Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0400B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0190/2019

Pateikti tekstai :

A8-0190/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0409

Priimti tekstai
PDF 2329kWORD 415k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0799),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 33 straipsnį, į 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, į 62 straipsnį, į 64 straipsnio 2 dalį, į 91 straipsnį, į 100 straipsnio 2 dalį, į 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0148/2019),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 1 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto laiškus,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Teisės reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0020/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto poziciją pakeitimų forma bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0190/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 288, 2017 8 31, p. 29.
(2) OL C 164, 2018 5 8, p. 82.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas
P8_TC1-COD(2016)0400B

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutarties Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, [1 pakeit.]

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  Lisabonos sutartimi padaryti esminiai teisinės sistemos, reglamentuojančios teisės aktų leidėjo Komisijai suteikiamus įgaliojimus, pakeitimai – nustatytas aiškus skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus); [2 pakeit.]

(2)  priemonės, kurioms priimti gali būti deleguoti įgaliojimai, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės atitinka priemones, kurioms taikoma Tarybos sprendimo 1999/468/EB(4) 5a straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu;

(3)  sustojus tarpinstitucinėms deryboms, ankstesni pasiūlymai, susiję su teisės aktų, kuriuose daroma nuorodų į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinimu su Lisabonos sutartimi(5) nustatyta teisine sistema, buvo atšaukti(6);

(4)  vėliau 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(7) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė dėl naujos deleguotųjų aktų sistemos ir pripažino, jog reikia visus galiojančius teisės aktus suderinti su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema. Visų pirma, jie susitarė, jog pirmenybę reikia teikti tam, kad visų pagrindinių aktų, kuriuose tebėra nuorodų į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinimas vyktų greitai. Komisija įsipareigojo iki 2016 m. pabaigos parengti pasiūlymą dėl to teisės aktų suderinimo;

(5)  dauguma pagrindinių aktų, kuriuose numatyta taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nuostatų dėl įgaliojimų suteikimo atitinka SESV 290 straipsnio 1 dalies kriterijus, todėl jos turėtų būti pritaikytos prie tos nuostatos;

(6)  kitos pagrindinių aktų, kuriuose numatyta taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nuostatos dėl įgaliojimų suteikimo atitinka SESV 291 straipsnio 2 dalies kriterijus, todėl jos turėtų būti pritaikytos prie tos nuostatos;

(7)  tais atvejais, kai Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, jais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011(8);

(8)  tam tikros kelių pagrindinių aktų, kuriuose šiuo metu numatyta taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nuostatos dėl įgaliojimų suteikimo tapo nebeaktualios, todėl jos turėtų būti išbrauktos;

(8a)   sujungiant ir išdėstant glaudžiai vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus viename Komisijos deleguotajame akte, Parlamentui trukdoma naudotis teise tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog pritarti visam deleguotajam aktui arba jį atmesti, taigi, nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo atskirai; [3 pakeit.]

(9)  šis reglamentas neturėtų daryti poveikio nebaigtoms procedūroms, kurias taikant jau iki šio reglamento įsigaliojimo komitetas yra pateikęs nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį;

(10)  suderinimas ir daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti, yra susiję tik su Sąjungos lygmens procedūromis, todėl nuostatų dėl direktyvų suderinimo ir dalinių pakeitimų valstybėms narėms perkelti į nacionalinę teisę nereikia;

(11)  todėl atitinkami aktai turėtų būti iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardyti aktai iš dalies keičiami, kaip nurodyta tame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas nedaro poveikio nebaigtoms procedūroms, kurias taikant komitetas jau yra pateikęs nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

I.  Klimato Politika

1.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006(9)

Siekiant užtikrinti, kad Direktyva 2009/31/EB būtų greitai suderinta su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl būtinų pakeitimų, kuriais suderinami tos Direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/31/EB iš dalies keičiama taip:

1)  29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šios direktyvos priedai, siekiant prisitaikyti prie mokslo ir technikos pažangos.“ [4 pakeit.]

2)  Įterpiamas 29a straipsnis:

„29a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [5 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 29 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 29 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

3)  30 straipsnis išbraukiamas. pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013* 26 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011**.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. [6 pakeit.]

_________________________

* 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

** 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“

2.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas(10).

Siekiant užtikrinti tikslią pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB sudaromų sandorių apskaitą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas sprendimas papildomas nuostatomis dėl valstybių narių registrams ir vyriausiajam administratoriui taikomų reikalavimų dėl sandorių tvarkymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Sprendimo Nr. 406/2009/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti metines emisijos kvotas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Iš patirties matyti, kad nuostatos dėl įgaliojimų suteikimo, susijusios su tam tikrų perleidimo procesų tvarka, nereikalingos.

Todėl Sprendimas Nr. 406/2009/EB iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos taip:

„Gavusi atitinkamus peržiūrėtus ir patikrintus duomenis apie emisijas, Komisija įgyvendinimo aktu nustato 2013–2020 m. metines emisijos kvotas, nurodydama anglies dioksido ekvivalento tonomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

b)  6 dalis išbraukiama.

2)  11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo.“

3)  Įterpiamas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

4)  13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011* 5 straipsnis.

_________________________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“ [7 pakeit.]

3.  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų(11)

Siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomi Sąjungos, kaip vienos iš Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų šalių, įsipareigojimai, ir užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus ir išorės prekybą ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis ir produktais bei įranga, kuriuose yra tų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009, į jo II priedo A ir B dalis įtraukiant tam tikras medžiagas;

–  iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant padaryti būtinų techninių III priedo ir didžiausio kontroliuojamų medžiagų kiekio pakeitimų;

–  siekiant vykdyti Monrealio protokolu prisiimtus įsipareigojimus, iš dalies keičiamas to reglamento V priedas;

–  iš dalies keičiamas to reglamento VI priedas;

–  iš dalies keičiamas duomenų, kurių reikia pateikiant prašymą išduoti importo ir eksporto licenciją, sąrašas;

–  siekiant atsižvelgti į technologijų raidą, iš dalies keičiamas to reglamento VII priedas;

–  iš dalies keičiami ataskaitų teikimo reikalavimai;

–  tas reglamentas papildomas produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba kuriuos sunaikinti prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašu;

–  tas reglamentas papildomas kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmu;

–  tas reglamentas papildomas taisyklėmis dėl tam tikroms kontroliuojamoms medžiagoms laikyti skirtų talpų etikečių formos ir turinio;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl neteisėtos prekybos stebėsenos;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl tam tikrų iš valstybių, nesančių Protokolo šalimi, importuotų produktų ir įrangos išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų;

–  tas reglamentas papildomas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašu.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant naudotinų etikečių formos ir turinio taisykles.“; [8 pakeit.]

2)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant naudotino ženklinimo formos ir turinio taisykles.“; [9 pakeit.]

b)  5 dalis pakeičiama taip:

„5. „Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į informacijos ar technikos raidą arba į Šalių priimtus sprendimus, iš dalies keičiamas:

a)  III priedas;

b)  didžiausias kontroliuojamų medžiagų, kurias galima naudoti kaip technologijos agentus ar išskirtos į aplinką naudojant technologijos agentus, kiekis, kaip nurodyta 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose.“;

3)  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant naudotino ženklinimo formos ir turinio taisykles. [10 pakeit.]

Pirmoje pastraipoje nurodytos kontroliuojamos medžiagos gali būti pateikiamos rinkai ir toliau platinamos tik laikantis V priede nustatytų reikalavimų.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti Protokole nustatytus įsipareigojimus, iš dalies keičiamas V priedas.“;

b)  6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo taisykles.“; [11 pakeit.]

4)  13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos VI priedo nuostatos dėl laipsniško būtiniausių naudojimo atvejų nutraukimo pakeitimo ir terminų, nustatant naujų naudojimo atvejų nutraukimo datas ir esamų naudojimo atvejų pabaigos datas tais atvejais, kai tuo priede nustatytu laikotarpiu nėra galimybės taikyti techniniu ir ekonominiu požiūriu įgyvendinamų alternatyvų ar technologijų, priimtinų aplinkos ir sveikatos apsaugos požiūriu, arba kai reikia užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi.“;

5)  18 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Protokolą ar sudaryti palankesnes sąlygas juos įgyvendinti, iš dalies keičiamas šio straipsnio 3 dalyje ir IV priede pateiktas duomenų, kuriuos reikia nurodyti, sąrašas.“;

6)  19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Neteisėtos prekybos stebėsenos priemonės

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“; [12 pakeit.]

7)  20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. „Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, taikytinų, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant taisykles, taikytinas į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“; [13 pakeit.]

8)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į technologijų raidą, iš dalies keičiamas VII priedas.“;

b)  4 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodyti taikytinas technologijas nurodomos taikytinos technologijos. [14 pakeit.]

Su bet kokiu deleguotojo akto, kuriuo sudaromas toks sąrašas, projektu pateikiamas jį pagrindžiantis išsamus ekonominis sąnaudų ir naudos įvertinimas, atliktas atsižvelgiant į specifines valstybių narių aplinkybes.“;

c)  5 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“; [15 pakeit.]

9)  23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  pirmos pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.“; [16 pakeit.]

ii)  antra pastraipa išbraukiama;

b)  7 dalis pakeičiama taip:

„7. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“; [17 pakeit.]

10)  24 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama II priedo A dalis, įtraukiant to priedo B dalyje nurodytas medžiagas, kurios, kaip nustatyta, eksportuojamos, importuojamos, gaminamos arba pateikiamos rinkai reikšmingais kiekiais ir kurios, kaip nustatė Protokole nurodyta Mokslinio vertinimo grupė, turi reikšmingą ozono ardymo potencialą, ir atitinkamais atvejais nustatyti galimas 1 dalies taikymo išimtis.

3.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama II priedo B dalis, įtraukiant bet kurias medžiagas, kurios nėra kontroliuojamos medžiagos, tačiau kurios, kaip nustatė Protokole nurodyta Mokslinio vertinimo grupė arba kita pripažinta lygiavertės svarbos institucija, turi reikšmingą ozono ardymo potencialą.“;

11)  po VII skyriaus antraštės įterpiamas 24a straipsnis:

„24a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [18 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 ir 5 dalis, 10 straipsnio 3 ir 6 dalis, 13 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 9 dalį, 19 straipsnį, 20 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis, 23 straipsnio 4 ir 7 dalis, 24 straipsnio 2 ir 3 dalis, 26 straipsnio 3 dalį ir 27 straipsnio 10 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“ ;

12)  25 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

13)  26 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Protokolą ar sudaryti palankesnes sąlygas juos įgyvendinti, iš dalies keičiami šio straipsnio 1 dalyje nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.“;

14)  27 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

„10. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Protokolą ar sudaryti palankesnes sąlygas juos įgyvendinti, iš dalies keičiami šio straipsnio 1–7 dalyse nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.“;

II.  Ryšių tinklai, turinys ir technologijos

4.  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)(12)

Siekiant užtikrinti tinkamo lygio pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą tvarkant asmens duomenis elektroninių ryšių sektoriuje ir užtikrinti laisvą tokių duomenų ir elektroninių ryšių įrangos bei paslaugų judėjimą Sąjungoje, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais Direktyva 2002/58/EB papildoma nuostatomis dėl informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2002/58/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“; [20 pakeit.]

2)  14a straipsnis išbraukiamas.

3)  Įterpiamas 14b straipsnis:

„14b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [21 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

5.  2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo(13)(14)

Siekiant išdėstyti Reglamente (EB) Nr. 733/2002 nustatytas aukščiausio lygio domeno .eu įdiegimo (vkALD) sąlygas, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl registro paskyrimo kriterijų bei procedūros ir viešosios tvarkos taisyklių, reglamentuojančių ALD .eu įdiegimą ir funkcijas, taip pat dėl registracijai taikomų viešosios tvarkos principų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) pagal 5a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi registro paskyrimo kriterijai ir procedūra.

Jeigu su registro paskyrimo kriterijų ir procedūros nustatymu susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 5b straipsnyje numatyta procedūra;“.

2)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su registru, priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos viešosios tvarkos taisyklės, reglamentuojančios .eu ALD įdiegimą ir funkcijas, taip pat registracijai taikomus viešosios tvarkos principus.“;

b)  2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu per 30 dienų po paskelbimo valstybė narė arba Komisija pareiškia prieštaravimą dėl kurio nors pateikto sąrašo įrašo, Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ištaisoma padėtis.“

3)  Įterpiami 5a ir 5b straipsniai:

„5a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 5a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

___________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

4)  6 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

6.  2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, atrankos ir leidimų išdavimo (MSS sprendimas)(15)(16)

Siekiant užtikrinti vienodas Sprendimo Nr. 626/2008/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti atitinkamas suderinto reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklių taikymo sąlygas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Sprendimas Nr. 626/2008/EB iš dalies keičiamas taip:

1)  9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos visos atitinkamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų suderinto reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklių taikymo sąlygos, įskaitant suderinto leidimų sustabdymo arba panaikinimo už 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų sąlygų pažeidimus taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“

2)  10 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

III.  Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga(17)

7.  1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos(18)

Nuo to laiko, kai 1996 m. buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 1257/96, Komisijai neprireikė, laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, priimti priemonių, kuriomis iš dalies keičiamos neesminės reglamento nuostatos. Neatrodo, kad to prireiktų ir ateityje. Todėl iš Reglamento (EB) Nr. 1257/96 reikėtų pašalinti nuostatą dėl galimybės priimti įgyvendinimo priemones laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, o pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai suteikti įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus nereikia.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1257/96 iš dalies keičiamas taip:

1)  15 straipsnio 1 dalis išbraukiama.

2)  17 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

IV.  Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

8.  1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo(19)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 89/391/EEB priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 89/391/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  Įterpiamas 16a straipsnis:

„16a straipsnis

Priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis, Komisijai pagal 17b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedo pakeitimų.“

2)  17 straipsnis išbraukiamas.

3)  Įterpiamas 17b straipsnis:

„17b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [22 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 16a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

9.  1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/654/EEB dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų (pirmoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(20)(21)

Siekiant atsižvelgti į darbo vietas sudarančių dalių projektavimo, gaminimo ir įrengimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie darbovietes, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 89/654/EEB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 89/654/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo vietas sudarančių dalių projektavimo, gaminimo ir įrengimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias apie darbovietes, Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 9b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 9a ir 9b straipsniai:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

9b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 9a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

10.  1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (trečioji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(22)(23)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias asmeninių apsaugos priemonių srityje, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 89/656/EEB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 89/656/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo asmeninių apsaugos priemonių srityje lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias asmeninių apsaugos priemonių srityje, Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 9b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 9a ir 9b straipsniai:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

9b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 9a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

11.  1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(24)(25)

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie krovinių krovimą rankomis, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali pirmiausia susižeisti nugarą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 90/269/EEB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 90/269/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias apie krovinių krovimą rankomis, Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 8b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 8a ir 8b straipsniai:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

8b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 8a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

12.  1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais (penktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(26)(27)

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie displėjaus ekrano įrenginius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 90/270/EEB priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 90/270/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie displėjaus ekrano įrenginius, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 10a ir 10b straipsniai:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

13.  1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose(28) (29)

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie medicininį gydymą laivuose, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 92/29/EEB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 92/29/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą arba tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie medicininį gydymą laivuose, Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 8b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 8a ir 8b straipsniai:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

8b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 8a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

14.  1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo (aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(30)(31)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie laikinąsias ir kilnojamąsias statybvietes, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 92/57/EEB IV priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 92/57/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

IV priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie laikinąsias ir kilnojamąsias statybvietes, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių IV priedo pakeitimų.

Jeigu su neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 13b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 13a ir 13b straipsniai:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

13b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 13a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

15.  1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(32)(33)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie darbo saugos ir sveikatos ženklus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 92/58/EEB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 92/58/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklų arba prietaisų kūrimo ir gamybos srityje lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei sukauptas žinias apie darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus, Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 9b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 9a ir 9b straipsniai:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

9b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 9a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

16.  1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 92/91/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse (vienuoliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(34)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais pramonę, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 92/91/EEB priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 92/91/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais pramonėje lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias apie naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais pramonę, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedo pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [23 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 11a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

17.  1992 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 92/104/EEB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės gavybos įmonėse (dvyliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(35)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės gavybos įmones, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 92/104/EEB priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 92/104/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo naudingųjų iškasenų antžeminės ar požeminės gavybos įmonėse lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias apie naudingųjų iškasenų antžeminės ar požeminės gavybos įmones, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedo pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [24 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 11a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

18.  1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 93/103/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, dirbant žvejybos laivuose (tryliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(36)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie saugą ir sveikatos apsaugą žvejybos laivuose, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 93/103/EB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 93/103/EB iš dalies keičiama taip:

1)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į kai kurių saugos ir sveikatos apsaugos žvejybos laivuose aspektų techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie saugą ir sveikatos apsaugą žvejybos laivuose, Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 12a ir 12b straipsniai:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [25 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

12b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

19.  1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos(37)(38)

Siekiant užtikrinti tinkamą dirbančio jaunimo apsaugą ir atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 94/33/EB priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 94/33/EB iš dalies keičiama taip:

1)  15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias dirbančio jaunimo apsaugos srityje, Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.“

2)  Įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

20.  1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(39)(40)

Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugą nuo rizikos jų saugai ir sveikatai ir atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių standartų ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie cheminius veiksnius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 98/24/EB priedų pakeitimų, ir ta direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos ar peržiūrimos orientacinės profesinio poveikio ribinės vertės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 98/24/EB iš dalies keičiama taip:

1)  3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į turimas matavimo metodų galimybes, priimti deleguotuosius aktus dėl orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių nustatymo ar peržiūros.

Valstybės narės informuoja darbuotojų ir darbdavių organizacijas apie Sąjungos lygmeniu nustatytas orientacines profesinio poveikio ribines vertes.

Jeigu su galimu neišvengiamu išimtiniu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo cheminių veiksnių srityje lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių standartų ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie cheminius veiksnius, Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“

3)  Įterpiami 12a ir 12b straipsniai:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

12b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

21.  1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/92/EB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, taikomų dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje (penkioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(41)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo apsaugos nuo sprogimo srityje lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie sprogimo prevenciją ir apsaugą nuo sprogimo, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 1999/92/EB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 1999/92/EB iš dalies keičiama taip:

1)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo apsaugos nuo sprogimo srityje lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie sprogimo prevenciją ir apsaugą nuo sprogimo, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 10a ir 10b straipsniai:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [26 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

22.  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(42)

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie biologinių veiksnių poveikį, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 2000/54/EB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2000/54/EB iš dalies keičiama taip:

1)  19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 19a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimais bei naujais duomenimis apie biologinių veiksnių poveikį.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 19b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 19a ir 19b straipsniai:

„19a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [27 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 19 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

19b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 19a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

23.  2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(43)(44)

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, suderintų Europos standartų ar techninių sąlygų pasikeitimus bei naujus duomenis apie mechaninę vibraciją, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 2002/44/EB priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2002/44/EB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, suderintų Europos standartų ar techninių sąlygų pasikeitimus bei naujus duomenis apie mechaninę vibraciją, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedo pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 11a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

3)  12 straipsnis išbraukiamas.

24.  2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo) keliama rizika darbuotojams (septynioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(45)(46)

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus bei naujus duomenis apie triukšmą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 2003/10/EB pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2003/10/EB iš dalies keičiama taip:

1)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Direktyvos pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, suderintų Europos standartų ar specifikacijų pasikeitimus bei naujus duomenis apie triukšmą, Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių šios direktyvos pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 12a ir 12b straipsniai:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

12b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

3)  13 straipsnis išbraukiamas.

25.  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(47) (48)

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pasikeitimus bei naujus duomenis apie kancerogenus arba mutagenus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 2004/37/EB II priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/37/EB iš dalies keičiama taip:

1)  17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

II priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pasikeitimus bei naujus duomenis apie kancerogenus arba mutagenus, Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių II priedo pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 17b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 17a ir 17b straipsniai:

„17a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

17b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 17a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

26.  2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/25/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(49)(50)

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių arba darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, suderintų Europos standartų ar tarptautinių specifikacijų pasikeitimus bei naujus mokslo duomenis apie optinės spinduliuotės veikimą darbo vietoje, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 2006/25/EB priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2006/25/EB iš dalies keičiama taip:

1)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių arba darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, suderintų Europos standartų ar tarptautinių specifikacijų pasikeitimus bei naujus mokslo duomenis apie optinės spinduliuotės veikimą darbo vietoje, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių priedų pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 10a ir 10b straipsniai:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

3)  11 straipsnis išbraukiamas.

27.  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/104/EB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(51)

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus arba naujus duomenis apie darbo įrenginius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 2009/104/EB I ir II priedų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/104/EB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo įrenginių techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus arba naujus duomenis apie darbo įrenginius, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių I ir II priedo pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [28 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 11a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

___________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

28.  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe(52) (53)

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 2009/148/EB I priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/148/EB iš dalies keičiama taip:

1)  9 straipsnis išbraukiamas.

2)  18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Prieš pradedant darbą, kurį vykdant iš asbesto ar asbesto turinčių medžiagų kyla dulkių, turi būti vertinama kiekvieno darbuotojo sveikatos būklė.

To vertinimo metu tikrinama ir krūtinės ląsta. I priede pateikiamos praktinės rekomendacijos, kuriomis valstybės narės gali remtis darbuotojų klinikinės priežiūros metu. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių I priedo pakeitimų, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi darbuotojų saugai ir sveikatai, atsirandančiu dėl asbesto veikimo darbe, susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 18b straipsnyje numatyta procedūra.

Naujas vertinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 3 metus, kol dirbama patiriant kenksmingą asbesto veikimą.

Kiekvieno pirmoje pastraipoje nurodyto darbuotojo individuali sveikatos byla rengiama laikantis nacionalinės teisės ir (arba) praktikos.“

3)  Įterpiami 18a ir 18b straipsniai:

„18a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  18 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 18 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

18b straipsnis

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 18a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

V.  Energetika

29.  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB(54)

Siekiant užtikrinti gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais Direktyva 2009/73/EB papildoma nuostatomis dėl reikalingų gairių, kuriose išdėstomos išsamios su dujų rinkos taisyklėmis susijusios procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/73/EB iš dalies keičiama taip:

1)  6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“ [29 pakeit.]

2)  11 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“ [30 pakeit.]

3)  15 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“ [31 pakeit.]

4)  36 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“ [32 pakeit.]

5)  42 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“ [33 pakeit.]

6)  43 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“ [34 pakeit.]

7)  44 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“ [35 pakeit.]

8)  Įterpiamas 50a straipsnis:

„50a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [36 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 10 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 36 straipsnio 10 dalį, 42 straipsnio 5 dalį, 43 straipsnio 9 dalį ir 44 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

9)  51 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

30.  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005(55)

Siekiant užtikrinti teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygas, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 papildomas nuostatomis dėl reikalingų gairių, kuriose išdėstomos išsamios procedūros, itin sudėtingai techninei tvarkai taikomos priemonės ir priemonės, kuriomis nustatomas išsamus tam tikrų to reglamento nuostatų turinys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“; [37 pakeit.]

2)  6 straipsnio 11 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami tokie kodeksai.“; [38 pakeit.]

3)  7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į Agentūros pasiūlymus, daroma bet kurio pagal 6 straipsnį priimto tinklo kodekso pakeitimų.“;

4)  12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G. [39 pakeit.]

Kiekvienai valstybei narei leidžiama skatinti bendradarbiavimą daugiau nei viename geografiniame veiklos regione.“;

5)  23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“; [40 pakeit.]

6)  Įterpiamas 27a straipsnis:

„27a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [41 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnio 11 dalį, 7 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  28 straipsnis išbraukiamas.

31.  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus(56)(57)

Siekiant padaryti reikiamų Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 techninių pakeitimų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Pakeitimai ir derinimas su technikos pažanga

Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas taip:

(a)  nustatomi informavimo apie C2 ir C3 klasių padangų sukibimą su šlapia danga reikalavimai, jei egzistuoja tinkami suvienodinti bandymų metodai;

(b)  atitinkamais atvejais padangų sukibimo su danga klasės suderinamos su techninėmis ypatybėmis tų padangų, kurios suprojektuotos taip, kad jų savybės, susijusios su transporto priemonės išjudinimu, judėjimu arba stabdymu apledėjusia arba apsnigta (arba apledėjusia ir apsnigta) danga būtų geresnės nei įprastų padangų;

(c)  I–V priedai suderinami su technikos pažanga.“;

2)  Įterpiamas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  13 straipsnis išbraukiamas.

VI.  Aplinka

32.  1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo(58)

Siekiant Direktyvą 91/271/EEB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tos direktyvos I priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 91/271/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 1 dalyje nurodytos nuotėkų surinkimo sistemos turi atitikti I priedo A dalies reikalavimus.

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie reikalavimai.“

2)  4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Iš 1 ir 2 dalyse nurodytų miesto nuotėkų valymo įrenginių išleidžiamos nuotėkos turi atitikti atitinkamus I priedo B dalies reikalavimus.

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie reikalavimai.“

3)  5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Iš 2 dalyje nurodytų miesto nuotėkų valymo įrenginių išleidžiamos nuotėkos turi atitikti atitinkamus I priedo B dalies reikalavimus.

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie reikalavimai.“

4)  11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Taisyklės ir konkretūs leidimai turi atitikti I priedo C dalies reikalavimus.

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie reikalavimai.“

5)  12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Iš anksto nustatytose taisyklėse ir konkrečiuose leidimuose dėl nuotėkų, išleidžiamų iš miesto nuotėkų valymo įrenginių, kurie yra išduodami pagal 2 dalį nuo 2 000 iki 10 000 g. e. turinčiose aglomeracijose tuo atveju, kai nuotėkos yra išleidžiamos į gėlo vandens telkinius ir estuarijas, ir aglomeracijose, turinčiose 10 000 g. e. arba daugiau visais išleidžiamųjų vandenų atvejais, nurodomos sąlygos, kuriomis būtų laikomasi atitinkamų I priedo B dalies reikalavimų.

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie reikalavimai.“;

6)  Įterpiamas 17a straipsnis:

„17a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [42 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 5 straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  18 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

33.  1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių(59)

Siekiant Direktyvą 91/676/EEB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 91/676/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais priedai suderinami su mokslo ir technikos pažanga.“

2)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [43 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

3)  9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

34.  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės(60)(61)

Siekiant užtikrinti, kad atitinkamais atvejais būtų patikslinti Direktyvoje 94/63/EB nustatyti iš apačios pripildomų talpyklų techniniai reikalavimai ir priedai būti suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 94/63/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Visuose terminaluose, kuriuose yra autocisternų pripildymo įrenginiai, turi būti bent viena platforma, atitinkanti IV priede nustatytus iš apačios pripildomų talpyklų techninius reikalavimus. Komisija reguliariai peržiūri šiuos techninius reikalavimus ir jai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į tos peržiūros rezultatus, iš dalies keičiamas IV priedas.“;

2)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, išskyrus II priedo 2 punkte nustatytas ribines vertes, iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

3)  Įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  8 straipsnis išbraukiamas.

35.  1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT)(62)

Siekiant pagal Direktyvą 96/59/EB nustatyti papildomas technines PCB ir PCT šalinimo taisykles, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ta direktyva papildoma:

–  nurodomi matavimo atskaitiniai metodai, skirti PCB kiekiui užterštose medžiagose nustatyti;

–  tam tikrais tikslais nustatomi kiti mažiau pavojingi PCB pakaitalai;

–  tam tikrais tikslais nustatomi kitų PCB šalinimo metodų techniniai standartai.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 96/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)  10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis: [44 pakeit.]

a)  nurodomi matavimo atskaitiniai metodai, skirti PCB kiekiui užterštose medžiagose nustatyti;

b)  jei būtina, tik 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktų taikymo tikslais nustatomi kiti mažiau pavojingi PCB pakaitalai;

c)  nustatomi techniniai reikalavimai kitiems PCB šalinimo būdams, nurodytiems 8 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje.

Taikant pirmos pastraipos a punktą, matavimai, atlikti prieš nustatant atskaitinius metodus, galioja toliau.“;

2)  10a straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3)  Įterpiamas 10b straipsnis:

„10b straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [45 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

36.  1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės(63)

Siekiant Direktyvą 98/83/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos II ir III priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Priėmus Tarybos direktyvą 2013/51/Euratomas(64), I priedo C dalies 10 pastaboje išdėstytos nuostatos dėl įgaliojimų nustatyti radioaktyviųjų medžiagų monitoringo dažnumą ir metodus suteikimo tapo nebeaktualios.

Kalbant apie III priedo A dalies antroje pastraipoje išdėstytas nuostatas dėl įgaliojimų suteikimo, galimybė deleguotaisiais aktais iš dalies pakeisti III priedą jau numatyta Direktyvos 98/83/EB 11 straipsnio 2 dalyje.

Todėl Direktyva 98/83/EB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais prireikus iš dalies keičiami II ir III priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.“

2)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [46 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

4)  I priedo C dalis iš dalies keičiama taip:

a)  lentelės dalis „Radioaktyvumas“ išbraukiama;

b)  8, 9 ir 10 pastabos išbraukiamos.

5)  III priedo A dalies antra pastraipa išbraukiama.

37.  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių(65)

Siekiant užtikrinti, kad Direktyva 2000/53/EB būtų aktuali, ir nustatyti papildomų techninių priemonių dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiami tos direktyvos priedai;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl sunaikinimo pažymėjimui keliamų būtiniausių reikalavimų;

–  ta direktyva papildoma taisyklėmis, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina tikslus ir laikosi dalių bei medžiagų kodavimo standartų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2000/53/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais reguliariai iš dalies keičiamas II priedas, siekiant jį suderinti su mokslo ir technikos pažanga, kad:

i)  prireikus būtų nustatyta didžiausia leistina a punkte nurodytų medžiagų koncentracija konkrečiose transporto priemonių medžiagose ir dalyse;

ii)  a punkto nuostatos nebūtų taikomos tam tikroms transporto priemonių medžiagoms ir dalims, jei šių medžiagų naudojimas yra neišvengiamas;

iii)  iš II priedo būtų išbrauktos transporto priemonių medžiagos ir dalys, kurių galima ir nenaudoti;

iv)  remiantis i ir ii punktų nuostatomis, būtų nurodytos tos transporto priemonėse naudojamos medžiagos ir dalys, kurios gali būti nuimtos prieš tolesnį apdorojimą, ir nustatyti, kad jos turi būti ženklinamos arba pažymimos kitomis atitinkamomis priemonėmis.“

2)  5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, reikalingų užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos abipusiškai pripažintų ir priimtų kitose valstybėse narėse pagal 3 dalį išduotus sunaikinimo pažymėjimus.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi sunaikinimo pažymėjimui keliamų būtiniausių reikalavimų keliami būtiniausi reikalavimai.“ [47 pakeit.]

3)  6 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais I priedas suderinamas su mokslo ir technikos pažanga.“

4)  7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“ [48 pakeit.]

5)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi 1 dalyje nurodytų standartų nurodyti standartai. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“ [49 pakeit.]

6)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [50 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą, 5 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnio 6 dalį, 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  11 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

38.  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus(66)

Siekiant Direktyvą 2000/60/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti Sąjungos veiksmams vandens politikos srityje būtinas papildomas taisykles, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiami tos direktyvos I ir III priedai ir V priedo 1.3.6 skirsnis;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl techninių specifikacijų ir standartizuotų analizės ir vandens būklės stebėjimo metodų;

–  ta direktyva papildoma nurodant bendro kalibravimo rezultatus ir valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertes.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2000/60/EB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“; [51 pakeit.]

2)  20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir III priedai ir V priedo 1.3.6 skirsnis, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga per 13 straipsnyje nurodytus upės baseino valdymo planų patikslinimo ir atnaujinimo laikotarpius.“;

3)  Įterpiamas 20a straipsnis:

„20a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [52 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punktą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  21 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

5)  V priedo 1.4.1 skirsnio ix punktas pakeičiamas taip:

„ix) Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“ [53 pakeit.]

39.  2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo(67) (68)

Siekiant Direktyvą 2002/49/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2002/49/EB iš dalies keičiama taip:

1)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant nustatyti bendruosius Ldvn ir Lnakties nustatymo įvertinimo metodus, iš dalies keičiamas II priedas.“;

b)  3 dalis papildoma antra pastraipa:

„Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant nustatyti bendruosius kenksmingo poveikio įvertinimo metodus, iš dalies keičiamas III priedas.“

2)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Derinimas su mokslo ir technikos pažanga

Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedo 3 punktas ir II ir III priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.“

3)  Įterpiamas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

4)  13 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

5)  III priedo įžanginės formuluotės pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Tokiais dozės–pojūčio santykiais, kurie bus pateikti būsimose šio priedo pataisose, bus apibrėžti:“.

40.  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB(69)(70)

Siekiant užtikrinti, kad vertinant atitiktį lakiųjų organinių junginių kiekių ribinėms vertėms būtų taikomi naujausi analitiniai metodai, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas Direktyvos 2004/42/EB III priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/42/EB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.“

2)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

41.  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore(71)

Siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama Direktyva 2004/107/EB. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/107/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 15 dalis pakeičiama taip:

„15. Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis straipsnis, atitinkamai II, III, IV ir V priedo II skirsnis ir V priedo V skirsnis, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Tačiau pakeitimai negali tiesiogiai arba netiesiogiai nulemti siektinų verčių pakeitimų.“;

2)  Įterpiamas 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [54 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 15 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 15 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  6 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

4)  V priedo V skirsnis pakeičiamas taip:

„Šiuo metu negalima apibrėžti pamatinių oro kokybės modeliavimo metodų.“

42.  2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinanti Direktyvą 76/160/EEB(72)

Siekiant Direktyvą 2006/7/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamos tos direktyvos I priedo nuostatos dėl jame išdėstytų parametrų tyrimų metodų;

–  iš dalies keičiamas tos direktyvos V priedas;

–  ta direktyva papildoma nurodant konkretų EN/ISO standartą dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2006/7/EB iš dalies keičiama taip:

1)  15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

a)  nurodomas ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį; [55 pakeit.]

b)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamos keičiamas I priedo nuostatos priedas dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų; [56 pakeit.]

c)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas V priedas.“;

2)  Įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [58 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 15 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

3)  16 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

43.  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB(73)

Siekiant dar labiau išplėtoti Direktyvos 2006/21/EB technines nuostatas ir suderinti ją su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiami tos direktyvos priedai, siekiant juos pritaikyti prie mokslo ir technikos pažangos;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl techninių reikalavimų, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis, siekiant galutinai nustatyti jos II priede pateikto atliekų apibūdinimo techninius reikalavimus, ir ta direktyva papildoma 3 straipsnio 3 punkte pateiktos apibrėžties išaiškinimu;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl III priede nustatytų atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijų;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl suderintų mėginių ėmimo ir analizės metodų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2006/21/EB iš dalies keičiama taip:

1)  22 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurie reikalingi kuriais ši direktyva papildoma siekiant: [59 pakeit.]

a)  techniniams reikalavimams parengti techninius reikalavimus, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu, parengti; [60 pakeit.]

b)  galutinai nustatyti II priede pateikto atliekų apibūdinimo techniniams reikalavimams galutinai nustatyti techninius reikalavimus; [61 pakeit.]

c)  pateikti 3 straipsnio 3 punkte pateiktam apibrėžimui aiškinti pateikto apibrėžimo aiškinimą; [62 pakeit.]

d)  apibrėžti III priede pateiktiems pateiktų atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijams apibrėžti kriterijus; [63 pakeit.]

e)  nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, visiems suderintiems standartams nustatyti suderintus standartus. [64 pakeit.]

Naudodamasi pirmoje pastraipoje nurodytais deleguotaisiais įgaliojimais, Komisija teikia pirmenybę b, c, ir d punktuose nurodytai veiklai.

3.  Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais priedai suderinami su mokslo ir technikos pažanga. Tais pakeitimais turi būti siekiama aukšto aplinkos apsaugos lygio.“;

2)  Įterpiamas 22a straipsnis:

„22a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [65 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 22 straipsnio 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  23 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

44.  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo(74)

Siekiant Direktyvą 2006/118/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos II, III ir IV priedai ir įtraukiama naujų teršalų ar rodiklių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2006/118/EB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Techninės adaptacijos

1.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos II priedo A ir C dalys ir III ir IV priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga per Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnio 7 dalyje nurodytą upės baseino valdymo planų patikslinimo ir atnaujinimo laikotarpį.

2.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant įtraukti naujų teršalų ar rodiklių, iš dalies keičiama II priedo B dalis.“

2)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [66 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  9 straipsnis išbraukiamas.

45.  2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB(75)(76)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 166/2006 suderinti su technikos pažanga ir tarptautinės teisės raida, taip pat užtikrinti tinkamesnį ataskaitų teikimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento II ir III priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga arba po to, kai per JT EEK protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų šalių susirinkimą buvo priimtas bet koks Protokolo priedų pakeitimas, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis inicijuojamas ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus teikimas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)  8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, nustačiusi, kad duomenų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus nėra, ir atitinkamais atvejais taikydama tarptautiniu mastu pripažintas metodologijas, ji inicijuoja ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus teikimą.“;

2)  18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami II ir III priedai, siekiant:

a)  juos suderinti su mokslo ar technikos pažanga;

b)  juos suderinti po to, kai per Protokolo šalių susirinkimą buvo priimtas bet koks Protokolo priedų pakeitimas.“;

3)  Įterpiamas 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

46.  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE)(77)

Siekiant atnaujinti ir toliau išplėtoti Direktyvoje 2007/2/EB išdėstytas Sąjungos erdvinės informacijos infrastruktūrai taikytinas technines taisykles, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamas tos direktyvos I, II ir III prieduose nurodytų esamų duomenų temų aprašymas;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninių priemonių ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumo;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl tam tikrų paslaugų techninių specifikacijų ir būtiniausių erdvinių duomenų paslaugų funkcionalumo kriterijų;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl tam tikrų įsipareigojimų;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl suderintų prieigos prie erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąlygų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2007/2/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į vis didėjantį erdvinių duomenų poreikį remiant Sąjungos politikos kryptis, turinčias įtakos aplinkai, iš dalies keičiamas I, II ir III prieduose nurodytų esamų duomenų temų aprašymas.“;

2)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius. [67 pakeit.]

Kai pagal tarptautinės teisės normas įsteigtos organizacijos yra priėmusios atitinkamus standartus, užtikrinančius erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų tarpusavio sąveiką ir suderinimą, tie standartai prireikus integruojami į pirmoje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus ir juose nurodomos esamos techninės priemonės.“;

3)  16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriose, siekiant papildyti šį skyrių, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis išdėstoma visų pirma: [68 pakeit.]

a)  11 ir 12 straipsniuose nurodytų paslaugų techninės specifikacijos ir būtiniausi šių paslaugų funkcionalumo kriterijai, atsižvelgiant į esamus Sąjungos aplinkosaugos teisės aktais nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus ir rekomendacijas, egzistuojančias elektroninės prekybos paslaugas ir technologijų pažangą;

b)  12 straipsnyje nurodyti įsipareigojimai.“

4)  17 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Valstybės narės Sąjungos institucijoms ir įstaigoms suteikia prieigą prie erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų laikantis suderintų sąlygų.

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.“; [69 pakeit.]

5)  Įterpiamas 21a straipsnis:

„21a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [70 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 7 dalį, 7 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnį ir 17 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  22 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

47.  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo(78)

Siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas Direktyvos 2007/60/EB priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2007/60/EB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant jį suderinti su mokslo ir technikos pažanga per 14 straipsnyje nurodytus peržiūros ir atnaujinimo laikotarpius.“

2)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [71 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

48.  2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje(79)

Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami Direktyvos 2008/50/EB I–VI, VIII, IX, X ir XV priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2008/50/EB iš dalies keičiama taip:

1)  28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  antraštė pakeičiama taip:

„Pakeitimai ir įgyvendinimo priemonės“;

b)  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–VI, VIII, IX, X ir XV priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“

2)  Įterpiamas 28a straipsnis:

„28a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [72 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 28 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 28 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  29 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

49.  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva)(80)

Siekiant Direktyvą 2008/56/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, užtikrinti nuoseklumą ir sudaryti sąlygas palyginti jūrų regionus arba paregionius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos III, IV ir V priedai ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl kriterijų ir metodikos standartų, taip pat stebėsenos bei vertinimo specifikacijų ir standartizuotų metodų, kuriuos turi taikyti valstybės narės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2008/56/EB iš dalies keičiama taip:

1)  9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė. [73 pakeit.]

Prieš pasiūlydama tokius kriterijus ir standartus, Komisija konsultuojasi su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant dėl regioninių jūrų konvencijų.“ ;

2)  11 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“; [74 pakeit.]

3)  24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami III, IV ir V priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga, atsižvelgiant į 17 straipsnio 2 dalyje nustatytus jūrų strategijų peržiūros ir atnaujinimo laikotarpius.“;

4)  Įterpiamas 24a straipsnis:

„24a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [75 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 4 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  25 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

50.  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(81) (82)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 būtų nuolat atnaujinamas, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  siekiant suderinti cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą, iš dalies keičiamas to reglamento VI priedas;

–  iš dalies keičiamas tas reglamentas, papildant jį priedu dėl ekstremalių sveikatai situacijų;

–  iš dalies keičiamos tam tikros to reglamento ir jo I–VIII priedų nuostatos, siekiant jas suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  37 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Nustačiusi, kad tikslinga suderinti atitinkamos cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą, Komisija nedelsdama pagal 53a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VI priedas, į jo 3 dalies 3.1 lentelę įtraukiant tą cheminę medžiagą kartu su atitinkamais klasifikavimo bei ženklinimo elementais, o tam tikrais atvejais – ir su konkrečiomis ribinėmis koncentracijomis arba m faktoriais.

Laikantis tų pačių sąlygų, iki 2015 m. gegužės 31 d. atitinkamas įrašas įtraukiamas į VI priedo 3 dalies 3.2 lentelę.

Jeigu su cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo derinimu susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 53b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)  45 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Iki 2012 m. sausio 20 d. Komisija atlieka peržiūrą, skirtą galimybei suderinti 1 dalyje nurodytą informaciją įvertinti, be kita ko, siekiant nustatyti importuotojų ir tolesnių naudotojų informacijos teikimo paskirtosioms įstaigoms formą. Komisijai pagal 53a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį reglamentą, kuriuo, remiantis šios peržiūros rezultatais ir pasikonsultavus su atitinkamais suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, Europos apsinuodijimų centrų ir klinikinių toksikologų asociacija (EAPCCT), iš dalies keičiamas šis reglamentas, jį papildant priedu.“;

3)  53 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 53a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, deramai atsižvelgiant į tolesnius GHS pokyčius, visų pirma į JT padarytus informacijos apie panašius mišinius naudojimo pakeitimus, ir įvertinant tarptautiniu mastu pripažintų programų cheminių medžiagų ir mišinių srityje pokyčius bei duomenų iš nelaimingų atsitikimų duomenų bazių pokyčius, iš dalies keičiama 6 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnis, 14 straipsnis, 18 straipsnio 3 dalies b punktas, 23 straipsnis, 25–29 straipsniai, 35 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos ir I–VIII priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Jeigu yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 53b straipsnyje numatyta procedūra.“;

4)  Įterpiami 53a ir 53b straipsniai:

„53a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  37 straipsnio 5 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 37 straipsnio 5 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 37 straipsnio 5 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

53b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 53a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  54 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

51.  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/126/EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų(83)(84)

Siekiant užtikrinti atitiktį Europos standartizacijos komiteto (CEN) parengtiems atitinkamiems standartams, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 2009/126/EB nuostatos, siekiant jas suderinti su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/126/EB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Techninės adaptacijos

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami 4 ir 5 straipsniai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, kai būtina užtikrinti atitiktį Europos standartizacijos komiteto (CEN) parengtiems atitinkamiems standartams.

Pirmoje pastraipoje nurodyti deleguotieji įgaliojimai netaikomi 4 straipsnyje nurodytam benzino garų sugaudymo veiksmingumui ir garų ir benzino santykiui, taip pat 5 straipsnyje nurodytiems laikotarpiams.“;

2)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  9 straipsnis išbraukiamas.

52.  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos(85)

Siekiant Direktyvą 2009/147/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir V priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/147/EB iš dalies keičiama taip:

1)  15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir V priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.“ ;

2)  Įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [76 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  16 straipsnis išbraukiamas.

53.  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB(86)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, taip pat pateikiami konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodoma organizacijų registravimo tvarka ir derinimo procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [77 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tam tikrų procedūrų suderinimu ir konkretiems sektoriams skirtais informaciniais dokumentais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [78 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  16 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisija priima įgyvendinimo Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. [79 pakeit.]

Tie dokumentai skelbiami viešai.“;

2)  17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos tvarką, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“; [80 pakeit.]

3)  30 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisija priima įgyvendinimo Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. [81 pakeit.]

Tie dokumentai skelbiami viešai.“;

4)  46 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Komisija priima įgyvendinimo Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami šis reglamentas papildomas patvirtinant 1 dalyje nurodyti nurodytus konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai skirtus informacinius dokumentus ir 4 dalyje nurodytas vadovas nurodytą vadovą.“; [82 pakeit.]

5)  48 straipsnis pakeičiamas taip:

„48 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais atitinkamais atvejais, atsižvelgiant į sukauptą EMAS taikymo patirtį, nustačius poreikį tiksliau apibrėžti EMAS reikalavimus ir atsižvelgiant į tarptautinių standartų pakeitimus arba naujus standartus, kurie yra reikšmingi šio reglamento veiksmingumui, iš dalies keičiami priedai.“;

6)  Įterpiamas 48a straipsnis:

„48a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 16 straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 6 dalį, 46 straipsnio 6 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [83 pakeit.]

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  49 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

54.  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo(87)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ir nustatyti naujų papildomų ES ekologiniam ženklui reikalingų techninių taisyklių, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiami to reglamento priedai;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, kuriomis leidžiama taikyti tam tikras nukrypti leidžiančias nuostatas;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, kuriomis nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Kalbant apie maistui ir pašarams taikomų ES ekologinio ženklo kriterijų nustatymą, 2011 m. Komisija paskelbė galimybių studiją, kurią atliekant buvo vertinama, ar tikslinga maisto produktams ir pašarams nustatyti ekologinio ženklo kriterijus. Atsižvelgdama į galutinę tos galimybių studijos ataskaitą ir Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdybos nuomonę, Komisija šiuo metu neketina maistui ir pašarams nustatyti ES ekologinio ženklo kriterijų. Todėl nebūtina Komisijai deleguoti įgaliojimų nuspręsti, kurių grupių maisto produktams ir pašarams tikslinga nustatyti ekologinio ženklo kriterijus.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 66/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  5 dalies antra pastraipa išbraukiama;

b)  7 dalis pakeičiama taip:

„7. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, pagal kurias leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis. [84 pakeit.]

Taikyti nukrypti leidžiančios nuostatos neleidžiama medžiagoms, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje išdėstytus kriterijus, kurios nustatytos pagal to reglamento 59 straipsnio 1 dalyje apibūdintą procedūrą ir kurių esama mišiniuose, produkte ar bet kurioje homogeninėje sudėtinio produkto dalyje, kai jų koncentracija viršija 0,1 % (masės).“;

2)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV, patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. [85 pakeit.]

Naudodamasi pirmoje pastraipoje nurodytais deleguotaisiais įgaliojimais, Komisija atsižvelgia į ESEŽV pastabas ir aiškiai pabrėžia, išdėsto bei pagrindžia galutinio pasiūlymo pakeitimų po konsultacijų su ESEŽV argumentus, palyginti su pasiūlymu dėl kriterijų projekto, ir pateikia susijusius dokumentus.“;

3)  15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai.

Keisdama III priede nustatytus didžiausius mokesčius, Komisija atsižvelgia į būtinybę taikyti mokesčius, kurie reikalingi išlaidoms, susijusioms su sistemos taikymu, padengti.“;

4)  Įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [86 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 7 dalį, 8 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  16 straipsnis išbraukiamas.

VII.  Eurostatas

55.  1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo(88)

Siekiant Reglamentą (EEB) Nr. 3924/91 suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis:

–  atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija;

–  priimamos išsamios 3 straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės;

–  nusprendžiama atlikti kai kurių Prodcom sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimus;

–  nustatomos priemonės, susijusios su klausimynų turiniu, ir išsamios taisyklės, kurių laikydamosi valstybės narės turi apdoroti užpildytus klausimynus ar kitų šaltinių informaciją.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“; [87 pakeit.]

2)  3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos išsamios šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklių taisyklės, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“; [88 pakeit.]

3)  4 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių PRODCOM sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.“; [89 pakeit.]

4)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų priemonių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos tos priemonės.“; [90 pakeit.]

5)  6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Rezultatų apdorojimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.“; [91 pakeit.]

6)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [92 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnio 6 dalį, 3 straipsnio 5 dalį, 4 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  10 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

56.  1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje(89)

Siekiant Reglamentą (EEB) Nr. 696/93 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma to reglamento priede pateiktų gamybos sistemos statistinių vienetų, naudojamų kriterijų ir apibrėžčių pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 696/93 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma visų pirma iš dalies keičiami priede pateiktų pateikti gamybos sistemos statistinių vienetų statistiniai vienetai, naudojamų kriterijų naudojami kriterijai ir apibrėžčių pakeitimų apibrėžtys, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.“; [93 pakeit.]

2)  Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [94 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

57.  1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos(90)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 1165/98 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  siekiant atnaujinti rodiklių sąrašą, apibrėžtis ir atitinkamą perduodamų rodiklių formą, iš dalies keičiami to reglamento priedai;

–  iš dalies keičiamas veiklos rūšių sąrašas;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl europinių atrankos schemų patvirtinimo ir taikymo;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl rodiklių kokybės vertinimo kriterijų; [95 pakeit.]

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygų;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl europinės atrankų schemos taikymo sąlygų nustatymo;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kitų stebimų vienetų naudojimo;

–  tas reglamentas papildomas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašu;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl europinės atrankos schemos paskyrimų sąlygų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Kai kurios nuostatos dėl įgaliojimų suteikimo, kurių reikėjo tik pereinamojo laikotarpio priemonėms, tapo nebeaktualios.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1165/98 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atnaujinti rodiklių sąrašą, apibrėžtis ir atitinkamą perduodamų rodiklių formą, iš dalies keičiami priedai.“;

2)  4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa pakeičiama taip: [96 pakeit.]

„Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamesnės jų patvirtinimo ir taikymo sąlygos.“; [97 pakeit.]

3)  10 straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rodiklių kokybės vertinimo kriterijų kriterijus.“; [98 pakeit.]

4)  17 straipsnis išbraukiamas.

4a)  18 straipsnio 3 dalis išbraukiama; [99 pakeit.]

5)  Įterpiamas 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnyje straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [100 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnyje straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [101 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalį dalies pirmos pastraipos d punkto antrą pastraipą, 10 straipsnį straipsnio 5 dalį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [102 pakeit.]

___________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  A priedas iš dalies keičiamas taip:

i)  a punktas pakeičiamas taip:

„a) Šis priedas taikomas visoms veiklos rūšims, išvardytoms NACE 2 red. B–E sekcijose, arba atitinkamais atvejais visiems produktams, išvardytiems CPA B–E sekcijose. Informacijos pagal NACE 2 red. 37 skyrių, 38.1 ir 38.2 grupes ir 39 skyrių nereikalaujama. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas veiklos rūšių sąrašas.“;

ii)  b punkto 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“; [103 pakeit.]

iii)  c punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygų sąlygas.“; [104 pakeit.]

iv)  c punkto 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiama penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.“;

v)  c punkto 10 dalis pakeičiama taip:

„10. Informacijos apie parduotos produkcijos kainas ir importo kainas (Nr. 310, 311, 312 ir 340) nereikalaujama pagal toliau išvardytas NACE 2 red. ir atitinkamai CPA grupes ir klases: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 ir 38.3. Be to, informacijos apie importo kainas (Nr. 340) nereikalaujama pagal CPA 09, 18, 33 ir 36 skyrius. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas veiklos rūšių sąrašas.“;

vi)  d punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Be to, produkcijos rodiklis (Nr. 110) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“;

vii)  f punkto 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.“; [106 pakeit.]

viii)  f punkto 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“; [107 pakeit.]

7)  B priedas iš dalies keičiamas taip:

i)  b punkto 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“; [108 pakeit.]

ii)  c punkto 3 dalis pakeičiama taip:

„3 Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiama penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.“;

iii)  c punkto 6 dalies ketvirta pastraipa išbraukiama;

iv)  d punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Be to, produkcijos rodikliai (Nr. 110, 115, 116) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių.

Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“;

9)  C priedas iš dalies keičiamas taip:

i)  b punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“; [110 pakeit.]

ii)  c punkto 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiama penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.“;

iii)  c punkto 4 dalies paskutinė trečia pastraipa išbraukiama; [111 pakeit.]

iv)  d punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) ir pardavimų apimties rodiklis (Nr. 123) taip pat turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“;

v)  g punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant europinės atrankos schemos paskyrimų paskyrimus.“; [113 pakeit.]

10)  D priedas iš dalies keičiamas taip:

i)  b punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“; [114 pakeit.]

ii)  c punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios informacija apie dirbančių asmenų skaičių (Nr. 210) gali būti nustatoma aproksimacijos būdu pagal darbuotojų skaičių (Nr. 211). Tokia aproksimacija leidžiama penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.“;

iii)  c punkto 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama;

iv)  d punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) taip pat turi būti perduodamas išlygintas pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“;

v)  e punkto ketvirta pastraipa išbraukiama;

vi)  f punkto 6 dalis išbraukiama.

58.  1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos(91)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir statistikos kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [116 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 530/1999 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su techniniu rezultatų perdavimo formatu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 530/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų kriterijai. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“; [117 pakeit.]

2)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami Komisijai (Eurostatui) per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo patvirtinamas atitinkamas techninis šių rezultatų perdavimo formatas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

3)  10 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi statistikos kokybės vertinimo kriterijų kriterijai. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“; [118 pakeit.]

4)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [119 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [120 pakeit.]

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  11 straipsnis išbraukiamas.

6)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

59.  2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos(92)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002, kad būtų atsižvelgta į ekonomikos ir technikos pažangą renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant jį suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant;

–  iš dalies keičiamos nuostatos dėl rezultatų apdorojimo bei perdavimo ir to reglamento I, II ir III prieduose išvardytų specifikacijų pritaikymo;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi būtiniausi aprėpties reikalavimai pagal I ir II priedų 7 skirsnio 1 punktą;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma to reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB(93) nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelė ir apibrėžiami kokybės ir tikslumo reikalavimai.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių tapo nebeaktualios.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su rezultatų rengimu, atitinkamu rezultatų perdavimo formatu, kokybės ataskaitų struktūra ir kokybės ataskaitų turiniu išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [121 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB* nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelės nustatymo lentelę. [122 pakeit.]

____________________

* 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).“;

2)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kokybės ir tikslumo reikalavimų apibrėžties reikalavimai.“; [123 pakeit.]

b)  4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės nurodo kiekvieno I priedo 8 skirsnyje išvardyto punkto (veiklos rūšys ir namų ūkiai), taip pat 3 skirsnyje išvardytų charakteristikų ir kiekvieno II priedo 8 skirsnio 2 dalyje išvardytų operacijų sąrašo punkto procentinį dydį, rodantį, kaip surinkti statistiniai duomenys atitinka visą atitinkamo punkto atliekų kiekį. Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi būtiniausi aprėpties reikalavimai.“;

3)  4 ir 5 straipsniai išbraukiami.

4)  Įterpiami 5a ir 5b straipsniai:

„5a straipsnis

Derinimas su ekonomikos ir technikos pažanga

Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl reglamento suderinimo, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas jį suderinant su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat dėl rezultatų apdorojimo bei perdavimo ir prieduose išvardytų specifikacijų pritaikymo pritaikant prieduose išvardytas specifikacijas. [124 pakeit.]

5b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui penkeriems metams nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [125 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 1 straipsnio 5 dalį, 3 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 5a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Komisija priima įgyvendinimo aktus, reikalingus šiam reglamentui įgyvendinti, visų pirma dėl:

a)  duomenų rengimo pagal 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, atsižvelgiant į valstybės narės ekonomikos struktūras ir technines sąlygas. Tokiais įgyvendinimo aktais konkrečiai valstybei narei gali būti leista nepateikti duomenų apie tam tikrus suskirstymo punktus, jeigu įrodoma, kad jų poveikis statistinių duomenų kokybei yra ribotas. Visais atvejais, kai leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, surenkami duomenys apie visą atliekų kiekį pagal kiekvieną I priedo 2 skirsnio 1 dalyje ir 8 skirsnio 1 dalyje išvardytą punktą;

b)  atitinkamo valstybių narių rezultatų perdavimo formato nustatymo per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

c)  I priedo 7 skirsnyje ir II priedo 7 skirsnyje nurodytų kokybės ataskaitų turinio struktūros ir išsamios jų rengimo tvarkos. [126 pakeit.]

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

6)  7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

7)  8 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos.

8)  I priedo 7 skirsnio 1 punktas išbraukiamas.

9)  II priedo 7 skirsnio 1 punktas išbraukiamas.

60.  2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu(94)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 437/2003, kad būtų atsižvelgta į ekonomikos ir technikos pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos to reglamento prieduose nustatytos duomenų rinkimo charakteristikos ir specifikacijos ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kitų tikslumo standartų nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 437/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su perduoti skirtomis duomenų bylomis ir duomenų kodų ir priemonių, naudotinų perduodant rezultatus, apibūdinimu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 437/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kiekviena valstybė narė renka statistinius duomenis apie šiuos kintamuosius:

a)  keleivius;

b)  krovinius ir paštą;

c)  skrydžio etapus;

d)  turimas keleivių vietas;

e)  orlaivių judėjimą.

Kiekvienos srities statistiniai kintamieji, jų klasifikavimo nomenklatūra, taip pat jų rinkimo periodiškumas ir apibrėžimai yra nustatyti prieduose.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos prieduose nustatytos duomenų rinkimo charakteristikos ir specifikacijos.“;

2)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Statistinių duomenų tikslumas

Duomenų rinkimas grindžiamas išsamiomis ataskaitomis.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų tikslumo standartų nustatymo, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kiti tikslumo standartai.“; [127 pakeit.]

3)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Duomenims perduoti naudojamos I priede nustatytos formos duomenų bylos; jų aprašymą įgyvendinimo aktu nustato Komisija.

Be to, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas duomenų kodų ir priemonių, naudotinų perduodant rezultatus, aprašymas.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

4)  10 straipsnis išbraukiamas.

5)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [128 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  11 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

61.  2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso(95)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 450/2003, kad būtų atsižvelgta į ekonominę ir socialinę pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–   iš dalies keičiamas tas reglamentas, patikslinant indekso techninius reikalavimus ir svorių struktūrą ir įtraukiant tam tikras ekonominės veiklos rūšis;

–   tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias turi būti skirstomi duomenys, ir ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias turi būti skirstomi indeksai;

–   tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi atskiri kokybės kriterijai ir indekso sujungimo metodologija.;

–  tas reglamentas papildomas patvirtinant priemones, susijusias su duomenų teikimu pagal galimybių studijų rezultatus. [129 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 450/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų turiniu struktūra ir išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [130 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 450/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais patikslinami, kuriais iš dalies keičiamas priedas siekiant patikslinti indekso techniniai reikalavimai techninius reikalavimus ir svorių struktūra struktūrą.“; [131 pakeit.]

2)  3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas ir, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas numatytas įgyvendinimo galimybių studijas, į šio reglamento taikymo sritį įtraukiamos ekonominės veiklos rūšys, apibrėžtos NACE 2 red. O–S sekcijose.“; [132 pakeit.]

3)  4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Kintamųjų skirstymas

1.  Atsižvelgiant į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Sąjungos ir nacionaliniu lygiais, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę pažangą, nustatomos NACE 2 red. sekcijose ir kitais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų (2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, apibrėžtos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias skirstomi duomenys. [133 pakeit.]

Darbo kaštų indeksai atskirai pateikiami pagal tris toliau nurodytas darbo kaštų kategorijas:

a)  bendrieji darbo kaštai;

b)  darbo užmokestis, apibrėžtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1726/1999 II priedo d.11 punktą;

c)  socialiniai darbdavių įnašai pridedant darbdavio sumokėtus mokesčius, atimant valstybės kompensuotas darbdavio išlaidas darbo užmokesčiui, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1726/1999 II priede pateikta D.12 ir D.4 punktų suma, atėmus D.5.

2.  Turi būti pateikiamas indeksas, pagal kurį įvertinami bendrieji darbo kaštai, neįtraukiant specialiųjų išmokų, kurios yra apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1726/1999 II priedo d.11112 punkte; jis turi būti skirstomas pagal Komisijos apibrėžtas ekonominės veiklos rūšis ir turi būti pagrįstas NACE 2 red. klasifikatoriumi.

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos tos ekonominės veiklos rūšių nustatymo rūšys, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas numatytas įgyvendinimo galimybių studijas. [134 pakeit.]

3.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant indekso sujungimo metodologijos nustatymo metodologiją.“; [135 pakeit.]

4)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Kokybė

1.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl atskirų kokybės kriterijų nustatymo, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi atskiri kokybės kriterijai. Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus. [136 pakeit.]

2.  Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų turinį struktūrą ir išsamią jų rengimo tvarką įgyvendinimo aktu aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“ [137 pakeit.]

4a)  9 straipsnis išbraukiamas. [138 pakeit.]

5)  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisija, atsižvelgdama į galimybių studijų rezultatus, įgyvendinimo aktu nustato priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Tos priemonės Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų teikimo, atsižvelgiant į šiame straipsnyje numatytų galimybių studijų rezultatus. Tie deleguotieji aktai turi atitikti ekonominio veiksmingumo principą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams sumažinimą.“; [139 pakeit.]

b)  6 dalis išbraukiama.

6)  11 straipsnis išbraukiamas.

7)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 straipsnyje 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [140 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 straipsnyje 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [141 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnio 4 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 straipsnį 3 dalis, 8 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [142 pakeit.]

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

8)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

9)  Priedo 3 punktas išbraukiamas.

62.  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos(96)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 808/2004, visų pirma jo nuostatas dėl modulių turinio, suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais to reglamento nuostatos dėl modulių papildomos nuostatomis dėl temų ir jų rodiklių išrinkimo ir apibūdinimo, pritaikymo ir pakeitimo, rodiklių naudojimo, ataskaitinių laikotarpių ir suskirstymo, duomenų teikimo periodiškumo ir laiko bei rezultatų perdavimo terminų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 808/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

1.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šio reglamento nuostatos dėl modulių papildomos nuostatomis dėl temų ir jų rodiklių išrinkimo ir apibūdinimo, pritaikymo ir pakeitimo, rodiklių naudojimo, ataskaitinių laikotarpių ir suskirstymo, duomenų teikimo periodiškumo ir laiko bei rezultatų perdavimo terminų.

Tuose deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į ekonomikos ir technikos pokyčius ir valstybių narių išteklius ir naštą respondentams, technines bei metodines galimybes ir rezultatų patikimumą.

2.  Deleguotieji aktai priimami bent prieš devynis mėnesius iki duomenų rinkimo laikotarpio pradžios.“

2)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [143 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  9 straipsnis išbraukiamas.

4)  I priedo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

„3. Duomenų teikimo trukmė ir periodiškumas

Statistiniai duomenys teikiami kasmet ne daugiau kaip 15 ataskaitinių metų nuo 2004 m. gegužės 20 d. Ne visus rodiklius būtina teikti kasmet; kiekvieno rodiklio duomenų teikimo periodiškumas nustatomas ir dėl jo susitariama vadovaujantis 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais.“

5)  II priedo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

„3. Duomenų teikimo trukmė ir periodiškumas

Statistiniai duomenys teikiami kasmet ne daugiau kaip 15 ataskaitinių metų nuo 2004 m. gegužės 20 d. Ne visus rodiklius būtina teikti kasmet; kiekvieno rodiklio duomenų teikimo periodiškumas nustatomas ir dėl jo susitariama vadovaujantis 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais.“.

63.  2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005 dėl ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius(97)

Siekiant užtikrinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1161/2005 renkamų ketvirtinių duomenų apie Sąjungos ir euro zonos nefinansines sąskaitas, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant suderinti tam tikrų rodiklių perdavimo laikotarpius;

–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant pakoreguoti patikslinti Sąjungos bendrosios sumos dalį; [144 pakeit.]

–  tas reglamentas papildomas tam tikrų priede nurodytų rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraščiu, sprendimais reikalauti priede išvardytų sandorių suskirstymo pagal analogiškus sektorius ir bendrais kokybės standartais.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraščio tvarkaraštį ir bet kokio sprendimo reikalauti reikalaujant priede išvardytų sandorių suskirstymo išvardytus sandorius suskirstyti pagal analogiškus sektorius. Komisija tokį sprendimą deleguotąjį aktą priima tik pateikusi pranešimą pagal 9 straipsnį pranešusi Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“; [145 pakeit.]

b)  4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama 3 dalis, siekiant joje nurodytą perdavimo laikotarpį pakeisti daugiausia penkiomis dienomis.“;

ba)  5 dalis išbraukiama; [146 pakeit.]

2)  3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 1 dalies nuostata dėl siekiant patikslinti Sąjungos bendrosios sumos dalies dalį (1 proc.).“; [147 pakeit.]

3)  6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės kriterijų nustatymo, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kokybės kriterijai. [148 pakeit.]

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad ilgainiui perduodamų duomenų kokybė gerėtų ir atitiktų bendrus kokybės standartus.“;

4)  Įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [149 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [150 pakeit.]

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

64.  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos(98)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1552/2005, kad būtų atsižvelgta į ekonomikos ir technikos pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis:

–  išplečiamas statistinio vieneto apibrėžimas;

–  nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas;

–  nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti;

–  nustatomi renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimai ir visos priemonės, būtinos duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti;

–  nustatomi pirmieji ataskaitiniai metai ir duomenims rinkti, perduoti ir tvarkyti būtinos priemonės.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1552/2005 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų struktūra, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Atsižvelgdamos į specifinį nacionalinį įmonių pasiskirstymą pagal dydį ir strateginių poreikių raidą, valstybės narės savo teritorijoje gali naudoti platesnį statistinio vieneto apibrėžimą.

Be to, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl to apibrėžimo išplėtimo, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.“; [151 pakeit.]

2)  7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas.“; [152 pakeit.]

3)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti.“; [153 pakeit.]

4)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimų reikalavimai ir visų priemonių, būtinų patvirtinamos visos priemonės, būtinos duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti.“; [154 pakeit.]

b)  straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma Valstybės narės, rengdamos kokybės ataskaitas, nurodytas 2 dalyje nurodytų, laikosi kokybės ataskaitų struktūra reikalavimų ir kitų priemonių, nustatytų pagal 4 dalį. Valstybės narės, norėdamos įvertinti perduotų duomenų kokybę, naudoja Komisijos įgyvendinimo aktais nustatytą formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [155 pakeit.]

5)  10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių duomenys turi būti surinkti, nustatymo.“; [156 pakeit.]

6)  13 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į ekonomikos ir technikos pažangą, šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl duomenų rinkimo, perdavimo ir tvarkymo.“;

7)  Įterpiamas 13a straipsnis:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [157 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

8)  14 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

65.  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių(99) (100)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 1893/2006 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga ir NACE 2 red. suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant atsižvelgti į technikos ar ekonomikos pažangą arba jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.“

2)  Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

66.  2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS)(101)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 458/2007 suderinti su technikos ir ekonomikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas reglamentas, atnaujinant sklaidos tvarkos taisykles, ir kuriais jis papildomas nuostatomis dėl pirmų metų, kurių išsamūs duomenys turėtų būti renkami, nustatymo ir priemonių, susijusių su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamų sąvokų patvirtinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 458/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

2)  7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pirmi metai, kurių išsamūs duomenys turi būti renkami, ir patvirtinamos priemonės, susijusios su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamos sąvokos. [158 pakeit.]

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atnaujinti sklaidos taisykles, iš dalies keičiamas šis reglamentas.“;

3)  Įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [159 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 7 straipsnio 3 dalį ir I priedo 1.1.2.4 punktą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

5)  I priedo 1.1.2.4 punktas „Kitas pajamas“ iš dalies keičiamas taip:

„Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kaupiamų duomenų nustatymo (pagal išsamią klasifikaciją).“

67.  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą(102)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 716/2007 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys bei III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai ir tas reglamentas papildomas priemonėmis dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones ir bendrais kokybės kriterijais. [160 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 716/2007 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 716/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys ir III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai.

Ypatingas dėmesys teikiamas principui, pagal kurį tokių priemonių teikiama nauda turi nusverti jų sąnaudas, ir principui, kad bet kokia papildoma valstybių narių arba įmonių finansinė našta turi neviršyti protingų ribų.“;

2)  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos būtinos priemonės dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones. [161 pakeit.]

Ypatingas dėmesys teikiamas principui, pagal kurį tokių priemonių teikiama nauda turi nusverti jų sąnaudas, ir principui, kad bet kokia papildoma valstybių narių arba įmonių finansinė našta turi neviršyti protingų ribų.“;

3)  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kokybės standartų standartai, nurodyti 1 dalyje.“; [162 pakeit.]

4)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  tarp a ir b punktų esantis žodis „bei“ išbraukiamas;

ii)  dalis papildoma c punktu:

„c) nustatyti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų turinį struktūrą, išsamią jų rengimo tvarką ir periodiškumą.“; [163 pakeit.]

b)  2 dalis išbraukiama.

5)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnyje straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [164 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [165 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnį straipsnio antrą pastraipą, 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [166 pakeit.]

___________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  10 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

68.  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius(103)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 862/2007 suderinti su technikos ir ekonomikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant atnaujinti tam tikras apibrėžtis ir jį papildyti nuostatomis dėl duomenų grupavimo bei papildomo skirstymo apibrėžimo ir taisyklių dėl tikslumo bei kokybės normų nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 862/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytos apibrėžtys.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis: [167 pakeit.]

a)  apibrėžiamos šalies, kurioje gimė, grupių, ankstesnės ir būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijos, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje;

b)  apibrėžiamos pagrindo išduoti leidimą kategorijos, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte;

c)  apibrėžiamas papildomas skirstymas ir skirstymo lygmuo, taikytinas kintamiems duomenims, kaip numatyta 8 straipsnyje;

d)  nustatomos taisyklės dėl tikslumo ir kokybės normų.“;

2)  10 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

3)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [168 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  11 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

69.  2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1445/2007 dėl bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios paritetus teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo(104)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1445/2007, kad būtų atsižvelgta į ekonomikos ir technikos pokyčius, susijusius su perkamosios galios paritetų apskaičiavimu ir sklaida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, siekiant suderinti apibrėžtis, iš dalies keičiamas tas reglamentas, taip pat iš dalies keičiamos II priede pateiktos pagrindinės kategorijos ir tas reglamentas papildomas kokybės kriterijais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1445/2007 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti kokybės ataskaitų struktūrą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į ekonomikos ir technikos pokyčius, iš dalies keičiamos pirmoje pastraipoje pateikiamos apibrėžtys ir II priede pateiktas pagrindinių kategorijų sąrašas, jeigu dėl to neproporcingai nepadidėja valstybių narių išlaidos.“; [169 pakeit.]

2)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kriterijų, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant bendrus kriterijus, kuriais grindžiama 1 dalyje nurodyta kokybės kontrolė.“; [170 pakeit.]

b)  straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 3 dalyje ir I priedo 5.3 punkte nurodytų kokybės ataskaitų struktūra ir išsami jų rengimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [171 pakeit.]

3)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnyje straipsnio antroje pastraipoje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [172 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnyje straipsnio antroje pastraipoje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [173 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnį straipsnio antrą pastraipą ir 7 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [174 pakeit.]

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  11 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

5)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

70.  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93(105)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 177/2008 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priede pateiktas registro charakteristikų sąrašas, jų apibrėžimai ir jų nuoseklumo taisyklės, tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl bendrų verslo duomenų registrų kokybės standartų ir registro duomenų atnaujinimo taisyklių ir nustatoma, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos tam tikros įmonės ir įmonių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [175 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 177/2008 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su kokybės ataskaitų turiniu ir periodiškumu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 177/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma šis reglamentas papildomas nustatant, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos asmenį mažiau nei puse etato įdarbinančios įmonės ir valstybėms narėms statistiškai nereikšmingos visos įmonių rezidenčių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai.“; [176 pakeit.]

2)  5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atnaujinti registro charakteristikų sąrašą ir jų apibrėžimus bei nuoseklumo taisykles atsižvelgiant į principą, kad atnaujinimo nauda turi būti didesnė už jo kainą, bei principą, kad valstybių narių ar įmonių panaudoti papildomi ištekliai būtų priimtini, iš dalies keičiamas priedas.“;

3)  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri verslo duomenų registrų kokybės standartų standartai, nurodyti 1 dalyje. [177 pakeit.]

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų turinį struktūrą, išsamią jų rengimo tvarką ir periodiškumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. [178 pakeit.]

Komisija atsižvelgia į duomenų surinkimo išlaidas.“

4)  8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant registrų atnaujinimo taisyklių taisykles.“; [179 pakeit.]

5)  15 straipsnio 1 dalis išbraukiama.

6)  Įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 6 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [180 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 6 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 6 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [181 pakeit.]

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  16 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

71.  2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos(106)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 295/2008 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl:

–  taikymo srities, rodiklių sąrašo, ataskaitinio laikotarpio, tirtinų veiklos rūšių ir lanksčiojo modulio kokybės reikalavimų;

–  priemonių, būtinų atlikus bandomųjų tyrimų vertinimą;

–  valstybių narių pateiktų nacionalinių rezultatų;

–  tam tikrų modulių ataskaitinių laikotarpių;

–  CETO žymėjimo taisyklių peržiūros ir valstybių narių skirstymo į grupes;

–  rodiklių sąrašų atnaujinimo ir preliminarių rezultatų;

–  statistikos duomenų rengimo periodiškumo;

–  pirmųjų rezultatų rengimo ataskaitinių metų;

–  NACE 2 red. 66 skyriumi, preliminarių rezultatų ar įvertinimų perdavimo;

–  rezultatų suskirstymo, visų pirma taikomų klasifikacijų ir dydžio kategorijų derinių;

–  duomenų perdavimo laikotarpių atnaujinimo;

–  veiklos rūšių suskirstymo pritaikymo prie NACE dalinių pakeitimų arba patikslinimų ir dėl produktų rūšių suskirstymo pritaikymo prie CPA dalinių pakeitimų arba patikslinimų, taip pat dėl tiriamos populiacijos žemutinės ribos pakeitimo;

–  kokybės vertinimo kriterijų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 295/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio panaudojimas planuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jo, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma lankstaus modulio taikymo srities, sritis, jo rodiklių sąrašo, ataskaitinio laikotarpio, tirtinų sąrašas, ataskaitinis laikotarpis, tirtinos veiklos rūšių rūšys ir kokybės reikalavimų reikalavimai. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. [182 pakeit.]

Komisija taip pat nurodo informacijos poreikį ir duomenų rinkimo poveikį, susijusį su įmonėms tenkančia našta ir valstybių narių išlaidomis.“;

2)  4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų vertinimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinas priemones.“; [183 pakeit.]

3)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kad Sąjunga parengtų Siekiant parengti Sąjungos suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal šio reglamento prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nurodytus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant atitinkamus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius.“; [184 pakeit.]

4)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriose nustatomas 3 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytų modulių ataskaitinio laikotarpio; šis laikotarpis ataskaitinis laikotarpis; jis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodyto modulio atveju laikotarpis nėra ilgesnis kaip 30 mėnesių arba 18 mėnesių, kaip nustatyta IX priedo 9 skirsnyje. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas pagal tą tvarką. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tas 3 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodytiems moduliams, ir nėra nurodytų modulių laikotarpis; jis turi būti ne ilgesnis kaip 10 mėnesių. [185 pakeit.]

3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodyto modulio atveju laikotarpis, skirtas preliminariems rezultatams, nėra ilgesnis kaip 18 mėnesių.“;

b)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2013 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas penkerius metus priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis peržiūrimos CETO žymėjimo taisyklių peržiūros taisyklės ir valstybių narių skirstymo skirstymas į grupes.“; [186 pakeit.]

5)  11 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

6)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl: [187 pakeit.]

a)  rodiklių sąrašų ir preliminarių rezultatų atnaujinimo, jeigu toks atnaujinimas po kiekybinio įvertinimo nereiškia, kad tiriamų vienetų skaičius ar jiems tenkančios prievolės padidės taip, kad bus neproporcingos laukiamiems rezultatams (4 ir 8 straipsniai bei I priedo 6 skirsnis, II priedo 6 skirsnis, III priedo 6 skirsnis, IV priedo 6 skirsnis);

b)  statistinių duomenų rengimo periodiškumo (3 straipsnis);

c)  pirmųjų rezultatų rengimo ataskaitinių metų (8 straipsnis ir I priedo 5 skirsnis);

d)  rezultatų suskirstymo, visų pirma taikomų klasifikacijų ir dydžio kategorijų derinių (7 straipsnis ir VIII priedo 4 skirsnio 2 ir 3 dalys, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalys ir IX priedo 10 skirsnis);

e)  laikotarpių, per kuriuos reikia perduoti duomenis, patikslinimo (8 straipsnis ir I priedo 8 skirsnio 1 dalis ir VI priedo 7 skirsnis);

f)  veiklos rūšių suskirstymo pritaikymo prie NACE dalinių pakeitimų arba patikslinimų ir produktų rūšių suskirstymo pritaikymo prie CPA dalinių pakeitimų arba patikslinimų;

g)  tiriamų populiacijų žemutinių ribų pakeitimo (VIII priedo 3 skirsnis);

h)  kokybės vertinimo kriterijų (6 straipsnis ir I priedo 6 skirsnis, II priedo 6 skirsnis, III priedo 6 skirsnis ir IV priedo 6 skirsnis).

11b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 11a straipsnyje, I priedo 5 ir 6 skirsniuose ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalyse, II, III ir IV priedo 6 skirsnyje, VI priedo 7 skirsnyje, VIII priedo 3 skirsnyje ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalyse ir 10 skirsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [188 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 11a straipsnyje, I priedo 5 ir 6 skirsniuose ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalyse, II, III ir IV priedo 6 skirsnyje, VI priedo 7 skirsnyje, VIII priedo 3 skirsnyje ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalyse ir 10 skirsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 ir 3 dalis, 11a straipsnį, I priedo 5 ir 6 skirsnius ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalis, II, III ir IV priedo 6 skirsnį, VI priedo 7 skirsnį, VIII priedo 3 skirsnį ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalis, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalis ir 10 skirsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais.“ [189 pakeit.]

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

8)  I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  5 ir 6 skirsniai pakeičiami taip:

„5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistikos duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Duomenys bus rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant pirmuosius ataskaitinius metus, kurių statistikos duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti. [190 pakeit.]

6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į šio reglamento 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagrindiniai rodikliai.“; [191 pakeit.]

b)  8 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klases. NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klasių rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl veiklos rūšių, priskiriamų NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimo.“; [192 pakeit.]

ii)  2 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 2 red. trijų ženklų lygį (grupes). Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl preliminarių rezultatų arba įvertinimų, susijusių su NACE 2 red. 66 skyriumi, perdavimo.“; [193 pakeit.]

9)  II priedo 6 skirsnis pakeičiamas taip:

„6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.“; [194 pakeit.]

10)  III priedo 6 skirsnis pakeičiamas taip:

„6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.“; [195 pakeit.]

11)  IV priedo 6 skirsnis pakeičiamas taip:

„6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.“; [196 pakeit.]

12)  VI priedo 7 skirsnis pakeičiamas taip:

„7 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl rezultatų perdavimo termino atidėjimo; šis terminas yra ne ilgesnis kaip 10 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.“; [197 pakeit.]

13)  VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  3 skirsnio penktas sakinys pakeičiamas taip:

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis šio tyrimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl žemutinės ribos pakeitimo, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas pakeičiant tiriamos populiacijos žemutinę ribą.“; [198 pakeit.]

b)  4 skirsnio 2 ir 3 dalių lentelėse „Apyvarta pagal produktų rūšis“ skiltyje „Pastabos“ esantis sakinys pakeičiamas taip:

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant produktų suskirstymo nustatymo suskirstymą.“; [199 pakeit.]

14)  IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  8 skirsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu. [200 pakeit.]

3.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.“; [201 pakeit.]

b)  10 skirsnio 2 dalies pabaigoje esantis poskirsnis „Specialūs suvestiniai duomenys“ pakeičiamas taip:

„Specialieji suvestiniai rodikliai

Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Sąjungos statistiką, Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant kai kurių perduodamų kuriuos perduodamus NACE 2 red. specialių suvestinių rodiklių specialius suvestinius rodiklius.“. [202 pakeit.]

72.  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93(107)(108)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 451/2008 suderinti su technikos ar ekonomikos pažanga ir kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 451/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant:

a)  atsižvelgti į technikos ar ekonomikos pažangą;

b)  jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.“

2)  Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

73.  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės(109)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 452/2008 suderinti su politikos pokyčiais ar technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl statistikos objektų ir jų charakteristikų parinkimo ir apibrėžimo, charakteristikų suskirstymo, stebėjimo laikotarpio ir rezultatų perdavimo terminų, kokybės reikalavimų, įskaitant būtiną tikslumą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 452/2008 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su informavimo apie kokybę pagrindais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 452/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl: [203 pakeit.]

a)  visų sričių statistikos objektų parinkimo, detalizavimo bei jų charakteristikų nustatymo atsižvelgiant į politinius arba techninius poreikius;

b)  charakteristikų suskirstymo;

c)  stebėjimo laikotarpio ir rezultatų perdavimo terminų;

d)  kokybės reikalavimų, įskaitant reikiamą tikslumą.

Jei dėl tų deleguotųjų aktų reikia labai išplėsti esamus duomenų rinkimus arba rinkti naujus duomenis ar atlikti naujus tyrimus, tai deleguotieji aktai turi būti pagrįsti ekonominės naudos analize, sudarančia išsamaus poveikio ir padarinių tyrimo dalį, atsižvelgiant į priemonių teikiamą naudą, valstybėms narėms tenkančias išlaidas ir respondentams tenkančią naštą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, susijusios su informavimo apie kokybę pagrindais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

2)  Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [204 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

74.  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas(110)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 453/2008 dėl ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas rengimo, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl „aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato“ ir „tam tikro laikotarpio“ sampratų apibrėžimo, tam tikrų ataskaitinių datų nustatymo, ekonominio pagrįstumo tyrimų sistemos nustatymo ir bet kokių tų tyrimų rezultatais grindžiamų atitinkamų aktų priėmimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 453/2008 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su duomenų ir metaduomenų perdavimo forma, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 453/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 punktas pakeičiamas taip:

„1. laisva darbo vieta – tai naujai sukurta, neužimta arba artimiausiu metu laisva tapsianti mokamo darbo vieta:

a)  dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis aktyvių veiksmų ieškodamas tinkamo kandidato ne iš tos pačios įmonės; ir

b)  į kurią darbdavys iš karto ar per tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą.

Perduodamuose statistiniuose duomenyse gali būti išskiriamos laisvos terminuoto ir nuolatinio darbo vietos;“;

b)  punktas papildomas antra pastraipa:

„Pirmos pastraipos 1 punkto taikymo tikslais Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos „aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato“ ir „tam tikro laikotarpio“ sampratos.“; [205 pakeit.]

2)  3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės kaupia ketvirtinius duomenis nurodydamos konkrečias ataskaitines datas. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos tos konkrečios ataskaitinės datos.“ [206 pakeit.]

3)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma papildomas šis reglamentas, nustatant pirmojo ataskaitinio ketvirčio data datą ir duomenų perdavimo terminai terminus, taikomus valstybėse narėse. Visi patikslinti ankstesnių ketvirčių ketvirtiniai duomenys perduodami tuo pačiu metu.

Duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) Komisijos įgyvendinimo aktu aktais nustatyta technine forma ir nurodo duomenų šaltinį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“ [207 pakeit.]

4)  7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant ekonominio pagrįstumo tyrimams atlikti tinkamos sistemos tinkamą sistemą. [208 pakeit.]

Šiuos tyrimus atlieka tos valstybės narės, kurioms sunku pateikti duomenis apie:

a)  vienetus, kuriuose dirba mažiau nei 10 darbuotojų; ir (arba)

b)  tokias veiklas:

i)  viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą;

ii)  švietimą;

iii)  žmonių sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą;

iv)  meninę, pramoginę ir poilsio organizavimo veiklą;

v)  narystės organizacijų veiklą, kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymą ir kitą asmenų aptarnavimo veiklą.

2.  Kiekviena ekonominio pagrįstumo tyrimus atliekanti valstybė narė pateikia šių tyrimų rezultatų ataskaitą per 12 mėnesių nuo 1 dalyje nurodytų deleguotųjų aktų įsigaliojimo dienos.

3.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai kuo skubiau po ekonominio pagrįstumo rezultatų pateikimo ir po diskusijų su valstybėmis narėmis per priimtiną laikotarpį priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl būtinų priemonių.“

5)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnyje, 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [209 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 2 straipsnyje, 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnio 1 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  9 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

75.  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų(111)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 763/2008, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl tolesnių surašymo metų nustatymo bei statistinių duomenų ir metaduomenų programos priėmimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 763/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kiekviena valstybė narė nustato apskaitos datą. Ši apskaitos data priklauso pagal šį reglamentą nurodytiems metams (surašymo metams). Pirmieji surašymo metai yra 2011 m.

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl tolesnių surašymo metų nustatymo. Surašymo metais pasirenkami kiekvieno dešimtmečio pradžioje esantys metai.“; [210 pakeit.]

b)  3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, programos nustatymo programą.“; [211 pakeit.]

2)  7 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

3)  Įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [212 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 1 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

76.  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos(112)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 1099/2008 suderinti su technikos pažanga ir naujais poreikiais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamas tame reglamente pateiktas duomenų šaltinių sąrašas ir taikomi paaiškinimai ir sąvokų apibrėžimai;

–  iš dalies keičiama tame reglamente nustatyta nacionalinių duomenų perdavimo tvarka;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl metinės branduolinės energetikos statistikos;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl atsinaujinančios energijos statistikos ir galutinio energijos naudojimo statistikos.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas duomenų šaltinių sąrašas.“;

2)  4 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Naudojamų techninio pobūdžio terminų paaiškinimai ar apibrėžimai pateikiami atskiruose prieduose, taip pat A priede (Terminų paaiškinimai).

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas tam, kad, įsigaliojus patikslintam NACE klasifikatoriui, būtų išsamiau paaiškinami paaiškinti terminai, papildant atitinkamomis NACE nuorodomis. [213 pakeit.]

3.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami teiktini duomenys ir jų paaiškinimai arba apibrėžimai.“

3)  5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama nacionalinių statistinių duomenų perdavimo procedūra.“;

4)  8 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl metinių branduolinės energetikos statistikos duomenų.“; [214 pakeit.]

5)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl atsinaujinančios energijos statistikos duomenų ir galutinio energijos naudojimo statistikos duomenų.“; [215 pakeit.]

b)  3 dalis išbraukiama.

6)  10 straipsnio 1 dalis išbraukiama.

7)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [216 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 5 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnį ir 9 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

8)  11 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

9)  A priedo 2 punkto pastaba išbraukiama.

77.  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe(113)

Siekiant pagerinti Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 taikymą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl I–V prieduose nurodytų temų kintamųjų, sąvokų apibrėžčių ir klasifikacijų nustatymo ir jų suskirstymo, taip pat dėl duomenų teikimo ataskaitinių laikotarpių, intervalų ir terminų ir metaduomenų teikimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Tais atvejais, kai pagal 9a straipsnį numatyta priimti deleguotąjį aktą, atliekama sąnaudų ir naudos analizė, atsižvelgiant į galimybės naudotis duomenimis naudą, palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir į valstybėms narėms tenkančią naštą.“;

2)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Pagal šį reglamentą reikalaujamus duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda elektroniniu būdu, laikydamosi Komisijos (Eurostato) ir valstybių narių priimto keitimosi standarto.

Duomenys pateikiami laikantis prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nustatytų terminų, juose nustatytais intervalais ir atsižvelgiant į juose nurodytus ataskaitinius laikotarpius. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas.“; [217 pakeit.]

3)  9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl: [218 pakeit.]

a)  I–V prieduose nurodytų temų charakteristikų, būtent kintamųjų, sąvokų apibrėžčių ir klasifikacijų;

b)  tų charakteristikų suskirstymo;

c)  duomenų teikimo ataskaitinių laikotarpių, intervalų bei terminų;

d)  metaduomenų teikimo.

Tuose aktuose atsižvelgiama visų pirma į 5 straipsnio, 6 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat į turimų Sąjungos duomenų šaltinių prieinamumą, tinkamumą ir teisinį kontekstą, išnagrinėjus visus su atitinkamomis sritimis ir užduotimis susijusius šaltinius.“;

4)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir I, II, III, IV ir V priedų c, d ir e punktuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [219 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir I, II, III, IV ir V priedų c, d ir e punktuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 1 dalį ir I, II, III, IV ir V priedų c, d ir e punktus priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  10 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

6)  I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:

„c) Ataskaitiniai laikotarpiai, duomenų teikimo intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys iš EHIS teikiami kas penkeri metai; kitiems duomenų rinkiniams, pavyzdžiui, apie sergamumą ar nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus, taip pat specialiems tyrimų moduliams gali prireikti skirtingo dažnumo. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.“; [220 pakeit.]

b)  d punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pateikiant duomenis nebūtina kiekvieną kartą teikti visų temų duomenis. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.“; [221 pakeit.]

c)  e punktas pakeičiamas taip:

„e) Metaduomenys

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie tyrimų ir kitų naudotų šaltinių charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.“; [222 pakeit.]

7)  II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:

„c) Ataskaitiniai laikotarpiai, duomenų teikimo intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.“; [223 pakeit.]

b)  d punkto ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.“; [224 pakeit.]

c)  e punktas pakeičiamas taip:

„e) Metaduomenys

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie naudotų šaltinių ir kompiliacijų charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.“ [225 pakeit.]

8)  III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:

„c) Ataskaitiniai laikotarpiai, duomenų teikimo intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 24 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos. Negalutinius arba vertinimų duomenis galima pateikti anksčiau. Su visuomenės sveikata susijusių incidentų atveju gali būti sudaromi specialūs papildomi duomenų rinkiniai arba apie visus mirties atvejus, arba apie specifines mirties priežastis.“; [226 pakeit.]

b)  d punkto ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.“; [227 pakeit.]

c)  e punktas pakeičiamas taip:

„e) Metaduomenys

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.“; [228 pakeit.]

9)  IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:

„c) Ataskaitiniai laikotarpiai, duomenų teikimo intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 18 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos.“; [229 pakeit.]

b)  d punkto ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.“; [230 pakeit.]

c)  e punktas pakeičiamas taip:

„e) Metaduomenys

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją, pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe dažnį ir, kai tai reikalinga, imties charakteristikas, taip pat informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.“ [231 pakeit.]

10)  V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:

„c) Ataskaitiniai laikotarpiai, duomenų teikimo intervalai ir terminai

Profesinių ligų statistika pateikiama kasmet ne vėliau kaip per 15 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su kitų duomenų teikimo ataskaitiniais laikotarpiais, intervalais ir terminais.“; [232 pakeit.]

b)  d punkto ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, susijusios su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.“; [233 pakeit.]

c)  e punktas pakeičiamas taip:

„e) Metaduomenys

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą nustatant taisykles dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.“. [234 pakeit.]

78.  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos(114)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1185/2009, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami atitinkamai I ir II priedų 6 skirsnyje nurodyti su kokybės ataskaitų teikimu susiję reikalavimai ir III priede pateiktas medžiagų, kurioms turi būti taikomas šis reglamentas, sąrašas ir jų suskirstymas į produktų kategorijas ir chemines klases, ir šis reglamentas papildomas II priedo 2 skirsnyje nurodyto „naudojimo ploto“ apibrėžtimi. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1185/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa išbraukiama;

b)  įterpiama 1a dalis:

„1a. Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami atitinkamai I ir II priedų 6 skirsnyje nurodyti su kokybės ataskaitų teikimu susiję reikalavimai.“;

c)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais II priedo 2 skirsnis papildomas „naudojimo ploto“ apibrėžtimi.

3.  Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais reguliariai, bent kas penkerius metus, iš dalies keičiamas III priede pateiktas medžiagų, kurioms turi būti taikomas šis reglamentas, sąrašas ir jų suskirstymas į produktų kategorijas ir chemines klases.“;

2)  Įterpiamas 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 1a, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [235 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 1a, 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 1a, 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  6 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

VIII.  Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

79.  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo(115)

Siekiant priimti sprendimą dėl Tarptautinių apskaitos standartų komiteto parengtų tarptautinių apskaitos standartų taikymo Sąjungoje, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais papildomas Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tarptautinių apskaitos standartų taikymo taikymas Sąjungoje („priimti tarptautiniai apskaitos standartai“). [236 pakeit.]

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi finansų rinkų stabilumui susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 5b straipsnyje numatyta procedūra.“; [237 pakeit.]

b)  3 dalis išbraukiama.

1a)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Kiekvieniems finansiniams metams, prasidedantiems nuo 2005 m. sausio 1 d. arba vėliau, bendrovės, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisė, rengia savo konsoliduotą finansinę atskaitomybę laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų pagal 3 straipsnio 1 dalį, jei balanso pateikimo dieną jų vertybiniais popieriais yra leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte.“ [238 pakeit.]

1b)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Pasirinkimo galimybės dėl metinės finansinės atskaitomybės ir bendrovių, kurių akcijomis viešai neprekiaujama

Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, kad:

a)  4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų metinę finansinę atskaitomybę,

b)  kitos nei 4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų konsoliduotą ir (arba) metinę finansinę atskaitomybę pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus remiantis 3 straipsnio 1 dalimi.“ [239 pakeit.]

2)  Įterpiami 5a ir 5b straipsniai:

„5a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [240 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 3 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [241 pakeit.]

5b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 5a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą. [242 pakeit.]

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  6 ir 7 straipsniai išbraukiami straipsnis išbraukiamas. [243 pakeit.]

3a)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

7 straipsnis

Pranešimai ir koordinavimas

1.  Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie vykdomų IASB projektų statusą ir visus su tuo susijusius IASB išleistus dokumentus, kad koordinuotų pozicijas ir palengvintų diskusijas dėl standartų, galinčių atsirasti iš šių projektų ir dokumentų, priėmimo.

2.  Komisija tinkamai laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, jei ketina nesiūlyti priimti standarto.“ [244 pakeit.]

80.  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB(116)

Siekiant suderinti Direktyvą Direktyvos 2009/110/EB, kad būtų atsižvelgta į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius, ir užtikrinti darnų šioje direktyvoje numatytų išimčių taikymą, pagal Sutarties 290 straipsnį 14 straipsnyje Komisijai turėtų būti deleguoti suteikiami įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ta direktyva. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. priemones, kurios yra būtinos siekiant atnaujinti direktyvos nuostatas, kad būtų „atsižvelgta į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius“, laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu. Tokie įgaliojimai, jei būtų prilyginti įgaliojimams priimti deleguotuosius aktus be tolesnių pakeitimų, neatitiktų SESV 290 straipsnio reikalavimų dėl būtino deleguotųjų įgaliojimų tikslų, turinio ir apimties nurodymo. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol nepasinaudojo įgaliojimais, jie turėtų būti panaikinti. [245 pakeit.]

Todėl Direktyva 2009/110/EB iš dalies keičiama taip:

1)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

a)  siekiant atsižvelgti į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius, iš dalies keičiama ši direktyva;

b)  iš dalies keičiamos 1 straipsnio 4 ir 5 dalys, siekiant užtikrinti darnų jose nurodytų išimčių taikymą.“ išbraukiamas. [246 pakeit.]

2)  Įterpiamas 14a straipsnis:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“; [247 pakeit.]

3)  15 straipsnis išbraukiamas.

IX.  Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

81.  1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo(117)

Siekiant atsižvelgti į naujausią aerozolių balionėlių technologijos pažangą ir užtikrinti aukšto lygio saugą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama Direktyva 75/324/EEB, siekiant ją suderinti su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 75/324/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.“

2)  6 ir 7 straipsniai išbraukiami.

3)  10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant užtikrinti, kad būtų atliktos būtinos techninės adaptacijos, susijusios su pavojų analize, aerozolių balionėlių techninėmis charakteristikomis ir cheminėmis sudedamųjų dalių savybėmis, ženklinimo ir degumo reikalavimais, taip pat bandymų metodais ir su aerozolių balionėliais susijusiomis procedūromis.“

4)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [248 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [249 pakeit.]

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

82.  1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo(118)(119)

Siekiant Direktyvą 76/211/EEB suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 76/211/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“

2)  Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

83.  1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo(120)

Siekiant Direktyvą 80/181/EEB suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tos direktyvos priedas ir ta direktyva papildoma nuorodomis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 80/181/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  6a straipsnis pakeičiamas taip:

„6a straipsnis

Komisijai pagal 6c straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos papildomosios nuorodos. [250 pakeit.]

Komisijai pagal 6c straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedo I skyrius, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.“

2)  Įterpiamas 6c straipsnis:

„6c straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [251 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [252 pakeit.]

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

84.  1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo(121)

Siekiant užtikrinti greitą paslaugų kokybės standartų, visų pirma paslaugos atlikimo laiko ir tarptautinių paslaugų teikimo reguliarumo ir patikimumo standartų, techninį suderinimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami Direktyvos 97/67/EB priedai, siekiant juos suderinti su technine pažanga, ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl standartinių veiklos stebėsenos sąlygų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 97/67/EB iš dalies keičiama taip:

1)  16 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:

„Tokius standartus nustato:

a)  vidaus paslaugoms – pačios valstybės narės;

b)  Sąjungoje teikiamoms tarptautinėms paslaugoms – Europos Parlamentas ir Taryba (žr. II priedą).

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedas, siekiant Sąjungoje teikiamų tarptautinių paslaugų standartus suderinti su technikos pažanga arba rinkos pokyčiais.

Nepriklausoma veiklos stebėsena atliekama bent kartą per metus išorinių institucijų, kurios nesusijusios su universaliųjų paslaugų teikėjais, laikantis standartinių sąlygų, ir jos rezultatai turi būti pateikiami ataskaitoje bent kartą per metus.

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tokios standartinės sąlygos.“ [253 pakeit.]

2)  8 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai“.

3)  Po 8 skyriaus antraštės įterpiamas 20a straipsnis:

„20a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [254 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 16 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  21 straipsnio antra pastraipa išbraukiama.

85.  2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo(122)(123)

Siekiant Direktyvą 2000/14/EB suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tos direktyvos III priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2000/14/EB iš dalies keičiama taip:

1)  Įterpiamas 17a straipsnis:

„17a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  18a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 18a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

2)  18 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

3)  18a straipsnis pakeičiamas taip:

„18a straipsnis

III priedo pakeitimai

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga. Tie deleguotieji aktai neturi jokio tiesioginio poveikio 12 straipsnyje nurodytos įrangos išmatuoto garso galios lygiui, visų pirma įtraukiant nuorodas į atitinkamus Europos standartus.“

4)  19 straipsnio b punktas išbraukiamas.

86.  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų(124)

Siekiant padaryti būtinų techninių Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 pakeitimų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, siekiant pataisyti ir patobulinti matavimo, ėminių ėmimo ir analizės metodus ir apibrėžti kontrolės priemones, iš dalies keičiami to reglamento I–IV priedai ir į to reglamento I priedą įtraukiama naujo tipo trąšų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  29 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant pataisyti ir patobulinti matavimo, ėminių ėmimo ir analizės metodus ir apibrėžti kontrolės priemones, iš dalies keičiami I–IV priedai; jei įmanoma, Komisija taiko Europos standartus.

Be to, Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant apibrėžti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse ir 8, 26 ir 27 straipsniuose nustatytas kontrolės priemones, iš dalies keičiami I–IV priedai. Visų pirma tokiuose aktuose nustatomas bandymų kartojimo dažnis ir priemonės, skirtos užtikrinti, kad į rinką pateiktos trąšos būtų tapačios išbandytoms trąšoms.“;

2)  31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant įtraukti naujo tipo trąšų.“;

b)  4 dalis išbraukiama.

3)  Įterpiamas 31a straipsnis:

„31a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  29 straipsnio 4 dalyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [255 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 29 straipsnio 4 dalyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 29 straipsnio 4 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

87.  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros(125)(126)

Siekiant padaryti būtinų techninių Direktyvos 2004/9/EB adaptacijų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

—  siekiant išspręsti ginčus dėl GLP laikymosi, iš dalies keičiama ta direktyva;

—  iš dalies keičiama toje direktyvoje nustatyta patvirtinimo formuluotė;

—  siekiant atsižvelgti į techninę pažangą, iš dalies keičiamas tos direktyvos I priedas.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/9/EB iš dalies keičiama taip:

1)  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant išspręsti 1 dalyje nurodytus klausimus, iš dalies keičiama ši direktyva.“

2)  Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

4)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami:

a)  2 straipsnio 2 dalyje nustatyta formuluotė;

b)  I priedas, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą.“.

88.  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra, suderinimo(127)

Siekiant užtikrinti, kad būtų padaryta būtinų techninių Direktyvos 2004/10/EB pakeitimų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tos direktyvos I priedas, siekiant geros laboratorinės praktikos principus suderinti su technikos pažanga, ir iš dalies keičiama ta direktyva, siekiant įtraukti būtinų techninių pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/10/EB iš dalies keičiama taip:

1)  3a straipsnis pakeičiamas taip:

„3a straipsnis

Komisijai pagal 3b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant GLP principus suderinti su technikos pažanga.“;

2)  Įterpiamas 3b straipsnis:

„3b straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3a straipsnyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [256 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3a straipsnyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3a straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  4 straipsnis išbraukiamas.

4)  5 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 3b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant įtraukti būtinų techninių pakeitimų.“.

89.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB(128)(129)

Siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas Direktyvos 2006/42/EB V priede pateiktas pavyzdinis saugos įrangos sąrašas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2006/42/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su būtinomis priemonėmis, skirtomis mašinoms, galinčioms kelti pavojų. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Direktyva 2006/42/EB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas V priede pateiktas pavyzdinis saugos įrangos sąrašas.“;

2)  9 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Tinkamai atsižvelgdama į tų konsultacijų rezultatus, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos reikiamos priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“;

3)  Įterpiamas 21a straipsnis:

„21a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011* 5 straipsnis.

____________________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“.

90.  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje(130)

Siekiant užtikrinti, kad Direktyva 2006/123/EB būtų greitai suderinta su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai tą direktyvą papildyti nuostatomis dėl bendrų kriterijų ir tam tikrų terminų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2006/123/EB iš dalies keičiama taip:

1)  23 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, pagal 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą Komisija gali sudaryti paslaugų, kurioms yra būdingos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos savybės, sąrašą.

Komisijai pagal 39a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kriterijai, kuriais remiantis šio straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo arba garantijų tikslais apibrėžiama, kas yra tinkama atsižvelgiant į rizikos pobūdį ir dydį.“ [257 pakeit.]

2)  36 straipsnis pakeičiamas taip:

„36 straipsnis

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 39a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriuose aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi 28 ir 35 straipsniuose nurodyti terminai. [258 pakeit.]

Be to, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami praktiniai metodai, skirti keistis informacija tarp valstybių narių elektroninėmis priemonėmis, visų pirma nuostatos dėl informacinių sistemų sąveikos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

3)  Įterpiamas 39a straipsnis:

„39a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  23 straipsnio 4 dalyje ir 36 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [259 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 23 straipsnio 4 dalyje ir 36 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 23 straipsnio 4 dalį ir 36 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [260 pakeit.]

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  40 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

91.  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(131)

Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, siekiant keisti atitikties patikrai atrenkamų dokumentacijų procentinę dalį, ir iš dalies keičiami jų atrankos kriterijai arba įtraukiama papildomų kriterijų;

–  tam tikrais atvejais iš dalies keičiami to reglamento priedai; [261 pakeit.]

–  tas reglamentas papildomas taisyklėmis dėl bandymų metodų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)  13 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. 1 dalyje nurodyti metodai reguliariai persvarstomi ir tobulinami siekiant sumažinti bandymus su stuburiniais gyvūnais ir gyvūnų, su kuriais atliekami bandymai, skaičių. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, kaip įmanoma greičiau iš dalies pakeičia Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2008*, o prireikus – ir šio reglamento priedus, siekdama pakeisti, sumažinti arba patobulinti bandymus su gyvūnais. Tuo tikslu Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas Komisijos reglamentas ir šio reglamento priedai.

3.  Jei norint surinkti informaciją apie cheminių medžiagų savybes būtina atlikti cheminių medžiagų bandymus, jie atliekami taikant Komisijos reglamente nustatytus bandymų metodus arba taikant kitus tarptautinius bandymų metodus, kuriuos Komisija ar Agentūra pripažįsta tinkamais.

Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šis reglamentas papildomas nustatant bandymų metodai metodus. [262 pakeit.]

Informaciją apie cheminių medžiagų savybes galima surinkti taikant ir kitus bandymų metodus, jei tenkinamos XI priede nustatytos sąlygos.

____________________

* 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1).“;

2)  41 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Agentūra, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas nuostatomis, kuriomis keičiama atrenkamų dokumentacijų procentinė dalis ir iš dalies keičiami atnaujinami 5 dalyje nurodyti kriterijai arba į ją įtraukiama papildomų kriterijų.“; [263 pakeit.]

3)  58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas XIV priedas, siekiant į jį įtraukti 57 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų. Tuose aktuose kiekvienos cheminės medžiagos atveju nurodoma:“;

b)  8 dalis pakeičiama taip:

„8. Komisija pagal 131a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas XIV priedas, siekiant išbraukti chemines medžiagas, kurios, atsižvelgiant į naują informaciją, nebeatitinka 57 straipsnyje nurodytų kriterijų.“;

4)  68 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Jei gaminant, naudojant ar tiekiant rinkai chemines medžiagas kyla nepriimtina rizika žmonių sveikatai ar aplinkai ir šią problemą reikia spręsti visos Sąjungos mastu, Komisija pagal 131a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas XVII priedas, siekiant nustatyti naujų apribojimų arba pritaikyti galiojančius atskirų ir esančių mišinių ar gaminių sudėtyje cheminių medžiagų gamybos, naudojimo arba tiekimo rinkai apribojimus laikantis 69–73 straipsniuose nustatytos tvarkos. Priimant tokius aktus atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant alternatyvų naudojimo galimybes.

Pirma pastraipa netaikoma, jei cheminė medžiaga naudojama kaip gamybos vietoje izoliuota tarpinė medžiaga.

2.  Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami XVII priede nustatyti naudojimo apribojimai, susiję su atskira ar esančia mišinio ar gaminio sudėtyje chemine medžiaga, kuri atitinka priskyrimo kancerogeniškumo, mutageninio poveikio lytinėms ląstelėms arba toksinio poveikio reprodukcijai (1A arba 1B kategorijos) pavojingumo klasėms kriterijus ir kurią gali naudoti vartotojai. 69–73 straipsniai netaikomi.“;

4a)  73 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas galutiniu sprendimu dėl XVII priedo dalinių pakeitimų. [264 pakeit.]

5)  131 straipsnis pakeičiamas taip:

„131 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai.“;

6)  Įterpiamas 131a straipsnis:

„131a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 41 straipsnio 7 dalyje, 58 straipsnio 1 ir 8 dalyse, 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 73 straipsnio 2 dalyje, 131 straipsnyje ir 138 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui penkeriems metams nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 41 straipsnio 7 dalyje, 58 straipsnio 1 ir 8 dalyse, 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 73 straipsnio 2 dalyje, 131 straipsnyje ir 138 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 41 straipsnio 7 dalį, 58 straipsnio 1 ir 8 dalis, 68 straipsnio 1 ir 2 dalis, 73 straipsnio 2 dalį, 131 straipsnį ir 138 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [265 pakeit.]

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  133 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

8)  138 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  5 dalis išbraukiama;

b)  9 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis tos peržiūros rezultatais, iš dalies keičiami tie bandymams taikomi reikalavimai, kartu užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.“.

92.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/34/EB dėl bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės metodais(132)(133)

Siekiant užtikrinti, kad būtų padaryta būtinų techninių Direktyvos 2009/34/EB pakeitimų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

5 straipsnio 3 dalies nuostatoje dėl įgaliojimų suteikimo nustatyta, kad EB ribotos paskirties modelio patvirtinimą suteikusi valstybė narė turi kreiptis dėl I ir II priedo derinimo su technikos pažanga, tačiau tokio EB ribotos paskirties modelio patvirtinimo nebėra. Todėl 5 straipsnio 3 dalies nuostata dėl įgaliojimų suteikimo turėtų būti išbraukta.

Todėl Direktyva 2009/34/EB iš dalies keičiama taip:

1)  5 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2)  16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Komisijai pagal 16a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

3)  Įterpiamas 16a straipsnis:

„16a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 16 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  17 straipsnis išbraukiamas.

93.  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo(134)(135)

Siekiant užtikrinti, kad Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktas su gynyba susijusių produktų sąrašas tiksliai atitiktų Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas priedas, siekiant iš dalies pakeisti tos direktyvos nuostatas dėl aplinkybių, kuriomis valstybės narės gali su gynyba susijusių produktų siuntimui netaikyti reikalavimo gauti išankstinį leidimą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/43/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama 2 dalis, siekiant įtraukti atvejus, kai:

a)  siuntimas vykdomas sąlygomis, kurios nekelia pavojaus viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui;

b)  priėmus šią direktyvą reikalavimas gauti išankstinį leidimą tampa nesuderinamas su tarptautiniais valstybės narės įsipareigojimais;

c)  tai būtina tarpvyriausybinio bendradarbiavimo tikslais, kaip nurodyta 1 straipsnio 4 dalyje.“;

2)  13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Priedo pakeitimai

Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priede pateiktas su gynyba susijusių produktų sąrašas, siekiant, kad jis tiksliai atitiktų Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

Jeigu yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 13b straipsnyje numatyta procedūra.“;

3)  Įterpiami 13a ir 13b straipsniai:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 3 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje ir 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

13b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 13a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  14 straipsnis išbraukiamas.

94.  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos(136)

Siekiant visoje Sąjungoje suderinti žaislų saugos lygį ir panaikinti prekybos žaislais tarp valstybių narių kliūtis, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami:

–  Direktyvos 2009/48/EB I priedas, II priedo III dalies 11 ir 13 punktai ir V priedas, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga;

–  tos direktyvos II priedo C priedėlis, siekiant nustatyti specialias cheminių medžiagų ribines vertes, kai jos naudojamos žaislams, skirtiems jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams, arba kitiems žaislams, skirtiems dėti į burną;

–  tos direktyvos II priedo A priedėlis, siekiant nustatyti atvejus, kada medžiagas ar mišinius, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 priskiriami 1A, 1B arba 2 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, leidžiama naudoti žaislams.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/48/EB iš dalies keičiama taip:

1)  46 straipsnis pakeičiamas taip:

„46 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.  Komisijai pagal 46a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, II priedo III dalies 11 ir 13 punktai ir V priedas, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

2.  Komisijai pagal 46a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedo C priedėlis, siekiant nustatyti specialias cheminių medžiagų ribines vertes, kai jos naudojamos žaislams, skirtiems jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams, arba kitiems žaislams, skirtiems dėti į burną, atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 išdėstytus maisto pakuotės reikalavimus, specialias priemones, taikomas konkrečioms medžiagoms, ir žaislų bei medžiagų, kurie liečiasi su maistu, skirtumus.

3.  Komisijai pagal 46a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedo A priedėlis, siekiant nustatyti atvejus, kada medžiagas ar mišinius, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 priskiriami 1A, 1B arba 2 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms ir kurie buvo įvertinti atitinkamo mokslinio komiteto, leidžiama naudoti žaislams.“;

2)  Įterpiamas 46a straipsnis:

„46a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  46 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [266 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 46 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 46 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [267 pakeit.]

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  47 straipsnis išbraukiamas.

95.  2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB(137)(138)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 79/2009 suderinti su technikos pažanga vandenilinių transporto priemonių srityje, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl tokioms transporto priemonėms taikomų techninių reikalavimų, taip pat administracinių nuostatų, administracinių dokumentų šablonų ir ženklinimo modelių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į technikos pažangą, priimti deleguotuosius aktus dėl:

a)  išsamių II–V prieduose nustatytų bandymų atlikimo taisyklių;

b)  išsamių taisyklių, susijusių su VI priede nustatytais vandenilio sistemų sudedamųjų dalių ir pačių sistemų įrengimo reikalavimais;

c)  išsamių taisyklių, susijusių su 5 straipsnyje nustatytais saugaus ir patikimo vandenilio sistemų sudedamųjų dalių ir pačių sistemų veikimo reikalavimais;

d)  reikalavimų, susijusių su toliau išvardytais dalykais, paaiškinimo:

i)  gryno vandenilio arba vandenilio ir gamtinių dujų (biometano) mišinio naudojimas;

ii)  nauji vandenilio laikymo ar naudojimo būdai;

iii)  transporto priemonės apsauga nuo smūgio atsižvelgiant į vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių vientisumą;

iv)  integruotos sistemos saugos reikalavimai, apimantys bent jau nuotėkio aptikimą, ir su prapūtimo dujomis susiję reikalavimai;

v)  elektroizoliacija ir elektros sauga;

e)  administracinių nuostatų dėl transporto priemonių EB tipo patvirtinimo, susijusio su vandenilio varomąja sistema, ir vandenilio sistemų sudedamųjų dalių bei pačių sistemų EB tipo patvirtinimo;

f)  taisyklių dėl informacijos, kurią turi pateikti gamintojai 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytais tipo patvirtinimo ir tikrinimo tikslais;

g)  išsamių ženklinimo arba kitokių priemonių, kuriomis siekiama aiškiai ir greitai identifikuoti VI priedo 16 punkte nurodytą vandenilinę transporto priemonę, taisyklių

ir

h)  kitų šiam reglamentui taikyti būtinų priemonių.“

2)  Įterpiamas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  13 straipsnis išbraukiamas.

96.  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB(139)(140)

Siekiant Direktyvą 2009/81/EB suderinti su sparčia technikos ir ekonomikos pažanga ir reguliavimo pokyčiais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos pirkimo sutarčių vertės ribos, siekiant jas suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES(141) nustatytomis verčių ribomis, iš dalies keičiamos nuorodos į bendrą viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ nomenklatūrą) ir iš dalies keičiami tam tikri BVPŽ nomenklatūros kodai bei nuorodų į tam tikrus BVPŽ skyrius darymo procedūros. Kadangi elektroninės priėmimo įrangos techninės detalės ir charakteristikos turėtų būti nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į technikos pažangą, taip pat būtina Komisijai suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti šias elektroninės priėmimo įrangos technines detales ir charakteristikas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/81/EB iš dalies keičiama taip:

1)  68 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 66a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos pirmoje pastraipoje nurodytos vertės ribos.“;

b)  įterpiama trečia pastraipa:

„Tais atvejais, kai būtina peržiūrėti pirmoje pastraipoje nurodytas pirkimo sutarčių vertės ribas, bet dėl laiko stokos negalima laikytis 66a straipsnyje nustatytos procedūros ir todėl yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 66b straipsnyje nustatyta procedūra.“

2)  69 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 66a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami:

a)  I ir II prieduose pateikti BVPŽ nomenklatūros kodai, jei tai nekeičia dalykinės šios direktyvos taikymo srities, ir tvarka, taikoma darant pranešimuose nuorodas į šiuose prieduose pateiktų paslaugų kategorijų tam tikras BVPŽ nomenklatūros pozicijas;

b)  VIII priedo a, f ir g punktuose nurodytos elektroninės priėmimo įrangos techninės detalės ir charakteristikos.“

3)  Įterpiami 66a ir 66b straipsniai:

„66a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  68 straipsnio 1 dalyje ir 69 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 68 straipsnio 1 dalyje ir 69 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

66b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 66a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  67 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

97.  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą(142)

Siekiant pagerinti su energija susijusių gaminių poveikį aplinkai ir sutaupyti energijos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais Direktyva 2009/125/EB papildoma nuostatomis dėl konkrečių ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų parinktiems aplinkosaugos aspektams, turintiems pastebimą poveikį aplinkai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/125/EB iš dalies keičiama taip:

1)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Jei gaminys atitinka 2 dalyje išvardytus kriterijus, jam taikomas deleguotasis aktas arba savireguliacijos priemonė pagal šio straipsnio 3 dalies b punktą.

Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva.“; [268 pakeit.]

b)  3 dalis pakeičiama taip:

„3. Rengdama įgyvendinimo priemonės projektą, Komisija atsižvelgia į:

a)  Sąjungos aplinkosaugos prioritetus, nurodytus Sprendime Nr. 1600/2002/EB arba Komisijos parengtoje Europos klimato kaitos programoje (ECCP);

b)  atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir savireguliacijos priemones, pavyzdžiui, savanoriškus susitarimus, kurie, juos įvertinus pagal 17 straipsnį, turėtų leisti greičiau ar pigiau pasiekti politikos tikslus nei privalomi reikalavimai.“;

c)  10 dalis pakeičiama taip:

„10. Kai tinkama, deleguotasis aktas, kuriuo nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, apima nuostatas dėl įvairių aplinkos apsaugos aspektų derinimo. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva. [269 pakeit.]

2)  16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos tos priemonės.“ [270 pakeit.]

3)  Įterpiamas 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Deleguotieji aktai

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [271 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 15 straipsnio 1 dalį ir 16 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  19 straipsnio trečia pastraipa išbraukiama.

98.  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų(143)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos tam tikros ribinės vertės ir IV priedas ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl techninių reikalavimų variklinėms transporto priemonėms, sistemoms, sudėtinėms dalims bei atskiriems techniniams mazgams, taip pat administracinių nuostatų, administracinių dokumentų šablonų ir ženklinimo modelių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  IV skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„Įgaliojimų delegavimas“.

2)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į technikos pažangą, priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas nustatant:

a)  priemones, kuriomis nustatomi padangų pasipriešinimo riedėjimo ir riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių, nustatytų II priedo B ir C dalyse, pakeitimai, kurių reikia atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, tačiau nemažinant aplinkos apsaugos lygio;

b)  priemones, kuriomis nustatomi IV priedo pakeitimai, siekiant įtraukti JTEEK taisykles, kurios yra privalomos pagal Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 4 dalį.

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į technikos pažangą, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:

a)  išsamių taisyklių, susijusių su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;

b)  išsamių taisyklių, susijusių su konkrečiais transporto priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti keliais valstybėse narėse, saugos reikalavimais, atsižvelgiant į JTEEK taisyklę Nr. 105;

c)  tikslesnės fizinių charakteristikų ir eksploatavimo reikalavimų, kuriuos turi atitikti padanga, kad ją būtų galima pripažinti specialaus naudojimo padanga, profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga, sustiprinta padanga, labai didelio krovumo padanga, žiemine padanga, T tipo laikinojo naudojimo atsargine padanga arba frikcine padanga pagal 3 straipsnio antros pastraipos 8–13 punktus, apibrėžties;

d)  priemonių, kuriomis nustatomi padangų pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių, nustatytų II priedo B ir C dalyse, pakeitimai, kurių reikia atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, tačiau nemažinant aplinkos apsaugos lygio;

e)  padangų keliamo triukšmo lygių, nurodytų II priedo C dalies 1 punkte, nustatymo procedūros išsamių taisyklių;

f)  priemonių, kuriomis nustatomi IV priedo pakeitimai, siekiant įtraukti JTEEK taisykles, kurios yra privalomos pagal Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 4 dalį;

g)  administracinių nuostatų, susijusių su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;

h)  priemonių, pagal kurias tam tikroms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms netaikoma pareiga įrengti 10 straipsnyje nurodytas pažangiąsias transporto priemonių sistemas, jei atlikus sąnaudų ir naudos analizę ir atsižvelgus į visus susijusius saugos aspektus paaiškėja, kad tokios sistemos netinkamos tam tikrai transporto priemonei ar transporto priemonių klasei;

i)  kitų šiam reglamentui taikyti būtinų priemonių.“ [272 pakeit.]

2)  Įterpiamas 14a straipsnis:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo šio ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos. diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [273 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem trimis mėnesiais. [274 pakeit.]

____________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  15 straipsnis išbraukiamas.

99.  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių(144)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 būtų suderintas su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiama tame reglamente nustatyta nanomedžiagų apibrėžtis;

–  iš dalies keičiamos to reglamento nuostatos dėl pranešimo reikalavimų;

–  iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant išplėsti IV priedo taikymo sritį, kad ji apimtų plaukų dažymo gaminius;

–  iš dalies keičiamos to reglamento priedų nuostatos dėl kancerogeninių, mutageninių arba toksiškai veikiančių reprodukciją medžiagų;

–  iš dalies keičiamos to reglamento nuostatos dėl pranešime nurodomos informacijos ir iš dalies keičiamos II ir III priedų nuostatos dėl nanomedžiagų;

–  iš dalies keičiami to reglamento II–VI priedai, jei kosmetikos gaminių sudėtyje esančių medžiagų naudojimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai, kurį būtina sumažinti Sąjungos mastu;

–  iš dalies keičiami to reglamento III–VI ir VIII priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga;

–  tas reglamentas papildomas bendrų kriterijų, kuriais grindžiami teiginiai apie gaminį, sąrašu.;

–  šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis leidžiama nukrypti nuo draudimo atlikti bandymus su gyvūnais, jei kyla didelis susirūpinimas dėl kosmetikos gaminių sudedamosios dalies saugos. [275 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 nuostatų įgyvendinimo sąlygas, susijusias su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis dėl bandymų su gyvūnais, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti sprendimus, kuriais leidžiama taikyti nuo draudimo atlikti bandymus su gyvūnais nukrypti leidžiančias nuostatas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [276 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Atsižvelgiant į įvairias nanomedžiagų apibrėžtis, kurias skelbia įvairios institucijos, ir į nuolatinę technikos ir mokslo pažangą nanotechnologijų srityje, Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į technikos pažangą, priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas 1 dalies k punktas, ir tą punktą suderinti su mokslo ir technikos pažanga ir su tarptautiniu lygmeniu sutartomis apibrėžtimis.“;

2)  13 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą ir specifinius su rinkos priežiūra susijusius poreikius, iš dalies keičiamos šio straipsnio 1–7 dalys, įtraukiant daugiau reikalavimų.“;

3)  14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Atsižvelgiant į Komisijos sprendimą praplėsti IV priedo taikymo sritį į ją įtraukiant plaukų dažymo gaminius, tokių gaminių sudėtyje negali būti plaukų dažiklių, kurie nėra nurodyti IV priede, ir plaukų dažiklių, kurie tame priede nurodyti, tačiau naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų.

Kad Komisija galėtų priimti pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą, jai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priedas.“;

4)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kosmetikos gaminiuose draudžiama naudoti chemines medžiagas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį klasifikuojamos kaip 2 kategorijos CMR medžiagos.

Tačiau cheminė medžiaga, priskirta 2 kategorijai, gali būti naudojama kosmetikos gaminiuose, jei VSMK ją įvertina ir nustato, kad ją saugu naudoti kosmetikos gaminiuose.

Taikant šią dalį, Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priedai.“;

b)  2 dalies ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos taip:

„Taikant šią dalį, Komisija pagal 31a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo konkrečių medžiagų įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį iš dalies keičiami šio reglamento priedai.

Jeigu su pavojumi žmonių sveikatai, kurį kelia kosmetikos gaminių sudėtyje esančių medžiagų naudojimas, susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31b straipsnyje numatyta procedūra.“;

5)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

„6. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, jei yra potenciali rizika žmonių sveikatai, taip pat jei trūksta informacijos, atsižvelgiant į VSMK nuomonę iš dalies keičiami II ir III priedai.

7.  Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiama 3 dalis, įtraukiant naujų reikalavimų.“;

b)  8 dalis išbraukiama;

c)  9 dalis pakeičiama taip:

„9. Jeigu su pavojumi žmonių sveikatai, kurį kelia kosmetikos gaminių sudėtyje esančių medžiagų naudojimas, susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal 6 ir 7 dalis priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31b straipsnyje numatyta procedūra.“;

6)  18 straipsnio 2 dalies devinta pastraipa pakeičiama taip:

„Šeštoje pastraipoje nurodytos priemonės priimamos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 32 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“ „Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl leidimo nukrypti nuo šeštoje pastraipoje nurodytų nuostatų.“; [277 pakeit.]

7)  20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su VSMK ar kitomis susijusiomis institucijomis ir atsižvelgiant į Direktyvos 2005/29/EB nuostatas, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas bendrų kriterijų, kaip pateikti leistinų teiginių apie kosmetikos gaminius, sąrašas.“; [278 pakeit.]

8)  31 straipsnis pakeičiamas taip:

„31 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.  Jei kosmetikos gaminių sudėtyje esančių medžiagų naudojimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai, kurį būtina sumažinti Sąjungos mastu, Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su VSMK, iš dalies keičiami II–VI priedai.

Jeigu su pavojumi žmonių sveikatai, kurį gali kelti kosmetikos gaminių sudėtyje esančių medžiagų naudojimas, susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31b straipsnyje numatyta procedūra.

2.  Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su VSMK, iš dalies keičiami III–VI ir VIII priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

3.  Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su VSMK, prireikus iš dalies keičiamas I priedas, siekiant užtikrinti rinkai pateikiamų kosmetikos gaminių saugumą.“;

9)  Įterpiami 31a ir 31b straipsniai:

„31a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 8 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 18 straipsnio 2 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui penkeriems metams nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 8 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 18 straipsnio 2 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 8 dalį, 14 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 1 ir 2 dalis, 16 straipsnio 8 ir 9 dalis, 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [279 pakeit.]

31b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 31a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

__________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

10)  32 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

X.  Teisingumas ir vartotojų reikalai

100.  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(145)(146)

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daroma techninių Direktyvos 92/85/EEB I priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 92/85/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma techninių I priedo pakeitimų.

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugai ar sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 13b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)  Įterpiami 13a ir 13b straipsniai:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  13 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 13 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

13b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 13a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

__________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

101.  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB(147) (148)

Siekiant atnaujinti Direktyvą 2008/48/EB, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ta direktyva iš dalies keičiama, siekiant nustatyti metinei normai apskaičiuoti būtinas papildomas prielaidas arba pakeisti jau esančias. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2008/48/EB iš dalies keičiama taip:

1)  19 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Prireikus, apskaičiuojant bendros kredito kainos metinę normą, gali būti naudojamasi papildomomis prielaidomis, išdėstytomis I priede.

Jeigu šiame straipsnyje ir I priedo II dalyje išdėstytų prielaidų nepakanka tam, kad bendros kredito kainos metinė norma būtų apskaičiuojama vienodai, ar jos nebėra pritaikytos komercinei padėčiai rinkoje, Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis straipsnis ir I priedas, siekiant nustatyti bendros kredito kainos metinei normai apskaičiuoti būtinas papildomas prielaidas arba pakeisti jau esančias.“;

2)  Įterpiamas 24a straipsnis:

„24a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  19 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 19 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

__________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  25 straipsnis išbraukiamas.

XI.  Mobilumas ir transportas

102.  1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje(149)

Siekiant Reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento III priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 iš dalies keičiamas taip:

1)  11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, siekiant jį suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Jeigu yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.“ ;

2)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [280 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12b straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  12 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

103.  1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyva 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų(150)(151)

Siekiant Direktyvą 95/50/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai, visų pirma siekiant atsižvelgti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB(152) pakeitimus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 95/50/EB iš dalies keičiama taip:

1)  9a straipsnis pakeičiamas taip:

„9a straipsnis

Komisijai pagal 9aa straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga šios direktyvos taikymo srityse, visų pirma siekiant atsižvelgti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB* pakeitimus.

_______________

* 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).“;

2)  Įterpiamas 9aa straipsnis:

„9aa straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  9b straipsnis išbraukiamas.

104.  1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 97/70/EB, nustatanti suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams(153)

Siekiant Direktyvą 97/70/EB suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ta direktyva, siekiant taikyti vėlesnius Toremolinoso protokolo pakeitimus, ir ta direktyva papildoma priimant nuostatas dėl vienodo Toremolinoso protokolo priedo nuostatų, paliktų atskirų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimo.

Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų įtraukti jokie Toremolinoso protokolo pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [281 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 97/70/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti nuostatas dėl vienodo Toremolinoso protokolo priedo nuostatų, paliktų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimo, jeigu tai būtina nuosekliam tų nuostatų įgyvendinimui Sąjungoje užtikrinti. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [282 pakeit.]

Todėl Direktyva 97/70/EB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

1.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant šios direktyvos tikslais taikyti vėlesnius Toremolinoso protokolo pakeitimus, iš dalies keičiami 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsniai ir priedai.

2.  Komisija gali Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas vienodas ši direktyva papildoma nuostatomis dėl vienodo Toremolinoso protokolo priedo nuostatų, paliktų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimas, jeigu tai būtina nuosekliam tų nuostatų įgyvendinimui Sąjungoje užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros aiškinimo. [283 pakeit.]

3.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie 2 straipsnio 4 punkte nurodyto tarptautinio dokumento pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002* 5 straipsnio, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas. [284 pakeit.]

__________________

* 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus (OL L 324, 2002 11 29, p. 1).“;

2)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 1 dalyje straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [285 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 1 dalyje straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [286 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 1 dalį straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [287 pakeit.]

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

105.  2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams(154)

Siekiant patobulinti Direktyva 2000/59/EB nustatytą tvarką ir tą direktyvą suderinti su kitų Sąjungos ir tarptautinių dokumentų pokyčiais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  siekiant suderinti nuorodas į Sąjungos ir TJO dokumentus, kad jie atitiktų įsigaliojusias Sąjungos arba TJO priemones, iš dalies keičiama ta direktyva;

–  iš dalies keičiami tos direktyvos priedai.

Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, iš dalies keičiančius šią direktyvą, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie MARPOL 73/78 konvencijos pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas. [288 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2000/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)  Įterpiamas 13a straipsnis:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [289 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

2)  14 straipsnis išbraukiamas.

3)  15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Pakeitimai

1.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šioje direktyvoje esančios nuorodos į Sąjungos ir TJO dokumentus, kad jie atitiktų įsigaliojusias Sąjungos ir TJO priemones, jei tik tokie pakeitimai neišplečia šios direktyvos taikymo srities.

2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant patobulinti šia direktyva nustatytą tvarką, prireikus iš dalies keičiami priedai, jei tik tokie pakeitimai neišplečia šios direktyvos taikymo srities.

3.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie 2 straipsnyje nurodyto tarptautinio dokumento pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002* 5 straipsnio, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas. [290 pakeit.]

_______________________

* 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus (OL L 324, 2002 11 29, p. 1).“.

106.  2001 m. gruodžio 4 d., Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/96/EB, nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką(155)

Siekiant Direktyvą 2001/96/EB suderinti su Sąjungos ir tarptautinės teisės normų pokyčiais ir patobulinti taikytiną tvarką, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos tos direktyvos nuostatos dėl:

–  tam tikrų apibrėžimų;

–  nuorodų į tarptautines konvencijas ir kodeksus bei TJO rezoliucijas bei aplinkraščius, nuorodų į ISO standartus ir nuorodų į Sąjungos dokumentus bei jų priedus;

–  sausakrūvių laivų ir terminalų darbo tvarkos;

–  tam tikrų ataskaitų teikimo reikalavimų.

Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, iš dalies keičiančius šią direktyvą, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų įtraukti jokie šios direktyvos 3 straipsnyje nurodytų tarptautinių priemonių pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiais tarptautinės priemonės pakeitimais būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba tokie pakeitimai būtų su juo nesuderinami. [291 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2001/96/EB iš dalies keičiama taip:

1)  14 straipsnis išbraukiamas.

2)  15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Pakeitimai

1.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami 3 straipsnio 1–6 ir 15–18 punktuose pateikti apibrėžimai, nuorodos į tarptautines konvencijas ir kodeksus bei TJO rezoliucijas bei aplinkraščius, nuorodos į ISO standartus ir nuorodos į Sąjungos dokumentus bei jų priedus, siekiant juos suderinti su tarptautiniais ir Sąjungos dokumentais, kurie buvo priimti, iš dalies pakeisti arba įsigaliojo priėmus šią direktyvą, su sąlyga, kad taip nėra išplečiama šios direktyvos taikymo sritis.

2.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos 8 straipsnio nuostatos dėl sausakrūvių laivų ir terminalų darbo tvarkos, 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti ataskaitų teikimo reikalavimai ir priedai su sąlyga, kad tais aktais nėra išplečiama šios direktyvos taikymo sritis.

3.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie 3 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų nurodytos tarptautinės priemonės pakeitimai gali būti pašalinti, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršosšios direktyvos taikymo srities laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas. [292 pakeit.]

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“; [293 pakeit.]

3)  Įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [294 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

107.  2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB(156) (157)

Siekiant Direktyvą 2002/59/EB suderinti su Sąjungos ir tarptautinės teisės raida ir jos įgyvendinimo patirtimi, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami:

–  toje direktyvoje esančios nuorodos į Sąjungos ir TJO priemones, siekiant jas suderinti su Sąjungos ar tarptautinės teisės nuostatomis;

–  tam tikri toje direktyvoje esantys apibrėžimai, siekiant juos suderinti su Sąjungos ar tarptautinės teisės nuostatomis;

–  tos direktyvos I, III ir IV priedai, atsižvelgiant į technikos pažangą ir taikant tą direktyvą įgytą patirtį.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2002/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)  27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Pakeitimai

1.  Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šioje direktyvoje esančios nuorodos į Sąjungos ir TJO dokumentus, 3 straipsnyje pateikti apibrėžimai ir priedai, siekiant suderinti juos su priimtomis, pakeistomis ar įsigaliojusiomis Sąjungos ar tarptautinės teisės nuostatomis, jei dėl tokių pakeitimų neišplečiama šios direktyvos taikymo sritis.

2.  Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą ir taikant šią direktyvą įgytą patirtį, iš dalies keičiami I, III ir IV priedai, jei dėl tokių pakeitimų neišplečiama šios direktyvos taikymo sritis.“;

2)  Įterpiamas 27a straipsnis:

„27a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  27 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 27 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 27 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  28 straipsnis išbraukiamas.

108.  2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus(158) (159)

Siekiant atnaujinti Sąjungos aktų, kuriuose daroma nuoroda į Reglamente (EB) Nr. 2099/2002 nurodytą Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS), sąrašą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant įtraukti nuorodą į įsigaliojusius Sąjungos aktus, kuriais COSS suteikiami įgaliojimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2099/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

COSS įgaliojimai ir pakeitimai

COSS naudojasi jam suteiktais įgaliojimais, laikydamasis galiojančių Sąjungos jūrų teisės aktų.

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant įtraukti nuorodą į priėmus šį reglamentą įsigaliojusius Sąjungos aktus, kuriais COSS suteikiami įgaliojimai, iš dalies keičiama 2 straipsnio 2 dalis.“;

3)  Įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 7 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

109.  2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/25/EB dėl specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų(160)(161)

Siekiant Direktyvą 2003/25/EB suderinti su technikos pažanga, tarptautinio lygmens pokyčiais ir jos įgyvendinimo patirtimi, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2003/25/EB iš dalies keičiama taip:

1)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant atsižvelgti į tarptautinę pažangą, visų pirma – Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO), ir padidinti šios direktyvos veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį ir technikos pažangą.“;

2)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  11 straipsnis išbraukiamas.

110.  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB(162)(163)

Siekiant Direktyvą 2003/59/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2003/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Derinimas su mokslo ir technikos pažanga

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.“;

2)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  12 straipsnis išbraukiamas.

111.  2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius(164)

Siekiant toliau plėtoti laivuose naudojamų žalingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolę, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 782/2003 esančios nuorodos į AFS konvenciją, AFS sertifikatą, AFS deklaraciją ir į AFS atitikties pareiškimą;

–  siekiant atsižvelgti į tarptautinę padėtį, visų pirma TJO, arba gerinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį, iš dalies keičiami to reglamento priedai, įskaitant atitinkamus TJO nurodymus, susijusius su AFS konvencijos 11 straipsniu;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl vienodo tam tikrų laivų tikrinimo ir sertifikavimo režimo.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 782/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  b punktas pakeičiamas taip:

„b) Ne trumpesni kaip 24 m ilgio, bet mažesnio kaip 400 tonų bendro tonažo laivai, išskyrus stacionarias arba plaukiojančiąsias platformas, PSĮ ir PPSIĮ, turi turėti AFS deklaraciją, įrodančią atitiktį 4 ir 5 straipsniams.“;

ii)  dalis papildoma antra pastraipa:

„Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl vienodo šios dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytų laivų tikrinimo ir sertifikavimo režimo nustatymo.“; [295 pakeit.]

b)  3 dalis išbraukiama.

2)  7 straipsnio antra pastraipa išbraukiama.

3)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Pakeitimai

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į tarptautinę padėtį, visų pirma – Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO), arba gerinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį, iš dalies keičiamos nuorodos į AFS konvenciją, AFS sertifikatą, AFS deklaraciją ir į AFS atitikties pareiškimą ir šio reglamento priedai, įskaitant atitinkamus TJO nurodymus, susijusius su AFS konvencijos 11 straipsniu.“;

4)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [296 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  9 straipsnis išbraukiamas.

112.  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje(165)

Siekiant pritaikyti ir toliau plėtoti tam tikras elektroninių kelių rinkliavos sistemų technines specifikacijas, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamas Direktyvos 2004/52/EB priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl sprendimų dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių tos paslaugos teikimo sprendimų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/52/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.“;

b)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4. Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo. Šie aktai priimami tik tuomet, jei vykdomos visos sąlygos, vertinamos atsižvelgiant į reikiamus tyrimus ir reikalingos tam, kad būtų užtikrintas sąveikumas visais atžvilgiais, įskaitant technines, teisines ir komercines sąlygas. [297 pakeit.]

5.  Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl techninių Europos elektroninės rinkliavos paslaugos teikimo sprendimų priėmimo.“ [298 pakeit.]

2)  Įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [299 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  5 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

113.  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų(166)

Siekiant Direktyvą 2004/54/EB suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/54/EB iš dalies keičiama taip:

1)  16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 16a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

2)  Įterpiamas 16a straipsnis:

„16a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena].Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [300 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 16 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  17 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

114.  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo(167)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 725/2004 suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant įtraukti tam tikrų tarptautinių dokumentų pakeitimų, ir tas reglamentas papildomas, siekiant nustatyti suderintas privalomų Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodekso (ISPS) nuostatų taikymo procedūras, neišplečiant to reglamento taikymo srities. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [301 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 725/2004 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai apibrėžti suderintas privalomų ISPS kodekso nuostatų taikymo procedūras, neišplečiant to reglamento taikymo srities. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [302 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 725/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  10 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, siekiant įtraukti 2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimus dėl vidaus laivybos laivų ir juos aptarnaujančių uosto įrenginių (terminalų), kuriems šis reglamentas yra taikomas, jeigu šie pakeitimai yra techninis SOLAS Konvencijos ir ISPS Kodekso nuostatų atnaujinimas.

Jeigu su ankstesnėje pastraipoje nurodytomis priemonėmis susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra. Tokiais atvejais netaikoma šio straipsnio 5 dalyje nustatyta atitikties tikrinimo tvarka.

3.  Komisija nustato suderintas privalomų ISPS kodekso nuostatų taikymo procedūras, neišplėsdama to reglamento taikymo srities. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant nustatyti suderintas privalomų ISPS kodekso nuostatų taikymo procedūras, neišplečiant šio reglamento taikymo srities.“ [303 pakeit.]

2)  Įterpiami 10a ir 10b straipsniai:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [304 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  11 straipsnio 4 ir 5 dalys išbraukiamos.

115.  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams(168)(169)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 785/2004 suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, atsižvelgiant į tarptautinių susitarimų pakeitimus, iš dalies keičiami tam tikri tame reglamente nurodyti dydžiai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 785/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti dydžiai, jeigu dėl pakeitimų susijusiose tarptautinėse sutartyse tai yra būtina.“

2)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dydžiai, jeigu dėl pakeitimų susijusiose tarptautinėse sutartyse tai yra būtina.“;

3)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

116.  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro į kitą, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 613/91(170) (171)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 789/2004 suderinti su tarptautinio lygmens pokyčiais, ypač Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO), ir didinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį ir techninę pažangą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos tam tikros tame reglamente esančios apibrėžtys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 789/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2)  9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į tarptautinę padėtį, ypač Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO), ir didinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį ir techninę pažangą, iš dalies keičiami 2 straipsnyje pateikti apibrėžimai, jei tokie pakeitimai neišplečia šio reglamento taikymo srities.“;

3)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

117.  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės(172)

Siekiant gerinti nesąžiningos kainų nustatymo veiklos atvejų aptikimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 papildomas nuostatomis dėl detalios metodologijos, skirtos nesąžiningai kainų nustatymo veiklai nustatyti. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl detalios metodologijos, skirtos, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma detali metodologija, skirta nesąžiningai kainų nustatymo veiklai nustatyti. Ši metodologija, inter alia, numato, kokiu būdu konkrečiame aviacijos sektoriaus kontekste turi būti vertinamas įprastinis konkurencingas kainų nustatymas, faktinės sąnaudos ir pagrįstas pelnas.“; [305 pakeit.]

2)  Įterpiamas 14a straipsnis:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [306 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  15 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

118.  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose(173)(174)

Siekiant Direktyvą 2005/44/EB suderinti su technikos pažanga ir atsižvelgti į jos taikymo patirtį, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2005/44/EB iš dalies keičiama taip:

1)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

I ir II priedų pakeitimai

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į šios direktyvos taikymo patirtį, iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“

2)  Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  11 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

119.  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo(175)(176)

Siekiant nuolat atnaujinti technines priemones, reikalingas uostų apsaugai užtikrinti, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami Direktyvos 2005/65/EB I–IV priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2005/65/EB iš dalies keičiama taip:

1)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

I–IV priedų pakeitimai

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai, siekiant juos suderinti su jų įgyvendinimo patirtimi, neišplečiant šios direktyvos taikymo srities.

Jeigu su pakeitimais, kurie reikalingi siekiant suderinti I–IV priedus, susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 14b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)  Įterpiami 14a ir 14b straipsniai:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

14b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 14a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  15 straipsnis išbraukiamas.

120.  2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį(177)(178)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 suderinti su mokslo ir technikos pažanga ir išsamiau nustatyti taikytinas procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl išsamių taisyklių dėl tam tikrų procedūrų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Oro vežėjams taikytini bendrieji draudimo vykdyti veiklą kriterijai, grindžiami atitinkamais saugos standartais, yra išdėstyti priede (toliau – bendrieji standartai).

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant padaryti bendrųjų standartų pakeitimų, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas priedas.“

2)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Išsamios taisyklės

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išdėstomos išsamios taisyklės dėl šiame skyriuje nurodytų procedūrų, deramai atsižvelgiant į poreikį skubiai priimti sprendimus dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo.

Jeigu su 1 dalyje nurodytomis priemonėmis susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 14b straipsnyje numatyta procedūra.“

3)  Įterpiami 14a ir 14b straipsniai:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienu mėnesiu.

14b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 14a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  15 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

121.  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų(179)

Siekiant sugriežtinti priemones, reikalingas vairuotojo pažymėjimų saugumui užtikrinti, taip pat užtikrinti tarpusavio sąveiką ateityje ir Direktyvą 2006/126/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I–VI priedai ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl apsaugos nuo klastojimo specifikacijų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2006/126/EB iš dalies keičiama taip:

1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi I priede nurodytai mikroschemai taikomų reikalavimų taikomi reikalavimai. Šie reikalavimai numato EB tipo patvirtinimą, kuris suteikiamas tik tada, kai įrodoma, kad į mikroschemą įrašytų duomenų neįmanoma klastoti arba pakeisti. [307 pakeit.]

Nedarant poveikio duomenų apsaugos taisyklėms, valstybės narės vairuotojo pažymėjime gali įdiegti laikmeną (mikroschemą), kai tik įsigalios tie deleguotieji aktai.“;

b)  3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant užtikrinti tarpusavio sąveiką ateityje, iš dalies keičiamas I priedas.“;

2)  3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. I priede nurodyta vairuotojo pažymėjimų gamybai naudojama medžiaga yra apsaugojama nuo klastojimo.

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tinkamos apsaugos nuo klastojimo specifikacijos. [308 pakeit.]

Valstybėms narėms leidžiama taikyti papildomas apsaugines savybes.“;

3)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

I–VI priedų pakeitimai

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–VI priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.“;

4)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [309 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 1 straipsnio 2 ir 3 dalis, 3 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  9 straipsnis išbraukiamas.

122.  2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95(180)(181)

Siekiant atnaujinti nuostatas dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 336/2006 II priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 336/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)  11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į tarptautinę pažangą, visų pirma – Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO), arba padidinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į jo įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiamas II priedas.“;

2)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

123.  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo(182)

Siekiant priimti Direktyvos 2007/59/EB veikimui būtinas technines priemones ir ją suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga, ir ta direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis:

–  atsižvelgiant į apsaugos nuo klastojimo priemones, patvirtinami licencijos, sertifikato ir patvirtintos sertifikato kopijos modeliai ir jų fizinės ypatybės;

–  nustatomi Bendrijos kodai skirtingiems A ir B kategorijų tipams;

–  su pažanga suderinami pagrindiniai registrų parametrai;

–  nustatomi bendri profesinių kompetencijų ir darbuotojų vertinimo kriterijai;

–  nustatomi egzaminuotojų ir egzaminų parinkimo Sąjungos kriterijai;

–  nustatomos techninės ir funkcinės integroscheminės kortelės specifikacijos.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2007/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros parengtu projektu, patvirtinami licencijos, sertifikato ir patvirtintos sertifikato kopijos Bendrijos modeliai ir, atsižvelgiant į apsaugos nuo klastojimo priemones, nustatomos jų fizinės ypatybės. [310 pakeit.]

Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros rekomendacija, nustatomi šio straipsnio 3 dalyje nurodyti Bendrijos kodai skirtingiems A ir B kategorijų tipams.“; [311 pakeit.]

2)  22 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šiuo tikslu Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros parengtu projektu, nustatomi pagrindiniai sukurtinų registrų parametrai, pavyzdžiui, registruotini duomenys, jų formatas ir keitimosi duomenimis protokolas, prieigos teisės, duomenų saugojimo trukmė ir taisyklės, kurių reikia laikytis bankroto atveju.“; [312 pakeit.]

3)  23 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  b punktas pakeičiamas taip:

„b) agentūros pagal Reglamento (ES) 2016/796 36 straipsnį pasiūlytais kriterijais.“;

b)  dalis papildoma antra pastraipa:

„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi tie kriterijai.“; [313 pakeit.]

4)  25 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Egzaminuotojai ir egzaminai gali būti parenkami vadovaujantis Sąjungos kriterijais. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros parengtu projektu, nustatomi tokie Sąjungos kriterijai. [314 pakeit.]

Jeigu su egzaminuotojų ir egzaminų parinkimo Sąjungos kriterijų nustatymu susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31b straipsnyje numatyta procedūra.

Nesant tokių Sąjungos kriterijų, kompetentingos institucijos nustato nacionalinius kriterijus.“;

5)  31 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Jeigu su priedais, kurie turi būti suderinti su mokslo ir technikos pažanga, susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31b straipsnyje numatyta procedūra.“;

6)  Įterpiami 31a ir 32b straipsniai:

„31a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [315 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 34 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 4 dalį, 22 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 31 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

31b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 31a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  32 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

8)  34 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos techninės ir funkcinės integroscheminės kortelės specifikacijos.“. [316 pakeit.]

124.  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų(183)

Siekiant priimti priemones, būtinas Reglamentui (EB) Nr. 1371/2007 suderinti su technikos pažanga ir jo įgyvendinimo patirtimi, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiami to reglamento II ir III priedai;

–  iš dalies keičiamas tas reglamentas, pakoreguojant finansines sumas atsižvelgiant į infliaciją;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl atitinkamų veiksmų, kurių imamasi, jei valstybių narių suteiktos išimtys neatitinka 2 straipsnio nuostatų;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl keleiviams skirtų telematikos priemonių techninių sąveikos specifikacijų priėmimo;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, kuriomis užtikrinama, kad įmonės būtų atitinkamai apdraudusios atsakomybę ar imtųsi lygiaverčių priemonių tam, kad galėtų įvykdyti pagal tą reglamentą joms tenkančias atsakomybės prievoles, priėmimo.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  33 ir 34 straipsniai pakeičiami taip:

„33 straipsnis

II ir III priedų pakeitimai

Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiami II ir III priedai.

34 straipsnis

Deleguotieji aktai

1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos 2, 10 ir 12 straipsniuose nurodytų priemonių nurodytos priemonės. [317 pakeit.]

2.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, pritaikant jame, išskyrus jo I priedą, nurodytas finansines sumas atsižvelgiant į infliaciją.“;

2)  Įterpiamas 34a straipsnis:

„34a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  33 ir 34 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [318 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 33 ir 34 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 33 ir 34 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  35 straipsnis išbraukiamas.

125.  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais(184)(185)

Siekiant Direktyvą 2008/68/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2008/68/EB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga, įskaitant sekimo technologijas, šios direktyvos taikymo srityse, ypač siekiant atsižvelgti į ADR, RID ir ADN pakeitimus.“;

2)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

126.  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo(186)

Siekiant Direktyvą 2008/96/EB suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai ir ta direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri pranešimo apie eismo įvykio sunkumą kriterijai.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2008/96/EB iš dalies keičiama taip:

1)  7 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

„1a. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kriterijai, pagal kuriuos turi būti pranešama apie eismo įvykio sunkumą, nurodant žuvusiųjų ir sužalotų asmenų skaičių.“; [319 pakeit.]

2)  11 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

3)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

4)  Įterpiamas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnio 1a dalyje ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [320 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 1a dalyje ir 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 7 straipsnio 1a dalį ir 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  13 straipsnis išbraukiamas.

6)  IV priedo 5 punktas iš dalies keičiamas taip:

„5) eismo įvykio sunkumas;“.

127.  2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002(187)

Siekiant pagerinti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, kurie kelia pavojų civilinės aviacijos saugumui, standartų turinį ir veikimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008, priimant papildomą priedą dėl nacionalinės kokybės kontrolės programos specifikacijų;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl bendrų priemonių, susijusių su tam tikrais bendrųjų pagrindinių standartų elementais;

–  tas reglamentas papildomas kriterijais, pagal kuriuos valstybės narės gali nukrypti nuo bendrųjų pagrindinių standartų nuostatų.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 300/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tam tikri bendrųjų pagrindinių standartų elementai.“; [321 pakeit.]

ii)  trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu su bendrosiomis priemonėmis, susijusiomis su tam tikrais bendrųjų pagrindinių standartų elementais, susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 18b straipsnyje numatyta procedūra.“;

b)  4 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų nuostatų ir, remdamosi vietinės rizikos įvertinimu, patvirtinti alternatyvias saugumo priemones, kurios užtikrintų tinkamą apsaugos lygį. Tokios alternatyvios priemonės pateisinamos priežastimis, susijusiomis su orlaivio dydžiu arba su skrydžių ar kitos atitinkamos veiklos pobūdžiu, apimtimi ar dažnumu. [322 pakeit.]

Jeigu su kriterijų, pagal kuriuos valstybės narės gali nukrypti nuo bendrųjų pagrindinių standartų nuostatų, nustatymu susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 18b straipsnyje numatyta procedūra.“

2)  11 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, jį papildant priedu dėl nacionalinės kokybės kontrolės programos specifikacijų.

Jeigu su dėl nacionalinės kokybės kontrolės programų specifikacijomis susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 18b straipsnyje numatyta procedūra.“;

3)  Įterpiami 18a ir 18b straipsniai:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [323 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 2 ir 4 dalis ir 11 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

18b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 18a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  19 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

128.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų(188)(189)

Siekiant Direktyvą 2009/15/EB suderinti su atitinkamų tarptautinių dokumentų pokyčiais ir pakeisti maksimalią nukentėjusios šalies žalos atlyginimo sumą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ta direktyva, siekiant:

–  įtraukti vėlesnių su ja susijusių tam tikrų tarptautinių konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų įsigaliojusių pakeitimų;

–  pakeisti joje nurodytas tam tikras sumas.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/15/EB iš dalies keičiama taip:

1)  Įterpiamas 5a straipsnis:

„5a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 7 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

2)  6 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, neišplečiant šios direktyvos taikymo srities, ji iš dalies keičiama siekiant:

a)  į šią direktyvą įtraukti vėlesnių su ja susijusių tarptautinių konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų, nurodytų 2 straipsnio d punkte, 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojusių pakeitimų;

b)  pakeisti 5 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytas sumas.“;

129.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/18/EB, nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB(190)

Siekiant Direktyvą 2009/18/EB suderinti su Sąjungos ir tarptautinės teisės normų pokyčiais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiama ta direktyva, siekiant atnaujinti sąvokų apibrėžtis ir nuorodas į Sąjungos ir TJO dokumentus, kad jie būtų suderinti su įsigaliojusiomis Sąjungos arba TJO priemonėmis;

–  iš dalies keičiami tos direktyvos priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga ir jų įgyvendinimo patirtimi;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl bendrosios jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo metodikos.

Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų įtraukti jokie Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo kodekso pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas. [324 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/18/EB iš dalies keičiama taip:

1)  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Atlikdama saugumo tyrimus, tyrimo įstaiga laikosi bendrosios jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo metodikos. Tyrėjai tam tikrais atvejais gali nukrypti nuo tos metodikos, jei, remiantis jų profesine nuomone, tai gali būti pateisinama kaip būtina, ir jei to reikia norint pasiekti tyrimo tikslus.

Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrosios, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatoma bendroji jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo metodikos metodika, atsižvelgiant į atliekant saugumo tyrimus įgytą svarbią patirtį.“ [325 pakeit.]

2)  Įterpiamas 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [326 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 4 dalį ir 20 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

4)  20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Įgaliojimai daryti pakeitimus

1.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į šios direktyvos apribojimus, iš dalies keičiamos šioje direktyvoje pateiktos sąvokų apibrėžtys ir nuorodos į Sąjungos aktus ir TJO dokumentus, siekiant jas suderinti su įsigaliojusiomis Sąjungos arba TJO priemonėmis.

2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šios direktyvos priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga ir jų įgyvendinimo patirtimi.

3.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnį šiai direktyvai gali būti netaikomi Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie TJO Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo kodekso pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.“. [327 pakeit.]

130.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones(191)

Siekiant Direktyvą 2009/33/EB suderinti su infliacija ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, siekiant suderinti duomenis, naudojamus kelių transporto priemonių eksploatacinio laikotarpio sąnaudoms apskaičiuoti, iš dalies keičiamas tos direktyvos priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/33/EB iš dalies keičiama taip:

1)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Priedo pakeitimai

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant suderinti duomenis, naudojamus kelių transporto priemonių eksploatacinio laikotarpio sąnaudoms apskaičiuoti, iš dalies keičiamas priedas.“;

2)  Įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [328 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 7 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  9 straipsnis išbraukiamas.

131.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų(192)(193)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 391/2009 ir jį suderinti su tarptautinės teisės normų pokyčiais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  atsižvelgiant visų pirma į atitinkamus TJO sprendimus, iš dalies keičiami to reglamento I priede nustatyti būtiniausi kriterijai;

–  tas reglamentas papildomas kriterijais, skirtais taisyklių ir procedūrų veiksmingumui, taip pat pripažintų organizacijų veiklai užtikrinant jų klasifikuotų laivų saugumą ir taršos iš šių laivų prevenciją įvertinti, visų pirma atsižvelgiant į duomenis, sukauptus pagal Paryžiaus susitarimo memorandumą dėl uosto valstybės kontrolės arba kita panašia tvarka;

–  tas reglamentas papildomas kriterijais, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kada tokia veikla taptų nepriimtina grėsme saugumui arba aplinkai, ir kuriais gali būti atsižvelgiama į konkrečias mažesnes arba labai specializuotas organizacijas veikiančias aplinkybes;

–  tas reglamentas papildomas išsamiomis taisyklėmis dėl vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų ir laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų pripažinimo panaikinimo.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  12 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

2)  13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, neišplečiant I priedo taikymo srities, jis iš dalies keičiamas, siekiant atnaujinti jame nustatytus būtiniausius kriterijus atsižvelgiant visų pirma į atitinkamus TJO sprendimus.“;

3)  14 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

a)  kriterijų, skirtų įvertinti taisyklių ir procedūrų veiksmingumui, taip pat pripažintų organizacijų veiklai užtikrinant jų klasifikuotų laivų saugumą ir taršos iš šių laivų prevenciją, visų pirma atsižvelgiant į duomenis, sukauptus pagal Paryžiaus susitarimo memorandumą dėl uosto valstybės kontrolės arba kita panašia tvarka;

b)  kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kada tokia veikla taptų nepriimtina grėsme saugumui arba aplinkai, ir kuriais gali būti atsižvelgiama į konkrečias mažesnes arba labai specializuotas organizacijas veikiančias aplinkybes.

2.  Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių dėl vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų skyrimo pagal 6 straipsnį ir prireikus laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų pripažinimo panaikinimo pagal 7 straipsnį.“;

4)  Įterpiamas 14a straipsnis:

„14a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  13 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 13 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

132.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju(194)(195)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 392/2009 suderinti su kitomis Sąjungos ir tarptautinės teisės normomis, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  siekiant įtraukti Atėnų konvencijos nuostatų pakeitimų, iš dalies keičiamas to reglamento I priedas;

–  iš dalies keičiamos to reglamento I priede nustatytos ribos laivams, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/45/EB(196) 4 straipsnį priskirti B klasei;

–  siekiant įtraukti TJO gairių nuostatų pakeitimų, iš dalies keičiamas to reglamento II priedas.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šio reglamento I priedas, siekiant įtraukti Atėnų konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje, 4a straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nustatytų ribų pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į sprendimus, priimtus pagal tos konvencijos 23 straipsnį.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, iki 2016 m. gruodžio 31 d. atsižvelgiant į poveikį bilietų kainoms ir rinkos gebėjimą už prieinamą kainą gauti reikalaujamo lygio draudimą pagal keleivių teisių stiprinimo politikos pagrindus, taip pat kai kurio transporto sezoninį pobūdį ir remiantis tinkamu poveikio vertinimu, priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šio reglamento I priede nustatytos ribos laivams, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/45/EB* 4 straipsnį priskirti B klasei.

2.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant įtraukti TJO gairių nuostatų pakeitimus, iš dalies keičiamas II priedas.

____________________

* Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB 2009 m. gegužės 6 d. dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 163, 2009 6 25, p. 1).“;

2)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  10 straipsnis išbraukiamas.

133.  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB(197)

Siekiant nustatyti taikytinų taisyklių tam tikrų pažeidimų sunkumo lygį ir Reglamentą (EB) Nr. 1071/2009 suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II ir III priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, be nustatytųjų IV priede, dėl kurių gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašo sudarymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Kai kurios Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nuostatos dėl įgaliojimų suteikimo Komisijai, kuriomis sudaromos sąlygos priimti terminų nukėlimo priemones, nebėra reikalingos.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnio 2 dalies b punkto pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas šis reglamentas papildomas nustatant sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, be nustatytųjų IV priede, dėl kurių gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašas. Nustatydamos prioritetinius patikrinimus pagal 12 straipsnio 1 dalį, valstybės narės turi atsižvelgti į informaciją apie šiuos pažeidimus, įskaitant iš kitų valstybių narių gautą informaciją.“; [329 pakeit.]

2)  8 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I, II ir III priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

3)  11 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama.

4)  12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

5)  16 straipsnio 7 dalis išbraukiama.

6)  Įterpiamas 24a straipsnis:

„24a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [330 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  25 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

134.  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių(198)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 suderinti su technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II ir III priedai ir to reglamento nuostatos dėl Bendrijos licencijos galiojimo laikotarpio.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant Bendrijos licencijos galiojimo laikotarpį suderinti su technikos pažanga, visų pirma su kelių transporto įmonių nacionaliniais elektroniniais registrais, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje, iš dalies keičiamas šis reglamentas.“;

b)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

2)  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.“;

3)  Po V skyriaus antraštės įterpiamas 14a straipsnis:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 5 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [331 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 2 ir 4 dalis ir 5 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  15 straipsnis išbraukiamas.

135.  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006(199)

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 suderinti su technikos pažanga ir nustatyti technines priemones, būtinas jam tinkamai veikti, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I ir II priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl:

–  vienkartines paslaugas teikiančių vežėjų pavadinimų ir informacijos apie persėdimo punktus kelyje teikimo tvarkos;

–  vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatų formų;

–  leidimo teikti reguliarias paslaugas formų;

–  tokių leidimų paraiškų formų;

–  vienkartinių paslaugų kelionės lapų formų, kelionės lapų knygos formų ir jų naudojimo būdo;

–  lentelės, kurioje surašomi perduotini statistiniai duomenys apie leidimų, išduotų vykdyti kabotažo operacijas, kurios atliekamos kaip reguliarios paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas nerezidentas, teikiantis reguliarią tarptautinę paslaugą, skaičių, formos.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

2)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tvarkos, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma tvarka, kurios laikantis atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms pranešami tų vežėjų pavadinimai ir informuojama apie persėdimo punktus kelyje.“; [332 pakeit.]

b)  5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant sertifikatų formos formą.“; [333 pakeit.]

3)  6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant leidimų formos formą.“; [334 pakeit.]

4)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant paraiškų formos formą.“; [335 pakeit.]

5)  12 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl kelionės lapų bei kelionės lapų knygos formų ir jų naudojimo būdo.“; [336 pakeit.]

6)  Įterpiamas 25a straipsnis:

„25a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [337 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 3 ir 5 dalis, 6 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 5 dalį ir 28 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  26 straipsnis išbraukiamas.

8)  28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl lentelės, kurioje surašomi perduotini statistiniai duomenys, nurodyti 2 dalyje, formos.“. [338 pakeit.]

XII.  Sveikata ir maisto sauga

136.  1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo(200)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 89/108/EEB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ta direktyva papildoma nuostatomis dėl grynumo kriterijų, kuriuos turi atitikti kriogeninės medžiagos, greitai užšaldytų maisto produktų bandinių paėmimo tvarkos, jų temperatūros ir temperatūros transporto priemonėse, sandėliuose bei laikymo patalpose tikrinimo tvarkos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 89/108/EEB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi grynumo kriterijai, kuriuos turi atitikti šios kriogeninės medžiagos.“; [339 pakeit.]

2)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatoma greitai užšaldytų maisto produktų bandinių paėmimo tvarka, jų temperatūros ir temperatūros transporto priemonėse, sandėliuose bei laikymo patalpose tikrinimo tvarka.“; [340 pakeit.]

3)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 ir 11 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [341 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 ir 11 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 ir 11 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  12 straipsnis išbraukiamas.

137.  1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo(201)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 1999/2/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tiek, kiek reikia, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga, iš dalies keičiama ta direktyva ir ji papildoma nuostatomis dėl išimčių, susijusių su didžiausia apšvitos doze maisto produktams ir įmonėms keliamais papildomais reikalavimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 1999/2/EB iš dalies keičiama taip:

1)  5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, atsižvelgiant į turimas mokslines žinias ir atitinkamus tarptautinius standartus, leidžiama taikyti 1 dalies išimtis.“; [343 pakeit.]

2)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Patvirtinama tik tuo atveju, jei įmonė:

–  atitinka Jungtinės FAO/WHO Codex Alimentarius komisijos rekomenduojamo tarptautinio praktikos kodekso reikalavimus maisto produktų apdorojimui skirtų švitinimo įmonių darbui (nuoroda FAO/WHO/CAC, XV tomas, 1 leidimas) ir visus papildomus reikalavimus, kuriuos gali patvirtinti Komisija;

–  paskiria asmenį, atsakingą už visų būtinų apdorojimo sąlygų laikymąsi.

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl šio straipsnio pirmos pastraipos pirmoje įtraukoje nurodytus papildomus reikalavimus, atsižvelgiant į naudojamo apdorojimo būdo veiksmingumo ir saugumo reikalavimus ir į susijusią gerąją maisto perdirbimo higienos praktiką.“; [344 pakeit.]

3)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [345 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11b straipsnis

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 11a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  12 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys išbraukiamos.

5)  14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tiek, kiek reikia, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga, ir apsiribojant tik draudimais arba suvaržymais, palyginti su ankstesne teisine padėtimi, iš dalies keičiama ši direktyva.

Jeigu yra su žmonių sveikata susijusių priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.“.

138.  1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų(202)(203)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 141/2000 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas sąvokų „panašus vaistas“ ir „klinikinis pranašumas“ apibrėžtimis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 141/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)  8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas sąvokų „panašus vaistas“ ir „klinikinis pranašumas“ apibrėžtimis.“

2)  10a straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3)  Įterpiamas 10b straipsnis:

„10b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

139.  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB(204) (205)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2001/18/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl:

–  pranešimui apie tam tikrų rūšių GMO pateikimą rinkai taikomų nukrypimo kriterijų ir informacijos teikimo reikalavimų;

–  minimalių ribų, žemiau kurių produktai, jei juose negalima išskirti atsitiktinių arba techniškai neišvengiamų GMO, kuriuos buvo leista pateikti į rinką, pėdsakų, neturi būti ženklinami kaip GMO;

–  žemesnių kaip 0,9 % ribos, žemiau kurios direktyvoje išdėstyti ženklinimo reikalavimai netaikomi tiesioginiam perdirbimui skirtuose gaminiuose esantiems GMO pėdsakams;

–  konkrečių ženklinimo reikalavimų, taikomų GMO, kurie nėra pateikiami rinkai, kaip nustatyta šioje direktyvoje.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama taip:

1)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su atitinkamu Mokslo komitetu, nustatomi 1 dalyje nurodyti kriterijai, taip pat informacijos teikimo reikalavimai ir atitinkami dokumentų santraukai keliami reikalavimai. Kriterijai ir informacijos teikimo reikalavimai turi užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos saugos lygį bei būti paremti turimais moksliniais tokios saugos įrodymais ir patirtimi, įgyta į aplinką išleidžiant panašius GMO.“;

b)  3 dalis pakeičiama taip:

„3. Prieš priimdama deleguotuosius aktus pagal 2 dalį, Komisija leidžia visuomenei susipažinti su pasiūlymu. Visuomenė per 60 dienų gali Komisijai pateikti savo pastabas. Komisija visas šias pastabas ir analizę perduoda 29a straipsnio 4 dalyje nurodytiems ekspertams.“;

2)  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Jei produktuose negalima išskirti atsitiktinių arba techniškai neišvengiamų GMO, kuriuos buvo leista pateikti į rinką, pėdsakų, Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma minimali riba, žemiau kurios tokie produktai neturi būti ženklinami pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas. Turi būti nustatyti ribiniai lygiai konkretiems produktams.“;

b)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pirmoje pastraipoje nurodytos ribos.“;

3)  26 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priedas, nustatant konkrečių 1 dalyje nurodytų ženklinimo reikalavimų vengiant kartojimo ir prieštaravimo esamoms ženklinimo nuostatoms, nustatytoms galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose. Tai darant reikėtų atsižvelgti, kai tikslinga, į valstybių narių pagal Sąjungos teisės aktus nustatytas ženklinimo nuostatas.“;

4)  27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Priedų derinimas su technikos pažanga

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami II priedo C ir D skyriai, III–VI priedai ir VII priedo C skyrius, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

5)  Įterpiamas 29a straipsnis:

„29a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  16 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 2 dalyje ir 27 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 2 dalyje ir 27 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 16 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 ir 3 dalis, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  30 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

140.  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus(206) (207)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2001/83/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

–  iš dalies keičiamos tos direktyvos nuostatos dėl vienos iš sąlygų, kurią turėtų atitikti homeopatiniai vaistai, kad jiems būtų taikoma speciali supaprastinta registravimo procedūra, jei tai patvirtina nauji moksliniai faktai;

–  siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamos tos direktyvos nuostatos dėl operacijų rūšių, kurios laikomos veikliųjų medžiagų, naudojamų kaip pradinės vaistinės medžiagos, gamybos etapais;

–  siekiant atsižvelgti į mokslo ir techninę pažangą, iš dalies keičiamas tos direktyvos I priedas;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis dėl tinkamos pagal tą direktyvą suteiktų leidimų prekiauti sąlygų keitimo nagrinėjimo tvarkos;

–  ta direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi vaistų geros gamybos praktikos principai ir gairės.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2001/83/EB iš dalies keičiama taip:

1)  14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, jei nauji moksliniai faktai tai patvirtina, iš dalies keičiama pirmos pastraipos trečia įtrauka.“;

2)  23b straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 1 dalyje nurodytos sąlygos.“;

3)  46a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiama 1 dalis.“;

4)  47 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 46 straipsnio f punkte nurodyti vaistų geros gamybos praktikos principai ir gairės.“;

5)  120 straipsnis pakeičiamas taip:

„120 straipsnis

Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas I priedas.“;

6)  121 straipsnio 2a dalis išbraukiama.

7)  121a straipsnis pakeičiamas taip:

„121a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  14 straipsnio 1 dalyje ir 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a ir 120 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnio 1 dalyje ir 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a ir 120 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 14 straipsnio 1 dalį ir 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a ir 120 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

8)  121b ir 121c straipsniai išbraukiami.

141.  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles(208)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl:

–  leidžiamų greitųjų tyrimo metodų patvirtinimo sąrašo atnaujinimo;

–  galvijų, kuriems taikoma metinė stebėsenos programa, amžiaus koregavimo;

–  kriterijų, kuriais remiantis įrodoma, kad šalies epidemiologinė padėtis gerėja, nustatymo ir jų išdėstymo priede sąrašo atnaujinimo;

–  sprendimo leisti šerti jaunus gyvūnus, priklausančius atrajotojų rūšims, iš žuvų gautais baltymais;.

Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:

–  išsamių tokių su gyvūnų šėrimu susijusių draudimų išimčių suteikimo kriterijų nustatymo;

–  sprendimo nustatyti leistino nuokrypio lygį nedideliam gyvūninių baltymų, esančių pašaruose, kiekiui, atsiradusiam dėl atsitiktinio ir techniškai neišvengiamo užteršimo;

–  sprendimo dėl amžiaus;

–  taisyklių, kuriomis leidžiama daryti pareigų, susijusių su nurodytos pavojingos medžiagos pašalinimu ir sunaikinimu, išimtis, nustatymo;

–  gamybos procesų patvirtinimo;

–  sprendimo tam tikras nuostatas taikyti kitoms gyvūnų rūšims;

–  sprendimo tam tikras nuostatas taikyti kitiems gyvūninės kilmės produktams;

–  GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodo nustatymo. [346 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami antroje pastraipoje nurodyti greitieji tyrimo metodai. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas X priedo C skyriaus 4 punktas, siekiant atnaujinti jame pateiktą leidžiamų greitųjų tyrimo metodų sąrašą.“; [347 pakeit.]

2)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tuo tikslu patvirtinami greitieji tyrimo metodai. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas X priedas, siekiant į jame pateiktą sąrašą įtraukti tuos tuo tikslu leidžiamus taikyti greituosius tyrimo metodus.“; [348 pakeit.]

b)  1b dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į mokslo pažangą ir pasikonsultavus su EFSA, iš dalies keičiami 1a dalies a ir c punktai, siekiant pakoreguoti juose nustatytą amžių.

Valstybės narės, kuri gali įrodyti, kad šalies epidemiologinė padėtis gerėja, prašymu jos metinės stebėsenos programos gali būti peržiūrimos. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais: iš dalies keičiamas III priedo A skyriaus I dalies 7 punktas, siekiant pateikti kriterijus, pagal kuriuos, atliekant stebėsenos programų peržiūrą, turėtų būti vertinama, ar šalies epidemiologinė padėtis gerėja.

a)  nustatomi tam tikri kriterijai, pagal kuriuos, atliekant stebėsenos programų peržiūrą, turėtų būti vertinama, ar šalies epidemiologinė padėtis gerėja;

b)  siekiant pateikti a punkte nurodytų kriterijų sąrašą, iš dalies keičiamas III priedo A skyriaus I dalies 7 punktas.“ [349 pakeit.]

3)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant leisti šerti jaunus gyvūnus, priklausančius atrajotojų rūšims, iš žuvų gautais baltymais, iš dalies keičiamas IV priedas, atsižvelgiant į:

a)  moksliškai pagrįstą jaunų atrajotojų mitybos poreikių vertinimą;

b)  šio straipsnio 5 dalyje nurodytas šio straipsnio įgyvendinimo taisykles;

c)  šios nukrypti leidžiančios nuostatos kontrolės aspektų vertinimą.“;

b)  4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybei narei ar trečiajai šaliai pateikus prašymą, 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtas sprendimas suteikti individualias šioje dalyje numatytų apribojimų išimtis. Kiekvienoje išimtyje atsižvelgiama į šio straipsnio 3 dalies nuostatas. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi išsamūs kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgta suteikiant tokią išimtį.“; [350 pakeit.]

c)  4a dalis pakeičiama taip:

„4a. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis, remiantis palankiu rizikos įvertinimu, kuriame atsižvelgiama bent į užkrato kiekį ir galimą jo šaltinį bei galutinę siuntos paskirties vietą, nustatomas leistino nuokrypio lygis nedideliam gyvūninių baltymų, esančių pašaruose, kiekiui, atsiradusiam dėl atsitiktinio ir techniškai neišvengiamo užteršimo.“; [351 pakeit.]

4)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Atsižvelgiant į šio reglamento V priedą ir Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, nurodyta pavojinga medžiaga pašalinama ir sunaikinama. Jos neleidžiama importuoti į Sąjungą. V priede nurodytų pavojingų medžiagų sąrašas apima vyresnių kaip 12 mėnesių amžiaus galvijų smegenis, stuburo smegenis, akis ir tonziles bei galvijų, kurių amžių nustato Komisija, stuburus. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tas amžius. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į skirtingas rizikos kategorijas, numatytas 5 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir į 6 straipsnio 1a dalies ir 1b dalies b punkto reikalavimus, iš dalies keičiamas V priede nurodytų pavojingų medžiagų sąrašas.“; [352 pakeit.]

b)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamas alternatyvus iš dalies keičiamas X priedas siekiant atnaujinti jame pateiktą leidžiamų alternatyvių tyrimo metodas, kurį metodų, kuriuos taikant GSE galima aptikti dar iki skerdžiant gyvulį, ir iš dalies keičiamas X priede pateiktas sąrašas sąrašą. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma gyvūnų audiniams, jei šie buvo tiriami alternatyviu tyrimo metodu, jeigu šis metodas taikomas laikantis V priede numatytų sąlygų ir to tyrimo rezultatai buvo neigiami.“; [353 pakeit.]

c)  5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, kuriomis numatomos šio straipsnio 1–4 dalių išimtys, susijusios su 7 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo šerti taikymo pradžia arba prireikus kontroliuojamą GSE riziką keliančių trečiųjų šalių arba jų regionų atžvilgiu – su draudimo šerti atrajotojus žinduolių baltymais taikymo pradžia, siekiant apriboti reikalavimus pašalinti ir sunaikinti nurodytą pavojingą medžiagą, gautą iš gyvūnų, atsivestų prieš draudimo įsigaliojimą atitinkamose šalyse ar regionuose.“; [354 pakeit.]

5)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami gamybos procesai, kurie turi būti taikomi VI priede išvardytiems gyvūninės kilmės produktams gaminti.“; [355 pakeit.]

b)  3 dalis pakeičiama taip:

„3. Atsižvelgiant į V priedo 5 punkte nustatytus kriterijus, 1 ir 2 dalys nėra taikomos atrajotojams, ištirtiems 8 straipsnio 2 dalyje nurodytu ir į X priede sąrašą įtrauktu alternatyviu testu, jei testo rezultatai buvo neigiami.“;

6)  15 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, siekiant nuostatomis dėl 1 ir 2 dalių nuostatas taikyti nuostatų taikymo ir kitoms gyvūnų rūšims.“; [356 pakeit.]

7)  16 straipsnio 7 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, siekiant nuostatomis dėl 1–6 dalių nuostatas taikyti nuostatų taikymo ir kitiems gyvūninės kilmės produktams.“; [357 pakeit.]

8)  20 straipsnio 2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodas.“; [358 pakeit.]

9)  23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai. Pakeitimais siekiama tų priedų nuostatas suderinti su epidemiologinės padėties pokyčiais, turimomis mokslinėmis žiniomis, atitinkamais tarptautiniais standartais, taikomais oficialiosios kontrolės analizės metodais arba tų nuostatų įgyvendinimo kontrolės ar tyrimo rezultatais, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

i)  jei reikia, EFSA pateiktoje nuomonėje išdėstytas išvadas;

ii)  poreikį išlaikyti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos lygį Sąjungoje.“

10)  23a straipsnis išbraukiamas.

11)  Įterpiamas 23b straipsnis:

„23b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 ir 1b dalyse, 7 straipsnio 3, 4 ir 4a dalyse, 8 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 15 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 7 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [359 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 ir 1b dalyse, 7 straipsnio 3, 4 ir 4a dalyse, 8 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 15 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 7 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 1 ir 1b dalis, 7 straipsnio 3, 4 ir 4a dalis, 8 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis, 9 straipsnio 1 ir 3 dalis, 15 straipsnio 3 dalį, 16 straipsnio 7 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

__________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

12)  24 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

142.  2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose(209)(210)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2002/32/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl detoksikacijos procesų priimtinumo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2002/32/EB iš dalies keičiama taip:

1)  7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2. Nedelsiant priimamas sprendimas, ar I ir II priedai turi būti iš dalies keičiami. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie priedai.

Jeigu su šiais pakeitimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 11a straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Jeigu su tais pakeitimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra.“;

b)  2 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

„– naudodamasi jai pagal 10a straipsnį suteiktais įgaliojimais, priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi detoksikacijos procesų priimtinumo kriterijai, papildantys tuos kriterijus, kurie nustatyti gyvūnų pašarams skirtiems produktams, apdorotiems tokiuose procesuose.“;

3)  Įterpiami 10a ir 10b straipsniai:

„10a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10b straipsnis

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  11 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

143.  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo(211)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2002/46/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl jos II priede išvardytų medžiagų grynumo kriterijų, mažiausių ir mažiausių didžiausių vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekių, kurie turi būti maisto papilduose. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [360 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2002/46/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su didžiausių vitaminų ir mineralų kiekių nustatymu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [361 pakeit.]

Todėl Direktyva 2002/46/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi II priede išvardytų medžiagų grynumo kriterijus kriterijai, išskyrus atvejus, kai tokie kriterijai taikomi pagal 3 dalį.“; [362 pakeit.]

b)  5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II prieduose pateikti sąrašai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.

Jeigu su vitamino ar mineralo išbraukimu iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąrašų susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šio straipsnio 3 dalyje nurodyti mažiausi vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai. ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi:

a)  šio straipsnio 3 dalyje nurodyti mažiausi vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai ir

b)  šio Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti didžiausi vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“ [363 pakeit.]

3)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama. pakeičiama taip:

„3. Siekiant įveikti 1 dalyje minėtus sunkumus ir užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva.

Valstybė narė, kuri ėmėsi apsaugos priemonių, tokiu atveju jas gali išlaikyti tol, kol bus priimti tie deleguotieji aktai.“; [364 pakeit.]

4)  Įterpiami 12a ir 12b straipsniai:

„12a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 2 ir 5 dalyse ir, 5 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 ir 5 dalyse, 5 straipsnio 4 dalyje ir 5 12 straipsnio 4 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 2 ir 5 dalis, 5 straipsnio 4 dalį ir 5 12 straipsnio 4 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [365 pakeit.]

12b straipsnis

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 13a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

5)  13 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

144.  2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičianti Direktyvą 2001/83/EB(212)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2002/98/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I–IV priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl tam tikrų techninių reikalavimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2002/98/EB 29 straipsnio antros pastraipos i punkto įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas tvarką bei pranešimų formas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [366 pakeit.]

Todėl Direktyva 2002/98/EB iš dalies keičiama taip:

1)  Po IX skyriaus antraštės įterpiami 27a ir 27b straipsniai:

„27a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  29 straipsnio pirmoje ir trečioje pastraipose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [367 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 29 straipsnio pirmoje ir trečioje pastraipose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 29 straipsnio pirmą ir trečią pastraipas priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

27b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 28a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

2)  28 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

3)  29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais iš dalies pakeičiami I–IV prieduose nustatytų techninių reikalavimų pakeitimo, siekiant juos nustatyti techniniai reikalavimai, kad jie būtų suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Jeigu su III ir IV nustatytais techniniais reikalavimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 27b straipsnyje numatyta procedūra.“; [368 pakeit.]

b)  antros pastraipos i punktas išbraukiamas; [369 pakeit.]

c)  trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl antroje pastraipoje nurodytų techninių reikalavimų.

Jeigu su antros pastraipos b, c, d, e, f, ir g punktuose nustatytais techniniais reikalavimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 27b straipsnyje numatyta procedūra.“;

d)  punktas papildomas penkta pastraipa:

„Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas tvarka bei pranešimų formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“. [370 pakeit.]

145.  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(213)(214)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos to reglamento nuostatos dėl mokslinių grupių skaičiaus ir pavadinimų ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl procedūros, kurią tarnyba taiko jai pateiktiems prašymams pateikti mokslinę nuomonę, institucijų įtraukimo į valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų sąrašą kriterijų, nuostatų dėl suderintų kokybės reikalavimų nustatymo ir finansinę paramą reglamentuojančių finansinių taisyklių.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)  28 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 57a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, tarnybos prašymu iš dalies keičiamos pirmos pastraipos nuostatos dėl mokslinių grupių skaičiaus ir pavadinimų.“;

2)  29 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Įgyvendindama šį straipsnį, Komisija, pasitarusi su tarnyba, priima:

a)  deleguotuosius aktus pagal 57a straipsnį dėl procedūros, kurią tarnyba taiko jai pateiktiems prašymams pateikti mokslinę nuomonę;

b)  įgyvendinimo aktus, kuriais nustato rekomendacijas, kuriomis vadovaujamasi moksliškai įvertinant medžiagas, produktus arba procesus, kuriems pagal Bendrijos teisės aktus yra taikoma išankstinio leidimo arba įtraukimo į sąrašą tvarka, ypač kai Bendrijos teisės aktuose yra numatyta arba leidžiama, kad pareiškėjas tam tikslui pateiktų dokumentų rinkinį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

3)  36 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 57a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi institucijų įtraukimo į valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų sąrašą kriterijai, nuostatos dėl suderintų kokybės reikalavimų nustatymo ir finansinę paramą reglamentuojančios finansinės taisyklės.“;

4)  V skyriaus 1 skirsnio antraštė pakeičiama taip:

„1 SKIRSNIS

ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS, ĮGYVENDINIMO IR TARPININKAVIMO PROCEDŪROS“.

5)  Po 1 skirsnio antraštės įterpiamas 57a straipsnis:

„57a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  28 straipsnio 4 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje ir 36 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 28 straipsnio 4 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje ir 36 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 28 straipsnio 4 dalį, 29 straipsnio 6 dalį ir 36 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  58 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

146.  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 90/424/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 92/117/EEB(215)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2003/99/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tos direktyvos I priedas, siekiant atnaujinti tame priede pateiktus zoonozių arba zoonozių sukėlėjų sąrašus, iš dalies keičiami tos direktyvos II, III ir IV priedai ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl koordinuotų monitoringo programų, susijusių su viena ar daugiau zoonozių arba zoonozių sukėlėjų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2003/99/EB iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atnaujinti zoonozių arba zoonozių sukėlėjų sąrašus, iš dalies keičiamas I priedas, visų pirma atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a)  jų paplitimą gyvūnų ir žmonių populiacijose, pašaruose ir maiste;

b)  jų poveikio žmonėms stiprumą;

c)  jų ekonomines pasekmes gyvūnų ir žmonių sveikatos priežiūrai ir pašarų ir maisto verslui;

d)  epidemiologines tendencijas gyvūnų ir žmonių populiacijose, pašaruose ir maiste.

Jeigu yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Jei duomenų, surinktų įprastu monitoringu pagal 4 straipsnį, nepakanka, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos koordinuotos monitoringo programos, susijusios su viena ar daugiau zoonozių arba zoonozių sukėlėjais. Tie deleguotieji aktai priimami visų pirma nustačius ypatingus poreikius ir prireikus įvertinti pavojų arba nustatyti bazines vertes, susijusias su zoonozėmis arba zoonozių sukėlėjais, valstybių narių lygiu arba Sąjungos lygiu.“; [371 pakeit.]

2a)  11 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Priedų daliniai pakeitimai ir įgyvendinimo priemonės“ [372 pakeit.]

3)  11 straipsnio pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami II, III ir IV priedai, visų pirma atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a)  zoonozių, zoonozių sukėlėjų ir su jais susijusio antimikrobinio atsparumo atvejus gyvūnų ir žmonių populiacijose, pašaruose ir maiste;

b)  galimybę naudoti naujas monitoringo ir ataskaitų teikimo priemones;

c)  poreikius, būtinus tendencijoms įvertinti nacionaliniu, Europos ir pasaulio lygiu.“;

3a)  11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„Be to, kitos įgyvendinimo priemonės gali būti patvirtintos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą komiteto procedūrą.“; [373 pakeit.]

4)  Įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 4 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [374 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 4 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 4 dalį, 5 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 11a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  12 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

147.  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(216)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl atitinkamų žemesnių, kuriomis nustatoma, kuris maistas ir pašarai patenka į skirtingus to reglamento skirsnius, nustatomos atitinkamos žemesnės GMO kiekio maiste ir pašaruose ribų ribos, žemiau kurių netaikomi ženklinimo reikalavimai, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, nustatymo ir specialiųjų taisyklių nustatomos priemonės, būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, ir priemonės, būtinos, kad operatoriai laikytųsi ženklinimo reikalavimų, taip pat specialiosios taisyklės dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos, nustatymo. [375 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su priemonėmis, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, priemonėmis, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis ženklinimo reikalavimų, ir taisyklėmis, kuriomis palengvinamas vienodas tam tikrų nuostatų taikymas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [376 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisija gali Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies maistui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [377 pakeit.]

2)  12 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos atitinkamos žemesnės ribos, ypač maisto produktams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiama į mokslo bei technikos pažangą.“; [378 pakeit.]

3)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai

1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos specialiosios taisyklės dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos. Siekiant atsižvelgti į ypatingą viešojo maitinimo įstaigų padėtį, minėtose taisyklėse gali būti numatyta pritaikyti 13 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimus. šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos:

a)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 12 straipsnio 3 dalyje;

b)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 13 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų, ir

c)  specialiosios taisyklės dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos. Siekiant atsižvelgti į specifinę viešojo maitinimo įstaigų padėtį, tokiose taisyklėse gali būti numatytos 13 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimų korekcijos.

2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos: išsamios taisyklės, siekiant sudaryti sąlygas vienodai taikyti 13 straipsnį.

a)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 12 straipsnio 3 dalyje;

b)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 13 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų;

c)  išsamios taisyklės, kuriomis palengvinamas vienodas 13 straipsnio taikymas.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [379 pakeit.]

4)  15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisija gali Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies pašarams. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [380 pakeit.]

5)  24 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos atitinkamos žemesnės ribos, ypač pašarams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiama į mokslo bei technikos pažangą.“; [381 pakeit.]

6)  26 straipsnis pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai

1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai Komisija gali priimti įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos:

a)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 24 straipsnio 3 dalyje;

b)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 25 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų;.

c)  išsamios taisyklės, kuriomis palengvinamas vienodas 25 straipsnio taikymas.

2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos išsamios taisyklės, kuriomis sudaromos sąlygos vienodai taikyti 25 straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“ [382 pakeit.]

7)  32 straipsnio šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.“

8)  Įterpiamas 34a straipsnis:

„34a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1a dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio šeštoje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas ar arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1a dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio šeštoje pastraipoje nurodytų įgaliojimų delegavimą nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 1a dalį, 15 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 26 straipsnio 1 dalį ir 32 straipsnio šeštą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [383 pakeit.]

____________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

9)  35 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

10)  47 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

148.  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB(217)(218)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl unikalių genetiškai modifikuotų organizmų identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemos diegimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Unikalūs identifikatoriai

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į tarptautinių institucijų plėtrą, įdiegiama ir pritaikoma unikalių GMO identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistema.“

2)  Įterpiamas 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  10 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

4)  13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa išbraukiama.

149.  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje(219) (220)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II, III ir IV priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl taisyklių, kuriomis leidžiama taikyti supaprastintą leidimų išdavimo tvarką tiems priedams, kuriuos buvo leista naudoti maiste. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priedas, siekiant jame išdėstytas bendrąsias sąlygas suderinti su mokslo ar technikos pažanga.“;

2)  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant suderinti pašarų priedų kategorijas ir funkcines grupes, atsižvelgiant į mokslo ar technikos pažangą.“;

3)  7 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriomis leidžiama taikyti supaprastintą leidimų išdavimo tvarką tiems priedams, kuriuos buvo leista naudoti maiste, nustatymo.“;

4)  16 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas III priedas.“;

5)  21 straipsnio ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedas.“;

6)  Įterpiamas 21a straipsnis:

„21a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 6 dalyje ir 21 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 6 dalyje ir 21 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 7 straipsnio 5 dalį, 16 straipsnio 6 dalį ir 21 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  22 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

150.  2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje(221)(222)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, pateikus tarnybai prašymą dėl mokslinės ir (arba) techninės pagalbos, iš dalies keičiami to reglamento priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl įteisintų analitinių metodų kokybės kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus dėl II priedo 4 punkte nurodytų įteisintų analitinių metodų, įskaitant tiriamas medžiagas, kokybės kriterijų. Tuose deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į turimus mokslinius faktus.“;

2)  18 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pateikus tarnybai prašymą dėl mokslinės ir (arba) techninės pagalbos, iš dalies keičiami priedai.“;

3)  Įterpiamas 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  17 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 17 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4)  19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

151.  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės(223)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II ir III priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl Sąjungos tikslų sumažinti zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą, specialių kontrolės metodų, specialių taisyklių dėl importo iš trečiųjų šalių kriterijų, Sąjungos etaloninių laboratorijų įsipareigojimų ir uždavinių, tyrimo metodų tvirtinimo ir tam tikrų nacionalinių etaloninių laboratorijų įsipareigojimų ir uždavinių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [384 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tyrimo metodų tvirtinimu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [385 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl I priedo 1 skiltyje išvardytų Sąjungos tikslų sumažinti zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą I priedo 2 skiltyje išvardytose gyvūnų populiacijose, pirmiausia atsižvelgiant į: [386 pakeit.]

a)  patirtį, įgytą taikant dabartines nacionalines priemones, ir

b)  informaciją, Komisijai arba Europos maisto saugos tarnybai perduotą pagal dabartinius Sąjungos reikalavimus, ypač numatytą Direktyvoje 2003/99/EB, pirmiausia jos 5 straipsnyje.“;

b)  6 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pirmiausia atsižvelgiant į c punkte išvardytus kriterijus, b punkte nurodytais tikslais iš dalies keičiamas I priedas.“;

c)  7 dalis pakeičiama taip:

„7. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, siekiant įtraukti kriterijų, taikomų nustatant, kurie salmonelių serotipai yra pavojingi visuomenės sveikatai.“;

2)  5 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pirmiausia atsižvelgiant į 4 straipsnio 6 dalies c punkte išvardytus kriterijus, iš dalies keičiamas II priedas, siekiant suderinti jame nustatytus reikalavimus ir minimalias mėginių ėmimo taisykles.“;

3)  8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas dėl: [387 pakeit.]

a)  specialių kontrolės metodų, kurie gali arba turi būti taikomi siekiant sumažinti zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą pirminės gyvūnų gamybos etape ar kituose maisto grandinės etapuose;

b)  a punkte nurodytų metodų taikymo sąlygas reglamentuojančių taisyklių, kurios gali būti priimtos;

c)  išsamių taisyklių, reglamentuojančių būtinus dokumentus ir procedūras bei minimalius reikalavimus a punkte nurodytiems metodams, kurios gali būti priimtos, ir

d)  tam tikrų specialių kontrolės metodų, kurie nenaudojami kaip kontrolės programų dalis.“;

4)  9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Nedarant poveikio 5 straipsnio 6 daliai, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, reglamentuojančios valstybių narių atliekamą 5 straipsnio 5 dalyje ir šio straipsnio 2 dalyje minėtų kriterijų nustatymą.“ [388 pakeit.]

5)  10 straipsnio 5 dalies antras ir trečias sakiniai pakeičiami taip:

„Leidimas taikyti pereinamąjį laikotarpį gali būti panaikintas ta pačia tvarka. Leidimas gali būti panaikintas laikantis tos pačios procedūros ir, Nedarant poveikio 5 straipsnio 6 daliai, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos specialios taisyklės dėl šių kriterijų.“; [389 pakeit.]

6)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi Sąjungos etaloninių laboratorijų įsipareigojimai ir uždaviniai, ypač susiję su jų veiklos ir nacionalinių etaloninių laboratorijų veiklos koordinavimu.“; [390 pakeit.]

b)  4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tam tikri nacionalinių etaloninių laboratorijų įsipareigojimai ir uždaviniai, ypač susiję su jų veiklos ir atitinkamų valstybių narių laboratorijų, paskirtų remiantis 12 straipsnio 1 dalies a punkto nuostata, veiklos koordinavimu.“; [391 pakeit.]

7)  12 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„3. Komisija gali Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami kiti 3 dalyje nurodyti tyrimo metodai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami kiti tyrimo metodai nei nurodyti šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose.“ [392 pakeit.]

7a)  13 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai“ [393 pakeit.]

8)  13 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis iš dalies keičiamos nuostatos dėl atitinkamų sveikatos pažymėjimų.“ [394 pakeit.]

8a)  13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Be to, įgyvendinimo priemonės gali būti patvirtintos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. [395 pakeit.]

9)  Įterpiamas 13a straipsnis:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalyse, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 12 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalyse, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 12 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalis, 5 straipsnio 6 dalį, 8 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 2 ir 4 dalis, 12 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [396 pakeit.]

___________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

9)  14 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

152.  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus(224)

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2004/23/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ta direktyva papildoma nuostatomis dėl audinių ir ląstelių, taip pat produktų ir medžiagų, kontaktuojančių su šiais audiniais ir ląstelėmis ir darančiais poveikį jų kokybei, sieties reikalavimų, nustatoma atsekamumo užtikrinimo ir patikrinimo, ar importuotų audinių ir ląstelių kokybės ir saugos standartai yra lygiaverčiai, tvarka ir papildoma nuostatomis dėl tam tikrų techninių reikalavimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. [397 pakeit.]

Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2004/23/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti atsekamumo užtikrinimo ir patikrinimo, ar importuotų audinių ir ląstelių kokybės ir saugos standartai yra lygiaverčiai, tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [398 pakeit.]

Todėl Direktyva 2004/23/EB iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnio 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5. Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi audinių ir ląstelių, taip pat produktų ir medžiagų, kontaktuojančių su šiais audiniais ir ląstelėmis ir darančiais poveikį jų kokybei ir saugumui, sieties reikalavimai., taip pat nustatoma atsekamumo užtikrinimo tvarka Sąjungos lygmeniu. [399 pakeit.]

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma atsekamumo užtikrinimo Sąjungos lygiu tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [400 pakeit.]

2)  9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisija priima įgyvendinimo Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma ši direktyva papildoma nustatant patikrinimo pagal 1 dalį, ar kokybės ir saugos standartai yra lygiaverčiai, tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros tvarką.“; [401 pakeit.]

3)  28 straipsnio antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl pirmos dalies a–i punktuose nurodytų techninių reikalavimų. [402 pakeit.]

Jeigu su pirmos pastraipos d ir e punktuose nustatytais techniniais reikalavimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 28b straipsnyje numatyta procedūra.“;

4)  Įterpiami 28a ir 28b straipsniai:

„28a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir 28 straipsnio antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir 28 straipsnio antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 4 dalį ir 28 straipsnio antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [403 pakeit.]

28b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 28a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  29 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

153.  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos(225)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 852/2004 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I ir II priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl specialių higienos priemonių, maisto tvarkymo įmonių patvirtinimo reikalavimų, specialiomis nuostatomis dėl reglamento reikalavimų taikymo konkretiems maisto produktams, siekiant šalinti konkrečią riziką arba kylančius pavojus, susijusius su visuomenės sveikata, taip pat dėl nuostatomis, kuriomis leidžiama nukrypti nuo to reglamento priedų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos 3 dalyje nurodytos specialios higienos priemonės, visų pirma susijusios su: [404 pakeit.]

a)  mikrobiologinių kriterijų ir susijusių mėginių ėmimo bei analizės metodų nustatymu;

b)  specialių temperatūros kontrolės ir žemos temperatūros palaikymo reikalavimų nustatymu ir

c)  specialių mikrobiologinių tikslų nustatymu.“

2)  6 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) deleguotuoju aktu, kurį priimti Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį ir kuriuo papildomas šis reglamentas.“ [405 pakeit.]

3)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl konkrečių nuostatų, kuriais šis reglamentas papildomas konkrečiomis nuostatomis dėl šio reglamento reikalavimų taikymo konkretiems maisto produktams, siekiant šalinti konkrečią riziką arba kylančius pavojus, susijusius su visuomenės sveikata.“ [406 pakeit.]

4)  13 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai. Pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų pasiekti reglamento tikslai, ir sudaryti tam palankesnes sąlygas, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius; jie pagrindžiami atsižvelgiant į:

a)  maisto tvarkymo subjektų ir (arba) kompetentingų institucijų patirtį, visų pirma įgytą įgyvendinant RVASVT pagrįstas sistemas ir RVASVT principais pagrįstas procedūras pagal 5 straipsnį;

b)  Komisijos įgytą patirtį, visų pirma susijusią su jos audito rezultatais;

c)  technologijų pažangą ir jų praktinio panaudojimo pasekmes bei vartotojų lūkesčius, susijusius su maisto sudėtimi;

d)  naujas mokslines rekomendacijas, visų pirma dėl naujo rizikos veiksnių vertinimo;

e)  maisto produktams taikomus mikrobiologinius ir temperatūros kriterijus.

Pirmoje pastraipoje nurodyti sprendimai yra susiję su:

a)  pirminės gamybos ir su ja susijusių operacijų higienos nuostatomis;

b)  maisto patalpų ir įrangos reikalavimais;

c)  maisto produktams taikytinomis nuostatomis, įskaitant dėl gabenimo, įvyniojimo ir pakavimo;

d)  maisto produktų terminiu apdorojimu;

e)  maisto atliekų tvarkymu;

f)  vandens tiekimo reikalavimais;

g)  maisto tvarkymo zonoje dirbančių asmenų higiena ir mokymu.

2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius, leidžiama taikyti nuo I ir II priedo nukrypti leidžiančias nuostatas, visų pirma siekiant, kad mažos įmonės galėtų lengviau įgyvendinti 5 straipsnį, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti tokių šiame reglamente numatytų tikslų:

a)  sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms įgyvendinti 5 straipsnį;

b)  sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms, kurios gamina, tvarko ar perdirba žaliavą, skirtą gaminti ypač rafinuotiems maisto produktams, kurie buvo apdoroti siekiant užtikrinti jų saugą.“; [407 pakeit.]

6)  Įterpiamas 13a straipsnis:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalies c punkte, 12 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalies c punkte, 12 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 3 dalies c punktą, 12 straipsnį ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [408 pakeit.]

______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  14 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

154.  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus(226) (227)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento II ir III priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl medžiagų, kurios nėra geriamasis vanduo, naudojimo gyvūninės kilmės produktų paviršiaus taršai pašalinti, dėl specialių garantijų, susijusių su gyvūninės kilmės maisto produktų pateikimo rinkai Švedijoje arba Suomijoje, pakeitimų ir dėl nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II ir III priedų leidžiančių nuostatų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 853/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Maisto tvarkymo subjektai gyvūninės kilmės produktų paviršiaus taršai pašalinti neturi naudoti jokios kitos medžiagos, išskyrus geriamąjį vandenį – arba, jeigu nustatyta Reglamente (EB) Nr. 852/2004 ar šiame reglamente, švarų vandenį – jei medžiagos naudojimas nebuvo patvirtintas Komisijos. Tuo tikslu Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Maisto tvarkymo subjektai taip pat turi laikytis visų naudojimo reikalavimų, kuriuos galima nustatyti pirmiau minėta tvarka. Jeigu maisto tvarkymo subjektai naudotų patvirtintą medžiagą, jie vis tiek turėtų laikytis šio reglamento reikalavimų.“;

2)  8 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, [kuriais iš dalies keičiamos 1 ir 2 dalys, siekiant atnaujinti tose dalyse išdėstytus reikalavimus,] atsižvelgiant į valstybių narių kontrolės programų pakeitimus arba mikrobiologinių kriterijų priėmimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004.“;

3)  9 straipsnis išbraukiamas.

4)  10 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami II ir III priedai. Pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų pasiekti reglamento tikslai, ir sudaryti tam palankesnes sąlygas, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius; jie pagrindžiami atsižvelgiant į:

a)  maisto tvarkymo subjektų ir (arba) kompetentingų institucijų patirtį, visų pirma įgytą įgyvendinant RVASVT pagrįstas sistemas pagal 5 straipsnį;

b)  Komisijos įgytą patirtį, visų pirma susijusią su jos audito rezultatais;

c)  technologijų pažangą ir jų praktinio panaudojimo pasekmes bei vartotojų lūkesčius, susijusius su maisto sudėtimi;

d)  mokslines rekomendacijas, visų pirma dėl naujo rizikos veiksnių vertinimo;

e)  maisto produktų mikrobiologinius ir temperatūros kriterijus;

f)  vartojimo įpročių pokyčius.

Pirmoje pastraipoje nurodyti sprendimai yra susiję su:

a)  gyvūninės kilmės produktų identifikavimo žymėjimo reikalavimais;

b)  RVASVT pagrįstų procedūrų tikslais;

c)  maisto grandinės informacijos reikalavimais;

d)  specialiais patalpų, įskaitant transporto priemones, kuriose gaminami, tvarkomi, perdirbami, laikomi ar platinami gyvūninės kilmės produktai, higienos reikalavimais;

e)  specialios operacijų, susijusių su gyvūninės kilmės produktų gamyba, tvarkymu, perdirbimu, laikymu, transportavimu ar platinimu, higienos reikalavimais;

f)  dar šiltos mėsos vežimo taisyklėmis;

g)  sveikatos standartais arba patikrinimais, jeigu yra mokslinių įrodymų, patvirtinančių, kad sveikatos standartai arba patikrinimai reikalingi visuomenės sveikatai apsaugoti;

h)  III priedo VII skirsnio IX skyriaus reikalavimų taikymu ir gyviems dvigeldžiams moliuskams, išskyrus šukutes;

i)  kriterijais, apibrėžiančiais, kada epizootinių duomenų pakanka, kad būtų patvirtinama, jog žvejybos rajonas parazitų atžvilgiu nekelia pavojaus sveikatai, ir vėliau nustatant, kada kompetentinga institucija gali leisti maisto tvarkymo subjektams nešaldyti žuvininkystės produktų pagal III priedo VIII skirsnio III skyriaus D dalį;

j)  bendradarbiaujant su kontroline Sąjungos laboratorija nustatytais papildomais gyvų dvigeldžių moliuskų sveikatos standartais, įskaitant:

i)  ribines kitų jūrinių biotoksinų vertes ir jų tyrimo metodus;

ii)  virusologinio tyrimo procedūras ir virusologinius standartus

ir

iii)  mėginių ėmimo planus bei metodus ir analizės paklaidas, kurios turi būti taikomos nustatant, ar laikomasi sveikatos standartų.

2.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius, leidžiama taikyti nuo II ir III priedų nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti tokių šiame reglamente numatytų tikslų:

a)  sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms juos įgyvendinti;

b)  užtikrinti tradicinių metodų naudojimo visuose maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose tęstinumą;

c)  prisitaikyti prie regionuose, kuriems taikomi konkretūs geografiniai apribojimai, įsteigto maisto produktų verslo poreikių;

d)  sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms, kurios gamina žaliavą, skirtą gaminti ypač rafinuotiems maisto produktams, kurie buvo apdoroti siekiant užtikrinti jų saugą.“;

5)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio bendram 9 straipsnio ir 10 straipsnio 1 dalies taikymui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos tokios priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

b)  1, 5, 6, 7 ir 8 dalys išbraukiamos;

6)  Įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 dalies a punkte ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 dalies a punkte ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 dalies a punktą ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

155.  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles(228)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II, III, IV, V ir VI priedai ir tas reglamentas papildomas nuo tų priedų nukrypti leidžiančiomis nuostatomis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 854/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  16 straipsnis išbraukiamas.

2)  17 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I, II, III, IV, V ir VI priedai. Pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų pasiekti reglamento tikslai, ir sudaryti tam palankesnes sąlygas, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius; jie pagrindžiami atsižvelgiant į:

a)  maisto tvarkymo subjektų ir (arba) kompetentingų institucijų patirtį, visų pirma įgytą įgyvendinant RVASVT pagrįstas sistemas pagal 5 straipsnį;

b)  technologinę pažangą ir jų praktinio panaudojimo pasekmes bei vartotojų lūkesčius, susijusius su maisto sudėtimi;

i)  mokslines rekomendacijas, visų pirma dėl naujo rizikos veiksnių vertinimo;

ii)  vartojimo įpročių pokyčius.

Pirmoje pastraipoje nurodyti sprendimai yra susiję su:

a)  kompetentingų institucijų uždaviniais;

b)  oficialios kontrolės organizavimu, visų pirma jos dažnumu ir atsakomybės sričių paskirstymu;

c)  skerdyklų darbuotojų įtraukimu į oficialią kontrolę;

d)  veiksmais po kontrolės;

e)  specialiais mėsos tikrinimo reikalavimais;

f)  reikalavimais dėl ypatingų rizikos veiksnių;

g)  specialiais įmonių iš trečiųjų šalių įtraukimo į sąrašą reikalavimais;

h)  reikalavimais, nustatančiais atvejus, kai, remiantis rizikos analize, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas neturi būti skerdyklose ir medžiojamų gyvūnų mėsos tvarkymo įmonėse patikrinimų prieš skerdimą ir po skerdimo metu;

i)  aplinkybėmis, kurioms esant, atsižvelgiant į įmonę, regioną ar kilmės šalį bei rizikos analizės principus, kai kurios iš specialių patikrinimo po skerdimo procedūrų, apibūdintų I priedo IV skirsnyje, yra nereikalingos;

j)  oficialiai paskirtiems veterinarijos gydytojams ir oficialiai paskirtiems padėjėjams skirtomis taisyklėmis dėl testų turinio;

k)  laboratorinių tyrimų taisyklėmis;

l)  oficialios žuvininkystės produktų kontrolės, įskaitant parazitų ir aplinkos teršalų kontrolę, kurią reikia atlikti pagal III priedą, analitinėmis ribinėmis vertėmis.

2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis leidžiama taikyti nuo I, II, III, IV, V ir VI priedų nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti tokių šiame reglamente numatytų tikslų, siekiant:

i)  sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms įgyvendinti prieduose nustatytus reikalavimus;

ii)  užtikrinti tradicinių metodų naudojimo visuose maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose tęstinumą;

iii)  prisitaikyti prie regionuose, kuriems taikomi konkretūs geografiniai apribojimai, įsteigto maisto produktų verslo poreikių.“; [409 pakeit.]

3)  18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio bendram 16 straipsnio ir 17 straipsnio 1 dalies taikymui, Komisija gali Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos tokios priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. šis reglamentas papildomas nustatant šias priemones:“; [410 pakeit.]

b)  3, 4, 7, 8 ir 15 dalys išbraukiamos;

4)  Įterpiamas 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  17 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 18 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 18 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 17 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 18 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [411 pakeit.]

__________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

156.  2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus(229)(230)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 183/2005 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II ir III priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl konkrečių mikrobiologinių kriterijų ir tikslų apibrėžimo, pašarų verslo ūkio subjektų patvirtinimo ir leidimo taikyti nuo to reglamento I, II ir III priedų nukrypti leidžiančias nuostatas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 183/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 30a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiami a ir b punktuose nurodyti kriterijai ir tikslai.“;

2)  10 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) patvirtinimas reikalingas remiantis deleguotuoju reglamentu, kurį priimti Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 30a straipsnį.“;

3)  27 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 30a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I, II ir III priedai.“;

4)  28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

Komisijai pagal 30a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais dėl ypatingų priežasčių leidžiama taikyti nuo I, II ir III priedų nukrypti leidžiančias nuostatas su sąlyga, kad jos nesutrukdys pasiekti šio reglamento tikslų.“;

5)  Įterpiamas 30a straipsnis:

„30a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 27 ir 28 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 27 ir 28 straipsniuose nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 3 dalį ir 27 ir 28 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

__________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6)  31 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

157.  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004(231)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1901/2006 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas:

–  nuostatomis, kuriomis tiksliau apibrėžiami tam tikrų priemonių vykdymo pradžios ar pabaigos atidėjimo motyvai, ir

–  nuostatomis dėl finansinių sankcijų skyrimo.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)  20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis, remiantis 1 dalies taikymo patirtimi, tiksliau apibrėžiami atidėjimo motyvai.“; [412 pakeit.]

2)  49 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisija gali skirti finansines sankcijas (vienkartines ar periodines baudas) už šio reglamento nuostatų arba pagal jį priimtų įgyvendinimo priemonių pažeidimus, susijusius su vaistiniais preparatais, kuriems leidimai prekiauti išduoti Reglamente (EB) Nr. 726/2004 nustatyta tvarka.

Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi: [413 pakeit.]

a)  pagal šį reglamentą taikomų įpareigojimų, kuriuos pažeidus gali būti skiriamos finansinės nuobaudos, sąrašas;

b)  naudojimosi įgaliojimais nustatyti vienkartines ar periodines baudas tvarka, įskaitant procedūros inicijavimo taisykles, tyrimo priemones, teisę į gynybą, teisę susipažinti su byla, teisinį atstovavimą ir konfidencialumą;

c)  procedūros trukmės ir ieškinio senaties termino taisyklės;

d)  aplinkybės, į kurias Komisija turi atsižvelgti nustatydama vienkartinių ir periodinių baudų dydį, jų didžiausias sumas, taip pat jų surinkimo sąlygas ir būdą.

Atlikdama tyrimą Komisija gali bendradarbiauti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir naudojasi Agentūros skiriamais ištekliais.

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Komisija skyrė finansines baudas. Jis gali panaikinti, sumažinti arba padidinti skirtą vienkartinę ar periodinę baudą.“;

3)  1 skyriaus 2 skirsnio antraštė pakeičiama taip:

„2 skirsnis

Įgaliojimų delegavimas“.

4)  Po 1 skyriaus 2 skirsnio antraštės įterpiamas 50a straipsnis:

„50a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  20 straipsnio 2 dalyje ir 49 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [414 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 20 straipsnio 2 dalyje ir 49 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 20 straipsnio 2 dalį ir 49 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5)  51 straipsnis išbraukiamas.

158.  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą(232)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl:

–  informacijos apie nepakuotų maisto produktų, kurie pateikiami parduoti galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms, pardavimo vietose pirkėjo prašymu pakuojamų maisto produktų arba fasuotų produktų, kuriuos ketinama iš karto parduoti, maistingumą;

–  nuo leidimų suteikimo procedūrų, susijusių su prekių ženklais, prekių pavadinimais ar išgalvotais pavadinimais, nukrypti leidžiančių nuostatų;

–  nukrypti leidžiančių nuostatų, susijusių su maistinėmis medžiagomis, kurių subalansuota ir įvairi mityba suteikti negali;

–  konkrečių maistinių medžiagų apibūdinimų, kuriuos maisto produktai arba tam tikros jų kategorijos privalo atitikti, kad galėtų būti daromi teiginiai apie jų maistingumą ar sveikatingumą;

–  priemonių, kuriomis nustatomi maisto produktai ar kitos maisto produktų kategorijos, kurioms priklausančius produktus draudžiama apibūdinti teiginiais apie maistingumą ar sveikatingumą arba tokie teiginiai ribojami.;

–  Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių apie sveikatingumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą ir apie vaikų vystymąsi bei sveikatą, sąrašo ir teiginių vartojimo sąlygų, bet kokių to sąrašo pakeitimų ir papildymų patvirtinimu, taip pat su galutiniu sprendimu dėl paraiškos suteikti leidimą vartoti teiginį. [415 pakeit.]

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su Sąjungos teiginių apie sveikatingumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą ir apie vaikų vystymąsi bei sveikatą, sąrašo ir teiginių vartojimo sąlygų, bet kokių to sąrašo pakeitimų ir papildymų patvirtinimu, taip pat su galutiniu sprendimu dėl paraiškos suteikti leidimą vartoti teiginį. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. [416 pakeit.]

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Nepakuotų maisto produktų (įskaitant šviežius produktus, pvz., vaisius, daržoves arba duoną), kurie pateikiami į prekybą galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms, ir maisto produktų, pakuojamų pardavimo vietose pirkėjo prašymu, arba nepakuotų produktų, kuriuos ketinama iš karto parduoti, atvejais 7 straipsnis ir 10 straipsnio 2 dalies a ir b punktai netaikomi. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl tų nepakuotų maisto produktų ženklinimo informacijos. Kol bus priimti tie deleguotieji aktai, gali būti taikomos nacionalinės nuostatos.“; [417 pakeit.]

b)  4 dalis pakeičiama taip:

„4. Bendrinių deskriptorių (pavadinimų), kurie tradiciškai vartojami siekiant nurodyti maisto produktų arba gėrimų rūšies ypatybes, kurios gali turėti poveikį žmogaus sveikatai, atveju atitinkami maisto verslo operatoriai gali pateikti paraišką leisti taikyti nuo 3 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą. Paraiška perduodama valstybės narės kompetentingai nacionalinei institucijai, o ši ją nedelsiant perduoda Komisijai. Komisija patvirtina ir paskelbia taisykles, skirtas maisto verslo operatoriams, kuriomis vadovaujantis teikiamos tokios paraiškos, siekiant užtikrinti, kad jos būtų nagrinėjamos skaidriai ir per protingą laiką. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais šis reglamentas papildomas nuo 3 dalies nukrypti leidžiančių nuostatų leidžiančiomis nuostatomis.“; [418 pakeit.]

2)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  antros pastraipos d punktas pakeičiamas taip:

„d) tiesiogiai ar netiesiogiai teigti ar užsiminti, kad subalansuota ir įvairi mityba apskritai negali suteikti tinkamo maistinių medžiagų kiekio;“;

b)  straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis tais atvejais, kai maistinių medžiagų subalansuota ir įvairi mityba suteikti negali, nukrypstama leidžiama nukrypti nuo šio straipsnio antros pastraipos dalies d punkto; deleguotuosiuose aktuose išdėstomos nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos, atsižvelgiant į valstybėse narėse esančias konkrečias aplinkybes.“; [419 pakeit.]

3)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2009 m. sausio 19 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi konkretūs maistinių medžiagų apibūdinimai, įskaitant išimtis, kuriuos maisto produktai arba jų kategorijos privalo atitikti, kad galėtų būti daromi teiginiai apie jų maistingumą ar sveikatingumą, ir nustatomos teiginių apie maisto produktų arba jų kategorijų maistingumą ir sveikatingumą vartojimo sąlygos, atsižvelgiant į maistinių medžiagų apibūdinimus.“; [420 pakeit.]

ii)  šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl maistinių medžiagų apibūdinimų ir jų vartojimo sąlygų atnaujinimo, siekiant atsižvelgti į atitinkamą mokslo pažangą. Šiuo tikslu konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis, pirmiausia su maisto verslo operatoriais ir vartotojų grupėmis.“; [421 pakeit.]

b)  5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, kuriomis, atsižvelgiant į mokslines išvadas, nustatomi kiti nei šio straipsnio 3 dalyje nurodyti maisto produktai ar kitos maisto produktų kategorijos, kurioms priklausančius produktus draudžiama apibūdinti teiginiais apie maistingumą ar sveikatingumą arba tokie teiginiai ribojami.“; [422 pakeit.]

4)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, tam tikrais atvejais pasikonsultavus su Tarnyba, iš dalies keičiamas priedas. Tinkamais atvejais Komisija įtraukia interesų grupes, ypač maisto verslo operatorius ir vartotojų organizacijas, siekdama įvertinti šių teiginių suvokimą ir supratimą.“;

5)  13 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3. Ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 31 d. Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, pagal 24a straipsnį priima įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamas šis reglamentas papildomas nustatant 1 dalyje nurodytų leistinų leidžiamų vartoti teiginių Sąjungos sąrašas sąrašą bei visos būtinos visas būtinas šių teiginių vartojimo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros sąlygas. [423 pakeit.]

4.  Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, savo iniciatyva ar valstybės narės prašymu pagal 24a straipsnį priima įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis, daroma siekiama šis reglamentas papildomas priimant 3 dalyje nurodyto sąrašo pakeitimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“ pakeitimus, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis.“; [424 pakeit.]

6)  17 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

Komisija priima įgyvendinimo aktą Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl galutinio sprendimo dėl paraiškos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [425 pakeit.]

b)  antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b) prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui, jei teiginys vis dar atitinka šiame reglamente numatytas sąlygas, Komisija priima įgyvendinimo Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos priemonės šis reglamentas papildomas patvirtinant priemones dėl leidimo vartoti atitinkamą teiginį be apribojimų suteikimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [426 pakeit.]

7)  18 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Jei Tarnyba pateikia nuomonę, kad ji nepritaria teiginio įtraukimui į 4 dalyje nurodytą sąrašą, Komisija priima įgyvendinimo aktą Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl sprendimo dėl paraiškos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“; [427 pakeit.]

b)  antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b) prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui, jei teiginys vis dar atitinka šiame reglamente numatytas sąlygas, Komisija pagal 24a straipsnį priima įgyvendinimo deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos priemonės šis reglamentas papildomas, dėl leidimo vartoti atitinkamą teiginį be apribojimų suteikimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“ [428 pakeit.]

8)  Įterpiamas 24a straipsnis:

„24a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 8 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 3 ir 8 4 dalyse, 17 straipsnio 2 3 ir 4 dalyse, 18 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 6 dalies a punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio Omnibus iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse ir 8 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 18 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 1 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 8 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 3 ir 4 dalis, 17 straipsnio 3 ir 4 dalis, 18 straipsnio 5 dalį ir 28 straipsnio 6 dalies a punktą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [429 pakeit.]

_______________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

9)  25 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

10)  28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalies b punktas išbraukiamas;

b)  6 dalies a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii) pasikonsultavusi