Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0330A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0076/2019

Texte depuse :

A8-0076/2019

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0415

Texte adoptate
PDF 129kWORD 64k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0631),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0406/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 februarie 2019(2),

–  având în vedere decizia luată de Conferința președinților la 21 martie 2019 de a autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 1 aprilie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0076/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 110, 22.3.2019, p. 62.
(2) JO C 168, 16.5.2019, p. 74.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) nr. 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1896.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului privind posibilele mecanisme de asigurare a atractivității Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Se preconizează că Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se va confrunta cu circumstanțe dificile în următorii ani pentru a răspunde nevoilor excepționale de recrutare, formare și menținere a personalului calificat pe o bază geografică cât mai amplă posibil. Având în vedere mandatul agenției și numărul important de membri ai personalului său, este esențial să se exploreze mecanisme care să permită asigurarea atractivității agenției ca angajator prin adaptarea remunerațiilor personalului agenției din Varșovia, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii.

Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să evalueze temeiul și modalitățile pentru un astfel de mecanism adecvat, în special atunci când prezintă propunerile de revizuire a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului(1). Orice astfel de mecanism trebuie să fie proporțional cu importanța obiectivelor urmărite și nu trebuie să dea naștere unui tratament inegal în rândul personalului instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii dacă aceste instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii se confruntă cu o situație similară.

(1) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate