Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0105(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0442/2018

Ingediende teksten :

A8-0442/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0418

Aangenomen teksten
PDF 133kWORD 48k
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg
Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0213),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 87, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0152/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 juli 2018(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 februari 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0442/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan zijn als bijlage bij onderhavige resolutie gevoegde verklaring, die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd en die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

4.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 367 van 10.10.2018, blz. 84.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad
P8_TC1-COD(2018)0105

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2019/1153.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement betreffende artikel 9

Het Europees Parlement betreurt het dat de richtlijn, in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel, geen regels bevat over precieze termijnen en IT-kanalen voor de uitwisseling van informatie tussen financiële-inlichtingeneenheden van verschillende lidstaten. Het Europees Parlement betreurt ook dat het toepassingsgebied van dit artikel is beperkt tot gevallen van terrorisme en aan terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit, en geen betrekking heeft op – zoals oorspronkelijk voorgesteld – alle soorten ernstige strafbare feiten, die ook ernstige nadelige gevolgen voor onze samenlevingen kunnen hebben. Het Europees Parlement dringt er bij de Commissie op aan deze kwestie opnieuw te onderzoeken in het kader van haar verslagen over de tenuitvoerlegging en evaluatie van deze richtlijn en de antiwitwasrichtlijn, en in het bijzonder in het kader van haar beoordeling uit hoofde van artikel 21. Het Europees Parlement zal deze verslagen en beoordelingen nauwgezet volgen en analyseren en zo nodig met eigen aanbevelingen komen.

Verklaring van de Commissie

Wat artikel 9 van de richtlijn betreft, betreurt de Commissie het dat de richtlijn, in tegenstelling tot haar oorspronkelijke voorstel, geen regels bevat inzake precieze termijnen en IT-kanalen voor de uitwisseling van informatie tussen financiële-inlichtingeneenheden van verschillende lidstaten. De Commissie betreurt het ook dat het toepassingsgebied van dit artikel is beperkt tot gevallen van terrorisme en georganiseerde misdaad in verband met terrorisme en niet alle soorten ernstige strafbare feiten omvat, zoals oorspronkelijk voorgesteld. De Commissie zal zich verder buigen over de samenwerking tussen financiële-inlichtingeneenheden onderling, met name als onderdeel van haar verslagen over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en van de antiwitwasrichtlijn.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid