Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0400A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0020/2018

Předložené texty :

A8-0020/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0410

Přijaté texty
PDF 140kWORD 55k
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk
Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0799),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b, čl. 168 odst. 4 písm. a, čl. 168 odst. 4 písm. b, článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0524/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. b), článek 172, čl. 192 odst. 1, čl. 207 odst. 2, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. června 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. prosince 2017(2),

–  s ohledem na dopisy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2019 povolit Výboru pro právní záležitosti rozdělení výše zmíněného návrhu Komise a vypracovat na tomto základu dvě samostatné legislativní zprávy;

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0190/2019),

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska a postoje ve formě pozměňovacích návrhů Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0020/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) Úř. věst. C 164, 8.5.2018, s. 82.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1243.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise

V bodu 27 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů všechny tři orgány uznávají nezbytnost sladit všechny stávající právní předpisy s právním rámcem zavedeným Lisabonskou smlouvou, a zejména nezbytnost přiřadit vysokou prioritu urychlené harmonizaci všech základních aktů, jež stále uvádějí regulativní postup s kontrolou. V souladu s návrhem, který Komise za tímto účelem předložila, reaguje toto nařízení na tuto potřebu stanovením harmonizace regulativního postupu s kontrolou ve značném počtu aktů obsažených v uvedeném návrhu. Všechny tři orgány budou pokračovat v činnosti zaměřené na harmonizaci zbývajících aktů uvedeného návrhu.

Prohlášení Komise

Komise bere na vědomí rozhodnutí normotvůrců stanovit omezenou dobu trvání pro všechna zmocnění, u nichž je regulativní postup s kontrolou sladěn prostřednictvím tohoto nařízení, spolu s povinností podávat zprávy a automatickým obnovením zmocnění. Zejména s ohledem na vysoký počet zpráv, které mají být v pravidelných časových intervalech předkládány, a na skutečnost, že snadno dostupné informace o využití zmocnění jsou k dispozici v rejstříku aktů v přenesené pravomoci, Komise zdůrazňuje, že má možnost rozhodnout o způsobu, jak svou povinnost podávat zprávy splní. Komise proto může v případě potřeby seskupovat zprávy, které mají být předloženy podle různých základních aktů, do jednoho dokumentu.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí