Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0330A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0076/2019

Indgivne tekster :

A8-0076/2019

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0415

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 63k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg
Den europæiske grænse- og kystvagt ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0631),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b og d, og artikel 79, stk. 2, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0406/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 6. februar 2019(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til Formandskonferencens beslutning af 21. marts 2019 om at give Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre anliggender tilladelse til at dele ovennævnte kommissionsforslag op og udarbejde to særskilte betænkninger,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 1. april 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0076/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 110 af 22.3.2019, s. 62.
(2) EUT C 168 af 16.5.2019, s. 74.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/1896.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om mulige mekanismer til at sikre Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings tiltrækningskraft

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vil sandsynligvis blive stillet over for store udfordringer i de kommende år med henblik på at opfylde ekstraordinære behov for at ansætte, uddanne og fastholde kvalificeret personale fra det bredest mulige geografiske grundlag. Det er på baggrund af agenturets mandat og det store antal medarbejdere vigtigt at undersøge mekanismer, der vil gøre det muligt at sikre agenturets tiltrækningskraft som arbejdsgiver ved at tilpasse vederlagene til agenturets personale i Warszawa i overensstemmelse med gældende EU-ret.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere grundlaget og de nærmere bestemmelser for en sådan hensigtsmæssig mekanisme, navnlig i forbindelse med forelæggelsen af forslagene til ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68(1). En sådan mekanisme skal stå i forhold til betydningen af de forfulgte mål og må ikke føre til ulige behandling af personalet i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, hvis sådanne institutioner, organer, kontorer og agenturer kommer i en lignende situation.

(1) EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Seneste opdatering: 16. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik