Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0442/2018

Ingivna texter :

A8-0442/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0418

Antagna texter
PDF 127kWORD 49k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information ***I
P8_TA(2019)0418A8-0442/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0213),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 87.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0152/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet av den 12 juli 2018(1) från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0442/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 367, 10.10.2018, s. 84.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
P8_TC1-COD(2018)0105

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/1153.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Europaparlamentets uttalande om artikel 9

Europaparlamentet beklagar att direktivet, till skillnad från det ursprungliga förslaget, inte innehåller bestämmelser om exakta tidsfrister och it-kanaler för informationsutbyte mellan olika medlemsstaters finansunderrättelseenheter. Europaparlamentet beklagar även att tillämpningsområdet för denna artikel har begränsats till fall av terrorism och organiserad brottslighet med koppling till terrorism, och att det till skillnad från vad som angavs i det ursprungliga förslaget inte omfattar alla typer av allvarliga brott, som också kan få mycket skadliga konsekvenser för våra samhällen. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att på nytt ta upp denna fråga i samband med sina rapporter om genomförandet och utvärderingen av detta direktiv och av penningtvättsdirektivet, och särskilt i samband med sin bedömning enligt artikel 21. Europaparlamentet kommer noggrant att följa och analysera dessa rapporter och bedömningar, och kommer vid behov att lägga fram egna rekommendationer.

Kommissionens uttalande

Vad gäller artikel 9 i direktivet beklagar kommissionen att direktivet, jämfört med det ursprungliga förslaget, inte innehåller regler om exakta tidsfrister och it-kanaler för informationsutbytet mellan olika medlemsstaters finansunderrättelseenheter. Kommissionen beklagar också att tillämpningsområdet för denna artikel har begränsats till ärenden som rör terrorism och organiserad brottslighet förknippad med terrorism, och inte omfattar alla typer av allvarliga brott, som ursprungligen föreslogs. Kommissionen kommer att fortsätta reflektera över samarbetet mellan finansunderrättelseenheter, särskilt som en del av sina rapporter om genomförandet av detta direktiv och om penningtvättsdirektivet.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy