Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0400A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0020/2018

Ingivna texter :

A8-0020/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0410

Antagna texter
PDF 123kWORD 55k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll - del I ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0799),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0524/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 33, 43.2, 53.1, 62, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 b, 172, 192.1, 207.2, 214.3, och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 1 juni 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 december 2017(2),

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2019 om att ge utskottet för rättsliga frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0190/2019),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0020/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) EUT C 164, 8.5.2018, s. 82.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
P8_TC1-COD(2016)0400A

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1243.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande

I punkt 27 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning bekräftade de tre institutionerna behovet av att anpassa all befintlig lagstiftning till de rättsliga ramar som infördes i och med Lissabonfördraget, i synnerhet behovet av att ge hög prioritet åt en snabb anpassning av alla grundläggande akter som fortfarande hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Denna förordning, som följer kommissionens förslag i detta avseende, tillgodoser det behovet genom att anpassning avseende det föreskrivande förfarandet med kontroll föreskrivs i ett betydande antal akter som ingår i det förslaget. De tre institutionerna kommer att fortsätta att arbeta med anpassningen av de återstående akterna i förslaget.

Kommissionens uttalande

Kommissionen noterar att lagstiftarna har föreskrivit en begränsad varaktighet för alla befogenheter för vilka det föreskrivande förfarandet med kontroll anpassas genom denna förordning, samt infört en rapporteringsskyldighet och automatisk förlängning av befogenheten. Eftersom det är många rapporter som ska läggas fram med jämna mellanrum och information om användningen av befogenheterna finns lättillgänglig i registret över delegerade akter betonar kommissionen sin rätt att själv avgöra på vilket sätt rapporteringsskyldigheten ska fullgöras. När det är lämpligt kan kommissionen därför i ett enda dokument samla rapporter som krävs enligt flera grundläggande akter.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy