Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0331(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2019

Předložené texty :

A8-0193/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0421

Přijaté texty
PDF 365kWORD 102k
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk
Prevence šíření teroristického obsahu online ***I
P8_TA(2019)0421A8-0193/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0640),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0405/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0193/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 67.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o prevenci boji proti šíření teroristického obsahu online [pozm. návrh 1]
P8_TC1-COD(2018)0331

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Cílem tohoto nařízení je prostřednictvím prevence boje proti zneužívání hostingových služeb pro teroristické účely a přispění k veřejné bezpečnosti v evropských společnostech zajistit řádné fungování jednotného digitálního trhu v otevřené a demokratické společnosti. Fungování jednotného digitálního trhu je nutné třeba zlepšovat posilováním zajištěním větší právní jistoty ve prospěch poskytovatelů hostingových služeb, posilováním důvěry uživatelů v internetové prostředí a posilováním ochranných rozšiřováním opatření ve smyslu na ochranu svobody projevu, svobody získávatinformací sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti a svobody a pluralismu sdělovacích prostředků. [pozm. návrh 2]

(1a)  Regulace týkající se poskytovatelů hostingových služeb může pouze doplňovat strategie členských států, jejichž cílem je boj proti terorismu a které musí klást důraz na offline opatření, jako jsou investice do sociální práce, iniciativy zaměřené na deradikalizaci a angažovanost ve vztahu k dotčeným společenstvím s cílem dosáhnout udržitelné prevence radikalizace ve společnosti. [pozm. návrh 3]

(1b)   Teroristický obsah je součástí širšího problému nelegálního obsahu online, který zahrnuje i další formy obsahu, jako je sexuální zneužívání dětí, nezákonné obchodní praktiky a porušování duševního vlastnictví. Obchod s nelegálním obsahem často provozují teroristé a další zločinecké organizace za účelem praní špinavých peněz a získání počátečního kapitálu k financování své činnosti. Tento problém vyžaduje kombinaci legislativních, nelegislativních a dobrovolných opatření založených na spolupráci mezi orgány a poskytovateli při plném dodržování základních práv. Ačkoli došlo na základě úspěšných iniciativ, jako je odvětvový kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům na internetu a globální aliance WePROTECT zaměřená na ukončení pohlavního zneužívání dětí prostřednictvím internetu, ke zmírnění hrozby nezákonného obsahu, je nutné za účelem jeho odstraňování vytvořit legislativní rámec pro přeshraniční spolupráci mezi regulačními orgány členských států. [pozm. návrh 4]

(2)  Aktivní poskytovatelé hostingových služeb na internetu hrají v digitální ekonomice důležitou roli, protože zajišťují spojení mezi podniky a občany, nabízejí vzdělávací příležitosti, zprostředkovávají veřejnou diskuzi, distribuci a příjem informací, názorů a myšlenek a významně přispívají k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou však v některých případech zneužívány třetími stranami k provádění nezákonné činnosti online. Velké znepokojení vzbuzuje zneužívání poskytovatelů hostingových služeb teroristickými skupinami a jejich příznivci k šíření teroristického obsahu online za účelem šíření jejich informací, radikalizace, náboru, napomáhání a řízení teroristické činnosti. [pozm. návrh 5]

(3)  Přítomnost Ačkoli není jediným faktorem, přítomnost teroristického obsahu online se ukázala být katalyzátorem radikalizace jednotlivců, kteří spáchali teroristické činy, a tudíž velmi závažné negativní dopady na uživatele, občany a celou společnost, ale také na poskytovatele internetových služeb, na jejichž platformách se takový obsah nachází, neboť se tím narušuje důvěra jejich uživatelů a dochází poškozování jejich obchodních modelů. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé online služeb hrají ústřední úlohu a mají úměrně k dispozici technologické prostředky technologickým prostředkům kapacity související kapacitám souvisejícím s poskytovanými službami, nesou zvláštní společenskou odpovědnost za ochranu svých služeb před zneužitím teroristy a za boj pomoc příslušným orgánům při boji proti teroristickému obsahu šířenému prostřednictvím jejich služeb, přičemž je třeba zohlednit zásadní význam svobody projevu a svobody získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. [pozm. návrh 6]

(4)  Abychom mohli omezit dostupnost teroristického obsahu online a náležitě řešit tento rychle se rozvíjející problém, je třeba doplnit úsilí v boji proti teroristickému obsahu online zahájené na úrovni Unie v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce mezi členskými státy a poskytovateli hostingových služeb o jasný legislativní rámec. Legislativní rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno doporučením Komise (EU) 2018/334(3), a reaguje na výzvy Evropského parlamentu, aby byla zintenzivněna opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu v souladu s horizontálním rámcem, který byl zaveden směrnicí 2000/31/ES, a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení automatického odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k teroristickým činům. [pozm. návrh 7]

(5)  Uplatňováním tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 směrnice 2000/31/ES(4). Opatření přijatá poskytovateli hostingových služeb v souladu s tímto nařízením, a to včetně proaktivních opatření, nesmí sama o sobě vést k tomu, že se na poskytovatele služeb přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti stanovená příslušným ustanovením. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů stanovit v konkrétních případech, kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku z odpovědnosti dle článku 14 směrnice 2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb. [pozm. návrh 8]

(6)  Pravidla prevence pro boj proti zneužívání hostingových služeb k šíření teroristického obsahu online, jež mají zajistit řádné fungování vnitřního trhu, jsou stanovena v tomto nařízení za plného respektování základních práv chráněných a měla by plně dodržovat základní práva vymezená právním řádem Unie a zejména práv práva, která zaručuje Listina základních práv Evropské unie. [pozm. návrh 9]

(7)  Toto nařízení přispívá má za cíl přispívat k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanoví mělo by stanovit náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv. Ta zahrnují práva na ochranu soukromí a osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, právo na svobodu projevu, a to včetně práva přijímat a rozšiřovat informace, práva na svobodu podnikání a zásady zákazu diskriminace. Příslušné orgány a poskytovatelé hostingových služeb musí by měli přijímat pouze taková opatření, která jsou nutná nezbytná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, a to s ohledem na velký klíčový význam svobody projevu a informací, která představuje jeden ze základních pilířů svobody získávat a sdílet informace a myšlenky, jakož i práva na respektování soukromého a rodinného života a zajištění ochrany osobních údajů, které představují základní pilíře pluralitní demokratické společnost společnostije jednou z hodnot představují hodnoty, na kterých byla je Unie založena. Je nutné přísně zacílit na Žádná opatření, která by představovala zasahování neměla zasahovat do svobody projevu a informací, to veškerá opatření bytom smyslu, že musí co největší míře měla sloužit k prevenci boji proti šíření teroristického obsahu na základě důsledně cíleného přístupu, ovšem aniž by tím ovlivňovala právo přijímat zákonně získávatrozšiřovat sdílet informace, a zohlednit též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé hostingových služeb hrají při zprostředkování veřejné diskuse, a šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek v souladu se zákonem. Účinná protiteroristická opatření na internetu a ochrana svobody projevu nejsou protichůdné cíle, nýbrž cíle, které se vzájemně doplňují a navzájem se posilují. [pozm. návrh 10]

(8)  Právo na účinnou právní ochranu je zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo u příslušného vnitrostátního soudu na účinnou právní ochranu před opatřeními přijatými dle tohoto nařízení, která mají negativní dopady na práva takové osoby. Toto právo zahrnuje zejména možnost poskytovatelů hostingových služeb a poskytovatelů obsahu se účinně bránit proti příkazům k odstranění obsahu u soudu členského státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění obsahu vydaly, a možnost poskytovatelů obsahu napadnout konkrétní opatření přijatá poskytovatelem hostingových služeb. [pozm. návrh 11]

(9)  Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají poskytovatelé hostingových služeb a příslušné orgány přijmout za účelem prevence boje proti šíření teroristického obsahu online, musí toto nařízení stanovit definici teroristického obsahu pro preventivní účely, která bude čerpat z definice teroristických trestných činů uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541(5). S ohledem na nutnost řešit problém nejškodlivější teroristickou propagandu teroristické propagandy na internetu měla by definice postihovat materiál, a informace, které podněcují, podporují a obhajují který podněcuje nebo požaduje páchání teroristických trestných činů nebo podílení se na nich, uvádějí pokyny k páchání nebo podporuje účast na činnostech teroristické skupiny, čímž vytváří nebezpečí, že může být úmyslně spáchán jeden nebo více takových trestných činů nebo propagují účast na činnostech teroristické skupiny. Tato definice by měla zahrnovat i obsah, který poskytuje instrukce pro výrobu a použití výbušnin, střelných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, jakož i chemických, biologických, radiologických a jaderných látek, nebo pokyny týkající se jiných metod a technik, včetně výběru cílů, za účelem spáchání teroristických trestných činů. Takové informace zahrnují zejména text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto nařízení, musí příslušné orgány i poskytovatelé hostingových služeb zohlednit faktory jako např. povahu a znění příslušného výroku či projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit škodlivé důsledky, které by měly vliv na bezpečnost osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen teroristickou organizací nebo osobou uvedenou na příslušných seznamech EU, lze jej takové organizaci přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při posouzení důležitým faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, žurnalistické či výzkumné účely nebo pro osvětové účely namířené proti teroristické činnosti je třeba náležitě chránit. Zejména v případech, kdy poskytovatel obsahu nese redakční odpovědnost, by každé rozhodnutí týkajícího se odstranění šířeného materiálu mělo zohledňovat standardy novinářské práce zakotvené v předpisech upravujících oblast tisku a/nebo sdělovacích prostředků, jež jsou v souladu s právem Unie a Listinou základních práv. Navíc by mělo být za teroristický obsah považováno vyjadřování radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi o citlivých politických otázkách. [pozm. návrh 12]

(10)  Má-li se toto opatření vztahovat také na online hostingové služby, ve kterých je šířen teroristický obsah, mělo by toto nařízení upravovat služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takové uchovávané informace zpřístupňují třetím stranám veřejnosti bez ohledu na to, zda je taková činnost pouze technické, automatické a pasivní povahy. Takoví poskytovatelé služeb informační společnosti například zahrnují platformy sociálních médií, služby audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetu (tzv. video streaming), služby sdílení videa, obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby v rozsahu, ve kterém zpřístupňují informace třetím stranám veřejnosti a webům, kde mohou uživatelé vkládat komentáře nebo recenze. Nařízení by se mělo také vztahovat na poskytovatele hostingových služeb s provozovnou mimo Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci Unie, protože velká část poskytovatelů hostingových služeb vystavených v rámci svých služeb teroristickému obsahu online sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, že všechny společnosti působící na jednotném digitálním trhu splňují stejné požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde mají provozovnu. K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel služeb umožňuje právnickým nebo fyzickým osobám v jednom či více členských státech využívat jeho služby. Avšak pouhá dostupnost webové stránky, e-mailové adresy a jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb v jednom nebo více členských státech, posuzovaných odděleně, by neměla být dostatečnou podmínkou pro použití tohoto nařízení. Nemělo by se uplatňovat na cloudové služby, včetně cloudových služeb mezi podniky, vůči nimž nemá poskytovatel služby smluvní práva, pokud jde o to, jaký obsah se ukládá a jak jej zpracovávají nebo zpřístupňují veřejnosti jeho zákazníci nebo koneční uživatelé těchto zákazníků, a pokud nemá poskytovatel služby technickou kapacitu na odstranění konkrétního obsahu, který uložili jeho zákazníci nebo koneční uživatelé jeho zákazníků. [pozm. návrh 13]

(11)  Pro stanovení působnosti tohoto nařízení musí být relevantní podstatné spojení s Unií. Existence takového podstatného spojení s Unií se předpokládá tehdy, má-li poskytovatel služeb provozovnu v Unii, nebo, v případě absence provozovny, na základě existence významného počtu uživatelů v jednom nebo více členských státech nebo zacílení činností na jeden nebo více členských států. Zacílení činností na jeden nebo více členských států lze určit na základě všech relevantních okolností, včetně takových faktorů, jako je používání jazyka či měny obecně používaných v daném členském státě nebo možnost objednání zboží či služeb. Zacílení činností na některý členský stát by mohlo být též odvozeno od dostupnosti aplikace v obchodě s aplikacemi příslušného členského státu, od poskytování místních reklam nebo reklam v jazyce používaném v příslušném členském státě nebo od řešení vztahů se zákazníky, např. poskytováním zákaznického servisu v jazyce obecně používaném v příslušném členském státě. Podstatné spojení je třeba předpokládat i v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje svoje činnosti na jeden nebo více členských států, jak stanoví čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012(6). Na druhou stranu poskytování služby s cílem pouhého souladu se zákazem diskriminace stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady(7) (EU) 2018/302 nelze jen na základě tohoto důvodu pokládat za zaměření nebo zacílení činností na dané území v Unii. [pozm. návrh 14]

(12)  Poskytovatelé hostingových služeb musí by měli plnit určité povinnosti náležité péče, aby zajistili prevenci řešili problém šíření teroristického obsahu ve svých službách směrem k veřejnosti. Tyto povinnosti náležité péče by neměly pro poskytovatele hostingových služeb představovat obecnou povinnost dohledu dohlížet na informace, které ukládají, ani obecnou povinnost hledat aktivně fakta nebo okolnosti naznačující nelegální činnost. Povinnosti náležité péče by měly při uplatňování tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby poskytovatelé hostingových služeb jednali ohledně uchovávaného obsahu transparentně, s řádnou péčí a přiměřeně, a to zejména při uplatňování jejich vlastních podmínek s cílem zabránit odstranění obsahu, který není teroristický. Odebrání či zamezení přístupu musí být provedeno s ohledem na zajištění svobody prováděno způsobem, který dodržuje svobodu projevu, svobodu získávatinformací sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti a svobodu a pluralismu sdělovacích prostředků. [pozm. návrh 15]

(13)  Je nutné harmonizovat postup a povinnosti vyplývající ze zákonných příkazů, které po posouzení příslušnými orgány, vyžadují po poskytovatelích hostingových služeb odstranit teroristický obsah nebo zamezit přístupu k němu. Členské státy budou mít volnost, co se týče výběru příslušných orgánů, a tento úkol budou moci uložit správním, donucovacím soudnímu orgánu nebo funkčně nezávislému správnímu či soudním orgánům donucovacímu orgánu. S ohledem na rychlost šíření teroristického obsahu napříč online službami ukládá toto ustanovení poskytovatelům hostingových služeb povinnost zajistit, aby byl teroristický obsah uvedený v příkazu k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu zamezit přístup uživatelům v Unii, je na poskytovateli hostingových služeb. [pozm. návrh 16]

(14)  Příslušný orgán by měl příkaz k odstranění obsahu předat přímo adresátovi kontaktnímu místu poskytovatele hostingových služeb nebo, pokud se hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb nachází v jiném členském státě, příslušnému orgánu tohoto členského státu, kontaktnímu místu to elektronickými prostředky umožňujícími vyhotovení písemného záznamu za podmínek, jež poskytovateli služeb umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu, např. zabezpečenou e-mailovou poštou a prostřednictvím platforem nebo jiných zabezpečených kanálů, včetně těch, které dá k dispozici poskytovatel služeb, a to v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Tento požadavek lze uspokojit zejména využitím kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014(8). [pozm. návrh 17]

(15)  Hlášení ze strany příslušných úřadů nebo Europolu představuje účinný a rychlý způsob, jak poskytovatele hostingových služeb informovat o konkrétním obsahu v jejich službě. Tento mechanismus upozorňování poskytovatelů hostingových služeb na informace, které mohou být považovány za teroristický obsah, který poskytovateli hostingových služeb umožňuje posoudit soulad s jeho vlastními podmínkami, by měl zůstat k dispozici vedle příkazů k odstranění obsahu. Důležité je, aby poskytovatelé hostingových služeb taková hlášení prioritně posoudili a poskytli rychlou zpětnou vazbu o přijatých opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda odstranit obsah, protože není v souladu s jejich podmínkami, leží i nadále na poskytovateli hostingových služeb. Při provádění tohoto nařízení v souvislosti s hlášením zůstává mandát Europolu stanovený nařízením (EU) 2016/794(9) nedotčen. [pozm. návrh 18]

(16)  S ohledem na rozsah a rychlost potřebné pro efektivní odhalování a odstraňování teroristického obsahu, jsou přiměřená zvláštní opatření zásadním prvkem v boji proti teroristickému obsahu online přiměřená proaktivní opatření a v některých případech i využívání automatizovaných prostředků. Poskytovatelé hostingových služeb musí za účelem omezení dostupnosti teroristického obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout proaktivní zvláštní opatření v závislosti na rizicích a míře expozice teroristickému obsahu a také s ohledem na dopady na práva třetích stran a informace ve veřejném zájmu veřejný zájem na získávání a sdílení informací, zejména existuje-li značná míra expozice vůči teroristickému obsahu a byly přijaty příkazy k odstranění obsahu. V důsledku toho by měli poskytovatelé hostingových služeb určit, jaká vhodná, cílená, účinná a přiměřená zvláštní proaktivní opatření přijmout. Z tohoto požadavku by neměla vyplývat obecná povinnost dohledu. Tato zvláštní opatření mohou zahrnovat pravidelné informování příslušných orgánů, posílení lidských zdrojů zabývajících se opatřeními na ochranu příslušných služeb proti veřejnému šíření teroristického obsahu a výměnu osvědčených postupů. V kontextu tohoto posouzení neexistence příkazů k odstranění obsahu a hlášení adresovaných poskytovateli hostingových služeb indikuje nízkou úroveň expozice teroristickému obsahu. [pozm. návrh 19]

(17)  Při zavádění proaktivních zvláštních opatření musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, aby bylo zachováno právo uživatelů na svobodu projevu a svobodu získávat a sdílet informace, a to včetně svobodného přijímání a šíření informací a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. Kromě zákonem stanovených požadavků, včetně legislativy na ochranu osobních údajů, musí poskytovatelé hostingových služeb jednat s náležitou péčí a v příslušných případech přijmout ochranná opatření, včetně lidského dohledu a kontroly, za účelem prevence neúmyslných a chybných rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, který není teroristický. To má zvláštní význam zejména tehdy, používají-li poskytovatelé hostingových služeb k odhalování teroristického obsahu automatizované prostředky. Rozhodnutí použít automatizované prostředky, ať už učiněné samotným poskytovatelem hostingových služeb či na základě žádosti příslušného orgánu, musí být posouzeno s ohledem na spolehlivost použité technologie a následné dopady na základní práva. [pozm. návrh 20]

(18)  Abychom zajistili, že poskytovatelé hostingových služeb vystavení teroristickému obsahu uplatňují náležitá opatření za účelem prevence zneužívání jejich služeb, příslušné orgány musí poskytovatele příslušný orgán by měl po poskytovatelích hostingových služeb, kteří obdrželi pravomocný příkaz značný počet pravomocných příkazů k odstranění obsahu, žádat, požadovat, aby mu oznámili proaktivní konkrétní opatření, která uplatnili. Ta mohou spočívat v opatřeních za účelem prevence opětovného nahrání teroristického obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu v důsledku přijatého příkazu k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za využití veřejných či soukromých nástrojů obsahujících známý teroristický obsah. Využívat mohou také spolehlivé technické nástroje určené k odhalování nového teroristického obsahu, ať už pomocí nástrojů dostupných na trhu nebo vyvinutých samotným poskytovatelem hostingových služeb. Poskytovatel služeb musí by měl hlásit konkrétní uplatňovaná proaktivní opatření, aby mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou opatření nezbytná, účinná a přiměřená a zda, jsou-li využívány automatizované prostředky, disponuje poskytovatel hostingových služeb k dispozici nezbytné schopnosti dostatečnými kapacitami lidského dohledu a kontroly. Při posuzování účinnosti, nezbytnosti a proporcionality opatření musí příslušný orgán zohlednit relevantní parametry včetně počtu příkazů k odstranění obsahu a hlášení vydaných poskytovatelem, jeho ekonomické možnosti a dopady velikosti a ekonomických možností a dopadů jeho služeb na šíření teroristického obsahu (např. zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie), jakož i záruk zavedených k ochraně svobody projevu a informací a počtu případů omezení legálního obsahu. [pozm. návrh 21]

(19)  V návaznosti na žádost musí by měl příslušný orgán zahájit s poskytovatelem hostingových služeb dialog o nezbytných proaktivních konkrétních opatřeních, která je třeba přijmout. V nezbytných případech by měl Je-li to nezbytné, příslušný orgán uložit přijetí náležitých, účinných a přiměřených proaktivních opatření, považuje-li vzhledem k rizikům přijatá by si měl od poskytovatele hostingových služeb vyžádat opětovné vyhodnocení potřebných opatření za nedostatečná. Rozhodnutí nebo mu uložit taková konkrétní proaktivní opatření nesmí v zásadě vést k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. S ohledem na obzvláště závažná rizika související s šířením teroristického obsahu by se mohla rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na základě tohoto nařízení odchýlit od přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých konkrétních, cílených opatření, jejichž přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před přijetím přijetí vhodných, účinných a přiměřených konkrétních opatření, pokud se domnívá, že přijatá opatření nedodržují zásady nezbytnosti a přiměřenosti nebo jsou nedostatečná vzhledem k rizikům. Příslušný orgán by měl ukládat pouze konkrétní opatření, jejichž uplatnění lze od poskytovatele hostingových služeb důvodně očekávat, a to s přihlédnutím – mimo jiné faktory – k finančním a jiným zdrojům poskytovatele hostingových služeb. Žádost o uplatnění takových rozhodnutí musí příslušný orgán dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu a dotčenými základními právy, a to zejména co se týče svobody projevu a informací a svobody podnikání, a uvést patřičné odůvodnění konkrétních opatření nesmí vést k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. [pozm. návrh 22]

(20)  Povinnost poskytovatelů hostingových služeb uchovávat odstraněný obsah a související údaje musí být uloženy pro konkrétní účely a časově omezeny na nezbytnou dobu. Požadavek na uchovávání je nutné rozšířit na související údaje a v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku odstranění dotyčného obsahu došlo ke ztrátě takových údajů. Související údaje mohou obsahovat např. „údaje o účastníkovi“, včetně zejména údajů údaje týkajících se totožnosti poskytovatele obsahu a také „údaje o přístupu“, včetně např. údajů o datu a času použití poskytovatelem obsahu, nebo přihlášení ke službě či odhlášení z ní, společně s IP adresou přidělenou poskytovateli obsahu poskytovatelem služby přístupu na internet. [pozm. návrh 23]

(21)  Povinnost uchovávat obsah pro účely řízení správního či soudního přezkumu či nápravného prostředku je nutná a důvodná s cílem zajištění účinných opatření soudní nápravy pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup, a také zajištění obnovení takového obsahu do stavu, v jakém byl před odstraněním, v závislosti na výsledku přezkoumání. Tato povinnost uchovávat obsah pro účely vyšetřování a trestního stíhání je důvodná a nutná s ohledem na hodnotu, kterou může tento materiál přinést ve prospěch narušení či prevence teroristické činnosti. V případech, kdy společnosti odstraní materiál nebo zamezí přístupu k němu, a to zejména prostřednictvím vlastních proaktivních konkrétních opatření, a neinformují měly by o tom urychleně informovat příslušné donucovací orgány. protože vyhodnotí, že nespadá do působnosti článku 13 odst. 4 tohoto nařízení, nemusí donucovací orgány o existenci takového obsahu vědět. Proto je uchovávání obsahu Uchovávání obsahu pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů je také důvodné. Pro tyto účely by měl být teroristický obsah a s ním spojené údaje uchovávány pouze po vymezené časové období umožňující donucovacím orgánům zkontrolovat tento obsah a rozhodnout, zda by byl potřebný pro tyto specifické účely. Uvedené období by nemělo přesáhnout šest měsíců. Pro účely prevence, odhalování vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů také důvodné. Pro tyto účely je vyžadované uchovávání omezeno na údaje, které jsou pravděpodobně napojeny na teroristické trestné spojeny s teroristickými trestnými činy, a mohou tudíž přispívat přispět k trestnímu stíhání teroristických trestných činů nebo prevenci závažných rizik vůči veřejné bezpečnosti. [pozm. návrh 24]

(22)  Aby byla zajištěna proporcionalita, musí být lhůta na uchování omezena na šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu dostatečný čas na zahájení přezkumného řízení a donucovací orgány nebo aby byl donucovacím orgánům umožněn přístup k relevantním údajům pro účely vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů. Tato lhůta ovšem může být na žádost orgánu provádějícího přezkum prodloužena na dobu nezbytnou, pokud je přezkumné řízení nebo řízení o opravném prostředku zahájeno, ale není v rámci šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta by také měla být dostatečná, aby umožnila donucovacím orgánům zachovat nezbytné důkazy materiály související s vyšetřováním a stíháním a současně zajistit rovnováhu ve vztahu k dotčeným základním právům. [pozm. návrh 25]

(23)  Tímto nařízením nejsou dotčeny procesní záruky ani procesní vyšetřovací opatření vztahující se k přístupu k obsahu a souvisejícím údajům uchovávaným pro účely vyšetřování a trestního stíhání teroristických trestných činů, jak je stanoveno vnitrostátním právem členských států a právními předpisy Unie.

(24)  Transparentnost pravidel poskytovatelů hostingových služeb ve vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná pro posílení jejich odpovědnosti vůči uživatelům a důvěry občanů v jednotný digitální trh. Pouze poskytovatelé hostingových služeb, kteří podléhají příkazům k odstranění obsahu pro tento rok, by měli být povinni zveřejňovat jednou za rok zprávy o transparentnosti, které budou obsahovat smysluplné informace o opatřeních přijatých v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu. [pozm. návrh 26]

(24a)  Orgány příslušné k vydávání příkazů k odstranění obsahu by měly také zveřejňovat zprávy o transparentnosti obsahující informace o počtu vydaných příkazů k odstranění, počtu zamítnutí, počtu případů identifikovaného teroristického obsahu, který vedl k vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a o počtu případů, kdy byl obsah nesprávně označen za teroristický. [pozm. návrh 27]

(25)  Postupy řešení stížností představují nezbytné ochranné opatření proti chybnému odstranění obsahu chráněného právem svobody projevu a informací svobody získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. Poskytovatelé hostingových služeb proto musí zřídit uživatelsky vstřícné mechanismy pro podání stížností a zajistit, aby byly stížnosti řešeny neprodleně a zcela transparentně ve vztahu k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby poskytovatelé hostingových služeb obnovili obsah, který byl chybně odstraněn, není dotčena možnost prosazování vlastních podmínek poskytovatelů hostingových služeb na základě jiných důvodů. [pozm. návrh 28]

(26)  Účinná právní ochrana dle článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit důvody, na základě kterých byl jimi nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl zamezen přístup. Pro tento účel musí poskytovatel hostingových služeb poskytovateli obsahu zpřístupnit smysluplné informace, jako jsou důvody pro odstranění či znemožnění přístupu a právní základ pro takové jednání, které poskytovateli obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat hlášení učiněné vůči poskytovateli obsahu. V závislosti na okolnostech mohou poskytovatelé hostingových služeb nahradit obsah, který je považován za teroristický obsah, sdělením, že byl obsah odstraněn nebo k němu zamezen přístup v souladu s tímto nařízením. Další informace o důvodech a možnostech zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem obsahu budou předány na vyžádání. Rozhodnou-li se příslušné orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, a to i v kontextu vyšetřování, je považováno za nevhodné či kontraproduktivní informovat o odstranění obsahu nebo zamezení přístupu k němu přímo poskytovatele služeb, pak musí informovat poskytovatele hostingových služeb. [pozm. návrh 29]

(27)  Aby se zabránilo duplikaci a případným zásahům do šetření a minimalizovaly se náklady dotčených poskytovatelů služeb, příslušné orgány se musí při vydávání příkazů k odstranění obsahu či zasílání hlášení poskytovatelům hostingových služeb vzájemně informovat, koordinovat činnosti a spolupracovat a v příslušných případech tak činit také ve spolupráci s Europolem. Při provádění ustanovení tohoto nařízení může Europol poskytovat podporu v souladu s aktuálním mandátem a stávajícím právním rámcem. [pozm. návrh 30]

(27a)  Hlášení ze strany Europolu představuje účinný a rychlý způsob, jak poskytovatele hostingových služeb informovat o konkrétním obsahu v jejich službách. Tento mechanismus upozorňování poskytovatelů hostingových služeb na informace, jež mohou být považovány za teroristický obsah, poskytovateli hostingových služeb umožňuje, aby na dobrovolné bázi sám posoudil soulad tohoto obsahu s jeho vlastními podmínkami a měl by být k dispozici jakožto doplněk příkazů k odstranění obsahu. Proto je důležité, aby poskytovatelé hostingových služeb spolupracovali s Europolem a taková hlášení prioritně posuzovali a poskytovali rychlou zpětnou vazbu o přijatých opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda odstranit obsah, protože není v souladu s jejich podmínkami, leží i nadále na poskytovateli hostingových služeb. Při provádění tohoto nařízení zůstává mandát Europolu stanovený nařízením (EU) 2016/794(10) nedotčen. [pozm. návrh 31]

(28)  Za účelem zajištění účinného a dostatečně soudržného provádění proaktivních poskytovateli hostingových služeb opatření musí příslušné orgány členských států vzájemně spolupracovat v oblasti dialogů vedených s poskytovateli hostingových služeb, co se týče příkazů k odstranění, identifikace, provádění a hodnocení konkrétních proaktivních opatření. Obdobně je Taková spolupráce je nutná také ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se sankcí, jejich uplatňování a vymáhání. [pozm. návrh 32]

(29)  Je nezbytné, aby byly příslušné orgány členských států zodpovědné za ukládání sankcí v plném rozsahu informovány o vydávání příkazů k odstranění obsahu a hlášeních a následné komunikaci mezi poskytovatelem hostingových služeb a relevantním příslušným orgánem relevantními příslušnými orgány v jiných členských státech. Pro tento účel musí členské státy zajistit náležité a bezpečné komunikační kanály a mechanismy, které umožní včasné sdílení relevantních informací. [pozm. návrh 33]

(30)  Za účelem zprostředkování rychlé komunikace mezi příslušnými orgány a s poskytovateli hostingových služeb a prevence duplicitních činností mohou členské státy využívat nástroje vyvinuté Europolem, jako např. stávající aplikaci pro správu hlášení obsahu na internetu (Internet Referral Management application, IRMa) nebo následně vyvinuté nástroje.

(31)  S ohledem na obzvláště závažné důsledky některého teroristického obsahu musí poskytovatelé hostingových služeb o existenci jakýchkoliv důkazů o teroristických trestných činech, o kterých se dozví, neprodleně informovat orgány v dotčených členských státech nebo příslušné orgány v zemích, kde mají sídlo nebo právní zastoupení. Za účelem zajištění proporcionality je tato povinnost omezena na teroristické trestné činy definované v článku 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541. Z této oznamovací povinnosti nevyplývá povinnost poskytovatelů hostingových služeb takové důkazy aktivně vyhledávat. Dotčený členský stát je členský stát, který je příslušný pro vyšetřování a trestní stíhání teroristického trestného činu dle směrnice (EU) 2017/541 na základě národnosti pachatele nebo potenciální oběti trestného činu nebo cílové lokality teroristického činu. V případě pochybností mohou poskytovatelé hostingových služeb předat informace Europolu, který bude jednat na základě svého mandátu, a to včetně předání záležitosti relevantním vnitrostátním orgánům.

(32)  Příslušné orgány v členských orgánech by měly mít možnost využívat takové informace k přijetí vyšetřovacích opatření dostupných v rámci právních předpisů členského státu nebo Unie, a to včetně evropského předávacího příkazu dle nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech(11).

(33)  Poskytovatelé hostingových služeb i členské státy musí zřídit kontaktní místa, která umožní rychlé zpracování příkazů k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od zákonného zástupce slouží kontaktní místo k provozním účelům. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb může spočívat ve vyhrazeném prostředku, který umožní elektronické podání příkazů k odstranění obsahu a hlášení, a technických a personálních prostředcích umožňujících jejich rychlé zpracování. Kontaktní místo poskytovatele hostingových služeb se nemusí nacházet v Unii a poskytovatel hostingových služeb má možnost určit stávající kontaktní místo, pokud je takové kontaktní místo schopno plnit funkce stanovené tímto nařízením. Aby mohl být teroristický obsah odstraněn nebo přístup k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí poskytovatelé hostingových služeb zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace o kontaktním místě by měly zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se lze na kontaktní místo obracet. Za účelem umožnění komunikace mezi poskytovateli hostingových služeb a příslušnými orgány nabádáme poskytovatele hostingových služeb, aby umožnili komunikaci v jednom z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné jejich obchodní podmínky. [pozm. návrh 34]

(34)  Protože neexistuje požadavek, aby poskytovatelé služeb zajistili fyzickou přítomnost na území Unie, je nutné jednoznačně určit, do příslušnosti kterého členského státu spadá poskytovatel hostingových služeb nabízející služby v Unii. Obecně platí, že poskytovatel hostingových služeb spadá do příslušnosti členského státu, ve kterém má hlavní provozovnu nebo kde určil právního zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho orgány by měly být schopné prosadit takové příkazy pomocí donucovacích opatření nerepresivní povahy, např. platba pokuty. Co se týče poskytovatele hostingových služeb, který nemá v Unii žádnou provozovnu ani určeného zákonného zástupce, členský stát by měl být i přesto schopen stanovit sankcích, a to za předpokladu, že bude respektována zásada ne bis in idem. [pozm. návrh 35]

(35)  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří nemají provozovnu v Unii, musí písemně určit zákonného zástupce, aby zajistili plnění povinností stanovených tímto nařízením a jejich prosazování. Poskytovatelé hostingových služeb mohou využívat stávajícího právního zástupce za předpokladu, že tento právní zástupce je schopen plnit funkce stanovené v tomto nařízení. [pozm. návrh 36]

(36)  Zákonný zástupce musí být právně zmocněn, aby jednal jménem poskytovatele hostingových služeb.

(37)  Pro účely tohoto nařízení musí členské státy určit příslušné orgány. Požadavek určit příslušné orgány nemusí nutně vyžadovat jeden soudní nebo funkčně nezávislý správní orgán. Tento požadavek nevyžaduje zřízení nových orgánů nového orgánu, ale uložení úkolů a funkcí stanovených tímto nařízením stávajícím orgánům stávajícímu orgánu. Toto nařízení vyžaduje určit orgány pověřené orgán pověřený vydáváním příkazů k odstranění obsahu, hlášením, dohledem nad proaktivními zvláštními opatřeními a ukládáním sankcí. Je na rozhodnutí členských států, kolik orgánů těmito úkoly pověří. Členské státy by měly Komisi oznámit příslušný orgán určený podle tohoto nařízení a Komise by měla zveřejnit online seznam jednotlivých příslušných orgánů každého členského státu. Tento online rejstřík by měl být snadno dostupný, aby poskytovatelům hostingových služeb usnadnil rychlé ověření pravosti příkazů k odstranění obsahu. [pozm. návrh 37]

(38)  Sankce jsou nezbytné k zajištění účinného provádění povinností dle tohoto nařízení poskytovateli hostingových služeb. Členské státy musí přijmout pravidla pro sankce, a to v příslušných případech včetně pokynů pro stanovení pokut. Obzvláště přísné Sankce je třeba uplatňovat v případě, že poskytovatel poskytovatelé hostingových služeb systematicky neplní povinnost odstraňovat teroristický obsah či zamezit přístupu k němu do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění obsahu. Neplnění povinností v jednotlivých případech lze postihovat s ohledem na zásadu ne bis in idem a zásadu proporcionality a zajistit, že takové sankce zohledňují soustavné nedostatky. Za účelem zajištění právní jistoty musí opakovaně neplní svoje povinnosti podle tohoto nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou podléhat relevantní povinnosti sankcím. Sankce za neplnění článku 6 by měly být uplatněny pouze ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení provádění dalších proaktivních zvláštních opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit finanční situaci poskytovatele. Příslušný orgán by navíc měl vzít v úvahu, zda je poskytovatel hostingových služeb začínajícím podnikem nebo malým a středním podnikem, a měl by pro každý jednotlivý případ určit, zda mohl náležitě plnit vydaný příkaz. Členské státy musí by měly zajistit, aby sankce nemotivovaly k odstraňování obsahu, který není teroristickým obsahem. [pozm. návrh 38]

(39)  Používání standardizovaných šablon umožňuje spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a poskytovateli služeb a umožňuje jim rychlejší a efektivnější spolupráci. Obzvláště důležité je zajistit po přijetí příkazů k odstranění obsahu rychlou realizaci opatření. Šablony snižují náklady na překlad a přispívají k vysoké kvalitě. Obdobně tak formuláře odpovědí by měly umožnit standardizovanou výměnu informací, což bude obzvláště důležité v případech, kdy nejsou poskytovatelé služeb schopni zajistit soulad. Ověřené kanály pro hlášení zaručují autentičnost příkazů k odstranění obsahu, a to včetně přesnosti data a času odeslání a přijetí příkazu.

(40)  Aby bylo možné v nezbytných případech provádět rychlé změny obsahu šablon, které budou sloužit pro účely tohoto nařízení, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla změnit přílohy I, II a III tohoto nařízení. Aby bylo možné zohlednit vývoj technologií a souvisejícího právního rámce, Komise by rovněž měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby toto nařízení mohla doplnit o technické požadavky na elektronické prostředky využívané příslušnými orgány k přenosu příkazů k odstranění obsahu. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů(12) ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(41)  Členské státy musí shromažďovat informace o zavádění právních předpisů, včetně informací o počtu případů úspěšného odhalení, vyšetření a stíhání teroristických trestných činů v důsledku tohoto nařízení. Za účelem získání informací pro hodnocení právního předpisu je nutné stanovit podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení. [pozm. návrh 39]

(42)  Na základě zjištění a závěrů prováděcí zprávy a výsledku monitorování by měla Komise provést hodnocení tohoto nařízení, a to až po třech letech od okamžiku, kdy jeden rok poté, co nařízení vstoupí v platnost. Hodnocení by mělo být založeno na pěti sedmi kritériích efektivnosti, účinnosti, nezbytnosti, proporcionality, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Mělo by posoudit Posoudí fungování různých provozních a technických opatření stanovených tímto nařízením, a to včetně účinnosti opatření pro zlepšení odhalování, identifikace a odstraňování teroristického obsahu a účinnosti ochranných mechanismů, a také dopady na potenciálně dotčená základní práva, včetně svobody projevusvobody získávat a sdílet informace, svobody a plurality sdělovacích prostředků, svobody podnikání a práva na soukromí a ochranu osobních údajů. Komise by měla rovněž posoudit dopad na potencionálně dotčené a zájmy třetích stran, a to včetně přezkumu požadavku informovat poskytovatele obsahu. [pozm. návrh 40]

(43)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění řádného fungování jednotného digitálního trhu pomocí prevence šíření teroristického obsahu online, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků činnosti lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví cílená jednotná pravidla pro prevenci zneužití boje proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online. Stanoví zejména: [pozm. návrh 41]

a)  pravidla týkající se opodstatněných a přiměřených povinností náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem zabránit bojovat proti veřejnému šíření teroristického obsahu prostřednictvím jejich služeb a v případě potřeby zajistit jeho rychlé odstranění; [pozm. návrh 42]

b)  soubor opatření, která mají členské státy zavést s cílem identifikovat teroristický obsah, umožnit, aby tento obsah poskytovatelé hostingových služeb rychle odstranili v souladu s právem Unie, které poskytuje vhodné záruky pro svobodu projevu a svobodu získávat a sdílet informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti, a usnadnit spolupráci s příslušnými orgány v jiných členských státech, s poskytovateli hostingových služeb a případně s příslušnými subjekty Unie. [pozm. návrh 43]

2.  Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele hostingových služeb, kteří nabízejí veřejnosti služby v Unii, bez ohledu na místo, kde má takový poskytovatel svou hlavní provozovnu. [pozm. návrh 44]

2a.  Toto nařízení se nevztahuje na obsah, který je šířen pro vzdělávací, umělecké, žurnalistické či výzkumné účely nebo za účelem zvýšení informovanosti o teroristické činnosti, ani na obsah, který je vyjádřením polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi. [pozm. návrh 45]

2b.  Tímto nařízením není dotčena povinnost ctít práva, svobody a zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii a uplatňuje se, aniž jsou dotčeny základní zásady práva Unie a vnitrostátního práva týkajícího se svobody projevu, svobody tisku a svobody a plurality sdělovacích prostředků. [pozm. návrh 46]

2c.  Tímto nařízením není dotčena směrnice 2000/31/ES. [pozm. návrh 47]

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

-1)  „službami informační společnosti“ služby uvedené v čl. 2 písm. a) směrnice 2000/31/ES; [pozm. návrh 48]

1)  „poskytovatelem hostingových služeb“ poskytovatel služeb informační společnosti spočívajících v uchovávání informací poskytovaných poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a ve zpřístupňování informací třetím stranám veřejnosti. To se vztahuje pouze na služby poskytované veřejnosti na aplikační úrovni. Poskytovatelé cloudové infrastruktury a poskytovatelé cloudových služeb nejsou považováni za poskytovatele hostingových služeb. Rovněž se nevztahuje na služby elektronických komunikací ve smyslu směrnice (EU) 2018/1972; [pozm. návrh 49]

2)  „poskytovatelem obsahu“ uživatel, který poskytl informace, které jsou nebo byly na žádost uživatele uloženy a zpřístupněny veřejnosti poskytovatelem hostingových služeb; [pozm. návrh 50]

3)  „poskytováním služeb v Unii“ umožnění právnickým nebo fyzickým osobám v jednom nebo více členských státech využívat služeb poskytovatele hostingových služeb, který má významné spojení s tímto členským státem nebo členskými státy, například:

a)  provozovnu poskytovatele hostingových služeb v Unii;

b)  významný počet uživatelů v jednom nebo více členských států;

c)  zaměření činností na jeden nebo více členských státech.

4)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541; [pozm. návrh 51]

5)  „teroristickým obsahem“ jedna jeden nebo více z těchto informací materiálů: [pozm. návrh 52]

a)  podněcování k teroristickým trestným činům, nebo jejich obhajování, včetně jejich ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takové jednání přímo či nepřímo, například formou glorifikace představující riziko, teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává nebezpečí, že takové činy budou spáchány jeden či více takových trestných činů může být spáchán úmyslně; [pozm. návrh 53]

b)  podpora napomáhání teroristickým trestným činům; podněcování jiné osoby či skupiny osob ke spáchání nebo přispění k jednomu z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 představující nebezpečí, že jeden či více takových trestných činů může být spáchán úmyslně; [pozm. návrh 54]

c)  napomáhá činnostem nabízí dalším osobám nebo skupině osob, aby se účastnily činností teroristické skupiny, zejména podporou účasti v teroristické skupině či podporou teroristické skupiny včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů nebo financování jejích činností jakýmkoli způsobem ve smyslu čl. 2 odst. 3 článku 4 směrnice (EU) 2017/541, čímž vzniká nebezpečí, že jeden nebo více takových trestných činů může být spácháno úmyslně; [pozm. návrh 55]

d)  pokyny týkající se metod poskytování návodu k výrobě nebo použití výbušnin, střelných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technik technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého teroristických trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541; [pozm. návrh 56]

da)  zobrazování spáchání jednoho nebo více trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2017/541, čímž vzniká nebezpečí, že jeden či více takových trestných činů může být spácháno úmyslně. [pozm. návrh 57]

6)  „šířením teroristického obsahu“ zpřístupnění teroristického obsahu třetím stranám veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb; [pozm. návrh 58]

7)  „podmínkami“ všechny podmínky a ustanovení bez ohledu na jejich název nebo formu, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem hostingových služeb a jejich uživateli;

8)  „hlášením“ oznámení příslušného orgánu nebo případně příslušného subjektu Unie poskytovateli hostingových služeb o informacích, které lze považovat za teroristický obsah, aby poskytovatel dobrovolně zvážil slučitelnost teroristického obsahu se svými vlastními podmínkami, a zabránilo se tak jeho šíření; [pozm. návrh 59]

9)  „hlavní provozovnou“ ústředí nebo sídlo, v němž jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní kontrola.

9a)  „příslušným orgánem“ určený vnitrostátní soudní orgán nebo funkčně nezávislý správní orgán v členském státě; [pozm. návrh 60]

ODDÍL II

Opatření pro prevenci šíření teroristického obsahu na internetu

Článek 3

Povinnosti náležité péče

1.  Poskytovatelé hostingových služeb přijímají jednají v souladu s tímto nařízením vhodná, rozumná a přiměřená opatření, jejichž cílem je bojovat proti šíření teroristického obsahu a chránit před tímto teroristickým obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, přiměřeným a nediskriminačním způsobem a za všech okolností s patřičným ohledem na základní práva uživatelů a berou v úvahu zásadní význam svobody projevu, svobody přijímat a sdělovat informace a myšlenky a informací v otevřené a demokratické společnosti a s cílem bránit odstranění obsahu, který není teroristický. [pozm. návrh 61]

1a.  Tyto povinnosti náležité péče nepředstavují pro poskytovatele hostingových služeb obecnou povinnost dohlížet na informace, které předávají nebo ukládají, ani obecnou povinnost hledat aktivně fakta nebo okolnosti naznačující protiprávní činnost. [pozm. návrh 62]

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zahrnou do svých podmínek ustanovení zamezující šíření teroristického obsahu a tato ustanovení uplatňují. [pozm. návrh 63]

2a.  Pokud poskytovatelé hostingových služeb zjistí ve svých službách teroristický obsah nebo se o něm dozvědí, uvědomí o něm příslušné orgány a urychleně jej vymažou. [pozm. návrh 64]

2b.  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří splňují kritéria definice „poskytovatelů platforem pro sdílení videonahrávek“ podle směrnice (EU) 2018/1808, přijmou příslušná opatření k boji proti šíření teroristického obsahu v souladu s čl. 28b odst. 1 písm. c) a odst. 3 směrnice (EU) 2018/1808. [pozm. návrh 65]

Článek 4

Příkazy k odstranění

1.  Příslušný orgán členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb, je oprávněn vydat rozhodnutí příkaz k odstranění, kterým se od poskytovatele hostingových služeb požaduje, aby teroristický obsah odstranil nebo znemožnil k němu znemožnil přístup ve všech členských státech. [pozm. návrh 66]

1a.  Příslušný orgán členského státu, v němž poskytovatel hostingové služby nemá svou hlavní provozovnu ani zákonného zástupce, může požadovat, aby byl znemožněn přístup k teroristickému obsahu, a vymáhat plnění tohoto požadavku na svém území. [pozm. návrh 67]

1b.  Pokud příslušný orgán nevydal poskytovateli hostingové služby příkaz k odstranění předem, obrátí se na poskytovatele hostingové služby a alespoň 12 hodin před vydáním příkazu k odstranění poskytne informace o postupech a platných lhůtách. [pozm. návrh 68]

2.  Poskytovatelé hostingových služeb co možná nejdříve a do jedné hodiny od přijetí příkazu k odstranění odstraní teroristický obsah nebo k  němu znemožní přístup. [pozm. návrh 69]

3.  Příkazy k odstranění obsahují v souladu se vzorem uvedeným v příloze I tyto prvky:

a)  identifikaci příslušného orgánu, který vydává příkaz k odstranění prostřednictvím elektronického podpisu, a autentizaci příkazu k odstranění ze strany příslušného orgánu; [pozm. návrh 70]

b)  odůvodnění podrobné odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický, přinejmenším prostřednictvím odkazu a konkrétní odkaz na kategorie teroristického obsahu uvedené v čl. 2 odst. 5; [pozm. návrh 71]

c)  přesný jednotný lokátor zdroje (URL) a v případě potřeby další informace umožňující identifikaci uvedeného obsahu; [pozm. návrh 72]

d)  odkaz na toto nařízení jako právní základ pro příkaz k odstranění;

e)  razítko s datem a časem vydání;

f)  snadno srozumitelné informace o opravných prostředcích, které má k dispozici poskytovatel hostingových služeb a poskytovatel obsahu, včetně opravných prostředků u příslušného orgánu, možnosti obrátit se na soud a lhůt pro odvolání; [pozm. návrh 73]

g)  rozhodnutí nezveřejnit informace o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu podle článku 11, je-li to relevantní nezbytné a přiměřené. [pozm. návrh 74]

4.  Na žádost poskytovatele hostingových služeb nebo poskytovatele obsahu předloží příslušný orgán podrobné odůvodnění, aniž je dotčena povinnost poskytovatele hostingových služeb splnit příkaz k odstranění ve lhůtě stanovené v odstavci 2. [pozm. návrh 75]

5.  Příslušné orgány zašlou Příslušný orgán zašle příkazy k odstranění do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem hostingových služeb podle článku 16 a předají předá ji kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tyto příkazy se zasílají elektronickými prostředky, které dovolují předložit písemný záznam za podmínek umožňujících autentizaci odesílatele, včetně přesnosti data a času odeslání a obdržení příkazu. [pozm. návrh 76]

6.  Poskytovatelé hostingových služeb potvrdí přijetí příkazu a bez zbytečného odkladu informují příslušný orgán o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, přičemž uvedou zejména čas, kdy byl zásah proveden, a použijí k tomu šablonu uvedenou v příloze II. [pozm. návrh 77]

7.  Pokud poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu k odstranění vyhovět z důvodu vyšší moci nebo faktické nemožnosti, za kterou nenese vinu poskytovatel hostingových služeb, včetně technických či provozních důvodů, informuje tento bez zbytečného odkladu příslušný orgán a uvede důvody, a to za použití vzoru uvedeného v příloze III. [pozm. návrh 78]

8.  Pokud Poskytovatel hostingových služeb nemůže příkazu může odmítnout příkaz k odstranění, vyhovět, protože provést, pokud příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace pro jeho provedení, uvědomí o tom bez prodlení příslušný orgán a požádá o nezbytné vysvětlení za použití vzoru uvedeného v příloze III. [pozm. návrh 79]

9.  Příslušný orgán, který vydal příkaz k odstranění, informuje příslušný orgán, který dohlíží na provádění proaktivních konkrétních opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. c), jakmile příkaz k odstranění nabyde konečnou platnost nabude konečné platnosti. Příkaz k odstranění nabývá konečnou platnost, pokud proti němu nebylo podáno odvolání ve lhůtě podle platného vnitrostátního práva, nebo pokud byl po podání odvolání potvrzen. [pozm. návrh 80]

Článek 4a

Konzultační postup pro příkazy k odstranění

1.  Příslušný orgán, který vydá příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1a, předloží kopii tohoto příkazu k odstranění příslušnému orgánu podle čl. 17 odst. 1 písm. a) tam, kde má dotčený poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu, současně s předáním příkazu poskytovateli hostingových služeb podle čl. 4 odst. 5.

2.  Má-li příslušný orgán členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu, přiměřené důvody k přesvědčení, že daný příkaz k odstranění může mít dopad na základní zájmy uvedeného členského státu, informuje o tom vydávající příslušný orgán. Vydávající orgán tyto okolnosti zohlední a dle potřeby příkaz k odstranění stáhne nebo patřičně pozmění. [pozm. návrh 81]

Článek 4b

Postup spolupráce při vydávání dodatečného příkazu k odstranění obsahu

1.  Pokud příslušný orgán vydal příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1 písm. a), může se tento orgán obrátit na příslušný orgán členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu, s cílem požádat, aby tento příslušný orgán rovněž vydal příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1.

2.  Příslušný orgán v členském státě, v němž je umístěna hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb, buď vydá příkaz k odstranění, nebo jeho vydání zamítne, a to co možná nejdříve, ale nejpozději do jedné hodiny poté, co byl kontaktován podle odstavce 1, a o svém rozhodnutí informuje příslušný orgán, který vydal první příkaz.

3.  V případě, že příslušný orgán v členském státě, kde sídlí hlavní provozovna, potřebuje delší čas než hodinu, aby mohl obsah sám posoudit, zašle tento příslušný orgán dotyčnému poskytovateli hostingové služby žádost o dočasné znemožnění přístupu k obsahu až na 24 hodin a po tuto dobu provede posouzení a zašle příkaz k odstranění, nebo vezme zpět žádost o znemožnění přístupu. [pozm. návrh 82]

Článek 5

Hlášení

1.  Příslušný orgán nebo příslušný subjekt Unie může zaslat hlášení poskytovateli hostingových služeb.

2.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou provozní a technická opatření usnadňující rychlé posouzení obsahu, který jim příslušné orgány a případně příslušné subjekty Unie přeposlaly k jejich dobrovolnému posouzení.

3.  Hlášení je adresováno do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb podle článku 16 a předáno kontaktnímu místu uvedenému v čl. 14 odst. 1. Tato hlášení se zasílají elektronicky.

4.  Hlášení obsahuje dostatečně podrobné informace, včetně důvodů, proč je obsah považován za teroristický, URL a v případě potřeby doplňujících informací umožňujících identifikaci uvedeného teroristického obsahu.

5.  Poskytovatel hostingových služeb posoudí přednostně obsah, který byl předmětem hlášení, podle svých podmínek a rozhodne, zda tento obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup.

6.  Poskytovatel hostingových služeb neprodleně informuje příslušný orgán nebo příslušný subjekt Unie o výsledku posouzení a o načasování opatření přijatých na základě hlášení.

7.  Jestliže se poskytovatel hostingových služeb domnívá, že hlášení neobsahuje dostatečné informace pro posouzení uvedeného obsahu, neprodleně uvědomí příslušné orgány nebo příslušný subjekt Unie a uvede, jaké další informace nebo vysvětlení je třeba poskytnout. [pozm. návrh 83]

Článek 6

Proaktivní Konkrétní opatření [pozm. návrh 84]

1.  Aniž jsou dotčeny směrnice (EU) 2018/1808 a směrnice 2000/31/ES, poskytovatelé hostingových služeb v případě potřeby přijmou proaktivní mohou přijmout specifická opatření na ochranu svých služeb proti veřejnému šíření teroristického obsahu. Opatření musí být účinná, cílená a přiměřená, s ohledem na riziko se zvláštním zřetelem k riziku míru míře expozice vůči teroristickému obsahu, základní práva základním právům uživatelů a zásadní význam svobody zásadnímu významu práva na svobodu projevu a informací svobodu přijímat a sdělovat informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. [pozm. návrh 85]

2.  Jestliže byl příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) v souladu s čl. 4 odst. 9 informován, požádá poskytovatele hostingových služeb, aby do tří měsíců po obdržení žádosti a poté alespoň jednou ročně předložil zprávu o konkrétních proaktivních opatřeních, která přijal, a to i za použití automatizovaných nástrojů, za účelem:

a)  prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl odepřen přístup, protože je považován za teroristický;

b)  zjištění, identifikace a urychleného odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu.

Tato žádost musí být zaslána do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb.

Zprávy obsahují všechny relevantní informace, které umožní příslušnému orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 1 písm. c) posoudit, zda jsou proaktivní opatření účinná a přiměřená, mimo jiné s cílem vyhodnotit fungování všech používaných automatizovaných nástrojů, jakož i lidský dohled a používané mechanismy pro ověřování. [pozm. návrh 86]

3.  Jestliže se příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) domnívá, že proaktivní opatření přijatá a nahlášená podle odstavce 2 nejsou dostatečná pro zmírnění a řízení rizika a úrovně expozice, může poskytovatele hostingových služeb požádat, aby přijal zvláštní dodatečná proaktivní opatření. Za tímto účelem spolupracuje poskytovatel hostingových služeb s příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) s cílem určit konkrétní opatření, která poskytovatel hostingových služeb zavede, a stanovit hlavní cíle a referenční hodnoty, jakož i lhůty pro jejich provedení. [pozm. návrh 87]

4.  Pokud do tří měsíců od podání žádosti podle odstavce 3 nelze dosáhnout dohody Po zjištění, že poskytovatel hostingových služeb obdržel značný počet příkazů k odstranění, může příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) vydat rozhodnutí, kterým se ukládají zvláštní zaslat žádost o nezbytná, přiměřená a účinná dodatečná nezbytná a přiměřená proaktivní opatření. Rozhodnutí konkrétní opatření, která bude muset poskytovatel hostingových služeb provést. Příslušný orgán neukládá obecnou povinnost dohledu ani používání automatizovaných nástrojů. Žádost zohlední zejména technickou proveditelnost opatření, rozsah a finanční možnosti poskytovatele hostingových služeb a účinek takových opatření na základní práva uživatelů a zásadní význam svobody projevu a informací. Toto rozhodnutí svobody přijímat a sdělovat informace a myšlenky v otevřené a demokratické společnosti. Tato žádost musí být zasláno zaslána do hlavní provozovny poskytovatele hostingových služeb nebo zákonnému zástupci určenému poskytovatelem služeb. Poskytovatel hostingových služeb o provádění těchto opatření stanovených příslušným orgánem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) pravidelně podává zprávy. [pozm. návrh 88]

5.  Poskytovatel hostingových služeb může kdykoli požádat příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c), aby záležitost přezkoumal a žádost nebo rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a odstavce 4 případně odvolal. Příslušný orgán vydá v přiměřené lhůtě po obdržení žádosti poskytovatele hostingových služeb odůvodněné rozhodnutí. [pozm. návrh 89]

Článek 7

Uchovávání obsahu a souvisejících údajů

1.  Poskytovatelé hostingových služeb uchovávají teroristický obsah, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup v důsledku příkazu k odstranění, hlášení či proaktivních konkrétních opatření podle článků 4, 5 a 6, jakož i související údaje, jež byly odstraněny v důsledku odstranění teroristického obsahu a jež jsou nutné pro účely: [pozm. návrh 90]

a)  správního nebo soudního přezkumu nebo opravného prostředku; [pozm. návrh 91]

b)  prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání teroristikých trestných činů ze strany donucovacích orgánů. [pozm. návrh 92]

2.  Teroristický obsah a související údaje uvedené v odstavci odst. 1 písm. a) se uchovávají po dobu šesti měsíců a po skončení tohoto období jsou vymazány. Teroristický obsah se na žádost příslušného orgánu nebo soudu uchovává po dobu delší další vymezenou dobu, pouze pokud a dokud je to nezbytné pro účely probíhajícího správního nebo soudního přezkumu uvedeného či opravných prostředků uvedených v odst. 1 písm. a). Poskytovatelé hostingových služeb zachovají teroristický obsah a související údaje, na něž se odkazuje v odst. 1 písm. b) do doby, kdy donucovací orgán zareaguje na oznámení poskytovatele hostingových služeb v souladu s čl. 13 odst. 4, avšak nejpozději do šesti měsíců. [pozm. návrh 93]

3.  Poskytovatelé hostingových služeb zajistí, aby byl teroristický obsah a související údaje uchovávané podle odstavců 1 a 2 předmětem vhodných technických a organizačních záruk.

Tyto technické a organizační záruky zajistí, aby byly uchovaný teroristický obsah a související údaje zpřístupněny a zpracovány pouze pro účely uvedené v odstavci 1 a aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti dotčených osobních údajů. Poskytovatelé hostingových služeb tyto záruky v případě potřeby přezkoumají a aktualizují.

ODDÍL III

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

Článek 8

Povinnosti poskytovatelů hostingových služeb týkající se transparentnosti [pozm. návrh 94]

1.  Poskytovatelé hostingových služeb vymezí případně ve svých podmínkách jasně vymezí svou politiku týkající se prevence šíření teroristického obsahu, včetně případného smysluplného vysvětlení fungování aktivních konkrétních opatření, včetně používání automatizovaných nástrojů. [pozm. návrh 95]

2.  Poskytovatelé hostingových služeb, zveřejňují jimž jsou nebo byly v uvedeném roce zaslány příkazy k odstranění, zpřístupní veřejnosti výroční zprávy o transparentnosti, pokud jde o opatření přijatá proti šíření teroristického obsahu. [pozm. návrh 96]

3.  Zprávy o transparentnosti musejí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v souvislosti s odhalováním, identifikací a odstraňováním teroristického obsahu;

b)  informace o opatřeních poskytovatele hostingových služeb v zájmu prevence opětovného nahrání obsahu, který byl již dříve odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup, protože je považován za teroristický, zejména při použití automatizované technologie; [pozm. návrh 97]

c)  počet položek teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě příkazů k odstranění, hlášení či případně proaktivních konkrétních opatření, a počet příkazů, kdy obsah nebyl odstraněn v souladu s čl. 4 odst. 7 a 8, společně s důvody odmítnutí. [pozm. návrh 98]

d)  přehled počet a výsledky řízení o stížnostech a opatření soudního přezkumu, včetně počtu případů, kdy bylo zjištěno, že byl obsah nesprávně označen za teroristický. [pozm. návrh 99]

Článek 8a

Povinnosti příslušných orgánů týkající se transparentnosti

1.  Příslušné orgány zveřejní výroční zprávy o transparentnosti, které zahrnou alespoň tyto informace:

a)  počet vydaných příkazů k odstranění, počet odstranění a počet odmítnutých nebo ignorovaných příkazů k odstranění;

b)  množství identifikovaného teroristického obsahu, který vedl k vyšetřování a stíhání, a počet případů, kdy byl obsah nesprávně označen za teroristický;

c)  popis opatření požadovaných příslušnými orgány podle čl. 6 odst. 4. [pozm. návrh 100]

Článek 9

Záruky týkající se používání a zavádění proaktivních konkrétních opatření [pozm. návrh 101]

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb zpracovávají obsah, který uchovávají, automatizovanými nástroji podle tohoto nařízení, poskytnou efektivní a vhodné záruky, které zajistí, že rozhodnutí o daném obsahu, zejména rozhodnutí o odstranění obsahu nebo znemožnění přístupu k obsahu považovanému za teroristický, jsou přesná a odůvodněná. [pozm. návrh 102]

2.  Záruky sestávají zejména z lidského dohledu a kontroly v případě potřeby a v každém případě tehdy, vhodnosti rozhodnutí o odstranění obsahu nebo zamítnutí přístupu k obsahu, zejména pokud je podrobné posouzení příslušného kontextu nutné k tomu, aby se stanovilo, má-li se obsah považovat za teroristický jde o právo na svobodu projevu a právo obdržet nestranné informace a ideje v otevřené a demokratické společnosti. [pozm. návrh 103]

Článek 9a

Účinná právní ochrana

1.  Poskytovatelé obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě příkazu k odstranění, a poskytovatelé hostingových služeb, kteří dostali příkaz k odstranění, mají právo na účinné opravné prostředky. Členské státy zavedou účinné postupy pro výkon tohoto práva. [pozm. návrh 104]

Článek 10

Mechanismy pro podávání a vyřizování stížností

1.  Poskytovatelé hostingových služeb zavedou účinné a přístupné mechanismy, které poskytovatelům obsahu, jejichž obsah byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup na základě hlášení podle článku 5 nebo proaktivních konkrétních opatření podle článku 6, umožňují podat stížnost proti zásahu poskytovatele hostingových služeb s žádostí o obnovení obsahu. [pozm. návrh 105]

2.  Poskytovatelé hostingových služeb neprodleně prošetří všechny stížnosti, které obdrží, a bez zbytečného prodlení obsah obnoví v případech, kdy je jeho odstranění či znemožnění přístupu k němu neoprávněné. O výsledku šetření informují stěžovatele do dvou týdnů od přijetí stížnosti spolu s vysvětlením v případech, kdy se poskytovatel hostingových služeb rozhodne neobnovit obsah. Obnovení obsahu nevylučuje další soudní opatření proti rozhodnutí poskytovatele hostingových služeb nebo příslušného orgánu. [pozm. návrh 106]

Článek 11

Informace pro poskytovatele obsahu

1.  Jestliže poskytovatelé hostingových služeb teroristický obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup, zpřístupní poskytovateli obsahu ucelené a stručné informace o odstranění teroristického obsahu či znemožnění přístupu k němu zpřístupní poskytovateli obsahu a o možnostech napadení tohoto rozhodnutí a na jeho žádost mu poskytnou kopii příkazu k odstranění vydaného podle článku 4. [pozm. návrh 107]

2.  Poskytovatel hostingových služeb poskytovatele obsahu na jeho žádost informuje o důvodech pro odstranění či znemožnění přístupu, jakož i o možnostech napadení tohoto rozhodnutí. [pozm. návrh 108]

3.  Povinnost podle odstavců odstavce 1 a 2 se nevztahuje na případy, kdy příslušný orgán rozhodne, na základě objektivních důkazů a s přihlédnutím k přiměřenosti a nezbytnosti takového rozhodnutí, že by z důvodu veřejné bezpečnosti, jako je prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání teroristických trestných činů, neměly být zveřejněny žádné informace, a to po dobu nezbytně nutnou, avšak ne delší než [čtyři] týdny od uvedeného rozhodnutí. V takovém případě poskytovatel hostingových služeb nezveřejní žádné informace o odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu. [pozm. návrh 109]

ODDÍL IV

Spolupráce mezi příslušnými orgány, subjekty Unie a poskytovateli hostingových služeb

Článek 12

Kapacity příslušných orgánů

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány měly nezbytnou kapacitu a dostatečné zdroje k dosažení cílů a plnění svých povinností vyplývajících z tohoto nařízení, společně se silnými zárukami nezávislosti. [pozm. návrh 110]

Článek 13

Spolupráce mezi poskytovateli hostingových služeb, příslušnými orgány a případně příslušnými subjekty Unie [pozm. návrh 111 se netýká českého znění]

1.  Příslušné orgány v členských státech se ve věci příkazů k odstranění a hlášení navzájem informují, koordinují svoji činnost, spolupracují mezi sebou a případně také s příslušnými subjekty Unie, jako je Europol Europolem, aby se zabránilo duplicitě, posílila se koordinace a zabránilo se zásahům do šetření v jiných členských státech. [pozm. návrh 112]

2.  Příslušné orgány v členských státech informují příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) a d), koordinují činnost s tímto orgánem a spolupracují s ním, pokud jde o opatření přijatá podle článku 6 a donucovací opatření podle článku 18. Členské státy zajistí, aby měl příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. c) a d) k dispozici veškeré relevantní informace. Za tímto účelem členské státy zajistí vhodné a bezpečné komunikační kanály nebo mechanismy, aby byly příslušné informace sdíleny včas. [pozm. návrh 113]

3.  Členské státy a poskytovatelé hostingových služeb se mohou rozhodnout, že využijí specializované nástroje, případně včetně nástrojů zavedených příslušnými subjekty Unie, jako je Europol Europolem, a to zejména za účelem usnadnění: [pozm. návrh 114]

a)  zpracování a zpětné vazby, jež se týkají příkazů k odstranění podle článku 4;

b)  zpracování a zpětné vazby, jež se týkají hlášení podle článku 5; [pozm. návrh 115]

c)  spolupráce, jejímž cílem je vymezit a provádět proaktivní konkrétní opatření podle článku 6. [pozm. návrh 116]

4.  Pokud se poskytovatelé hostingových služeb dozví o jakémkoli důkazu teroristických trestných činů teroristickém obsahu, neprodleně uvědomí orgány odpovědné za vyšetřování a stíhání trestných činů v dotyčném členském státě. nebo Není-li možno dotyčný členský stát identifikovat, poskytovatel hostingových služeb uvědomí kontaktní místo v členském státě podle čl. 14 odst. 2, kde mají svou hlavní provozovnu nebo zákonného zástupce, V případě pochybností mohou poskytovatelé hostingových služeb předat a předá tyto informace rovněž Europolu za účelem provedení příslušných následných opatření. [pozm. návrh 117]

4a.  Poskytovatel hostingových služeb spolupracuje s příslušnými orgány. [pozm. návrh 118]

Článek 14

Kontaktní místa

1.  Poskytovatelé hostingových služeb, kteří obdrželi jeden nebo více příkazů k odstranění, zřídí kontaktní místo umožňující příjem příkazů k odstranění a hlášení elektronickou cestou a zajistí jejich rychlé zpracování podle článků článku 4 a 5. Zajistí, aby tyto informace byly veřejně dostupné. [pozm. návrh 119]

2.  V informacích zmíněných v odstavci 1 musí být upřesněn úřední jazyk nebo jazyky Unie, jak jsou uvedeny v nařízení č. 1/58, v nichž je možné se obrátit na kontaktní místo a ve kterých se uskuteční další výměny informací o příkazech k odstranění a hlášeních podle článků článku 4 a 5. To zahrnuje alespoň jeden z úředních jazyků členského státu, v němž má poskytovatel hostingových služeb hlavní provozovnu nebo v němž má bydliště nebo je usazen jeho zákonný zástupce podle článku 16. [pozm. návrh 120]

3.  Členské státy zřídí kontaktní místo pro vyřizování žádostí o objasnění a zpětnou vazbu týkající se příkazů k odstranění a hlášení jimi vydaných. Informace o kontaktním místě jsou veřejně dostupné. [pozm. návrh 121]

ODDÍL V

PROVÁDĚNÍ A VÝKON

Článek 15

Příslušnost

1.  Členský stát, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele hostingových služeb, je příslušný pro účely článků 6, 18 a 21. Poskytovatel hostingových služeb, jehož hlavní provozovna není v některém z členských států, se považuje za poskytovatele hostingových služeb, který spadá do příslušnosti členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen zákonný zástupce uvedený v článku 16.

2.  Pokud poskytovatel hostingových služeb, který nemá hlavní provozovnu v jednom z členských států, nejmenuje zákonného zástupce, jsou příslušné všechny členské státy. Pokud se členský stát rozhodne vykonávat tuto svou příslušnost, uvědomí o tom všechny ostatní členské státy. [pozm. návrh 122]

3.  Pokud příkaz k odstranění podle čl. 4 odst. 1 vydal orgán jiného členského státu, má tento členský stát příslušnost přijmout donucovací opatření v souladu se svým vnitrostátním právem za účelem výkonu příkazu k odstranění. [pozm. návrh 123]

Článek 16

Zákonný zástupce

1.  Poskytovatel hostingových služeb, který nemá provozovnu v Unii, ale nabízí v Unii služby, určí písemně právnickou nebo fyzickou osobu, která je jeho zákonným zástupcem v Unii pro příjem, dodržování a výkon příkazů k odstranění, hlášení, žádostí a žádostí rozhodnutí vydaných příslušnými orgány na základě tohoto nařízení. Zákonný zástupce má bydliště nebo je usazen v jednom z členských států, v nichž poskytovatel hostingových služeb nabízí služby. [pozm. návrh 124]

2.  Poskytovatel hostingových služeb svěří zákonnému zástupci přijetí, dodržování a výkon příkazů k odstranění, hlášení, žádostí a žádostí rozhodnutí uvedených v odstavci 1 jménem dotčeného poskytovatele hostingových služeb. Poskytovatelé hostingových služeb poskytnou svému zákonnému zástupci nezbytné pravomoci a zdroje ke spolupráci s příslušnými orgány a k plnění těchto rozhodnutí a příkazů. [pozm. návrh 125]

3.  Určený zákonný zástupce může nést odpovědnost za nedodržení povinností vyplývajících z tohoto nařízení, aniž je tím dotčena odpovědnost poskytovatele hostingových služeb a právní opatření, která by proti němu mohla být zahájena.

4.  Poskytovatel hostingových služeb o určení informuje příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 1 písm. d) v členském státě, ve kterém má bydliště nebo v němž je usazen zákonný zástupce. Informace o zákonném zástupci jsou veřejně dostupné.

ODDÍL VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Určení příslušných orgánů

1.  Každý členský stát určí příslušný orgán nebo orgány soudní nebo funkčně nezávislý správní orgán příslušný k: [pozm. návrh 126]

a)  vydávání příkazů k odstranění podle článku 4.

b)  odhalování, identifikaci a hlášení teroristického obsahu poskytovatelům hostingových služeb podle článku 5; [pozm. návrh 127]

c)  dohledu na provádění proaktivních konkrétních opatření podle článku 6; [pozm. návrh 128]

d)  výkonu povinnosti podle tohoto nařízení prostřednictvím sankcí podle článku 18.

1a.  Členské státy stanoví kontaktní místo u příslušných orgánů pro vyřizování žádostí o objasnění a zpětnou vazbu týkající se příkazů k odstranění jimi vydaných. Informace o kontaktním místě jsou veřejně dostupné. [pozm. návrh 129]

2.  Nejpozději do ... [ šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí členský stát příslušné orgány uvedené v odstavci 1 Komisi. Komise vytvoří online rejstřík obsahující seznam všech těchto příslušných orgánů a určených kontaktních míst pro každý příslušný orgán. Komise toto hlášení a veškeré jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. [pozm. návrh 130]

Článek 18

Sankce

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení systematická a přetrvávající porušování povinností ze strany poskytovatelů hostingových služeb podle tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provedení. Tyto sankce se omezují na porušení povinností vyplývajících z: [pozm. návrh 131]

a)  čl. 3 odst. 2 (podmínky poskytovatelů hostingových služeb); [pozm. návrh 132]

b)  čl. 4 odst. 2 a 6 (provádění a zpětná vazba týkající se příkazů k odstranění);

c)  čl. 5 odst. 5 a 6 (posouzení a zpětná vazba týkající se hlášení); [pozm. návrh 133]

d)  čl. 6 odst. 2 a 4 (zprávy o proaktivních konkrétních opatřeních a přijetí opatření na základě rozhodnutí žádosti o uložení zvláštních proaktivních dalších konkrétních opatření); [pozm. návrh 134]

e)  článku 7 (uchovávání údajů);

f)  článku 8 (transparentnost pro poskytovatele hostingových služeb); [pozm. návrh 135]

g)  článku 9 (záruky týkající se proaktivních zavádění konkrétních opatření); [pozm. návrh 136]

h)  článku 10 (postupy pro podávání stížností);

i)  článku 11 (informace pro poskytovatele obsahu)

j)  čl. 13 odst. 4 (informace o důkazu teroristických trestných činů teroristickém obsahu); [pozm. návrh 137]

k)  čl. 14 odst. 1 (kontaktní místa);

l)  článku 16 (určení zákonného zástupce).

2.  Stanovené Sankce podle odstavce 1 musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy nejpozději do ... [během šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] neprodleně oznámí Komisi tato pravidla a tato opatření a budou ji informovat o všech následných změnách, které se jich budou týkat. [pozm. návrh 138]

3.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při určování druhu a výše sankcí zohledňovaly všechny relevantní okolnosti, včetně:

a)  povahy, závažnosti a doby trvání porušení;

b)  záměrné či nedbalostní povahy porušení;

c)  předchozích porušení předpisů odpovědnou právnickou osobou;

d)  finanční síly odpovědné právnické osoby;

e)  úrovně spolupráce poskytovatele hostingových služeb s příslušnými orgány; [pozm. návrh 139]

ea)  povahy a velikosti poskytovatelů hostingových služeb, zejména pro mikropodniky nebo malé podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES(13). [pozm. návrh 140]

4.  Členské státy zajistí, aby systematické a přetrvávající nedodržování povinností podle čl. 4 odst. 2 podléhalo finančním sankcím ve výši až 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v posledním hospodářském roce. [pozm. návrh 141]

Článek 19

Technické požadavky, kritéria pro posouzení významnost a změny šablon příkazů k odstranění [pozm. návrh 142]

1.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 za účelem doplnění tohoto nařízení o nezbytné technické požadavky na elektronické prostředky, které mají příslušné orgány používat při předávání příkazů k odstranění. [pozm. návrh 143]

1a.   Komise je v souladu s článkem 20 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení o kritéria a údaje, které příslušné orgány použijí pro určení toho, co se rozumí značným počtem nesporných příkazů k odstranění ve smyslu tohoto nařízení. [pozm. návrh 144]

2.  Komise se zmocňuje k přijímání takových aktů v přenesené pravomoci za účelem změn přílohy I, II a III, aby účinně řešila případnou potřebu zlepšení obsahu formulářů příkazu k odstranění a formulářů používaných k poskytnutí informací o nemožnosti provést příkaz k odstranění.

Článek 20

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 19 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 19 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky určenými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 19 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 21

Monitorování

1.  Členské státy shromažďují od svých příslušných orgánů a poskytovatelů hostingových služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, informace o opatřeních, která přijaly v souladu s tímto nařízením, a tyto informace každoročně do [31. března] zasílají Komisi. Uvedené informace musí zahrnovat:

a)  informace o počtu vydaných příkazů k odstranění a vydaných hlášení, o počtu položek teroristického obsahu, které byly odstraněny nebo k nimž byl znemožněn přístup, včetně uvedení příslušných časových lhůt podle článků článku 4 a 5, a informace o počtu odpovídajících případů úspěšného odhalení, vyšetřovánístíhání teroristických trestných činů; [pozm. návrh 145]

b)  informace o zvláštních proaktivních opatřeních přijatých podle článku 6, včetně množství teroristického obsahu, který byl odstraněn nebo k němuž byl znemožněn přístup a příslušných časových lhůt;

ba)  informace o počtu žádostí o přístup vydaných příslušnými orgány ve vztahu k obsahu uchovávanému poskytovateli hostingových služeb podle článku 7; [pozm. návrh 146]

c)  informace o počtu zahájených postupů pro podávání stížností a o opatřeních přijatých poskytovateli hostingových služeb podle článku 10;

d)  informace o počtu zahájených odvolacích řízeních a o rozhodnutích přijatých příslušným orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2.  Nejpozději do ... [jeden rok od data použitelnosti tohoto nařízení] zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení. Program monitorování stanoví ukazatele, prostředky a intervaly shromažďování údajů a dalších potřebných důkazů. Stanoví opatření, která má Komise a členské státy přijmout při shromažďování a analýze údajů a jiných důkazů za účelem monitorování výsledků a hodnocení tohoto nařízení podle článku 23.

Článek 22

Zpráva o provádění

Do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Ve zprávě Komise se zohlední informace o monitorování podle článku  21 a informace vyplývající z povinností týkajících se transparentnosti podle článku 8. Členské státy poskytnou Komisi informace, které jsou pro vypracování zprávy nezbytné.

Článek 23

Hodnocení

Nejdříve ... [tři roky Jeden rok ode dne použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, včetně fungování účinnosti ochranných mechanismů, a o jeho dopadu na základní práva, zejména svobodu projevu a svobodu přijímat a rozšiřovat informace a na právo na respektování soukromého života. V souvislosti s tímto hodnocením Komise rovněž předloží zprávu o nezbytnosti, proveditelnosti a účinnosti vytvoření evropské platformy pro teroristický obsah online, která by umožnila všem členským státům používat jeden zabezpečený komunikační kanál pro zasílání příkazů k odstranění teroristického obsahu poskytovatelům hostingových služeb. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrhy. Členské státy poskytnou Komisi informace, které jsou pro vypracování zprávy nezbytné. [pozm. návrh 147]

Článek 24

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne ... [šest dvanáct měsíců po vstupu v platnost]. [pozm. návrh 148]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

PŘÍKAZ K ODSTRANĚNÍ TERORISTICKÉHO OBSAHU (článek 4 nařízení (EU) xxx)

Podle článku 4 nařízení (EU)…(14) musí adresát příkazu k odstranění odstranit teroristický obsah nebo znemožnit přístup k němu, a to do jedné hodniny od přijetí příkazu k odstranění od příslušného orgánu.

V souladu s článkem 7 nařízení (EU) …(15) musí adresáti na žádost příslušných orgánů nebo soudů uchovat obsah i související údaje, které byly odstraněny nebo k nimž byl znemožněn přístup, po dobu nejméně šesti měsíců.

Příkaz k odstranění by měl být zaslán v jednom z jazyků určených adresátem podle čl. 14 odst. 2.

ODDÍL A:

Členský stát, který vydal příkaz: ………………………………………………………………………………….……………..

Poznámka: údaje o orgánu, který vydal příkaz, se uvádějí na konci (oddíly E a F)

Adresát (zákonný zástupce)

………………………………………………………………………………….……………..

Adresát (kontaktní místo)

………………………………………………………………………………….……………..

Členský stát, do jehož příslušnosti adresát spadá [pokud je jiný, než stát, který vydal příkaz] ………………………………………………………………………………….……………..

Čas a datum vydání příkazu k odstranění

………………………………………………………………………………….……………..

Referenční číslo příkazu k odstranění ………………………………………………………………………………….……………..

ODDÍL B: Obsah, který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup do jedné hodiny bez zbytečného odkladu: [pozm. návrh 162]

URL a jakékoli další informace umožňující identifikaci a přesnou lokalizaci uvedeného obsahu:

…………………….…………………………………………………………………………

Odůvodnění, proč je obsah považován za teroristický v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) xxx. Obsah (zaškrtněte příslušnou možnost/příslušné možnosti):

□ podněcuje k páchání teroristických trestných činů, obhajuje je nebo je glorifikuje uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 písm. odst. 5 písm. a)); [pozm. návrh 149]

podporuje napomáhání teroristickým trestným činům podněcuje jiné osoby ke spáchání nebo přispění k jednomu z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. b)); [pozm. návrh 150]

napomáhá činnostem teroristické skupiny, zejména podporou účasti podněcuje jiné osoby k účasti na činnostech teroristických skupin uvedených v teroristické skupině nebo podporou teroristické skupiny čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. c)); [pozm. návrh 151]

obsahuje pokyny týkající se metod podává pokyny nebo techniky k výrobě nebo použití výbušnin, střelných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či technik nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání teroristických trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. d)); [pozm. návrh 152]

popisuje trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 (čl. 2 odst. 5 písm. e)); [pozm. návrh 153]

Další informace o důvodech, proč je obsah považován za teroristický (nepovinné): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

ODDÍL C: Informace pro poskytovatele obsahu

Upozorňujeme Vás, že (je-li relevantní, zaškrtněte):

□ z důvodů veřejné bezpečnosti adresát nesmí informovat poskytovatele obsahu, jehož obsah je odstraňován nebo k němuž je znemožněn přístup.

V jiném případě: podrobné informace o možnostech napadnutí příkazu k odstranění ve státě, který příkaz vydal (které lze předat poskytovateli obsahu, pokud o to požádá) v souladu s vnitrostátním právem; viz oddíl G níže:

ODDÍL D: Informování členského státu příslušnosti

□Zaškrtněte tuto možnost, pokud je stát, do jehož příslušnosti adresát spadá, jiný než členský stát, který příkaz vydal:

□ kopie příkazu k odstranění se zasílá příslušnému orgánu státu, který je státem příslušnosti

ODDÍL E: Podrobné informace o orgánu, který vydal příkaz k odstranění

Orgánem, který vydal příkaz k odstranění, je (zaškrtněte příslušnou možnost):

□ soud, soud či vyšetřující soudce

□ donucovací orgán

□ jiný příslušný orgán→ vyplňte také oddíl F

Podrobné informace o vydávajícím orgánu a/nebo jeho zástupci, kteří osvědčují přesnost a správnost příkazu k odstranění:

Název orgánu: ………………………………………………………………………………….…………

Název/jméno jeho zástupce: ………………………………………………………………………………….…………

Pracovní pozice (titul/funkce): ………………………………………………………………………………….…………

Spis číslo:….…………………………………..……………………………..……………..

Adresa:…………………………………………………………….…………..………..

Tel. číslo: (mezinárodní předvolba) (místní předčíslí) …………………………………………..…………….

Fax: (mezinárodní předvolba) (místní předčíslí) ………………………………………………………………………………….…………

E-mail: …………………………………………………………..……………..………….

Datum:

………………………………………………………………………………….…………

Úřadní razítko (je-li k dispozici) a podpis(16): ………………………………………………...……

ODDÍL F: Kontaktní údaje v případě navazujících opatření

Kontaktní údaje orgánu, který vydal příkaz, pro účely zaslání zpětné vazby ohledně času odstranění obsahu či znemožnění přístupu k němu nebo poskytnutí dodatečných vysvětlení:

………………………………………………………………………………..………….

Kontaktní údaje orgánu ve státě příslušnosti adresáta [je-li jiný než členský stát, který vydal příkaz]

………………………………………………………………………………..………….

ODDÍL G: Informace o možnostech nápravy

Informace o příslušném orgánu či soudu, lhůtách a postupech včetně formálních požadavků v případě napadení příkazu k odstranění: [pozm. návrh 154]

Příslušný orgán nebo soud, u kterého lze příkaz napadnout:

……………………………………………………………………………………….……….

Lhůta pro napadení rozhodnutí:

Xxx měsísů počínaje od xxxx

Odkaz na ustanovení vnitrostátních právních předpisů:

……………………………………………………………………………………….……….

PŘÍLOHA II

FORMULÁŘ PRO ZPĚTNOU VAZBU PO ODSTRANĚNÍ TERORISTICKÉHO OBSAHU ČI ZNEMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU K NĚMU (čl. 4 odst. 5 nařízení (EU) xxx)

ODDÍL A:

Adresát příkazu k odstranění:

………………………………………………………………………………….……………..

Orgán, který vydal příkaz k odstranění::

………………………………………………………………………………….……………..

Refereční číslo spisu vydávajícího orgánu:

………………………………………………………………………………….……………..

Referenční číslo spisu adresáta:

………………………………………………………………………………….……………..

Čas a datum přijetí příkazu k odstranění:

………………………………………………………………………………….……………..

ODDÍL B

Teroristický obsah/přístup k teroristickému obsahu, který je předmětem příkazu k odstranění, byl (zaškrtněte příslušnou možnost):

□ odstraněn

□ znemožněn

Čas a datum odstranění či znemožnění přístupu ……………………………………………..

ODDÍL C: Údaje o adresátovi

Název poskytovatele hostingových služeb / název/jméno zákonného zástupce:

………………………………………………………………………………….……………..

Členský stát, v němž má hlavní provozovnu poskytovatel hostingových služeb nebo v němž usazen zákonný zástupce ………………………………………………………………………………….……………..

Jméno oprávněné osoby:

………………………………………………………………………………….……………..

Údaje o kontaktním místě (e-mail): ……………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………………………….……………..

PŘÍLOHA III

INFORMACE O NEMOŽNOSTI PROVÉST PŘÍKAZ K ODSTRANĚNÍ (čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení (EU) xxx)

ODDÍL A:

Adresát příkazu k odstranění:

………………………………………………………………………………….……………..

Orgán, který vydal příkaz k odstranění:

………………………………………………………………………………….……………..

Refereční číslo spisu vydávajícího orgánu:

………………………………………………………………………………….……………..

Referenční číslo spisu adresáta:

………………………………………………………………………………….……………..

Čas a datum přijetí příkazu k odstranění:

………………………………………………………………………………….……………..

ODDÍL B Důvody pro nesplnění

i)  Příkaz k odstranění nelze splnit nebo jej nelze splnit v požadované lhůtě, a to z následujícího/následujících důvodu/důvodů:

□ vyšší moc nebo faktická nemožnost, za kterou nenese vinu adresát či poskytovatel služeb, a to i z technických nebo provozních důvodů [pozm. návrh 155]

□ příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby

□ příkaz k odstranění neobsahuje dostatečné informace

ii)  Uveďte další informace týkající se důvodů pro nesplnění:

………………………………………………………………………………………………….

iii)  Jestliže příkaz k odstranění obsahuje zjevné chyby a/nebo neobsahuje dostatečné informace, upřesněte, o jaké chyby se jedná a jaké další informace či vysvětlení se vyžadují:

………………………………………………………………………………………………….

ODDÍL H: Údaje o poskytovateli služeb / jeho zákonném zástupci

Název poskytovatele hostingových služeb / jméno zákonného zástupce:

………………………………………………………………………………….……………..

Jméno oprávněné osoby:

………………………………………………………………………………….……………..

Kontaktní údaje (e-mail):

………………………………………………………………………………….……………..

Podpis:

………………………………………………………………………………….……………..

Čas a datum: ………………………………………………………………………………….……………..

(1) Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 67.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019.
(3)Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).
(4)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
(5)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).
(7)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 601, 2.3.2018, s. 1).
(8)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, str. 53).
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
(11)COM(2018)0225.
(12)Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(13) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).
(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (Úř. věst. L …).
(15)Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (Úř. věst. L …).
(16)Podpis není nutný v případě odeslání ověřenými kanály pro předkládání dokumentů.

Poslední aktualizace: 29. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí