Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0442/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0442/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0418

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 41k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0213),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0152/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0442/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan olevat lausumansa, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 84.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta
P8_TC1-COD(2018)0105

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2019/1153.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

9 artiklaa koskeva Euroopan parlamentin lausuma

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, että alkuperäisen ehdotuksen vastaisesti direktiiviin ei sisälly sääntöjä tarkoista määräajoista ja tiedonvaihtoon käytettävistä tietoteknisistä kanavista eri jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välillä. Euroopan parlamentti pitää valitettavana myös sitä, että tämän artiklan soveltamisala on rajoitettu terrorismiin ja terrorismiin liittyvään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, eikä se kata alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti kaikenlaisia vakavia rikoksia, joilla myös voi olla vakavia haitallisia vaikutuksia yhteiskuntiimme. Euroopan parlamentti kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen tätä asiaa osana kertomuksiaan, jotka koskevat tämän direktiivin ja rahanpesunvastaisen direktiivin täytäntöönpanoa ja arviointia erityisesti osana 21 artiklan mukaista arviointiaan. Euroopan parlamentti seuraa ja analysoi näitä kertomuksia ja arviointeja tiiviisti ja laatii tarvittaessa omat suosituksensa.

Komission lausuma

Komissio pitää direktiivin 9 artiklan osalta valitettavana, että sen alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen direktiivissä ei säädetä tarkoista määräajoista eikä sähköisten viestintäkanavien käytöstä eri jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välisen tiedonvaihdon yhteydessä. Komissio pitää valitettavana myös sitä, että tämän artiklan soveltamisala on rajoitettu koskemaan terrorismiin liittyviä tapauksia ja terrorismiin liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta eikä kata kaikenlaisia vakavia rikoksia, kuten alun perin ehdotettiin. Komissio pohtii jatkossa rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyötä erityisesti tämän direktiivin ja rahanpesun vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yhteydessä.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö