Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0105(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0442/2018

Внесени текстове :

A8-0442/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0418

Приети текстове
PDF 135kWORD 56k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0213),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 87, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0152/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0442/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  oдобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 84.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета
P8_TC1-COD(2018)0105

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1153.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно член 9

Европейският парламент изразява съжаление, че за разлика от първоначалното предложение Директивата не включва правила относно точни срокове и канали на информационните технологии за обмен на информация между звената за финансово разузнаване на различни държави членки. Европейският парламент изразява също така съжаление, че приложното поле на този член беше ограничено до случаите на тероризъм и организирана престъпност, свързани с тероризма, и не обхваща, както беше предложено първоначално, всички видове тежки престъпления, които могат да имат и сериозни вредни последици за нашите общества. Европейският парламент призовава настоятелно Комисията да преразгледа този въпрос като част от докладите си относно прилагането и оценката на тази Директива и на Директивата относно борбата с изпирането на пари, и по-специално като част от оценката си по член 21. Европейският парламент ще следи и анализира внимателно тези доклади и оценки и ако е необходимо, ще изготви собствени препоръки.

Изявление на Комисията

Що се отнася до член 9 от Директивата, Комисията изразява съжаление, че първоначалното ѝ предложение не е взето предвид и Директивата не съдържа правила относно точните срокове и каналите на информационните технологии за обмен на информация между звената за финансово разузнаване на различните държави членки. Комисията изразява също така съжаление, че приложното поле на този член е ограничено и обхваща само случаите на тероризъм и организирана престъпност, свързана с тероризма, а не обхваща всички видове тежки престъпления, както беше предложено първоначално. Комисията ще продължи да обмисля въпроса за сътрудничеството между звената за финансово разузнаване, по-специално в докладите си относно изпълнението на настоящата директива и Директивата относно борбата с изпирането на пари.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност