Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0399(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0012/2018

Pateikti tekstai :

A8-0012/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0411

Priimti tekstai
PDF 175kWORD 46k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV veikimo 290 straipsnio ***I
P8_TA(2019)0411A8-0012/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0798),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0525/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0012/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas
P8_TC1-COD(2016)0399

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Lisabonos sutartimi atskirti iš esmės pakeista teisinė sistema, reglamentuojanti Komisijai deleguojami įgaliojimai: įgaliojimai teisės aktų leidėjo suteikiamus įgaliojimus, nustatant skirtumą tarp Komisijai suteikiamų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos arba iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos (deleguotuosius aktus), ir įgaliojimai Komisijai suteikiamų įgaliojimų priimti aktus, kuriais sudaromos užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus); [1 pakeit.]

(2)  priemonės, dėl kurių galima deleguoti įgaliojimus, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės atitinka priemones, kurioms taikoma Tarybos sprendimo 1999/468/EB(2) 5a straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu;

(3)  įstrigus tarpinstitucinėms deryboms, ankstesni pasiūlymai(3) teisės aktus, kuriuose daroma nuorodų į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinti su Lisabonos sutartimi įvesta teisine sistema buvo atšaukti(4);

(4)  vėliau 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(5) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutarė dėl naujos deleguotųjų aktų sistemos ir pripažino, kad reikia visus galiojančius teisės aktus suderinti su Lisabonos sutartimi įvesta teisine sistema. Visų pirma institucijos sutarė, kad pirmiausia reikia kuo greičiau suderinti visus pagrindinius aktus, kuriuose vis dar yra nuorodų į reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Komisija įsipareigojo iki 2016 m. pabaigos parengti tokio suderinimo pasiūlymą;

(5)  pagrindiniais aktais, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, suteikti įgaliojimai atitinka SESV 290 straipsnyje nustatytus kriterijus ir turėtų būti prie tos nuostatos priderinti;

(5a)  sujungiant ir pateikiant glaudžiai vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus viename Komisijos deleguotajame akte, Parlamentui trukdoma pasinaudoti teise tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog pritarti visam deleguotajam aktui arba jį atmesti, todėl nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo atskirai; [2 pakeit.]

(6)  šis reglamentas neturėtų daryti poveikio dar nebaigtoms procedūroms, per kurias dar iki šio reglamento įsigaliojimo komitetas pateikė nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį;

(7)  todėl tuos aktus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardyti aktai iš dalies keičiami pagal tą priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas nedaro poveikio dar nebaigtoms procedūroms, per kurias komitetas jau pateikė nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

1.  2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose(6)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1206/2001, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas, siekiant atnaujinti standartines formas arba padaryti techninius pakeitimus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, tam, kad būtų užtikrintas vienodas dalyvavimas atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentui ir Tarybai visi dokumentai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, o jų ekspertams suteikiama galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)  19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:

„Vadovas“;

b)  2 dalis išbraukiama;

2)  įterpiami 19a ir 19b straipsniai:

„19a straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 19b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant atnaujinti standartines formas arba padaryti jų techninius pakeitimus.“;

19b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  19a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... šio [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [3 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 19a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba, jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [4 pakeit.]

_________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  20 straipsnis išbraukiamas.

2.  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą(7)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 805/2004, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai, siekiant atnaujinti standartines formas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, tam, kad būtų užtikrintas vienodas dalyvavimas atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentui ir Tarybai visi dokumentai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, o jų ekspertams suteikiama galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 805/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  31 straipsnis pakeičiamas taip:

„31 straipsnis

Priedų dalinis keitimas

Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant atnaujinti standartines formas.“;

2)  įterpiamas 31a straipsnis:

„31a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo šio ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [5 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 31 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 31 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu, dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [6 pakeit.]

________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  32 straipsnis išbraukiamas.

3.  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000(8)

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I ir II priedai, siekiant atnaujinti standartines formas arba padaryti techninius pakeitimus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, tam, kad būtų užtikrintas vienodas dalyvavimas atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentui ir Tarybai visi dokumentai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, o jų ekspertams suteikiama galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Priedų dalinis keitimas

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant atnaujinti standartines formas arba padaryti jų techninius pakeitimus.“;

2)  įterpiamas 17a straipsnis:

„17a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo šio ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [7 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu, dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [8 pakeit.]

________________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3)  18 straipsnis išbraukiamas.

(1)2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
(3)COM(2013)0451, COM(2013)0452 ir COM(2013)0751.
(4)OL C 80, 2015 2 7, p. 17.
(5)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(6)OL L 174, 2001 6 27, p. 1.
(7)OL L 143, 2004 4 30, p. 15.
(8)OL L 324, 2007 12 10, p. 79.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika