Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0330A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0076/2019

Esitatud tekstid :

A8-0076/2019

Arutelud :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0415

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 65k
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg
Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0631),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkte b ja d ja artikli 79 lõike 2 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0406/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 6. veebruari 2019. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 21. märtsi 2019. aasta otsust lubada kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil jagada eespool nimetatud komisjoni ettepanek kaheks ja koostada selle alusel kaks eraldiseisvat seadusandlikku raportit,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 1. aprilli 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A8‑0076/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 110, 22.3.2019, lk 62.
(2) ELT C 168, 16.5.2019, lk 74.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/1896) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus võimalike mehhanismide kohta, millega tagada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti kui tööandja atraktiivsus

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil tuleb lähiaastatel lahendada keeruline ülesanne, sest ta peab tööle võtma, koolitama ja tööl hoidma erakordselt suure hulga võimalikult suurelt geograafiliselt alalt pärit kvalifitseeritud töötajaid. Ameti volitusi ja selle töötajate suurt arvu arvesse võttes tuleb uurida, milliste mehhanismide abil saaks amet tööandjana atraktiivne olla. Selleks tuleb kooskõlas kohaldatava liidu õigusega kohandada ameti Varssavi büroos töötavate töötajate palka.

Seetõttu paluvad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil hinnata, millistel alustel ja tingimustel selline mehhanism peaks toimima. Komisjon peaks seda tegema eelkõige siis, kui ta esitab ettepanekud vaadata läbi Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ning liidu muude teenistujate teenistustingimused, mis on sätestatud nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68(1). See mehhanism peab olema proportsionaalne taotletavate eesmärkide kaalukusega ega tohi põhjustada nende liidu institutsioonide, organite, asutuste ja ametite personali ebavõrdset kohtlemist, kes on samasuguses olukorras.

(1) EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 29. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika