Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0105(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0442/2018

Texte depuse :

A8-0442/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0418

Texte adoptate
PDF 131kWORD 51k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0213),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 87 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0152/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0442/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în partea L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în partea L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 367, 10.10.2018, p. 84.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului
P8_TC1-COD(2018)0105

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/1153.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European referitoare la articolul 9

Parlamentul European regretă faptul că, contrar propunerii inițiale, directiva nu include norme privind termene-limită și canale informatice precise pentru schimbul de informații dintre unitățile de informații financiare din diferitele state membre. Parlamentul European regretă, de asemenea, faptul că domeniul de aplicare al articolului în cauză a fost limitat la cazurile de terorism și de criminalitate organizată asociate terorismului și nu acoperă, la fel ca în propunerea inițială, toate tipurile de infracțiuni grave, care pot avea, în egală măsură, efecte negative serioase asupra societăților noastre. Parlamentul European îndeamnă Comisia să reexamineze această chestiune în rapoartele sale privind transpunerea în practică și evaluarea directivei în cauză și a Directivei privind combaterea spălării banilor, în special în cadrul evaluării pe care o va efectua în temeiul articolului 21. Parlamentul European va urmări îndeaproape și va analiza rapoartele și evaluările respective, formulând propriile recomandări, dacă va fi necesar.

Declarația Comisiei

În ceea ce privește articolul 9 din directivă, Comisia regretă că, în ciuda propunerii sale inițiale, directiva nu include norme care să prevadă termene-limită precise și canale IT pentru schimbul de informații între unitățile de informații financiare ale diferitelor state membre. De asemenea, Comisia regretă faptul că domeniul de aplicare al articolului respectiv a fost limitat la cazurile de terorism și de criminalitate organizată asociată cu terorismul, neacoperind toate tipurile de infracțiuni grave, astfel cum s-a propus inițial. Comisia va reflecta în continuare la cooperarea la nivelul unităților de informații financiare, în special în cadrul rapoartelor sale privind punerea în aplicare a acestei directive și a Directivei privind combaterea spălării banilor.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate