Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0400A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0020/2018

Pateikti tekstai :

A8-0020/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0410

Priimti tekstai
PDF 133kWORD 56k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių – I dalis ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0799),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0524/2016),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 1 d. Regionų komiteto nuomonę (2),

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto laiškus,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Teisės reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 27 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0190/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones ir poziciją pakeitimų forma (A8-0020/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 288, 2017 8 31, p. 29.
(2) OL C 164, 2018 5 8, p. 82.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikomi keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/1243.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 27 punkte trys institucijos pripažįsta, kad visus galiojančius teisės aktus reikia suderinti su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema, ir visų pirma tai, kad reikia didelį prioritetą teikti skubiam visų pagrindinių teisės aktų, kuriuose vis dar daroma nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinimui. Atsižvelgiant į Komisijos pateiktą pasiūlymą šiuo tikslu, šiuo reglamentu reaguojama į tokią būtinybę numatant su reguliavimo procedūra su tikrinimu susijusį suderinimą daugelyje į tą pasiūlymą įtrauktų aktų. Trys institucijos toliau dirbs siekdamos suderinti likusius to pasiūlymo aktus.

Komisijos pareiškimas

Komisija atkreipia dėmesį į teisėkūros institucijų pasirinkimą visus įgaliojimus, nustatomus šiuo reglamentu siekiant tinkamai pritaikyti nuostatas, kuriose nurodoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, suteikti ribotam laikotarpiui ir į jų sprendimą nustatyti pareigą teikti ataskaitas bei galimybę automatiškai pratęsti įgaliojimų suteikimo laikotarpį. Atsižvelgdama visų pirma į tai, kad reikėtų reguliariai pateikti daug ataskaitų, ir į tai, kad informacija apie naudojimąsi įgaliojimais yra lengvai prieinama Deleguotųjų aktų registre, Komisija pabrėžia, kad galės savo nuožiūra rinktis, kaip vykdyti pareigą teikti ataskaitas. Todėl atitinkamais atvejais Komisija gali pagal kelis pagrindinius teisės aktus turimas pateikti ataskaitas sujungti į vieną bendrą dokumentą.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika