Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0400A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0020/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0020/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0410

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 52k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa I ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0799),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0524/2016),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. joulukuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 7. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen antaa oikeudellisten asioiden valiokunnalle luvan jakaa edellä mainitun komission ehdotuksen ja laatia sen perusteella kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 27. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0190/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot ja kannat tarkistuksina (A8-0020/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) EUVL C 164, 8.5.2018, s. 82.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/1243.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan mukaisesti toimielimet tunnustavat, että koko voimassa oleva lainsäädäntö on tarpeen mukauttaa Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuun lainsäädäntökehykseen ja että erityisesti on tarpeen mukauttaa pikaisesti kaikki perussäädökset, joissa vielä viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Komission samansuuntaisen ehdotuksen perusteella tässä asetuksessa vastataan kyseiseen tarpeeseen säätämällä hyvin monien kyseiseen ehdotukseen sisältyvien säädösten mukauttamisesta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskevilta osin. Kolme toimielintä jatkavat kyseiseen ehdotukseen sisältyvien jäljellä olevien säädösten mukauttamista.

Komission lausuma

Komissio panee merkille, että lainsäädäntövallan käyttäjät ovat päättäneet säätää kaikkien sellaisten valtuutusten keston rajoittamisesta, joiden osalta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä yhdenmukaistetaan tällä asetuksella. Valtuutukset voidaan kuitenkin uusia ilman eri toimenpiteitä. Sen lisäksi komissiolla on raportointivelvollisuus. Koska säännöllisin väliajoin laadittavia kertomuksia olisi paljon ja koska tietoja valtuutusten käyttämisestä saa helposti delegoitujen säädösten rekisteristä, komissio korostaa käyttävänsä harkintaa raportointivelvollisuutensa täyttämisessä. Komissio voi tämän vuoksi tarvittaessa yhdistää useiden eri perussäädösten nojalla laadittavia kertomuksia yhdeksi asiakirjaksi.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö