Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0105(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0442/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0442/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0418

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 128kWORD 51k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0213),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0152/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0442/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 84.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου
P8_TC1-COD(2018)0105

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/1153.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άρθρο 9

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση, η οδηγία δεν περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με ακριβείς προθεσμίες και διαύλους ΤΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών διαφορετικών κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου περιορίστηκε σε υποθέσεις τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με την τρομοκρατία, και δεν καλύπτει, όπως είχε προταθεί αρχικά , όλα τα είδη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, τα οποία μπορούν επίσης να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις κοινωνίες μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο των εκθέσεών της σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ειδικότερα στο πλαίσιο της αξιολόγησής της δυνάμει του άρθρου 21. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και θα αναλύει αυτές τις εκθέσεις και αξιολογήσεις και θα υποβάλει τις δικές του συστάσεις, εάν είναι απαραίτητο.

Δήλωση της Επιτροπής

Όσον αφορά το άρθρο 9 της οδηγίας, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, σε σχέση με την αρχική της πρόταση, η οδηγία δεν περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με ακριβείς προθεσμίες και διαύλους ΤΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των διαφόρων κρατών μελών. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου περιορίστηκε σε υποθέσεις τρομοκρατίας και υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με την τρομοκρατία και δεν καλύπτει όλα τα είδη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως είχε αρχικά προταθεί. Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ιδίως στο πλαίσιο των εκθέσεών της σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου