Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0399(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0012/2018

Внесени текстове :

A8-0012/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0411

Приети текстове
PDF 187kWORD 56k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от ДФЕС ***I
P8_TA(2019)0411A8-0012/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0798),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0525/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0012/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени, възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз
P8_TC1-COD(2016)0399

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  В Договора С Договора от Лисабон се въвежда съществено се измени правната уредба в областта на предоставените от страна на законодателя правомощия на Комисията , като въведе ясно разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение). [Изм. 1]

(2)  Мерките, които могат да бъдат предмет на делегиране на правомощия по член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съответстват по принцип на тези, които попадат в обхвата на процедурата по регулиране с контрол, установена с член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета(2).

(3)  Предходните предложения, свързани с привеждането на законодателството, позоваващо се на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон(3), бяха оттеглени(4) поради застой в междуинституционалните преговори.

(4)  Впоследствие Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха за нова рамка за делегираните актове в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(5) и признаха необходимостта цялото действащо законодателство да бъде приведено в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон. По-конкретно те се споразумяха за нуждата да се отдаде голям приоритет на бързото привеждане в съответствие на всички основни актове, които все още се позовават на процедурата по регулиране с контрол. Комисията пое ангажимента да изготви до края на 2016 г. предложение за това привеждане в съответствие.

(5)  Правомощията в основните актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, изпълняват критериите в член 291 от ДФЕС и следва да бъдат адаптирани към тази разпоредба.

(5a)   Групирането и представянето на оправомощавания, които не са тясно свързани помежду им в рамките на един делегиран акт на Комисията възпрепятства упражняването на правото на контрол на Парламента, тъй като той е принуден просто да приеме или да отхвърли целия делегиран акт, което не му оставя никаква възможност да изрази становище по всяко правомощие поотделно. [Изм. 2]

(6)  Настоящият регламент следва да не засяга започналите процедури, по които комитетът вече е изразил становище в съответствие с член 5a от Решение 1999/468/ЕО преди влизането в сила на настоящия регламент.

(7)  Поради това засегнатите актове следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изброените в приложението актове се изменят в съответствие с посоченото в него.

Член 2

Настоящият регламент не засяга започналите процедури, по които вече има становище на комитет в съответствие с член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.  Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела(6)

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1206/2001, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложението към този регламент, за да бъдат актуализирани стандартните формуляри или за да бъдат направени технически промени. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1206/2001 се изменя, както следва:

(1)  Член 19 се изменя, както следва:

а)  заглавието се заменя със следното:

„Наръчник“;

б)  параграф 2 се заличава.

(2)  Вмъкват се следните членове 19a и 19б:

„Член 19a

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19б за изменение на приложението с цел актуализиране на стандартните формуляри или извършване на технически промени на тези формуляри.“;

Член 19б

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от …[датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.. [Изм. ]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 19а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.*

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

_________________________

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“.

(3)  Член 20 се заличава.

1.  Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания(7)

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 805/2004, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложенията към този регламент, за да бъдат актуализирани стандартните формуляри. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 805/2004 се изменя, както следва:

(1)  Член 31 се заменя със следното:

„Член 31

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за изменение на приложенията с цел актуализиране на стандартните формуляри.“.

(2)  Вмъква се следният член 31a:

Член 31a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 5]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 31, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.*

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 6]

________________________

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“.

(3)  Член 32 се заличава.

2.  Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета(8)

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1393/2007, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложения I и II към този регламент, за да бъдат актуализирани стандартните формуляри или за да бъдат направени технически промени. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1393/2007 се изменя, както следва:

(1)  Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17а за изменение на приложения I и II с цел актуализиране на стандартните формуляри или извършване на технически промени на тези формуляри.“.

(2)  Вмъква се следният член 17a:

Член 17a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 7]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.*

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два три месеца след нотифицирането на същия акт акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 8]

________________________

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“.

(3)  Член 18 се заличава.

(1) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г.
(2)Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).
(3)COM(2013)0451, COM(2013)0452 и COM(2013)0751.
(4)ОВ C 80, 7.2.2015 г., стр. 17.
(5)OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(6)ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1.
(7)OВ L 143, 30.4.2004 г., p. 15.
(8)OВ L 324, 10.12. 2007 г., стр. 79.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност