Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0105(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0442/2018

Predkladané texty :

A8-0442/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0418

Prijaté texty
PDF 139kWORD 56k
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg
Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0213),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 87 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0152/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0442/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 84.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV
P8_TC1-COD(2018)0105

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/1153.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu k článku 9

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že smernica na rozdiel od pôvodného návrhu neobsahuje pravidlá týkajúce sa presných lehôt a IT kanálov na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami jednotlivých členských štátov. Európsky parlament vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že rozsah uplatňovania tohto článku sa obmedzuje na prípady terorizmu a organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s terorizmom a na rozdiel od pôvodného návrhu nezahŕňa všetky druhy závažných trestných činov, ktoré takisto môžu mať závažný nepriaznivý vplyv na našu spoločnosť. Európsky parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby túto otázku opäť preskúmala v rámci svojej správy o vykonávaní a hodnotení tejto smernice a smernice o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, a najmä v rámci hodnotenia podľa článku 21. Európsky parlament tieto správy a hodnotenia pozorne preskúma a v prípade potreby vypracuje vlastné odporúčania.

Vyhlásenie Komisie

V súvislosti s článkom 9 smernice Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že na rozdiel od jej pôvodného návrhu smernica neobsahuje pravidlá týkajúce sa presných lehôt a kanálov informačných technológií na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami jednotlivých členských štátov. Komisia takisto vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozsah uplatňovania tohto článku bol obmedzený na prípady terorizmu a organizovanej trestnej činnosti spojenej s terorizmom a nezahŕňa všetky druhy závažných trestných činov, ako sa navrhovalo pôvodne. Komisia sa bude ďalej zaoberať spoluprácou medzi finančnými spravodajskými jednotkami, a to najmä v rámci svojich správ o implementácii tejto smernice a smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.

Posledná úprava: 16. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia