Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0331(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2019

Внесени текстове :

A8-0193/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0421

Приети текстове
PDF 399kWORD 106k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Борба с разпространението на терористично съдържание онлайн ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0640),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0405/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и становищата на комисията по култура и образование и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0193/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 67.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн [Изм. 1]
P8_TC1-COD(2018)0331

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се предотвратява води борба със злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели и като се допринася за обществената сигурност в европейските общества. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространяване свободата на информация и идеи в отворено и демократично общество и свободата и плурализма на медиите. [Изм. 2]

(1a)  Регулирането по отношение на доставчиците на хостинг услуги може само да допълва стратегиите на държавите членки за противодействие на тероризма, които трябва да акцентират върху офлайн мерки, като например инвестиции в социална дейност, в инициативи за дерадикализация и в ангажираност със засегнатите общности с цел постигане на устойчиво предотвратяване на радикализация в обществото. [Изм. 3]

(1б)   Терористичното съдържание е част от по-широк проблем с незаконното онлайн съдържание, което включва други форми на съдържание, като например сексуална експлоатация на деца, незаконни търговски практики и нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Трафикът на незаконно съдържание често се извършва от терористични и други престъпни организации с цел изпиране на пари и набиране на начален капитал за финансиране на техните операции. Този проблем изисква съчетание от законодателни, незаконодателни и доброволни мерки, основани на сътрудничеството между органите и доставчиците при пълно зачитане на основните права. Макар заплахата от незаконно съдържание да е смекчена с успешни инициативи като Кодекса за поведение относно противодействие на незаконната реч на омразата онлайн и Глобалния алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect Global Alliance), приет по инициатива на представители на сектора с цел прекратяване на сексуалното насилие над деца, е необходимо да се установи законодателна рамка за трансгранично сътрудничество между националните регулаторни органи с цел премахване на незаконно съдържание. [Изм. 4]

(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите, предоставят възможности за учене и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност. [Изм. 5]

(3)  Наличието Макар и да не е единственият фактор, наличието на терористично съдържание онлайн се оказа катализатор за радикализацията на лица, които са извършили терористични актове, и следователно има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля и пропорционално на технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да помагат подпомагат компетентните органи в борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги, като в същото време се взема под внимание основополагащото значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в едно отворено и демократично общество. [Изм. 6]

(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат допълнени с ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията(3), и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент, за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание в съответствие с хоризонталната рамка, създадена с Директива 2000/31/ЕО, както и на тези на и от Европейския съвет за подобряване на автоматизираното откриване и премахване разкриването и премахването на съдържание, което подбужда към терористични актове. [Изм. 7]

(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на член 14 от Директива 2000/31/ЕО(4). По-конкретно, всички мерки, предприети от доставчика на хостинг услуги в съответствие с настоящия регламент, включително всички проактивни мерки, не следва сами по себе си да водят до това доставчикът на услуги да загуби ползата от освобождаването от отговорност, предвидено в посочената разпоредба. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по член 14 от Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност. [Изм. 8]

(6)  В настоящия регламент са посочени правила за предотвратяване на борба със злоупотребата с хостинг услуги с цел разпространение на терористично съдържание онлайн, чиято цел е да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар при пълно зачитане на, и с тези правила следва напълно да се зачитат основните права, защитени в правния ред на Съюза, и по-специално тези, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз. [Изм. 9]

(7)  Настоящият регламент има за цел да допринася за защитата на обществената сигурност, като същевременно и следва да установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и свободата разпространяване на информация и идеи, правата на зачитане на личния и семейния живот и защитата на личните данни, която е един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Мерките, представляващи Всички мерки следва да избягват намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, следва да бъдат строго целеви, в смисъл че трябва и доколкото е възможно следва да служат за предотвратяване на борба с разпространението на терористично съдържание чрез строго целеви подход, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона. Ефективните мерки за борба с тероризма онлайн и защитата на свободата на изразяване са цели, които не си противоречат, а се допълват и подкрепят взаимно [Изм. 10]

(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед, както и възможностите за доставчиците на съдържание да оспорват взетите от доставчика на хостинг услуги конкретни мерки. [Изм. 11]

(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентните органи за предотвратяването на борба с разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета(5). Като се има предвид необходимостта да се обърне внимание на най-вредната терористична пропаганда води борба с най-вредното терористично съдържание онлайн, определението следва да обхваща материали и информация, които подбуждат, насърчават или пропагандират склоняват към извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, предоставянето на указания за извършването или подстрекават към участие в дейности на терористична група, като по този начин причиняват опасност, едно или повече такива престъпления или подстрекаването към участие в дейности на терористична група да бъдат извършени умишлено. Определението следва също да включва съдържание, което предоставя насоки за направата и използването на взривни вещества, огнестрелни и други оръжия, отровни или опасни вещества, както и химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) вещества, и всякакви насоки относно други методи и техники, включително подбор на целите, за извършване на терористични престъпления. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели, или за целите на повишаване на осведомеността срещу терористичната дейност, следва да бъде адекватно защитено. Особено в случаите, в които доставчикът на съдържание носи редакционна отговорност, във всяко решение по отношение на премахването на разпространявания материал следва да се отчитат журналистическите стандарти, установени чрез нормативни правила за печата или медиите, в съответствие с правото на Съюза и Хартата на основните права. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание. [Изм. 12]

(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при предоставянето на съхраняваната информация на разположение на трети страни обществеността, независимо дали тази дейност е чисто техническа, автоматизирана и пасивна. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на трети страни разположение на обществеността, както и уебсайтове, където ползвателите могат да правят коментари или да публикуват отзиви. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент. Той не следва да се прилага по отношение на услуги в облак, включително B2B услуги в облак, по отношение на които доставчикът на услуги няма договорни права относно това, какво съдържание се съхранява или как то се обработва или предоставя на публично разположение от неговите клиенти или крайни ползватели на такива клиенти, и когато доставчикът на услуги няма технически капацитет да премахне конкретно съдържание, съхранявано от неговите клиенти или крайните ползватели на неговите клиенти. [Изм. 13]

(11)  За определянето на приложното поле на настоящия регламент значение следва да има наличието на съществена връзка със Съюза. Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова, въз основа на наличието на значителен брой потребители в една или повече държави членки или на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или повече държави членки може да бъде определено въз основа на всички релевантни обстоятелства, включително фактори като използването на език или валута, които обикновено се използват в тази държава членка, или възможността за поръчване на стоки или услуги. Насочването на дейностите към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или начина на управляване на връзките с клиентите, като например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6). От друга страна, предоставянето на услугата само с оглед на спазването на забраната за дискриминация, определена в Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета(7), не може да се разглежда единствено на това основание като насочване на дейностите към определена територия в рамките на Съюза. [Изм. 14]

(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел предотвратяване на борба с разпространението на терористично съдържание чрез услугите им за обществеността. Тези задължения за полагане на грижа не следва да представляват бъдат разширявани до общо задължение за контрол доставчиците на хостинг услуги да наблюдават съхраняваната от тях информация, нито до общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по прозрачен, старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и свободата разпространяване на информация и идеи в открито и демократично общество, както и свободата и плурализма на медиите. [Изм. 15]

(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди за премахване, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да могат и занапред да избират своите компетентни органи, което им позволява да натоварят с тази задача административни, правоприлагащи съдебен орган или съдебни органи функционално независим административен или правоприлагащ орган. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Доставчиците на хостинг услуги са тези, които решават дали да премахнат това съдържание или да блокират достъпа до него за ползвателите в Съюза. [Изм. 16]

(14)  Компетентният орган следва да предаде заповедта за премахване директно на адресата и звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги, а когато основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги се намира в друга държава членка – на компетентния орган на тази държава членка, по всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на доставчика на услуги да установи автентичността, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване може да бъде изпълнено, по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета(8). [Изм. 17]

(15)  Сигналите от компетентните органи или от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване. Важно е доставчиците на хостинг услуги да оценяват приоритетно такива сигнали и да предоставят бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали съдържанието да бъде премахнато или не, защото не е съвместимо с неговите условия за ползване, се взема от доставчика на хостинг услуги. При прилагането на настоящия регламент във връзка със сигналите, мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/794(9), остава непроменен. [Изм. 18]

(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални проактивни конкретни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства в някои случаи, е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат проактивни конкретни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес от за получаване и разпространяване на информация, в частност когато е налице съществено равнище на излагане на терористично съдържание и получаване на заповеди за премахване. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, целенасочена, ефективна и пропорционална конкретна мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол. Тези конкретни мерки могат да включват редовни доклади до компетентните органи, увеличаване на човешките ресурси, занимаващи се с мерки за защита на услугите от публично разпространение на терористично съдържание, и обмен на най-добри практики. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване и на сигнали, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание. [Изм. 19]

(17)  При въвеждането на проактивни конкретни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, включително свобода на получаване и разпространяване на информация, се запазва получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество, се запазват. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично. Това е особено важно, когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства за откриване на терористично съдържание. Всяко решение за използване на автоматизирани средства, независимо дали е взето от самия доставчик на хостинг услуги или по искане на компетентния орган, следва да се оценява предвид надеждността на използваната технология и произтичащото от това въздействие върху основните права. [Изм. 20]

(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентните органи компетентният орган следва да изискват изисква от доставчиците на хостинг услуги, получили заповед за премахване, която е станала окончателна значителен брой заповеди за окончателно премахване, да докладват за предприетите проактивни конкретни мерки. Те могат да представляват мерки за предотвратяване на повторно качване на терористично съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран вследствие на заповед за премахване или на получени от тях сигнали, проверени спрямо публично или частно притежавани инструменти, съдържащи известно терористично съдържание. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание, като за целта използват наличните на пазара средства или тези, разработени от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните проактивни мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са необходими, ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността, необходимостта и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване и на подадените до доставчика сигнали, неговия размер и икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза), както и въведените предпазни мерки за защита на свободата на изразяване на мнение и на свободата на информация, а също и броя на случаите на ограничаване на законно съдържание. [Изм. 21]

(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите проактивни конкретни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да наложи изиска доставчика на хостинг да направи повторна оценка на необходимите мерки или да изиска приемането на подходящи, ефективни и пропорционални проактивни конкретни мерки, когато счита, че предприетите мерки не зачитат принципите на необходимост и пропорционалност или са недостатъчни за справяне с рисковете. Решението за налагане на такива конкретни проактивни мерки не следва по принцип да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено Компетентният орган следва да изисква само конкретни мерки, за които с основание може да се очаква да бъдат изпълнени от доставчика на хостинг услуги, предвид, наред с друго, финансовите и други ресурси на доставчика на хостинг услуги. Искане за изпълнение на такива конкретни мерки не следва да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. Като се имат предвид особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично съдържание, решенията, приети от компетентните органи въз основа на настоящия регламент, могат да дерогират от подхода, установен в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, по отношение на някои конкретни целеви мерки, чието приемане е необходимо поради причини, свързани с обществената сигурност. Преди приемането на такива решения компетентният орган следва да постигне справедлив баланс между целите от обществен интерес и свързаните с тях основни права, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и свободата на стопанска инициатива, както и да предостави подходяща обосновка. [Изм. 22]

(20)  Задължението на доставчиците на хостинг услуги за запазване на премахнатото съдържание и на свързаните с него данни следва да бъде определено за конкретни цели и ограничено във времето до необходимото за тези цели. Необходимо е изискването за запазване да се разшири до свързаните данни, доколкото тези данни иначе биха били загубени в резултат на премахването на въпросното съдържание. Свързаните данни могат да включват данни като „данни на абоната“, включително по-конкретно данни за самоличността на доставчика на съдържание, както и „данни за достъпа“, включително, например, данни за датата и часа на ползване от страна на доставчика на съдържание, или влизането и излизането от услугата, заедно с IP адреса, предоставен от доставчика на услуги за достъп до интернет на доставчика на съдържание. [Изм. 23]

(21)  Задължението за запазване на съдържанието за целите на процедури за обжалване по административен или съдебен ред или за правна защита е необходимо и обосновано с цел да се гарантират ефективни мерки за правна защита за доставчика на съдържание, чието съдържание е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, както и за да се осигури възстановяването на това съдържание във вида му преди премахването в зависимост от резултата от процедурата за обжалване. Задължението за запазване на съдържание за целите на разследването и повдигането и поддържането на обвинение е обосновано и необходимо с оглед на важността, която този материал би могъл да има за възпрепятстването или предотвратяването на терористичната дейност. Когато предприятия премахват или блокират достъпа до съдържание, по-специално чрез свои собствени проактивни конкретни мерки, но не информират съответния орган те следва своевременно да уведомят компетентните правоприлагащи органи за това, тъй като преценяват, че то не попада в приложното поле на член 13, параграф 4 от настоящия регламент, правоприлагащите органи може да не знаят за съществуването на съдържанието. Поради това Запазването на съдържанието за целите на предотвратяването, откриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления също е оправдано. За тези цели терористичното съдържание и свързаните с него данни следва да се съхраняват само за определен период от време, който да позволява на правоприлагащите органи да проверят съдържанието и да решат дали то ще е необходимо за тези конкретни цели. Този срок не бива да надвишава шест месеца. За целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления, изискваното съхранение на данни е ограничено до данни, които е вероятно да имат връзка с терористични престъпления, и следователно може да допринесат за наказателното преследване на терористични престъпления или за предотвратяването на сериозни рискове за обществената сигурност. [Изм. 24]

(22)  За да се гарантира пропорционалността, периодът на съхранение следва да бъде ограничен до шест месеца, за да се даде достатъчно време на доставчиците на съдържание да започнат процеса на обжалване и или да се даде възможност на правоприлагащите органи да получат достъп до съответните данни от значение за разследването и наказателното преследване на терористични престъпления. Въпреки това този срок може да бъде удължен за периода, който е необходим, в случай че процедурата по обжалване или за правна защита е започнала, но не е приключила в рамките на шестмесечния срок по искане на органа, занимаващ се с обжалването. Тази продължителност следва също така да бъде достатъчна, за да се даде възможност на правоприлагащите органи да запазят необходимите доказателства материали във връзка с разследванията и наказателните преследвания, като същевременно се гарантира балансът със съответните основни права. [Изм. 25]

(23)  Настоящият регламент не засяга процесуалните гаранции и процедурните мерки за разследване, свързани с достъпа до съдържание и свързаните с него данни, съхранявани за целите на разследването и наказателното преследване на терористични престъпления, уредени съгласно националното законодателство на държавите членки и съгласно законодателството на Съюза.

(24)  Прозрачността на политиките на доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание е от съществено значение за подобряване на тяхната отчетност спрямо техните ползватели и за укрепване на доверието на гражданите в цифровия единен пазар. Доставчиците Единствено доставчици на хостинг услуги, които подлежат на заповеди за премахване за съответната година, следва да бъдат задължени да публикуват годишни доклади за прозрачност, съдържащи полезна информация за предприетите действия във връзка с откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание. [Изм. 26]

(24a)  Органите, компетентни да издават заповед за премахване, следва също така да публикуват доклади за прозрачност, съдържащи информация относно броя на заповедите за премахване, броя на отказите, количеството идентифицирано терористично съдържание, което е довело до разследване и наказателно преследване на терористични престъпления, както и броя на случаите на съдържание, погрешно идентифицирано като терористично съдържание. [Изм. 27]

(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания. [Изм. 28]

(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението, например причините за премахването или блокирането на достъпа и правното основание за действието. Това обаче не изисква непременно уведомяване на доставчика на съдържанието. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Допълнителна информация за причините, както и за възможностите доставчикът на съдържание да оспори решението, следва да бъде предоставена при поискване. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги. [Изм. 29]

(27)  За да се избегне дублирането на работа и възможната намеса в разследвания и за да се намалят разходите на засегнатите доставчици на услуги, компетентните органи следва взаимно да се уведомяват и координират и да си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европол при издаването на заповеди за премахване или при изпращането на сигнали до доставчици на хостинг услуги. При прилагането на разпоредбите на настоящия регламент Европол може да окаже подкрепа в съответствие със сегашния си мандат и съществуващата правна уредба. [Изм. 30]

(27a)  Сигналите от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване. Поради тази причина е важно доставчиците на хостинг услуги да си сътрудничат с Европол, да оценяват приоритетно сигналите на Европол и да предоставят бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали съдържанието да бъде премахнато или не, защото не е съвместимо с неговите условия за ползване, се взема от доставчика на хостинг услуги. При прилагането на настоящия регламент мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/794(10), остава непроменен. [Изм. 31]

(28)  За да се осигури ефективно и достатъчно съгласувано прилагане на проактивни мерки от доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи в държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на дискусиите, които водят с доставчиците на хостинг услуги във връзка със заповедите за премахване и с установяването, прилагането и оценката на конкретни проактивни мерки. Подобно сътрудничество е необходимо и във връзка с приемането на правила относно санкциите, както и във връзка с изпълнението и налагането на санкции. [Изм. 32]

(29)  От съществено значение е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за налагането на санкции, да бъде напълно информиран за издаването на заповеди за премахване и за подаването на сигнали, както и за последващ обмен между доставчика на услуги и съответния компетентен орган съответните компетентни органи в другите държави членки. За тази цел държавите членки предоставят подходящи и сигурни канали или механизми за комуникация, позволяващи своевременното споделяне на съответната информация. [Изм. 33]

(30)  За да се улесни бързият обмен на информация между компетентните органи, както и с доставчиците на хостинг услуги, а също и за да се избегне дублирането на усилия, държавите членки могат да използват разработените от Европол инструменти, като например действащото приложение за управление на сигнализирането в интернет (Internet Referral Management application (IRMa) или инструменти, които са негови приемници.

(31)  Предвид конкретните сериозни последици от определено терористично съдържание доставчиците на хостинг услуги следва незабавно да уведомяват съответните органи в засегнатата държава членка или компетентните органи на мястото, където се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законният им представител, за съществуването на доказателства за терористични престъпления, за които са узнали. За да се гарантира пропорционалността, това задължение е ограничено до терористичните престъпления, определени в член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541. Задължението за уведомяване не предполага задължение за доставчиците на хостинг услуги активно да търсят такива доказателства. Засегнатата държава членка е държавата членка, която има юрисдикция при разследването и наказателното преследване на терористичните престъпления в съответствие с Директива (ЕС) 2017/541, въз основа на гражданството на извършителя на престъплението или на потенциалната жертва на престъплението или на мястото на извършване на терористичния акт. В случай на съмнение доставчиците на хостинг услуги могат да предават информацията на Европол, който следва да действа в съответствие със своя мандат, включително да препраща информацията на съответните национални органи.

(32)  Компетентните органи в държавите членки следва да могат да използват тази информация, за да предприемат мерки за разследване, които са предвидени съгласно правото на държава членка или на Съюза, включително издаването на европейска заповед за предоставяне съгласно Регламента относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси(11).

(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват бързото експедитивното обработване на заповедите за премахване и на сигналите. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване и на сигнали по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи бързото експедитивното им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран в срок от един час след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване. [Изм. 34]

(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. Независимо от това, когато друга държава членка издаде заповед за премахване, нейните органи следва да могат да налагат изпълнението на своите заповеди, като предприемат принудителни мерки с ненаказателен характер, като например плащането на глоби. По отношение на доставчик на хостинг услуги,който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem. [Изм. 35]

(35)  Доставчиците на хостинг услуги, които не са установени в Съюза, следва да определят писмено законен представител с цел да гарантират спазването и изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент. Доставчиците на хостинг услуги могат да използват съществуващ законен представител, при условие че този законен представител е в състояние да изпълнява функциите, посочени в настоящия регламент. [Изм. 36]

(36)  Законният представител следва да бъде законно упълномощен да действа от името на доставчика на хостинг услуги.

(37)  За целите на настоящия регламент държавите членки следва да определят компетентни органи. Изискването за определяне на компетентни органи не означава непременно единен съдебен орган или функционално независим административен орган. Това изискване не налага създаването на нови органи нов орган, а може да представлява възлагане на изпълнението на функциите, определени в настоящия регламент, на съществуващи органи съществуващ орган. Настоящият регламент налага определянето на органи, компетентни да издават орган, компетентен да издава заповеди за премахване и сигнали, както и да следят следи за прилагането на проактивни конкретни мерки и за налагането на санкции. Държавите членки решават колко органа да определят за изпълнението на тези задачи следва да съобщят на Комисията определения съгласно настоящия регламент компетентен орган, а Комисията следва да публикува онлайн списък с компетентните органи на държавите членки. Онлайн регистърът следва да е леснодостъпен, за да се улесни бързата проверка на автентичността на заповедите за премахване от страна на доставчиците на хостинг услуги. [Изм. 37]

(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Особено тежки санкции Следва да се налагат санкции, в случай че доставчикът доставчиците на хостинг услуги систематично не премахва терористично съдържание или не блокира достъпа до него в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Неспазването на изискванията в отделни случаи може да бъде санкционирано, като същевременно се спазват принципите на ne bis in idem и на пропорционалност и като се гарантира, че при тези санкции се взема предвид систематичното неспазване. За да се гарантира правната сигурност, в регламента следва да се определи до каква степен съответните и продължително не спазват своите задължения могат да бъдат предмет на санкции съгласно настоящия регламент. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за докладване съгласно член 6, параграф 2 или решение за налагане прилагане на допълнителни проактивни конкретни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Освен това компетентният орган следва да взема под внимание дали доставчикът на хостинг услуги е стартиращо, или малко или следно предприятие, както и да определи за всеки отделен случай дали предприятието е в състояние да спази издадената заповед. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание. [Изм. 38]

(39)  Използването на стандартизирани образци улеснява сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и доставчиците на услуги, като им позволява да общуват по-бързо и по-ефективно. Особено важно е да се гарантират бързи действия след получаването на заповед за премахване. Благодарение на образците се намаляват разходите за превод и се допринася за установяването на стандарт за високо качество. Формулярите за отговор следва да направят възможен стандартизирния обмен на информация,а това ще бъде от голямо значение, когато доставчиците на услуги не могат да спазяат изискванията. Каналите за подаване с удостоверена автентичност могат да гарантират автентичността на заповедта за премахване, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.

(40)  С цел да се даде възможност за бързо изменение, когато е необходимо, на съдържанието на образците, които да бъдат използвани за целите на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложения I, II и III към настоящия регламент. За да може да взема предвид развитието на технологиите и свързаната с това правна уредба, на Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове с цел допълване на настоящия регламент с техническите изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване. От особена важност е по време на своята подготвителна работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(12) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(41)  Държавите членки следва да събират информация относно прилагането на законодателството, включително информация относно броя на случаите на успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления в резултат на настоящия регламент. Следва да се създаде подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, като целта е информацията от нея да се използва за оценка на законодателството. [Изм. 39]

(42)  Въз основа на констатациите и заключенията в доклада за изпълнението и на резултата от мониторинга Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент не по-рано от три години една година след влизането му в сила. Оценката следва да се основава на петте седемте критерия за ефикасност, необходимост, пропорционалност, ефективност, уместност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. С нея ще следва да се оцени функционирането на различните оперативни и технически мерки, предвидени в Регламента, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху потенциално засегнатите основни права, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация, правото на свобода и плурализъм на медиите, свободата на стопанската инициатива, правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. Комисията следва също така да направи оценка на въздействието върху потенциално засегнатите интереси на трети страни, включително преглед на изискването за информиране на доставчиците на съдържание. [Изм. 40]

(43)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар чрез предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради обхвата и последиците от предвиденото действие, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.  С настоящия регламент се установяват целеви единни правила за предотвратяване на борба със злоупотребата с хостинг услуги за публично разпространение на терористично съдържание онлайн. С него се установяват по-специално: [Изм. 41]

а)  правила относно задълженията разумните и пропорционални задължения на доставчиците на хостинг услуги да полагат грижи за предотвратяване на разпространението борба с публичното разпространение на терористично съдържание чрез техните услуги и да гарантират, когато е необходимо, бързото му премахване; [Изм. 42]

б)  набор от мерки, които да бъдат въведени от държавите членки с цел идентифициране на терористично съдържание, гарантиране на бързото му премахване от доставчиците на хостинг услуги в съответствие с правото на Съюза, предоставящо подходящи гаранции за свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество, както и с цел улесняване на сътрудничеството с компетентните органи в други държави членки, доставчици на хостинг услуги и, когато е целесъобразно, съответните органи на Съюза. [Изм. 43]

2.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на хостинг услуги, които предлагат услуги на обществеността в Съюза, независимо от тяхното основно място на стопанска дейност. [Изм. 44]

2a.  Настоящият регламент не се прилага за съдържание, което се разпространява за образователни, художествени, журналистически или научноизследователски цели или за целите на дейности за повишаване на осведомеността относно борбата с тероризма, нито за съдържание, което представлява изразяване на полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат. [Изм. 45]

2б.  Настоящият регламент не води до промяна на задължението за спазване на правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от Договора за Европейския съюз, и се прилага, без да се засягат основните принципи на правото на Съюза и националното право, свързани със свободата на словото, свободата на печата и свободата и плурализма на медиите. [Изм. 46]

2в.  Настоящият регламент не засяга Директива 2000/31/ЕО. [Изм. 47]

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

-1)  „услуги на информационното общество“ означава услугите, посочени в член 2, буква а) от Директива 2000/31/ЕО; [Изм. 48]

1)  „доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, които се състоят в съхраняването по искане на доставчика на съдържание на информация, предоставяна от самия него, и в предоставяне на съхраняваната информация на обществено разположение на трети страни. Това се отнася само за услугите, които се предоставят на обществеността на ниво приложения. Доставчиците на инфраструктура за компютърни услуги в облак и доставчиците на компютърни услуги в облак не се считат за доставчици на хостинг услуги. Също така това не се отнася до електронните съобщителни услуги, определени в Директива (ЕС) 2018/1972; [Изм. 49]

2)  „доставчик на съдържание“ означава ползвател, предоставил информация, която се съхранява или е била съхранявана и предоставена на обществеността по негово искане от доставчик на хостинг услуги; [Изм. 50]

3)  „предлагане на услуги в Съюза“ означава предоставяне на възможността юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите на доставчика на хостинг услуги, който има съществена връзка с тази държава членка или тези държави членки, изразяваща се във:

а)  установяване на доставчика на хостинг услуги в Съюза;

б)  значителен брой ползватели в една или няколко държави членки;

в)  насочване на дейностите към една или няколко държави членки.

4)  „терористични престъпления“ означава престъпления по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541; [Изм. 51]

5)  „терористично съдържание“ означава информация материали от един или няколко от следните видове: [Изм. 52]

а)  информация, с която се подбужда към или се пропагандира, включително чрез възхвала, извършването на едно от престъпленията, посочени в букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като такова поведение, пряко или непряко, например възхваляването на терористични актове, пропагандира извършването на терористични престъпления, като по този начин се създава опасност от извършването умишлено извършване на едно или повече такива деяния престъпления; [Изм. 53]

б)  информация, с която се насърчава съучастието в терористични склоняване на друго лице или група от лица да извършат или да съдействат за извършването на някое от престъпленията, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления; [Изм. 54]

в)  информация, с която се популяризират склоняване на друго лице или група от лица да участват в дейностите на терористична група, по-специално като се насърчава участието или подкрепата за терористична група включително чрез предоставяне на информация или материални ресурси или чрез финансиране на нейните дейности по какъвто и да е начин по смисъла на член 2, параграф 3 4 от Директива (ЕС) 2017/541, като с това се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления; [Изм. 55]

г)  информация, с която се дават предоставят указания относно методи или техники за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, вредни или опасни вещества, или за други специални методи или техники с цел извършване или допринасяне за извършването на терористични някое от терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541; [Изм. 56]

гa)  описание на извършването на едно или повече от престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления. [Изм. 57]

6)  „разпространение на терористично съдържание“ означава предоставяне на терористично съдържание на разположение на трети страни обществеността чрез услугите на доставчици на хостинг услуги; [Изм. 58]

7)  „условия за ползване“ означава всички условия и клаузи, независимо от тяхното наименование или форма, с които се уреждат договорните отношения между доставчика на хостинг услуги и ползвателите на тези услуги;

8)  „сигнал“ означава известие от компетентен орган или, когато е приложимо, от компетентен орган на Съюза до доставчик на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, които имат за цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание; [Изм. 59]

9)  „основно място на стопанска дейност“ означава главното управление или седалището, в което се упражняват основните финансови функции и оперативният контрол;

9a)  „компетентен орган“ означава единен определен съдебен орган или функционално независим административен орган в държавата членка. [Изм. 60]

РАЗДЕЛ II

Мерки за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

Член 3

Задължения за полагане на грижа

1.  Доставчиците на хостинг услуги предприемат целесъобразни, разумни и пропорционални действия действат в съответствие с настоящия регламент срещу разпространението на терористично съдържание и за защита на ползвателите от терористично съдържание. При това Те действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин, като при всички обстоятелства зачитат надлежно основните права на ползвателите и вземат предвид фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в едно отворено и демократично общество, и с цел да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. [Изм. 61]

1a.  Тези задължения за полагане на грижа не представляват общо задължение за доставчиците на хостинг услуги да наблюдават предаваната или съхраняваната от тях информация, нито общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност. [Изм. 62]

2.  Доставчиците на хостинг услуги включват в своите условия за ползване разпоредби за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание и ги прилагат. [Изм. 63]

2a.  Когато доставчиците на хостинг услуги получат информация или разберат за терористично съдържание в своите услуги, те информират компетентните органи за това съдържание и експедитивно го премахват. [Изм. 64]

2б.  Доставчиците на хостинг услуги, които изпълняват критериите за определението на доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове съгласно Директива (ЕС) 2018/1808, предприемат необходимите мерки за борба с разпространението на терористично съдържание в съответствие с член 28б, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1808. [Изм. 65]

Член 4

Заповеди за премахване

1.  Компетентният орган на държавата членка, където е основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, разполага с правомощието да постанови решение заповед за премахване, с което която да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него във всички държави членки. [Изм. 66]

1a.  Компетентният орган на държава членка, където не е основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или където той няма законен представител, може да поиска достъпът до терористично съдържание да бъде блокиран и да изпълни това искане в рамките на своята територия. [Изм. 67]

1б.  Ако съответният компетентен орган не е издал по-рано заповед за премахване до доставчика на хостинг услуги, той се свързва с доставчика на хостинг услуги, като предоставя информация за процедурите и приложимите срокове най-малко 12 часа преди издаването на заповед за премахване. [Изм. 68]

2.  Доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него възможно най-бързо и в срок от един час след получаването на заповедта за премахване. [Изм. 69]

3.  Заповедите за премахване съдържат следните елементи в съответствие с образеца, установен в приложение I:

а)  данни чрез електронен подпис за компетентния орган, издаващ заповедта за премахване, и удостоверение на автентичността на заповедта за премахване от компетентния орган; [Изм. 70]

б)  подробно описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, най-малкото чрез и специфично позоваване на категориите терористично съдържание, изброени в член 2, параграф 5; [Изм. 71]

в)  унифициран точен локатор на ресурси (URL) и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното съдържание; [Изм. 72]

г)  позоваване на настоящия регламент като правното основание на заповедта за премахване;

д)  дата и времеви печат за момента на издаване;

е)  лесноразбираема информация относно средствата за правна защита, които са на разположение на доставчика на хостинг услуги и доставчика на съдържание, включително правна защита пред компетентния орган, както и сезиране на съд и крайни срокове за обжалване; [Изм. 73]

ж)  когато е приложимо необходимо и пропорционално, решението да не се оповестява информацията относно премахването на терористично съдържание или блокирането на достъпа до него, както е посочено в член 11. [Изм. 74]

4.  По искане на доставчика на хостинг услуги или на доставчика на съдържание компетентният орган представя подробно описание на причините, без да се засяга задължението на доставчика на хостинг услуги да изпълни заповедта за премахване в рамките на срока, посочен в параграф 2. [Изм. 75]

5.  Компетентните органи отправят Компетентният орган отправя заповедите за премахване към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или към законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и ги препращат препраща на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези заповеди се изпращат с електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват установяване на автентичността на изпращача, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта. [Изм. 76]

6.  Доставчиците на хостинг услуги потвърждават получаването и без ненужно забавяне информират компетентния орган за премахването на терористичното съдържание или за блокирането на достъпа до него, като посочват по-специално часа и датата на предприетото действие, използвайки образеца от приложение II. [Изм. 77]

7.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване поради непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на доставчика на хостинг услуги, включително по технически или оперативни причини, той информира без ненужно забавяне компетентния орган за това, като обяснява причините, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените причини престанат да съществуват. [Изм. 78]

8.  Ако Доставчикът на хостинг услуги не може да откаже да изпълни заповедта за премахване, тъй като ако в нея се съдържат явни грешки или не се съдържа достатъчно информация за изпълнение на заповедта, доставчикът на хостинг услуги. Той уведомява без ненужно забавяне компетентния орган за това, като изисква пояснения, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените пояснения бъдат предоставени. [Изм. 79]

9.  Компетентният орган, издал заповедта за премахване, информира компетентния орган, който следи за прилагането на проактивните конкретните мерки, посочени в член 17, параграф 1, буква в), когато заповедта за премахване стане окончателна. Дадена заповед за премахване става окончателна, когато не е била обжалвана в рамките на срока, предвиден за това в приложимото национално законодателство, или когато е била потвърдена след обжалване. [Изм. 80]

Член 4а

Процедура на консултация за заповедите за премахване

1.  Компетентният орган, който постановява заповед за премахване по член 4, параграф 1а, представя копие от заповедта за премахване на посочения в член 17, параграф 1, буква а) компетентен орган, където се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, едновременно с предаването ѝ на доставчика на хостинг услуги в съответствие с член 4, параграф 5.

2.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, има разумни основания да смята, че заповедта за премахване може да окаже въздействие върху основните интереси на тази държава членка, той информира издаващия компетентен орган. Издаващият орган взема предвид тези обстоятелства и при необходимост оттегля или адаптира заповедта за премахване. [Изм. 81]

Член 4б

Процедура на сътрудничество за издаване на допълнителна заповед за премахване

1.  Когато компетентен орган е издал заповед за премахване съгласно член 4, параграф 1а, този орган може да се свърже с компетентния орган на държавата членка, където е основното място на установяване на доставчика на хостинг услуги, с цел да поиска от въпросния компетентен орган да издаде и заповед за премахване съгласно член 4, параграф 1.

2.  Компетентният орган в държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на хостинг услуги, или издава заповед за премахване, или отказва издаване на заповед във възможно най-кратък срок, но не по-късно от един час след установяването на връзка с него съгласно параграф 1, и информира за решението си компетентния орган, който е издал първата заповед.

3.  В случаите, когато компетентният орган в държавата членка на основното място на установяване се нуждае от повече от един час, за да направи собствена оценка на съдържанието, той изпраща искане до съответния доставчик на хостинг услуги да блокира временно достъпа до съдържанието за срок до 24 часа, по време на който компетентният орган извършва оценката и изпраща заповедта за премахване или отменя искането за блокиране на достъпа. [Изм. 82]

Член 5

Сигнали

1.  Компетентният орган или съответният орган на Съюза може да изпрати сигнал до доставчик на хостинг услуги.

2.  Доставчиците на хостинг услуги въвеждат оперативни и технически мерки, с които се улеснява експедитивната оценка на съдържанието, изпратено за доброволно разглеждане от тяхна страна от компетентните органи и, когато е приложимо, от съответните органи на Съюза.

3.  Сигналите се отправят към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и се препращат на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези сигнали се изпращат по електронен път.

4.  Сигналът съдържа достатъчно подробна информация, включително причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, URL и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното терористично съдържание.

5.  Доставчикът на хостинг услуги оценява приоритетно съдържанието, посочено в сигнала, спрямо своите условия за ползване и решава дали да премахне това съдържание или да блокира достъпа до него.

6.  Доставчикът на хостинг услуги уведомява своевременно компетентния орган или съответния орган на Съюза за резултата от оценката и точния момент на всяко действие, предприето вследствие на сигнала.

7.  Когато доставчикът на хостинг услуги счита, че сигналът не съдържа достатъчно информация, за да се направи оценка на въпросното съдържание, той незабавно уведомява компетентните органи или съответния орган на Съюза за това, като посочва какви допълнителни сведения или пояснения са необходими. [Изм. 83]

Член 6

Проактивни Конкретни мерки [Изм. 84]

1.  Когато е целесъобразно Без да се засягат Директива (ЕС) 2018/1808 и Директива 2000/31/ЕО, доставчиците на хостинг услуги могат да предприемат конкретни проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от разпространението публичното разпространение на терористично съдържание. Мерките са ефективни, целенасочени и пропорционални, като отчитат се обръща особено внимание на риска и равнището на излагане на терористично съдържание, основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата правото на свобода на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в едно отворено и демократично общество. [Изм. 85]

2.  Когато е бил информиран в съответствие с член 4, параграф 9, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), изисква от доставчика на хостинг услуги да представи доклад в срок от три месеца след получаване на искането и след това най-малко веднъж годишно във връзка с конкретните проактивни мерки, които е предприел, включително чрез използването на автоматизирани инструменти, с цел:

а)  предотвратяването на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;

б)  откриването, идентифицирането и експедитивното премахване на терористично съдържание или блокиране на достъпа до него.

Това искане се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги.

Докладите включват цялата относима информация, която позволява на компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да прецени дали проактивните мерки са ефективни и пропорционални, включително да оцени функционирането на всички използвани автоматизирани инструменти, както и използваните механизми за контрол и проверка от човек. [Изм. 86]

3.  Когато компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), счита, че предприетите проактивни мерки, за които е докладвано съгласно параграф 2, не са достатъчни за ограничаването и управлението на риска и равнището на излагане, той може да поиска от доставчика на хостинг услуги да предприеме конкретни допълнителни проактивни мерки. За тази цел доставчикът на хостинг услуги си сътрудничи с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), за да се определят конкретните мерки, които доставчикът на хостинг услуги да въведе, като се установяват ключови цели и критерии, както и графици за тяхното изпълнение. [Изм. 87]

4.  Ако не може да бъде постигнато споразумение в рамките на три месеца от искането по параграф 3 След като се установи, че даден доставчик на хостинг услуги е получил значителен брой заповеди за премахване, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), може да издаде решение, с което да наложи конкретни допълнителни изпрати искане за необходими и, пропорционални проактивни и ефективни допълнителни конкретни мерки, които доставчикът на хостинг услуги ще трябва да изпълни. Компетентният орган не налага общо задължение за контрол, нито използването на автоматизирани средства. В решението искането се вземат предвид по-специално техническата осъществимост на мерките, размерът и икономическият капацитет на доставчика на хостинг услуги и ефектът от такива мерки върху основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество. Това решение искане се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги редовно докладва за изпълнението на тези мерки, както е определено от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в). [Изм. 88]

5.  Доставчикът на хостинг услуги може по всяко време да поиска от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да преразгледа и при необходимост да отмени дадено искане или решение по параграфи 2, 3 и параграф 4 съответно. Компетентният орган издава мотивирано решение в рамките на разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги. [Изм. 89]

Член 7

Съхраняване на съдържание и свързани с него данни

1.  Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание, което е премахнато или блокирано вследствие на заповед за премахване, сигнал или проактивни конкретни мерки в съответствие с членове 4, 5 и 6, и свързаните с него данни, които са премахнати в резултат на премахването на терористичното съдържание и които са необходими за: [Изм. 90]

а)  процедури за обжалване по административен или, съдебен ред или правна защита, [Изм. 91]

б)  предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични престъпления от правоприлагащите органи; [Изм. 92]

2.  Терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, буква а), се съхраняват за срок от шест месеца и се заличават след изтичането на този срок. При поискване от компетентния орган или съд терористичното съдържание се съхранява за по-дълъг допълнително уточнен период, само когато и докато това е необходимо за текущи процедури за обжалване по административен или, съдебен ред или средства за правна защита, посочени в параграф 1, буква а). Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, буква б), докато правоприлагащият орган не реагира на уведомлението, направено от доставчика на хостинг услуги в съответствие с член 13, параграф 4, но не по-късно от шест месеца. [Изм. 93]

3.  Доставчиците на хостинг услуги гарантират, че терористичното съдържание и свързаните с него данни, съхранявани съгласно параграфи 1 и 2, са предмет на подходящи технически и организационни предпазни мерки.

С тези технически и организационни предпазни мерки се гарантира, че съхраняваното терористично съдържание и свързаните с него данни са достъпни и се обработват само за целите, посочени в параграф 1, и се осигурява висока степен на сигурност на засегнатите лични данни. Доставчиците на хостинг услуги преразглеждат и актуализират тези предпазни мерки, когато е необходимо.

РАЗДЕЛ III

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ОТЧЕТНОСТ

Член 8

Задължения за прозрачност на доставчиците на хостинг услуги [Изм. 94]

1.  Когато е приложимо, доставчиците на хостинг услуги установяват ясно в своите условия за ползване политиката си за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, включително, когато е целесъобразно приложимо, с подходящо обяснение за функционирането на проактивните конкретни мерки, в това число използването на автоматизирани инструменти. [Изм. 95]

2.  Доставчиците на хостинг услуги публикуват, които са били обект на заповеди за премахване в съответната година, оповестяват публично годишни доклади за прозрачност относно действията, предприети срещу разпространението на терористично съдържание. [Изм. 96]

3.  Докладите за прозрачност съдържат най-малко следната информация:

а)  информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги във връзка с откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание;

б)  информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги за предотвратяване на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание, особено когато се използва автоматизирана технология; [Изм. 97]

в)  брой на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран вследствие съответно на заповеди за премахване, сигнали или проактивни мерки или на конкретни мерки, както и броят на нарежданията, при които съдържанието не е било премахнато в съответствие с член 4, параграфи 7 и 8, заедно с основанията за отказ; [Изм. 98]

г)  обзор и резултати от брой на процедурите за подаване на жалби и резултати от тях, както и действия за съдебен контрол, включително брой на случаите, в които е установено, че съдържанието е определено погрешно като терористично съдържание. [Изм. 99]

Член 8а

Задължения за прозрачност на компетентните органи

1.  Компетентните органи публикуват годишни доклади за прозрачността, които включват най-малко следната информация:

a)  брой на издадените заповеди за премахване, брой на премахванията и брой на заповедите за премахване, които са получили отказ или не са взети под внимание;

б)  брой на определеното като терористично съдържание, довело до разследване и наказателно преследване, и брой на случаите на съдържание, погрешно определено като терористично;

в)  описание на мерките, поискани от компетентните органи съгласно член 6, параграф 4. [Изм. 100]

Член 9

Гаранции по отношение на използването и прилагането на проактивните конкретните мерки [Изм. 101]

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства съгласно настоящия регламент по отношение на съдържанието, което съхраняват, те предоставят ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка с това съдържание, и по-специално на решенията за премахване на съдържание, което се счита за терористично, или за блокирането на достъпа до него. [Изм. 102]

2.  Тези гаранции се изразяват по-конкретно в контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно и при всички случаи когато се изисква подробна преценка на съответния контекст, за да се определи дали съдържанието трябва да се счита за терористично на целесъобразността на решението за премахване или отказване на достъп до съдържание, по-специално по отношение на правото на свобода на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в отворено и демократично общество. [Изм. 103]

Член 9а

Ефективни средства за правна защита

1.  Доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на заповед за премахване, и доставчиците на хостинг услуги, които са получили заповед за премахване, имат право на ефективна защита. Държавите членки въвеждат ефективни процедури за упражняване на това право. [Изм. 104]

Член 10

Механизми за подаване на жалби

1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват ефективни и достъпни механизми ефективен и достъпен механизъм, позволяващи на доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на сигнал съгласно член 5 или на проактивни конкретни мерки съгласно член 6, да подадат жалба срещу действието на доставчика на хостинг услуги с искане съдържанието да бъде възстановено. [Изм. 105]

2.  Доставчиците на хостинг услуги разглеждат своевременно всяка получена жалба и възстановяват съдържанието без ненужно забавяне, когато премахването или блокирането на достъпа е било неоснователно. Те информират жалбоподателя за резултата от разглеждането на жалбата в срок от две седмици от получаването на жалбата с обяснение в случаите, когато доставчикът на хостинг услуги реши да не възстановява съдържанието. Възстановяването на съдържанието не е пречка за предприемането на допълнителни съдебни мерки срещу решението на доставчика на хостинг услуги или на компетентния орган. [Изм. 106]

Член 11

Информация за доставчиците на съдържание

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него, те предоставят на доставчика на съдържание разбираема и кратка информация относно премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание и относно възможностите за оспорване на решението и при поискване му/ѝ предоставят копие от заповедта за премахване, издадена съгласно член 4. [Изм. 107]

2.  При поискване от доставчика на съдържание доставчикът на хостинг услуги информира доставчика на съдържание за причините за премахването или блокирането на достъпа и за възможностите за оспорване на решението. [Изм. 108]

3.  Задължението съгласно параграфи параграф 1 и 2 не се прилага, когато въз основа на обективни доказателства и предвид пропорционалността и необходимостта от такова решение компетентният орган реши, че тези дейности не бива да бъдат оповестявани поради причини, свързани с обществената сигурност, като например предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на терористични престъпления, за толкова дълго време, колкото е необходимо, но не повече от четири седмици от това решение. В такъв случай доставчикът на хостинг услуги не оповестява никаква информация за премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание. [Изм. 109]

РАЗДЕЛ IV

Сътрудничество между компетентните органи, органите на Съюза и доставчиците на хостинг услуги

Член 12

Капацитет на компетентните органи

Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи разполагат с необходимия капацитет и с достатъчни ресурси за постигане на целите и за изпълнение на техните задълженията задължения по настоящия регламент при силни гаранции за независимост. [Изм. 110]

Член 13

Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи и когато е необходимо, съответните компетентните органи на Съюза [Изм. 111]

1.  Компетентните органи в държавите членки взаимно се уведомяват и координират и си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, със съответните органи на Съюза, като например с Европол, по отношение на заповедите за премахване и сигналите, за да се избегне дублирането на работа, да се подобри координацията и да се избегне намесата в разследвания в различните държави членки. [Изм. 112]

2.  Компетентните органи в държавите членки информират, координират и си сътрудничат с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), по отношение на мерките, предприети съгласно член 6, и мерките за принудително изпълнение съгласно член 18. Държавите членки гарантират, че компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), притежава цялата необходима информация. За тази цел държавите членки предоставят подходящи и сигурни канали или механизми за комуникация, за да се гарантира, че съответната информация се обменя своевременно. [Изм. 113]

3.  Държавите членки и доставчиците на хостинг услуги могат да решат да използват специални инструменти, включително, когато е целесъобразно, тези, създадени от съответните органи на Съюза, като например Европол, за да се улеснят по-специално: [Изм. 114]

а)  обработването и обратната информация, свързани със заповеди за премахване в съответствие с член 4;

б)  обработването и обратната информация, свързани със сигнали в съответствие с член 5; [Изм. 115]

в)  сътрудничество с цел определянето и прилагането на проактивни конкретни мерки в съответствие с член 6. [Изм. 116]

4.  Когато доставчиците на хостинг услуги узнаят за доказателства за терористични престъпления терористично съдържание, те незабавно уведомяват информират органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на престъпления в съответната държава членка или. Когато е невъзможно да се установи съответната държава членка, доставчиците на хостинг услуги уведомяват звеното за контакт в държавата членка съгласно член 14 17, параграф 2, в която се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законният им законен представител. В случай на съмнение доставчиците на хостинг услуги могат да предават, и предават също така тази информация на Европол за съответни последващи действия. [Изм. 117]

4a.  Доставчиците на хостинг услуги сътрудничат на компетентните органи. [Изм. 118]

Член 14

Звена за контакт

1.  Доставчиците на хостинг услуги, получили предварително една или повече заповеди за премахване, създават звено за контакт, което получава заповедите за премахване и сигналите по електронен път и осигурява бързото експедитивното им обработване съгласно членове член 4 и 5. Те гарантират, че тази информация е обществено достояние. [Изм. 119]

2.  В информацията, посочена в параграф 1, се посочва официалният език или официалните езици на Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на който може да се общува със звеното за контакт и на който се обменя допълнителна информация във връзка със заповедите за премахване и сигналите съгласно членове член 4 и 5. Това включва поне един от официалните езици на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или е установен или пребивава неговият законен представител съгласно член 16. [Изм. 120]

3.  Държавите членки създават звено за контакт, което обработва исканията за разяснения и обратна информация във връзка с издадените от тях заповеди за премахване и подадените от тях сигнали. Информацията относно звеното за контакт се прави обществено достояние. [Изм. 121]

РАЗДЕЛ V

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

Член 15

Юрисдикция

1.  За целите на членове 6, 18 и 21 юрисдикция има държавата членка, в която се намира основно място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги. За доставчик на хостинг услуги, който няма основно място на стопанска дейност в никоя държава членка, се счита, че е под юрисдикцията на държавата членка, в която пребивава или е установен неговият законен представител, посочен в член 16.

2.  Когато доставчик на хостинг услуги, който няма основно място на стопанска дейност в никоя държава членка, не е определил свой законен представител, всички държави членки имат юрисдикция. Когато дадена държава членки реши да упражнява тази юрисдикция, тя информира всички останали държави членки. [Изм. 122]

3.  Когато орган на друга държава членка е издал заповед за премахване в съответствие с член 4, параграф 1, тази държава членка има юрисдикция да предприеме принудителни мерки съгласно своето национално право с цел изпълнението на заповедта за премахване. [Изм. 123]

Член 16

Законен представител

1.  Доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза, но предлага услуги в Съюза, определя писмено дадено юридическо или физическо лице за свой законен представител в Съюза за целите на получаването, спазването и изпълнението на заповеди за премахване, сигнали, искания и решения искания, издадени от компетентните органи на основание настоящия регламент. Законният представител пребивава или е установен в една от държавите членки, в които доставчикът на хостинг услуги предлага услугите си. [Изм. 124]

2.  Доставчикът на хостинг услуги възлага на законния представител получаването, спазването и изпълнението на заповедите за премахване, сигналите, исканията и решенията исканията, посочени в параграф 1, от името на въпросния доставчик на хостинг услуги. Доставчиците на хостинг услуги предоставят на своя законен представител необходимите правомощия и ресурси, за да си сътрудничат с компетентните органи и да спазват тези решения и заповеди. [Изм. 125]

3.  Определеният законен представител може да бъде подведен под отговорност за неспазване на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, без да се засягат отговорността на доставчика на хостинг услуги и правните действия, които могат да бъдат предприети срещу него.

4.  Доставчикът на хостинг услуги уведомява компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква г), на държавата членка, в която пребивава или е установен законният представител относно определянето му. Информацията относно законният представител се прави обществено достояние.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Определяне на компетентните органи

1.  Всяка държава членка определя органа съдебен или органите, които са компетентни функционално независим административен орган, който е компетентен: [Изм. 126]

а)  за издаването на заповеди за премахване в съответствие с член 4;

б)  за откриването и идентифицирането на терористично съдържание и за изпращането на сигнал за него до доставчиците на хостинг услуги в съответствие с член 5; [Изм. 127]

в)  за наблюдението на прилагането на проактивни конкретни мерки в съответствие с член 6; [Изм. 128]

г)  за налагането на принудително изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, посредством санкции в съответствие с член 18.

1a.  Държавите членки определят звено за контакт в рамките на компетентните органи, което обработва исканията за разяснения и обратна информация във връзка с издадените от тях заповеди за премахване. Информацията относно звеното за контакт е обществено достъпна. [Изм. 129]

2.  Най-късно до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, посочени в параграф 1. Комисията създава онлайн регистър, в който се изброяват всички компетентни органи и определеното звено за контакт за всеки компетентен орган. Комисията публикува уведомлението и всички негови изменения в Официален вестник на Европейския съюз. [Изм. 130]

Член 18

Санкции

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при систематични и продължаващи нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното налагане. Тези санкции се ограничават до нарушения на задълженията, произтичащи от: [Изм. 131]

а)  член 3, параграф 2 (условия за ползване на доставчиците на хостинг услуги); [Изм. 132]

б)  член 4, параграфи 2 и 6 (изпълнение на заповеди за премахване и обратна информация);

в)  член 5, параграфи 5 и 6 (оценка на сигнали и обратна информация); [Изм. 133]

г)  член 6, параграфи 2 и параграф 4 (доклади за проактивните конкретните мерки и приемането на мерки след решение искане за налагане на конкретни проактивни допълнителни конкретни мерки); [Изм. 134]

д)  член 7 (съхраняване на данни);

е)  член 8 (прозрачност за доставчиците на хостинг услуги); [Изм. 135]

ж)  член 9 (гаранции по отношение на проактивните прилагането на конкретни мерки); [Изм. 136]

з)  член 10 (процедури за подаване на жалби);

и)  член 11 (информация за доставчиците на съдържание);

й)  член 13, параграф 4 (информация за доказателства за терористични престъпления терористично съдържание); [Изм. 137]

к)  член 14, параграф 1 (звена за контакт);

л)  член 16 (определяне на законен представител).

2.  Предвидените санкции трябва да бъдат Санкциите, по силата на параграф 1, са ефективни, пропорционални и възпиращи. Най-късно до [шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки и ѝ съобщават незабавно всички последващи техни изменения. [Изм. 138]

3.  Държавите членки гарантират, че при определянето на вида и размера на санкциите компетентните органи вземат предвид всички значими обстоятелства, в това число:

а)  естеството, тежестта и продължителността на нарушението;

б)  дали нарушението е умишлено или е резултат от небрежност;

в)  предишни нарушения, извършени от отговорното юридическо лице;

г)  финансовата стабилност на отговорното юридическо лице;

д)  степента на съдействие на доставчика на хостинг услуги с компетентните органи.; [Изм. 139]

дa)  естеството и мащаба на доставчиците на хостинг услуги, по-специално за микропредприятията или малките предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(13). [Изм. 140]

4.  Държавите членки гарантират, че системното и повтарящо се неспазване на задълженията по член 4, параграф 2 подлежи на финансови санкции в размер до 4% от общия оборот на доставчика на хостинг услуги за последната финансова година. [Изм. 141]

Член 19

Технически изисквания, критерии за оценка на значимостта и изменения на образците за заповедите за премахване [Изм. 142]

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с техническите необходимите технически изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване. [Изм. 143]

1a.   Комисията се упълномощава да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с критерии и цифри, които да бъдат използвани от компетентните органи за определяне какво съответства на значителен брой неоспорени заповеди за премахване, както се посочва в настоящия регламент. [Изм. 144]

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове за изменение на приложения I, II и III с цел да се предприемат ефективни действия при евентуална необходимост от подобрения по отношение на съдържанието на формулярите за заповед за премахване и формулярите, които да се използват за предоставяне на информация относно невъзможността за изпълнение на заповед за премахване.

Член 20

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на прилагане на настоящия регламент].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 19, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражение в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 21

Мониторинг

1.  Държавите членки събират от своите компетентни органи и от доставчиците на хостинг услуги под тяхна юрисдикция информация за действията, които те са предприели в съответствие с настоящия регламенти, и я изпращат на Комисията всяка година до [31 март]. Тази информация включва:

а)  информация относно броя на издадените заповеди за премахване и подадените сигнали, броя на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран, включително съответните срокове съгласно членове член 4, и 5 информация относно броя на съответните случаи на успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления; [Изм. 145]

б)  информация относно конкретните проактивни мерки, предприети съгласно член 6, включително количеството терористично съдържание, което е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, и съответните срокове;

ба)  информация относно броя на исканията за достъп, издадени от компетентните органи във връзка със запазено от доставчиците на хостинг услуги съдържание съгласно член 7; [Изм. 146]

в)  информация относно броя на започнатите процедури за подаване на жалби и действията, предприети от доставчиците на хостинг услуги съгласно член 10;

г)  информация относно броя на започнатите процедури за правна защита и решенията, взети от компетентния орган в съответствие с националното законодателство.

2.  Най-късно до [една година от датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията изготвя подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент. В програмата за мониторинг се определят показателите, средствата, чрез които се събират данните и другите необходими доказателства, и на какви интервали става това. В нея се посочват действията, които да бъдат предприети от Комисията и от държавите членки при събирането и анализирането на данните и другите доказателства с оглед на мониторинга на напредъка и на оценката на настоящия регламент съгласно член 23.

Член 22

Доклад за изпълнение

Най-късно до ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент ] Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент. В доклада на Комисията се вземат предвид информацията относно мониторинга съгласно член 21 и информацията, произтичаща от задълженията за прозрачност съгласно член 8. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

Член 23

Оценка

Не по-рано от [три години от Една година след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент, включително функционирането и ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху основните права, и по-специално свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространение на информация и правото на зачитане на личния живот. В контекста на тази оценка Комисията докладва и относно необходимостта, осъществимостта и ефективността на създаването на европейска платформа за терористично онлайн съдържание, която ще позволи на всички държави членки да използват един сигурен канал за комуникация за изпращане на заповеди за премахване на терористично съдържание на доставчиците на хостинг услуги. Когато това е целесъобразно, докладът се придружава от законодателни предложения. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада. [Изм. 147]

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ... [6 12 месеца след влизането му в сила]. [Изм. 148]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ (член 4 от Регламент (ЕС) xxx)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) ххх(14) адресатът на заповедта за премахване премахва терористичното съдържание или блокира достъпа до него в срок от един час от получаването на заповедта за премахване от компетентния орган.

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) ххх(15) адресатите трябва да съхраняват съдържанието и свързаните с него данни, което е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът, за срок от шест месеца или повече при поискване от компетентните органи или съдилища.

Заповедта за премахване се изпраща на един от езиците, посочени от адресата в съответствие с член 14, параграф 2.

РАЗДЕЛ А:

Издаваща държава членка: ………………………………………………………………………………….……………..

Забележка: данни за издаващия орган се предоставят в края на документа (раздели Д и Е)

Адресат (законен представител)

………………………………………………………………………………….……………..

Адресат (звено за контакт)

………………………………………………………………………………….……………..

Държава членка, под чиято юрисдикция е адресатът: [ако е различна от издаващата държава] ………………………………………………………………………………….……………..

Час и дата на издаване на заповедта за премахване

………………………………………………………………………………….……………..

Референтен номер на заповедта за премахване: ………………………………………………………………………………….……………..

РАЗДЕЛ Б: Съдържание, което трябва да се премахне или до което трябва да се блокира достъпът в срок от един час без ненужно забавяне: [Изм. 162]

URL и всяка друга допълнителна информация, която позволява идентифицирането на въпросното съдържание и установяването на точното му разположение:

…………………….…………………………………………………………………………

Причини, обясняващи защо съдържанието се счита за терористично съдържание в съответствие с член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) xxx. Съдържанието (поставя се отметка в съответното(ите) квадратче(та):

□ подбужда, пропагандира или възхвалява извършването на терористични престъпления терористичните, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква а) [Изм. 149]

насърчава съучастието в терористични скланя друго лице или група от лица да извършат или участват в извършването на терористичните престъпления; (, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква б) [Изм. 150]

популяризира скланя друго лице или група от лица да участват в дейностите на терористична група, като насърчава участието във или подкрепата за терористичната група изброена в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква в) [Изм. 151]

дава указания предоставя информация или техники относно направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, вредни или опасни вещества, или за други специални методи или техники за с цел извършване на терористични някое от терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква г) [Изм. 152]

описва извършването на терористични престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква д) [Изм. 153]

Допълнителна информация за причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание (незадължително поле): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

РАЗДЕЛ В: Информация за доставчика на съдържание

Моля, имайте предвид, че (поставя се отметка, ако е приложимо):

□ по причини, свързани с обществената сигурност, адресатът не трябва да информира доставчика на съдържание, чието съдържание се премахва или достъпът до което се блокира.

В противен случай: подробности относно възможностите за оспорване на заповедта за премахване в издаващата държава членка (които могат да бъдат предадени на доставчика на съдържание при поискване) съгласно националното законодателство; вж. раздел Ж по-долу:

РАЗДЕЛ Г: Уведомяване на имащата юрисдикция държава членка

□ Поставя се отметка, ако адресатът е под юрисдикцията на държава, различна от издаващата държава членка:

□ копие от заповедта за премахване се изпраща на съответния компетентен орган на имащата юрисдикция държава

РАЗДЕЛ Д: Данни за органа, който е издал заповедта за премахване

Вид орган, издал настоящата заповед за премахване (поставя се отметка в съответното квадратче):

□ съдия, съд или разследващ съдия

□ правоприлагащ орган

□ друг компетентен орган → попълва се също раздел Е

Данни за издаващия орган и/или неговия представител, удостоверяващ заповедта за премахване като вярна и точна:

Наименование на органа: ………………………………………………………………………………….…………

Име на неговия представител: ………………………………………………………………………………….…………

Заемана длъжност (звание/ранг): … ………………………………………………………………………………….…………

Преписка №:….…………………………………..……………………………..……………..

Адрес:…………………………………………………………….…………..………..

Тел.: (код на държавата) (код на областта/града) ………………………………………..…………….

Факс: (код на държавата) (код на областта/града) ………………………………………..…………….

Електронна поща: …………………………………………………………..……………..………….

Дата:

………………………………………………………………………………….…………

Официален печат (ако има такъв) и подпис(16): ………………………………………………...……

РАЗДЕЛ Е: Координати за връзка за последващи действия

Координати за връзка с издаващия орган, от който може да бъде поискано да предостави обратна информация относно точното време на премахване или блокиране на достъпа или допълнителни разяснения:

………………………………………………………………………………..………….

Координати за връзка с органа на държавата, под чиято юрисдикция се намира адресатът [ако е различна от издаващата държава членка]

………………………………………………………………………………..………….

РАЗДЕЛ Ж: Информация относно възможностите за правна защита

Информация за компетентния орган или съд, сроковете и процедурите, включително формалните изисквания, за оспорване на заповедта за премахване: [Изм. 154]

Компетентен орган или съд, пред който може да се оспори заповедта за премахване:

……………………………………………………………………………………….……….

Срок за оспорване на решението:

XXX месеца, считано от xxxx

Препратка към разпоредбите в националното законодателство:

……………………………………………………………………………………….……….

ПРИЛОЖЕНИЕ IІ

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ БЛОКИРАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ОНЛАЙН (член 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) xxx)

РАЗДЕЛ А:

Адресат на заповедта за премахване:

………………………………………………………………………………….……………..

Орган, издал заповедта за премахване:

………………………………………………………………………………….……………..

Референтен номер на преписката на издаващия орган

………………………………………………………………………………….……………..

Референтен номер на преписката на адресата:

………………………………………………………………………………….……………..

Час и дата на получаване на заповедта за премахване:

………………………………………………………………………………….……………..

РАЗДЕЛ Б:

Терористичното съдържание/достъпът до терористично съдържание, предмет на заповедта за премахване, (поставя се отметка в съответното квадратче):

□ е премахнато

□ е блокиран

Час и дата на премахване или на блокиране на достъпа .....................................................

РАЗДЕЛ В: Данни за адресата

Наименование на доставчика на хостинг услуги / неговия законен представител:

………………………………………………………………………………….……………..

Държава членка, където е основното място на стопанска дейност или където е установен законният представител: ………………………………………………………………………………….……………..

Име на упълномощеното лице:

………………………………………………………………………………….……………..

Данни за звеното за контакт (ел. поща): ……………………………………………………………………….

Дата:

………………………………………………………………………………….……………..

ПРИЛОЖЕНИЕ IІІ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ЗАПОВЕДТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ (член 4, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) xxx)

РАЗДЕЛ А:

Адресат на заповедта за премахване:

………………………………………………………………………………….……………..

Орган, издал заповедта за премахване:

………………………………………………………………………………….……………..

Референтен номер на преписката на издаващия орган:

………………………………………………………………………………….……………..

Референтен номер на преписката на адресата:

………………………………………………………………………………….……………..

Час и дата на получаване на заповедта за премахване:

………………………………………………………………………………….……………..

РАЗДЕЛ Б: Причини за неизпълнението

i)  Заповедта за премахване не може да бъде изпълнена или не може да бъде изпълнена в рамките на искания срок поради следната(ите) причина(и):

□ непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на адресата или на доставчика на услуги, включително по технически или оперативни причини [Изм. 155]

□ заповедта за премахване съдържа явни грешки

□ заповедта за премахване не съдържа достатъчно информация

(ii)  Моля, дайте допълнителна информация относно причините за неизпълнението:

………………………………………………………………………………………………….

(iii)  Ако заповедта за премахване съдържа явни грешки и/или не съдържа достатъчно информация, моля, посочете кои са грешките и каква допълнителна информация или разяснение са необходими:

………………………………………………………………………………………………….

РАЗДЕЛ З: Данни за доставчика на услуги/неговия законен представител

Наименование на доставчика на услуги/неговия законен представител:

………………………………………………………………………………….……………..

Име на упълномощеното лице:

………………………………………………………………………………….……………..

Координати за връзка (ел. поща):

………………………………………………………………………………….……………..

Подпис:

………………………………………………………………………………….……………..

Час и дата: ………………………………………………………………………………….……………..

(1)ОВ С 110, 22.3.2019 г., стр. 67.
(2) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г.
(3)Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).
(4)Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(5)Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).
(6)Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1).
(7)Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 601, 2.3.2018 г., стр. 1).
(8)Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).
(9)Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(10) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(11)COM(2018)0225.
(12)OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(13) Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(14)Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ( ОВ L ...).
(15)Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ( ОВ L ...).
(16)Подписът може да не е необходим, ако се изпраща чрез канали за подаване с удостоверена автентичност.

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност