Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0330A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0076/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0076/2019

Debates :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0415

Pieņemtie teksti
PDF 132kWORD 61k
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra
Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0631),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0406/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2019. gada 6. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 21. marta lēmumu atļaut Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu un, balstoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 1. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0076/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 110, 22.3.2019., 62. lpp.
(2) OV C 168, 16.5.2019., 74. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/1896.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgais paziņojums par iespējamiem mehānismiem Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pievilcības nodrošināšanai

Sagaidāms, ka nākamajos gados Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saskarsies ar sarežģītiem apstākļiem, jo tai būs jāatrod risinājumi ārkārtas vajadzībām pieņemt un noturēt darbā kvalificētus darbiniekus no iespējami plašākas ģeogrāfiskās teritorijas. Ņemot vērā Aģentūras pilnvaras un lielo darbinieku skaitu, ir svarīgi izpētīt mehānismus, kas ļautu nodrošināt Aģentūras kā darba devēja pievilcību, pielāgojot Varšavā esošās Aģentūras darbinieku atalgojumu saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem.

Tādēļ Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju izvērtēt šāda piemērota mehānisma piemērošanas pamatu un kārtību, jo īpaši iesniedzot priekšlikumus par Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68(1) paredzēto Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pārskatīšanu. Jebkurš šāds mehānisms ir proporcionāls izvirzīto mērķu nozīmīgumam un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darbiniekiem, ja šādas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras saskaras ar līdzīgu situāciju.

(1)OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika