Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0105(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0442/2018

Esitatud tekstid :

A8-0442/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0418

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 56k
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg
Normid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (COM(2018)0213 – C8‑0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0213),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 87 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0152/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0442/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse, mis avaldatakse koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga Euroopa Liidu Teataja L‑seerias;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis avaldatakse koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga Euroopa Liidu Teataja L‑seerias;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 367, 10.10.2018, lk 84.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…, millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK
P8_TC1-COD(2018)0105

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2019/1153) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus artikli 9 kohta

Euroopa Parlament avaldab kahetsust, et vastupidiselt esialgsele ettepanekule ei nähta direktiivis ette norme täpsete tähtaegade ja IT‑kanalite kohta eri liikmesriikide rahapesu andmebüroode teabevahetuse korral. Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks ka asjaolu, et kõnesoleva artikli kohaldamisala piirdub terrorismi ja terrorismiga seotud organiseeritud kuritegevuse juhtumitega ning erinevalt algselt kavandatust ei hõlma see igat liiki raskeid kuritegusid, millel võib ka olla väga kahjulik mõju meie ühiskonnale. Euroopa Parlament nõuab tungivalt, et komisjon vaataks kõnealuse küsimuse uuesti läbi, kui ta koostab oma aruandeid kõnealuse direktiivi ja rahapesuvastase direktiivi rakendamise ja hindamise kohta, eelkõige artikli 21 kohase hindamise raames. Euroopa Parlament jälgib ja analüüsib hoolikalt neid aruandeid ja hinnanguid ning esitab vajaduse korral oma soovitused.

Komisjoni avaldus

Komisjon avaldab seoses direktiivi artikliga 9 kahetsust, et vastupidiselt tema algsele ettepanekule ei ole direktiivis nimetatud eri liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse täpseid tähtaegu ja selleks kasutatavaid IT‑kanaleid. Samuti avaldab komisjon kahetsust seoses asjaoluga, et nimetatud artikli kohaldamisala piirdub terrorismi ja terrorismiga seotud organiseeritud kuritegevuse juhtumitega ega hõlma vastavalt algsele ettepanekule kõiki raskete kuritegude liike. Komisjon uurib veel rahapesu andmebüroode vahelise koostöö võimalusi, eelkõige oma aruannete raames kõnealuse direktiivi ja rahapesuvastase direktiivi rakendamise kohta.

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika