Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0330A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0076/2019

Ingivna texter :

A8-0076/2019

Debatter :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0415

Antagna texter
PDF 127kWORD 59k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I
P8_TA(2019)0415A8-0076/2019
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0631),

–  med beaktande av artikel 294.2, artikel 77.2 b och d samt artikel 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0406/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 februari 2019(2),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 21 mars 2019 om att ge utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 1 april 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0076/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2) EUT C 168, 16.5.2019, s. 74.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624
P8_TC1-COD(2018)0330A

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1896.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om möjliga metoder för att säkerställa att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån är attraktiv

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån förväntas stå inför stora utmaningar under de kommande åren när det gäller att tillgodose exceptionella behov av rekrytering, utbildning och bevarande av kvalificerad personal från ett så stort geografiskt område som möjligt. Mot bakgrund av byråns uppdrag och det stora antalet anställda är det viktigt att undersöka metoder som gör det möjligt att säkerställa att byrån är attraktiv som arbetsgivare, genom att i enlighet med tillämplig unionsrätt anpassa lönerna för byråns personal i Warszawa.

Europaparlamentet och rådet uppmanar därför kommissionen att bedöma grunden och villkoren för sådana lämpliga metoder, i synnerhet när den lägger fram förslag till översyn av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(1). Dessa metoder ska stå i proportion till betydelsen av de eftersträvade målen och får inte leda till ojämlik behandling av personalen vid unionens institutioner, organ och byråer, om dessa institutioner, organ och byråer står inför en liknande situation.

(1) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy