Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0400B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2019

Ingivna texter :

A8-0190/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0409

Antagna texter
PDF 2323kWORD 472k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0799),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0148/2019),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artiklarna 294.3 43.2, 53.1, 62, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 192.1 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 1 juni 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 december 2017(2),

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2019 om att ge utskottet för rättsliga frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0020/2018),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena och ståndpunkterna i form av Ändring från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0190/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) EUT C 164, 8.5.2018, s. 82.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
P8_TC1-COD(2016)0400B

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1, 43.2, 53.1, 62, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 192.1 och 338.1. [Ändr. 1]

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Genom Lissabonfördraget har väsentligen ändrat de rättsliga ramarna för de befogenheter som lagstiftaren tilldelar kommissionen genom att det infördes en åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).[Ändr. 2]

(2)  De åtgärder som kan omfattas av delegering av befogenheter i enlighet med artikel 290.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) motsvarar i princip de som omfattas av det föreskrivande förfarande med kontroll som införs genom artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG(4).

(3)  Tidigare förslag beträffande anpassning av rättsakter som hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll inom den rättsliga ram som infördes i och med Lissabonfördraget(5) drogs tillbaka(6) på grund av att de interinstitutionella förhandlingarna inte ledde till resultat.

(4)  I det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(7) enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om en ny ram för delegerade akter och erkände behovet av att anpassa alla befintliga rättsakter till den rättsliga ram som infördes i och med Lissabonfördraget. I synnerhet var de eniga om behovet av att prioritera en snabb anbassning av alla grundläggande rättsakter som fortfarande innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Kommissionen åtog sig att utarbeta ett förslag till denna anpassning före 2016 års slut.

(5)  Majoriteten av de befogenheter i grundläggande rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll uppfyller kriterierna i artikel 290.1 i EUF-fördraget och bör anpassas till den artikeln.

(6)  Andra befogenheter i grundläggande rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll uppfyller kriterierna i artikel 291.2 i EUF-fördraget och bör anpassas till den artikeln.

(7)  När kommissionen ges genomförandebefogenheter bör de befogenheterna utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(8).

(8)  I ett fåtal grundläggande rättsakter som för närvarande föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll gäller vissa befogenheter inte längre och bör därför utgå.

8a)   Genom att bunta ihop och lägga fram befogenheter som inte har någon nära koppling till varandra i en enda delegerad akt från kommissionen hindras parlamentet från att utöva sin granskningsrätt, eftersom det tvingas att helt enkelt godta eller avvisa hela den delegerade akten, vilket inte lämnar något utrymme för att yttra sig enskilt över varje befogenhet. [Ändr. 3]

(9)  Denna förordning bör inte påverka pågående förfaranden där en kommitté redan har yttrat sig i enlighet med artikel 5a i beslut 1999/468/EG före denna förordnings ikraftträdande.

(10)  Eftersom de anpassningar och ändringar som ska göras endast avser förfaranden på unionsnivå behöver de, i fråga om direktiv, inte införlivas av medlemsstaterna.

(11)  Berörda rättsakter bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De rättsakter som förtecknas i bilagan till denna förordning ska ändras i enlighet med vad som anges bilagan.

Artikel 2

Denna förordning ska inte påverka pågående förfaranden där en kommitté redan har yttrat sig i enlighet med artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

I.   KLIMATPOLITIK

1.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006(9)

I syfte att säkerställa en snabb teknisk anpassning av direktiv 2009/31/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på de nödvändiga ändringarna för att anpassa bilagorna till direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/31/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 29 ska ersättas med följande:

”Artikel 29

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilagorna till detta direktiv i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. [Ändr. 4]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 29a:

”Artikel 29a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen tills vidareför en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 5]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 29 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 29 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 30 ska utgå ersättas med följande:.

”Artikel 30

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013*. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011**.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”

___________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). [Ändr. 6]

2.  Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020(10)

I syfte att säkerställa att transaktioner enligt beslut nr 406/2009/EG bokförs på ett korrekt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av det beslutet med krav på medlemsstaternas register och den centrala förvaltaren när det gäller hanteringen av transaktioner. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av beslut nr 406/2009/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att bestämma de årliga utsläppstilldelningarna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Erfarenheten har visat att en delegering av befogenheter som avser formerna för vissa överföringar inte är nödvändig.

Beslut nr 406/2009/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 ska fjärde och femte styckena ersättas med följande:

”När de relevanta granskade och verifierade utsläppssifferuppgifterna är tillgängliga, ska kommissionen genom en genomförandeakt fastställa de årliga utsläppstilldelningarna för perioden 2013–2020 uttryckt som ton koldioxidekvivalenter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.”

b)  Punkt 6 ska utgå.

2.  Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 12a:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011* tillämpas.

_________________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).” [Ändr. 7]

3.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet(11)

I syfte att säkerställa att unionen fullgör sina skyldigheter som part i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet och att handeln inom och utom unionen med ämnen som bryter ned ozonskiktet, samt produkter och utrustning som innehåller sådana ämnen, fungerar på ett korrekt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att

—  ändra förordning (EG) nr 1005/2009 genom att införa vissa ämnen i delarna A och B i bilaga II,

—  ändra den förordningen genom att göra nödvändiga tekniska anpassningar av bilaga III och av maximimängderna för de kontrollerade ämnena,

—  ändra bilaga V till den förordningen i syfte att uppfylla åtagandena enligt Montrealprotokollet,

—  ändra bilaga VI till den förordningen,

—  ändra förteckningen över tillstånd för import och export,

—  ändra bilaga VII till den förordningen för att ta hänsyn till ny teknisk utveckling,

—  ändra rapporteringskraven,

—  komplettera den förordningen med en förteckning över produkter och utrustning för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar,

—  komplettera den förordningen med en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer,

—  komplettera den förordningen med regler om form och innehåll på märkning av behållare för vissa kontrollerade ämnen,

—  komplettera den förordningen vad gäller övervakning av olaglig handel,

—  komplettera den förordningen vad gäller övergång till fri omsättning inom unionen av vissa produkter och viss utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet,

—  komplettera den förordningen med minimikrav på kvalifikationer, och

—  komplettera den förordningen med en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1005/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 7.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.” [Ändr. 8]

2.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.” [Ändr. 9]

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av följande, mot bakgrund av ny information eller ny teknisk utveckling eller beslut som fattats av parterna:

a)  Bilaga III.

b)  Den maximala mängden kontrollerade ämnen som får användas som agenser i tillverkningsprocessen eller som får släppas ut i samband med användning som agenser i tillverkningsprocessen, i enlighet med andra och tredje styckena i punkt 4.”

3.  Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas. [Ändr. 10]

Kontrollerade ämnen som avses i första stycket får endast släppas ut på marknaden och distribueras vidare på de villkor som fastställs i bilaga V.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av bilaga V i syfte att uppfylla sina åtaganden enligt protokollet.”

b)  I punkt 6 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer.” [Ändr. 11]

4.  Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av bilaga VI om ändringar och tidsfrister för avveckling av användningsområden av avgörande betydelse genom att fastställa slutdatum för nya tillämpningar och slutdatum för befintliga tillämpningar, om tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ och tekniker som är godtagbara med hänsyn till miljö och hälsa inte är tillgängliga inom den tidsram som fastställs i bilagan, eller om det är nödvändigt för att garantera överensstämmelse med internationella åtaganden.”

5.  Artikel 18.9 ska ersättas med följande:

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av den förteckning som anges i punkt 3 i denna artikel och i bilaga IV för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”

6.  Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Åtgärder för övervakning av illegal handel

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på ytterligare åtgärder för övervakning av kontrollerade ämnen eller nya ämnen, och av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av kontrollerade ämnen, som omfattas av förfarandet för tillfällig lagring, tullager eller frizoner eller som befinner sig i transit genom unionens tullområde och som därefter återexporteras, på grundval av en utvärdering av de potentiella riskerna för illegal handel i samband med sådana rörelser och med beaktande av de miljömässiga fördelarna med och socioekonomiska följderna av sådana åtgärder.” [Ändr. 12]

7.  Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa reglerna, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för övergång till fri omsättning i unionen av produkter och utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet och som framställts med hjälp av kontrollerade ämnen men inte innehåller ämnen som entydigt kan identifieras som kontrollerade ämnen. Identifieringen av sådana produkter och sådan utrustning ska överensstämma med den återkommande tekniska rådgivningen till parterna.” [Ändr. 13]

8.  Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av bilaga VII i syfte att ta hänsyn till ny teknisk utveckling.”

b)  I punkt 4 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en förteckning över produkter och utrustning, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar, i förekommande fall med angivande av vilken teknik som ska tillämpas. [Ändr. 14]

Alla förslag till delegerade akter som fastställer en sådan förteckning ska åtföljas och stödjas av en fullständig ekonomisk bedömning av kostnader och fördelar, med hänsyn till medlemsstaternas individuella omständigheter.”

c)  I punkt 5 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på dessa minimikrav på kvalifikationer, på grundval av denna utvärdering samt av teknisk och annan relevant information.” [Ändr. 15]

9.  Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

i)  I första stycket ska andra meningen ersättas med följande:

”På grundval av en utvärdering av dessa åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, samt av teknisk och annan relevant information, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på harmoniseringen av dessa minimikrav på kvalifikationer.” [Ändr. 16]

ii)  Andra stycket ska utgå.

b)  Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på upprättandet för att komplettera denna förordning genom att upprätta av en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.” [Ändr. 17]

10.  Artikel 24.2 och 24.3 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av del A i bilaga II för att inkludera ämnen som ingår i del B i den bilagan och som exporteras, importeras, produceras eller släpps ut på marknaden i betydande mängder och som enligt protokollets panel för vetenskapliga bedömningar har en avsevärd ozonnedbrytande potential och, om det är lämpligt, fastställa eventuella undantag till punkt 1.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av del B i bilaga II för att inkludera alla ämnen som inte är kontrollerade ämnen men som enligt protokollets panel för vetenskapliga bedömningar, eller någon annan erkänd myndighet i likvärdig ställning, har en avsevärd ozonnedbrytande potential, mot bakgrund av relevant vetenskaplig information.”

11.  Följande artikel ska införas efter rubriken i kapitel VII som artikel 24a:

”Artikel 24a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen för en period på fem år med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 18]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

12.  Artikel 25.3 ska utgå.

13.  Artikel 26.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av de rapporteringskrav som anges i punkt 1 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”

14.  Artikel 27.10 ska ersättas med följande:

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändringar av för att ändra de rapporteringskrav som anges i punkterna 1–7 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.” [Ändr. 19]

II.  Kommunikationsnät, innehåll och teknik

4.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation)(12)

I syfte att säkerställa ett likvärdigt skydd av de grundläggande fri- och rättigheterna när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, samt för att säkerställa fri rörlighet för sådana uppgifter samt för utrustning och tjänster avseende elektronisk kommunikation inom unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av direktiv 2002/58/EG när det gäller omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas för informations- och anmälningskraven. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2002/58/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b för att komplettera detta direktiv med avseende på omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas på de informations- och anmälningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, efter samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, och Europeiska datatillsynsmannen.” [Ändr. 20]

2.  Artikel 14a ska utgå.

3.  Följande artikel ska införas som artikel 14b:

”Artikel 14b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 21]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu(13) (14)

I syfte att fastställa villkoren för genomförandet av den nationella toppdomänen .eu som inrättats genom förordning (EG) nr 733/2002, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten samt allmänna riktlinjer för genomförandet och driften av toppdomänen.eu och allmänna principer för registrering. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 733/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 3.1 ska led a ersättas med följande:

”a) anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på fastställande av kriterier och förfarande för att utse registreringsenheten.

Om det, i fråga om fastställandet av kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 5b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”Efter samråd med registreringsenheten ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på fastställande av allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering.”

b)  I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om en medlemsstat eller kommissionen inom 30 dagar efter offentliggörandet motsätter sig någon punkt i en anmäld förteckning, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a i syfte att avhjälpa situationen.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 5a och 5b:

”Artikel 5a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1, 5.1 och 5.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1, 5.1 och 5.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1, 5.1 och 5.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 5b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 6.3 och 6.4 ska utgå.

6.  Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG av den 30 juni 2008 om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster(15) (16)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av beslut nr 626/2008/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende de lämpliga metoderna för en samordnad tillämpning av bestämmelserna om verkställighet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Beslut nr 626/2008/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen får genom en genomförandeakt anta åtgärder som fastställer eventuella lämpliga metoder för samordnad tillämpning av de bestämmelser om verkställighet som avses i punkt 2, inbegripet bestämmelser för samordnat upphävande eller återkallande av tillstånd för överträdelse av de gemensamma villkor som föreskrivs i artikel 7.2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.3.”

2.  Artikel 10.4 ska utgå.

III.  Humanitärt bistånd och civilskydd (17)

7.  Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd(18)

Sedan förordningen antogs 1996 har kommissionen inte behövt anta några åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll för att ändra icke-väsentliga delar i förordning (EG) nr 1257/96. Det tycks inte heller finnas några förutsebara behov av att göra det i framtiden. Möjligheten att anta genomförandeåtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll bör därför tas bort från förordning (EG) nr 1257/96, utan att det är nödvändigt att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Förordning (EG) nr 1257/96 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 15.1 ska utgå.

2.  Artikel 17.4 ska utgå.

IV.  Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

8.  Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(19)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, tekniska framsteg, förändringar av internationella regler eller specifikationer och nya rön, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan till direktiv 89/391/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 89/391/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Följande artikel ska införas som artikel 16a:

”Artikel 16a

Ändringar av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17b med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering och tekniska framsteg, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön.”

2.  Artikel 17 ska utgå.

3.  Följande artikel ska införas som artikel 17b:

”Artikel 17b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen tills vidareför en period på fem å från och med den [dag då denna samlingsförordning samlingsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 22]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 16a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9.  Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(20) (21)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller utformning, tillverkning eller konstruktion av delar av arbetsplatsen, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om arbetsplatser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 89/654/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 89/654/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller utformning, tillverkning eller konstruktion av delar av arbetsplatsen, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om arbetsplatser.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 9b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 9a och 9b:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 9b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

10.  Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(22) (23)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller nya rön inom området personlig skyddsutrustning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 89/656/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 89/656/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering av personlig skyddsutrustning, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller nya rön inom området personlig skyddsutrustning.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 9b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 9a och 9b:

Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 9b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

11.  Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(24) (25)

I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändrade internationella regler och specifikationer eller nya rön inom området manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbas av skador, särskilt i ryggen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på tekniska ändringar av bilagorna till direktiv 90/269/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 90/269/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändrade internationella regler och specifikationer eller nya rön inom området manuell hantering av laster.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 8b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 8a och 8b:

Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 8b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

12.  Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(26) (27)

I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer samt nya rön inom bildskärmsområdet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan till direktiv 90/270/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 90/270/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändringar av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, utvecklingen i fråga om internationella regler och specifikationer samt nya rön inom bildskärmsområdet.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 10a och 10b:

Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 10b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

13.  Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg(28) (29)

I syfte att ta hänsyn till teknisk utveckling, ändringar i internationella regelverk och nya rön inom området medicinsk behandling på fartyg, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 92/29/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 92/29/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk utveckling, ändringar i internationella regelverk och nya rön inom området medicinsk behandling på fartyg.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 8b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 8a och 8b:

Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 8b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

14.  Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (åttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(30) (31)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller ny kunskap som har betydelse för tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilaga IV till direktiv 92/57/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 92/57/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 13 ska ersättas med följande:

Artikel 13

Ändringar av bilaga IV

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändringar av teknisk art av bilaga IV i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering beträffande tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller ny kunskap som har betydelse för tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser.

Om det, i fråga om överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 13b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 13a och 13b:

Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 13b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

15.  Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(32) (33)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller nya rön beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 92/58/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 92/58/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9 ska ersättas med följande:

Artikel 9

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering beträffande utformning av varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet och tillverkning av anordningar för dem, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller nya rön beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 9b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 9a och 9b:

Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 9b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

16.  Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(34)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om utvinningsindustri som utnyttjar borrning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan till direktiv 92/91/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 92/91/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändringar av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering avseende utvinningsindustri som utnyttjar borrning, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om utvinningsindustri som utnyttjar borrning.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidareför en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning samlingsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.. [Ändr. 23]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

17.  Rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord (tolfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(35)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om utvinningsindustri ovan och under jord, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan till direktiv 92/104/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 92/104/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändringar av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering avseende utvinningsindustri ovan och under jord, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om utvinningsindustri ovan och under jord.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den ... [dag då denna samlingsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 24]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

18.  Rådets direktiv 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg (trettonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(36)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om säkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 93/103/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 93/103/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering beträffande vissa aspekter kring säkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller nya rön beträffande säkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 12b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 12a och 12b:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidareför en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 25]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 12b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

19.  Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet(37) (38)

I syfte att uppnå tillräckligt skydd av minderåriga i arbetslivet och ta hänsyn till teknisk utveckling, förändringar av internationella regler eller normer och nya rön, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan till direktiv 94/33/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 94/33/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Ändringar av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, utvecklingen i fråga om internationella regler och specifikationer samt nya rön om skydd av minderåriga i arbetslivet.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 15a:

Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

20.  Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(39) (40)

I syfte att uppnå tillräckligt skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet och ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, tekniska framsteg, förändringar av internationella standarder eller specifikationer och nya rön när det gäller kemiska agenser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 98/24/EG och kompletteringar av det direktivet genom att fastställa eller revidera indikativa yrkeshygieniska gränsvärden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 98/24/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 3.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på fastställande eller ändring av indikativa yrkeshygieniska gränsvärden, med beaktande av tillgänglig mätteknik.

Medlemsstaterna ska informera arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna om de indikativa yrkeshygieniska gränsvärden som fastställts på unionsnivå.

Om det, i fråga om eventuella exceptionella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 12b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

2.  Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering i fråga om kemiska agenser, samt tekniska framsteg, förändringar av internationella standarder eller specifikationer och nya rön när det gäller kemiska agenser.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 12b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 12a och 12b:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 12.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2 och 12.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2 och 12.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 12b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

21.  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (femtonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(41)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering avseende området explosionsskydd, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regelverk eller specifikationer samt nya rön om förebyggande av och skydd mot explosioner, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 1999/92/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 1999/92/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering avseende området explosionsskydd, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regelverk eller specifikationer samt nya rön om förebyggande av och skydd mot explosioner.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 10a och 10b:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 26]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 10b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

22.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(42)

I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om biologiska agens, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 2000/54/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2000/54/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om biologiska agens.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 19b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 19a och 19b:

”Artikel 19a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 27]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 19 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 19 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 19b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

23.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(43) (44)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplats, tekniska framsteg, förändringar av de lämpligaste harmoniserade europeiska normerna eller specifikationerna samt nya rön om mekanisk vibration, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan till direktiv 2002/44/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2002/44/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändringar av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagan i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplats, tekniska framsteg, förändringar av de lämpligaste harmoniserade europeiska normerna eller specifikationerna samt nya rön om mekanisk vibration.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 12 ska utgå.

24.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(45) (46)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplats, tekniska framsteg, förändringar av harmoniserade europeiska normer eller specifikationer samt nya rön om buller, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av direktiv 2003/10/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2003/10/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 12 ska ersättas med följande:

Artikel 12

Ändringar av direktivet

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändringar av teknisk art av detta direktiv i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplats, tekniska framsteg, förändringar av harmoniserade europeiska normer eller specifikationer samt nya rön om buller.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 12b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 12a och 12b:

Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 12b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 13 ska utgå

25.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(47) (48)

I syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg, ändringar av internationella bestämmelser eller specifikationer samt nya upptäckter när det gäller carcinogener eller mutagena ämnen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilaga II till direktiv 2004/37/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/37/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 17 ska ersättas med följande:

Artikel 17

Ändring av bilaga II

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på ändringar av teknisk art av bilaga II i syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg, ändringar av internationella bestämmelser eller specifikationer samt nya upptäckter när det gäller carcinogener eller mutagena ämnen.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 17b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 17a och 17b:

Artikel 17a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 17b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

26.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(49) (50)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av harmoniserade europeiska standarder eller internationella specifikation samt nya vetenskapliga rön om exponering för optisk strålning i arbetet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna till direktiv 2006/25/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2006/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 10 ska ersättas med följande:

Artikel 10

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av harmoniserade europeiska standarder eller internationella specifikation samt nya vetenskapliga rön om exponering för optisk strålning i arbetet.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 10a och 10b:

Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 10b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 11 ska utgå.

27.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/104/EG av den 16 september 2009 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(51)

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer eller nya rön om arbetsutrustning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna I och II till direktiv 2009/104/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/104/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar av teknisk art av bilagorna I och II i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering av arbetsutrustning, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer eller nya rön om arbetsutrustning.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 28]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

28.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet(52) (53)

I syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilaga I till direktiv 2009/148/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/148/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9 ska utgå.

2.  Artikel 18.2 ska ersättas med följande:

”2.   En bedömning av hälsotillståndet ska finnas tillgänglig för varje arbetstagare innan arbetstagaren exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material på arbetsplatsen.

Denna bedömning ska omfatta en särskild undersökning av bröstet. I bilaga I finns praktisk vägledning som medlemsstaterna kan använda beträffande den kliniska undersökningen av arbetstagarna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av teknisk art av bilaga I i syfte att anpassa den till de tekniska framstegen.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som uppstår vid exponering för asbest i arbetet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 18b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Bedömningen ska upprepas åtminstone vart tredje år så länge exponeringen fortsätter.

En individuell hälsojournal ska upprättas i överensstämmelse med nationella bestämmelser och/eller praxis för varje arbetstagare som avses i första stycket.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 18a och 18b:

Artikel 18a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 18.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 18b

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

V.  Energi

29.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG(54)

I syfte att säkerställa en inre marknad för naturgas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av direktiv 2009/73/EG med nödvändiga riktlinjer som fastställer detaljerna för ett antal förfaranden avseende regler för gasmarknaden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/73/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för regionalt samarbete i en solidarisk anda.” [Ändr. 29]

2.  Artikel 11.10 ska ersättas med följande:

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer där detaljer anges för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel.”

3.  Artikel 15.3 ska ersättas med följande: [Ändr. 30]

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer i syfte att säkerställa att överföringssystemets ägare och den systemansvarige för lagringssystemet i alla avseenden uppfyller punkt 2 i denna artikel. [Ändr. 31]

4.  Artikel 36.10 ska ersättas med följande

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för tillämpningen av de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel och fastställa det förfarande som ska följas vid tillämpningen av punkterna 3, 6, 8 och 9 i denna artikel.” [Ändr. 32]

5.  Artikel 42.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån.”

6.  Artikel 43.9 ska ersättas med följande: [Ändr. 33]

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för det förfarande som ska följas av tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen när det gäller hur de beslut som fattas av tillsynsmyndigheter stämmer överens med de riktlinjer som avses i denna artikel.” [Ändr. 34]

7.  Artikel 44.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras.” [Ändr. 35]

8.  Följande artikel ska införas som artikel 50a:

”Artikel 50a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.. [Ändr. 36]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9.  Artikel 51.3 ska utgå.

30.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005(55)

I syfte att säkerställa villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av förordning (EG) nr 715/2009 med nödvändiga riktlinjer som anger närmare uppgifter om förfarandet, åtgärder för mycket komplexa tekniska arrangemang och åtgärder som specificerar vissa bestämmelser i förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 715/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.” [Ändr. 37]

2.  I artikel 6.11 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, ska den under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på antagande av för att komplettera denna förordning genom att anta sådana nätföreskrifter.” [Ändr. 38]

3.  Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på ändringar av alla nätföreskrifter som har antagits enligt artikel 6 med beaktande av byråns förslag.”

4.  Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”4. I syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning, med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för gas. [Ändr. 39]

Varje medlemsstat får främja samarbete i mer än ett geografiskt område.”

5.  I artikel 23.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna artikel och att ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c.” [Ändr. 40]

6.  Följande artikel ska införas som artikel 27a:

”Artikel 27a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 41]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 28 ska utgå.

31.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar(56) (57)

I syfte att genomföra nödvändiga tekniska anpassningar av förordning (EG) nr 1222/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1222/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändringar och anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändring av denna förordning i fråga om följande:

a)  Införande av informationskrav som avser kategorisering avseende väggrepp på vått underlag för C2- och C3-däck, under förutsättning att lämpliga harmoniserade testmetoder finns tillgängliga.

b)  Anpassning, i tillämpliga fall, av väggreppsklassen till de tekniska egenskaperna hos däck som i huvudsak är utformade för att ge bättre prestanda på is- och/eller snöunderlag än ett normalt däck i fråga om förmågan att starta, behålla eller hejda fordonsrörelse.

c)  Anpassning av bilagorna I−V till den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 12a:

Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 13 ska utgå.

VI.  Miljö

32.  Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse(58)

I syfte att anpassa direktiv 91/271/EEG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga I till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 91/271/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. De ledningsnät som avses i punkt 1 ska uppfylla kraven i avsnitt A i bilaga I.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på ändring av de kraven.”

2.  Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3. I fråga om sådana utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpliga krav i avsnitt B i bilaga I vara uppfyllda.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på ändring av de kraven.”

3.  Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3. I fråga om sådana utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som avses i punkt 2 ska tillämpliga krav i avsnitt B i bilaga I vara uppfyllda.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på ändring av de kraven.”

4.  Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2. Sådana regleringar och tillstånd ska utformas så att kraven i avsnitt C i bilaga I uppfylls.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på ändring av de kraven.”

5.  Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3. Sådana regleringar och/eller tillstånd för utsläpp från reningsverk som avses i punkt 2 ska utformas så att tillämpliga villkor i avsnitt B i bilaga I uppfylls, om utsläppen sker i tätorter med mellan 2 000 och 10 000 pe i fråga om utsläpp till sötvatten och flodmynningar, eller i tätorter med mer än 10 000 pe i övriga fall.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på ändring av de kraven.”

6.  Följande artikel ska införas som artikel 17a:

”Artikel 17a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 42]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 18.3 ska utgå.

33.  Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket(59)

I syfte att anpassa direktiv 91/676/EEG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 91/676/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 43]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9.3 ska utgå.

34.  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer(60) (61)

I syfte att säkerställa att de krav för utrustning för bottenlastning som fastställs i direktiv 94/63/EG ses över vid behov och anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 94/63/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 4.1 ska sjätte stycket ersättas med följande:

”Alla depåer med utlastningsanläggningar för tankbilar ska vara utrustade med minst en utlastningsanordning som uppfyller de krav för utrustning för bottenlastning som fastställs i bilaga IV. Kommissionen ska regelbundet se över dessa krav och ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av bilaga IV på grundval av resultatet av denna översyn.”

2.  Artikel 7 ska ersättas med följande:

Artikel 7

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, med undantag för de gränsvärden som anges i punkt 2 i bilaga II.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 7a:

Artikel 7a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.1 och 7 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.1 och 7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.1 och 7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. ”

4.  Artikel 8 ska utgå.

35.  Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)(62)

I syfte att fastställa kompletterande tekniska regler som är nödvändiga för bortskaffande av PCB och PCT enligt direktiv 96/59/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen genom att

—  fastställa referensmetoder för mätning av halten av PCB,

—  bestämma, för vissa ändamål, ersättningar för PCB som är mindre farliga,

—  fastställa, för vissa ändamål, tekniska krav för andra metoder för bortskaffande av PCB.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 96/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b med avseende på för att komplettera detta direktiv för följande syften: [Ändr. 44]

a)  fastställande av referensmetoder för mätning av halten av PCB i kontaminerat materiel,

b)  vid behov, och endast för de ändamål som avses i artikel 9.1 b och c, fastställande av ersättningar för PCB som är mindre farliga,

c)  fastställande av tekniska krav för de andra metoder för bortskaffande av PCB som avses i artikel 8.2 andra meningen.

Vid tillämpningen av led a i första stycket ska mätningar som utförts innan referensmetoderna fastställts förbli giltiga.”

2.  Artikel 10a.3 ska utgå.

3.  Följande artikel ska införas som artikel 10b:

Artikel 10b

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 45]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

36.  Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten(63)

I syfte att anpassa direktiv 98/83/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna II och III till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Den befogenhet att fastställa kontrollfrekvenser och kontrollmetoder för radioaktivt ämne som fastställs i bilaga I del C anmärkning 10 har blivit inaktuell till följd av antagandet av rådets direktiv 2013/51/Euratom(64).

När det gäller den befogenhet som fastställs i bilaga III del A andra stycket föreskrivs möjligheten att ändra bilaga III genom delegerade akter redan i artikel 11.2 i direktiv 98/83/EG.

Direktiv 98/83/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilagorna II och III vid behov i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 46]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 12.3 ska utgå.

4.  Del C i bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)  Den del av tabellen som bär rubriken ”Radioaktivitet” ska utgå.

b)  Anmärkningarna 8, 9 och 10 ska utgå.

5.  I del A i bilaga III ska andra stycket utgå.

37.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon(65)

I syfte att säkerställa att direktiv 2000/53/EG uppdateras och att fastställa ytterligare tekniska åtgärder avseende uttjänta fordon, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

–  ändring av bilagorna till det direktivet,

–  komplettering av direktivet med minimikrav för skrotningsintyget,

–  komplettering av direktivet med föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller mål och standarder för kodning av komponenter och material.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2000/53/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 4.2 ska led b ersättas med följande:

”b) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på regelbunden ändring av bilaga II i syfte att anpassa den till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen genom att

i)  där så erfordras, fastställa de högsta koncentrationer av i led a angivna ämnen i specifika material och komponenter som ska tolereras,

ii)  undanta vissa material och komponenter i fordon från led a om användning av de ämnena inte kan undvikas,

iii)  stryka material och komponenter i fordon från bilaga II om användning av dessa ämnen kan undvikas,

iv)  enligt leden i och ii ange vilka material och komponenter i fordon som kan avlägsnas före ytterligare behandling, och kräva att de ska märkas eller göras identifierbara på annat lämpligt sätt.”

2.  Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

”5. Medlemsstaterna ska genom erforderliga åtgärder se till att behöriga myndigheter ömsesidigt erkänner och godtar skrotningsintyg som är utfärdade i andra medlemsstater i enlighet med punkt 3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa minimikrav för skrotningsintyg.” [Ändr. 47]

3.  Artikel 6.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att anpassa den till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

4.  I artikel 7.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket. När sådana föreskrifter utarbetas ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon.” [Ändr. 48]

5.  Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de standarder som avses i punkt 1. När sådana standarder utarbetas ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete.” [Ändr. 49]

6.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 50]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 11.3 ska utgå.

38.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område(66)

I syfte att anpassa direktiv 2000/60/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och att fastställa ytterligare tekniska bestämmelser som krävs för unionens åtgärder på vattenpolitikens område, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

–  ändring av bilagorna I och III och avsnitt 1.3.6 i bilaga V till det direktivet,

–  komplettering av det direktivet med tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen,

–  komplettering av det direktivet genom att fastställa resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2000/60/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen.” [Ändr. 51]

2.  I artikel 20.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på ändring av bilagorna I och III och avsnitt 1.3.6 i bilaga V i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med beaktande av perioderna för översyn och uppdatering av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt artikel 13.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 20a:

”Artikel 20a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V, ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 52]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. ”

4.  Artikel 21.3 ska utgå.

5.  I punkt 1.4.1 i bilaga V ska led ix ersättas med följande:

”ix) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i-viii. De ska offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.” [Ändr. 53]

39.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller(67) (68)

I syfte att anpassa direktiv 2002/49/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2002/49/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändring av bilaga II i syfte att fastställa gemensamma bedömningsmetoder för att fastställa Lden och Lnight.”

b)  I punkt 3 ska följande andra stycke läggas till:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att fastställa gemensamma bedömningsmetoder för att fastställa skadliga effekter.”

2.  Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändring av bilaga I punkt 3 och bilagorna II och III i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 12a:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 6.3 och 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.2, 6.3 och 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.2, 6.3 och 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 13.3 ska utgå.

5.  Den första meningen i inledningsfrasen i bilaga III ska ersättas med följande:

”De dos-effekt-samband som införs genom framtida revideringar av denna bilaga kommer bland annat att gälla följande:”

40.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG(69) (70)

I syfte att säkerställa användningen av aktuella analysmetoder för att fastställa efterlevnad av gränsvärdena för halten av flyktiga organiska föreningar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga III till direktiv 2004/42/EG för att anpassa den till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/42/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

Artikel 11

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 12.3 ska utgå.

41.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften(71)

I syfte att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av direktiv 2004/107/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/107/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4.15 ska ersättas med följande:

”15. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på ändring av denna artikel, avsnitt II i bilagorna II, III, IV respektive V och avsnitt V i bilaga V i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Ändringarna får emellertid inte leda till direkta eller indirekta ändringar av målvärdena.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 5a:

”Artikel 5a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.15 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 54]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4.15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 6.3 ska utgå.

4.  Avsnitt V i bilaga V ska ersättas med följande:

”Inga referensmetoder för luftkvalitetsmodellering kan specificeras för närvarande.”

42.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG(72)

I syfte att anpassa direktiv 2006/7/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

–  ändring av bilaga I till det direktivet när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan,

–  ändring av bilaga V till det direktivet,

–  komplettering av det direktivet genom specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2006/7/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 15.2 ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på

a)  att komplettera detta direktiv genom specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet vid tillämpningen av artikel 3.9, [Ändr. 55]

b)  ändring av att ändra bilaga I, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver, när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan, [Ändr. 56]

c)  ändring av att ändra bilaga V, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver.” [Ändr. 57]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 15a:

”Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 58]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 15.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 15.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 16.3 ska utgå.

43.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG(73)

I syfte att utveckla de tekniska bestämmelserna i direktiv 2006/21/EG och anpassa det till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av bilagorna till det direktivet för att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

—   komplettering av det direktivet med tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6,

—  komplettering av det direktivet med de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II, komplettering av det direktivet med en tolkning av definitionen i artikel 3.3,

—  komplettering av det direktivet med kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,

—  komplettering av det direktivet med harmoniserade provtagningsnormer och analysmetoder.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2006/21/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 22.2 och 22.3 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a med avseende på för att komplettera detta direktiv för följande syften: [Ändr. 59]

a)  utveckling av att utveckla tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna, [Ändr. 60]

b)  komplettering av att komplettera de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II, [Ändr. 61]

c)  tolkningen att tillhandahålla en tolkning av definitionen i artikel 3.3, [Ändr. 62]

d)  fastställande av att fastställa kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,[Ändr. 63]

e)  fastställande av att fastställa de harmoniserade standarder för provtagning och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av detta direktiv. [Ändr. 64]

Vid utövandet av den delegering av befogenhet som avses i första stycket ska kommissionen prioritera de åtgärder som avses i leden b, c och d.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Sådana ändringar ska företas i syfte att uppnå hög miljöskyddsnivå.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 22a:

”Artikel 22a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.2 och 22.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 65]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 22.2 och 22.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 22.2 och 22.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 23.3 ska utgå.

44.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring(74)

I syfte att anpassa direktiv 2006/118/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna II, III och IV till det direktivet och tillägg av nya förorenande ämnen eller indikatorer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2006/118/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Tekniska anpassningar

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av delarna A och C i bilaga II och bilagorna III och IV i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med beaktande av perioden för översyn och uppdatering av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt artikel 13.7 i direktiv 2000/60/EG.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av del B i bilaga II i syfte att lägga till nya förorenande ämnen eller indikatorer.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samordsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 66]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9 ska utgå.

45.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG(75) (76)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 166/2006 till den tekniska utvecklingen och till utvecklingen av internationell rätt, och säkerställa en bättre rapportering, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna II och III till den förordningen i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, eller som ett resultat av att eventuella ändringar av bilagorna till Uneces protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar antagits vid sammanträden mellan parterna i protokollet, samt komplettering av den förordningen genom att inleda rapportering om utsläpp av relevanta föroreningar från en eller flera diffusa källor. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 166/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3. Om kommissionen slår fast att uppgifter om utsläpp från diffusa källor saknas, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på inledande av rapportering om utsläpp av relevanta föroreningar från en eller flera diffusa källor enligt internationellt godkända metoder.”

2.  Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av bilagorna II och III i syfte att

a)  anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

b)  anpassa dem som ett resultat av att eventuella ändringar av protokollets bilagor antagits då parterna i protokollet sammankommit.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 18a:

”Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3 och 18 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.3 och 18 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.3 och 18 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 19.3 ska utgå.

46.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)(77)

I syfte att uppdatera och vidareutveckla de tekniska bestämmelser som är tillämpliga för infrastrukturen för rumslig information i unionen enligt direktiv 2007/2/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av beskrivningen av befintliga datateman i bilagorna I, II och III till det direktivet,

—  komplettering av det direktivet med tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av datamängder och datatjänster,

—  komplettering av det direktivet med tekniska specifikationer för vissa tjänster och minimikriterier för prestanda för rumsliga datatjänster,

—  komplettering av det direktivet med vissa skyldigheter,

—  komplettering av det direktivet med harmoniserade villkor för tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2007/2/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4.7 ska ersättas med följande:

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på ändring av beskrivningen av befintliga datateman i bilagorna I, II och III, i syfte att ta hänsyn till ändrade behov av rumsliga data till stöd för unionspolitik som påverkar miljön.”

2.  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga datamängder samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad-nytta ska beaktas vid utformningen av dessa arrangemang. [Ändr. 67]

Om organisationer som inrättats enligt internationell rätt har antagit tillämpliga standarder för att sörja för interoperabilitet eller harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster, ska de standarderna integreras och en hänvisning till befintliga tekniska medel i lämpliga fall ingå i de delegerade akter som avses i första stycket.”

3.  Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på regler som kompletterar för att komplettera detta kapitel direktiv genom att bland annat fastställa [Ändr. 68]

a)  tekniska specifikationer för de tjänster som avses i artiklarna 11 och 12 och minimikriterier för prestanda hos dessa tjänster, med beaktande av befintliga rapporteringskrav och rekommendationer som antagits inom ramen för unionens miljölagstiftning, befintliga e-handelstjänster och tekniska framsteg,

b)  de skyldigheter som avses i artikel 12.”

4.  Artikel 17.8 ska ersättas med följande:

”8. Medlemsstaterna ska ge unionens institutioner och organ tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster enligt harmoniserade villkor.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa regler för dessa villkor. Dessa regler ska till fullo följa principerna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.” [Ändr. 69]

5.  Följande artikel ska införas som artikel 21a:

Artikel 21a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 70]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 22.3 ska utgå.

47.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker(78)

I syfte att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagan till direktiv 2007/60/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2007/60/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilagan i syfte att anpassa den till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med beaktande av perioderna för översyn och uppdatering enligt artikel 14.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 71]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 12.3 ska utgå.

48.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa(79)

I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I–VI, VIII, IX, X och XV till direktiv 2008/50/EG i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2008/50/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)  Rubriken ska ersättas med följande:

”Ändringar och genomförandebestämmelser”

b)  I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a med avseende på ändring av bilagorna I–VI, VIII, IX, X och XV i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 28a:

”Artikel 28a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 28.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 72]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 28.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 28.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 29.3 ska utgå.

49.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi)(80)

I syfte att anpassa direktiv 2008/56/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa enhetlighet och möjliggöra jämförelse mellan marina regioner och delregioner, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna III, IV och V till det direktivet och komplettering av det direktivet med kriterier och metodstandarder och specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som ska användas av medlemsstaterna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2008/56/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande för att komplettera detta direktiv genom att, senast den 15 juli 2010, av fastställa kriterier och metodstandarder som ska användas av medlemsstaterna, på grundval av bilagorna I och III på ett sådant sätt att enhetlighet säkerställs och jämförelse möjliggörs mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus har uppnåtts. [Ändr. 73]

Innan kommissionen föreslår sådana kriterier och standarder ska den höra alla berörda parter, inbegripet regionala havskonventioner.”

2.  Artikel 11.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara.” [Ändr. 74]

3.  Artikel 24.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av bilagorna III, IV och V i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med beaktande av perioderna för översyn och uppdatering av de marina strategierna enligt artikel 17.2.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 24a:

”Artikel 24a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 75]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 25.3 ska utgå.

50.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006(81) (82)

I syfte att säkerställa att förordning (EG) nr 1272/2008 regelbundet uppdateras, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av bilaga VI till den förordningen i syfte att harmonisera klassificering och märkning av ämnen,

—  ändring av den förordningen genom tillägg av en bilaga om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas,

—  ändring av vissa bestämmelser i den förordningen och bilagorna I–VIII till den förordningen i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1272/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 37.5 ska ersättas med följande:

”5. Om den finner att harmonisering av klassificeringen och märkningen av det berörda ämnet är lämplig, ska kommissionen utan onödigt dröjsmål anta delegerade akter i enlighet med artikel 53a med avseende på ändring av bilaga VI genom att införa det ämnet med lämpliga uppgifter om klassificering och märkning i tabell 3.1 i del 3 i bilaga VI och, i förekommande fall, särskilda koncentrationsgränser eller multiplikationsfaktorer.

En motsvarande post ska införas i tabell 3.2 i del 3 i bilaga VI enligt samma villkor, fram till och med den 31 maj 2015.

Om det, i fråga om harmonisering av klassificering och märkning av ämnen, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 53b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

2.  Artikel 45.4 ska ersättas med följande:

”4. Senast den 20 januari 2012 ska kommissionen genomföra en översyn för att bedöma möjligheten att harmonisera de uppgifter som avses i punkt 1, inklusive fastställande av ett format för importörernas och nedströmsanvändarnas översändande av uppgifter till de utsedda organen. På grundval av denna översyn, och efter samråd med berörda parter som Europeiska sammanslutningen av giftcentraler och kliniska toxikologer (EAPCCT), ska kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad förordning i enlighet med artikel 53a med avseende på ändring av den här förordningen genom tillägg av en bilaga.”

3.  Artikel 53.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 53a med avseende på ändring av artiklarna 6.5, 11.3, 12, 14, 18.3 b, 23, 25–29 och 35.2 andra och tredje stycket samt bilagorna I-VIII i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, med beaktande av vidareutvecklingen av GHS, särskilt eventuella FN-ändringar som avser användningen av information om liknande blandningar, samt utvecklingen inom internationellt erkända kemikalieprogram och uppgifter från olycksdatabaser.

Om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 53b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

4.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 53a och 53b:

Artikel 53a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 37.5, 45.4 och 53.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 37.5, 45.4 och 53.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 37.5, 45.4 och 53.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 53b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 53a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 54.3 och 54.4 ska utgå.

51.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer(83) (84)

I syfte att säkerställa överensstämmelse med relevanta normer fastställda av Europeiska standardiseringskommittén (CEN), bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av vissa bestämmelser i direktiv 2009/126/EG för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/126/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Tekniska anpassningar

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av artiklarna 4 och 5 i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen när det är nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med relevanta normer fastställda av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

Den delegering av befogenhet som avses i första stycket ska inte gälla för den återföringsgrad för bensinångor och det volymförhållande som anges i artikel 4 samt för de tidsperioder som anges i artikel 5.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9 ska utgå.

52.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar(85)

I syfte att anpassa direktiv 2009/147/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och V till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/147/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av bilagorna I och V i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 15a:

”Artikel 15a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 76]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 16 ska utgå.

53.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG(86)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1221/2009 och fastställa förfaranden för utvärdering, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den förordningen och komplettera komplettering av den med förfaranden för inbördes utvärdering av de behöriga organen samt tillhandahållande av sektorspecifika referensdokument och vägledning om registrering av organisationer och om harmoniseringsförfaranden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 77]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1221/2009, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende harmonisering av vissa förfaranden och i relation till sektorsspecifika referensdokument. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 78]

Förordning (EG) nr 1221/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 16.4 ska ersättas med följande:

”4. Riktlinjer Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vägledning om de som godkänts av forumet av behöriga organ ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2. [Ändr. 79]

Dessa dokument ska göras tillgängliga för allmänheten.”

2.  Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfaranden för den inbördes utvärderingen av de behöriga organen för Emas, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.” [Ändr. 80]

3.  Artikel 30.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska genom genomförandeakter ges befogenhet att anta riktlinjer delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vägledning om de harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2. [Ändr. 81]

Dessa dokument ska göras tillgängliga för allmänheten. ”

4.  Artikel 46.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4 genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.” ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4.” [Ändr. 82]

5.  Artikel 48 ska ersättas med följande:

”Artikel 48

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på ändringar av bilagorna om så är lämpligt mot bakgrund av erfarenheter från genomförandet av Emas, för att tillgodose behov av vägledning om Emas-kraven och mot bakgrund av eventuella ändringar av internationella standarder eller nya standarder som har betydelse för denna förordnings verkan.”

6.  Följande artikel ska införas som artikel 48a:

”Artikel 48a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 83]

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 49.3 ska utgå.

54.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke(87)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 66/2010 och fastställa de ytterligare tekniska bestämmelser som krävs för EU-miljömärket, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av bilagorna till den förordningen,

—  komplettering av den förordningen med åtgärder för att bevilja vissa undantag,

—  komplettering av den förordningen med åtgärder för att fastställa vissa kriterier för EU-miljömärket.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

När det gäller utvecklingen av kriterier för EU-miljömärket för livsmedels- och foderprodukter offentliggjorde kommissionen 2011 en studie om genomförbarheten i att utarbeta miljömärkeskriterier för livsmedels- och foderprodukter.  På grundval av slutrapporten från denna genomförbarhetsstudie och yttrandet från Europeiska unionens miljömärkningsnämnd avser kommissionen inte att utarbeta miljömärkeskriterier för livsmedels- och foderprodukter för närvarande. Det är därför inte nödvändigt att ge kommissionen befogenheten att besluta för vilka grupper av livsmedel och foder som det är genomförbart att utarbeta miljömärkeskriterier.

Förordning (EG) nr 66/2010 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 5 ska andra stycket utgå.

b)  Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder för beviljande av undantag från punkt 6 i denna artikel för vissa kategorier av varor som innehåller ämnen som avses i punkt 6, och endast om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem som sådana, använda alternativa material eller utformningar, eller för produkter som har en betydligt högre total miljöprestanda jämfört med andra varor i samma kategori. [Ändr. 84]

Inga undantag ska göras för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifieras i enlighet med förfarandet i artikel 59.1 i den förordningen och som finns i blandningar, i en artikel eller i en homogen del av en sammansatt artikel i koncentrationer på över 0,1 viktprocent.”

2.  Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på fastställande, för att komplettera denna förordning genom att, senast nio månader efter det att EUEB har hörts, av fastställa åtgärder för att fastställa specifika kriterier för EU-miljömärkning för varje produktgrupp. Dessa åtgärder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. [Ändr. 85]

Vid utövandet av de delegerade befogenheter som avses i första stycket ska kommissionen beakta EUEB:s kommentarer och tydligt understryka, dokumentera och förklara resonemanget bakom eventuella ändringar i det slutliga förslaget jämfört med utkastet till förslag till kriterier efter det att EUEB har hörts.”

3.  Artikel 15 ska ersättas med följande:

Artikel 15

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av bilagorna.

Vad gäller ändringar av de maximiavgifter som anges i bilaga III ska kommissionen ta hänsyn till behovet av avgifter för att täcka kostnaderna för att driva programmet.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 15a:

”Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 86]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 16 ska utgå.

VII.   Eurostat

55.  Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen(88)

I syfte att anpassa förordning (EEG) nr 3924/91 till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen genom att

—  uppdatera Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik,

—  anta närmare regler för tillämpning av artikel 3.3,

—  besluta om att det för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen ska utföras månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar,

—  fastställande av regler avseende innehållet i frågeformulär och detaljerade bestämmelser för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulären eller uppgifter ur andra källor.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EEG) nr 3924/91 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 2.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på uppdatering av för att komplettera denna förordning genom att uppdatera Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik.” [Ändr. 87]

2.  Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att anta närmare regler för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, däribland för anpassning till den tekniska utvecklingen.” [Ändr. 88]

3.  I artikel 4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska dock ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på beslut om för att komplettera denna förordning genom att se till att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen.”

4.  Artikel 5.1 ska ersättas med följande: [Ändr. 89]

”1. De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa de regler som fastställs av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att definiera dessa regler.” [Ändr. 90]

5.  Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Bearbetning

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare regler för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3.” [Ändr. 91]

6.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 92]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 10.3 ska utgå.

56.  Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen(89)

I syfte att anpassa förordning (EEG) nr 696/93 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EEG) nr 696/93 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av i synnerhet de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan för att anpassa dem till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.” [Ändr. 93]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 94]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 7.3 ska utgå.

57.  Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik(90)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 1165/98 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av bilagorna till den förordningen i syfte att uppdatera förteckningen över variabler, definitionerna och de lämpliga formerna för de översända variablerna,

—  ändring av förteckningen över näringsgrenar,

—  komplettering av den förordningen avseende godkännande och tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar,

—  komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av variablernas kvalitet, [Ändr. 95]

—  komplettering av den förordningen med villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet,

—  komplettering av den förordningen genom att fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning,

—  komplettering av den förordningen med användning av andra observationsenheter,

—  komplettering av den förordningen med en förteckning över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar,

—  komplettering av den förordningen med villkoren för fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Flera befogenheter endast nödvändiga för övergångsåtgärder har nu blivit obsoleta.

Förordning (EG) nr 1165/98 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av bilagorna för att uppdatera förteckningen över variabler, definitionerna och de lämpliga formerna för de översända variablerna.”

2.  I artikel 4.2 första stycket led d ska andra stycket ersättas med följande:[Ändr. 96]

”De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att ytterligare specificera godkännande och tillämpning av dessa.” [Ändr. 97]

3.  I artikel 10 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att specificera kriterierna kriterier för mätning av kvalitet.” [Ändr. 98]

4.  Artikel 17 ska utgå.

4a.  Artikel 18.3 ska utgå. [Ändr. 99]

5.  Följande artikel ska införas som artikel 18a:

”Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna artikel  3.3, andra stycket i artikel 4.2 och 10, första stycket led d, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 100]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna artikel  3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 101]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna artikel  3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 102]

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. ”

6.  Bilaga A ska ändras på följande sätt:

i)  Led a ska ersättas med följande:

”a) Denna bilaga gäller alla näringsgrenar i avdelningarna B–E i Nace rev. 2 respektive alla produkter i avdelningarna B–E i CPA. Några uppgifter krävs inte för 37, 38.1, 38.2 och 39 i Nace Rev. 2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över näringsgrenar.”

ii)  Led b.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.” [Ändr. 103]

iii)  Led c.2 ska ersättas med följande:

”2. Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.” [Ändr. 104]

iv)  Led c.4 ska ersättas med följande:

”4. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft.”

v)  Led c.10 ska ersättas med följande:

”10. Uppgifter om producentpriser och importpriser (310, 311, 312 och 340) krävs inte för följande grupper eller undergrupper i Nace rev. 2 respektive CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 och 38.3. Uppgifter om importpriser (340) krävs inte heller för huvudgrupperna 09, 18, 33 och 36 i CPA. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över näringsgrenar.”

vi)  Led d.2 ska ersättas med följande:

”2. Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.” [Ändr. 105]

vii)  Led f.8 ska ersättas med följande:

”8. För variabeln importpriser (340) ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d.” [Ändr. 106]

viii)  Led f.9 ska ersättas med följande:

”9. Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Uppgifter om Nace rev. 2 D och E krävs inte för variabel 122. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.” [Ändr. 107]

7.  Bilaga B ska ändras på följande sätt:

i)  Led b.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.” [Ändr. 108]

ii)  Led c.3 ska ersättas med följande:

”3. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft. ”

iii)  I led c.6 ska fjärde stycket utgå.

iv)  Led d.2 ska ersättas med följande:

”2. Variablerna produktion (110, 115 och 116) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar.

När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.” [Ändr. 109]

9.  Bilaga C ska ändras på följande sätt:

i)  Led b.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.” [Ändr. 110]

ii)  Led c.3 ska ersättas med följande:

”3. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft.”

iii)  I led c.4 ska sista tredje stycket utgå. [Ändr. 111]

iv)  Led d.2 ska ersättas med följande:

”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.” [Ändr. 112]

v)  Led g.2 ska ersättas med följande:

”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 första stycket d. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för fördelningen i en europeisk sickprovsundersökning.” [Ändr. 113]

10.  Bilaga D ska ändras på följande sätt:

i)  Led b.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.” [Ändr. 114]

ii)  Led c.2 ska ersättas med följande:

”2. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft.”

iii)  I led c.4 ska tredje stycket utgå.

iv)  Led d.2 ska ersättas med följande:

”2. Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.” [Ändr. 115]

v)  I led e ska fjärde stycket utgå.

vi)  Led f.6 ska utgå.

58.  Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader(91)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 530/1999 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och utvärderingskriterier för kvaliteten. kriterierna för kvalitetsutvärdering av statistiken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 116]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 530/1999, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende det tekniska formatet för överföringen av resultaten. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 530/1999 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 6 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att specificera definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.” [Ändr. 117]

2.  Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Överföring av resultat

Resultaten ska sändas in till kommissionen (Eurostat) inom 18 månader räknat från utgången av referensåret. Kommissionen ska besluta om det lämpliga tekniska formatet för överföringen av dessa resultat genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.”

3.  I artikel 10 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på kriterier för att komplettera denna förordning genom att specificera kriterierna för utvärdering av kvaliteten på statistiken. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.” [Ändr. 118]

4.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 119]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 120]

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 11 ska utgå.

6.  Artikel 12.3 ska utgå.

59.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik(92)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 2150/2002 för att beakta den ekonomiska och tekniska utvecklingen vid insamlingen och statistisk bearbetning av avfallsstatistik, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

–  ändring av den förordningen för att anpassa den till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamling och statistisk bearbetning av uppgifter,

–  ändring av bearbetning och överföring av resultat och anpassning av specifikationerna i bilagorna I, II och III till den förordningen,

–  komplettering av den förordningen genom att fastställa minimikravet avseende täckning enligt bilagorna I och II, avsnitt 7.1,

–  komplettering av den förordningen genom att fastställa en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till den förordningen och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG(93) och genom att fastställa krav på kvalitet och exakthet.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Bestämmelserna om övergångsåtgärder har blivit obsoleta.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2150/2002, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende redovisningen av resultat, det lämpliga formatet för överföring av resultaten och innehållet i strukturen och de närmare bestämmelserna för kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 121]

Förordning (EG) nr 2150/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 1.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställandet av för att komplettera denna förordning genom att fastställa en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till denna förordning och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG.* [Ändr. 122]

____________________

* Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3). ”

2.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa krav på kvalitet och exakthet.” [Ändr. 123]

b)  I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”För varje post i avsnitt 8 (näringsgrenar och hushåll) i bilaga I samt för de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 samt för varje post inom de olika typerna av åtgärder förtecknade i avsnitt 8.2 i bilaga II ska medlemsstaterna ange hur stor procentandel som den sammanställda statistiken representerar av den totala mängden avfall i respektive post. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa minimikrav för omfattning.”

3.  Artiklarna 4 och 5 ska utgå.

4.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 5a och 5b:

”Artikel 5a

Anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på anpassning för att ändra denna förordning genom att anpassa den till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt bearbetning och rapportering av resultat och anpassningen av genom att anpassa de specifikationer som anges i bilagorna. [Ändr. 124]

Artikel 5b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.5, 3.1, 3.4 och 5a ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordnin ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 125]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.5, 3.1, 3.4 och 5a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.5, 3.1, 3.4 och 5a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Genomförandeåtgärder

Kommissionen ska anta genomförandeakter som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning, särskilt i fråga om följande:

a)  Redovisning av resultat enligt artikel 3.2, 3.3 och 3.4 med beaktande av de ekonomiska strukturerna och tekniska förutsättningarna i en medlemsstat. Genom genomförandeakterna får en enskild medlemsstat undantas från att rapportera vissa poster i indelningen, förutsatt att det kan bevisas att verkningarna på statistikens kvalitet är begränsade. I alla de fall där undantag beviljas ska den sammanlagda avfallsmängden för varje post i avsnitten 2.1 och 8.1 i bilaga I sammanställas.

b)  Fastställande av ett lämpligt format för medlemsstaternas resultatrapportering, inom två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

c)  Innehållet i Strukturen och de närmare bestämmelserna för de kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 7 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga II. [Ändr. 126]

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.2.”

6.  Artikel 7.3 ska utgå.

7.  Artikel 8.2 och 8.3 ska utgå.

8.  I avsnitt 7 i bilaga I ska punkt 1 utgå.

9.  I avsnitt 7 i bilaga II ska punkt 1 utgå.

60.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post(94)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 437/2003 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av karakteristika för uppgiftsinsamlingen och specifikationerna i bilagorna till den förordningen och komplettering av den förordningen genom att fastställa andra normer för tillförlitlighet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 437/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende datafilerna för överföring, beskrivningen av de datakoder och det medium som ska användas för att föra över uppgifterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 437/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1. Varje medlemsstat ska samla in statistiska uppgifter avseende följande variabler:

a)  Passagerare.

b)  Gods och post.

c)  Flygetapper.

d)  Tillgängliga passagerarsittplatser.

e)  Luftfartygsrörelser.

De statistiska variablerna för varje område, nomenklaturerna för variablernas klassificering, observationens periodicitet och definitionerna anges i bilagorna.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av karakteristika för uppgiftsinsamlingen och specifikationerna i bilagorna.”

2.  Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Statistikens tillförlitlighet

Insamlingen av uppgifter ska baseras på fullständiga rapporter.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa andra normer för tillförlitlighet.” [Ändr. 127]

3.  Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. Resultaten ska överföras i enlighet med de datafiler som anges i bilaga I, för vilka beskrivningen ska specificeras av kommissionen genom en genomförandeakt.

Kommissionen ska också genom genomförandeakter specificera beskrivningen av de datakoder och det medium som ska användas för överföring.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.”

4.  Artikel 10 ska utgå.

5.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1 och 5 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 128]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1 och 5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1 och 5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 11.3 ska utgå.

61.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex(95)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 450/2003 för att beakta den ekonomiska och sociala utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av den förordningen genom att fastställa tekniska specifikationer av indexet, inklusive revidering av vägningsstrukturen, genom att inkludera vissa näringsgrenar,

—  komplettering av den förordningen genom att identifiera de näringsgrenar där uppgifterna ska delas upp och de näringsgrenar där indexet ska brytas ned,

—  komplettering av den förordningen genom att fastställa separata kvalitetskriterier och metoden för att uppnå kedjeindex.

—  komplettering av den förordningen genom att anta åtgärder avseende tillhandahållandet av data i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna. [Ändr. 129]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 450/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende innehållet i strukturen och de närmare bestämmelserna för kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 130]

Förordning (EG) nr 450/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 2.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar för att ändra bilagan i syfte att omdefiniera tekniska specifikationer av indexet och revidera vägningsstrukturen.” [Ändr. 131]

2.  Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar för att förordningens för att ändra denna förordning så att dess tillämpningsområde ska omfatta omfattar näringsgrenarna i avdelningarna O–S i Nace Rev. 2, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som avses föreskrivs i artikel 10.” [Ändr. 132]

3.  Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Uppdelning av variabler

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på identifiering, för att komplettera denna förordning avseende uppdelningen, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, av de näringsgrenar som anges i Nace Rev. 2-avdelningar och efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver Nace Rev. 2 huvudgrupper (tvåsiffrig nivå) eller grupperingar av huvudgrupper där uppgifterna ska delas upp med hänsyn till den ekonomiska och sociala utvecklingen. [Ändr. 133]

Arbetskostnadsindex ska tas fram separat för följande kategorier av arbetskraftskostnader:

a)  Totala arbetskraftskostnader.

b)  Egentlig lön definieras med hänvisning till punkt D.11 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999.

c)  Arbetsgivares kollektiva avgifter samt de skatter som betalas av arbetsgivaren med avdrag för subventioner som arbetsgivaren erhåller, definierat som summan av punkterna D.12 och D.4 minus D.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999.

2.  Ett index över de uppskattade totala arbetskostnaderna, exklusive bonus som definieras i D.11112 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999, ska anges uppdelade efter näringsgren som fastställs av kommissionen och grunda sig på Nace Rev.2-indelningen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa dessa näringsgrenar, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som avses föreskrivs i artikel 10. [Ändr. 134]

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa metoden för att uppnå kedjeindex.” [Ändr. 135]

4.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Kvalitet

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på definitionen av för att komplettera denna förordning genom att definiera separata kvalitetskriterier. De överförda aktuella och historiska uppgifterna ska uppfylla dessa kvalitetskriterier. [Ändr. 136]

2.  Medlemsstaterna ska, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga kvalitetsrapporter. Innehållet Strukturen och de närmare bestämmelserna för dessa rapporter ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.” [Ändr. 137]

4a.  Artikel 9 ska utgå. [Ändr. 138]

5.  Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska vidta åtgärder ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning med avseende på tillhandahållandet av de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2. Dessa åtgärder de genomförbarhetsstudier som avses i denna artikel. Dessa delegerade akter ska respektera principen om kostnadseffektivitet enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009, bland annat när det gäller att reducera minimera belastningen på uppgiftslämnarna.” [Ändr. 139]

b)  Punkt 6 ska utgå.

6.  Artikel 11 ska utgå.

7.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.4, 3.2 och 4 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 140]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.4, 3.2 och 4 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1 och 10.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 141]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.4, 3.2 och 4 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1 och artikel 10.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 142]

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8.  Artikel 12.3 ska utgå.

9.  I bilagan ska punkt 3 utgå.

62.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället(96)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 808/2004 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, särskilt vad gäller innehållet i modulerna, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av modulerna i den förordningen avseende urval och specifikation, justering och ändring av ämnen och deras karakteristika, täckning, referensperioder och uppdelning av karakteristika, periodicitet och vid vilken tidpunkt uppgifterna ska överföras samt tidsfristerna för överföring av resultaten.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 808/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Delegerade befogenheter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på komplettering av modulerna i den förordningen avseende urval och specifikation, justering och ändring av ämnen och deras karakteristika, täckning, referensperioder och uppdelning av karakteristika, periodicitet och vid vilken tidpunkt uppgifterna ska överföras samt tidsfristerna för överföring av resultaten.

Dessa delegerade akter ska beakta den ekonomiska och tekniska utvecklingen, medlemsstaternas resurser, det extra arbete som uppgiftslämnarna orsakas, den tekniska och metodologiska genomförbarheten samt resultatens tillförlitlighet.

2.  De delegerade akterna ska antas senast nio månader innan uppgiftsinsamlingsperioden inleds.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 143]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9 ska utgå.

4.  Punkt 3 i bilaga I ska ersättas med följande:

”3. Varaktighet och frekvens för dataframställningen

Statistiken ska lämnas varje år för upp till 15 referensår från och med den 20 maj 2004. Alla uppgifter måste inte nödvändigtvis framställas varje år, utan det kommer att specificeras och fastställas som en del av de delegerade akter som antas enligt artikel 8.1 hur ofta statistik ska framställas för respektive variabel.”

5.  Punkt 3 i bilaga II ska ersättas med följande:

”3. Varaktighet och frekvens för dataframställningen

Statistiken ska lämnas varje år för upp till 15 referensår från och med den 20 maj 2004. Alla uppgifter måste inte nödvändigtvis framställas varje år, utan det kommer att specificeras och fastställas som en del av de delegerade akter som antas enligt artikel 8.1 hur ofta statistik ska framställas för respektive variabel.”

63.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor(97)

I syfte att säkerställa kvaliteten på de kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaperna för unionen och euroområdet som sammanställs enligt förordning (EG) nr 1161/2005, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av den förordningen i syfte att anpassa tidsfristen för överföring för vissa punkter,

—  ändring av den förordningen i syfte att justera andelen av unionens totala bruttonationalprodukt, (Berör inte den svenska versionen.) [Ändr. 144]

—  komplettering av den förordningen med en tidsplan för överföringen av vissa punkter som anges i bilagan, med beslut som kräver en uppdelning av de transaktioner som förtecknas i bilagan på motpartssektor och med gemensamma kvalitetsnormer.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1161/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att specificera tidsplanen för överföringen av punkterna P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 och B.4G, samt beslut som kräver och genom att kräva en uppdelning av de transaktioner som förtecknas i bilagan efter motpartssektor. Varje sådant beslut sådan delegerad akt ska endast antas först efter det att kommissionen har inlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning i enlighet med artikel 9.” [Ändr. 145]

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av punkt 3 i syfte att justera, med högst fem dagar, den tidsfrist för överföring som anges i den punkten.”

ba)  Punkt 5 ska utgå. [Ändr. 146]

2.  Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av för att ändra punkt 1 i denna artikel vad gäller i syfte att justera andelen (1 %) av unionens totala bruttonationalprodukt.” [Ändr. 147]

3.  Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på antagandet för att komplettera denna förordning genom att fastställa av gemensamma kvalitetsstandarder. [Ändr. 148]

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att kvaliteten på de uppgifter som överförs successivt förbättras, så att de uppfyller dessa gemensamma kvalitetsstandarder.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 149]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 150]

______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 8.3 ska utgå.

64.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 av den 7 september 2005 om statistik över yrkesutbildning på företag(98)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1552/2005 för att beakta den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen

—  genom att utvidga definitionen av statistiska enheter,

—  genom att fastställa krav på urval och precision, de urvalsstorlekar som behövs för att kraven ska uppfyllas samt specifikationer av Nace Rev. 2 och storlekskategorier på vilka resultaten ska kunna uppdelas,

—  genom att fastställa vilka särskilda uppgifter som ska samlas in för utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags yrkesinriktad utbildning,

—  genom att specificera kvalitetskraven för de uppgifter som ska samlas in och överföras för europeisk statistik över yrkesutbildning på företag, och alla nödvändiga åtgärder för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet,

—  genom att fastställa det första referensåret och de åtgärder som krävs avseende insamling, överföring och behandling av uppgifterna.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1552/2005, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende utformningen av kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 1552/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2. Medlemsstaterna får, med hänsyn till deras specifika nationella företagsstorleksfördelning och utvecklingen av politiska behov, utvidga definitionen av en statistisk enhet i sitt land.

Kommissionen ska dessutom ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att anta en utvidgning av den definitionen, om en sådan utvidgning väsentligt skulle förbättra undersökningsresultatens representativitet och kvalitet i de berörda medlemsstaterna.”

2.  Artikel 7.3 ska ersättas med följande: [Ändr. 151]

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa krav på urval och precision, de urvalsstorlekar som behövs för att kraven ska uppfyllas samt specifikationer av Nace Rev. 2 och storlekskategorier på vilka resultaten ska kunna uppdelas.” [Ändr. 152]

3.  Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa vilka särskilda uppgifter som ska samlas in för utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags yrkesinriktad utbildning.” [Ändr. 153]

4.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa kvalitetskraven för de uppgifter som ska samlas in och överföras för europeisk statistik över yrkesutbildning på företag, och genom att anta alla nödvändiga åtgärder för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet.” [Ändr. 154]

b)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5. Kommissionen ska fastställa utformingen Vid utarbetandet av de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2 ska medlemsstaterna uppfylla de kvalitetskrav och de andra åtgärder som fastställts i enlighet med punkt 4. För att bedöma kvaliteten hos de översända uppgifterna ska de använda sig av det format som kommissionen fastställt genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.” [Ändr. 155]

5.  Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa det första referensår för vilket uppgifter ska samlas in.” [Ändr. 156]

6.  I artikel 13 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på komplettering av denna förordning för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen avseende insamling, överföring och behandling av uppgifterna.”

7.  Följande artikel ska införas som artikel 13a:

”Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.3, 8.2, 9.4, 10.2 och 13 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 157]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.2, 7.3, 8.2, 9.4, 10.2 och 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2, 7.3, 8.2, 9.4, 10.2 och 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8.  Artikel 14.3 ska utgå.

65.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden(99) (100)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 1893/2006 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen och anpassa Nace rev. 2 till andra klassifikationer av samhälle och ekonomi, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagan till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1893/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av bilagan för att beakta den tekniska eller ekonomiska utvecklingen eller anpassa den till andra klassifikationer av samhälle och ekonomi.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 7.3 ska utgå.

66.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 av den 25 april 2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros)(101)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 458/2007 till den tekniska och ekonomiska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen genom uppdatering av reglerna för spridning och komplettering genom att fastställa vilket år som ska vara det första för vilket fullständig uppgiftsinsamling ska ske och åtgärder beträffande en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna och de definitioner som ska användas. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 458/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5.2 ska utgå.

2.  Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa vilket år som ska vara det första för vilket fullständig uppgiftsinsamling ska ske och antagande av genom att anta åtgärder beträffande en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna och de definitioner som ska användas. [Ändr. 158]

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av denna förordning i syfte att uppdatera reglerna för spridning.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.3 och punkt 1.1.2.4 i bilaga I ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 159]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7.3 och punkt 1.1.2.4 i bilaga I får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 7.3 och punkt 1.1.2.4 i bilaga I ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 8.3 ska utgå.

5.  Punkt 1.1.2.4 Övriga inkomster i bilaga I ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på tillhandahållande av insamlade uppgifter (med hänvisning till detaljerad klassificering).”

67.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet(102)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 716/2007 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av definitionerna i bilagorna I och II och detaljnivån i bilaga III och samt komplettering av den förordningen med åtgärder för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet och gemensamma kvalitetsstandarder. [Ändr. 160]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 716/2007, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 716/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 2 ska följande stycken läggas till:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av definitionerna i bilagorna I och II och detaljnivån i bilaga III.

Särskild hänsyn ska tas till principen att nyttan med sådana åtgärder måste överstiga kostnaden och principen att ytterligare ekonomiska bördor som läggs på medlemsstater eller företag ska hållas inom rimliga gränser.”

2.  Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet, på grundval av slutsatserna från pilotstudierna. [Ändr. 161]

Särskild hänsyn ska tas till principen att nyttan med sådana åtgärder måste överstiga kostnaden och principen att ytterligare ekonomiska bördor som läggs på medlemsstater eller företag ska hållas inom rimliga gränser.”

3.  Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa de gemensamma kvalitetsstandarder som avses i punkt 1.” [Ändr. 162]

4.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  [berör ej den svenska versionen]

ii)  Följande led ska läggas till som led c:

”c) Fastställa kvalitetsrapporternas innehåll struktur, närmare bestämmelser och periodicitet för de kvalitetsrapporter som avses i artikel 6.2.” [Ändr. 163]

b)  Punkt 2 ska utgå.

5.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 5.4 och 6.3 artikel 2 andra stycket, artikel 5.4 och artikel 6.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 164]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2 andra stycket och artiklarna 2, 5.4 och 6.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 165]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2, artikel 2 andra stycket och 5.4 och 6.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 166]

___________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 10.3 ska utgå.

68.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare(103)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 862/2007 till den tekniska och ekonomiska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen i syfte att uppdatera vissa definitioner och komplettering genom att besluta om grupperingarna av uppgifter och ytterligare uppdelningar och fastställa regler för korrekthet och kvalitetsstandarder. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 862/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

”Artikel 9a

Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på de definitioner som anges i artikel 2.1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på följande: för att komplettera denna förordning genom att: [Ändr. 167]

a)  Definition av kategorierna grupper av födelseland, grupper av länder för tidigare och nästa stadigvarande bosättning och grupper av medborgarskap som anges i artikel 3.1.

b)  Definition av kategorierna av skäl för utfärdande av tillstånd, i enlighet med artikel 6.1 a.

c)  Definition av ytterligare uppdelning och de uppdelningsnivåer som ska tillämpas på variablerna, i enlighet med artikel 8.

d)  Fastställande av regler för korrekthet och kvalitetsstandarder.”

2.  Artikel 10.2 ska utgå.

3.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 168]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 11.3 ska utgå.

69.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007 av den 11 december 2007 om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa(104)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1445/2007 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen vid beräkningen och spridningen av köpkraftspariteter, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen för att anpassa definitionerna och ändra basgrupperna i bilaga II och komplettering av den förordningen med kvalitetskriterier. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1445/2007, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att anpassa kvalitetsrapporternas struktur. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 1445/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 3 ska följande stycke läggas till:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av definitionerna i punkt 1 och förteckningen över basgrupper i bilaga II i syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, om inte en sådan ändring medför en oproportionerlig ökning av kostnaderna för medlemsstaterna.” [Ändr. 169]

2.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa de gemensamma kriterier som kvalitetskontrollen den kvalitetskontroll som avses i punkt 1 grundar sig på.” [Ändr. 170]

b)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa kvalitetsrapporternas struktur och närmare bestämmelser för kvalitetsrapporterna i enlighet med vad som avses i punkt 3 och specificeras i punkt 5.3 i bilaga I. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.” [Ändr. 171]

3.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 172]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna artikel 3 andra stycket och artikel  7.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 173]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 174]

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 11.3 ska utgå.

5.  Artikel 12.3 ska utgå.

70.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93(105)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 177/2008 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av förteckningen av registervariabler i bilagan, deras definitioner och kontinuitetsregler i bilagan till den förordningen och komplettering av den förordningen med gemensamma kvalitetsnormer normer för kvaliteten på företagsregister och regler för uppdatering av registren och genom att fastställa i vilken utsträckning vissa företag och företagsgrupper ska införas i registren, med angivande av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 175]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 177/2008, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 177/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa i vilken mån som företag med mindre än en halv anställd och de inhemskt etablerade företagsgrupper utan statistisk betydelse för medlemsstaterna ska införas i registren samt definitionen av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik.” [Ändr. 176]

2.  Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av bilagan för att uppdatera förteckningen av registervariabler, deras definitioner och kontinuitetsregler, med beaktande av principen att nyttan med uppdateringen måste uppväga kostnaderna i samband med denna samt principen att de ytterligare kostnader som detta medför antingen för medlemsstater eller företag måste förbli rimliga.”

3.  Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa gemensamma kvalitetsnormer. normer för kvaliteten på företagsregister i enlighet med vad som avses i punkt 1.”[Ändr. 177]

Kommissionen ska genom genomförandeakter fatta beslut om kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet. struktur, närmare bestämmelser och periodicitet för de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 16.2. [Ändr. 178]

Kommissionen ska ta hänsyn till kostnaderna för att sammanställa uppgifterna.”

4.  Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler för uppdatering av registren.” [Ändr. 179]

5.  Artikel 15.1 ska utgå.

6.  Följande artikel ska införas som artikel 15a:

”Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 180]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 181]

___________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 16.3 ska utgå.

71.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer(106)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 295/2008 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen

—  vad gäller tillämpningsområde, förteckningen över variabler, referensperioden, den verksamhet som ska ingå och kvalitetskraven för den flexibla modulen,

—  med åtgärder som är nödvändiga på grundval av utvärderingen av pilotstudierna,

—  med de nationella resultat som utarbetats av medlemsstaterna,

—  vad gäller referensperioden för vissa moduler,

—  med en översyn av reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater,

—  genom att uppdatera förteckningarna över variabler och preliminära resultat,

—  vad gäller fastställande av periodicitet för sammanställning av statistiken,

—  vad gäller det första referensåret för sammanställningen av resultaten,

—  med överföringen av preliminära resultat eller skattningar för huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2,

—  vad gäller fördelningen av resultat, särskilt de klassificeringar som ska användas och kombinationen av storleksklasser,

—  genom att uppdatera tidsperioderna för överföring av data,

—  genom att anpassa verksamhetsindelningen vid ändring eller revidering av Nace och produktindelningen vid ändring eller revidering av CPA, ändra den nedre gränsen för referenspopulationen,

—  med kriterier för kvalitetskontrollen.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 295/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 3.4 ska första stycket ersättas med följande:

”Användningen av den flexibla modul som avses i punkt 2 j ska planeras i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa den flexibla modulens tillämpningsområde, dess förteckning över variabler, referensperiod, verksamhet som ska ingå och kvalitetskrav. Dessa delegerade akter ska antas senast tolv månader före det att referensperioden börjar. [Ändr. 182]

Kommissionen ska också specificera behovet av informationen samt datainsamlingens effekter för företagens arbetsbörda och medlemsstaternas kostnader.”

2.  Artikel 4.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa vilka åtgärder som är nödvändiga på grundval av utvärderingen av pilotstudierna.” [Ändr. 183]

3.  Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. För att möjliggöra sammanställning Med avseende på sammanställandet av unionsaggregat ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten enligt de Nace Rev. 2-nivåer som anges i bilagorna till denna förordning eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa relevanta Nace Rev. 2-nivåer.” [Ändr. 184]

4.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Resultaten ska överföras i lämpligt tekniskt format inom en tidsfrist räknad från utgången av referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att specificera referensperioden för de moduler som föreskrivs i artikel 3.2 a–h och j och denna en period som får inte får vara längre än 18 månader. För den modul som avses i artikel 3.2 i, får tidsfristen vara högst 30 månader eller 18 månader i enlighet med bilaga IX avdelning 9. Dessutom ska ett mindre antal skattade, uppskattade preliminära resultat överföras inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att specificera den perioden som ska fastställas enligt nämnda förfarande för modulerna i artikel 3.2 a–g, och en period som inte får överstiga tio månader. [Ändr. 185]

För den modul som avses i artikel 3.2 i får tidsfristen för preliminära resultat vara högst 18 månader.”

b)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på översynen av för att komplettera denna förordning genom att se över reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater, senast den 29 april 2013, och därefter vart femte år.” [Ändr. 186]

5.  Artikel 11.2 ska utgå.

6.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning vad gäller [Ändr. 187]

a)  uppdateringen av förteckningarna över variabler och preliminära resultat, i den mån en sådan uppdatering, efter en kvantitativ utvärdering, inte medför en ökning av antalet undersökta enheter eller en oproportionerligt stor belastning på enheterna i förhållande till de förväntade resultaten (artiklarna 4 och 8 samt avsnitt 6 i bilaga I, avsnitt 6 i bilaga II, avsnitt 6 i bilaga III, avsnitt 6 i bilaga IV),

b)  periodiciteten för sammanställning av statistiken (artikel 3),

c)  det första referensåret för sammanställning av resultat (artikel 8 och avsnitt 5 i bilaga I),

d)  fördelningen av resultat, särskilt de klassificeringar som ska användas och kombinationen av storleksklasser (artikel 7 och avsnitt 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitt 8.2 och 8.3 i bilaga IX, och avsnitt 10 i bilaga IX),

e)  uppdateringen av tidsfrister för leverans av data (artikel 8 och avsnitt 8.1 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga VI).

f)  anpassningen av verksamhetsindelningen vid ändring eller revidering av Nace och produktindelningen vid ändring eller revidering av CPA,

g)  ändring av den nedre gränsen för referenspopulationer (avsnitt 3 i bilaga VIII) och

h)  kriterier för kvalitetskontrollen (artikel 6 och avsnitt 6 i bilaga I, avsnitt 6 i bilaga II, avsnitt 6 i bilaga III och avsnitt 6 i bilaga IV).

Artikel 11b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 188]

3.  Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI , avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII och avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII och avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 189]

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 12.3 ska utgå.

8.  Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)  Avsnitten 5 och 6 ska ersättas med följande:

”AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. Uppgifterna ska sammanställas enligt uppdelningen i avsnitt 9. Kommissionen ska emellertid ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa det första referensår för vilket statistik om näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 ska sammanställas. [Ändr. 190]

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa nyckelvariablerna.” [Ändr. 191]

b)  Avsnitt 8 ska ändras på följande sätt:

i)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Resultaten ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden, utom för näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2. För näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2 är tidsgränsen för överföring tio månader. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa tidsgränsen för överföringen av resultaten för näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66.” [Ändr. 192]

ii)  I punkt 2 ska sista stycket ersättas med följande:

”Dessa preliminära resultat eller skattningar ska fördelas på den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupper). Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa överföringen av preliminära resultat eller skattningar för huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2.” [Ändr. 193]

9.  Avsnitt 6 i bilaga II ska ersättas med följande:

”AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.” [Ändr. 194]

10.  Avsnitt 6 i bilaga III ska ersättas med följande:

”AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.” [Ändr. 195]

11.  Avsnitt 6 i bilaga IV ska ersättas med följande:

”AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna. för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.” [Ändr. 196]

12.  Avsnitt 7 i bilaga VI ska ersättas med följande:

”AVSNITT 7

Överföring av resultat

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa tidsgränsen för överföring av resultaten som inte får överstiga tio månader från referensårets slut.” [Ändr. 197]

13.  Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)  I avsnitt 3 ska femte meningen ersättas med följande:

”På grundval av denna undersökning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på en ändring av för att ändra denna förordning genom att ändra den undre gränsen för referenspopulationen.” [Ändr. 198]

b)  I avsnitt 4 punkterna 2 och 3 tabellerna ”Omsättning fördelad på produkttyp” ska meningen i kolumnen ”Anmärkning” ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa produktindelningen.” [Ändr. 199]

14.  Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)  I avsnitt 8 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa att vissa resultat som även ska fördelas efter storleksklasser enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå. [Ändr. 200]

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa att vissa resultat som även ska fördelas efter associationsform enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.” [Ändr. 201]

b)  I avsnitt 10 slutet av punkt 2 ska underavsnittet ”Särskilda aggregat” ersättas med följande:

”Särskilda aggregat

För att göra det möjligt att sammanställa unionsstatistik över företagens demografi inom informations- och kommunikationstekniksektorn ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa ett antal särskilda aggregat från Nace Rev. 2 som ska överföras.” [Ändr. 202]

72.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93(107) (108)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 451/2008 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen och anpassa den till andra klassifikationer av samhälle och ekonomi, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagan till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 451/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av bilagan

a)  för att ta hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen,

b)  för att anpassa den till andra klassifikationer av ekonomi och samhälle.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 7.3 ska utgå.

73.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande(109)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 452/2008 till den politiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen genom urval och precisering av ämnen för statistik, deras egenskaper, indelning av egenskaper, observationsperiod och tidsfrister för rapportering av resultaten samt kvalitetskrav, inklusive erfordrad precision. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 452/2008, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende regler för kvalitetsrapportering. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 452/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på för att komplettera denna förordning vad gäller [Ändr. 203]

a)  urval och precisering av vilka ämnen som ska ingå i de olika områdena och vilka egenskaper som kännetecknar dessa, utgående från politiska och tekniska behov,

b)  indelning av egenskaperna,

c)  observationsperioder och tidsfrister för rapportering av resultaten,

d)  kvalitetskrav, inbegripet erfordrad precision.

Om dessa delegerade akter kräver en avsevärd utökning av nuvarande datainsamlingar eller nya datainsamlingar eller undersökningar ska de delegerade akterna baseras på en kostnads-nyttoanalys, som ska ingå som ett led i en omfattande undersökning av effekter och följder, med beaktande av nyttan med åtgärderna, kostnaderna för medlemsstaterna och bördan för uppgiftslämnarna.

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta regler för kvalitetsrapportering. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.2.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 204]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 7.3 ska utgå.

74.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 av den 23 april 2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen(110)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 453/2008 för att tillhandahålla regelbunden kvartalsstatistik över lediga platser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen genom att definiera begreppen aktivt försöka hitta en lämplig sökande och en viss tidsperiod, fastställa vissa referensdatum, fastställa ramen för genomförbarhetsstudier och anta lämpliga åtgärder på grundval av resultaten av dessa studier. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 453/2008, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende formatet för överföringen av uppgifter och metadata. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 453/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. ledig plats: en avlönad tjänst som är ny, obesatt eller på väg att bli ledig och som arbetsgivaren

a)  aktivt försöker hitta en lämplig sökande till utanför det egna företaget, med beredskap att om så behövs vidta ytterligare åtgärder i detta syfte, och

b)  avser att tillsätta omedelbart eller inom en viss tidsperiod.

Inom den statistik som överförs ska det vara frivilligt att skilja mellan lediga platser med visstidsanställning och lediga platser med fast anställning.”

b)  Följande stycke ska läggas till som andra stycke:

”För tillämpningen av punkt 1 i första stycket ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på definition av för att komplettera denna förordning genom att definiera begreppen aktivt försöka hitta en lämplig sökande och en viss tidsperiod.” [Ändr. 205]

2.  Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska sammanställa kvartalsstatistik med särskilda referensdatum. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa dessa särskilda referensdatum.” [Ändr. 206]

3.  Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa tidpunkten för det första referenskvartalet samt de tidfrister för överföring som är tillämpliga på medlemsstaterna. Eventuella ändringar av kvartalsuppgifter för tidigare kvartal ska överlämnas samtidigt.

Medlemsstaterna ska överföra uppgifterna och metadata till kommissionen (Eurostat) och ange deras källa, i ett tekniskt format som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.3.” [Ändr. 207]

4.  Artikel 7.1, 7.2 och 7.3 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa lämpliga ramar för fastställande av en rad genomförbarhetsstudier. [Ändr. 208]

Dessa studier ska utföras av de medlemsstater som har svårt att tillhandahålla uppgifter för

a)  enheter med mindre än tio anställda och/eller

b)  följande verksamheter:

i)  Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring.

ii)  Utbildning.

iii)  Vård och omsorg samt sociala tjänster.

iv)  Kultur, nöje och fritid.

v)  Intressebevakning, religiös verksamhet, reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar samt andra konsumenttjänster.

2.  De medlemsstater som gör genomförbarhetsstudier ska var och en lämna in en resultatrapport inom tolv månader efter det att de delegerade akterna enligt punkt 1 trätt i kraft.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att, så snart som möjligt efter det att resultaten av genomförbarhetsstudierna föreligger och i samspråk med medlemsstaterna samt inom rimlig tidsrymd, anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på komplettering av den förordningen genom att vidta nödvändiga åtgärder.”

5.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 3.1, 5.1, 7.1 och 7.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 209]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2, 3.1, 5.1, 7.1 och 7.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2, 3.1, 5.1, 7.1 och 7.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 9.2 ska utgå.

75.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar(111)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 763/2008, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med fastställande av ytterligare referensår samt antagandet av programmet för statistiska data och metadata. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 763/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Varje medlemsstat ska fastställa en referensdag. Denna referensdag måste infalla under ett år som fastställts i enlighet med denna förordning (referensår). Det första referensåret ska vara 2011.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa ytterligare referensår. Referensåren ska ligga i början av varje årtionde.” [Ändr. 210]

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av ör att komplettera denna förordning genom att fastställa ett program för de statistiska data och metadata som ska översändas för att kraven i denna förordning ska anses uppfyllda.” [Ändr. 211]

2.  Artikel 7.2 ska utgå.

3.  Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1 och 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 212]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.1 och 5.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 5.1 och 5.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 8.3 ska utgå.

76.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik(112)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 1099/2008 till den tekniska utvecklingen och nya behov, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av förteckningen över uppgiftskällor samt tillämpliga förtydliganden och definitioner i den förordningen,

—  ändring av formerna för översändandet av nationella uppgifterna i den förordningen,

—  komplettering av den förordningen med årlig statistik om kärnenergi,

—  komplettering av den förordningen med statistik om förnybar energi och om den slutliga energiförbrukningen.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1099/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av förteckningen över uppgiftskällor.”

2.  Artikel 4.2 och 4.3 ska ersättas med följande:

”2. Tillämpliga förtydliganden och definitioner av de fackuttryck som används återfinns i de enskilda bilagorna samt i bilaga A (Förtydliganden av terminologin).

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ytterligare förtydligande av för att ändra denna förordning i syfte att förtydliga terminologin genom att lägga till relevanta hänvisningar till Nace efter det att en revision av Nace har trätt i kraft. [Ändr. 213]

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av de uppgifter som ska översändas och tillämpliga förtydliganden och definitioner.”

3.  Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på formerna för översändandet av nationella uppgifterna.”

4.  I artikel 8 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att upprätta den årliga statistiken om kärnenergi.” [Ändr. 214]

5.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att upprätta statistik om förnybar energi och om den slutliga energiförbrukningen.” [Ändr. 215]

b)  Punkt 3 ska utgå.

6.  Artikel 10.1 ska utgå.

7.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 8 och 9.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 216]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 8 och 9.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 8 och 9.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8.  Artikel 11.2 ska utgå.

9.  I punkt 2 i bilaga A ska anmärkningen utgå.

77.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet(113)

I syfte att förbättra tillämpningen av förordning (EG) nr 1338/2008, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen genom att fastställa variabler, definitioner och klassificeringar när det gäller de områden som omfattas av bilagorna I–V, uppdelningen av dessa uppgifter, samt referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftsinlämningen och tillhandahållandet av metauppgifter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1338/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2. När antagandet av en delegerad akt planeras i enlighet med artikel 9a, ska en kostnads-nyttoanalys genomföras med beaktande av den nytta man har av tillgången till uppgifter jämfört med kostnaden för insamlandet av uppgifterna och den börda för medlemsstaterna som detta medför.”

2.  Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg överföra de uppgifter och metauppgifter som krävs enligt denna förordning, i överensstämmelse med en utbytesstandard som kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna enas om.

Uppgifterna ska tillhandahållas enligt de anvisningar om tidsfrister, intervall och referensperioder som ges i bilagorna, eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 9a genom att komplettera denna förordning.” [Ändr. 217]

3.  Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa [Ändr. 218]

a)  uppgifterna, dvs. variabler, definitioner och klassificeringar när det gäller de områden som avses i bilagorna I–V,

b)  uppdelningen av dessa uppgifter,

c)  referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämningen,

d)  tillhandahållande av metauppgifter.

Dessa akter ska särskilt beakta bestämmelserna i artiklarna 5, 6.2, 6.3 och 7.1 samt unionens befintliga uppgiftskällors tillgänglighet, lämplighet och rättsliga sammanhang, efter en granskning av alla uppgiftskällor för respektive område och ämne.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 7.2 och 9.1 och leden c, d och e i bilagorna I, II, III, IV och V ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 219]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.2, 7.2 och 9.1 samt i leden c, d och e i bilagorna I, II, III, IV och V får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.2, 7.2 och 9.1 samt i leden c, d och e i bilagorna I, II, III, IV och V ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 10.2 ska utgå.

6.  Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)  Led c ska ersättas med följande:

”c) Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska tillhandahållas ur EHIS vart femte år; det kan dock behövas en annan frekvens för insamling av andra typer av uppgifter som avser sjuklighet eller olycksfall och skador samt de som avser särskilda undersökningsmoduler. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.” [Ändr. 220]

b)  I led d ska andra stycket ersättas med följande:

Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.” [Ändr. 221]

c)  Led e ska ersättas med följande:

”e) Metauppgifter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos undersökningar och andra använda källor, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.” [Ändr. 222]

7.  Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)  Led c ska ersättas med följande:

”c) Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.” [Ändr. 223]

b)  I led d ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.” [Ändr. 224]

c)  Led e ska ersättas med följande:

”e) Metauppgifter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos källor och andra använda sammanställningar, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.” [Ändr. 225]

8.  Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)  Led c ska ersättas med följande:

”c) Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret. Uppgifterna ska översändas senast 24 månader efter referensårets slut. Preliminära eller beräknade uppgifter kan lämnas tidigare. När det gäller incidenter som rör folkhälsan kan dessutom ytterligare särskilda uppgiftsinsamlingar göras, antingen för samtliga dödsfall eller för särskilda dödsorsaker.” [Ändr. 226]

b)  I led d ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.” [Ändr. 227]

c)  Led e ska ersättas med följande:

”e) Metauppgifter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.” [Ändr. 228]

9.  Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)  Led c ska ersättas med följande:

”c) Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret. Uppgifterna ska lämnas senast 18 månader efter referensårets slut.” [Ändr. 229]

b)  I led d ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.” [Ändr. 230]

c)  Led e ska ersättas med följande:

”e) Metauppgifter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas, anmälningsnivån för olycksfall i arbetet och, när det är relevant, urvalsuppgifter samt information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.” [Ändr. 231]

10.  Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)  Led c ska ersättas med följande:

”c) Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

När det gäller arbetssjukdomar ska statistik sammanställas varje år och lämnas in senast 15 månader efter referensårets slut. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör referensperioder, intervall och tidsfrister för tillhandahållande av övriga uppgiftsinsamlingar.” [Ändr. 232]

b)  I led d ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.” [Ändr. 233]

c)  Led e ska ersättas med följande:

”e) Metauppgifter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.” [Ändr. 234]

78.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel(114)

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1185/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av kraven i fråga om det tillhandahållande av kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 6 i bilagorna I och II och förteckningen över ämnen och klassificeringen i produktkategorier och kemiska klasser i enlighet med bilaga III och komplettering av den förordningen med en definition av det ”område som behandlats” enligt avsnitt 2 i bilaga II. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1185/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska andra stycket utgå.

b)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på ändring av kraven i fråga om det tillhandahållande av kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 6 i bilagorna I och II.”

c)  Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på komplettering av avsnitt 2 i bilaga II avseende definitionen av område som behandlats.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på ändring av förteckningen över ämnen som omfattas och deras klassificering i produktkategorier och kemiska klasser enligt bilaga III regelbundet och minst vart femte år.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 5a:

”Artikel 5a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1a, 5.2 och 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 235]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.1a, 5.2 och 5.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 5.1a, 5.2 och 5.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 6.3 ska utgå.

VIII.  Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

79.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder(115)

I syfte att besluta om tillämpligheten av de internationella redovisningsstandarder som utarbetats av IASB (International Accounting Standards Board) inom unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av förordning (EG) nr 1606/2002. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1606/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på tillämpningen för att komplettera denna förordning genom att fastställa tillämpligheten av internationella redovisningsstandarder inom unionen (nedan kallade antagna internationella redovisningsstandarder). [Ändr. 236]

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för finansmarknadens stabilitet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 5b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.” [Ändr. 237]

b)  Punkt 3 ska utgå.

1a)  I artikel 4 ska första stycket ersättas med följande:

”För varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter ska de företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med förfarandet artikel 6.2  3.1, under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 1.13 i rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster på värdepappersområdet(1) i enlighet med artikel 4.1 led 21 i direktiv 2014/65/EU.” [Ändr. 238]

1b)  Artikel 5 ska ersättas med följande:

"Artikel 5

Valmöjligheter i fråga om årsredovisningar och onoterade företag

Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att

a)  sådana företag som avses i artikel 4 utarbetar sina årsredovisningar, och att

b)  andra företag än sådana som avses i artikel 4 utarbetar sin koncernredovisning och/eller sin årsredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antas i enlighet med i artikel 3.1.” [Ändr. 239]

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 5a och 5b:

”Artikel 5a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 240]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

En delegerad akt som antas enligt artikel 3.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 241]

Artikel 5b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända. [Ändr. 242]

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artiklarna Artikel 6 och 7 ska utgå. [Ändr. 243]

3a.  Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Rapportering och samordning

1.  Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om frågor som rör pågående IASB-projekt och deras status och alla därtill relaterade dokument utfärdade av IASB för att samordna ståndpunkter och underlätta diskussioner om antagandet av de standarder som projekten och dokumenten i fråga kan ge upphov till.

2.  Kommissionen ska i vederbörlig ordning och i god tid rapportera till Europaparlamentet och rådet om den har för avsikt att inte föreslå att en standard ska antas.” [Ändr. 244]

80.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG(116)

I syfte att anpassa direktiv 2009/110/EG för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen och säkerställa en enhetlig tillämpning av vissa undantag som anges i det direktivet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. Artikel 14 i direktiv 2009/110/EG inkluderar en befogenhet för kommissionen att anta åtgärder som är nödvändiga för att uppdatera bestämmelserna i detta direktiv för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll. Denna befogenhet skulle, om den anpassades till en befogenhet att anta delegerade akter utan ytterligare ändringar, inte uppfylla kraven i artikel 290 i EUF-fördraget om uttrycklig avgränsning av mål, innehåll och omfattning för delegering av befogenheter. Med hänsyn till att kommissionen hittills inte har använt befogenheten bör den strykas.[Ändr. 245]

Direktiv 2009/110/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 14 ska ersättas med följande: utgå.

”Artikel 14

Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på följande:

a)  Ändring av detta direktiv för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen.

b)  Ändring av artikel 1.4 och 1.5 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av undantagen i dessa bestämmelser.” [Ändr. 246]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 14a:

”Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________________________________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.” [Ändr. 247]

3.  Artikel 15 ska utgå.

IX.  Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 

81.  Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare(117)

I syfte att ta hänsyn till utvecklingen av ny teknik för aerosolbehållare och säkerställa en hög säkerhetsnivå, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av direktiv 75/324/EEG för att anpassa det till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 75/324/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5 ska ersättas med följande:

Artikel 5

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av bilagan i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen.”

2.  Artiklarna 6 och 7 ska utgå.

3.  I artikel 10.3 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att säkerställa nödvändiga tekniska anpassningar avseende faroanalys, tekniska specifikationer för aerosolbehållare, innehållets fysiska och kemiska egenskaper, krav på märkning och brandfarlighet samt provningsmetoder och förfaranden för aerosolbehållare.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

Artikel 10a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5 och 10.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 248]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5 och 10.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 249]

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

82.  Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym(118) (119)

I syfte att anpassa direktiv 76/211/EEG till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 76/211/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

83.  Rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG(120)

I syfte att anpassa direktiv 80/181/EEG till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagan till det direktivet och komplettering av det direktivet med kompletterande visningar. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 80/181/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6a ska ersättas med följande:

Artikel 6a

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6c med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa kompletterande visningar. [Ändr. 250]

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6c med avseende på ändring av kapitel I i bilagan i syfte att anpassa det till den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 6c:

”Artikel 6c

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6a ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 251]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 252]

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

84.  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna(121)

I syfte att säkerställa en snabb teknisk anpassning av kvalitetsnormer, särskilt när det gäller befordringstider och regelbundenhet och tillförlitlighet när det gäller gränsöverskridande tjänster, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till direktiv 97/67/EG i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av det direktivet med standardiserade villkor för kontrollen av utförandet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 97/67/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 16 ska tredje och fjärde styckena ersättas med följande:

”Dessa normer ska fastställas av

a)  medlemsstaterna när det gäller nationella tjänster,

b)  Europaparlamentet och rådet när det gäller gränsöverskridande tjänster inom unionen (se bilaga II).

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på ändring av bilaga II i syfte att anpassa normerna för gränsöverskridande tjänster inom unionen till teknik- eller marknadsutvecklingen.

Oberoende kontroll av utförandet ska ske minst en gång om året av utomstående organ som inte har några band till tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster, enligt standardiserade villkor och ska omfattas av rapporter som ska offentliggöras minst en gång om året.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa sådana standardiserade villkor.”[Ändr. 253]

2.  I kapitel 8 ska rubriken ersättas med följande:

”Delegerade akter och genomförandeakter”

3.  Följande artikel ska införas efter rubriken i kapitel 8 som artikel 20a:

”Artikel 20a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 254]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 16 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  I artikel 21 ska andra stycket utgå.

85.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus(122) (123)

I syfte att anpassa direktiv 2000/14/EG till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilaga III till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2000/14/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Följande artikel ska införas som artikel 17a:

”Artikel 17a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 18a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2.  Artikel 18.2 ska utgå.

3.  Artikel 18a ska ersättas med följande:

”Artikel 18a

Ändringar av bilaga III

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen. Dessa delegerade akter får inte direkt påverka den uppmätta ljudeffektnivån för utrustning som förtecknas i artikel 12, särskilt genom införande av hänvisningar till tillämpliga europeiska standarder.”

4.  I artikel 19 ska led b utgå.

86.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel(124)

I syfte att anta de nödvändiga tekniska anpassningarna av förordning (EG) nr 2003/2003, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I–IV till den förordningen i syfte att anpassa och modernisera mät-, provtagnings- och analysmetoderna och fastställa kontrollåtgärder och ändring av bilaga I till den förordningen genom att föra in nya typer av gödselmedel. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 2003/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 29.4 ska ersättas med följande:

”4 Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilagorna I–IV i syfte att anpassa och modernisera mät-, provtagnings- och analysmetoderna och ska om möjligt använda europeiska standarder.

Kommissionen ska också ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilagorna I–IV i syfte att specificera de kontrollåtgärder som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel och i artiklarna 8, 26 och 27. I sådana akter ska särskilt anges hur ofta provningarna ska utföras på nytt samt åtgärder för att se till att det gödselmedel som släpps ut på marknaden är detsamma som det provade gödselmedlet.”

2.  Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att inkludera nya typer av gödselmedel.”

b)  Punkt 4 ska utgå.

3.  Följande artikel ska införas som artikel 31a:

”Artikel 31a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 29.4 och 31.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 255]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 29.4 och 31.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 29.4 och 31.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

87.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/9/EG av den 11 februari 2004 om tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP)(125) (126)

I syfte att anta nödvändiga tekniska anpassningar av direktiv 2004/9/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—   ändring av det direktivet i syfte att lösa tvister avseende överensstämmelse med GLP,

—   ändring av garantiformuleringen i det direktivet,

—   ändring av bilaga I till det direktivet i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/9/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att lösa de problem som avses i punkt 1.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3 och 8.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 8.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 7.3 ska utgå.

4.  Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av

a)  formuleringen i artikel 2.2,

b)  bilaga I i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.”

88.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004 om harmonisering av lagar och andra författningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen(127)

I syfte att säkerställa den nödvändiga tekniska anpassningar av direktiv 2004/10/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga I till det direktivet i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen med beaktande av principerna för god laboratoriesed och ändring av det direktivet i syfte att införa nödvändiga tekniska anpassningar. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/10/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3a ska ersättas med följande:

Artikel 3a

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 3b med avseende på ändring av bilaga I i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen, med beaktande av principerna om god laboratoriesed.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 3b:

Artikel 3b

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3a och 5.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.. [Ändr. 256]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3a och 5.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3a och 5.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 4 ska utgå.

4.  I artikel 5.2 ska tredje och fjärde styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 3b med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att införa nödvändiga tekniska anpassningar.”

89.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och ändring av direktiv 95/16/EG(128) (129)

I syfte att ta hänsyn till utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av den vägledande förteckningen över säkerhetskomponenter i bilaga V till direktiv 2006/42/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2006/42/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på nödvändiga åtgärder avseende potentiellt riskfyllda maskiner. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Direktiv 2006/42/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på ändring av bilaga V i syfte att uppdatera den vägledande förteckningen över säkerhetskomponenter.”

2.  I artikel 9.3 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till detta samråd och anta nödvändiga åtgärder genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 22.3.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 21a:

”Artikel 21a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 22.3 ska ersättas med följande:

”3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011* tillämpas.

____________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”

90.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden(130)

I syfte att säkerställa en snabb teknisk anpassning av direktiv 2006/123/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av det direktivet med gemensamma kriterier och vissa tidsfrister. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2006/123/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 23.4 ska ersättas med följande:

”4. För att genomföra punkt 1 får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 40.2 upprätta en förteckning över tjänster som har de särdrag som avses i punkt 1 i denna artikel.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa gemensamma kriterier som gör det möjligt att fastställa hur den försäkring eller de garantier som avses i punkt 1 i denna artikel bör vara utformade med hänsyn till riskens art och omfattning.” [Ändr. 257]

2.  Artikel 36 ska ersättas med följande:

”Artikel 36

Delegerade akter och genomförandeakter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de tidsfrister som föreskrivs i artiklarna 28 och 35. [Ändr. 258]

Kommissionen ska också genom genomförandeakter anta rutinerna för utbyte av information på elektronisk väg mellan medlemsstaterna, särskilt bestämmelserna om informationssystemens driftskompatibilitet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 40.2.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 39a:

”Artikel 39a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 23.4 och 36 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 259]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 23.4 och 36 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 23.4 och 36 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 260]

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 40.3 ska utgå.

91.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(131)

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i syfte att ändra procentandelen av underlag som väljs ut för kontroll av överensstämmelse och att ändra eller ta med ytterligare kriterier för deras urval,

—  ändring av bilagorna till den förordningen i vissa fall, [Ändr. 261]

—  komplettering av den förordningen med regler om testmetoder.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1907/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 13.2 och 13.3 ska ersättas med följande:

”2. De metoder som avses i punkt 1 ska regelbundet ses över och förbättras i syfte att minska antalet försök på ryggradsdjur och antalet djur som ingår i dem. Kommissionen ska, om så är lämpligt, så snart som möjligt och efter samråd med berörda parter, ändra kommissionens förordning (EG) nr 440/2008* och bilagorna till den här förordningen, om så krävs, för att ersätta, minska eller förbättra djurförsöken. I detta syfte ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på ändring av den kommissionsförordningen och bilagorna till den här förordningen.

3.  Om det krävs olika test för att få fram information om ämnens inneboende egenskaper ska de genomföras i enlighet med de testmetoder som anges i en kommissionsförordning eller i enlighet med andra internationella testmetoder som bedöms som lämpliga av kommissionen eller kemikaliemyndigheten.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa testmetoder. [Ändr. 262]

Information om ämnens inneboende egenskaper får även genereras med hjälp av andra testmetoder, under förutsättning att de villkor som anges i bilaga XI uppfylls.

____________________

* Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).”

2.  Artikel 41.7 ska ersättas med följande:

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att efter samråd med kemikaliemyndigheten anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a, med avseende på variation av för att ändra denna förordning genom att variera procentandelen av de underlag som väljs ut och genom att ändra, uppdatera eller ta med ytterligare kriterier i punkt 5.” [Ändr. 263]

3.  Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på ändring av bilaga XIV i syfte att inkludera ämnen som avses i artikel 57. Dessa akter ska för varje ämne omfatta följande information:”

b)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på ändring av bilaga XIV för att avlägsna ämnen som till följd av ny information inte längre uppfyller kriterierna i artikel 57.”

4.  Artikel 68.1 och 68.2 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på ändring av bilaga XVII i syfte att införa nya begränsningar eller ändra nuvarande begränsningar för tillverkning, användning eller utsläppande på marknaden av ämnen – som sådana eller ingående i blandningar eller i varor – i enlighet med förfarandet i artiklarna 69–73, om det föreligger en oacceptabel hälso- eller miljörisk i samband med tillverkning, användning eller utsläppande på marknaden av sådana ämnen och denna risk måste hanteras på unionsnivå. I samband med alla sådana akter ska de socioekonomiska effekterna av begränsningen beaktas, bl.a. tillgången till alternativ.

Första stycket ska inte gälla vid användning av ett ämne som isolerad intermediär på plats.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på ändring av bilaga XVII avseende restriktioner för konsumentanvändning av ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning eller vara – som uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B och vilket skulle kunna användas av konsumenter. Artiklarna 69–73 ska inte tillämpas.”

4a)  Artikel 73.2 ska ersättas med följande:

“2. Ett slutgiltigt beslut ska fattas Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med förfarandet i artikel 133.4. Kommissionen ska sända utkastet till ändring till medlemsstaterna senast 45 dagar före omröstningen. 131a för att komplettera denna förordning med det slutliga beslutet om ändring av bilaga XVII.”[Ändr. 264]

5.  Artikel 131 ska ersättas med följande:

”Artikel 131

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på ändring av bilagorna.”

6.  Följande artikel ska införas som artikel 131a:

”Artikel 131a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 73.2, 131 och 138.9 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den ... [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 73.2, 131 och 138.9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 73.2, 131 och 138.9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 265]

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 133.4 ska utgå.

8.  Artikel 138 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 5 ska utgå.

b)  I punkt 9 ska andra meningen ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på ändring av dessa krav på testning på grundval av denna översyn, under förutsättning att en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön sökerställs.”

92.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG av den 23 april 2009 om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder(132) (133)

I syfte att säkerställa att nödvändiga tekniska anpassningar av direktiv 2009/34/EG utförs, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

När det gäller befogenheten i artikel 5.3, i vilken föreskrivs att medlemsstater som har beviljat begränsat EG-typgodkännande ska ansöka om anpassning till tekniska framsteg av bilagorna I och II, existerar ett sådant begränsat EG-typgodkännande inte längre. Befogenheten i artikel 5.3 bör därför utgå.

Direktiv 2009/34/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5.3 ska utgå.

2.  Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 16a:

Artikel 16a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 16 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 17 ska utgå.

93.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen(134) (135)

I syfte att säkerställa att förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan till direktiv 2009/43/EG står i strikt överensstämmelse med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av den bilagan och ändringar av det direktivet vad gäller under vilka omständigheter medlemsstaterna får undanta överföringar av försvarsrelaterade produkter från skyldigheten att ha föregående tillstånd. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/43/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, av punkt 2 i syfte att inkludera följande fall:

a)  Överföringen sker under sådana förhållanden att den inte påverkar den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten.

b)  Kravet på föregående tillstånd har blivit oförenligt med medlemsstaternas internationella åtaganden till följd av att detta direktiv antagits.

c)  Det är nödvändigt för sådan mellanstatlig samverkan som avses i artikel 1.4.”

2.  Artikel 13 ska ersättas med följande:

Artikel 13

Ändring av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan så att den står i strikt överensstämmelse med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 13b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 13a och 13b:

Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.3 och 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.3 och 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.3 och 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 13b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 14 ska utgå.

94.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet(136)

I syfte att harmonisera säkerhetskraven för leksaker i hela unionen och undanröja hinder för handeln med leksaker mellan medlemsstaterna, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av

—  bilaga I, bilaga II del III punkterna 11 och 13 och bilaga V till direktiv 2009/48/EG i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen,

—  tillägg C till bilaga II till det direktivet i syfte att fastställa särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen,

—  tillägg A till bilaga II till det direktivet i syfte att fastställa tillåten användning i leksaker av ämnen eller blandningar som klassificerats som carcinogena, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A, 1B eller 2 enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/48/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 46 ska ersättas med följande:

”Artikel 46

Ändringar av bilagorna

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46a med avseende på ändring av bilaga I, del III punkterna 11 och 13 i bilaga II och bilaga V i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46a med avseende på ändring av tillägg C till bilaga II i syfte att fastställa särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen, med beaktande av kraven för livsmedelsförpackningar som fastställs i förordning (EG) nr 1935/2004 samt de sammanhängande särskilda åtgärderna för specifika material, samt skillnaderna mellan leksaker och material som kommer i kontakt med livsmedel.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46a med avseende på ändring av tillägg A till bilaga II i syfte att bestämma tillåten användning i leksaker av ämnen eller blandningar som klassificerats som carcinogena, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A, 1B eller 2 enligt förordning (EG) nr 1272/2008 och som har utvärderats av den berörda vetenskapliga kommittén.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 46a:

”Artikel 46a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 46 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 266]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 46 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 46 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 267]

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 47 ska utgå.

95.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG(137) (138)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 79/2009 till den tekniska utvecklingen vad gäller säkerheten hos vätgasdrivna fordon, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med tekniska krav för sådana fordon samt med administrativa bestämmelser, mallar för administrativa handlingar och mallar för märkning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 79/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 12 ska ersättas med följande:

Artikel 12

Delegerade befogenheter

Kommissionen ska mot bakgrund av den tekniska utvecklingen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på följande:

a)  Detaljerade regler för provningsförfaranden som fastställs i bilagorna II–V.

b)  Detaljerade regler för kraven angående installering av vätgaskomponenter och vätgassystem som fastställs i bilaga VI.

c)  Detaljerade regler för kraven angående vätgaskomponenternas och vätgassystemens säkra och tillförlitliga funktion enligt artikel 5.

d)  Anvisningar för krav som avser något av följande:

i)  Användning av rent väte eller en blandning av väte och naturgas/biometan.

ii)  Nya former för lagring eller användning av vätgas.

iii)  Fordonets islagsskydd, för att hålla vätgaskomponenter och vätgassystem oskadda.

iv)  Integrerade systemsäkerhetskrav som minst omfattar detektering av läckor och krav som avser utvädringsgas.

v)  Elektrisk isolering och elektrisk säkerhet.

e)  Administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande av fordon med avseende på vätgasdrift och av vätgaskomponenter och vätgassystem.

f)  Regler om vilka uppgifter som ska tillhandahålls av tillverkarna för typgodkännandeändamål och den inspektion som avses i artikel 4.4 och 4.5.

g)  Detaljerade regler för märkning eller andra former av tydlig och snabb identifiering av vätgasdrivna fordon enligt punkt 16 i bilaga VI

och

h)  andra åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning.

2.  Följande artikel ska införas som artikel 12a:

Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 13 ska utgå.

96.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG(139) (140)

I syfte att anpassa direktiv 2009/81/EG till den snabba tekniska, ekonomiska och regleringsrelaterade utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av tröskelvärdena för kontrakt för att anpassa dem till de tröskelvärden som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU(141), ändringar av hänvisningarna till den gemensamma upphandlingsordlistan (CPV) och ändringar av vissa referensnummer i CPV-nomenklaturen och referensförfarandena för vissa rubriker i CPV-nomenklaturan. Eftersom tekniska detaljer och karakteristik avseende anordningar för elektroniska mottagningsbevis bör hållas uppdaterade med den tekniska utvecklingen är det också nödvändigt att ge kommissionen befogenhet att ändra de tekniska detaljerna och karakteristiken avseende anordningar för elektroniska mottagningsbevis. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/81/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 68.1 ska ändras på följande sätt:

a)  Andra stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 66a med avseende på ändringar av de tröskelvärden som avses i första stycket.”

b)  Följande stycke ska införas som tredje stycke:

”Om det är nödvändigt att revidera de tröskelvärden som avses i det första stycket och det av tidsbrist inte går att använda förfarandet i artikel 66a och det därför föreligger tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 66b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

2.  Artikel 69.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 66a med avseende på ändring av

a)  referensnumren i CPV-nomenklaturen enligt bilagorna I och II, förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras därigenom, och formerna för hänvisning i meddelandena till särskilda nummer i CPV-nomenklaturen inom de tjänstekategorier som anges i dessa bilagor,

b)  bestämmelserna om och de tekniska krav på utrustningen för elektronisk mottagning som avses i punkterna a, f och g i bilaga VIII.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 66a och 66b:

Artikel 66a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 68.1 och 69.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 68.1 och 69.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 68.1 och 69.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 66b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 66a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 67.3 och 67.4 ska utgå.

97.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter(142)

I syfte att förbättra energirelaterade produkters påverkan på miljön och åstadkomma energibesparingar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av direktiv 2009/125/EG med specifika krav på ekodesign för bestämda miljöaspekter som har betydande påverkan på miljön. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/125/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1 När en produkt uppfyller kriterierna i punkt 2 ska den omfattas av en delegerad akt eller en självreglering i enlighet med punkt 3 b.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att komplettera detta direktiv.” [Ändr. 268]

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. När kommissionen utarbetar ett utkast till delegerad akt ska den beakta

a)  unionens prioriteringar på miljöområdet, t.ex. dem som fastställs i beslut nr 1600/2002/EG eller i europeiska klimatförändringsprogrammet från kommissionen (ECCP),

b)  relevant unionslagstiftning och självreglering, t.ex. frivilliga avtal, som efter en bedömning i enlighet med artikel 17 förväntas uppnå de politiska målen snabbare eller till lägre kostnad än vid obligatoriska krav.”

c)  Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10. I förekommande fall ska en delegerad akt som fastställer kraven för ekodesign innehålla föreskrifter om hur de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att komplettera detta direktiv. [Ändr. 269]

2.  I artikel 16.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta dessa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att komplettera detta direktiv.” [Ändr. 270]

3.  Följande artikel ska införas som artikel 18a:

”Artikel 18a

Delegerade akter

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 15.1 och 16.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 271]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 15.1 och 16.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 15.1 och 16.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  I artikel 19 ska tredje stycket utgå.

98.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem(143)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 661/2009 till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av vissa gränsvärden och bilaga IV och komplettering av den förordningen med tekniska krav för motorfordon, system, komponenter och separata tekniska enheter liksom med administrativa bestämmelser, mallar för administrativa handlingar och för märkning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 661/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I kapitel IV ska rubriken ersättas med följande:

”Delegering av befogenheter”

2.  Artikel 14 ska ersättas med följande:

Artikel 14

Delegerade befogenheter

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på för att ändra denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen genom att fastställa följande:

a)  Åtgärder för att ändra de gränsvärden för rullmotstånd och rullningsbuller som fastställs i delarna B och C i bilaga II i den mån detta behövs på grund av förändrade provningsförfaranden och utan att nivån på miljöskydd sänks.

b)  Åtgärder för att ändra bilaga IV för att infoga de Unece-föreskrifter som görs obligatoriska genom artikel 4.4 i beslut 97/836/EG.

Kommissionen ska mot bakgrund av den tekniska utvecklingen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande:

a)  Detaljerade regler för särskilda förfaranden, provningar och tekniska krav för typgodkännandet av motorfordon och deras släpvagnar samt komponenter och separata tekniska enheter enligt bestämmelserna i artiklarna 5–12.

b)  Detaljerade regler om specifika säkerhetskrav för de fordon som är avsedda för vägtransport av farligt gods inom eller mellan medlemsstaterna, med hänsyn tagen till Uneces föreskrifter nr 105.

c)  En mer exakt definition av de fysiska egenskaper och prestandakrav ett däck ska ha för att definieras som ”däck för särskilt bruk”, ”terränggående däck för yrkesmässigt bruk”, ”förstärkt däck” eller ”däck för extra last”, ”vinterdäck”, ”reservdäck för temporärt bruk (T-typ)” eller ”drivhjulsdäck” i enlighet med artikel 3 andra stycket punkterna 8–13.

d)  Åtgärder för att ändra de gränsvärden för rullmotstånd och rullningsbuller som fastställs i del B och del C i bilaga II i den mån detta behövs på grund av förändrade provningsförfaranden och utan att nivån på miljöskydd sänks.

e)  Detaljerade regler om förfarandet för att fastställa de bullernivåer som avses i punkt 1 i del C i bilaga II.

f)  Åtgärder för att ändra bilaga IV för att infoga de Uneceföreskrifter som görs obligatoriska genom artikel 4.4 i beslut 97/836/EG.

g)  Administrativa bestämmelser för särskilda förfaranden, provningar och tekniska krav för typgodkännandet av motorfordon och deras släpvagnar samt komponenter och separata tekniska enheter enligt bestämmelserna i artiklarna 5–12.

h)  Åtgärder som undantar vissa fordon eller fordonstyper inom kategorierna M2, M3, N2 och N3 från skyldigheten att installera de avancerade fordonssystem som avses i artikel 10, om det kan påvisas, på grundval av en kostnadseffektivitetsanalys och med beaktande av alla relevanta säkerhetsaspekter, att dessa system inte är lämpade för fordonet eller fordonstypen i fråga.

i)  Andra åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning.” [Ändr. 272]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 14a:

Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den dag då denna förordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 273]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 274]

____________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 15 ska utgå.

99.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter(144)

I syfte att säkerställa att förordning (EG) nr 1223/2009 anpassas till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av definitionen av nanomaterial i den förordningen,

—  ändring av den förordningen i fråga om krav på anmälan.

—  ändring av den förordningen i syfte att utvidga tillämpningsområdet för bilaga IV till hårfärgningsmedel,

—  ändring av den förordningen i fråga om ämnen som är carcinogena, mutagena eller reproduktionstoxiska,

—  ändring av informationen i anmälan i den förordningen och ändring av bilagorna II och III med avseende på nanomaterial,

—  ändring av bilagorna II–VI till den förordningen om användningen av ämnen i kosmetiska produkter medför en risk för människors hälsa som kräver åtgärder på unionsnivå,

—  ändring av bilagorna III–VI och VIII till den förordningen i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen,

—  komplettering av den förordningen med en förteckning över gemensamma kriterier för påståenden.

–  komplettering av denna förordning genom att tillåta undantag från förbudet mot djurförsök, i den händelse allvarliga farhågor uppstår med avseende på en befintlig kosmetikaingrediens säkerhet. [Ändr. 275]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 1223/2009 avseende undantag för djurförsök, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på beslut om beviljande av undantag från förbudet mot djurförsök. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 276]

Förordning (EG) nr 1223/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3. Med tanke på de olika definitioner av nanomaterial som offentliggjorts av olika organ och den ständiga tekniska och vetenskapliga utvecklingen på nanoteknikområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av punkt 1 k i syfte att anpassa den punkten till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och till de definitioner som därefter överenskommits på internationell nivå.”

2.  Artikel 13.8 ska ersättas med följande:

”8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av punkterna 1–7 i den här artikeln genom att lägga till krav, med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och särskilda behov kopplade till marknadsövervakning.”

3.  Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

”2. Med förbehåll för ett beslut av kommissionen att låta bilaga IV även omfatta hårfärgningsmedel får sådana produkter inte innehålla andra färgämnen avsedda för hårfärgning än de som upptas i bilaga IV och färgämnen avsedda för hårfärgning som förtecknas där men som inte används i enlighet med villkoren i den bilagan.

I syfte att anta det beslut som avses i första stycket ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilaga IV.”

4.  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Användning i kosmetiska produkter av ämnen klassificerade som CMR-ämnen i kategori 2 enligt del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska förbjudas.

Ett ämne som tillhör kategori 2 får dock användas i kosmetiska produkter om det har utvärderats av SCCS och befunnits säkert för användning i kosmetiska produkter.

För tillämpningen av denna punkt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilagorna till den här förordningen.”

b)  I punkt 2 ska fjärde och femte styckena ersättas med följande:

”För tillämpningen av denna punkt ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändringar av bilagorna till den här förordningen inom 15 månader efter att de berörda ämnena har införts i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

Om det, i fråga om risker för människors hälsa som härrör från användningen av ämnen i kosmetiska produkter, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

5.  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 6 och 7 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilagorna II och III med beaktande av yttrandet från SCCS och i de fall då det finns potentiella risker för människors hälsa, inbegripet om det inte finns tillräckliga uppgifter.

7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av punkt 3 genom att lägga till krav, med beaktande av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

b)  Punkt 8 ska utgå.

c)  Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9. Om det, i fråga om risker för människors hälsa som härrör från användningen av ämnen i kosmetiska produkter, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31b tillämpas på delegerade akter som antas enligt punkterna 6 och 7.”

6.  I artikel 18.2 ska nionde stycket ersättas med följande:

De åtgärder Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera denna förordning genom att tillåta det undantag som avses i sjätte stycket ska antas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 32.2. [Ändr. 277]

7.  I artikel 20.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska, efter samråd med SCCS eller andra relevanta myndigheter och med beaktande av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på upprättandet av för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över gemensamma kriterier för påståenden som får användas när det gäller kosmetiska produkter.” [Ändr. 278]

8.  Artikel 31 ska ersättas med följande:

Artikel 31

Ändring av bilagorna

1.  Kommissionen ska, efter samråd med SCCS, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilagorna II–VI om användningen av ämnen i kosmetiska produkter medför en risk för människors hälsa som kräver åtgärder på unionsnivå.

Om det, i fråga om eventuella risker för människors hälsa som härrör från användningen av ämnen i kosmetiska produkter, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.

2.  Kommissionen ska, efter samråd med SCCS, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilagorna III–VI och VIII i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

3.  Kommissionen ska, efter samråd med SCCS, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilaga I när det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten hos kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden.”

9.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 31a och 31b:

”Artikel 31a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 18.2, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 18.2, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016* om bättre lagstiftning*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 18.2, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 279]

Artikel 31b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

10.  Artikel 32.3 och 32.4 ska utgå.

X.  Rättsliga frågor och konsumentfrågor

100.  Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(145) (146)

I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar av internationella bestämmelser eller specifikationer samt nya rön, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av teknisk art av bilaga I till direktiv 92/85/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 92/85/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av teknisk art av bilaga I i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar av internationella bestämmelser eller specifikationer samt nya rön.

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 13b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 13a och 13b:

Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 13.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 13b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

101.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG(147) (148)

I syfte att uppdatera direktiv 2008/48/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av det direktivet i syfte att lägga till ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan eller ändra befintliga antaganden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2008/48/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 19.5 ska ersättas med följande:

”5. Där så är nödvändigt får de ytterligare antaganden som anges i bilaga I användas vid beräkningen av den effektiva räntan.

Om de antaganden som anges i denna artikel och i del II av bilaga I inte räcker för att beräkna den effektiva räntan på ett enhetligt sätt avgiften eller inte längre är anpassade till de affärsmässiga förhållandena på marknaden ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 24a med avseende på ändring av denna artikel och bilaga I i syfte att lägga till de ytterligare antaganden som krävs för att beräkna den effektiva räntan eller ändra befintliga sådana.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 24a:

Artikel 24a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 19.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 19.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________________________________________________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 25 ska utgå.

XI.   Transport och rörlighet

102.  Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart(149)

I syfte att anpassa förordning (EEG) nr 3922/91 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilaga III till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EEG) nr 3922/91 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att anpassa den till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den delegering av befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.1 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 280]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12b.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 12.3 och 12.4 ska utgå.

103.  Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods(150) (151)

I syfte att anpassa direktiv 95/50/EG till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet, särskilt för att ta hänsyn till ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG(152). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 95/50/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9a ska ersättas med följande:

Artikel 9a

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9aa med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom tillämpningsområdet för detta direktiv, och särskilt för att ta hänsyn till ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG*.

_______________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 9aa:

Artikel 9aa

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9b ska utgå.

104.  Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver(153)

I syfte att anpassa direktiv 97/70/EG till utvecklingen av internationell rätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av för att ändra det direktivet i syfte att tillämpa efterföljande ändringar av Torremolinosprotokollet och att komplettera det genom att anta bestämmelser om en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande.

I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av Torremolinosprotokollet om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att sådana ändringar skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 281]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 97/70/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att anta bestämmelser om en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande, i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de genomförs enhetligt inom unionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 282]

Direktiv 97/70/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Delegerade akter och genomförandeakter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av artiklarna 2, 3, 4, 6 och 7 och bilagorna i syfte att tillämpa efterföljande ändringar av Torremolinosprotokollet vid tillämpningen av detta direktiv.

2.  Kommissionen får genom genomförandeakter ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera detta direktiv i syfte att fastställa en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande. i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de genomförs enhetligt inom unionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.2. [Ändr. 283]

3.  Ändringarna Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av det internationella instrument som avses i artikel 2.4 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002*. om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning. [Ändr. 284]

__________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (EGT L 324, 29.11.2002, s. 1).”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1  8 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 285]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 286]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 287]

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9.3 ska utgå.

105.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester(154)

I syfte att förbättra den ordning som fastställs i direktiv 2000/59/EG och anpassa det direktivet till andra unionsinstrument och internationella instrument, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av det direktivet i syfte att anpassa hänvisningarna till unionens och IMO:s instrument för att bringa dem i överensstämmelse med unionens åtgärder eller åtgärder från IMO som har trätt i kraft,

—  ändring av bilagorna till det direktivet.

I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av Marpol 73/78 om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning. [Ändr. 288]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2000/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Följande artikel ska införas som artikel 13a:

Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 289]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2.  Artikel 14 ska utgå.

3.  Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Ändringar

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändringar av hänvisningarna i direktivet till unionens och IMO:s instrument i syfte att bringa dem i överensstämmelse med unionens åtgärder eller åtgärder från IMO som har trätt i kraft, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för detta direktiv utökas.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av bilagorna om detta är nödvändigt för att förbättra den ordning som fastställs i detta direktiv, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för detta direktiv utökas.

3.  Ändringarna Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av de det internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002*. om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning. [Ändr. 290]

_______________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (EGT L 324, 29.11.2002, s. 1).”

106.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg(155)

I syfte att anpassa direktiv 2001/96/EG till utvecklingen av unionens regler och det internationella regelverket och förbättra de tillämpliga förfarandena, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av det direktivet avseende

—  vissa definitioner,

—  hänvisningarna till internationella konventioner och koder och till IMO:s resolutioner och cirkulär, hänvisningarna till ISO-standarder och hänvisningarna till unionsrättsakter och tillhörande bilagor,

—  förfaranden mellan bulkfartyg och terminaler,

—  vissa rapporteringskrav.

I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av det internationella instrument som avses i artikel 3 om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning. [Ändr. 291]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2001/96/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 14 ska utgå.

2.  Artikel 15 ska ersättas med följande:

Artikel 15

Ändringar

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av definitionerna i artikel 3.1–3.6 och artikel 3.15–3.18, hänvisningarna till internationella konventioner och koder och till IMO:s resolutioner och cirkulär, hänvisningarna till ISO-standarder och till unionsinstrument i syfte att anpassa dem till internationella instrument och unionsinstrument som antas, ändras eller träder i kraft efter det att detta direktiv har antagits, förutsatt att detta inte utvidgar tillämpningsområdet för direktivet.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av artikel 8 om förfaranden mellan bulkfartyg och terminaler, rapporteringskraven i artikel 11.2 och bilagorna, förutsatt att sådana akter inte utvidgar tillämpningsområdet för direktivet.

3.  Ändringarna Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av det internationella instrument som avses i artikel 3, får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002. om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning. [Ändr. 292]

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.” [Ändr. 293]

3.  Följande artikel ska införas som artikel 15a:

”Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 294]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

107.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG(156) (157)

I syfte att anpassa direktiv 2002/59/EG till utvecklingen av unionsrätten och internationell rätt och efter erfarenheter från tillämpningen av direktivet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av

—  hänvisningarna till unionens och IMO:s instrument i det direktivet, i syfte att bringa dem i överensstämmelse med bestämmelserna i unionens lagstiftning eller internationell rätt,

—  vissa definitioner i det direktivet, i syfte att bringa dem i överensstämmelse med andra bestämmelser i unionens lagstiftning eller internationell rätt,

—  bilagorna I, III och IV till det direktivet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och erfarenheterna av det direktivet.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2002/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 27 ska ersättas med följande:

Artikel 27

Ändringar

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på ändringar av hänvisningarna i direktivet till unionens och IMO:s instrument samt av definitionerna i artikel 3 och bilagorna i syfte att bringa dem i överensstämmelse med bestämmelser i unionens lagstiftning eller internationell rätt som har antagits, ändrats eller trätt i kraft, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för detta direktiv utökas.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på ändring av bilagorna I, III och IV i ljuset av den tekniska utvecklingen och de erfarenheter som vunnits genom detta direktiv, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för detta direktiv utökas.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 27a:

”Artikel 27a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 27 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 27 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 27 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 28 ska utgå.

108.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg(158)(159).

I syfte att uppdatera förteckningen över unionsakter som hänvisar till kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) i förordning (EG) nr 2099/2002, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen genom att införa en hänvisning till de unionsakter som överför befogenheter till som har trätt i kraft. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 2099/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.3 ska utgå.

2.  Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Coss befogenheter och ändringar

Coss ska utöva de befogenheter som den tilldelas i enlighet med unionens gällande maritima lagstiftning.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av artikel 2.2 i syfte att föra in en hänvisning till sådana unionsrättsakter som ger Coss befogenheter och som har trätt i kraft efter det att denna förordning antogs.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

109.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg(160)(161).

I syfte att anpassa direktiv 2003/25/EG till den tekniska utvecklingen, till utvecklingen på internationell nivå och efter erfarenheter från tillämpningen av direktivet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2003/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändringar av bilagorna i syfte att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och för att direktivet ska bli mer effektivt mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 11 ska utgå.

110.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG(162)(163).

I syfte att anpassa direktiv 2003/59/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2003/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

Artikel 11

Anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 12 ska utgå.

111.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg(164)

I syfte att ytterligare utveckla kontrollen av skadliga antifoulingsystem på fartyg, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av hänvisningarna till AFS-konventionen, AFS-certifikat och AFS-försäkran och AFS-intyget om överensstämmelse i förordning (EG) nr 782/2003,

—  ändring av bilagorna till den förordningen, inklusive berörda IMO-riktlinjer beträffande artikel 11 i AFS-konventionen, i syfte att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) eller för att direktivet ska bli mer effektivt mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts,

—  komplettering av den förordningen med ett harmoniserat besiktnings- och certifieringssystem för vissa fartyg.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 782/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Led b ska ersättas med följande:

”b) Fartyg med en längd på 24 meter eller däröver och en bruttodräktighet under 400 ton, utom fasta eller flytande plattformar, FSU-fartyg och FPSO-fartyg, ska medföra en AFS-försäkran som bevis på att fartyget uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5.”

ii)  Följande stycke ska läggas till som andra stycke:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på inrättande av för att komplettera denna förordning genom att inrätta ett harmoniserat besiktnings- och certifieringssystem för sådana fartyg som avses i första stycket led b i denna punkt, om det visar sig nödvändigt.” [Ändr. 295]

b)  Punkt 3 ska utgå.

2.  I artikel 7 ska andra stycket utgå.

3.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8

Ändringar

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av hänvisningarna till AFS-konventionen, AFS-certifikat och AFS-försäkran och AFS-intyget om överensstämmelse, samt av bilagorna till denna förordning, inklusive berörda IMO-riktlinjer beträffande artikel 11 i AFS-konventionen, i syfte att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) eller för att direktivet ska bli mer effektivt mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.1 och 8 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 296]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.1 och 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.1 och 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 9 ska utgå.

112.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen(165)

I syfte att anpassa och ytterligare utveckla vissa tekniska specifikationer för elektroniska vägtullssystem, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av bilagan till direktiv 2004/52/EG för att anpassa den till den tekniska utvecklingen,

—  komplettering av det direktivet med beslut om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska beslut om upprättandet av det systemet.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/52/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4a med avseende på ändring av bilagan i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen.”

b)  Punkterna 4 och 5 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4a med avseende på definitionen av för att komplettera denna förordning genom att definiera det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. Sådana akter ska endast antas om samtliga villkor, utvärderade enligt lämpliga undersökningar, föreligger för att möjliggöra driftskompatibilitet i alla avseenden, inbegripet tekniska, rättsliga och handelsmässiga villkor. [Ändr. 297]

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att anta tekniska beslut om upprättandet av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar.” [Ändr. 298]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 4a:

Artikel 4a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.2, 4.4 och 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 299]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.2, 4.4 och 4.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4.2, 4.4 och 4.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 5.2 ska utgå.

113.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet(166)

I syfte att anpassa direktiv 2004/54/EG till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/54/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 16a:

”Artikel 16a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 300]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 16 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 17.3 ska utgå.

114.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar(167)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 725/2004 till utvecklingen av internationell rätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen i syfte att införliva ändringar av vissa internationella instrument och att komplettera den genom att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpning av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden, utan att den förordningens tillämpningsområde utökas. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 301]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 725/2004, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpningen av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden utan att denna förordnings tillämpningsområde utökas. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 302]

Förordning (EG) nr 725/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 10.2 och 10.3 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av denna förordning i syfte att införliva ändringar av de internationella instrument som avses i artikel 2 med avseende på fartyg i nationell fart och de hamnanläggningar som betjänar dem och som omfattas av denna förordning, i den mån ändringarna utgör en teknisk uppdatering av bestämmelserna i Solaskonventionen och i ISPS-koden.

Om det, i fråga om de åtgärder som avses i första stycket, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten. Förfarandet för kontroll av överensstämmelse som fastställs i punkt 5 i den här artikeln är inte tillämpligt i dessa fall.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på komplettering av denna förordning i syfte att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpningen av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden utan att denna förordnings tillämpningsområde utökas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2. [Ändr. 303]

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 10a och 10b:

Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 304]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 10b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 11.4 och 11.5 ska utgå.

115.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer(168) (169)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 785/2004 till utvecklingen av internationell rätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av vissa värden i den förordningen mot bakgrund av ändringar av internationella avtal. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 785/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av de värden som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel, när ändringar i berörda internationella avtal gör detta nödvändigt.”

2.  Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av de värden som anges i punkt 1 i denna artikel, när ändringar i berörda internationella avtal gör detta nödvändigt.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5 och 7.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.5 och 7.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.5 och 7.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 9.3 ska utgå.

116.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 613/91(170) (171)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 789/2004 till utvecklingen på internationell nivå, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen, och för att förordningen ska bli mer effektiv mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av vissa definitioner i den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 789/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 7.3 ska utgå.

2.  Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändringar av definitionerna i artikel 2 i syfte att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och för att förordningen ska bli mer effektiv mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska utvecklingen, i den mån sådana ändringar inte vidgar denna förordnings tillämpningsområde.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

117.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag(172)

I syfte att underlätta upptäckt av illojal prissättning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av förordning (EG) nr 868/2004 med en detaljerad metod för att fastställa förekomst av illojal prissättning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 868/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa en detaljerad metod för att fastställa förekomst av illojal prissättning. Metoden ska bland annat avse hur normal konkurrensutsatt prissättning, faktiska kostnader och rimliga vinstmarginaler ska beräknas inom just luftfartssektorn.” [Ändr. 305]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 14a:

Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 306]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 5.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 15.4 ska utgå.

118.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen(173) (174)

I syfte att anpassa direktiv 2005/44/EG till den tekniska utvecklingen och beakta erfarenheterna av tillämpningen av det direktivet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2005/44/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändringar av bilagorna I och II

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av bilagorna I och II mot bakgrund av den erfarenhet som görs vid tillämpningen av detta direktiv och för att anpassa dessa bilagor till den tekniska utvecklingen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 10a:

Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 11.4 ska utgå.

119.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd(175) (176)

I syfte att regelbundet uppdatera de tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa hamnskydd, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I–IV till direktiv 2005/65/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2005/65/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Ändringar av bilagorna I–IV

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på ändring av bilagorna I–IV i syfte att anpassa dem mot bakgrund av den erfarenhet som görs vid tillämpningen av dem, utan att utvidga detta direktivs tillämpningsområde.

Om det, i fråga om ändringar som krävs för att anpassa bilagorna I–IV, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 14b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 14a och 14b:

”Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 14b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 15 ska utgå.

120.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG(177) (178)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 2111/2005 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt ytterligare specificera tillämpliga förfaranden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagan till den förordningen och komplettering av den förordningen med detaljerade regler för vissa förfaranden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 2111/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. De gemensamma kriterierna för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud, vilka ska baseras på de relevanta säkerhetsnormerna, fastställs i bilagan (nedan kallade de gemensamma kriterierna).

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på ändring av bilagan i syfte att ändra de gemensamma kriterierna för att beakta den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

2.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8

Detaljerade regler

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på fastställande av detaljerade regler för de förfaranden som avses i detta kapitel med vederbörlig hänsyn till att beslut måste kunna fattas snabbt i samband med uppdateringen av gemenskapens förteckning.

Om det, i fråga om de åtgärder som avses i punkt 1, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 14b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 14a och 14b:

Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2 och 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2 och 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på en månad från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med en månad på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 14b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 15.4 ska utgå.

121.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort(179)

I syfte att förstärka de åtgärder som är nödvändiga för att garantera säkerheten för körkort, garantera kompatibilitet i framtiden och anpassa direktiv 2006/126/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I–VI till det direktivet och komplettering av det direktivet med specifikationer för att förhindra förfalskningar.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2006/126/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa föreskrifter för mikroprocessorn som avses i bilaga I. Dessa föreskrifter ska innehålla bestämmelser om EG-typgodkännande som får beviljas endast om förmågan att motstå försök att manipulera eller ändra lagrade uppgifter kan visas. [Ändr. 307]

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser om uppgiftsskydd får medlemsstaterna förse körkortet med ett lagringsmedium (en mikroprocessor), så snart de delegerade akterna har trätt i kraft.”

b)  I punkt 3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att garantera kompatibilitet i framtiden.”

2.  Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. Det material som används för körkortet enligt bilaga I ska göras förfalskningssäkert.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa fastställande av lämpliga specifikationer för att motverka förfalskningar. [Ändr. 308]

Medlemsstaterna får införa ytterligare säkerhetsdetaljer.”

3.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Ändringar av bilagorna I–VI

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av bilagorna I–VI i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.2, 1.3, 3.2 och 8 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 309]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.2, 1.3, 3.2 och 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.2, 1.3, 3.2 och 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 9 ska utgå.

122.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95(180) (181)

I syfte att uppdatera bestämmelserna om genomförande av internationella säkerhetsorganisationskoden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga II till förordning (EG) nr 336/2006. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 336/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilaga II i syfte att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) eller för att förordningen ska bli mer effektiv mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts vid dess tillämpning.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 12.3 ska utgå.

123.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen(182)

I syfte att anta de tekniska åtgärder som krävs för ett korrekt genomförande av direktiv 2007/59/EG och för att anpassa det till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet för att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt komplettering av det direktivet i syfte att

–  fastställa en modell för förarbeviset, intyget och den bestyrkta kopian av intyget och bestämma deras fysiska utformning, med beaktande av åtgärder mot förfalskning,

–  anta gemenskapskoderna för de olika typerna i kategorierna A och B,

–  anpassa de grundläggande föreskrifterna för registren till utvecklingen,

–  anta gemensamma kriterier för att definiera yrkeskunskaper och bedöma personal,

–  anta unionskriterier för val av prov och examinatorer,

–  anta tekniska och funktionsmässiga specifikationer för smartkort.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2007/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande, för att komplettera detta direktiv genom att, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån, av fastställa en gemenskapsmodell för förarbeviset, intyget och den bestyrkta kopian av intyget, och även besluta om dessas fysiska utformning, med beaktande av åtgärder mot förfalskning. [Ändr. 310]

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande, för att komplettera detta direktiv genom att, på grundval av en rekommendation från byrån, av fastställa gemenskapskoderna för de olika typerna i kategorierna A och B enligt punkt 3 i denna artikel. ” [Ändr. 311]

2.  I artikel 22.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”För detta ändamål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande, för att komplettera detta direktiv genom att, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån, fastställa de grundläggande föreskrifterna för registren, t.ex. vilka uppgifter som ska registreras, deras dataformat, protokollet för datautbyte, rätt till tillträde, hur länge uppgifterna ska förvaras och de förfaranden som ska följas vid konkurs. ” [Ändr. 312]

3.  Artikel 23.3 ska ändras på följande sätt:

a)  Led b ska ersättas med följande:

”b) med de kriterier som byrån föreslår enligt artikel 36 i förordning (EU) 2016/796.”

b)  Följande stycke ska läggas till som andra stycke:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa dessa kriterier.” [Ändr. 313]

4.  Artikel 25.5 ska ersättas med följande:

”5. Val av prov och examinatorer får ske utifrån unionskriterier. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa sådana unionskriterier, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån. [Ändr. 314]

Om det, i fråga om fastställande av unionskriterier för val av prov och examinatorer, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Om unionskriterier saknas ska de behöriga myndigheterna fastställa nationella kriterier.”

5.  Artikel 31.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Om det, i fråga om de bilagor som ska anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

6.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 31a och 31b:

”Artikel 31a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 22.4, 23.3, 25.5, 31.1 och 34 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 315]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.4, 22.4, 23.3, 25.5, 31.1 och 34 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.4, 22.4, 23.3, 25.5, 31.1 och 34 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 31b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 32.3 och 32.4 ska utgå.

8.  I artikel 34 ska andra stycket ersättas med följande:”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska och funktionsmässiga specifikationer för smartkort.” [Ändr. 316]

124.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer(183)

I syfte att anta de åtgärder som krävs för att anpassa förordning (EG) nr 1371/2007 till den tekniska utvecklingen och de erfarenheter som gjorts vid dess tillämpning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

–  ändring av bilagorna II och III till den förordningen,

–  ändring av den förordningen genom att ändra de finansiella beloppen i enlighet med inflationen,

–  komplettering av den förordningen genom att vidta lämpliga åtgärder om undantag som beviljats av medlemsstaterna inte anses vara förenliga med bestämmelserna i artikel 2,

–  komplettering av den förordningen genom att anta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet –avseende telematikapplikationer för persontrafik,

–  komplettering av den förordningen genom att vidta åtgärder för att säkerställa att järnvägsföretagen är försäkrade eller vidta likvärdiga åtgärder, så att de kan infria sitt skadeståndsansvar enligt den förordningen.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1371/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artiklarna 33 och 34 ska ersättas med följande:

”Artikel 33

Ändringar av bilagorna II och III

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på ändring av bilagorna II och III mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts vid förordningens tillämpning.

Artikel 34

Delegerade akter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att anta de åtgärder som avses i artiklarna 2, 10 och 12. [Ändr. 317]

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på ändring av denna förordning genom att ändra de finansiella belopp som anges i den, med undantag för beloppen i bilaga I, i enlighet med inflationen.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 34a:

”Artikel 34a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 33 och 34 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 318]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 33 och 34 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 33 och 34 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 35 ska utgå.

125.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar(184) (185)

I syfte att anpassa direktiv 2008/68/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2008/68/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, inklusive användningen av teknik för spårning, inom de områden som omfattas av detta direktiv, särskilt för att ta hänsyn till ändringar av ADR, RID och ADN.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9.3 ska utgå.

126.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet(186)

I syfte att anpassa direktiv 2008/96/EG till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet och komplettering av det direktivet genom att fastställa gemensamma kriterier för rapporter om olyckors allvarlighetsgrad.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2008/96/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 7 ska följande punkt införas som punkt 1a:

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa gemensamma kriterier enligt vilka olyckans allvarlighetsgrad, inklusive antal dödsoffer och skadade, ska rapporteras.” [Ändr. 319]

2.  Artikel 11.2 ska utgå.

3.  Artikel 12 ska ersättas med följande:

Artikel 12

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 12a:

Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.1a och 12 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 320]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.1a och 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7.1a och 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 13 ska utgå.

6.  Punkt 5 i bilaga IV ska ersättas med följande:

”5. Uppgift om olyckans allvarlighetsgrad.”

127.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002(187)

I syfte att förbättra innehållet och funktionen av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart mot olagliga handlingar som äventyrar skyddet av den civila luftfarten, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

–  ändring av förordning (EG) nr 300/2008 genom att anta en ytterligare bilaga om specifikationerna för nationella program för kvalitetskontroll,

–  komplettering av den förordningen med allmänna åtgärder som rör vissa delar av de gemensamma grundläggande standarderna,

–  komplettering av den förordningen med kriterier för hur medlemsstaterna får bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 300/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Första stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa vissa delar av de gemensamma grundläggande standarderna.” [Ändr. 321]

ii)  Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Om det, i fråga om antagande av allmänna åtgärder rörande de gemensamma grundläggande standarderna, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 18b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

b)  I punkt 4 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa kriterier för hur medlemsstaterna får bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 och anta alternativa skyddsåtgärder som ger en tillräcklig skyddsnivå på grundval av en lokal riskbedömning. Denna typ av alternativa åtgärder ska vara motiverade av skäl som rör luftfartygets storlek eller flygningarnas art, omfattning eller frekvens eller av annan relevant verksamhet. [Ändr. 322]

Om det, i fråga om fastställande av kriterier för hur medlemsstaterna får bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 18b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

2.  I artikel 11.2 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av denna förordning genom att lägga till en bilaga om specifikationerna för nationella program för kvalitetskontroll.

Om det, i fråga om specifikationerna för nationella program för kvalitetskontroll, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 18b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 18a och 18b:

Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.[Ändr. 323]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 11.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 4.4 och 11.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 18b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 19.3 och 19.4 ska utgå.

128.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed(188) (189)

I syfte att anpassa direktiv 2009/15/EG till utvecklingen av relevanta internationella instrument och ändra de högsta belopp som ska betalas som kompensation till skadelidande, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av det direktivet för att

—  införliva senare ändringar av vissa internationella konventioner, protokoll, koder och resolutioner med anknytning till direktivet, som har trätt i kraft,

—  ändra vissa belopp som anges i direktivet.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/15/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Följande artikel ska införas som artikel 5a:

Artikel 5a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 7.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2.  Artikel 6.3 ska utgå.

3.  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1. ”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på ändring av detta direktiv, utan att utvidga dess tillämpningsområde, i syfte att

a)  med avseende på tillämpningen av detta direktiv införliva senare ikraftträdda ändringar av de internationella konventioner och tillhörande protokoll, koder och resolutioner som avses i artiklarna 2 d, 3.1 och 5.2,

b)  ändra de belopp som anges i artikel 5.2 b ii och iii.”

129.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG(190)

I syfte att anpassa direktiv 2009/18/EG till utvecklingen av unionsbestämmelser och internationella bestämmelser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

–  ändring av det direktivet i syfte att uppdatera definitioner och hänvisningar till unionsakter och IMO:s instrument för att bringa dem i överensstämmelse med unionens åtgärder eller åtgärder från IMO som har trätt i kraft,

–  ändring av bilagorna till det direktivet för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och erfarenheterna av genomförandet,

–  komplettering av det direktivet med en gemensamma metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss.

I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av IMO-koden för utredningar av sjöolyckor om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning. [Ändr. 324]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/18/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4. När utredningsorganet utför säkerhetsutredningar ska det följa den gemensamma metoden för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss. Utredarna får avvika från denna metod i specifika fall, när detta enligt deras yrkesmässiga bedömning i nödvändig omfattning kan motiveras, och om det är nödvändigt för att nå utredningssyftet.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa den gemensamma metoden för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss med beaktande av eventuella relevanta erfarenheter från säkerhetsutredningar.” [Ändr. 325]

2.  Följande artikel ska införas som artikel 18a:

”Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.4 och 20 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 326]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.4 och 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.4 och 20 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 19.3 ska utgå.

4.  Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Ändringsbefogenheter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändringar av definitionerna i direktivet och hänvisningarna till unionens akter och IMO:s instrument i syfte att bringa dem i överensstämmelse med unionens åtgärder eller åtgärder från IMO som har trätt i kraft, under beaktande av gränserna för detta direktivs tillämpningsområde.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av bilagorna till detta direktiv i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och erfarenheter från deras genomförande.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av IMO-koden för utredningar av sjöolyckor får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002. om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.” [Ändr. 327]

130.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon(191)

I syfte att anpassa direktiv 2009/33/EG till inflationen och den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagan till det direktivet för att anpassa uppgifterna för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln för vägtransportfordon. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/33/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Ändring av bilagan

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av bilagan för att anpassa uppgifterna för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln för vägtransportfordon till inflationen och till tekniska framsteg.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 328]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 9 ska utgå.

131.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg(192) (193)

I syfte att göra förordning (EG) nr 391/2009 fullständig och anpassa den till utvecklingen av internationella bestämmelser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av de minimikriterier som fastställs i bilaga I till den förordningen med beaktande av i synnerhet de relevanta beslut som har fattats av IMO,

—  komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av reglernas och förfarandenas effektivitet samt den erkända organisationens prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening från av dem klassificerade fartyg, varvid särskild hänsyn ska tas till data som tas fram inom ramen för Paris-samförståndsavtalet om hamnstatskontroll eller liknande mekanismer,

—  komplettering av den förordningen med kriterier för att fastställa när en sådan prestationsnivå ska betraktas som ett oacceptabelt hot mot säkerheten eller miljön, varvid särskilda hänsyn kan tas till mindre organisationer eller starkt specialiserade organisationer,

—  komplettering av den förordningen med närmare bestämmelser om böter och viten och återkallelse av erkännande av organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 391/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 12.4 ska utgå.

2.  Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på ändring av bilaga I, utan att utvidga dess tillämpningsområde, i syfte att uppdatera minimikriterierna som anges där, med särskild hänsyn till relevanta beslut som har fattats av IMO.”

3.  Artikel 14.1 och 14.2 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på

a)  kriterier för mätning av reglernas och förfarandenas effektivitet samt den erkända organisationens prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening från av dem klassificerade fartyg, varvid särskild hänsyn ska tas till data som tas fram inom ramen för Paris-samförståndsavtalet om hamnstatskontroll eller liknande mekanismer,

b)  kriterier för när en sådan prestationsnivå ska betraktas som ett oacceptabelt hot mot säkerheten eller miljön, varvid särskilda hänsyn kan tas till mindre organisationer eller starkt specialiserade organisationer.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på närmare bestämmelser för föreläggande av böter och viten enligt artikel 6 och, vid behov, om återkallelse av erkännande av organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn enligt artikel 7.”

4.  Följande artikel ska införas som artikel 14a:

Artikel 14a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.1, 14.1 och 14.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.1, 14.1 och 14.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.1, 14.1 och 14.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

132.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss(194) (195)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 392/2009 till andra unionsbestämmelser och internationella bestämmelser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av bilaga I till den förordningen genom att införa ändringar av bestämmelserna i Atenkonventionen,

—  ändring av de gränsvärden som fastställs i bilaga I till den förordningen för fartyg av klass B enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG(196),

—  ändring av bilaga II till den förordningen genom att införa ändringar av bestämmelserna i IMO:s riktlinjer.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 392/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Ändring av bilagorna

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av bilaga I till den förordningen i syfte att införliva ändringar av de begränsningsbelopp som anges i artiklarna 3.1, 4a.1, 7.1 och  8 i Atenkonventionen för att ta hänsyn till de beslut som fattas i enlighet med artikel 23 i den konventionen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta, på grundval av en lämplig konsekvensbedömning, delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av de gränser som anges i bilaga I till denna förordning för fartyg av klass B enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG*, med hänsyn tagen till, för perioden fram till och med den 31 december 2016, följderna när det gäller avgifter och marknadens möjlighet att erhålla ett försäkringsskydd till överkomligt pris på erforderlig nivå, mot den politiska bakgrunden att stärka passagerares rättigheter och den säsongbetonade arten hos en del av trafiken.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av bilaga II i syfte att införliva ändringar av bestämmelserna i IMO:s riktlinjer.

______________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT L 163, 25.6.2009, s. 1).”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.1 och 9.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9.1 och 9.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9.1 och 9.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 10 ska utgå.

133.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG(197)

I syfte att fastställa graden av allvar i vissa överträdelser mot gällande bestämmelser och för att anpassa förordning (EG) nr 1071/2009 till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I, II och III till den förordningen och komplettering av den förordningen genom att upprätta en förteckning över de kategorier, typer och grader av allvar i fråga om allvarliga överträdelser av unionsregler som, utöver dem som anges i bilaga IV, kan leda till förlust av gott anseende. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Flera befogenheter för kommissionen enligt förordning (EG) nr 1071/2009 som gör det möjligt att anta åtgärder för förlängning är inte längre nödvändiga.

Förordning (EG) nr 1071/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 6.2 b ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på upprättandet av för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över kategori, typ och allvarlighetsgrad i fråga om allvarliga överträdelser av unionsregler, utöver dem som anges i bilaga IV, som kan leda till förlust av gott anseende. Medlemsstaterna ska beakta upplysningar om dessa överträdelser, inklusive upplysningar från andra medlemsstater, när de fastställer prioriteringarna för kontroller enligt artikel 12.1.” [Ändr. 329]

2.  Artikel 8.9 ska ersättas med följande:

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av bilagorna I, II och III i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

3.  I artikel 11.4 ska tredje stycket utgå.

4.  I artikel 12.2 ska andra stycket utgå.

5.  Artikel 16.7 ska utgå.

6.  Följande artikel ska införas som artikel 24a:

”Artikel 24a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2 och 8.9 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 330]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.2 och 8.9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.2 och 8.9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 25.3 ska utgå.

134.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg(198)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 1072/2009 till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I, II och III till den förordningen avseende giltighetstiden för gemenskapstillståndet.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1072/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på ändring av denna förordning för att anpassa giltighetstiden för gemenskapstillståndet efter den tekniska utvecklingen, särskilt de nationella elektroniska registren över vägtransportföretag i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009.”

b)  I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

2.  Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen.”

3.  Följande artikel ska införas efter rubriken i kapitel V som artikel 14a:

”Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 5.4 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 331]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 5.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 4.4 och 5.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 15 ska utgå.

135.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006(199)

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 1073/2009 till den tekniska utvecklingen och fastställa de tekniska åtgärder som krävs för dess korrekta tillämpning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till den förordningen och komplettering av den förordningen genom att fastställa

–  förfarandena för namnen på tillfälliga transportföretagen och anslutningspunkterna utmed färdvägen,

–  formaten för certifikat för transport för egen räkning,

–  formaten för tillstånd för linjetrafik,

–  formaten för ansökningar om sådana tillstånd,

–  formaten för färdblad för tillfällig trafik, format för häften med färdblad och villkor för hur de ska användas,

–  formatet på den tabell som ska användas vid inlämnandet av den statistik över antalet tillstånd som har utfärdats för cabotagetrafik i form av linjetrafik som bedrivs av ett transportföretag som inte är hemmahörande i värdmedlemsstaten och som äger rum i samband med internationell linjetrafik.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1073/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 4.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

2.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska femte stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfarandena för att meddela de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna namnen på sådana transportföretag och anslutningspunkterna utmed färdvägen.” [Ändr. 332]

b)  I punkt 5 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet för certifikat.” [Ändr. 333]

3.  Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet för tillstånd.” [Ändr. 334]

4.  Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet för ansökningar.” [Ändr. 335]

5.  Artikel 12.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa färdbladets och färdbladshäftets format och villkor för hur de ska användas.” [Ändr. 336]

6.  Följande artikel ska införas som artikel 25a:

”Artikel 25a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.3, 5.5, 6.4, 7.2, 12.5 och 28.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 337]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.3, 5.5, 6.4, 7.2, 12.5 och 28.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.3, 5.5, 6.4, 7.2, 12.5 och 28.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 26 ska utgå.

8.  Artikel 28.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet på den tabell som ska användas vid inlämnandet av den statistik som avses i punkt 2.” [Ändr. 338]

XII.  Hälsa och livsmedelssäkerhet

136.  Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel(200)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 89/108/EEG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av det direktivet med renhetskriterier som ska uppfyllas av frysmedier, förfaranden som ska användas vid provtagning av djupfrysta livsmedel och förfaranden för kontroll av deras temperatur och av temperaturerna i transportmedel och i lagrings- och förvaringsutrymmen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 89/108/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa renhetskriterier som ska uppfyllas av dessa frysmedier.” [Ändr. 339]

2.  Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfaranden som ska användas vid provtagning av djupfrysta livsmedel och förfaranden för kontroll av deras temperatur och av temperaturerna i transportmedel och i lagrings- och förvaringsutrymmen.” [Ändr. 340]

3.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 11 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 341]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4 och 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4 och 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 12 ska utgå.

137.  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning(201)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 1999/2/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av det direktivet i den mån det är nödvändigt för att säkerställa skyddet av folkhälsan, och komplettering av det direktivet i fråga om undantag för den högsta strålningsdosen för livsmedel, och med ytterligare krav på anläggningarna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 342]

Direktiv 1999/2/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på för att komplettera detta direktiv i syfte att medge undantag från punkt 1 med beaktande av tillgängliga vetenskapliga rön och tillämpliga internationella normer.” [Ändr. 343]

2.  Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. Godkännande får endast beviljas om anläggningen

–  uppfyller kraven i den internationella kodex för drift av anläggningar för behandling av livsmedel genom bestrålning som rekommenderas av FAO/WHO:s gemensamma Codex Alimentarius-kommission (se FAO/WHO/CAC/Vol. XV utgåva 1) och de kompletterande föreskrifter som kan komma att antas av kommissionen;

–  utser en person, som ansvarar för att alla villkor som är nödvändiga för tillämpningen av processen iakttas.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de kompletterande föreskrifter som avses i första strecksatsen i första stycket i den här artikeln, med beaktande av kraven i fråga om effektivitet och säkerhet för behandling och om god hygienpraxis i bearbetning av livsmedel.” [Ändr. 344]

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.2 och 14.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 345]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.2, 7.2 och 14.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2, 7.2 och 14.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11b

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 12.3, 12.4 och 12.5 ska utgå.

5.  Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av detta direktiv i den mån det är nödvändigt för att säkerställa skyddet av folkhälsan och ska begränsas till förbud eller restriktioner i förhållande till tidigare rättsläge.

Om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet rörande människors hälsa, ska det förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

138.  Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel(202) (203)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 141/2000, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitioner av uttrycken liknande läkemedel och klinisk överlägsenhet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 141/2000 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b med avseende på komplettering av denna förordning genom att anta definitioner av uttrycken liknande läkemedel och klinisk överlägsenhet.”

2.  Artikel 10a.3 ska utgå.

3.  Följande artikel ska införas som artikel 10b:

Artikel 10b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

139.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(204) (205)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2001/18/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet och komplettering av det direktivet med

—  undantagskriterier och informationskrav för anmälan för utsläppande på marknaden av vissa typer av genetiskt modifierade organismer,

—  lägsta gränsvärden under vilka produkter där tillfälliga eller tekniskt oundvikliga spår av godkända genetiskt modifierade organismer inte kan uteslutas, inte behöver märkas som genetiskt modifierade organismer,

—  lägre gränsvärden än 0,9 %, under vilka de märkningskrav som fastställs i direktivet inte tillämpas på spår av genetiskt modifierade organismer i produkter avsedda för direkt bearbetning,

—  särskilda märkningskrav för genetiskt modifierade organismer som inte har släppts ut på marknaden i den mening som avses i detta direktiv.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2001/18/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på fastställande av de kriterier och uppgiftskrav som avses i punkt 1 samt relevanta krav på en sammanfattning av handlingarna, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén. Kriterierna och uppgiftskraven ska vara av den beskaffenheten att en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och för miljön säkerställs, och grundas på tillgänglig vetenskaplig bevisning om sådan säkerhet och på tidigare erfarenhet av utsättning av jämförbara genetiskt modifierade organismer.”

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Innan den antar delegerade akter enligt punkt 2 ska kommissionen se till att allmänheten får tillgång till förslaget. Allmänheten får framföra synpunkter till kommissionen inom 60 dagar. Kommissionen ska översända sådana synpunkter tillsammans med en analys till den expertgrupp som avses i artikel 29a.4.”

2.  Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. För produkter där tillfälliga eller tekniskt oundvikliga spår av godkända genetiskt modifierade organismer inte kan uteslutas, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på fastställande av lägsta gränsvärden under vilka dessa produkter inte ska behöva märkas enligt bestämmelsen i punkt 1 i denna artikel. Gränsvärden ska fastställas beroende på vilken produkt som avses.”

b)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på fastställande av de tröskelvärden som avses i första stycket i denna punkt.”

3.  Artikel 26.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilaga IV genom att fastställa särskilda märkningskrav som avses i punkt 1, utan upprepning av eller bristande överensstämmelse med gällande bestämmelser om märkning i befintlig unionslagstiftning. I samband med detta bör hänsyn i förekommande fall tas till bestämmelser om märkning som medlemsstaterna har fastställt i enlighet med unionslagstiftningen.”

4.  Artikel 27 ska ersättas med följande:

Artikel 27

Anpassning av bilagorna till den tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av avsnitt C och D i bilaga II, bilagorna III−VI och avsnitt C i bilaga VII i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”

5.  Följande artikel ska införas som artikel 29a:

Artikel 29a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 16.2, 21.2, 21.3, 26.2 och 27 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 16.2, 21.2, 21.3, 26.2 och 27 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 16.2, 21.2, 21.3, 26.2 och 27 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 30.3 ska utgå.

140.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel(206) (207)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2001/83/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

—  ändring av det direktivet när det gäller ett av villkoren som homeopatika måste uppfylla för att komma i åtnjutande av ett särskilt, förenklat registreringsförfarande, om nya vetenskapliga rön motiverar detta,

—  ändring av det direktivet när det gäller de typer av åtgärder som kan anses utgöra tillverkning av aktiva substanser som används som utgångsmaterial, med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

—  ändring av bilaga I till det direktivet i syfte att ta hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen,

—  komplettering av det direktivet med lämpliga förfaranden för granskning av ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning som beviljats i enlighet med detta direktiv,

—  komplettering av det direktivet genom att fastställa principer och riktlinjer för god tillverkningssed för läkemedel.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2001/83/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 14.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 121a med avseende på ändring av första stycket tredje strecksatsen om nya vetenskapliga rön motiverar detta.”

2.  Artikel 23b.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 121a med avseende på de förfaranden som avses i punkt 1.”

3.  Artikel 46a.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 121a med avseende på ändring av punkt 1 för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

4.  I artikel 47 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 121a med avseende på fastställande av de principer och riktlinjer för god tillverkningssed för läkemedel som avses i artikel 46 f.”

5.  Artikel 120 ska ersättas med följande:

”Artikel 120

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 121a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

6.  Artikel 121.2a ska utgå.

7.  Artikel 121a ska ersättas med följande:

”Artikel 121a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 14.1, 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a och 120 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 14.1, 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a och 120 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 14.1, 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a och 120 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

8.  Artiklarna 121b och 121c ska utgå.

141.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati(208)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 999/2001, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen och komplettering av den förordningen med

–  godkännande av uppdatering av förteckningen över tillåtna snabbtester,

–  ändring av åldern på de nötkreatur som ska omfattas av årliga övervakningsprogram,

–  fastställande av uppdatering av förteckningen över kriterier för att påvisa en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet och föra in dem i bilagan,

–  beslut att tillåta utfodring av ungdjur av idisslare med protein som härrör från fisk,

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen för att komplettera den förordningen genom

–  fastställande av närmare kriterier för beviljande av undantag från förbud avseende foder,

–  beslut att införa en toleransnivå för obetydliga mängder animaliska proteiner i foder på grund av oavsiktlig och tekniskt oundviklig kontaminering,

–  beslut om ålder,

–  fastställande av regler om undantag från skyldigheten att avlägsna och destruera specificerat riskmaterial,

–  godkännande av produktionsprocesser,

–  beslut att utvidga vissa bestämmelser till att omfatta andra djurarter,

–  beslut att utvidga till andra produkter av animaliskt ursprung,

–  antagande av den metod för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter. [Ändr. 346]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 999/2001 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 5.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av de snabbtest som avses i andra stycket. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av kapitel C punkt 4 i bilaga X genom att uppdatera den förteckning över tillåtna snabbtester som återfinns där.” [Ändr. 347]

2.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av snabbtest för detta ändamål. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av bilaga X i syfte att förteckna dessa test. de snabbtester som är tillåtna för detta ändamål.” [Ändr. 348]

b)  I punkt 1b ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av punkt 1a a och c i syfte att anpassa den ålder som anges där till den vetenskapliga utvecklingen efter samråd med Efsa.

På begäran av en medlemsstat som kan påvisa en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet, får de årliga övervakningsprogrammen för just den medlemsstaten ses över. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av kapitel A del I punkt 7 i bilaga III för att ange de

a)  fastställande av vissa kriterier enligt vilka en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet bör bedömas, i syfte att se över övervakningsprogrammen,

b)  ändring av bilaga III kapitel A del I punkt 7 för att ange de kriterier som avses i punkt a.” [Ändr. 349]

3.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av bilaga IV för att tillåta utfodring av ungdjur av idisslare med protein som härrör från fisk, med beaktande av

a)  en vetenskaplig bedömning av näringsbehoven hos ungdjur av idisslare,

b)  de bestämmelser som antas för tillämpningen av denna artikel enligt punkt 5 i denna artikel,

c)  en bedömning av kontrollaspekterna av detta undantag.”

b)  I punkt 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”På begäran av en medlemsstat eller ett tredjeland får ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 24.2 fattas om att bevilja enskilda undantag från begränsningarna i denna punkt. Varje undantag ska beakta bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare kriterier som ska beaktas vid beviljande av sådana undantag.” [Ändr. 350]

c)  Punkt 4a ska ersättas med följande:

”4a. På grundval av en gynnsam riskbedömning, där åtminstone mängden och den eventuella källan till kontamineringen och slutdestinationen för sändningen beaktas, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa en toleransnivå för obetydliga mängder animaliska proteiner i foder på grund av oavsiktlig och tekniskt oundviklig kontaminering.” [Ändr. 351]

4.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Det specificerade riskmaterialet ska avlägsnas och bortskaffas i enlighet med bilaga V till denna förordning och med förordning (EG) nr 1069/2009. Det får inte importeras till unionen. Förteckningen över specificerat riskmaterial som avses i bilaga V ska omfatta åtminstone hjärna, ryggmärg, ögon och tonsiller hos nötkreatur äldre än tolv månader och ryggkotpelare hos nötkreatur över en ålder som ska fastställas av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa den åldern. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av förteckningen över specificerat riskmaterial i bilaga V med beaktande av de olika riskkategorier som fastställs i artikel 5.1 första stycket och kraven i artikel 6.1a och 6.1b b.” [Ändr. 352]

b)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av ett alternativt test ändring av bilaga X för att uppdatera den förteckning över tillåtna alternativa tester för att påvisa BSE före slakt och ändring av förteckningen i bilaga X. som återfinns där. Punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på vävnader från djur som undergått det alternativa testet, förutsatt att testet tillämpas under de villkor som föreskrivs i bilaga V och att testresultaten är negativa.” [Ändr. 353]

c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler om undantag från punkterna 1–4 i denna artikel, med hänsyn till den tidpunkt när det förbud mot utfodring som föreskrivs i artikel 7.1 faktiskt träder i kraft eller, när det gäller tredjeländer eller regioner i tredjeländer med en kontrollerad risk för BSE, med hänsyn till den tidpunkt när förbudet mot däggdjursprotein i foder för idisslare faktiskt träder i kraft, i syfte att begränsa kraven att avlägsna och destruera specificerat riskmaterial till de djur som fötts före detta datum i berörda länder eller regioner.” [Ändr. 354]

5.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av för att komplettera denna förordning genom att godkänna produktionsprocesser som ska användas för de produkter av animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga VI.” [Ändr. 355]

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska, när det gäller kriterierna i punkt 5 i bilaga V, inte tillämpas på idisslare som har genomgått det alternativa test som avses i artikel 8.2 och som förtecknats i bilaga X, förutsatt att testresultaten är negativa.”

6.  Artikel 15.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på komplettering av för att komplettera denna förordning i syfte genom att utvidga bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till att omfatta andra djurarter.” [Ändr. 356]

7.  I artikel 16.7 ska första meningen ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på komplettering av för att komplettera denna förordning i syfte genom att utvidga bestämmelserna i punkterna 1−6 till att omfatta andra animaliska produkter.” [Ändr. 357]

8.  I artikel 20.2 ska andra meningen ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa metoden för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter.” [Ändr. 358]

9.  Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av bilagorna. Ändringarna ska syfta till att anpassa bestämmelserna i bilagorna till den epidemiologiska situationens utveckling, tillgängliga vetenskapliga kunskaper, relevanta internationella standarder, tillgängliga analysmetoder för offentlig kontroller eller resultat från kontroller eller undersökningar om genomförandet av dessa bestämmelser och ska beakta

(i)  i tillämpliga fall, slutsatserna i Efsas yttrande,

(ii)  behovet av att upprätthålla en hög nivå av skydd av människors och djurs hälsa i unionen.”

10.  Artikel 23a ska utgå.

11.  Följande artikel ska införas som artikel 23b:

”Artikel 23b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.3, 6.1, 6.1b, 7.3, 7.4, 7.4a, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.3, 15.3, 16.7, 20.2 och 23 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 359]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.3, 6.1, 6.1b, 7.3, 7.4, 7.4a, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.3, 15.3, 16.7, 20.2 och 23 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.3, 6.1, 6.1b, 7.3, 7.4, 7.4a, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.3, 15.3, 16.7, 20.2 och 23 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

12.  Artikel 24.3 ska utgå.

142.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder(209) (210)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2002/32/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av det direktivet med godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2002/32/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 7.2 ska första stycket ersättas med följande:

”2. Ett beslut ska omedelbart fattas om huruvida bilagorna I och II ska ändras. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av de bilagorna.

Om det, i fråga om dessa ändringar, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 11a tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Om det, i fråga om dessa ändringar, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

b)  I punkt 2 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”– ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på definition av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som ett komplement till de kriterier som finns för djurfoder som genomgått sådana processer.”

3.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 10a och 10b:

Artikel 10a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.1 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.2, 8.1 och 8.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7.2, 8.1 och 8.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 10b

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 11.3 och 11.4 ska utgå.

143.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott(211)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2002/46/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av det direktivet vad gäller renhetskriterier för de ämnen som anges i bilaga II till detta direktiv och minimi- och maximinivåer miniminivåer för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 360]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2002/46/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställande av maximinivåer för vitaminer och mineralämnen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 361]

Direktiv 2002/46/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på för att komplettera detta direktiv genom att fastställa renhetskriterier för de ämnen som anges i bilaga II, utom när dessa kriterier är tillämpliga i enlighet med punkt 3.” [Ändr. 362]

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändring av förteckningarna i bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.

Om det, i fråga om avlägsnande av en vitamin eller ett mineralämne från de förteckningar som avses i punkt 1 i denna artikel, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 12b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på fastställande av komplettering av detta direktiv genom att fastställa

a)  de miniminivåer av vitaminer och mineralämnen som avses i punkt 3 i denna artikel, och

b)  de maximinivåer av vitaminer och mineralämnen som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2. [Ändr. 363]

3.  Artikel 12.3 ska utgå ersättas med följande:

”3. För att avhjälpa de svårigheter som nämns i punkt 1 och säkerställa skyddet av människors hälsa ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv.

Den medlemsstat som har vidtagit skyddsåtgärder får i så fall upprätthålla dessa tills dessa delegerade akter har antagits.”. [Ändr. 364]

4.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 12a och 12b:

”Artikel 12a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.5, och 5.4 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av den aktuella perioden.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 4.5, och 5.4 och 12.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 4.5, och 5.4 och 12.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 365]

Artikel 12b

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 13.3 och 13.4 ska utgå.

144.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG(212)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2002/98/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I−IV till det direktivet för att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och komplettering av det direktivet med vissa tekniska krav. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 29 andra stycket led i i direktiv 2002/98/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa ett förfarande för anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar samt anmälningsformat. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 366]

Direktiv 2002/98/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Följande artiklar ska införas efter rubriken i kapitel IX som artiklarna 27a och 27b:

”Artikel 27a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 första och tredje styckena ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 367]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 29 första och tredje styckena får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 29 första och tredje styckena ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 27b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2.  Artikel 28.3 och 28.4 ska utgå.

3.  Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)  Första stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på ändringar av för att ändra de tekniska krav som anges i bilagorna I−IV i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Om det, i fråga om de tekniska krav som anges i bilagorna III och IV, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 27b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.” [Ändr. 368]

b)  I andra stycket ska led i utgå. [Ändr. 369]

c)  Tredje och fjärde styckena ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på komplettering av detta direktiv avseende de tekniska krav som avses i andra stycket.

Om det, i fråga om de tekniska krav som anges i andra stycket leden b, c, d, e, f och g, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 27b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

d)  Följande ska läggas till som femte stycke:

”Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa ett förfarande för anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar samt anmälningsformat. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.2.” [Ändr. 370]

145.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(213) (214)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 178/2002, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av den förordningen vad gäller antalet vetenskapliga paneler och deras namn, och komplettering av den förordningen med det förfarande som ska tillämpas av myndigheten då begäran om ett vetenskapligt yttrande inkommer, med kriterier för att ta med ett institut i den förteckning över kompetenta organisationer som utsetts av medlemsstaterna, regler för harmoniserade kvalitetskrav samt regler för ekonomiskt stöd.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 178/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 28.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 57a med avseende på ändring av det första stycket när det gäller antalet vetenskapliga paneler och deras namn, mot bakgrund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, på begäran av myndigheten.”

2.  Artikel 29.6 ska ersättas med följande:

”6. För tillämpningen av denna artikel ska kommissionen efter samråd med myndigheten anta

a)  delegerade akter i enlighet med artikel 57a med avseende på det förfarande som ska tillämpas av myndigheten då begäran om ett vetenskapligt yttrande inkommer,

b)  genomförandeakter som fastställer riktlinjerna för vetenskaplig utvärdering av sådana ämnen, produkter eller processer som enligt gemenskapslagstiftningen kräver förhandsgodkännande eller som måste vara upptagna på en positivlista, särskilt då gemenskapslagstiftningen föreskriver eller tillåter att ansökan om detta lämnas in. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 58.2.”

3.  I artikel 36.3 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 57a med avseende på fastställande av kriterier för att ta med ett institut i den förteckning över kompetenta organisationer som utsetts av medlemsstaterna, regler för harmoniserade kvalitetskrav samt regler för ekonomiskt stöd.”

4.  I kapitel V avsnitt 1 ska rubriken ersättas med följande:

”AVSNITT 1

DELEGERING AV BEFOGENHET, GENOMFÖRANDEFÖRFARANDEN OCH MEDLINGSFÖRFARANDEN”

5.  Följande artikel ska införas efter rubriken i avsnitt 1 som artikel 57a:

”Artikel 57a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 28.4, 29.6 och 36.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 28.4, 29.6 och 36.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 28.4, 29.6 och 36.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 58.3 ska utgå.

146.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG(215)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2003/99/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga I till det direktivet i syfte att uppdatera förteckningen över zoonoser eller zoonotiska smittämnen som anges i den bilagan, ändringar av bilagorna II, III och IV till det direktivet eller komplettering av det direktivet med samordnade övervakningsprogram för en eller flera zoonoser eller zoonotiska smittämnen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2003/99/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att uppdatera förteckningen över zoonoser eller zoonotiska smittämnen, med särskilt beaktande av följande kriterier:

a)  Förekomst i djurpopulationer och befolkningsgrupper, foder och livsmedel.

b)  Skadlighet för människors hälsa.

c)  Ekonomiska konsekvenser för djur- och folkhälsovård samt för foder- och livsmedelsföretag.

d)  Epidemiologiska trender i djurpopulationer och befolkningsgrupper, i foder och livsmedel.

Om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet för att skydda människors hälsa, ska det förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2.  Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1. Om data som samlas in genom rutinövervakning i enlighet med artikel 4 inte är tillräckliga ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa samordnade övervakningsprogram avseende en eller flera zoonoser eller zoonotiska smittämnen. Sådana delegerade akter ska i synnerhet antas om särskilda behov kan identifieras och det finns behov av att bedöma riskerna eller fastställa jämförelsevärden beträffande zoonoser eller zoonotiska smittämnen på medlemsstats- eller unionsnivå.” [Ändr. 371]

2a.  I artikel 11 ska rubriken ersättas med följande:

Ändringar av bilagorna och genomförandeåtgärder [Ändr. 372]

3.  I artikel 11 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilagorna II, III och IV, med särskilt beaktande av följande kriterier:

a)  Förekomsten av zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens i djur- och människopopulationer, foder, livsmedel och miljön.

b)  Möjligheten till nya verktyg för övervakning och rapportering.

c)  Behov som krävs för bedömningen av utvecklingstendenser på nationell, europeisk eller global nivå.”

3a.  I artikel 11 ska stycke 3 ersättas med följande:

”Vidare får genomförandeåtgärder antas i enlighet med det kommittéförfarande som avses i artikel 12.2.[Ändr. 373]

4.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 11a och 11b:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 5.1 och 11 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 374]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.4, 5.1 och 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.4, 5.1 och 11 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 12.3 och 12.4 ska utgå.

147.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(216)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1829/2003, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagan till den förordningen i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen genom att fastställa vilka livsmedel och foder som omfattas av förordningens olika avsnitt, genom att fastställa lägre tröskelvärden för förekomst av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och foder, under vilka märkningskraven inte är tillämpliga på vissa villkor genom att fastställa åtgärder för aktörer så att de kan visa för de behöriga myndigheterna att de uppfyller kraven samt åtgärder som är nödvändiga för att aktörerna ska kunna uppfylla märkningskraven och genom att fastställa särskilda bestämmelser om sådan information som ska ges till storkök som levererar livsmedel till slutkonsumenter. [Ändr. 375]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1829/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende åtgärder för att företagarna ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer, åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven och regler för att underlätta en enhetlig tillämpning av vissa bestämmelser. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 376]

Förordning (EG) nr 1829/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen får genom genomförandeakter besluta ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att bestämma om en typ av livsmedel omfattas av detta avsnitt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.” [Ändr. 377]

2.  Artikel 12.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på fastställande av komplettering av denna förordning genom att fastställa lägre tröskelvärden, särskilt i fråga om livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att beakta vetenskapliga och tekniska framsteg.” [Ändr. 378]

3.  Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på antagande av komplettering av denna förordning genom att fastställa följande:

a)  åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 12.3,

b)  åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 13, och

c)  särskilda bestämmelser om sådan information som ska ges till storkök som levererar livsmedel till slutkonsumenter. För att kunna beakta de särskilda förhållanden som råder i storkök får sådana bestämmelser innebära att de krav som anges i artikel 13.1 e anpassas.

2.  Kommissionen får genom genomförandeakter anta följande närmare bestämmelser för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 13. :

a)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 12.3.

b)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 13.

c)  Detaljerade regler för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 13.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.” [Ändr. 379]

4.  Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen får genom genomförandeakter besluta ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa om en typ av foder omfattas av detta avsnitt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2. [Ändr. 380]

5.  Artikel 24.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på fastställande av komplettering av denna förordning genom att fastställa lägre tröskelvärden, särskilt i fråga om foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att beakta vetenskapliga och tekniska framsteg.” [Ändr. 381]

6.  Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter

1.  Kommissionen får genom genomförandeakter anta följande: ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa följande:

a)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 24.3.

b)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 25.

c)  Detaljerade regler för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 25.

2.  Kommissionen får genom genomförandeakter anta närmare bestämmelser för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 25. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.” [Ändr. 382]

7.  I artikel 32 ska sjätte stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på ändring av bilagan i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen.”

8.  Följande artikel ska införas som artikel 34a:

”Artikel 34a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 12.4, 14.1a och 14.1, 15.2, 24.4, 26.1 samt artikel 32 sjätte stycket ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna  3.2, 12.4, 14.1a och 14.1, 15.2, 24.4, 26.1 samt artikel 32 sjätte stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna  3.2, 12.4, 14.1a och 14.1, 15.2, 24.4, 26.1 samt artikel 32 sjätte stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 383]

____________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9.  Artikel 35.3 ska utgå.

10.  Artikel 47.3 ska utgå.

148.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG(217) (218)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1830/2003, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen genom att inrätta ett system för utveckling och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1830/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8

Unika identitetsbeteckningar

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på inrättande och anpassning av ett system för utveckling och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer med hänsyn till utvecklingen i internationella forum.”

2.  Följande artikel ska införas som artikel 9a:

Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3.  Artikel 10.2 ska utgå.

4.  I artikel 13.2 ska första stycket utgå.

149.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser(219)(220)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1831/2003, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II, III och IV till den förordningen för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen bestämmelser som möjliggör förenklade förfaranden för att godkänna sådana tillsatser som har godkänts för användning i livsmedel. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1831/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på ändring av bilaga IV i syfte att anpassa de allmänna villkoren i den bilagan till tekniska framsteg och vetenskaplig utveckling.”

2.  Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att anpassa kategorierna av fodertillsatser och de funktionella grupperna till tekniska framsteg och vetenskaplig utveckling.”

3.  I artikel 7.5 ska tredje stycket ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på fastställande av bestämmelser som möjliggör förenklade förfaranden för att godkänna sådana tillsatser som har godkänts för användning i livsmedel.”

4.  Artikel 16.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg och vetenskaplig utveckling.”

5.  I artikel 21 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på ändring av bilaga II.”

6.  Följande artikel ska införas som artikel 21a:

Artikel 21a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.3, 7.5, 16.6 och 21 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.5, 6.3, 7.5, 16.6 och 21 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.5, 6.3, 7.5, 16.6 och 21 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 22.3 ska utgå.

150.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel(221) (222)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 2065/2003, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen efter inhämtande av vetenskapliga och/eller tekniska råd från myndigheten och komplettering av den förordningen med kvalitetskriterier för validerade analysmetoder. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 2065/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på kvalitetskriterier för de validerade analysmetoder som avses i punkt 4 i bilaga II, inklusive ämnen som ska analyseras. De delegerade akterna ska utformas med beaktande av tillgängliga vetenskapliga rön.”

2.  Artikel 18.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av bilagorna efter inhämtande av vetenskapliga och/eller tekniska råd från myndigheten.”

3.  Följande artikel ska införas som artikel 18a:

”Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17.3 och 18.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.3 och 18.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.3 och 18.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4.  Artikel 19.3 ska utgå.

151.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen(223)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 2160/2003 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I, II och III till den förordningen och komplettering av den förordningen vad gäller unionens mål för att minska förekomsten av zoonoser och zoonotiska smittämnen, särskilda bekämpningsmetoder och särskilda bestämmelser om kriterier för import från tredjeländer, ansvarsområden och uppgifter för unionens referenslaboratorier för att godkänna testmetoder och när det gäller vissa ansvarsområden och uppgifter för de nationella referenslaboratorierna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.[Ändr. 384]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2160/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende godkännande av testmetoder. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 385]

Förordning (EG) nr 2160/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på komplettering av denna förordning när det gäller unionens mål för att minska prevalensen av de zoonoser och zoonotiska smittämnen som förtecknas i första kolumnen i bilaga I inom de djurpopulationer som förtecknas i andra kolumnen i samma bilaga, med beaktande särskilt av [Ändr. 386]

a)  erfarenheter av gällande nationell lagstiftning, och

b)  information som överlämnats till kommissionen eller Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i enlighet med gällande unionskrav, särskilt i samband med de uppgifter som föreskrivs i direktiv 2003/99/EG, särskilt artikel 5 i detta.”

b)  I punkt 6 ska led a ersättas med följande:

”a) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av bilaga I i de syften som anges i led b med särskilt beaktande av kriterierna i led c.”

c)  Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att lägga till kriterier för att avgöra vilka serotyper av salmonella som har betydelse för folkhälsan.”

2.  Artikel 5.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av bilaga II för att anpassa de krav och minimikrav för provtagning som fastställs i den bilagan, efter det att särskilt kriterierna i artikel 4.6 c har beaktats.”

3.  Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på komplettering av denna förordning när det gäller följande: [Ändr. 387]

a)  särskilda bekämpningsmetoder som får eller ska tillämpas för att minska prevalansen av zoonoser och zoonotiska smittämnen vid primärproduktion av djur eller i andra led i näringskedjan,

b)  bestämmelser som får införas rörande villkor för användning av de metoder som avses i led a,

c)  närmare bestämmelser som får införas om nödvändiga dokument och förfaranden samt minimikrav för de metoder som avses i led a, och

d)  vissa särskilda bekämpningsmetoder som inte får användas inom bekämpningsprogrammen.”

4.  Artikel 9.4 ska ersättas med följande:

”4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser beträffande medlemsstaternas fastställande av de kriterier som avses i artikel 5.5 och i punkt 2 i denna artikel.” [Ändr. 388]

5.  I artikel 10.5 ska andra och tredje meningarna ersättas med följande:

”Bemyndigandet får återkallas i enlighet med samma förfarande. och Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa särskilda bestämmelser rörande dessa villkor.” [Ändr. 389]

6.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa ansvarsområden och uppgifter för unionens referenslaboratorier, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med de nationella referenslaboratoriernas verksamhet.” [Ändr. 390]

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa vissa ansvarsområden och uppgifter för nationella referenslaboratorier, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med verksamheten vid medlemsstaternas laboratorier som utses enligt artikel 12.1 a.” [Ändr. 391]

7.  I artikel 12.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”3. Kommissionen får genom genomförandeakter ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att godkänna andra testmetoder än dem som anges första och andra styckena i denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.” [Ändr. 392]

7a)  I artikel 13 ska rubriken ersättas med följande:

”Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter” [Ändr. 393]

8.  I artikel 13 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändringar av för att komplettera denna förordning genom att ändra delar av de berörda hälsointygen.” [Ändr. 394]

8a)  I artikel 13 ska stycke 2 ersättas med följande:

”Vidare får genomförandebestämmelser antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.” [Ändr. 395]

9.  Följande artikel ska införas som artikel 13a:

”Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna  3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4, 12.3 tredje stycket och 13 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4, artikel 12.3 tredje stycket och artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning* .

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4, artikel 12.3 tredje stycket och artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 396]

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9.  Artikel 14.3 ska utgå.

152.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler(224)

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2004/23/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av det direktivet med genom att fastställa krav beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som kommer i kontakt med vävnader och celler och som påverkar deras kvalitet, samt med avseende på fastställande av förfaranden för att säkerställa spårbarhet och kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsstandarder för importerade vävnader och celler, och komplettering av det direktivet med vissa tekniska krav. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 397]

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2004/23/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa förfaranden för att säkerställa spårbarhet och för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 398]

Direktiv 2004/23/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 8.5 och 8.6 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a med avseende på fastställande av för att komplettera detta direktiv genom att fastställa krav beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som kommer i kontakt med vävnader och celler och som påverkar deras kvalitet och säkerhet, samt genom att fastställa förfaranden för att säkerställa spårbarhet på unionsnivå. [Ändr. 399]

6.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa förfarandena för att säkerställa spårbarhet på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 29.2.” [Ändr. 400]

2.  Artikel 9.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska genom genomförandeakter ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer i enlighet med punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 29.2.” [Ändr. 401]

3.  I artikel 28 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a för att komplettera detta direktiv med avseende på de tekniska krav som avses i första stycket leden a–i. [Ändr. 402]

Om det, i fråga om de tekniska krav som anges i första stycket leden d och e, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 28b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

4.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 28a och 28b:

”Artikel 28a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel artiklarna 8.5, och 9.4 och i artikel 28 andra stycket ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel artiklarna 8.5 och 9.4 och artikel 28 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel artiklarna 8.5 och 9.4 och artikel 28 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 403]

Artikel 28b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 29.3 och 29.4 ska utgå.

153.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien(225)

I syfte att uppnå målen i förordning (EG) nr 852/2004, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I och II till den förordningen och komplettering av den förordningen med avseende särskilda hygienåtgärder, krav för godkännande av livsmedelsanläggningar, särskilda bestämmelser för tillämpningen av kraven i förordningen på särskilda livsmedel för att hantera särskilda risker eller framväxande faror för folkhälsan och när det gäller undantag från bestämmelserna i bilagorna till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 852/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 4.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på antagande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa de särskilda hygienåtgärder som avses i punkt 3, särskilt när det gäller [Ändr. 404]

a)  fastställande av mikrobiologiska kriterier och tillhörande metoder för provtagning och analys,

b)  införande särskilda krav på temperatur och upprätthållande av kylkedjan, och

c)  fastställande av särskilda mikrobiologiska mål.”

2.  I artikel 6.3 ska led c ersättas med följande:

”c) enligt en delegerad akt som kommissionen ges befogenhet att anta i enlighet med artikel 13a och som kompletterar denna förordning.” [Ändr. 405]

3.  Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att fastställa särskilda bestämmelser för tillämpningen av kraven i denna förordning på särskilda livsmedel för att hantera särskilda risker eller framväxande faror för folkhälsan.” [Ändr. 406]

4.  Artikel 13.1 och 13.2 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av bilagorna I och II. Ändringarna ska syfta till att säkerställa och underlätta uppnåendet av de mål som anges i förordningen, med hänsyn till de relevanta riskfaktorerna och ska motiveras på grundval av följande:

a)  De erfarenheter som gjorts av livsmedelsföretagare och/eller behöriga myndigheter, särskilt vid genomförandet av HACCP-baserade system och de förfaranden som bygger på HACCP-principerna i enlighet med artikel 5.

b)  De erfarenheter som gjorts av kommissionen, särskilt resultaten av dess kontroller.

c)  Den tekniska utvecklingen och dess praktiska konsekvenser samt konsumenternas förväntningar på livsmedlens sammansättning.

d)  Nya vetenskapliga utlåtanden, särskilt nya riskbedömningar.

e)  Mikrobiologiska kriterier och temperaturkriterier för livsmedel.

De ändringar som avses i första stycket ska omfatta

a)  hygienbestämmelser för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet,

b)  krav på lokaler och utrustning för livsmedel,

c)  bestämmelser tillämpliga på livsmedel, inklusive transport, emballering och förpackning,

d)  värmebehandling av livsmedel,

e)  hantering av matavfall,

f)  krav på vattentillgång,

g)  hygien och utbildning för personer som arbetar där livsmedel hanteras.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på beviljande av för att komplettera denna förordning genom att bevilja undantag från bilagorna I och II, särskilt för att underlätta genomförandet av artikel 5 för små företag, under beaktande av de relevanta riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften angående

a)  att underlätta tillämpningen av artikel 5 för småföretag,

b)  anläggningar som framställer, hanterar eller bearbetar råvaror som är avsedda för tillverkning av högförädlade livsmedelsprodukter som har genomgått en behandling som garanterar dess säkerhet. [Ändr. 407]

6.  Följande artikel ska införas som artikel 13a:

”Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 408]

_____________________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 14.3 ska utgå.

154.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung(226) (227)

I syfte att uppnå målen i förordning (EG) nr 853/2004, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna II och III till den förordningen och komplettering av den förordningen vad gäller användning av andra ämnen än dricksvatten för att avlägsna ytkontaminering från produkter av animaliskt ursprung, ändringar av särskilda garantier avseende att släppa ut vissa livsmedel av animaliskt ursprung på marknaden i Sverige eller Finland och undantag från bilagorna II och II till förordning (EG) nr 853/2004. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 853/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. Livsmedelsföretagare får inte använda något annat ämne än dricksvatten – eller, när förordning (EG) nr 852/2004 eller den här förordningen medger dess användning, rent vatten – för att avlägsna ytkontaminering från produkter av animaliskt ursprung, såvida inte ämnets användning godkänts av kommissionen. I detta syfte ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a. Livsmedelsföretagare ska också uppfylla varje användningsvillkor som kan komma att antas i enlighet med samma förfarande. Användning av ett godkänt ämne ska inte påverka livsmedelsföretagares skyldighet att uppfylla kraven i denna förordning.”

2.  I artikel 8.3 ska led a ersättas med följande:

”a) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av punkterna 1 och 2 i syfte att uppdatera de krav som anges i de punkterna, med hänsyn till ändringar av medlemsstaternas kontrollprogram eller antagandet av mikrobiologiska kriterier i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004.”

3.  Artikel 9 ska utgå.

4.  Artikel 10.1 och 10.2 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilagorna II och III. Ändringarna ska syfta till att säkerställa och underlätta uppnåendet av de mål som anges i förordningen, med hänsyn till de relevanta riskfaktorerna och ska motiveras på grundval av följande:

a)  De erfarenheter som gjorts av livsmedelsföretagare och/eller behöriga myndigheter, särskilt vid genomförandet av HACCP-baserade system i enlighet med artikel 5.

b)  De erfarenheter som gjorts av kommissionen, särskilt resultaten av dess kontroller.

c)  Den tekniska utvecklingen och dess praktiska konsekvenser samt konsumenternas förväntningar på livsmedlens sammansättning.

d)  Vetenskapliga utlåtanden, särskilt nya riskbedömningar.

e)  Mikrobiologiska kriterier och temperaturkriterier för livsmedel.

f)  Förändringar i konsumtionsmönster.

De ändringar som avses i första stycket ska omfatta

a)  kraven på identifieringsmärkning av produkter av animaliskt ursprung,

b)  målen för HACCP-baserade förfaranden,

c)  kraven på information från livsmedelskedjan,

d)  de särskilda hygienkraven för lokaler, inklusive transportmedel, där produkter av animaliskt ursprung framställs, hanteras, bearbetas, förvaras eller distribueras,

e)  de särskilda hygienkraven för verksamhet som omfattar produktion, hantering, bearbetning, lagring, transport eller distribution av produkter av animaliskt ursprung,

f)  bestämmelser för transport av icke nedkylt kött,

g)  hälsonormer eller kontroller, om vetenskapliga rön tyder på att de är nödvändiga för att skydda folkhälsan,

h)  utvidgning av bilaga III, avsnitt VII, kapitel IX till att omfatta andra levande musslor än kammusslor,

i)  kriterier för fastställande av att en fångstplats enligt epidemiologiska data inte utgör någon hälsorisk med avseende på förekomsten av parasiter och följaktligen för fastställande av när den behöriga myndigheten får ge livsmedelsföretagare tillstånd att inte behöva frysa fiskeriprodukter i enlighet med bilaga III, avsnitt VIII, kapitel III, del D,

j)  kompletterande hälsonormer för levande musslor i samarbete med berört referenslaboratorium i gemenskapen, inbegripet

i)  gränsvärden och analysmetoder för andra marina biotoxiner,

ii)  metoder för provtagning för virus och virologiska normer,

och

iii)  provtagningsplaner samt metoder och analystolerans för kontroll av att hälsonormerna följs.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på beviljande av undantag från bilagorna II och III, under beaktande av de relevanta riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften angående

a)  att underlätta tillämpningen av dem för småföretag,

b)  att möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder vid alla stadier av tillverkning, bearbetning eller distribution av livsmedel,

c)  att tillgodose behoven för livsmedelsföretag som är belägna i områden med särskilda geografiska begränsningar,

d)  anläggningar som framställer råvaror som är avsedda för tillverkning av högförädlade livsmedelsprodukter och som har genomgått en behandling som garanterar dess säkerhet.”

5.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)  Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar den generella tillämpningen av artiklarna 9 och 10.1 får kommissionen genom genomförandeakter fastställa följande åtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.”

b)  Punkterna 1, 5, 6, 7 och 8 ska utgå.

6.  Följande artikel ska införas som artikel 11a:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 8.3 a, 10.1 och 10.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 8.3 a, 10.1 och 10.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 8.3 a, 10.1 och 10.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7.  Artikel 12.3 ska utgå.

155.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel(228)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 854/2004, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II, III, IV, V och VI till den förordningen och komplettering av den förordningen avseende beviljande av undantag från dessa bilagor. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 854/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 16 ska utgå.

2.  Artikel 17.1 och 17.2 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av bilagorna I, II, III, IV, V och VI. Ändringarna ska syfta till att säkerställa och underlätta uppnåendet av de mål som anges i förordningen, med hänsyn till de relevanta riskfaktorerna och ska motiveras på grundval av

a)  de erfarenheter som gjorts av livsmedelsföretagare och/eller behöriga myndigheter, särskilt vid genomförandet av HACCP-baserade system i enlighet med artikel 5,

b)  den tekniska utvecklingen och dess praktiska konsekvenser samt konsumenternas förväntningar på livsmedlens sammansättning,

i)  vetenskapliga utlåtanden, särskilt ny riskvärdering, och

ii)  förändringar i konsumtionsmönster.

De ändringar som avses i första stycket ska omfatta

a)  de behöriga myndigheternas uppgifter,

b)  organiserande av officiella kontroller, särskilt frekvens och fördelning av ansvarsområden,

c)  slakteripersonalens deltagande i de officiella kontrollerna,

d)  åtgärder efter kontrollerna,

e)  särskilda krav för köttbesiktning,

f)  krav för specifika risker,

g)  särskilda krav för upptagning i en förteckning för anläggningar i tredjeländer,

h)  kriterierna för att på grundval av en riskanalys bestämma när den officiella veterinären inte behöver vara närvarande i slakterier och vilthanteringsanläggningar under besiktningen före och efter slakt,

i)  omständigheter under vilka vissa av de särskilda förfaranden för besiktning efter slakt som anges i avsnitt IV i bilaga I inte är nödvändiga, med tanke på jordbruksanläggningen, regionen eller ursprungslandet och principerna om riskanalys,

j)  bestämmelser om innehållet i prov för officiella veterinärer och officiella assistenter,

k)  bestämmelser om laboratorieundersökning,

l)  analysgränser som ska användas vid den offentliga kontroll av fiskeriprodukter som krävs enligt bilaga III, bland annat när det gäller parasiter och miljöföroreningar.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på beviljande av komplettering av denna förordning genom att bevilja undantag från bilagorna I, II, III, IV, V och VI, under beaktande av de relevanta riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften angående, i syfte att

i)  att underlätta tillämpningen av kraven i bilagorna för små företag,

ii)  att möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder vid alla stadier av tillverkning, bearbetning eller distribution av livsmedel,

iii)  att tillgodose behoven för livsmedelsföretag som är belägna i områden med särskilda geografiska begränsningar.” [Ändr. 409]

3.  Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)  Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar den generella tillämpningen av artiklarna 16 och 17.1 ska får kommissionen genom genomförandeakter ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande åtgärder: Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.” [Ändr. 410]

b)  Punkterna 3, 4, 7, 8 och 15 ska utgå.

4.  Följande artikel ska införas som artikel 18a:

”Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17.1, och 17.2 och 18 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga..

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17.1, och 17.2 och 18 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17.1, och 17.2 och 18 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 411]

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 19.3 ska utgå.

156.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien(229) (230)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 183/2005, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II och III till den förordningen i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen genom att fastställa särskilda mikrobiologiska kriterier, godkänna foderföretags anläggningar och bevilja undantag från bilagorna I, II och III till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 183/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.  I artikel 5.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30a med avseende på fastställande av de kriterier och mål som avses i leden a och b.”

2.  Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3. Godkännande krävs genom en delegerad förordning som kommissionen ges befogenhet att anta i enlighet med artikel 30a.”

3.  I artikel 27 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30a med avseende på ändring av bilagorna I, II och III.”

4.  Artikel 28 ska ersättas med följande:

Artikel 28

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30a med avseende på beviljande av undantag av särskilda skäl från bilagorna I, II och III, under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften.”

5.  Följande artikel ska införas som artikel 30a:

”Artikel 30a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.3, 10.3, 27 och 28 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.3, 10.3, 27 och 28 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.3, 10.3, 27 och 28 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6.  Artikel 31.3 ska utgå.

157.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004(231)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1901/2006, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen

—  genom att fastställa närmare grunder för beviljande av uppskov med inledandet eller slutförandet av vissa åtgärder, och

—  med bestämmelser om tillämpningen av ekonomiska påföljder.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Förordning (EG) nr 1901/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare grunder för beviljande av uppskov, på grundval av de erfarenheter som gjorts till följd av tillämpningen av punkt 1.” [Ändr. 412]

2.  Artikel 49.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen får besluta om ekonomiska sanktioner i form av böter eller viten för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning eller de genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med denna och som gäller läkemedel som har godkänts genom förfarandet i förordning (EG) nr 726/2004.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av för att komplettera denna förordning genom att fastställa [Ändr. 413]

a)  en förteckning över de skyldigheter som ska fullgöras enligt denna förordning, och som vid underlåtenhet att göra detta kan leda till ekonomiska sanktioner,

b)  förfaranden för att utöva befogenheten att ålägga böter eller viten, inklusive regler för inledandet av förfarandet, bevisupptagning, rätten till försvar, tillgång till handlingar, juridiskt ombud och konfidentiell behandling,

c)  regler för förfarandets längd och preskriptionstider,

d)  vilka uppgifter kommissionen ska beakta då den fastställer nivån på böter och viten, maximibelopp för dessa samt villkor och form för indrivning.

Vid utredningen får kommissionen samarbeta med de nationella behöriga myndigheterna och ska utnyttja de resurser som tillhandahålls av läkemedelsmyndigheten.

Domstolen ska ha obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka kommissionen har ålagt ekonomiska sanktioner. Domstolen får undanröja, minska eller öka böter eller viten som har ålagts.”

3.  Rubriken i avsnitt 2 i kapitel 1 ska ersättas med följande:

”Avsnitt 2

Utövande av delegeringen”

4.  Följande artikel ska införas efter rubriken i avsnitt 2 i kapitel 1 som artikel 50a:

Artikel 50a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 20.2 och 49.3 ska ges till kommissionen tills vidare för en period på fem år från och med den [dag då denna samlingsförordning ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 414]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 20.2 och 49.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 20.2 och 49.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5.  Artikel 51 ska utgå.

158.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel(232)

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1924/2006, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagan till den förordningen för att anpassa den till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen avseende

–  näringsvärdesdeklarationen för oförpackade livsmedel som säljs till slutkonsumenten eller till storhushåll och för livsmedel som på begäran av köparen förpackas på försäljningsstället eller färdigförpackas för omedelbar försäljning,

–  undantag från godkännandeförfarandena i samband med användningen av varumärken, märkesnamn eller fantasinamn,

–  undantag för näringsämnen där tillräckliga mängder inte kan fås med en balanserad och varierad kost,

–  särskilda näringsprofiler som livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla för att förses med näringspåståenden eller hälsopåståenden,

–  åtgärder som fastställer de livsmedel eller livsmedelskategorier för vilka näringspåståenden eller hälsopåståenden ska begränsas eller förbjudas.

–  antagandet av unionsförteckningen över tillåtna hälsopåståenden utöver sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa samt villkoren för deras användning, eventuella ändringar av eller tillägg till denna förteckning, och slutliga beslut om ansökningar om godkännanden av påståenden. [Ändr. 415]

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1924/2006, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller antagandet av unionsförteckningen över tillåtna hälsopåståenden utöver sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa samt villkoren för deras användning, eventuella ändringar eller tillägg till denna förteckning, och vad gäller slutliga beslut om ansökningar om godkännanden av påståenden. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 416]

Förordning (EG) nr 1924/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Artikel 7 och artikel 10.2 a och b ska inte gälla oförpackade livsmedel (inbegripet färskvaror såsom frukt, grönsaker eller bröd) som säljs till slutkonsumenten eller till storhushåll och inte heller livsmedel som på begäran av köparen förpackas på försäljningsstället eller färdigförpackas för omedelbar försäljning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på märkning av dessa oförpackade livsmedel. Nationella föreskrifter får tillämpas fram till dess att det slutliga antagandet av dessa delegerade akter.” [Ändr. 417]

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. För generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som traditionellt har använts för att ange en egenskap hos en kategori av livsmedel eller drycker som skulle kunna antyda en effekt på människors hälsa, får de berörda livsmedelsföretagarna ansöka om undantag från punkt 3. Ansökan ska sändas till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat, som utan dröjsmål ska vidarebefordra den till kommissionen. Kommissionen ska anta och offentliggöra de bestämmelser som ska gälla för livsmedelsföretagare om hur sådana ansökningar ska göras, för att säkerställa att ansökningarna handläggs på ett sätt som medger insyn och inom skälig tid. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på undantag från punkt 3.” [Ändr. 418]

2.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  I andra stycket ska led d ersättas med följande:

”d) ange, föreslå eller antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet.”

b)  Följande stycke ska läggas till:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på för att komplettera denna förordning genom att bevilja undantag från led d i punkt 2 andra stycket i denna artikel för näringsämnen där tillräckliga mängder inte kan fås med en balanserad och varierad kost. De delegerade akterna ska innehålla villkor för tillämpningen av undantagen, med beaktande av de särskilda omständigheterna i medlemsstaterna.” [Ändr. 419]

3.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Första stycket ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a senast den 19 januari 2009 för att komplettera denna förordning med avseende på fastställande av särskilda näringsprofiler, inklusive undantag, som livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla för att förses med näringspåståenden eller hälsopåståenden samt villkoren för användningen av näringspåståenden eller hälsopåståenden om livsmedel eller kategorier av livsmedel med hänsyn till näringsprofilerna.” [Ändr. 420]

ii)  Sjätte stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på uppdateringen av näringsprofilerna och villkoren för deras användning, med hänsyn till den relevanta vetenskapliga utvecklingen. I detta syfte ska de berörda parterna och framför allt livsmedelsföretagare och konsumentgrupper höras.” [Ändr. 421]

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på åtgärder för att fastställa andra livsmedel eller kategorier av livsmedel än de som avses i punkt 3 i denna artikel, för vilka näringspåståenden och hälsopåståenden ska begränsas eller förbjudas mot bakgrund av vetenskapliga rön.” [Ändr. 422]

4.  Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändring av bilagan, efter samråd med myndigheten, när så är lämpligt. Kommissionen ska, när så är lämpligt, samråda med berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare och konsumentgrupper, för att utvärdera hur påståendena i fråga uppfattas och förstås.”

5.  Artikel 13.3 och 13.4 ska ersättas med följande:

”3. Efter samråd med myndigheten ska kommissionen ska, genom genomförandeakter och efter samråd med myndigheten, anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i punkt 1 och alla nödvändiga villkor för användningen av dessa påståenden senast den 31 januari 2010. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2. [Ändr. 423]

4.  Efter samråd med myndigheten ska kommissionen ska, genom genomförandeakter och efter samråd med myndigheten, anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a, antingen på kommissionens eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, för att komplettera denna förordning genom att anta eventuella ändringar i den förteckning som avses i punkt 3 baserat på på allmänt vedertagna vetenskapliga rön. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.” [Ändr. 424]

6.  Artikel 17.3 ska ändras på följande sätt:

a)  Första stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett slutligt ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på sitt slutliga beslut om ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.” [Ändr. 425]

b)  I andra stycket ska led b ersättas med följande:

”b) före utgången av femårsperioden, om påståendet fortfarande uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning ska kommissionen genom genomförandeakter ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom