Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0105(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0442/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0442/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0418

Pieņemtie teksti
PDF 130kWORD 51k
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra
Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0213),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 87. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0152/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 20. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0442/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 367, 10.10.2018., 84. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai par tiem un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2000/642/TI
P8_TC1-COD(2018)0105

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2019/1153.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par 9. pantu

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka —pretēji sākotnējam priekšlikumam — direktīvā nav iekļauti noteikumi par precīziem termiņiem un IT kanāliem informācijas apmaiņai starp dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām. Eiropas Parlaments arī pauž nožēlu, ka šā panta piemērošanas joma attiecas tikai uz terorisma un organizētās noziedzības gadījumiem, kas saistīti ar terorismu, un neattiecas uz visu veidu smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kam arī var būt nopietna negatīva ietekme uz mūsu sabiedrību, kā sākotnēji bija ierosināts. Eiropas Parlaments mudina Komisiju pārskatīt šo jautājumu kā daļu no saviem ziņojumiem par šīs direktīvas un Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas īstenošanas izvērtēšanu, jo īpaši pievērsties tam 21. pantā paredzētajā novērtējumā. Eiropas Parlaments rūpīgi sekos līdzi šim jautājumam, analizēs šos ziņojumus un novērtējumus un vajadzības gadījumā nāks klajā ar saviem ieteikumiem.

Komisijas paziņojums

Saistībā ar direktīvas 9. pantu Komisija pauž nožēlu, ka, pretēji sākotnējam priekšlikumam, direktīvā nav iekļauti noteikumi par precīziem termiņiem un IT kanāliem informācijas apmaiņai starp dažādu dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām. Komisija pauž nožēlu arī par to, ka šī panta piemērošanas joma ir tikusi ierobežota un attiecas uz terorisma gadījumiem un organizēto noziedzību, kas saistīta ar terorismu, un neaptver visu veidu smagus noziedzīgus nodarījumus, kā sākotnēji bija ierosināts. Komisija turpinās apsvērt jautājumu par finanšu izlūkošanas vienību savstarpējo sadarbību, it īpaši ietverot to savos ziņojumos par šīs direktīvas un Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas īstenošanu.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika