Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0400A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0020/2018

Внесени текстове :

A8-0020/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0410

Приети текстове
PDF 132kWORD 62k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от ДФЕС — част I***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0799),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0524/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207, параграф 2, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 1 юни 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 декември 2017 г.(2),

—  като взе предвид писмата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 7 март 2019 г. да разреши на комисията по правни въпроси да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0190/2019),

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата и позициите под формата на изменения на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0020/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 29.
(2) ОВ C 164, 8.5.2018 г., стр. 82.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1243.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Парламента, Съвета и Комисията

В точка 27 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество трите институции признаха необходимостта цялото действащо законодателство да се приведе в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон, и по-специално нуждата да бъде даден пълен приоритет на бързото привеждане в съответствие на всички основни актове, които все още се позовават на процедурата по регулиране с контрол. Вследствие на предложението на Комисията за тази цел настоящият регламент отговаря на тази необходимост, като осигурява привеждане в съответствие с процедурата по регулиране с контрол на значителен брой актове, включени в предложението. Трите институции ще продължат да работят по привеждането в съответствие на останалите актове от предложението.

Изявление на Комисията

В точка 27 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество трите институции признаха необходимостта цялото действащо законодателство да се приведе в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон, и по-специално нуждата да бъде даден пълен приоритет на бързото привеждане в съответствие на всички основни актове, които все още се позовават на процедурата по регулиране с контрол. Вследствие на предложението на Комисията за тази цел настоящият регламент отговаря на тази необходимост, като осигурява привеждане в съответствие с процедурата по регулиране с контрол на значителен брой актове, включени в предложението. Трите институции ще продължат да работят по привеждането в съответствие на останалите актове от предложението.

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност