataka

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima radi dopune ove Uredbe uspostavom takvih ključnih obilježja.”; [Am. 195]

11.  u Prilogu IV. odjeljak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK 6.

Izvješće o kvaliteti statističkih podataka

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima radi dopune ove Uredbe uspostavom takvih ključnih obilježja.”; [Am. 196]

12.  u Prilogu VI. odjeljak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK 7.

Slanje rezultata

Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 11.b u vezi s rokom radi dopune ove Uredbe uspostavom roka za slanje rezultata koji nije dulji od 10 mjeseci počevši od završetka referentne godine.”; [Am. 197]

13.  Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)  u odjeljku 3. peta rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Na temelju te studije Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s radi izmjene ove Uredbe promjenom donje granice referentne populacije.”; [Am. 198]

(b)  u odjeljku 4. stavcima 2. i 3. u tablici „Raščlamba prometa prema vrsti proizvoda” rečenica u stupcu „Napomena” zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s utvrđivanjem radi dopune ove Uredbe uspostavom raščlambe prema proizvodu.”; [Am. 199]

14.  Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)  u odjeljku 8. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s određenim rezultatima koji se raščlanjuju radi dopune ove Uredbe uvođenjem raščlambe određenih rezultata prema veličini razreda do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku odjeljaka L, M i N NACE-a Rev. 2., ako je raščlamba potrebna samo do razine skupine. [Am. 200]

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s određenim rezultatima koji se raščlanjuju radi dopune ove Uredbe uvođenjem raščlambe određenih rezultata na temelju pravnog oblika do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku odjeljaka L, M i N NACE-a Rev. 2., ako je raščlamba potrebna samo do razine skupine.”; [Am. 201]

(b)  u odjeljku 10. na kraju stavka 2. pododjeljak „Posebni agregati” zamjenjuje se sljedećim:

Posebni agregati

Za izradu statistika na razini Unije o demografiji poduzeća za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s brojem radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem broja posebnih agregata NACE-a Rev. 2 koji se šalju.”. [Am. 202]

72.  Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93(107) (108)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 451/2008 prilagodila tehnološkom ili ekonomskom napretku i kako bi se uskladila s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 451/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuje Prilog:

(a)  kako bi se u obzir uzeli tehnološki i ekonomski napredak;

(b)  kako bi se uskladio s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama.”;

2.  umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 7. briše se stavak 3.

73.  Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju(109)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 452/2008 prilagodila razvoju politika ili tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila odabirom i utvrđivanjem tema obuhvaćenih statistikama i njihovih karakteristika, raščlambom karakteristika, razdobljem promatranja i rokovima za prijenos rezultata te zahtjevima za kvalitetu, uključujući i potrebnu preciznost. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 452/2008, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s okvirom za izvješćivanje o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 452/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a radi dopune ove Uredbe u vezi s sa sljedećim: [Am. 203]

(a)  odabirom i utvrđivanjem tema obuhvaćenih područjima i njihovih karakteristika, kao odgovor na političke ili tehničke potrebe;

(b)  raščlambom karakteristika;

(c)  razdobljem promatranja i rokovima za prijenos rezultata;

(d)  zahtjevima za kvalitetu, uključujući i potrebnu preciznost;

Ako se tim delegiranim aktima propisuje znatno proširenje postojećih prikupljanja podataka odnosno novih prikupljanja podataka ili anketa, delegirani akti temelje se na analizi troškova i koristi u okviru sveobuhvatne analize učinaka i implikacija, uzimajući u obzir korist od mjera, troškove za države članice i opterećenje za ispitanike.

Komisija provedbenim aktima donosi mjere u vezi s okvirom za izvješćivanje o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2.”;

2.  umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 204]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 7. briše se stavak 3.

74.  Uredba (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici(110)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 453/2008 ažurirala radi dostavljanja redovitih tromjesečnih statističkih podataka o slobodnim radnim mjestima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila definiranjem koncepata „aktivne mjere za pronalazak odgovarajućeg kandidata” i „određeno vremensko razdoblje”, utvrđivanjem određenih referentnih datuma, uspostavom okvira za studije izvedivosti i donošenjem odgovarajućih akata na temelju rezultata tih studija. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 453/2008 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s formatom za prijenos podataka i metapodataka. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 453/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)  članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka 1. zamjenjuje se sljedećom:

1. „slobodno radno mjesto” znači plaćeno radno mjesto koje je novostvoreno, nepopunjeno ili će postati slobodno:

(a)  za koje poslodavac poduzima aktivne mjere i spreman je poduzeti daljnje mjere za pronalazak odgovarajućeg kandidata izvan predmetnog poduzeća; i

(b)  koje poslodavac namjerava popuniti odmah ili u određenom vremenskom razdoblju.

Dostavljeni statistički podaci po mogućnosti su podijeljeni na slobodna radna mjesta na određeno i neodređeno vrijeme.”;

(b)  dodaje se sljedeći drugi stavak:

„Za potrebe prvog stavka točke 1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se definiraju koncepti radi dopune ove Uredbe definiranjem koncepata „aktivne mjere za pronalazak odgovarajućeg kandidata” i „određeno vremensko razdoblje.”; [Am. 205]

2.  u članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Države članice prikupljaju tromjesečne podatke s upućivanjem na određene referentne datume. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se utvrđuju ti određeni referentni datumi radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem tih određenih referentnih datuma.”; [Am. 206]

3.  u članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se utvrđuje prvo referentno tromjesečje te rokovi radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem prvog referentnog tromjesečja te rokova za prijenos mjerodavnih za države članice. Svaka revizija tromjesečnih podataka za prethodna tromjesečja dostavlja se istodobno.

Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke te navode njihov izvor u tehničkom formatu koji je Komisija odredila provedbenim aktom aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 3.”; [Am. 207]

4.  u članku 7. stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a u vezi s odgovarajućim okvirom radi dopune ove Uredbe uspostavom odgovarajućeg okvira za provođenje niza studija izvedivosti. [Am. 208]

Te studije provode one države članice koje imaju poteškoće pri dostavljanju podataka za:

(a)  jedinice s manje od 10 zaposlenika i/ili

(b)  sljedeće djelatnosti:

i.  javna uprava i obrana; obvezna socijalna sigurnost;

ii.  obrazovanje;

iii.  djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

iv.  umjetnost, zabava i rekreacija;

v.  djelatnosti članskih organizacija, popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te ostale osobne uslužne djelatnosti.

2.  Države članice koje provode studije izvedivosti dostavljaju izvješće o rezultatima tih studija u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu delegiranih akata iz stavka 1.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se ta Uredba dopunjuje donošenjem potrebnih mjera čim prije nakon stavljanja na raspolaganje rezultata studija izvedivosti, u dijalogu s državama članicama i u razumnom roku.”;

5.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2., članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. i članka 7. stavaka 1. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 209]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2., članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. i članka 7. stavaka 1. i 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2., članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. i članka 7. stavaka 1. i 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 9. briše se stavak 2.

75.  Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova(111)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 763/2008 ažurirala, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila određivanjem narednih referentnih godina i donošenjem programa statističkih podataka i metapodataka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 763/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Svaka država članica određuje referentni datum. Referentni datum mora biti u godini koja je određena na temelju ove Uredbe (referentna godina). Prva referentna godina je 2011.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a u vezi s radi dopune ove Uredbe određivanjem narednih referentnih godina. Referentne godine moraju biti na početku svakog desetljeća”; [Am. 210]

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se utvrđuje program radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem statističkih podataka i metapodataka koji se trebaju poslati kako bi se ispunili zahtjevi iz ove Uredbe.”; [Am. 211]

2.  u članku 7. briše se stavak 2.

3.  umeće se sljedeći članak 7.a:

„Članak 7.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavaka 1. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 212]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavaka 1. i 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavaka 1. i 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 8. briše se stavak 3.

76.  Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici(112)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1099/2008 prilagodila tehničkom napretku i novim potrebama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenio popis izvora podataka te primjenjiva objašnjenja i definicije iz te Uredbe;

–  kako bi se izmijenili načini prosljeđivanja nacionalnih statističkih podataka iz te Uredbe;

–  kako bi se ta Uredba dopunila godišnjom statistikom o nuklearnoj energiji;

–  kako bi se ta Uredba dopunila statistikom o obnovljivoj energiji i statistikom o krajnjoj potrošnji energije.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1099/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuje popis izvora podataka.”;

2.  u članku 4. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Primjenjiva objašnjenja ili definicije korištenih tehničkih pojmova navedeni su u pojedinačnim prilozima i u Prilogu A (Objašnjenje pojmova).

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima radi izmjene ove Uredbe kako bi se detaljnije objašnjavaju objasnili pojmovi dodavanjem relevantnih oznaka NACE nakon stupanja na snagu revidirane klasifikacije NACE. [Am. 213]

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju podaci koje treba proslijediti i primjenjiva objašnjenja ili definicije.”;

3.  u članku 5. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju načini prosljeđivanja nacionalnih statističkih podataka.”;

4.  u članku 8. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi sa skupom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem skupa godišnjih statistika o nuklearnoj energiji.”; [Am. 214]

5.  članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi sa skupom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem skupa statistika o obnovljivoj energiji i skupom skupa statistika o krajnjoj potrošnji energije.”; [Am. 215]

(b)  stavak 3. briše se;

6.  u članku 10. briše se stavak 1.;

7.  umeće se sljedeći članak 10.a:

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 9. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 216]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 9. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 9. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

8.  u članku 11. briše se stavak 2.;

9.  u Prilogu A „Napomena” u točki 2. briše se.

77.  Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu(113)

Kako bi se poboljšala primjena Uredbe (EZ) br. 1338/2008, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila utvrđivanjem promjenjivih vrijednosti, definicija i klasifikacija tema iz priloga I. do V. i raščlanjivanja njihovih karakteristika te referentnih razdoblja, vremenskih razdoblja i rokova za dostavljanje podataka i dostavljanje metapodataka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1338/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Kada je člankom 9.a predviđeno donošenje delegiranog akta, provodi se analiza troškova i koristi, uzimajući u obzir prednosti dostupnosti podataka u odnosu na trošak prikupljanja podataka i teret za države članice.”;

2.  u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Države članice dostavljaju u elektroničkom obliku podatke i metapodatke koji se propisuju ovom Uredbom, u skladu sa standardom za razmjenu podataka koji su dogovorile Komisija (Eurostat) i države članice.

Podaci se dostavljaju u skladu s utvrđenim rokovima, u predviđenim vremenskim razdobljima i poštujući referentna razdoblja navedena u prilozima ili delegiranim aktima. Komisija je ovlaštena donijeti te delegirane akte u skladu s člankom 9.a dopunom ove Uredbe.”; [Am. 217]

3.  u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6 9.a u vezi s radi dopune ove Uredbe time što će se utvrditi sljedeće: [Am. 218]

(a)  karakteristikama, tj. promjenjivim vrijednostima, definicijama i klasifikacijama tema iz priloga I. do V.;

(b)  raščlanjivanjem tih karakteristika;

(c)  referentnim razdobljima, vremenskim razdobljima i rokovima za dostavljanje podataka;

(d)  dostavljanjem metapodataka.

Tim se aktima posebno uzimaju u obzir odredbe članka 5., članka 6. stavaka 2. i 3. te članka 7. stavka 1., kao i dostupnost, prikladnost i pravni okvir postojećih izvora podataka Zajednice nakon provjeravanja svih izvora podataka povezanih s predmetnim područjima i temama.”;

4.  umeće se sljedeći članak 9.a:

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 1. te točaka (c), (d) i (e) iz priloga I., II., III., IV. i V. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 219]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 1. te točaka (c), (d) i (e) iz priloga I., II., III., IV. i V. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 1. te točaka (c), (d) i (e) iz priloga I., II., III., IV. i V. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 10. briše se stavak 2.;

6.  Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) Referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokovi za dostavljanje podataka

Statistički podaci na temelju EHIS-a dostavljaju se svakih pet godina; za druge skupove podataka, poput onih o morbiditetu ili nezgodama i ozljedama, kao i za neke posebne anketne module, može biti potrebna drukčija učestalost. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje podataka.”; [Am. 220]

(b)  u točki (d) drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

Prilikom dostave Pri dostavi podataka nije potrebno svaki puta obuhvatiti sve teme. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”; [Am. 221]

(c)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e) Metapodaci

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o značajkama anketa i drugih korištenih izvora te obuhvaćenoj populaciji kao i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”; [Am. 222]

7.  Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) Referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokovi za dostavljanje podataka

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje podataka.”; [Am. 223]

(b)  u točki (d) četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”; [Am. 224]

(c)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e) Metapodaci

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o značajkama korištenih izvora i prikupljanja te obuhvaćenoj populaciji, kao i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”; [Am. 225]

8.  Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) Referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokovi za dostavljanje podataka

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu. Podaci se dostavljaju najkasnije 24 mjeseca nakon završetka referentne godine. Privremeni ili procijenjeni podaci mogu se dostaviti i ranije. U slučaju događaja koji predstavljaju opasnost za javno zdravlje mogu se uspostaviti dodatna posebna prikupljanja podataka, ili za sve smrti ili za posebne uzroke smrti. [Am. 226]

(b)  u točki (d) četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”; [Am. 227]

(c)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e) Metapodaci

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”; [Am. 228]

9.  Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) Referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokovi za dostavljanje podataka

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu. Podaci se dostavljaju najkasnije 18 mjeseci nakon završetka referentne godine.”; [Am. 229]

(b)  u točki (d) četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”; [Am. 230]

(c)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e) Metapodaci

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji, stopi prijavljenih informacija o nesrećama na radu i, prema potrebi, značajkama uzorkovanja te informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”; [Am. 231]

10.  Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) Referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokovi za dostavljanje podataka

Statistički podaci za profesionalne bolesti dostavljaju se jedanput godišnje najkasnije 15 mjeseci nakon završetka referentne godine. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje drugih prikupljenih podataka.”; [Am. 232]

(b)  u točki (d) četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”; [Am. 233]

(c)  točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e) Metapodaci

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uvođenjem pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”. [Am. 234]

78.  Uredba (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima(114)

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1185/2009, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili zahtjevi koji se odnose na dostavljanje izvješća o kakvoći iz odjeljka 6. priloga I. i II. i popis tvari koje se moraju obuhvatiti i njihovo razvrstavanje u kategorije proizvoda i kemijske razrede kako je određeno u Prilogu III. te kako bi se ta Uredba dopunila definicijom „tretirane površine” kako je navedeno u odjeljku 2. Priloga II. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1185/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. briše se drugi podstavak;

(b)  dodaje se sljedeći stavak 1.a:

„1.a Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se izmjenjuju zahtjevi koji se odnose na dostavljanje izvješća o kakvoći iz odjeljku 6. priloga I. i II.”

(c)  stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se dopunjuje odjeljak 2. Priloga II. u vezi s definicijom „tretirane površine”.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se redovito i najmanje svakih pet godina izmjenjuje popis tvari koje se moraju obuhvatiti i njihovo razvrstavanje u kategorije proizvoda i kemijske razrede kako je određeno u Prilogu III.”;

2.  umeće se sljedeći članak 5.a:

Članak 5.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavaka 1.a, 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 235]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavaka 1.a, 2. i 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavaka 1.a, 2. i 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

______________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 6. briše se stavak 3.

VIII.  Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

79.  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda(115)

Kako bi se odlučilo o primjenjivosti unutar Unije međunarodnih računovodstvenih standarda koje je izradio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se dopunila Uredba (EZ) br. 1606/2002. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1606/2002 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a u vezi s radi dopune ove Uredbe uspostavom primjenjivosti međunarodnih računovodstvenih standarda unutar Unije („doneseni međunarodni računovodstveni standardi”). [Am. 236]

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za stabilnost financijskih tržišta, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 5.b.”; [Am. 237]

(b)  3. briše se;

1.a  u članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Za svaku financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2005. ili nakon tog datuma trgovačka društva regulirana zakonom neke od država članica dužna su sastaviti svoju konsolidiranu računovodstvenu dokumentaciju u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s člankom 3. stavkom 1. ako je na njihov datum bilance dopušteno trgovati njihovim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 21. Direktive 2014/65/EU.” [Am. 238]

1.b  članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Mogućnosti u pogledu godišnje računovodstvene dokumentacije i trgovačkih društava čije dionice ne kotiraju na burzi

Države članice mogu dopustiti ili zatražiti:

(a)  da društva navedena u članku 4. sastavljaju svoju godišnju računovodstvenu dokumentaciju,

(b)  da društva osim onih navedenih u članku 4. sastavljaju svoju konsolidiranu računovodstvenu dokumentaciju i/ili svoju godišnju računovodstvenu dokumentaciju, u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s člankom 3. stavkom 1.” [Am. 239]

2.  umeću se sljedeći članci 5.a i 5.b:

„Članak 5.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 240]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 241]

Članak 5.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 5.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora. [Am. 242]

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članci 6. i 7. brišu članak 6. briše se. [Am. 243]

3.a  članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Izvješćivanje i koordinacija

1.  Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće o statusu aktivnih projekata IASB-a i svih povezanih dokumenata koje izdaje IASB u svrhu koordiniranja stajališta i omogućavanja rasprava u vezi s usvajanjem standarda koji bi mogli rezultirati iz tih projekata i dokumenata.

2.  Komisija uredno i pravovremeno izvješćuje Europski parlament i Vijeće ako ne namjerava predložiti usvajanje nekog standarda.” [Am. 244]

80.  Direktiva Vijeća 2009/110/EZ od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ(116)

Člankom 14. Direktive 2009/110/EZ Komisiji se dodjeljuju ovlasti za donošenje mjera potrebnih za ažuriranje odredbi te Direktive „kako bi se Direktiva 2009/110/EZ prilagodila kako bi se uzeli u obzir inflacija i tehnološka i tržišna kretanja te osigurala usklađena primjena određenih izuzeća utvrđenih tom Direktivom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom regulatornim postupkom s kontrolom. Takvom se dodjelom ovlasti, ako je usklađena s dodjelom ovlasti za donošenje delegiranih akata bez dodatnih promjena, ne bi ispunili zahtjevi iz članka 290. Ugovora kako bi se izmijenila ta Direktiva. Posebno je važno UFEU‑a u pogledu potrebne specifikacije ciljeva, sadržaja i područja primjene delegiranja ovlasti. S obzirom na to da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata dosad nije iskoristila tu dodjelu ovlasti, trebalo bi je izbrisati. [Am. 245]

U skladu s time Direktiva 2009/110/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 14. zamjenjuje se sljedećim: članak 14. briše se

Članak 14.

Delegirani akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se:

(a)  izmjenjuje ova Direktiva kako bi se uzeli u obzir inflacija i tehnološka i tržišna kretanja;

(b)  izmjenjuju članak 1. stavci 4. i 5. kako bi se osigurala usklađena primjena određenih izuzeća utvrđenih tim odredbama.”; [Am. 246]

2.  umeće se sljedeći članak 14.a:

Članak 14.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________________________________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”; [Am. 247]

3.  članak 15. briše se.

IX.  Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

81.  Direktiva Vijeća 75/324/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakona država članica o aerosolnim raspršivačima(117)

Kako bi se u obzir uzela nova postignuća u tehnologiji aerosolnih raspršivača te kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila Direktiva 75/324/EEZ radi njezine prilagodbe tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 75/324/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 5.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuje Prilog radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.”;

2.  članci 6. i 7. brišu se;

3.  u članku 10. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se osigurale potrebne tehničke prilagodbe u vezi s analizom opasnosti, tehničkim obilježjima aerosolnih raspršivača, fizikalnim i kemijskim svojstvima sadržaja, zahtjeva o označivanju i zapaljivosti temetoda i postupaka ispitivanja za aerosolne raspršivače.

4.  umeće se sljedeći članak 10.a:

Članak 10.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. i članka 10. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 248]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. i članka 10. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. i članka 10. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 249]

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

82.  Direktiva Vijeća 76/211/EEZ od 20. siječnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili obujmom(118) (119)

Kako bi se Direktiva 76/211/EEZ prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 76/211/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”

2.  umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

83.  Direktiva Vijeća 80/181/EEZ od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ(120)

Kako bi se Direktiva 80/181/EEZ prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Direktivi i kako bi se ta Direktiva dopunila dodatnim oznakama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 80/181/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 6.a zamjenjuje se sljedećim:

Članak 6.a

Komisija je ovlaštena donositi donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.c kojima se utvrđuju dodatne oznake radi dopune ove Direktive utvrđivanjem dodatnih oznaka. [Am. 250]

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.c kojima se izmjenjuje poglavlje I. Priloga radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.

2.  umeće se sljedeći članak 6c:

Članak 6.c

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 251]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 252]

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

84.  Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga(121)

Kako bi se osigurala brza tehnička prilagodba normi kvalitete usluga, osobito u pogledu vremena dostave te redovitosti i pouzdanosti prekograničnih usluga, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi izmijenili prilozi Direktivi 97/67/EZ radi njihove prilagodbe tehničkom napretku i kako bi se ta Direktiva dopunila standardiziranim uvjetima za nadzor pružanja usluge. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 97/67/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 16. drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Te norme utvrđuju:

(a)  države članice u slučaju nacionalnih usluga;

(b)  Europski parlament i Vijeće u slučaju prekograničnih usluga unutar Unije (vidi Prilog II.).

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se izmjenjuje Prilog II. radi prilagodbe normi za pružanje prekograničnih usluga unutar Unije tehničkom napretku ili tržišnim kretanjima.

Neovisan nadzor pružanja usluga obavljaju najmanje jedanput godišnje vanjska tijela koja nisu ni u kakvoj vezi s pružateljima univerzalne usluge u skladu sa standardiziranim uvjetima i predmet je izvješća koja se objavljuju najmanje jedanput godišnje.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se određuju takvi standardizirani uvjeti radi dopune ove Uredbe određivanjem takvih standardiziranih uvjeta.”; [Am. 253]

2.  naslov poglavlja 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Delegirani i provedbeni akti”;

3.  nakon naslova poglavlja 8. umeće se sljedeći članak 20.a:

„Članak 20.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 254]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 21. briše se drugi stavak.

85.  Direktiva 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom(122) (123)

Kako bi se Direktiva 2000/14/EZ prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog III. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2000/14/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  umeće se sljedeći članak 17.a:

„Članak 17.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 18.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 18.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

______________

* SL L 123, 12. 5. 2016., str. 1.”;

2.  u članku 18. briše se stavak 2.;

3.  članak 18.a zamjenjuje se sljedećim:

Članak 18.a

Izmjene Priloga III.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se izmjenjuje Prilog III. radi njegove prilagodbe tehničkom napretku. Ti delegirani akti izravno ne utječu na izmjerenu razinu zvučne snage opreme navedene u članku 12., a posebno uključivanjem upućivanja na relevantne europske norme.”;

4.  u članku 19. briše se točka (b).

86.  Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima(124)

Kako bi se donijele potrebne tehničke prilagodbe Uredbe (EZ) br. 2003/2003, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. do IV. toj Uredbi za potrebe prilagodbe i modernizacije metoda mjerenja, uzorkovanja i analize i određivanja mjera kontrole te kako bi se izmijenio Prilog I. toj Uredbi radi uključivanja novih tipova gnojiva. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 2003/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 29. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi I. do IV. za potrebe prilagodbe i modernizacije metoda mjerenja, uzorkovanja i analize te, kad god je moguće,a koristi europske norme.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi I. do IV. za potrebe određivanja mjera kontrole predviđenih ovim člankom stavcima 1., 2. i 3. te člancima 8., 26. i 27. Takvi se akti posebno odnose na pitanje učestalosti ponavljanja testova, kao i na mjere osmišljene kako bi se osiguralo da je gnojivo stavljeno na tržište identično s testiranim gnojivom.”;

2.  članak 31. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuje Prilog I. radi uključivanja novih tipova gnojiva.”;

(b)  stavak 4. briše se;

3.  umeće se sljedeći članak 31.a:

Članak 31.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. stavka 4. i članka 31. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 255]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 29. stavka 4. i članka 31. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 29. stavka 4. i članka 31. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

87.  Direktiva 2004/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o nadzoru i provjeri dobre laboratorijske prakse (DLP)(125) (126)

Kako bi se donijele potrebne tehničke prilagodbe Direktive 2004/9/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se ta Direktiva izmijenila radi rješavanja neslaganja u vezi sa sukladnosti s DLP-om;

–  kako bi se izmijenio obrazac koji se koristi za iskaz iz te Direktive;

–  kako bi se izmijenio Prilog I. toj Direktivi kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2004/9/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuje ta Direktiva kako bi se riješila pitanja iz stavka 1.”;

2.  umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 7. briše se stavak 3.;

4.  u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuju:

(a)  obrazac iz članka 2. stavka 2.;

(b)  Prilog I. kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak.”.

88.  Direktiva 2004/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o usklađivanju zakona i ostalih propisa u vezi s primjenom načela dobre laboratorijske prakse i provjeri njihove primjene u ispitivanju kemijskih tvari(127)

Kako bi se osigurale potrebne tehničke prilagodbe Direktive 2004/10/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog I. toj Direktivi radi njegove prilagodbe tehničkom napretku u vezi s načelima dobre laboratorijske prakse i kako bi se ta Direktiva izmijenila radi uvođenja potrebnih tehničkih prilagodbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2004/10/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

Članak 3.a

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 3.b kojima se izmjenjuje Prilog I. radi njegove prilagodbe tehničkom napretku u vezi s načelima DLP-a.”;

2.  umeće se sljedeći članak 3.b:

Članak 3.b

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3.a i članka 5. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 256]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3.a i članka 5. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3.a i članka 5. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

___________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 4. briše se.

4.  u članku 5. stavku 2. treći i četvrti podstavak zamjenjuju se sljedećim:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 3.b kojima se izmjenjuje ova Direktiva radi uvođenja potrebnih tehničkih prilagodbi.”.

89.  Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima i o izmjeni Direktive 95/16/EZ(128) (129)

Kako bi se u obzir uzela nova postignuća, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila indikativna lista sigurnosnih komponenti iz Priloga V. Direktivi 2006/42/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Direktive 2006/42/EZ, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s mjerama potrebnima za potencijalno opasne strojeve. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

U skladu s time Direktiva 2006/42/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 8. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se izmjenjuje Prilog V. radi ažuriranja indikativne liste sigurnosnih komponenti.”;

2.  u članku 9. stavku 3. drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija provedbenim aktima donosi potrebne mjere uzimajući u obzir ishode tog savjetovanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 3.”;

3.  umeće se sljedeći članak 21.a:

Članak 21.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 22. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća*.

____________________

* Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”.

90.  Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu(130)

Kako bi se osigurala brza tehnička prilagodba Direktive 2006/123/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Direktiva dopunila zajedničkim kriterijima i određenim rokovima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2006/123/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 23. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Radi provedbe stavka 1. Komisija može, u skladu s postupkom iz članka 40. stavka 2., uspostaviti popis usluga koje pokazuju obilježja iz stavka 1. ovog članka.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 39.a kojima se utvrđuju zajednički kriteriji radi dopune ove Direktive utvrđivanjem zajedničkih kriterija za određivanje primjerenosti osiguranja ili jamstava iz stavka 1. ovog članka s obzirom na vrstu i opseg rizika.”; [Am. 257]

2.  članak 36. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 36.

Delegirani i provedbeni akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 39.a kako bi se odredili rokovi predviđeni radi dopune ove Direktive određivanjem rokova predviđenih člancima 28. i 35. [Am. 258]

Komisija provedbenim aktima donosi i praktična rješenja za razmjenu informacija između država članica elektroničkim putem te osobito odredbe o interoperabilnosti informacijskih sustava. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 40. stavka 2.”;

3.  umeće se sljedeći članak 39.a:

„Članak 39.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 23. stavka 4. i članka 36. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 259]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 23. stavka 4. i članka 36. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 23. stavka 4. i članka 36. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 260]

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 40. briše se stavak 3.

91.  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(131)

Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenila Uredba (EZ) br. 1907/2006 kako bi se promijenio postotak dosjea koji podliježu provjerama usklađenosti i izmijenili kriteriji za njihov odabir;

–  kako bi se u određenim slučajevima izmijenili prilozi toj Direktivi Uredbi; [Am. 261]

–  kako bi se ta Uredba dopunila propisima o ispitnim metodama.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 13. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Metode iz stavka 1. redovito se preispituju i poboljšavaju kako bi se smanjio broj pokusa na kralježnjacima i broj životinja koje u njima sudjeluju. Komisija prema potrebi nakon savjetovanja s relevantnim dionicima u najkraćem mogućem roku izmjenjuje Uredbu Komisije (EZ) br. 440/2008* i priloge ovoj Uredbi radi zamjene ili smanjenja broja pokusa na životinjama odnosno poboljšanja tih pokusa. U tu svrhu Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kako bi se izmijenila ta Uredba Komisije i prilozi ovoj Uredbi.

3.  Ako je za dobivanje informacija o unutarnjim svojstvima tvari potrebno ispitati tvar, ispitivanje se provodi u skladu s ispitnim metodama utvrđenima u određenoj uredbi Komisije ili u skladu s međunarodnim ispitnim metodama koje Komisija odnosno Agencija ocijeni primjerenima.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kojima se utvrđuju ispitne metode radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem ispitnih metoda. [Am. 262]

Informacije o unutarnjim svojstvima tvari mogu se dobiti drugim ispitnim metodama ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga XI.

____________________

* Uredba (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).”;

2.  u članku 41. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Komisija je, nakon savjetovanja s Agencijom, ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kako bi se promijenio postotak radi izmjene ove Uredbe promjenom postotka dosjea koji podliježu provjerama usklađenosti i kako bi se izmijenili te ažuriranjem kriterija iz stavka 5. ili uključili dodatni kriteriji iz stavka 5 uključivanjem dodatnih kriterija u taj stavak.”; [Am. 263]

3.  članak 58. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kojima se izmjenjuje Prilog XIV. radi uvrštavanja tvari iz članka 57. U tim se aktima za svaku tvar navodi sljedeće:”;

(b)  stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kojima se izmjenjuje Prilog XIV. kako bi se izbrisale tvari koje na temelju novih informacija više ne ispunjavaju kriterije iz članka 57.”;

4.  u članku 68. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kojima se izmjenjuje Prilog XVII. kako bi se uvela nova ograničenja ili izmijenila postojeća ograničenja u pogledu proizvodnje, uporabe ili stavljanja na tržište tvari pojedinačno te u pripravcima ili u proizvodima na temelju postupka iz članaka od 69. do 73. ako iz proizvodnje, uporabe ili stavljanja na tržište tvari proizlazi neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi ili okoliš koji treba smanjiti na razini Unije. Za takav akt uzima se u obzir socioekonomski učinak ograničenja, uključujući raspoloživost alternativnih tvari.

Prvi podstavak ne primjenjuje se na uporabu tvari kao internog izoliranog intermedijera.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kojima se izmjenjuje Prilog XVII. u pogledu ograničenja za potrošačku uporabu tvari pojedinačno, u pripravcima ili u proizvodima koje ispunjavaju kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene tvari, mutagene tvari ili reproduktivno toksične tvari kategorija 1.A ili 1.B koje bi mogli koristiti potrošači. Članci 69. do 73. ne primjenjuju se.”;

4.a  U članku 73. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 131.a radi dopune ove Uredbe konačnom odlukom o izmjeni Priloga XVII. [Am. 264]

5.  članak 131. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 131.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kojima se izmjenjuju prilozi.”;

6.  umeće se sljedeći članak 131.a:

Članak 131.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. stavaka 2. i 3., članka 41. stavka 7., članka 58. stavaka 1. i 8., članka 68. stavaka 1. i 2., članka 73. stavka 2., članka 131. i članka 138. stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. stavaka 2. i 3., članka 41. stavka 7., članka 58. stavaka 1. i 8., članka 68. stavaka 1. i 2., članka 73. stavka 2., članka 131. i članka 138. stavka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stavaka 2. i 3., članka 41. stavka 7., članka 58. stavaka 1. i 8., članka 68. stavaka 1. i 2., članka 73. stavka 2., članka 131. i članka 138. stavka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 265]

_________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 133. briše se stavak 4.

8.  članak 138. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 5. briše se;

(b)  u stavku 9. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 131.a kojima se izmjenjuju zahtjevi ispitivanja na temelju tog preispitivanja a da se pritom osigura visoka razina zaštite zdravlja i okoliša.”.

92.  Direktiva 2009/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim odredbama za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora(132) (133)

Kako bi se osigurale potrebne tehničke prilagodbe Direktive 2009/34/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kad je riječ o ovlasti iz članka 5. stavka 3., kojim se predviđa da država članica koja je dodijelila ograničeno EZ odobrenje tipa podnosi zahtjev za prilagodbu priloga I. i II. tehničkom napretku, takva ograničena EZ odobrenja tipa više ne postoje. Stoga bi se ovlast iz članka 5. stavka 3. trebala izbrisati.

U skladu s time Direktiva 2009/34/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. briše se stavak 3.

2.  članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

3.  umeće se sljedeći članak 16.a:

Članak 16.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne podnesu prigovor u razdoblju od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće podnijeti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  članak 17. briše se.

93.  Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice(134) (135)

Kako bi se osiguralo da popis obrambenih proizvoda iz Priloga Direktivi 2009/43/EZ u potpunosti odgovara Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio taj Prilog i kako bi se izmijenila ta Direktiva u pogledu okolnosti u kojima države članice mogu izuzeti transfere obrambenih proizvoda od obveze prethodne dozvole. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/43/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu kojima izmjenjuje stavak 2. kako bi se uključili sljedeći slučajevi:

(a)  transfer se odvija u uvjetima koji ne utječu na javni poredak ili javnu sigurnost;

(b)  obveza prethodne dozvole za transfer nije više u skladu s međunarodnim obvezama država članica nakon donošenja ove Direktive;

(c)  to je potrebno za međuvladinu suradnju iz članka 1. stavka 4.”;

2.  članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 13.

Izmjena Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuje popis obrambenih proizvoda iz Priloga tako da u potpunosti odgovara Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije.

Kada to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 13.b”;

3.  umeću se sljedeći članci 13.a i 13.b:

Članak 13.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3. i članka 13. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3. i članka 13. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 3. i članka 13. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 13.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 13.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

______________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  članak 14. briše se.

94.  Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka(136)

Kako bi se uskladile razine sigurnosti igračaka u Uniji i uklonile prepreke trgovini igračkama među državama članicama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili:

–  Prilog I., Prilog II. dio III. točke 11. i 13. i Prilog V. Direktivi 2009/48/EZ radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku;

–  Dodatak C Priloga II. toj Direktivi kako bi se utvrdile posebne granične vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama namijenjenima djeci mlađoj od 36 mjeseci ili u drugim igračkama namijenjenima za stavljanje u usta;

–  Dodatak A Priloga II. toj Direktivi kako bi se utvrdila dopuštena uporaba u igračkama tvari ili smjesa koje se na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 klasificiraju kao karcinogene tvari, mutagene tvari ili tvari toksične za reprodukciju kategorija 1.A, 1.B ili 2.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/48/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 46. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 46.

Izmjene prilogâ

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 46.a kojima se izmjenjuju Prilog I., Prilog II. dio III. točke 11. i 13. i Prilog V. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 46.a kojima se izmjenjuje Dodatak C Priloga II. kako bi se utvrdile posebne granične vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama namijenjenima djeci mlađoj od 36 mjeseci ili u drugim igračkama namijenjenima za stavljanje u usta, uzimajući u obzir zahtjeve vezane uz ambalažu za hranu, kako su utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 1935/2004, i s tim povezane posebne mjere za određene materijale, kao i razlike između igračaka i materijala koji dolaze u dodir s hranom.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 46.a kojima se izmjenjuje Dodatak A Priloga II. kako bi se utvrdila dopuštena uporaba u igračkama tvari ili smjesa koje se na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 klasificiraju kao karcinogene tvari, mutagene tvari ili tvari toksične za reprodukciju kategorija 1.A, 1.B ili 2. i koje je ocijenio relevantni Znanstveni odbor.”;

2.  umeće se sljedeći članak 46.a:

„Članak 46.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 46. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 266]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 46. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 46. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 267]

________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 47. briše se.

95.  Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ(137) (138)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 79/2009 prilagodila tehničkom napretku u pogledu zahtjeva o sigurnosti vozila s pogonom na vodik, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila tehničkim zahtjevima za takva vozila, kao i administrativnim odredbama, predlošcima za administrativne dokumente i modelima za označivanje. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 79/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 12.

Delegirane ovlasti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a s obzirom na tehnički napredak, u vezi s:

(a)  podrobnim pravilima za ispitne postupke iz priloga II. do V.;

(b)  podrobnim pravilima koja se odnose na zahtjeve za ugradnju sastavnih dijelova vodikovog sustava i vodikovih sustava iz Priloga VI.;

(c)  podrobnim pravilima koja se odnose na zahtjeve za sigurno i pouzdano djelovanje sastavnih dijelova vodikovog sustava ili vodikovih sustava iz članka 5.;

(d)  specifikacijama za zahtjeve koji se odnose na sljedeće:

i.  uporabu čistog vodika i mješavine vodika i prirodnog plina / biometana;

ii.  nove oblike skladištenja ili uporabe vodika;

iii.  zaštitu vozila pri sudaru s obzirom na integritet sastavnih dijelova vodikovog sustava ili vodikovih sustava;

iv.  sigurnosne zahtjeve integriranog sustava, koji obuhvaćaju barem zahtjeve za otkrivanje propuštanja i zahtjeve koji se odnose na plin za ispiranje;

v.  električnu izolaciju i električnu sigurnost;

(e)  administrativnim odredbama za EZ homologaciju vozila, s obzirom na pogon vodikom, te sastavnih dijelova vodikovog sustava ili vodikovih sustava;

(f)  pravilima o informacijama koje proizvođači moraju osigurati za potrebe homologacije i pregleda na koje se upućuje u članku 4. stavcima 4. i 5.;

(g)  podrobnim pravilima za označivanje ili druge načine jasne i brze identifikacije vozila s pogonom na vodik iz točke 16. Priloga VI.;

i

(h)  drugim mjerama potrebnima za primjenu ove Uredbe.

2.  umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 13. briše se.

96.  Direktiva 2009/81/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ(139) (140)

Kako bi se Direktiva 2009/81/EZ prilagodila brzom tehničkom, ekonomskom i regulatornom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili pragovi za ugovore radi njihova usklađivanja s pragovima utvrđenima Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća(141), kako bi se izmijenio jedinstveni rječnik javne nabave (nomenklatura CPV-a) te kako bi se izmijenili određeni referentni brojevi u nomenklaturi CPV-a i postupci za upućivanje u obavijestima na pojedine naslove u nomeklaturi CPV-a. Budući da bi se tehničke pojedinosti i značajke uređaja za elektroničko zaprimanje trebale ažurirati s obzirom na tehnička postignuća, potrebno je ovlastiti Komisiju i da izmijeni tehničke pojedinosti i značajke uređaja za elektroničko zaprimanje. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/81/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 68. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 66.a kojima se izmjenjuju pragovi kako su predviđeni prvim podstavkom;”;

(b)  umeće se sljedeći treći podstavak:

„Kada je potrebno revidirati pragove kako su predviđeni prvim podstavkom te je primjena postupka iz članka 66.a onemogućena zbog vremenskih ograničenja i stoga to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 66.b.”;

2.  u članku 69. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 66.a kojima se izmjenjuju:

(a)  referentni brojevi u nomenklaturi CPV-a iz priloga I. i II., ako to ne mijenja bitno glavno područje primjene ove Direktive, i postupci za upućivanje u obavijestima na pojedine naslove u nomenklaturi CPV-a unutar kategorija usluga navedenih u tim prilozima;

(b)  tehničke pojedinosti i značajke uređaja za elektroničko zaprimanje iz točaka (a), (f) i (g) Priloga VIII.”;

3.  umeću se sljedeći članci 66.a i 66.b:

Članak 66.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 68. stavka 1. i članka 69. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 68. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 68. stavka 1. i članka 69. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 66.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 66.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 67. brišu se stavci 3. i 4.

97.  Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju(142)

Kako bi se poboljšao utjecaj na okoliš proizvoda koji koriste energiju i ostvarila ušteda energije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se Direktiva 2009/125/EZ dopunila posebnim zahtjevima za ekološki dizajn za odabrane ekološke aspekte koji imaju znatan utjecaj na okoliš. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/125/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Kad proizvod ispunjava kriterije navedene u stavku 2., obuhvaćen je delegiranim aktom ili mjerom samoregulacije u skladu sa stavkom 3. točkom (b).

Komisija je ovlaštena donijeti takve delegirane akte u skladu s člankom 18.a dopunom ove Direktive.”; [Am. 268]

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Pri pripremi delegiranog akta Komisija uzima u obzir:

(a)  ekološke prioritete Unije, poput onih navedenih u Odluci br. 1600/2002/EZ ili u Europskom programu Komisije za klimatske promjene (ECCP);

(b)  odgovarajuće zakonodavstvo Unije i samoregulaciju, na primjer dobrovoljne sporazume od kojih se, nakon ocjene u skladu s člankom 17., očekuje da postignu ciljeve politike brže i s manjim troškom od obveznih zahtjeva.”;

(c)  stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10. Delegirani akt kojim se utvrđuju zahtjevi za ekološki dizajn, prema potrebi, sadržava odredbe o usklađivanju različitih ekoloških aspekata. Komisija je ovlaštena donijeti takve delegirane akte u skladu s člankom 18.a dopunom ove Direktive.”; [Am. 269]

2.  u članku 16. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena te mjere donijeti delegiranim aktima u skladu s člankom 18.a dopunom ove Direktive.”; [Am. 270]

3.  umeće se sljedeći članak 18.a:

Članak 18.a

Delegirani akti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 1. i članka 16. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 271]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. stavka 1. i članka 16. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stavka 1. i članka 16. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 19. briše se treći stavak.

98.  Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila(143)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 661/2009  prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile određene granične vrijednosti i Prilog IV. te kako bi se ta Uredba dopunila tehničkim zahtjevima za motorna vozila, sustave, komponente i zasebne tehničke jedinice, kao i administrativnim odredbama, predlošcima za administrativne dokumente i modelima za označivanje. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 661/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  naslov poglavlja IV. zamjenjuje se sljedećim:

„Delegiranje ovlasti”;

2.  članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 14.

Delegirane ovlasti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a, potrebne radi izmjene ove Uredbe zbog tehničkog napretka, u vezi s time što će se utvrditi sljedeće:

(a)  mjere kojima se mijenjaju granične vrijednosti za otpor kod kotrljanja guma i buku koju stvara kotrljanje iz dijelova B i C Priloga II., u mjeri u kojoj je potrebno s obzirom na rezultate promjena u postupcima ispitivanja i bez smanjenja razine zaštite okoliša;

(b)  mjere kojima se izmjenjuje Prilog IV. tako da obuhvati Pravilnike UNECE-a obvezne u skladu s člankom 4. stavkom 4. Odluke 97/836/EZ;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi dopune ove Uredbe, potrebne zbog tehničkog napretka, time što će se utvrditi sljedeće:

(a)  detaljnim pravilima o pojedinim postupcima, ispitivanjima i tehničkim zahtjevima za homologaciju motornih vozila, njihovih prikolica i sastavnih dijelova te zasebnih tehničkih jedinica s obzirom na odredbe iz članaka 5. do 12.;

(b)  detaljnim pravilima o pojedinim sigurnosnim zahtjevima za vozila namijenjena za cestovni prijevoz opasnih tvari unutar država članica ili među njima, uzimajući u obzir Pravilnik 105. UNECE-a;

(c)  detaljnijim utvrđivanjem fizičkih osobina i zahtjeva s obzirom na rezultate koje guma mora zadovoljiti da bi se definirala kao „guma za posebnu namjenu”, „terenska guma”, „ojačana guma”, „guma za iznimna opterećenja”, „zimska guma”, „rezervna privremena guma tipa T” ili „osovinska guma” u skladu s člankom 3. drugim stavkom točkama 8. do 13. ;

(d)  mjerama kojima se mijenjaju granične vrijednosti za otpor kod kotrljanja guma i buku koju stvara kotrljanje iz dijelova B i C Priloga II., u mjeri u kojoj je potrebno s obzirom na rezultate promjena u postupcima ispitivanja i bez smanjenja razine zaštite okoliša;

(e)  detaljnim pravilima o postupcima za utvrđivanje razine buke navedene u točki 1. dijela C Priloga II.;

(f)  mjerama kojima se izmjenjuje Prilog IV. tako da obuhvati Pravilnike UNECE-a obvezne u skladu s člankom 4. stavkom 4. Odluke 97/836/EZ;

(g)  administrativnim odredbama o pojedinim postupcima, ispitivanjima i tehničkim zahtjevima za homologaciju motornih vozila, njihovih prikolica i sastavnih dijelova te zasebnih tehničkih jedinica s obzirom na odredbe iz članaka 5. do 12.;

(h)  mjerama kojima se izuzimaju određena vozila ili klase vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 od obveze postavljanja naprednih sustava za vozila iz članka 10., u slučaju kada se primjena takvih sustava pokaže neprimjerenom za predmetno vozilo ili predmetnu klasu vozila na temelju analize troškova i koristi te uzimajući u obzir sve odgovarajuće sigurnosne zahtjeve;

i.  drugim mjerama potrebnima za primjenu ove Uredbe.”; [Am. 272]

2.  umeće se sljedeći članak 14.a:

Članak 14.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od datuma ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 273]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 274]

____________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 15. briše se.

99.  Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima(144)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1223/2009 prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenila definicija nanomaterijala u toj Uredbi;

–  kako bi se ta Uredba izmijenila u pogledu zahtjeva za izvješćivanje;

–  kako bi se ta Uredba izmijenila radi proširenja područja primjene Priloga IV. na proizvode za bojenje kose;

–  kako bi se prilozi toj Uredbi izmijenili u pogledu tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili toksične za reprodukciju;

–  kako bi se izmijenile informacije o obavješćivanju iz te Uredbe i kako bi se izmijenili prilozi II. i III. u pogledu nanomaterijala;

–  kako bi se izmijenili prilozi II. do VI. toj Uredbi ako postoji mogući rizik za zdravlje ljudi koji je posljedica uporabe tvari u kozmetičkim proizvodima i koji je potrebno rješavati na razini Unije;

–  kako bi se izmijenili prilozi III. do VI. i Prilog VIII. toj Uredbi radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku;

–  kako bi se ta Uredba dopunila popisom zajedničkih mjerila za tvrdnje;

–  kako bi se dopunila ova Uredba odobravanjem odstupanja od zabrane ispitivanja na životinjama ako se pojavi ozbiljna zabrinutost u pogledu sigurnosti nekog postojećeg sastojka kozmetičkih proizvoda. [Am. 275]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu relevantnih odredbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 u vezi s odstupanjima u pogledu ispitivanja na životinjama, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje odluka kojima se odobravaju odstupanja od zabrane ispitivanja na životinjama. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 276]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. S obzirom na različite definicije nanomaterijala koje su objavila različita tijela te stalan tehnički i znanstveni napredak u području nanotehnologija, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuje stavak 1. točka (k) radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te definicijama koje su naknadno donesene na međunarodnoj razini.”;

2.  u članku 13. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju stavci 1. do 7. ovog članka tako što se dodaju zahtjevi uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak i posebne potrebe povezane s nadzorom nad tržištem.”;

3.  u članku 14. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Osim ako Komisija ne donese odluku o proširenju područja primjene Priloga IV. na proizvode za bojenje kose, ti proizvodi ne smiju sadržavati bojila namijenjena bojenju kose osim onih navedenih u Prilogu IV. i bojila namijenjena bojenju kose koja su navedena u tom Prilogu, ali koja se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenim u tom Prilogu.

Kako bi donijela odluku iz prvog podstavka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuje Prilog IV.”;

4.  članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. U kozmetičkim je proizvodima zabranjena uporaba tvari koje su razvrstane kao CMR tvari kategorije 2 u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Međutim, tvar razvrstana kao tvar kategorije 2 može se koristiti u kozmetičkim proizvodima ako ju je SCCS ocijenio i utvrdio da je sigurna za uporabu u kozmetičkim proizvodima.

Za potrebe ovog stavka Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi toj Uredbi.”;

(b)  u stavku 2. četvrti i peti podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Za potrebe ovog stavka Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi ovoj Uredbi u roku od 15 mjeseci od uvrštenja dotičnih tvari u dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Kada, u slučaju rizika za zdravlje ljudi koji je posljedica uporabe tvari u kozmetičkim proizvodima, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.b.”;

5.  članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi II. i III., uzimajući u obzir mišljenje SCCS-a i ako postoji mogući rizik za zdravlje ljudi, uključujući slučajeve u kojima nije dostupno dovoljno podataka.

7.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuje stavak 3. tako što se dodaju zahtjevi, uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak.”;

(b)  stavak 8. briše se;

(c)  stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9. Kada, u slučaju rizika za zdravlje ljudi koji je posljedica uporabe tvari u kozmetičkim proizvodima, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju stavaka 6. i 7. primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.b.”;

6.  u članku 18. stavku 2. deveti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Mjere iz šestog podstavka donose se provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 32. stavka 2 Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a radi dopune ove Uredbe odobravanjem odstupanja iz šestog podstavka.”; [Am. 277]

7.  u članku 20. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena nakon savjetovanja s SCCS-om ili drugim relevantnim tijelima i uzimajući u obzir odredbe Direktive 2005/29/EZ donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se utvrđuje popis radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem popisa zajedničkih mjerila za tvrdnje koje se mogu koristiti u vezi s kozmetičkim proizvodima.”; [Am. 278]

8.  članak 31. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 31.

Izmjena prilogâ

1.  Komisija je ovlaštena nakon savjetovanja s SCCS-om donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi II. do VI. ako postoji mogući rizik za zdravlje ljudi koji je posljedica uporabe tvari u kozmetičkim proizvodima i koji je potrebno rješavati na razini Unije.

Kada, u slučaju mogućeg rizika za zdravlje ljudi koji je posljedica uporabe tvari u kozmetičkim proizvodima, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.b.

2.  Komisija je ovlaštena nakon savjetovanja s SCCS-om donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi III. do VI. i Prilog VIII. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.

3.  Komisija je ovlaštena nakon savjetovanja s SCCS-om donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se izmjenjuje Prilog I. ako je to potrebno kako bi se zajamčila sigurnost kozmetičkih proizvoda stavljenih na tržište.”;

9.  umeću se sljedeći članci 31.a i 31.b:

Članak 31.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 3., članka 13. stavka 8., članka 14. stavka 2., članka 15. stavaka 1. i 2., članka 16. stavaka 8. i 9., članka 18. stavka 2., članka 20. stavka 2. i članka 31. stavaka 1., 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 3., članka 13. stavka 8., članka 14. stavka 2., članka 15. stavaka 1. i 2., članka 16. stavaka 8. i 9., članka 18. stavka 2., članka 20. stavka 2. i članka 31. stavaka 1., 2. i 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 3., članka 13. stavka 8., članka 14. stavka 2., članka 15. stavaka 1. i 2., članka 16. stavaka 8. i 9., članka 18. stavka 2., članka 20. stavka 2. i članka 31. stavaka 1., 2. i 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 279]

Članak 31.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 31.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

___________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

10.  u članku 32. stavci 3. i 4 brišu se.

X.  Pravosuđe i potrošači

100.  Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)(145) (146)

Kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nova saznanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se u tehničkom smislu izmijenio Prilog I. Direktivi 92/85/EEZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 92/85/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 13. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se u tehničkom smislu izmjenjuje Prilog I. kako bi se u obzir uzeli tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama i nova saznanja.

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za zaštitu i sigurnost trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 13.b.

2.  umeću se sljedeći članci 13.a i 13.b:

Članak 13.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 13.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 13.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

101.  Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ(147) (148)

Kako bi se ažurirala Direktiva 2008/48/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila ta Direktiva tako da se dodaju dodatne pretpostavke za izračun efektivne kamatne stope ili izmijene postojeće pretpostavke. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2008/48/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 19. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Kada je to potrebno, u izračunu efektivne kamatne stope mogu se primijeniti i dodatne pretpostavke navedene u Prilogu I.

Ako pretpostavke navedene u ovom članku i u dijelu II. Priloga I. nisu dovoljne za izračun efektivne kamatne stope na jednoobrazan način ili ako one nisu prilagođene komercijalnoj situaciji na tržištu, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuju ovaj članak i Prilog I. kako bi se dodale dodatne pretpostavke za izračun efektivne kamatne stope ili izmijenile postojeće pretpostavke.”;

2.  umeće se sljedeći članak 24.a:

Članak 24.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 19. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 19. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________________________________________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 25. briše se.

XI.   Mobilnost i promet

102.  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva(149)

Kako bi se Uredba (EEZ) br. 3922/91 prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog III. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EEZ) br. 3922/91 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje Prilog III. radi njegove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.

Kada to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata Delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 280]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 12.b stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 12. brišu se stavci 3. i 4.

103.  Direktiva Vijeća 95/50/EZ od 6. listopada 1995. o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu(150) (151)

Kako bi se Direktiva 95/50/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi, uzimajući osobito u obzir izmjene Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(152). Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 95/50/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 9.a zamjenjuje se sljedećim:

Članak 9.a

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.aa kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku u područjima obuhvaćenima ovom Direktivom uzimajući osobito u obzir izmjene Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*.

_______________

* Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str. 13.).”;

2.  umeće se sljedeći članak 9.aa:

Članak 9.aa

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 9.b briše se.

104.  Direktiva Vijeća 97/70/EZ od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više(153)

Kako bi se Direktiva 97/70/EZ prilagodila razvoju međunarodnog prava, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Direktiva izmijenila radi primjene daljnjih izmjena Torremolinos protokola Torremolinos i njegove dopune donošenjem odredbi za usklađeno tumačenje odredbi Priloga protokolu Torremolinos koje su prepuštene diskrecijskoj odluci uprava pojedinačnih ugovornih strana.

Kako bi se zajamčila zaštita normi Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena protokola Torremolinos ako, na temelju evaluacije koju je provela Komisija, postoji očit rizik da bi se takvom međunarodnom izmjenom snizio standard pomorske sigurnosti, sprečavanja onečišćenja s brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ta izmjena ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 281]

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Direktive 97/70/EZ, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje odredbi za usklađeno tumačenje odredbi Priloga Torremolinos protokolu koje su prepuštene diskrecijskoj odluci uprava pojedinačnih ugovornih strana, u mjeri potrebnoj kako bi se osigurala njihova dosljedna provedba u Uniji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 282]

U skladu s time Direktiva 97/70/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Delegirani i provedbeni akti

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju članci 2., 3., 4., 6. i 7. te prilozi kako bi se za potrebe ove Direktive primijenile daljnje izmjene Torremolinos protokola.

2.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi usklađeno tumačenje odredbi Priloga Torremolinos protokolu koje su prepuštene diskrecijskoj odluci uprava pojedinačnih ugovornih strana, u mjeri potrebnoj je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 8.a kojima se dopunjuje ova Direktiva kako bi se osigurala njihova dosljedna provedba u Uniji. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2 utvrdilo usklađeno tumačenje odredbi Priloga protokolu Torremolinos koje su prepuštene diskrecijskoj odluci uprava pojedinačnih ugovornih strana. [Am. 283]

3.  Izmjene Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena međunarodnih instrumenata iz članka 2. stavka 4. mogu ako, na temelju evaluacije koju provede Komisija, postoji očit rizik da bi se izuzeti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća* takvom međunarodnom izmjenom snizio standard pomorske sigurnosti, sprečavanja onečišćenja s brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ona ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom. [Am. 284]

__________________

* Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (SL L 324, 29.11.2002., str. 1.).”;

2.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 285]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 286]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 287]

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 9. briše se stavak 3.

105.  Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta(154)

Kako bi se poboljšao režim uspostavljen Direktivom 2000/59/EZ i kako bi se ta Direktiva prilagodila razvoju ostalih instrumenata Unije i međunarodnih instrumenata, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se ta Direktiva izmijenila radi prilagodbe upućivanja na instrumente Unije i IMO-a kako bi ih se uskladilo s mjerama Unije ili IMO-a koje su stupile na snagu;

–  kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi.

Kako bi se zajamčila zaštita normi Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena konvencije Marpol 73/78 ako, na temelju evaluacije koju je provela Komisija, postoji očit rizik da bi se takvom međunarodnom izmjenom snizio standard pomorske sigurnosti, sprečavanja onečišćenja s brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ta izmjena ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom. [Am. 288]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2000/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  umeće se sljedeći članak 13.a:

Članak 13.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 289]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

2.  članak 14. briše se;

3.  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 15.

Izmjene

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuju upućivanja na instrumente Unije i IMO-a kako bi ih se uskladilo s mjerama Unije ili IMO-a koje su stupile na snagu, pod uvjetom da se takvim izmjenama ne proširi područje primjene ove Direktive.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se prema potrebi izmjenjuju prilozi kako bi se poboljšao režim uspostavljen ovom Direktivom, pod uvjetom da se takvim izmjenama ne proširi područje primjene ove Direktive.

3.  Izmjene Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena međunarodnih instrumenata iz članka 2. mogu ako, na temelju evaluacije koju provede Komisija, postoji očit rizik da bi se izuzeti iz područja primjene ove Direktive takvom međunarodnom izmjenom snizio standard pomorske sigurnosti, u skladu sprečavanja onečišćenja s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća* brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ta izmjena ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom. [Am. 290]

_______________________

* Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (SL L 324, 29.11.2002., str. 1.).”.

106.  Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret(155)

Kako bi se Direktiva 2001/96/EZ prilagodila razvoju pravila Unije i međunarodnih pravila i kako bi se poboljšali primjenjivi postupci, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Direktiva izmijenila u vezi s:

–  određenim definicijama;

–  upućivanjima na međunarodne konvencije i kodekse te rezolucije i okružnice IMO-a, upućivanjima na ISO norme i upućivanjima na instrumente Unije i priloge toj Direktivi;

–  postupcima između brodova za rasuti teret i terminala;

–  određenih obveza izvješćivanja.

Kako bi se zajamčila zaštita normi Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena međunarodnih instrumenata iz članka 3. ove Direktive ako, na temelju evaluacije koju je provela Komisija, postoji očit rizik da bi se takvim međunarodnim izmjenama snizio standard pomorske sigurnosti, sprečavanja onečišćenja s brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ta izmjena ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom. [Am. 291]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2001/96/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 14. briše se.

2.  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 15.

Izmjene

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuju definicije utvrđene u članku 3. točkama 1. do 6. i 15. do 18., upućivanja na međunarodne konvencije i kodekse te na rezolucije i okružnice IMO-a, upućivanja na ISO norme i upućivanja na instrumente Unije kako bi ih se uskladilo s međunarodnim instrumentima i instrumentima Unije koji su doneseni ili izmijenjeni odnosno koji su stupili na snagu nakon donošenja ove Direktive, pod uvjetom da se time ne proširi područje primjene ove Direktive.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuju članak 8. u vezi s postupcima između brodova za rasuti teret i terminala, obveze izvješćivanja iz članka 11. stavka 2. te prilozi, pod uvjetom da se tim aktima ne proširi područje primjene ove Direktive.

3.  Izmjene Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena međunarodnih instrumenata iz članka 3. mogu ako, na temelju evaluacije koju provede Komisija, postoji očit rizik da bi se izuzeti iz područja primjene ove Direktive takvom međunarodnom izmjenom snizio standard pomorske sigurnosti, u skladu sprečavanja onečišćenja s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ta izmjena ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom. [Am. 292]

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”; [Am. 293]

3.  umeće se sljedeći članak 15.a:

Članak 15.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 294]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

107.  Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ(156) (157)

Kako bi se Direktiva 2002/59/EZ prilagodila razvoju prava Unije i međunarodnog prava i iskustvu stečenom na temelju njezine provedbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili:

–  upućivanja na instrumente Unije i IMO-a iz te Direktive kako bi ih se uskladilo s odredbama prava Unije ili međunarodnog prava,

–  određene definicije iz te Direktive kako bi ih se uskladilo s odredbama prava Unije ili međunarodnog prava;

–  prilozi I., III. i IV. toj Direktivi s obzirom na tehnički napredak i iskustvo stečeno na temelju te Direktive.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2002/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 27.

Izmjene

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se izmjenjuju upućivanja na instrumente Unije i IMO-a iz ove Direktive, definicije iz članka 3. i prilozi kako bi ih se uskladilo s odredbama prava Unije ili međunarodnog prava koje su donesene ili izmijenjene odnosno koje su stupile na snagu, pod uvjetom da se takvim izmjenama ne proširi područje primjene ove Direktive.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se izmjenjuju prilozi I., III. i IV. s obzirom na tehnički napredak i iskustvo stečeno na temelju ove Direktive, pod uvjetom da se takvim izmjenama ne proširi područje njezine primjene.”;

2.  umeće se sljedeći članak 27.a:

„Članak 27.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 27. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 27. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 27. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 28. briše se.

108.  Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i izmjenama uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova(158) (159)

Kako bi se ažurirao popis akata Unije u kojima se upućuje na Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) iz Uredbe (EZ) br. 2099/2002, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila ta Uredba radi uključivanja upućivanja na akte Unije na temelju kojih su dodijeljene ovlasti COSS-u i koji su već stupili na snagu. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 2099/2002 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. briše se stavak 3.

2.  članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 7.

Ovlasti COSS-a i izmjene

COSS izvršava ovlasti koje su mu dodijeljene na temelju pomorskog zakonodavstva Unije koje je na snazi.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuje članak 2. stavak 2. radi uključivanja upućivanja na akte Zajednice na temelju kojih su dodijeljene ovlasti COSS-u i koji su već stupili na snagu nakon donošenja ove Uredbe.”;

3.  umeće se sljedeći članak 7.a:

Članak 7.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

109.  Direktiva 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove(160) (161)

Kako bi se Direktiva 2003/25/EZ prilagodila tehničkom napretku, kretanjima na međunarodnoj razini i iskustvu stečenom na temelju njezine provedbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2003/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju prilozi kako bi se u obzir uzela kretanja na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije (IMO), te kako bi se učinkovitost Uredbe unaprijedila s obzirom na iskustvo i tehnički napredak.”;

2.  umeće se sljedeći članak 10.a:

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 11. briše se.

110.  Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ(162) (163)

Kako bi se Direktiva 2003/59/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2003/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

Prilagodba znanstvenom i tehničkom napretku

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 11.a:

„Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 12. briše se.

111.  Uredba (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima(164)

Kako bi se dodatno razvio nadzor štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenila upućivanja na Konvenciju AFS, svjedodžbu AFS, deklaraciju AFS i izjavu o sukladnosti AFS iz Uredbe (EZ) br. 782/2003;

–  kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi, uključujući odgovarajuće smjernice IMO-a u odnosu na članak 11. Konvencije AFS, kako bi se u obzir uzela kretanja na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije, ili kako bi se unaprijedila učinkovitost te Uredbe s obzirom na iskustvo;

–  kako bi se ta Uredba dopunila usklađenim sustavom pregleda i izdavanja svjedodžbi za određene brodove.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 782/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.  točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) brodovi duljine 24 metra ili više, ali manji od 400 tona bruto tonaže, osim nepomičnih ili plutajućih platformi te objekata FSU i FPSO, moraju imati deklaraciju AFS kojom se dokazuje usklađenost s člancima 4. i 5.”;

ii.  dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a u vezi s radi dopune ove Uredbe uspostavom usklađenog sustava pregleda i izdavanja svjedodžbi za brodove iz točke (b) prvog podstavka ovog stavka, prema potrebi.”; [Am. 295]

(b)  stavak 3. briše se;

2.  u članku 7. briše se drugi stavak;

3.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Izmjene

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju upućivanja na Konvenciju AFS, svjedodžbu AFS, deklaraciju AFS i izjavu o sukladnosti AFS te prilozi ovoj Uredbi, uključujući odgovarajuće smjernice IMO-a u odnosu na članak 11. Konvencije AFS kako bi se u obzir uzela kretanja na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije (IMO), ili kako bi se unaprijedila učinkovitost te Uredbe s obzirom na iskustvo.”;

4.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 1. i članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 296]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 1. i članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 1. i članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  članak 9. briše se.

112.  Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici (165)

Kako bi se prilagodile i dodatno izradile tehničke specifikacije elektroničkih sustava za naplatu cestarine, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenio Prilog Direktivi 2004/52/EZ radi njegove prilagodbe tehničkom napretku;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila odlukama u vezi s definiranjem europske usluge elektroničke naplate cestarina i tehničkim odlukama o izvedbi europske usluge elektroničke naplate cestarina.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2004/52/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 4.a kojima se izmjenjuje Prilog radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.”;

(b)  stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 4.a u vezi s radi dopune ove Uredbe definiranjem europske usluge elektroničke naplate cestarina. Takvi se akti donose samo ako se na temelju odgovarajućih studija procijeni da su zadovoljeni svi uvjeti koji omogućavaju interoperabilnost sa svih stajališta, uključujući tehničke, pravne i gospodarske uvjete. [Am. 297]

5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 4.a u vezi s tehničkim odlukama radi dopune ove Direktive donošenjem tehničkih odluka o izvedbi europske usluge elektroničke naplate cestarina.”; [Am. 298]

2.  umeće se sljedeći članak 4.a:

Članak 4.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavaka 2., 4. i 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 299]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavaka 2., 4. i 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavaka 2., 4. i 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 5. briše se stavak 2.

113.  Direktiva 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži(166)

Kako bi se Direktiva 2004/54/EZ prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2004/54/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 16.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 16.a:

Članak 16.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 300]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 17. briše se stavak 3.

114.  Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka(167)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 725/2004 prilagodila razvoju međunarodnog prava, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila ta Uredba radi uključivanja izmjena određenih međunarodnih instrumenata te radi njihove dopune kako bi se uspostavili usklađeni postupci za primjenu obveznih odredbi ISPS Pravilnika bez proširivanja područja primjene te Uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 301]

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 725/2004, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlast kako bi se definirali usklađeni postupci za primjenu obveznih odredbi ISPS Pravilnika bez proširivanja područja primjene te Uredbe. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 302]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 725/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 10. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuje ova Uredba kako bi se uključile izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. u vezi s brodovima koji obavljaju domaće linijske plovidbe i luka koje su im namijenjene, a na koje se primjenjuje ova Uredba, ako predstavljaju tehničko ažuriranje odredbi SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika.

Kada, u slučaju mjera iz prvog podstavka, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 10.b. Postupak provjere usklađenosti utvrđen stavkom 5. ovog članka ne primjenjuje se u tim slučajevima.

3.  Komisija utvrđuje usklađene postupke je ovlaštena za primjenu obveznih odredbi ISPS Pravilnika bez proširivanja područja primjene ove Uredbe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2 donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10.a kojima se dopunjuje ova Uredba radi utvrđivanja usklađenih postupaka za primjenu obveznih odredbi ISPS Pravilnika bez proširivanja područja primjene ove Uredbe.”; [Am. 303]

2.  umeću se sljedeći članci 10.a i 10.b:

Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 304]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 10.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 10.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 11. brišu se stavci 4. i 5.

115.  Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem(168) (169)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 785/2004 prilagodila razvoju međunarodnog prava, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile određene vrijednosti iz te Uredbe s obzirom na izmjene međunarodnih sporazuma. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 785/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju vrijednosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka ako je to potrebno zbog izmjena relevantnih međunarodnih sporazuma.”;

2.  u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju vrijednosti iz stavka 1. ovog članka ako je to potrebno zbog izmjena relevantnih međunarodnih sporazuma.”;

3.  umeće se sljedeći članak 8.a:

Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 9. briše se stavak 3.

116.  Uredba (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 613/91(170) (171)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 789/2004 prilagodila kretanjima na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije, te kako bi se učinkovitost te Uredbe unaprijedila s obzirom na iskustvo i tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile određene definicije iz te Uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 789/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 7. briše se stavak 3.

2.  u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se izmjenjuju definicije iz članka 2. kako bi se u obzir uzela kretanja na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije, te kako bi se učinkovitost Uredbe unaprijedila s obzirom na iskustvo i tehnički napredak, pod uvjetom da se takvim izmjenama ne proširi područje primjene ove Uredbe.”;

3.  umeće se sljedeći članak 9.a:

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

117.  Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zaštiti od subvencija i nepravednih praksi određivanja cijena koje uzrokuju štetu zračnim prijevoznicima Zajednice koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice(172)

Kako bi se poboljšalo otkrivanje nepravednih praksi određivanja cijena, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se Uredba (EZ) br. 868/2004 dopunila detaljnom metodologijom za utvrđivanje postojanja nepravedne prakse određivanja cijena. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 868/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a u vezi s detaljnom metodologijom radi dopune ove Uredbe uspostavom detaljne metodologije za utvrđivanje postojanja nepravedne prakse određivanja cijena. Ta metodologija među ostalim obuhvaća način na koji se u specifičnom kontekstu zrakoplovnog sektora ocjenjuju uobičajeno konkurentno određivanje cijena, stvarni troškovi i razumne marže profita.”; [Am. 305]

2.  umeće se sljedeći članak 14.a:

Članak 14.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 306]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 15. briše se stavak 4.

118.  Direktiva 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici(173) (174)

Kako bi se Direktiva 2005/44/EZ prilagodila tehničkom napretku i kako bi se u obzir uzelo iskustvo stečeno na temelju njezine primjene, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2005/44/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Izmjene priloga I. i II.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. s obzirom na iskustvo stečeno na temelju primjene te Direktive i kako bi se ti prilozi prilagodili tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 10.a:

Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 11. briše se stavak 4.

119.  Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka(175) (176)

Kako bi se ažurirale tehničke mjere potrebne da bi se osigurala redovita sigurnosna zaštita luka, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. do IV. Direktivi 2005/65/EZ. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2005/65/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Izmjene priloga I. do IV.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se izmjenjuju prilozi I. do IV. kako bi se prilagodili iskustvu stečenom na temelju njihove provedbe bez proširivanja područja primjene ove Direktive.

Kada, u slučaju izmjena potrebnih radi prilagodbe priloga I. do IV., to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 14.b.”;

2.  umeću se sljedeći članci 14.a i 14.b:

„Članak 14.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 14.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 14.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 15. briše se.

120.  Uredba (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ(177) (178)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 2111/2005 prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku i kako bi se pobliže odredili primjenjivi postupci, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Direktivi i kako bi se ta Uredba dopunila detaljnim pravilima koja se odnose na određene postupke. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 2111/2005 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Zajednički kriteriji za izricanje zabrane letenja zračnom prijevozniku, koji se temelje na relevantnim standardima sigurnosti, izneseni su u Prilogu i dalje u tekstu nazivaju se „zajednički kriteriji”.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se izmjenjuje Prilog radi izmjene zajedničkih kriterija kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak.

2.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Detaljna pravila

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se utvrđuju detaljna pravila koja se odnose na postupke iz ovog poglavlja, uzimajući u obzir potrebu da se odluke o ažuriranju liste Zajednice donose brzo.

Kada, u slučaju mjera iz stavka 1., to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 14.b.”;

3.  umeću se sljedeći članci 14.a i 14.b:

Članak 14.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2. i članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2. i članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od mjesec dana od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za jedan mjesec na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 14.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 14.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 15. briše se stavak 4.

121.  Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama(179)

Kako bi se ojačale potrebne mjere kojima se jamči sigurnost vozačkih dozvola, zajamčila buduća interoperabilnost i Direktiva 2006/126/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. do VI. toj Direktivi i kako bi se ta Direktiva dopunila specifikacijama namijenjenima zaštiti od krivotvorenja.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2006/126/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a u vezi sa zahtjevima radi dopune ove Direktive utvrđivanjem zahtjeva u pogledu mikročipa iz Priloga I. Tim se zahtjevima predviđa homologacija EZ-a koja se dodjeljuje samo ako se dokaže sposobnost sprečavanja pokušaja zloporabe ili izmjene podataka. [Am. 307]

Ne dovodeći u pitanje pravila o zaštiti podataka, države članice mogu, čim ti delegirani akti stupe na snagu, ugraditi memorijsku podršku (mikročip) kao sastavni dio vozačke dozvole.”;

(b)  u stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuje Prilog I. radi zajamčenja buduće interoperabilnosti.”;

2.  u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Materijal koji se koristi za vozačku dozvolu, kako je utvrđen u Prilogu I., zaštićuje se od krivotvorenja.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kako bi se utvrdile odgovarajuće specifikacije namijenjene zaštiti radi dopune ove Direktive utvrđivanjem odgovarajućih specifikacija namijenjenih od krivotvorenja. [Am. 308]

Države članice mogu uvesti dodatna sigurnosna svojstva.”;

3.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Izmjene priloga I. do VI.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju prilozi I. do VI. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.”;

4.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 1. stavaka 2. i 3., članka 3. stavka 2. i članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 309]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavaka 2. i 3., članka 3. stavka 2. i članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavaka 2. i 3., članka 3. stavka 2. i članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  članak 9. briše se.

122.  Uredba (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95(180) (181)

Kako bi se ažurirale odredbe koje se odnose na provedbu Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog II. Direktivi (EZ) br. 336/2006. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 336/2006 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje Prilog II. kako bi se u obzir uzela kretanja na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije, ili kako bi se učinkovitost ove Uredbe unaprijedila s obzirom na iskustvo stečeno na temelju njezine provedbe.”;

2.  umeće se sljedeći članak 11.a:

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 12. briše se stavak 3.

123.  Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice(182)

Kako bi se donijele potrebne tehničke mjere za pravilno funkcioniranje Direktive 2007/59/EZ te kako bi se ona prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku te kako bi se ta Uredba dopunila:

–  utvrđivanjem obrasca za dozvolu, potvrdu i ovjerenu presliku potvrde te određivanjem njihova vanjskog izgleda, uzimajući u obzir mjere protiv krivotvorenja;

–  donošenjem kodeksa Zajednice za različite tipove pod kategorijama A i B;

–  donošenjem osnovnih parametara registara koje valja uspostaviti;

–  donošenjem zajedničkih kriterija za definiranje stručnih kompetencija i ocjenjivanja osoblja;

–  donošenjem kriterija Unije za odabir ispitivača i ispita;

–  donošenjem tehničkih i operativnih specifikacija za inteligentne kartice.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2007/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se, na temelju nacrta koji je pripremila Agencija, radi dopune ove Direktive utvrđuje obrazac Zajednice za dozvole, potvrde i ovjerene preslike potvrda te određuje njihov vanjski izgled, uzimajući u obzir mjere protiv krivotvorenja. [Am. 310]

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se, na temelju preporuke koju je pripremila Agencija, radi dopune ove Direktive utvrđuje kodeks Zajednice za različite tipove pod kategorijama A i B iz stavka 3. ovog članka.”; [Am. 311]

2.  u članku 22. stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U tu svrhu, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se, na temelju na temelju nacrta koji je pripremila Agencija, radi dopune ove Direktive utvrđuju osnovni parametri registara koje valja uspostaviti, kao što su podaci koji se moraju unositi, njihov format i protokol za razmjenu podataka, prava pristupa, trajanje čuvanja podataka te postupci koji se primjenjuju u slučaju stečaja.”; [Am. 312]

3.  članak 23. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) mjerilima koje je predložila Agencija u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) 2016/796.”;

(b)  dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kako bi se utvrdila ta radi dopune ove Direktive utvrđivanjem tih mjerila.”; [Am. 313]

4.  u članku 25. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Odabir ispitivača i ispitivanja može biti podložan mjerilima Unije. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se radi dopune ove Direktive utvrđuju ta mjerila Unije na temelju nacrta koji je pripremila Agencija. [Am. 314]

Kada, u slučaju utvrđivanja mjerila Unije za odabir ispitivača i ispita, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.b.

Ako ne budu postojala takva mjerila Unije, nadležna tijela utvrđuju kriterije na nacionalnoj razini.

5.  u članku 31. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.

Kada, u slučaju prilagodbe priloga znanstvenom i tehničkom napretku, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.b.”;

6.  umeću se sljedeći članci 31.a i 32.b:

Članak 31.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 4., članka 22. stavka 4., članka 23. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 31. stavka 1. i članka 34. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 315]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 4., članka 22. stavka 4., članka 23. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 31. stavka 1. i članka 34. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 4., članka 22. stavka 4., članka 23. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 31. stavka 1. i članka 34. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 31.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 31.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 32. brišu se stavci 3. i 4.

8.  u članku 34. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se radi dopune ove Direktive utvrđuju tehničke i operativne specifikacije za inteligentne kartice.”. [Am. 316]

124.  Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu(183)

Kako bi se donijele mjere potrebne za prilagodbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 tehničkom napretku i iskustvu stečenom na temelju njezine provedbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenili prilozi II. i III. toj Uredbi;

–  kako bi se ta Uredba izmijenila prilagodbom financijskih iznosa inflaciji;

–  kako bi se ta Uredba dopunila donošenjem odgovarajućih mjera ako se smatra da izuzeća koja su odobrila države članice nisu u skladu s odredbama članka 2.;

–  kako bi se ta Uredba dopunila donošenjem tehničkih specifikacija za interoperabilnost telematskih aplikacija za putnike;

–  kako bi se ta Uredba dopunila donošenjem mjera kojima se osigurava da su željeznički prijevoznici odgovarajuće osigurani ili da se istovrijednim aranžmanima pokrivaju njihove obveze u okviru te Uredbe.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1371/2007 mijenja se kako slijedi:

1.  članci 33. i 34. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 33.

Izmjene priloga II. i III.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a kojima se izmjenjuju prilozi II. i III. s obzirom na iskustvo stečeno na temelju provedbe ove Uredbe.

Članak 34.

Delegirani akti

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a u vezi s mjerama radi dopune ove Uredbe donošenjem mjera iz članaka 2., 10. i 12. [Am. 317]

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a kojima se izmjenjuje ova Uredba prilagodbom financijskih iznosa koji su navedeni u njoj, osim u Prilogu I., s obzirom na inflaciju.”;

2.  umeće se sljedeći članak 34.a:

Članak 34.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 33. i članka 34. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 318]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 33. i članka 34. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 33. i članka 34. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od mjesec dana od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 35. briše se.

125.  Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari(184) (185)

Kako bi se Direktiva 2008/68/EZ prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2008/68/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 8. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, uključujući primjenu tehnologija za praćenje i lociranje u područjima obuhvaćenima ovom Direktivom, posebno kako bi se uzele u obzir izmjene ADR-a, RID-a i ADN-a.”;

2.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 9. briše se stavak 3.

126.  Direktiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture(186)

Kako bi se Direktiva 2008/96/EZ prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi i kako bi se ta Direktiva dopunila određivanjem zajedničkih kriterija o prijavljivanju težine nesreće.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2008/96/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 7. umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se radi dopune ove Direktive određuju zajednički kriteriji na temelju kojih se prijavljuje težina nesreće, uključujući broj poginulih i ozlijeđenih osoba.”; [Am. 319]

2.  u članku 11. briše se stavak 2.

3.  članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

4.  umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 1.a. i članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 320]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 1.a i članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 1.a i članka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  članak 13. briše se.

6.  u Prilogu IV. točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. težina nesreće”.

127.  Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002(187)

Kako bi se poboljšao sadržaj i funkcioniranje zajedničkih osnovnih standarda za zaštitu civilnog zračnog prometa od djela nezakonitog ometanja koja ugrožavaju sigurnost civilnog zračnog prometa, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se Uredba (EZ) br. 300/2008 dopunila donošenjem dodatnog priloga koji se odnosi na specifikacije za nacionalne programe za kontrolu kvalitete;

–  kako bi se ta Uredba dopunila općim mjerama koje se odnose na određene elemente zajedničkih osnovnih standarda;

–  kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima kojima se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 300/2008 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se radi dopune ove Uredbe utvrđuju određeni elementi zajedničkih osnovnih standarda.”; [Am. 321]

ii.  treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kada, u slučaju donošenja općih mjera koje se odnose na određene zajedničke osnovne standarde, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 18.b.”;

(b)  u stavku 4. prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se radi dopune ove Uredbe utvrđuju kriteriji kojima se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda iz stavka 1. i donošenje alternativnih mjera zaštite kojima se osigurava odgovarajuća razina zaštite na temelju lokalne procjene rizika. Takve alternativne mjere moraju se temeljiti na razlozima koji se odnose na veličinu zrakoplova ili na razlozima koji se odnose na narav, opseg ili učestalost letova ili drugih relevantnih aktivnosti. [Am. 322]

Kada, u slučaju utvrđivanja kriterija kojima se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 18.b.”;

2.  u članku 11. stavku 2., prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje ova Uredba dodavanjem priloga koji se odnosi na specifikacije za nacionalne programe za kontrolu kvalitete.

Kada, u slučaju specifikacija za nacionalne programe za kontrolu kvalitete, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 18.b.”;

3.  umeću se sljedeći članci 18.a i 18.b:

Članak 18.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavaka 2. i 4. i članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 323]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavaka 2. i 4. i članka 11. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavaka 2. i 4. i članka 11. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 18.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 18.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 19. stavci 3. i 4 brišu se.

128.  Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava(188) (189)

Kako bi se Direktiva 2009/15/EZ prilagodila razvoju relevantnih međunarodnih instrumenata i kako bi se izmijenili maksimalni iznosi koje treba platiti za naknadu štete oštećenim strankama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Direktiva izmijenila radi:

–  uključivanja naknadnih izmjena određenih međunarodnih konvencija, protokola, kodeksa i rezolucija povezanih s tom Direktivom koje su stupile na snagu;

–  izmjene određenih iznosa navedenih u toj Direktivi.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/15/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  umeće se sljedeći članak 5.a:

Članak 5.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

2.  u članku 6. briše se stavak 3.

3.  u članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se izmjenjuje ova Direktiva, bez proširenja njezina područja primjene, kako bi se:

(a)  za potrebe ove Direktive uključile naknadne izmjene međunarodnih konvencija, protokola, kodeksa i rezolucija povezanih s ovom Direktivom iz članka 2. točke (d), članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 2. koje su stupile na snagu;

(b)  izmijenili iznosi navedeni u članku 5. stavku 2. točki (b) podtočkama ii. i iii.”;

129.  Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa i o izmjeni Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(190)

Kako bi se Direktiva 2009/18/EZ prilagodila razvoju pravila Unije i međunarodnih pravila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se ta Direktiva izmijenila radi ažuriranja definicija i upućivanja na akte Unije i na instrumente IMO-a kako bi ih se uskladilo s mjerama Unije ili IMO-a koje su stupile na snagu;

–  kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku i iskustvu stečenom na temelju njihove provedbe;

–  kako bi se ta Direktiva dopunila zajedničkom metodologijom za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda.

Kako bi se zajamčila zaštita normi Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena Kodeksa IMO-a o istraživanju pomorskih nesreća i nezgoda ako, na temelju evaluacije koju je provela Komisija, postoji očit rizik da bi se takvom međunarodnom izmjenom snizio standard pomorske sigurnosti, sprečavanja onečišćenja s brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ona ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom. [Am. 324]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/18/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Prilikom obavljanja sigurnosnih istraga, istražno tijelo postupa po zajedničkoj metodologiji za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda. Istražitelji mogu odstupiti od te metodologije u određenom slučaju ako je to prema njihovu stručnom mišljenju opravdano te ako je potrebno za postizanje ciljeva istrage.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi sa zajedničkom metodologijom radi dopune ove Direktive utvrđivanjem zajedničke metodologije za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda uzimajući u obzir sve korisne primjere iz sigurnosnih istraga.”; [Am. 325]

2.  umeće se sljedeći članak 18.a:

„Članak 18.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 4. i članka 20. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 326]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 4. i članka 20. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 4. i članka 20. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 19. briše se stavak 3.;

4.  članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 20.

Ovlasti za izmjene

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuju definicije iz ove Direktive i upućivanja na akte Unije i instrumente IMO-a kako bi ih se uskladilo s mjerama Unije ili IMO-a koje su stupile na snagu, u okvirima određenima ovom Direktivom.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuju prilozi ovoj Direktivi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku i iskustvu stečenom na temelju njihove provedbe.

3.  Izmjene Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje ova Direktiva kako bi se iz njezina područja primjene isključila svaka izmjena Kodeksa IMO-a o istraživanju pomorskih nesreća i nezgoda mogu ako, na temelju evaluacije koju provede Komisija, postoji očit rizik da bi se izuzeti iz područja primjene ove Direktive u skladu takvom međunarodnom izmjenom snizio standard pomorske sigurnosti, sprečavanja onečišćenja s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 brodova ili zaštite uvjeta života i rada na brodovima koji je utvrđen pomorskim zakonodavstvom Unije, ili da ona ne bi bila u skladu s tim zakonodavstvom.”. [Am. 327]

130.  Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu(191)

Kako bi se Direktiva 2009/33/EZ prilagodila inflaciji i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Direktivi radi prilagodbe podataka za izračun operativnih troškova koji nastaju tijekom životne dobi vozila za cestovni prijevoz. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/33/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 7.

Izmjena Priloga

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se izmjenjuje Prilog radi prilagodbe podataka za izračun operativnih troškova koji nastaju tijekom životne dobi vozila za cestovni prijevoz.”;

2.  umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 328]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 9. briše se.

131.  Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova(192) (193)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 391/2009 upotpunila i prilagodila razvoju međunarodnih pravila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenila minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. toj Uredbi uzimajući u obzir osobito relevantne odluke IMO-a;

–  kako bi se ta Uredba dopunila mjerilima za utvrđivanje učinkovitosti pravila i postupaka te učinkovitosti priznatih organizacija u pogledu sigurnosti njihovih klasificiranih brodova i sprečavanja onečišćenja s tih brodova, uzimajući posebno u obzir podatke nastale iz Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke i/ili iz drugih sličnih sustava;

–  kako bi se ta Uredba dopunila mjerilima za određivanje kada će ta učinkovitost predstavljati neprihvatljivu opasnost za sigurnost ili okoliš, pri čemu se mogu uzeti u obzir posebne okolnosti koje utječu na manje ili visokospecijalizirane organizacije;

–  kako bi se ta Uredba dopunila detaljnim pravilima o izricanju globa i obročnih novčanih kazni te o oduzimanju priznanja organizacijama koje obavljaju pregled i nadzor brodova.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 391/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 12. briše se stavak 4.

2.  u članku 13. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se izmjenjuje Prilog I., bez proširenja njegova područja primjene, kako bi se ažurirala minimalna mjerila utvrđena u njemu uzimajući u obzir osobito relevantne odluke IMO-a.”;

3.  u članku 14. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a u vezi s:

(a)  mjerilima za utvrđivanje učinkovitosti pravila i postupaka te učinkovitosti priznatih organizacija u pogledu sigurnosti njihovih klasificiranih brodova i sprečavanja onečišćenja s tih brodova, uzimajući posebno u obzir podatke nastale iz Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke i/ili iz drugih sličnih sustava;

(b)  mjerilima za određivanje kada će ta učinkovitost predstavljati neprihvatljivu opasnost za sigurnost ili okoliš, pri čemu se mogu uzeti u obzir posebne okolnosti koje utječu na manje ili visokospecijalizirane organizacije.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a u vezi s detaljnim pravilima o izricanju globa i obročnih novčanih kazni u skladu s člankom 7. te, prema potrebi, u vezi s oduzimanjem priznanja organizacijama koje obavljaju pregled i nadzor brodova u skladu s člankom 7.”;

4.  umeće se sljedeći članak 14.a:

Članak 14.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. stavka 1. i članka 14. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. stavka 1. i članka 14. stavaka 1. i 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stavka 1. i članka 14. stavaka 1. i 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

132.  Uredba (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća(194) (195)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 392/2009 prilagodila drugim pravilima Unije i međunarodnim pravilima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

–  kako bi se izmijenio Prilog I. toj Uredbi radi uključivanja izmjena odredbi Atenske konvencije;

–  kako bi se izmijenila ograničenja navedena u Prilogu I. za brodove klase B u skladu s člankom 4. Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(196);

–  kako bi se izmijenio Prilog I. toj Uredbi radi uključivanja izmjena odredbi Smjernica IMO-a.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 392/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Izmjena prilogâ

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se izmjenjuje Prilog I. ovoj Uredbi radi uključivanja izmjena ograničenja iz članka 3. stavka 1., članka 4.a stavka 1., članka 7. stavka 1. i članka 8. Atenske konvencije kako bi se u obzir uzele odluke donesene u skladu s člankom 23. te Konvencije.

Komisija je ovlaštena, na temelju odgovarajuće procjene učinka, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se izmjenjuju ograničenja navedena u Prilogu I. ovoj Uredbi za brodove klase B u skladu s člankom 4. Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća* uzimajući u obzir, za razdoblje do 31. prosinca 2016., posljedice na cijene putnih karata i sposobnost tržišta da dobije prihvatljivo pokriće osiguranjem na razini koja se zahtijeva u kontekstu politike jačanja prava putnika i u odnosu na sezonski karakter dijela prometa.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se izmjenjuje Prilog II. kako bi se uključile izmjene odredbi Smjernica IMO-a.

_____________

* Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (SL L 163, 25.6.2009., str. 1.).”;

2.  umeće se sljedeći članak 9.a:

„Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. stavaka 1. i 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavaka 1. i 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  članak 10. briše se.

133.  Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ(197)

Kako bi se utvrdila težina određenih povreda primjenjivih pravila i kako bi se Uredba (EZ) br. 1071/2009 prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I., II. i III. toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila sastavljanjem popisa kategorija, vrsta i stupnjeva težine povreda pravila Unije koje, uz one iz Priloga IV., mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Nekoliko ovlasti Komisije na temelju Uredbe (EZ) br. 1071/2009 kojima se omogućuje donošenje mjera o odgodi više nije potrebno.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1071/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavku 2. točki (b) prvi i drugi stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se radi dopune ove Uredbe utvrđuje popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine povreda pravila Unije koje, uz one iz Priloga IV., mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda. Prilikom određivanja prioriteta za preglede na temelju članka 12. stavka 1. države članice uzimaju u obzir podatke o tim povredama, uključujući podatke koje su im proslijedile druge države članice.”; [Am. 329]

2.  u članku 8. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se izmjenjuju prilozi I., II. i III. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

3.  u članku 11. stavku 4. briše se treći podstavak;

4.  u članku 12. stavku 2. briše se drugi podstavak;

5.  u članku 16. briše se stavak 7.;

6.  umeće se sljedeći članak 24.a:

„Članak 24.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. i članka 8. stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 330]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2. i članka 8. stavka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. i članka 8. stavka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 25. briše se stavak 3.

134.  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta(198)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1072/2009 prilagodila tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I., II. i III. toj Uredbi i kako bi se ta Uredba izmijenila u vezi s razdobljem valjanosti licencije Zajednice.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1072/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se izmjenjuje ova Uredba kako bi se razdoblje valjanosti licencije Zajednice prilagodilo tehničkom napretku, posebno nacionalni elektronički registri poduzeća za cestovni prijevoz iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.”;

(b)  u stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

2.  u članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se izmjenjuje Prilog III. radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.”;

3.  nakon naslova poglavlja V. umeće se sljedeći članak 14.a:

„Članak 14.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavaka 2. i 4. i članka 5. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 331]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavaka 2. i 4. i članka 5. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavaka 2. i 4. i članka 5. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  članak 15. briše se.

135.  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006(199)

Kako bi se Uredba (EZ) br. 1073/2009 prilagodila tehničkom napretku i kako bi se utvrdile tehničke mjere potrebne za njezinu pravilnu primjenu, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Uredbi te kako bi se ona dopunila utvrđivanjem:

–  postupaka priopćavanja imena prijevoznika koji pružaju povremene usluge i priključnih točaka tijekom putovanja;

–  formata potvrda za prijevoz za vlastite potrebe;

–  formata dozvola za usluge linijskog prijevoza;

–  formata zahtjevâ za takve dozvole;

–  formata putnih listova za povremeni prijevoz, formata knjige putnih listova te načina njihove uporabe;

–  formata tablice koja se koristi za dostavu statističkih podataka o broju dozvola izdanih za kabotažu u obliku usluga linijskog prijevoza koje pruža strani prijevoznik koji nema poslovni nastan u državi članici domaćinu u okviru međunarodnog linijskog prijevoza.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1073/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

2.  članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 3. peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s postupcima radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem postupaka priopćavanja nadležnim tijelima dotične države članice imena takvih prijevoznika i priključnih točaka tijekom putovanja.”; [Am. 332]

(b)  u stavku 5. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s formatom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem formata potvrda.”; [Am. 333]

3.  u članku 6. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s formatom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem formata dozvola.”; [Am. 334]

4.  u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s formatom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem formata zahtjeva.”; [Am. 335]

5.  u članku 12. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s formatom radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem formata putnih listova, formatom knjige putnih listova te načinom njihove uporabe.”; [Am. 336]

6.  umeće se sljedeći članak 25.a:

„Članak 25.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavaka 3. i 5., članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 12. stavka 5. i članka 28. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 337]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavaka 3. i 5., članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 12. stavka 5. i članka 28. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2., članka 5. stavaka 3. i 5., članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 12. stavka 5. i članka 28. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  članak 26. briše se.

8.  u članku 28. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a radi dopune ove Uredbe u vezi s formatom formata tablice koja se koristi za dostavu statističkih podataka iz stavka 2.”; [Am. 338]

XII.  Zdravlje i sigurnost hrane

136.  Direktiva Vijeća 89/108/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na brzo smrznutu hranu namijenjenu prehrani ljudi(200)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 89/108/EEZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Direktiva dopunila kriterijima čistoće koje moraju ispuniti kriogeni mediji, postupcima uzimanja uzoraka brzo smrznute hrane te postupcima za nadzor njihove temperature i za nadzor temperatura u prijevoznim sredstvima te skladištima i spremištima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 89/108/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se radi dopune ove Direktive utvrđuju kriteriji čistoće koje moraju ispuniti ti kriogeni mediji.”; [Am. 339]

2.  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se radi dopune ove Direktive utvrđuju postupci uzimanja uzoraka brzo smrznute hrane i postupci za nadzor njihove temperature i za nadzor temperatura u prijevoznim sredstvima te skladištima i spremištima.”; [Am. 340]

3.  umeće se sljedeći članak 11.a:

„Članak 11.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 4. i 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 341]

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 4. i 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 4. i 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  članak 12. briše se.

137.  Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim ionizirajućem zračenju(201)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 1999/2/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Direktiva izmijenila u mjeri u kojoj je potrebno da se osigura zaštita javnog zdravlja te kako bi se ta Direktiva dopunila u vezi s iznimkama za najveću dozu zračenja za hranu, i dodatnim zahtjevima za objekte. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 342]

U skladu s time Direktiva 1999/2/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se radi dopune ove Direktive dopuštaju iznimke u odnosu na stavak 1. uzimajući u obzir dostupna znanstvena saznanja i relevantne međunarodne standarde.”; [Am. 343]

2.  u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Odobrenje se izdaje samo ako objekt:

–  zadovoljava zahtjeve Preporučenog međunarodnog kodeksa prakse za poslovanje objekata za ozračivanje hrane koji je izdala Zajednička Komisija FAO/WHO Codex Alimentariusa, (referenca: FAO/WHO/CAC, svezak XV., izdanje 1.), kao i sve dodatne zahtjeve koje bi mogla donijeti Komisija,

–  odredi osobu odgovornu za poštovanje svih uvjeta potrebnih za primjenu postupka.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem pravila u vezi s dodatnim zahtjevom iz prve alineje prvog podstavka ovog članka, uzimajući u obzir zahtjeve u pogledu učinkovitosti i sigurnosti korištene vrste ozračivanja i u pogledu dobre higijenske prakse za obradu hrane.”; [Am. 344]

3.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

„Članak 11.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 14. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 345]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 14. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 14. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne podnesu nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.b

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 11.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 12. brišu se stavci 3., 4. i 5.;

5.  u članku 14. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje ova Direktiva u mjeri u kojoj je potrebno da se osigura zaštita javnog zdravlja te koji su ograničeni na zabrane ili ograničenja u usporedbi s ranijom pravnom situacijom.

Kada to zahtijevaju krajnje hitni razlozi povezani sa zdravljem ljudi, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.b.”.

138.  Uredba (EZ) br. 141/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o lijekovima za rijetke bolesti(202) (203)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 141/2000, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila definicijama „sličnog lijeka” i „kliničke superiornosti”. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 141/2000 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 8. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.b kojima se ova Uredba dopunjuje definicijama „sličnog lijeka” i „kliničke superiornosti”.”;

2.  u članku 10.a briše se stavak 3.;

3.  umeće se sljedeći članak 10b:

Članak 10.b

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

139.  Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ(204) (205)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2001/18/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi i kako bi se ta Direktiva dopunila:

–  mjerilima za odstupanja i zahtjevima u vezi s informacijama za prijavu za stavljanje određenih vrsta GMO-ova na tržište;

–  minimalnim pragovima ispod kojih se proizvodi u kojima se ne mogu isključiti slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi odobrenih GMO-ova ne moraju označivati kao GMO;

–  pragovima nižima od 0,9 %, ispod kojih se zahtjevi u vezi s označivanjem utvrđeni Direktivom ne primjenjuju na tragove GMO-ova u proizvodima namijenjenima izravnoj preradi;

–  posebnim zahtjevima u vezi s označivanjem za GMO-ove koji se ne stavljaju na tržište u smislu te Direktive.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2001/18/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena, nakon savjetovanja s relevantnim znanstvenim odborom, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se utvrđuju mjerila i zahtjevi u vezi s informacijama iz stavka 1., kao i svi odgovarajući zahtjevi u vezi sa sažetkom dosjea. Mjerilima i zahtjevima u vezi s informacijama mora se osigurati visoka razina sigurnosti za zdravlje ljudi i okoliš i moraju se temeljiti na raspoloživim znanstvenim dokazima o toj sigurnosti i iskustvima stečenima uvođenjem usporedivih GMO-ova.”;

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Prije donošenja delegiranih akata iz stavka 2. Komisija stavlja prijedlog na raspolaganje javnosti. Javnost može dati komentare Komisiji u roku od 60 dana. Komisija sve takve komentare, popraćene analizom, prosljeđuje stručnjacima iz članka 29.a stavka 4.”;

2.  članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Za proizvode u kojima se ne mogu isključiti slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi odobrenih GMO-ova Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se utvrđuju minimalni pragovi ispod kojih se ti proizvodi ne moraju označivati u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Pragovi se utvrđuju u skladu s dotičnim proizvodom.”;

(b)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se utvrđuju pragovi iz prvog podstavka ovog stavka.”;

3.  u članku 26. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se Prilog IV. izmjenjuje utvrđivanjem posebnih zahtjeva u vezi s označivanjem iz stavka 1. bez dupliciranja ili stvaranja nedosljednosti s postojećim odredbama o označivanju utvrđenima postojećim zakonodavstvom Unije. Pritom bi, ako je primjereno, trebalo uzeti u obzir odredbe o označivanju koje su države članice utvrdile u skladu sa zakonodavstvom Unije.”;

4.  članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 27.

Prilagodba prilogâ tehničkom napretku

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se izmjenjuju odjeljci C i D Priloga II., prilozi III. do VI. i odjeljak C Priloga VII. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.”;

5.  umeće se sljedeći članak 29.a:

Članak 29.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. stavka 2., članka 21. stavaka 2. i 3., članka 26. stavka 2. i članka 27. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16. stavka 2., članka 21. stavaka 2. i 3., članka 26. stavka 2. i članka 27. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stavka 2., članka 21. stavaka 2. i 3., članka 26. stavka 2. i članka 27. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 30. briše se stavak 3.

140.  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu(206) (207)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2001/83/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora:

—  kako bi se ta Direktiva izmijenila u odnosu na jedan od uvjeta koje homeopatski lijekovi moraju ispuniti kako bi se na njih mogao primijeniti poseban, pojednostavnjeni postupak registracije ako je to opravdano na temelju novih znanstvenih dokaza;

—  kako bi se ta Direktiva izmijenila u odnosu na vrste djelatnosti za koje se smatra da predstavljaju proizvodnju aktivnih tvari koje se upotrebljavaju kao sirovine kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak;

—  kako bi se izmijenio Prilog I. toj Direktivi kako bi se u obzir uzeo tehnički i znanstveni napredak;

—  kako bi se ta Direktiva dopunila odgovarajućim načinima za ispitivanje izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet odobrenih u skladu s tom Direktivom;

—  kako bi se ta Direktiva dopunila određivanjem načela i smjernica dobre proizvođačke prakse za lijekove.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2001/83/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 14. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 121.a kojima se izmjenjuje treća alineja prvog podstavka ako je to opravdano na temelju novih znanstvenih dokaza.”;

2.  u članku 23.b stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 121.a kojima se utvrđuju postupci iz stavka 1.”;

3.  u članku 46.a stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 121.a kojima se izmjenjuje stavak 1. kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak.”;

4.  u članku 47. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 121.a kojima se određuju načela i smjernice dobre proizvođačke prakse za lijekove iz članka 46. točke (f).”;

5.  članak 120. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 120.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 121.a kojima se izmjenjuje Prilog I. kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak.”;

6.  u članku 121. briše se stavak 2.a;

7.  članak 121.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 121.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. stavka 1., članka 22.b, članka 23.b, članka 46.a, članka 47., članka 52.b, članka 54.a i članka 120. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. stavka 1., članka 22.b, članka 23.b, članka 46.a, članka 47., članka 52.b, članka 54.a i članka 120. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stavka 1., članka 22.b, članka 23.b, članka 46.a, članka 47., članka 52.b, članka 54.a i članka 120. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

8.  članci 121.b i 121.c brišu se.

141.  Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija(208)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 999/2001, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila:

—  odobravanjem ažuriranjem popisa dopuštenih brzih testova,

—  izmjenom starosti goveda koja treba obuhvatiti godišnjim programima praćenja bolesti,

—  utvrđivanjem ažuriranjem popisa kriterija kojima se dokazuje unaprjeđenje epidemiološkog stanja u zemlji i njihovim popisivanjem u Prilogu,

—  odlukom o tome da se dopusti hranidba mladih preživača ribljim bjelančevinama,

Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila:

—  utvrđivanjem detaljnih kriterija za odobravanje takva izuzeća od zabrana koja se odnose na hranidbu životinja,

—  odlukom o uvođenju dopuštenog odstupanja za neznatne količine bjelančevina životinjskog podrijetla u hrani za životinje koje su u njoj prisutne zbog slučajne i tehnički neizbježne kontaminacije,

—  odlukom o starosti životinja,

—  utvrđivanjem pravila kojima se osiguravaju izuzeća od zahtjeva za uklanjanje i uništavanje specificiranog rizičnog materijala,

—  odobravanjem proizvodnih postupaka,

—  odlukom o proširenju određenih odredbi na druge životinjske vrste,

—  odlukom o proširenju na druge proizvode životinjskog podrijetla,

—  prilagodbom metode za potvrđivanje GSE-a u ovaca i koza. [Am. 346]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 999/2001 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se odobravaju brzi testovi iz drugog podstavka. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se izmjenjuje poglavlje C točka 4. Priloga X. radi ažuriranja popisa dopuštenih brzih testova iz tog Priloga.”; [Am. 347]

2.  članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se u tu svrhu odobravaju brzi testovi. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se izmjenjuje Prilog X. kako bi se popisali ti naveli brzi testovi dopušteni u tu svrhu.”; [Am. 348]

(b)  u stavku 1.b prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se izmjenjuje stavak 1.a točke (a) i (c) radi prilagodbe starosti životinja utvrđene u tim točkama na temelju znanstvenog napretka i nakon savjetovanja s EFSA-om.

Na zahtjev države članice koja može dokazati unaprjeđenje epidemiološkog stanja u državi moguće je revidirati godišnje programe praćenja te države članice. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojim se izmjenjuje poglavlje A dio I. točka 7. Priloga III. u pogledu popisa određenih kriterija na temelju kojih bi trebalo procijeniti epidemiološko stanje u zemlji za potrebe revizije godišnjih programa praćenja;:

(a)  kojima se utvrđuju određeni kriteriji na temelju kojih bi trebalo procijeniti epidemiološko stanje u zemlji za potrebe revizije godišnjih programa praćenja;

(b)  kojima se izmjenjuje poglavlje A dio I. točka 7. Priloga III. kako bi se popisali kriteriji iz točke (a).”; [Am. 349]

3.  članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se izmjenjuje Prilog IV. kako bi se dopustila hranidba mladih preživača ribljim bjelančevinama uzimajući u obzir:

(a)  znanstvenu procjenu prehrambenih potreba mladih preživača;

(b)  pravila za provedbu ovog članka utvrđena u stavku 5. ovog članka;

(c)  ocjenu aspekata kontrole ovog odstupanja.”;

(b)  u stavku 4. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Na zahtjev države članice ili treće zemlje i u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2. može se donijeti odluka kojom se odobravaju pojedinačne iznimke od ograničenja iz ovog stavka. Pri odobravanju svake iznimke uzimaju se u obzir odredbe iz stavka 3. ovog članka. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b koji su nadopuna ovoj Uredbi i kojima se utvrđuju detaljni kriteriji koji se uzimaju u obzir pri odobravanju takve iznimke.”; [Am. 350]

(c)  stavak 4.a zamjenjuje se sljedećim:

„4.a Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b koji su nadopuna ovoj Uredbi i kojima se utvrđuje dopušteno odstupanje za neznatne količine bjelančevina životinjskog podrijetla u hrani za životinje koje su u njoj prisutne zbog slučajne i tehnički neizbježne kontaminacije na temelju pozitivne procjene rizika i uzimajući u obzir barem količinu i mogući izvor kontaminacije te konačno odredište pošiljke.”; [Am. 351]

4.  članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Specificirani rizični materijal uklanja se i odlaže u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi i Uredbom (EZ) br. 1069/2009. Ne smije se uvoziti u Uniju. Popis specificiranog rizičnog materijala iz Priloga V. obuhvaća barem mozak, leđnu moždinu, oči i krajnike goveda starijih od 12 mjeseci, te kralježnicu goveda čiju će starost utvrditi Komisija. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se utvrđuje ta starost radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem te dobi. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se izmjenjuje popis specificiranog rizičnog materijala iz Priloga V. uzimajući u obzir različite kategorije rizika iz članka 5. stavka 1. prvog podstavka i zahtjeve iz članka 6. stavka 1.a i stavka 1.b točke (b).”; [Am. 352]

(b)  u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kako bi se odobrila uporaba alternativnog testa kojim se omogućuje otkrivanje GSE-a prije klanja te kako bi se izmijenio popis iz Priloga X izmijenio Prilog X. radi ažuriranja u njemu sadržanog popisa dopuštenih alternativnih testova kojima se omogućuje otkrivanje GSE-a prije klanja. Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na tkiva životinja na kojima je izvršen alternativni test. uz uvjet da se test primjenjuje pod uvjetima iz Priloga V. te da su rezultati testa negativni. [Am. 353]

(c)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se utvrđuju radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem pravila o primjeni iznimaka iz stavaka 1. do 4. ovog članka u pogledu datuma stvarnog početka provedbe zabrane hranidbe iz članka 7. stavka 1. ili, po potrebi ako se radi o trećim zemljama ili njihovim regijama s kontroliranim rizikom od GSE-a, u pogledu datuma stvarnog početka provedbe zabrane uporabe bjelančevina preživača u hrani za preživače radi ograničavanja zahtjeva za uklanjanje i uništavanje specificiranog rizičnog materijala životinja koje su rođene prije tog datuma u dotičnim državama ili regijama.”; [Am. 354]

5.  članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se odobravaju proizvodni postupci radi dopune ove Uredbe odobravanjem proizvodnih postupaka koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla iz Priloga VI.”; [Am. 355]

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. S obzirom na kriterije navedene u Prilogu V. točki 5., stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na preživače koji su bili podvrgnuti alternativnom testu iz članka 8. stavka 2. koji je naveden u Prilogu X. ako su rezultati testa bili negativni.

6.  u članku 15. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se ova Uredba dopunjuje kako bi se odredbe radi dopune ove Uredbe proširenjem odredbi stavaka 1. i 2. proširile na druge životinjske vrste.”; [Am. 356]

7.  u članku 16. stavku 7. prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se ova Uredba dopunjuje kako bi se odredbe radi dopune ove Uredbe proširenjem odredbi stavaka 1. do 6. proširile na druge proizvode životinjskog podrijetla.”; [Am. 357]

8.  u članku 20. stavku 2. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se utvrđuju radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metoda za potvrđivanje GSE-a u ovaca i koza.”; [Am. 358]

9.  članak 23. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 23.

Izmjena prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.b kojima se izmjenjuju prilozi. Cilj je izmjena prilagodba odredbi iz tih priloga razvoju epidemiološkog stanja, dostupnih znanstvenih saznanja, relevantnih međunarodnih standarda, dostupnih analitičkih metoda za službene kontrole ili rezultata kontrola ili studija o provedbi tih odredbi, a njima se uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

i.  prema potrebi, zaključci dostupnog mišljenja EFSA-e;

ii.  potreba da se osigura visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja u Uniji.”;

10.  članak 23.a briše se;

11.  umeće se sljedeći članak 23.b:

„Članak 23.b

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 3., članka 6. stavaka 1. i 1.b, članka 7. stavaka 3., 4. i 4.a, članka 8. stavaka 1., 2. i 5., članka 9. stavaka 1. i 3., članka 15. stavka 3., članka 16. stavka 7., članka 20 stavka 2. i članka 23. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma pet godina od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 359]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 3., članka 6. stavaka 1. i 1.b, članka 7. stavaka 3., 4. i 4.a, članka 8. stavaka 1., 2. i 5., članka 9. stavaka 1. i 3., članka 15. stavka 3., članka 16. stavka 7., članka 20 stavka 2. i članka 23. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 3., članka 6. stavaka 1. i 1.b, članka 7. stavaka 3., 4. i 4.a, članka 8. stavaka 1., 2. i 5., članka 9. stavaka 1. i 3., članka 15. stavka 3., članka 16. stavka 7., članka 20 stavka 2. i članka 23. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

12.  u članku 24. briše se stavak 3.

142.  Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje(209) (210)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2002/32/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Direktivi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku i kako bi se ta Direktiva dopunila kriterijima prihvatljivosti za postupke detoksifikacije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2002/32/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 7. stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2. Odluka o tome treba li se priloge I. i II. izmijeniti donosi se bez odgode. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuju ti prilozi.

Kada, u slučaju tih izmjena, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.a.”;

2.  članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.

Kada, u slučaju tih izmjena, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 10.b.”;

(b)  u stavku 2. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„– je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kako bi se definirali kriteriji prihvatljivosti za postupke detoksifikacije kao dopuna kriterijima utvrđenima za proizvode namijenjene hrani za životinje koji su već podvrgnuti takvim postupcima.”;

3.  umeću se sljedeći članci 10.a i 10.b:

Članak 10.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavaka 1. i 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 2. i članka 8. stavaka 1. i 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 10.b

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 10.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 11. brišu se stavci 3. i 4.

143.  Direktiva 2002/46/EZ od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani(211)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2002/46/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Direktivi radi prilagodbe tih priloga tehničkom napretku i kako bi se ta Direktiva dopunila kriterijima čistoće za tvari navedene u Prilogu II. i najmanjim i najvećim količinama vitamina i minerala koje trebaju biti prisutne u dodacima prehrani. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 360]

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Direktive 2002/46/EZ, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s određivanjem najmanjih količina vitamina i minerala. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 361]

U skladu s time Direktiva 2002/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a u vezi s kriterijima kako bi se ova Direktiva nadopunila utvrđivanjem kriterija čistoće za tvari navedene u Prilogu II., osim ako se ti kriteriji primjenjuju u skladu sa stavkom 3.”; [Am. 362]

(b)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se izmjenjuju popisi u prilozima I. i II. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.

Kada, u slučaju isključivanja vitamina ili minerala iz popisa iz stavka 1. ovog članka, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 12.b.”;

2.  u članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a kojima se određuju najmanje količine vitamina i minerala iz stavka 3. ovog članka. radi dopune ove Direktive određivanjem:

(a)  najmanjih količina vitamina i minerala iz stavka 3. ovog članka; i

(b)  najvećih količina Komisija provedbenim aktom određuje najveće količine vitamina i minerala iz stavaka 1. i 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.”; [Am. 363]

3.  u članku 12. briše se stavak 3.; zamjenjuje se sljedećim:

„3. Kako bi se uklonile poteškoće iz stavka 1. i osigurala zaštita zdravlja ljudi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a radi dopune ove Direktive.

Država članica koja je donijela zaštitne mjere može ih u tom slučaju zadržati na snazi dok se ti delegirani akti ne usvoje.” [Am. 364]

4.  umeću se sljedeći članci 12.a i 12.b:

„Članak 12.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavaka 2. i 5. i , članka 5. stavka 4. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavaka 2. i , članka 5. i članka 5. stavka 4. i članka 12. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavaka 2. i 5. i ,članka 5. stavka 4. i članka 12. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne podnesu nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili obavijeste Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 365]

Članak 12.b

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 13.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”

5.  u članku 13. brišu se stavci 3. i 4.

144.  Direktiva 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o utvrđivanju standarda kvalitete i sigurnosti za prikupljanje, ispitivanje, preradu, čuvanje i promet ljudske krvi i krvnih sastojaka i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ(212)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2002/98/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. do IV. toj Direktivi radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku i kako bi se ta Direktiva dopunila određenim tehničkim zahtjevima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu članka 29. drugog stavka točke i. Direktive 2002/98/EZ, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti kako bi se utvrdio postupak za prijavu ozbiljnih štetnih događaja i reakcija te format prijave. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 366]

U skladu s time Direktiva 2002/98/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  nakon naslova poglavlja IX. umeću se sljedeći članci 27.a i 27.b:

Članak 27.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. prvog i trećeg stavka dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 367]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 29. prvog i trećeg stavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 29. prvog i trećeg stavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 27.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 28.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

2.  u članku 28. brišu se stavci 3. i 4.;

3.  članak 29. mijenja se kako slijedi:

(a)  prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a u vezi s izmjenama radi izmjene tehničkih zahtjeva iz priloga I. do IV. radi njihove prilagodbe kako bi se oni prilagodili tehničkom i znanstvenom napretku.

Kada, u slučaju tehničkih zahtjeva iz priloga III. i IV., to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 27.b.”; [Am. 368]

(b)  u drugom stavku briše se točka i.; [Am. 369]

(c)  treći i četvrti stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se ova Direktiva dopunjuje u vezi s tehničkim zahtjevima iz drugog stavka.

Kada, u slučaju tehničkih zahtjeva iz drugog stavka točaka (b), (c), (d), (e), (f) i (g), to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 27.b.”.

(d)  dodaje se sljedeći peti stavak:

„Komisija provedbenim aktima utvrđuje postupak za prijavue ozbiljnih štetnih događaja i reakcija te format prijave. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 28. stavka 2.”. [Am. 370]

145.  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(213) (214)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 178/2002, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba izmijenila u vezi s brojem i nazivima znanstvenih panela i kako bi se ta Uredba dopunila postupkom koji Agencija treba primijeniti na zahtjeve za znanstveno mišljenje, kriterijima za uvrštenje instituta na popis nadležnih organizacija koje određuju države članice te postupcima za utvrđivanje usklađenih zahtjeva za kvalitetu i pravilima financiranja koja se odnose na sve financijske potpore.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 178/2002 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 28. stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 57.a kojima se izmjenjuje prvi podstavak u vezi s brojem i nazivima znanstvenih panela s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, na zahtjev Agencije”;

2.  članak 29. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Radi primjene ovog članka Komisija nakon savjetovanja s Agencijom donosi sljedeće:

(a)  delegirane akte u skladu s člankom 57.a u vezi s postupkom koji Agencija treba primijeniti na zahtjeve za znanstveno mišljenje;

(b)  provedbene akte kojima se utvrđuju smjernice koje uređuju znanstveno vrednovanje tvari, proizvoda ili postupaka koji prema zakonodavstvu Zajednice podliježu sustavu prethodnog odobrenja ili unosa na pozitivni popis, posebno ako se u okviru zakonodavstva Zajednice predviđa ili odobrava da podnositelj zahtjeva dostavi dokumentaciju u tu svrhu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 58. stavka 2.”;

3.  u članku 36. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 57.a kojima se utvrđuju kriteriji za uvrštenje instituta na popis nadležnih organizacija koje određuju države članice, postupci za utvrđivanje usklađenih zahtjeva za kvalitetom i pravila financiranja koja se odnose na sve financijske potpore.”;

4.  u poglavlju V. naslov odjeljka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK 1.

DELEGIRANJE OVLASTI, POSTUPCI PROVEDBE I POSREDOVANJA”;

5.  nakon naslova odjeljka 1. umeće se sljedeći članak 57.a:

Članak 57.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 28. stavka 4., članka 29. stavka 6. i članka 36. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament i Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 28. stavka 4., članka 29. stavka 6. i članka 36. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 28. stavka 4., članka 29. stavka 6. i članka 36. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 58. briše se stavak 3.

146.  Direktiva 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, o izmjeni Odluke Vijeća 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/117/EEZ(215)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2003/99/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog I. toj Direktivi radi ažuriranja popisa zoonoza i uzročnika zoonoza utvrđenog tim Prilogom, kako bi se izmijenili prilozi II., III. i IV. toj Direktivi i kako bi se ta Direktiva dopunila usklađenim programima praćenja jedne ili više zoonoza i/ili uzročnika zoonoza. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2003/99/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kako bi se izmijenio Prilog I. radi ažuriranja popisâ zoonoza ili uzročnika zoonoza uzimajući u obzir osobito sljedeće kriterije:

(a)  njihovu pojavu u populacijama životinja i ljudi te u hrani za životinje i hrani;

(b)  ozbiljnost njihovih učinaka na ljude;

(c)  gospodarske posljedice za zdravstvenu zaštitu ljudi i životinja te za subjekte u poslovanju s hranom i hranom za životinje;

(d)  epidemiološka kretanja u populacijama životinja i ljudi te u hrani za životinje i hrani.

Kada to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 11.b”;

2.  u članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Ako podaci prikupljeni rutinskim praćenjem u skladu s člankom 4. nisu dostatni, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se utvrđuju usklađeni programi radi dopune ove Direktive utvrđivanjem usklađenih programa praćenja jedne ili više zoonoza i/ili uzročnika zoonoza. Ti se delegirani akti donose osobito kada se utvrde posebne potrebe i kada postoji potreba da se procijene rizici ili odrede temeljne vrijednosti u vezi sa zoonozama ili uzročnicima zoonoza na razini država članica ili na razini Unije.”; [Am. 371]

2.a  u članku 11. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Izmjene prilogâ i prijelazne i provedbene mjere” [Am. 372]

3.  u članku 11. prvi i drugi stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuju prilozi II. i III. i IV. uzimajući u obzir posebno sljedeće kriterije:

(a)  pojavu zoonoza, uzročnika zoonoza i otpornosti na mikrobna sredstva u populacijama životinja i ljudi, u hrani za životinje, u hrani i u okolišu.

(b)  dostupnost novih instrumenata za praćenje i izvješćivanje,

(c)  potrebe za procjenu kretanja na nacionalnoj, europskoj ili svjetskoj razini.”;

3.a  u članku 11. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Ostale provedbene mjere mogu se donijeti u skladu s postupkom u odboru iz članka 12. stavka 2.”; [Am. 373]

4.  umeću se sljedeći članci 11.a i 11.b:

„Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 1. i članka 11. dodjeljuje se na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 374]

3.  Europski parlament i Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 1. i članka 11. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 1. i članka 11. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 11.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 12. brišu se stavci 3. i 4.

147.  Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(216)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 1829/2003, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Uredbi radi prilagodbe tehničkom napretku i kako bi se ta Uredba dopunila određivanjem hrane i hrane za životinje obuhvaćene područjem primjene različitih odjeljaka Uredbe, utvrđivanjem odgovarajućih nižih pragova za prisutnost genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje ispod kojih se, pod određenim uvjetima, ne primjenjuju zahtjevi za izvješćivanje označivanje, uz primjenu određenih uvjeta utvrđivanjem mjera potrebnih kako bi subjekti ispunili uvjete nadležnih tijela i mjera potrebnih kako bi ispunili zahtjeve za označivanje te utvrđivanjem posebnih pravila o informacijama koje moraju davati dobavljači na veliko koji isporučuju hranu krajnjem potrošaču. [Am. 375]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.* Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1829/2003, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s mjerama koje su potrebne kako bi subjekti ispunili uvjete nadležnih tijela, mjerama koje su potrebne kako bi subjekti ispunili zahtjeve za označivanje i pravilima za lakšu ujednačenu primjenu određenih odredbi. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 376]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1829/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija provedbenim aktima može odlučiti je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem je li određena vrsta hrane obuhvaćena područjem primjene ovog odjeljka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 35. stavka 2.”; [Am. 377]

2.  u članku 12. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a kojima se utvrđuju odgovarajući niži pragovi radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem odgovarajućih nižih pragova, posebno u pogledu hrane koja sadržava sadrži genetski modificirane organizme ili se od njih sastoji, ili kojima se uzima uzimanjem u obzir napredak napretka znanosti i tehnologije.”; [Am. 378]

3.  članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Delegirane i provedbene ovlasti

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a kojima se donose posebna pravila u vezi s informacijama koje moraju davati dobavljači na veliko koji isporučuju hranu krajnjem potrošaču. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem:

(a)  mjere potrebne kako bi subjekti ispunili uvjete nadležnih tijela iz članka 12. stavka 3.;

(b)  mjera potrebnih kako bi subjekti ispunili zahtjeve za označivanje iz članka 13., i

(c)  posebnih pravila u vezi s informacijama koje moraju davati dobavljači na veliko koji isporučuju hranu krajnjem potrošaču. Kako bi se uzela u obzir specifična situacija dobavljača na veliko, takva pravila mogu predviđati prilagodbu zahtjeva iz članka 13. stavka 1. točke (e).

2.  Komisija provedbenim aktima može donijeti: detaljna pravila za lakšu ujednačenu primjenu članka 13.

(a)  mjere potrebne kako bi subjekti ispunili uvjete nadležnih tijela iz članka 12. stavka 3.;

(b)  mjere potrebne kako bi subjekti ispunili zahtjeve za označivanje iz članka 13.,

(c)  detaljna pravila za lakšu ujednačenu primjenu članka 13.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 35. stavka 2.”; [Am. 379]

4.  u članku 15. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija provedbenim aktima može odlučiti je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem je li određena vrsta hrane za životinje obuhvaćena područjem primjene ovog odjeljka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 35. stavka 2.”; [Am. 380]

5.  u članku 24. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a kojima se utvrđuju odgovarajući niži pragovi radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem odgovarajućih nižih pragova, posebno u pogledu hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme ili se od njih sastoji, ili kojima se uzima uzimanjem u obzir napredak napretka znanosti i tehnologije.”; [Am. 381]

6.  članak 26. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 26.

Delegirane i provedbene ovlasti

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem Komisija provedbenim aktima može donijeti:

(a)  mjere potrebne kako bi subjekti ispunili uvjete nadležnih tijela iz članka 24. stavka 3.;

(b)  mjere potrebne mjera potrebnih kako bi subjekti ispunili zahtjeve za označivanje iz članka 25.

(c)  detaljna pravila za lakšu ujednačenu primjenu članka 25.

2.  Komisija provedbenim aktima može donijeti detaljna pravila za lakšu ujednačenu primjenu članka 25. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 35. stavka 2.” [Am. 382]

7.  u članku 32. šesti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a kojima se izmjenjuje Prilog radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.”;

8.  umeće se sljedeći članak 34.a:

Članak 34.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 12. stavka 4., članka 14. stavka 1.a, članka 15. stavka 2., članka 24. stavka 4., članka 26. stavka 1. i članka 32. šestog stavka stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 12. stavka 4., članka 14. stavka 1.a, članka 15. stavka 2., članka 24. stavka 4., članka 26. stavka 1. i članka 32. šestog stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 12. stavka 4., članka 14. stavka 1.a, članka 15. stavka 2., članka 24. stavka 4., članka 26. stavka 1. i članka 32. šestog stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 383]

____________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

9.  u članku 35. briše se stavak 3.;

10.  u članku 47. briše se stavak 3.

148.  Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ(217) (218)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 1830/2003, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila sustavom za razvoj i dodjelu jedinstvenih identifikacijskih oznaka za genetski modificirane organizme. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1830/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Jedinstvene identifikacijske oznake

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se utvrđuje i prilagođava sustav za razvoj i dodjelu jedinstvenih identifikacijskih oznaka genetski modificiranim organizmima uzimajući u obzir razvoj događaja u međunarodnim forumima.”;

2.  umeće se sljedeći članak 9.a:

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 10. briše se stavak 2.;

4.  u članku 13. stavku 2. briše se prvi podstavak.

149.  Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje(219) (220)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 1831/2003, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I., II., III. i IV. toj Uredbi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku i kako bi se ta Uredba dopunila pravilima kojima se omogućuju jednostavnije odredbe za odobravanje dodataka koji su odobreni za upotrebu u hrani. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1831/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se izmjenjuje Prilog IV. kako bi se opći uvjeti utvrđeni u tom Prilogu prilagodili tehnološkom ili znanstvenom napretku.”;

2.  u članku 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se izmjenjuje Prilog I. kako bi se zbog tehnološkog ili znanstvenog napretka prilagodile kategorije dodataka hrani za životinje i funkcionalne skupine.”;

3.  u članku 7. stavku 5. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a u vezi s pravilima kojima se omogućuju jednostavnije odredbe za odobravanje dodataka koji su odobreni za upotrebu u hrani.”;

4.  u članku 16. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se izmjenjuje Prilog III. kako bi se u obzir uzeli tehnološki i znanstveni napredak.”;

5.  u članku 21. četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se izmjenjuje Prilog II.”;

6.  umeće se sljedeći članak 21.a:

Članak 21.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 3., članka 7. stavka 5., članka 16. stavka 6. i članka 21. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 3., članka 7. stavka 5., članka 16. stavka 6. i članka 21. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 3., članka 7. stavka 5., članka 16. stavka 6. i članka 21. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 22. briše se stavak 3.

150.  Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani(221) (222)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 2065/2003, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi nakon upućivanja zahtjeva Agenciji za znanstvenu i/ili tehničku pomoć i kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima kvalitete za ovjerene analitičke metode. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 2065/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 17. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s kriterijima kvalitete za ovjerene analitičke metode iz točke 4. Priloga II., uključujući tvari koje treba mjeriti. U tim se delegiranim aktima uzimaju u obzir dostupni znanstveni dokazi.”;

2.  u članku 18. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuju prilozi nakon upućivanja zahtjeva Agenciji za znanstvenu i/ili tehničku pomoć.”;

3.  umeće se sljedeći članak 18.a:

„Članak 18.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. stavka 3. i članka 18. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 17. stavka 3. i članka 18. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stavka 3. i članka 18. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_____________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

4.  u članku 19. briše se stavak 3.

151.  Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom(223)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 2160/2003, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I., II. i III. toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila u vezi s ciljevima Unije za smanjenje prevalencije određenih zoonoza i uzročnika zoonoza, posebnim metodama kontrole, posebnim pravilima o uvozu iz trećih zemalja, odgovornostima i zadaćama referentnih laboratorija Unije, odobravanjem metoda testiranja te određenim odgovornostima i zadaćama nacionalnih referentnih laboratorija. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 384]

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 2160/2003, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s odobrenjem metoda testiranja. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 385]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 2160/2003 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s ciljevima radi dopune ove Uredbe u pogledu ciljeva Unije za smanjenje prevalencije zoonoza i uzročnika zoonoza navedenih u Prilogu I. stupcu 1. u populacijama životinja iz Priloga I. stupca 2., posebno uzimajući u obzir sljedeće: [Am. 386]

(a)  iskustvo stečeno provedbom postojećih nacionalnih mjera i

(b)  podatke dostavljene Komisiji ili Europskoj agenciji za sigurnost hrane u skladu s postojećim zahtjevima Unije, posebno u okviru podataka predviđenih Direktivom 2003/99/EZ, a posebno njezinim člankom 5.”;

(b)  u stavku 6. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuje Prilog I. u svrhe navedene u točki (b), nakon što se uzmu u obzir posebno kriteriji iz točke (c).”;

(c)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuje Prilog III. kako bi se dodali kriteriji za utvrđivanje koji serotipovi salmonele imaju značaj za javno zdravlje.”;

2.  u članku 5. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuje Prilog II. radi prilagodbe zahtjeva i minimalnih pravila za uzorkovanje iz Priloga II., nakon što se uzmu u obzir posebno kriteriji iz članka 4. stavka 6. točke (c).”;

3.  u članku 8. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe u vezi s sa sljedećim : [Am. 387]

(a)  posebnim metodama kontrole koje se mogu ili moraju primjenjivati radi smanjenja prevalencije zoonoza ili uzročnika zoonoza u fazi primarne proizvodnje životinja i drugim fazama lanca prehrane;

(b)  pravilima koja se mogu donijeti o uvjetima za uporabu metoda iz točke (a);

(c)  detaljnim pravilima koja se mogu donijeti u vezi s potrebnom dokumentacijom i postupcima te minimalnim zahtjevima za metode iz točke (a) i

(d)  određenim posebnim metodama kontrole koje se ne koriste kao dio programa kontrole.”;

4.  u članku 9. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 6., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se utvrđuju radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem pravila u vezi s utvrđivanjem kriterija iz članka 5. stavka 5. i stavka 2. ovog članka od strane država članica.”; [Am. 388]

5.  u članku 10. stavku 5. druga i treća rečenica zamjenjuju se sljedećim:

„Odobrenje se može povući na temelju istog postupka, a, ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 6., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se utvrđuju posebna radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem posebnih pravila u vezi s tim kriterijima.”; [Am. 389]

6.  članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se utvrđuju radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem odgovornosti i zadaće zadaća referentnih laboratorija Unije, posebno u pogledu koordinacije njihovih aktivnosti i aktivnosti nacionalnih referentnih laboratorija.”; [Am. 390]

(b)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se utvrđuju radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem odgovornosti i zadaće zadaća nacionalnih referentnih laboratorija, posebno u pogledu koordinacije njihovih aktivnosti i aktivnosti relevantnih laboratorija u državama članicama koji su određeni u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (a).”; [Am. 391]

7.  u članku 12. stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija može provedbenim aktima odobriti druge metode testiranja iz stavka 3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2 Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe odobravanjem metoda testiranja koje su drugačije od onih iz prvog i drugog podstavka ovoga stavka.”; [Am. 392]

7.a  u članku 13. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Delegirane i provedbene ovlasti”; [Am. 393]

8.  u članku 13. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuju elementi radi dopune ove Uredbe izmjenom elemenata relevantnih zdravstvenih certifikata.”; [Am. 394]

8.a  u članku 13. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Ostale provedbene mjere mogu se donijeti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 14. stavka 2.”; [Am. 395]

9.  umeće se sljedeći članak 13.a:

Članak 13.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavaka 1., 6. i 7., članka 5. stavka 6., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 5., članka 11. stavaka 2. i 4., članka 12. stavka 3. trećeg podstavka i članka 13. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavaka 1., 6. i 7., članka 5. stavka 6., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 5., članka 11. stavaka 2. i 4., članka 12. stavka 3. trećeg podstavka i članka 13. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavaka 1., 6. i 7., članka 5. stavka 6., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 5., članka 11. stavaka 2. i 4., članka 12. stavka 3. podstavka 3. i članka 13. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 396]

___________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

9.  u članku 14. briše se stavak 3.

152.  Direktiva 2004/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju standarda kvalitete i sigurnosti za postupke darivanja, prikupljanja, testiranja, obrade, čuvanja, skladištenja i distribucije tkiva i stanica(224)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2004/23/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Direktiva dopunila zahtjevima utvrđivanjem zahtjeva za sljedivost tkiva i stanica te proizvoda i materijala koji dolaze u dodir s tim tkivima i stanicama i utječu na njihovu kvalitetu i utvrđivanjem postupaka kojima se osigurava sljedivost i provjera ekvivalentnosti standarda kvalitete i sigurnosti uvezenih tkiva i stanica te kako bi se ta Direktiva dopunila određenim tehničkim zahtjevima u pogledu određenih tehničkih zahtjeva. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 397]

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Direktive 2004/23/EZ, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti kako bi se utvrdili postupci kojima se osigurava sljedivost i provjera ekvivalentnosti standarda kvalitete i sigurnosti uvezenih tkiva i stanica. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 398]

U skladu s time Direktiva 2004/23/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 8. stavci 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 28.a kojima se utvrđuju zahtjevi radi dopune ove Direktive utvrđivanjem zahtjeva za sljedivost tkiva i stanica te proizvoda i materijala koji dolaze u dodir s tim tkivima i stanicama i utječu na njihovu kvalitetu i sigurnost te postupaka kojima se osigurava sljedivost na razini Unije. [Am. 399]

6.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje postupke kojima se osigurava sljedivost na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 29. stavka 2.”; [Am. 400]

2.  u članku 9. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija provedbenim aktima utvrđuje postupke je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 28.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem postupaka za provjeru ekvivalentnosti standarda kvalitete i sigurnosti u skladu sa stavkom 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 29. stavka 2.”; [Am. 401]

3.  u članku 28. drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 28.a u radi dopune ove Direktive u vezi s tehničkim zahtjevima iz prvog stavka točaka (a) do (i). [Am. 402]

Kada, u slučaju tehničkih zahtjeva iz prvog stavka točaka (d) i (e), to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 28.b.”;

4.  umeću se sljedeći članci 28.a i 28.b:

Članak 28.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 4. i članka 28. drugog stavka dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 4. i članka 28. drugog stavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 4. i članka 28. drugog stavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 403]

Članak 28.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 28.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 29. brišu se stavci 3. i 4.

153.  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane(225)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 852/2004, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila u vezi s posebnim higijenskim mjerama, uvjetima za odobrenje objekata za poslovanje s hranom, posebnim odredbama za primjenu zahtjeva Uredbe na određenu hranu radi suzbijanja posebnih rizika ili novih opasnosti za javno zdravlje te u vezi s odstupanjima od prilogâ toj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 852/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se donose posebne mjere radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem posebnih mjera higijene iz stavka 3., osobito u vezi sa sljedećim: [Am. 404]

(a)  određivanjem mikrobioloških kriterija i povezanih metoda uzorkovanja i analize;

(b)  uvođenjem posebnih zahtjeva o nadzoru temperature i održavanju hladnog lanca i

(c)  određivanjem posebnih mikrobioloških ciljeva.”;

2.  u članku 6. stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) delegiranim aktom koji je Komisija ovlaštena donijeti u skladu s člankom 13.a i kojim se dopunjuje ova Uredba.” [Am. 405]

3.  članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s posebnim odredbama radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem posebnih odredbi za primjenu zahtjevâ ove Uredbe na određenu hranu radi suzbijanja posebnih rizika ili novih opasnosti za javno zdravlje.”; [Am. 406]

4.  u članku 13. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. Cilj je tih izmjena osigurati i olakšati ostvarivanje ciljeva Uredbe, uzimajući u obzir relevantne čimbenike rizika, te se one temelje na sljedećem:

(a)  iskustvu koje su subjekti u poslovanju s hranom i/ili nadležna tijela stekli, osobito u provedbi sustava temeljenih na načelima HACCP-a i postupaka temeljenih na načelima HACCP-a u skladu s člankom 5.;

(b)  iskustvu koje je Komisija stekla, osobito o rezultatima svojih revizija;

(c)  tehnološkom napretku i njegovim praktičnim posljedicama te očekivanjima potrošača u pogledu sastava hrane;

(d)  novim znanstvenim mišljenjima, posebno novim procjenama rizika;

(e)  mikrobiološkim mjerilima i mjerilima za temperaturu za hranu.

Izmjene iz prvog stavka odnose se na:

(a)  higijenske odredbe za primarnu proizvodnju i s njom povezane djelatnosti;

(b)  zahtjeve za opremu i prostore u kojima se posluje s hranom;

(c)  odredbe koje se odnose na hranu, uključujući njezin prijevoz, pakiranje i ambalažiranje;

(d)  termičku obradu hrane;

(e)  rukovanje otpacima hrane;

(f)  zahtjeve za opskrbu vodom;

(g)  higijenu i izobrazbu osoba koje rade u prostorima u kojima se rukuje hranom.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se odobravaju radi dopune ove Uredbe odobravanjem odstupanja od priloga I. i II., posebno da bi se olakšala provedba članka 5. za mala poduzeća, uzimajući u obzir relevantne čimbenike rizika i uz uvjet da takva odstupanja ne utječu na ostvarivanje sljedećih ciljeva ove Uredbe:

(a)  olakšanje provedbe članka 5. za mala poduzeća;

(b)  za objekte za proizvodnju ili obradu sirovina i rukovanje sirovinama koje su namijenjene proizvodnji visokorafiniranih prehrambenih proizvoda koji su podvrgnuti obradi kojom se jamči njihova sigurnost.”; [Am. 407]

6.  umeće se sljedeći članak 13.a:

„Članak 13.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3. točke (c), članka 12. i članka 13. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3. točke (c), članka 12. i članka 13. stavaka 1. i 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3. točke (c), članka 12. i članka 13. stavaka 1. i 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 408]

_____________________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 14. briše se stavak 3.

154.  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla(226) (227)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 853/2004, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi II. i III. toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila u vezi s upotrebom tvari osim pitke vode za uklanjanje površinskog onečišćenja s proizvoda životinjskog podrijetla , u vezi s izmjenama posebnih jamstava koja se odnose na stavljanje određene hrane životinjskog podrijetla na tržište Švedske ili Finske te u vezi s odstupanjima od priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 853/2004. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 853/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Za uklanjanje površinskog onečišćenja s proizvoda životinjskog podrijetla subjekti u poslovanju s hranom ne smiju upotrebljavati nikakvu drugu tvar osim pitke vode – ili čiste vode ako je to dopušteno Uredbom (EZ) br. 852/2004 ili ovom Uredbom – osim ako je Komisija odobrila uporabu te tvari. U tu je svrhu Komisija ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a. Subjekti u poslovanju s hranom moraju zadovoljavati i sve uvjete uporabe koji se donesu u skladu s istim postupkom. Uporaba odobrene tvari ne utječe na obvezu subjekta koji posluje s hranom da ispunjava zahtjeve ove Uredbe.”;

2.  u članku 8. stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a [kojima se izmjenjuju stavci 1. i 2. radi ažuriranja zahtjeva iz tih stavaka], uzimajući u obzir promjene u programima kontrole država članica ili donošenje mikrobioloških kriterija u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004.”;

3.  članak 9. briše se;

4.  u članku 10. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuju prilozi II. i III. Cilj je tih izmjena osigurati i olakšati ostvarivanje ciljeva Uredbe uzimajući u obzir relevantne čimbenike rizika te se one temelje na sljedećem:

(a)  iskustvu koje su subjekti u poslovanju s hranom i/ili nadležna tijela stekli, osobito u provedbi sustava temeljenih na načelima HACCP-a u skladu s člankom 5.;

(b)  iskustvu koje je Komisija stekla, osobito o rezultatima svojih revizija;

(c)  tehnološkom napretku i njegovim praktičnim posljedicama te očekivanjima potrošača u pogledu sastava hrane;

(d)  znanstvenim mišljenjima, posebno novim procjenama rizika;

(e)  mikrobiološkim mjerilima i mjerilima za temperaturu za hranu;

(f)  promjenama u načinima prehrane.

Izmjene iz prvog stavka odnose se na sljedeće:

(a)  zahtjeve za identifikacijske oznake za proizvode životinjskog podrijetla;

(b)  ciljeve postupaka temeljenih na načelima HACCP-a;

(c)  zahtjeve za podatke o prehrambenom lancu;

(d)  posebne higijenske zahtjeve za prostore, uključujući prijevozna sredstva, u kojima se rukuje proizvodima životinjskog podrijetla ili u kojima se ti proizvodi proizvode, prerađuju, skladište ili distribuiraju;

(e)  posebne higijenske zahtjeve za djelatnosti u kojima se rukuje proizvodima životinjskog podrijetla ili u kojima se ti proizvodi proizvode, prerađuju, skladište ili distribuiraju;

(f)  pravila za prijevoz mesa dok je još toplo;

(g)  zdravstvene norme ili preglede ako su na temelju znanstvenih dokaza oni potrebni za zaštitu javnog zdravlja;

(h)  proširenja poglavlja IX. odjeljka VII. Priloga III. i na žive školjke koje nisu češljače (Pectinidae);

(i)  mjerila na temelju kojih će se određivati kada epidemiološki podaci znače da ribolovno područje ne predstavlja opasnost po zdravlje zbog prisutnosti parazita te će se, stoga, određivati kada nadležno tijelo može odobriti subjektima u poslovanju s hranom da ne zamrzavaju proizvode ribarstva u skladu s dijelom D poglavljem III. odjeljkom VIII. Priloga III.;

(j)  dodatne zdravstvene norme za žive školjke koje se utvrđuju u suradnji s odgovarajućim referentnim laboratorijem Unije, uključujući sljedeće:

i.  granične vrijednosti i analitičke metode za druge morske biotoksine;

ii.  postupke ispitivanja virusa i virološke standarde

i

iii.  planove uzorkovanja te metode i dopuštena analitička odstupanja koja se primjenjuju pri provjeri usklađenosti sa zdravstvenim normama;

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se odobravaju odstupanja od priloga II. i III., uzimajući u obzir relevantne čimbenike rizika i uz uvjet da takva odstupanja ne utječu na ostvarivanje sljedećih ciljeva ove Uredbe:

(a)  olakšanje njihove provedbe za mala poduzeća;

(b)  omogućivanje nastavka primjene tradicionalnih metoda u fazi proizvodnje, prerade ili distribucije hrane;

(c)  odgovor na potrebe poduzeća u prehrambenom sektoru koja se nalaze u regijama u kojima postoje posebna zemljopisna ograničenja;

(d)  za objekte za proizvodnju sirovina koje su namijenjene proizvodnji visokorafiniranih prehrambenih proizvoda koji su podvrgnuti obradi kojom se jamči njihova sigurnost.”;

5.  članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)  uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje opću primjenu članka 9. i članka 10. stavka 1., Komisija može provedbenim aktom utvrditi sljedeće mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.;”;

(b)  stavci 1., 5., 6., 7. i 8. brišu se;

6.  umeće se sljedeći članak 11.a:

„Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 3. točke (a) i članka 10. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 3. točke (a) i članka 10. stavaka 1. i 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 3. točke (a) i članka 10. stavaka 1. i 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

7.  u članku 12. briše se stavak 3.

155.  Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi(228)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 854/2004, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I., II., III., V. i VI. toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila odobravanjem odstupanja od tih priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 854/2004 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 16. briše se;

2.  u članku 17. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuju prilozi I., II., III., IV., V. i VI. Cilj je tih izmjena osigurati i olakšati ostvarivanje ciljeva Uredbe uzimajući u obzir relevantne čimbenike rizika te se one temelje na sljedećem:

(a)  iskustvu koje su subjekti u poslovanju s hranom i/ili nadležna tijela stekli, osobito u provedbi sustava temeljenih na načelima HACCP-a u skladu s člankom 5.;

(b)  tehnološkom napretku i njegovim praktičnim posljedicama te očekivanjima potrošača u pogledu sastava hrane;

i.  znanstvenim mišljenjima, posebno novim procjenama rizika;

ii.  promjenama u načinima prehrane.

Izmjene iz prvog stavka odnose se na:

(a)  zadaće nadležnih tijela;

(b)  organizaciju službenih kontrola, osobito njihovu učestalost i raspodjelu odgovornosti;

(c)  uključenost osoblja klaonica u službene kontrole;

(d)  mjere koje slijede nakon kontrola;

(e)  posebne zahtjeve za inspekcijski pregled mesa;

(f)  zahtjeve za posebne opasnosti;

(g)  posebne zahtjeve za uvrštenje objekata iz trećih zemalja;

(h)  kriterije prema kojima će se određivati, na temelju analize rizika, kada službeni veterinar ne mora biti prisutan u klaonicama i objektima za preradu divljači tijekom inspekcijskog ante mortem i post mortem pregleda;

(i)  okolnosti u kojima, s obzirom na poljoprivredno gospodarstvo, regiju ili državu podrijetla i načela analize rizika, nisu potrebni određeni posebni postupci post mortem pregleda koji su opisani u Prilogu I. odjeljku IV;

(j)  pravila o sadržaju testova za službene veterinare i službene pomoćnike;

(k)  pravila laboratorijskog ispitivanja;

(l)  analitičke granične vrijednosti za službene kontrole za proizvode ribarstva propisane u Prilogu III., uključujući i one koji se odnose na parazite i kontaminante iz okoliša;

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se odobravaju radi dopune ove Uredbe odobravanjem odstupanja od priloga I., II., III., IV., V. i VI., uzimajući u obzir relevantne čimbenike rizika i uz uvjet da takva odstupanja ne utječu na ostvarivanje sljedećih ciljeva ove Uredbe, kako bi se:

i.  olakšanje provedbe olakšala provedba zahtjeva utvrđenih u prilozima za mala poduzeća;

ii.  omogućivanje nastavka omogućio nastavak primjene tradicionalnih metoda u fazi proizvodnje, prerade ili distribucije hrane;

iii.  odgovor odgovorilo na potrebe poduzeća u prehrambenom sektoru koja se nalaze u regijama u kojima postoje posebna zemljopisna ograničenja.”; [Am. 409]

3.  članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)  uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje opću primjenu članka 16. i članka 17. stavka 1., Komisija može provedbenim aktom utvrditi sljedeće mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2. je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem sljedećih mjera:”; [Am. 410]

(b)  stavci 3., 4., 7., 8. i 15. brišu se;

4.  umeće se sljedeći članak 18.a:

„Članak 18.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. stavaka 1. i 2. i članka 18. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 17. stavaka 1. i 2. i članka 18. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stavaka 1. i 2. i članka 18. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 411]

__________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  u članku 19. briše se stavak 3.

156.  Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje(229) (230)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 183/2005, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I., II., III. toj Uredbi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku i kako bi se ta Uredba dopunila utvrđivanjem posebnih mikrobioloških kriterija i ciljeva, odobravanjem objekata u poslovanju s hranom za životinje i odobravanjem odstupanja od priloga I., II. i III. toj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 183/2005 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 5. stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.a kojima se utvrđuju kriteriji i ciljevi iz točaka (a) i (b).”;

2.  u članku 10. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. se odobrenje traži u skladu s delegiranom uredbom koju je Komisija ovlaštena donijeti u skladu s člankom 30.a.”;

3.  u članku 27. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.a kojima se izmjenjuju prilozi I., II. i III.”;

4.  članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 28.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.a kojima se odobravaju odstupanja od priloga I.,II. i III. iz posebnih razloga, uz uvjet da ta odstupanja ne utječu na ostvarivanje ciljeva ove Uredbe.”;

5.  umeće se sljedeći članak 30.a:

„Članak 30.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 3., članka 10. stavka 3., članka 27. i članka 28. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 3., članka 10. stavka 3., članka 27. i članka 28. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 3., članka 10. stavka 3., članka 27. i članka 28. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

6.  u članku 31. briše se stavak 3.

157.  Uredba (EZ) br. 1901/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu i izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1768/92, Direktive 2001/20/EZ, Direktive 2001/83/EZ i Uredbe (EZ) br. 726/2004(231)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 1901/2006, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila:

–  pobližim određivanjem razloga za odobravanje odgode početka ili završetka primjene određenih mjera i

–  odredbama koje se odnose na određivanje financijskih kazni.

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1901/2006 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 20. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se pobliže određuju razlozi radi dopune ove Uredbe pobližim određivanjem razloga za odobravanje odgode na temelju iskustva stečenog primjenom stavka 1.”; [Am. 412]

2.  u članku 49. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija može odrediti financijske kazne u obliku novčanih kazni ili periodičnih novčanih kazni za kršenje odredbi ove Uredbe ili provedbenih mjera donesenih u skladu s ovom Uredbom koje se odnose na lijekove odobrene na temelju postupka utvrđenog Uredbom (EZ) br. 726/2004.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem: [Am. 413]

(a)  popisa obveza u skladu s ovom Uredbom, čije kršenje može biti podložno financijskim kaznama;

(b)  postupaka za izvršavanje ovlasti u pogledu izricanja globa ili periodičnih novčanih kazni, uključujući pravila o pokretanju postupka, istražne mjere, pravo na obranu, pristup dokumentaciji, pravno zastupanje i povjerljivost;

(c)  pravila o trajanju postupka i rokovima zastare;

(d)  elemenata koje Komisija mora uzeti u obzir pri određivanju visine globa i periodičnih novčanih kazni, njihovih najvećih iznosa te uvjeta i načina njihova prikupljanja.

Komisija može pri provedbi istrage surađivati s nacionalnim nadležnim tijelima i koristiti se resursima koje je osigurala Agencija.

Sud ima neograničenu nadležnost za preispitivanje odluka kojima je Komisija izrekla financijske kazne. On može poništiti, smanjiti ili povećati utvrđenu globu ili periodičnu novčanu kaznu.”;

3.  naslov odjeljka 2. poglavlja 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Odjeljak 2.

Izvršavanje delegiranja ovlasti”;

4.  nakon naslova poglavlja 1. odjeljka 2. umeće se sljedeći članak 50.a:

Članak 50.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 20. stavka 2. i članka 49. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 414]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 20. stavka 2. i članka 49. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 20. stavka 2. i članka 49. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

5.  članak 51. briše se.

158.  Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani(232)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 1924/2006, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Uredbi radi njegove prilagodbe tehničkom napretku i kako bi se ta Uredba dopunila:

–  prehrambenim informacijama o hrani koja nije pretpakirana izloženoj za prodaju krajnjem potrošaču ili masovnim ugostiteljima te hrani koja se pakira na mjestu prodaje na zahtjev kupca ili koja je pretpakirana s ciljem da se što prije prodaje;

–  odstupanjima od postupaka odobravanja povezanih s uporabom žiga, zaštićenog imena ili izmišljenog imena;

–  odstupanjima u vezi sa slučajevima hranjivih tvari čiju dovoljnu količinu ne može pružiti uravnotežen i raznovrstan način prehrane;

–  posebnim prehrambenim profilima koje hrana ili određene kategorije hrane moraju imati kako bi na sebi imale prehrambene ili zdravstvene tvrdnje;

–  mjerama kojima se određuje hrana ili kategorije hrane za koje su prehrambene ili zdravstvene tvrdnje ograničene ili zabranjene.

–  donošenjem popisa Unije koji obuhvaća dopuštene zdravstvene tvrdnje osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te razvoj i zdravlje djece, kao i uvjete njihove uporabe, svih promjena ili dodataka tom popisu i konačnih odluka o zahtjevu za odobravanje tvrdnji. [Am. 415]

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1924/2006, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s donošenjem popisa Unije dopuštenih zdravstvenih tvrdnji osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti i na razvoj i zdravlje djece i uvjeta njihove uporabe, svih promjena ili dodataka tom popisu i u vezi s konačnim odlukama o zahtjevu za odobravanje tvrdnje. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 416]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1924/2006 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju hrane koja nije pretpakirana (uključujući svježe proizvode kao što su voće, povrće ili kruh) izložene za prodaju krajnjem potrošaču ili masovnim ugostiteljima te hrane koja se pakira na mjestu prodaje na zahtjev kupca ili koja je pretpakirana s ciljem da se što prije proda ne primjenjuju se članak 7. i članak 10. stavak 2. točke (a) i (b). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe u vezi s informacijama o označavanju te hrane koja nije pretpakirana. Dok se ne donesu ti delegirani akti, mogu se primjenjivati nacionalne odredbe.”; [Am. 417]

(b)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Za generičke deskriptore (denominacije) koji se već tradicionalno upotrebljavaju za označivanje posebnosti neke klase hrane ili napitaka koja bi mogla imati utjecaj na zdravlje ljudi može se na subjekte u poslovanju s hranom primijeniti odstupanje od stavka 3. Taj se zahtjev dostavlja nacionalnom nadležnom tijelu države članice, koje ih mora bez odgađanja proslijediti Komisiji. Komisija donosi i objavljuje pravila za subjekte u poslovanju s hranom u skladu s kojima se navedeni zahtjev podnosi kako bi zajamčila da je zahtjev obrađen transparentno i unutar razumnog roka. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe u vezi s odstupanjima od stavka 3.”; [Am. 418]

2.  članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  u drugom podstavku točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d) izjavljivati, sugerirati ili naznačivati da uravnotežen i raznovrstan način prehrane ne može pružiti odgovarajuće količine hranjivih tvari općenito;”;

(b)  dodaje se sljedeći podstavak:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a o odstupanjima radi dopune ove Uredbe dopuštanjem odstupanja od drugog podstavka stavka 2. točke (d) ovog članka u slučaju hranjivih tvari čiju dovoljnu količinu ne može pružiti uravnotežen i raznovrstan način prehrane; ti delegirani akti sadržavaju uvjete za primjenu odstupanjâ, uzimajući u obzir posebne uvjete država članica.”; [Am. 419]

3.  članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena do 19. siječnja 2009. donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se utvrđuju posebni prehrambeni profili radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem posebnih prehrambenih profila, uključujući iznimke, koje hrana ili određene kategorije hrane moraju imati kako bi na sebi imale prehrambene ili zdravstvene tvrdnje te uvjeti uvjeta uporabe prehrambenih ili zdravstvenih tvrdnji za hranu ili kategorije hrane u odnosu na prehrambene profile.”; [Am. 420]

ii.  šesti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe u vezi s ažuriranjem prehrambenih profila i njihovih uvjeta uporabe kako bi se u obzir uzela relevantna znanstvena postignuća. U tu se svrhu provode se savjetovanja sa zainteresiranim strana, a posebno subjektima u poslovanju s hranom i skupinama potrošača.”; [Am. 421]

(b)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe u vezi s mjerama kojima se određuje hrana ili kategorije hrane, osim onih iz stavka 3. ovog članka, za koje se prehrambene ili zdravstvene tvrdnje moraju ograničiti ili zabraniti na temelju znanstvenih dokaza.”; [Am. 422]

4.  u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se, nakon savjetovanja s Agencijom, prema potrebi izmjenjuje Prilog. Prema potrebi Komisija uključuje zainteresirane strane, a posebno subjekte u poslovanju s hranom i skupine potrošača, u cilju procjene percepcije i razumijevanja predmetnih tvrdnji.”;

5.  u članku 13. stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3. Nakon savjetovanja s Agencijom Komisija provedbenim aktom donosi popis donosi delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe donošenjem popisa dopuštenih tvrdnji Unije iz stavka 1. te sve potrebne uvjete za uporabu tih tvrdnji najkasnije do 31. siječnja 2010. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2. [Am. 423]

4.  Komisija provedbenim aktom donosi sve izmjene popisa iz stavka 3. utemeljene na općeprihvaćenim znanstvenim dokazima nakon savjetovanja Nakon savjetovanja s Agencijom Komisija donosi delegirane akte u skladu s Agencijom člankom 24.a, i to na vlastitu inicijativu Komisije ili na zahtjev neke države članice, radi dopune ove Uredbe donošenjem svih izmjena popisa iz stavka 3. utemeljenih na općeprihvaćenim znanstvenim dokazima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.”; [Am. 424]

6.  članak 17. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija provedbenim aktom donosi konačnu odluku o primjeni je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe Ti se provedbeni akti donose u skladu vezi s postupkom iz članka 25. stavka 2 konačnom odlukom o primjeni.”; [Am. 425]

(b)  u drugom podstavku točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) prije isteka petogodišnjeg razdoblja, ako tvrdnja i dalje ispunjava uvjete utvrđene ovom Uredbom, Komisija provedbenim aktom donosi mjere je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe donošenjem mjera za odobravanje tvrdnje bez ograničenja uporabe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.”; [Am. 426]

7.  članak 18. stavak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Ako Agencija izda mišljenje da ne podržava uvrštenje tvrdnje na popis iz stavka 4., Komisija provedbenim aktom donosi odluku Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe u vezi sa svojom odlukom o primjeni. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ako Agencija izda mišljenje da ne podržava uvrštenje tvrdnje na popis iz članka 25. stavka 2 4.”; [Am. 427]

(b)  u drugom podstavku točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) prije isteka petogodišnjeg razdoblja, ako tvrdnja i dalje ispunjava uvjete utvrđene ovom Uredbom, Komisija provedbenim aktom donosi mjere za odobravanje radi dopune ove Uredbe donosi delegirane akte u skladu s člankom 24.a u pogledu odobravanja tvrdnje bez ograničenja uporabe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.”; [Am. 428]

8.  umeće se sljedeći članak 24.a:

„Članak 24.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 1. stavaka 2. i 4., članka 3., članka 4. stavaka 1. i 5., i članka 8. stavka 2., članka 13. stavaka 3. i 4., članka 17. stavaka 3. i 4., članka 18. stavka 5. i članka 28. stavka 6. točke (a) dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavaka 2. i 4., članka 3., članka 4. stavaka 1. i 5., i članka 8. stavka 2., članka 13. stavaka 3. i 4., članka 17. stavaka 3. i 4., članka 18. stavka 5. i članka 28. stavka 6. točke (a). Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavaka 2. i 4., članka 3., članka 4. stavaka 1. i 5., i članka 8. stavka 2., članka 13. stavaka 3. i 4., članka 17. stavaka 3. i 4., članka 18. stavka 5. i članka 28. stavka 6. točke (a) stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 429]

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

9.  u članku 25. briše se stavak 3.;

10.  članak 28. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 4. briše se točka (b);

(b)  u stavku 6. točki (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii. nakon savjetovanja s Agencijom Komisija provedbenim aktom donosi odluku o zdravstvenim tvrdnjama odobrenima delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem zdravstvenih tvrdnji odobrenih na taj način. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.”; [Am. 430]

159.  Uredba (EZ) br. 1925/2006 od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani(233)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 1925/2006, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj Uredbi radi njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku i kako bi se izmijenio Prilog III. toj Uredbi radi odobravanja uporabe vitamina, minerala i određenih drugih tvari koje su zabranjene, ograničene ili pod kontrolom Unije te kako bi se ta Uredba dopunila određivanjem dodatne hrane ili kategorija hrane kojima se ne smiju dodavati vitamini i minerali, određivanjem kriterija čistoće za kemijske oblike vitamina i mineralne tvari te određivanjem minimalne količine na temelju odstupanja od značajne količine vitamina ili minerala u toj hrani, kao i određivanjem maksimalnih količina vitamina ili minerala koji se dodaju hrani te utvrđivanjem uvjeta kojima se ograničava ili zabranjuje dodavanje određenog vitamina ili minerala. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 431]

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1925/2006, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s količinama vitamina ili minerala koji se dodaju hrani i u vezi s uvjetima kojima se ograničava ili zabranjuje dodavanje određenog vitamina ili minerala. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 432]

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1925/2006 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuju popisi u prilozima I. i II. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.

Kada, u slučaju uklanjanja vitamina ili minerala s popisa iz stavka 1. ovog članka, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 13.b.

Prije donošenja tih izmjena Komisija provodi savjetovanje sa zainteresiranim stranama, a posebno sa subjektima u poslovanju s hranom i skupinama potrošača.”;

2.  u članku 4. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe u vezi s mjerama kojima se određuje dodatna hrana ili kategorije hrane kojima se ne smiju dodavati određeni vitamini i minerali s obzirom na znanstvene dokaze i uzimajući u obzir njihovu prehrambenu vrijednost.”; [Am. 433]

3.  u članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe u vezi s kriterijima čistoće za kemijske oblike vitamina i mineralne tvari navedene u Prilogu II., osim kad se kriteriji čistoće primjenjuju u skladu sa stavkom 2. ovog članka.”; [Am. 434]

4.  članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Pri dodavanju vitamina ili minerala hrani ukupna količina tog vitamina ili minerala prisutnog u hrani koja se prodaje, bez obzira na svrhu, ne smije prelaziti maksimalne količine. Komisija provedbenim aktom utvrđuje te količine. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2 donosi delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe u pogledu tih maksimalnih količina. Komisija može, u tu svrhu, do 19. siječnja 2009. dostaviti nacrt mjera za maksimalne količine. Za koncentrirane i dehidrirane proizvode, maksimalne količine su one koje su prisutne u hrani kad je pripremljena za potrošnju u skladu s uputama proizvođača. [Am. 435]

2.  Komisija provedbenim aktom određuje sve uvjete donosi delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe u vezi s određivanjem svih uvjeta kojima se ograničava ili zabranjuje dodavanje određenog vitamina ili minerala hrani ili kategoriji hrane. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2.”; [Am. 436]

(b)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Dodavanje vitamina ili minerala hrani dovodi do prisutnosti tog vitamina ili minerala u hrani barem u znatnoj količini, ako je ona utvrđena u skladu s točkom 2. dijela A Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1169/2011. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe u vezi s mjerama kojima se određuju minimalne količine vitamina ili minerala u hrani, uključujući sve manje količine kojima se odstupa od znatne količine, za određenu hranu ili kategorije hrane.”; [Am. 437]

5.  u članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Označivanje, prezentiranje i oglašavanje hrane kojoj su dodani vitamini i minerali ne smije ni na koji način uključivati navode kojima se tvrdi ili upućuje na to da uravnotežena i raznovrsna prehrana ne može osigurati odgovarajuće količine hranjivih tvari. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se utvrđuju radi dopune ove Uredbe dopuštanjem odstupanja od tog pravila u pogledu određenog hranjivog sastojka.”; [Am. 438]

6.  članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Na vlastitu inicijativu ili na temelju informacija koje dostave države članice Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kako bi se izmijenio Prilog III. radi uključivanja tvari ili sastojka iz stavka 1. ovog članka. Takvi delegirani akti temelje se u svakom pojedinom slučaju na procjeni informacija koje je stavila na raspolaganje Agencija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)  ako je utvrđen štetan učinak na zdravlje, tvar i/ili sastojak koji sadržava tu tvar se:

i.  uključuje u Prilog III. dio A, a njezino dodavanje hrani ili uporaba u proizvodnji hrane se zabranjuje; ili

ii.  uključuje u Prilog III. dio B, a njezino dodavanje hrani ili uporaba u proizvodnji hrane se dopušta samo pod tamo navedenim uvjetima;

(b)  ako je utvrđena mogućnost štetna učinka na zdravlje, ali i dalje postoji znanstvena nesigurnost, tvar se uključuje u Prilog III. dio C.

Kada, u slučaju uključivanja tvari ili sastojka u Prilog III. dio A ili B, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 13.b.”;

(b)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. U roku od četiri godine od datuma uključivanja tvari u Prilog III. dio C i uzimajući u obzir mišljenje Agencije o spisima dostavljenima radi procjene kako je navedeno u stavku 4. ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se izmjenjuje Prilog III. radi odobravanja uporabe određene tvari navedene u Prilogu III. dijelu C ili njezina dodavanja na popis iz Priloga III. dijela A ili B, ovisno o slučaju.

Kada, u slučaju uključivanja tvari ili sastojka u Prilog III. dio A ili B, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 13.b.”;

7.  umeću se sljedeći članci 13.a i 13.b:

„Članak 13.a.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje iz članka 3. stavka 3., članka 4, članka 5. stavka 1., članka 6. stavka stavaka 1., 2. i 6., članka 7. stavka 1. i članka 8. stavaka 2. i 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., članka 4, članka 5. stavka 1., članka 6. stavka stavaka 1., 2. i 6., članka 7. stavka 1. i članka 8. stavaka 2. i 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., članka 4, članka 5. stavka 1., članka 6. stavka stavaka 1., 2. i 6., članka 7. stavka 1., članka 8. stavaka 2. i 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 439]

Članak 13.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 13.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

8.  u članku 14. brišu se stavci 3. i 4.

160.  Uredba (EZ) br. 1394/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o lijekovima za naprednu terapiju i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ i Uredbe (EZ) br. 726/2004(234) (235)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 1394/2007, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Uredba (EZ) br. 1394/2007 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 24. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 24.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena nakon savjetovanja s Agencijom donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a kojima se izmjenjuju prilozi radi njihove prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku.”;

2.  umeće se sljedeći članak 25.a:

„Članak 25.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”; .

3.  u članku 26. briše se stavak 3.

161.  Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane(236)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2009/32/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog I. toj Direktivi radi njegove prilagodbe tehničkom napretka i kako bi se ta Direktiva dopunila u vezi s metodama analize potrebnima za provjeru sukladnosti s kriterijima čistoće, postupkom za uzorkovanje i metodama analize ekstrakcijskih otapala navedenih u Prilogu I. toj Direktivi te najvećim dopuštenim količinama žive i kadmija u ekstrakcijskim otapalima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

U skladu s time Direktiva 2009/32/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 4.

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se izmjenjuje Prilog I. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak u području korištenja otapala, uvjeta za njihovo korištenje i najvećih dopuštenih količina ostataka.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima radi dopune ove Uredbe time što će se utvrđuju utvrditi sljedeće: [Am. 440]

(a)  metode analize potrebne za provjeru sukladnosti s općim i specifičnim kriterijima čistoće predviđenima u članku 3.;

(b)  postupak za uzorkovanje i metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu ekstrakcijskih otapala navedenih u Prilogu I. koja se koriste u hrani i sastojcima hrane;

(c)  ako je potrebno, specifični kriteriji čistoće za ekstrakcijska otapala navedena u Prilogu I., a posebno najveće dopuštene količine žive i kadmija u ekstrakcijskim otapalima.

3.  Kada, radi zaštite zdravlja ljudi, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju stavka 1. i stavka 2. točke (c) primjenjuje se postupak predviđen u članku 5.b.”;

2.  u članku 5. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Kada to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a u vezi s izmjenama ove Direktive koje se smatraju potrebnima za rješavanje poteškoća iz stavka 1. i kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi.

Svaka država članica koja je donijela zaštitne mjere može ih u tom slučaju zadržati do stupanja na snagu izmjena na njezinu državnom području.”;

3.  umeću se sljedeći članci 5.a i 5.b

„Članak 5.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. i članka 5. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma datum stupanja na snagu ove skupne Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 441]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. i članka 5. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. i članka 5. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 5.b

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 5.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

_______________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3.  u članku 6. brišu se stavci 3. i 4.

162.  Direktiva 2009/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama(237)

Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2009/41/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Direktivi radi njihove prilagodbe tehničkom napretku i kako bi se naveo popis vrsta GMM-ova na ko