Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0330A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0076/2019

Předložené texty :

A8-0076/2019

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0415

Přijaté texty
PDF 139kWORD 59k
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk
Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0631),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0406/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. února 2019(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů, které bylo přijato dne 21. března 2019 a kterým byl Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci zmocněn k rozdělení výše uvedeného návrhu Komise a k vypracování dvou samostatných legislativních zpráv na základě tohoto návrhu,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 1. dubna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0076/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2) Úř. věst. C 168, 16.5.2019, s. 74.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1896.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o možných mechanismech k zajištění přitažlivosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž

Očekává se, že v nadcházejících letech bude Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž v náročné situaci, pokud jde o uspokojení výjimečných potřeb v oblasti náboru, odborné přípravy a udržení kvalifikovaných pracovníků z co nejširší zeměpisné základny. Vzhledem k mandátu agentury a značnému počtu jejích zaměstnanců je klíčové zkoumat mechanismy, které by umožnily zajistit přitažlivost agentury jakožto zaměstnavatele úpravou odměny zaměstnanců v agentuře ve Varšavě, v souladu s použitelným právem Unie.

Evropský parlament a Rada tedy vyzývají Komisi, aby posoudila základ a podmínky pro takovýto vhodný mechanismus, zejména při předkládání návrhů na revizi služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie stanovených v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(1). Každý takový mechanismus musí být úměrný významu sledovaných cílů a nesmí způsobit nerovné zacházení se zaměstnanci orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, pokud tyto orgány, instituce a jiné subjekty Unie čelí podobné situaci.

(1) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí