Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0400B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0190/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0190/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0409

Elfogadott szövegek
PDF 2873kWORD 416k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0799),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 207. cikkére és 214. cikkének (3) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság a javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0148/2019),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 192. cikkének (1) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. június 1-jei véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. december 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság leveleire,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének 2019. március 7-i határozatára, amelyben engedélyezi a Jogi Bizottság számára, hogy a Bizottság fent említett javaslatát két részre bontsa és annak alapján két önálló jogalkotási jelentést készítsen,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0020/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire és módosítások formájában elfogadott álláspontjára (A8-0190/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 288., 2017.8.31., 29. o.
(2) HL C 164., 2018.5.8., 82. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 17-én került elfogadásra az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0400B

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikke (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 207. cikkére, 214. cikke (3) bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére,43. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 192. cikke (1) bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére, [Mód. 1]

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,(1)

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,(2)

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  A Lisszaboni Szerződés különbséget vezetett be jelentősen módosította a jogalkotók által a Bizottságra ruházott hatásköröket szabályozó jogi keretet, egyértelműen megkülönböztetve a Bizottságra ruházott hatásköröket hatáskörök között aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e. [Mód. 2]

(2)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi határozat(4) 5a. cikkével bevezetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedéseknek.

(3)  Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra utaló jogi aktusoknak a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett jogi kerethez történő hozzáigazítása érdekében korábban előterjesztett jogalkotási javaslatokat(5) a Bizottság az intézményközi egyeztetések stagnálása miatt visszavonta.(6)

(4)  Ezt követően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban(7) új keretet határozott meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számára, és megállapította, hogy minden meglévő jogi aktust hozzá kell igazítani a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett jogi kerethez. Ezen belül a három intézmény megállapodott különösen arról, hogy kiemelt prioritásként mielőbb ki kell igazítani mindazokat az alap-jogiaktusokat, amelyek még mindig az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra utalnak. A Bizottság vállalta, hogy e kiigazítás céljából 2016 végéig jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

(5)  Az alap-jogiaktusokban foglalt, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról rendelkező hatáskör-átruházások többsége teljesíti az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumokat, ezért ehhez a rendelkezéshez kell hozzáigazítani.

(6)  Az alap-jogiaktusokban foglalt, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról rendelkező további hatáskör-átruházások teljesítik az EUMSZ 291. cikkének (2) bekezdésében foglalt kritériumokat, ezért ehhez a rendelkezéshez kell őket hozzáigazítani.

(7)  Azokban az esetekben, amikor az alap-jogiaktus végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra, ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(8) megfelelően kell gyakorolni.

(8)  Egyes, jelenleg az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról rendelkező alap-jogiaktusok esetében egyes hatáskör-átruházások elavulttá váltak, ezért el kell őket hagyni.

(8a)   Több, szorosan egymáshoz nem kapcsolódó felhatalmazás egyetlen, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktussá való összevonása és ily módon történő benyújtása akadályozza a Parlament ellenőrzéshez való jogának gyakorlását, a Parlament ugyanis csupán a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egészének elfogadását vagy elutasítását választhatja, ez pedig nem hagy teret arra, hogy a Parlament egyenként nyilvánítson véleményt az egyes felhatalmazásokról. [Mód. 3]

(9)  Helyénvaló, hogy ez a rendelet ne érintse azokat a folyamatban lévő eljárásokat, amelyekben az illetékes bizottság e rendelet hatálybalépése előtt az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének megfelelően már véleményt nyilvánított.

(10)  Mivel az e rendeletben foglalt kiigazítások és módosítások kizárólag uniós szintű eljárásokat érintenek, a tagállamoknak az irányelvek esetében sem kell őket átültetniük nemzeti jogukba.

(11)  Ezért az érintett jogi aktusokat a fentieknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusok az ott meghatározott módon módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet nem érinti azokat a folyamatban lévő eljárásokat, amelyekben az illetékes bizottság az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének megfelelően már véleményt nyilvánított.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ....

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

I.   ÉGHAJLAT-POLITIKA

1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve (2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról(9)

A 2009/31/EK irányelv gyors technikai kiigazításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az irányelv mellékleteinek kiigazításához szükséges módosításokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/31/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően ezen irányelv mellékleteit a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez.” [Mód. 4]

2.  Az irányelv a következő 29a. cikkel egészül ki:

„29a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 29. cikk szerinti cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól ... [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 5]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 29. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 29. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 30. cikket el kell hagyni helyébe a következő szöveg lép:

„30. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 26. cikke szerint létrehozott Éghajlatváltozási Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet** értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. [Mód. 6]

___________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o).”

2.  Az Európai Parlament és a Tanács 406/2009/EK határozata (2009. április 23.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről(10)

A 406/2009/EK határozat szerinti ügyletek pontos nyilvántartásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a határozatot kiegészítse a tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeire és a központi tisztviselőre az ügyletek kezelése tekintetében alkalmazandó követelményekkel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A 406/2009/EK határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az éves kibocsátási jogosultságokat. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes átruházások módszereinek meghatározása érdekében nincs szükség hatáskör-átruházásra.

A fentieknek megfelelően a 406/2009/EK határozat a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés negyedik és ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amint a felülvizsgált és hitelesített kibocsátási adatok hozzáférhetővé válnak, a Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján meghatározza a 2013 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, tonna szén-dioxid egyenértékben kifejezett éves kibocsátási jogosultságokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

b)  A (6) bekezdést el kell hagyni.

2.  A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

3.  A határozat a következő 12a. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 13. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) E bekezdésre való hivatkozáskor a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikkét kell alkalmazni.

_________________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).” [Mód. 7]

3.  Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról(11)

Az Unióra az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes feleként háruló kötelezettségek teljesítésének biztosítása, valamint az ózonréteget lebontó anyagokkal, illetve az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokon alapuló termékekkel és berendezésekkel való, az Unión belüli vagy külső kereskedelem megfelelő lefolytatásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  egyes anyagoknak a II. melléklet A. és B. részébe történő felvétele érdekében módosítsa az 1005/2009/EK rendeletet,

–  a III. mellékletben és a szabályozott anyagok maximális mennyiségeiben szükséges technikai kiigazítások elvégzése érdekében módosítsa a rendeletet,

–  a Montreali Jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében módosítsa a rendelet V. mellékletét,

–  módosítsa a rendelet VI. mellékletét,

–  módosítsa a behozatali és kiviteli engedélyezéshez tartozó listát,

–  az új technológiai fejlesztések figyelembevétele céljából módosítsa a rendelet VII. mellékletét,

–  módosítsa a jelentéstételi követelményeket,

–  kiegészítse a rendeletet azon termékek és berendezések jegyzékével, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése, vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő,

–  kiegészítse a rendeletet a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával,

–  kiegészítse a rendeletet az egyes szabályozott anyagok tartályaira felhelyezendő címkékkel kapcsolatos formai és tartalmi követelményekkel,

–  kiegészítse a rendeletet a tiltott kereskedelemmel szembeni ellenőrző intézkedések területén,

–  kiegészítse a rendeletet a Mondtreali Jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott egyes termékek és berendezések Unión belüli szabad forgalomba bocsátásával kapcsolatban,

–  kiegészítse a rendeletet a minimális képesítési követelményekkel,

–  kigészítse a rendeletet a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati eljárások listájával.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1005/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 7. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 8]

2.  A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 9]

b)  Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy új információk vagy a műszaki fejlődés vagy a felek által hozott döntések fényében módosítsa:

a)  a III. mellékletet;

b)  a reakcióközegként felhasználható vagy a reakcióközegként történő felhasználás során kibocsátott szabályozott anyagoknak a (4) bekezdés második és harmadik albekezdésében említett maximális mennyiségét.”

3.  A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (3) bekezdés második és harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. [Mód. 10]

Az első albekezdésben említett szabályozott anyagok kizárólag az V. mellékletben foglalt feltételekkel hozhatók forgalomba és értékesíthetők tovább.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében módosítsa az V. mellékletet.”

b)  A (6) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el kapcsolatos szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 11]

4.  A 13. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően a VI. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosításokat eszközöljön és menetrendet határozzon meg a kritikus felhasználások fokozatos megszüntetésével kapcsolatban, és ennek érdekében meghatározza az új alkalmazások bevezetésének és a már meglévő alkalmazások használata megszüntetésének időpontját arra az esetre, ha a mellékletben meghatározott időkereten belül nem állnak rendelkezésre a környezet és az egészség szempontjából elfogadható, technikailag és gazdaságilag kivitelezhető alternatívák, vagy ha ez a nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges.”

5.  A 18. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése vagy az alkalmazásuk segítése érdekében módosítsa az e cikk (3) bekezdésében és a IV. mellékletben található listát.”

6.  A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

19. cikk

A tiltott kereskedelemmel szembeni ellenőrző intézkedések

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében szabályokat állapítson meg olyan kiegészítő intézkedésekre vonatkozóan, amelyek célja a szabályozott anyagok, az átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont vagy az Unió vámterületét érintő vámterületén keresztüli árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt szabályozott új anyagok új, szabályozott anyagok illetve és szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések felügyelete tekintetében kiegészítő felügyeleti intézkedéseket határozzon meg az ilyen árumozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.” [Mód. 12]

7.  A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályokat állapítson meg szabályozza azoknak a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott termékeknek és berendezéseknek az Unión belüli szabad forgalomba bocsátására vonatkozóan bocsátását, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni.” [Mód. 13]

8.  A 22. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az új technológiai fejlesztések figyelembevétele érdekében módosítsa a VII. mellékletet.”

b)  A (4) bekezdés második és harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályokat állapítson meg megállapítsa azon termékek és berendezések jegyzékére vonatkozóan jegyzékét, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az alkalmazandó technológiát is. [Mód. 14]

Az e lista létrehozására irányuló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét a költségek és hasznok teljes körű gazdasági értékelésének kell kísérnie és alátámasztania, figyelembe véve a tagállamok egyedi körülményeit is.”

c)  Az (5) bekezdés második és harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és felhatalmazást kap arra, hogy ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó minimális képesítési követelményekkel kapcsolatban kapcsolatos szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 15]

9.  A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  A második albekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e minimális képesítési követelmények harmonizációjával kapcsolatban harmonizációjára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 16]

ii.  A második albekezdést el kell hagyni.

b)  A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati megoldások listáját listájának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 17]

10.  A 24. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően a II. melléklet A. részét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy felvegyen abba olyan anyagokat, amelyek ugyanazon melléklet B. részében szerepelnek, amelyeket jelentős mennyiségben exportálnak, importálnak, gyártanak vagy forgalmaznak, és amelyek a jegyzőkönyv alapján felállított tudományos értékelő testület szerint jelentős ózonréteget lebontó potenciállal rendelkeznek, továbbá hogy az indokolt esetekben lehetséges mentességeket határozzon meg az (1) bekezdés alól.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően a II. melléklet B. részét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vonatkozó tudományos ismeretek fényében felvegyen abba bármely olyan anyagot, amely nem szabályozott anyag, de amelyről a jegyzőkönyv alapján felállított tudományos értékelő testület vagy más hasonló tekintélyű elismert szervezet megállapította, hogy jelentős ózonlebontó potenciállal rendelkezik.”

11.  A rendelet a VII. fejezet címe után a következő 24a. cikkel egészül ki

24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 18]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

12.  A 25. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

13.  A 26. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése vagy az alkalmazásuk segítése érdekében módosítsa az e cikk (1) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelményeket.”

14.  A 27. cikk (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése vagy az alkalmazásuk segítése érdekében módosítsa az e cikk (1)–(7) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelményeket.” [Mód. 19]

II.  Kommunikációs hálózatok, tartalom és technológia

4.  2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)(12)

Az alapvető jogok és szabadságok egyenértékű szintjének az elektronikus hírközlési ágazatban folytatott személyesadat-kezelés tekintetében történő biztosítása érdekében, valamint az ilyen adatok, továbbá az elektronikus hírközlő berendezések és az elektronikus hírközlési szolgáltatások Unión belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a tájékoztatási és értesítési követelményekkel kapcsolatos körülmények, formátumok és eljárások tekintetében kiegészítse a 2002/58/EK irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2002/58/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a 95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.” [Mód. 20]

2.  A 14a. cikket el kell hagyni.

3.  Az irányelv a következő 14b. cikkel egészül ki:

„14b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (5) bekezdésében említett, bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 21]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (5) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  Az Európai Parlament és a Tanács 733/2002/EK rendelete (2002. április 22.) a .eu felső szintű domain bevezetéséről(13) (14)

A 733/2002/EK rendelettel létrehozott .eu országkód szerinti felső szintű domain (ccTLD) bevezetéséhez kapcsolódó feltételek meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendeletet kiegészítse a nyilvántartó kijelölésének kritériumaival és a kijelölési eljárással, valamint a .eu felső szintű domain (TLD) bevezetésével és funkcióival, illetőleg a bejegyzés általános elveivel kapcsolatos általános szabályokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 733/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az 5a. cikknek megfelelően abból a célból, hogy megállapítsa a nyilvántartó kijelölésének kritériumait és a kijelölési eljárást.

Ha a nyilvántartó kijelölésének kritériumai és a kijelölési eljárás megállapítása esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 5b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően – a nyilvántartóval folytatott konzultációt követően – e rendeletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a .eu TLD bevezetésével és funkcióival, valamint a bejegyzés általános elveivel kapcsolatos általános szabályokat.”

b)  A (2) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy abban az esetben, ha egy tagállam vagy a Bizottság a közzétételtől számított 30 napon belül kifogást emel a megküldött jegyzékben szereplő valamely tétellel kapcsolatban, intézkedéseket tegyen a helyzet orvoslására.”

3.  A rendelet a következő 5a. és 5b. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

5b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az 5a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 6. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

6.  Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata (2008. június 30.) a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről(15) (16)

A 626/2008/EK határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a végrehajtás szabályainak összehangolt alkalmazására vonatkozó megfelelő módozatokat. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően a 626/2008/EK határozat a következőképpen módosul:

1.  A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek meghatározzák az e cikk (2) bekezdésében említett végrehajtási szabályok összehangolt alkalmazására vonatkozó megfelelő módozatokat, beleértve az engedélyek koordinált felfüggesztésének vagy visszavonásának a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott közös feltételek megszegése esetén alkalmazandó szabályait is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

2.  A 10. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

III.  Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem(17)

7.  A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról(18)

Az 1257/96/EK rendelet 1996-os elfogadása óta a Bizottságnak egyetlen intézkedést sem kellett elfogadnia az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással a rendelet nem alapvető elemeinek módosítása érdekében. Ugyanígy a jövőre nézve sem látszik ennek szükségessége. Ezért az 1257/96/EK rendeletből el kell hagyni azt a lehetőséget, hogy a Bizottság az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással végrehajtási intézkedéseket fogadjon el, és nem szükséges a Bizottság számára felhatalmazást adni arra, hogy a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A fentieknek megfelelően az 1257/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 15. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

2.  A 17. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

IV.  Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

8.  A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről(19)

A műszaki harmonizáció és szabványosítás, a műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 89/391/EGK irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 89/391/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A határozat a következő 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki harmonizáció és szabványosítás, a műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében technikai értelemben módosítsa a mellékletet.”

2.  A 17. cikket el kell hagyni.

3.  Az irányelv a következő 17b. cikkel egészül ki:

„17b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 16a. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 22]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 16a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

9.  A Tanács 89/654/EGK irányelve (1989. november 30.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(20) (21)

A munkahelyek részeinek tervezését, gyártását és építését érintő műszaki harmonizáció és szabványosítás, a munkahelyekkel kapcsolatos műszaki fejlődés, valamint a munkahelyekkel kapcsolatos nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 89/654/EGK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 89/654/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a munkahelyek részeinek tervezését, gyártását és építését érintő műszaki harmonizáció és szabványosítás, a munkahelyekkel kapcsolatos műszaki fejlődés, valamint a munkahelyekkel kapcsolatos nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében technikai értelemben módosítsa a mellékletet.

Ha a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges közvetlen kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 9b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 9a. és 9b. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

9b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 9a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

10.  A Tanács 89/656/EGK irányelve (1989. november 30.) a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében)(22) (23)

Az egyéni védőeszközökkel összefüggésben a műszaki harmonizáció és szabványosítás, a műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 89/656/EGK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 89/656/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az egyéni védőeszközökkel összefüggésben a műszaki harmonizáció és szabványosítás, a műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében technikai értelemben módosítsa a mellékletet.

Ha a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges közvetlen kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 9b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 9a. és 9b. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

9b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 9a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

11.  A Tanács 90/269/EGK irányelve (1990. május 29.) az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(24) (25)

Az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatással kapcsolatos műszaki fejlődés és a kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 90/269/EGK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 90/269/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a kézi tehermozgatással kapcsolatos műszaki fejlődést és a nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változásokat.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 8b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 8a. és 8b. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

8b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 8a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

12.  A Tanács 90/270/EGK irányelve (1990. május 29.) a képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)(26) (27)

A képernyővel kapcsolatos műszaki fejlődés, nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 90/270/EGK irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 90/270/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően a mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a képernyővel kapcsolatos műszaki fejlődést és a nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező fejleményeket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 10b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 10a. és 10b. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 10. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

10b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 10 a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

13.  A Tanács 92/29/EGK irányelve (1992. március 31.) a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről(28) (29)

A hajók fedélzetén biztosított orvosi ellátással kapcsolatos műszaki fejlődés, a kapcsolódó nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 92/29/EGK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 92/29/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a hajók fedélzetén biztosított orvosi ellátással kapcsolatos műszaki fejlődést vagy a nemzetközi szabályozásokat, előírásokat és új ismereteket érintő változásokat.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 8b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 8a. és 8b. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

8b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 8a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

14.  A Tanács 92/57/EGK irányelve (1992. június 24.) az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról (nyolcadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(30) (31)

Az időszakos vagy helyileg változó építkezésekkel kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, valamint a kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 92/57/EGK irányelv IV. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 92/57/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

A IV. melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően a IV. mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye az időszakos vagy helyileg változó építkezésekkel kapcsolatos műszaki harmonizációt és szabványosítást, műszaki fejlődést, valamint a nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változásokat.

Ha a munkavállalókat érintő közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 13b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 13a. és 13b. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 13. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 13. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

13b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 13 a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

15.  A Tanács 92/58/EGK irányelve (1992. június 24.) a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)(32) (33)

A munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekkel kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, és a kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 92/58/EGK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 92/58/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a munkahelyi biztonsági és/vagy egészségvédelmi jelzések vagy eszközök tervezésével és gyártásával kapcsolatos műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jelzésekkel vagy eszközökkel kapcsolatos műszaki fejlődést, nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint az ismeretek terén elért haladást.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 9b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 9a. és 9b. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

9b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 9a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

16.  A Tanács 92/91/EGK irányelve (1992. november 3.) az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tizenegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(34)

Az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakkal kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, valamint a kapcsolódó nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 92/91/EGK irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 92/91/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakkal kapcsolatos műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakkal kapcsolatos műszaki fejlődést és a nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változásokat.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 11b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 23]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 11a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

17.  A Tanács 92/104/EGK irányelve (1992. december 3.) az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tizenkettedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(35)

Az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakkal kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, a kapcsolódó nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 92/104/EGK irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 92/104/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakkal kapcsolatos műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakkal kapcsolatos műszaki fejlődést, a nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint az új ismereteket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 11b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 24]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 11a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

18.  A Tanács 93/103/EK irányelve (1993. november 23.) a halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (tizenharmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(36)

A halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi kritériumaival kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások vagy előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 93/103/EK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 93/103/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi kritériumainak egyes szempontjaival összefüggő műszaki harmonizáció és szabványosítás, valamint a halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi kritériumaival összefüggő műszaki fejlődést, a nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint az új ismereteket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 12b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 12a. és 12b. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 25]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

12b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

19.  A Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek munkahelyi védelméről(37) (38)

A fiatal személyek munkahelyi védelmének biztosítása és a műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 94/33/EK irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 94/33/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően a mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fiatal személyek munkahelyi védelmével kapcsolatos műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az ismeretek terén elért haladás vonatkozásában.”

2.  Az irányelv a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

20.  A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(39) (40)

A munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kockázatoktól való megfelelő védelmének biztosítása, valamint a vegyi anyagokkal kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés, a kapcsolódó nemzetközi szabályozások és előírások változásai, továbbá az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 98/24/EK irányelv mellékleteit és az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek létrehozása és felülvizsgálata révén kiegészítse az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 98/24/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek létrehozására és felülvizsgálatára vonatkozóan, a mérési technikák hozzáférhetőségének figyelembevételével.

A tagállamok folyamatosan tájékoztatják a munkavállalók és munkáltatók szervezeteit az uniós szinten megállapított irányadó foglalkozási expozíciós határértékekről.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 12b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a vegyi anyagokkal kapcsolatos műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a vegyi anyagokkal összefüggő műszaki fejlődést, nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint új ismereteket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 12b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

3.  Az irányelv a következő 12a. és 12b. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

12b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12 a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

21.  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/92/EK irányelve (1999. december 16.) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(41)

A robbanásvédelemmel kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, valamint a robbanások megelőzésével és a robbanásvédelemmel kapcsolatos műszaki fejlődés, a kapcsolódó nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa az 1999/92/EK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1999/92/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a robbanásvédelemmel kapcsolatos műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a robbanások megelőzésével és a robbanásvédelemmel kapcsolatos műszaki fejlődést, a nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint az új ismereteket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 10b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 10a. és 10b. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikkben említett szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 26]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 10. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

10b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 10a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

22.  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve (2000. szeptember 18.) a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(42)

A biológiai anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 2000/54/EK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2000/54/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a biológiai anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos műszaki fejlődéshez, a nemzetközi szabályozások és előírások változásaihoz, valamint az új ismeretekhez.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 19b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 19a. és 19b. cikkel egészül ki:

„19a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 27]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 19. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

19b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 19a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

23.  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/44/EK irányelve (2002. június 25.) a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)(43) (44)

A munkahelyi berendezések és munkahelyek tervezését, építését, gyártását, illetve összeállítását érintő műszaki harmonizáció és szabványosítás, a mechanikus vibrációval kapcsolatos műszaki fejlődés, az összehangolt európai szabványokban vagy előírásokban bekövetkező változások és az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 2002/44/EK irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2002/44/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a munkahelyi berendezések és munkahelyek tervezését, építését, gyártását, illetve összeállítását érintő műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a mechanikus vibrációval kapcsolatos műszaki fejlődést, az összehangolt európai szabványokban vagy előírásokban bekövetkező változásokat, valamint az új ismereteket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 11b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 11a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 12. cikket el kell hagyni.

24.  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/10/EK irányelve (2003. február 6.) a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)(45) (46)

A munkahelyi berendezések és munkahelyek tervezését, építését, gyártását, illetve összeállítását érintő műszaki harmonizáció és szabványosítás, a zajjal kapcsolatos műszaki fejlődés, az összehangolt európai szabványokban vagy előírásokban bekövetkező változások és az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 2003/10/EK irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2003/10/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Az irányelv módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően ezt az irányelvet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a munkahelyi berendezések és munkahelyek tervezését, építését, gyártását, illetve összeállítását érintő műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a zajjal kapcsolatos műszaki fejlődést, az összehangolt európai szabványokban vagy előírásokban bekövetkező változásokat, valamint az új ismereteket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 12b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 12a. és 12b. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

12b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 13. cikket el kell hagyni.

25.  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(47) (48)

A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozásokban és előírásokban bekövetkező változások, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 2004/37/EK irányelv II. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2004/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

A II. melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően a II. mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos műszaki fejlődést, a nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint az új ismereteket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 17b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 17a. és 17b. cikkel egészül ki:

„17a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 17. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 17. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

17b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 17a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

26.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/25/EK irányelve (2006. április 5.) a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)(49) (50)

A munkahelyi berendezések és munkahelyek tervezését, építését, gyártását, illetve összeállítását érintő műszaki harmonizáció és szabványosítás, az optikai sugárzásnak való munkahelyi expozícióval kapcsolatos műszaki fejlődés, az összehangolt európai szabványokban és nemzetközi előírásokban bekövetkező változások, valamint az új tudományos eredmények figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 2006/25/EK irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 2006/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően a mellékleteket technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a munkahelyi berendezések és munkahelyek tervezését, építését, gyártását, illetve összeállítását érintő műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint az optikai sugárzásnak való munkahelyi expozícióval kapcsolatos műszaki fejlődést, az összehangolt európai szabványokban és nemzetközi előírásokban bekövetkező változásokat, valamint az új tudományos eredményeket.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 10b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 10a. és 10b. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 10. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

10b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 10a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 11. cikket el kell hagyni.

27.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/104/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(51)

A munkaeszközökkel kapcsolatos műszaki harmonizáció és szabványosítás, műszaki fejlődés és a nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 2009/104/EK irányelv I. és II. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 2009/104/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően az I. és II. mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a munkaeszközökkel kapcsolatos műszaki harmonizációt és szabványosítást, valamint a munkaeszközökkel kapcsolatos műszaki fejlődést és a nemzetközi szabályozásokban, előírásokban és ismeretekben bekövetkező változásokat.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 11b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 28]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 11a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

28.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/148/EK irányelve (2009. november 30.) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről(52) (53)

A műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 2009/148/EK irányelv I. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/148/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 9. cikket el kell hagyni.

2.  A 18. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az egyes munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó értékelésnek rendelkezésre kell állnia az azbesztből vagy az azbeszttartalmú anyagokból származó pornak való kitettség kezdete előtt.

Ennek az értékelésnek tartalmaznia kell egy külön mellkasi vizsgálat eredményét is. Az I. melléklet gyakorlati ajánlásokat ad, amelyekre a tagállamok hivatkozhatnak a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatánál. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására vonatkozóan.

Ha a munkavállalókat érintő esetleges közvetlen, a munkájuk során az azbesztnek való kitettségből eredő egészségügyi és biztonsági kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 18b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.

Új értékelést kell készíteni legalább háromévente, mindaddig, amíg az expozíció tart.

A nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően valamennyi, az első albekezdésben említett munkavállalóra vonatkozóan egyéni egészségügyi dokumentációt kell vezetni.”

3.  Az irányelv a következő 18a. és 18b. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 18. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 18. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

18b. cikk

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 18a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

V.  Energia

29.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről(54)

A földgáz belső piacának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 2009/73/EK irányelvet kiegészítse a szükséges, a földgázpiaci szabályokat érintő számos eljárás részleteit meghatározó iránymutatásokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 2009/73/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szolidaritás jegyében kialakított regionális együttműködésről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan.létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 29]

2.  A 11. cikk (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk alkalmazása során követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 30]

3.  A 15. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően iránymutatásokat létrehozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy biztosítsa a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körű és tényleges megfelelését biztosító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 31]

4.  A 36. cikk (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazásáról szóló iránymutatások létrehozása létrehozására, valamint az e cikk (3), (6), (8) és (9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározására vonatkozóan meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 32]

5.  A 42. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 33]

6.  A 43. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság által a szabályozó hatóságok által hozott határozatoknak az e cikkben említett iránymutatásoknak való megfelelése tekintetében követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 34]

7.  A 44. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy olyan iránymutatások létrehozására vonatkozóan, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát megállapító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 35]

8.  Az irányelv a következő 50a. cikkel egészül ki:

„50a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdése bekezdésében, a 11. cikk (10) bekezdése bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdése bekezdésében, a 36. cikk (10) bekezdése bekezdésében, a 42. cikk (5) bekezdése bekezdésében, a 43. cikk (9) bekezdése bekezdésében és a 44. cikk (4) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 36]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (10) bekezdése, a 15. cikk (3) bekezdése, az 36. cikk (10) bekezdése, a 42. cikk (5) bekezdése, a 43. cikk (9) bekezdése és a 44. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (10) bekezdése, a 15. cikk (3) bekezdése, a 36. cikk (10) bekezdése, a 42. cikk (5) bekezdése, a 43. cikk (9) bekezdése és a 44. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

9.  Az 51. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

30.  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(55)

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a 715/2009/EK rendeletet az eljárási részleteket meghatározó szükséges iránymutatásokkal, a meglehetősen összetett technikai rendelkezésekre kiterjedő intézkedésekkel és a rendelet egyes rendelkezéseinek részleteit előíró intézkedésekkel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Ennek megfelelően a 715/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 37]

2.  A 6. cikk (11) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül konzultál az Ügynökséggel, a földgázpiaci ENTSO-val és valamennyi érintett érdekelttel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadására vonatkozóan elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 38]

3.  A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el – az Ügynökség véleményét figyelembe véve – a 6. cikk szerint elfogadott bármely üzemi és kereskedelmi szabályzat módosítására vonatkozóan.”

4.  A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével az egyes regionális együttműködési struktúrák tevékenységének tevékenysége földrajzi területét területének meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a földgázpiaci ENTSO-val. [Mód. 39]

Minden tagállam számára meg kell engedni, hogy az együttműködést egynél több földrajzi területen is előmozdítsa.”

5.  A 23. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások létrehozására létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet, és módosítsa az a), b) és c) pontokban említett iránymutatások módosítására vonatkozóan iránymutatásokat.[Mód. 40]

6.  A rendelet a következő 27a. cikkel egészül ki:

„27a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdése bekezdésében, a 6. cikk (11) bekezdése bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdése bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdése bekezdésében és a 23. cikk (2) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 41]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (11) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdése és a 23. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (11) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdése és a 23. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 28. cikket el kell hagyni.

31.  Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről(56) (57)

Az 1222/2009/EK rendelet szükséges technikai kiigazításainak elvégzése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében . Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1222/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Módosítások és a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően e rendeletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)  a C2 és C3 típusú gumiabroncsok nedves tapadási osztályozására vonatkozó tájékoztatási követelmények bevezetése, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő összehangolt vizsgálati módszerek;

b)  adott esetben a tapadási osztályok kiigazítása azon gumiabroncsok műszaki sajátosságainak megfelelően, amelyeket elsősorban arra terveztek, hogy – a jármű elindítására, mozgásban tartására vagy megállítására való képességük tekintetében – jeges vagy havas útviszonyok között, vagy mindkettőben a normál gumiabroncsnál jobb teljesítményt érjenek el;

c)  az I–V. melléklet műszaki fejlődéshez való igazítása.”

2.  A rendelet a következő 12a. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 13. cikket el kell hagyni.

VI.  Környezetvédelem

32.  A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről(58)

A 91/271/EGK irányelvnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv I. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 91/271/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben leírt gyűjtőrendszereknek meg kell felelniük az I. melléklet A. szakaszában foglalt követelményeknek.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett követelmények módosítására vonatkozóan.”

2.  A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett települési szennyvíztisztító telepekről kibocsátott víznek ki kell elégítenie az I. melléklet B. szakaszának vonatkozó követelményeit.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett követelmények módosítására vonatkozóan.”

3.  Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdésben említett települési szennyvíztisztító telepekről kibocsátott víznek ki kell elégítenie az I. melléklet B. szakaszának vonatkozó követelményeit.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett követelmények módosítására vonatkozóan.”

4.  A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A szabályozásnak, illetve egyedi engedélyezésnek meg kell felelnie az I. melléklet C. szakaszában meghatározott követelményeknek.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett követelmények módosítására vonatkozóan.”

5.  A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A települési szennyvíztisztító telepek kibocsátásaira vonatkozó, a (2) bekezdés értelmében alkotott előzetes szabályozásnak és egyedi engedélyezésnek a 2 000 és 10 000 LE közötti agglomerációk édesvízbe vagy torkolatokba történő kibocsátásai, valamint a 10 000 LE vagy annál nagyobb agglomerációk minden kibocsátása tekintetében olyan feltételeket kell tartalmazniuk, amelyek kielégítik az I. melléklet B. szakaszának vonatkozó követelményeit.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett követelmények módosítására vonatkozóan.”

6.  Az irányelv a következő 17a. cikkel egészül ki:

„17a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdése bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdése bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdése bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdése bekezdésében és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 42]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 18. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

33.  A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről(59)

A 91/676/EGK irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 91/676/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a tudományos és műszaki fejlődéshez.”

2.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 43]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

34.  Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve (1994. december 20.) az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről(60) (61)

A 94/63/EK irányelvben meghatározott, az alsótöltésű berendezésekre vonatkozó előírások adott esetben történő felülvizsgálatának biztosítása és a mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 94/63/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (1) bekezdésének hatodik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A közúti tartálykocsik feltöltésére szolgáló berendezésekkel felszerelt minden tárolótelepet fel kell szerelni legalább egy olyan töltőhellyel, amely megfelel a IV. mellékletben meghatározott, az alsótöltésű berendezésekre vonatkozó előírásoknak. A Bizottság rendszeres időközönként felülvizsgálja ezeket az előírásokat és felhatalmazást kap arra, hogy a felülvizsgálat eredményeitől függően, a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IV. melléklet módosítására vonatkozóan.”

2.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

A műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket – a II. melléklet 2. pontjában meghatározott határértékek kivételével – hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

3.  Az irányelv a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdése és 7. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o. ”

4.  A 8. cikket el kell hagyni.

35.  A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról(62)

A PCB és PCT 96/59/EK irányelv szerinti ártalmatlanításához szükséges további technológiai előírások meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az irányelvet kiegészítse a következőkkel:

–  a PCB-tartalom meghatározására szolgáló mérés referencia-módszereinek megállapítása,

–  meghatározott célokra a PCB-k egyéb, kevésbé veszélyes helyettesítőinek meghatározása,

–  meghatározott célokra a PCB ártalmatlanításának egyéb módszereire vonatkozó műszaki szabványok megállapítása.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 96/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alábbi célokból: [Mód. 44]

a)  megállapítsa a szennyezett anyagok PCB tartalmának meghatározására szolgáló mérés referencia-módszereit;

b)  amennyiben szükséges, meghatározza kizárólag a 9. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjának céljára a PCB-k egyéb, kevésbé veszélyes helyettesítőit;

c)  meghatározott célokra megállapítsa a PCB ártalmatlanításának egyéb, a 8. cikk (2) bekezdésének második mondatában említett módszereire vonatkozó műszaki szabványokat.

Az első albekezdés a) pontja alkalmazásában a referencia-módszerek meghatározása előtt végrehajtott mérések érvényesek maradnak.”

2.  A 10a. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

3.  Az irányelv a következő 10b. cikkel egészül ki:

„10b. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 45]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 10. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

36.  A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről(63)

A 98/83/EK irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv II. és III. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az I. melléklet C. részének 10. megjegyzésében a radioaktív anyagok ellenőrzésének gyakorisága és az ellenőrzési módszerek meghatározása tekintetében megállapított felhatalmazás a 2013/51/EURATOM tanácsi irányelv(64) elfogadásával elavulttá vált.

Ami a III. melléklet A. részének második bekezdésében meghatározott felhatalmazást illeti, a III. melléklet felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történő módosításának lehetőségét a 98/83/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése már tartalmazza.

A fentieknek megfelelően a 98/83/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a II. és III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy amennyiben szükséges, hozzáigazítsa azokat a tudományos és műszaki fejlődéshez.”

2.  Az irányelv a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 46]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

4.  Az I. melléklet C. része a következőképpen módosul:

a)  A „Radioaktivitás” címet viselő táblázatot el kell hagyni.

b)  A 8., 9. és 10. megjegyzést el kell hagyni.

5.  A III. melléklet A. részének második bekezdését el kell hagyni.

37.  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről(65)

A 2000/53/EK irányelv naprakészen tartása és az elhasználódott járművek tekintetében további műszaki intézkedések megállapítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa az irányelv mellékleteit,

–  kiegészítse az irányelvet az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelményekkel,

–  az irányelvet olyan szabályokkal egészítse ki, amelyek a tagállamok alkatrészekre és anyagokra vonatkozó kódolás céljainak és szabványainak való megfelelésének ellenőrzéséhez szükségesek.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2000/53/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy rendszeres időközönként hozzáigazítsa azt a műszaki és tudományos fejlődéshez annak érdekében, hogy:

i.  szükség szerint megállapítsa azokat a maximális koncentrációértékeket, amelyekig az a) pontban szereplő anyagok meghatározott járműanyagokban és alkatrészekben megtűrhetők;

ii.  mentesítse a járművek egyes anyagait és alkatrészeit az a) pont hatálya alól, ha ezeknek az anyagoknak az alkalmazása elkerülhetetlen;

iii.  a II. mellékletből törölje a járművek azon anyagait és alkatrészeit, amelyeknek a használata mellőzhető;

iv.  az i. és ii. alpontban meghatározza a járműveknek azon anyagait, amelyek a további kezelést megelőzően elválaszthatóak; ezeket meg kell jelölni vagy más alkalmas módon azonosíthatóvá kell tenni. ”

2.  Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy illetékes hatóságaik kölcsönösen elismerjék és elfogadják a más tagállamban a (3) bekezdésnek megfelelően kibocsátott átvételi (szétszerelési) igazolást.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelményekre vonatkozóan követelmények megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 47]

3.  A 6. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően az I. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azt a műszaki és tudományos fejlődéshez.”

4.  A 7. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első albekezdésben szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges részletes szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet vonatkozásában. Az ilyen szabályok kidolgozása során a Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának kérdését.” [Mód. 48]

5.  A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdésben említett szabványok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet szabványokra vonatkozóan. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint részt vesz abban.” [Mód. 49]

6.  Az irányelv a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja pontjában, az 5. cikk (5) bekezdése bekezdésében, a 6. cikk (6) bekezdése bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdése bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 50]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja, az 5. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja, az 5. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 11. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

38.  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról(66)

A 2000/60/EK irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása és a vízpolitika terén a közösségi fellépéshez szükséges további műszaki előírások meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

–  az irányelv I. és III. mellékletének és V. melléklete 1.3.6. szakaszának módosítása,

–  az irányelvnek a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére szolgáló műszaki előírásokkal és szabványosított módszerekkel való kiegészítése,

–  az irányelvnek az interkalibrációs eljárás eredményeinek meghatározásával és a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozása értékeinek megállapításával való kiegészítése.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2000/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére alkalmazandó műszaki előírások előírásokat és szabványosított módszereket határozzon meg módszerek meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 51]

2.  A 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és a III. mellékletet, valamint az V. melléklet 1.3.6. szakaszát a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében, figyelembe véve a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 13. cikk szerinti felülvizsgálati és korszerűsítési időszakait.”

3.  Az irányelv a következő 20a. cikkel egészül ki:

„20a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdése bekezdésében, 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése albekezdésében és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontja szerinti pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 52]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (3) bekezdése, a 20. cikk (1) bekezdése és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk (3) bekezdése, a 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o. ”

4.  A 21. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5.  Az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„ix. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az interkalibrációs eljárás eredményeit és a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozásához az i–viii. pontnak megfelelően megállapított értékeket. A közzétételre Ezek közzétételére az interkalibrációs eljárás befejezését követő hat hónapon belül kerül sor.” [Mód. 53]

39.  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről(67) (68)

A 2002/49/EK irányelvnek a műszaki és a tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2002/49/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a II. mellékletet annak érdekében, hogy közös értékelési módszereket állapítson meg az Lden és Léjjeli zajmutató értékek meghatározására.”

b)  A (3) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a III. mellékletet annak érdekében, hogy közös értékelési módszereket állapítson meg a káros hatások meghatározására.”

2.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A műszaki és a tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. melléklet 3. pontját, valamint a II. és III. mellékletet annak érdekében, hogy hozzáigazítsa azokat a műszaki és tudományos fejlődéshez.”

3.  A rendelet a következő 12a. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) és (3) bekezdése és a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) és (3) bekezdése és a 12. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (2) és (3) bekezdése és a 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 13. cikk (3) bekezdését el kell hagyni;

5.  A III. melléklet bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

„Az e melléklet jövőbeli felülvizsgálatai révén bevezetett dózis-hatás összefüggések különösen az alábbiakra vonatkoznak:”.

40.  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról(69) (70)

Annak érdekében, hogy az illékony szerves vegyületek tartalmára vonatkozó határértékek teljesítésének megállapításához naprakész analitikai módszereket használjanak, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 2004/42/EK irányelv III. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2004/42/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azt a műszaki fejlődéshez.”

2.  Az irányelv a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

41.  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről(71)

A tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 2004/107/EK irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2004/107/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (15) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(15) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően e cikket, a II., III., IV. és V. mellékletek mindegyikének II. szakaszát, valamint az V. melléklet V. szakaszát módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azok igazodjanak a tudományos és műszaki fejlődéshez.

A módosítások mindazonáltal nem eredményezhetik a célértékek közvetlen vagy közvetett megváltoztatását.”

2.  Az irányelv a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (15) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 54]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (15) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (15) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 6. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

4.  Az V. melléklet V. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„Jelenleg nem lehet meghatározni a levegőminőség-modellezési referencia-módszereket.”

42.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006. február 15.) a fürdővizek minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről(72)

A 2006/7/EK irányelv tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa az irányelv I. mellékletét a mellékletben meghatározott paraméterek elemzési módszereinek vonatkozásában,

–  módosítsa az irányelv V. mellékletét,

–  kiegészítse az irányelvet a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabvány megjelölésével.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2006/7/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 15. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

a)  megjelölje a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabványt szabvány megjelölése révén kiegészítse ezt az irányelvet; [Mód. 55]

b)  amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, az I. mellékletben meghatározott paraméterek elemzési módszerei tekintetében módosítsa az I. mellékletet; [Mód. 56]

c)  amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, módosítsa az V. mellékletet.” [Mód. 57]

2.  Az irányelv a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (2) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 58]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 15. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 16. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

43.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról(73)

A 2006/21/EK irányelv műszaki rendelkezéseinek továbbfejlesztése, valamint az irányelv tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  az irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében módosítsa a mellékleteket,

–  a 13. cikk (6) bekezdésének alkalmazásában technikai követelményekkel egészítse ki az irányelvet,

–  a hulladékok jellemzésével kapcsolatos, a II. mellékletben szereplő technikai követelmények kiteljesítése érdekében kiegészítse az irányelvet, a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezésével kiegészítse az irányelvet,

–  a hulladékkezelő létesítmények osztályozásához szükséges kritériumok III. mellékletnek megfelelő meghatározásával kiegészítse az irányelvet,

–  a mintavételi és elemzési módszerek összehangolt előírásaival kiegészítse az irányelvet.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2006/21/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 22. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikknek megfelelően elfogadja a következőkhöz szükséges ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból: [Mód. 59]

a)  technikai követelmények kidolgozása – beleértve a gyenge sav hatására bomló cianid meghatározására és mérési módszerére vonatkozó technikai követelményeket is – a 13. cikk (6) bekezdésének alkalmazásában; [Mód. 60]

b)  a hulladékok jellemzésével kapcsolatos, a II. mellékletben szereplő technikai követelmények kiegészítése; [Mód. 61]

c)  a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezése értelmezésének biztosítása; [Mód. 62]

d)  a hulladékkezelő létesítmények osztályozásához szükséges kritériumok meghatározása a III. mellékletnek megfelelően III. melléklettel összhangban történő osztályozására vonatkozó kritériumok meghatározására; [Mód. 63]

e)  az ezen irányelv technikai végrehajtásához szükséges mintavételi és elemzési módszerek összehangolt előírásainak meghatározása. [Mód. 64]

Az első albekezdés szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság előnyben részesíti a b), a c) és a d) pontban említett tevékenységeket.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat a tudományos és műszaki fejlődéshez igazítsa. A módosításokat úgy kell végrehajtani, hogy biztosítsák a környezet magas szintű védelmét.”

2.  Az irányelv a következő 22 a. cikkel egészül ki:

„22a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 22. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 65]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 22. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 22. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 23. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

44.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről(74)

A 2006/118/EK irányelv tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv II., III. és IV. mellékletét, és azokat új szennyező anyagokkal vagy indikátorokkal egészítse ki. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2006/118/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Technikai kiigazítások

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a II. melléklet A. és C. részét, valamint a III. és a IV. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat a tudományos és műszaki fejlődéshez igazítsa, figyelembe véve a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatának és korszerűsítésének időszakát a 2000/60/EK irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében említetteknek megfelelően.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a II. melléklet B. részét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azt új szennyező anyagokkal vagy indikátorokkal egészítse ki.”

2.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben cikk szerinti említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 66]

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9. cikket el kell hagyni.

45.  Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról(75) (76)

A 166/2006/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez és a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása, valamint a jelentéstétel javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendelet II. és III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása vagy a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ EGB-jegyzőkönyv mellékleteihez való – a jegyzőkönyvben részes felek ülésén elfogadott, a jegyzőkönyv mellékleteit érintő módosítások következtében szükségessé váló – hozzáigazítása érdekében módosítsa a II. és a III. mellékletet, valamint hogy kiegészítse a rendeletet a szennyező anyagok egy vagy több diffúz forrásból származó kibocsátásaira vonatkozó jelentéstétel kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéssel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 166/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Arra az esetre, ha azt állapítja meg, hogy nem léteznek adatok a diffúz forrásokból származó szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozóan, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kezdeményezze a szennyező anyagok egy vagy több diffúz forrásból származó kibocsátásaira vonatkozó jelentéstételt, adott esetben a nemzetközileg elfogadott módszerek használatával.”

2.  A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően a II. és a III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy

a)  a II. és a III. mellékletet hozzáigazítsa a tudományos vagy műszaki fejlődéshez;

b)  elvégezze a II. és a III. mellékletnek a jegyzőkönyv mellékleteihez való – a jegyzőkönyvben részes felek ülésén elfogadott, a jegyzőkönyv mellékleteit érintő módosítások következtében szükségessé váló – hozzáigazítását.”

3.  Az irányelv a következő 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdése és a 18. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (3) bekezdése és a 18. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk (3) bekezdése és a 18. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 19. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

46.  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról(77)

Az Unión belüli térinformációs infrastruktúrára vonatkozóan a 2007/2/EK irányelvben meghatározott műszaki szabályok aktualizálása és továbbfejlesztése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa az irányelv I., II. és III. mellékletében ismertetett létező adattémák leírását,

–  kiegészítse az irányelvet a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezésekkel,

–  kiegészítse az irányelvet bizonyos szolgáltatásokra vonatkozó műszaki előírásokkal és a téradat-szolgáltatások minimális teljesítési feltételeivel,

–  kiegészítse az irányelvet bizonyos kötelezettségekkel,

–  kiegészítse az irányelvet a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz való hozzáférés egységes feltételeivel.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2007/2/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a környezetet érintő uniós politikákat támogató téradatok iránti igény változásának figyelembevétele érdekében módosítsa az I., a II. és a III. mellékletben ismertetett létező adattémák leírását.”

2.  A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezéseket rendelkezések megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Az említett rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat. [Mód. 67]

Amennyiben nemzetközi jog alapján létrejött szervezetek irányadó szabványokat fogadtak el a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitásának vagy harmonizációjának biztosítására, e szabványokat be kell építeni az első albekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba, és a meglévő technikai eszközökre – adott esetben – a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban hivatkozni kell.”

3.  A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően a szabályokra vonatkozó ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e fejezet kiegészítéseként megállapítsa különösen az alábbiakat: [Mód. 68]

a)  a 11. és 12. cikkben említett szolgáltatásokra vonatkozó műszaki előírások és minimális teljesítési feltételek, figyelembe véve az uniós környezetvédelmi jogszabályok keretében elfogadott, érvényes jelentéstételi kötelezettségeket és ajánlásokat, a meglévő e-kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint a technológiai fejlődést;

b)  a 12. cikkben említett kötelezettségek.”

4.  A 17. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A tagállamok összehangolt hozzáférési feltételek szerint hozzáférést biztosítanak az Unió intézményeinek és szerveinek a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az említett feltételekre vonatkozó szabályokat szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt elveket.” [Mód. 69]

5.  Az irányelv a következő 21a. cikkel egészül ki:

„21a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (7) bekezdése bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdése bekezdésében, a 16. cikk és a 17. cikk (8) bekezdése bekezdésében említett szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 70]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (7) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk és a 17. cikk (8) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (7) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk és a 17. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 22. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

47.  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve (2007. október 23.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről(78)

A tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 2007/60/EK irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2007/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékletet – a 14. cikkben megállapított felülvizsgálati és frissítési időközök figyelembevételével – a tudományos és műszaki fejlődéshez igazítsa.”

2.  Az irányelv a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 71]

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

48.  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról(79)

A műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technikai fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében módosítsa a 2008/50/EK irányelv I–VI., VIII., IX., X. és XV. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2008/50/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 28. cikk a következőképpen módosul:

a)  A cím helyébe a következő szöveg lép:

„Módosítások és végrehajtási intézkedések”.

b)  Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28a. cikknek megfelelően az I–VI., a VIII., a IX., a X. és a XV. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat a műszaki fejlődéshez igazítsa.”

2.  Az irányelv a következő 28a. cikkel egészül ki:

„28a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 28. cikk (1) bekezdésében említett, bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 72]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 28. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 28. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 29. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

49.  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv)(80)

A 2008/56/EK irányelv tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása, a koherencia biztosítása, valamint a tengeri régiók és alrégiók közötti összehasonlítás lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv III., IV., és V. mellékletét, valamint hogy kiegészítse az irányelvet a tagállamok által alkalmazandó kritériumokkal és módszertani előírásokkal, valamint a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó előírásokkal és szabványosított módszerekkel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2008/56/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 2010. július 15-ig az I. és III. melléklet alapján megállapítsa a tagállamok által alkalmazandó kritériumokat és módszertani előírásokat, oly módon, hogy azok biztosítsák a koherenciát, és lehetővé tegyék a tengeri régióknak és alrégióknak a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó összehasonlítását. [Mód. 73]

Mielőtt ilyen kritériumokra és előírásokra – beleértve a regionális tengeri egyezményeket is – tenne javaslatot, a Bizottság konzultációt folytat valamennyi érdekelt féllel.”

2.  A 11. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó – a korábbi kötelezettségvállalásokat szem előtt tartó, a nyomonkövetési és értékelési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító – előírásokat előírások és szabványosított módszereket állapítson meg módszerek megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 74]

3.  A 24. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően a III., a IV. és az V. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat a tudományos és műszaki fejlődéshez igazítsa, figyelembe véve a tengervédelmi stratégiák felülvizsgálatának és frissítésének a 17. cikk (2) bekezdésében előírt időközeit.”

4.  Az irányelv a következő 24a. cikkel egészül ki:

„24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdésében bekezdése, a 11. cikk (4) bekezdése bekezdésében és a 24. cikk (1) bekezdése bekezdésében említett szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 75]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (4) bekezdése és a 24. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (4) bekezdése és a 24. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 25. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

50.  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról(81) (82)

Az 1272/2008/EK rendelet rendszeres aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

—  az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizációja érdekében módosítsa a rendelet VI. mellékletét,

—  kiegészítse a rendeletet egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos melléklettel,

—  a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében módosítsa a rendelet egyes rendelkezéseit és a rendelet I–VIII. mellékletét.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1272/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 37. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Ha a Bizottság megállapítja, hogy az érintett anyag osztályozásának és címkézésének harmonizációja megfelelő, az 53a. cikknek megfelelően indokolatlan késedelem nélkül a VI. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az anyagnak a vonatkozó osztályozási és címkézési elemekkel, és – adott esetben – az egyedi koncentrációs határértékekkel vagy M-tényezőkkel együtt a VI. melléklet 3. részének 3.1. táblázatába történő felvételéről.

Ugyanezen feltételek mellett 2015. május 31-ig a VI. melléklet 3. részének 3.2. táblázatába fel kell venni a megfelelő besorolási tételt.

Ha az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizációja esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 53b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  A 45. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság 2012. január 20-ig felülvizsgálatot végez annak felmérése céljából, hogy az (1) bekezdésben említett információk harmonizálhatók-e, és ezen belül létrehozható-e egy formanyomtatvány a kijelölt szervek számára az importőrök és továbbfelhasználók által történő információbenyújtás céljára. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 53a. cikknek megfelelően – e felülvizsgálat alapján, valamint a megfelelő érintett szervekkel, így például a Toxikológiai Központok és Klinikai Toxikológusok Európai Társulásával (EAPCCT) való konzultációt követően – felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadjon el e rendeletnek egy melléklettel való kiegészítése céljából.”

3.  Az 53. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 53a. cikknek megfelelően a 6. cikk (5) bekezdését, a 11. cikk (3) bekezdését, a 12. és a 14. cikket, a 18. cikk (3) bekezdésének b) pontját, a 23. cikket, a 25–29. cikket, a 35. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdését, valamint az I–VIII. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat a műszaki és tudományos fejlődéshez igazítsa, megfelelően figyelembe véve a GHS továbbfejlesztését, különös tekintettel a hasonló keverékekre vonatkozó információk felhasználásával kapcsolatos ENSZ-módosításokra, valamint számításba véve a nemzetközileg elismert kémiai programok keretében adódó fejleményeket és a baleseti adatbázisokból származó adatokat.

Ha rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 53b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

4.  A rendelet a következő 53a. és 53b. cikkel egészül ki:

„53a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 37. cikk (5) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és az 53. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 37. cikk (5) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és az 53. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 37. cikk (5) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és az 53. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

53b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az 53a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  Az 54. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

51.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/126/EK irányelve (2009. október 21.) a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről(83) (84)

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott kapcsolódó szabványokkal való összhang biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 2009/126/EK irányelv egyes rendelkezéseit, hogy hozzáigazítsa azokat a műszaki fejlődéshez. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/126/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Technikai kiigazítások

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a 4. és 5. cikket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szükség esetén hozzáigazítsa azokat a műszaki fejlődéshez az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott kapcsolódó szabványokkal való összhang biztosítása érdekében.

Az első bekezdés szerinti felhatalmazás nem alkalmazandó a 4. cikkben meghatározott benzingőz-befogási hatékonyságra és gőz/benzin arányra, valamint az 5. cikkben meghatározott időtartamokra.”

2.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9. cikket el kell hagyni.

52.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről(85)

A 2009/147/EK irányelvnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv I. és V. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/147/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően az I. és az V. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a műszaki és tudományos fejlődéshez.”

2.  Az irányelv a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 76]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 16. cikket el kell hagyni.

53.  Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről(86)

Az 1221/2009/EK rendelet aktualizálása és értékelési eljárások kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse azt az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzésére vonatkozó eljárásokkal, továbbá hogy ágazati referenciadokumentumokat, valamint a szervezetek nyilvántartásával és a harmonizációs eljárásokkal kapcsolatban iránymutatást tartalmazó dokumentumokat bocsásson rendelkezésre. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 77]

Az 1221/2009/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni egyes eljárások összehangolására vonatkozóan és az ágazati referenciadokumentumokkal kapcsolatban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 76]

A fentieknek megfelelően az 1221/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 16. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Az A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumok kidolgozása révén dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni [Mód. 79]

E dokumentumokat nyilvánosságra kell hozni.”

2.  A 17. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzéséhez kapcsolódó eljárások létrehozása révén eljárásokra vonatkozóan, beleértve a szakértői értékelés nyomán hozott határozatok elleni megfelelő fellebbezési eljárásokat.” [Mód. 80]

3.  A 30. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni. [Mód. 81]

E dokumentumokat nyilvánosságra kell hozni.”

4.  A 46. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából,végrehajtási jogi aktusok révén – a 49. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően – elfogadja az (1) bekezdésben említett ágazati referenciadokumentumokat referenciadokumentumok és a (4) bekezdésben említett útmutatót útmutató elfogadása révén.” [Mód. 82]

5.  A 48. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„48. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el adott esetben az EMAS működése során szerzett tapasztalatok alapján, az EMAS követelményeire vonatkozó iránymutatás iránt azonosított igényekre válaszul és a nemzetközi szabványokban bekövetkező változások vagy az új szabványok fényében, amelyek relevánsak e rendelet hatékonysága szempontjából.”

6.  Az irányelv a következő 48a. cikkel egészül ki:

„48a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében bekezdése és a 48. cikk szerinti cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdése bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében és a 48. cikk szerinti cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 16. cikk (4) bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (6) bekezdése, a 46. cikk (6) bekezdése és a 48. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 83]

________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 49. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

54.  Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről(87)

A 66/2010/EK rendelet aktualizálása és az uniós ökocímkéhez szükséges további technikai szabályok megállapítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a rendelet mellékleteit,

–  kiegészítse a rendeletet egyes eltéréseket lehetővé tevő intézkedésekkel,

–  kiegészítse a rendeletet az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait megállapító intézkedésekkel.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az élelmiszerekre és a takarmánytermékekre vonatkozó uniós ökocímke-kritériumok kidolgozása tekintetében a Bizottság 2011-ben közzétett egy tanulmányt az élelmiszerekre és a takarmánytermékekre vonatkozó ökocímke-kritériumok kidolgozásának megvalósíthatóságáról. Az említett megvalósíthatósági tanulmány zárójelentése és az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságának véleménye alapján a Bizottság jelenleg nem szándékozik ökocímke-kritériumokat kidolgozni az élelmiszerekre és a takarmánytermékekre vonatkozóan. Ennélfogva nem szükséges a Bizottságot felhatalmazni annak meghatározására, hogy mely élelmiszer- és takarmánycsoportok tekintetében valósítható meg az ökocímke-kritériumok kidolgozása.

A fentieknek megfelelően a 66/2010/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (5) bekezdés második albekezdését el kell hagyni.

b)  A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A (6) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat önmagukban vagy alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (6) bekezdésétől való eltérést lehetővé tevő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el intézkedések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. [Mód. 84]

Nem biztosítható eltérés azon anyagok tekintetében, amelyek megfelelnek az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében található követelményeknek és amelyeket az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás szerint azonosítottak, és amelyek keverékekben, egy cikkben vagy egy összetett cikk bármely homogén részében 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban vannak jelen.”

2.  A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal intézkedéseket határoz meg meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az egyes termékcsoportok tekintetében konkrét uniós ökocímke-kritériumokat állapítson meg. Ezeket az intézkedéseket ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. [Mód. 85]

Az első albekezdés szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság tekintetbe veszi az EUÖB észrevételeit, és egyértelműen kiemeli, dokumentálja és megmagyarázza a kritériumtervezetre irányuló javaslathoz képest az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően a zárójavaslatában bekövetkezett változásokkal kapcsolatos érveket.”

3.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A III. mellékletben rögzített díjmaximumok módosítását illetően a Bizottság figyelembe veszi azt a tényt, hogy a díjaknak fedezniük kell a rendszer működtetésének költségeit.”

4.  A rendelet a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (7) bekezdésében bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdésében bekezdése és a 15. cikk szerinti cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 86]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 16. cikket el kell hagyni.

VII.   Eurostat

55.  A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról(88)

A 3924/91/EGK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletet a következők révén:

–  a Prodcom-lista és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információk frissítése,

–  a 3. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadása,

–  arra vonatkozó döntéshozatal, hogy a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében havi vagy negyedéves adatgyűjtéseket kell elvégezni,

–  az adatgyűjtési kérdőívek tartalmával kapcsolatos rendelkezések, valamint azon részletes szabályok meghatározása, amelyeknek megfelelően a tagállamoknak fel kell dolgozniuk a kitöltött kérdőíveket vagy a más forrásokból származó információkat.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 3924/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 2. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Prodcom-lista a Prodcom-listát és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információkat frissítő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el információk frissítése révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 87]

2.  A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (3) bekezdésének alkalmazásával – valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással – összefüggő részletes szabályokra vonatkozóan szabályok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 88]

3.  A 4. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy havi vagy negyedéves adatgyűjtések elvégzését előíró felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el elvégzésének előírása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 89]

4.  Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó rendelkezésekre vonatkozóan rendelkezések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 90]

5.  A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az eredmények feldolgozása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes előírásokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.” [Mód. 91]

6.  A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (6) bekezdése, a 3. cikk (5) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító módosító rendelet rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 92]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (6) bekezdése, a 3. cikk (5) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk (6) bekezdése, a 3. cikk (5) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 10. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

56.  A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről(89)

A 696/93/EGK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és az említett rendelet mellékletében foglalt meghatározásokat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 696/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően különösen a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és a mellékletben foglalt meghatározásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a gazdasági és műszaki fejlődéshez.” [Mód. 93]

2.  A rendelet a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk szerinti, cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 94]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

57.  A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról(90)

Az 1165/98/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a rendelet mellékleteit a változók listájának, a meghatározások és az átadott változók megfelelő formáinak frissítése érdekében,

–  módosítsa a tevékenységek listáját,

–  kiegészítse a rendeletet az európai mintarendszerek jóváhagyására és alkalmazására vonatkozóan,

–  kiegészítse a rendeletet a változók minőségmérési kritériumokkal kritériumaival, [Mód. 95]

–  kiegészítse a rendeletet a szükséges adatminőség biztosításának feltételeivel,

–  kiegészítse a rendeletet azáltal, hogy meghatározza egy európai mintarendszer alkalmazásának feltételeit,

–  kiegészítse a rendeletet más megfigyelési egységek alkalmazásával,

–  kiegészítse a rendeletet a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájával,

–  kiegészítse a rendeletet egy európai mintarendszer felosztásának feltételeivel.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Számos, csak az átmeneti intézkedésekhez szükséges felhatalmazás mára érvényét vesztette.

A fentieknek megfelelően az 1165/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy frissítse a változók listáját, a meghatározásokat és az átadott változók megfelelő formáit.”

2.  A 4. cikk (2) bekezdésének bekezdése első albekezdésének d) pontja második albekezdése albekezdésének helyébe a következő szöveg lép: [Mód. 96]

„Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el jóváhagyásukra és alkalmazásukra vonatkozóan abból a célból, hogy jóváhagyásuk és alkalmazásuk további részletezése révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 97]

3.  A 10. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a e rendelet kiegészítés céljából a változók minőségmérési kritériumokra vonatkozóan kritériumainak meghatározása révén.” [Mód. 98]

4.  A 17. cikket el kell hagyni.

4a.  A 18. cikk (3) bekezdését el kell hagyni; [Mód. 99]

5.  A rendelet a következő 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjában pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában, pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 100]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése pontjában, a 4.cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjábanpontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 101]

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (3) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 102]

_____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  Az A. melléklet a következőképpen módosul:

i.  Az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) E melléklet a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt valamennyi tevékenységre vagy a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt termékekre vonatkozik. A NACE Rev. 2. 37-es ágazatára, a 38.1-es és a 38.2-es alágazataira és a 39-es ágazatára vonatkozó adatokat nem kell megadni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően a tevékenységek listáját módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

ii.  A b) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan alkalmazásának lehetővé tétele révén.” [Mód. 103]

iii.  A c) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a szükséges adatminőség biztosítása feltételeinek meghatározása révén biztosításának feltételeire vonatkozóan.” [Mód. 104]

iv.  A c) 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni.”

v.  A c) 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10. A termelői árakra és importárakra vonatkozó információkra (310., 311., 312. és 340.) nincs szükség a NACE Rev. 2., illetve CPA következő alágazatainál vagy szakágazatainál: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 és 38.3. Nincs szükség továbbá az importárakra (340.) vonatkozó információkra a CPA következő ágazatainál: 09, 18, 33 és 36. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően a tevékenységek listáját módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

vi.  A d) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan módosítása céljából.” [Mód. 105]

vii.  Az f) 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

„Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet meghatározására vonatkozóan.” [Mód. 106]

viii.  Az f) 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9. Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan meghatározása révén. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euróövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euróövezet és a nem euróövezet szerint megkülönböztetett adatokat.” [Mód. 107]

7.  A B. melléklet a következőképpen módosul:

i.  A b) 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.alkalmazásának lehetővé tétele révén [Mód. 108]

ii.  A c) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni.”

iii.  A c) 6. pont negyedik bekezdését el kell hagyni.

iv.  A d) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. Ezenkívül a termelési változókat (110., 115., 116.) és a ledolgozott órák változóját (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni.

Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan módosítása céljából.” [Mód. 109]

9.  A C. melléklet a következőképpen módosul:

i.  A b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan alkalmazásának lehetővé tétele révén.” [Mód. 110]

ii.  A c) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni.”

iii.  A c) 4. pont utolsó bekezdését harmadik albekezdését el kell hagyni. [Mód. 111]

iv.  A d) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. Az árbevétel-változót (120.) és az eladásimennyiség-változót (123.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan módosítása céljából.” [Mód. 112]

v.  A g) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az e melléklet f) 3. pontjában meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából egy európai mintarendszer felosztásának feltételeire vonatkozóan. felosztása feltételeinek meghatározása révén.” [Mód. 113]

10.  A D. melléklet a következőképpen módosul:

i.  A b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan. alkalmazásának lehetővé tétele révén.” [Mód. 114]

ii.  A c) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A foglalkoztatott személyekre (210.) vonatkozó információk az első referencia-időszak kezdetétől az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni.”

iii.  A c) 4. pont harmadik bekezdését el kell hagyni.

iv.  A d) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. Az árbevétel-változót (120.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Bizottság által módosítható, munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan módosítása céljából”; [Mód. 115]

v.  Az e) pont negyedik bekezdését el kell hagyni.

vi.  Az f) 6. pontot el kell hagyni.

58.  A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról(91)

Az 530/1999/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki változások figyelembevétele céljából történő kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletet a szolgáltatandó információk meghatározásával és bontásával, valamint a statisztikai minőség értékelésének feltételeivel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 116]

Az 530/1999/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az eredmények továbbításához alkalmazandó technikai formátumot. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően az 530/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdése szerint szolgáltatandó információk meghatározására és bontására vonatkozóan meghatározásának és bontásának pontosítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.” [Mód. 117]

2.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a bázisév végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani a Bizottsághoz (Eurostat). A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén elfogadja az ezen eredmények továbbításához alkalmazandó megfelelő technikai formátumot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

3.  A 10. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a statisztika minőségértékelése feltételeinek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet minőség értékelésének feltételeire vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.” [Mód. 118]

4.  A rendelet a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdése bekezdésében és a 10. cikk (3) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 119]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 120]

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 11. cikket el kell hagyni.

6.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

59.  Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról(92)

A 2150/2002/EK rendeletnek a hulladékstatisztikai adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás terén bekövetkező gazdasági és technikai fejlődés figyelembevétele céljából történő aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a rendeletet annak érdekében, hogy hozzáigazítsa az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás terén bekövetkező gazdasági és technikai fejlődéshez,

–  módosítsa az eredmények feldolgozását és továbbítását, valamint a rendelet I., II. és III. mellékletében felsorolt követelmények kiigazítását,

–  kiegészítse a rendeletet a lefedettségre vonatkozó minimumkövetelményeknek az I. és a II. melléklet 7. szakaszának 1. pontja szerinti meghatározása révén,

–  kiegészítse a rendeletet azáltal, hogy kidolgoz egy átviteli táblázatot a rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozat(93) által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről, valamint minőségi és pontossági feltételeket határoz meg.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az átmeneti intézkedésekhez kapcsolódó rendelkezések elavultak.

A 2150/2002/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az eredmények összeállítását, az eredmények továbbításához alkalmazandó megfelelő formátumot és a minőségre vonatkozó jelentések szerkezetét és részletes szabályait tartalmát. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 121]

A fentieknek megfelelően a 2150/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 1. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozat* által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről szóló átviteli táblázat kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet kidolgozására vonatkozóan. [Mód. 122]

____________________

* A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).”

2.  A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, a minőségi és pontossági feltételek meghatározására vonatkozóan meghatározása révén.” [Mód. 123]

b)  A (4) bekezdés következő albekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok az I. melléklet 8. szakaszában felsorolt valamennyi tételre (tevékenységek és háztartások), továbbá a II. melléklet 3. szakaszában felsorolt jellemzőkre és a II. melléklet 8. szakasza 2. pontjában felsorolt művelettípusok valamennyi tételére megadják, hogy az elkészített statisztikák az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően e rendeletet a lefedettségre vonatkozó minimumkövetelmény meghatározásával kiegészítő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

3.  A 4. és az 5. cikket el kell hagyni.

4.  A rendelet a következő 5a. és 5b. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

A gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása céljából, az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás terén bekövetkező gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításra hozzáigazítás, az eredmények feldolgozására feldolgozása és továbbítása továbbítására, valamint a mellékletekben felsorolt követelmények kiigazítására vonatkozóan kiigazítása révén. [Mód. 124]

5b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (5) bekezdése bekezdésében, a 3. cikk (1) és (4) bekezdése bekezdésében és az 5a. cikk szerinti cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 125]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (1) és (4) bekezdése és az 5a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 1. cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (1) és (4) bekezdése és az 5a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság elfogadja az e rendelet végrehajtásához szükséges végrehajtási jogi aktusokat különösen az alábbiak tekintetében:

a)  az eredmények összeállítása a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban, figyelembe véve az adott tagállam gazdasági szerkezetét és műszaki lehetőségeit. Az ilyen végrehajtási jogi aktusok lehetővé tehetik az egyes tagállamok számára, hogy a bontásban szereplő bizonyos tételekre vonatkozóan ne adjanak meg adatot, feltéve, hogy ez bizonyítottan korlátozott hatással van a statisztikák minőségére. Minden esetben, amikor ilyen eltérésre került sor, az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában és 8. szakaszának 1. pontjában felsorolt tételek mindegyikénél a teljes hulladékmennyiséget kell megadni;

b)  a tagállamok részéről történő eredménytovábbítás megfelelő formátumának kidolgozása az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül;

c)  az I. melléklet 7. szakaszában és a II. melléklet 7. szakaszában említett, minőségre vonatkozó jelentések tartalma szerkezete és részletes szabályai. [Mód. 126]

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

6.  A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

7.  A 8. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni.

8.  Az I. melléklet 7. szakaszának 1. pontját el kell hagyni.

9.  A II. melléklet 7. szakaszának 1. pontját el kell hagyni.

60.  Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről(94)

A 437/2003/EK rendeletnek a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevétele céljából történő aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendelet mellékleteiben módosítsa az adatgyűjtés jellemzőit és az előírásokat, valamint egyéb pontossági követelmények megállapítása révén kiegészítse a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A 437/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a továbbításhoz szükséges adatállományokat, valamint az adatok továbbításakor használandó adatkódok és adathordozó leírását. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően a 437/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok a következő változókkal kapcsolatos statisztikai adatokat gyűjtik:

a)  utasok;

b)  áruk és postai küldemények;

c)  repülési szakaszok;

d)  a rendelkezésre álló utasülések;

e)  a légijármű-forgalom.

Az egyes területek statisztikai változói, a besorolásukra szolgáló nómenklatúrák, megfigyelésük gyakorisága és a fogalommeghatározások a mellékletekben szerepelnek.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően a mellékletekben az adatgyűjtés jellemzőit és az előírásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

2.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A statisztika pontossága

Az adatgyűjtés teljes adatszolgáltatáson alapul.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az egyéb pontossági követelmények megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet megállapítására vonatkozóan. [Mód. 127]

3.  A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az eredményeket az I. mellékletben feltüntetett adatállományoknak megfelelően kell továbbítani, amelyeknek a Bizottság végrehajtási jogi aktus révén meghatározza a leírását.

A Bizottság továbbá végrehajtási jogi aktus révén meghatározza a továbbításkor használandó adatkódok és adathordozó leírását.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

4.  A 10. cikket el kell hagyni.

5.  A rendelet a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk szerinti cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 128]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________

*HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 11. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

61.  Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről(95)

A 450/2003/EK rendeletnek a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevétele céljából történő naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a rendeletet a mutató technikai leírásának újbóli meghatározásával és a súlyozási struktúra felülvizsgálatával, továbbá egyes gazdasági tevékenységeknek a rendelet hatálya alá vonásával,

–  kiegészítse a rendeletet azon gazdasági tevékenységek meghatározásával, amelyeknek megfelelően az adatokat le kell bontani, és azon gazdasági tevékenységek meghatározásával, amelyeknek megfelelően az indexet le kell bontani,

–  kiegészítse a rendeletet a külön minőségi követelmények és az index láncolására használt módszer meghatározásával.

–  kiegészítse a rendeletet a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei szerinti adatok biztosítására vonatkozó intézkedések elfogadásával. [Mód. 129]

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Annak érdekében, hogy a 450/2003/EK rendelet végrehajtása a minőségről szóló beszámolók tartalmával szerkezetével és részletes szabályaival összefüggésben egységes feltételek mellett történjék, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 130]

A fentieknek megfelelően a 450/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet módosítása céljából, a mutató technikai leírásának újbóli meghatározására és a súlyozási struktúra felülvizsgálatára irányuló módosításokra vonatkozóan.” [Mód. 131]

2.  A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben előírt említett megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa ezt a rendeletet a NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységek e rendelet hatálya alá vonása tekintetében vonására irányuló módosításokra vonatkozóan.” [Mód. 132]

3.  A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A változók felosztása

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a teljes foglalkoztatáshoz és a munkaerőköltségekhez való uniós és nemzeti szintű hozzájárulások, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai szerinti, illetve a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak további – az ágazat szintjénél (2 számjegyű szint) vagy ágazatcsoportnál azonban nem részletesebb – bontása szerint szerinti meghatározott azon gazdasági tevékenységek szerinti lebontásra vonatkozóan, amelyekben azonosítására, amelyeknek megfelelően az adatokat le kell bontani a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevételével kell lebontani. [Mód. 133]

A munkaerőköltség-indexeket az alábbi munkaerőköltség-kategóriákra vonatkozóan külön kell meghatározni:

a)  összes munkaerőköltség;

b)  bruttó bérek és keresetek, az 1726/1999/EK rendelet II. mellékletének D.11. tétele szerint;

c)  a munkaadó által befizetett adókkal megnövelt és a munkaadóknak folyósított támogatásokkal csökkentett munkaadói társadalombiztosítási járulékok, azaz az 1726/1999/EK rendelet II. melléklete szerinti D.12. és D.4. tételek összege csökkentve a D.5. tétellel.

(2)  Meg kell határozni a prémium nélküli teljes munkaerőköltség-indexet – ahol a prémium meghatározása az 1726/1999/EK rendelet II. mellékletének D.11112. tételében található – a Bizottság által meghatározott gazdasági tevékenységek szerinti bontásban, a NACE Rev. 2. osztályozás alapján.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben meghatározott említett megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából e gazdasági tevékenységek meghatározására vonatkozóan. [Mód. 134]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az index láncolására szolgáló módszer meghatározására vonatkozóan meghatározása révén.” [Mód. 135]

4.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Minőség

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján külön minőségi kritériumokat határozzon meg kritériumok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Az átadott aktuális és visszamenőleges adatoknak meg kell felelniük ezeknek a minőségi kritériumoknak. [Mód. 136]

(2)  A tagállamok 2003-tól éves minőségről szóló beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a jelentések tartalmát szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.” [Mód. 137]

4a.  A 9. cikket el kell hagyni. [Mód. 138]

5.  A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az e cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelő, az e végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el a megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelően. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett adatok biztosítására vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak meghatározott eljárással kell elfogadni. Az intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 223/2009/EK rendelet 2. cikkében meghatározott költséghatékonysági elvet, beleértve a válaszadók terheinek csökkentését.” [Mód. 139]

b)  A (6) bekezdést el kell hagyni.

6.  A 11. cikket el kell hagyni.

7.  A rendelet a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (4) bekezdésében bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdésében bekezdése, és a 4. cikk szerinti (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk(1) bekezdésében és a 10. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól ...[e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 140]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése, és a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése, és a 10. cikk (5) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 141]

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése, és a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése és a 10. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 142]

______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

8.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

9.  A melléklet 3. pontját el kell hagyni.

62.  Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról(96)

A 808/2004/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való – mindenekelőtt a modulok tartalmához kapcsolódó – hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletben szereplő modulokat a tárgykörök és változóik kiválasztása és leírása, kiigazítása és módosítása, a lefedettség, a referencia-időszakok és a változók bontása, az adatszolgáltatás rendszeressége és ütemterve, valamint az eredmények továbbításának határideje vonatkozásában.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak* megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 808/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Felhatalmazáson alapuló hatáskörök

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse az e rendeletben szereplő modulokat a tárgykörök és változóik kiválasztása és leírása, kiigazítása és módosítása, a lefedettség, a referencia-időszakok és a változók bontása, az adatszolgáltatás rendszeressége és ütemterve, valamint az eredmények továbbításának határideje vonatkozásában.

Ezeknek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak figyelembe kell venniük a gazdasági és műszaki változásokat, a tagállamok rendelkezésére álló forrásokat és a válaszadók ráfordításait, valamint a műszaki és módszertani megvalósíthatóságot és az eredmények megbízhatóságát.

(2)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az adatgyűjtési időszak kezdete előtt legalább kilenc hónappal el kell fogadni.”

2.  A rendelet a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 143]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9. cikket el kell hagyni.

4.  Az I. melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az adatszolgáltatás időszaka és rendszeressége

A statisztikákat a 2004. május 20-tól számított tizenöt referenciaévig évente kell rendelkezésre bocsátani. Nem kell minden változót évente szolgáltatni; az egyes változók szolgáltatásának rendszerességét a 8. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kell megállapítani, illetve kell arról megállapodni.”

5.  A II. melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az adatszolgáltatás időszaka és rendszeressége

A statisztikákat a 2004. május 20-tól számított tizenöt referenciaévig évente kell rendelkezésre bocsátani. Nem kell minden változót évente szolgáltatni; az egyes változók szolgáltatásának rendszerességét a 8. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kell megállapítani, illetve kell arról megállapodni.”

63.  Az Európai Parlament és a Tanács 1161/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról(97)

Az Európai Unió és az euróövezet 1161/2005/EK rendelet szerint összeállított negyedéves, nem pénzügyi számlái minőségének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a rendeletet az egyes tételek továbbítására vonatkozó határidők kiigazítása érdekében,

–  módosítsa a rendeletet az uniós összegben képviselt részarány kiigazítása érdekében, [Mód. 144 ]

–  kiegészítse a rendeletet a mellékletben egyes tételek továbbítása vonatkozásában meghatározott határidőkkel, a mellékletben felsorolt tranzakciók ellenpár-szektoronkénti bontását előíró határozatokkal és a közös minőségi előírásokkal.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1161/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a P.1., P.2., D.42., D.43., D.44., D.45. és B.4G. tételek továbbítására vonatkozó határidők meghatározása határidőkre, valamint a mellékletben felsorolt tranzakciók ellenpár-szektoronkénti bontását előíró határozatokra vonatkozóan. bontásának előírása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus határozat csak azt követően fogadható el, hogy a Bizottság a 9. cikknek megfelelően jelentést tett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.” [Mód. 145]

b)  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a (3) bekezdést az előírt adattovábbítási határidő legfeljebb 5 nappal történő módosítása érdekében.”

ba)  Az (5) bekezdést el kell hagyni. [Mód. 146]

2.  A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa e ezen cikk (1) bekezdését bekezdésének módosításáról az uniós összegben képviselt részarányra vonatkozóan részarány (1%) kiigazítása céljából.” [Mód. 147]

3.  A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közös minőségi előírások megállapítására vonatkozóan megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. [Mód. 148]

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a továbbított adatok minősége folyamatosan javuljon annak érdekében, hogy megfeleljen a közös minőségi előírásoknak.”

4.  A rendelet a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) és (4) bekezdésében bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdésében bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése szerinti bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.[Mód. 149]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 150]

______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

64.  Az Európai Parlament és a Tanács 1552/2005/EK rendelete (2005. szeptember 7.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról(98)

Az 1552/2005/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendeletet kiegészítse:

–  a statisztikai egység fogalommeghatározásának kiterjesztésével,

–  a mintavételi és pontossági követelmények, az e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyság, valamint azon NACE Rev. 2. és méretkategóriák részleteinek meghatározásával, amelyekre az eredmények lebonthatók,

–  a képzést nyújtó és nem nyújtó vállalatokra, valamint a különböző szakképzési formákra vonatkozóan begyűjtendő konkrét adatok meghatározásával,

–  a vállalati szakképzésről gyűjtendő és az európai statisztikák készítéséhez átadandó adatok minőségi követelményei és az adatok minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedések meghatározásával,

–  az első bázisév, valamint az adatgyűjtéshez, adattovábbításhoz és adatfeldolgozáshoz szükséges intézkedések meghatározásával.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Annak érdekében, hogy az 1552/2005/EK rendelet végrehajtása a minőségről szóló beszámolók szerkezetével összefüggésben egységes feltételek mellett történjék, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően az 1552/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Tekintettel a vállalkozások méreteloszlásának nemzetenkénti eltéréseire és a politikák szükségleteinek fejlődésére, a tagállamok országukban kiterjeszthetik a statisztikai egység fogalommeghatározását.

Emellett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiterjessze a fogalommeghatározást, amennyiben ez a kiterjesztés az érintett tagállamokban jelentősen javítaná a felmérés eredményének reprezentatív jellegét és minőségét.” [Mód. 151]

2.  A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a mintavételi és pontossági követelményeket, az e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyságot, valamint azoknak a NACE Rev. 2. és méretkategóriáknak a részleteit, amelyekre az eredmények lebonthatók.” [Mód. 152]

3.  A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a képzést nyújtó és nem nyújtó vállalatokra, valamint a különböző szakképzési formákra vonatkozóan begyűjtendő konkrét adatok tekintetében megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 153]

4.  A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vállalati szakképzésről gyűjtendő és az európai statisztikák készítéséhez átadandó adatok minőségi követelményeinek megállapítása követelményeire, és az adatok minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedések elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet intézkedésekre vonatkozóan.” [Mód. 154]

b)  A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók szerkezetét (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók elkészítése során a tagállamoknak meg kell felelniük a minőségi előírásoknak és a (4) bekezdés szerinti bármely egyéb intézkedésnek. A továbbított adatok minőségének értékelése érdekében a tagállamoknak a Bizottság által végrehajtási jogi aktusok útján meghatározott formátumot kell használniuk. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.” [Mód. 155]

5.  A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első bázisévet, amelyre adatokat kell begyűjteni.” [Mód. 156]

6.  A 13. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adatgyűjtéssel, adattovábbítással és adatfeldolgozással kapcsolatos gazdasági és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében kiegészítse a rendeletet.”

7.  A rendelet a következő 13a. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdésében bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében bekezdése és a 13. cikk szerinti cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 157]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 5. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

8.  A 14. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

65.  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról(99) (100)

Az 1893/2006/EK rendeletnek a technológiai és gazdasági fejlődéshez való hozzáigazítása és a NACE Rev. 2 egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1893/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás érdekében módosítsa a mellékletet.”

2.  A rendelet a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

66.  Az Európai Parlament és a Tanács 458/2007/EK rendelete (2007. április 25.) az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS)(101)

A 458/2007/EK rendeletnek a technológiai és gazdasági fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közzétételi szabályok aktualizálásával módosítsa a rendeletet, és kiegészítse azt a teljes körű adatgyűjtés első évének meghatározásával, továbbá a szóban forgó adatok részletes osztályozására és az alkalmazandó fogalommeghatározásokra vonatkozó intézkedések elfogadásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 458/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2.  A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a teljes körű adatgyűjtés első évét, és elfogadja a szóban forgó adatok részletes osztályozására és az alkalmazandó fogalommeghatározásokra vonatkozó intézkedéseket. [Mód. 158]

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendeletet a közzétételi szabályok aktualizálása érdekében.”

3.  A rendelet a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (3) bekezdése bekezdésében és az I. melléklet 1.1.2.4. pontjában említett pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 159]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (3) bekezdése és az I. melléklet 1.1.2.4. pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 7. cikk (3) bekezdése és az I. melléklet 1.1.2.4. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5.  Az I. melléklet 1.1.2.4. pontja (Egyéb bevételek) helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a lefedett adatok (a részletes osztályozás vonatkozásában) szolgáltatásáról.”

67.  Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról(102)

A 716/2007/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és a II. mellékletben található fogalommeghatározásokat és a III. mellékletben szereplő részletezési szintet, és kiegészítse a rendeletet a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáira és a közös minőségi előírásokra vonatkozóan. [Mód. 160]

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A 716/2007/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a minőségjelentések tartalmát és gyakoriságát. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően a 716/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 2. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és a II. mellékletben található fogalommeghatározásokat és a III. mellékletben szereplő részletezési szintet.

Különös figyelmet kell fordítani azon elvre, hogy ezen intézkedések haszna meghaladja a ráfordított költségeket, valamint arra, hogy a tagállamokra vagy vállalkozásokra csak észszerű mértékben rójanak további pénzügyi terheket.”

2.  Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően – a kísérleti tanulmányok következtetései alapján – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáihoz szükséges intézkedések meghatározása révén intézkedésekre vonatkozóan. [Mód. 161]

Különös figyelmet kell fordítani azon elvre, hogy ezen intézkedések haszna meghaladja a ráfordított költségeket, valamint arra, hogy a tagállamokra vagy vállalkozásokra csak észszerű mértékben rójanak további pénzügyi terheket.”

3.  A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett a közös minőségi előírások megállapítása révén előírásokra vonatkozóan. [Mód. 162]

4.  A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az a) és a b) pont között a „valamint” szót el kell hagyni;

ii.  a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„c) a 6. cikk (2) bekezdésében említett minőségjelentések szerkezetének, részletes szabályainak tartalmának és gyakoriságának meghatározása.” [Mód. 163]

b)  A (2) bekezdést el kell hagyni.

5.  A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (4) bekezdése  bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdése  bekezdésében említett szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 164]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanácsbármikor Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk második bekezdése, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 165]

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk második bekezdése, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 166]

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 10. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

68.  Az Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről(103)

A 862/2007/EK rendeletnek a technológiai és gazdasági fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy egyes fogalommeghatározások aktualizálása érdekében módosítsa a rendeletet, és kiegészítse azt az adatok csoportosításának és további bontásának meghatározásával, valamint a pontosságra és a minőségi előírásokra vonatkozó szabályokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 862/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásokat.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából: [Mód. 167]

a)  a születési hely csoportjai, a korábbi és a következő szokásos tartózkodási hely csoportjai, valamint az állampolgárság csoportjai kategóriáinak meghatározásához a 3. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint;

b)  az engedélykiállítás okai kategóriáinak meghatározásához a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint;

c)  a változókra alkalmazandó további bontások és bontási szintek meghatározásához a 8. cikkben foglaltak szerint;

d)  a pontosságra és a minőségi előírásokra vonatkozó szabályok meghatározásához.”

2.  A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.  A rendelet a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9a. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 168]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 11. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

69.  Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról(104)

Az 1445/2007/EK rendeletnek a vásárlóerő-paritások kiszámítását és közzétételét érintő gazdasági és technikai változások figyelembevétele céljából történő naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fogalommeghatározások kiigazítása és a II. mellékletben felsorolt alapcsoportok módosítása érdekében módosítsa a rendeletet, és kiegészítse a rendeletet a minőségi kritériumokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az 1445/2007/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a minőségről szóló jelentések szerkezetét. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően az 1445/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a gazdasági és technikai változások figyelembevétele érdekében módosítsa az első bekezdésben foglalt a fogalommeghatározásokat és a II. mellékletben meghatározott alapcsoportok listáját, amennyiben ez nem jár a tagállamok számára a költségek aránytalan megnövekedésével.” [Mód. 169]

2.  A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett a minőség-ellenőrzés alapjául szolgáló közös kritériumokra vonatkozóan kritériumok megállapítása révén.” [Mód. 170]

b)  A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a (3) bekezdésben említett és az I. melléklet 5.3. pontja szerinti, minőségről szóló jelentések szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.” [Mód. 171]

3.  A rendelet a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk második bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 172]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk második bekezdése és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 173]

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk második bekezdése és a 7. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 174]

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 11. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

70.  Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről(105)

A 177/2008/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletében található nyilvántartási jellemzők felsorolását, meghatározásaikat és folytonossági szabályaikat, és kiegészítse a rendeletet a közös minőségi vállalkozások nyilvántartásainak minőségére vonatkozó közös előírásokkal és a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokkal és annak meghatározásával, hogy egyes gazdasági egységeket és a gazdasági egységek egyes csoportjait milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 175]

Annak érdekében, hogy a 177/2008/EK rendelet végrehajtása a minőségjelentések tartalmával és gyakoriságával összefüggésben egységes feltételek mellett történjék, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően a 177/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából annak meghatározásához meghatározása révén, hogy milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba a kevesebb mint fél alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységeket, valamint a tagállamok számára statisztikai jelentőséggel nem bíró, teljesen honos gazdasági egységek csoportjait, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásához.” [Mód. 176]

2.  Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyilvántartási jellemzők felsorolásának, meghatározásainak és folytonossági szabályainak naprakésszé tétele érdekében – azon elv figyelembevételével, hogy a naprakésszé tétel előnyei meghaladják annak költségeit, valamint hogy a pótlólagos forrásoknak a tagállamok és a gazdasági egységek részéről történő bevonása észszerű korlátok között maradjon – módosítsa a mellékletet.”

3.  A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös minőségi előírásokra vonatkozóan ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett, a vállalkozások nyilvántartásainak minőségére vonatkozó közös előírások megállapítása révén. [Mód. 177]

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozatokat fogad el a (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók szerkezetére, részletes szabályaira tartalmára és gyakoriságára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni. [Mód. 178]

A Bizottság figyelembe veszi az adatok összeállításának költségeit.”

4.  A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokra vonatkozóan.szabályok meghatározása révén.” [Mód. 179]

5.  A 15. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

6.  A rendelet a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (6) bekezdésében bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdésében bekezdése és a 8. cikk (3)  bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 180]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 181]

__________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 16. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

71.  Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról(106)

A 295/2008/EK rendeletnek a gazdasági és technikai fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletet:

–  a rugalmas modul alkalmazási köre, a mutatók listája, a referencia-időszak, a megfigyelt tevékenységek köre és a minőségi követelmények tekintetében,

–  a kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükséges intézkedésekkel,

–  a tagállamok által összeállított nemzeti részeredményekkel,

–  bizonyos modulok esetében a referencia-időszak tekintetében,

–  a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatával,

–  a mutatók listájának és az előzetes eredményeknek a naprakésszé tételével,

–  a statisztikák összeállításának gyakorisága tekintetében,

–  az eredmények összeállításának első referenciaéve tekintetében,

–  a NACE Rev. 2. 66. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbításával,

–  az eredmények bontása, különösen a felhasználandó osztályozások és méretkategóriák kombinációi tekintetében,

–  az adattovábbítás időszakainak naprakésszé tételével,

–  a tevékenységek bontásának a NACE módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz, valamint a termékek bontásainak a CPA módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz történő hozzáigazításával, a referencialakosság alsó határértékének módosításával,

–  a minőségértékelés kritériumaival.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 295/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rugalmas modul annak alkalmazási körének körére, a mutatók listájának listájára, a referencia-időszaknak referencia-időszakra, a megfigyelt tevékenységek körére körének és a minőségi követelményeknek a meghatározása révén kiegészítse e rendeletet követelményekre vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust a referencia-időszak kezdetét megelőzően legalább 12 hónappal kell elfogadni. [Mód. 182]

A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.”

2.  A 4. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükséges intézkedések meghatározása révén intézkedésekre vonatkozóan.” [Mód. 183]

3.  A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Annak érdekében, hogy uniós összesítéseket lehessen készíteni Az Uniós összesítések készítése céljából, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy e rendelet mellékleteiben vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban elő van írva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletet kiegészítése céljából a NACE Rev. 2. megfelelő szintjének meghatározása révén.” [Mód. 184]

4.  A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a 3. cikk (2) bekezdése a)–h), valamint j) pontjában foglalt modulokra vonatkozó referencia-időszak meghatározása révén referencia-időszakra vonatkozóan, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából amely időtartamot a 3. cikk (2) bekezdése bekezdésének a)–g) pontjaiban pontjában foglalt modulokra vonatkozó időszak meghatározása révén, ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál. [Mód. 185]

A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 18 hónapot.”

b)  A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálata révén felülvizsgálatára vonatkozóan.” [Mód. 186]

5.  A 11. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

6.  A rendelet a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a következőkre vonatkozóan: [Mód. 187]

a)  a mutatók listájának és az előzetes eredményeknek a naprakésszé tétele, amennyiben e naprakésszé tétel – mennyiségi becslés után – nem vonja maga után a vizsgált egységek számának növekedését, sem pedig az egységek terhelését oly módon, hogy az ne álljon arányban a várt eredményekkel (4. és 8. cikk, valamint az I. melléklet 6. szakasza, a II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza);

b)  a statisztikák összeállításának gyakorisága (3. cikk);

c)  az eredmények összeállításának első referenciaéve (8. cikk, valamint az I. melléklet 5. szakasza);

d)  az eredmények bontása, különösen a felhasználandó osztályozások és méretkategóriák kombinációi (7. cikk és a VIII. melléklet 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja, valamint a IX. melléklet 10. szakasza);

e)  az adattovábbítás időszakainak naprakésszé tétele (8. cikk, valamint az I. melléklet 8. szakaszának 1. pontja és a VI. melléklet 7. szakasza);

f)  a tevékenységek bontásának a NACE módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz, valamint a termékek bontásainak a CPA módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz történő hozzáigazítása;

g)  a referencialakosság alsó határértékeinek módosítása (VIII. melléklet 3. szakasza);

h)  a minőségértékelés kritériumai (6. cikk, valamint az I. melléklet 6. szakasza, a II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza).

11b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (4) bekezdése bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdésében bekezdése, a 11a. cikkben cikk, az I. melléklet 5., 6. szakaszában szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontjában pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakaszában szakasza, a VI. melléklet 7. szakaszában szakasza, a VIII. melléklet 3. szakaszában szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontjában pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontjában pontja és a 10. szakaszának 2. pontjában pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 188]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 189]

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

8.  Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)  Az 5. és 6. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Mindazonáltal a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az első olyan referenciaév megállapítása révén referenciaévre vonatkozóan, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani. [Mód. 190]

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén mutatókra vonatkozóan.” [Mód. 191]

b)  A 8. szakasz a következőképpen módosul:

i.  Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1. Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazatát. A NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbítási határidejének megállapítása révén továbbításának határidejére vonatkozóan.” [Mód. 192]

ii.  A 2. pont utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően ezen rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 66. ágazatot érintő ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbítására vonatkozóan továbbításának meghatározása révén.” [Mód. 193]

9.  A II. melléklet 6. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén mutatókra vonatkozóan.” [Mód. 194]

10.  A III. melléklet 6. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén mutatókra vonatkozóan.” [Mód. 195]

11.  A IV. melléklet 6. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén mutatókra vonatkozóan.” [Mód. 196]

12.  A VI. melléklet 7. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eredmények továbbítási határidejének megállapítása révén továbbításának határidejére vonatkozóan, amely nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.” [Mód. 197]

13.  A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A 3. szakasz ötödik mondata helyébe a következő szöveg lép:

„E tanulmány alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet módosítása céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az a referencialakosság alsó határértékének megváltoztatása révén határérték megváltoztatására vonatkozóan.” [Mód. 198]

b)  A 4. szakasz 2. és 3. pontjában „Az árbevétel terméktípus szerinti bontása” táblázatban a „Megjegyzés” oszlopban szereplő mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a terméktípusonkénti bontás meghatározása révén meghatározására vonatkozóan.” [Mód. 199]

14.  A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A 8. szakasz 2. és 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározása révén, hogy egyes eredmények eredményekre vonatkozóan, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani. [Mód. 200]

3.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározása révén, hogy egyes eredmények egyes eredményekre vonatkozóan, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.” [Mód. 201]

b)  A 10. szakasz 2. pontjának végén a „Speciális aggregátumok” alszakasz helyébe a következő szöveg lép:

„Speciális aggregátumok

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó uniós szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. számos továbbítandó speciális aggregátum meghatározása révén.aggregátumára vonatkozóan.” [Mód. 202]

72.  Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről(107)(108)

A 451/2008/EK rendeletnek a műszaki vagy gazdasági fejlődéshez való hozzáigazítása, illetve egyéb gazdasági és társadalmi osztályozásokkal történő harmonizációja érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 451/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a mellékletet:

a)  a műszaki vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele érdekében;

b)  a más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel történő harmonizáció érdekében.”

2.  A rendelet a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

73.  Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról(109)

A 452/2008/EK rendeletnek a politikai vagy technikai fejleményekhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendeletet kiegészítse a statisztikák tárgyainak kiválasztásával és pontosításával, azok ismérveivel, az ismérvek részletezettségével, a megfigyelési időszakkal és az eredmények továbbításának határidejével, a minőségi követelményekkel, beleértve a kellő pontosságot. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A 452/2008/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszert. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően a 452/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a következők tekintetében kiegészítse ezt a rendeletet a következőkre vonatkozóan: [Mód. 203]

a)  az egyes területeket érintő vizsgálat tárgyainak, továbbá politikai vagy technikai igények szerinti ismérveinek kiválasztása és pontosítása;

b)  az ismérvek részletezettsége;

c)  a megfigyelési időszak és az eredmények továbbításának határideje;

d)  a minőségi követelmények, beleértve a kellő pontosságot.

Ha ezen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok következtében a meglévő adatgyűjtést jelentős mértékben ki kell bővíteni, vagy új adatgyűjtést vagy felmérést kell végezni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a hatások és következmények átfogó elemzésének részét képező költség–haszon elemzésen kell alapulniuk, figyelembe véve az intézkedések hasznát, a tagállamokra háruló költségeket és a válaszadók terheit.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján fogadja el a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszerre vonatkozó intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

2.  A rendelet a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdésében említett cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 204]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

74.  Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról(110)

A 453/2008/EK rendeletnek az üres álláshelyekre vonatkozó rendszeres negyedéves statisztikai adatok rendelkezésre bocsátása céljából történő aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az „aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy megfelelő jelöltet találjon” és a „meghatározott idő” fogalmak meghatározásával, bizonyos referencia-időpontok meghatározásával, a megvalósíthatósági tanulmányok keretének meghatározásával és ezen tanulmányok eredményei alapján megfelelő jogi aktusok elfogadásával kiegészítse a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A 453/2008/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az adatok és metaadatok továbbításának formátumát. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően a 453/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1. »üres álláshely«: újonnan létrehozott, betöltetlen vagy megüresedés előtt álló fizetett állás:

a)  amelynek tekintetében a munkáltató aktív lépéseket tesz, és készen áll további aktív lépések megtételére annak érdekében, hogy az érintett gazdasági egységen kívül megfelelő jelöltet találjon; és

b)  amelyet a munkáltató szándékában áll azonnal vagy meghatározott időn belül betölteni.

Az átadott statisztikai adatok szabadon választható módon különbséget tesznek a határozott időre és a határozatlan időre szóló üres állások között;”.

b)  A cikk kiegészül a következő második bekezdéssel:

„Az első bekezdés 1. pontja alkalmazásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az „aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy megfelelő jelöltet találjon” és a „meghatározott idő” fogalmakat fogalmak meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 205]

2.  A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok a negyedéves adatokat az adott referencia-időpontokra vonatkozóan állítják össze. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az adott referencia-időpontok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet referencia-időpontokat.” [Mód. 206]

3.  Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából abból a célból, hogy meghatározza az első referencia-negyedév időpontjának időpontját, valamint a továbbítás tagállamokra vonatkozó határidejének meghatározása révén határidejét. A negyedéves adatok korábbi negyedévekre vonatkozó esetleges revízióját ezzel egyidejűleg kell továbbítani.

A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a Bizottság által végrehajtási jogi aktus aktusok révén meghatározott technikai formátumban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), és megadják azok forrását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.” [Mód. 207]

4.  A 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozására szolgáló megfelelő keretek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet keretekre vonatkozóan. [Mód. 208]

Ezeket a tanulmányokat azok a tagállamok készítik el, amelyeknek nehézséget okoz az alábbiakra vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása:

a)  tíz alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató egységek; és/vagy

b)  a következő tevékenységek:

i.  közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás;

ii.  oktatás;

iii.  humán-egészségügyi és szociális ellátási tevékenységek;

iv.  művészet, szórakoztatás, szabadidő;

v.  érdekképviselet, számítógép, személyi, háztartási cikk javítása és egyéb személyi szolgáltatások.

(2)  A megvalósíthatósági tanulmányt készítő tagállamok mindegyike jelentést nyújt be a tanulmányok eredményeiről, az (1) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy amint a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei elérhetővé válnak, a tagállamokkal egyetértésben és belátható időn belül kiegészítse a rendeletet a szükséges intézkedések elfogadásával.”

5.  A rendelet a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikkben cikk, a 3. cikk (1) bekezdésében bekezdése, az 5. cikk (1) bekezdésében bekezdése és a 7. cikk (1) és (3) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 209]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk, a 3. cikk (1) bekezdése, az 5. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk, a 3. cikk (1) bekezdése, az 5. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (1) és (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 9. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

75.  Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról(111)

A 763/2008/EK rendelet aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a későbbi referenciaévek meghatározásával és a statisztikai adatok és metaadatok programjának elfogadásával kiegészítse a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 763/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Minden tagállamnak meg kell határoznia egy referencia-időpontot. A referencia-időpontnak az e rendelet alapján meghatározott éven belül kell lennie (referenciaév). Az első referenciaév 2011.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a későbbi referenciaévek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet meghatározására vonatkozóan. A referenciaévnek minden évtized elejére kell esnie.” [Mód. 210]

b)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az e a rendelet előírásainak teljesítése céljából továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programjának létrehozása révén kiegészítse e rendeletet létrehozására vonatkozóan.” [Mód. 211]

2.  A 7. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.  A rendelet a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1) és (3) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 212]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 5. cikk (1) és (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

___________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

76.  Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról(112)

Az 1099/2008/EK rendeletnek a technikai fejlődéshez és az új igényekhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy

–  módosítsa a rendeletben szereplő adatforrások jegyzékét és az alkalmazandó pontosításokat vagy fogalommeghatározásokat,

–  módosítsa a rendeletben a nemzeti adatok továbbításának rendjére vonatkozó rendelkezéseket,

–  kiegészítse a rendeletet az éves atomenergia-statisztikákkal,

–  kiegészítse a rendeletet a megújuló energiákra és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikákkal.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1099/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az adatforrások listáját.”

2.  A 4. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az alkalmazott szakkifejezések pontosítását és meghatározását az egyes mellékletek és az A. melléklet (A fogalommeghatározásokra vonatkozó pontosítások) tartalmazzák.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően e rendelet módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a NACE-osztályozás felülvizsgálatának hatálybalépését követően a fogalommeghatározásokat a vonatkozó NACE-hivatkozások beemelésével tovább pontosítsa[Mód. 213]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a közlésre javasolt adatokat és az alkalmazandó pontosításokat vagy fogalommeghatározásokat.”

3.  Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a nemzeti statisztika közlésére vonatkozó szabályozásokat.”

4.  A 8. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az éves atomenergia-statisztikák megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet tekintetében.” [Mód. 214]

5.  A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a megújuló energiákra vonatkozó statisztikák és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet tekintetében.” [Mód. 215]

b)  A (3) bekezdést el kell hagyni.

6.  A 10. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

7.  A rendelet a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében bekezdése, a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdésében bekezdése, a 8. cikkében cikk és a 9. cikk (2) bekezdésében említett, bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 216]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

8.  A 11. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

9.  Az A. melléklet 2. pontjában a „Megjegyzés” részt el kell hagyni.

77.  Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról(113)

Az 1338/2008/EK rendelet alkalmazásának javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendeletet kiegészítse az I–V. mellékletben foglalt témák változói, meghatározásai és osztályozásai, és azok bontása, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó tárgyidőszakok, időközök és határidők, és a metaadat-szolgáltatás meghatározása révén. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1338/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Amennyiben a 9a. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását irányozzák elő, az adatok rendelkezésre állásának előnyeit az adatgyűjtés költségeivel és a tagállamokra háruló terhekkel összevető költség-haszon elemzést kell végezni.”

2.  A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok az e rendeletben előírt adatokat és metaadatokat a Bizottság (Eurostat) és a tagállamok által közösen megállapított adatcsereszabvány szerint, elektronikus formában továbbítják.

Az adatokat a mellékletekben vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított határidőkön belül, az előírt időközönként, és az ott jelzett tárgyidőszakok tekintetében szolgáltatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése révén.” [Mód. 217]

3.  A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a következők meghatározása révén a következőkre vonatkozóan: [Mód. 218]

a)  az I–V. mellékletben foglalt témák jellemzői, úgymint változók, meghatározások és osztályozások;

b)  a jellemzők szempontok szerinti bontása;

c)  az adatszolgáltatásra vonatkozó tárgyidőszakok, időközök és határidők;

d)  a metaadat-szolgáltatás.

Ezek a jogi aktusok különösen figyelembe veszik az 5. cikk, a 6. cikk (2) és (3) bekezdése és a 7. cikk (1) bekezdése rendelkezéseit, valamint a vonatkozó területekkel és témákkal kapcsolatos valamennyi forrás megvizsgálását követően a meglévő uniós adatforrások rendelkezésre állását, megfelelőségét és azok jogi keretét.”

4.  A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdésében bekezdése és az I., II., III., IV. és V. melléklet c), d) és e) pontjában említett pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 219]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és az I., II., III., IV. és V. melléklet c), d) és e) pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és az I., II., III., IV. és V. melléklet c), d) és e) pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

6.  Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) Adatszolgáltatási tárgyidőszakok, időközök és határidők

Az EHIS-ből származó statisztikákat ötévente kell szolgáltatni; egyéb adatok – mint például a morbiditásra vagy a balesetekre és sérülésekre vonatkozó adatok – gyűjtése, valamint egyes meghatározott felmérési modulok tekintetében más gyakoriságra lehet szükség. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 220]

b)  A d) pont második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitérni minden egyes adatszolgáltatáskor. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fent felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 221]

c)  Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e) Metaadatok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felhasznált felmérések és egyéb források jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 222]

7.  A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) Adatszolgáltatási tárgyidőszakok, időközök és határidők

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 223]

b)  A d) pont negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 224]

c)  Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e) Metaadatok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felhasznált források és adatgyűjtemények jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 225]

8.  A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) Adatszolgáltatási tárgyidőszakok, időközök és határidők

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 24 hónapon belül kell beküldeni. Ideiglenes vagy becsült adatok korábban is szolgáltathatók. Népegészségügyi balesetek esetében kiegészítésképpen egyedi adatgyűjtések végezhetők, vagy valamennyi haláleset vagy bizonyos halálokok tekintetében.” [Mód. 226]

b)  A d) pont negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 227]

c)  Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e) Metaadatok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 228]

9.  A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) Adatszolgáltatási tárgyidőszakok, időközök és határidők

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell beküldeni.” [Mód. 229]

b)  A d) pont negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 230]

c)  Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e) Metaadatok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, a munkabalesetek bejelentési arányára, és adott esetben a mintavételi jellemzőkre, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok– szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 231]

10.  Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) Adatszolgáltatási tárgyidőszakok, időközök és határidők

A foglalkozási betegségekre vonatkozó statisztikákat évente kell szolgáltatni, és legkésőbb a tárgyév végétől számított 15 hónapon belül kell beküldeni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a többi összegyűjtött adat szolgáltatására vonatkozó tárgyidőszakokkal, időközökkel és határidőkkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 232]

b)  A d) pont negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre intézkedések megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 233]

c)  Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e) Metaadatok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet vonatkozóan.” [Mód. 234]

78.  Az Európai Parlament és a Tanács 1185/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról(114)

Az 1185/2009/EK rendelet naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és II. melléklet 6. szakaszában leírt minőségi jelentések benyújtására vonatkozó követelményeket, a III. mellékletben meghatározott, nyilvántartásba foglalandó anyagok jegyzékét és azok termékkategóriák és kémiai osztályok szerinti besorolását, valamint hogy kiegészítse a rendeletet a II. melléklet 2. szakaszában említett „kezelt terület” meghatározásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1185/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés második albekezdését el kell hagyni.

b)  A cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és II. melléklet 6. szakaszában leírt minőségi jelentések benyújtására vonatkozó követelményeket.”

c)  A (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a II. melléklet 2. szakaszát a „kezelt terület” meghatározása tekintetében.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy rendszeresen, de legalább ötévente módosítsa a III. mellékletben meghatározott, nyilvántartásba foglalandó anyagok jegyzékét és azok termékkategóriák és kémiai osztályok szerinti besorolását.”

2.  A rendelet a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1a), (2) és (3) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 235]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (1a), (2) és (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 5. cikk (1a), (2) és (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 6. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

VIII.  Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió

79.  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról(115)

A Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete által kidolgozott nemzetközi számviteli standardok Unión belüli alkalmazhatóságára vonatkozó határozat meghozatala érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse az 1606/2002/EK rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1606/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzetközi számviteli standardok (a továbbiakban: elfogadott nemzetközi számviteli standardok) Unión belül történő alkalmazhatóságának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet alkalmazásáról. [Mód. 236]

Ha a pénzügyi piacok stabilitását közvetlenül fenyegető esetleges kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 5b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó. [Mód. 237]

b)  A (3) bekezdést el kell hagyni.

1a.  A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 2005. január 1-jén vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok joga által szabályozott társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok alapján állítják össze, ha a fordulónapjukon az értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott szabályozott piacon.” [Mód. 238]

1b.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Az éves beszámolóra és a nem nyilvánosan működő társaságokra vonatkozó választási lehetőségek

A tagállamok megengedhetik, vagy megkövetelhetik, hogy

a)  a 4. cikkben említett társaságok az éves beszámolójukat;

b)  a 4. cikkben nem említett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat és/vagy az éves beszámolójukat a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el.” [Mód. 239]

2.  A rendelet a következő 5a. és 5b. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

1.   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

2.  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében említett, bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a Bizottságnak adott felhatalmazás ötéves időtartamra vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 240]

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

4.  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

5.  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

6.   A 3. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 241]

5b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az 5a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust. [Mód. 242]

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 6. és 7. cikket el kell hagyni. [Mód. 243]

3a.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Beszámolás és koordináció

(1)  A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az IASB folyamatban lévő projektjei és bármely, az IASB által kiadott kapcsolódó dokumentum aktuális állapota ügyében, annak érdekében, hogy összehangolják az álláspontokat, és elősegítsék azokat a megbeszéléseket, amelyeknek tárgya az ezekből a projektekből vagy dokumentumokból várhatóan kialakuló standardok elfogadása.

(2)  A Bizottság megfelelően és kellő időben értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot, amennyiben egy standard elfogadását nem szándékozik javasolni.” [Mód. 244]

80.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről(116)

A 2009/110/EK irányelvnek az infláció vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele céljából történő kiigazítása, valamint az ezen irányelv alóli mentességek következetes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. irányelv 14. cikkében szerepel egy felhatalmazás, amelynek értelmében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban „a Bizottság elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek ezen irányelv rendelkezéseinek naprakésszé tételéhez szükségesek az infláció vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele érdekében”. Az ilyen felhatalmazás – amennyiben további változtatások nélkül felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló felhatalmazásra igazítanák ki – nem teljesítené az EUMSZ 290. cikkében foglalt, a felhatalmazás céljainak, tartalmának és alkalmazási körének kifejezett meghatározására vonatkozó követelményeket. Tekintettel arra, hogy a Bizottság eddig nem vette igénybe a felhatalmazást, azt el kell hagyni. [Mód. 245]

A fentieknek megfelelően a 2009/110/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 14. cikket el kell hagyni. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

a)  ezen irányelvnek az inflációs vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele érdekében történő módosítása céljából;

b)  az 1. cikk (4) és (5) bekezdésének az azokban a rendelkezésekben említett mentességek következetes alkalmazásának biztosítása érdekében történő módosítása céljából.” [Mód. 246]

2.  A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 14. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 14. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.” [Mód. 247]

3.  A 15. cikket el kell hagyni.

IX.  Belső Piac, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politika 

81.  A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről(117)

Az aeroszoladagoló-technológia terén bekövetkezett új fejlemények figyelembevétele és a magas fokú biztonság biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében módosítsa a 75/324/EGK irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 75/324/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a mellékletet.”

2.  A 6. és a 7. cikket el kell hagyni.

3.  A 10. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a veszélyelemzést, az aeroszoladagolók műszaki jellemzőit, a töltet fizikai és kémiai tulajdonságait, a címkézésre és tűzveszélyességre vonatkozó követelményeket, valamint az aeroszoladagolók tesztelési módszereit és eljárásait érintő, szükséges műszaki kiigazítások biztosítása érdekében módosítsa ezt az irányelvet.”

4.  Az irányelv a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikkben cikk és a 10. cikk (3) bekezdésében említett, bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 248]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 5. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 249]

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

82.  A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről(118) (119)

A 76/211/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett irányelv I. és II. mellékletének módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 76/211/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa az I. és a II. mellékletet.”

2.  Az irányelv a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

83.  A Tanács 80/181/EGK irányelve (1979. december 20.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről(120)

A 80/181/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett irányelv mellékletét, és az irányelvet kiegészítse a kiegészítő jelölésekkel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 80/181/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 6a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6a. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6c. cikknek megfelelően a kiegészítő jelöléseket megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kiegészítő jelölések megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. [Mód. 250]

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6c. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a melléklet I. fejezetét.”

2.  Az irányelv a következő 6c. cikkel egészül ki:

„6c. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6a. cikkben említett, cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 251]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 252]

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

84.  Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról(121)

A szolgáltatási minőségre – különösen az átfutási időre és a határokon átnyúló szolgáltatások rendszerességére és megbízhatóságára – vonatkozó szabványok gyors technikai kiigazításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technikai fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében módosítsa a 97/67/EK irányelv mellékleteit és az irányelvet szabványosított teljesítmény-ellenőrzési feltételekkel egészítse ki. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 97/67/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 16. cikk harmadik és negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket a szabványokat meghatározzák:

a)  belföldi szolgáltatás esetén a tagállamok,

b)  Unión belüli, határokon átnyúló szolgáltatások (lásd a II. mellékletet) esetén az Európai Parlament és a Tanács.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az Unión belüli, határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó előírások műszaki fejlődéshez vagy piaci fejleményekhez való hozzáigazítása érdekében módosítsa a II. mellékletet.

Olyan külső szervek, amelyeknek az egyetemes szolgáltatásnyújtókkal semmilyen kapcsolatuk nincs, évente legalább egyszer szabványosított feltételek mellett független teljesítmény-ellenőrzést hajtanak végre, és azt évente legalább egyszer jelentés formájában közzéteszik.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza ezeket a szabványosított feltételeket.” [Mód. 253]

2.  A 8. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:

„Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok”

3.  A 8. fejezet címe után az irányelv a következő 20a. cikkel egészül ki:

„20a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 16. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól ... [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 254]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 16. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 21. cikk második bekezdését el kell hagyni.

85.  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről(122) (123)

A 2000/14/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az említett irányelv III. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2000/14/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az irányelv a következő 17a. cikkel egészül ki:

„17a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 18a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 18a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

2.  A 18. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.  A 18a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18a. cikk

A III. melléklet módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a III. mellékletet. Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem gyakorolhatnak semmiféle közvetlen hatást a 12. cikkben felsorolt berendezések mért hangteljesítményszintjére, különösen a vonatkozó európai szabványokra való hivatkozások beemelésén keresztül.”

4.  A 19. cikk b) pontját el kell hagyni.

86.  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról(124)

A 2003/2003/EK rendelet szükséges technikai kiigazításainak lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mérési, mintavételi és elemzési módszerek kiigazítása és korszerűsítése, továbbá az ellenőrző intézkedések meghatározása érdekében módosítsa az említett rendelet I–IV. mellékletét, valamint új műtrágyatípusok felvétele érdekében módosítsa az említett rendelet I. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2003/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 29. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I–IV. mellékletnek a mérési, mintavételi és elemzési módszerek kiigazítása és korszerűsítése érdekében történő módosítása céljából, és – lehetőség szerint – az európai szabványokat alkalmazza.

A Bizottság felhatalmazást kap továbbá arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint a 8., 26. és 27. cikkben előírt ellenőrző intézkedések részletes meghatározása érdekében módosítsa az I–IV. mellékletet. Ezeknek a jogi aktusoknak ki kell térniük mindenekelőtt a vizsgálatok megismétlésének gyakoriságára, valamint a forgalomba hozott műtrágya és a vizsgálatnak alávetett műtrágya azonosságát biztosító intézkedésekre.”

2.  A 31. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy új műtrágyatípusok felvétele érdekében módosítsa az I. mellékletet.”

b)  A (4) bekezdést el kell hagyni.

3.  A rendelet a következő 31a. cikkel egészül ki:

„31a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 29. cikk (4) bekezdésében bekezdése és a 31. cikk (1) bekezdése bekezdésében említett szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 255]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 29. cikk (4) bekezdése és a 31. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 29. cikk (4) bekezdése és a 31. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

___________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

87.  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/9/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról(125) (126)

A 2004/9/EK irányelv szükséges technikai kiigazításának elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következő célból:

—  az irányelv módosítása a GLP betartásával kapcsolatos nézeteltérések rendezése érdekében,

—  az irányelvben levő tanúsítványszöveg módosítása,

—  az irányelv I. mellékletének módosítása a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2004/9/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdésben említett ügyek rendezése érdekében módosítsa ezt az irányelvet.”

2.  Az irányelv a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

4.  A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy módosítsa:

a)  a 2. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványszöveget;

b)  az I. mellékletet a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.”

88.  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/10/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről(127)

A 2004/10/EK irányelv szükséges technikai kiigazításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően a technikai fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében módosítsa az irányelv I. mellékletét a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveire vonatkozóan, és a szükséges technikai kiigazítások bevezetése érdekében módosítsa az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2004/10/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 3a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3a. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 3b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében a GLP elvei vonatkozásában módosítsa az I. mellékletet.”

2.  Az irányelv a következő 3b. cikkel egészül ki:

„3b. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3a. cikk cikkben és az 5. cikk (2) bekezdése bekezdésében említett szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 256]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3a. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3a. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 4. cikket el kell hagyni.

4.  Az 5. cikk (2) bekezdése harmadik és negyedik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 3b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szükséges technikai kiigazítások bevezetése érdekében módosítsa ezt az irányelvet.”

89.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról(128) (129)

Az új fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a biztonsági alkatrészek 2006/42/EK irányelv V. mellékletében található indikatív listáját. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A 2006/42/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a potenciálisan veszélyes gépek kezelésére vonatkozó szükséges intézkedések tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A fentieknek megfelelően a 2006/42/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a biztonsági alkatrészek indikatív listájának naprakésszé tétele érdekében módosítsa az V. mellékletet.”

2.  A 9. cikk (3) bekezdése második és harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„E konzultáció eredményére kellő figyelemmel a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a szükséges intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.  Az irányelv a következő 21a. cikkel egészül ki:

„21a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 22. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikkét kell alkalmazni.

_____________

* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13.o.).”

90.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról(130)

A 2006/123/EK irányelv gyors technikai kiigazításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy közös kritériumokkal és egyes időkorlátokkal kiegészítse az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2006/123/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 23. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Az (1) bekezdés végrehajtásához a Bizottság a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően összeállíthatja azon szolgáltatások jegyzékét, amelyek rendelkeznek az e cikk (1) bekezdésében említett jellemzőkkel.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, megállapítva abból a célból, hogy megállapítsa az annak meghatározására vonatkozó közös kritériumokat, hogy mi felel meg a kockázat jellegének és mértékének az e cikk (1) bekezdésében említett biztosítás vagy garanciák alkalmazásában.” [Mód. 257]

2.  A 36. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„36. cikk

Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a 28. és 35. cikkben előírt időkorlátok meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet időkorlátokat. [Mód. 258]

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja továbbá a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket, és különösen az információs rendszerek interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 40. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

3.  Az irányelv a következő 39a. cikkel egészül ki:

„39a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 23. cikk (4) bekezdésében bekezdése és a 36. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 259]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikk (4) bekezdése és a 36. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 23. cikk (4) bekezdése és a 36. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 260]

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 40. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

91.  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről(131)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa az 1907/2006/EK rendeletet annak érdekében, hogy megváltoztassa a megfelelőség ellenőrzésére kiválasztott dokumentációk százalékos arányát, és módosítsa, illetve kibővítse a kiválasztás kritériumait,

–  módosítsa bizonyos esetekben a rendelet mellékleteit, [Mód. 261]

–  kiegészítse a rendeletet a vizsgálati módszerekkel kapcsolatos szabályokkal.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1907/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 13. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben említett módszereket rendszeresen felül kell vizsgálni, és tovább kell fejleszteni a gerinces állatokon végzett kísérletek és az érintett állatok számának a csökkentése érdekében. A Bizottság az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően adott esetben a lehető leghamarabb módosítja a 440/2008/EK bizottsági rendeletet,* és – amennyiben az erre vonatkozik – e rendelet mellékleteit az állatkísérletek kiváltása, azok számának csökkentése vagy az állatkísérletek finomítása érdekében. Ennek érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően az említett bizottsági rendeletet módosító és e rendelet mellékleteit módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(3)  Amennyiben az anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk megszerzéséhez az anyagokkal folytatott vizsgálatok szükségesek, e vizsgálatokat a Bizottság rendeletében megállapított vizsgálati módszerekkel összhangban vagy más, az Ügynökség vagy a Bizottság által megfelelőnek elismert nemzetközi vizsgálati módszerekkel összhangban kell lefolytatni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a vizsgálati módszerek megállapítása érdekében a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a vizsgálati módszerek megállapítása révén. [Mód. 262]

Az anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk más vizsgálati módszerekkel is megszerezhetők, amennyiben teljesülnek a XI. mellékletben meghatározott feltételek.

_____________

* A Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 142., 2008.5.31., 1. o.)”.

2.  A 41. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Ügynökséggel folytatott konzultációt követően a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása céljából abból a célból, hogy megváltoztassa a kiválasztott dokumentációk százalékarányának megváltoztatása százalékarányát, és az (5) bekezdésben foglalt kritériumokat módosítsa, kritériumok frissítése vagy újakkal való kiegészítése révén azokhoz továbbiakat csatoljon.” [Mód. 263]

3.  Az 58. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően a XIV. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az 57. cikkben említett anyagokat felvegye e mellékletbe. E jogi aktusoknak minden anyaggal kapcsolatban meg kell határozniuk az alábbiakat:”.

b)  A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) A Bizottság a 131a. cikknek megfelelően a XIV. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy azon anyagokat, amelyek az új információk alapján az 57. cikk kritériumainak már nem felelnek meg, törölje a mellékletből.”

4.  A 68. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság a 131a. cikknek megfelelően a XVII. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy amennyiben az anyag gyártása, felhasználása és forgalmazása olyan elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre, amelyet uniós szinten kell kezelni, a 69–73. cikkben meghatározott eljárás alapján új korlátozásokat vezessen be vagy módosítsa a meglévő korlátozásokat magának az anyagnak, az anyagot tartalmazó keverékeknek és árucikkeknek a gyártásával, felhasználásával és forgalmazásával kapcsolatban. Minden ilyen jogi aktusnak figyelembe kell vennie a korlátozás társadalmi-gazdasági következményeit, beleértve a helyettesítő alternatívák hozzáférhetőségét is.

Az első albekezdést nem kell alkalmazni az anyagoknak a telephelyen elkülönített intermedierként történő felhasználására.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően a XVII. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza a fogyasztói felhasználást az olyan, önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagok esetében, amelyek megfelelnek az 1A. vagy 1B. kategóriájú „rákkeltő”, „csírasejt-mutagén” vagy „reprodukciós toxicitású” veszélyességi osztályokba történő besoroláshoz szükséges kritériumoknak, és amelyeket a fogyasztók használhatnak. A 69–73. cikket nem kell alkalmazni.”

4a.  A 73. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el e rendeletnek a XVII. melléklet módosítására vonatkozó végső határozattal történő kiegészítése céljából.” [Mód. 264]

5.  A 131. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„131. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

6.  A rendelet a következő 131a. cikkel egészül ki:

„131a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 13. cikk (2) és (3) bekezdésében bekezdése, a 41. cikk (7) bekezdésében bekezdése, az 58. cikk (1) és (8) bekezdésében bekezdése, a 68. cikk (1) és (2) bekezdésében bekezdése, a73. cikk (2) bekezdésében, a 131. cikk cikkben és a 138. cikk (9) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (2) és (3) bekezdésében bekezdése, a 41. cikk (7) bekezdésében bekezdése, az 58. cikk (1) és (8) bekezdésében bekezdése, a 68. cikk (1) és (2) bekezdésében bekezdése, a73. cikk (2) bekezdésében, a 131. cikkben cikk és a 138. cikk (9) bekezdésében említett bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 13. cikk (2) és (3) bekezdése, a 41. cikk (7) bekezdése, az 58. cikk (1) és (8) bekezdése, a 68. cikk (1) és (2) bekezdése, a 73. cikk (2) bekezdése, a 131. cikk és a 138. cikk (9) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 265]

__________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 133. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

8.  A 138. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (5) bekezdést el kell hagyni.

b)  A (9) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően a vizsgálati követelményeket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen felülvizsgálat alapján, miközben az egészség és a környezet magas szintű védelmét biztosítja.”

92.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/34/EK irányelve (2009. április 23.) a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről(132) (133)

A 2009/34/EK irányelv szükséges technikai kiigazításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében az irányelv mellékleteit módosítsa. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az 5. cikk (3) bekezdésében szereplő felhatalmazás tekintetében, amely szerint a korlátozott EK-típusjóváhagyást megadó tagállam kéri az I. és II. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való igazítását, az ilyen korlátozott EK-típusjóváhagyás megszűnt. Az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazást tehát el kell hagyni.

A fentieknek megfelelően a 2009/34/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2.  A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően az I. és a II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

3.  Az irányelv a következő 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 16. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 16. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 17. cikket el kell hagyni.

93.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/43/EK irányelve (2009. május 6.) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről(134) (135)

Annak érdekében, hogy a védelmi vonatkozású termékeknek a 2009/43/EK irányelv mellékletében foglalt jegyzéke szigorúan megfeleljen az Európai Unió közös katonai listájának, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a mellékletet, valamint hogy módosítsa az irányelvet azon feltételek tekintetében, amelyek alapján a tagállamok mentesíthetik a védelmi vonatkozású termékek transzferét az előzetes engedélyezés kötelezettsége alól. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor*. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/43/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően a (2) bekezdést módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egy tagállam kérelme alapján vagy saját kezdeményezésére abból a célból, hogy az tartalmazza a következő eseteket:

a)  a transzfer olyan feltételekkel valósul meg, hogy nem befolyásolja a közérdeket vagy a közbiztonságot;

b)  az előzetes engedélyre irányuló kötelezettség már nem összeegyeztethető a tagállamok ezen irányelv elfogadása utáni nemzetközi kötelezettségeivel;

c)  a transzfer az 1. cikk (4) bekezdésében említett kormányközi együttműködéshez szükséges.”

2.  A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően a védelmi vonatkozású termékeknek a mellékletben foglalt jegyzékét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzék szigorúan megfeleljen az Európai Unió közös katonai listájának.

Ha rendkívül sürgős okokból szükséges, az e cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 13b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

3.  A rendelet a következő 13a. és 13b. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdése és a 13. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) bekezdése és a 13. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (3) bekezdése és a 13. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

13b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 13a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 14. cikket el kell hagyni.

94.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról(136)

A játékok biztonságának Unió-szerte történő harmonizálása és a játékok tagállamok közötti kereskedelme akadályainak megszüntetése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa:

–  a 2009/48/EK irányelv I. mellékletét, II. melléklete III. részének 11. és 13. pontját, valamint V. mellékletét, hogy azokat hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez,

–  az irányelv II. mellékletének C. függelékét, hogy egyedi határértékeket állapítson meg a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékokban vagy más, szájba vehető játékokban használt vegyi anyagok tekintetében,

–  az irányelv II. mellékletének A. függelékét, hogy meghatározza az 1272/2008/EK rendelet szerinti 1A., 1B. vagy 2. kategóriájába tartozó, rákkeltő hatású, mutagén, vagy reprodukciós toxicitású anyagok vagy keverékek játékokban engedélyezett felhasználását.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/48/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 46. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„46. cikk

A mellékletek módosítása

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 46a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa az I. mellékletet, a II. melléklet III. részének 11. és 13. pontját, valamint az V. mellékletet.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 46a. cikknek megfelelően a II. melléklet C. függelékét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy egyedi határértékeket állapítson meg a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékokban vagy más, szájba vehető játékokban használt vegyi anyagok tekintetében, figyelembe véve az 1935/2004/EK rendeletben meghatározott, az élelmiszerekre vonatkozó csomagolási követelményeket és a bizonyos anyagokra vonatkozó egyes intézkedéseket, valamint a játékok és az élelmiszerrel érintkező anyagok közötti különbségeket.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 46a. cikknek megfelelően a II. melléklet A. függelékét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az 1272/2008/EK rendelet szerinti 1A., 1B. vagy 2. kategóriájába tartozó, az illetékes tudományos bizottság által értékelt rákkeltő hatású, mutagén, vagy reprodukciós toxicitású anyagok vagy keverékek játékokban engedélyezett felhasználását.”

2.  Az irányelv a következő 46a. cikkel egészül ki:

„46a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 46. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 266]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 46. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 46. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 267]

____________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 47. cikket el kell hagyni.

95.  Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról(137) (138)

A 79/2009/EK rendeletnek a hidrogénüzemű járművek biztonsága tekintetében bekövetkező műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ilyen járművekre vonatkozó műszaki követelmények, valamint közigazgatási rendelkezések, okmányminták és jelölésmodellek tekintetében kiegészítse a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 79/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a műszaki fejlődés fényében a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak tekintetében:

a)  a II–V. mellékletben előírt tesztelési eljárások részletes szabályai;

b)  a VI. mellékletben meghatározott hidrogén-alkotórészek és rendszerek üzembe helyezésével kapcsolatos követelményekre vonatkozó részletes szabályok;

c)  az 5. cikkben meghatározott, a hidrogén-alkotórészek és rendszerek biztonságos és megbízható működésével kapcsolatos követelményekre vonatkozó részletes szabályok;

d)  az előírások részletes leírása a következők bármelyikére vonatkozóan:

i.  tiszta hidrogén vagy hidrogén-földgáz/biometán keverék használata;

ii.  a hidrogén tárolásának és felhasználásának új formái;

iii.  a jármű ütközésvédelme a hidrogén-alkotórészek és rendszerek integritása tekintetében;

iv.  az integrált rendszerekre vonatkozó biztonsági előírások, amelyek kitérnek legalább a szivárgás érzékelésére és az öblítőgázzal kapcsolatos előírásokra;

v.  elektromos szigetelés és elektronikus biztonság;

e)  a hidrogénmeghajtás tekintetében a járművek, valamint a hidrogénrendszerek és alkotórészeik EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések;

f)  a gyártók által a típusjóváhagyás és a 4. cikk (4) és (5) bekezdésében említett ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátandó információkra vonatkozó szabályok;

g)  a címkézés vagy a hidrogénüzemű jármű VI. melléklet 16. pontjában említett világos és gyors azonosítása egyéb módjának részletes szabályai;

valamint

h)  e rendelet alkalmazásához szükséges egyéb intézkedések.”

2.  A rendelet a következő 12a. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 13. cikket el kell hagyni.

96.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról(139) (140)

A 2009/81/EK irányelvnek a gyors műszaki, gazdasági és szabályozási fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a szerződések értékhatárait, és azokat a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben(141) megállapított értékhatárokhoz igazítsa, módosítsa a közös közbeszerzési szójegyzékre (CPV nómenklatúra) történő hivatkozásokat, továbbá módosítsa a CPV nómenklatúra egyes hivatkozási számait és a hirdetményekben a CPV egyes rovataira történő hivatkozás módját. Mivel az elektronikus átvételre szolgáló eszközök műszaki adatait és jellemzőit a technológiai fejlődésnek megfelelően naprakészen kell tartani, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa az elektronikus átvételre szolgáló eszközök műszaki adatait és jellemzőit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/81/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 68. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 66a. cikknek megfelelően az első albekezdésben meghatározott értékhatárokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

b)  A bekezdés a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az első albekezdésben meghatározott értékhatárok felülvizsgálatára van szükség, de idő hiányában a 66a. cikkben foglalt eljárás alkalmazása nem lehetséges, és ezért rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 66b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  A 69. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 66a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben módosítja:

a)  a CPV nómenklatúra I. és II. mellékletben szereplő hivatkozási számait, amennyiben az nem változtatja meg ezen irányelv tárgyi hatályát; valamint a hirdetményekben az említett mellékletekben felsorolt szolgáltatáskategóriákon belül a CPV nómenklatúra meghatározott rovataira történő konkrét hivatkozás módját;

b)  az elektronikus átvételre szolgáló eszközöknek a VIII. melléklet a), f) és g) pontjában említett műszaki adatait és jellemzőit.”

3.  A rendelet a következő 66a. és 66b. cikkel egészül ki:

„66a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 68. cikk (1) bekezdése és a 69. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 68. cikk (1) bekezdése és a 69. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 68. cikk (1) bekezdése és a 69. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

66b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 66a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. A Bizottság ebben az esetben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust..

_________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 67. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

97.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21. ) az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról(142)

Az energiával kapcsolatos termékek környezeti hatásainak javítása és az energiamegtakarítás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 2009/125/EK irányelvet egyes, jelentős környezeti hatásokkal járó környezetvédelmi jellemzők vonatkozásában a konkrét környezettudatos tervezés területén követelményekkel egészítse ki. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/125/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 15. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1) Ahol egy termék megfelel a (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek, a (3) bekezdés b) pontjának megfelelően egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy egy önszabályozó rendelkezés hatálya alá tartozik.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ilyen jellegű felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése révén.” [Mód. 268]

b)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítése során a Bizottság figyelembe veszi:

a)  az 1600/2002/EK határozatban, illetve a Bizottság Európai Éghajlatváltozási Programjában (European Climate Change Program — ECCP) meghatározott uniós környezetvédelmi prioritásokat;

b)  a vonatkozó uniós jogszabályokat és önszabályozást, ideértve az önkéntes megállapodásokat, amelyek a 17. cikknek megfelelő értékelést követően feltételezhetőleg gyorsabban vagy kevesebb költséggel érik el a stratégiai célokat, mint a kötelező előírások.”

c)  A (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(10) Adott esetben a környezettudatos tervezésre vonatkozó feltételeket megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktus tartalmaz a különböző környezetvédelmi szempontok mérlegelésére vonatkozó rendelkezéseket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése révén. [Mód. 269]

2.  A 16. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítéseként felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja ezeket az intézkedéseket.” [Mód. 270]

3.  Az irányelv a következő 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 271]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 15. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 15. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 19. cikk harmadik bekezdését el kell hagyni.

98.  Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról(143)

A 661/2009/EK rendeletnek a műszaki fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az egyes határértékeket és a IV. mellékletet, valamint a gépjárművekre, rendszerekre, alkatrészekre, valamint önálló műszaki egységekre vonatkozó műszaki követelmények, továbbá közigazgatási rendelkezések, okmányminták és jelölésmodellek tekintetében kiegészítse a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 661/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A IV. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:

„Felhatalmazás”.

2.  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a műszaki fejlődés fényében e rendelet módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők meghatározása révén következő területeken:

a)  a II. melléklet B. és C. részében meghatározott gördülő-ellenállásra és gördülési zajra vonatkozó határértékeket módosító intézkedések, amennyiben erre a vizsgálati eljárások változásainak eredményeként szükség van, anélkül, hogy hátrányosan érintenék a környezetvédelem szintjét;

b)  a IV. mellékletet módosító rendelkezések, hogy az kiterjedjen a 97/836/EK határozat 4. cikkének (4) bekezdése értelmében kötelező ENSZ EGB-előírásokra.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a műszaki fejlődés fényében e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőket:

a)  részletes szabályok a gépjárművek, azok pótkocsijai, alkatrészei és önálló műszaki egységei típusjóváhagyásához szükséges különös eljárások, vizsgálatok és műszaki előírások vonatkozásában, figyelemmel az 5–12. cikk rendelkezésire;

b)  részletes szabályok az olyan járművekre vonatkozó különleges biztonsági előírások tekintetében, amelyek rendeltetésszerűen veszélyes árukat szállítanak közúton, a tagállamokon belül vagy azok között, tekintetbe véve az ENSZ EGB 105. előírását;

c)  azon fizikai jellemzőknek és teljesítménykövetelményeknek a pontosabb meghatározása, amelyekkel a gumiabroncsoknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy „különleges használatú abroncsnak”, „professzionális terepjáró abroncsnak”, „megerősített abroncsnak”, „extra teherbírású abroncsnak”, „téli gumiabroncsnak”, „T típusú, átmeneti használatú pótgumiabroncsnak” vagy „vonóabroncsnak” minősüljenek a 3. cikk második bekezdésének 8–13. pontja értelmében;

d)  a II. melléklet B. és C. részében meghatározott gördülő-ellenállásra és gördülési zajra vonatkozó határértékeket módosító intézkedések, amennyiben erre a vizsgálati eljárások változásainak eredményeként szükség van, anélkül, hogy hátrányosan érintenék a környezetvédelem szintjét;

e)  részletes előírások a II. melléklet C. részének 1. pontjában említett zajszintek meghatározási eljárása tekintetében;

f)  a IV. mellékletet módosító rendelkezések, hogy az kiterjedjen a 97/836/EK határozat 4. cikkének (4) bekezdése értelmében kötelező ENSZ EGB-előírásokra;

g)  közigazgatási rendelkezések a gépjárművek, azok pótkocsijai, alkatrészei és önálló műszaki egységei típusjóváhagyásához szükséges különös eljárások, vizsgálatok és műszaki előírások vonatkozásában, figyelemmel az 5–12. cikk rendelkezésire;

h)  az M2, M3, N2 és N3 kategóriák egyes járművei vagy járműosztályai tekintetében a 10. cikkben említett fejlett vészfékező rendszerek felszerelésének kötelezettsége alól mentesítő intézkedések, amennyiben költség-haszon elemzést követően és figyelembe véve valamennyi vonatkozó biztonsági szempontot ezen rendszerek alkalmazásáról kiderül, hogy az nem megfelelő az érintett jármű vagy járműosztályok vonatkozásában;

i)  e rendelet alkalmazásához szükséges egyéb intézkedések.” [Mód. 272]

2.  A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottság Bizottságnak a 14. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 273]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 14. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két három hónappal meghosszabbodik. [Mód. 274]

____________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 15. cikket el kell hagyni.

99.  Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről(144)

Az 1223/2009/EK rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a nanoanyagoknak a rendeletben foglalt fogalommeghatározását,

–  módosítsa a rendeletet az értesítési kötelezettségre vonatkozóan,

–  módosítsa a rendeletet a IV. melléklet hatályának hajszínezőkre történő kiterjesztésére vonatkozóan,

–  módosítsa a rendelet mellékleteit a rákkeltő hatású, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagok vonatkozásában,

–  módosítsa az értesítés adatait a rendeletben és módosítsa a II. és a III. mellékletet a nanoanyagok vonatkozásában,

–  módosítsa a rendelet II–VI. mellékletét, amennyiben a kozmetikai termékekben megtalálható anyagok használata veszélyt jelenthet az emberi egészségre, és ezt uniós szinten kell kezelni,

–  módosítsa a rendelet III–VI. és VIII. mellékletét a tudományos és technikai fejlődéshez való hozzáigazításuk céljából,

–  kiegészítse a rendeletet az állításokra vonatkozó közös kritériumokat tartalmazó listával.

–  e rendelet kiegészítése céljából, az állatkísérletek tilalmától eltéréseket engedélyezve abban az esetben, ha kozmetikai termékek valamely összetevőjének biztonsága tekintetében komoly aggályok merülnek fel. [Mód. 275]

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az 1223/2009/EK rendelet állatkísérletekhez kapcsolódó eltérésekre vonatkozó rendelkezései végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy az állatkísérletek tilalmától való eltérések engedélyezéséről szóló határozatokat fogadjon el. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 276]

A fentieknek megfelelően a 1223/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Tekintettel a nanoanyagokra vonatkozó, különböző szervek által közzétett különféle meghatározásokra, valamint a nanotechnológiák terén tapasztalható folyamatos műszaki és tudományos fejlődésre, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdés k) pontját módosítsa és hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez, valamint a későbbiekben nemzetközi szinten elfogadásra kerülő fogalommeghatározásokhoz.”

2.  A 13. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy követelmények bevezetésével módosítsa az (1)–(7) bekezdést, figyelembe véve a műszaki és tudományos fejlődést és a piacfelügyelethez kapcsolódó egyedi szükségleteket.”

3.  A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A IV. melléklet hatályának a hajszínezőkre történő kiterjesztésére irányuló bizottsági határozattól függően e termékek nem tartalmazhatnak haj színezésére szánt olyan színezéket, amely a IV. mellékletben nem szerepel, valamint haj színezésére szánt olyan színezéket, amely szerepel a IV. mellékletben, de nem az abban meghatározott feltételek szerint használják.

Az első albekezdésben említett határozat elfogadása érdekében Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően a IV. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

4.  A 15. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti 2. kategóriába tartozó CMR-nek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos.

Ugyanakkor a 2. kategóriába sorolt anyag felhasználható kozmetikai termékekben, ha az anyagot az SCCS értékelte és azt a kozmetikai termékekben való felhasználásra biztonságosnak találta.

E bekezdés alkalmazásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően e rendelet mellékleteit módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

b)  A (2) bekezdés negyedik és ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E bekezdés alkalmazásában a Bizottság a 31a. cikknek megfelelően az érintett anyagoknak az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részébe való felvételét követően legkésőbb 15 hónappal e rendelet mellékleteit módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

Amennyiben a kozmetikai termékekben megtalálható anyagok használata veszélyt jelenthet az emberi egészségre, és ezért az rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 31b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

5.  A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (6) és a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően a II. és a III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, figyelembe véve az SCCS véleményét, és ha az emberi egészséget potenciálisan veszély fenyegeti – ideértve azt az esetet is, amikor elégtelen adat áll rendelkezésre.

(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki és a tudományos fejlődés figyelembevételével a (3) bekezdést további követelményekkel egészítse ki.”

b)  A (8) bekezdést el kell hagyni.

c)  A (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9) Amennyiben a kozmetikai termékekben megtalálható anyagok használata veszélyt jelenthet az emberi egészségre, és ezért az rendkívül sürgős okból szükséges, a (6) és a (7) bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 31b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

6.  A 18. cikk (2) bekezdésének kilencedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A hatodik albekezdésben említett intézkedéseket végrehajtási jogi aktusok révén kell elfogadni. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendeletet kiegészítse céljából a hatodik albekezdésben említett eltérés engedélyezése révén. [Mód. 277]

7.  A 20. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából abból a célból, hogy az SCCS-sel vagy más érintett hatósággal folytatott konzultációt követően és a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseit figyelembe véve létrehozza a kozmetikai termékekkel kapcsolatban használható állításokra vonatkozó közös kritériumokat tartalmazó lista létrehozása révén listát.” [Mód. 278]

8.  A 31. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„31. cikk

A mellékletek módosítása

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően a II–VI. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amennyiben a kozmetikai termékekben megtalálható anyagok használata veszélyt jelenthet az emberi egészségre, és ezt uniós szinten kell kezelni.

Amennyiben a kozmetikai termékekben megtalálható anyagok használata veszélyt jelenthet az emberi egészségre, és ezért az rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 31b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – az SCCS-sel folytatott konzultációt követően – a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében módosítsa a III–VI. és a VIII. mellékletet.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – az SCCS-sel folytatott konzultációt követően – a 31a. cikknek megfelelően szükség esetén az I. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy biztosítsa a forgalomba hozott kozmetikai termékek biztonságosságát.”

9.  A rendelet a következő 31a. és 31b. cikkel egészül ki:

„31a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében bekezdése, a 13. cikk (8) bekezdésében bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében bekezdése, a 16. cikk (8) és (9) bekezdésében bekezdése, a 18. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében bekezdése és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében bekezdése, a 13. cikk (8) bekezdésében bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében bekezdése, a 16. cikk (8) és (9) bekezdésében bekezdése, a 18. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében bekezdése és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (8) bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) és (2) bekezdése, a 16. cikk (8) és (9) bekezdése, a 18. cikk (2) bekezdése, a 20. cikk (2) bekezdése és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 279]

31b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 31a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

10.  A 32. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

X.   Jogérvényesülés és fogyasztópolitika

100.  A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)(145) (146)

A műszaki fejlődés, a nemzetközi szabályozások és előírások változásai, valamint az új ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy technikai értelemben módosítsa a 92/85/EGK irányelv I. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 92/85/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően az I. mellékletet technikai értelemben módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a műszaki fejlődést, a nemzetközi szabályozások és előírások változásait, valamint az új ismereteket.

Amennyiben a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonsága és egészségvédelme esetleges közvetlen kockázatnak van kitéve, és ezért az rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 13b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 13a. és 13b. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 13. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 13. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

13b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 13a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

101.  Az Európai Parlament és Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről(147) (148)

A 2008/48/EK irányelv naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelvet a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához szükséges további feltevések elfogadása, illetve a meglévő feltevések módosítása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2008/48/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 19. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Szükség esetén az I. mellékletben meghatározott további feltevések alkalmazhatók a teljeshiteldíj-mutató kiszámításakor.

Arra az esetre, ha az e cikkben és az I. melléklet II. részében meghatározott feltevések nem elegendők a teljeshiteldíj-mutató egységes módon történő kiszámításához vagy már nem alkalmazkodnak a piaci kereskedelmi helyzethez, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e cikket és az I. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezeket kiegészítse a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához szükséges további feltevésekkel, illetve a meglévő feltevéseket módosítsa.”

2.  Az irányelv a következő 24a. cikkel egészül ki:

„24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 19. cikk (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikk (5) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 19. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 25. cikket el kell hagyni.

XI.   Mobilitás és közlekedés

102.  A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról(149)

A 3922/91/EGK rendeletnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet III. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 3922/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azt hozzáigazítsa a tudományos és műszaki fejlődéshez.

Ha rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 11b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  A rendelet a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (1) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 280]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12b. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 12. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

103.  A Tanács 95/50/EK irányelve (1995. október 6.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról(150) (151)

A 95/50/EK irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit, különösen figyelembe véve a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(152) módosításait. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 95/50/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 9a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9 a. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9aa. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat az ezen irányelv által érintett területeken elért tudományos és műszaki fejlődéssel összhangban kiigazítsa, különösen a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* módosításainak figyelembevétele érdekében.

________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).

2.  Az irányelv a következő 9aa. cikkel egészül ki:

„9aa. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9b. cikket el kell hagyni.

104.  A Tanács 97/70/EK irányelve (1997. december 11.) a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről(153)

A 97/70/EK irányelvnek a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv további módosításainak beépítése érdekében módosítsa az irányelvet valamint hogy az irányelv kiegészítése céljából rendelkezéseket fogadjon el a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásainak hatáskörében maradt rendelkezéseinek összehangolt értelmezésére vonatkozóan.

Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 281]

A 97/70/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy rendelkezéseket fogadjon el a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásai hatáskörében maradt rendelkezései összehangolt értelmezésére vonatkozóan, amennyiben az szükséges a rendelkezések egységes végrehajtásához az Unióban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 282]

A fentieknek megfelelően a 97/70/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a 2., 3., 4., 6. és 7. cikket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv későbbi módosításai alkalmazhatók legyenek ezen irányelv céljaira.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén megállapíthatja a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásainak hatáskörében maradt rendelkezéseinek összehangolt értelmezését, amennyiben az szükséges a rendelkezések egységes végrehajtásához az Unióban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni. felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából, hogy megállapítsa, a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásainak hatáskörében maradt rendelkezéseinek összehangolt értelmezését. [Mód. 283]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a 2. cikk 4. pontjában okmány bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen meghatározott nemzetközi egyezmény módosításai a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikke szerint kizárhatók ezen irányelv hatálya alól. [Mód. 284]

_______________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról (HL L 324., 2002.11.29., 1. o.).

2.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 285]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikkben említett cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 286]

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 287]

____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

105.  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/59/EK irányelve (2000. november 27.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről(154)

A 2000/59/EK irányelvvel kialakított szabályozás javítása, valamint az irányelvnek az uniós és a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa az irányelvet az Unió és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) aktusaira való hivatkozások kiigazítása érdekében, hogy azok összhangban legyenek az Unió és az IMO hatályba lépett intézkedéseivel,

–  módosítsa az irányelv mellékleteit.

Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a MARPOL-egyezmény bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen. [Mód. 288]

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2000/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az irányelv a következő 13 a. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 289]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

2.  A 14. cikket el kell hagyni.

3.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

Módosítások

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül – módosítsa az Unió és az IMO aktusaira való, ezen irányelvben található hivatkozásokat annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az Unió és az IMO hatályba lépett intézkedéseivel.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül – javítsa az irányelvvel kialakított szabályozást.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a 2. cikkben említett nemzetközi aktusok módosításai a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikke szerint kizárhatók ezen irányelv hatálya alól. okmány bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen. [Mód. 290]

_______________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról (HL L 324., 2002.11.29., 1. o.).”

106.  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/96/EK irányelve (2001. december 4.) az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról(155)

A 2001/96/EK irányelvnek az uniós és nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása, valamint az alkalmazandó eljárások javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően az irányelvet módosító jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

–  egyes fogalommeghatározások,

–  a nemzetközi egyezményekre és szabályzatokra és az IMO-határozatokra és -értesítőkre, az ISO-szabványokra, az uniós jogi aktusokra és azok mellékleteire vonatkozó hivatkozások;

–  az ömlesztettáru-szállító hajó és a terminál közötti együttműködés;

–  egyes jelentéstételi kötelezettségek.

Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy az ezen irányelv 3. cikkében említett nemzetközi okmányok bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen. [Mód. 291]

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2001/96/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 14. cikket el kell hagyni.

2.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

Módosítások

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül – a 3. cikk 1–6. és 15–18. pontjában szereplő fogalommeghatározásokat, a nemzetközi egyezményekre és szabályzatokra és az IMO-határozatokra és -értesítőkre, az ISO-szabványokra, az uniós jogi aktusokra és azok mellékleteire vonatkozó hivatkozásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azok összhangba kerüljenek az ennek az irányelvnek az elfogadása után elfogadott, módosított vagy hatályba lépett nemzetközi és uniós jogi aktusokkal.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül – a 8. cikket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ömlesztettáru-szállító hajó és a terminál közötti együttműködésre, a 11. cikk (2) bekezdésében említett jelentéstételi kötelezettségre, valamint a mellékletekre vonatkozóan.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a 3. cikkben említett nemzetközi okmány bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen okmányok módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól. [Mód. 292]

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o. [Mód. 293]

3.  Az irányelv a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 294]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

107.  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/59/EK irányelve (2002. június 27.) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről(156) (157)

A 2002/59/EK irányelvnek az uniós és nemzetközi jog fejlődéséhez, valamint a végrehajtása révén szerzett tapasztalatokhoz való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa:

—  az Unió és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet jogi eszközeire való, az irányelvben található hivatkozásokat annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az uniós és a nemzetközi joggal,

—  az irányelvben foglalt egyes fogalommeghatározásokat annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az uniós és a nemzetközi joggal,

—  az irányelv I., III. és IV. mellékletét a műszaki fejlődés és az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2002/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

Módosítások

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az ezen irányelvben foglalt, az Unió és az IMO jogi aktusaira való utalásokat, a 3. cikkben foglalt fogalommeghatározásokat és a mellékleteket annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az elfogadott, módosított vagy hatályba lépett uniós és nemzetközi jogi aktusokkal.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül –felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés és az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében módosítsa az I., III. és IV. mellékletet.”

2.  Az irányelv a következő 27a. cikkel egészül ki:

„27a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 27. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 27. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 27. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 28. cikket el kell hagyni.

108.  Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról(158) (159)

A 2099/2002/EK rendeletben foglalt, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottságra (COSS) hivatkozó uniós jogi aktusok jegyzékének naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendeletet, hogy az hivatkozást tartalmazzon a hatályba lépett azon uniós jogi aktusokra, amelyek hatáskörrel ruházzák fel a COSS-t. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2099/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

A COSS hatásköre és módosítások

A COSS a hatályos közösségi jogszabályok alapján ráruházott hatásköröket gyakorolja.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően a 2. cikk 2. pontját módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az hivatkozást tartalmazzon az e rendelet elfogadását követően hatályba lépett azon uniós jogi aktusokra, amelyek hatáskörrel ruházzák fel a COSS-t.”

3.  A rendelet a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 7. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

109.  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/25/EK irányelve (2003. április 14.) a ro-ro személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási követelményekről(160) (161)

A 2003/25/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez, a nemzetközi szintű fejleményekhez, valamint a végrehajtása révén szerzett tapasztalathoz való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2003/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten (IMO) belüli fejleményeket figyelembe vegye, és a tapasztalat és a műszaki fejlődés fényében javítsa ezen irányelv hatékonyságát.”

2.  Az irányelv a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére a 10. cikkben adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 10. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 11. cikket el kell hagyni.

110.  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról(162) (163)

A 2003/59/EK irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv I. és II. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2003/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően az I. és a II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat hozzáigazítsa a tudományos és műszaki fejlődéshez.”

2.  Az irányelv a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 12. cikket el kell hagyni.

111.  Az Európai Parlament és a Tanács 782/2003/EK rendelete (2003. április 14.) a szerves ónvegyületek hajókon történő használatának tilalmáról(164)

A hajókon alkalmazott káros lerakódásgátló rendszerek korlátozásának továbbfejlesztése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a 782/2003/EK rendeletben az AFS-egyezményre, az AFS-bizonyítványra, az AFS-nyilatkozatra és az AFS megfelelési tanúsítványra vonatkozó utalásokat,

–  módosítsa a rendelet mellékleteit, ideértve az AFS-egyezmény 11. cikkére vonatkozó IMO-iránymutatásokat is annak érdekében, hogy figyelembe vegye a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) keretében bekövetkező fejleményeket, valamint hogy a tapasztalatok figyelembevételével növelje a rendelet hatékonyságát,

–  egyes hajók esetében kiegészítse a rendeletet egy harmonizált szemlézési és bizonyítványkiállítási rendszerrel.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b) A rögzített és úszó platformok, az FSU-k és az FPSO-k kivételével a 24 méteres és annál hosszabb, de 400 bruttó regisztertonnánál kisebb hajóknak AFS-nyilatkozatot kell tartaniuk a fedélzeten annak igazolására, hogy megfelelnek a 4. és az 5. cikk rendelkezéseinek.”

ii.  A bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szükség esetén az e bekezdés első albekezdésének b) pontjában meghatározott hajók tekintetében harmonizált szemlézési és bizonyítványkiállítási rendszert állapítson meg rendszer megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 295]

b)  A (3) bekezdést el kell hagyni.

2.  A 7. cikk második bekezdését el kell hagyni.

3.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Módosítások

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az AFS-egyezményre, az AFS-bizonyítványra, az AFS-nyilatkozatra és az AFS megfelelési tanúsítványra vonatkozó utalásokat, valamint e rendelet mellékleteit, ideértve az AFS-egyezmény 11. cikkére vonatkozó IMO-iránymutatásokat is annak érdekében, hogy figyelembe vegye a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) keretében bekövetkező fejleményeket, valamint hogy a tapasztalatok figyelembevételével növelje e rendelet hatékonyságát.”

4.  A rendelet a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdésében bekezdése és a 8. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 296]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 9. cikket el kell hagyni.

112.  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve (2004. április 29.) a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról(165)

Az elektronikus útdíjszedési rendszerek egyes műszaki előírásainak elfogadása és továbbfejlesztése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a 2004/52/EK irányelv mellékletét,

–  kiegészítse az irányelvet az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás meghatározásával kapcsolatos határozatokkal, valamint a szolgáltatás létrehozására vonatkozó műszaki határozatokkal.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2004/52/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a mellékletet.”

b)  A (4) és az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet meghatározásáról. Ilyen jogi aktus csak akkor fogadható el, ha az átjárhatóságra vonatkozóan minden feltétel – megfelelő tanulmányok alapján kiértékelve – valamennyi szempontból teljesül, beleértve a műszaki, jogi és kereskedelmi feltételeket is. [Mód. 297]

(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás létrehozására vonatkozó műszaki határozatokról határozatok elfogadása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 298]

2.  Az irányelv a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2), (4) és (5) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 299]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2), (4) és (5) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (2), (4) és (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

____________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  Az 5. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

113.  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről(166)

A 2004/54/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2004/54/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a mellékleteket.”

2.  Az irányelv a következő 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 16. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 300]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 16. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 17. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

114.  Az Európai Parlament és a Tanács 725/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról(167)

A 725/2004/EK rendeletnek a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy egyes nemzetközi okmányok módosításainak beépítése érdekében módosítsa a rendeletet, valamint hogy az említett rendelet hatályának kiterjesztése nélkül a rendelet kiegészítése érdekében összehangolt eljárásokat határozzon meg az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 301]

A 725/2004/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy – a rendelet alkalmazási körének kiterjesztése nélkül – meghatározza az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezései alkalmazásának összehangolt eljárásait. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 302]

A fentieknek megfelelően a 725/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 10. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően e rendeletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azon, belföldi szolgáltatásokat nyújtó hajók és azon, e hajókat kiszolgáló kikötőlétesítmények tekintetében, amelyekre e rendelet alkalmazandó, a 2. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításait – annyiban, amennyiben ezek a módosítások a SOLAS-egyezmény és az ISPS-szabályzat rendelkezéseinek műszaki aktualizálását képezik – beépítse e rendeletbe.

Ha az előző albekezdésben említett intézkedések esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 10b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó. Ezekben az esetekben az e cikk (5) bekezdésében meghatározott megfelelőségértékelési eljárást nem kell alkalmazni.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet alkalmazási körének kiterjesztése nélkül a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítéseként az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó összehangolt eljárások meghatározása érdekében meghatározza az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezései alkalmazásának összehangolt eljárásait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.” [Mód. 303]

2.  A rendelet a következő 10a. és 10b. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 304]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 10. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

10b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 10a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 11. cikk (4) és (5) bekezdését el kell hagyni.

115.  Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről(168) (169)

A 785/2004/EK rendeletnek a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzetközi megállapodások módosításainak tükrében a rendeletben módosítson egyes értékeket. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 785/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében található értékeket olyan esetekben, amikor azt a vonatkozó nemzetközi megállapodások módosításai szükségessé teszik.”

2.  A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az e cikk (1) bekezdésében található értékeket olyan esetekben, amikor azt a vonatkozó nemzetközi megállapodások módosításai szükségessé teszik.”

3.  A rendelet a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (5) bekezdése és a 7. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) bekezdése és a 7. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (5) bekezdése és a 7. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

116.  Az Európai Parlament és a Tanács 789/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a teher- és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról és a 613/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről(170) (171)

A 789/2004/EK rendeletnek a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten belüli fejleményekhez történő hozzáigazítása, valamint a rendelet eredményességének a tapasztalatok és a műszaki fejlődés ismeretében történő javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet egyes fogalommeghatározásait. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 789/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2.  A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendeletnek a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten (IMO) belüli fejleményekhez történő hozzáigazítása, valamint e rendelet eredményességének a tapasztalatok és a műszaki fejlődés ismeretében történő javítása érdekében – e rendelet hatályának kiterjesztése nélkül – módosítsa a 2. cikkben található fogalommeghatározásokat.”

3.  A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

117.  Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről(172)

A tisztességtelen árképzési gyakorlat eseteinek jobb észlelése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 868/2004/EK rendeletet kiegészítse a tisztességtelen árképzési gyakorlat létezésének meghatározására szolgáló részletes módszertannal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 868/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a tisztességtelen árképzési gyakorlat létezésének meghatározására szolgáló részletes módszertanról módszertan megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ebben a módszertanban szabályozni kell többek között azt a módot, ahogyan a légiközlekedési ágazat egyedi összefüggésében értékelni kell a szokásos versenyjellegű árképzést, a tényleges költségeket és az elfogadható haszonkulcsokat.” [Mód. 305]

2.  A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében említett, bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 306]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 5. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 15. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

118.  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS)(173) (174)

A 2005/44/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása és az irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv I. és II. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2005/44/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Az I. és a II. melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével, valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében módosítsa az I. és a II. mellékletet.”

2.  Az irányelv a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 10. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 11. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

119.  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) a kikötővédelem fokozásáról(175) (176)

A kikötővédelem biztosításához szükséges technikai intézkedések rendszeres aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 2005/65/EK irányelv I–IV. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2005/65/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Az I–IV. melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az I–IV. melléklet rendelkezéseit – ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül – az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatokhoz való hozzáigazítás érdekében módosítsa.

Ha az I–IV. melléklet rendelkezéseinek kiigazításához szükséges módosítások esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 14b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  Az irányelv a következő 14a. és 14b. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 14. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 14. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

14b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 14a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 15. cikket el kell hagyni.

120.  Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről(177) (178)

A 2111/2005/EK rendeletnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása és az alkalmazandó eljárások részletesebb meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletét, és egyes eljárások részletes szabályaival kiegészítse a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2111/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A légi fuvarozókra bevezethető működési tilalomra vonatkozó közös követelményeket, amelyek a vonatkozó biztonsági előírásokon alapulnak, a melléklet tartalmazza (a továbbiakban: közös követelmények).

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a melléklet módosítása útján módosítsa a közös követelményeket.”

2.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Részletes szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – annak megfelelő mértékű figyelembevételével, hogy a közösségi lista frissítésével kapcsolatban gyors döntéshozatalra van szükség – meghatározza az e fejezet szerinti eljárások részletes szabályait.

Ha az első bekezdésben említett intézkedések esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 14b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

3.  A rendelet a következő 14a. és 14b. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő egy hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

14b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 14a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 15. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

121.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről(179)

A vezetői engedélyek biztonságát garantáló szükséges intézkedések megerősítése, a jövőbeni kölcsönös átjárhatóság biztosítása és a 2006/126/EK irányelv tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv I–VI. mellékletét, és hogy az irányelvet kiegészítse a hamisítás elleni védettséget biztosító előírásokkal.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2006/126/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben említett mikrochippel kapcsolatos követelmények megállapítása révén követelményekre vonatkozóan. Ezek a követelmények EK-típusjóváhagyást írnak elő, amely kizárólag akkor adható meg, amint bizonyossá válik, hogy a mikrochip képes az ellenállásra az adatok meghamisítására vagy megváltoztatására irányuló kísérletekkel szemben. [Mód. 307]

Az adatvédelmi szabályok sérelme nélkül, a tagállamok a vezetői engedély részét képező adathordozót (mikrochip) vezethetnek be, amint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályba lépnek.”

b)  A (3) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jövőbeni kölcsönös átjárhatóság biztosítása érdekében módosítsa az I. mellékletet.”

2.  A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A vezetői engedélyhez használt I. melléklet szerinti anyagot védetté kell tenni a hamisítás ellen.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a megfelelő hamisítás elleni megfelelő előírások meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet érdekében. [Mód. 308]

A tagállamok további biztonsági elemeket is bevezethetnek.”

3.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Az I–VI. melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően az I–VI. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a tudományos és műszaki fejlődéshez.”

4.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdésében bekezdése és a 8. cikkben említett, cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 309]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk (2) és (3) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 1. cikk (2) és (3) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 9. cikket el kell hagyni.

122.  Az Európai Parlament és a Tanács 336/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről(180) (181)

A hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat végrehajtására vonatkozó rendelkezések aktualizálása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 336/2006/EK rendelet II. mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 336/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a nemzetközi szinten és különösen az IMO keretében végbement fejleményeket, vagy az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében fokozza a rendelet hatékonyságát.”

2.  A rendelet a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

123.  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről(182)

A 2007/59/EK irányelv megfelelő működéséhez szükséges technikai intézkedések elfogadása és az irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében módosítsa az irányelv mellékleteit, és az irányelvet kiegészítse a következők révén:

–  az engedélyre, a tanúsítványra és a tanúsítvány hitelesített másolatára vonatkozó minta meghatározása, valamint ezek fizikai jellemzőinek meghatározása, figyelembe véve a hamisítás elleni intézkedéseket,

–  az A és B kategóriák különböző típusaira alkalmazott közösségi kódok elfogadása,

–  a nyilvántartások alapvető paramétereinek a fejlődéshez való hozzáigazítása,

–  a szakmai alkalmasság meghatározására és a személyzet értékelésére vonatkozó közös kritériumok elfogadása,

–  a vizsgáztatók és a vizsgák kiválasztására vonatkozó uniós kritériumok elfogadása,

–  az intelligens kártyák műszaki és üzemeltetési előírásainak elfogadása.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2007/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ügynökség által készített tervezet alapján meghatározza az engedélyre, a tanúsítványra és a tanúsítvány hitelesített másolatára vonatkozó közösségi minta mintát, valamint ezek fizikai jellemzőinek meghatározása révén jellemzőit, figyelembe véve a hamisítás elleni intézkedéseket. [Mód. 310]

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ügynökség által készített ajánlás alapján meghatározza az e cikk (3) bekezdésében említett A és B kategóriák különböző típusaira alkalmazott közösségi kódokat. ” [Mód. 311]

2.  A 22. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E célból a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ügynökség által készített tervezet alapján meghatározza a felállítandó nyilvántartások alapvető paraméterei paramétereit, például a rögzítendő adatok adatokat, azok formátuma formátumát, valamint az adatcsere-protokoll, adatcsere-protokollt, a hozzáférési jogok jogokat, az adatmegőrzés időtartama időtartamát és a csőd esetén követendő eljárások meghatározása révén eljárásokat.” [Mód. 312]

3.  A 23. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b) az ügynökség által az (EU) 2016/796 rendelet 36. cikke értelmében javasolt kritériumok.”

b)  A szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e abból a célból, hogy e kritériumok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet meghatározása érdekében.” [Mód. 313]

4.  A 25. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A vizsgáztatók és a vizsgák kiválasztását uniós kritériumok alapján szabályozhatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen uniós kritériumoknak az ügynökség által készített tervezet alapján történő meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.érdekében. [Mód. 314]

Ha a vizsgáztatók és a vizsgák kiválasztására vonatkozó uniós kritériumok meghatározása esetén rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 31b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.

Ilyen uniós kritériumok hiányában az illetékes hatóságok nemzeti kritériumokat határoznak meg.”

5.  A 31. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a tudományos és műszaki fejlődéshez.

Ha a mellékletek tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása esetén rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 31b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

6.  Az irányelv a következő 31a. és 31b. cikkel egészül ki:

„31a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (4) bekezdésében bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdésében bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdésében bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdésében bekezdése, a 31. cikk (1) bekezdésében bekezdése és a 34. cikkben említett, cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 315]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (4) bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdése, a 31. cikk (1) bekezdése és a 34. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (4) bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdése, a 31. cikk (1) bekezdése és a 34. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

31b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 31a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 32. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

8.  A 34. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az intelligens kártyák műszaki és üzemeltetési előírásainak meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet. érdekében.” [Mód. 316]

124.  Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről(183)

Az 1371/2007/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez és a rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatokhoz való hozzáigazítása céljából szükséges intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a rendelet II. és III. mellékletét,

–  módosítsa a rendeletet a pénzügyi összegek infláció szerinti kiigazításával,

–  kiegészítse a rendeletet megfelelő intézkedések elfogadásával, amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállamok által nyújtott mentességek nincsenek összhangban a 2. cikk rendelkezéseivel,

–  kiegészítse a rendeletet az utasokra vonatkozó telematikai alkalmazások átjárhatósági műszaki előírásainak elfogadásával,

–  kiegészítse a rendeletet azon rendelkezések elfogadásával, amelyek biztosítják, hogy a vasúttársaságok megfelelő biztosítással rendelkezzenek, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy eleget tegyenek az e rendelet értelmében rájuk háruló felelősségnek.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1371/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 33. és a 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„33. cikk

A II. és a III. melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően a II. és III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében.

34. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 2., a 10. és a 12. cikkben említett intézkedések elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet. tekintetében. [Mód. 317]

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően e rendeletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az infláció figyelembevételével kiigazítsa – az I. mellékletben foglaltak kivételével – a rendeletben említett pénzügyi összegeket.”

2.  A rendelet a következő 34a. cikkel egészül ki:

„34a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 33. és a 34. cikkben említett, cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 318]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 33. és a 34. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 33. és a 34. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 35. cikket el kell hagyni.

125.  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról(184) (185)

A 2008/68/EK irányelvnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2008/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ezen irányelv tárgyi hatályának megfelelő területeken a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez, ideértve a helymeghatározási és a nyomonkövetési technikák fejlődését is, különösen pedig, hogy figyelembe vegye az ADR, a RID és az ADN módosításait.”

2.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

126.  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről(186)

A 2008/96/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelv mellékleteit, és a balesetek súlyosságára vonatkozóan jelentendő információk közös kritériumainak meghatározásával kiegészítse az irányelvet.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2008/96/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 7. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a balesetek súlyosságára vonatkozóan jelentendő információk, ideértve a halálesetek és sérültek számát, közös kritériumainak meghatározása révén kritériumait.” [Mód. 319]

2.  A 11. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

4.  Az irányelv a következő 12a. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (1a) bekezdésében bekezdése és a 12. cikkben említett, cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 320]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (1a) bekezdése és a 12. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 7. cikk (1a) bekezdése és a 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

5.  A 13. cikket el kell hagyni.

6.  A IV. melléklet 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5. a baleset súlyossága;”.

127.  Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(187)

A polgári légi közlekedésnek a védelmét veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szembeni megóvását szolgáló közös alapkövetelmények tartalmának és működésének javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  módosítsa a 300/2008/EK rendeletet a nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelményekkel összefüggő további melléklet elfogadásával,

–  kiegészítse a rendeletet a közös alapkövetelmények egyes elemeire vonatkozó általános intézkedésekkel,

–  kiegészítse a rendeletet azon kritériumok megállapításával, amelyek alapján eltérés engedélyezhető a tagállamok számára a közös alapkövetelményektől.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 300/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közös alapkövetelmények egyes elemeinek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet érdekében.” [Mód. 321]

ii.  a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a közös alapkövetelményekre vonatkozó általános intézkedések elfogadása esetén rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 18b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

b)  A (4) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza azokat a kritériumokat, azon kritériumok meghatározása révén, amelyek alapján eltérés engedélyezhető a tagállamok számára az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelményektől, így azok olyan alternatív védelmi intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek a helyi kockázatfelmérés alapján megfelelő szintű védelmet biztosítanak. Az ilyen alternatív intézkedéseket a légi jármű méretével, vagy az üzemelés vagy más vonatkozó tevékenység jellegével, méretével vagy gyakoriságával kapcsolatos okokkal kell igazolni. [Mód. 322]

Ha azon kritériumok meghatározása esetén, amelyek alapján eltérés engedélyezhető a tagállamok számára a közös alapkövetelményektől, rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 18b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

2.  A 11. cikk (2) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően e rendeletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelményekkel összefüggő további melléklettel egészítse ki a rendeletet.

Ha a nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 18b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

3.  A rendelet a következő 18a. és 18b. cikkel egészül ki:

„18a. Cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) bekezdése bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdése bekezdésében említett szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 323]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) és (4) bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (2) és (4) bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

18b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 18a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 19. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

128.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/15/EK irányelve (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól(188) (189)

A 2009/15/EK irányelvnek a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök fejlődéséhez való hozzáigazítása és a sértett felek kártalanítása céljából fizetendő legnagyobb összegek módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a következők érdekében módosítsa az irányelvet:

—  egyes nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek, szabályzatok és a kapcsolódó határozatok hatályba lépett jövőbeni módosításainak átvezetése,

—  az irányelvben meghatározott egyes összegek módosítása.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/15/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az irányelv a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 7. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

2.  A 6. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

3.  A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően ezen irányelvet – alkalmazási körének kiterjesztése nélkül – módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

a)  ezen irányelv alkalmazásában átvezesse a 2. cikk d) pontjában, a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek, szabályzatok és a kapcsolódó határozatok hatályba lépett jövőbeni módosításait;

b)  módosítsa az 5. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjában meghatározott összegeket.”

129.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve (2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról(190)

A 2009/18/EK irányelvnek az uniós és nemzetközi szabályok fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

–  a fogalommeghatározások, valamint az uniós jogszabályokra és az IMO-jogeszközökre történő hivatkozások naprakésszé tétele érdekében módosítsa az irányelvet annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a hatályba lépett uniós vagy IMO-intézkedésekkel,

–  az irányelv mellékleteinek a műszaki fejlődéshez és a végrehajtásuk során szerzett tapasztalatokhoz való hozzáigazítása érdekében módosítsa az irányelv mellékleteit,

–  az irányelvet kiegészítse a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló közös módszertannal.

Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a tengeri balesetek és események kivizsgálásáról szóló IMO-szabályzat bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen. [Mód. 324]

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A biztonsági vizsgálatok lefolytatása során a kivizsgáló szerv a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló közös módszertant követi. A vizsgálók egyedi esetekben eltérhetnek a módszertantól, amennyiben az szakmai megítélésük szerint szükségesnek bizonyul, és ha a vizsgálat céljainak elérése érdekében szükséges.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló közös módszertant, módszertanra vonatkozóan, figyelembe véve a biztonsági vizsgálatokból levont lényegi tanulságokat.” [Mód. 325]

2.  Az irányelv a következő 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (4) bekezdésében bekezdése és a 20. cikkben említett, cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 326]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 5. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 19. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

4.  A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

Módosítási hatáskörök

(1)  A Bizottság – ezen irányelv korlátainak tiszteletben tartásával – felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa ezen irányelv fogalommeghatározásait, valamint az uniós jogszabályokra és az IMO-jogeszközökre történő hivatkozásokat annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a hatályba lépett uniós vagy IMO-intézkedésekkel.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ezen irányelv mellékleteit módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez és a végrehajtásuk során szerzett tapasztalatokhoz.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a tengeri balesetek és események kivizsgálásáról szóló IMO-szabályzat módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikkének megfelelően kizárhatók ezen irányelv alkalmazási köréből bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.” [Mód. 327]

130.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról(191)

A 2009/33/EK irányelvnek az inflációhoz és a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közúti járművek teljes élettartamára megállapított üzemeltetési költségek kiszámításához használt adatok kiigazítása érdekében módosítsa az irányelv mellékletét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2009/33/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

A melléklet módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően a mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az inflációhoz és a műszaki fejlődéshez igazítsa a közúti járművek teljes élettartamára megállapított üzemeltetési költségek kiszámításához használt adatokat.”

2.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 328]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 7. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 9. cikket el kell hagyni.

131.  Az Európai Parlament és a Tanács 391/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól(192) (193)

A 391/2009/EK rendeletnek a nemzetközi szabályok változásához való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

—  módosítsa a rendelet I. mellékletében meghatározott minimumkövetelményeket, különösen figyelembe véve az IMO vonatkozó határozatait,

—  kiegészítse a rendeletet a szabályok és eljárások hatékonyságának és az elismert szervezetek osztályozott hajói biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményének méréséhez kapcsolódó követelményekkel, különös tekintettel a kikötő szerinti államok általi ellenőrzésről szóló párizsi egyetértési memorandum vagy hasonló szabályozások adataira,

—  kiegészítse a rendeletet azokkal a követelményekkel, amelyek alapján a teljesítményt a biztonságra vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan mértékben veszélyesnek lehet tekinteni, amelyek tekintetbe vehetik a kis vagy nagymértékben szakosodott szervezeteket érintő különleges körülményeket

—  kiegészítse a rendeletet pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra, valamint a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek elismerésének visszavonására vonatkozó részletes szabályokkal.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 391/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 12. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

2.  A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően – alkalmazási körének kiterjesztése nélkül – az I. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy aktualizálja az abban meghatározott minimumkövetelményeket, különösen figyelembe véve az IMO vonatkozó határozatait.”

3.  A 14. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)  a szabályok és eljárások hatékonyságának és az elismert szervezetek osztályozott hajói biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményének méréséhez kapcsolódó követelmények, különös tekintettel a kikötő szerinti államok általi ellenőrzésről szóló párizsi egyetértési memorandum vagy hasonló szabályozások adataira;

b)  azon követelmények, amelyek alapján a teljesítményt a biztonságra vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan mértékben veszélyesnek lehet tekinteni, amelyek tekintetbe vehetik a kisebb méretű vagy nagymértékben szakosodott szervezeteket érintő különleges körülményeket.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. cikk szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes szabályokra, valamint szükség esetén a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek elismerésének a 7. cikk szerinti visszavonására vonatkozó részletes szabályokra vonatkozóan.”

4.  A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

132.  Az Európai Parlament és a Tanács 392/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről(194) (195)

A 392/2009/EK rendeletnek az egyéb uniós és nemzetközi szabályok fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

—  módosítsa a rendelet I. mellékletét , hogy beépítse az athéni egyezmény rendelkezéseinek módosításait,

—  módosítsa e rendelet I. mellékletében a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(196) 4. cikke szerint B. osztályba sorolt hajók tekintetében meghatározott korlátokat,

—  módosítsa a rendelet II. mellékletét , hogy beépítse az IMO-iránymutatások rendelkezéseinek módosításait.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 392/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletek módosítása

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően az e rendelet I. mellékletét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy beépítse a mellékletbe az athéni egyezmény 3. cikkének (1) bekezdésében, 4a. cikke (1) bekezdésében, 7. cikke (1) bekezdésében és 8. cikkében meghatározott korlátozások módosításait, figyelembe véve az egyezmény 23. cikke szerinti határozatokat.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően – megfelelő hatásvizsgálat alapján – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa e rendelet I. mellékletében a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 4. cikke szerint B. osztályba sorolt hajók tekintetében meghatározott korlátokat, figyelembe véve – a 2016. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan – a viteldíjakra és a piac azon képességére gyakorolt következményeket, hogy megfelelő szintű, hozzáférhető biztosítási fedezetet lehessen szerezni, az utasok jogainak megerősítését célzó jogpolitika és a forgalom bizonyos részének szezonális jellege fényében.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy beépítse az IMO-iránymutatások rendelkezéseinek módosításait.

__________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (HL L 163., 2009.6.25., 1. o.).”

2.  A rendelet a következő 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 9. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

__________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

3.  A 10. cikket el kell hagyni.

133.  Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről(197)

Az alkalmazandó szabályok egyes megsértése súlyosságának megállapítása, valamint az 1071/2009/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet I., II. és III. mellékletét, valamint kiegészítse a rendeletet az uniós jogszabályok azon súlyos megsértéseinek kategóriáit, típusait és súlyossági fokát meghatározó jegyzékkel, amelyek – a IV. mellékletben meghatározottakon túl – a jó hírnév elveszítését eredményezhetik. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A Bizottság által az 1071/2009/EK rendelet alapján az elhalasztásra vonatkozó intézkedések elfogadására adott felhatalmazások közül többre már nincs szükség.

A fentieknek megfelelően az 1071/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (2) bekezdése b) pontjának első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az uniós jogszabályok azon súlyos megsértéseinek kategóriáit, típusait és súlyossági fokát meghatározó jegyzék készítése révén jegyzéket készítsen, amelyek – a IV. mellékletben meghatározottakon túl – a jó hírnév elveszítését eredményezhetik. A tagállamok a 12. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzési prioritások felállításakor figyelembe veszik az említett jogsértésekkel kapcsolatos információkat, beleértve a más tagállamoktól kapott információkat is.” [Mód. 329]

2.  A 8. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az I., II. és a III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

3.  A 11. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdését el kell hagyni.

4.  A 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

5.  A 16. cikk (7) bekezdését el kell hagyni.

6.  A rendelet a következő 24a. cikkel egészül ki:

„24a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 330]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 25. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

134.  Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól(198)

Az 1072/2009/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet I., II. és III. mellékletét, valamint módosítsa a rendeletet a közösségi engedély érvényességi időtartama vonatkozásában.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1072/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közösségi engedély érvényességi idejét a műszaki fejlődéshez igazítsa, különösen az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében előírt közúti fuvarozói nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz.”

b)  A (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően az I. és a II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

2.  Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a III. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azt hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

3.  Az V. fejezet a cím után a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében bekezdése, valamint az 5. cikk (4) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 331]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) és (4) bekezdése, valamint az 5. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (2) és (4) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 15. cikket el kell hagyni.

135.  Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról(199)

Az 1073/2009/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása, valamint a megfelelő működéséhez szükséges műszaki intézkedések meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet I. és II. mellékletét, és kiegészítse azt a következők meghatározásával:

–  a különjáratokat üzemeltető fuvarozók nevére és az út során érintett átszállási pontokra vonatkozó eljárások,

–  a saját számlás szállítási tevékenységre vonatkozó igazolványok formátuma,

–  menetrend szerinti járatok engedélyeinek formátuma

–  az ilyen engedélykérelmek formátuma

–  különjáratok menetlevelének formátuma, a menetlevéltömbök formátuma és azok használatának módja

–  a menetrend szerinti nemzetközi szolgáltatás során a fogadó tagállamban nem honos fuvarozók által menetrend szerinti járatként végzett kabotázshoz kiadott engedélyek számáról szóló statisztikai kimutatások közlésére használt táblázatok formája.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően az 1073/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően az I. és a II. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

2.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (3) bekezdés ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó fuvarozók nevének és az út során érintett átszállási pontoknak az érintett tagállamok illetékes hatóságaival való közlésére vonatkozó eljárások megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet eljárásokra vonatkozóan.” [Mód. 332]

b)  Az (5) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az igazolványok formátumára vonatkozóan formátumának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 333]

3.  A 6. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az igazolványok formátumára vonatkozóan engedélyek formátumának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 334]

4.  A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az engedélykérelmek formátumára vonatkozóan formátumának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 335]

5.  A 12. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a menetlevelek és menetlevéltömbök formátumának formátumára, illetve használatuk módjára vonatkozóan módjának megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.” [Mód. 336]

6.  A rendelet a következő 25a. cikkel egészül ki:

„25a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésében bekezdése, az 5. cikk (3) és (5) bekezdésében bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdésében bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 12. cikk (5) bekezdésében bekezdése és a 28. cikk (3) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 337]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (3) és (5) bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 12. cikk (5) bekezdése és a 28. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (3) és (5) bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 12. cikk (5) bekezdése és a 28. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

7.  A 26. cikket el kell hagyni.

8.  A 28. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a (2) bekezdésben hivatkozott statisztikai kimutatások közlésére használt táblázatok formájának megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet formájára vonatkozóan.” [Mód. 338]

XII.  Egészségügy és élelmiszerbiztonság

136.  A Tanács irányelve (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (89/108/EGK)(200)

A 89/108/EGK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kriogén közegekre vonatkozó tisztasági kritériumokra, a gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó mintavételi eljárásokra, valamint a hőmérsékletük ellenőrzésére, illetve a szállítóeszközök, raktárak és tárolók hőmérsékletének ellenőrzésére szolgáló eljárásokra vonatkozóan kiegészítse az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 89/108/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a kriogén közegekre vonatkozó tisztasági kritériumokat kritériumok meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.” [Mód. 339]

2.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó mintavételi eljárások eljárásokat, valamint a hőmérsékletük ellenőrzésére, illetve a szállítóeszközök, raktárak és tárolók hőmérsékletének ellenőrzésére vonatkozó eljárások meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet eljárásokat.” [Mód. 340]

3.  Az irányelv a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. és a 11. cikkben említett cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 341]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4.  és a 11. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. és a 11. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 12. cikket el kell hagyni.

137.  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/2/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről(201)

Az 1999/2/EK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közegészség védelmének biztosítása érdekében – a szükséges mértékben – módosítsa az irányelvet, valamint kiegészítse az irányelvet az élelmiszerek maximális besugárzási dózisával kapcsolatos kivételekre, valamint és a létesítményekre vonatkozó kiegészítő előírásokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 342]

A fentieknek megfelelően az 1999/2/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy engedélyezze az (1) bekezdés rendelkezése alóli kivételeket, figyelembe véve az elérhető tudományos ismereteket és a vonatkozó nemzetközi normákat.” [Mód. 343]

2.  A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az engedély csak akkor adható meg, ha a létesítmény:

–  megfelel a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság által ajánlott, az élelmiszer-besugárzó létesítmények működési szabályzatának (hivatkozás: FAO/WHO/CAC, XV. kötet, 1. kiadás) és a Bizottság által adott esetben elfogadható minden kiegészítő előírásnak.

–  megnevez egy személyt, aki az eljárás alkalmazása minden szükséges feltételének teljesítéséért felelős.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett kiegészítő előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az alkalmazott kezelés hatékonyságára és biztonságára vonatkozó követelményeket, valamint az élelmiszer-feldolgozás élelmiszerfeldolgozás megfelelő higiéniai gyakorlatait.” [Mód. 344]

3.  Az irányelv a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdésében bekezdése, a 7. cikk (2)bekezdésében bekezdése és a 14. cikk (3) bekezdésében említett bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. [Mód. 345]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 14. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Az 5. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 14. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11b. cikk

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 11a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

4.  A 12. cikk (3), (4) és (5) bekezdését el kell hagyni.

5.  A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően ezen irányelvet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közegészség megfelelő védelmének biztosításához szükséges mértékben, a megelőző jogi helyzethez képest megállapított tilalmakra vagy korlátozásokra korlátozva.

Ha a közegészségügyet érintő rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 11b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”

138.  Az Európai Parlament és a Tanács 141/2000/EK rendelete (1999. december 16.) a ritka betegségek gyógyszereiről(202) (203)

A 141/2000/EK rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a „hasonló gyógyszer” és a „klinikailag nagyobb hatásosság” kifejezések fogalommeghatározásával kiegészítse a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 141/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően e rendeletet kiegészítő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a „hasonló gyógyszer” és a „klinikailag nagyobb hatásosság” kifejezések fogalommeghatározásának elfogadása révén.”

2.  A 10a. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

3.  Az irányelv a következő 10b. cikkel egészül ki:

„10b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 8. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

139.  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről(204) (205)

A 2001/18/EK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az irányelv mellékleteit módosítsa, és az irányelvet kiegészítse a következőkkel:

—  a GMO-k egyes típusainak forgalomba hozatali bejelentésére vonatkozó eltérést biztosító feltételek és információs követelmények,

—  olyan alsó határérték azon termékek esetében, amelyekben az engedélyezett GMO-k esetleges vagy technikailag elkerülhetetlen nyomai nem zárhatók ki, amely alatt ezeket a termékeket nem kell GMO-ként címkézni,

—  0,9 %-nál alacsonyabb küszöbérték, amely alatt az irányelvben meghatározott címkézési követelmények nem alkalmazandók a GMO-k közvetlen feldolgozásra szánt termékekben előforduló nyomaira,

—  konkrét címkézési követelmények azon GMO-k esetében, amelyek nem ezen irányelv értelmében kerülnek piacra.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A fentieknek megfelelően a 2001/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az (1) bekezdésben említett feltételeket és információs követelményeket, valamint a dokumentáció összefoglalásához szükséges valamennyi megfelelő követelményt, a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően. A feltételeknek és az információs követelményeknek biztosítaniuk kell az emberi egészség és a környezet magas szintű biztonságát, továbbá az ilyen biztonságról rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokon, illetve a hasonló GMO-k kibocsátása során nyert tapasztalatokból fakadó bizonyítékokon kell alapulniuk.”

b)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság a javaslatot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. A nyilvánosság 60 napig teheti meg észrevételeit a Bizottság számára. A Bizottság valamennyi ilyen észrevételt annak elemzésével együtt továbbít a 29a. cikk (4) bekezdésében említett szakértőkhöz.”

2.  A 21. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Azon termékek esetében, amelyekben az engedélyezett GMO-k esetleges vagy technikailag elkerülhetetlen nyomai nem zárhatók ki, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy olyan alsó határértéket állapítson meg, amely alatt ezeket a termékeket nem kell az e cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint címkézni. Meg kell állapítani az adott termékre vonatkozó határértékeket.”

b)  A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az e bekezdés első albekezdésében említett határértékeket.”

3.  A 26. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően a IV. mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az (1) bekezdésben említett konkrét címkézési követelményeket oly módon, hogy azok ne ismételjék meg és ne kerüljenek ellentmondásba a meglévő uniós jogszabályokban megállapított címkézési előírásokkal. Ennek során adott esetben figyelembe kell venni a tagállamok által az uniós jogszabályoknak megfelelően hozott, címkézésre vonatkozó rendelkezéseket.”

4.  A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

A mellékletek műszaki fejlődéshez való igazítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően a II. melléklet C. és D. szakaszát, a III–VI. mellékletet, valamint a VII. melléklet C. szakaszát módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy azokat hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.”

5.  Az irányelv a következő 29a. cikkel egészül ki:

„29a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 16. cikk (2) bekezdése, a 21. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (2) bekezdése és a 27. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk (2) bekezdése, a 21. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (2) bekezdése és a 27. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 16. cikk (2) bekezdése, a 21. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (2) bekezdése és a 27. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

6.  A 30. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

140.  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK)(206) (207)

A 2001/83/EK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

—  ha új tudományos ismeretek indokolják, módosítsa az irányelvet azon feltételek egyikére vonatkozóan, amelyeket a homeopátiás gyógyszerek esetében teljesíteni kell annak érdekében, hogy részesüljenek a különleges, egyszerűsített törzskönyvezési eljárás előnyeiből,

—  a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa az irányelvet azon műveletek típusaira vonatkozóan, amelyeket a kiindulási anyagként felhasznált hatóanyagok gyártásának minősülnek,

—  a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítsa az irányelv I. mellékletét,

—  kiegészítse az irányelvet az ezen irányelvvel összhangban kiadott forgalombahozatali engedély feltételei módosításának vizsgálatához szükséges megfelelő rendelkezésekkel,

—  kiegészítse az irányelvet a gyógyászati készítmények gyártására vonatkozó helyes gyártási gyakorlat elveinek és iránymutatásainak meghatározásával.