Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0399(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0012/2018

Texte depuse :

A8-0012/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0411

Texte adoptate
PDF 171kWORD 44k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control ***I
P8_TA(2019)0411A8-0012/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0798),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0525/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0012/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control
P8_TC1-COD(2016)0399

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Tratatul de la Lisabona a introdus modificat în mod substanțial cadrul juridic referitor la competențele conferite Comisiei de către legislator, introducând o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare). [AM 1]

(2)  Măsurile care pot face obiectul delegării de competențe, astfel cum se prevede la articolul 290 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), corespund, în principiu, măsurilor care fac obiectul procedurii de reglementare cu control, stabilită la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului(2).

(3)  Propunerile anterioare privind alinierea legislației referitoare la procedura de reglementare cu control la cadrul juridic introdus de Tratatul de la Lisabona(3) au fost retrase(4) din cauza stagnării negocierilor interinstituționale.

(4)  Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au convenit ulterior asupra unui nou cadru pentru actele delegate în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(5) și au recunoscut necesitatea de a alinia întreaga legislație existentă la cadrul legislativ introdus de Tratatul de la Lisabona. În special, cele trei instituții au convenit asupra necesității de a acorda o prioritate deosebită alinierii rapide a tuturor actelor de bază care se referă în continuare la procedura de reglementare cu control. Comisia și-a luat angajamentul de a elabora o propunere privind această aliniere până la sfârșitul anului 2016.

(5)  Împuternicirile din actele de bază care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 290 din TFUE și ar trebui adaptate la această dispoziție.

(5a)   Gruparea și prezentarea unor împuterniciri care nu sunt strâns legate între ele într-un singur act delegat al Comisiei împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de control, deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul act delegat, fără a avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte. [AM 2]

(6)  Prezentul regulament nu ar trebui să aibă incidență asupra procedurilor în curs în cadrul cărora un comitet a emis deja un aviz în conformitate cu articolul 5a din Decizia 1999/468/CE înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(7)  Prin urmare, actele în cauză ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Actele enumerate în anexă se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezentul regulament nu are incidență asupra procedurilor în curs în cadrul cărora un comitet a emis deja un aviz în conformitate cu articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

ANEXĂ

1.  Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială(6)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1206/2001, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul menționat în scopul adaptării formularelor-tip sau al efectuării de modificări tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În consecință, Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a)  titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Manual”;

(b)  alineatul (2) se elimină;

(2)  se introduc următoarele articole 19a și 19b:

„Articolul 19a

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 19b, acte delegate de modificare a anexei pentru a actualiza formularele-tip sau pentru a aduce modificări tehnice acestor formulare.”;

Articolul 19b

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile stabilite la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19a se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 3]

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 19a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității oricăror acte delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 4]

_________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  Articolul 20 se elimină.

2.   Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate(7)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 805/2004, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul menționat în scopul adaptării formularelor-tip. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În consecință, Regulamentul (CE) nr. 805/2004 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de modificare a anexelor pentru a actualiza formularele-tip.”;

(2)  se introduce următorul articol 31a:

„Articolul 31a

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile stabilite la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 31 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 5]

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 31 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității oricăror acte delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 6]

________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 32 se elimină.

3.  Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului(8)

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1393/2007, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a aduce amendamente anexelor I și II la regulamentul menționat în scopul actualizării formularelor-tip sau al efectuării de modificări tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În consecință, Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 se modifică după cum urmează:

(1)  articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 17a, acte delegate de modificare a anexelor I și II pentru a actualiza formularele-tip sau pentru a aduce modificări tehnice formularelor menționate.”;

(2)  se introduce următorul articol 17a:

„Articolul 17a

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile stabilite la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 7]

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității oricăror acte delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 8]

________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(3)  articolul 18 se elimină.

(1) Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2019.
(2)Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).
(3)COM(2013)0451, COM(2013)0452 și COM(2013)0751.
(4)JO C 80, 7.2.2015, p. 17.
(5)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(6)JO L 174, 27.6.2001, p. 1.
(7)JO L 143, 30.4.2004, p. 15.
(8)JO L 324, 10.12. 2007, p. 79.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate