Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0330A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0076/2019

Pateikti tekstai :

A8-0076/2019

Debatai :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0415

Priimti tekstai
PDF 135kWORD 56k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0631),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus bei 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui(C8‑0406/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 21 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. balandžio 1 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0076/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 110, 2019 3 22, p. 62.
(2) OL C 168, 2019 5 16, p. 74.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/1896.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl galimų mechanizmų Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros patrauklumui užtikrinti

Tikėtina, kad ateinančiais metais Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra susidurs su nelengvomis aplinkybėmis, siekdama užtikrinti išskirtinius poreikius, susijusius su kvalifikuotų darbuotojų iš kuo platesnės geografinės teritorijos įdarbinimu, apmokymu ir išsaugojimu. Atsižvelgiant į Agentūros įgaliojimus ir didelį jos darbuotojų skaičių, nepaprastai svarbu ieškoti mechanizmų, kuriais naudojantis būtų galima užtikrinti Agentūros, kaip darbdavio, patrauklumą, ir, vadovaujantis taikytina Sąjungos teise, pakoreguoti Agentūros Varšuvoje darbuotojų darbo užmokestį.

Todėl Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją įvertinti bet kurio tokio tinkamo mechanizmo pagrindą ir sąlygas, pirmiausia pateikiant pasiūlymus dėl Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, nustatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68(1), peržiūros. Bet kuris toks mechanizmas turi būti proporcingas atsižvelgiant į siekiamų tikslų svarbą ir netapti nevienodo požiūrio į Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų darbuotojus priežastimi, šioms Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms susiduriant su panašia situacija.

(1) OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika