Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0400B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0190/2019

Texte depuse :

A8-0190/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0409

Texte adoptate
PDF 2912kWORD 394k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0799),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) șiarticolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C8-0148/2019),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 192 alineatul (1) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 1 iunie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 decembrie 2017(2),

–  având în vedere scrisorile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 7 martie 2019 de a autoriza Comisia pentru afaceri juridice să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0020/2018),

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizele și poziția sub formă de amendamente ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0190/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 288, 31.8.2017, p. 29.
(2) JO C 164, 8.5.2018, p. 82.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
P8_TC1-COD(2016)0400B

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) litera literele (a), articolul 168 alineatul (4) litera și (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1), [AM 1]

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Tratatul de la Lisabona a introdus modificat în mod substanțial cadrul juridic referitor la competențele conferite Comisiei de către legiuitor, introducând o distincție clară între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare). [AM 2]

(2)  Măsurile care pot face obiectul delegării de competențe, astfel cum se prevede la articolul 290 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), corespund, în principiu, măsurilor care fac obiectul procedurii de reglementare cu control, stabilită la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului(4).

(3)  Propunerile anterioare privind alinierea legislației referitoare la procedura de reglementare cu control la cadrul juridic introdus de Tratatul de la Lisabona(5) au fost retrase(6) din cauza stagnării negocierilor interinstituționale.

(4)  Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au convenit ulterior asupra unui nou cadru pentru actele delegate în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(7) și au recunoscut necesitatea de a alinia întreaga legislație existentă la cadrul legislativ introdus de Tratatul de la Lisabona. În special, cele trei instituții au convenit asupra necesității de a acorda o prioritate deosebită alinierii rapide a tuturor actelor de bază care se referă în continuare la procedura de reglementare cu control. Comisia și-a luat angajamentul de a elabora o propunere privind această aliniere până la sfârșitul anului 2016.

(5)  Majoritatea împuternicirilor din actele de bază care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 290 alineatul (1) din TFUE și ar trebui adaptate la această dispoziție.

(6)  Alte împuterniciri din actele de bază care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 291 alineatul (2) din TFUE și ar trebui adaptate la această dispoziție.

(7)  Atunci când Comisei îi sunt conferite competențe de punere în aplicare, acestea ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(8).

(8)  În câteva acte de bază care prevăd în prezent utilizarea procedurii de reglementare cu control, anumite împuterniciri au devenit caduce și, prin urmare, ar trebui eliminate.

(8a)   Gruparea și prezentarea unor împuterniciri care nu sunt strâns legate între ele într-un singur act delegat al Comisiei împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de control, deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul act delegat, fără a avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte. [AM 3]

(9)  Prezentul regulament nu ar trebui să aibă incidență asupra procedurilor în curs în cadrul cărora un comitet emisese deja un aviz în conformitate cu articolul 5a din Decizia 1999/468/CE înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(10)  Având în vedere faptul că adaptările și modificările care trebuie efectuate vizează numai proceduri de la nivelul Uniunii, nu este necesară transpunerea acestora de către statele membre în cazul directivelor.

(11)  Prin urmare, actele în cauză ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Actele enumerate în anexă se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezentul regulament nu are incidență asupra procedurilor în curs în cadrul cărora un comitet a emis deja un aviz în conformitate cu articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

ANEXĂ

I.   POLITICI CLIMATICE

1.  Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului(9)

În vederea asigurării adaptării tehnice rapide a Directivei 2009/31/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificările necesare pentru adaptarea anexelor la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/31/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexelor la prezenta directivă, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific.” [AM 4]

(2)  se introduce următorul articol 29a:

„Articolul 29a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 5]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 29 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 29 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.;

(3)  articolul 30 se elimină înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Procedura comitetului

1.  Comisia este asistată de Comitetul privind schimbările climatice instituit prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului**.

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 6]

___________________

* Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

** Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). “

2.  Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020(10)

În vederea asigurării contabilizării cu precizie a tranzacțiilor în temeiul Deciziei 406/2009/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa decizia respectivă cu cerințele aplicabile registrelor statelor membre și administratorului central în ceea ce privește prelucrarea tranzacțiilor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Deciziei nr. 406/2009/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a stabili cotele de emisii anuale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Experiența a arătat că nu este necesar să se confere competențe cu privire la modalitățile în care se pot realiza anumite transferuri.

Prin urmare, Decizia nr. 406/2009/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), al patrulea și al cincilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„În cazul în care sunt disponibile date relevante, analizate și verificate cu privire la emisii, Comisia stabilește cotele de emisii anuale pentru perioada 2013-2020 exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (2).”;

(b)  alineatul (6) se elimină;

(2)  la articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate referitoare la aplicarea alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.”;

(3)  se introduce următorul articol 12a:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului*.”

_________________________

* Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”. [AM 7]

3.  Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon(11)

În vederea asigurării conformității cu obligațiile Uniunii în calitate de parte la Protocolul de la Montreal privind substanțele care diminuează stratul de ozon și în vederea asigurării bunei funcționări a comerțului intern și extern al Uniunii cu substanțe care diminuează stratul de ozon și cu produse și echipamente care conțin sau depind de aceste substanțe, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru:

—  a modifica Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 în vederea includerii anumitor substanțe în partea A și partea B din anexa II;

—  a modifica regulamentul respectiv în vederea efectuării adaptărilor tehnice necesare la anexa III și la cantitățile maxime de substanțe reglementate;

—  a modifica anexa V la regulamentul respectiv în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Protocolului de la Montreal;

—  a modifica anexa VI la regulamentul respectiv;

—  a modifica lista articolelor privind acordarea de licențe de import și export;

—  a modifica anexa VII la regulamentul respectiv în vederea luării în considerare a noilor evoluții tehnologice;

—  a modifica cerințele de raportare;

—  a completa regulamentul respectiv cu o listă de produse și echipamente în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate trebuie considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic;

—  a completa regulamentul respectiv cu un mecanism pentru alocarea cotelor producătorilor și importatorilor;

—  a completa regulamentul cu norme privind forma și conținutul etichetelor de pe recipientele pentru anumite substanțe reglementate;

—  a completa regulamentul respectiv în ceea ce privește monitorizarea comerțului ilicit;

—  a completa regulamentul respectiv în ceea ce privește punerea în liberă circulație în Uniune a anumitor produse și echipamente importate din state care nu sunt părți la protocol;

—  a completa regulamentul respectiv cu cerințe minime de calificare;

—  a completa regulamentul respectiv cu o listă a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 7 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”; [AM 8]

(2)  articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”; [AM 9]

(b)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a și în lumina unor informații noi, a evoluțiilor tehnice sau a deciziilor părților, acte delegate de modificare a:

(a)  anexei III;

(b)  cantității maxime de substanțe reglementate care pot fi utilizate ca agenți de proces sau care pot fi emise din utilizarea agenților de proces, astfel cum se menționează la alineatul (4) al doilea și al treilea paragraf.”;

(3)  articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (3), al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.” [AM 10]

Substanțele reglementate menționate la primul paragraf se introduc pe piață și se distribuie exclusiv în condițiile stabilite în anexa V.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a anexei V în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului.”;

(b)  la alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la un mecanism de alocare a cotelor pentru producători și importatori.”; [AM 11]

(4)  la articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a anexei VI în ceea ce privește modificările și termenele pentru eliminarea treptată a utilizărilor critice prin stabilirea de date-limită pentru noile aplicații și de termene-limită pentru aplicațiile existente în cazul în care nu sunt disponibile alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic sau tehnologii acceptabile din perspectiva mediului și a sănătății în intervalul de timp prevăzut în anexa respectivă sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura conformitatea cu obligațiile internaționale.”;

(5)  la articolul 18, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a listei articolelor menționate la prezentul articol alineatul (3) și în anexa IV în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”;

(6)  articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Măsuri de monitorizare a comerțului ilicit

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsuri suplimentare pentru monitorizarea substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, în regim de antrepozit vamal sau de zonă liberă sau care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele socioeconomice ale unor astfel de măsuri.”; [AM 12]

(7)  la articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la normele, de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme conforme cu deciziile luate de către părți, aplicabile punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii a produselor și echipamentelor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care au fost fabricate utilizându-se substanțe reglementate, dar care nu conțin substanțe reglementate identificabile ca atare. Identificarea acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele tehnice periodice înaintate părților.”; [AM 13]

(8)  articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a anexei VII în vederea luării în considerare a noilor evoluții tehnologice.”;

(b)  la alineatul (4), paragraful al doilea și paragraful al treilea se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la o listă a produselor și a echipamentelor, conformă cu deciziile luate de părți, în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care trebuie utilizate. [AM 14]

Orice proiect de act delegat care vizează întocmirea unei astfel de liste este însoțit și susținut de o evaluare economică completă a costurilor și a beneficiilor, ținând seama de circumstanțele specifice ale statelor membre.”;

(c)  la alineatul (5), paragrafele al doilea și al treilea se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la respectivele cerințe minime de calificare, în lumina respectivei evaluări și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante.”; [AM 15]

(9)  articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)  la primul paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În lumina evaluării măsurilor luate de statele membre și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme cu privire la armonizarea respectivelor cerințe minime de calificare.”; [AM 16]

(ii)  al doilea paragraf se elimină;

(b)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unei liste a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.”; [AM 17]

(10)  la articolul 24, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a părții A din anexa II pentru a include substanțele incluse în partea B din anexa respectivă în cazul cărora se constată exportul, importul, producția sau comercializarea în cantități semnificative și pe care Comitetul de evaluare științifică, în temeiul protocolului, le declară ca având un potențial semnificativ de diminuare a ozonului și pentru a stabili, dacă consideră că este necesar, propuneri de posibile derogări de la alineatul (1).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a părții B din anexa II pentru a include orice substanțe care nu sunt substanțe reglementate, dar pe care Comitetul de evaluare științifică, în temeiul protocolului, sau o altă autoritate recunoscută, cu o importanță echivalentă, le consideră ca având un potențial semnificativ de diminuare a ozonului, ținând cont de informațiile științifice relevante.”;

(11)  după titlul capitolului VII se introduce următorul articol 24a:

„Articolul 24a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2),la articolul 8 alineatele (3) și (5), la articolul 10 alineatele (3) și (6), la articolul 13 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (9), la articolul 19, la articolul 20 alineatul (2), la articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), la articolul 23 alineatele (4) și (7),la articolul 24 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 alineatul (10) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată [de cinci ani de la data ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 18]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (3) și (5), la articolul 10 alineatele (3) și (6), la articolul 13 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (9), la articolul 19, la articolul 20 alineatul (2), la articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), la articolul 23 alineatele (4) și (7), la articolul 24 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 alineatul (10) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatele (3) și (5), al articolului 10 alineatele (3) și (6), al articolului 13 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (9), al articolului 19, al articolului 20 alineatul (2), al articolului 22 alineatele (3), (4) și (5), al articolului 23 alineatele (4) și (7), al articolului 24 alineatele (2) și (3), al articolului 26 alineatul (3) și al articolului 27 alineatul (10) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(12)  la articolul 25, alineatul (3) se elimină;

(13)  la articolul 26, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a cerințelor de raportare prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”;

(14)  la articolul 27, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la modificările de modificare a cerințelor de raportare prevăzute la prezentul articol alineatele (1)-(7) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.” [AM 19]

II.  Rețele de comunicații, conținut și tehnologie

4.  Directiva 2002/58/CE din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice)(12)

În vederea asigurării unui nivel echivalent de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice și în vederea asigurării liberei circulații a acestor date și a echipamentelor și serviciilor de comunicații electronice în Uniune, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa Directiva 2002/58/CE în ceea ce privește circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2002/58/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate referitoare la de completare a prezentei directive în ceea ce privește circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare la care se face referire la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.”; [AM 20]

(2)  articolul 14a se elimină;

(3)  se introduce următorul articol 14b:

„Articolul 14b

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de… [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 21]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

5.  Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”(13)(14)

În vederea stabilirii condițiilor de punere în aplicare a codului de țară corespunzător domeniului de nivel 1 „.eu” stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 733/2002, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile și procedura de desemnare a registrului, precum și cu normele de politică publică referitoare la punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel 1 „.eu” și principiile de politică publică privind înregistrarea. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 733/2002 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) adoptă, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de stabilire a criteriilor și a procedurilor de desemnare a registrului.

În cazul stabilirii criteriilor și procedurilor de desemnare a registrului, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 5b;”;

(2)  articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„După consultarea registrului, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcționarea domeniului de nivel 1 „.eu” și a principiilor de politică publică privind înregistrarea.”;

(b)  la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, în termen de 30 de zile de la publicare, un stat membru sau Comisia ridică obiecții cu privire la un nume inclus într-o listă notificată, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate pentru a remedia situația.”;

(3)  se introduc următoarele articole 5a și 5b:

„Articolul 5a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1) și (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al articolului 5 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 5b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat către Parlamentul European și Consiliu se menționează motivele aplicării procedurii de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 6, alineatele (3) și (4) se elimină.

6.  Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 2008 privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS)(15) (16)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere a în aplicare a Deciziei nr. 626/2008/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește modalitățile adecvate de aplicare coordonată a normelor de asigurare a respectării legislației. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Decizia nr. 626/2008/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri care definesc orice modalități adecvate de aplicare coordonată a normelor de asigurare a respectării legislației menționate la alineatul (2) al prezentului articol, inclusiv a normelor privind suspendarea sau retragerea coordonată a autorizațiilor în cazul nerespectării condițiilor comune prevăzute la articolul 7 alineatul (2). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 10 alineatul (3).”;

(2)  la articolul 10, alineatul (4) se elimină.

III.  Ajutor umanitar și protecție civilă (17)

7.  Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar(18)

De la adoptarea sa în 1996, Comisia nu a trebui să adopte nicio măsură în conformitate cu procedura de reglementare cu control pentru a modifica elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1257/96. Nu pare să existe o necesitate previzibilă de a face acest lucru în viitor. Posibilitatea de a adopta măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de reglementare cu control ar trebui, așadar, eliminată din Regulamentul (CE) nr. 1257/96, fără a mai fi nevoie să i se confere Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1257/96 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 15, alineatul (1) se elimină;

(2)  la articolul 17, alineatul (4) se elimină.

IV.  Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

8.  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă(19)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa la Directiva 89/391/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 89/391/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  se introduce următorul articol 16a:

„Articolul 16a

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17b, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri.”;

(2)  articolul 17 se elimină;

(3)  se introduce următorul articol 17b:

„Articolul 17b

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16a se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 22]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 16a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

9.  Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](20) (21)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării proiectării, fabricării sau construirii unor părți ale locurilor de muncă, a progreselor tehnice, a modificării normelor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor referitoare la locurile de muncă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 89/654/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 89/654/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării proiectării, fabricării sau construirii unor părți ale locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a modificării normelor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor referitoare la locurile de muncă.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 9b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 9a și 9b:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

10.  Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](22) (23)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a modificării normelor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul echipamentului individual de protecție, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 89/656/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 89/656/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu privire la echipamentul individual de protecție, precum și a progreselor tehnice, a modificării normelor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul echipamentului individual de protecție.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 9b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 9a și 9b:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

11.  Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](24) (25)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a modificării normelor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniul manipulării manuale a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special riscuri de producere a unor afecțiuni dorso-lombare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica punct de vedere tehnic anexele la Directiva 90/269/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 90/269/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a modificării normelor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniul manipulării manuale a încărcăturilor.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 8b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 8a și 8b:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 8b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

12.  Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](26) (27)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul monitoarelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa la Directiva 90/270/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 90/270/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul monitoarelor.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 10a și 10b:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

13.  Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor(28) (29)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri legate de asistența medicală la bordul navelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 92/29/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 92/29/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a progreselor tehnice sau a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri legate de asistența medicală la bordul navelor.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 8b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 8a și 8b:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 8b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

14.  Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](30) (31)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniul șantierelor temporare sau mobile, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa IV la Directiva 92/57/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 92/57/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Modificări ale anexei IV

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei IV în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu privire la șantierele temporare sau mobile, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniul șantierelor temporare sau mobile.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 13b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 13a și 13b:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 13b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

15.  Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](32) (33)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul semnalizării de securitate și sănătate la locul de muncă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 92/58/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 92/58/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării referitoare la proiectarea și fabricarea mijloacelor și/sau a dispozitivelor de semnalizare de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul semnalizării de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 9b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 9a și 9b:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

16.  Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](34)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniul industriei extractivă de foraj, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa la Directiva 92/91/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 92/91/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu privire la industria extractivă de foraj, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniul industriei extractive de foraj.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 11b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 23]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

17.  Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](35)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de suprafață și în subteran, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa la Directiva 92/104/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 92/104/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu privire la industria extractivă de suprafață și în subteran, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri din domeniul industriei extractive de suprafață și în subteran.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 11b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 24]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

18.  Directiva nr. 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE](36)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul securității și sănătății la bordul navelor de pescuit, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 93/103/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 93/103/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu privire la anumite aspecte ale securității și sănătății în muncă la bordul navelor de pescuit, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul securității și sănătății în muncă la bordul navelor de pescuit.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 12b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 12a și 12b:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 25]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

19.  Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă(37) (38)

În vederea asigurării unei protecții adecvate a tinerilor la locul de muncă și în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa la Directiva 94/33/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 94/33/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a evoluției cunoștințelor în domeniul protecției tinerilor la locul de muncă.”;

(2)  se introduce următorul articol 15a:

„Articolul 15a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

20.  Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](39) (40)

În vederea asigurării unei protecții adecvate a lucrătorilor împotriva riscurilor la adresa sănătății și a securității și în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri cu privire la agenții chimici, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 98/24/CE și pentru a completa directiva respectivă prin stabilirea sau revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 98/24/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate referitoare la stabilirea sau revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională, ținând seama de tehnicile de măsurare disponibile.

Statele membre informează cu regularitate organizațiile lucrătorilor și ale angajatorilor cu privire la valorile limită orientative de expunere profesională stabilite la nivelul Uniunii.

În eventualitatea apariției excepționale a unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 12b se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.”

(2)  la articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu privire la agenții chimici, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri cu privire la agenții chimici.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 12b.”;

(3)  se introduc următoarele articole 12a și 12b:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

21.  Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](41)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în domeniul protecției împotriva exploziilor, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul prevenirii și protecției împotriva exploziilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 1999/92/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 1999/92/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în domeniul protecției împotriva exploziilor, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul prevenirii și protecției împotriva exploziilor.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 10a și 10b:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 26]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

22.  Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](42)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri legate de expunerea la agenți biologici, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 2000/54/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2000/54/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 19a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri legate de expunerea la agenți biologici.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 19b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 19a și 19b:

„Articolul 19a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 27]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 19 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 19b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

23.  Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](43) (44)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în ceea ce privește proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și a locurilor de muncă, a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri privind vibrațiile mecanice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa la Directiva 2002/44/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2002/44/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în ceea ce privește proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și a locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției standardelor sau specificațiilor europene armonizate și a noilor descoperiri privind vibrațiile mecanice.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 11b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  Articolul 12 se elimină.

24.  Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](45) (46)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în ceea ce privește proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și a locurilor de muncă, a progreselor tehnice, a evoluției standardelor sau specificațiilor europene armonizate și a noilor descoperiri despre zgomot, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic Directiva 2003/10/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2003/10/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Modificări ale Directivei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a directivei respective în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în ceea ce privește proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și a locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției standardelor sau specificațiilor europene armonizate și a noilor descoperiri despre zgomot.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 12b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 12a și 12b:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 13 se elimină.

25.  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](47) (48)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul agenților carcinogeni sau mutageni, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Uniunea Europeană ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa II la Directiva 2004/37/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2004/37/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Modificare a anexei II

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei II în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul agenților carcinogeni sau mutageni.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 17b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 17a și 17b:

„Articolul 17a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competență menționată la articolul 17 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

26.  Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) [a nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](49) (50)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării referitoarea la proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și a locurilor de muncă, a progreselor tehnice, a evoluției standardelor europene armonizate sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri științifice despre expunerea la radiații optice la locul de muncă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele la Directiva 2006/25/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2006/25/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării referitoare la proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru sau a locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției standardelor europene armonizate sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri științifice despre expunerea la radiații optice la locul de muncă.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.”

(2)  se introduc următoarele articole 10a și 10b:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 11 se elimină.

27.  Directiva 2009/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](51)

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluția reglementărilor sau specificațiilor internaționale sau a cunoștințele în domeniul echipamentelor de muncă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexele I și II la Directiva 2009/104/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/104/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexelor I și II în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării echipamentelor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale sau a cunoștințelor din domeniul echipamentelor de muncă.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 11b.”;

(2)  Se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 28]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

28.  Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă(52) (53)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa I la Directiva 2009/148/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/148/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 9 se elimină;

(2)  la articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Trebuie să se asigure evaluarea stării de sănătate a fiecărui lucrător înainte de expunerea la praful provenit din azbest sau din materialele care conțin azbest la locul de muncă.

Această evaluare trebuie să includă un examen specific al plămânilor. Anexa I oferă recomandări practice pe care statele membre le pot consulta pentru supravegherea clinică a lucrătorilor. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei I, în vederea adaptării sale la progresele tehnice.

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 18b.

Trebuie asigurată o nouă evaluare cel puțin o dată la fiecare trei ani, pe întreaga durată a expunerii.

Se întocmesc fișe medicale individuale, în conformitate cu legile și practicile naționale, pentru fiecare lucrător menționat la primul paragraf.”;

(3)  se introduc următoarele articole 18a și 18b:

„Articolul 18a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 18 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 18 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 18b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

V.  Energie

29.  Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE(54)

În vederea asigurării unei piețe interne a gazelor naturale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa Directiva 2009/73/CE cu orientările necesare, care să stabilească în detaliu o serie de proceduri privind regulile de pe piața gazelor naturale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/73/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la cooperarea în spiritul solidarității regionale.”; [AM 29]

(2)  la articolul 11, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare privind procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării prezentului articol.”; [AM 30]

(3)  la articolul 15, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare pentru a asigura respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de înmagazinare a dispozițiilor alineatului (2) al prezentului articol.”; [AM 31]

(4)  la articolul 36, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și de stabilire a stabilirea procedurii de urmat în vederea aplicării alineatelor (3), (6), (8) și (9) ale prezentului articol.”; [AM 32]

(5)  la articolul 42, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la limitele atribuțiilor autorităților de reglementare de a coopera între ele, precum și cu agenția.”; [AM 33]

(6)  la articolul 43, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să stabilească determine detaliile procedurii care trebuie urmată de autoritățile de reglementare, de agenție și de Comisie pentru a asigura conformitatea deciziilor luate de autoritățile de reglementare cu liniile directoare menționate la prezentul articol.”; [AM 34]

(7)  la articolul 44, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să specifice metodele și modalitățile de păstrare a datelor, precum și formatul și conținutul acestor date.”; [AM 35]

(8)  se introduce următorul articol 50a:

„Articolul 50a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul(4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 36]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (4), al articolului 11 alineatul (10), al articolului 15 alineatul (3), al articolului 36 alineatul (10), al articolului 42 alineatul (5), al articolului 43 alineatul (9) și al articolului 44 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului”.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(9)  la articolul 51, alineatul (3) se elimină.

30.  Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005(55)

În vederea asigurării condițiilor de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa Regulamentul (CE) nr. 715/2009 cu liniile directoare necesare, care să stabilească detaliile procedurale, măsurile referitoare la modalitățile tehnice extrem de complexe și măsurile care specifică în detaliu anumite dispoziții din regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 715/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.”; [AM 37]

(2)  la articolul 6 alineatul (11), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care Comisia propune adoptarea unui cod de rețea din proprie inițiativă, Comisia consultă agenția, ENTSO de gaze și toate părțile interesate relevante cu privire la proiectul de cod de rețea într-un interval de cel puțin două luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de adoptare completare a prezentului regulament prin adoptarea unor astfel de coduri de rețea.”; [AM 38]

(3)  la articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a unor modificări la oricare dintre codurile de rețea adoptate în temeiul articolului 6, ținând seama de propunerile agenției.”;

(4)  la articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) În vederea atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire completare a prezentului regulament prin stabilirea zonei geografice acoperite de fiecare structură de cooperare regională, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO de gaze.” [AM 39]

Fiecare stat membru are dreptul de a promova cooperarea în mai multe zone geografice.”;

(5)  la articolul 23 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aspectele enumerate la alineatul (1) al prezentului articol și de modificare a liniilor directoare menționate la literele (a), (b) și (c).” [AM 40]

(6)  se introduce următorul articol 27a:

„Articolul 27a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 41]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (5), al articolului 6 alineatul (11), al articolului 7 alineatul (3), al articolului 12 alineatul (3) și al articolului 23 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului”.

______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  articolul 28 se elimină.

31.  Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali(56) (57)

În vederea efectuării adaptărilor tehnice necesare la Regulamentul (CE) nr. 1222/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în vederea adaptării lor la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificări și adaptări la progresul tehnic

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare a prezentului regulament cu privire la următoarele aspecte:

(a)  introducerea unor cerințe de informare referitoare la clasificarea pneurilor C2 și C3 în funcție de aderența pe teren umed, cu condiția disponibilității unor metode armonizate de testare;

(b)  adaptarea, dacă este cazul, a clasificării aderenței în funcție de caracteristicile tehnice specifice ale pneurilor proiectate în principal pentru a obține performanțe mai bune în condiții de gheață și/sau de zăpadă decât cele ale unui pneu normal, din punct de vedere al capacității acestora de inițiere, de menținere sau de stopare a mișcării vehiculului;

(c)  adaptarea anexelor I-V la progresele tehnice.”;

(2)  se introduce următorul articol 12a:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 13 se elimină.

VI.  Mediu

32.  Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale(58)

În vederea adaptării Directivei 91/271/CEE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa I la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 91/271/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Sistemele de colectare menționate la alineatul (1) trebuie să respecte cerințele prevăzute în secțiunea A din anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare a cerințelor respective.”;

(2)  la articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Evacuările din stațiile de epurare a apelor urbane reziduale menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să respecte cerințele relevante prevăzute în secțiunea B din anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare a cerințelor respective.”;

(3)  la articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Evacuările din stațiile de epurare a apelor urbane reziduale menționate la alineatul (2) trebuie să respecte cerințele relevante prevăzute în secțiunea B din anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare a cerințelor respective.”;

(4)  la articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Reglementările și autorizațiile specifice trebuie să respecte cerințele prevăzute în secțiunea C din anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare a cerințelor respective.”;

(5)  la articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Reglementările prealabile și autorizațiile specifice privind evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale și care se efectuează în conformitate cu alineatul (2) în aglomerările cu EL cuprins între 2 000 și 10 000, pentru evacuările în ape dulci și în estuare, și în aglomerările cu EL de 10 000 sau mai mult, pentru toate evacuările, definesc condițiile necesare pentru respectarea cerințelor relevante prevăzute în secțiunea B din anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare a cerințelor respective.”;

(6)  se introduce următorul articol 17a:

„Articolul 17a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 42]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 4 alineatul (3), al articolului 5 alineatul (3), al articolului 11 alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 18, alineatul (3) se elimină.

33.  Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(59)

În vederea adaptării Directivei 91/676/CEE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la respectiva directivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 91/676/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării lor la progresele științifice și tehnice.”;

(2)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 43]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 9, alineatul (3) se elimină.

34.  Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților(60) (61)

În vederea asigurării faptului că specificațiile privind echipamentul de încărcare prin partea inferioară prevăzute în Directiva 94/63/CE sunt revizuite după caz și în vederea adaptării anexelor la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 94/63/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4 alineatul (1), al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Toate terminalele care dispun de instalații de încărcare pentru autocisterne trebuie echipate cu cel puțin un braț articulat care îndeplinește specificațiile echipamentului de încărcare prin partea inferioară stabilite în anexa IV. Comisia reexaminează aceste specificații la intervale regulate și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a anexei IV în funcție de rezultatul reexaminării.”;

(2)  articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Adaptarea la progresul tehnic

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării acestora la progresele tehnice, cu excepția valorilor limită prevăzute în anexa II punctul 2.”;

(3)  se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 7, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 7 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (1) și al articolului 7 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1. ”;

(4)  articolul 8 se elimină.

35.  Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)(62)

În vederea stabilirii unor norme tehnice suplimentare necesare pentru eliminarea PCB-urilor și TPC-urilor în temeiul Directivei 96/59/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin:

—  stabilirea metodelor de referință de măsurare pentru a determina conținutul de PCB;

—  stabilirea, în anumite scopuri, a altor înlocuitori mai puțin periculoși ai PCB-urilor;

—  stabilirea, în anumite scopuri, a unor standarde tehnice pentru alte metode de eliminare a PCB-urilor.

Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 96/59/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate de completare a prezentei directive în următoarele scopuri: [AM 44]

(a)  în vederea stabilirii metodelor de referință de măsurare pentru determinarea conținutului de PCB al materialelor contaminate;

(b)  în vederea stabilirii, dacă este nevoie, numai în sensul articolului 9 alineatul (1) literele (b) și (c), a altor înlocuitori mai puțin periculoși ai PCB-urilor;

(c)  în vederea stabilirii standardelor tehnice pentru celelalte metode de eliminare a PCB-urilor menționate la articolul 8 alineatul (2) a doua teză.

În sensul literei (a) primului paragraf, măsurătorile efectuate anterior determinării metodelor de referință rămân valide.”;

(2)  la articolul 10a, alineatul (3) se elimină;

(3)  se introduce următorul articol 10b:

„Articolul 10b

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 45]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

36.  Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman(63)

În vederea adaptării Directivei 98/83/CE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele II și III la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Delegarea competenței prevăzute în anexa I partea C nota 10 de a stabili frecvența controalelor și metodele de control pentru substanțele radioactive a devenit caducă ca urmare a adoptării Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului(64).

În ceea ce privește delegarea competenței prevăzute în anexa III partea A paragraful al doilea, posibilitatea de a modifica anexa III prin intermediul actelor delegate este deja prevăzută la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/83/CE.

Prin urmare, Directiva 98/83/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexelor II și III, după caz, în vederea adaptării lor la progresele științifice și tehnice.”;

(2)  se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 46]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină;

(4)  în anexa I, partea C se modifică după cum urmează:

(a)  partea din tabel intitulată „Radioactivitate” se elimină;

(b)  notele 8, 9 și 10 se elimină;

(5)  în anexa III, partea A paragraful al doilea se elimină.

37.  Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz(65)

În vederea asigurării faptului că Directiva 2000/53/CE rămâne de actualitate și în vederea stabilirii unor măsuri tehnice suplimentare în ceea ce privește vehiculele scoase din uz, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexele la directiva respectivă;

—  pentru a completa directiva respectivă cu cerințele minime pentru certificatul de distrugere;

—  pentru a completa directiva respective cu normele necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor și a standardelor de codificare pentru materiale și componente.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2000/53/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare la intervale regulate a anexei II în vederea adaptării sale la progresele tehnice și științifice, astfel încât:

(i)  după caz, să stabilească valorile concentrațiilor maxime până la care este tolerat nivelul substanțelor menționate la litera (a) în anumite materiale și componente ale vehiculelor;

(ii)  să excepteze anumite materiale și componente ale vehiculelor de la aplicarea dispozițiilor literei (a), dacă utilizarea acestor substanțe nu poate fi evitată;

(iii)  să anuleze materiale și componente ale vehiculelor din anexa II, dacă utilizarea acestor substanțe poate fi evitată;

(iv)  pe baza punctelor (i) și (ii), să desemneze acele materiale și componente ale vehiculelor care pot fi detașate înainte de continuarea tratării și să impună obligația ca acestea să fie etichetate sau identificate prin alte mijloace adecvate. ”;

(2)  la articolul 5, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile lor competente recunosc și acceptă reciproc certificatele de distrugere eliberate în alte state membre în conformitate cu alineatul (3).

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la cerințele de completare a prezentei directive prin stabilirea cerințelor minime pentru certificatul de distrugere.”; [AM 47]

(3)  la articolul 6, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare a anexei I în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice și științifice.”;

(4)  la articolul 7 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte. în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele de completare a prezentei directive prin stabilirea normelor detaliate necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când pregătește astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz.”; [AM 48]

(5)  la articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la standardele de completare a prezentei directive prin stabilirea standardelor menționate la alineatul (1). Atunci când pregătește astfel de standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta.”; [AM 49]

(6)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 50]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (b), al articolului 5 alineatul (5), al articolului 6 alineatul (6), al articolului 7 alineatul (2) și al articolului 8 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 11, alineatul (3) se elimină.

38.  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(66)

În vederea adaptării Directivei 2000/60/CE la progresele științifice și tehnice și în vederea stabilirii unor norme tehnice suplimentare necesare pentru acțiunea Uniunii în domeniul apei, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru:

—  a modifica anexele I și III și secțiunea 1.3.6 din anexa V la directiva respectivă;

—  a completa directiva respectivă cu specificații tehnice și metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor;

—  a completa directiva respectivă prin prezentarea rezultatelor exercițiului de intercalibrare și prin stabilirea valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2000/60/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de stabilire a unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”;

(2)  la articolul 20 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”; [AM 51]

(3)  se introduce următorul articol 20a:

„Articolul 20a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 52]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (3), al articolului 20 alineatul (1) primul paragraf și al anexei V punctul 1.4.1 litera (ix) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

__________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1. ”;

(4)  la articolul 21, alineatul (3) se elimină;

(5)  în anexa V punctul 1.4.1, punctul (ix) se înlocuiește cu următorul text:

„(ix) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de prezentare completare a prezentei directive prin prezentarea rezultatelor exercițiului de intercalibrare și de stabilire stabilirea valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre în conformitate cu punctele (i)-(viii). Acestea se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”. [AM 53]

39.  Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental(67) (68)

În vederea adaptării Directivei 2002/49/CE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în vederea modificării anexelor la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2002/49/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare a anexei II în vederea stabilirii unor metode comune de evaluare pentru determinarea Lden și Lnight.”;

(b)  la alineatul (3) se adaugă următorul al doilea paragraf:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare a anexei III în vederea stabilirii unor metode comune de evaluare pentru determinarea efectelor dăunătoare.”;

(2)  articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Adaptarea la progresele tehnice și științifice

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare a anexei I punctul 3 și a anexelor II și III în vederea adaptării lor la progresele tehnice și științifice.”;

(3)  se introduce următorul articol 12a:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatele (2) și (3) și la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatele (2) și (3) și la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatele (2) și (3) și al articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1”;

(4)  la articolul 13, alineatul (3) se elimină;

(5)  în anexa III, prima teză din partea introductivă se înlocuiește cu textul următor:

„Relațiile doză-efect introduse prin revizuirile ulterioare ale prezentei anexe se referă în special la:”.

40.  Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE(69) (70)

În vederea asigurării faptului că se utilizează metode analitice actualizate pentru determinarea conformității cu valorile limită pentru conținutul de compuși organici volatili, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa III la Directiva 2004/42/CE în vederea adaptării sale la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2004/42/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Adaptarea la progresele tehnice

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexei III în vederea adaptării sale la progresele tehnice.”

(2)  se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină.

41.  Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător(71)

În vederea luării în considerare a progreselor științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica Directiva 2004/107/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2004/107/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4, alineatul (15) se înlocuiește cu următorul text:

„(15) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de modificare a prezentului articol, a secțiunii II din anexele II, III, IV și V și a secțiunii V din anexa V, în vederea adaptării lor la progresele științifice și tehnice.

Cu toate acestea, modificările nu pot avea drept rezultat nicio modificare directă sau indirectă a valorilor țintă.”;

(2)  se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (15) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 54]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (15) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (15) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 6, alineatul (3) se elimină.

(4)  în anexa V, secțiunea V se înlocuiește cu următorul text:

„În prezent, nu pot fi specificate tehnicile de referință pentru modelarea calității aerului.”.

42.  Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE(72)

În vederea adaptării Directivei 2006/7/CE la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexa I la directiva respectivă în ceea ce privește metodele de analiză pentru parametrii prevăzuți în anexa respectivă;

—  pentru a modifica anexa V la directiva respectivă;

—  pentru a completa directiva respectivă prin precizarea standardului EN/ISO privind echivalența metodelor microbiologice.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2006/7/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate care:

(a)  să specifice standardul completeze prezenta directivă prin specificarea standardului EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9); [AM 55]

(b)  să modifice anexa I, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice, în ceea ce privește metodele de analiză pentru parametrii prevăzuți în anexa respectivă; [AM 56 Nu privește versiunea în limba română.]

(c)  să modifice anexa V, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice.”; [AM 57 Nu privește versiunea în limba română.]

(2)  se introduce următorul articol 15a:

„Articolul 15a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 58]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 16, alineatul (3) se elimină.

43.  Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE(73)

În vederea dezvoltării suplimentare a dispozițiilor tehnice ale Directivei 2006/21/CE și a adaptării directivei respective la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexele la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice;

—  pentru a completa directiva respectivă cu cerințe tehnice, în sensul articolului 13 alineatul (6);

—  pentru a completa directiva respectivă cu cerințele tehnice pentru caracterizarea deșeurilor conținute în anexa II și pentru a completa directiva respectivă cu o interpretare a definiției prevăzute la articolul 3 punctul 3;

—  pentru a completa directiva respectivă cu criteriile pentru clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu anexa III;

—  pentru a completa directiva respectivă cu standarde armonizate în materie de prelevare de probe și de analiză.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2006/21/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 22, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, actele delegate necesare pentru de completare a prezentei directive în următoarele scopuri: [AM 59]

(a)  elaborarea cerințelor a elabora cerințele tehnice în sensul articolului 13 alineatul (6), inclusiv a cerințelorcerințele tehnice privind definirea cianurii disociabile în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia; [AM 60]

(b)  completarea cerințelor a completa cerințele tehnice pentru caracterizarea deșeurilor conținute în prevăzute la anexa II; [AM 61]

(c)  interpretarea a oferi o interpretare a definiției de la articolul 3 punctul 3; [AM 62]

(d)  definirea criteriilor pentru clasificarea a defini criteriile de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III; [AM 63]

(e)  stabilirea eventualelor a stabili eventualele standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei directive. [AM 64]

Atunci când exercită delegarea de competențe prevăzută la primul paragraf, Comisia acordă prioritate activităților menționate la literele (b), (c) și (d).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării lor la progresele științifice și tehnice. Modificările respective vizează atingerea unui nivel ridicat de protecție a mediului.”;

(2)  se introduce următorul articol 22a:

„Articolul 22a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 65]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 22 alineatele (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 23, alineatul (3) se elimină.

44.  Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării(74)

În vederea adaptării Directivei 2006/118/CE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele II, III și IV la directiva respectivă și a adăuga noi poluanți sau indicatori. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2006/118/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Adaptări tehnice

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a anexei II părțile A și C și a anexelor III și IV în vederea adaptării lor la progresele științifice și tehnice, ținând seama de perioadele de revizuire și actualizare a planurilor de gestionare a districtului hidrografic menționate la articolul 13 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a anexei II partea B în vederea adăugării de noi poluanți sau indicatori.”;

(2)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 66]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

__________________

* JO L 123,12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 9 se elimină.

45.  Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului(75) (76)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 166/2006 la progresele tehnice și la evoluția dreptului internațional și în vederea asigurării unei mai bune raportări, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele II și III la regulamentul respectiv în vederea adaptării lor la progresele științifice sau tehnice sau ca urmare a adoptării de către Reuniunea părților la protocol a oricărei modificări la anexele la Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferului de poluanți, precum și pentru a completa regulamentul respectiv prin inițierea raportării privind emisiile de poluanți relevanți din una sau mai multe surse difuze. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 166/2006 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) În cazul în care se stabilește că nu există date privind emisiile din surse difuze, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate în vederea inițierii de raportări privind poluanții relevanți proveniți din una sau mai multe surse difuze, folosind, după caz, metode omologate la nivel internațional.”;

(2)  articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a anexelor II și III în următoarele scopuri:

(a)  în vederea adaptării acestora la progresele științifice sau tehnice;

(b)  în vederea adaptării acestora ca urmare a adoptării de către Reuniunea părților la protocol a oricărei modificări la anexele la protocol.”;

(3)  se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 18, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 18 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (3) și al articolului 18 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 19, alineatul (3) se elimină.

46.  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire)(77)

În vederea actualizării și dezvoltării suplimentare a normelor tehnice aplicabile infrastructurii pentru informații spațiale în Uniune, astfel cum se prevede în Directiva 2007/2/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica descrierea categoriilor de date existente din anexele I, II și III la directiva respectivă;

—  pentru a completa directiva respectivă cu modalitățile tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date;

—  pentru a completa directiva respectivă cu specificațiile tehnice pentru anumite servicii și cu criterii minime de performanță pentru serviciile de date spațiale;

—  pentru a completa directiva respectivă cu anumite obligații;

—  pentru a completa directiva respectivă cu condiții armonizate de acces la seturile și serviciile de date spațiale.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2007/2/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de modificare a descrierii categoriilor de date existente din anexele I, II și III, în vederea luării în considerare a evoluției nevoilor în materie de date spațiale destinate susținerii politicilor Uniunii care au un impact asupra mediului.”;

(2)  la articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea a modalităților tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale. La elaborarea acestor modalități se ține seama de cerințele utilizatorilor relevanți, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii. [AM 67]

În cazul în care organizațiile de drept internațional au adoptat standarde relevante pentru a asigura interoperabilitatea sau armonizarea seturilor și serviciilor de date spațiale, aceste standarde sunt integrate, iar mijloacele tehnice existente sunt prevăzute, după caz, în actele delegate menționate în primul paragraf.”;

(3)  articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate referitoare la norme care să reglementeze, în special, următoarele aspecte pentru completarea prezentului capitol: de completare a prezentei directive prin stabilirea următoarelor aspecte: [AM 68]

(a)  specificațiile tehnice și criteriile minime de performanță privind serviciile menționate la articolele 11 și 12, ținându-se seama de obligațiile existente de raportare, precum și de recomandările adoptate în cadrul legislației Uniunii din domeniul mediului, de serviciile de comerț electronic existente și de progresele tehnologice;

(b)  obligațiile menționate la articolul 12.”;

(4)  la articolul 17, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8) Statele membre asigură accesul instituțiilor și organismelor Uniunii la seturile și serviciile de date spațiale în condiții armonizate.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directive prin stabilirea a normelor ce reglementează condițiile respective. Aceste norme trebuie să respecte pe deplin principiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol.”; [AM 69]

(5)  se introduce următorul articol 21a:

„Articolul 21a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, cinci ani începând cu ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 70]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (7), al articolului 7 alineatul (1), al articolului 16 și al articolului 17 alineatul (8) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 22, alineatul (3) se elimină.

47.  Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații(78)

În vederea luării în considerare a progreselor științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la Directiva 2007/60/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2007/60/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexei în vederea adaptării acesteia la progresele științifice și tehnice, ținând seama de perioadele de revizuire și actualizare menționate la articolul 14.”;

(2)  se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 71]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină.

48.  Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa(79)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I-VI, VIII, IX, X și XV la Directiva 2008/50/CE în vederea adaptării acestora la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2008/50/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 28 se modifică după cum urmează:

(a)  titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Modificări și măsuri de punere în aplicare”

(b)  la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 28a, acte delegate de modificare a anexelor I–VI, VIII, IX, X și XV în vederea adaptării lor la progresele tehnice.”;

(2)  se introduce următorul articol 28a:

„Articolul 28a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 28 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 72]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 28 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 28 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 29, alineatul (3) se elimină.

49.  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)(80)

În vederea adaptării Directivei 2008/56/CE la progresele științifice și tehnice, a asigurării coerenței și pentru a permite efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele III, IV și V la directiva respectivă și pentru a completa directiva respectivă cu criterii și standarde metodologice și cu specificații și metode standardizate de monitorizare și de evaluare care să fie utilizate de către statele membre. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2008/56/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire completare a prezentei directivei prin stabilirea, până la 15 iulie 2010, a criteriilor și standardelor metodologice care să fie utilizate de statele membre, pe baza anexelor I și III, în așa fel încât să se asigure coerența și să se permită efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine cu privire la măsura în care acestea au atins o stare ecologică bună. [AM 73]

Înainte de a propune astfel de criterii și standarde, Comisia consultă toate părțile interesate, inclusiv convențiile privind mările regionale.”;

(2)  la articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate care să stabilească specificații și metode de completare a prezentei directivei prin stabilirea specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și de evaluare ce țin cont de angajamentele existente și asigură comparabilitatea între rezultatele operațiunilor de monitorizare și evaluare.”; [AM 74]

(3)  la articolul 24, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a anexelor III, IV și V în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice, ținând seama de perioadele de revizuire și actualizare menționate la articolul 17 alineatul (2).”;

(4)  se introduce următorul articol 24a:

„Articolul 24a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 75]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (3), al articolului 11 alineatul (4) și al articolului 24 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

__________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  la articolul 25, alineatul (3) se elimină.

50.  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006(81) (82)

În vederea asigurării faptului că Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este actualizat la intervale regulate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexa VI la respectivul regulament în vederea armonizării clasificării și etichetării substanțelor;

—  pentru a modifica regulamentul respectiv prin adăugarea unei anexe referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea;

—  pentru a modifica anumite dispoziții ale regulamentului respectiv și anexele I-VIII la regulamentul respectiv în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și științifice.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 37, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia adoptă, fără întârzieri nejustificate, acte delegate, în conformitate cu articolul 53a, în cazul în care constată că armonizarea clasificării și etichetării substanței în cauză este corespunzătoare, în vederea modificării anexei VI prin includerea substanței respective, împreună cu elementele relevante de clasificare și de etichetare, în tabelul 3.1 din partea 3 din anexa VI și, dacă este cazul, a limitelor de concentrație specifice sau a factorilor M.

O intrare corespunzătoare este inclusă în tabelul 3.2 din partea 3 din anexa VI, în baza acelorași condiții, până la 31 mai 2015.

În cazul armonizării clasificării și etichetării substanțelor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 53b.”;

(2)  la articolul 45, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Până la 20 ianuarie 2012, Comisia realizează o revizuire pentru a analiza posibilitatea armonizării informațiilor menționate la alineatul (1), inclusiv a stabilirii unui format pentru transmiterea informațiilor de către importatori și utilizatorii din aval la organismele desemnate. Pe baza acestei revizuiri și în urma consultării părților interesate relevante, cum ar fi Asociația europeană a centrelor antitoxice și a toxicologilor clinicieni (EAPCCT), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 53a, un regulament delegat de modificare a prezentului regulament prin adăugarea unei anexe.”;

(3)  la articolul 53, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 53a, acte delegate de modificare a articolului 6 alineatul (5), a articolului 11 alineatul (3), a articolului 12, a articolului 14, a articolului 18 alineatul (3) litera (b), a articolului 23, a articolelor 25 - 29, a articolului 35 alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, precum și a anexelor I–VIII în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și științifice, ținând seama în mod adecvat de dezvoltarea ulterioară a GHS, în special de orice modificări aduse de ONU în ceea ce privește utilizarea informațiilor privind amestecuri similare, precum și de evoluțiile programelor chimice recunoscute la nivel internațional și de datele provenite din bazele de date referitoare la accidente.

Dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 53b.”;

(4)  se introduc următoarele articole 53a și 53b:

„Articolul 53a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 37 alineatul (5), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 53 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 37 alineatul (5), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 53 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 37 alineatul (5), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 53 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 53b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat către Parlamentul European și Consiliu se menționează motivele aplicării procedurii de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 53a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  la articolul 54, alineatele (3) și (4) se elimină.

51.  Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină(83) (84)

În vederea asigurării consecvenței cu standardele relevante elaborate de Comitetul European de Standardizare (CEN), competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anumite dispoziții ale Directivei 2009/126/CE în vederea adaptării acestora la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/126/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Adaptări tehnice

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a articolelor 4 și 5 în vederea adaptării lor la progresele tehnice, atunci când este necesar pentru a asigura conformitatea cu orice standard relevant elaborat de Comitetul European de Standardizare (CEN).

Delegarea de competențe menționată la primul paragraf nu se aplică eficienței de captare a vaporilor de benzină și raportului vapori/benzină menționate la articolul 4 și nici perioadelor de timp menționate la articolul 5.”;

(2)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 9 se elimină.

52.  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice(85)

În vederea adaptării Directivei 2009/147/CE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și V la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/147/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de modificare a anexelor I și V în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și științifice.”;

(2)  se introduce următorul articol 15a:

„Articolul 15a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 76]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 16 se elimină.

53.  Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei(86)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 și a stabilirii de proceduri de evaluare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu proceduri de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS și pentru a furniza documente de referință sectoriale, precum și documente de orientare referitoare la înregistrarea organizațiilor și la procedurile de armonizare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 77]

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1221/2009, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește armonizarea anumitor proceduri și documentele de referință sectoriale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 78]

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 16, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Documentele de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente se adoptă de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea documentelor de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente. [AM 79]

Documentele respective se pun la dispoziția publicului.”;

(2)  la articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48a, acte delegate privind procedurile de completare a prezentului regulament prin stabilirea procedurilor de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS, inclusiv procedurile adecvate de introducere a unei căi de atac împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării la nivel de omologi.”; [AM 80]

(3)  la articolul 30, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia adoptă documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare. [AM 81]

Documentele respective se pun la dispoziția publicului. ”;

(4)  la articolul 46, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia adoptă documentele de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și ghidul menționat la alineatul (4) prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea documentelor de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și a ghidului menționat la alineatul (4)”; [AM 82]

(5)  Articolul 48 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 48

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48a, acte delegate de modificare a anexelor, dacă este cazul, pe baza experienței acumulate în ceea ce privește operarea sistemului EMAS, ca răspuns la nevoile identificate de orientare cu privire la cerințele EMAS și ținând seama de modificările aduse standardelor internaționale sau de stabilirea unor noi standarde care sunt relevante pentru eficacitatea prezentului regulament.”;

(6)  se introduce următorul articol 48a:

„Articolul 48a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (4), al articolului 17 alineatul (3), al articolului 30 alineatul (6), al articolului 46 alineatul (6) și al articolului 48 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 83]

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 49, alineatul (3) se elimină.

54.  Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică(87)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 66/2010 și a stabilirii unor norme tehnice suplimentare necesare pentru eticheta UE ecologică, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu măsuri prin care să se acorde anumite derogări;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu măsuri de stabilire a unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În ceea ce privește elaborarea unor criterii de acordare a etichetei UE ecologice pentru produsele alimentare și hrana pentru animale, Comisia a publicat, în 2011, un studiu privind fezabilitatea elaborării unor criterii de etichetare ecologică pentru produsele alimentare și hrana pentru animale. Pe baza raportului final întcomit în urma acestui studiu de fezabilitate și a avizului Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, Comisia nu intenționează să elaboreze în acest moment criterii de etichetare ecologică pentru produsele alimentare și hrana pentru animale. Prin urmare, nu este necesar să se delege Comisiei competența de a decide pentru care grupuri de produse alimentare și hrană pentru animale este fezabilă elaborarea de criterii de etichetare ecologică.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 66/2010 se modifică după cum urmează:

(1)  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (5), al doilea paragraf se elimină;

(b)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Pentru anumite categorii de produse care conțin substanțele menționate la alineatul (6) și numai în cazul în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic înlocuirea acestora ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative sau în cazul produselor care au o performanță de mediu globală mult mai mare în comparație cu alte produse aparținând aceleiași categorii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de măsuri în vederea acordării de derogări de la alineatul (6) al prezentului articol . [AM 84]

Nu se acordă nicio derogare privind substanțele care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și care sunt identificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, care sunt prezente în amestecuri, într-un articol sau în orice parte omogenă a unui articol complex în concentrații de peste 0,1 % (procent de masă).”;

(2)  la articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de prevedere completare a prezentului regulament prin stabilirea, în termen de cel mult nouă luni de la consultarea CEEUE, a unor măsuri pentru stabilirea unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [AM 85]

În exercitarea competenței delegate menționate la primul paragraf, Comisia ține seama de observațiile CEEUE și evidențiază, documentează și explică în mod clar motivele care stau la baza oricăror modificări cuprinse în propunerea sa finală în comparație cu propunerea privind proiectele de criterii, în urma consultării CEEUE.”;

(3)  articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de modificare a anexelor.

În ceea ce privește modificările taxelor maxime prevăzute în anexa III, Comisia ia în considerare necesitatea ca taxele să acopere costurile legate de funcționarea sistemului.”;

(4)  se introduce următorul articol 15a:

„Articolul 15a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 86]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15 poate revoca în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (7), al articolului 8 alineatul (2) și al articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  articolul 16 se elimină.

VII.   Eurostat

55.  Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale(88)

În vederea adaptării Regulamentului (CEE) nr. 3924/91 la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în vederea completării regulamentului respectiv prin:

—  actualizarea listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică;

—  adoptarea de norme detaliate pentru aplicarea articolului 3 alineatul (3);

—  adoptarea deciziei ca, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, să se efectueze anchete lunare sau trimestriale;

—  definirea modalităților legate de conținutul chestionarelor de anchetă și a normelor detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate sau informațiile provenind din alte surse.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 2, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de actualizare a completare a prezentului regulament prin actualizarea listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică.”; [AM 87]

(2)  la articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele de completare a prezentului regulament prin adoptarea normelor detaliate pentru aplicarea alineatului (3) al prezentului articol, inclusiv pentru adaptarea la progresele tehnice.”; [AM 88]

(3)  la articolul 4, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate care să prevadă de completare a prezentului regulament prevăzând efectuarea de anchete lunare sau trimestriale.”; [AM 89]

(4)  la articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Informațiile necesare se colectează de către statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă, al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor respective.”; [AM 90]

(5)  articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Procesarea rezultatelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate menționate la articolul 5 alineatul (1) sau informațiile provenind din alte surse menționate la articolul 5 alineatul (3).”; [AM 91]

(6)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 92]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (6), al articolului 3 alineatul (5), al articolului 4, al articolului 5 alineatul (1) și al articolului 6 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 10, alineatul (3) se elimină.

56.  Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar(89)

În vederea adaptării Regulamentului (CEE) nr. 696/93 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica unitățile statistice ale sistemului de producție, criteriile utilizate și definițiile specificate în anexa la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 696/93 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare în special a unităților statistice ale sistemului de producție, a criteriilor utilizate și a definițiilor specificate în anexă în vederea adaptării lor la evoluțiile economice și tehnice.”; [AM 93]

(2)  se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 94]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 7, alineatul (3) se elimină.

57.  Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt(90)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1165/98 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în vederea actualizării listei variabilelor, a definițiilor și a formelor adecvate ale variabilelor transmise;

—  pentru a modifica lista de activități;

—  pentru a completa regulamentul respectiv în ceea ce privește aprobarea și aplicarea sistemelor europene de eșantionare;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a calității variabilelor; [AM 95]

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu condițiile de asigurare a calității necesare a datelor;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem de eșantionare european;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu utilizarea altor unități de observare;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu lista variabilelor care trebuie transmise într-o formă ajustată pentru zilele lucrătoare;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu condițiile de alocare a unui sistem european de eșantionare.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Mai multe împuterniciri necesare numai pentru măsurile tranzitorii au devenit caduce.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1165/98 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, se adaugă următorul alineat (3):

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea actualizării listei variabilelor, a definițiilor și a formelor adecvate ale variabilelor transmise.”;

(2)  la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: [AM 96]

„Detaliile privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la aprobarea și aplicarea de completare a prezentului regulament prin specificarea, în plus, a aprobării și aplicării acestora.”; [AM 97]

(3)  la articolul 10, se adaugă următorul alineat (5):

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la de completare a prezentului regulament prin specificarea criteriilor de evaluare a calității variabilelor.”; [AM 98]

(4)  articolul 17 se elimină;

(4a)  la articolul 18, alineatul (3) se elimină; [AM 99]

(5)  se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul (4) alineatul (2) primul paragraf litera (d), al doilea paragraf, la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 100]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul (4) alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf, la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare. [AM 101]

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf, al articolului 10 alineatul (5), al anexei A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2 și litera (f) punctele 8 și 9, al anexei B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, al anexei C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și al anexei D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 102]

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1. ”.

(6)  anexa A se modifică după cum urmează:

(i)  litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Prezenta anexă se aplică tuturor activităților enumerate în secțiunile B–E din NACE Rev. 2 sau, după caz, tuturor produselor enumerate în secțiunile B–E din CPA. Nu se cer informații pentru 37, 38.1, 38.2 și 39 din NACE Rev. 2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei de activități.”

(ii)  litera (b) punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”; [AM 103]

(iii)  litera (c) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Informațiile privind prețurile de producție pentru piețele externe (nr. 312) și prețurile de import (nr. 340) pot fi culese prin utilizarea valorilor unitare pentru produse provenite din comerțul exterior sau din alte surse, numai dacă nu există o deteriorare semnificativă a calității comparativ cu informațiile de preț specifice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de asigurare a calității necesare a datelor.”; [AM 104]

(iv)  litera (c) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„(4) De la începutul primei perioade de referință, informațiile referitoare la persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului.”;

(v)  litera (c) punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„(10) Informațiile referitoare la prețurile de producție și la prețurile de import (nr. 310, 311, 312 și 340) nu sunt necesare pentru următoarele grupe sau clase NACE Rev. 2, respectiv CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 și 38.3. În plus, informațiile referitoare la prețurile de import (nr. 340) nu sunt necesare pentru diviziunile 09, 18, 33 și 36 ale CPA. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei de activități.”;

(vi)  litera (d) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„(2) În plus, variabila «producție» (nr. 110) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”; [AM 105]

(vii)  litera (f) punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8. Pentru variabila «prețul de import» (nr. 340), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la de completare a regulamentului respectiv prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d).”; [AM 106]

(viii)  litera (f) punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9. Variabilele privind piețele externe (nr. 122 și nr. 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția se aplică industriei totale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2, principalelor sectoare industriale, precum și secțiunii (1 literă) și diviziunii cu 2 cifre a NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informațiile din secțiunile D și E ale NACE Rev. 2. În plus, variabila «prețul de import» (nr. 340) se transmite ținând cont de distincția dintre zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și non-euro, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a sistemelor europene de eșantionare definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita domeniul de aplicare al variabilei «prețul de import» la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Distincția între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 312 și 340 nu este nevoie să fie transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.”; [AM 107]

(7)  anexa B se modifică după cum urmează:

(i)  litera (b) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”; [AM 108]

(ii)  la litera (c), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului. ”;

(iii)  la litera (c) punctul 6. paragraful al patrulea se elimină.

(iv)  la litera (d), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. În plus, variabila «producție» (nr. 110, 115, 116) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.

Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”; [AM 109]

(9)  anexa C se modifică după cum urmează:

(i)  litera (b) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”; [AM 110]

(ii)  litera (c) punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului.”;

(iii)  la litera (c) punctul 4, ultimul al treilea paragraf se elimină; [AM 111]

(iv)  la litera (d), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «volumul vânzărilor» (nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”; [AM 112]

(v)  litera (g) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. Variabilele se transmit pentru cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (nr. 330/123) în termen de o lună cu gradul de detaliere specificat la litera (f) punctul 3 din prezenta anexă. Statele membre pot alege să participe la variabilele «cifra de afaceri» și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor» (variabilele nr. 120 și 330/123) cu contribuții ce corespund alocării stabilite de un sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare.”; [AM 113]

(10)  anexa D se modifică după cum urmează:

(i)  litera (b) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”; [AM 114]

(ii)  litera (c) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. De la începutul primei perioade de referință, informațiile privind persoanele angajate (nr. 210) pot fi aproximate la numărul salariaților (nr. 211). Această aproximare este permisă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului.”;

(iii)  la litera (c) punctul 4, al treilea paragraf se elimină.

(iv)  la litera (d), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. Variabila «cifra de afaceri» (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”; [AM 115]

(v)  la litera (e), al patrulea paragraf se elimină.

(vi)  la litera (f), punctul 6 se elimină.

58.  Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă(91)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 530/1999 pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu definiția și defalcarea informațiilor ce trebuie furnizate și cu criteriile de evaluare a calității statisticilor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 116]

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 în ceea ce privește formatul tehnic utilizat pentru transmiterea rezultatelor, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 530/1999 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, se adaugă următorul alineat (3):

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la definiția și defalcarea de completare a prezentului regulament prin specificarea definiției și a defalcării informațiilor ce trebuie furnizate în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”; [AM 117]

(2)  articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele sunt transmise Comisiei (Eurostat) în termen de 18 luni de la încheierea anului de referință. Comisia adoptă formatul tehnic adecvat pentru transmiterea rezultatelor prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).”;

(3)  la articolul 10, se adaugă următorul alineat (3):

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la criteriile de completare a prezentului regulament prin specificarea criteriilor de evaluare a calității statisticilor.” Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”; [AM 118]

(4)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 10 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 119]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 10 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 120]

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  articolul 11 se elimină;

(6)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină.

59.  Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile(92)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 pentru a ține cont de evoluțiile economice și tehnice intervenite în ceea ce privește colectarea și prelucrarea statistică a statisticilor privind deșeurile, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea adaptării sale la evoluțiile economice și tehnice intervenite în ceea ce privește colectarea și prelucrarea statistică a datelor;

—  pentru a modifica prelucrarea și transmiterea rezultatelor și adaptarea specificațiilor enumerate în anexele I, II și III la regulamentul respectiv;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin definirea cerinței minime privind gradul de acoperire în conformitate cu anexele I și II secțiunea 7 punctul 1;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea unui tabel de echivalență între nomenclatorul statistic din anexa III la regulamentul respectiv și lista deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei(93) și prin definirea condițiilor de calitate și de precizie.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Dispozițiile referitoare la măsurile tranzitorii au devenit caduce.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 în ceea ce privește prezentarea rezultatelor, formatul corespunzător pentru comunicarea rezultatelor și conținutul structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare Comisiei. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 121]

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 1, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unui tabel de echivalență între nomenclatorul statistic din anexa III la prezentul regulament și lista deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei. * [AM 122]

____________________

* Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3). ”;

(2)  articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la definirea de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de calitate și precizie.”; [AM 123]

(b)  la alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

„Pentru fiecare rubrică enumerată în secțiunea 8 (Activități și gospodării) din anexa I, precum și pentru caracteristicile enumerate în secțiunea 3 și pentru fiecare rubrică a diferitelor tipuri de operațiuni enumerate în secțiunea 8 punctul 2 din anexa II, statele membre indică procentul pe care îl reprezintă statisticile întocmite din totalitatea deșeurilor din rubrica respectivă. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate de completare a prezentului regulament prin definirea cerinței minime pentru gradul de acoperire.”;

(3)  Articolele 4 și 5 se elimină;

(4)  se introduc următoarele articole 5a și 5b:

„Articolul 5a

Adaptarea la evoluțiile economice și tehnice

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la pentru a modifica prezentul regulament prin adaptarea acestuia la evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea statistică a datelor, precum și prelucrarea și transmiterea rezultatelor și prin adaptarea specificațiilor care figurează în anexe. [AM 124]

Articolul 5b

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatul (5), la articolul 3 alineatele (1) și (4) și la articolul 5a, se conferă Comisiei pentru pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 125]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (5), la articolul 3 alineatele (1) și (4) și la articolul 5a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (5), al articolului 3 alineatele (1) și (4) și al articolului 5a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

__________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Măsuri de punere în aplicare

Comisia adoptă actele de punere în aplicare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește:

(a)  prezentarea rezultatelor în conformitate cu articolul 3 alineatele (2), (3) și (4), luând în considerare structurile economice și condițiile tehnice existente într-un stat membru. Aceste acte de punere în aplicare pot autoriza un stat membru să nu comunice anumite elemente incluse în defalcare, cu condiția să se demonstreze că acest fapt nu are decât un efect limitat asupra calității statisticilor. În toate cazurile, atunci când se acordă derogări, se însumează cantitatea totală de deșeuri pentru fiecare dintre rubricile menționate în secțiunea 2 punctul 1 și în secțiunea 8 punctul 1 din anexa I;

(b)  stabilirea unui format corespunzător pentru comunicarea rezultatelor de către statele membre în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

(c)  conținutul structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate menționate în secțiunea 7 din anexa I și în secțiunea 7 din anexa II. [AM 126]

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 7 alineatul (2).”;

(6)  la articolul 7, alineatul (3) se elimină;

(7)  la articolul 8, alineatele (2) și (3) se elimină;

(8)  în anexa I secțiunea 7, punctul 1 se elimină;

(9)  în anexa II secțiunea 7, punctul 1 se elimină.

60.  Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă(94)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 437/2003 pentru a ține seama de evoluțiile economice și sociale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica caracteristicile privind colectarea datelor și specificațiile din anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea altor standarde de precizie. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 în ceea ce privește fișierele de date pentru transmitere, descrierea codurilor de date și suportul care trebuie utilizat pentru transmiterea datelor, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 437/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Fiecare stat membru culege date statistice privind următoarele variabile:

(a)  pasageri;

(b)  mărfuri și poștă;

(c)  etape de zbor;

(d)  locuri disponibile pentru pasageri;

(e)  deplasări ale aeronavelor.

Variabilele statistice pentru fiecare domeniu în parte, nomenclatoarele pentru clasificarea lor, periodicitatea observării lor și definițiile acestora sunt stabilite în anexe.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a caracteristicilor privind colectarea datelor și a specificațiilor din anexe.”;

(2)  articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Precizia statisticilor

Colectarea datelor se bazează pe date complete.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la de completare a prezentului regulament prin stabilirea altor standarde de precizie.”; [AM 127]

(3)  la articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Rezultatele se transmit conform fișierelor de date din anexa I, a căror descriere se specifică de către Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare.

Comisia stabilește, de asemenea, printr-un act de punere în aplicare, descrierea codurilor de date și a suportului care trebuie utilizat pentru transmiterea lor.

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”;

(4)  articolul 10 se elimină;

(5)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 128]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al articolului 5 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 11, alineatul (3) se elimină.

61.  Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă(95)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 450/2003 pentru a ține seama de evoluțiile economice și sociale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica regulamentul respectiv prin redefinirea specificației tehnice a indicelui și prin revizuirea structurii de ponderare, prin includerea anumitor activități economice;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin identificarea activităților economice pe care urmează să fie defalcate datele și a activităților economice pe care urmează să fie defalcat indicele;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea unor criterii de calitate separate și a metodologiei care trebuie aplicată pentru înlănțuirea indicelui.

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin adoptarea de măsuri referitoare la prezentarea de date pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate. [AM 129]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 în ceea ce privește conținutul structura și modalitățile detaliate ale raportului privind calitatea, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 130]

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 450/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la introducerea unor modificări de modificare a anexei, în vederea redefinirii specificației tehnice a indicelui și a revizuirii structurii de ponderare.”; [AM 131]

(2)  la articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la modificările pentru de modificare a prezentului regulament în ceea ce privește includerea activităților economice definite în secțiunile O-S din NACE Rev. 2 în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținând seama de studiile de fezabilitate definite prevăzute la articolul 10.”; [AM 132]

(3)  articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Defalcarea variabilelor

(1)  Ținând seama de contribuțiile la ocuparea totală a forței de muncă și la costurile forței de muncă la nivelul Uniunii și la nivel național, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la identificarea de completare a prezentului regulament în ceea ce privește defalcarea activităților economice definite în secțiunile NACE Rev. 2 și în celelalte subdiviziuni, fără să depășească nivelul diviziunilor NACE Rev. 2 (nivel de 2 cifre) sau al grupărilor de diviziuni, în care datele trebuie distribuite ținându-se seama de evoluțiile economice și sociale. [AM 133]

Indicii costului forței de muncă sunt prevăzuți separat pentru următoarele categorii de costuri ale forței de muncă:

(a)  costurile totale ale forței de muncă;

(b)  salariile și plățile, definite prin trimitere la punctul D.11 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1726/1999;

(c)  contribuțiile sociale ale angajatorilor, plus impozitele plătite de angajator, din care se deduc subvențiile primite de către angajator, definite ca sumă a punctelor D.12 și D.4, din care se scade punctul D.5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1726/1999.

(2)  Un indice de estimare a costului total al forței de muncă, cu excluderea primelor, astfel cum sunt definite de D.11112 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1726/1999, se furnizează defalcat pe activitățile economice stabilite de Comisie și se bazează pe clasificarea NACE Rev. 2.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la de completare a prezentului regulament prin stabilirea acestor activități economice, ținând seama de studiile de fezabilitate definite prevăzute la articolul 10. [AM 134]

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la de completare a prezentului regulament prin stabilirea metodologiei pentru înlănțuirea indicelui.”; [AM 135]

(4)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Calitate

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la definirea de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor criterii de calitate distincte. Datele curente și retrospective transmise trebuie să îndeplinească aceste criterii de calitate. [AM 136]

(2)  Începând cu 2003, statele membre prezintă Comisiei rapoarte anuale privind calitatea. Conținutul Structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor este definit sunt stabilite de Comisie prin intermediul unui act unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).”; [AM 137]

(4a)  Articolul 9 se elimină. [AM 138]

(5)  articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia adoptă măsuri, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2). Aceste măsuri Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce privește prezentarea datelor menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate menționate la prezentul articol. Aceste acte delegate respectă principiul eficienței costurilor, definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, inclusiv reducerea la minimum a sarcinii respondenților.”; [AM 139]

(b)  alineatul (6) se elimină;

(6)  articolul 11 se elimină;

(7)  se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2) și , la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 140]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2) și , la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (5) poate revoca în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare. [AM 141]

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (4), al articolului 3 alineatul (2) și , al articolului 4 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 8 alineatul (1) și al articolului 10 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 142]

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(8)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină;

(9)  în anexă, punctul 3 se elimină.

62.  Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională(96)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 808/2004 la evoluțiile economice și tehnice, în special în ceea ce privește conținutul modulelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa modulele din regulamentul respectiv în ceea ce privește selectarea și specificarea, adaptarea și modificarea subiectelor și a caracteristicilor lor, acoperirea, perioadele de referință și defalcarea caracteristicilor, periodicitatea și calendarul furnizării de date, precum și termenele de transmitere a rezultatelor.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Competențe delegate

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de completare a modulelor din prezentul regulament în ceea ce privește selectarea și specificarea, adaptarea și modificarea subiectelor și a caracteristicilor lor, acoperirea, perioadele de referință și defalcarea caracteristicilor, periodicitatea și calendarul furnizării de date, precum și termenele de transmitere a rezultatelor.

Aceste acte delegate țin seama de evoluțiile economice și tehnice, de resursele statelor membre și de sarcina impusă respondenților, precum și de fezabilitatea tehnică și metodologică și de fiabilitatea rezultatelor.

(2)  Actele delegate se adoptă cu cel puțin nouă luni înainte de începerea unei perioade de colectare a datelor.”;

(2)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 143]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 9 se elimină;

(4)  în anexa I, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Durata și periodicitatea furnizării de date

Statisticile se furnizează anual pentru cel mult 15 ani de referință, începând din 20 mai 2004. Nu este obligatoriu ca toate caracteristicile să fie furnizate anual; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării se specifică și se convine în cadrul actelor delegate adoptate în temeiul articolului 8 alineatul (1).”

(5)  în anexa II, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Durata și periodicitatea furnizării de date

Statisticile se furnizează anual pentru cel mult 15 ani de referință, începând din 20 mai 2004. Nu este obligatoriu ca toate caracteristicile să fie furnizate anual; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării se specifică și se convine în cadrul actelor delegate adoptate în temeiul articolului 8 alineatul (1).”.

63.  Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituțional(97)

În vederea asigurării calității conturilor nefinanciare trimestriale ale Uniunii Europene și ale zonei euro întocmite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1161/2005, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru:

—  a modifica regulamentul respectiv în vederea adaptării calendarului de transmitere a anumitor agregate;

—  a modifica regulamentul respectiv în vederea adaptării ajustării proporției din totalul Uniunii; [AM 144]

—  a completa regulamentul respectiv cu un calendar de transmitere a anumitor agregate specificate în anexă, cu decizii de solicitare a unei defalcări pe sectoare echivalente a tranzacțiilor enumerate în anexă și cu standarde de calitate comune.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la calendarul de completare a prezentului regulament prin precizarea calendarului de transmitere a agregatelor P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 și B.4G și orice decizie de solicitare prin solicitarea unei defalcări pe sectoare echivalente a tranzacțiilor enumerate în anexă. O asemenea decizie Un astfel de act delegat nu se adoptă decât după ce Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, în temeiul articolului 9.”; [AM 145]

(b)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a alineatului (3) în vederea adaptării, cu cel mult cinci zile, a termenului de transmitere menționat la alineatul respectiv.”;

(ba)  alineatul (5) se elimină; [AM 146]

(2)  la articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a alineatului (1) al prezentului articol cu privire la proporția în vederea ajustării proporției (1 %) din totalul Uniunii.” ; [AM 147]

(3)  la articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la adoptarea de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor standarde comune de calitate. [AM 148]

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți în timp calitatea datelor transmise, astfel încât să fie îndeplinite aceste standarde comune de calitate.”;

(4)  se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatele (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 6 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 149]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatele (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 6 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatele (2) și (4), al articolului 3 alineatul (3) și al articolului 6 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții obiecțiuni în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 150]

______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  la articolul 8, alineatul (3) se elimină.

64.  Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi(98)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1552/2005 pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv:

—  prin extinderea definiției noțiunii de unitate statistică;

—  prin stabilirea cerințelor în materie de eșantionare și precizie, a mărimilor eșantionului necesare pentru a răspunde cerințelor respective, precum și a specificațiilor detaliate din NACE Rev. 2 și a categoriilor de mărime în care pot fi defalcate rezultatele;

—  prin stabilirea datelor specifice care trebuie colectate cu privire la întreprinderile care desfășoară activități de formare și cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și cu privire la diferitele tipuri de formare profesională;

—  prin specificarea cerințelor de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile europene referitoare la formarea profesională în întreprinderi, precum și a tuturor măsurilor necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor;

—  prin stabilirea primului an de referință și a măsurilor necesare în ceea ce privește colectarea, transmiterea și prelucrarea datelor.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1552/2005 în ceea ce privește structura rapoartelor de calitate, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Dată fiind distribuția specifică, pe mărime, a întreprinderilor la nivel național și evoluția necesităților în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse, statele membre pot extinde definiția unității statistice pe teritoriul lor.

În plus, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate în ceea ce privește extinderea de completare a prezentului regulament prin adoptarea extinderii acestei definiții, în măsura în care această măsură extindere ar fi de natură să îmbunătățească semnificativ reprezentativitatea și calitatea rezultatului anchetei în statele membre în cauză.”; [AM 151]

(2)  la articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia are competența de a adopta este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de stabilire a completare a prezentului regulament prin stabilirea cerințelor în materie de eșantionare și precizie, a mărimilor eșantionului necesare pentru a răspunde cerințelor respective, precum și a specificațiilor detaliate din NACE Rev. 2 și a categoriilor de mărime în funcție de care pot fi defalcate rezultatele.”; [AM 152]

(3)  la articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia are competența de a adopta este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la datele de completare a prezentului regulament prin stabilirea datelor specifice care trebuie colectate cu privire la întreprinderile care desfășoară activități de formare și la cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și la diferitele tipuri de formare profesională.”; [AM 153]

(4)  articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia are competența de a adopta este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la cerințele de completare a prezentului regulament prin stabilirea cerințelor de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile europene referitoare la formarea profesională în întreprinderi, precum și privind măsurile prin adoptarea măsurilor necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor.”; [AM 154]

(b)  se adaugă următorul alineat (5):

„(5) Comisia stabilește structura rapoartelor Atunci când elaborează rapoartele de calitate menționate la alineatul (2), statele membre respectă cerințele de calitate și toate celelalte măsuri stabilite în conformitate cu alineatul (4). Pentru a evalua calitatea datelor transmise, statele membre utilizează formatul stabilit de Comisie prin intermediul unui act actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).”; [AM 155]

(5)  la articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la de completare a prezentului regulament prin stabilirea primului an de referință pentru care trebuie să se colecteze date.”; [AM 156]

(6)  la articolul 13, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de completare a prezentului regulament pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește colectarea, transmiterea și prelucrarea datelor.”;

(7)  se introduce următorul articol 13a:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 13, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 157]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 13 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (3), al articolului 8 alineatul (2), al articolului 9 alineatul (4), al articolului 10 alineatul (2) și al articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(8)  la articolul 14, alineatul (3) se elimină.

65.  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice(99) (100)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1893/2006 la evoluțiile tehnologice și economice și în vederea alinierii NACE rev. 2 cu alte nomenclatoare economice și sociale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a anexei în vederea luării în considerare a evoluțiilor tehnologice sau economice sau a alinierii sale cu alte nomenclatoare economice și sociale.”;

(2)  se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 7, alineatul (3) se elimină.

66.  Regulamentul (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 aprilie 2007 privind Sistemul european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)(101)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 458/2007 la evoluțiile tehnologice și economice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv prin actualizarea normelor privind diseminarea și pentru a-l completa prin stabilirea primului an în care trebuie colectate datele complete și prin adoptarea de măsuri referitoare la clasificarea detaliată a datelor colectate și la definițiile care trebuie utilizate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 458/2007 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 5, alineatul (2) se elimină.

(2)  la articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de stabilire completare a prezentului regulament prin stabilirea a primului an pentru care trebuie colectate date complete și de adoptare a prin adoptarea unor măsuri referitoare la clasificarea detaliată a datelor colectate și la definițiile care trebuie utilizate. [AM 158]

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a prezentului regulament în vederea actualizării normelor privind diseminarea.”;

(3)  se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (3) și în anexa I punctul 1.1.2.4., se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 159]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (3) și în anexa I punctul 1.1.2.4. poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (3) și al anexei I punctul 1.1.2.4. intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 8, alineatul (3) se elimină;

(5)  în anexa I, punctul 1.1.2.4. Alte venituri” se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate care să prevadă datele care sunt vizate (datele care trebuie să facă obiectul unei clasificări detaliate).”

67.  Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine(102)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 716/2007 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica definițiile din anexele I și II și nivelul de detaliere din anexa III și pentru a completa regulamentul respectiv cu măsuri referitoare la statisticile interne și externe privind filialele străine și standardele comune de calitate. [AM 160]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 716/2007, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a defini conținutul și periodicitatea rapoartelor de calitate. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 716/2007 se modifică după cum urmează:

(1)  La articolul 2, se adaugă următoarele alineate:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare a definițiilor din anexele I și II și a nivelului de detaliere din anexa III.

Se acordă o atenție deosebită principiului conform căruia beneficiile aduse de astfel de măsuri trebuie să fie mai mari decât costurile acestora, precum și principiului conform căruia orice sarcină financiară suplimentară suportată de statele membre sau de întreprinderi ar trebui să rămână în limite rezonabile.”;

(2)  la articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile de completare a prezentului regulament prin stabilirea măsurilor necesare pentru realizarea statisticilor interne și externe privind filialele străine, pe baza concluziilor studiilor-pilot. [AM 161]

Se acordă o atenție deosebită principiului conform căruia beneficiile aduse de astfel de măsuri trebuie să fie mai mari decât costurile acestora, precum și principiului conform căruia orice sarcină financiară suplimentară suportată de statele membre sau de întreprinderi ar trebui să rămână în limite rezonabile.”;

(3)  la articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la standardele de completare a prezentului regulament prin stabilirea standardelor comune de calitate menționate la alineatul (1).”; [AM 162]

(4)  articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  între litera (a) și litera (b), cuvintele „precum și” se elimină;

(ii)  se introduce următoarea literă (c):

„(c) definirea conținutului stabilirea structurii, a modalităților detaliate și a periodicității rapoartelor de calitate menționate la articolul 6 alineatul (2).”; [AM 163]

(b)  alineatul (2) se elimină;

(5)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 al doilea paragraf, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 164]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 2 al doilea paragraf, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3) poate fi revocată oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare. [AM 165]

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 2 al doilea paragraf, al articolului 5 alineatul (4) și al articolului 6 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții obiecțiuni în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 166]

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 10, alineatul (3) se elimină.

68.  Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini(103)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 862/2007 la evoluțiile tehnologice și economice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea actualizării anumitor definiții și pentru a îl completa prin stabilirea grupărilor de date și a defalcărilor suplimentare și prin stabilirea de norme privind standardele de acuratețe și de calitate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 862/2007 se modifică după cum urmează:

(1)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a definițiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin: [AM 167]

(a)  de stabilire a categoriilor de grupuri de țări de naștere, grupuri de țări de reședință obișnuită anterioară și viitoare și grupuri de cetățenii, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1);

(b)  de stabilire a categoriilor de motive pentru emiterea permiselor, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a);

(c)  de stabilire a defalcărilor suplimentare și a nivelurilor de defalcare de aplicat variabilelor, în conformitate cu articolul 8;

(d)  de stabilire a normelor privind standardele de acuratețe și de calitate.”;

(2)  la articolul 10, alineatul (2) se elimină;

(3)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9a se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 168]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 11, alineatul (3) se elimină.

69.  Regulamentul (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2007 de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și diseminarea acestora(104)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1445/2007 pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește calculul și diseminarea parităților puterii de cumpărare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea adaptării definițiilor și a modificării pozițiilor de bază din anexa II, precum și pentru a completa regulamentul respectiv cu criterii de calitate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1445/2007, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a adopta structura rapoartelor privind calitatea. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1445/2007 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, se adaugă următorul alineat:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a definițiilor prevăzute la primul paragraf și a listei pozițiilor de bază din anexa II în vederea luării în considerare a evoluțiilor economice și tehnice, în măsura în care acest fapt nu duce la o creștere disproporționată a costurilor pentru statele membre.”; [AM 169]

(2)  articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la criteriile de completare a prezentului regulament prin stabilirea criteriilor comune pe care se bazează controlul calității menționat la alineatul (1).”; [AM 170]

(b)  se adaugă următorul alineat (5):

„(5) Comisia adoptă stabilește structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate, astfel cum sunt prevăzute la alineatul (3) și menționate la punctul 5.3 din anexa I, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”; [AM 171]

(3)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 al doilea paragraf și la articolul 7 alineatul (4) se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 172]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 al doilea paragraf și la articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către oricând de Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare. [AM 173]

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 al doilea paragraf și al articolului 7 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 174]

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 11, alineatul (3) se elimină;

(5)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină.

70.  Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului(105)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 177/2008 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica lista de caracteristici ale registrelor, definiția acestora și normele lor de continuitate din anexa la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu standarde comune de calitate pentru registrele întreprinderilor și norme de actualizare a registrelor și prin stabilirea măsurii în care anumite întreprinderi și grupuri de întreprinderi trebuie incluse în registre, specificând unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 175]

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește conținutul și periodicitatea rapoartelor de calitate. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 177/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de stabilire pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea a măsurii în care trebuie sau nu incluse în registre întreprinderile cu mai puțin de 0,5 persoane angajate și toate grupurile de întreprinderi rezidente irelevante din punct de vedere statistic pentru statele membre, precum și de definire a unor unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole.”; [AM 176]

(2)  la articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de modificare a anexei în vederea actualizării listei de caracteristici ale registrului și a definiției acestora, precum și a normelor lor de continuitate, ținând seama de principiul conform căruia beneficiile actualizării trebuie să fie mai mari decât costul acesteia și de principiul conform căruia resursele suplimentare implicate pentru statele membre sau pentru întreprinderi rămân rezonabile.”;

(3)  la articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate referitoare la standardele pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de standarde comune de calitate pentru registrele întreprinderilor, astfel cum sunt menționate la alineatul (1). [AM 177]

Comisia adoptă deciziile cu privire la conținutul structura, modalitățile detaliate și periodicitatea rapoartelor de calitate menționate la alineatul (2) prin intermediul unui act unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2). [AM 178]

Comisia ține seama de costurile implicate de compilarea datelor.”;

(4)  la articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate referitoare la normele pentru a completa prezentul regulament prin instituirea normelor de actualizare a registrelor.”; [AM 179]

(5)  la articolul 15, alineatul (1) se elimină;

(6)  se introduce următorul articol 15a:

„Articolul 15a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (6), la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 180]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (6), la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (6), al articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 181]

___________________-

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 16, alineatul (3) se elimină.

71.  Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere(106)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 295/2008 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv:

—  în ceea ce privește domeniul de aplicare, lista de caracteristici, perioada de referință, activitățile care urmează să fie acoperite și cerințele de calitate ale modulului flexibil;

—  cu măsurile necesare pe baza evaluării studiilor-pilot;

—  cu rezultatele naționale componente prezentate de statele membre;

—  în ceea ce privește perioada de referință pentru anumite module;

—  cu revizuirea normelor privind marcajul CETO și gruparea statelor membre;

—  prin actualizarea listelor de caracteristici și a rezultatelor preliminare;

—  în ceea ce privește frecvența elaborării de statistici;

—  în ceea ce privește primul an de referință pentru elaborarea rezultatelor;

—  prin completarea regulamentului respectiv cu diviziunea 66 din NACE Rev. 2, transmiterea rezultatelor preliminare sau a estimărilor preliminare;

—  în ceea ce privește defalcarea rezultatelor, în special clasificările care trebuie utilizate și combinarea claselor de mărime;

—  prin actualizarea perioadelor de timp necesare pentru transmiterea datelor;

—  prin adaptarea defalcării activităților la modificările sau revizuirile NACE și a defalcării produselor la modificările sau revizuirile CPA, modificarea limitei inferioare privind populația de referință;

—  cu criterii de evaluare a calității.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 295/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3 alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Utilizarea modulului flexibil menționat la alineatul (2) litera (j) este planificată în strânsă cooperare cu statele membre. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la domeniul său de aplicare, lista de caracteristici, perioada de referință, activitățile care trebuie acoperite și cerințele pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea domeniului de aplicare al modulului flexibil, a listei sale de caracteristici, a perioadei de referință, a activităților care trebuie acoperite și a cerințelor de calitate. Actul delegat este adoptat cu cel puțin 12 luni înainte de începutul perioadei de referință.

De asemenea, Comisia specifică necesitatea informațiilor și impactul culegerii datelor în ceea ce privește sarcina ce revine întreprinderilor și costurile pentru statele membre.”; [AM 182]

(2)  la articolul 4, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate cu privire la măsurile delegate pentru a completa prezentul regulament prin definirea măsurilor necesare pe baza evaluării studiilor-pilot.”; [AM 183]

(3)  la articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pentru a se putea elabora compilarea unor date cumulate la nivelul Uniunii, statele membre prezintă rezultatele naționale componente conform nivelurilor NACE Rev. 2, prevăzute în anexele la prezentul regulament sau în actele delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 11b, completând prezentul regulament prin stabilirea nivelurilor relevante NACE Rev. 2.”; [AM 184]

(4)  Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Rezultatele se transmit într-un format tehnic corespunzător, într-un interval care începe la încheierea perioadei de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la perioada pentru a completa prezentul regulament, prin specificarea perioadei de referință pentru modulele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h) și litera (j), iar această perioadă nu depășește nedepășind 18 luni. În ceea ce privește modulul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp nu depășește 30 de luni sau 18 luni, astfel cum se prevede în anexa IX secțiunea 9. În plus, se transmite un număr redus de rezultate preliminare estimate într-un termen care începe la sfârșitul perioadei de referință stabilită . Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura respectivă articolul 11b pentru a completa prezentul regulament prin specificarea perioadei respective pentru modulele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g) și nu depășește ), aceasta neputând depăși 10 luni. [AM 185]

În ceea ce privește modulul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp destinată transmiterii rezultatelor preliminare nu depășește 18 luni.”;

(b)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la pentru a completa prezentul regulament prin revizuirea normelor privind marcajul CETO și gruparea statelor membre, până la 29 aprilie 2013 și, ulterior, o dată la cinci ani.”; [AM 186]

(5)  la articolul 11, alineatul (2) se elimină;

(6)  se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare pentru a completa prezentul regulament cu privire la următoarele aspecte: [AM 187]

(a)  actualizarea listelor de caracteristici și a rezultatelor preliminare în măsura în care o astfel de actualizare, după o evaluare cantitativă, nu implică o creștere a numărului de unități analizate și nici nu impune unităților o sarcină disproporționată în raport cu rezultatele preconizate (articolele 4 și 8, anexa I secțiunea 6, anexa II secțiunea 6, anexa III secțiunea 6 și anexa IV secțiunea 6);

(b)  frecvența elaborării statisticilor (articolul 3);

(c)  primul an de referință pentru elaborarea rezultatelor (articolul 8 și anexa I secțiunea 5);

(d)  defalcarea rezultatelor, în special clasificările care urmează să fie utilizate și combinarea claselor de mărime (articolul 7, anexa VIII secțiunea 4 punctele 2 și 3, anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și anexa IX secțiunea 10);

(e)  actualizarea perioadelor de timp destinate transmiterii datelor (articolul 8, anexa I secțiunea 8 punctul 1 și anexa VI secțiunea 7);

(f)  adaptarea defalcării activităților la modificările sau revizuirile NACE și a defalcării produselor la modificările sau revizuirile CPA;

(g)  modificarea limitei inferioare privind populația de referință (anexa VIII secțiunea 3);

(h)  criteriile privind evaluarea calității (articolul 6, anexa I secțiunea 6, anexa II secțiunea 6, anexa III secțiunea 6 și anexa IV secțiunea 6).

Articolul 11b

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate, menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (2) și (3), la articolul 11a, în anexa I secțiunile 5 și 6, secțiunea 8 punctele 1 și 2, în secțiunea 6 din anexele II, III și IV, în anexa VI secțiunea 7, în anexa VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3 , în anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2, se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 188]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (2) și (3), la articolul 11a, în anexa I secțiunile 5 și 6, în anexa I secțiunea 8 punctele 1 și 2, în secțiunea 6 din anexele II, III și IV, în anexa VI secțiunea 7, în anexa VIII secțiunea 3 și secțiunea 4 punctele 2 și 3, în anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), al articolului 4 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatele (2) și (3), al articolului 11a, al anexei I secțiunile 5 și , 6, al anexei I secțiunea 8 punctele 1 și 2, al secțiunii 6 din anexele II, III și IV, al anexei VI secțiunea 7, al anexei VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3, al anexei IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.” [AM 189]

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină;

(8)  Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)  secțiunile 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„SECȚIUNEA 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Datele vor fi elaborate în conformitate cu defalcarea din secțiunea 9. Cu toate acestea, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la primul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea primului an de referință pentru care trebuie elaborate statistici privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66. [AM 190]

SECȚIUNEA 6

Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare dintre caracteristicile cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13 din prezentul regulament, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea caracteristicilor-cheie.” [AM 191]

(b)  secțiunea 8 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință, cu excepția claselor de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2. Pentru clasele de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2, termenul de transmitere este de 10 luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la termenul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea termenului de transmitere a rezultatelor privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.”; [AM 192]

(ii)  la alineatul (2), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste rezultate sau estimări preliminare trebuie defalcate la nivelul de 3 cifre al NACE Rev. 2 (la nivel de grupă). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la diviziunea 66 din NACE Rev. 2, transmiterea pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea transmiterii rezultatelor preliminare sau a estimărilor preliminare pentru diviziunea 66 din NACE Rev. 2.”; [AM 193]

(9)  în anexa II, secțiunea 6 se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA 6

„Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie. pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.”; [AM 194]

(10)  în anexa III, secțiunea 6 se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA 6

Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.”; [AM 195]

(11)  în anexa IV, secțiunea 6 se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA 6

Raport privind calitatea statisticilor

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.”; [AM 196]

(12)  în anexa VI, secțiunea 7 se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA 7

Transmiterea rezultatelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la termenul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea termenului de transmitere a rezultatelor, care nu va fi mai mare de 10 luni de la sfârșitul anului de referință.”; [AM 197]

(13)  Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)  în secțiunea 3, a cincea teză se înlocuiește cu următorul text:

„Pe baza acestui studiu, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la pentru a modifica prezentul regulament prin modificarea limitei inferioare a populației de referință.”; [AM 198]

(b)  în secțiunea 4, la punctele 2 și 3, în tabelul „Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de produs”, teza din coloana „Comentarii” se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea defalcării pe produse.”; [AM 199]

(14)  anexa IX se modifică după cum urmează:

(a)  în secțiunea 8, punctele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la pentru a completa prezentul regulament stabilind că unele rezultate care trebuie sunt, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă. [AM 200]

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la pentru a completa prezentul regulament stabilind că unele rezultate care trebuie sunt, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.;”: [AM 201]

(b)  în secțiunea 10, la sfârșitul punctului 2, subsecțiunea „Date cumulate specifice” se înlocuiește cu următorul text:

„Date cumulate specifice

Pentru a permite elaborarea de statistici la nivelul Uniunii privind demografia întreprinderilor din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la o serie pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei serii de date cumulate specifice din NACE Rev. 2 care trebuie transmise.”. [AM 202]

72.  Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului(107)(108)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 451/2008 la evoluțiile tehnologice și economice și a alinierii acestuia cu alte nomenclatoare economice și sociale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 451/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a anexei:

(a)  pentru a ține seama de progresele tehnologice sau economice;

(b)  pentru a o alinia cu alte nomenclatoare economice și sociale.”;

(2)  se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 7, alineatul (3) se elimină.

73.  Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă(109)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 452/2008 la evoluțiile tehnice și în materie de politici, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin selectarea și specificarea subiectelor acestor statistici, a caracteristicilor acestora, a defalcării caracteristicilor, a perioadei de observare, a termenelor pentru transmiterea rezultatelor și a cerințelor de calitate, inclusiv a preciziei necesare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește cadrul de raportare privind calitatea. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 452/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate referitoare pentru a completa prezentul regulament cu privire la următoarele aspecte: [AM 203]

(a)  selectarea și specificarea subiectelor vizate de domenii și a caracteristicilor acestora, ca răspuns la nevoile tehnice sau în materie de politici;

(b)  defalcarea caracteristicilor;

(c)  perioada de observare și termenele pentru transmiterea rezultatelor;

(d)  cerințele de calitate, inclusiv precizia necesară;

În cazul în care respectivele acte delegate necesită extinderea semnificativă a colectărilor de date existente sau noi colectări de date sau anchete, actele delegate se bazează pe o analiză a raportului costuri-beneficii, ca parte a unei analize globale a efectelor și implicațiilor, ținând cont de beneficiile măsurilor, de costurile pentru statele membre și de sarcina impusă respondenților.

Comisia adoptă măsuri referitoare la cadrul de raportare privind calitatea prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 7 alineatul (2).”;

(2)  se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de… [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 204]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 7, alineatul (3) se elimină.

74.  Regulamentul (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate(110)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 453/2008 pentru a furniza statistici trimestriale periodice cu privire la locurile de muncă vacante, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin definirea conceptelor de „măsuri active pentru găsirea candidatului potrivit” și „interval de timp determinat”, prin stabilirea anumitor date de referință, prin stabilirea cadrului pentru studiile de fezabilitate și prin adoptarea unor acte corespunzătoare bazate pe rezultatele studiilor respective. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 în ceea ce privește formatul de transmitere a datelor și a metadatelor, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 453/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)  punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„(1) „loc de muncă vacant” înseamnă un post plătit care este nou creat, neocupat sau pe cale de a deveni vacant:

(a)  cu privire la care angajatorul ia măsuri active și este pregătit să ia și mai multe măsuri pentru a găsi un candidat potrivit din afara întreprinderii în cauză; și

(b)  pe care angajatorul intenționează să-l ocupe, fie imediat, fie într-un interval de timp determinat.

În statisticile transmise, se face opțional diferența între locurile de muncă pe perioadă determinată și posturile permanente care sunt vacante.”;

(b)  se adaugă un al doilea paragraf, cu următorul text:

„„În sensul primului paragraf punctul 1, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de definire a pentru a completa prezentul regulament prin definirea conceptelor „măsuri active pentru găsirea candidatului potrivit” și „interval de timp determinat.”; [AM 205]

(2)  la articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Statele membre compilează date trimestriale ce vizează anumite date calendaristice de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea acestor date de referință.”; [AM 206]

(3)  la articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea datei primului trimestru de referință, precum și a termenelor de transmitere a datelor aplicabile statelor membre. Orice revizuire a datelor trimestriale pentru trimestrele anterioare se transmite concomitent.

Statele membre transmit datele și metadatele Comisiei (Eurostat), precizând sursa, în conformitate cu un format tehnic stabilit de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (3).”; [AM 207]

(4)  la articolul 7, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate referitoare la cadrul pentru a completa prezentul regulament, prin definirea cadrului adecvat pentru stabilirea unui set de studii de fezabilitate. [AM 208]

Aceste studii sunt efectuate de acele statele membre care au dificultăți în furnizarea datelor cu privire la:

(a)  unitățile cu mai puțin de zece angajați; și/sau

(b)  următoarele activități:

(i)  administrație publică și apărare; asigurările sociale obligatorii;

(ii)  învățământ;

(iii)  activități privind sănătatea umană și asistența socială;

(iv)  arte, spectacole și activități recreative;

(v)  activitățile organizațiilor asociative, repararea computerelor și a bunurilor personale și de uz casnic și alte activități din domeniul serviciilor personale.

(2)  Statele membre care efectuează studii de fezabilitate transmit câte un raport privind rezultatele acestor studii în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a actelor delegate menționate la alineatul (1).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea măsurilor necesare cât mai curând posibil după ce rezultatele studiilor de fezabilitate devin disponibile, în dialog cu statele membre și într-un termen rezonabil.”;

(5)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 3 alineatul (1), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1) și (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 209]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2, la articolul 3 alineatul (1), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2, al articolului 3 alineatul (1), al articolului 5 alineatul (1) și al articolului 7 alineatele (1) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 9, alineatul (2) se elimină.

75.  Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor(111)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 763/2008, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea anilor de referință următori și prin adoptarea programului de date statistice și metadate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 763/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Fiecare stat membru stabilește o dată de referință. Data de referință trebuie să cadă într-un an stabilit în conformitate cu prezentul regulament (an de referință). Primul an de referință este anul 2011.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea următorilor ani de referință. Anii de referință se situează la începutul fiecărui deceniu.”; [AM 210]

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea unui program de date statistice și de metadate care trebuie transmise în vederea îndeplinirii cerințelor prezentului regulament.”; [AM 211]

(2)  la articolul 7, alineatul (2) se elimină;

(3)  se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatele (1) și (3) se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 212]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatele (1) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 8, alineatul (3) se elimină.

76.  Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei(112)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 la progresele tehnice și la evoluția nevoilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei

—  pentru a modifica lista cu surse de date și clarificările sau definițiile aplicabile din regulamentul respectiv;

—  pentru a modifica modalitățile de transmitere a datelor naționale din regulamentul respectiv;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu statistici anuale în domeniul nuclear;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu statistici privind energia din surse regenerabile, precum și cu statistici privind consumul final de energie.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a listei cu sursele de date.”;

(2)  la articolul 4, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) În anexe, precum și în anexa A („Clarificări terminologice”) sunt prevăzute clarificări sau definiții aplicabile termenilor tehnici utilizați.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de furnizare pentru a unor clarificări suplimentare cu privire la terminologia utilizată modifica prezentul regulament în vederea clarificării terminologiei utilizate prin adăugarea de trimiteri relevante la NACE după intrarea în vigoare a unei revizuiri a clasificării NACE. [AM 213]

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a datelor care trebuie transmise mai departe și a clarificărilor sau definițiilor aplicabile .”;

(3)  la articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a modalităților de transmitere a statisticilor naționale.”;

(4)  la articolul 8, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea referitoare la setului de statistici nucleare anuale.”; [AM 214]

(5)  articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la setul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea setului de statistici privind energia din surse regenerabile și setul a setului de statistici privind consumul final de energie.”; [AM 215]

(b)  alineatul (3) se elimină;

(6)  la articolul 10, alineatul (1) se elimină;

(7)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatele (2) și (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 8 și la articolul 9 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 216]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatele (2) și (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 8 și la articolul 9 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatele (2) și (3), al articolului 5 alineatul (3), al articolului 8 și al articolului 9 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(8)  la articolul 11, alineatul (2) se elimină;

(9)  în anexa A, paragraful intitulat „Notă” de la punctul 2 se elimină.

77.  Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă(113)

În vederea creșterii gradului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea variabilelor, a definițiilor și a clasificărilor subiectelor cuprinse în anexele I–V, a defalcării lor, a perioadelor de referință, a intervalelor și a termenelor pentru furnizarea datelor și a metadatelor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Atunci când se are în vedere adoptarea unui act delegat în conformitate cu articolul 9a, se efectuează o analiză costuri-beneficii, luându-se în calcul beneficiile rezultate din deținerea de date în raport cu costul colectării datelor și sarcina impusă statelor membre.”;

(2)  la articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Statele membre transmit datele și metadatele necesare în temeiul prezentului regulament în format electronic, în conformitate cu standardul de schimb convenit de Comisie (Eurostat) și statele membre.

Datele se furnizează în termenele stabilite, la intervalele prevăzute și pentru perioadele de referință indicate în anexe sau în acte delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 9a prin completarea prezentului regulament.”; [AM 217]

(3)  la articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor aspecte referitoare la: [AM 218]

(a)  caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor, menționate în anexele I–V;

(b)  defalcarea acestor caracteristici;

(c)  perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor;

(d)  furnizarea metadatelor.

Aceste acte iau în considerare, în special, dispozițiile articolului 5, ale articolului 6 alineatele (2) și (3) și ale articolului 7 alineatul (1), precum și disponibilitatea, caracterul adecvat și contextul juridic al surselor de date ale Uniunii existente după examinarea tuturor surselor referitoare la domeniile și subiectele respective.”;

(4)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (1), precum și la literele (c), (d) și (e) din anexele I, II, III, IV și V, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 219]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (1), precum și la literele (c), (d) și (e) din anexele I, II, III, IV și V poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (1), precum și în temeiul literelor (c), (d) și (e) din anexele I, II, III, IV și V intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  la articolul 10, alineatul (2) se elimină;

(6)  anexa I se modifică după cum urmează:

(a)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor

EHIS furnizează date statistice la fiecare cinci ani; pentru alte colectări de date, cum ar fi cele despre morbiditate sau despre accidente și vătămări, precum și pentru anumite module de anchete, poate fi necesară o frecvență diferită. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.”; [AM 220]

(b)  la litera (d), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.”; [AM 221]

(c)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Metadate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile anchetelor și alte surse utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.”; [AM 222]

(7)  Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.”; [AM 223]

(b)  la litera (d), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.”; [AM 224]

(c)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Metadate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile surselor și ale colectărilor utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.”; [AM 225]

(8)  anexa III se modifică după cum urmează:

(a)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele sunt comunicate în cel mult 24 luni de la încheierea anului de referință. Date provizorii sau estimate se pot furniza chiar mai devreme. În cazul incidentelor referitoare la sănătatea publică, se pot organiza colectări suplimentare de date speciale fie pentru toate decesele, fie pentru anumite cauze de deces.”; [AM 226]

(b)  la litera (d), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.”; [AM 227]

(c)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Metadate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.”; [AM 228]

(9)  anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele se comunică în termen de cel mult 18 luni de la încheierea anului de referință.”; [AM 229]

(b)  la litera (d), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.”; [AM 230]

(c)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Metadate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată, ratele de declarare a accidentelor de muncă și, dacă este relevant, caracteristicile eșantionului, precum și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.”; [AM 231]

(10)  anexa V se modifică după cum urmează:

(a)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor

În cazul bolilor profesionale, statisticile se întocmesc anual și se transmit în cel mult 15 luni de la încheierea anului de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind perioadele de referință, intervalele și termenele de furnizare a celorlalte colectări de date.”; [AM 232]

(b)  la litera (d), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.”; [AM 233]

(c)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Metadate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.”. [AM 234]

78.  Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide(114)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1185/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica cerințele referitoare la prezentarea rapoartelor de calitate menționate în secțiunea 6 din anexele I și II și lista substanțelor vizate și clasificarea acestora în categorii de produse și în clase chimice, astfel cum sunt prevăzute în anexa III, și pentru a completa regulamentul respectiv cu o definiție a „suprafeței tratate” menționate în secțiunea 2 din anexa II. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), al doilea paragraf se elimină;

(b)  se introduce următorul alineat (1a):

„(1a) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de modificare a cerințelor referitoare la prezentarea rapoartelor de calitate menționate în secțiunea 6 din anexele I și II.”

(c)  alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de completare a secțiunii 2 din anexa II în ceea ce privește definiția „suprafeței tratate”.

(3)  Periodic și cel puțin o dată la cinci ani, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de modificare a listei substanțelor vizate și a clasificării acestora în categorii de produse și în clase chimice, astfel cum sunt prevăzute în anexa III.”;

(2)  se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatele (1a), (2) și (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 235].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatele (1a), (2) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatele (1a), (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 6, alineatul (3) se elimină.

VIII.  Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

79.  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate(115)

În vederea luării unei decizii cu privire la aplicabilitatea în cadrul Uniunii a standardelor internaționale de contabilitate elaborate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate referitoare la aplicabilitatea pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea aplicabilității în cadrul Uniunii a standardelor internaționale de contabilitate („standarde internaționale de contabilitate adoptate”). [AM 236]

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa stabilității piețelor financiare, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 5b.”; [AM 237]

(b)  alineatul (3) se elimină;

(1a)  La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru fiecare exercițiu financiar care începe la sau după 1 ianuarie 2005, societățile reglementate de legislația unui stat membru își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) dacă, la data încheierii bilanțului, titlurile lor de creanță sunt admise pentru negociere pe o piață reglementată definită la articolul 4 alineatul (1) punctul (21) din Directiva 2014/65/UE.” [AM 238]

(1b)  Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Opțiuni privind conturile anuale și societățile care nu efectuează operațiuni cotate la bursă

Statele membre pot autoriza sau obliga:

(a)  societățile menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile anuale,

(b)  alte societăți decât cele menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile consolidate și/sau conturile anuale, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).” [AM 239]

(2)  se introduc următoarele articole 5a și 5b:

„Articolul 5a

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 240]

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 241]

Articolul 5b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat către Parlamentul European și Consiliu se menționează motivele aplicării procedurii de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții cu privire la un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 5a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții. [AM 242]

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  Articolele 6 și 7 se elimină Se elimină articolul 6. [AM 243]

(3a)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Raportare și coordonare

1.  Comisia informează în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la statutul proiectelor IASB în curs și toate documentele aferente publicate de IASB pentru coordonarea punctelor de vedere și a facilitării discuțiilor referitoare la adoptarea standardelor, care pot rezulta din aceste proiecte și documente.

2.  Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în mod corespunzător și în timp util, atunci când intenționează să nu propună adoptarea unui standard. [AM 244]

80.  Directiva 2009/110/CE a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE(116)

În vederea adaptării Directivei Directiva 2009/110/CE pentru a ține seama de inflație sau de evoluțiile tehnologice și ale pieței și în vederea asigurării unei aplicări convergente a anumitor exceptări prevăzute în directiva respectivă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate prevede la articolul 14 că Comisia este împuternicită să adopte măsurile care sunt necesare pentru actualizarea dispozițiilor directivei „pentru a ține seama de inflație sau de evoluțiile tehnologice și ale pieței”, în conformitate cu procedura de reglementare cu control. Dacă o astfel de împuternicire este adaptată pentru adoptarea de acte delegate fără modificări suplimentare, nu ar îndeplini cerințele articolului 290 din TFUE privind necesitatea specificării obiectivelor, a conținutului și a domeniului de aplicare al delegării de competențe. Având în vedere faptul că, până în prezent, Comisia nu s-a prevalat de această împuternicire, ea ar trebui eliminată. [AM 245]

Prin urmare, Directiva 2009/110/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 14 se înlocuiește cu următorul text elimină:

„Articolul 14

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate:

(a)  de modificare a prezentei directive pentru a ține seama de inflație sau de evoluțiile tehnologice și ale pieței;

(b)  de modificare a articolului 1 alineatele (4) și (5) pentru a asigura aplicarea convergentă a exceptărilor menționate în dispozițiile respective.”; [AM 246]

(2)  se introduce următorul articol 14a:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________________________________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”; [AM 247]

(3)  articolul 15 se elimină.

IX.  Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

81.  Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli(117)

În vederea luării în considerare a noilor evoluții în ceea ce privește tehnologia generatoarelor de aerosoli și în vederea asigurării unui nivel ridicat de siguranță, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica Directiva 75/324/CEE în vederea adaptării sale la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 75/324/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a anexei în vederea adaptării sale la progresele tehnice.”;

(2)  Articolele 6 și 7 se elimină;

(3)  la articolul 10 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a prezentei directive în vederea asigurării adaptărilor tehnice necesare în ceea ce privește analiza riscurilor, caracteristicile tehnice ale generatoarelor de aerosoli, proprietățile fizice și chimice ale componentelor, cerințele privind etichetarea și inflamabilitatea, metodele de testare și procedurile pentru generatoarele de aerosoli.

(4)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 și la articolul 10 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 248]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 și la articolul 10 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 249]

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

82.  Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate(118)(119)

În vederea adaptării Directivei 76/211/CEE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 76/211/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a anexelor I și II în vederea adaptării lor la progresele tehnice.”

(2)  se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

83.  Directiva 80/181/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE(120)

În vederea adaptării Directivei 80/181/CEE la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la directiva respectivă și pentru a completa directiva respectivă cu indicații suplimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 80/181/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 6a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6a

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6c, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor indicații suplimentare. [AM 250]

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6c, acte delegate de modificare a capitolului I din anexă în vederea adaptării sale la progresele tehnice.

(2)  se introduce următorul articol 6c:

„Articolul 6c

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 a, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 251]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [Am. 252]

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

84.  Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului(121)

În vederea asigurării adaptării tehnice rapide a standardelor de calitate a serviciului, în special privind durata traseului și regularitatea și fiabilitatea serviciilor transfrontaliere, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la Directiva 97/67/CE în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și pentru a completa directiva respectivă cu condiții standardizate de monitorizare a performanțelor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 97/67/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 16, paragrafele al treilea și al patrulea se înlocuiesc cu următorul text:

„Aceste standarde se stabilesc de către:

(a)  statele membre în cazul serviciilor naționale;

(b)  Parlamentul European și Consiliul în cazul serviciilor transfrontaliere din cadrul Uniunii (vezi anexa II).

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de modificare a anexei II în vederea adaptării standardelor pentru serviciile transfrontaliere din cadrul Uniunii la progresele tehnice sau la evoluțiile pieței.

O monitorizare independentă a performanțelor se efectuează cel puțin o dată pe an de către organisme externe care nu au legături cu prestatorii serviciului universal, în condiții standardizate, și face obiectul unor rapoarte publicate cel puțin o dată pe an.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de specificare pentru a completa prezenta directivă prin specificarea acestor condiții standardizate.”; [AM 253]

(2)  titlul capitolului 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Acte delegate și de punere în aplicare”;

(3)  după titlul capitolului 8, se introduce următorul articol 20a:

„Articolul 20a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 254]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 21, al doilea paragraf se elimină.

85.  Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior(122)(123)

În vederea adaptării Directivei 2000/14/CE la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa III la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2000/14/CE se modifică după cum urmează:

(1)  se introduce următorul articol 17a:

„Articolul 17a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 18 a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 18a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________

* JO L 123, 12. (5) 2016, p. 1.”;

(2)  la articolul 18, alineatul (2) se elimină;

(3)  articolul 18a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18a

Modificări ale anexei III

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare a anexei III în vederea adaptării sale la progresele tehnice. Aceste acte delegate nu trebuie să aibă niciun impact direct asupra nivelului de putere acustică măsurat al echipamentelor enumerate la articolul 12, în special prin includerea de trimiteri la standardele europene relevante.”;

(4)  la articolul 19, litera (b) se elimină.

86.  Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele(124)

În vederea adoptării adaptărilor tehnice necesare la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I-IV la regulamentul respectiv în scopul adaptării și modernizării metodelor de măsurare, de prelevare de probe și de analiză și al specificării măsurilor de control și pentru a modifica anexa I la regulamentul respectiv pentru a include noi tipuri de îngrășăminte. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 29, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexelor I–IV în scopul adaptării și modernizării metodelor de măsurare, de prelevare de probe și de analiză și utilizează, ori de câte ori este posibil, standarde europene.

De asemenea, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexelor I–IV în scopul specificării măsurilor de control prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol și la articolele 8, 26 și 27. Astfel de acte se referă în special la frecvența cu care trebuie repetate testele, precum și la măsurile destinate să asigure faptul că îngrășământul introdus pe piață este identic cu îngrășământul testat.”;

(2)  articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexei I în vederea includerii de noi tipuri de îngrășăminte.”;

(b)  alineatul (4) se elimină;

(3)  se introduce următorul articol 31a:

„Articolul 31a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 29 alineatul (4) și la articolul 31 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 255]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 29 alineatul (4) și la articolul 31 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 29 alineatul (4) și al articolului 31 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

87.  Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL)(125)(126)

În vederea adoptării adaptării tehnice necesare a Directivei 2004/9/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica directiva respectivă în vederea soluționării dezacordurilor în ceea ce privește conformitatea cu BPL;

—  pentru a modifica formula de aprobare din directiva respectivă;

—  pentru a modifica anexa I la directiva respectivă în vederea luării în considerare a progreselor tehnice.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2004/9/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a prezentei directive în vederea soluționării problemelor menționate la alineatul (1).”;

(2)  se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 7, alineatul (3) se elimină;

(4)  la articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a:

(a)  formulei de la articolul 2 alineatul (2);

(b)  anexei I, pentru a ține seama de progresele tehnice.”.

88.  Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice(127)

În vederea asigurării efectuării adaptărilor tehnice necesare ale Directivei 2004/10/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa I la directiva respectivă în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice în ceea ce privește principiile bunei practici de laborator și pentru a modifica directiva respectivă în vederea introducerii adaptărilor tehnice necesare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2004/10/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 3a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3a

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 3b, acte delegate de modificare a anexei I în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice în ceea ce privește principiile bunei practici de laborator.”;

(2)  se introduce următorul articol 3b:

„Articolul 3b

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3a și la articolul 5 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 256]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3a și la articolul 5 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3a și al articolului 5 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 4 se elimină;

(4)  la articolul 5 alineatul (2), al treilea și al patrulea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 3b, acte delegate de modificare a prezentei directive, în vederea introducerii adaptărilor tehnice necesare.”.

89.  Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE(128)(129)

În vederea luării în considerare a noilor evoluții, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica lista indicativă a componentelor de siguranță din anexa V la Directiva 2006/42/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2006/42/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește măsurile necesare pentru manevrarea echipamentelor tehnice care pot fi periculoase. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Directiva 2006/42/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de modificare a anexei V în vederea actualizării listei indicative a componentelor de siguranță.”;

(2)  la articolul 9 alineatul (3), al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Ținând seama în mod corespunzător de rezultatele consultării respective, Comisia adoptă măsurile necesare prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 22 alineatul (3).”;

(3)  se introduce următorul articol 21a:

„Articolul 21a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 22, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului*.

____________________

* Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”.

90.  Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(130).

În vederea asigurării adaptării tehnice rapide a Directivei 2006/123/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa directiva respectivă cu criterii comune și cu anumite termene-limită. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2006/123/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 23, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Pentru punerea în aplicare a alineatului (1), Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (2), poate stabili o listă a serviciilor care prezintă caracteristicile menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 39a, acte delegate de stabilire pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor comune pentru a defini, în ceea ce privește asigurările sau garanțiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol, ce anume este adecvat naturii și gradului de risc.”; [AM 257]

(2)  articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 36

Acte delegate și de punere în aplicare

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 39a, acte delegate pentru a specifica termenele-limită completa prezenta directivă prin specificarea termenelor-limită prevăzute la articolele 28 și 35. [AM 258]

Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modalitățile practice de efectuare a schimbului de informații prin mijloace electronice între statele membre și, în special, dispozițiile referitoare la interoperabilitatea sistemelor de informații. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (2).”;

(3)  se introduce următorul articol 39a:

„Articolul 39a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 23 alineatul (4) și la articolul 36, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 259]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 23 alineatul (4) și la articolul 36 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (4) și al articolului 36 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 260]

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 40, alineatul (3) se elimină.

91.  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(131)

Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în vederea varierii procentului de dosare selectate pentru verificarea conformității și a modificării criteriilor de selecție a acestora ori a includerii altor criterii de selecție a acestora;

—  pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în anumite cazuri; [AM 261]

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu norme privind metodele de testare.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 13, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Metodele menționate la alineatul (1) se revizuiesc și se îmbunătățesc periodic în vederea reducerii testării efectuate pe animale vertebrate și a numărului de animale implicate. Cât mai curând posibil, Comisia, în urma consultării cu părțile interesate relevante, modifică, dacă este cazul, Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei*, precum și anexele la prezentul regulament, dacă este relevant,în vederea înlocuirii, reducerii sau îmbunătățirii testării pe animale. În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de modificare a regulamentului Comisiei menționat anterior și a anexelor la prezentul regulament.

(3)  Atunci când este necesară testarea substanțelor pentru a obține informații privind proprietățile intrinseci ale substanțelor, testele se efectuează în conformitate cu metodele de testare prevăzute într-un regulament al Comisiei sau în conformitate cu alte metode de testare internaționale recunoscute de către Comisie sau de către Agenție ca fiind adecvate.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de stabilire pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea metodelor de testare. [AM 262]

Informațiile privind proprietățile intrinseci ale substanțelor pot fi obținute și prin alte metode de testare, cu condiția să fie îndeplinite condițiile prevăzute în anexa XI.

____________________

* Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1)”;

(2)  la articolul 41, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a și după consultarea Agenției, acte delegate pentru a modifica procentul prezentul regulament prin varierea procentului de dosare selectate și pentru a modifica prin actualizarea sau include și alte includerea altor criterii la alineatul (5).”; [AM 263]

(3)  articolul 58 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), formularea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de modificare a anexei XIV în vederea includerii substanțelor menționate la articolul 57. Aceste acte specifică pentru fiecare substanță:”;

(b)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8) Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de modificare a anexei XIV pentru a elimina substanțele care, ca urmare a unor informații noi, nu mai îndeplinesc criteriile menționate la articolul 57.”;

(4)  la articolul 68, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de modificare a anexei XVII pentru a introduce noi restricții sau pentru a adapta restricțiile actuale privind producerea, utilizarea sau introducerea pe piață a substanțelor ca atare, în amestecuri sau în articole, în temeiul procedurii prevăzute la articolele 69-73, atunci când există un risc inacceptabil pentru sănătatea umană sau pentru mediu care rezultă din producerea, utilizarea sau introducerea pe piață a unor astfel de substanțe, care trebuie abordat la nivelul întregii Uniuni. Orice astfel de act ține seama de impactul socioeconomic al restricției, inclusiv de existența unor alternative.

Primul paragraf nu se aplică utilizării unei substanțe ca intermediar izolat la locul de producere.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de modificare a anexei XVII în ceea ce privește restricțiile privind utilizarea de către consumatori a unei substanțe ca atare, în amestec sau într-un articol care îndeplinește criteriile de clasificare în clasele de pericol cancerigenitate, mutagenicitatea celulelor embrionare sau toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B, și care ar putea fi utilizată de consumatori. Articolele 69-73 nu se aplică.”;

(4a)  La articolul 73, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Comisia este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 131a pentru a completa prezentul regulament cu decizia definitivă privind modificarea anexei XVII. [AM 264]

(5)  articolul 131 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 131

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de modificare a anexelor.”;

(6)  se introduce următorul articol 131a:

„Articolul 131a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13 alineatele (2) și (3), la articolul 41 alineatul (7), la articolul 58 alineatele (1) și (8), la articolul 68 alineatele (1) și (2), la articolul 73 alineatul (2), la articolul 131 și la articolul 138 alineatul (9), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatele (2) și (3), la articolul 41 alineatul (7), la articolul 58 alineatele (1) și (8), la articolul 68 alineatele (1) și (2), la articolul 73 alineatul (2), la articolul 131 și la articolul 138 alineatul (9) poate fi revocată în orice moment oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatele (2) și (3), al articolului 41 alineatul (7), al articolului 58 alineatele (1) și (8), al articolului 68 alineatele (1) și (2), al articolului 73 alineatul (2), al articolului 131 și al articolului 138 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 265]

______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 133, alineatul (4) se elimină;

(8)  articolul 138 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (5) se elimină;

(b)  la alineatul (9), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de modificare a cerințelor de testare respective pe baza revizuirii în cauză, asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.”.

92.  Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic(132)(133)

În vederea asigurării efectuării adaptărilor tehnice necesare ale Directivei 2009/34/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În ceea ce privește împuternicirea prevăzută la articolul 5 alineatul (3), care prevede că statele membre care au acordat aprobarea CE de model limitată trebuie să facă o cerere de adaptare la progresele tehnice a anexelor I și II, astfel de aprobări CE de model limitate nu mai există. Prin urmare, împuternicirea prevăzută la articolul 5 alineatul (3) ar trebui eliminată.

Prin urmare, Directiva 2009/34/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 5, alineatul (3) se elimină;

(2)  articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 16a, acte delegate de modificare a anexelor I și II în vederea adaptării acestora la progresele tehnice.”;

(3)  se introduce următorul articol 16a:

„Articolul 16a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  articolul 17 se elimină.

93.  Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității(134)(135)

În vederea asigurării faptului că lista produselor din domeniul apărării prevăzută în anexa la Directiva 2009/43/CE corespunde în mod strict Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa respectivă și pentru a modifica directiva în cauză în ceea ce privește circumstanțele în care statele membre pot scuti transferurile de produse din domeniul apărării de obligația autorizării prealabile. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/43/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, acte delegate de modificare a alineatului (2), pentru a include cazurile în care:

(a)  transferul are loc în condiții care nu afectează politica publică sau securitatea publică;

(b)  obligația de autorizare prealabilă a devenit incompatibilă cu angajamentele internaționale ale statelor membre în urma adoptării prezentei directive;

(c)  acest lucru este necesar pentru cooperarea interguvernamentală, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (4).”;

(2)  articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Modificarea anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de modificare a listei produselor din domeniul apărării prevăzute în anexă, astfel încât aceasta să corespundă în mod strict Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

Dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 13b.”;

(3)  se introduc următoarele articole 13a și 13b:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 13, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 13 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 13b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  articolul 14 se elimină.

94.  Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor(136)

În vederea armonizării nivelurilor de siguranță a jucăriilor pe întreg teritoriul Uniunii și a înlăturării obstacolelor din calea comerțului cu jucării între statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica:

—  anexa I, anexa II partea III punctele 11 și 13 și anexa V la Directiva 2009/48/CE, în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și științifice;

—  apendicele C la anexa II la directiva respectivă, pentru a stabili valorile-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală;

—  apendicele A la anexa II la directiva respectivă, pentru a stabili utilizările permise în jucării ale unor substanțe sau amestecuri clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoria 1A, 1B sau 2, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/48/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 46 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 46

Modificări ale anexelor

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 46a, acte delegate de modificare a anexei I, a anexei II partea III punctele 11 și 13 și a anexei V în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și științifice.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 46a, acte delegate de modificare a apendicelui C la anexa II în vederea stabilirii valorilor-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală, ținând seama de cerințele de ambalare aplicabile produselor alimentare, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, de măsurile specifice aferente referitoare la anumite materiale, precum și de diferențele dintre jucăriile și materialele care intră în contact cu produsele alimentare.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 46a, acte delegate de modificare a apendicelui A la anexa II pentru a decide utilizările permise în jucării ale substanțelor sau amestecurilor care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoria 1A, 1B sau 2, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, și care au fost evaluate de către comitetul științific relevant.”;

(2)  se introduce următorul articol 46a:

„Articolul 46a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 46, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 266]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 46 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 46 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 267]

_________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 47 se elimină.

95.  Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE(137)(138)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 79/2009 la progresele tehnice în ceea ce privește siguranța vehiculelor pe bază de hidrogen, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu cerințe tehnice pentru astfel de autovehicule, precum și cu dispoziții administrative, cu modele de documente administrative și cu modele de marcaje. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 79/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Competențe delegate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a și în lumina progreselor tehnice, acte delegate referitoare la:

(a)  normele detaliate privind procedurile de încercare prevăzute în anexele II–V;

(b)  normele detaliate privind cerințele pentru instalarea componentelor și sistemelor pe bază de hidrogen prevăzute în anexa VI;

(c)  normele detaliate privind cerințele pentru funcționarea sigură și fiabilă a componentelor și sistemelor pe bază de hidrogen prevăzute la articolul 5;

(d)  specificațiile pentru cerințele referitoare la oricare dintre următoarele:

(i)  utilizarea hidrogenului pur sau a unui amestec de hidrogen și gaze naturale/biometan;

(ii)  noile forme de stocare sau utilizare a hidrogenului;

(iii)  protecția vehiculelor în caz de impact în ceea ce privește integritatea componentelor și sistemelor pe bază de hidrogen;

(iv)  cerințele privind siguranța sistemului integrat, care să acopere cel puțin detectarea scurgerilor și cerințele legate de gazul de purjare;

(v)  izolarea electrică și securitatea electrică;

(e)  dispozițiile administrative privind omologarea CE de tip a vehiculelor, în ceea ce privește propulsia pe bază de hidrogen, și a componentelor și sistemelor pe bază de hidrogen;

(f)  normele privind informațiile care trebuie furnizate de către constructori în scopul omologării de tip și al inspecțiilor menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5);

(g)  normele detaliate privind etichetarea vehiculelor pe bază de hidrogen sau privind alte modalități de identificare clară și rapidă a vehiculelor pe bază de hidrogen menționate în anexa VI punctul 16.

și

(h)  alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

(2)  se introduce următorul articol 12a:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 13 se elimină.

96.  Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE(139)(140)

În vederea adaptării Directivei 2009/81/CE la evoluțiile rapide de natură tehnică și economică, precum și a celor în materie de reglementare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica valorile pragurilor pentru contracte, astfel încât să fie aliniate la cele prevăzute în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului(141), pentru a modifica trimiterile la Vocabularul comun privind achizițiile publice (nomenclatura CPV) și pentru a modifica anumite numere de referință din nomenclatura CPV și procedurile de trimitere, în anunțuri, la anumite poziții din nomenclatura CPV. Întrucât detaliile tehnice și caracteristicile dispozitivelor electronice de primire ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice, este necesar, de asemenea, să se delege Comisiei competența de a modifica detaliile tehnice și caracteristicile dispozitivelor electronice de primire. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/81/CE se modifică după cum urmează:

(1)  La articolul 68, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)  al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 66a, acte delegate de modificare a pragurilor prevăzute la primul paragraf;”;

(b)  se introduce paragraful al treilea, cu următorul text:

„În cazul în care este necesară revizuirea pragurilor, astfel cum se prevede la primul paragraf, dar, din motive de lipsă de timp, nu se poate utiliza procedura prevăzută la articolul 66a și, prin urmare, motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 66b.”;

(2)  la articolul 69, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 66a, acte delegate de modificare a:

(a)  numerelor de referință din nomenclatura CPV prevăzute în anexele I și II, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul material de aplicare al prezentei directive, precum și procedurile de trimitere, în anunțuri, la anumite rubrici din nomenclatura CPV din cadrul categoriilor de servicii enumerate în anexele respective;

(b)  detaliile tehnice și caracteristicile dispozitivelor electronice de primire menționate în anexa VIII literele (a), (f) și (g).”;

(3)  se introduc următoarele articole 66a și 66b:

„Articolul 66a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 68 alineatul (1) și la articolul 69 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 68 alineatul (1) și la articolul 69 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 68 alineatul (1) și al articolului 69 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 66b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecții la un act delegat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 66a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 67, alineatele (3) și (4) se elimină.

97.  Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic(142)

În vederea îmbunătățirii impactului asupra mediului al produselor cu impact energetic și a realizării de economii de energie, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa Directiva 2009/125/CE cu cerințe specifice în materie de proiectare ecologică pentru aspectele de mediu care au un impact semnificativ asupra mediului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/125/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Atunci când un produs îndeplinește criteriile enumerate la alineatul (2), acesta face obiectul unui act delegat sau al unei măsuri de autoreglementare în conformitate cu alineatul 3 litera (b).

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, astfel de acte delegate prin completarea prezentei directive.”; [AM 268]

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) La pregătirea unui act delegat, Comisia ține seama de:

(a)  prioritățile Uniunii în materie de mediu, precum cele prevăzute în Decizia nr. 1600/2002/CE sau în Programul european privind schimbările climatice al Comisiei (ECCP);

(b)  legislația Uniunii și măsurile de autoreglementare relevante, precum acordurile voluntare, prin intermediul cărora, în urma unei evaluări efectuate în conformitate cu articolul 17, se așteaptă ca obiectivele de politică să fie realizate mai rapid sau mai puțin costisitor decât prin intermediul cerințelor obligatorii.”;

(c)  alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10) Atunci când este oportun, un act delegat care stabilește cerințe de proiectare ecologică include dispoziții privind echilibrarea diverselor aspecte de mediu. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 18a prin completarea prezentei directive.”; [AM 269]

(2)  la articolul 16 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, măsurile respective prin intermediul unor acte delegate prin completarea prezentei directive.”; [AM 270]

(3)  se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

Acte delegate

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15 alineatul (1) și la articolul 16 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 271]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 alineatul (1) și la articolul 16 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 alineatul (1) și al articolului 16 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 19, al treilea paragraf se elimină.

98.  Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate(143).

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 661/2009 la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anumite valori-limită și anexa IV și pentru a completa regulamentul respectiv cu cerințe tehnice pentru autovehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate, precum și cu dispoziții administrative, cu modele de documente administrative și cu modele de marcaje. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  titlul capitolului IV se înlocuiește cu următorul text:

„Delegarea de competențe”;

(2)  articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Competențe delegate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, actele acte delegate necesare pentru a modifica prezentul regulament în lumina progreselor tehnice, prin stabilirea următoarelor aspecte în ceea ce privește:

(a)  măsurile de modificare a valorilor-limită ale rezistenței la rulare și ale zgomotului de rulare definite în anexa II părțile B și C, în măsura în care acest lucru este necesar ca urmare a schimbărilor în procedurile de încercare și fără a reduce nivelul de protecție a mediului;

(b)  măsurile de modificare a anexei IV pentru a include regulamentele CEE-ONU care au un caracter obligatoriu în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament ținând seama de progresele tehnice, prin stabilirea unor:

(a)  normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele tehnice specifice pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a componentelor și a unităților tehnice separate în ceea ce privește dispozițiile articolelor 5–12;

(b)  normele detaliate privind cerințele de siguranță specifice pentru vehiculele concepute pentru transportul rutier de mărfuri periculoase în interiorul statelor membre sau între acestea, ținând seama de Regulamentul CEE-ONU nr. 105;

(c)  o definiție mai precisă a caracteristicilor fizice și a cerințelor privind performanța pe care trebuie să le îndeplinească un pneu pentru a fi definit drept „pneu pentru utilizare specială”, „pneu profesional de teren”, „pneu ranforsat”, „pneu de suprasarcin㔄pneu pentru zăpadă”, „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară” sau „pneu de tracțiune”, în conformitate cu articolul 3 al doilea paragraf punctele 8-13;

(d)  măsurile de modificare a valorilor-limită ale rezistenței la rulare și ale zgomotului de rulare definite în anexa II părțile B și C, în măsura în care acest lucru este necesar ca urmare a schimbărilor în procedurile de încercare și fără a reduce nivelul de protecție a mediului;

(e)  normele detaliate privind procedura de identificare a nivelurilor de zgomot menționată în anexa II partea C punctul 1;

(f)  măsurile de modificare a anexei IV pentru a include regulamentele CEE-ONU care au un caracter obligatoriu în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE;

(g)  dispozițiile administrative privind procedurile, încercările și cerințele tehnice specifice pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a componentelor și a unităților tehnice separate în ceea ce privește dispozițiile articolelor 5–12;

(h)  măsurile de scutire a anumitor vehicule sau clase de vehicule din categoriile M2, M3, N2 și N3 de obligația de a fi echipate cu sistemele avansate pentru vehicule menționate la articolul 10, atunci când, în urma unei analize cost-beneficii și ținând seama de toate aspectele pertinente în materie de siguranță, aplicarea sistemelor respective nu este adecvată pentru vehiculul sau clasa de vehicule avută în vedere;

(i)  alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului regulament.”; [AM 272]

(2)  se introduce următorul articol 14a:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 273]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 274]

____________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 15 se elimină.

99.  Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice(144)

În vederea asigurării adaptării la progresele științifice și tehnice a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica definiția nanomaterialelor din regulamentul respectiv;

—  pentru a modifica regulamentul respectiv în ceea ce privește cerințele de notificare;

—  pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea extinderii domeniului de aplicare al anexei IV la produsele de vopsire a părului;

—  pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în ceea ce privește substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere;

—  pentru a modifica informațiile de notificare prevăzute în regulamentul respectiv și pentru a modifica anexele II și III în ceea ce privește nanomaterialele;

—  pentru a modifica anexele II–VI la regulamentul respectiv atunci când există un risc potențial pentru sănătatea umană care rezultă din utilizarea anumitor substanțe în produsele cosmetice și care trebuie abordat la nivelul Uniunii;

—  pentru a modifica anexele III–VI și VIII la regulamentul respectiv în scopul adaptării acestora la progresele științifice și tehnice;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu o listă de criterii comune pentru declarații;

—  pentru a completa prezentul regulament prin autorizarea derogărilor de la interdicția privind testarea pe animale, în cazul în care apar motive grave de îngrijorare cu privire la siguranța unui ingredient cosmetic existent. [AM 275]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 în ceea ce privește derogările legate de testarea pe animale, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a adopta decizii de autorizare a unor derogări de la interdicția testării pe animale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 276]

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Ținând seama de faptul că definițiile nanomaterialelor publicate de diferite organisme diferă și de evoluțiile științifice și tehnice constante din domeniul nanotehnologiilor, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a alineatului (1) litera (k) pentru a ajusta și a adapta litera respectivă la progresele științifice și tehnice și la definițiile agreate ulterior la nivel internațional”;

(2)  la articolul 13, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a alineatelor (1)–(7) ale prezentului articol, prin adăugarea unor cerințe pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice și de nevoile specifice legate de supravegherea pieței.”;

(3)  la articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Sub rezerva unei decizii a Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al anexei IV la produsele de vopsire a părului, astfel de produse nu trebuie să conțină alți coloranți destinați vopsirii părului decât cei enumerați în anexa IV și coloranți destinați vopsirii părului care sunt enumerați în anexa respectivă, dar nu sunt utilizați în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Pentru a adopta decizia menționată la primul paragraf, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexei IV.”;

(4)  articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Se interzice utilizarea în compoziția produselor cosmetice a substanțelor clasificate drept substanțe CMR categoria 2, în temeiul părții 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Cu toate acestea, o substanță clasificată în categoria 2 poate fi folosită în compoziția produselor cosmetice atunci când, în urma evaluării de către CSSC, a fost declarată sigură pentru a fi utilizată în compoziția produselor cosmetice.

În sensul prezentului alineat, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexelor la prezentul regulament.”;

(b)  la alineatul (2), paragrafele al patrulea și al cincilea se înlocuiesc cu următorul text:

„În sensul prezentului alineat, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexelor la prezentul regulament în termen de 15 luni de la includerea substanțelor în cauză în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

În caz de riscuri pentru sănătatea umană care rezultă din utilizarea anumitor substanțe în produsele cosmetice, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 31b.”;

(5)  articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatele (6) și (7) se înlocuiesc cu următorul text:

„(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexelor II și III pentru a ține seama de avizul CSSC și atunci când există un risc potențial pentru sănătatea umană, inclusiv atunci când nu există date suficiente.

(7)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a alineatului (3), prin adăugarea unor cerințe pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice.”;

(b)  alineatul (8) se elimină;

(c)  alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9) În cazul unui risc pentru sănătatea umană care rezultă din utilizarea anumitor substanțe în produsele cosmetice, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul alineatelor (6) și (7) li se aplică procedura prevăzută la articolul 31b.”;

(6)  la articolul 18 alineatul (2), al nouălea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Măsurile menționate la al șaselea paragraf se adoptă prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 32 alineatul (2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31a pentru a completa prezentul regulament prin autorizarea derogării menționate la al șaselea paragraf.”; [AM 277]

(7)  la articolul 20 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei liste de criterii comune pentru declarațiile care pot fi utilizate cu privire la produsele cosmetice, după consultarea CSSC sau a altor autorități relevante și ținând seama de dispozițiile Directivei 2005/29/CE.”; [AM 278]

(8)  articolul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31

Modificări ale anexelor

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a și după consultarea CSSC, acte delegate de modificare a anexelor II–VI atunci când există un risc potențial pentru sănătatea umană care rezultă din utilizarea anumitor substanțe în produsele cosmetice și care necesită o acțiune la nivelul Uniunii.

În cazul unui risc potențial pentru sănătatea umană care rezultă din utilizarea anumitor substanțe în produsele cosmetice, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 31b.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a și după consultarea CSSC, acte delegate de modificare a anexelor III–VI și VIII în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a și după consultarea CSSC, acte delegate de modificare a anexei I atunci când reiese că acest lucru este necesar pentru a asigura siguranța produselor cosmetice introduse pe piață.”;

(9)  se introduc următoarele articole 31a și 31b:

„Articolul 31a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 13 alineatul (8), la articolul 14 alineatul (2), la articolul 15 alineatele (1) și (2), la articolul 16 alineatele (8) și (9), la articolul 18 alineatul (2), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 31 alineatele (1), (2) și (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 13 alineatul (8), la articolul 14 alineatul (2), la articolul 15 alineatele (1) și (2), la articolul 16 alineatele (8) și (9), la articolul 18 alineatul (2), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 31 alineatele (1), (2) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (3), al articolului 13 alineatul (8), al articolului 14 alineatul (2), al articolului 15 alineatele (1) și (2), al articolului 16 alineatele (8) și (9), al articolului 18 alineatul (2), al articolului 20 alineatul (2) și al articolului 31 alineatele (1), (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 279]

Articolul 31b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(10)  la articolul 32, alineatele (3) și (4) se elimină.

X.  Justiție și consumatori

100.  Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](145)(146)

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a modificării normelor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica din punct de vedere tehnic anexa I la Directiva 92/85/CEE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinați cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 92/85/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de modificare din punct de vedere tehnic a anexei I, pentru a ține seama de progresele tehnice, de modificarea normelor sau a specificațiilor internaționale și de noile descoperiri.

În cazul unor posibile riscuri iminente pentru sănătatea sau securitatea lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 13b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 13a și 13b:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 13b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

____________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

101.  Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului(147) (148)

În vederea actualizării Directivei 2008/48/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în vederea adăugării de ipoteze suplimentare pentru calcularea dobânzii anuale efective sau a modificării ipotezelor existente. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2008/48/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 19, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Atunci când este necesar, ipotezele suplimentare prevăzute în anexa I pot fi utilizate la calcularea dobânzii anuale efective.

În cazul în care ipotezele prevăzute la prezentul articol și în anexa I partea II nu sunt suficiente pentru a calcula în mod uniform dobânda anuală efectivă sau nu mai sunt adaptate situațiilor comerciale de pe piață, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a prezentului articol și a anexei I pentru a adăuga ipotezele suplimentare necesare pentru calcularea dobânzii anuale efective sau pentru modificarea ipotezelor existente.”;

(2)  se introduce următorul articol 24a:

„Articolul 24a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 19 alineatul (5), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 19 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________________________________________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 25 se elimină.

XI.   Mobilitate și transporturi

102.  Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile(149)

În vederea adaptării Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa III la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 11, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexei III în vederea adaptării acesteia la progresele științifice și tehnice.

Dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 11b.”;

(2)  se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența Delegarea de a adopta acte delegate competență, menționată la articolul 11 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 280]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a utilizat procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12b alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 12, alineatele (3) și (4) se elimină.

103.  Directiva 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase(150)(151)

În vederea adaptării Directivei 95/50/CE la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă, în special pentru a ține seama de modificările la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului(152). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 95/50/CE se modifică după cum urmează:

(1)  Articolul 9a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9a

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9aa, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice din domeniile reglementate de directiva respectivă, în special pentru a ține seama de modificările la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului*.

_______________

* Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).”;

(2)  se introduce următorul articol 9aa:

„Articolul 9aa

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 9b se elimină.

104.  Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai mare(153)

În vederea adaptării Directivei 97/70/CE la evoluțiile dreptului internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în vederea aplicării modificărilor ulterioare ale Protocolului de la Torremolinos și pentru a o completa prin adoptarea unor dispoziții pentru o interpretare armonizată a dispozițiilor din anexa la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la latitudinea administrațiilor fiecărei părți contractante.

Pentru a se asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să se excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a Protocolului de la Torremolinos în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele în domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că o astfel de modificare ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 281]

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 97/70/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a adopta dispoziții pentru o interpretare armonizată a acelor prevederi ale anexei la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la latitudinea administrațiilor părților contractante, în măsura necesară pentru a se asigura punerea în aplicare coerentă a acestora în Uniune. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 282]

Prin urmare, Directiva 97/70/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Acte delegate și de punere în aplicare

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a articolelor 2, 3, 4, 6 și 7 și a anexelor pentru a aplica, în sensul prezentei directive, modificările ulterioare ale Protocolului de la Torremolinos.

(2)  Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 8a, de punere în aplicare completare a prezentei directive pentru a stabili o interpretare armonizată a acelor prevederi ale anexei la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la aprecierea administrațiilor fiecărei părți contractante, în măsura necesară pentru a se asigura punerea în aplicare coerentă a acestora în Uniune. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2). [AM 283]

(3)  Modificările aduse Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 8a, de modificare a prezentei directive pentru a exclude din domeniul său de aplicare orice modificare a instrumentului internațional menționat la articolul 2 alineatul (4) pot fi excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al Parlamentului European și al Consiliului protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau ca ea ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă*. [AM 284]

__________________

* Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (JO L 324, 29.11.2002, p. 1).”;

(2)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 285]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare. [AM 286]

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 287]

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 9, alineatul (3) se elimină.

105.  Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură(154)

În vederea îmbunătățirii regimului instituit de Directiva 2000/59/CE și a adaptării directivei respective la evoluția altor instrumente ale Uniunii și a celor internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica directiva respectivă în vederea adaptării trimiterilor la instrumente ale Uniunii și ale OMI, în vederea alinierii acestora la măsurile Uniunii sau ale OMI care au intrat în vigoare;

—  pentru a modifica anexele la directiva respectivă.

Pentru a asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a Marpol 73/78 în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă. [AM 288]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2000/59/CE se modifică după cum urmează:

(1)  se introduce următorul articol 13a:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 289]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(2)  articolul 14 se elimină;

(3)  articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Modificări

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de modificare a trimiterilor la instrumente ale Uniunii și ale OMI în vederea alinierii acestora la măsurile Uniunii sau ale OMI care au intrat în vigoare, în măsura în care aceste modificări nu extind domeniul de aplicare al prezentei directive.

2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de modificare a anexelor atunci când acest lucru este necesar în vederea îmbunătățirii regimului instituit de prezenta directivă, în măsura în care aceste modificări nu extind domeniul de aplicare al prezentei directive.

3.  Modificările aduse instrumentelor internaționale menționate la Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a de modificare a prezentei directive pentru a exclude 2 pot fi excluse din domeniul său de aplicare al prezentei directive, orice modificare a instrumentului internațional menționat la articolul 2 în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident ca modificarea internațională să reducă standardul siguranței maritime, al Parlamentului European prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și al Consiliului* de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau ca ea să fie incompatibilă cu aceasta din urmă. [AM 290]

_______________________

* Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (JO L 324, 29.11.2002, p. 1).”.

106.  Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor(155)

În vederea adaptării Directivei 2001/96/CE la evoluțiile normelor Uniunii și ale normelor internaționale și a îmbunătățirii procedurilor aplicabile, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în ceea ce privește:

—  anumite definiții;

—  trimiterile la convențiile și codurile internaționale, la rezoluțiile și circularele OMI, la standardele ISO, la instrumentele Uniunii și la anexele la directiva în cauză;

—  procedurile dintre vrachiere și terminale;

—  anumite obligații de raportare.

Pentru a asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să se excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a instrumentelor internaționale menționate la articolul 3 din prezenta directivă în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă. [AM 291]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2001/96/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 14 se elimină;

(2)  articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Modificări

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de modificare a definițiilor prevăzute la articolul 3 punctele 1–6 și 15–18, a trimiterilor la convenții și coduri internaționale, la rezoluțiile și circularele OMI, la standardele ISO și la instrumentele Uniunii, în vederea alinierii acestora la instrumentele internaționale și ale Uniunii care au fost adoptate, modificate sau care au intrat în vigoare după adoptarea prezentei directive, cu condiția ca domeniul de aplicare al prezentei directive să nu fie extins.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de modificare a articolului 8 în ceea ce privește procedurile dintre vrachiere și terminale, a obligațiilor în materie de raportare menționate la articolul 11 alineatul (2) și a anexelor, cu condiția ca aceste acte să nu extindă domeniul de aplicare al prezentei directive.

(3)  Modificările aduse instrumentelor internaționale menționate Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 15a, de modificare a prezentei directive pentru a exclude din domeniul său de aplicare orice modificare a instrumentului internațional menționat la articolul 3 pot fi excluse în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de aplicare către nave sau al prezentei directive, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă. [AM 292]

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”; [AM 293]

(3)  se introduce următorul articol 15a:

„Articolul 15a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 294]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

107.  Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului(156) (157)

În vederea adaptării Directivei 2002/59/CE la evoluțiile dreptului Uniunii și ale dreptului internațional și la experiența acumulată în aplicarea acesteia, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica:

—  trimiterile la instrumentele Uniunii și ale OMI din directiva respectivă, în vederea alinierii lor la dispozițiile Uniunii sau ale dreptului internațional;

—  anumite definiții din directiva respectivă, în vederea alinierii lor la alte dispoziții ale Uniunii sau ale dreptului internațional;

—  anexele I, III și IV la directiva respectivă, ținând seama de progresele tehnice și de experiența acumulată în ceea ce privește directiva respectivă.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2002/59/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Modificări

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de modificare a trimiterilor la instrumente ale Uniunii și ale OMI din prezenta directivă, a definițiilor de la articolul 3 și a anexelor, în vederea alinierii acestora la dispozițiile Uniunii sau ale dreptului internațional care au fost adoptate, modificate sau care au intrat în vigoare, în măsura în care aceste modificări nu extind domeniul de aplicare al prezentei directive.

2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de modificare a anexelor I, III și IV în lumina progreselor tehnice și a experienței acumulate în ceea ce privește prezenta directivă, în măsura în care aceste modificări nu extind domeniul de aplicare al acesteia.”;

(2)  se introduce următorul articol 27a:

„Articolul 27a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 27, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 27 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 27 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 28 se elimină.

108.  Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave(158)(159)

În vederea actualizării listei de acte ale Uniunii care se referă la Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea includerii unei trimiteri la actele Uniunii ce conferă COSS competențe de executare și care au intrat în vigoare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (3) se elimină;

(2)  articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Competențele COSS și modificări

COSS își exercită competențele care i-au fost conferite în temeiul legislației maritime a Uniunii în vigoare.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a articolului 2 alineatul (2) pentru a include o trimitere la actele Uniunii care conferă COSS competențe de executare și care au intrat în vigoare după adoptarea prezentului regulament.”;

(3)  se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

109.  Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro(160)

În vederea adaptării Directivei 2003/25/CE la progresele tehnice, la evoluțiile de la nivel internațional și la experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a acesteia, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2003/25/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a anexelor pentru a ține seama de evoluțiile de la nivel internațional, în special de evoluțiile din cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), și pentru a îmbunătăți eficacitatea directivei respective în lumina experienței acumulate și a progreselor tehnice.”;

(2)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei în condițiile prevăzute de prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 11 se elimină.

110.  Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului(161)(162)

În vederea adaptării Directivei 2003/59/CE la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2003/59/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Adaptarea la progresele științifice și tehnice

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexelor I și II în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice.”;

(2)  se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 12 se elimină.

111.  Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave(163)

În vederea dezvoltării suplimentare a controlului sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate pe nave, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica trimiterile la Convenția AFS, la certificatul AFS, la declarația AFS și la declarația de conformitate AFS din Regulamentul (CE) nr. 782/2003;

—  pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv, inclusiv orientările OMI relevante cu privire la articolul 11 din Convenția AFS în vederea luării în considerare a evoluțiilor de la nivel internațional, în special din cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), sau în vederea îmbunătățirii eficacității regulamentului respectiv în lumina experienței acumulate;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu un regim armonizat de inspecție și certificare pentru anumite nave.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 782/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„ (b) Navele cu o lungime de cel puțin 24 metri, dar cu un tonaj brut mai mic de 400, cu excepția platformelor fixe sau plutitoare și a mijloacelor FSU și FPSO, trebuie să dețină o declarație AFS pentru a demonstra conformitatea cu articolele 4 și 5.”;

(ii)  se adaugă următorul al doilea paragraf:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate privind pentru a completa prezentul regulament prin instituirea unui regim armonizat de inspecție și certificare pentru navele menționate la primul paragraf litera (b) a prezentului de la prezentul alineat, în cazul în care este necesar.”; [AM 295]

(b)  alineatul (3) se elimină;

(2)  la articolul 7, al doilea paragraf se elimină;

(3)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Modificări

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a trimiterilor la Convenția AFS, la certificatul AFS, la declarația AFS, la declarația de conformitate AFS și a anexelor la prezentul regulament, inclusiv a liniilor directoare ale OMI relevante cu privire la articolul 11 din Convenția AFS, pentru a ține seama de evoluțiile de la nivel internațional, în special de evoluțiile din cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), sau pentru a îmbunătăți eficacitatea prezentului regulament în lumina experienței acumulate.”;

(4)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 8, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 296]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (1) și al articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European. cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  articolul 9 se elimină.

112.  Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității(164)

În vederea adaptării și a dezvoltării suplimentare a anumitor specificații tehnice ale sistemelor de taxare rutieră electronică, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexa la Directiva 2004/52/CE în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice;

—  pentru a completa directiva respectivă cu decizii legate de definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și cu decizii tehnice legate de realizarea serviciului menționat anterior.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2004/52/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 4a, acte delegate de modificare a anexei în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice.”;

(b)  alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 4a, acte delegate privind pentru a completa prezentul regulament prin definirea serviciului european de taxare rutieră electronică. Aceste acte se adoptă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, evaluate pe baza unor studii adecvate, care să permită funcționarea interoperabilității din toate punctele de vedere, inclusiv condițiile tehnice, juridice și comerciale. [AM 297]

(5)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 4a, acte delegate referitoare la deciziile pentru a completa prezenta directivă prin adoptarea unor decizii tehnice privind realizarea serviciului european de taxare rutieră electronică.”; [AM 298]

(2)  se introduce următorul articol 4a:

„Articolul 4a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2), (4) și (5), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 299]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (2), (4) și (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (2), (4) și (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European. cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 5, alineatul (2) se elimină.

113.  Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană(165)

În vederea adaptării Directivei 2004/54/CE la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2004/54/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 16a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării lor la progresul tehnic.”;

(2)  se introduce următorul articol 16a:

„Articolul 16a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 300]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 17, alineatul (3) se elimină.

114.  Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare(166)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 725/2004 la evoluțiile dreptului internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea integrării modificărilor aduse anumitor instrumente internaționale și pentru a-l completa astfel încât să stabilească proceduri armonizate pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii ale Codului ISPS, fără a extinde domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 301]

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 725/2004, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a defini procedurile armonizate pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii ale Codului ISPS fără a extinde domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 302]

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 725/2004 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 10, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a prezentului regulament în vederea integrării modificărilor aduse instrumentelor internaționale menționate la articolul 2 cu privire la navele care operează servicii naționale și la instalațiile portuare care le deservesc cărora li se aplică prezentul regulament, în măsura în care acestea constituie o actualizare tehnică a dispozițiilor Convenției SOLAS și ale Codului ISPS.

În cazul măsurilor menționate la paragraful anterior, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b. Procedura de verificare a conformității stabilită la alineatul (5) al prezentului articol nu se aplică în aceste cazuri.

(3)  Comisia stabilește este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a de completare a prezentului regulament cu scopul de a stabili proceduri armonizate pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii ale Codului ISPS fără a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2)”; [AM 303]

(2)  se introduc următoarele articole 10a și 10b:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 304]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 11, alineatele (4) și (5) se elimină.

115.  Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave(167)(168)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 785/2004 la evoluțiile dreptului internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anumite valori din regulamentul respectiv în lumina modificărilor aduse instrumentelor internaționale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 785/2004 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a valorilor menționate la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol, atunci când modificările aduse acordurilor internaționale relevante impun acest lucru.”;

(2)  la articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a valorilor menționate la alineatul (1) al prezentului articol, atunci când modificările aduse acordurilor internaționale relevante impun acest lucru.”;

(3)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (5) și al articolului 7 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 9, alineatul (3) se elimină.

116.  Regulamentul (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de pasageri în interiorul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 613/91(169)(170)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 789/2004 la evoluțiile de la nivel internațional, în special din cadrul Organizației Maritime Internaționale, și a îmbunătățirii eficacității regulamentului respectiv în lumina experienței acumulate și a progreselor tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anumite definiții din regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 789/2004 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 7, alineatul (3) se elimină;

(2)  la articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare a definițiilor de la articolul 2 pentru a ține seama de evoluțiile de la nivel internațional, în special din cadrul Organizației Maritime Internaționale, și pentru a îmbunătăți eficacitatea regulamentului respectiv în lumina experienței acumulate și a progreselor tehnice, în măsura în care aceste modificări nu extind domeniul de aplicare al prezentului regulament.”;

(3)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

117.  Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor de transport aerian comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare(171)

În vederea îmbunătățirii detectării practicilor tarifare neloiale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa Regulamentul (CE) nr. 868/2004 cu o metodologie detaliată pentru stabilirea existenței unor practici tarifare neloiale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 868/2004 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate privind o metodologie detaliată pentru a completa prezentul regulament prin elaborarea unei metodologii detaliate pentru stabilirea existenței unor practici tarifare neloiale. Metodologia acoperă, inter alia, modul în care trebuie evaluate, în contextul specific al sectorului aviației, practicile tarifare concurențiale obișnuite, costurile reale și marjele rezonabile ale profitului.”; [AM 305]

(2)  se introduce următorul articol 14a:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 306]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 15, alineatul (4) se elimină.

118.  Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității(172)(173)

În vederea adaptării Directivei 2005/44/CE la progresele tehnice și a luării în considerare a experienței câștigate în urma aplicării acesteia, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2005/44/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificări ale anexelor I și II

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a anexelor I și II în lumina experienței acumulate în urma punerii în aplicare a directivei respective și pentru a adapta anexele respective la progresele tehnice.”;

(2)  se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 11, alineatul (4) se elimină.

119.  Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare(174) (175)

În vederea actualizării măsurilor tehnice necesare pentru a asigura în mod constant securitatea portuară, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I–IV la Directiva 2005/65/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2005/65/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Modificări ale anexelor I–IV

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate de modificare a anexelor I–IV în vederea adaptării lor pentru a ține seama de experiența acumulată în urma punerii în aplicare a acestora, fără a extinde domeniul de explicare al prezentei directive.

În cazul modificărilor necesare pentru a adapta anexele I–IV, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 14b .”;

(2)  se introduc următoarele articole 14a și 14b:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 14b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 15 se elimină.

120.  Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE(176) (177)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 la progresele științifice și tehnice și a specificării mai în detaliu a procedurilor aplicabile, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu norme detaliate în ceea ce privește anumite proceduri. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Criteriile comune de impunere a unei interdicții de exploatare unui transportator aerian, care trebuie să se bazeze pe standardele de siguranță relevante, sunt prevăzute în anexă și sunt denumite în continuare «criteriile comune».

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate de modificare a anexei în vederea modificării criteriilor comune pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice.”;

(2)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Norme detaliate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate de stabilire a normelor detaliate cu privire la procedurile menționate în prezentul capitol, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca deciziile referitoare la actualizarea listei comunitare să fie luate rapid.

În cazul măsurilor menționate la alineatul (1), dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 14b.”;

(3)  se introduc următoarele articole 14a și 14b:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu o lună la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 14b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 15, alineatul (4) se elimină.

121.  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere(178)

În vederea consolidării măsurilor necesare pentru garantarea securității permiselor de conducere, a garantării interoperabilității viitoare și a adaptării Directivei 2006/126/CE la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I–VI la directiva respectivă și a o completa cu specificațiile necesare pentru a asigura faptul că permisele de conducere sunt protejate împotriva falsificării.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2006/126/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate privind cerințele pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea cerințelor pentru microcipul menționat în anexa I. Aceste cerințe prevăd obligativitatea omologării CE de tip, care se acordă numai în cazul în care se demonstrează capacitatea permisului de conducere de a rezista tentativelor de falsificare sau de modificare a datelor acestuia. [AM 307]

Fără a aduce atingere normelor privind protecția datelor, statele membre pot introduce un mediu de stocare (un microcip) ca parte a permisului de conducere de îndată ce actele delegate respective intră în vigoare.”;

(b)  la alineatul (3), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a anexei I în vederea garantării interoperabilității viitoare.”;

(2)  la articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Materialul utilizat pentru permisul de conducere, astfel cum este prevăzut în anexa I, trebuie să asigure protecția împotriva falsificării.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate în vederea stabilirii pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor specificații adecvate care să asigure protecția împotriva falsificării. [AM 308]

Statele membre sunt libere să introducă elemente de siguranță suplimentare.”;

(3)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Modificări ale anexelor I–VI

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a anexelor I–VI în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice.”;

(4)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatele (2) și (3), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 8, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 309]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatele (2) și (3), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatele (2) și (3), al articolului 3 alineatul (2) și al articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  articolul 9 se elimină.

122.  Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului(179) (180)

În vederea actualizării dispozițiilor privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 336/2006 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexei II pentru a ține seama de evoluțiile de la nivel internațional, în special din cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), sau pentru a îmbunătăți eficacitatea prezentului regulament în lumina experienței acumulate în urma punerii sale în aplicare.”;

(2)  se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină.

123.  Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar(181)

În vederea adoptării măsurilor tehnice necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Directivei 2007/59/CE și pentru a o adapta la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice, precum și în vederea completării acesteia:

—  prin stabilirea modelului de permis, de certificat și de copie certificată a certificatului și prin determinarea caracteristicilor fizice ale acestora, ținând cont de măsurile de combatere a falsurilor;

—  prin adoptarea codurilor comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile A și B;

—  prin adaptarea la progrese a parametrilor de bază ai registrelor;

—  prin adoptarea criteriilor comune pentru definirea competențelor profesionale și pentru evaluarea personalului;

—  prin adoptarea criteriilor Uniunii privind alegerea examinatorilor și a examinărilor;

—  prin adoptarea specificațiilor tehnice și de funcționare ale cardurilor cu memorie.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2007/59/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea, pe baza unui proiect pregătit de către agenție, a unui model comunitar de permis, de certificat și de copie certificată a certificatului și de stabilire a caracteristicilor fizice ale acestora, ținând cont de măsurile de combatere a falsurilor. [AM 310]

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea, pe baza unei recomandări pregătite de agenție, a codurilor comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile A și B, astfel cum sunt menționate la alineatul (3) din prezentul articol. ”; [AM 311]

(2)  la articolul 22 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea, pe baza unui proiect pregătit de către agenție, a parametrilor de bază ai registrelor care urmează să fie constituite, cum ar fi datele care trebuie înregistrate, formatul acestora și protocolul de schimb de date, drepturile de acces, durata păstrării datelor și procedurile de urmat în caz de faliment. ”; [AM 312]

(3)  la articolul 23, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)  litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) criteriile propuse de către agenție în temeiul articolului 36 din Regulamentul (UE) 2016/796.”;

(b)  se adaugă următorul al doilea paragraf:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate în vederea stabilirii pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor respective.”; [AM 313]

(4)  la articolul 25, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Alegerea examinatorilor și a examinărilor poate face obiectul unor criterii ale Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea acestor criterii ale Uniunii pe baza unui proiect pregătit de agenție. [AM 314]

În cazul stabilirii criteriilor Uniunii pentru alegerea examinatorilor și a examinărilor, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 31b.

În lipsa unor astfel de criterii ale Uniunii, autoritățile competente stabilesc criterii naționale.”;

(5)  la articolul 31, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice.

În cazul anexelor care trebuie adaptate la progresele științifice și tehnice, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 31b.”;

(6)  se introduc următoarele articole 31a și 32b:

„Articolul 31a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 23 alineatul (3), la articolul 25 alineatul (5), la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 34, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 315]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 23 alineatul (3), la articolul 25 alineatul (5), la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 34 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (4), al articolului 22 alineatul (4), al articolului 23 alineatul (3), al articolului 25 alineatul (5), al articolului 31 alineatul (1) și al articolului 34 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 31b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 32, alineatele (3) și (4) se elimină;

(8)  la articolul 34, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea specificațiilor tehnice și de funcționare ale unui astfel de card.”; [AM 316]

124.  Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar(182)

În vederea adoptării măsurilor necesare pentru adaptarea Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 la progresele tehnice și la experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a acestuia, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexele II și III la regulamentul respectiv;

—  pentru a modifica regulamentul respectiv prin ajustarea valorilor financiare în funcție de inflație;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin luarea măsurilor adecvate în cazul în care exceptările acordate de statele membre nu sunt considerate a fi conforme cu dispozițiile articolului 2;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin adoptarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate ale aplicațiilor telematice pentru călători;

—  pentru a completa regulamentul respectiv prin adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea faptului că întreprinderile feroviare sunt asigurate în mod corespunzător sau că iau măsuri echivalente pentru acoperirea răspunderilor care le revin în temeiul regulamentului în cauză.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 se modifică după cum urmează:

(1)  Articolele 33 și 34 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 33

Modificări ale anexelor II și III

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de modificare a anexelor II și III în lumina experienței acumulate în urma punerii în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 34

Acte delegate

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate privind măsurile pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea măsurilor menționate la articolele 2,10 și 12. [AM 317]

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de modificare a prezentului regulament, prin ajustarea în funcție de inflație a valorilor financiare menționate în acesta, altele decât cele din anexa I.”;

(2)  se introduce următorul articol 34a:

Articolul 34a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 33 și 34, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 318]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 33 și 34 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 33 și 34 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 35 se elimină.

125.  Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase(183) (184)

În vederea adaptării Directivei 2008/68/CE la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice, inclusiv la utilizarea tehnologiilor pentru localizare și urmărire, în domeniile reglementate de prezenta directivă, în special pentru a ține seama de modificările la ADR, RID și ADN.”;

(2)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 9, alineatul (3) se elimină.

126.  Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere(185)

În vederea adaptării Directivei 2008/96/CE la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă și pentru a o completa prin stabilirea de criterii comune privind raportarea gravității accidentelor.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2008/96/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 7, se introduce următorul alineat (1a):

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor comune conform cărora trebuie raportată gravitatea accidentului, inclusiv numărul de persoane decedate și vătămate.”; [AM 319]

(2)  la articolul 11, alineatul (2) se elimină;

(3)  articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare a anexelor în vederea adaptării acestora la progresele tehnice.”;

(4)  se introduce următorul articol 12a:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (1a) și la articolul 12, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 320]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (1a) și la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (1a) și al articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  articolul 13 se elimină;

(6)  în anexa IV, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„(5) gravitatea accidentului”.

127.  Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002(186)

În vederea îmbunătățirii conținutului și a funcționării standardelor de bază comune pentru protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea aviației civile, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica Regulamentul (CE) nr. 300/2008 prin adoptarea unei anexe suplimentare referitoare la specificațiile pentru programul național de control al calității;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu măsuri generale referitoare la anumite elemente ale standardelor de bază comune;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu criterii care să le permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea anumitor elemente ale standardelor de bază comune.”; [AM 321]

(ii)  al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul adoptării unor măsuri generale referitoare la anumite elemente ale standardelor de bază comune, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 18b.”;

(b)  la alineatul (4), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor care să le permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune menționate la alineatul (1) și să adopte măsuri de securitate alternative care să ofere un nivel de protecție adecvat pe baza unei evaluări locale a riscului. Astfel de măsuri alternative se justifică prin motive legate de mărimea aeronavei sau prin motive legate de natura, dimensiunile sau frecvența operațiunilor ori a altor activități relevante. [AM 322]

În cazul stabilirii criteriilor care să le permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 18b.”;

(2)  la articolul 11 alineatul (2), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a prezentului regulament prin adăugarea unei anexe referitoare la specificațiile pentru programul național de control al calității.

În cazul specificațiilor pentru programele naționale de control al calității, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 18b.”;

(3)  se introduc următoarele articole 18a și 18b:

„Articolul 18a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 323]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 11 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (4) și al articolului 11 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 18b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 19, alineatele (3) și (4) se elimină.

128.  Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime(187) (188)

În vederea adaptării Directivei 2009/15/CE la evoluțiile instrumentelor internaționale relevante și a modificării sumelor maxime care se plătesc pentru a compensa părțile vătămate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă astfel încât:

—  să fie încorporate modificările ulterioare la anumite convenții, protocoale și coduri internaționale, precum și la rezoluțiile aferente, care au intrat în vigoare;

—  să fie modificate anumite sume menționate în directiva respectivă.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/15/CE se modifică după cum urmează:

(1)  se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(2)  la articolul 6, alineatul (3) se elimină;

(3)  la articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de modificare a prezentei directive fără a extinde domeniul de aplicare al acesteia pentru:

(a)  a încorpora, în sensul prezentei directive, modificările ulterioare la anumite convenții, protocoale și coduri internaționale, precum și la rezoluțiile aferente, menționate la articolul 2 litera (d), la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (2), care au intrat în vigoare;

(b)  a modifica sumele menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (b) punctele (ii) și (iii).”.

129.  Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului(189)

În vederea adaptării Directivei 2009/18/CE la evoluțiile normelor Uniunii și ale normelor internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica directiva respectivă în vederea actualizării definițiilor și a trimiterilor la acte ale Uniunii și la instrumente ale OMI, în vederea alinierii acestora la măsurile Uniunii sau ale OMI care au intrat în vigoare;

—  pentru a modifica anexele la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și la experiența dobândită în urma punerii în aplicare a acestora;

—  pentru a completa directiva respectivă cu metodologia comună de investigare a accidentelor și incidentelor maritime.

Pentru a asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a Codului OMI pentru investigarea accidentelor și incidentelor maritime în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că modificarea internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă. [AM 324]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/18/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) La desfășurarea investigațiilor privind siguranța, organul de anchetă urmează metodologia comună de investigare a accidentelor și incidentelor maritime. Organele de anchetă se pot îndepărta de la metodologia respectivă în anumite cazuri, și anume atunci când acest lucru se justifică din perspectiva necesității, conform opiniei lor profesionale, și atunci când este necesar pentru atingerea obiectivelor investigației.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la metodologia comună pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei comune de investigare a accidentelor și incidentelor maritime, luând în considerare orice lecții relevante desprinse în urma investigațiilor privind siguranța.”; [AM 325]

(2)  se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 20, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 326]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 20 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (4) și al articolului 20 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European. cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 19, alineatul (3) se elimină;

(4)  articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Competențe de modificare

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a definițiilor din prezenta directivă și a trimiterilor la acte ale Uniunii și la instrumente ale OMI, în vederea alinierii acestora la măsurile Uniunii sau ale OMI care au intrat în vigoare, sub rezerva respectării limitelor prevăzute de prezenta directivă.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a anexelor la prezenta directivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și la experiența dobândită în urma punerii lor în aplicare.

(3)  Modificările aduse Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 18a, de modificare a prezentei directive pentru a exclude din domeniul său de aplicare orice modificare a Codului OMI pentru investigarea accidentelor și incidentelor maritime pot fi excluse în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că modificarea internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de aplicare către nave sau al prezentei directive, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.” [AM 327]

130.  Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic(190)

În vederea adaptării Directivei 2009/33/CE la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la directiva respectivă în vederea adaptării datelor pentru calcularea costurilor operaționale pe durata de viață a vehiculelor de transport rutier. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/33/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Modificarea anexei

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de modificare a anexei în vederea adaptării la inflație și la progresele tehnice a datelor pentru calcularea costurilor operaționale pe durata de viață a vehiculelor de transport rutier.”;

(2)  se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 328]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 9 se elimină.

131.  Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor(191) (192)

În vederea completării Regulamentului (CE) nr. 391/2009 și a adaptării acestuia la evoluția normelor internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica criteriile minime prevăzute în anexa I la regulamentul respectiv, ținând seama, în special, de deciziile relevante ale OMI;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a eficacității normelor și a procedurilor, precum și a performanței organizațiilor recunoscute în materie de siguranță a navelor clasificate și de prevenire a poluării cauzate de acestea, având în vedere în special datele furnizate în cadrul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul navelor de către statul portului sau în cadrul altor sisteme similare;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu criterii de stabilire a situațiilor în care performanța în cauză trebuie considerată o amenințare inacceptabilă la adresa siguranței sau a mediului, care pot ține seama de circumstanțele speciale în care se află organizațiile de dimensiuni mai mici sau foarte specializate;

—  pentru a completa regulamentul respectiv cu norme detaliate privind amenzile și penalitățile periodice și privind retragerea recunoașterii organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelor.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 391/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 12, alineatul (4) se elimină;

(2)  la articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate de modificare a anexei I, fără a extinde domeniul de aplicare al acesteia, în vederea actualizării criteriilor minime stabilite în anexă, ținând seama, în special, de deciziile relevante ale OMI.”;

(3)  la articolul 14, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate referitoare la:

(a)  criteriile de evaluare a eficacității normelor și a procedurilor, precum și a performanței organizațiilor recunoscute în materie de siguranță a navelor clasificate și de prevenire a poluării cauzate de acestea, având în vedere în special datele furnizate în cadrul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul navelor de către statul portului sau în cadrul altor sisteme similare;

(b)  criteriile de stabilire a situațiilor în care performanța în cauză trebuie considerată o amenințare inacceptabilă la adresa siguranței sau a mediului, care pot ține seama de circumstanțele speciale în care se află organizațiile de dimensiuni mai mici sau foarte specializate.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate referitoare la normele detaliate privind aplicarea de amenzi și de penalități periodice în temeiul articolului 6 și, în cazul în care este necesar, la retragerea recunoașterii organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelor, în temeiul articolului 7.”;

(4)  se introduce următorul articol 14a:

„Articolul 14a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 14 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 14 alineatele (1) și (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (1) și al articolului 14 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

132.  Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare(193) (194)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 392/2009 la alte norme ale Uniunii și la normele internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica anexa I la regulamentul respectiv în vederea încorporării modificărilor aduse dispozițiilor Convenției de la Atena;

—  pentru a modifica limitele prevăzute în anexa I la regulamentul respectiv pentru navele din clasa B, în temeiul articolului 4 din Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului(195);

—  pentru a modifica anexa II la regulamentul respectiv în vederea încorporării modificărilor aduse liniilor directoare OMI.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 392/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Modificarea anexelor

(1)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare a anexei I la prezentul regulament, în vederea încorporării modificărilor aduse limitelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1), la articolul 4a alineatul (1), la articolul 7 alineatul (1) și la articolul 8 din Convenția de la Atena, pentru a lua în considerare deciziile adoptate în temeiul articolului 23 din convenția respectivă.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a și pe baza unei evaluări a impactului adecvate, acte delegate de modificare a limitelor prevăzute în anexa I la prezentul regulament pentru navele din clasa B, în temeiul articolului 4 din Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului*, luând în considerare, pentru perioada care se încheie la 31 decembrie 2016, consecințele asupra prețurilor și capacitatea pieței de a încheia asigurări accesibile cu un grad de acoperire care să aibă nivelul necesar, prin raportare la contextul de politică al consolidării drepturilor pasagerilor, având în vedere totodată caracterul sezonier al anumitor tipuri de trafic.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare a anexei II în vederea încorporării modificărilor aduse dispozițiilor liniilor directoare ale OMI.

_______________________

* Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1)”;

(2)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatele (1) și (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 10 se elimină.

133.  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului(196)

În vederea stabilirii gradului de gravitate a anumitor încălcări ale normelor aplicabile și a adaptării Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I, II și III la regulamentul respectiv și a-l completa prin întocmirea unei liste a categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate a încălcărilor grave ale normelor Uniunii care, pe lângă cele prevăzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputații. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

O serie de competențe acordate Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 care permit adoptarea unor măsuri de prelungire nu mai sunt necesare.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 6 alineatul (2) litera (b), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea listei categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii care, pe lângă cele prevăzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputații. Statele membre iau în considerare informațiile privind respectivele încălcări, inclusiv informațiile primite de la alte state membre, atunci când își stabilesc prioritățile pentru controalele efectuate în temeiul articolului 12 alineatul (1).”; [AM 329]

(2)  la articolul 8, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a anexelor I, II și III, în vederea adaptării lor la progresele tehnice.”;

(3)  la articolul 11 alineatul (4), al treilea paragraf se elimină;

(4)  la articolul 12 alineatul (2), al doilea paragraf se elimină;

(5)  la articolul 16, alineatul (7) se elimină;

(6)  se introduce următorul articol 24a:

„Articolul 24a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (9), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 330]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (9) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) și al articolului 8 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 25, alineatul (3) se elimină.

134.  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri(197)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I, II și III la regulamentul respectiv și pentru a modifica regulamentul în cauză în ceea ce privește perioada de valabilitate a licenței comunitare.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate de modificare a prezentului regulament pentru a adapta la progresele tehnice perioada de valabilitate a licenței comunitare, în special în ceea ce privește registrele electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier, astfel cum sunt prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.”;

(b)  la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate de modificare a anexelor I și II, în vederea adaptării lor la progresul tehnic.”;

(2)  la articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate de modificare a anexei III în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice.”;

(3)  după titlul capitolului V se introduce următorul articol 14a:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 5 alineatul (4 2), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 331]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (4) și al articolului 5 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  articolul 15 se elimină.

135.  Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006(198)

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 la progresele tehnice și a stabilirii măsurilor tehnice necesare pentru funcționarea corespunzătoare a acestuia, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la regulamentul respectiv, precum și pentru a-l completa, prin stabilirea:

—  procedurilor prin care se comunică numele transportatorilor de servicii ocazionale, precum și a punctelor de legătură de-a lungul unui traseu;

—  formatelor certificatelor pentru operațiunile de transport în cont propriu;

—  formatelor autorizațiilor pentru serviciile regulate;

—  formatelor cererilor de autorizații pentru serviciile regulate;

—  formatelor foilor de parcurs pentru serviciile ocazionale, formatul carnetelor cu foi de parcurs și modul de utilizare a acestora;

—  formatul tabelului care trebuie utilizat pentru comunicarea statisticilor cu privire la numărul de autorizații emise pentru operațiunile de cabotaj sub formă de servicii regulate, efectuate de un transportator nerezident în statul membru gazdă în cursul unui serviciu regulat internațional.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate de modificare a anexelor I și II, în vederea adaptării acestora la progresele tehnice.”;

(2)  articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (3), al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind procedurile pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea procedurilor prin care se comunică autorităților competente din statele membre în cauză numele acestor transportatori și punctele de legătură de-a lungul unui traseu .”; [AM 332]

(b)  la alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului certificatelor.”; [AM 333]

(3)  la articolul 6, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului autorizațiilor.”; [AM 334]

(4)  la articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului cererilor.”; [AM 335]

(5)  la articolul 12, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului foii de parcurs, al carnetului cu foi de parcurs și modul a modului în care sunt utilizate.”; [AM 336]

(6)  se introduce următorul articol 25a:

„Articolul 25a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (3) și (5), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 337]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (3) și (5), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2), al articolului 5 alineatele (3) și (5), al articolului 6 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 12 alineatul (5) și al articolului 28 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  articolul 26 se elimină;

(8)  la articolul 28, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului tabelului care trebuie utilizat pentru comunicarea statisticilor menționate la alineatul (2).”. [AM 338]

XII.  Sănătate și siguranță alimentară

136.  Directiva 89/108/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman(199)

În vederea realizării obiectivelor Directivei 89/108/CEE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa directiva respectivă cu criteriile de puritate pe care trebuie să le îndeplinească mediile criogene, procedurile de prelevare a eșantioanelor de alimente congelate rapid și procedurile pentru monitorizarea temperaturii acestora, precum și pentru monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport și din mijloacele de antrepozitare și de stocare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 89/108/CEE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor de puritate care trebuie îndeplinite de mediile criogene respective.”; [AM 339]

(2)  articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea procedurilor de prelevare a eșantioanelor de alimente congelate rapid și a procedurilor pentru monitorizarea temperaturii acestora, precum și pentru monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport și din mijloacele de antrepozitare și de stocare.”; [AM 340]

(3)  se introduce următorul articol 11a:

„Articolul 11a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată ala la articolele 4 și 11, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 341]

(3)  Delegarea competențelor menționată la articolele 4 și 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4 și 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  articolul 12 se elimină.

137.  Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante(200)

În vederea realizării obiectivelor Directivei 1999/2/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în măsura necesară asigurării protecției sănătății publice și pentru a o completa în ceea ce privește excepțiile legate de doza de radiație maximă pentru produsele alimentare și cerințele suplimentare pentru instalațiile de iradiere. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 342]

Prin urmare, Directiva 1999/2/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate care să permită pentru a completa prezenta directivă cu scopul de a permite derogări de la alineatul (1), ținând seama de cunoștințele științifice disponibile și de standardele internaționale relevante.”; [AM 343]

(2)  la articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Aprobarea se acordă numai în cazul în care instalația:

—  îndeplinește cerințele din Codul internațional de practică privind funcționarea instalațiilor de iradiere utilizate la tratarea alimentelor recomandat de Comisia comună a Codex Alimentarius FAO/OMS (referință FAO/OMS/CAC, vol. XV, ediția 1) și orice altă cerință suplimentară care poate fi adoptată de către Comisie;

—  desemnează o persoană responsabilă cu respectarea tuturor condițiilor necesare pentru aplicarea procesului.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea normelor privind cerința suplimentară menționată la prezentul articol primul paragraf prima liniuță, ținând seama de cerințele privind eficacitatea și siguranța tratării utilizate și privind bunele practici de igienă în materie de prelucrare a alimentelor.”; [AM 344]

(3)  se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 345]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2) și al articolului 14 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliul sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecții.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 12, alineatele (3), (4) și (5) se elimină;

(5)  la articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a prezentei directive în măsura necesară asigurării protecției sănătății publice, modificările respective limitându-se la impunerea de interdicții sau restricții comparativ cu situația juridică anterioară.

Dacă motive imperative de urgență legate de sănătatea umană impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 11b.”.

138.  Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane(201) (202)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 141/2000, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu definițiile pentru „produs medicamentos similar ” și „superioritate clinică”. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 141/2000 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 8, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea definițiilor pentru «produs medicamentos similar» și «superioritate clinică».”;

(2)  la articolul 10a, alineatul (3) se elimină;

(3)  se introduce următorul articol 10b:

„Articolul 10b

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”.

139.  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului(203) (204)

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2001/18/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă și pentru a o completa cu:

—  criteriile și cerințele privind informațiile pe care trebuie să le îndeplinească, prin derogare, notificarea introducerii pe piață a anumitor tipuri de OMG-uri;

—  pragurile minime sub care produsele în cazul cărora nu se pot exclude urme accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic de OMG-uri nu trebuie etichetate ca OMG-uri;

—  pragurile mai mici de 0,9 % sub care cerințele de etichetare prevăzute în directivă nu se aplică urmelor de OMG-uri prezente în produsele destinate prelucrării directe;

—  cerințele de etichetare specifice pentru OMG-urile care nu sunt introduse pe piață în sensul prezentei directive.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2001/18/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de stabilire a criteriilor și a cerințelor privind informațiile menționate la alineatul (1), precum și de stabilire a oricăror cerințe adecvate privind redactarea rezumatului dosarului, după consultarea comitetului științific competent. Criteriile și cerințele privind informațiile trebuie să fie de așa natură încât să asigure un nivel ridicat de protejare a sănătății umane și a mediului și trebuie să se bazeze pe dovezile științifice disponibile privind această protecție și pe experiența dobândită în urma diseminării de OMG-uri comparabile.”;

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Înainte să adopte acte delegate în temeiul alineatului (2), Comisia pune propunerea la dispoziția publicului. Publicul poate transmite observații Comisiei în termen de 60 de zile. Comisia trimite orice astfel de observații primite, împreună cu o analiză, experților menționați la articolul 29a alineatul (4).”;

(2)  articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pentru produsele în cazul cărora nu se pot exclude urme accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic de OMG-uri, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de stabilire a pragurilor minime sub care aceste produse nu trebuie etichetate în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol. Nivelurile pragurilor se stabilesc în funcție de produsul în cauză.”;

(b)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de stabilire a pragurilor menționate la primul paragraf al prezentului alineat.”;

(3)  la articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexei IV prin stabilirea cerințelor de etichetare specifice menționate la alineatul (1), fără duplicarea dispozițiilor în materie de etichetare prevăzute în legislația existentă a Uniunii și fără a crea neconcordanțe cu acestea. În acest sens, ar trebui să se țină seama, după caz, de dispozițiile în materie de etichetare stabilite de statele membre în conformitate cu legislația Uniunii.”;

(4)  articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Adaptarea anexelor la progresele tehnice

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexei II secțiunile C și D, a anexelor III–VI și a anexei VII secțiunea C, în vederea adaptării acestora la progresele tehnice.”;

(5)  se introduce următorul articol 29a:

„Articolul 29a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16 alineatul (2), la articolul 21 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (2) și la articolul 27, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (2), la articolul 21 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (2) și la articolul 27 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (2), al articolului 21 alineatele (2) și (3), al articolului 26 alineatul (2) și al articolului 27 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 30, alineatul (3) se elimină.

140.  Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman(205) (206)

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2001/83/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei:

—  pentru a modifica directiva respectivă în ceea ce privește una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească medicamentele homeopate pentru a beneficia de procedura specială de înregistrare simplificată în cazul în care noile dovezi științifice justifică acest lucru;

—  pentru a modifica directiva respectivă în ceea ce privește tipurile de operațiuni care sunt considerate a constitui fabricare de substanțe active folosite ca materii prime, pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice;

—  pentru a modifica anexa I la directiva respectivă în vederea luării în considerare a progreselor științifice și tehnice;

—  pentru a completa directiva respectivă cu dispozițiile corespunzătoare pentru examinarea modificărilor condițiilor pentru autorizațiile de introducere pe piață acordate în conformitate cu directiva respectivă;

—  pentru a completa directiva respectivă prin specificarea principiilor și orientărilor privind buna practică de fabricație pentru medicamente.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 14 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 121a, acte delegate de modificare a primului paragraf a treia liniuță în cazul în care noile dovezi științifice justifică acest lucru.”;

(2)  la articolul 23b, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 121a, acte delegate de stabilire a dispozițiilor menționate la alineatul (1).”;

(3)  la articolul 46a, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 121a, acte delegate de modificare a alineatului (1) în vederea luării în considerare a progreselor științifice și tehnice.”;

(4)  la articolul 47, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 121a, acte delegate care să specifice principiile și ghidurile privind buna practică de fabricație pentru medicamente, menționate la alineatul (46) litera (f).”.

(5)  articolul 120 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 120

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 121a, acte delegate de modificare a anexei I în vederea luării în considerare a progreselor științifice și tehnice.”;

(6)  la articolul 121, alineatul (2a) se elimină;

(7)  Articolul 121a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 121a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14 alineatul (1), la articolul 22b, la articolul 23b, la articolul 46a, la articolul 47, la articolul 52b, la articolul 54a și la articolul 120, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 14 alineatul (1), la articolul 22b, la articolul 23b, la articolul 46a, la articolul 47, la articolul 52b, la articolul 54a și la articolul 120 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 alineatul (1), al articolului 14 alineatul (1), al articolului 22b, al articolului 23b, al articolului 46a, al articolului 47, al articolului 52b, al articolului 54a și al articolului 120 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(8)  articolele 121b și 121c se elimină.

141.  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă(207)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 999/2001, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a-l completa prin:

—  aprobarea actualizarea listei testelor rapide permise;

—  modificarea vârstei bovinelor care intră sub incidența programelor anuale de monitorizare;

—  stabilirea actualizarea listei criteriilor care permit dovedirea îmbunătățirii situației epidemiologice a țării și enumerarea lor în anexă;

—  decizia de autorizare a utilizării proteinelor derivate din pește pentru nutriția rumegătoarelor tinere; .

Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin:

—  stabilirea de criterii detaliate pentru acordarea unei astfel de excepții de la interdicțiile privind hrana animalelor;

—  luarea deciziei de a introduce un nivel de toleranță pentru prezența unor cantități nesemnificative de proteine animale în hrana pentru animale cauzată de o contaminare accidentală și inevitabilă din punct de vedere tehnic;

—  luarea unei decizii privind vârsta;

—  stabilirea unor norme care să prevadă scutiri de la obligația de a îndepărta și de a distruge materialele cu riscuri specificate;

—  aprobarea proceselor de producție;

—  luarea deciziei de a extinde anumite dispoziții la alte specii de animale;

—  luarea deciziei de a extinde anumite dispoziții la alte produse de origine animală;

—  adoptarea metodei de confirmare a ESB la ovine și caprine. [AM 346]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 5 alineatul (3), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare a testelor rapide menționate la al doilea paragraf. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei X capitolul C punctul 4, în vederea actualizării listei privind testele rapide permise prevăzute la punctul respectiv.”; [AM 347]

(2)  articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare a testelor rapide efectuate în acest scop. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei X pentru a enumera testele respective rapide permise în acest scop.”; [AM 348]

(b)  la alineatul (1b), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a alineatului (1a) literele (a) și (c) pentru a adapta vârsta prevăzută la literele menționate anterior la progresele științifice, după consultarea EFSA.

La cererea unui stat membru care poate demonstra îmbunătățirea situației epidemiologice a țării respective, programele anuale de monitorizare ale statului membru în cauză pot fi revizuite. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a modifica punctul 7 din anexa III capitolul A partea I în scopul enumerării criteriilor

(a)  de stabilire a anumitor criterii pe baza cărora ar trebui evaluată îmbunătățirea situației epidemiologice a țării respective, în vederea revizuirii programelor de monitorizare; .

(b)  de modificare a anexei III capitolul A partea I punctul 7 pentru a introduce criteriile menționate la litera (a).”; [AM 349]

(3)  articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei IV pentru a permite hrănirea rumegătoarelor tinere cu proteine provenite din pește, ținând seama de:

(a)  o evaluare științifică a nevoilor alimentare ale rumegătoarelor tinere;

(b)  normele adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol prevăzute la alineatul (5) al prezentului articol;

(c)  o evaluare a aspectelor legate de control ale acestei derogări.”;

(b)  la alineatul (4), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„La cererea unui stat membru sau a unei țări terțe, poate fi luată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2), o decizie de acordare de derogări individuale de la restricțiile prevăzute la prezentul alineat. Orice derogare ține seama de dispozițiile alineatului (3) din prezentul articol. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor detaliate care trebuie luate în considerare la acordarea unei astfel de derogări.”; [AM 350]

(c)  alineatul (4a) se înlocuiește cu următorul text:

„(4a) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unui nivel de toleranță pentru prezența unor cantități nesemnificative de proteine animale în hrana pentru animale cauzată de o contaminare accidentală și inevitabilă din punct de vedere tehnic, pe baza unei analize a riscului favorabilă care ține seama cel puțin de cantitatea contaminării, de posibila sursă a contaminării și de destinația finală a lotului.”; [AM 351]

(4)  articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Materialele cu riscuri specificate sunt îndepărtate și distruse în conformitate cu anexa V la prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Este interzisă importarea acestor materiale în Uniune. Lista materialelor cu riscuri specificate menționată în anexa V include cel puțin creierul, măduva spinării, ochii și amigdalele bovinelor cu vârsta de peste 12 luni și coloana vertebrală a bovinelor cu o vârstă mai mare decât o vârstă care urmează a fi stabilită de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea acestei vârste. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a listei cu materialele cu riscuri specificate din anexa V ținând seama de diferitele categorii de risc prevăzute la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf, precum și de condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1a) și la articolul 6 alineatul (1b) litera (b).”; [AM 352]

(b)  la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare modificare a anexei X pentru a actualiza lista testelor alternative permise pentru unui test alternativ care să permită depistarea ESB înainte de sacrificare și de modificare a listei din anexa X menționate în cadrul acesteia. Alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică țesuturilor provenite de la animale care au fost supuse testului alternativ, cu condiția ca acest test să fi fost aplicat în condițiile prevăzute în anexa V, iar rezultatele testului să fi fost negative.”; [AM 353]

(c)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme care să prevadă scutiri de la alineatele (1) - (4) ale prezentului articol în ceea ce privește data punerii în aplicare efective a interdicției de hrănire prevăzute la articolul 7 alineatul (1) sau, după caz, pentru țările terțe sau pentru regiuni ale acestora cu un risc de ESB controlat, în ceea ce privește data punerii în aplicare efective a interdicției de introducere a proteinelor de rumegătoare în hrana pentru rumegătoare, cu scopul de a limita cerințele de a îndepărta și de a distruge materialele cu riscuri specificate la animalele născute înaintea datei respective în țările sau în regiunile în cauză.”; [AM 354]

(5)  articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare a pentru a completa prezentul regulament prin aprobarea proceselor de producție care trebuie utilizate la fabricarea produselor de origine animală enumerate în anexa VI.”; [AM 355]

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică, în lumina criteriilor prevăzute în anexa V punctul 5, rumegătoarelor care au fost supuse testului alternativ menționat la articolul 8 alineatul (2) și enumerate în anexa X, atunci când rezultatele testului au fost negative.”;

(6)  la articolul 15, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de completare a prezentului pentru a completa prezentul regulament pentru a extinde dispozițiile alineatelor prin extinderea dispozițiilor de la alineatele (1) și (2) la alte specii de animale.”; [AM 356]

(7)  la articolul 16 alineatul (7), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de completare a prezentului pentru a completa prezentul regulament pentru a extinde dispozițiile alineatelor prin extinderea dispozițiilor de la alineatele (1) - (6) la alte produse de origine animală.”; [AM 357]

(8)  la articolul 20 alineatul (2), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea metodei de confirmare a ESB la ovine și caprine.”; [AM 358]

(9)  articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexelor. Scopul modificărilor este de a adapta dispozițiile anexelor respective la evoluția situației epidemiologice, a cunoștințelor științifice disponibile, a standardelor internaționale relevante, a metodelor analitice disponibile pentru efectuarea controalelor oficiale sau a rezultatelor controalelor ori studiilor privind punerea în aplicare a dispozițiilor respective și țin seama de următoarele criterii:

(i)  atunci când este cazul, de concluziile avizului EFSA disponibil;

(ii)  necesitatea de a menține un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale în Uniune.”;

(10)  articolul 23a se elimină;

(11)  se introduce următorul articol 23b:

„Articolul 23b

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (3), la articolul 6 alineatele (1) și (1b), la articolul 7 alineatele (3), (4) și (4a), la articolul 8 alineatele (1), (2) și (5), la articolul 9 alineatele (1) și (3), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 16 alineatul (7), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 23, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 359]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (3), la articolul 6 alineatele (1) și (1b), la articolul 7 alineatele (3), (4) și (4a), la articolul 8 alineatele (1), (2) și (5), la articolul 9 alineatele (1) și (3), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 16 alineatul (7), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 23 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (3), al articolului 6 alineatele (1) și (1b), al articolului 7 alineatele (3), (4) și (4a), al articolului 8 alineatele (1), (2) și (5), al articolului 9 alineatele (1) și (3), al articolului 15 alineatul (3), al articolului 16 alineatul (7), al articolului 20 alineatul (2) și al articolului 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

__________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(12)  la articolul 24, alineatul (3) se elimină.

142.  Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje(208) (209)

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2002/32/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și pentru a completa directiva respectivă cu criteriile de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2002/32/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 7 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Se decide de îndată dacă anexele I și II ar trebui modificate. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexelor respective.

În cazul modificărilor respective, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 11a.”;

(2)  articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a anexelor I și II pentru a le adapta la evoluțiile științifice și tehnice.

În cazul modificărilor respective, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.”;

(b)  la alineatul (2), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„- este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de definire a criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere, care se adaugă criteriilor prevăzute pentru produsele destinate furajelor care au fost supuse acestor procedee.”;

(3)  se introduc următoarele articole 10a și 10b:

„Articolul 10a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatele (1) și (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 8 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_________________________

* JO L 123, 12. 5. 2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 11, alineatele (3) și (4) se elimină.

143.  Directiva 2002/46/CE din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare(210)

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2002/46/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și pentru a completa directiva respectivă cu criteriile de puritate pentru substanțele enumerate în anexa II la aceasta, precum și cu cantitățile minime și maxime de vitamine și de minerale care trebuie să fie prezente în suplimentele alimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 360]

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2002/46/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește stabilirea cantităților maxime de vitamine și de minerale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 361]

Prin urmare, Directiva 2002/46/CE se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate privind criteriile pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor de puritate pentru substanțele enumerate în anexa II, cu excepția cazului în care astfel de criterii se aplică în temeiul alineatului (3).”; [AM 362]

(b)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de modificare a listelor din anexele I și II, în vederea adaptării acestora la progresele tehnice.

În cazul eliminării unei vitamine sau a unui mineral din listele menționate la alineatul (1) al prezentului articol, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 12b.”;

(2)  la articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12a , acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea::

(a)  cantităților minime de vitamine și de minerale menționate la alineatul (3) al prezentului articol.; și

(b)  cantităților Comisia stabilește cantitățile maxime de vitamine și minerale menționate la alineatele (1) și (2) al ale prezentului articol prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (2).”; [AM 363]

(3)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină înlocuiește cu următorul text:

„3. Pentru a remedia dificultățile menționate la alineatul (1) și pentru a asigura protecția sănătății umane, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12a pentru a completa prezenta directivă.

Un stat membru care a adoptat măsuri de protecție poate, în acest caz, să continue să le aplice până la adoptarea actelor delegate respective.” [AM 364]

(4)  se introduc următoarele articole 12a și 12b:

„Articolul 12a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2) și (5) și la articolul 5 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (2) și (5) și , la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 12 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (5) și , la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 12 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului [AM 365]

Articolul 12b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

(5)  la articolul 13, alineatele (3) și (4) se elimină.

144.  Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine și de modificare a Directivei 2001/83/CE(211)

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2002/98/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I - IV la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și științifice și pentru a completa directiva în cauză cu anumite cerințe tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 29 al doilea paragraf litera (i) din Directiva 2002/98/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a stabili procedura de notificare a reacțiilor și incidentelor adverse grave, precum și formatul notificării. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 366]

Prin urmare, Directiva 2002/98/CE se modifică după cum urmează:

(1)  după titlul capitolului IX se introduc următoarele articole 27a și 27b:

„Articolul 27a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 29 primul și al treilea paragraf, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 367]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 29 primul și al treilea paragraf poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 29 primul și al treilea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 27b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(2)  la articolul 28, alineatele (3) și (4) se elimină;

(3)  articolul 29 se modifică după cum urmează:

(a)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a, acte delegate privind modificarea cerințelor pentru a modifica cerințele tehnice din anexele I - IV, în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice.

În cazul cerințelor tehnice prevăzute în anexele III și IV, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 27b.”; [AM 368]

(b)  la al doilea paragraf, litera (i) se elimină; [AM 369]

(c)  al treilea și al patrulea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentei directive în ceea ce privește cerințele tehnice menționate la al doilea paragraf.

În cazul cerințelor tehnice menționate la al doilea paragraf literele (b), (c), (d), (e), (f) și (g), dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 27b.”;

(d)  se adaugă un al cincilea paragraf, cu următorul text:

„Comisia stabilește procedura de notificare a reacțiilor și incidentelor adverse grave, precum și formatul notificării prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (2).”. [AM 370]

145.  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(212) (213)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 178/2002, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în ceea ce privește numărul și numele grupurilor științifice și pentru a-l completa cu procedura care trebuie aplicată de către Autoritate solicitărilor de aviz științific, cu criteriile pentru includerea unui institut pe lista organizațiilor competente desemnate de statele membre, cu normele de stabilire a unor cerințe de calitate armonizate și cu dispozițiile financiare care reglementează orice ajutor financiar.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 28 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 57a, acte delegate de modificare a primului paragraf în ceea ce privește numărul și numele grupurilor științifice, în lumina evoluțiilor științifice și tehnice, la solicitarea Autorității.”;

(2)  Articolul 29 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) În vederea aplicării prezentului articol, după consultarea Autorității, Comisia adoptă:

(a)  în conformitate cu articolul 57a, acte delegate privind procedura care trebuie aplicată de Autoritate referitor la solicitările de aviz științific care îi sunt înaintate;

(b)  acte delegate de stabilire a orientărilor care reglementează evaluarea științifică a substanțelor, produselor sau procedurilor pe care dreptul comunitar le supune unui sistem de autorizare prealabilă sau de înscriere pe o listă pozitivă, în special atunci când legislația prevede sau permite ca solicitantul să înainteze un dosar în acest sens. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 58 alineatul (2).”;

(3)  la articolul 36 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 57a, acte delegate de stabilire a criteriilor pentru includerea unei instituții pe lista organizațiilor competente desemnate de statele membre, a normelor de stabilire a unor cerințe de calitate armonizate și a dispozițiilor financiare care reglementează orice ajutor financiar.”;

(4)  în capitolul V, titlul secțiunii 1 se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA 1

DELEGAREA DE COMPETENȚE ȘI PROCEDURILE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI DE MEDIERE”;

(5)  după titlul secțiunii 1 se introduce următorul articolul 57a:

„Articolul 57a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 28 alineatul (4), la articolul 29 alineatul (6) și la articolul 36 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 28 alineatul (4), la articolul 29 alineatul (6) și la articolul 36 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 28 alineatul (4), al articolului 29 alineatul (6) și al articolului 36 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5. 2016, p. 1.”;

(6)  la articolul 58, alineatul (3) se elimină.

146.  Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului(214)

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2003/99/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa I la directiva respectivă în vederea actualizării listei zoonozelor sau a agenților zoonotici din anexa în cauză, pentru a modifica anexele II, III și IV la directiva respectivă și pentru a completa directiva menționată anterior cu programe de monitorizare coordonate pentru una sau mai multe zoonoze ori pentru unul sau mai mulți agenți zoonotici. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2003/99/CE se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 4, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexei I în vederea actualizării listei zoonozelor sau a agenților zoonotici, ținând seama, în special, de următoarele criterii:

(a)  prezența acestora în populațiile animale și umane, în hrana pentru animale și în produsele alimentare;

(b)  gradul de gravitate a efectelor acestora pentru oameni;

(c)  consecințele economice ale acestora asupra sectoarelor sănătății animale și umane, precum și asupra sectoarelor de alimentație animală și umană;

(d)  tendințele epidemiologice în cadrul populațiilor animale și umane și în sectoarele nutriției animalelor și alimentației umane;

Dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, pentru a proteja sănătatea umană, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 11b.”;

(2)  la articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În cazul în care datele colectate în cadrul monitorizării de rutină efectuate în conformitate cu articolul 4 nu sunt suficiente, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor programe de monitorizare coordonate pentru una sau mai multe zoonoze ori pentru unul sau mai mulți agenți zoonotici. Aceste acte delegate se adoptă în special atunci când sunt identificate nevoi specifice și când trebuie evaluate riscurile sau trebuie stabilite valorile de referință pentru zoonoze sau pentru agenți zoonotici la nivel de state membre sau la nivelul Uniunii.”; [AM 371]

(2a)  La articolul 11, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Modificări ale anexelor și măsuri de punere în aplicare” [AM 372]

(3)  la articolul 11, primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexelor II, III și IV, ținând seama, în special, de următoarele criterii:

(a)  prezența zoonozelor, a agenților zoonotici și a rezistenței antimicrobiene în populația animală și umană, în hrana pentru animale, în produsele alimentare și în mediu;

(b)  disponibilitatea unor noi instrumente de monitorizare și raportare;

(c)  nevoile care trebuie să apară pentru a efectua o evaluare a tendințelor la nivel național, european sau mondial.”;

(3a)  la articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„În plus, alte măsuri de punere în aplicare pot fi adoptate în conformitate cu procedura comitetului menționată la articolul 12 alineatul (2).” [AM 373]

(4)  se introduc următoarele articole 11a și 11b:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 11, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 374]

(3)  Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 11. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (4), al articolului 5 alineatul (1) și al articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.

____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(5)  la articolul 12, alineatele (3) și (4) se elimină.

147.  Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(215)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv în scopul adaptării acesteia la progresele tehnice și pentru a completa regulamentul în cauză prin stabilirea produselor alimentare și furajelor care intră sub incidența diferitelor secțiuni ale regulamentului în cauză, prin stabilirea unor praguri corespunzătoare mai scăzute pentru prezența OMG-urilor în produsele alimentare și în furaje, sub care nu se aplică cerințele de etichetare, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, prin stabilirea unor măsuri pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele prevăzute de autoritățile competente și a măsurilor necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele de etichetare și prin stabilirea de norme specifice privind informațiile care trebuie furnizate de unitățile de alimentație colectivă consumatorilor finali. [AM 375]

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare privind măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele prevăzute de autoritățile competente, măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea și instituirea de norme care să faciliteze aplicarea uniformă a anumitor dispoziții. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 376]

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a pentru a completa prezentul regulament stabilind dacă un anumit tip de produs alimentar intră în domeniul de aplicare al prezentei secțiuni. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”; [AM 377]

(2)  la articolul 12, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de stabilire a pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea unor praguri corespunzătoare mai scăzute, în special în privința produselor alimentare care conțin OMG-uri sau care constau în OMG-uri, sau acte delegate care să ia în considerare evoluțiile științei și tehnologiei.”; [AM 378]

(3)  articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Competențe delegate și de punere în aplicare

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de adoptare a unor norme pentru a completa prezentul regulament stabilind:

(a)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, menționate la articolul 12 alineatul (3);

(b)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 13; și

c)  norme specifice privind informațiile care trebuie furnizate de unitățile de alimentație colectivă consumatorilor finali. În vederea luării în considerare a situației specifice a unităților de alimentație colectivă, aceste norme pot prevedea adaptarea cerințelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (e).

(2)  Comisia poate adopta, norme detaliate pentru a facilita aplicarea uniformă a articolului 13 prin intermediul unor acte de punere în aplicare:.

(a)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, astfel cum sunt menționate la articolul 12 alineatul (3);

(b)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 13;

(c)  norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 13.

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”; [AM 379]

(4)  la articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia poate decide, prin intermediul unor este împuternicită să adopte acte de punere delegate în aplicare, conformitate cu articolul 34a pentru a completa prezentul regulament stabilind dacă un anumit tip de produs alimentar furaje intră în domeniul de aplicare al prezentei secțiuni. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”; [AM 380]

(5)  la articolul 24, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, pentru a completa prezentul regulament, acte delegate de stabilire a unor praguri corespunzătoare mai scăzute, în special în privința furajelor care conțin OMG-uri sau care constau în OMG-uri, sau pentru a ține seama de progresele științifice acte delegate care să ia în considerare evoluțiile științei și tehnologiei.”; [AM 381]

(6)  articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

Competențe delegate și de executare

1.   Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a pentru a completa prezentul regulament stabilind:

(a)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele prevăzute de autoritățile competente, astfel cum sunt menționate la articolul 24 alineatul (3);

(b)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 25;

(c)  norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 25.

2.  Comisia poate adopta norme detaliate pentru a facilita aplicarea uniformă a articolului 25 prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2). ” [AM 382]

(7)  la articolul 32, al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de modificare a anexei în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice.”;

(8)  se introduce următorul articol 34a:

„Articolul 34a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1a) (1), la articolul 15 alineatul (2), la articolul 24 alineatul (4), la articolul 26 alineatul (1) și la articolul 32 al șaselea paragraf, se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament Omnibus] de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1a) (1), la articolul 15 alineatul (2), la articolul 24 alineatul (4), la articolul 26 alineatul (1) și la articolul 32 al șaselea paragraf poate fi revocată în orice moment oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 12 alineatul (4), al articolului 14 alineatul (1a) (1), al articolului 15 alineatul (2), al articolului 24 alineatul (4), al articolului 26 alineatul (1) și al articolului 32 al șaselea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu au exprimat nicio obiecție obiecțiune în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 383]

____________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(9)  la articolul 35, alineatul (3) se elimină;

(10)  la articolul 47, alineatul (3) se elimină.

148.  Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE(216) (217)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1830/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea unui sistem de elaborare și atribuire a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Identificatori unici

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de stabilire și adaptare a unui sistem de elaborare și atribuire a unor identificatori unici pentru OMG-uri, ținând seama de evoluțiile din cadrul forurilor internaționale.”;

(2)  se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  la articolul 10, alineatul (2) se elimină;

(4)  la articolul 13 alineatul (2), primul paragraf se elimină.

149.  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(218) (219)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I, II, III și IV la regulamentul respectiv în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și pentru a completa regulamentul în cauză cu norme care să permită adoptarea unor dispoziții simplificate privind autorizarea aditivilor care au făcut obiectul unei autorizări în vederea utilizării în produsele alimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de modificare a anexei IV în vederea adaptării condițiilor generale prevăzute în aceasta la progresele tehnologice sau la evoluțiile științifice.”;

(2)  la articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de modificare a anexei I în vederea adaptării categoriilor de aditivi pentru hrana animalelor și a grupelor funcționale ca urmare a progreselor tehnologice sau a evoluțiilor științifice.”;

(3)  la articolul 7 alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate privind instituirea unor norme care să permită adoptarea unor dispoziții simplificate privind autorizarea aditivilor care au făcut obiectul unei autorizări în vederea utilizării în produsele alimentare.”;

(4)  la articolul 16, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de modificare a anexei III în vederea luării în considerare a progreselor tehnologice și a evoluțiilor științifice.”;

(5)  la articolul 21, paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de modificare a anexei II.”;

(6)  se introduce următorul articol 21a:

„Articolul 21a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5), la articolul 16 alineatul (6) și la articolul 21, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5), la articolul 16 alineatul (6) și la articolul 21 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (5), al articolului 6 alineatul (3), al articolului 7 alineatul (5), al articolului 16 alineatul (6) și al articolului 21 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(7)  la articolul 22, alineatul (3) se elimină.

150.  Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare(220) (221)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 2065/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în urma unei solicitări de asistență științifică și/sau tehnică adresată autorității și pentru a completa regulamentul în cauză cu criterii de calitate pentru metodele de analiză validate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  la articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate privind criteriile de calitate pentru metodele de analiză validate menționate în anexa II punctul 4, inclusiv pentru substanțele care trebuie măsurate. Aceste acte delegate țin seama de dovezile științifice disponibile.”;

(2)  la articolul 18, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a anexelor în urma unei solicitări de asistență științifică și/sau tehnică adresată Autorității.”;

(3)  se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 18 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 18 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoarea datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (3) și al articolului 18 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123 12.5.2016, p. 1.”;

(4)  la articolul 19, alineatul (3) se elimină.

151.  Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară(222)

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I, II și III la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul în cauză în ceea ce privește obiectivele Uniunii de reducere a prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici, metodele de control specifice, normele specifice privind criteriile referitoare la importurile din țări terțe, responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor de referință ale Uniunii, aprobarea metodelor de testare și în ceea ce privește anumite responsabilități și sarcini ale laboratoarelor de referință naționale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 384]

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește aprobarea metodelor de testare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 385]

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind