Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0400A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0020/2018

Teksty złożone :

A8-0020/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0410

Teksty przyjęte
PDF 136kWORD 61k
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg
Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE-część I ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0799),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 64 ust.2, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0524/2016),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207 ust. 2, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 1 grudnia 2017 r.(2),

–  uwzględniając pisma Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2019 r. upoważniającą Komisję Prawną do podziału wspomnianego wniosku Komisji i sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 27 lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0190/2019),

–  uwzględniając art. 59 i art. 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej, a także opinie i stanowiska w formie poprawek Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0020/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 29.
(2) Dz.U. C 164 z 8.5.2018, s. 82.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/1243.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne Oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji

W punkcie 27. Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa trzy instytucje uznają potrzebę dostosowania całości obowiązującego ustawodawstwa do ram prawnych wprowadzonych Traktatem z Lizbony, a w szczególności potrzebę bezzwłocznego dostosowania wszystkich aktów podstawowych, które w dalszym ciągu odsyłają do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. W związku z tym, w następstwie wniosku Komisji, niniejsze rozporządzenie stanowi odpowiedź na tę potrzebę poprzez dostosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do znacznej liczby aktów prawnych zawartych w tym wniosku. Trzy instytucje będą kontynuować prace, by dostosować pozostałe akty tego wniosku.

Oświadczenie Komisji

Komisja przyjmuje do wiadomości dokonany przez prawodawców wybór ograniczonego czasu trwania wszystkich uprawnień, w odniesieniu do których procedura regulacyjna połączona z kontrolą zostaje dostosowana na mocy niniejszego rozporządzenia, a także obowiązku sprawozdawczego i domyślnego odnawiania uprawnień. W szczególności, ze względu na dużą liczbę sprawozdań, które byłyby wymagane w regularnych odstępach czasu, oraz ze względu na fakt, że łatwo dostępne informacje na temat wykorzystywania tych uprawnień dostępne są w rejestrze aktów delegowanych, Komisja podkreśla, że dysponuje swobodą uznania co do sposobu, w jaki będzie przestrzegać obowiązku sprawozdawczego. W stosownych przypadkach Komisja może zatem sporządzać sprawozdania grupowe wymagane na mocy kilku aktów podstawowych w jednym dokumencie.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności