Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0330A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2019

Внесени текстове :

A8-0076/2019

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0415

Приети текстове
PDF 133kWORD 65k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Европейска гранична и брегова охрана ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0631),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0406/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г. (1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 февруари 2019 г.(2),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 21 март 2019 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0076/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 62.
(2) ОВ C 168, 16.5.2019 г., стр. 74.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1896.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно възможните механизми за гарантиране на привлекателността на Европейската агенция за гранична и брегова охрана

Очаква се през следващите години Европейската агенция за гранична и брегова охрана да е изправена пред трудната задача да наеме, обучи и задържи квалифициран персонал на възможно най-широка географска основа. С оглед на мандата на Агенцията и значителния брой на нейните служители, от съществено значение е да се проучат механизми, които биха позволили да се гарантира привлекателността на Агенцията като работодател чрез адаптиране на възнагражденията на персонала на Агенцията във Варшава, в съответствие с приложимото право на Съюза.

Поради това Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да извърши оценка на основанията и условията за всеки подходящ механизъм, по-специално при представянето на предложения за преразглеждане на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Съюза, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(1). Всеки такъв механизъм е пропорционален на значението на преследваните цели и не води до неравностойно третиране на персонала на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, ако подобни институции, органи, служби и агенции на Съюза са изправени пред подобна ситуация.

(1)ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност