Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0105(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0442/2018

Předložené texty :

A8-0442/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0418

Přijaté texty
PDF 141kWORD 51k
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk
Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0213),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0152/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. července 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0442/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 84.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
P8_TC1-COD(2018)0105

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/1153.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu k článku 9

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že oproti původnímu návrhu směrnice neobsahuje pravidla týkající se přesných termínů a telekomunikačních kanálů pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami jednotlivých členských států. Evropský parlament také lituje, že oblast působnosti tohoto článku je omezena pouze na případy terorismu a organizované trestné činnosti spojené s terorismem, a oproti původnímu návrhu nezahrnuje všechny typy závažné trestné činnosti, které také mohou mít vážný dopad na naše společnosti. Evropský parlament naléhá na Komisi, aby tuto věc znovu posoudila ve zprávě o provádění a hodnocení této směrnice a směrnice o praní peněz, zejména v rámci posouzení podle článku 21. Evropský parlament bude tyto zprávy a posouzení pečlivě sledovat a analyzovat a v případě potřeby předloží vlastní doporučení.

Prohlášení Komise

Pokud jde o článek 9 uvedené směrnice, Komise vyjadřuje politování nad tím, že oproti původnímu návrhu Komise nejsou ve směrnici obsažena pravidla týkající se konkrétních lhůt a kanálů informačních technologií pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami různých členských států. Komise rovněž vyjadřuje politování nad tím, že oblast působnosti tohoto článku byla omezena na případy terorismu a organizované trestné činnosti spojené s terorismem a nezahrnuje všechny druhy závažných trestných činů, jak bylo původně navrženo. Komise se bude tematikou spolupráce finančních zpravodajských jednotek dále zabývat, zejména v rámci zpráv Komise o provádění uvedené směrnice, jakož i směrnice o boji proti praní peněz.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí