Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0105(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0442/2018

Teksty złożone :

A8-0442/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0418

Teksty przyjęte
PDF 137kWORD 55k
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg
Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0213),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 87 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0152/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2018 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone pismem z dnia 20 lutego 2019 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię przedstawioną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (A8-0442/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 84.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW
P8_TC1-COD(2018)0105

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2019/1153.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie art. 9

Parlament Europejski ubolewa, że wbrew pierwotnemu wnioskowi w dyrektywie nie zawarto przepisów dotyczących konkretnych terminów i kanałów informatycznych do celów wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej poszczególnych państw członkowskich. Parlament Europejski ubolewa również nad tym, że zakres stosowania tego artykułu ograniczono do przypadków terroryzmu i przestępczości zorganizowanej związanej z terroryzmem i że nie obejmuje on, jak pierwotnie proponowano, wszystkich rodzajów poważnych przestępstw, co może mieć poważne negatywne skutki dla naszych społeczeństw. Wzywa on Komisję do ponownego zbadania tej kwestii w ramach przygotowywanych przez nią sprawozdań z wdrażania i oceny niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a w szczególności w ramach oceny przeprowadzanej na mocy art. 21. Parlament Europejski będzie uważnie śledzić i analizować te sprawozdania i oceny, a w razie konieczności przedstawi własne zalecenia.

Oświadczenie Komisji

W odniesieniu do art. 9 dyrektywy Komisja wyraża ubolewanie, że wbrew jej pierwotnemu wnioskowi dyrektywa nie zawiera przepisów ustanawiających ściśle określone terminy i kanały informatyczne do celów wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej poszczególnych państw członkowskich. Komisja ubolewa również, że zakres stosowania tego artykułu ograniczono do przypadków terroryzmu i przestępczości zorganizowanej powiązanej z terroryzmem oraz że, wbrew temu, co zaproponowano pierwotnie, nie obejmuje on wszystkich typów poważnych przestępstw. Komisja w sposób bardziej szczegółowy podda analizie współpracę pomiędzy jednostkami analityki finansowej, w szczególności w ramach sprawozdawczości dotyczącej wdrażania niniejszej dyrektywy i dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności