Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0400A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0020/2018

Texte depuse :

A8-0020/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0410

Texte adoptate
PDF 128kWORD 61k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0799),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) litera (a), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C8-0524/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207 alineatul (2), articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 1 iunie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 decembrie 2017(2),

–  având în vedere scrisorile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu , sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere decizia luată de Conferința președinților la 7 martie 2019 de a autoriza Comisia pentru afaceri juridice să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0190/2019),

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizele și poziția sub formă de amendamente ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și ale Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0020/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 288, 31.8.2017, p. 29.
(2) JO C 164, 8.5.2018, p. 82.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1243.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei

La punctul 27 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, cele trei instituții au recunoscut că este necesar ca toate actele legislative existente să fie aliniate la cadrul legislativ introdus prin Tratatul de la Lisabona și, mai ales, că este necesar ca toate actele de bază care se referă încă la procedura de reglementare cu control să fie aliniate rapid, aceasta constituind o prioritate ridicată. În urma propunerii înaintate de Comisie în acest scop, prezentul regulament răspunde acestei necesități dispunând alinierea procedurii de reglementare cu control într-un număr semnificativ de acte legislative incluse în respectiva propunere. Cele trei instituții vor continua să lucreze la alinierea celorlalte acte legislative din respectiva propunere.

Declarația Comisiei

Comisia ia act de alegerea legiuitorilor de a prevedea o durată limitată pentru toate delegările de competență în cazul cărora procedura de reglementare cu control este aliniată prin prezentul regulament, împreună cu obligația de raportare și reînnoirea tacită a delegărilor de competență. În special, având în vedere numărul mare al rapoartelor care ar trebui prezentate la intervale regulate de timp, precum și faptul că informațiile privind utilizarea delegărilor de competență sunt ușor accesibile prin intermediul Registrului actelor delegate, Comisia subliniază că dispune de o marjă de apreciere cu privire la modul în care își va îndeplini obligația de raportare. Prin urmare, dacă este cazul, Comisia ar putea să includă într-un singur document rapoartele pe care va trebui să le prezinte în temeiul mai multor acte de bază.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate