Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0400A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0020/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0020/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0410

Pieņemtie teksti
PDF 130kWORD 58k
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra
Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam - I daļa ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0799),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 33. pantu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 64. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0524/2016),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 33. pantu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 64. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 1. jūnija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 1. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vēstules,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 7. marta lēmumu atļaut Juridiskajai komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu un, balstoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 27. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu (A8-0190/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39 pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus un nostājas grozījumu veidā (A8-0020/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 288, 31.8.2017., 29. lpp.
(2) OV C 164, 8.5.2018., 82. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/1243.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 27. punktā visas trīs iestādes atzina nepieciešamību saskaņot visus spēkā esošos tiesību aktus ar tiesisko regulējumu, kas ieviests ar Lisabonas līgumu, un jo īpaši nepieciešamību piešķirt augstu prioritāti tūlītējai visu to pamataktu saskaņošanai, kuri joprojām atsaucas uz regulatīvo kontroles procedūru. Tika saņemts attiecīgs Komisijas priekšlikums, un šī regula ir atbilde uz minēto nepieciešamību, jo tajā paredzēta regulatīvās kontroles procedūras saskaņošana daudzos minētajā priekšlikumā iekļautajos aktos. Visas trīs iestādes turpinās darbu pie atlikušo minētajā priekšlikumā iekļauto aktu saskaņošanas.

Komisijas paziņojums

Komisija pieņem zināšanai likumdevēju izvēli noteikt ierobežotu termiņu visiem pilnvarojumiem, kuriem ar šo regulu tiek saskaņoti aizstāta regulatīvā kontroles procedūra, apvienojumā ar ziņojumu sniegšanas pienākumu un pilnvarojumu automātisku atjaunošanu. Ņemot vērā jo īpaši daudzos ziņojumus, kas būtu jāiesniedz regulāros intervālos, un to, ka informācija par pilnvarojumu izmantošanu ir viegli pieejama deleģēto aktu reģistrā, Komisija uzsver, ka tai ir rīcības brīvība attiecībā uz to, kā tā izpilda ziņojumu sniegšanas pienākumu. Tāpēc attiecīgā gadījumā Komisija var vienā dokumentā apvienot ziņojumus, kas iesniedzami saskaņā ar dažādiem pamataktiem.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika