Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0400A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0020/2018

Indgivne tekster :

A8-0020/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0410

Vedtagne tekster
PDF 126kWORD 62k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg
Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0799),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 64, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a) og b), artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, artikel 214, stk. 3 og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0524/2016),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, stk. 2, artikel 214, stk. 3, and artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 1. juni 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 1. december 2017(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til skrivelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til Formandskonferencens beslutning af 7. marts 2019 om at give Retsudvalget tilladelse til at dele ovennævnte kommissionsforslag op og udarbejde to særskilte betænkninger,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0190/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0020/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 288 af 31.8.2017, s. 29.
(2) EUT C 164 af 8.5.2018, s. 82.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/1243.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring

I punkt 27 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning anerkendte de tre institutioner behovet for tilpasning af al eksisterende lovgivning til den retlige ramme, der blev indført ved Lissabontraktaten, og navnlig behovet for at give høj prioritet til hurtig tilpasning af alle basisretsakter, der stadig henviser til forskriftsproceduren med kontrol. Efter Kommissionens forslag desangående opfylder denne forordning dette behov med tilpasningen af et betydeligt antal retsakter i det pågældende forslag til forskriftsproceduren med kontrol. De tre institutioner vil fortsætte arbejdet med tilpasning af de resterende retsakter i forslaget.

Kommissionens erklæring

Kommissionen bemærker, at Europa-Parlamentet og Rådet for så vidt angår alle de forskriftsprocedurer med kontrol, der tilpasses ved denne forordning, har besluttet at begrænse disse i tid og indføre en rapporteringsforpligtelse og en stiltiende fornyelse af bemyndigelsen. Navnlig i lyset af det høje antal rapporter, der ville skulle udarbejdes regelmæssigt, og det faktum, at oplysninger om brugen af bemyndigelser er nemt tilgængelige via registeret over delegerede retsakter, gør Kommissionen opmærksom på, at den har skønsbeføjelse til at beslutte, hvordan den opfylder denne rapporteringsforpligtelse. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Kommissionen således vælge at gruppere rapporter, der skal udarbejdes i henhold til flere forskellige basisretsakter, i et enkelt dokument.

Seneste opdatering: 16. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik