Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0105(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0442/2018

Pateikti tekstai :

A8-0442/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0418

Priimti tekstai
PDF 134kWORD 55k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0213),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 87 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0152/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0442/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria pareiškimui, pridėtam prieš šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 367, 2018 10 10, p. 84.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR
P8_TC1-COD(2018)0105

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2019/1153.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl 9 straipsnio

Europos Parlamentas apgailestauja, kad, priešingai negu pradiniame pasiūlyme, į direktyvą neįtrauktos taisyklės, susijusios su tiksliais skirtingų valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių keitimosi informacija terminais ir šiuo tikslu naudotinais IT kanalais. Europos Parlamentas taip pat apgailestauja, kad šio straipsnio taikymo sritis apima tik terorizmo atvejus ir su terorizmu susijusį organizuotą nusikalstamumą, bet, kaip buvo siūlyta iš pradžių, neapima visų rūšių sunkių nusikalstamų veikų, o tai taip pat gali smarkiai pakenkti mūsų visuomenėms. Europos Parlamentas ragina Komisiją rengiant šios direktyvos ir Kovos su pinigų plovimu direktyvos įgyvendinimo ir vertinimo ataskaitas – ir ypač jas vertinant vadovaujantis 21 straipsniu – iš naujo išnagrinėti šį klausimą. Europos Parlamentas atidžiai stebės ir analizuos tas ataskaitas ir vertinimus bei prireikus parengs savo rekomendacijas.

Komisijos pareiškimas

Komisija apgailestauja dėl direktyvos 9 straipsnio, kadangi, priešingai negu jos pradiniame pasiūlyme, į direktyvą neįtrauktos taisyklės, susijusios su tiksliais skirtingų valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių keitimosi informacija terminais ir šiuo tikslu naudotinais IT kanalais. Komisija taip pat apgailestauja, kad šio straipsnio taikymo sritis apima tik terorizmo atvejus ir su terorizmu susijusį organizuotą nusikalstamumą, bet, kaip buvo siūlyta iš pradžių, neapima visų rūšių sunkių nusikalstamų veikų. Komisija toliau svarstys finansinės žvalgybos padalinių tarpusavio bendradarbiavimo klausimą, visų pirma atsižvelgdama į savo ataskaitas apie šios direktyvos ir Kovos su pinigų plovimu direktyvos įgyvendinimą.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika